Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby."

Transkript

1 Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Til stede fra bestyrelsen var: Formand/kasserer Peter Nielsen (PN) Næstformand Robert Reader (RR) Sekretær Charlotte Mikkelsen (CM) Bestyrelsesmedlem Jane Juel Hansen (JJH) Bestyrelsesmedlem Helge Rasmussen (HR) Formanden, Peter Nielsen, bød velkommen og udtrykte ønske om en god og saglig generalforsamling. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog K.K. Jensen (KK) som dirigent, og han blev enstemmigt valgt. KK takkede for valget. Han konstaterede generalforsamlingen indkaldt i overensstemmelse med DTKs love, men påtalte, at der burde have været en redegørelse med hensyn til valg til prøve-udvalgene, hvor der ikke var opstillet flere, end der skulle bruges. Oplyste, at der var mødt 43 stemmeberettigede medlemmer. Ingen havde indsigelser, og KK erklærede generalforsamlingen for lovlig. 2. Valg af referent og mindst 2 stemmetællere Bestyrelsen foreslog Kurt Andersen som referent og Rikke Møller og Kevin Brown som stemmetællere. Alle blev enstemmigt valgt. 3. Godkendelse af bestyrelsens beretning KK gav herefter ordet til formanden, Peter Nielsen. PN oplyste, at et mangeårigt medlem af DTK, Bøgsted Hvirvelkær, Kennel Dalbylund, Ruhåret Fox Terrier, var afgået ved døden. Forsamlingen rejste sig og mindedes afdøde. 3.1 Bestyrelsesarbejdet JJH oplyste på forespørgsel, at der i årets løb var afholdt 10 bestyrelsesmøder. 3.2 Kredsarbejdet Ingen bemærkninger. 3.3 Racerepræsentantskabet Ingen bemærkninger. 3.4 Udstillingsvirksomhed/Juniorudvalget Forespørgsel om årsagen til, at FDA (Fællesrepræsentationen for Drivende og Apporterende Jagthunde) jfr. annonce i TN afholder certifikatudstilling med deltagelse af alle DTKs racer. PN oplyste, at DTK i mange år har været medlem af FDA. I starten var det udelukkende DTKs jagthunderacer, der deltog, men efterfølgende har bestyrelsen tilladt, at alle terrierracer kan deltage.

2 HR bemærkede, at han netop havde deltaget i et møde hos FDA, hvor det blev besluttet, at DTK fremover skal være repræsenteret i FDAs bestyrelse. DTK vil dermed få indflydelse på aktiviteterne, som bl.a. omhandler udstillinger. JJH oplyste på forespørgsel, at fra 2014 ophører ordningen med deledommere med DKK, hvorfor man vil satse på at bruge flest mulige terrierdommere og undgå all-round dommere. Der blev påpeget det uheldige i, at den samme dommer i 2012 dømte de samme racer inden for 4 måneder, hvilket i uheldigste fald kan være medvirkende til, at antallet at tilmeldinger til udstillingerne kan falde. KK henstillede, at udstillingsudvalget fremover er opmærksom på problemet og påser, at sådant ikke sker. JJH bemærkede, at alle kan indsende dommerønsker direkte til udstillingsudvalget, som i størst muligt omfang vil efterkomme ønskerne. Der var en længere debat om valg af dommere. Der blev udtrykt utilfredshed med, at DTKs dobbeltudstilling i Hårlev i april i år først sluttede kl. ca. 1900, hvilket fandtes urimeligt over for såvel udstillere som hunde. KK oplyste, at udstillingsledelsen bør holde øje med, hvor hurtigt bedømmelserne skrider frem i de enkelte ringe, og påpege, hvis det går for langsomt. Den taktik bruges ved DKK udstillinger. JJH erklærede sig enig i det uhensigtsmæssige i de meget lange udstillingsdage, men nævnte samtidig, at der har været rigtigt mange dommeraspiranter på de enkelte udstillinger i årets løb, hvilket til en vis grad kan være med til at trække tiden ud. I Hårlev var der særligt mange aspiranter, og man vil tilstræbe, at det ikke sker fremover. KK bemærkede, at med den rigtige tilrettelæggelse af udstillingsforløbet bør tilstedeværelsen af dommeraspiranter ikke forlænge udstillinger væsentligt, hvilket er udstillingsledelsens ansvar. Herefter en længere debat om udstillinger generelt, herunder muligheden for samtidig opstilling af racestande, afvikling af lydighed, agility, udfinde større udstillingshaller mv., hvilket måske kan tiltrække flere tilskuere. 3.5 Terrier Nyt Ingen bemærkninger. 3.6 Internettet Det blev kritiseret, at resultaterne ved de afsluttende konkurrencer ved bl.a. Hårlev-udstillingen først blev bragt på DTKs hjemmeside en måned efter. Margit Sørensen, udstillingsudvalget, oplyste, at hun bearbejder resultaterne fra udstillingerne. Ofte er der fejl i blanketterne, og der kan gå nogen tid med opklaringen, der skal indtastes på Hundeweb osv. Når alt det er overstået, sendes de endelige resultater til DTKs webmaster, hvorefter de bliver lagt på hjemmesiden. Almen debat om emnet. 3.7 DTK udvalg KK bemærkede, at dette punkt kun vedrører Bull image gruppen. Forespørgsel til en folder, "Sådan passer du din hund," udgivet af DTK i forbindelse med Bull image gruppens arbejde om farlige hunde, hvor der på forsiden er afbildet en Berner Sennenhund, hvilket, efter spørgerens mening, kunne give det udtryk, at der tages afstand fra bull-racen. Der burde være en bull afbildet. RR oplyste, Bull image gruppen er en sammenslutning af repræsentanter for de 4 bull-racer. Man har bl.a. deltaget i møder med politikere i forbindelse med revision af hundeloven, hvor man blev anmodet om at komme med forslag til, hvordan problemerne med farlige og aggressive hunde generelt kunne løses.

3 Den nævnte folder er en del af de løsningsforslag, man er kommet frem til. Det er ikke en folder specielt om bull-racerne, men en folder med oplysninger, der rammer problemerne generelt med farlige hunde bredt. Naturligvis arbejder man særligt på at få fjernet de 4 bull-racer fra observations- og forbudslister over farlige hunde. Folderen er udgivet i begrænset oplag og er indtil videre kun udleveret til medlemmer i Dyrevelfærdsudvalget, Retsudvalget og ministeren. Der fulgte en længere debat om Bull image gruppens arbejde. KK bemærkede, at gruppen gør et stort stykke arbejde og anbefalede fuld opbakning til det videre arbejde fremover. Applaus fra de fremmødte. RR takkede for opbakningen. 3.8 Sundhedsudvalg Omfattende debat om DKKs afskaffelse af avlsrestriktioner og det nye tiltag vedrørende stambogsføringer, hvor opdrætteren kan få påtegnet stambogen, at hunden er opdrættet i overensstemmelse med avlsanbefalinger, anbefalet af DKK og DTK. RR oplyste, at DTKs bestyrelse ved et møde med DKK om ovennævnte havde anbefalet, at DTKs racer skulle opnå mindst en 2. præmie for at få påtegningen på stambogen. Det er ikke en avlsrestriktion, men udelukkende et krav for at få påtegningen på stambogen. DKK forlangte, at det i så fald skulle gælde for alle DTKs racer. Opdrættere, der ikke udstiller, vil altså få den samme stambog som hidtil, men ønsker man påtegningen, skal hunden udstilles og have mindst en 2. præmie. 3.9 Jagt/Prøveudvalg/lydighed/agility herunder sporudvalg og juniorudvalg Forespørgsel om, hvorvidt det er muligt, at endelig godkendelse af lydighedsinstruktører og reeksamination af tidligere vil kunne ske efter faste retningslinier, en slags drejebog, eksempelvis på et weekendkursus opdelt i moduler, således at det bliver fuldstændig ens i alle kredse. CM oplyste, at der på LP-seminaret blev fremlagt forslag desangående opbygget på moduler for at få lydighedsinstruktørerne hurtigere igennem forløbet. Der er endnu nogle småjusteringer, der skal på plads. Spørgsmål om, hvad der menes med overbygningsuddannelse. CM oplyste, at når grunduddannelsen er på plads, er der mulighed for at videreuddanne sig, og det gælder ikke kun lydighedsinstruktører, men også instruktører i agility, rally, spor osv. Bred debat om uddannelse af instruktører Medlemsstatus Bemærkning om, at medlemstallet ved sidste generalforsamling var 1950, hvilket er faldet til nu En medlemsnedgang på 13 %, hvilket bør tages meget alvorligt af bestyrelsen. KK oplyste, at der er nedgang i medlemstallet hos DKK og samtlige specialklubber, ligesom der er nedgang i antallet af stambogsføringer. DKK forsøger at vende denne kurve bl.a. ved ændringer af avlsrestriktionerne sammenholdt med, at der er afsat et betydeligt beløb til PR for at få hvalpekøbere til at købe en stambogsført hund. Der blev efterlyst mere PR fra DTK til opdrætterne om, at det nu igen er muligt at indmelde hvalpekøbere til halv pris. P.t. er denne mulighed anført i en lille notits i TN. JJH oplyste, at man i bestyrelsen har brugt meget tid på at drøfte mulighederne for at hverve nye medlemmer og fastholde disse. Emner, der har været berørt, er f.eks., udsendelse af personligt velkomstbrev til nye medlemmer med oplysninger om DTKs aktiviteter, nyhedsbrev pr. mail osv. PN oplyste mht. nyhedsbreve pr. mail, at ikke alle medlemmers mailadresse er noteret i medlemskartoteket.

4 Oplyste videre, at såfremt medlemmer ikke betaler kontingent, slettes de automatisk i systemet, uden at der bliver udsendt rykkerskrivelse, idet systemet ikke markerer, at der ikke er betalt. Nye medlemmer, der har fået første års kontingent i forbindelse med køb af hvalp og herefter glemmer at betale kontingent, forlader måske foreningen ad den vej. Generel debat om mulighederne for at imødegå yderligere nedgang i antallet af medlemmer. Beretningen godkendt med overvejende stort flertal. 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab og meddelelse af ansvarsfrihed PN oplyste, at Michael Andreasen, som fører regnskabet, var forhindret i at deltage, hvorfor statsaut. revisor Tina Petersen (TP) fra Brandt Revison, der har udfærdiget årsregnskabet, gav møde for at svare på spørgsmål. TP redegjorde på forespørgsel om forskellige konteringsmetoder mht. fordeling af udgifter bl.a. i forbindelse med udstillinger mv. Oplyste videre, at der foretages stikprøvekontrol af regnskaber fra kredse, racer mv. Der blev efterlyst flere detaljer omkring udgifterne ved de enkelte udstillinger for på den vis at være bedre rustet, når man er på udkig efter billigere haller. PN bemærkede, at det ikke kun er udgiften til leje af den enkelte hal, der er afgørende, idet der er mange andre udgifter forbundet med afholdelse af udstilling. TP oplyste, at det er et spørgsmål om den rette balancegang for at skabe et overblik og få de tal frem, der er nødvendige for at agere på det. KK bemærkede, at et komplet udstillingsregnskab er meget omfattende og forespurgte samtidig, hvorvidt det er muligt at få indblik i et specificeret udstillingsregnskab. PN oplyste, at bestyrelsen ikke har diskuteret dette emne, og der har indtil nu ikke været forespurgt om sådant. Tilføjede, at hallen i Hedensted koster kr ,- pr. time alene i leje. Kritik af, at DTKs formand også er kasserer. PN oplyste, at ingen i den nuværende bestyrelse kan bestride posten, hvorfor det mere bogføringsmæssige varetages af tidligere bestyrelsesmedlem, Michael Andreasen. KK bemærkede, at samme princip ses i andre specialklubber, men det er naturligvis bestyrelsens ansvar. Forespørgsel til Chantelou-Fonden, hvor der jfr. regnskabet var brugt godt og vel kr ,-. PN oplyste, at pengene var brugt til udgifter til advokatbistand til BIG-gruppens arbejde. Spørgsmål om de interne revisorers arbejde. Harry Sørensen, intern revisor, oplyste, at der årligt udfærdiges en rapport, som tilgår bestyrelsen. KK bemærkede, at denne rapport bør udsendes sammen med beretningen. RR bemærkede, at bestyrelsen i året frem til generalforsamlingen har formået at vende et underskud på omtrent kr ,- til et overskud på kr ,- og det uagtet der har været en medlemsnedgang på 13%. Applaus fra de fremmødte. Generel debat om besparelser, Chantelou-Fonden osv. Regnskabet blev godkendt med overvejende flertal. KK meddelte ansvarsfrihed til bestyrelsen.

5 5. Forelæggelse af evt. rapporter fra stående udvalg KK bemærkede, at det drejer sig om: Prøveudvalg - pokaludvalg - DTKs jagtudvalg - dressur/lpudvalg - agilityudvalg - lovudvalg - udstillingsudvalg - sundhedsudvalg. KK oplyste, at lovudvalget havde beskæftiget sig med flere spørgsmål i årets løb og anførte, at det var uhensigtsmæssigt, at der ikke var udpeget en formand for udvalget. 6. Offentliggørelse af urafstemning til bestyrelsen m.m Valg til bestyrelsen Opstillede kandidater: Robert Reader og Jane Juel Hansen fra bestyrelsen. Begge villige til genvalg. Yderligere kandidater opstillet: Michael Bergmann, Rikke Møller og Henry Mikkelsen. KK gennemgik kort proceduren ved valg til bestyrelsen og oplæste herefter indholdet af den uafhængige revisors (Brandt Revision) erklæring om de udførte arbejdshandlinger med henblik på at opgøre resultatet af urafstemningen til bestyrelsen. Resultatet af urafstemningen blev: Michael Bergmann 148 stemmer - valgt Robert Reader 120 " " Jane Juel Hansen 109 " " Rikke Møller 106 " 1. suppleant Henry Mikkelsen 93 " 2. suppleant Valg af interne revisorer samt revisorsuppleant PN oplyste, at Egon Hostrup ikke ønskede genvalg. Som intern revisor blev foreslået: Kirsten Toftkjær, der var til stede og erklærede sig villig til posten. Jette Friborg, der var til stede og erklærede sig villig til posten som revisorsuppleant. Begge blev valgt. Valg til prøveudvalgene Ingen kandidater opstillet. Nordjysk prøveudvalg Nordjysk prøveudvalg er for øjeblikket uden udvalg. Sydjysk/Fynsk prøveudvalg Består af Anita Christensen, Valdemar Larsen og Michael Lauritsen. Sjællandske prøveudvalg Består af Helge Rasmussen, Jørgen Hardis, Maja Dal, Marianne Møller og Palle Thomsen. 7. Budgetbehandling, herunder godkendelse af næste års kontingent KK bemærkede, at der fra bestyrelsen er foreslået uændret kontingent for Dette blev godkendt. Budgettet for 2013 blev taget til efterretning.

6 8. Behandling af indkomne forslag KK oplyste, at der er indkommet 1 forslag, stillet af bestyrelsen efter anmodning fra DKKs lovudvalg. Forslaget, der er et lovændringsforslag, er behandlet af DTKs lovudvalg, der anbefaler, at det vedtages for at bringe ordlyden i overensstemmelse med, hvad der står i Standardvedtægter for specialklubber. Forslaget er en følge af ændringerne af det samlede lovkompleks, der blev vedtaget ved sidste generalforsamling og efterfølgende godkendt ved en urafstemning. Som overenskomsten med DKK forskriver, blev det derefter sendt til DKKs lovudvalg for endelig godkendelse. DKKs lovudvalg kunne godtage de foreslåede lovændringsforslag bortset fra ændringerne i 4 stk. 2 og stk. 3. Oplyste videre, at forslaget til ændringerne i 4 stk. 3 ikke kan behandles på generalforsamlingen, idet den af DKKs lovudvalg ønskede tekst er identisk med den nuværende. 4 stk, 2: Klubben er berettiget til, efter aftale med DKK, at fastsætte specielle regler for avlsarbejde med klubbens racer. Nuværende ordlyd: Klubben er berettiget til at fastsætte specielle regler for avlsarbejdet med klubbens racer. Sat til afstemning og vedtaget med overvejende flertal. Forslaget skal efterfølgende sendes til urafstemning. 9. Fremtidig virksomhed JJH bemærkede, at hun har noteret sig de emner, der blev debatteret på generalforsamlingen, og hun vil tage disse emner op sammen med bestyrelsen og de respektive udvalg mhp. at få den til tider noget negative stemning vendt til noget positivt. Formålet er at gøre det mere spændende at være medlem af DTK og deltage i de aktiviteter, der tilbydes i kredsene. Bestyrelsen har brugt megen tid på at diskutere, hvorledes klubbens tillidsfolk, trænere, udvalgsmedlemmer osv. bliver klædt bedre på til at varetage posterne. Her tænkes der bredt i uddannelse, regnskabsføring, klubbens formål, visioner, udstillinger, lydighed osv. Det er tanken, at der fremover afholdes dagskurser i de enkelte emner. Det kan være et problem at rekruttere nye emner til tillidsposterne, og hun opfordrede til, at alle kigger sig om efter personer, der kunne tænke sig at være aktive i klubben. Der var en længere debat omkring mulighederne for at promovere DTK. 10. Eventuelt Forespørgsel om bestyrelsens stillingtagen til, at der i Interra diskuteres racestandarder og muligheden for ændringer af disse. RR oplyste, at DTK meldte sig ud af Interra i 2011 og har dermed ingen viden om, hvad organisationen beskæftiger sig med i den retning. På forespørgsel oplyste han videre, at han på bestyrelsens vegne har indkaldt til et møde mhp. at få afklaret de problemer, som har været i cairn-gruppen, der p.t. er uden racerepræsentant. Mangt og meget blev diskuteret, bl.a. at ikke alle racerepræsentanter kommer til racemøderne, hvilket er uheldigt, hvorfor det blev henstillet til bestyrelsen at tage emnet op og arbejde på en løsning.

7 KK erklærede kl generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden og en livlig debat. PN takkede Charlotte Mikkelsen for arbejdet, hun havde udført i perioden, hun sad i bestyrelsen. Bød dernæst velkommen til Michael Bergmann som nyt bestyrelsesmedlem. Oplyste, at næste års generalforsamling er den 25. maj KK Jensen, dirigent Kurt Andersen, referent

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og gik herefter

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere