Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014 Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. FJERNVARME FJERNKØLING

2 Indholdsfortegnelse 2 Fjernvarme Selskabsoplysninger...3 Påtegninger Ledelsespåtegning...4 Den uafhængige revisors påtegning...5 Ledelsesberetning Oversigt ejerforhold...3 Hoved- og nøgletal Beretning Årsregnskab 1. januar december 2013 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse...15 Balance...16 Pengestrømsopgørelse...17 Noter Driftsbudget 1. januar december januar december Fototema: Thisted set fra oven Grafisk design og tilrettelæggelse: Reklamebureauet a14 Tryk: Dantryk Oplag: eksemplarer

3 Selskabsoplysninger Selskab Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. Ringvej Thisted Tlf Fax CVR nr Stiftet: 1961 Hjemsted: Thisted Regnskabsår: 1. januar 31. december Oversigt ejerforhold Bestyrelse Lars Toft Hansen (formand) Peter Ottosen (næstformand) Jørgen Staun Carsten Lyngs Leif Mørk Erik Krogh Pedersen Asger Goth Driftschef Søren Højmose Damgaard Andelshaverne 100% Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. Thyra I/S 100% 50% 50% I/S Kraftvarmeværk Thisted Thisted Fjernkøl ApS Revision BRANDT Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Thyparken Thisted 3

4 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og driftschef har dags dato aflagt årsrapporten for 2013 for Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Thisted, den 27. februar 2014 Driftschef Søren Højmose Damgaard Bestyrelse Lars Toft Hansen (formand) Peter Ottosen (næstformand) Jørgen Staun Carsten Lyngs Leif Mørk Erik Krogh Pedersen Asger Goth 4

5 Den uafhængige revisors erklæring Til andelshaverne i Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på note 18, som beskriver den usikkerhed, der er forbundet med det indregnede tilgodehavende i tilknyttede virksomheder. Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Selskabet har i årsrapporten medtaget det af bestyrelsen godkendte driftsbudget for 2013 og Disse budgettal, som fremgår særskilt af siderne 24 27, har ikke været underlagt revision. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Thisted, den 27. februar 2014 BRANDT Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Tom Hedegaard-Kristensen statsautoriseret revisor 5

6 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Hovedtal (1.000 ) Nettoomsætning Omkostninger Produktion Distribution Administration Andre driftsindtægter Finansiering Nedskrivning finasielle aktiver Omkostninger i alt Årets tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger Henlæggelser til nyinvesteringer Årets resultat Overføres til fri egenkapital Overdækning fra forrige år Overdækning til næste år Balance Aktiver Egenkapital Antal medarbejdere 9,0 9,0 9,8 9,8 10,1 Nøgletal produktion mv. Antal forbrugere: Antal forbrugere (ultimo året) Tilsluttet areal m 2 (ultimo året) Graddage: I alt for året (normalår 3.112) Leverance til forbrugere: I alt MWh Afregningspriser (ekskl. moms): Forbrugsafhængige bidrag: Kr. pr. MWh 280,00 260,00 250,00 240,00 207,00 6 Forbrugsuafhængige bidrag: Effektbidrag pr. m 2 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 Abonnementsbidrag 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

7 Ledelsesberetning hoved- og nøgletal (fortsat) Nøgletal produktion mv fortsat - Produktionsoversigt varme: Affaldskraftvarme, MWh Halm, MWh Geotermisk varme, MWh N-gas, MWh Solanlæg, MWh Olie, MWh I alt produceret og modtaget varmemængde, MWh Produktionsoversigt el: El, MWh Varmemængde leveret til forbrugerne i procent af varmeproduktionen 88,0 85,5 90,8 78,9 81,9 Omkostninger procentuel fordelt: Produktion 61,1 59,1 61,2 57,9 54,9 Distribution 29,5 30,7 28,7 33,3 35,6 Administration 6,6 7,4 7,4 6,9 6,8 Andre driftsindtægter -0,1-0,1-0,2-0,2-0,5 Finansiering 2,9 2,9 2,9 2,1 3,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Omkostninger i pr. MWh produceret: Energiomkostninger: Affaldskraftvarme 158,77 136,76 118,01 132,55 104,78 Halm 203,61 183,85 179,27 179,56 164,32 Geotermi 71,53 68,30 126,49 142,57 113,71 Naturgas 531,36 624,84 570,04 555,12 468,36 Olie Energi i alt 173,32 157,31 141,31 173,07 131,54 Samlede omkostninger: Produktion 197,06 170,03 173,48 173,18 154,54 Distribution 95,31 88,28 81,42 99,55 99,88 Administration 21,18 21,37 20,98 20,51 19,27 Andre driftsindtægter -0,31-0,26-0,53-0,57-1,38 Finansiering 9,30 8,41 8,47 6,22 9,10 322,54 287,83 283,82 298,89 281,41 Samlede omkostninger i pr. leveret MWh 366,60 336,49 312,67 378,66 343,39 Forbrugsbidrag i alt opkrævet i pr. leveret MWh 386,63 365,77 354,24 353,50 328,73 7

8 Ledelsesberetning Årsregnskabet Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af selskabets økonomiske stilling, årets resultat og den finansielle udvikling fremgår af årsregnskabet. Der er ikke efter balancedagen indtruffet hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsregnskabet. Udviklingen i regnskabsåret A conto prisen for det variable bidrag var 280,00 /MWh og det faste bidrag 14,00 /m 2. Abonnementsbidraget var 500,00 /måler. Ved den endelige afregning blev bidragene uændret svarende til a conto priserne. Driftsregnskabet udviser et underskud for året på -3,210 mio. Tillagt overførslen fra forrige år på 9,133 mio. og 2,339 mio., som bliver overført til selskabets egenkapital, bliver der til disposition 8,262 mio. Af disse indregnes 5,984 mio. i budgettet for ,932 mio. budgetteres i 2014 henlagt til udvidelse af produktionskapaciteten. I 2013 var der graddage. Der var budgetteret med graddage, dvs. et normalår. I alt har Thisted Varmeforsyning i 2013 produceret/modtaget MWh varmeenergi, til sammenligning var budgettet MWh. Varmesalget udgjorde MWh, mod budgetteret MWh. Investeringer, fjernvarme I 2009 er der startet på en investering, der nu er afsluttet. Det er næste generation af fjernaflæsningsmålere. Denne måler kan aflæses direkte af vores administration, så ofte vi ønsker det. Hillerslev var det første område, der kom på det nye system. I 2010 var der i alt konverteret målere. I 2011 blev der konverteret 989 målere og i målere. De sidste målere blev konverteret i Næste skridt bliver at finde en platform til præsentation af månedlige aflæsninger for de forbrugere, der ønsker dette. I hovedledningsnettet er der investeret godt 5 mio. Det er områderne Østerbakken, Kastet, Urtehaven, Oscar Andersens Vej, Lerpyttervej, Silstrup, Møllevej og Østbyen. Investeringer, fjernkøling I regnskabsåret er der investeret i fjernkøling. Beløbet er anvendt til målere. Aktiverne består af en grundvandsboring, med tilhørende ledning til havnen for udnyttet vand, en kølemaskine, et styringssystem samt et ledningsnet, som udgår i 3 retninger fra fjernkølingscentralen i J.P. Jacobsen Centeret til den indre by. Fjernkølingsaktiviteten er økonomisk adskilt fra fjernvarmeaktiviteten. Fjernkøling er ikke reguleret via varmeforsyningsloven, og driftsindtægter/-udgifter må derfor ikke indregnes ved fastsættelse af varmepriser. I praksis sker det ved, at fjernkølingen er ført i et selvstændigt regnskab. Dette ophører med udgangen af 2013, hvor aktiviteten er flyttet over i et datterselskab. Se fig. på side 3. 8

9 Ledelsesberetning (fortsat) Driftsmæssigt har fjernkølingen haft sit første hele driftsår i Afsætningen var her til 3 aftagere. Ved udgangen af 2013 var der 9 kunder tilsluttet, som aftog 470 MWh. For at driften af fjernkølingsaktiviteten kan blive rentabel, er det ledelsens vurdering, at der kræves yderligere leverancer på ca. 160 MWh og tilslutning af yderligere 7 kunder. Dette forventes opnået i Der er således usikkerhed om tidshorisonten for, hvornår aktiviteten kan forventes at blive rentabel. For yderligere information om fjernkøling fra Thisted Varmeforsyning, se Markedsføring Der har i 2013 været en tilgang på 52 nye forbrugere i vort forsyningsområde. De nye forbrugere er en blanding af boligejere, der ønsker at udskifte deres eksisterende fyringsanlæg med fjernvarme, samt nybyggede boliger. Ved udgangen af 2013 er der ca. 175 potentielle fjernvarmeforbrugere i forsyningsområdet, der har anden form for varmeforsyning end fjernvarme. Der har i årets løb ikke været foretaget nogen speciel form for markedsføring, idet interessen for tilslutning, grundet den store prisdifference mellem anden opvarmning og fjernvarmen, har været tilstrækkelig stor til at sikre en naturlig vækst. Miljøforhold Thisted Varmeforsyning er fortsat særdeles miljøvenlig. Kun 3,5% af vor forbrugte energi var baseret på fossile brændsler, dvs. naturgas. 63% er affaldsvarme, som hovedsagelig er at betegne som vedvarende energi. Halmvarme udgjorde 23% og geotermi havde en andel på 10,5%. Varme fra både halm og geotermi er 100% vedvarende energi. Den samlede gennemsnitlige årsafkøling for hele varmeforsyningen var 23,62 C. Tabet i ledningsnettet var på 12%. Den forventede udvikling Det forventes, at udviklingen fortsat følger den linje, der hidtil har været lagt. Det er fortsat vor strategi, at flest mulige forbrugere bliver tilsluttet til gavn for både de nye forbrugere, de nuværende forbrugere samt for miljøet. Ligeledes søges der stadig optimeret på energiindkøb og produktion således, at stigninger hidrørende fra energipriser og afgifter får mindst mulig indflydelse på varmeudgiften for vore forbrugere fremover. A conto priserne for 2014 er fastsat til: det variable bidrag 300 /MWh, det faste bidrag 14,00 /m 2 og abonnementsbidraget 500,00 /måler. 9

10 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Selskabet er udover årsregnskabslovens bestemmelser omfattet af varmeforsyningslovens pris- og afskrivningsbestemmelser. For at årsrapporten skal give varmeforbrugerne et retvisende billede af sammenhængen mellem regnskab og fastsættelse af varmepris er regnskabspraksis tilrettelagt således, at årsrapporten også opfylder varmeforsyningslovens prisog afskrivningsbestemmelser, hvilket indebærer fravigelse af års-regnskabsloven på enkelte punkter. De indregnede årlige afskrivninger er i overensstemmelse med årsregnskabslovens principper og opfylder også varmeforsyningslovens krav. Dog forekommer der en afvigelse i forhold til årsregnskabsloven i kraft af, at henlæggelser til nyinvesteringer fragår årets disponible resultat og ved anvendelse reducerer anlægssummen og dermed afskrivningsgrundlaget. Indgåede tilslutningsbidrag reducerer ligeledes anlægssummen og afskrivningsgrundlaget. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til forrige år. Konsolidering af associeret virksomhed Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. er som interessent medejer af I/S Kraftvarmeværk Thisted med 50 % ejerandel på lige fod med I/S THYRA (affald). På baggrund af ejerandelens størrelse, indflydelse via bestyrelsen og væsentlige transaktioner mellem varmeforsyningen og kraftvarmeværket betragtes kraftvarmeværket som associeret virksomhed. Kapitalandelen i den associerede virksomhed indregnes i årsregnskabet efter den indre værdis metode. Resultatandelen, dvs. omkostningsandelen, indregnes for at give et retvisende billede af driften som en del af produktionsomkostningerne hos varmeforsyningen. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 10 Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregningen og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

11 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætningen i form af forbrugerbidrag indregnes i takt med fakturering af bidragene. Der er regnskabsmæssigt foretaget regulering af varmebidragene pr. 31/ i overensstemmelse med årsopgørelsen af forbruget for perioden 1/1 31/ Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger indeholder alle omkostninger vedrørende virksomhedens produktion, herunder energiudgifter, reparation og vedligeholdelse, SRO-anlæg, personaleomkostninger, afskrivninger på produktionsanlæg/varmevekslere/pumper/vandbehandling mv., driftsledelse, lokaleomkostninger, miljø, mv. Da posten indeholder alle omkostninger, der relaterer sig til produktion og varmekøb, indeholder posten også de omkostninger, der er forbundet med varmetabet i distributionsnettet (ledningstabet). Derfor overføres disse til distributionsomkostninger. Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter alle omkostninger, som kan henføres til distributionsopgaven. Distributionsopgaverne påbegyndes ved energiens afgang fra produktionsenheden eller varmevekslere, og afsluttes efter forbrugernes målere. Ledningstab betragtes som en distributionsomkostning. Ledningstabet beregnes som en forholdsmæssig andel af de samlede produktionsomkostninger. Under regnskabsposten hører endvidere reparation og vedligeholdelse af ledningsnet, målere, målerudskiftning, ledningsregistrering, personaleudgifter og afskrivninger på ledningsnettet. Omkostninger ved aflæsning af forbrugsmålere betragtes også som en distributionsomkostning. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administrative funktioner, herunder vederlag til bestyrelse, ledelse, medarbejdere i administrationen, forbrugeradministration og information, administrativ IT, revision, kontorhold, afskrivninger vedr. aktiver, der benyttes til administration, inkassobehandling og tab på forbrugere. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger samt indekstillæg. Finansielle indtægter og omkostninger periodiseres og indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Ekstraordinære poster Ekstraordinære poster omfatter indtægter og udgifter, der fremkommer som følge af begivenheder eller forhold, der ikke har tilbagevendende karakter. Skat Selskabet er skattepligtigt. Skatten indregnes med den skat (25 %), der kan henføres til årets resultat. Den indregnede skat omfatter aktuel skat af årets skattepligtige indkomst samt regulering af udskudt skat. Den udskudte skat indregnes med 25 % af skattemæssige merafskrivninger i forhold til regnskabsmæssige af- og nedskrivninger. 11 Det kan oplyses, at der ikke er positiv skattepligtig indkomst for året eller udskudt skat.

12 Anvendt regnskabspraksis Balancen Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner, transmissionsledninger, stikledninger og målere samt driftsmateriel, inventar og biler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger, anvendte henlæggelser og tilslutningsbidrag. Afskrivning foretages lineært over en forsigtig skønnet brugstid, der udgør: Bygninger 20 år Bygningsændringer/-forbedringer 15 år Tekniske anlæg og maskiner 5-15 år Transmissionsledninger år Stikledninger år Målere 5 år Finansielle anlægsaktiver Kapitalandel i tilknyttet virksomhed I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders resultat før skat efter fuld eliminering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på goodwill. Andel i tilknyttede virksomhedernes skat indregnes under skat af årets resultat. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter modervirksomhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab. Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til nul, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med modervirksomhedens andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den tilknyttede virksomheds underbalance. Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien med fradrag af afskrivninger på goodwill. Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i årsregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes frem til afståelsestidspunktet. Kapitalandel i associeret virksomhed Kapitalandelen i I/S Kraftvarmeværk Thisted er indregnet til den forholdsmæssige ejerandel af interessentskabets regnskabsmæssige egenkapital uden korrektion for forskelle i regnskabspraksis mellem varmeforsyningen og kraftvarmeværket. Kapitalandelens værdi er udtryk for ikke udloddet overskud, idet der ikke er indbetalt indskudskapital eller lignende. 12 Tilgodehavender Tilgodehavender hos andelshavere måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

13 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Egenkapital Den frie egenkapital primo hidrører fra regnskabsår, der ligger forud for 1. marts 1981 og er derfor ikke omfattet af det ved varmeforsyningsloven pr. nævnte dato indførte hvile-i-sig-selv-princip, hvor opkrævede varmebidrag alene skal modsvare nødvendige omkostninger, og at der som følge heraf ikke kan eller må oparbejdes egenkapital i virksomheder omfattet af varmeforsyningsloven. Andel af årets resultat, der ikke er omfattet af varmeforsyningsloven, er via resultatdisponeringen posteret på den frie egenkapital. Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode er udryk for indregnet ikke udloddet andel af overskud i tilknyttede og associerede virksomheder. Gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Overdækning til indregning i næste års priser Dette beløb omfatter årets overdækning, der i henhold til varmeforsyningslovens bestemmelser skal indregnes i efterfølgende års priser. Beløbet indregnes derfor som en gældsforpligtelse. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen giver informationer om selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider (pengestrøm) samt likvider med fradrag af træk på kassekreditter ved årets begyndelse og slutning. Kassekreditter, som indgår i virksomhedens løbende likviditetsstyring, indgår som negative likvider, hvorfor selskabets nettolikvider som oftest er negative. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, herunder afskrivninger samt ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld. Pengestrøm, likvider med fradrag af kassekreditter Likvider omfatter likvide beholdninger inkl. indestående i pengeinstitutter med fradrag af træk på selskabets kassekreditter, der indgår i virksomhedens løbende likviditetsstyring. 13

14 Graddage Årlig tilgang af forbrugere Varmeproduktion Fordeling af varmeproduktion

15 Resultatopgørelse 1. januar december 2013 Note Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Resultat af ordinær primær drift Finansielle indtægter Nedskrivning af finansielle aktiver Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat 0 0 Resultat før årsreguleringer Årets tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling Årets resultat Resultatdisponering Årets resultat Overføres til fri egenkapital Overdækning til indregning fra tidligere år Overdækning til indregning i efterfølgende år Disponibelt resultat herefter

16 Balance pr. 31. december 2013 Aktiver Note 31/ / Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Ledningsnet og målere Driftsmateriel, inventar og biler Materielle anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver Indestående i fjernkølingsaktivitet Kapitalandel i tilknyttet virksomhed Kapitalandel i associeret virksomhed Andre kapitalandele Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Beholdning af målere, olie og halm Tilgodehavende hos tilknyttet virksomhed Tilgodehavende hos associeret virksomhed Tilgodehavender hos andelshavere Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver Passiver Fri egenkapital Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Egenkapital Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling Hensatte forpligtelser Kreditinstitutter Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Kreditinstitutter Leverandørgæld Gæld til associeret virksomhed Gæld til andelshavere Overdækning til indregning i næste års priser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Medarbejderforhold 17. Sikkerhedsstillelser 18. Usikkerheder ved måling

17 Pengestrømsopgørelse Note Årets resultat før årsreguleringer Reguleringer Ændringer i driftskapital Pengestrøm fra primær drift før finansielle poster Renteindtægter, betalt Renteomkostninger, betalt Pengestrøm fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Tilslutningsbidrag Tilgang finansielle anlægsaktiver Pengestrøm til investeringsaktivitet Nye lån Afdrag til kreditinstitutter Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Årets pengestrøm Likvider - kassekreditter, primo Likvider - kassekreditter, ultimo

18 Noter Nettoomsætning Alm. forbrugere Storforbrugere Returvarme Tillæg for manglende afkøling Effektbidrag Særlig effektbidrag Abonnementsbidrag Regulering vedrørende tidligere år Forbrugerbidrag i alt Salg el Nettoomsætning i alt Produktionsomkostninger Energiomkostninger Affaldskraftvarme: Omkostningsandel affaldskraftvarme Andel affaldsvarmeafgift NOx-afgift Geotermi: El Varmeproduktion halm: Forbrug halm Svovlafgift El Naturgas og olie: Naturgas Olie 0 0 Øvrige produktionsomkostninger Vedligeholdelse produktionsanlæg El Spædevand og vandbehandling Teknisk assistance Kurser Edb-styring - software Lovpligtigt eftersyn/miljøtilsyn Gebyr CO 2-kvoter Forsikring Lønomkostninger mv Bildrift Lokaleomkostninger Afskrivninger: Bygninger Tekniske anlæg og maskiner Biler og inventar Ledningstab 12% (14,5%) overført til distributionsomkostninger

19 Noter (fortsat) Distributionsomkostninger Vedligeholdelse ledningsnet Elforbrug i brønde Målerudgifter Måleraflæsning Ledningstegning/registrering Kurser Lønomkostninger mv Bildrift Lokaleomkostninger Afskrivninger: Hoved- og transmissionsledning Stikledning og målere Biler og inventar Ledningstab Administrationsomkostninger Bestyrelse og generalforsamling Ledelse i øvrigt Forbrugerinformation Administration IT-omkostninger Revision Assistance, rådgivning, budgetter mv Øvrige PSO/energibesparelser Lønomkostninger mv Bildrift Lokaleomkostninger Afskrivninger: Bygninger Andre driftsindtægter Gebyrer Medarbejderbetaling pc-ordning Finansielle indtægter Renteindtægter: Bank, debitorer mv Mellemregning fjernkøling Finansielle omkostninger Renteomkostninger: Anlægsgæld Bankgæld mv Garantiprovision Årets tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger Henlæggelse til nyinvestering

20 Noter 9. Materielle anlægsaktiver Tekniske Stik- Grunde og anlæg og Hoved- ledninger bygninger maskiner ledninger og målere Samlet anskaffelsessum 1. januar Tilgang Afgang Regulering afgang tidligere år Overførsler Samlet anskaffelsessum 31. december Samlede tilslutningsbidrag 1. januar Tilgang Samlede tilslutningsbidrag 31. december Samlede afskrivninger 1. januar Afskrivning Regulering afskrivning tidligere år Afskrivning på afhændede anlægsaktiver Regul. afskrivn. på afhæn. anlægsaktiver tidl. år Anvendt henlæggelse Samlede afskrivninger 31. december Bogført værdi 31. december Varmepriser excl. moms

Årsrapport 2012 Driftsbudget 2012 og 2013

Årsrapport 2012 Driftsbudget 2012 og 2013 Årsrapport 2012 Driftsbudget 2012 og 2013 Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. FJERNVARME FJERNKØLING Indholdsfortegnelse 2 Fjernvarme Selskabsoplysninger...3 Påtegninger Ledelsespåtegning...4 Den uafhængige

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Årsrapport 2014 Driftsbudget 2015

Årsrapport 2014 Driftsbudget 2015 Årsrapport 2014 Driftsbudget 2015 Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. FJERNVARME FJERNKØLING Indholdsfortegnelse 2 Fjernvarme Selskabsoplysninger...3 Påtegninger Ledelsespåtegning...4 Den uafhængige revisors

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Årsrapport 2010 Driftsbudget 2011

Årsrapport 2010 Driftsbudget 2011 Årsrapport 2010 Driftsbudget 2011 Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. Indholdsfortegnelse 2 Fjernvarme Selskabsoplysninger...3 Påtegninger Ledelsespåtegning...4 Den uafhængige revisors påtegning...5 Ledelsesberetning

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum ÅRSRAPPORT 2013/2014 Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum CVR nr. 32286135 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62749814 ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2015 med følgende dagsorden

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2010/11 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

TJH Holding Aalborg ApS

TJH Holding Aalborg ApS TJH Holding Aalborg ApS CVR-nr. 28 50 01 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. maj Thomas J. Havemann dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

GYLLING VANDVÆRK A.M.B.A. GYLLING 8300 ODDER

GYLLING VANDVÆRK A.M.B.A. GYLLING 8300 ODDER GYLLING VANDVÆRK A.M.B.A. GYLLING 8300 ODDER ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på ordinær generalforsamling den 25/3 2015 Dirigent CVR. NR. 33 44 01 03 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side Selskabsoplysninger 2 Bestyrelsens

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

N.E.M.A. Holding ApS. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr (6. regnskabsår)

N.E.M.A. Holding ApS. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr (6. regnskabsår) N.E.M.A. Holding ApS CVR-nr. 29 41 02 24 Årsrapport for 2011/12 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09 2012 Nicolai Bakkegaard-Olesen Dirigent

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015 KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS Philip Heymans Alle 3, 4. 2900 Hellerup CVR-nr. 34 73 65 53 Årsrapporten for 2015 (3. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Amager Ejendomsadministration A/S. Årsrapport for 2011/2012

Amager Ejendomsadministration A/S. Årsrapport for 2011/2012 Over Bølgen 2 C 2 2670 Greve CVR-nr. 41115815 Årsrapport for 2011/2012 40. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2012 Carl Frode Andersen

Læs mere