Kapitalandele i dattervirksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitalandele i dattervirksomheder"

Transkript

1 Afhandling HD-R Udarbejdet af: Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Kapitalandele i dattervirksomheder - den regnskabsmæssige behandling Erhvervsøkonomisk Institut 30. november 2011 Side 1 af 80

2 Table of Contents 1. Executive summary Indledning Problembeskrivelse: Problemformulering Afgrænsning: Metode: Begrebsafklaring og definitioner Disposition: et retvisende billede Grundlæggende krav til årsrapporten Årsregnskabslovens behandling af kapitalandele i dattervirksomheder Indregning og målingsmetoder Kostpris Første indregning til kostpris Efterfølgende indregning til kostpris Indre værdi Krav for anvendelse af indre værdis metode Første indregning til indre værdi Efterfølgende indregning til indre værdi Dagsværdi Måling af dagsværdi Indregning af dagsværdi Præsentation af kapitalandele Noteoplysninger Anvendt regnskabspraksis Ændring af anvendt regnskabspraksis Sammendrag af den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele Fordele og ulemper ved kostpris Fordele og ulemper ved indre værdi Fordele og ulemper ved dagsværdi Fordele og ulemper ved præsentationskravene Analyse af den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele Proark ApS Anvendt regnskabspraksis Side 2 af 80

3 11.2.Den regnskabsmæssige behandling Konklusion på Proark ApS Tækker Europa ApS Anvendt regnskabspraksis Regnskabsmæssig behandling Konklusion Tækker Europa ApS Essex Invest A/S Anvendt regnskabspraksis Den regnskabsmæssige behandling Konklusion på Essex Invest A/S Konklusion Litteraturliste Bilag - Årsrapport for Proark ApS, Årsrapport for Tækker Europa ApS, 2009/ Årsrapport for Essex Invest A/S, 2009/2010 Side 3 af 80

4 1. Executive summary In the introduction of this thesis, the resent financial crisis is described, as a cause for the deterioration in the value of Danish properties. The deteriorations have caused a lot of companies to deteriorate as well. This causes problems for the values enclosed in the mother companies in the largest Danish property investments corporations. On this behalf the thesis try to answer the following question. - How is the accounting management of equity holdings regarded by Danish property corporations, in regards to a fair view? In order to answer the main question of the thesis, two other underlying questions are prepared. - How do the Danish legislation for accounting of equity holdings, comply too a fair view? - How do Danish companies use the legislation for accounting management for equity holdings? In order to answer the first question, the fundamentals for a fair view are treated, in regards to a fair view. The Danish legislation states a number of fundamental requirements that have to be applied to the annual report in order for the annual report to show a fair view. The different possibilities in the legislation are treated in order to conclude how they each live up to a fair view. The three methods are thoroughly described in the thesis. On this behalf it is possible to list pros and cons for each of these methods. The thesis continues to answer the question of how the presentation of the equity holdings apply to a fair view. It is concluded that the requirements in the legislations are on most areas sufficient for a fair view. In order to answer the second question, three annual reports where analyzed in regards to the before treated possibilities in the Danish legislation. For each of the three companies parallels where drawn between their accounting management and the Danish legislations and the accounting management and the requirements for a fair view. In overall the three companies treat equity holdings in roughly the same manner. Side 4 af 80

5 In regard to the methods used for recognition and measurements in the annual reports, it is concluded that the companies regards the internal measurement of equity holdings to show the best possible picture of a fair view. None of the three companies finds it necessary to add further information, than what is legally required. On this note, it is possible to conclude, that Danish companies finds, that the legally applied requirements are sufficient to show a fair view. Side 5 af 80

6 2. Indledning Denne afhandling er lavet, som en del af HD studiet i regnskab og økonomi. I mit daglige erhverv som revisor, støder jeg ofte på en række problemstillinger vedrørende kapitalandele. Et af de områder, der ofte giver anledning til diskussion, er indregning og måling af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder. Efter finanskrisens indtog, har især ejendomsselskaber været nødsaget til at nedskrive på deres ejendomme, og en lang række af danske ejendomskoncerner, er kommet i økonomiske problemer. Finanskrisen 1 startede i USA som følge af dot.com boblen og terrorangrebet 9/ Centralbankerne verden over sænkede renten af frygt for en generel afmatning af økonomien. Dette fik forbruget og priserne til at stige. Især ejendomspriserne blev holdt kunstigt høje. Med de kunstigt høje ejendomspriser, ydede bankerne lån til aggressive, men ofte usikre og dårlige betalere. Lånene blev ofte ydet med sikkerhed i ejendomme, der, reelt, ikke havde den værdi de blev værdiansat til. De usikre lån og de høje ejendomspriser, bristede som en boble i 2008, og ejendomspriserne styrtdykkede. I Danmark skete det samme som i USA. Ejendomspriserne steg kraftigt frem til 2008, hvor ejendomsboblen også springer herhjemme. Det sender flere store ejendomskoncerner i betalingsstandsning, blandt andet Peter Halvorsens Essex koncern 2 og Jørn Tækkers Tækker Group 3, og der kan være flere betalingsstandsninger eller konkurser på vej. Faldet i ejendomspriserne har skabt et generelt værdifald i koncerner som Essex og Tækker Group. I større koncerner er det normalt, at de forskellige investeringsaktiver besiddes af dattervirksomheder. På ejendomsmarkedet besidder dattervirksomhederne aktiver i form af ejendomme. Værdien af ejendommene er faldet, som følge af finanskrisen, hvilket resulterer i at dattervirksomhederne falder tilsvarende i værdi. I moderselskabet opstår værdifaldet fra de faldende ejendomspriser, ved at værdien af deres kapitalandele falder. 1 Finanskrisen er beskrevet på baggrund af artiklen Sådan startede den aktuelle finanskris af Rikke Brøndum, erhvervsbladet 7. oktober Side 6 af 80

7 Værdien af kapitalandele kan have stor indflydelse på moderselskabets resultat, balance og egenkapital. Værdifaldet i ejendomsmarkedet bør afspejles i modervirksomhedens årsrapport, således at den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele, viser et retvisende billede af moderselskabets resultat, aktiver og forpligtelser, samt finansielle forhold. Side 7 af 80

8 3. Problembeskrivelse: 3.1. Problemformulering I tider med et generelt fald i værdier på ejendomsmarkedet, må dattervirksomheder der besidder ejendomme falde tilsvarende. Kapitalandele i dattervirksomheder bør derved være underlagt tilsvarende værdiforringelser. Mit ønske med denne afhandling er, på grundlag af ovenstående indledning, at afdække om behandlingen af kapitalandele i danske ejendomskoncerner, lever op til et retvisende billede. Formålet med opgaven er, at klarlægge reglerne omkring indregning, måling og præsentation af kapitalandele i dattervirksomheder efter årsregnskabsloven. Derigennem dannes der grundlag for at analysere den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele i dattervirksomheder. Jeg har ud fra ovenstående, valgt at formulere følgende hovedspørgsmål, og dertil hørende underspørgsmål. Afhandlingens hovedspørgsmål: - Hvordan lever den anvendte regnskabsmæssige behandling af kapitalandele i dattervirksomheder indenfor ejendomsmarkedet, op til årsregnskabslovens krav om et retvisende billede? For at besvare afhandlingens hovedspørgsmål, har jeg valgt følgende underspørgsmål: - Hvordan behandles indregning, måling og præsentation i årsregnskabsloven for at overholde kravet om et retvisende billede? - Hvordan indregnes, måles og præsenteres kapitalandele i dattervirksomheder hos danske moderselskaber inden for ejendomsmarkedet? Side 8 af 80

9 3.2. Afgrænsning: Der vil i afhandlingen hovedsagelig blive fokuseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven, hvorfor de internationale regnskabsstandarter som udgangspunkt ikke vil blive behandlet. De internationale regnskabsstandarter vil dog blive anvendt til fortolkningsbidrag, hvor årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger ikke er tilstrækkelige. Dette skyldes at årsregnskabsloven i høj grad er bygget på kriterierne i de internationale regnskabsstandarter fra perioden Opdaterede internationale regnskabsstandarter, vil blive anvendt som fortolkningsbidrag, i det omfang, det ikke strider mod årsregnskabslovens bestemmelser 4. Formålet med behandlingen af et retvisende billede er udelukkende at afklare de elementer i årsregnskabsloven, der sikrer at årsrapporten aflægges som retvisende. Afhandlingen har ikke til formål at analysere baggrunden 5 eller formålet med et retvisende billede. Afhandlingen vil heller ikke behandle behovet for et retvisende billede. Egentlige analyser omhandlende et retvisende billede, vurderes for omfattende at inddrage i denne besvarelse og i øvrig irrelevante i henhold til problemstillingerne. Der vil i afhandlingen udelukkende blive fokuseret på danske moderselskaber inden for ejendomsmarkedet. Dette skyldes en formodning om, at disse selskaber besidder kapitalandele der har været udsat for værdiforringelser. Selskaberne der ønskes behandlet, aflægger deres årsrapport efter årsregnskabslovens bestemmelser for C virksomheder. Afhandlingen ikke har til formål, at afklare bestemmelserne efter de internationale regnskabsstandarter, hvorfor det ikke vurderes relevant at inkludere selskaber der aflægger årsrapport herefter. Afhandlingen tager sit afsæt i faget eksternt regnskab og problemstillingen vedrører selskabernes eksterne rapportering, gennem årsrapporten. Derfor ser jeg ingen grund til at inkludere selskabernes interne regnskaber og rapportering, hvorfor dette ikke vil blive behandlet. 4 KPMG indsigt i årsregnskabsloven, 5. udgave 2010/11 kapital 2 Fortolkningsbidrag. 5 EFs 4. direktiv mv. Side 9 af 80

10 Afhandlingen vil udelukkende beskæftige sig med moderselskabets årsrapport, hvorfor behandlingen af kapitalandele i koncernregnskaber og konsolidering heraf, ikke bliver behandlet i denne afhandling. Dog vil lovgivningen for koncernregnskaber blive inddraget, hvor den har direkte anvendelse for behandlingen af kapitalandele i moderselskabets årsrapport. Afhandlingen har til formål at afklare bestemmelserne omkring kapitalandele i dattervirksomheder. Den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele i associerede virksomheder er i overvejende grad identisk for moderselskabet. Det vurderes derfor ikke relevant at inddrage reglerne herfor. I den teoretiske gennemgang, vil væsentlige forskelle i behandlingen af henholdsvis datter- og associerede virksomheder blive inddraget. Afhandlingen afgrænser sig derudover fra at omhandle andre kapitalandele og værdipapirer. Afhandlingen vil udelukkende omhandle kapitalandel i dattervirksomheder, som indregnes under finansielle anlægsaktiver. Derved afgrænser afhandlingen sig fra at omhandle kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver. Dattervirksomheder vurderes i langt de fleste tilfælde, at overholde definitionen for et anlægsaktiv 6. Afhandlingen afgrænser sig fra at omhandle regnskabsmæssige problemstillinger, omkring afhændelse af kapitalandele. Afhændelsen af kapitalandele ville kunne bestå af blandt andet konkurs og salg af dattervirksomhederne. Hovedsagelig salg af kapitalandele i dattervirksomheder, kunne være relevant set i henhold til afhandlingens problemformulering. Årsagen for afgrænsningen fra afgang af kapitalandele, skyldes afhandlingens begrænsede rammevilkår. Afhandlingen behandler udelukkende de regnskabsmæssige bestemmelser for kapitalandele. Derved vil der ikke blive inddraget øvrige selskabs- eller skatteretslige problemstillinger. 6 Aktiver, der er bestemt til vedvarende eje eller brug for virksomheden. jf. bilag 1,C,2 i årsregnskabsloven Side 10 af 80

11 3.3. Metode: Afhandlingen tager sit afsæt i faget eksternt regnskab på HD studiet i regnskab og økonomi. Afhandlingens problemstilling vil blive besvaret ud fra en teoretisk synsvinkel og primært på baggrund af sekundær litteratur, i form af love og fortolkninger heraf. Besvarelsen vil holde sig på det beskrivende niveau 7, da formålet med opgaven er at beskrive behandlingen af kapitalandele i danske moderselskabers årsrapport. Afhandlingen vil blive besvaret kronologisk, ud fra problemformuleringen. I de regnskabsanalyse af de inddragede årsrapporter, vil flere store ejendomskoncerners moderselskab blive analyseret. Af analysen vil selskabets regnskabsmæssige behandling af kapitalandele i dattervirksomheder blive gennemgået. Der vil i analysen blive taget stilling til, hvordan den regnskabsmæssige behandling overholder årsregnskabslovens bestemmelser, samt hvorledes kravet om et retvisende billede opfyldes. For at belyse problemstillingen, omhandlende danske moderselskabers regnskabsmæssige behandling af kapitalandele i dattervirksomheder, anvendes kvantitative data 8, i form af årsrapporter. Årsrapporterne er udvalgt blandt de større danske moderselskaber inden for ejendomsmarkedet. Andet underspørgsmål har til formål at klarlægge, hvordan danske moderselskaber regnskabsmæssigt behandler kapitalandele i dattervirksomheder. Til at besvare det andet underspørgsmål i problemformuleringen, vil en række årsrapporter blive analyseret for derigennem, at klarlægge hvordan moderselskaberne indregner, måler og præsenterer oplysninger om kapitalandele i dattervirksomheder. Der inddrages flere årsrapporter i analysen, for at belyse om der er en generel tendens i den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele i dattervirksomheder. 7 Ib Andersen, den skinbarlige virkelighed, kapital 6 8 Ib Andersen, den skinbarlige virkelighed, kapital 1 Side 11 af 80

12 Til de udvalgte årsrapporter er der opsat følgende krav. - Selskabet skal være et moderselskab. Der er dog ikke krav om at selskabet skal være det ultimative moderselskab 9. - Selskabet skal aflægge årsrapport efter årsregnskabslovens bestemmelser for C- virksomheder. - Selskabet skal være involveret i ejendomsmarkedet, enten direkte eller gennem dets tilknyttede selskaber. - Selskabet skal have aflagt årsrapport for regnskabsåret Følgende regnskaber inddrages i besvarelsen; - Tækker Europa ApS, årsrapport for perioden 1. oktober september Proark ApS, årsrapport for perioden 1. januar december Essex Invest A/S, årsrapport for perioden 1. oktober september 2010 De inddragede årsrapporter er udvalgt ud fra omtale i dagspressen. Kendetegnet for selskaberne, er at dagspressen karakteriserer dem som nødlidende. Det vurderes at moderselskabets koncern, har været udsat for værdiforringelser, hvilket påvirker indregning og måling af kapitalandele i dattervirksomheder. Udvælgelsen af årsrapporterne kan ikke betragtes som tilfældig. Analysen risikerer derved, at give en ensidig eller skæv konklusion, der ikke kan betragtes som generel. Derudover betragtes den udvalgte datamængde, som et for begrænset grundlag, til at kunne give et reelt repræsentativt billede af de generelle tendenser for samtlige danske moderselskaber inden for ejendomsmarkedet. Til trods for den begrænsede datamængde, samt udvælgelses metode, vurderes det dog, at den udvalgte datamængde vil være tilstrækkelig, til at kunne drage konklusioner på de udvalgte problemstillinger, og klarlægge nogle generelle tendenser. 9 Et moderselskab der ikke selv er et dattervirksomhed. Side 12 af 80

13 3.4. Begrebsafklaring og definitioner I følgende afsnit, definere de begreber der anvendes i denne afhandling. Årsregnskabsloven. I afhandlingen, vil der blive taget udgangspunkt i årsregnskabsloven som var gældende for aflæggelse af årsrapporten for regnskabsåret Dette er valgt for at skabe større konsensus mellem den beskrevne teori og analysen af de udvalgte årsrapporter, jf. afsnit metode. Årsregnskabsloven jf. LBK nr. 395 af 25/05/2009 er ændret i forbindelse med vedtagelse af følgende love. - Lov nr. 516 af 12/06/ Lov nr. 718 af 25/06/ Lov nr. 720 af 25/06/2010 Herefter træder Årsregnskabsloven jf. LBK nr. 323 af 11/04/2011 i kraft. Denne ændres i forbindelse med ikrafttrædelse af - Lov nr. 341 af 27/04/2011 Af væsentlige ændringer, der har relevans for denne besvarelse, vurderes kun at være definitionen for moder- datterforholdet. Ændringen i moder- datterforholdet behandles som i afsnit 5. I afhandlingen vil der ved henvisninger til årsregnskabsloven, blive anvendt forkortelsen ÅRL 10 LBK nr. 395 af 25/05/2009 (historisk) Side 13 af 80

14 Regnskabsklasser Alle danske erhvervsdrivende virksomheder er omfattet af årsregnskabsloven, bortset fra virksomheder der er underlagt lovgivning for finansielle virksomheder, samt offentlige virksomheder 11. Regnskabsklasse B Små selskaber Regnskabsklasse C Mellemstore selskaber Regnskabsklasse C Store selskaber Balancesum 0-36 mio. DKK mio. DKK >143 mio. DKK Nettoomsætning 0-72 mio. DKK mio. DKK >286 mio. DKK Antal ansatte >250 figur 3.1 regnskabsklasser for selskaber 12 Regnskabsklasse D Børsnoterede og statslige aktieselskaber Alle uanset størrelse I figur 3.1 vises størrelsesgrænserne, for de forskellige regnskabsklasser. Overskrides 2 af 3 grænser i to på hinanden efterfølgende år, skifter selskabet regnskabsklasse. Selskaber tilhørende regnskabsklasse B, har de lempeligste krav til årsrapporten. Selskaber kan frit vælge at aflægge årsrapport efter bestemmelserne for større regnskabsklasser. Denne afhandling omhandler selskaber, der tilhører regnskabsklasse C. Årsregnskabslovens bestemmelser som er gældende for regnskabsklasse C, findes i ÅRL 78. Besvarelsen tager udgangspunkt i årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C Koncerner Moderselskaber der er koncernregnskabspligtige 13, skal som minimum aflægge koncernregnskaber, efter regnskabsklasse C. 11 Årsregnskabsloven 1 12 Udarbejdet efter KPMG indsigt i årsregnskabsloven, side Koncerner er fritaget koncernregnskabspligten, efter bestemmelserne for regnskabsklasse B Side 14 af 80

15 Årsrapport og årsregnskab. Begreberne årsrapport og årsregnskab anvendes begge i denne afhandling. Jævnfør årsregnskabslovens 14, skal alle virksomheder omfattet af årsregnskabsloven, årligt aflægge et årsregnskab. Årsregnskabet skal suppleres med oplysningerne om ledelsesberetning, ledelsespåtegning og revisionspåtegning. Alle nævnte områder betegnes samlet under årsrapport. Årsrapport - Ledelsesberetning - Ledelsespåtegning - Revisionspåtegning - evt. supplerende oplysninger Årsregnskab - Resultatopgørelse - Balance - Noter - Anvendt regnskabspraksis - Egenkapitalopgørelse (lempelige regler for regnskabsklasse B) - Pengestrømsopgørelse (kun lovpligtig for regnskabsklasse C+D) I figur oplyses forholdet mellem årsrapporten og årsregnskabet. Som det fremgår af figuren, er årsregnskabet elementer indeholdt i årsrapporten. - Figur 3.2 årsrapportens elementer Virksomhed contra selskab I årsregnskabsloven anvendes begrebet virksomheder. Begrebet dækker over alle former for virksomheder. Virksomheder med betegnelserne A/S og ApS kaldes selskaber. I afhandlingen anvendes betegnelsen selskab for modervirksomheder og betegnelsen virksomhed for alle former for underlæggende virksomhed. Uddrag fra lovgivning med videre vil blive gengivet ordret, hvorfor ordet virksomhed vil fremkomme som betegnelse for moderselskabet, dette skyldes at lovgivningen er gældende for både selskaber og personligt ejede virksomheder. 14 ÅRL 2 stk Egen tilvirkning, med inspiration fra KPMG, side 56 Side 15 af 80

16 Ejendomsselskaber Denne afhandling har fokus på den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele i selskaber indenfor ejendomsmarkedet. Kriteriet defineres ud fra at moderselskabet og dets dattervirksomheder er aktive inden for blandt andet salg, udlejning og ejendomsadministration af fast ejendom. Besidder koncernen stor aktivmasse bestående af ejendomme, indikerer dette at koncernen er involveret i ejendomsmarkedet Øvrige begreber Følgende begreber uddybes senere i afhandlingen. - Regnskabsbrugere afsnit Koncern afsnit 5 - Modervirksomhed afsnit 5 - Dattervirksomhed afsnit 5 Side 16 af 80

17 3.5. Disposition: Afhandlingen tager sit udgangspunkt i indledningen og den hertil hørende problemformulering, som ligger til grund for besvarelsen. Besvarelsen opbygges kronologisk i afsnit, efter rækkefølgen af underspørgsmålene, jævnfør problemformuleringen. Første afsnit vil være opdelt i to underafsnit, hvor først årsregnskabslovens krav til et retvisende billede vil blive behandlet. Behandlingen af et retvisende billede, anvendes i det efterfølgende afsnit til, at danne perspektiv i sammenhængen mellem de regnskabsmæssige muligheder og årsrapportens retvisende billede. Det andet underafsnit vil omhandle hvordan, kapitalandele i dattervirksomheder kan behandles ifølge årsregnskabslovens bestemmelser. Afsnittet vil indledningsvist klarlægge, hvornår der foreligger moder- datterforhold. Derefter vil de forskellige indregnings- og målemetoder for kapitalandele i dattervirksomheder blive gennemgået. Afsnittet bliver rundet af med kriterierne for, at ændre den valgte regnskabspraksis, samt præsentationskravene til oplysninger om kapitalandele i dattervirksomheder. De to underafsnit bliver samlet i en delkonklusion, der besvarer det første underspørgsmål i problemformuleringen. Andet afsnit i afhandlingen består af regnskabsanalysen af de udvalgte årsrapporter jf. afsnit 3.3 metode. De enkelte årsrapporter vil blive analyseret separat for, at klarlægge hvordan kapitalandele i dattervirksomheder indregnes, måles og præsenteres. Hver analyse af de enkelte årsrapporter, afrundes med en delkonklusion. Delkonklusionen opsumerer hvorledes kapitalandele i dattervirksomheder, er behandlet i selskabets årsrapport, set i lyset af årsregnskabslovens bestemmelser, samt kravet om et retvisende billede. Efter behandlingen af afsnittene, der besvarer de to underspørgsmål i problemformuleringen, vil afhandlingens hovedproblem blive besvaret, ved at sammendrage delkonklusionerne i afhandlingen. Side 17 af 80

18 4. et retvisende billede Denne afhandling har blandt andet til formål, at belyse hvorledes årsregnskabsloven sikrer, at behandling af kapitalandele i dattervirksomheder, giver et retvisende billede. Dette afsnit har til formål at klarlægge de grundlæggende forudsætninger for årsregnskabslovens krav om et retvisende billede. De grundlæggende forudsætninger, vurderes relevante at inddrage, for at kunne danne perspektiv over den teoretiske og praktiske behandling af kapitalandele. Der vil løbende i besvarelsen, blive taget stilling til, hvordan den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele, lever op til årsregnskabslovens krav om et retvisende billede Grundlæggende krav til årsrapporten. Dette afsnit omhandler årsregnskabslovens grundlæggende krav til årsrapporten. Afsnittet er udarbejdet på grundlag af årsregnskabslovens kapital 3, 11 16, samt IASBs Framework 16 Afsnittet inddrages for senere, at belyse hvorledes den regnskabsmæssige behandling af kapitalandel i dattervirksomheder lever op til kravet om et retvisende billede. IASBs Framework Det skal nævnes, at det framework der er anvendt, er udsendt i september 2010, efter den anvendte årsregnskabslov er ændret. Dette kan resultere i at begreber i årsregnskabsloven, fortolkes ud fra oplysninger, der reelt først er udarbejdet efter ændringerne af årsregnskabslov er trådt i kraft. For at undgå at begreber i årsregnskabsloven er fejlfortolket, er oplysninger fra frameworket, blevet understøttet af anden litteratur der inddrager IASBs framework. 16 International Accounting Standards Boards conceptual framework, September 2010 Side 18 af 80

19 Det grundlæggende formål med årsregnskabet er, at tilgodese regnskabsbrugerne, og give et retvisende billede af virksomheden og dennes økonomiske forhold. Regnskabsbrugene Årsrapporten aflægges som nævnt for at tilgodese omverdenens behov for informationer til at vurdere virksomhedens finansielle situation. Ifølge en undersøgelse udført af PWC og Copenhagen Business School, viser det sig, at årsrapporten betragtes som regnskabsbrugernes vigtigste kilde til information 17. Især ved ikke-børsnoterede virksomheder, vil årsrapporten i mange tilfælde være den eneste adgang til finansielle informationer omkring virksomheden. Regnskabsbrugere betragtes i ÅRL 12, stk. 2 som de brugere, hvis økonomiske beslutninger, normalt må forventes at blive påvirket af en årsrapport. Årsregnskabsloven nævner bland andet nuværende og mulige virksomhedsdeltagere, kreditorer, medarbejdere og kunder. Årsregnskabslovens definition finder ligeledes anvendelse til at definere regnskabsbrugerne i denne besvarelse. Et retvisende billede Det helt grundlæggende krav til årsregnskabet, er kravet om et retvisende billede, jævnfør ÅRL 11, stk. 1, som siger; Årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab skal give et retvisende billede af virksomhedens og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Viser årsrapporten et retvisende billede, kan regnskabsbrugeren danne sig et pålideligt billede af virksomhedens ressourcer og forpligtelser, samt virksomhedens finansielle struktur, likviditets- og egenkapitalmæssige situation 18. For at årsregnskabet opfylder kravet om et retvisende billede og dermed tilgodeser regnskabsbrugerne, skal årsrapporten udarbejdes således, at den oplyser om forhold der normalt betragtes relevante for regnskabsbrugerne, samt at oplysningerne er pålidelige PWC s kommentarer til værdien af årsrapporten 18 Definitionerne er udledt fra regnskabsvejleding 1 19 ÅRL 12, stk. 3 Side 19 af 80

20 Årsregnskabsloven definerer ikke begreberne relevans og pålidelighed yderligere, hvorfor en definition af disse, må hentes fra IASBs Framework til de internationale regnskabsstandarter (IFRS). Relevans IASBs Framework 20 siger følgende om relevans. Informationer er relevante, hvis de kan påvirke regnskabsbrugernes økonomiske beslutninger. En information er i stand til at påvirke regnskabsbrugerens økonomiske beslutninger, hvis den enten giver oplyser om tidligere eller kommende begivenheder. En informations relevans er afhængig af dens væsentlighed. En information betragtes som væsentlig, såfremt udeladelse her af, eller fejl her i, kan have betydning på regnskabsbrugerens økonomiske beslutninger. Pålidelighed IASBs Framework 21 siger følgende om pålidelighed. For at information er pålidelig, skal den tilstræbe at være fuldstændig, neutral og nøjagtig, for derigennem give et retvisende billede af virksomhedens økonomiske forhold. - For at information er fuldstændig, skal det tilstræbes, at informationen angiver indhold frem for formalia. Derved skal alle relevante forhold omtales i informationen, uanset hvordan de påvirker virksomhedens økonomiske forhold. - For at information er neutral, skal det tilstræbes, at der ikke manipuleres med oplysningerne i informationen. En information må derved ikke tilpasses til, at give et andet billede af virksomhedens økonomiske forhold, end det mest retvisende billede. - For at information er nøjagtig, skal det tilstræbes, at der ydes omhu ved udarbejdelse af regnskabsmæssige skøn. Det skal tilstræbes at regnskabsmæssige skøn, udarbejdes 20 IASB Framework QC6 - QC11 21 IASB Framework QC12 - QC16 Side 20 af 80

21 så nøjagtigt som muligt, samt at der oplyses om de underlæggende forudsætninger, for de regnskabsmæssige skøn. Grundlæggende forudsætninger. Til at understøtte begreber, relevans og pålidelighed, opstiller årsregnskabslovens 13 dog en række grundlæggende forudsætninger, som årsrapporten skal udarbejdes ud fra. Disse forudsætninger findes tilsvarende i IASBs framework. Klarhed Substans Væsentlighed Going concern Neutralitet Periodisering Konsistens Bruttoværdi Formel kontinuitet Reel kontinuitet Årsrapporten skal udarbejdes på en klar og overskuelig måde. Der skal tages hensyn til de reelle forhold frem for formaliteter uden reelt indhold. Indhold frem for formalia indebærer at det er vigtigere at vise det reelle indhold af et givet forhold frem for alene at forhold sig til de formelle karakteristika Alle relevante forhold skal indgå i årsrapporten, medmindre de er ubetydelige. Anses flere ubetydelige forhold tilsammen for at være betydelige, skal de dog indgå. Driften af en aktivitet formodes at fortsætte, medmindre den ikke skal eller ikke antages at kunne fortsætte. Afvikles en aktivitet, skal klassifikation og opstilling samt indregning og måling tilpasses med denne afvikling. Enhver værdiændring skal vises, uanset indvirkningen på egenkapital og resultatopgørelse. Transaktioner, begivenheder og værdiændringer skal indregnes, når de indtræffer, uanset tidspunktet for betaling. Det indebærer, at der skal tages hensyn til indtægter og omkostninger vedrørende den regnskabsperiode som årsrapporten omfatter. Indregningsmetoder og målegrundlag skal anvendes ensartet på samme kategori af forhold. Hver transaktion, begivenhed og værdiændring skal indregnes og måles hver for sig, ligesom de enkelte forhold ikke må modregnes med hinanden. Det betyder, at modregning af aktiv- og passivposter eller modregning af omkostnings- og indtægtsposter som altovervejende hovedregel ikke må forekomme i årsrapporten. Eksempelvis må et tilgodehavende hos en debitor ikke uden videre modregnes med en finansiel forpligtelse til den samme virksomhed. Hver enkelt regnskabspost skal i sig selv give udtryk for regnskabsposternes værdi. Balancen primo for regnskabsåret skal svare til balancen ultimo for det foregående regnskabsår. Det kræves, at regnskabsår, opstilling, klassifikation, konsolideringsmetoder, indregningsmetoder og målegrundlag samt den anvendte monetære enhed ikke må ændres fra år til år. Kravet om reel kontinuitet giver mulighed for at udarbejde regnskabsanalyser for udviklingen i en virksomhed. fig. 2. årsregnskabslovens grundlæggende forudsætninger til kravet om et retvisende billede udarbejdet efter - PWC regnskabshåndbogen 2010, side 45 Side 21 af 80

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber Koncernregnskaber Definition på koncerner i årsregnskabet Formålet med koncernregnskaber Kunne konsolidere koncernvirksomheders regnskaber Forstå og kunne anvende konsolideringsskemaet Forstå og kunne

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formålet Å R S R A P P O R T

Indholdsfortegnelse. Formålet Å R S R A P P O R T Indholdsfortegnelse Formålet...1 Grundlæggende principper...2 Årsrapportens opbygning...3 Byggeklodsmodel...4 Virksomheder i klasse A...5 Virksomheder i klasse B...6 Virksomheder i klasse C og D...7 Målinger...8

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Egenkapital Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Skema i RL I. Virksomhedskapital II. Overkurs ved emission III. Reserve for opskrivninger

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

# Til interessenterne udenfor virksomheden

# Til interessenterne udenfor virksomheden Eksternt regnskab # Til interessenterne udenfor virksomheden et retvisende billede # Offentlig regulering af regnskaberne < Årsregnskabsloven < Regnskabsstandarder : IAS / GAAP / < Regnskabsvejledninger

Læs mere

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele

Den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele Den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder efter Årsregnskabsloven Gruppe 6 Lise H. Madsen Anslag: 95.972 Vejleder Palle H. Nierhoff Titelblad Projekttitel:

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Nyheder inden for regnskab

Nyheder inden for regnskab Nyheder inden for regnskab Nr. 9 december 2007 Indhold Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven Høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 16 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk virksomhed HENVISNINGER IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements )

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edition 2012 Annex Vl Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) A. Princip 1. Hver bestanddel af årsrapporten skal kunne identificeres

Læs mere

Undervisningsnote 3: Årsregnskabets lovgivningsmæssige ramme og grundlæggende regnskabsprincipper

Undervisningsnote 3: Årsregnskabets lovgivningsmæssige ramme og grundlæggende regnskabsprincipper HA, 3. SEMESTER 2002 ÅRSREGNSKAB Undervisningsnote 3: Årsregnskabets lovgivningsmæssige ramme og grundlæggende regnskabsprincipper Valdemar Nygaard Love, bekendtgørelser, standards og vejledninger m.v.,

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015

www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015 www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Hensatte forpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes i balancen,

Læs mere

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02 CVR-nr. 14 34 69 02 Årsrapport for 2012 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014 c/o Formand Jan Lisberg Bogfinkevej 4 9575 Terndrup CVR-nr. 11882110 Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 4 Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14:

Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14: Regnskabsvejledning 14: Indkomstskatter. Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14: Afsnit: Årets skat i resultatopgørelsen: Årets aktuelle skat: Skat af skattepligtig indkomst XXX + Regulering

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere