Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014 Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. FJERNVARME FJERNKØLING

2 Indholdsfortegnelse 2 Fjernvarme Selskabsoplysninger...3 Påtegninger Ledelsespåtegning...4 Den uafhængige revisors påtegning...5 Ledelsesberetning Oversigt ejerforhold...3 Hoved- og nøgletal Beretning Årsregnskab 1. januar december 2013 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse...15 Balance...16 Pengestrømsopgørelse...17 Noter Driftsbudget 1. januar december januar december Fototema: Thisted set fra oven Grafisk design og tilrettelæggelse: Reklamebureauet a14 Tryk: Dantryk Oplag: eksemplarer

3 Selskabsoplysninger Selskab Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. Ringvej Thisted Tlf Fax CVR nr Stiftet: 1961 Hjemsted: Thisted Regnskabsår: 1. januar 31. december Oversigt ejerforhold Bestyrelse Lars Toft Hansen (formand) Peter Ottosen (næstformand) Jørgen Staun Carsten Lyngs Leif Mørk Erik Krogh Pedersen Asger Goth Driftschef Søren Højmose Damgaard Andelshaverne 100% Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. Thyra I/S 100% 50% 50% I/S Kraftvarmeværk Thisted Thisted Fjernkøl ApS Revision BRANDT Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Thyparken Thisted 3

4 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og driftschef har dags dato aflagt årsrapporten for 2013 for Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Thisted, den 27. februar 2014 Driftschef Søren Højmose Damgaard Bestyrelse Lars Toft Hansen (formand) Peter Ottosen (næstformand) Jørgen Staun Carsten Lyngs Leif Mørk Erik Krogh Pedersen Asger Goth 4

5 Den uafhængige revisors erklæring Til andelshaverne i Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på note 18, som beskriver den usikkerhed, der er forbundet med det indregnede tilgodehavende i tilknyttede virksomheder. Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Selskabet har i årsrapporten medtaget det af bestyrelsen godkendte driftsbudget for 2013 og Disse budgettal, som fremgår særskilt af siderne 24 27, har ikke været underlagt revision. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Thisted, den 27. februar 2014 BRANDT Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Tom Hedegaard-Kristensen statsautoriseret revisor 5

6 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Hovedtal (1.000 ) Nettoomsætning Omkostninger Produktion Distribution Administration Andre driftsindtægter Finansiering Nedskrivning finasielle aktiver Omkostninger i alt Årets tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger Henlæggelser til nyinvesteringer Årets resultat Overføres til fri egenkapital Overdækning fra forrige år Overdækning til næste år Balance Aktiver Egenkapital Antal medarbejdere 9,0 9,0 9,8 9,8 10,1 Nøgletal produktion mv. Antal forbrugere: Antal forbrugere (ultimo året) Tilsluttet areal m 2 (ultimo året) Graddage: I alt for året (normalår 3.112) Leverance til forbrugere: I alt MWh Afregningspriser (ekskl. moms): Forbrugsafhængige bidrag: Kr. pr. MWh 280,00 260,00 250,00 240,00 207,00 6 Forbrugsuafhængige bidrag: Effektbidrag pr. m 2 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 Abonnementsbidrag 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

7 Ledelsesberetning hoved- og nøgletal (fortsat) Nøgletal produktion mv fortsat - Produktionsoversigt varme: Affaldskraftvarme, MWh Halm, MWh Geotermisk varme, MWh N-gas, MWh Solanlæg, MWh Olie, MWh I alt produceret og modtaget varmemængde, MWh Produktionsoversigt el: El, MWh Varmemængde leveret til forbrugerne i procent af varmeproduktionen 88,0 85,5 90,8 78,9 81,9 Omkostninger procentuel fordelt: Produktion 61,1 59,1 61,2 57,9 54,9 Distribution 29,5 30,7 28,7 33,3 35,6 Administration 6,6 7,4 7,4 6,9 6,8 Andre driftsindtægter -0,1-0,1-0,2-0,2-0,5 Finansiering 2,9 2,9 2,9 2,1 3,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Omkostninger i pr. MWh produceret: Energiomkostninger: Affaldskraftvarme 158,77 136,76 118,01 132,55 104,78 Halm 203,61 183,85 179,27 179,56 164,32 Geotermi 71,53 68,30 126,49 142,57 113,71 Naturgas 531,36 624,84 570,04 555,12 468,36 Olie Energi i alt 173,32 157,31 141,31 173,07 131,54 Samlede omkostninger: Produktion 197,06 170,03 173,48 173,18 154,54 Distribution 95,31 88,28 81,42 99,55 99,88 Administration 21,18 21,37 20,98 20,51 19,27 Andre driftsindtægter -0,31-0,26-0,53-0,57-1,38 Finansiering 9,30 8,41 8,47 6,22 9,10 322,54 287,83 283,82 298,89 281,41 Samlede omkostninger i pr. leveret MWh 366,60 336,49 312,67 378,66 343,39 Forbrugsbidrag i alt opkrævet i pr. leveret MWh 386,63 365,77 354,24 353,50 328,73 7

8 Ledelsesberetning Årsregnskabet Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af selskabets økonomiske stilling, årets resultat og den finansielle udvikling fremgår af årsregnskabet. Der er ikke efter balancedagen indtruffet hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsregnskabet. Udviklingen i regnskabsåret A conto prisen for det variable bidrag var 280,00 /MWh og det faste bidrag 14,00 /m 2. Abonnementsbidraget var 500,00 /måler. Ved den endelige afregning blev bidragene uændret svarende til a conto priserne. Driftsregnskabet udviser et underskud for året på -3,210 mio. Tillagt overførslen fra forrige år på 9,133 mio. og 2,339 mio., som bliver overført til selskabets egenkapital, bliver der til disposition 8,262 mio. Af disse indregnes 5,984 mio. i budgettet for ,932 mio. budgetteres i 2014 henlagt til udvidelse af produktionskapaciteten. I 2013 var der graddage. Der var budgetteret med graddage, dvs. et normalår. I alt har Thisted Varmeforsyning i 2013 produceret/modtaget MWh varmeenergi, til sammenligning var budgettet MWh. Varmesalget udgjorde MWh, mod budgetteret MWh. Investeringer, fjernvarme I 2009 er der startet på en investering, der nu er afsluttet. Det er næste generation af fjernaflæsningsmålere. Denne måler kan aflæses direkte af vores administration, så ofte vi ønsker det. Hillerslev var det første område, der kom på det nye system. I 2010 var der i alt konverteret målere. I 2011 blev der konverteret 989 målere og i målere. De sidste målere blev konverteret i Næste skridt bliver at finde en platform til præsentation af månedlige aflæsninger for de forbrugere, der ønsker dette. I hovedledningsnettet er der investeret godt 5 mio. Det er områderne Østerbakken, Kastet, Urtehaven, Oscar Andersens Vej, Lerpyttervej, Silstrup, Møllevej og Østbyen. Investeringer, fjernkøling I regnskabsåret er der investeret i fjernkøling. Beløbet er anvendt til målere. Aktiverne består af en grundvandsboring, med tilhørende ledning til havnen for udnyttet vand, en kølemaskine, et styringssystem samt et ledningsnet, som udgår i 3 retninger fra fjernkølingscentralen i J.P. Jacobsen Centeret til den indre by. Fjernkølingsaktiviteten er økonomisk adskilt fra fjernvarmeaktiviteten. Fjernkøling er ikke reguleret via varmeforsyningsloven, og driftsindtægter/-udgifter må derfor ikke indregnes ved fastsættelse af varmepriser. I praksis sker det ved, at fjernkølingen er ført i et selvstændigt regnskab. Dette ophører med udgangen af 2013, hvor aktiviteten er flyttet over i et datterselskab. Se fig. på side 3. 8

9 Ledelsesberetning (fortsat) Driftsmæssigt har fjernkølingen haft sit første hele driftsår i Afsætningen var her til 3 aftagere. Ved udgangen af 2013 var der 9 kunder tilsluttet, som aftog 470 MWh. For at driften af fjernkølingsaktiviteten kan blive rentabel, er det ledelsens vurdering, at der kræves yderligere leverancer på ca. 160 MWh og tilslutning af yderligere 7 kunder. Dette forventes opnået i Der er således usikkerhed om tidshorisonten for, hvornår aktiviteten kan forventes at blive rentabel. For yderligere information om fjernkøling fra Thisted Varmeforsyning, se Markedsføring Der har i 2013 været en tilgang på 52 nye forbrugere i vort forsyningsområde. De nye forbrugere er en blanding af boligejere, der ønsker at udskifte deres eksisterende fyringsanlæg med fjernvarme, samt nybyggede boliger. Ved udgangen af 2013 er der ca. 175 potentielle fjernvarmeforbrugere i forsyningsområdet, der har anden form for varmeforsyning end fjernvarme. Der har i årets løb ikke været foretaget nogen speciel form for markedsføring, idet interessen for tilslutning, grundet den store prisdifference mellem anden opvarmning og fjernvarmen, har været tilstrækkelig stor til at sikre en naturlig vækst. Miljøforhold Thisted Varmeforsyning er fortsat særdeles miljøvenlig. Kun 3,5% af vor forbrugte energi var baseret på fossile brændsler, dvs. naturgas. 63% er affaldsvarme, som hovedsagelig er at betegne som vedvarende energi. Halmvarme udgjorde 23% og geotermi havde en andel på 10,5%. Varme fra både halm og geotermi er 100% vedvarende energi. Den samlede gennemsnitlige årsafkøling for hele varmeforsyningen var 23,62 C. Tabet i ledningsnettet var på 12%. Den forventede udvikling Det forventes, at udviklingen fortsat følger den linje, der hidtil har været lagt. Det er fortsat vor strategi, at flest mulige forbrugere bliver tilsluttet til gavn for både de nye forbrugere, de nuværende forbrugere samt for miljøet. Ligeledes søges der stadig optimeret på energiindkøb og produktion således, at stigninger hidrørende fra energipriser og afgifter får mindst mulig indflydelse på varmeudgiften for vore forbrugere fremover. A conto priserne for 2014 er fastsat til: det variable bidrag 300 /MWh, det faste bidrag 14,00 /m 2 og abonnementsbidraget 500,00 /måler. 9

10 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Selskabet er udover årsregnskabslovens bestemmelser omfattet af varmeforsyningslovens pris- og afskrivningsbestemmelser. For at årsrapporten skal give varmeforbrugerne et retvisende billede af sammenhængen mellem regnskab og fastsættelse af varmepris er regnskabspraksis tilrettelagt således, at årsrapporten også opfylder varmeforsyningslovens prisog afskrivningsbestemmelser, hvilket indebærer fravigelse af års-regnskabsloven på enkelte punkter. De indregnede årlige afskrivninger er i overensstemmelse med årsregnskabslovens principper og opfylder også varmeforsyningslovens krav. Dog forekommer der en afvigelse i forhold til årsregnskabsloven i kraft af, at henlæggelser til nyinvesteringer fragår årets disponible resultat og ved anvendelse reducerer anlægssummen og dermed afskrivningsgrundlaget. Indgåede tilslutningsbidrag reducerer ligeledes anlægssummen og afskrivningsgrundlaget. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til forrige år. Konsolidering af associeret virksomhed Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. er som interessent medejer af I/S Kraftvarmeværk Thisted med 50 % ejerandel på lige fod med I/S THYRA (affald). På baggrund af ejerandelens størrelse, indflydelse via bestyrelsen og væsentlige transaktioner mellem varmeforsyningen og kraftvarmeværket betragtes kraftvarmeværket som associeret virksomhed. Kapitalandelen i den associerede virksomhed indregnes i årsregnskabet efter den indre værdis metode. Resultatandelen, dvs. omkostningsandelen, indregnes for at give et retvisende billede af driften som en del af produktionsomkostningerne hos varmeforsyningen. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 10 Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregningen og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

11 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætningen i form af forbrugerbidrag indregnes i takt med fakturering af bidragene. Der er regnskabsmæssigt foretaget regulering af varmebidragene pr. 31/ i overensstemmelse med årsopgørelsen af forbruget for perioden 1/1 31/ Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger indeholder alle omkostninger vedrørende virksomhedens produktion, herunder energiudgifter, reparation og vedligeholdelse, SRO-anlæg, personaleomkostninger, afskrivninger på produktionsanlæg/varmevekslere/pumper/vandbehandling mv., driftsledelse, lokaleomkostninger, miljø, mv. Da posten indeholder alle omkostninger, der relaterer sig til produktion og varmekøb, indeholder posten også de omkostninger, der er forbundet med varmetabet i distributionsnettet (ledningstabet). Derfor overføres disse til distributionsomkostninger. Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter alle omkostninger, som kan henføres til distributionsopgaven. Distributionsopgaverne påbegyndes ved energiens afgang fra produktionsenheden eller varmevekslere, og afsluttes efter forbrugernes målere. Ledningstab betragtes som en distributionsomkostning. Ledningstabet beregnes som en forholdsmæssig andel af de samlede produktionsomkostninger. Under regnskabsposten hører endvidere reparation og vedligeholdelse af ledningsnet, målere, målerudskiftning, ledningsregistrering, personaleudgifter og afskrivninger på ledningsnettet. Omkostninger ved aflæsning af forbrugsmålere betragtes også som en distributionsomkostning. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administrative funktioner, herunder vederlag til bestyrelse, ledelse, medarbejdere i administrationen, forbrugeradministration og information, administrativ IT, revision, kontorhold, afskrivninger vedr. aktiver, der benyttes til administration, inkassobehandling og tab på forbrugere. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger samt indekstillæg. Finansielle indtægter og omkostninger periodiseres og indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Ekstraordinære poster Ekstraordinære poster omfatter indtægter og udgifter, der fremkommer som følge af begivenheder eller forhold, der ikke har tilbagevendende karakter. Skat Selskabet er skattepligtigt. Skatten indregnes med den skat (25 %), der kan henføres til årets resultat. Den indregnede skat omfatter aktuel skat af årets skattepligtige indkomst samt regulering af udskudt skat. Den udskudte skat indregnes med 25 % af skattemæssige merafskrivninger i forhold til regnskabsmæssige af- og nedskrivninger. 11 Det kan oplyses, at der ikke er positiv skattepligtig indkomst for året eller udskudt skat.

12 Anvendt regnskabspraksis Balancen Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner, transmissionsledninger, stikledninger og målere samt driftsmateriel, inventar og biler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger, anvendte henlæggelser og tilslutningsbidrag. Afskrivning foretages lineært over en forsigtig skønnet brugstid, der udgør: Bygninger 20 år Bygningsændringer/-forbedringer 15 år Tekniske anlæg og maskiner 5-15 år Transmissionsledninger år Stikledninger år Målere 5 år Finansielle anlægsaktiver Kapitalandel i tilknyttet virksomhed I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders resultat før skat efter fuld eliminering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på goodwill. Andel i tilknyttede virksomhedernes skat indregnes under skat af årets resultat. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter modervirksomhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab. Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til nul, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med modervirksomhedens andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den tilknyttede virksomheds underbalance. Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien med fradrag af afskrivninger på goodwill. Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i årsregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes frem til afståelsestidspunktet. Kapitalandel i associeret virksomhed Kapitalandelen i I/S Kraftvarmeværk Thisted er indregnet til den forholdsmæssige ejerandel af interessentskabets regnskabsmæssige egenkapital uden korrektion for forskelle i regnskabspraksis mellem varmeforsyningen og kraftvarmeværket. Kapitalandelens værdi er udtryk for ikke udloddet overskud, idet der ikke er indbetalt indskudskapital eller lignende. 12 Tilgodehavender Tilgodehavender hos andelshavere måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

13 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Egenkapital Den frie egenkapital primo hidrører fra regnskabsår, der ligger forud for 1. marts 1981 og er derfor ikke omfattet af det ved varmeforsyningsloven pr. nævnte dato indførte hvile-i-sig-selv-princip, hvor opkrævede varmebidrag alene skal modsvare nødvendige omkostninger, og at der som følge heraf ikke kan eller må oparbejdes egenkapital i virksomheder omfattet af varmeforsyningsloven. Andel af årets resultat, der ikke er omfattet af varmeforsyningsloven, er via resultatdisponeringen posteret på den frie egenkapital. Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode er udryk for indregnet ikke udloddet andel af overskud i tilknyttede og associerede virksomheder. Gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Overdækning til indregning i næste års priser Dette beløb omfatter årets overdækning, der i henhold til varmeforsyningslovens bestemmelser skal indregnes i efterfølgende års priser. Beløbet indregnes derfor som en gældsforpligtelse. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen giver informationer om selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider (pengestrøm) samt likvider med fradrag af træk på kassekreditter ved årets begyndelse og slutning. Kassekreditter, som indgår i virksomhedens løbende likviditetsstyring, indgår som negative likvider, hvorfor selskabets nettolikvider som oftest er negative. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, herunder afskrivninger samt ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld. Pengestrøm, likvider med fradrag af kassekreditter Likvider omfatter likvide beholdninger inkl. indestående i pengeinstitutter med fradrag af træk på selskabets kassekreditter, der indgår i virksomhedens løbende likviditetsstyring. 13

14 Graddage Årlig tilgang af forbrugere Varmeproduktion Fordeling af varmeproduktion

15 Resultatopgørelse 1. januar december 2013 Note Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Resultat af ordinær primær drift Finansielle indtægter Nedskrivning af finansielle aktiver Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat 0 0 Resultat før årsreguleringer Årets tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling Årets resultat Resultatdisponering Årets resultat Overføres til fri egenkapital Overdækning til indregning fra tidligere år Overdækning til indregning i efterfølgende år Disponibelt resultat herefter

16 Balance pr. 31. december 2013 Aktiver Note 31/ / Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Ledningsnet og målere Driftsmateriel, inventar og biler Materielle anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver Indestående i fjernkølingsaktivitet Kapitalandel i tilknyttet virksomhed Kapitalandel i associeret virksomhed Andre kapitalandele Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Beholdning af målere, olie og halm Tilgodehavende hos tilknyttet virksomhed Tilgodehavende hos associeret virksomhed Tilgodehavender hos andelshavere Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver Passiver Fri egenkapital Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Egenkapital Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling Hensatte forpligtelser Kreditinstitutter Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Kreditinstitutter Leverandørgæld Gæld til associeret virksomhed Gæld til andelshavere Overdækning til indregning i næste års priser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Medarbejderforhold 17. Sikkerhedsstillelser 18. Usikkerheder ved måling

17 Pengestrømsopgørelse Note Årets resultat før årsreguleringer Reguleringer Ændringer i driftskapital Pengestrøm fra primær drift før finansielle poster Renteindtægter, betalt Renteomkostninger, betalt Pengestrøm fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Tilslutningsbidrag Tilgang finansielle anlægsaktiver Pengestrøm til investeringsaktivitet Nye lån Afdrag til kreditinstitutter Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Årets pengestrøm Likvider - kassekreditter, primo Likvider - kassekreditter, ultimo

18 Noter Nettoomsætning Alm. forbrugere Storforbrugere Returvarme Tillæg for manglende afkøling Effektbidrag Særlig effektbidrag Abonnementsbidrag Regulering vedrørende tidligere år Forbrugerbidrag i alt Salg el Nettoomsætning i alt Produktionsomkostninger Energiomkostninger Affaldskraftvarme: Omkostningsandel affaldskraftvarme Andel affaldsvarmeafgift NOx-afgift Geotermi: El Varmeproduktion halm: Forbrug halm Svovlafgift El Naturgas og olie: Naturgas Olie 0 0 Øvrige produktionsomkostninger Vedligeholdelse produktionsanlæg El Spædevand og vandbehandling Teknisk assistance Kurser Edb-styring - software Lovpligtigt eftersyn/miljøtilsyn Gebyr CO 2-kvoter Forsikring Lønomkostninger mv Bildrift Lokaleomkostninger Afskrivninger: Bygninger Tekniske anlæg og maskiner Biler og inventar Ledningstab 12% (14,5%) overført til distributionsomkostninger

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 96 3473 00 aalborgæbdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Visionsvej 51 DK 9DDDAalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Fjernvarme- Fensmark værka.m.b.a. Årsrapport for 211/12 CVR-nr. 4 4 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 212 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12 CVR nr. 24251020 Årsrapport 2011/12 2 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved og nøgletalsoversigt 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr. 22 92 72 13 Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

BROVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 54. REGNSKABSÅR

BROVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 54. REGNSKABSÅR Tlf: 9623 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9BHjørring CVR-nr. 20 22 26 70 BRVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 54. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2007 2008 Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere