UDKAST TIL BETÆNKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udviklingsudvalget /2100(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om EU-rammepolitik for bistand til løsning af udviklingslandenes fødevaresikkerhedsproblemer (2010/2100(INI)) Udviklingsudvalget Ordfører: Gabriele Zimmer PR\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 PR_INI INDHOLD Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING...3 BEGRUNDELSE...9 PE v /12 PR\ doc

3 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING om EU-rammepolitik for bistand til løsning af udviklingslandenes fødevaresikkerhedsproblemer (2010/2100(INI)) Europa-Parlamentet, der henviser til de forpligtelser, der er indeholdt i FN's internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, særlig artikel 11 om retten til tilstrækkelig føde, som samtlige EU-medlemsstater har tiltrådt, der henviser til verdensfødevaretopmødet i 1996 og målsætningen om at halvere antallet af sultende mennesker inden 2015, der henviser til 2015-målene vedtaget på FN s millenniumtopmøde i september 2000, og især til udviklingsmål 1 vedrørende princippet om udryddelse af ekstrem fattigdom og sult, der henviser til den særlige samling i FN's Menneskerettighedsråd den 22. maj 2008 i Genève om "de negative følger, som den skærpede fødevarekrise har for retten til mad, og som bl.a. er forårsaget af de kraftige prisstigninger", der henviser til den fælles erklæring fra Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen om EU's humanitære bistand: "Den Europæiske Konsensus om Humanitær Bistand", der henviser til konventionen om fødevarehjælp undertegnet i London den 13. april 1999, som har til formål at bidrage til fødevaresikkerheden på verdensplan og øge det internationale samfunds evne til at reagere på fødevarekriser og på udviklingslandenes øvrige fødevarebehov, der henviser til erklæringen fra verdenstopmødet om fødevaresikkerhed i 2009 og til FAO s udarbejdelse af vejledende retningslinjer for ansvarlig forvaltning af jordbesiddelse og andre naturressourcer, der henviser til FAO s vejledende retningslinjer til støtte for den gradvise opfyldelse af retten til tilstrækkelig ernæring i forbindelse med den nationale fødevaresikkerhed, der henviser til EU-retningslinjerne for støtte til jordpolitik og jordreformer i udviklingslandene fra november 2004, der henviser til Maputoerklæringen om landbrug og fødevaresikkerhed undertegnet i 2003, hvori afrikanske regeringer forpligtede sig til en minimumstildeling på 10 % af deres årlige nationale budgetter til landbrug, der henviser til Verdensbankens rapport fra 2008 om udviklingen i verden: Landbrug for udvikling, der henviser til rapporten fra FN's Landbrugspanel (IAASTD) af 15. april 2008, PR\ doc 3/12 PE v01-00

4 der henviser til den fælles erklæring om fødevaresikkerhed vedtaget i L Aquila den 10. juli 2009, der henviser til FN s initiativ vedrørende social mindstebeskyttelse, der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1337/2008 af 16. december 2008 om etablering af en facilitet med henblik på hurtig reaktion på de kraftigt stigende fødevarepriser i udviklingslandene 1, der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om EUrammepolitik for bistand til løsning af udviklingslandenes fødevaresikkerhedsproblemer (KOM(2010)0127), der blev vedtaget den 31. marts 2010, og til Rådets konklusioner, der blev vedtaget den 10. maj 2010, der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om humanitær fødevarebistand (KOM(2010)0126), der blev vedtaget den 31. marts 2010, og til Rådets konklusioner, der blev vedtaget den 10. maj 2010, der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2007 om de stigende foder- og fødevarepriser 2, sin beslutning af 22. maj 2008 om de stigende fødevarepriser i EU og udviklingslandene 3 samt til sin beslutning af 17. februar 2011 om stigende fødevarepriser 4, der henviser til sin beslutning af 29. november 2007 om fremme af landbruget i Afrika - Forslag til et samarbejde om udvikling af landbrug og fødevaresikkerhed i Afrika 5, der henviser til sin beslutning af 13. januar 2009 om den fælles landbrugspolitik og global fødevaresikkerhed 6, der henviser til sin beslutning af 26. november 2009 om topmødet i FAO og fødevaresikkerhed 7, der henviser til beslutningen om fødevaresikkerhed, der blev vedtaget af Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU i Kinshasa den 4. december , der henviser til de otte henstillinger til G20, som blev offentliggjort den 29. januar 2011 af FN s særlige rapportør om retten til mad, der henviser til artikel 208 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der henviser til forretningsordenens artikel 48, 1 EUT L 354 af , s EUT C 263 E af , s EUT C 279 E af , s Vedtagne tekster, P7_TA(2011) EUT C 297 E af , s EUT C 46 E af , s EUT C 285 E af , s Vedtagne tekster, ACP-EU/ /10/fin. PE v /12 PR\ doc

5 der henviser til betænkning fra Udviklingsudvalget og udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A7-0000/2011), A. der henviser til, at antallet af underernærede mennesker ifølge FAO udgjorde 925 millioner i 2010, B. der henviser til, at fødevarepriserne har været støt stigende siden august 2010, der henviser til, at udsvingene i råvarepriserne har stor indvirkning på lavindkomstlandene, C. der henviser til, at den globale efterspørgsel efter landbrugsprodukter forventes at stige med 70 % frem til 2050; der henviser til, at den manglende fødevaresikkerhed forværres yderligere af spekulation i råvarer, forringelse af jorden, knaphed på vand, klimaforandringer, global erhvervelse af jord, efterspørgsel efter agrobrændstoffer samt politikker relateret til energispørgsmål, D. der henviser til, at landbrug tilvejebringer beskæftigelse og et levebrød for mere end 70 % af arbejdsstyrken, navnlig kvinder, i udviklingslandene; der henviser til, at Verdensbanken vurderer, at vækst i landbrugssektoren er dobbelt så effektiv med hensyn til at mindske fattigdom som vækst i andre sektorer, E. der henviser til, at der er dokumentation for, at systemer med små landbrugsbedrifter har potentiale til at øge den samlede fødevareproduktion; der henviser til, at det har negativ indvirkning på kvinder, som driver små landbrug, når der i udviklingslande fokuseres på eksportproduktion, F. der henviser til, at stærk statslig kapacitet er afgørende for bæredygtig udvikling og for opbygningen af produktions- og forarbejdningskapacitet, G. der henviser til, at den andel af den officielle udviklingsbistand (O), som bevilges til landbrug på internationalt plan, er faldet drastisk i løbet af de seneste tre årtier, H. der henviser til, at EU reagerede hurtigt på fødevarekrisen i 2008 ved at oprette fødevarefaciliteten; der henviser til, at virkningen af sådanne foranstaltninger på de strukturelle årsager til sult og manglende fødevaresikkerhed har været vanskelige at måle, En EU-rammepolitik for fødevare- og ernæringssikkerhed: en menneskerettighedstilgang til bæredygtigt landbrug med små bedrifter 1. understreger, at antallet af mennesker, der er ramt af sult, er uacceptabelt, og beklager, at den samlede internationale indsats indtil videre ikke har opfyldt udviklingsmål 1; opfordrer til, at der hurtigst muligt træffes foranstaltninger til at opfylde internationalt bindende forpligtelser og gøre retten til tilstrækkelig ernæring til virkelighed; 2. glæder sig over kohærensen mellem de to meddelelser fra Kommissionen om humanitær fødevarebistand og fødevaresikkerhed; opfordrer til øget koordination for bedre at kunne imødegå de bagvedliggende årsager til sult og manglende fødevaresikkerhed; 3. opfordrer EU til at øge støtten til landbrug i sine bistandsprogrammer og til at investere i nationalt ledede planer; understreger behovet for øgede offentlige investeringer i forskning vedrørende bæredygtige agroøkologiske produktionssystemer; PR\ doc 5/12 PE v01-00

6 4. er enig i, at EU s bistandsprogrammer bør fokusere på bæredygtig fødevareproduktion i lille målestok, og at der bør gives prioritet til miljøeffektive tilgange, der styrker biodiversitet, forebygger forringelse af frugtbar jord, fremmer agroøkologiske og lavteksternt-input-praksisser (LEI) og udelukker GMO'er; 5. understreger, at en retfærdig integration af landbrugere med små bedrifter i værdikædesammenhæng kun kan lykkes, hvis der skabes betingelser, der fremmer deres adgang til produktionsmidler og deres forarbejdnings- og handelsmuligheder; 6. opfordrer Kommissionen til at støtte kapaciteten til forarbejdning af landbrugsfødevarer i partnerlandene med henblik på at mindske tab efter høsten, forlænge fødevarernes holdbarhed og skabe ordentligt arbejde for lokalbefolkningen; 7. minder om, at adgang til tilstrækkelig føde er en universel menneskerettighed; opfordrer indtrængende partnerlandene til at implementere FAO's vejledende retningslinjer om retten til føde; opfordrer EU og partnerlandene til at etablere kontrolmekanismer, som sikrer effektiv gennemførelse af politikker om retten til mad; 8. opfordrer til anerkendelse af fødevaresuverænitet defineret som et lands eller en regions evne til på demokratisk vis at gennemføre sine egne landbrugs- og fødevarepolitikker, -prioriteter og -strategier; 9. glæder sig over beslutningen om at integrere ernæringsdimensionen i EU s programmer; opfordrer Kommissionen til at udarbejde en konkret meddelelse om denne dimension; opfordrer til, at ernæringsaspektet altid tages i betragtning i forbindelse med politikker om fødevaresikkerhed og indgreb i landbrugssektoren; 10. opfordrer Kommissionen til at anerkende den afgørende rolle, kvinderne spiller for fødevaresikkerheden som landbrugere med små bedrifter, og til at investere i programmer, der særligt støtter dem; 11. opfordrer indtrængende EU til at støtte FN s initiativ vedrørende social mindstebeskyttelse, hvilket vil bidrage til at opfylde fattige befolkningers basale fødevarebehov; Effektive tiltag over for udsving i fødevarepriserne og ukontrolleret jorderhvervelse: begræns spekulationen på fødevare- og landbrugsråvaremarkedet 12. henleder opmærksomheden på de strukturelle årsager til prisudsving og understreger på det kraftigste, at spekulation i derivater af essentielle føderåvarer har forværret prisudsvingene væsentligt; tilslutter sig konklusionerne fra FN s særlige rapportør om retten til mad vedrørende den rolle, som store investorer spiller med hensyn til at påvirke prisindekserne for råvarer; 13. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe konkrete foranstaltninger til effektivt at tackle finansiel spekulation i korn og fødevarer; 14. mener, at råvarederivater adskiller sig fra andre finansielle derivater, at adgangen til dette marked bør begrænses og at markedet bør reguleres bedre; PE v /12 PR\ doc

7 15. opfordrer til en stigning i og bedre forvaltning af fysiske kornlagre for at imødegå udsving i fødevarepriserne; 16. udtrykker dyb bekymring over de storstilede jorderhvervelser, der i øjeblikket foretages i udviklingslandene af udenlandske investorer til skade for lokale smålandbrugere, som har behov for bedre beskyttelse; 17. tilskynder til vedtagelse af FAO s vejledende retningslinjer om erhvervelse af jord, men opfordrer samtidig til strenge, bindende nationale og internationale bestemmelser om erhvervelse af jord; understreger, at kontraktforhandlinger bør gøres gennemsigtige, således at civilsamfundet får mulighed for at deltage; 18. opfordrer til, at der etableres mekanismer, som forebygger, at lokale landbrugere og deres evne til at producere fødevarer til lokalbefolkningen udkonkurreres ; 19. minder Kommissionen og partnerlandene om de positive effekter af agroøkologiske produktionssystemer for afbødningen af klimaforandringer; "Udviklingsvenlig politikkohærens: EU-politikkernes indvirkning på den globale fødevaresikkerhed 20. minder om, at retten til mad skal være fuldstændigt hævet over energisikkerhedsmålsætninger; opfordrer til en fastfrysning af EU s energistrategimål, indtil der er foretaget yderligere konsekvensanalyser; 21. opfordrer indtrængende til indførelsen af et mere globalt perspektiv i udarbejdelsen af den fælles landbrugspolitik for tiden efter 2013, som skal holde sig til princippet om ikke at gøre skade på fødevaremarkederne i udviklingslandene; 22. opfordrer Kommissionen til at gennemføre en konsekvensanalyse af den fælles landbrugspolitik, der skal analysere dens eksterne indvirkning på fødevaremarkederne og fødevaresikkerheden i udviklingslandene; 23. opfordrer til en total udfasning af eksportstøtte såvel som fjernelse af alle andre incitamenter i den fælles landbrugspolitik, som fører til handelsforvridende foranstaltninger; 24. opfordrer til reformer, som vil udvide udviklingslandenes muligheder for markedsadgang og for at kunne agere konkurrencedygtigt på deres egne nationale og regionale markeder; 25. gentager sin bekymring over EU s handelsstrategi, som ikke tilvejebringer en udviklingsvenlig tilgang; opfordrer derfor til fair og afbalancerede handelsaftaler, idet disse er en essentiel bestanddel af indsatsen for den globale fødevaresikkerhed; 26. opfordrer indtrængende Kommissionen til at fokusere på udviklingsanliggender i forbindelse med de igangværende ØPA-drøftelser og til at udvise større fleksibilitet over for udviklingslandene end over for handelsregler; kræver, at Kommissionen indtager en stærk, udviklingsvenlig holdning i WTO-forhandlingerne og arbejder frem imod en afslutning på Doharunden; opfordrer Kommissionen til at anvende en PR\ doc 7/12 PE v01-00

8 menneskerettighedsbaseret tilgang til internationale handelsdrøftelser og til at anvende menneskerettighedskonsekvensanalyser i forbindelse med aftaler med tredjelande; 27. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. PE v /12 PR\ doc

9 BEGRUNDELSE Manglende fødevaresikkerhed er en trussel mod opnåelsen af 2015-målene, navnlig i Afrika syd for Sahara og i de mindst udviklede lande. På 2015-topmødet i september 2010 blev det meldt ud, at fremskridtene i retning af opfyldelse af målene vedrørende sult havde været klart utilstrækkelige. Ifølge FAO var det anslåede antal sultende mennesker i millioner, hvilket var en reduktion fra millioner i 2009, men stadig var flere end antallet af underernærede mennesker i 2008 (omkring 815 millioner). Der er tungtvejende beviser for, at stigningerne i fødevarepriserne i løbet af de seneste måneder allerede har øget dette tal, selv om der stadig ikke er noget officielt tal tilgængeligt fra FAO. Nye udfordringer, inklusive den stigende trussel fra fødevarespekulation, klimaforandringer, globale erhvervelser af jord, biobrændstoffer, tab af biodiversitet, forringelse af jorden og knaphed på vand, har bidraget til at påvirke fødevaresikkerhedssituationen i verden yderligere. I denne forbindelse har de aktuelle problemer i forbindelse med sult og underernæring ført til genovervejelse af fødevaresikkerhedstilgangen, ikke blot på EU-plan, men også på globalt plan. Ordføreren vil gerne slå fast, at EU-institutionerne og medlemsstaterne stadig ikke har sat fattigdomsbekæmpelse, sult og underernæring øverst på dagsordenen eller som mellem- eller langsigtede mål i deres politiske strategier på trods af deres stærke tilsagn om håndhævelse af retten til mad, vand, energi osv. Som følge heraf vil det for at kunne opfylde 2015-målene til tiden være afgørende at gennemgå, og om nødvendigt ændre, alle EU s strategier, som f.eks. Europa 2020, Det globale Europa, energipolitikken, strategien for bæredygtig udvikling og EU s fremtidige udviklingssamarbejde. Desuden opfordrer ordføreren EU og medlemsstaterne til at gå i brechen for deres tilsagn om at bekæmpe fattigdom og sult i hele verden i de internationale organisationer, såsom Verdensbanken, IMF og WTO. Derudover mener ordføreren, at private institutioner og fonde altid kan supplere statslige organisationers arbejde inden for udviklingspolitikken, men aldrig kan erstatte dem på grund af deres manglende demokratiske ansvarlighed. Indførelsen af en afgift på finansielle transaktioner kunne være yderst anvendelig til at generere ekstra midler til udryddelse af fattigdom. 1. En EU-rammepolitik for fødevare- og ernæringssikkerhed: en menneskerettighedstilgang til bæredygtigt landbrug med små bedrifter Inden for rammerne af den fornyede debat om fødevaresikkerhed vedtog Europa- Kommissionen den 31. marts 2010 en ny meddelelse om fødevaresikkerhed, der skulle danne grundlag for en fælles ramme for EU s og medlemsstaternes indsats. For så vidt angår større fødevaretilgængelighed" er ordføreren enig i, at EU s bistand bør fokusere på bæredygtig fødevareproduktion i lille målestok for at øge tilgængeligheden af fødevarer, da landbrug stadig udgør grundlaget for landbrugsdistrikternes økonomi i udviklingslandene. Der er behov for en omstrukturering af landbrugsproduktionssystemerne, hvor man bevæger sig væk fra de nuværende systemer, der er stærkt afhængige af eksterne input og olie, og fokuserer meget mere på agroøkologiske systemer med lave eksterne input, som er tilpasset lokale og regionale vilkår. Det er nødvendigt at have særligt fokus på kvinder og deres behov, eftersom de udgør hovedparten af de landbrugere, der har små bedrifter. PR\ doc 9/12 PE v01-00

10 For så vidt angår bedre adgang til fødevarer bifalder ordføreren det klare politiske valg at foreslå retten til mad som en hjørnesten i EU s ramme. EU bør anvende en rettighedsbaseret tilgang ved udarbejdelsen af politikker og landesamarbejdsstrategier og samarbejdsprogrammer og bør bistå regeringer med at vedtage retten til tilstrækkelig ernæring i deres forfatninger. Derudover er EU og partnerlandene nødt til at etablere gennemsigtige kontrolmekanismer, herunder deltagelse af civilsamfundsorganisationer og lokale myndigheder, for at sikre, at politikker om retten til mad gennemføres korrekt. For så vidt angår forbedring af kostens ernæringskvalitet mener ordføreren også, at det er nødvendigt at gøre mere for at optrappe aktiviteter med fokus på ernæring og for bedre at harmonisere donorernes interventioner inden for denne sektor. For at tillægge det ernæringsmæssige aspekt større vægt foreslår ordføreren, at begrebet udvides, og at man anvender begrebet fødevare- og ernæringssikkerhed i den kommende konkretisering af politikker og programmer. Ud over retten til mad -tilgangen påpeger ordføreren, at begrebet fødevaresuverænitet kunne være yderst brugbart til at reducere sulten i verden markant. Begrebet defineres som et lands eller en regions ret og evne til på demokratisk vis at fastlægge og gennemføre sine egne landbrugs- og fødevarepolitikker, -prioriteter og strategier. Begrebet prioriterer lokal produktion til lokale fødevarebehov og bevarer mangfoldigheden af kulturer, landbrugeres viden og produktionsmetoder. Begrebets demokratiske dimension giver mulighed for deltagelse og inddragelse af alle aktører, der er interesserede i eller berørt af fødevarepolitikker. I denne henseende kan den metodologi, der anvendes i forbindelse med struktureret dialog, og som har leveret gennemsigtige og bredtfavnende resultater, kunne anvendes til indførelse af begrebet fødevaresuverænitet. Ordføreren beklager, at kønsaspektet ikke er tilstrækkeligt udviklet i meddelelsen om de fødevaresikkerhedsmæssige udfordringer. Skønt, det anerkendes, at kvinder spiller en vigtig rolle i overvindelsen af de fødevaresikkerhedsmæssige udfordringer, frembyder meddelelsen ikke nogen reel analyse af denne rolle og de foranstaltninger, der kan være brug for for at støtte dem. Ordføreren opfordrer indtrængende EU til kraftigt at støtte FN s initiativ vedrørende social mindstebeskyttelse, hvilket vil bidrage til at opfylde fattige befolkningers basale fødevarebehov. Grundlæggende tjenester (tilgængelighed af og adgang til offentlige tjenester) og sociale overførsler (der udbetales til de fattige og sårbare for at forbedre deres fødevaresikkerhed og ernæring) er to hovedelementer, der bidrager til at realisere menneskerettighedstilgangen. Skønt hun anerkender de positive elementer, der indgår i den nye meddelelse, beklager ordføreren, at der ikke i tilstrækkeligt omfang tages fat på de bagvedliggende årsager til manglende fødevaresikkerhed. 2. Effektive tiltag over for udsving i fødevarepriserne og ukontrolleret jorderhvervelse: begræns spekulationen på fødevare- og landbrugsråvaremarkedet I marts 2011 var FAO s fødevareprisindeks på 230 point, 14 point over dets maksimalværdi PE v /12 PR\ doc

11 under fødevarepriskrisen i Det er nu almindeligt anerkendt, at spekulation spillede en nøglerolle i forbindelse med spidsværdien i 2008 såvel som i de nylige stigninger i føderåvarepriserne. Mens beholdningerne i råvareindeksfonde steg fra 13 mia. USD i 2003 til 317 mia. USD i 2008, steg den tilgrundliggende efterspørgsel og produktion kun med omkring 1,4 % i samme periode. Derudover er prisudsving på olie direkte forbundet til prisudsving på fødevarer, hvilket sætter problemet i et bredere perspektiv. Enhver løsning må derfor tage højde for problemets kompleksitet. Det er ordførerens klare opfattelse, at der bør gives høj prioritet til spørgsmål vedrørende prisudsving på fødevarer. Som følge heraf efterlyser ordføreren effektive foranstaltninger over for ukontrolleret spekulation i fødevarer og landbrugsråvarer. Forskellige løsninger kan tages i betragtning, såsom begrænsning af derivatpositioner, begrænsning af handelsmulighederne til bestemte investorer, der sigter mod at beskytte landbrugsproduktionen, spærring for over-the-counter -handelsmuligheder samt en betydelig forøgelse af gennemsigtigheden på landbrugsmarkederne og i handelen. Der er desuden et særligt behov for at sikre adgang til naturressourcer, navnlig fordi smålandbrugernes ejendomsret trues af storstilede erhvervelser af jord, der især foretages af udenlandske landbrugsinvestorer. Jorderhvervelser gennemføres ofte uden lokalsamfundenes forudgående accept og med utilstrækkelig eller slet ingen fordeling af fordelene. Da mange af de lande, der udses som mål, er ringe forvaltet, og dem, der dyrker jorden, er dårligt beskyttet, kan storstilede erhvervelser af jord øge fattigdommen i landdistrikterne og føre til, at lokalbefolkningerne drives bort. Ordføreren mener, at landbrugsreform og omfordeling af jorden igen bør indgå i debatten som en måde, hvorpå man kan tackle spørgsmålet om adgang til jord for smålandbrugere. Ordføreren mener endvidere, at land grabbing på bekostning af lokalsamfundenes ret til mad ikke kan accepteres, og at der bør udvikles og vedtages strenge nationale og internationale bestemmelser om erhvervelse af jord. 3. "Udviklingsvenlig politikkohærens: EU-politikkernes indvirkning på den globale fødevaresikkerhed" a) agrobrændstoffer Ordføreren vil gerne minde om, at fødevaresikkerheden ikke bør bringes i fare af den stigende efterspørgsel efter agrobrændstoffer, og at man bør undgå situationer, hvor der opstår konkurrence mellem fødevare- og energiproduktion. Derfor bør EU s energistrategier fastfryses, indtil det kan udelukkes, at de har eventuelle negative indvirkninger på fødevaresikkerhedspolitikkerne. Desuden er der stor fare for yderligere udryddelse af regnskovene på grund af den stigende efterspørgsel. b) fremtiden for EU s landbrugspolitik (CAP) Ordføreren opfordrer indtrængende Kommissionen til at tage højde for den eksterne virkning af foranstaltninger under den fælles landbrugspolitik på fødevaresikkerhedssituationen i udviklingslandene. Det er og skal være grundlæggende for EU s forpligtelse til at efterleve sine tilsagn om international retfærdighed og udryddelse af fattigdom grundigt at undersøge den eksterne virkning af den lovgivning, der gennemføres under CAP, på de internationale fødevaremarkeder og fødevaresikkerheden. PR\ doc 11/12 PE v01-00

12 Den fremtidige CAP bør inkorporere og efterleve princippet om ikke at gøre skade på fødevaremarkederne i udviklingslandene. Ordføreren glæder sig over den faldende eksportstøtte og opfordrer til yderligere reformer af den fælles landbrugspolitik (CAP) med henblik på at udrydde eventuelt tilbageværende forvridende foranstaltninger og give udviklingslandene mulighed for at kunne agere konkurrencedygtigt på deres egne nationale og regionale markeder. c) landbrug og handel Ordføreren gentager sine bekymringer over EU s handelsstrategi, der fokuserer på konkurrence og markedsadgang for EU-produkter, og som ikke tilvejebringer en udviklingsvenlig tilgang. En yderligere reduktion af toldsatserne på landbrugsimport fra udviklingslandende bør tilskyndes med henblik på at fremme varig velstandsskabelse og give reelle muligheder for markedsadgang til disse lande, ikke kun for landbrugsråvarer, men også for forarbejdede fødevareprodukter. Udviklingslandene har et presserende behov for udvikling af deres egen produktions- og forarbejdningskapacitet for at øge indkomsten og skabe ordentligt arbejde til lokalbefolkningen. Dette er et grundlæggende krav for effektivt at kunne bekæmpe sult og fattigdom i verden. EU bør støtte udviklingen af lokale og regionale fødevareproducenter og deres kapacitet til at producere, handle og konkurrere på lokale, regionale og nationale markeder. I denne sammenhæng har den såkaldte Washingtonkonsensus med dens fokus på liberalisering, afregulering og privatisering fejlet. For eksempel viser tilfældet Haiti de ødelæggende konsekvenser af den ideologi: Mens Haiti var selvforsynende med ris i 1970 erne under anvendelse af en afgiftsrate på 50 % på risimport, så blev denne rate nedsat til 3 % i 00 erne. Som følge heraf mistede Haiti sin selvforsyningsevne, og de lokale producenter med små bedrifter blev udryddet, fordi de ikke kunne konkurrere med den stærkt subsidierede risimport. Bill Clinton erklærede officielt, i sin egenskab af særlig rapportør for Haiti, i marts 2010 til et udvalg i det amerikanske senat, at denne liberaliseringspolitik, der blev fremmet under hans præsidentperiode, havde vist sig at være forfejlet. Derudover vil forslaget om, at de industrialiserede lande fremover skulle brødføde de fattigste lande, efter ordførerens opfattelse ikke kunne fungere. Ordføreren støtter forslaget om at inkludere principper om beskyttelse af retten til mad i handelsaftaler mellem EU og tredjelande. Derfor vil menneskerettighedskonsekvensanalyser af EU s handels-, udviklings- og udenrigspolitik være afgørende for at gøre retten til mad til virkelighed. PE v /12 PR\ doc

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 17.12.2013 B7-0000/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2013 jf. forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

om prisudsving, de globale markeder for landbrugsprodukter, deres funktion og indvirkning på fødevaresikkerheden i AVS-lande

om prisudsving, de globale markeder for landbrugsprodukter, deres funktion og indvirkning på fødevaresikkerheden i AVS-lande (AVS-EU/101.149/endelig) BESLUTNING1 om prisudsving, de globale markeder for landbrugsprodukter, deres funktion og indvirkning på fødevaresikkerheden i AVS-lande Den Blandede Parlamentariske Forsamling

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 9.11.2012 2012/2225(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om vækst i udviklingslande via handel og investeringer (2012/2225(INI)) Udvalget om International

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2009/2150(INI) 2.2.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 María Muñiz De Urquiza (PE431.180v01-00) om den økonomiske og finansielle krises følger for udviklingslandene

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 6.8.2014 UDKAST TIL BETÆNKNING om de sociale og økonomiske følger af fejlernæring i AVS-landene Ordførere: Alban

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 29.8.2011 2011/XXXX(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om hvordan madspild kan undgås: strategier for en mere effektiv fødevarekæde

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0000/2016 4.5.2016 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-0000/2016 jf. forretningsordenens artikel 128, stk.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/2226(INI) 6.4.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om, hvordan den fælles landbrugspolitik kan forbedre beskæftigelsen i landdistrikterne

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 .. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2102(INI) 06.10.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 Sirpa Pietikäinen (PE448.751v01-00) Skat og udvikling - samarbejde med udviklingslandene om god

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

Joe BORG A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL TIL

Joe BORG A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL TIL SPØRGSMÅL TIL Joe BORG Indstillet kommissær, tilknyttet Poul Nielson, kommissær med ansvar for udviklingssamarbejde og humanitær bistand A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL A. GENERELLE SPØRGSMÅL

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2011/0332(NLE) 2.4.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

10679/17 ipj 1 DG C 1

10679/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. juni 2017 (OR. en) 10679/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 26. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10457/17

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 18.7.2013 2013/2097(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bevarelse af mælkeproduktion i bjergområder, ugunstigt stillede områder

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 30.4.2010 PE441.160v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 (PE441.159v01-00) om EU s holdning i forbindelse med G20-topmødet i Toronto AM\814973.doc PE441.160v01-00

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udviklingsudvalget 2015/2341(INI) 26.2.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om EU's trustfond for Afrika: Konsekvenserne for udvikling og humanitær bistand (2015/2341(INI)) Udviklingsudvalget

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0304 Protokol om ændring af Marrakesh-overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (aftale om handelslettelser)

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 17. februar 2011 om stigende fødevarepriser

Europa-Parlamentets beslutning af 17. februar 2011 om stigende fødevarepriser P7_TA-PROV(2011)0071 Stigende fødevarepriser Europa-Parlamentets beslutning af 17. februar 2011 om stigende fødevarepriser Europa-Parlamentet, - der henviser til artikel 39 i traktaten om Den Europæiske

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B6-0005/2005 og B6-0006/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B6-0005/2005 og B6-0006/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 16.2.2005 B6-0116/2005 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B6-0005/2005 og B6-0006/2005 jf. forretningsordenens artikel

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 25.9.2013 2013/2174(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forsikringsdækning af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer (2013/2174(INI)) Økonomi-

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET VEDTAGNE TEKSTER

EUROPA-PARLAMENTET VEDTAGNE TEKSTER EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER P8_TA(2014)0072 Fejlernæring af børn i udviklingslande Europa-Parlamentets beslutning af 27. november 2014 om underernæring og fejlernæring af børn i udviklingslande

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 20.6.2013 B7-****/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 om forhandlinger mellem EU og

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.3.2015 2014/2239(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om opfølgning på det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water")

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 11.01.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om klimaforandringernes økonomiske og finansielle indvirkning på AVS-staterne

Læs mere

Konsekvenserne af den globale. Hvad er udfordringerne for dansk og. fødevarekrise! europæisk udviklingspolitik (bistand, handel, biobrændstof)?

Konsekvenserne af den globale. Hvad er udfordringerne for dansk og. fødevarekrise! europæisk udviklingspolitik (bistand, handel, biobrændstof)? Konsekvenserne af den globale fødevarekrise! Hvad er udfordringerne for dansk og europæisk udviklingspolitik (bistand, handel, biobrændstof)? Af Morten Emil Hansen, politisk rådgiver Folkekirkens Nødhjælp

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 25.7.2012 2012/2135(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om udviklingsaspekter ved intellektuelle ejendomsrettigheder vedrørende genetiske ressourcer: indvirkning

Læs mere

En verden uden sult Notat om den globale fødevarekrise fra Folkekirkens Nødhjælp til FAO-topmødet i Rom

En verden uden sult Notat om den globale fødevarekrise fra Folkekirkens Nødhjælp til FAO-topmødet i Rom En verden uden sult Notat om den globale fødevarekrise fra Folkekirkens Nødhjælp til FAO-topmødet i Rom Fakta - Hvert femte sekund dør et barn under 10 år af sult eller sultrelaterede sygdomme - Flere

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-49

ÆNDRINGSFORSLAG 1-49 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 29.3.2011 2011/2051(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-49 Kriton Arsenis (PE460.764v02-00) Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0345/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0345/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 11.1.2006 B6-0046/2006 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0345/2005 jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5 af Ģirts

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0308/2012 af F. M., italiensk statsborger, om den skovbrugspolitik, den peruvianske regering fører

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 26.8.2013 2013/2057(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING med henstillinger til Kommissionen om donorkoordination på EU-plan i forbindelse med udviklingsbistand (2013/2057(INI))

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 28.1.2011 2010/0301(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om forslag

Læs mere

7144/16 ams/fh/hm 1 DGE 1A

7144/16 ams/fh/hm 1 DGE 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. marts 2016 (OR. en) 7144/16 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet ENV 170 FIN 177 AGRI 136 IND 54 SAN 100 De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0360/29. Ændringsforslag. Marco Zullo, Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D Amato for EFDD-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0360/29. Ændringsforslag. Marco Zullo, Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D Amato for EFDD-Gruppen 27.4.2015 B8-0360/29 29 Betragtning B B. der henviser til, at emnet for verdensudstillingen i Milano i 2015 udgør en lejlighed til at overveje og drøfte de forskellige forsøg på at finde løsninger på modsætningsforholdene

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 23.3.2015 2014/2235(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om skabelse af et konkurrencedygtigt EU-arbejdsmarked for det 21. århundrede:

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 28.8.2012 2012/0130(NLE) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udviklingsudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan Europa-Parlamentets beslutning af 13. juni 2012 om situationen i Sudan og Sydsudan (2012/2659(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger

Læs mere

EU som udviklingsaktør

EU som udviklingsaktør EU som udviklingsaktør Og EU s fælles landbrugspolitik efter 2013? Laust Leth Gregersen, sekretariatsleder llg@concorddanmark. CONCORD Concord Europe: 1600 udviklings- og nødhjælps-ngoer 18 internationale

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.2.2011 2010/2088(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om BNP og mere - Måling af fremskridt i en verden i forandring (2010/2088(INI))

Læs mere

WTO-Doha-udviklingsdagsordenen: EU er parat til at gå endnu videre inden for de tre nøgleområder i forhandlingerne

WTO-Doha-udviklingsdagsordenen: EU er parat til at gå endnu videre inden for de tre nøgleområder i forhandlingerne IP/04/622 Bruxelles, den 10. maj 2004 WTO-Doha-udviklingsdagsordenen: EU er parat til at gå endnu videre inden for de tre nøgleområder i forhandlingerne For at tilføre WTO-forhandlingerne under Doha-udviklingsdagsordenen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2013 COM(2013) 309 final 2013/0161 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Den Europæiske Unions holdning i Verdenshandelsorganisationens Råd for

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) 10435/09 I/A-PUNKTS-NOTE fra: generalsekretariatet til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Klimaændringer Mod en overordnet

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-57

ÆNDRINGSFORSLAG 1-57 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 31.10.2012 AP101.251/AA1-57 ÆNDRINGSFORSLAG 1-57 Udkast til betænkning Manuel Jímenez (Den Dominikanske Republik)

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-17

ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 20.7.2015 2015/2132(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 (PE560.881v01-00) Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0285(NLE) 2.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter ARBEJDSDOKUMENT. Tale af Tassos Haniotis, medlem af Franz Fischlers kabinet

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter ARBEJDSDOKUMENT. Tale af Tassos Haniotis, medlem af Franz Fischlers kabinet EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27. juni 2002 ARBEJDSDOKUMENT om den amerikanske lov om sikkerhed og investering i landdistrikterne Tale af Tassos Haniotis,

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 14.2.2012 2011/0127(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 6.12.2012 2012/2262(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelse af direktiv 2004/25/EF om overtagelsestilbud 2012/2262 (INI)) Retsudvalget Ordfører: Klaus-Heiner

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2017/2009(INI) 15.3.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om en europæisk indsat for bæredygtighed (2017/2009(INI)) Udvalget om Miljø,

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 15.10.2014 2014/...(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 25.11.2004 B6-0193/2004 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Frithjof Schmidt,

Læs mere

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Professor Jørgen E. Olesen TATION 1 Mål 2: Udrydde sult, opnå fødevaresikkerhed, sikre bedre ernæring og et mere bæredygtigt landbrug 23: afslutte

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Info Note 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD DEN 28.-29. oktober

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I P7_TA(203)0542 Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I Europa-Parlamentets ændringer af 0. december 203 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførsel af ris med oprindelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi. 26. marts 2002 PE 309.

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi. 26. marts 2002 PE 309. EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 26. marts 2002 PE 309.074/1-18 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 Udkast til udtalelse Caroline Lucas Kommissionens

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument B6-0441/2007 FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument B6-0441/2007 FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 7.11.2007 B6-0441/2007 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Joseph Daul, Daniel

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere