Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for regnskabsår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår"

Transkript

1 Andelsboligforeningen Sundbygård Årsrapport for regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon Telefax CVR-nr Hjemmeside: K Ø B E N H A V N K Ø G E Medlem af RevisorGruppen Danmark Internationalt samarbejde: Clarkson Hyde Medejer af skatterådgivningsfirmaet ReviTax A/S

2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E SIDE GENERELLE OPLYSNINGER 1 BESTYRELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3-4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 5-6 RESULTATOPGØRELSE 7-10 ÅRETS RESULTAT 10 AKTIVER 11 PASSIVER EGENKAPITAL 14 NOTER ÅRSREGNSKAB FOR GÅRDLAUGET SUNDBYGÅRD 18 LIKVIDITETSOVERSIGT BUDGET FOR ÅRET BILAG MED SUPPLERENDE OPLYSNINGER OM EJENDOMMEN 24

3 1. GENERELLE OPLYSNINGER NAVN Andelsboligforeningen Sundbygård Nyrnberggade 47-53, Lergravsvej 33-43, Sternberggade 2-8, Lemberggade København S CVR-nr ADMINISTRATION Ejendomsadministrationen Andelsbo Dronning Olgas Vej Frederiksberg Telefon Telefax REVISION Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon Telefax

4 2. BESTYRELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2010 for Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle 212 stilling samt resultat. Endvidere oplyses, at der bestyrelsen bekendt ikke er verserende retssager, udover hvad der fremgår af årsrapporten, og at alle aktuelle forpligtelser og eventualforpligtelser er indarbejdet og oplyst i årsrapporten, herunder kautions- garanti- og lignende forpligtelser. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København den 7. februar 2011 BESTYRELSEN: Ralf Christophersen Lars Vallentin Christensen Jørgen Koblauch (formand) Per Olsen Susan Reese-Jørgensen INTERNE REVISORER: Else Gelsing Hjørdis Nielsen Som foreningens administrator: ADMINISTRATOR: Hanne Menné Nina Pagh

5 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til andelshaverne i andelsboligforeningen Sundbygård Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen Sundbygård for regnskabsåret 1. januar december 2010, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven og andelsboligforeningens vedtægter. Revisionen omfatter ikke budgettal samt bilag med supplerende oplysninger om ejendommen, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Ledelsens ansvar for årsrapporten Andelsboligforeningens ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for andelsboligforeningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af andelsboligforeningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den regnskabspraksis, der er anvendt af ledelsen, er passende, om de regnskabsmæssige skøn, der er udøvet af ledelsen, er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

6 4. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af andelsboligforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter. København, den 7. februar 2011 Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Jørgen Jørgensen statsautoriseret revisor

7 5. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for 2010 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de fravigelser og tilpasninger, der følger af foreningens særlige forhold samt lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år. RESULTATOPGØRELSEN Indtægter og udgifter Indtægter og udgifter er indregnet i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret. Væsentlige resultatposter er periodiseret pr. statusdagen. Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter og udgifter kan henføres til begivenheder, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter. Skat af årets resultat Foreningen er ikke skattepligtig, da der ikke indgår indtægter ved erhvervsmæssig virksomhed men alene indtægter fra foreningens medlemmer, renter m.v. Betalt prioritetsafdrag Et beløb svarende til årets betalte afdrag på prioritetsgæld er henlagt af årets resultat til en reservefond under egenkapitalen. BALANCEN Materielle anlægsaktiver Foreningens ejendom måles til senest kendte offentlige ejendomsvurdering (kontantværdi) med tillæg af de forbedringsarbejder på ejendommen som måtte være afholdt efter vurderingstidspunktet. Op- eller nedskrivning er ført på opskrivningsfond ejendom under egenkapitalen. Under hensyntagen til det retvisende billede af årsrapporten og andelsboligforeningslovens bestemmelser om værdiansættelse, foretages der ikke afskrivninger på ejendommen. Hensatte forpligtelser Der er i hensat i alt kr til fremtidig større vedligeholdelse m.v., jf. årsrapportens side 12. Hensættelsen omfatter en generel hensættelse til vedligeholdelse, genopretning, forbedringer og/eller fornyelser på ejendommen. Beløbet indregnes under hensatte forpligtelser i balancen, idet der er væsentlig usikkerhed med hensyn til størrelsen af de fremtidige udgifter hertil samt tidspunktet for afholdelsen af udgifterne.,

8 6. Gældsforpligtelser Foreningens prioritetsgæld måles til kontantværdi. Kursregulering af prioritetsgælden til kontantværdien pr. statusdagen er ført på kursreguleringsfond prioritetsgæld under foreningens egenkapital. ANDELSVÆRDIER I henhold til bestemmelserne i Andelsboligforeningsloven og foreningens vedtægter er udarbejdet forslag fra bestyrelsen til priser på andelene til godkendelse på generalforsamlingen. Prisforslaget fremgår som særskilt note.

9 7. RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 1. JANUAR DECEMBER Budget kr. Ordinære indtægter: - ORDINÆRE INDTÆGTER OG UDGIFTER Boligafgift - medlemmer Kælderleje - medlemmer Arbejdesweekends 0 indbetalt af medlemmer refunderet til medlemmer hensat til forbedringer i foreningen Restancegebyrer Renteindtægter, bank Tilbagebetalt lønsumsafgift ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT Ordinære udgifter: Prioritetsydelser Heraf afdrag Prioritetsrenter Ejendomsskat, grundskyld Renovation m.v Vandafgifter Forsikringer El-forbrug Vicevært - overført til gårdlaug kr Trappevask Vinduespolering Lønsumsafgift Sociale ydelser Snerydning Kørsel af affald Anden renholdelse, arbejdstøj, rengøringsartikler m.v transport

10 8. RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 1. JANUAR DECEMBER Budget kr transport Håndværkerudgifter Maler Snedker og tømrer Murer VVS-installatør Omlægning af hoved elforsyninger m.v El-installatør Gårdsplads og vej Vaskeri 0 Låse, nøgler og skilte Dørlukker Køleskab, klædeskab, hylder m.v Gebyr genbrugsplads Skadeservice, selvrisikodækning Anden vedligeholdelse, dørstoppere,postkasser m.v Gårdlauget Sundbygård jf. særskilt årsregnskab side Vaskeri afholdte udgifter vaskeriindtægter Antenne signallevering, Copy-Dan m.v indbetalt af medlemmer Administrationshonorar Tilsyn/rådgivning, årsafleveringer og projekt cykelskur Varmeregnskabshonorar Revision af årsrapport og assistance vedr. budget m.v PBS-gebyrer (huslejekort) Gebyrer Kopiering og kontorartikler m.v

11 9. RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 1. JANUAR DECEMBER Budget kr Blomster og gaver Telefon/IT- og administrationsgodtgørelse Møder og generalforsamling Telefon, forening Ejendommens andel i varmeudgifter Renovering og indretning af bestyrelseskontor Medielicens ORDINÆRE UDGIFTER I ALT RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT Ordinære indtægter Ordinære udgifter Resultat af ordinær drift Afdrag på prioritetsgæld Resultat efter afdrag EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER OG UDGIFTER - Ekstraordinære udgifter: Cykelskure 0 0 Omkostninger ved låneomlægning Ekstraordinære udgifter i alt Resultat af ekstraordinær drift

12 10. RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 1. JANUAR DECEMBER Budget kr. ÅRETS SAMLEDE RESULTAT Overskud af ordinær drift Resultat af ekstraordinær drift Årets samlede resultat Afdrag på prioritetsgæld Årets samlede resultat efter afdrag

13 11. BALANCE PR. 31. DECEMBER A K T I V E R - Ejendommens værdikonto: Saldo iflg. sidste årsrapport, kontant ejendomsværdi pr. 21. september (Kontant ejendomsværdi iflg. 4 vurdering pr. 21. september 2009 kr ) MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER ANLÆGSAKTIVER I ALT Restance boligafgift Tilgodehavende andelshavere vedr. indvendig vedligeholdelse Tilgodehavende andelshaver vedr. salgsafregning Tilgodehavende andelshavere, regulering af købesum vedr. loftarealer Tilgodehavende lønsumsafgift, refusion Andre tilgodehavender TILGODEHAVENDER Kassebeholdning hos gårdlaug Nykredit Bank A/S, afregningskonto Danske Bank A/S, aftaleindlån Danske Bank A/S, erhvervskonto LIKVIDE BEHOLDNINGER OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT

14 12. BALANCE PR. 31. DECEMBER P A S S I V E R - EGENKAPITAL Hensat til større vedligeholdelsesarbejder samt til imødegåelse af konjunkturudsving på ejendommens værdikonto med tilhørende prioritetsgæld Saldo iflg. sidste årsrapport årets hensættelse, indbetalt af andelshavere vedr. tilkøb af loftarealer Hensat til forbedringer i foreningen (arbejdsweekends) Saldo iflg. sidste årsrapport årets hensættelser HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT Prioritetsgæld: Udløbsår % Restgæld iflg. sidste status Afdrag Restgæld Nykredit , Nykredit indfriet 5, Nykredit indfriet 5, Nyt lån: Nykredit , indfrielse, 2 lån kursregulering af prioritetsgæld, overført til egenkapitalen Prioritetsgæld omregnet til kontantværdi

15 13. BALANCE PR. 31. DECEMBER 2010 transport Kasseudlæg formandskasse Forudbetalt løbende boligafgift Skyldig A-skat m.v Skyldig arbejdsmarkedspension Skyldige omkostninger Varmeregnskab Indgåede bidrag afholdte udgifter Beboerkonto, andelssalg Beboerkonto, fraflyttere Mellemregning med administrator Forudbetalt leje og deposita GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT PASSIVER I ALT

16 14. BALANCE PR. 31. DECEMBER 2010 EGENKAPITAL Aktiver Hensatte forpligtelser Gældsforpligtelser EGENKAPITAL I ALT Egenkapitalen kan specificeres således: Andelskapital: Saldo iflg. sidste årsrapport Reservefond: Saldo iflg. sidste årsrapport henlagt afgifter indbetalt af andelshavere vedr. salg af andele kurstab i forbindelse med omlægning af lån Ekstra reservefond: Saldo iflg. sidste årsrapport henlagt betalte prioritetsafdrag Opskrivningsfond ejendom m.v. : Saldo iflg. sidste årsrapport Kursreguleringsfond prioritetsgæld: Saldo iflg. sidste årsrapport årets kursregulering Egenkapital i øvrigt: Saldo iflg. sidste årsrapport Årets samlede resultat EGENKAPITAL I ALT

17 15. NOTER Note 1. Prioritetsgæld Til sikkerhed for prioritetsgæld er der udstedt pantebreve med pant i foreningens ejendom. Prioritetsgælden specificeres således: Nykredit Nykredit Lånetype Kontantlån Kontantlån Hovedstol Rentesats 4,67% 4,36% Restløbetid, år Restgæld Obligationsrestgæld Officiel kurs 100,00 95,80 Kursværdi (i alt kr ) Begge lån er med fast rente og afdragsvis afvikling indtil udløb. Ejerpantebreve: Ejerpantebrev kr med pant i foreningens ejendom ligger i depot i Danske Bank A/S. Ejerpantebrevet er til fri disposition. Foreningen har pr. 31 december 2010 ingen renteswapaftaler. Note 2. Andelsværdier Egenkapital før reservation og regnskabsmæssige hensættelser Regnskabsmæssige hensættelser Egenkapital iflg. årsrapport Hensat til imødegåelse af fald i egenkapitalen på grund af kursregulering af gælden, fremtidige større vedligeholdelsesarbejder m.v. 0 Forslag til samlet andelsværdi I årsrapporten og ved beregning af andelsværdier er ejendommen optaget til seneste offentlige ejendomsværdi. Ejendommen er ikke valuarvurderet. Egenkapitalen fordeles iflg. vedtægternes 9 stk. 2 efter andelens bruttoareal. Andelenes samlede bruttoareal udgør m². Andelsværdien pr. m² udgør kr = 9.854,

18 16. Bestyrelsen foreslår, at der i henhold til vedtægternes 9 stk. 2 og andelsboligforeningslovens 5, stk. 2 c (kontant ejendomsvurdering) fra generalforsamlingstidspunktet godkendes priser svarende til X.XXX x arealet, m², (areal i alt m²) (sidste år blev vedtaget kr x arealet), hvilket for foreningen som helhed svarer til kr Indskud og andelsværdi specificeres på enkelte boligtyper: Areal Areal Andelsværdi Andelsværdi Antal andele pr. andel i alt pr. andel i alt 1 52,0 52, , , ,0 720, ,7 242, ,0 284, ,5 143, ,0 480, ,0 656, ,5 247, ,0 264, ,5 268, ,0 204, , , ,0 109, ,7 109, , , ,0 116, ,0 130, ,0 143, ,0 146, ,5 149, ,0 156, ,5 160, ,0 334, ,0 172, ,5 189, , Ved bestyrelsens forslag til andelspriser er der indarbejdet regnskabsmæssige hensættelser til fremtidige større vedligeholdelsesarbejder på kr , samt en yderligere hensættelse på kr. 0 til imødegåelse af fald i foreningens egenkapital, i alt kr Reglerne vedrørende overdragelse af andelene findes i vedtægternes 9-10.

19 17. Tillæg til note vedr. andelsværdi Under henvisning til Vestre Landsretsdom af 12. januar 1995 skal vi gøre opmærksom på, at de vedtagne andelsværdier eventuelt skal nedsættes, såfremt der inden næste ordinære generalforsamling fremkommer en ny offentlig vurdering, hvor ejendommens værdi er mindre end den værdi, som ejendommen er opført til i denne årsrapport. Note 3. Garantier og sikkerhedsstillelser Foreningen har stillet garanti for 6 lån til delvis finansiering af køb af lejligheder. Garantierne er maksimeret til i alt oprindeligt kr Note 4. Eventualforpligtelser Ingen

20 19. Andelsboligforeningen Sundbygård Likviditetsoversigt pr. 31. december / kr. Disponible beløb: Restance boligafgift Tilgodehavende andelshavere vedr. indvendig vedligeholdelse Tilgodehavende andelshaver vedr. salgsafregning Tilgodehavende andelshavere, regulering af købesum vedr. loftarealer Tilgodehavende lønsumsafgift, refusion Andre tilgodehavender Kassebeholdning hos gårdlaug Nykredit Bank A/S, afregningskonto Danske Bank A/S, aftaleindlån Danske Bank A/S, erhvervskonto Diverse gældsposter: Kasseudlæg formandskasse Forudbetalt løbende boligafgift Skyldig A-skat m.v Skyldig arbejdsmarkedspension Skyldige omkostninger Varmeregnskab Beboerkonto, andelssalg Beboerkonto, fraflyttere Mellemregning med administrator LIKVIDITETSOVERSKUD PR. 31. DECEMBER 2010 FØR HENSÆTTELSER Hensættelser LIKVIDITETSOVERSKUD PR. 31. DECEMBER 2010 EFTER HENSÆTTELSER

21 20. Likviditetsudviklingen kan i store træk specificeres således: Likviditetsoverskud pr. 1. januar Formuetilgang i årets løb: Stigning i forudbetalt leje og deposita Optagelse af lån Henlagt afgifter vedr. salg af andele Formueafgang i årets løb: Årets ordinære underskud Årets ekstraordinære underskud Afdrag på prioritetsgæld Kurstab ved indfrielse af lån Indfrielse af lån LIKVIDITETSOVERSKUD PR. 31. DECEMBER

22 21. Andelsboligforeningen Sundbygård Budget for året I N D T Æ G T E R - Ordinære indtægter: Boligafgift - medlemmer, efter nedsættelse med kr. 4 pr. m² fra 1. januar 2011 og incl. forhøjelse 3% pr. 1. maj Kælderleje - medlemmer kr Renteindtægter, bank U D G I F T E R - Ordinære udgifter: Prioritetsydelser Heraf afdrag Prioritetsrenter Ejendomsskat, grundskyld Renovation m.v Vandafgifter Forsikringer El-forbrug Vicevært - overført til gårdlaug kr Trappevask Vinduespolering Sociale ydelser Snerydning Kørsel af affald Anden renholdelse Håndværkerudgifter, anslået Gårdlauget Sundbygård jf. særskilt budget side Vaskeri afholdte udgifter vaskeriindtægter Antenne signallevering, Copy-Dan m.v indbetalt af medlemmer transport

23 kr. transport Administrationshonorar incl. moms Varmeregnskabshonorar Revision af årsrapport og assistance vedr. budget m.v PBS-gebyrer (huslejekort) Gebyrer Kopiering og kontorartikler m.v Blomster og gaver Telefon/IT- og administrationsgodtgørelse Møder og generalforsamling Telefon, forening Medielicens Resultat af ordinær drift: Ordinære indtægter Ordinære udgifter Overskud af ordinær drift Afdrag på prioritetsgæld Resultat efter afdrag Ekstraordinære udgifter: Cykelskure Resultat af ekstraordinær drift

24 23. LIKVIDITETSOVERSIGT FOR ÅRET 2011 Likviditetsoverskud pr. 1. januar 2011 før hensættelser Ordinært resultat efter afdrag Ekstraordinært resultat Likviditetsoverskud pr. 31. december 2011 før hensættelser Foranstående budget for perioden 1. januar december 2011 er udarbejdet af andelsboligforeningens bestyrelse til forelæggelse og godkendelse på den kommende generalforsamling. Ved bestyrelsens forslag er der ikke taget hensyn til generalforsamlingens evt. vedtagelse af en ændring af boligafgiften samt evt. større vedligeholdelses-og forbedringsarbejder på ejendommen udover det i budgettet anførte. Der er pr. 31. december 2011 hensat kr til større vedligeholdelsesarbejder m.v.. oo0oo Gårdlauget Sundbygård Budget for året U D G I F T E R kr. Viceværtløn Administrationshonorar incl. moms Fælles El-forbrug, anslået Fælles vandafgift, anslået Nyanskaffelser og reparationer Telefon/IT- og administrationsgodtgørelse, laugsbestyrelsesmedlemmer Tilskud til fester Diverse, mødeudgifter m.v

25 24. BILAG MED SUPPLERENDE OPLYSNINGER OM EJENDOMMEN 1. Arealer og ejendommens værdi Ejendommens areal udgør ifølge andelsboligforeningens opgørelse i alt m², som består af: m boligandele Areal i alt Ejendommens areal udgør i henhold til Bygnings-og Boligregistret (BBR) m². Kontant ejendomsværdi ifølge 4 vurdering pr. 21. september 2009 udgør kr , jf. årsrapportens side 12, hvilket svarer til en kontantværdi på kr pr. m². 2. Andelshavernes hæftelsesforhold Iflg. vedtægternes 6 hæfter medlemmerne alene med deres andel for forpligtelser vedrørende foreningen. 3. Forsikringsmæssige forhold Ejendommen er forsikret hos Købstædernes Forsikring. Forsikringen omfatter bygningskade, svamp- og insektskader samt bestyrelsesansvar. Glasforsikring er tegnet hos Dansk Glasforsikring. Der er i forsikringspolicen ikke anført individuelle forbehold. Med hensyn til forsikringssummer og selvrisiko ved eventuel skade samt vilkår iøvrigt henvises til ejendommens police med tilhørende forsikringsbetingelser. 4. Supplerende oplysninger om pris ved handel med andele Ved handel med andele til de i note 2 opgjorte andelsværdier indgår ejendommen i andelsværdiberegningen med en værdi på kr (kr pr. m²) minus hensættelser kr (kr. 125 pr. m²) eller netto kr Denne værdi svarer på totalbasis - med et areal for ejendommen på m² - til en kontantværdi kr pr. m². 5. Andre oplysninger Det er ikke oplyst, hvorvidt der er udarbejdet tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan for ejendommen.

26 Andelsboligforeningen Sundbygård Revisionsprotokollat vedr. regnskabsåret 2010 Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon Telefax CVR-nr Hjemmeside: K Ø B E N H A V N K Ø G E Medlem af RevisorGruppen Danmark Internationalt samarbejde: Clarkson Hyde Medejer af skatterådgivningsfirmaet ReviTax A/S

27 64. Andelsboligforeningen Sundbygård Revisionsprotokollat vedr. regnskabsåret 2010 Under henvisning til revisionsprotokollat af 24. januar 2006 om generelle oplysninger skal vi herved meddele følgende supplerende oplysninger til årsrapporten: 1. Boligafgiften er forhøjet med 3,0% pr. 1. maj Vaskeriindtægter kr Vaskeriindtægterne udgør i år kr mod budgetteret kr Sidste år androg vaskeriindtægterne kr Vi har påset, at de anførte beløb er i overensstemmelse med foreningens bogføring, men har i øvrigt ikke foretaget revision af vaskeriindtægterne. 3. Anden renholdelse, arbejdstøj, rengøringsartikler m.v. kr kan specificeres således: Arbejdstøj m.v. vicevært Rengøringsartikler, sække m.v Omkostninger ved låneomlægning kr kan specificeres således: Vedr. nyt kontantlån Nykredit nom. kr : Tinglysningsafgift Låneoptagelsesgebyr Kurtage Lånesagsekspedition Gebyr tingbogsattest Vedr. indfriet lån Nykredit nom. kr : Kurstab ved indfrielse udgør kr Indfrielsesgebyr 750 Vedr. indfriet lån Nykredit nom. kr : Kurstab ved indfrielse udgør kr Indfrielsesgebyr Restance boligafgift kr kan specificeres således: Bolig nr Bolig nr Bolig nr (sidste år kr )

28 Tilgodehavende andelshavere vedr. indvendig vedligeholdelse kr kan specificeres således: Bolig nr , vedr. udskiftet toilet, udført den 22. april Bolig nr , Vedr. indregulering af gaskomfur, udført den 4. august Tilgodehavende andelshaver vedr. salgsafregning kr vedrører bolig nr Tilgodehavende andelshavere, regulering af købesum vedr. loftarealer kr kan specificeres således: Bolig nr Bolig nr Bolig nr Bolig nr Bolig nr Andre tilgodehavender kr vedrører faktura fra KM Minitraktorservice, betalt 2 gange. 10. Prioritetsgæld omregnet til kontantværdi kr kan specificeres således: Obligations- Nom. restgæld restgæld pr. Kontantværdi % pr. statusdag statusdagen Kurs pr. statusdag Nykredit 4, , Nykredit 4, , Nom. restgæld pr. statusdagen Kontantværdi pr. statusdag Skyldig arbejdsmarkedspension kr vedrører september måned 2009.: 12. Skyldige omkostninger kr kan specificeres således: CPH Rengøring Diventa, vinduespolering Nortec, vaskeri VVS-installatør EL-installatør Snedkre/tømrer Dust2Clean, vejsalt Jesper Christensen vedr. PC m.v Selvrisikodækning vedr. stormskade

29 Beboerkonto, andelssalg kr vedrører bolig nr. 23-8, indbetalt købesum. 14. Beboerkonto, fraflyttere kr kan specificeres således: Bolig nr. 31 tilbageholdt i Bolig nr. 147 tilbageholdt i Bolig nr. 1 tilbageholdt i Bolig nr. 109 tilbageholdt i Udlagte håndværkerudgifter, diverse boliger Andet 15. Vedr. afgifter indbetalt af andelshavere ved salg af andele, henvises til vedtægternes 10. Årsrapporten har vi givet følgende påtegning: "DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING ---o0o--- Udover revisionen af foreningens årsrapport, har vi efter aftale med bestyrelsen og administrator assisteret i forbindelse med opstilling og udarbejdelse af årsrapport, likviditetsoversigt pr. statusdagen samt budget for det kommende regnskabsår. Bortset fra ovenstående er der ikke truffet særlige aftaler med bestyrelsen og administrator om yderligere særskilte arbejdsopgaver. Til andelshaverne i andelsboligforeningen Sundbygård Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen Sundbygård for regnskabsåret 1. januar december 2010, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven og andelsboligforeningens vedtægter. Revisionen omfatter ikke budgettal samt bilag med supplerende oplysninger om ejendommen, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Ledelsens ansvar for årsrapporten Andelsboligforeningens ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

30 67. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for andelsboligforeningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af andelsboligforeningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den regnskabspraksis, der er anvendt af ledelsen, er passende, om de regnskabsmæssige skøn, der er udøvet af ledelsen, er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af andelsboligforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter." Bestyrelsens regnskabserklæring Foreningens bestyrelse bekræfter efter bedste overbevisning ved underskrift på revisionsprotokollatet: At årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, økonomiske stilling og resultat At balancen indeholder samtlige aktiver, at disse tilhører foreningen og er forsvarligt målt, herunder at foretagne nedskrivninger m.v. er tilstrækkelige til at dække den risiko, der hviler på At foreningens aktiver ikke er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover det i årsrapporten anførte, samt at der på ejendommen ikke er tinglyst servitutter om hjemfaldsforpligtelse eller tilskudsdeklaration, udover hvad der er oplyst i årsrapporten. At årsrapportens oplysninger om prioritetslån i ejendommen er korrekte og fyldestgørende, herunder at der ikke er indgået supplerende finansielle aftaler udover hvad der er oplyst i årsrapporten. At der bestyrelsen bekendt ikke er verserende retssager, udover hvad der fremgår af årsrapporten, og at alle aktuelle forpligtelser og eventualforpligtelser er indarbejdet og oplyst i årsrapporten, herunder kautions-, garanti og lignende forpligtelser.

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011

Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011 Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011 Administrator: NyC Ejendomsadminstration ApS Ny Carlsbergvej

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelse og administrators beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36 CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens og administrators påtegning

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Årsrapport for tiden 01.07.06-30.06.07 Gribskovvej 2 2100 København Ø Tlf.: 39 16 76 00 Fax: 39 16 76 01 E-mail:

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Enghavevej 13-29

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Ledelsespåtegning: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Årsregnkabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis som

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere