Kapitalandele i dattervirksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitalandele i dattervirksomheder"

Transkript

1 Afhandling HD-R Udarbejdet af: Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Kapitalandele i dattervirksomheder - den regnskabsmæssige behandling Erhvervsøkonomisk Institut 30. november 2011 Side 1 af 80

2 Table of Contents 1. Executive summary Indledning Problembeskrivelse: Problemformulering Afgrænsning: Metode: Begrebsafklaring og definitioner Disposition: et retvisende billede Grundlæggende krav til årsrapporten Årsregnskabslovens behandling af kapitalandele i dattervirksomheder Indregning og målingsmetoder Kostpris Første indregning til kostpris Efterfølgende indregning til kostpris Indre værdi Krav for anvendelse af indre værdis metode Første indregning til indre værdi Efterfølgende indregning til indre værdi Dagsværdi Måling af dagsværdi Indregning af dagsværdi Præsentation af kapitalandele Noteoplysninger Anvendt regnskabspraksis Ændring af anvendt regnskabspraksis Sammendrag af den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele Fordele og ulemper ved kostpris Fordele og ulemper ved indre værdi Fordele og ulemper ved dagsværdi Fordele og ulemper ved præsentationskravene Analyse af den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele Proark ApS Anvendt regnskabspraksis Side 2 af 80

3 11.2.Den regnskabsmæssige behandling Konklusion på Proark ApS Tækker Europa ApS Anvendt regnskabspraksis Regnskabsmæssig behandling Konklusion Tækker Europa ApS Essex Invest A/S Anvendt regnskabspraksis Den regnskabsmæssige behandling Konklusion på Essex Invest A/S Konklusion Litteraturliste Bilag - Årsrapport for Proark ApS, Årsrapport for Tækker Europa ApS, 2009/ Årsrapport for Essex Invest A/S, 2009/2010 Side 3 af 80

4 1. Executive summary In the introduction of this thesis, the resent financial crisis is described, as a cause for the deterioration in the value of Danish properties. The deteriorations have caused a lot of companies to deteriorate as well. This causes problems for the values enclosed in the mother companies in the largest Danish property investments corporations. On this behalf the thesis try to answer the following question. - How is the accounting management of equity holdings regarded by Danish property corporations, in regards to a fair view? In order to answer the main question of the thesis, two other underlying questions are prepared. - How do the Danish legislation for accounting of equity holdings, comply too a fair view? - How do Danish companies use the legislation for accounting management for equity holdings? In order to answer the first question, the fundamentals for a fair view are treated, in regards to a fair view. The Danish legislation states a number of fundamental requirements that have to be applied to the annual report in order for the annual report to show a fair view. The different possibilities in the legislation are treated in order to conclude how they each live up to a fair view. The three methods are thoroughly described in the thesis. On this behalf it is possible to list pros and cons for each of these methods. The thesis continues to answer the question of how the presentation of the equity holdings apply to a fair view. It is concluded that the requirements in the legislations are on most areas sufficient for a fair view. In order to answer the second question, three annual reports where analyzed in regards to the before treated possibilities in the Danish legislation. For each of the three companies parallels where drawn between their accounting management and the Danish legislations and the accounting management and the requirements for a fair view. In overall the three companies treat equity holdings in roughly the same manner. Side 4 af 80

5 In regard to the methods used for recognition and measurements in the annual reports, it is concluded that the companies regards the internal measurement of equity holdings to show the best possible picture of a fair view. None of the three companies finds it necessary to add further information, than what is legally required. On this note, it is possible to conclude, that Danish companies finds, that the legally applied requirements are sufficient to show a fair view. Side 5 af 80

6 2. Indledning Denne afhandling er lavet, som en del af HD studiet i regnskab og økonomi. I mit daglige erhverv som revisor, støder jeg ofte på en række problemstillinger vedrørende kapitalandele. Et af de områder, der ofte giver anledning til diskussion, er indregning og måling af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder. Efter finanskrisens indtog, har især ejendomsselskaber været nødsaget til at nedskrive på deres ejendomme, og en lang række af danske ejendomskoncerner, er kommet i økonomiske problemer. Finanskrisen 1 startede i USA som følge af dot.com boblen og terrorangrebet 9/ Centralbankerne verden over sænkede renten af frygt for en generel afmatning af økonomien. Dette fik forbruget og priserne til at stige. Især ejendomspriserne blev holdt kunstigt høje. Med de kunstigt høje ejendomspriser, ydede bankerne lån til aggressive, men ofte usikre og dårlige betalere. Lånene blev ofte ydet med sikkerhed i ejendomme, der, reelt, ikke havde den værdi de blev værdiansat til. De usikre lån og de høje ejendomspriser, bristede som en boble i 2008, og ejendomspriserne styrtdykkede. I Danmark skete det samme som i USA. Ejendomspriserne steg kraftigt frem til 2008, hvor ejendomsboblen også springer herhjemme. Det sender flere store ejendomskoncerner i betalingsstandsning, blandt andet Peter Halvorsens Essex koncern 2 og Jørn Tækkers Tækker Group 3, og der kan være flere betalingsstandsninger eller konkurser på vej. Faldet i ejendomspriserne har skabt et generelt værdifald i koncerner som Essex og Tækker Group. I større koncerner er det normalt, at de forskellige investeringsaktiver besiddes af dattervirksomheder. På ejendomsmarkedet besidder dattervirksomhederne aktiver i form af ejendomme. Værdien af ejendommene er faldet, som følge af finanskrisen, hvilket resulterer i at dattervirksomhederne falder tilsvarende i værdi. I moderselskabet opstår værdifaldet fra de faldende ejendomspriser, ved at værdien af deres kapitalandele falder. 1 Finanskrisen er beskrevet på baggrund af artiklen Sådan startede den aktuelle finanskris af Rikke Brøndum, erhvervsbladet 7. oktober Side 6 af 80

7 Værdien af kapitalandele kan have stor indflydelse på moderselskabets resultat, balance og egenkapital. Værdifaldet i ejendomsmarkedet bør afspejles i modervirksomhedens årsrapport, således at den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele, viser et retvisende billede af moderselskabets resultat, aktiver og forpligtelser, samt finansielle forhold. Side 7 af 80

8 3. Problembeskrivelse: 3.1. Problemformulering I tider med et generelt fald i værdier på ejendomsmarkedet, må dattervirksomheder der besidder ejendomme falde tilsvarende. Kapitalandele i dattervirksomheder bør derved være underlagt tilsvarende værdiforringelser. Mit ønske med denne afhandling er, på grundlag af ovenstående indledning, at afdække om behandlingen af kapitalandele i danske ejendomskoncerner, lever op til et retvisende billede. Formålet med opgaven er, at klarlægge reglerne omkring indregning, måling og præsentation af kapitalandele i dattervirksomheder efter årsregnskabsloven. Derigennem dannes der grundlag for at analysere den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele i dattervirksomheder. Jeg har ud fra ovenstående, valgt at formulere følgende hovedspørgsmål, og dertil hørende underspørgsmål. Afhandlingens hovedspørgsmål: - Hvordan lever den anvendte regnskabsmæssige behandling af kapitalandele i dattervirksomheder indenfor ejendomsmarkedet, op til årsregnskabslovens krav om et retvisende billede? For at besvare afhandlingens hovedspørgsmål, har jeg valgt følgende underspørgsmål: - Hvordan behandles indregning, måling og præsentation i årsregnskabsloven for at overholde kravet om et retvisende billede? - Hvordan indregnes, måles og præsenteres kapitalandele i dattervirksomheder hos danske moderselskaber inden for ejendomsmarkedet? Side 8 af 80

9 3.2. Afgrænsning: Der vil i afhandlingen hovedsagelig blive fokuseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven, hvorfor de internationale regnskabsstandarter som udgangspunkt ikke vil blive behandlet. De internationale regnskabsstandarter vil dog blive anvendt til fortolkningsbidrag, hvor årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger ikke er tilstrækkelige. Dette skyldes at årsregnskabsloven i høj grad er bygget på kriterierne i de internationale regnskabsstandarter fra perioden Opdaterede internationale regnskabsstandarter, vil blive anvendt som fortolkningsbidrag, i det omfang, det ikke strider mod årsregnskabslovens bestemmelser 4. Formålet med behandlingen af et retvisende billede er udelukkende at afklare de elementer i årsregnskabsloven, der sikrer at årsrapporten aflægges som retvisende. Afhandlingen har ikke til formål at analysere baggrunden 5 eller formålet med et retvisende billede. Afhandlingen vil heller ikke behandle behovet for et retvisende billede. Egentlige analyser omhandlende et retvisende billede, vurderes for omfattende at inddrage i denne besvarelse og i øvrig irrelevante i henhold til problemstillingerne. Der vil i afhandlingen udelukkende blive fokuseret på danske moderselskaber inden for ejendomsmarkedet. Dette skyldes en formodning om, at disse selskaber besidder kapitalandele der har været udsat for værdiforringelser. Selskaberne der ønskes behandlet, aflægger deres årsrapport efter årsregnskabslovens bestemmelser for C virksomheder. Afhandlingen ikke har til formål, at afklare bestemmelserne efter de internationale regnskabsstandarter, hvorfor det ikke vurderes relevant at inkludere selskaber der aflægger årsrapport herefter. Afhandlingen tager sit afsæt i faget eksternt regnskab og problemstillingen vedrører selskabernes eksterne rapportering, gennem årsrapporten. Derfor ser jeg ingen grund til at inkludere selskabernes interne regnskaber og rapportering, hvorfor dette ikke vil blive behandlet. 4 KPMG indsigt i årsregnskabsloven, 5. udgave 2010/11 kapital 2 Fortolkningsbidrag. 5 EFs 4. direktiv mv. Side 9 af 80

10 Afhandlingen vil udelukkende beskæftige sig med moderselskabets årsrapport, hvorfor behandlingen af kapitalandele i koncernregnskaber og konsolidering heraf, ikke bliver behandlet i denne afhandling. Dog vil lovgivningen for koncernregnskaber blive inddraget, hvor den har direkte anvendelse for behandlingen af kapitalandele i moderselskabets årsrapport. Afhandlingen har til formål at afklare bestemmelserne omkring kapitalandele i dattervirksomheder. Den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele i associerede virksomheder er i overvejende grad identisk for moderselskabet. Det vurderes derfor ikke relevant at inddrage reglerne herfor. I den teoretiske gennemgang, vil væsentlige forskelle i behandlingen af henholdsvis datter- og associerede virksomheder blive inddraget. Afhandlingen afgrænser sig derudover fra at omhandle andre kapitalandele og værdipapirer. Afhandlingen vil udelukkende omhandle kapitalandel i dattervirksomheder, som indregnes under finansielle anlægsaktiver. Derved afgrænser afhandlingen sig fra at omhandle kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver. Dattervirksomheder vurderes i langt de fleste tilfælde, at overholde definitionen for et anlægsaktiv 6. Afhandlingen afgrænser sig fra at omhandle regnskabsmæssige problemstillinger, omkring afhændelse af kapitalandele. Afhændelsen af kapitalandele ville kunne bestå af blandt andet konkurs og salg af dattervirksomhederne. Hovedsagelig salg af kapitalandele i dattervirksomheder, kunne være relevant set i henhold til afhandlingens problemformulering. Årsagen for afgrænsningen fra afgang af kapitalandele, skyldes afhandlingens begrænsede rammevilkår. Afhandlingen behandler udelukkende de regnskabsmæssige bestemmelser for kapitalandele. Derved vil der ikke blive inddraget øvrige selskabs- eller skatteretslige problemstillinger. 6 Aktiver, der er bestemt til vedvarende eje eller brug for virksomheden. jf. bilag 1,C,2 i årsregnskabsloven Side 10 af 80

11 3.3. Metode: Afhandlingen tager sit afsæt i faget eksternt regnskab på HD studiet i regnskab og økonomi. Afhandlingens problemstilling vil blive besvaret ud fra en teoretisk synsvinkel og primært på baggrund af sekundær litteratur, i form af love og fortolkninger heraf. Besvarelsen vil holde sig på det beskrivende niveau 7, da formålet med opgaven er at beskrive behandlingen af kapitalandele i danske moderselskabers årsrapport. Afhandlingen vil blive besvaret kronologisk, ud fra problemformuleringen. I de regnskabsanalyse af de inddragede årsrapporter, vil flere store ejendomskoncerners moderselskab blive analyseret. Af analysen vil selskabets regnskabsmæssige behandling af kapitalandele i dattervirksomheder blive gennemgået. Der vil i analysen blive taget stilling til, hvordan den regnskabsmæssige behandling overholder årsregnskabslovens bestemmelser, samt hvorledes kravet om et retvisende billede opfyldes. For at belyse problemstillingen, omhandlende danske moderselskabers regnskabsmæssige behandling af kapitalandele i dattervirksomheder, anvendes kvantitative data 8, i form af årsrapporter. Årsrapporterne er udvalgt blandt de større danske moderselskaber inden for ejendomsmarkedet. Andet underspørgsmål har til formål at klarlægge, hvordan danske moderselskaber regnskabsmæssigt behandler kapitalandele i dattervirksomheder. Til at besvare det andet underspørgsmål i problemformuleringen, vil en række årsrapporter blive analyseret for derigennem, at klarlægge hvordan moderselskaberne indregner, måler og præsenterer oplysninger om kapitalandele i dattervirksomheder. Der inddrages flere årsrapporter i analysen, for at belyse om der er en generel tendens i den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele i dattervirksomheder. 7 Ib Andersen, den skinbarlige virkelighed, kapital 6 8 Ib Andersen, den skinbarlige virkelighed, kapital 1 Side 11 af 80

12 Til de udvalgte årsrapporter er der opsat følgende krav. - Selskabet skal være et moderselskab. Der er dog ikke krav om at selskabet skal være det ultimative moderselskab 9. - Selskabet skal aflægge årsrapport efter årsregnskabslovens bestemmelser for C- virksomheder. - Selskabet skal være involveret i ejendomsmarkedet, enten direkte eller gennem dets tilknyttede selskaber. - Selskabet skal have aflagt årsrapport for regnskabsåret Følgende regnskaber inddrages i besvarelsen; - Tækker Europa ApS, årsrapport for perioden 1. oktober september Proark ApS, årsrapport for perioden 1. januar december Essex Invest A/S, årsrapport for perioden 1. oktober september 2010 De inddragede årsrapporter er udvalgt ud fra omtale i dagspressen. Kendetegnet for selskaberne, er at dagspressen karakteriserer dem som nødlidende. Det vurderes at moderselskabets koncern, har været udsat for værdiforringelser, hvilket påvirker indregning og måling af kapitalandele i dattervirksomheder. Udvælgelsen af årsrapporterne kan ikke betragtes som tilfældig. Analysen risikerer derved, at give en ensidig eller skæv konklusion, der ikke kan betragtes som generel. Derudover betragtes den udvalgte datamængde, som et for begrænset grundlag, til at kunne give et reelt repræsentativt billede af de generelle tendenser for samtlige danske moderselskaber inden for ejendomsmarkedet. Til trods for den begrænsede datamængde, samt udvælgelses metode, vurderes det dog, at den udvalgte datamængde vil være tilstrækkelig, til at kunne drage konklusioner på de udvalgte problemstillinger, og klarlægge nogle generelle tendenser. 9 Et moderselskab der ikke selv er et dattervirksomhed. Side 12 af 80

13 3.4. Begrebsafklaring og definitioner I følgende afsnit, definere de begreber der anvendes i denne afhandling. Årsregnskabsloven. I afhandlingen, vil der blive taget udgangspunkt i årsregnskabsloven som var gældende for aflæggelse af årsrapporten for regnskabsåret Dette er valgt for at skabe større konsensus mellem den beskrevne teori og analysen af de udvalgte årsrapporter, jf. afsnit metode. Årsregnskabsloven jf. LBK nr. 395 af 25/05/2009 er ændret i forbindelse med vedtagelse af følgende love. - Lov nr. 516 af 12/06/ Lov nr. 718 af 25/06/ Lov nr. 720 af 25/06/2010 Herefter træder Årsregnskabsloven jf. LBK nr. 323 af 11/04/2011 i kraft. Denne ændres i forbindelse med ikrafttrædelse af - Lov nr. 341 af 27/04/2011 Af væsentlige ændringer, der har relevans for denne besvarelse, vurderes kun at være definitionen for moder- datterforholdet. Ændringen i moder- datterforholdet behandles som i afsnit 5. I afhandlingen vil der ved henvisninger til årsregnskabsloven, blive anvendt forkortelsen ÅRL 10 LBK nr. 395 af 25/05/2009 (historisk) Side 13 af 80

14 Regnskabsklasser Alle danske erhvervsdrivende virksomheder er omfattet af årsregnskabsloven, bortset fra virksomheder der er underlagt lovgivning for finansielle virksomheder, samt offentlige virksomheder 11. Regnskabsklasse B Små selskaber Regnskabsklasse C Mellemstore selskaber Regnskabsklasse C Store selskaber Balancesum 0-36 mio. DKK mio. DKK >143 mio. DKK Nettoomsætning 0-72 mio. DKK mio. DKK >286 mio. DKK Antal ansatte >250 figur 3.1 regnskabsklasser for selskaber 12 Regnskabsklasse D Børsnoterede og statslige aktieselskaber Alle uanset størrelse I figur 3.1 vises størrelsesgrænserne, for de forskellige regnskabsklasser. Overskrides 2 af 3 grænser i to på hinanden efterfølgende år, skifter selskabet regnskabsklasse. Selskaber tilhørende regnskabsklasse B, har de lempeligste krav til årsrapporten. Selskaber kan frit vælge at aflægge årsrapport efter bestemmelserne for større regnskabsklasser. Denne afhandling omhandler selskaber, der tilhører regnskabsklasse C. Årsregnskabslovens bestemmelser som er gældende for regnskabsklasse C, findes i ÅRL 78. Besvarelsen tager udgangspunkt i årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C Koncerner Moderselskaber der er koncernregnskabspligtige 13, skal som minimum aflægge koncernregnskaber, efter regnskabsklasse C. 11 Årsregnskabsloven 1 12 Udarbejdet efter KPMG indsigt i årsregnskabsloven, side Koncerner er fritaget koncernregnskabspligten, efter bestemmelserne for regnskabsklasse B Side 14 af 80

15 Årsrapport og årsregnskab. Begreberne årsrapport og årsregnskab anvendes begge i denne afhandling. Jævnfør årsregnskabslovens 14, skal alle virksomheder omfattet af årsregnskabsloven, årligt aflægge et årsregnskab. Årsregnskabet skal suppleres med oplysningerne om ledelsesberetning, ledelsespåtegning og revisionspåtegning. Alle nævnte områder betegnes samlet under årsrapport. Årsrapport - Ledelsesberetning - Ledelsespåtegning - Revisionspåtegning - evt. supplerende oplysninger Årsregnskab - Resultatopgørelse - Balance - Noter - Anvendt regnskabspraksis - Egenkapitalopgørelse (lempelige regler for regnskabsklasse B) - Pengestrømsopgørelse (kun lovpligtig for regnskabsklasse C+D) I figur oplyses forholdet mellem årsrapporten og årsregnskabet. Som det fremgår af figuren, er årsregnskabet elementer indeholdt i årsrapporten. - Figur 3.2 årsrapportens elementer Virksomhed contra selskab I årsregnskabsloven anvendes begrebet virksomheder. Begrebet dækker over alle former for virksomheder. Virksomheder med betegnelserne A/S og ApS kaldes selskaber. I afhandlingen anvendes betegnelsen selskab for modervirksomheder og betegnelsen virksomhed for alle former for underlæggende virksomhed. Uddrag fra lovgivning med videre vil blive gengivet ordret, hvorfor ordet virksomhed vil fremkomme som betegnelse for moderselskabet, dette skyldes at lovgivningen er gældende for både selskaber og personligt ejede virksomheder. 14 ÅRL 2 stk Egen tilvirkning, med inspiration fra KPMG, side 56 Side 15 af 80

16 Ejendomsselskaber Denne afhandling har fokus på den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele i selskaber indenfor ejendomsmarkedet. Kriteriet defineres ud fra at moderselskabet og dets dattervirksomheder er aktive inden for blandt andet salg, udlejning og ejendomsadministration af fast ejendom. Besidder koncernen stor aktivmasse bestående af ejendomme, indikerer dette at koncernen er involveret i ejendomsmarkedet Øvrige begreber Følgende begreber uddybes senere i afhandlingen. - Regnskabsbrugere afsnit Koncern afsnit 5 - Modervirksomhed afsnit 5 - Dattervirksomhed afsnit 5 Side 16 af 80

17 3.5. Disposition: Afhandlingen tager sit udgangspunkt i indledningen og den hertil hørende problemformulering, som ligger til grund for besvarelsen. Besvarelsen opbygges kronologisk i afsnit, efter rækkefølgen af underspørgsmålene, jævnfør problemformuleringen. Første afsnit vil være opdelt i to underafsnit, hvor først årsregnskabslovens krav til et retvisende billede vil blive behandlet. Behandlingen af et retvisende billede, anvendes i det efterfølgende afsnit til, at danne perspektiv i sammenhængen mellem de regnskabsmæssige muligheder og årsrapportens retvisende billede. Det andet underafsnit vil omhandle hvordan, kapitalandele i dattervirksomheder kan behandles ifølge årsregnskabslovens bestemmelser. Afsnittet vil indledningsvist klarlægge, hvornår der foreligger moder- datterforhold. Derefter vil de forskellige indregnings- og målemetoder for kapitalandele i dattervirksomheder blive gennemgået. Afsnittet bliver rundet af med kriterierne for, at ændre den valgte regnskabspraksis, samt præsentationskravene til oplysninger om kapitalandele i dattervirksomheder. De to underafsnit bliver samlet i en delkonklusion, der besvarer det første underspørgsmål i problemformuleringen. Andet afsnit i afhandlingen består af regnskabsanalysen af de udvalgte årsrapporter jf. afsnit 3.3 metode. De enkelte årsrapporter vil blive analyseret separat for, at klarlægge hvordan kapitalandele i dattervirksomheder indregnes, måles og præsenteres. Hver analyse af de enkelte årsrapporter, afrundes med en delkonklusion. Delkonklusionen opsumerer hvorledes kapitalandele i dattervirksomheder, er behandlet i selskabets årsrapport, set i lyset af årsregnskabslovens bestemmelser, samt kravet om et retvisende billede. Efter behandlingen af afsnittene, der besvarer de to underspørgsmål i problemformuleringen, vil afhandlingens hovedproblem blive besvaret, ved at sammendrage delkonklusionerne i afhandlingen. Side 17 af 80

18 4. et retvisende billede Denne afhandling har blandt andet til formål, at belyse hvorledes årsregnskabsloven sikrer, at behandling af kapitalandele i dattervirksomheder, giver et retvisende billede. Dette afsnit har til formål at klarlægge de grundlæggende forudsætninger for årsregnskabslovens krav om et retvisende billede. De grundlæggende forudsætninger, vurderes relevante at inddrage, for at kunne danne perspektiv over den teoretiske og praktiske behandling af kapitalandele. Der vil løbende i besvarelsen, blive taget stilling til, hvordan den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele, lever op til årsregnskabslovens krav om et retvisende billede Grundlæggende krav til årsrapporten. Dette afsnit omhandler årsregnskabslovens grundlæggende krav til årsrapporten. Afsnittet er udarbejdet på grundlag af årsregnskabslovens kapital 3, 11 16, samt IASBs Framework 16 Afsnittet inddrages for senere, at belyse hvorledes den regnskabsmæssige behandling af kapitalandel i dattervirksomheder lever op til kravet om et retvisende billede. IASBs Framework Det skal nævnes, at det framework der er anvendt, er udsendt i september 2010, efter den anvendte årsregnskabslov er ændret. Dette kan resultere i at begreber i årsregnskabsloven, fortolkes ud fra oplysninger, der reelt først er udarbejdet efter ændringerne af årsregnskabslov er trådt i kraft. For at undgå at begreber i årsregnskabsloven er fejlfortolket, er oplysninger fra frameworket, blevet understøttet af anden litteratur der inddrager IASBs framework. 16 International Accounting Standards Boards conceptual framework, September 2010 Side 18 af 80

19 Det grundlæggende formål med årsregnskabet er, at tilgodese regnskabsbrugerne, og give et retvisende billede af virksomheden og dennes økonomiske forhold. Regnskabsbrugene Årsrapporten aflægges som nævnt for at tilgodese omverdenens behov for informationer til at vurdere virksomhedens finansielle situation. Ifølge en undersøgelse udført af PWC og Copenhagen Business School, viser det sig, at årsrapporten betragtes som regnskabsbrugernes vigtigste kilde til information 17. Især ved ikke-børsnoterede virksomheder, vil årsrapporten i mange tilfælde være den eneste adgang til finansielle informationer omkring virksomheden. Regnskabsbrugere betragtes i ÅRL 12, stk. 2 som de brugere, hvis økonomiske beslutninger, normalt må forventes at blive påvirket af en årsrapport. Årsregnskabsloven nævner bland andet nuværende og mulige virksomhedsdeltagere, kreditorer, medarbejdere og kunder. Årsregnskabslovens definition finder ligeledes anvendelse til at definere regnskabsbrugerne i denne besvarelse. Et retvisende billede Det helt grundlæggende krav til årsregnskabet, er kravet om et retvisende billede, jævnfør ÅRL 11, stk. 1, som siger; Årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab skal give et retvisende billede af virksomhedens og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Viser årsrapporten et retvisende billede, kan regnskabsbrugeren danne sig et pålideligt billede af virksomhedens ressourcer og forpligtelser, samt virksomhedens finansielle struktur, likviditets- og egenkapitalmæssige situation 18. For at årsregnskabet opfylder kravet om et retvisende billede og dermed tilgodeser regnskabsbrugerne, skal årsrapporten udarbejdes således, at den oplyser om forhold der normalt betragtes relevante for regnskabsbrugerne, samt at oplysningerne er pålidelige PWC s kommentarer til værdien af årsrapporten 18 Definitionerne er udledt fra regnskabsvejleding 1 19 ÅRL 12, stk. 3 Side 19 af 80

20 Årsregnskabsloven definerer ikke begreberne relevans og pålidelighed yderligere, hvorfor en definition af disse, må hentes fra IASBs Framework til de internationale regnskabsstandarter (IFRS). Relevans IASBs Framework 20 siger følgende om relevans. Informationer er relevante, hvis de kan påvirke regnskabsbrugernes økonomiske beslutninger. En information er i stand til at påvirke regnskabsbrugerens økonomiske beslutninger, hvis den enten giver oplyser om tidligere eller kommende begivenheder. En informations relevans er afhængig af dens væsentlighed. En information betragtes som væsentlig, såfremt udeladelse her af, eller fejl her i, kan have betydning på regnskabsbrugerens økonomiske beslutninger. Pålidelighed IASBs Framework 21 siger følgende om pålidelighed. For at information er pålidelig, skal den tilstræbe at være fuldstændig, neutral og nøjagtig, for derigennem give et retvisende billede af virksomhedens økonomiske forhold. - For at information er fuldstændig, skal det tilstræbes, at informationen angiver indhold frem for formalia. Derved skal alle relevante forhold omtales i informationen, uanset hvordan de påvirker virksomhedens økonomiske forhold. - For at information er neutral, skal det tilstræbes, at der ikke manipuleres med oplysningerne i informationen. En information må derved ikke tilpasses til, at give et andet billede af virksomhedens økonomiske forhold, end det mest retvisende billede. - For at information er nøjagtig, skal det tilstræbes, at der ydes omhu ved udarbejdelse af regnskabsmæssige skøn. Det skal tilstræbes at regnskabsmæssige skøn, udarbejdes 20 IASB Framework QC6 - QC11 21 IASB Framework QC12 - QC16 Side 20 af 80

21 så nøjagtigt som muligt, samt at der oplyses om de underlæggende forudsætninger, for de regnskabsmæssige skøn. Grundlæggende forudsætninger. Til at understøtte begreber, relevans og pålidelighed, opstiller årsregnskabslovens 13 dog en række grundlæggende forudsætninger, som årsrapporten skal udarbejdes ud fra. Disse forudsætninger findes tilsvarende i IASBs framework. Klarhed Substans Væsentlighed Going concern Neutralitet Periodisering Konsistens Bruttoværdi Formel kontinuitet Reel kontinuitet Årsrapporten skal udarbejdes på en klar og overskuelig måde. Der skal tages hensyn til de reelle forhold frem for formaliteter uden reelt indhold. Indhold frem for formalia indebærer at det er vigtigere at vise det reelle indhold af et givet forhold frem for alene at forhold sig til de formelle karakteristika Alle relevante forhold skal indgå i årsrapporten, medmindre de er ubetydelige. Anses flere ubetydelige forhold tilsammen for at være betydelige, skal de dog indgå. Driften af en aktivitet formodes at fortsætte, medmindre den ikke skal eller ikke antages at kunne fortsætte. Afvikles en aktivitet, skal klassifikation og opstilling samt indregning og måling tilpasses med denne afvikling. Enhver værdiændring skal vises, uanset indvirkningen på egenkapital og resultatopgørelse. Transaktioner, begivenheder og værdiændringer skal indregnes, når de indtræffer, uanset tidspunktet for betaling. Det indebærer, at der skal tages hensyn til indtægter og omkostninger vedrørende den regnskabsperiode som årsrapporten omfatter. Indregningsmetoder og målegrundlag skal anvendes ensartet på samme kategori af forhold. Hver transaktion, begivenhed og værdiændring skal indregnes og måles hver for sig, ligesom de enkelte forhold ikke må modregnes med hinanden. Det betyder, at modregning af aktiv- og passivposter eller modregning af omkostnings- og indtægtsposter som altovervejende hovedregel ikke må forekomme i årsrapporten. Eksempelvis må et tilgodehavende hos en debitor ikke uden videre modregnes med en finansiel forpligtelse til den samme virksomhed. Hver enkelt regnskabspost skal i sig selv give udtryk for regnskabsposternes værdi. Balancen primo for regnskabsåret skal svare til balancen ultimo for det foregående regnskabsår. Det kræves, at regnskabsår, opstilling, klassifikation, konsolideringsmetoder, indregningsmetoder og målegrundlag samt den anvendte monetære enhed ikke må ændres fra år til år. Kravet om reel kontinuitet giver mulighed for at udarbejde regnskabsanalyser for udviklingen i en virksomhed. fig. 2. årsregnskabslovens grundlæggende forudsætninger til kravet om et retvisende billede udarbejdet efter - PWC regnskabshåndbogen 2010, side 45 Side 21 af 80

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ

NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ Tlf.: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ ÅRSRAPPORT

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte Indhold: Standarden i hovedtræk Hvornår skal aktiver klassificeres som disponible for salg Regnskabsmæssig behandling af aktiver disponible for salg Hvornår skal betragtes som ophørt i resultatopgørelsen

Læs mere

KAT Holding ApS Ørholmgade 4, 2. th 2200 København N CVR-nr.:

KAT Holding ApS Ørholmgade 4, 2. th 2200 København N CVR-nr.: Ørholmgade 4, 2. th 2200 København N CVR-nr.: 34 69 51 99 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2014 Kim Anders Thomasen Dirigent

Læs mere

Tolstrup Investment ApS Søvndalvej 10, Sinding 7400 Herning. CVR-nummer:

Tolstrup Investment ApS Søvndalvej 10, Sinding 7400 Herning. CVR-nummer: Søvndalvej 10, Sinding 7400 Herning CVR-nummer: 34482624 ÅRSRAPPORT 1. oktober 2014-30. september 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/1-2016 Peter Tolstrup Christensen Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

H & H HOLDING, ODENSE ApS

H & H HOLDING, ODENSE ApS H & H HOLDING, ODENSE ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/03/2014 Hanne Thormose Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Paritas Interactive ApS

Paritas Interactive ApS Paritas Interactive ApS Havnegade 22 C, 3600 Frederikssund CVR-nr. 15 84 14 94 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Carsten Gram Indholdsfortegnelse

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/02/2014 Carsten Søndergaard Dirigent

Læs mere

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr. 35 03 68 57 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.04.16 Thomas Schioldan Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber Koncernregnskaber Definition på koncerner i årsregnskabet Formålet med koncernregnskaber Kunne konsolidere koncernvirksomheders regnskaber Forstå og kunne anvende konsolideringsskemaet Forstå og kunne

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Brahmin Holding ApS CVR-nr

Brahmin Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 34 05 65 36 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.05.15 Klaus Glendorf Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

H & H HOLDING, ODENSE ApS

H & H HOLDING, ODENSE ApS H & H HOLDING, ODENSE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/03/2015 Hanne Thormose Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

JLM Unicool Holding ApS Lunikvej Greve. Årsrapport. 1. juli 2012 til 30. juni CVR-nr

JLM Unicool Holding ApS Lunikvej Greve. Årsrapport. 1. juli 2012 til 30. juni CVR-nr JLM Unicool Holding ApS Lunikvej 2 2670 Greve Årsrapport 1. juli 2012 til 30. juni 2013 CVR-nr. 29215596 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 13. januar 2014. Johnny Madsen Dirigent TimeVision

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

DH Muld Holding ApS CVR-nr Yderholmen Ballerup. Årsrapport 2015

DH Muld Holding ApS CVR-nr Yderholmen Ballerup. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk DH Muld Holding ApS CVR-nr. 32281885

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

PBS BANETEK ApS. Martine Christoffersens Vej Fredericia. CVR-nr Årsrapport for regnskabsår

PBS BANETEK ApS. Martine Christoffersens Vej Fredericia. CVR-nr Årsrapport for regnskabsår revisions KONTORET FREDERICIA-VEJLE Registreret revisionsanpartsselskab Karetmagervej 11, 2. th. DK-7000 Fredericia Telefon 75 92 35 00 E-mail revifred@revifred.dk Web www.revifred.dk CVR-nr. 32 34 88

Læs mere

RONÆS HOLDING APS KIRKEGYDEN 2, RONÆS, 5580 NØRRE AABY

RONÆS HOLDING APS KIRKEGYDEN 2, RONÆS, 5580 NØRRE AABY Tlf.: 76 42 94 00 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20 22 26 7020222670 RONÆS HOLDING APS KIRKEGYDEN 2, RONÆS, 5580 NØRRE AABY

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

K/S MKA Vindmøller. Årsrapport for CVR-nr

K/S MKA Vindmøller. Årsrapport for CVR-nr K/S MKA Vindmøller CVR-nr. 29 21 81 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06 2015 Kurt Petersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 07 69 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2015 Dennis Odgaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS BOGHOLDERIET AF 2012 ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/12/2014 Peter Houlberg Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MJ HOLDING THYBORØN ApS

MJ HOLDING THYBORØN ApS MJ HOLDING THYBORØN ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2014 Jørgen Riise Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr CVR-nr. 27 74 69 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 30.04.14 Anders Vad Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

CARNORDIC HOLDING ApS

CARNORDIC HOLDING ApS CARNORDIC HOLDING ApS Tåstruphøj 4 4300 Holbæk Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/12/2015 Tony Norman Sørensen Dirigent

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr

MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr. 34 72 32 73 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 FRANDS HAAHR ApS Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2016

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

GO-VENTURES ApS. Lergravsvej 58, 1 th 2300 København S. Årsrapport 1. januar december 2015

GO-VENTURES ApS. Lergravsvej 58, 1 th 2300 København S. Årsrapport 1. januar december 2015 GO-VENTURES ApS Lergravsvej 58, 1 th 2300 København S Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2016 Irfan Goandal

Læs mere

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Salmark Holding ApS CVR-nr. 30899903

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Selskabsoplysninger m.v. 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5-6. Resultatopgørelse 7.

Selskabsoplysninger m.v. 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5-6. Resultatopgørelse 7. CVR-nr. 32 55 11 22 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.01.14 Susanne Nørgård Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6 INDHOLDSFORTEGNELSE OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2 LEDELSESPÅTEGNING Side 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4 LEDELSESBERETNING Side 6 RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1/102014-30/92015 Side 7 BALANCE

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

P.M. Daells Fond CVR-nr Tuborg Havnevej Hellerup. Årsrapport 2014/15

P.M. Daells Fond CVR-nr Tuborg Havnevej Hellerup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk P.M. Daells Fond CVR-nr. 20641916

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. maj 2013. Jan Krogh Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

RØRVIGVEJ 34 ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RØRVIGVEJ 34 ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RØRVIGVEJ 34 ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/02/2015 Ib Christiansen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

BNC Holding ApS Markskellet 4 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 29 81 23 22

BNC Holding ApS Markskellet 4 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 29 81 23 22 CVR-nr.: 29 81 23 22 ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 (7. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 12. december 2015 Kirsten Kaagh Mogensen Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger...

Læs mere

Regnskabskrav til klasse A-virksomheder

Regnskabskrav til klasse A-virksomheder 18. oktober 2016 /JANNIL Sag 2016-11207 Regnskabskrav til klasse A-virksomheder Formålet med nærværende notat er at beskrive Erhvervsstyrelsens opfattelse af en række regnskabsmæssige problemstillinger

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Medlem af Grant Thornton International

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

LED LIGHT DISTRIBUTION ApS

LED LIGHT DISTRIBUTION ApS LED LIGHT DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2014 Thomas Juul Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere