Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32"

Transkript

1 Foreningen Danske Hospitalsklovne CVR-nr

2 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om virksomheden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 9 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Noter 11 Ernst & Young P/S - Osvald Helmuths Vej 4 - Postboks Frederiksberg - CVR-nr _JB / _1.docx 1

3 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 for Foreningen Danske Hospitalsklovne. Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og vedtægterne. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter i regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen af foreningens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af foreningens finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 19. februar 2015 Direktion: Kenneth Øhrberg Bestyrelse: Benjamin Lundström Anne Brandt Hans Wittrup formand næstformand Niels Balle Kathrine Kirk Muff Lars Marcher Mette Brich Hospitalsklovnerepræsentant Berit Hansen/Axel Bang Hospitalsklovnerepræsentant 2

4 Den uafhængige revisors erklæring Til bestyrelsen i Foreningen Danske Hospitalsklovne Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Danske Hospitalsklovne for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014, som anvendt omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder en vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere en vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 19. februar 2015 ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab Svend Duelund Jensen statsaut. revisor 3

5 Ledelsesberetning Oplysninger om virksomheden Navn Adresse, postnr. by CVR-nr. Hjemstedskommune Regnskabsår Hjemmeside Foreningen Danske Hospitalsklovne Ellebjergvej 50, 2450 København SV København 1. januar 31. december www danskehospitalsklovne.dk Telefon Daglig ledelse Revision Bankforbindelse Kenneth Øhrberg Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg Danske Bank 4

6 Ledelsesberetning Beretning En hospitalsklovn optræder ikke - det er det indlagte barn der er stjernen Danske Hospitalsklovne er en almennyttig og velgørende forening, hvis formål er at sprede glæde blandt syge og udsatte børn. Året 2014 blev et af de bedste år i foreningens 11 årige historie. Vigtigst af alt nåede vi ud til flere indlagte børn end nogensinde før. Vi kunne også byde velkommen til 5 nye hospitalsklovne. Det første hold nyuddannede hospitalsklovne i otte år. Vi oplever fortsat stor tilslutning til vores arbejde fra både nye og gamle bidragydere, samarbejdspartnere og sponsorer. En opbakning, der gjorde det muligt for os at styrke samarbejde med hospitalerne, ligesom vi kunne tilbyde hospitalsklovnene et fokuseret program for efteruddannelse, supervision og onthe-job training. Indsatser som understøtter og styrker kvaliteten af vores arbejde med de indlagte børn. Vi indledte et vigtigt samarbejde med Ole Kirks Fond i Et partnerskab som betyder, at vi over de kommende 5 år i alt kan uddanne 18 nye hospitalsklovne og dermed imødekomme den efterspørgsel, vi møder fra børneafdelingerne på landets hospitaler. Endelig valgte bestyrelsen i 2014 at fastlægge en strategi for vores forenings udvikling frem til En ambitiøs, men realistisk vækststrategi, som fastholder vores fokus på at hjælpe og støtte syge børn i Danmark og samtidig åbner muligheden for at teste vores unikke kompetencer i andre sammenhænge, hvor vi kan hjælpe og støtte udsatte mennesker. Vi er til for børnene Danske Hospitalsklovnes mission er via humor, fantasi og nærvær at sprede smil og livsglæde blandt syge børn i Danmark. Vi ser det raske barn bag sygdommen og via nærvær og små magiske øjeblikke, styrker vi barnets selvværd og selvtillid, så det bedre kan håndtere et sygdomsforløb. Ikke kun i mødet med det indlagte barn, men også i den måde vi driver foreningen på, ønsker vi at humor, fantasi og nærvær gennemsyrer foreningens kultur og den oplevelse man har af os. I juni 2014 kunne vi byde velkommen til fem nye hospitalsklovne i vores familie. Det betyder, at i alt 26 hospitalsklovne med faste ugentlige vagter besøger indlagte børn på alle landets hospitaler. De fem afsluttede som første hold den etårige mesterlæreuddannelse, som foreningen selv har etableret. Disse nye hospitalsklovne er blot begyndelsen. Vi har sat os for, at vi vil hjælpe og støtte alle de indlagte børn i Danmark, som kan have glæde og værdi af os. Derfor kommer vi de kommende år til at uddanne 18 nye hospitalsklovne, så vi kan imødekomme ønsket om flere klovnedage fra hospitalerne. Flere børn skal have glæde af os De samlede indtægter blev i 2014 på 18,9 mio. kroner, hvilket er det højeste i foreningens historie. Væksten i indtægterne kommer bredt fra alle typer af bidragydere og sponsorer. Den største vækst kom fra private medlemmer og private bidragydere, der voksede til det dobbelte (kr. 4,7 mio. kroner i 2014) sammenlignet med året før. Vi er meget tilfredse med denne udvikling, da det er et udtryk for, at rigtig mange danskere værdsætter vores arbejde og ønsker at støtte op om det. 5

7 *udregnet på gennemsnitlig 3,5 time pr. besøg Væksten i indtægt har betydet, at vi har kunnet være flere dage ude blandt børnene på hospitalerne. Som det fremgår af figuren, har vi gennemført ca besøgsdage i Denne stigning i antallet af besøgsdage arbejder vi hårdt for at videreføre. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke samtlige donorer, sponsorer, fonde og privatpersoner, som gennem 2014 støttede vores arbejde med de indlagte børn. Kvalitet og evaluering - et professionelt arbejde med børnene Et højt fagligt niveau i arbejdet med børnene er en hjørnesten i foreningens virke og cementeres yderligere i den strategi vi vedtog i år. Vi fastansatte derfor en artistisk leder, en af vores hospitalsklovne med over 10 års erfaring i samvær med børnene. Formålet er at sikre, at vi rekrutterer og uddanner nye hospitalsklovne efter de højeste standarder. Samtidig sørger vi for, at vores nuværende hospitalsklovne får den fornødne sparring og efteruddannelse, så de altid har det stærkest mulige fundament for at træde ind og give værdi for det indlagte barn, forældre og pårørende samt skabe et stærkt samarbejde med læger og sygeplejersker. Vi evaluerer løbende alle hospitalsklovnes indsats og har fokus på at styrke den enkeltes faglige udvikling til gavn for børnene. Danske Hospitalsklovne er associeret medlem af den internationale paraplyorganisation for hospitalsklovneforeninger E.F.H.C.O. Vi søger herigennem sparring på vores faglige udvikling, så vi sikrer, at de metoder og værktøjer vi anvender i arbejdet med børnene, altid baserer sig på de højeste internationale standarder. Alle vores 26 hospitalsklovne og de 5 under uddannelse har gennem hele 2014 endnu engang ydet en fantastisk indsats. Udover at løse deres vigtigste opgave, at besøge de indlagte børn, har de også bidraget til at løfte omdømmet og kendskabet til foreningens arbejde ved at stille op til diverse interviews, checkoverrækkelser og events. En udvidet bestyrelse I 2014 blev bestyrelsen suppleret med 3 nye medlemmer. Baggrunden for udvidelsen var ønsket om konstant at have en kompetent og dedikeret bestyrelse, som kompetencemæssigt supplerer hinanden, er en stærk sparringspartner for den daglig ledelse og kan understøtte foreningens fortsatte udvikling. 6

8 Bestyrelsen består således af formand Benjamin Lundstrøm, advokat og partner i Sirius Advokater. Næstformand Anne Brandt, direktør i Danmarks Lungeforening. Læge, ph.d. Hans Wittrup, koncernchef i Medpro. Lars Marcher, adm. direktør i Ambu A/S. Kathrine Kirk Muff, fondsadministrator i Ole Kirk s Fond. Niels Balle, leder af Tivolis balletskole samt hospitalsklovnene Mette Brich og Axel Bang. Vi sagde farvel og en stor tak til direktør Susanne T. Nielsen, som gennem en årrække har ydet en stor og værdifuld indsats som medlem af foreningens bestyrelse. Bestyrelsen modtager ikke vederlag. Omkostningsbevidst drift, frivillige og oplysningsarbejdet Foreningen lægger vægt på at begrænse omkostningerne til administration mest muligt. Vi forsøger, hvor det er muligt, at få sponserede ydelser eller produkter, så vores ressourcer i højest mulige omfang kan anvendes på at besøge de syge børn. Foreningens sekretariat har nu på andet år til huse i fuldt sponserede lokaler på Ellebjergvej i København. Andre nævneværdige ydelses- og varedonationer gennem 2014 er brugt kontorinventar til sekretariatet, rådgivning omkring kommunikation og juridiske spørgsmål, en gulpladebil samt grafisk produktion for blot at nævne nogle. Der er i alt modtaget varer og ydelser gennem året, der overstiger en værdi af kroner, hvilket vi er meget glade for. Vi arbejder bevidst med at tilknytte frivillige kræfter til foreningens sekretariat. Vi har gennem hele året haft en frivillig praktikant på kommunikations- og oplysningsområdet samt kompetente frivillige kræfter på fundraising- og marketingområdet, der supplerer teamet af fastansatte i sekretariatet. Det har stor værdi for foreningen, da det ud over at give flere ressourcer i sekretariatet også kulturelt har en stor betydning. Vi fortsætter udviklingen og vil fremover tilknytte endnu flere frivillige ressourcer til vores arbejde. I 2014 udgjorde foreningens administrationsomkostninger 7,6 % (8,9 % i 2013) af de samlede indtægter, hvilket er på niveau med ledelsens langsigtede målsætning. Foreningen har ligesom året før satset på udvikling af fundraisingarbejdet i På privat fundraising har vi investeret 700 tkr. mere end året før, hvilket primært er gået til medlemsrekruttering via telefon og via facing/gaderekruttering. Den samlede investering på privat fundraising er på tkr. mens indtægten i 2014 fra privat fundraising er tkr Privat fundraising er et strategisk satsningsområde for foreningen. Rygraden i finansieringen af de fleste danske NGO er er månedlige bidrag fra private medlemmer, et område som vi først de senere år er begyndt at arbejde fokuseret med. Vi har ved udgangen af året ca faste månedlige bidragydere og vores mål er at nå i løbet af de næste år, så vi derved sikrer langsigtet bæredygtig finansiering af et øget aktivitetsniveau på børneafdelingerne. Vi investerer med andre ord i fremtidig finansiering af foreningens virke, hvilket er i fuld overensstemmelse med vores fundraisingstrategi. På foreningens sponsorprogram (erhvervsfundraising), er der ligeledes anvendt mere (tkr. 633) end året før. Der er således brugt tkr , mens indtægten fra erhvervssponsorprogrammet er tkr Sponsorprogrammet giver et positivt og tilfredsstillende resultater på indtægtssiden og vil også i årene fremover være et kerneområde. Vi har via en analyse gennemført i første halvdel af 2014 kunnet konstatere, at kendskabet til foreningen og til hospitalsklovnenes arbejde med børnene ligger lavt sammenlignet med kendskabet til andre velgørende foreninger og deres arbejde. Det har vi bevidst arbejdet med i andet halvår og via en fokuseret indsats løftet antallet af fans på facebook til nu , ligesom antallet af modtagere af foreningens elektroniske nyhedsbrev er fordoblet gennem Dette oplysningsarbejde vil vi fastholde og udbygge i årene fremover. 7

9 Årene fremover Året 2014 viste, at der er stor tilslutning til vores arbejde med de syge børn, men også at efterspørgslen efter hospitalsklovnene er langt højere, end hvad vi i dag er i stand til at imødekomme. Vi ønsker brændende at hjælpe alle de børn, der kan have glæde af en hospitalsklovn. Vi vil på den baggrund fortsætte den positive udvikling af foreningen og væksten i vores aktiviteter. Vi forventer at øge antallet af timer hos de indlagte børn igen gennem 2015, at kunne nå ud til endnu flere børn, uddanne endnu et nyt hold hospitalsklovne gennem 2015/2016 og endnu flere i årene fremover og endelig vil vi fortsætte med at løfte det faglige niveau blandt hospitalsklovnene via efteruddannelse og løbende evaluering af vores arbejde. Kendskabet til vores arbejde er for lavt. Det ønsker vi at ændre i 2015 og i årene fremover. Vi vil have vækst i vores økonomi for at kunne finansiere udviklingen af foreningens aktivitetsniveau til gavn for børnene og vi ønsker, at denne vækst skal være stabil og kontrolleret frem mod målet - at kunne tilbyde hospitalsklovne til alle de syge børn, der kan have glæde af vores støtte. Tak for et rigtigt godt Vi vil med humor, fantasi og nærvær fortsætte arbejdet i 2015 til glæde for endnu flere syge børn i Danmark. København, den 19. februar 2015 Kenneth Øhrberg Direktør 8

10 Årsregnskab 1. januar 31. december Resultatopgørelse Note kr. Frie midler Øremærkede midler Indtægter Private donationer og kontingenter Erhvervsdonationer og sponsorer Fondsmidler Satspuljemidler Øvrige indtægter Indtægter i alt Klovneaktivitet 3 Omkostninger ved klovneaktivitet Omkostninger 4 Fundraising Oplysning Administration og øvrige omkostninger Omkostninger i alt Resultat før finansielle poster Afskrivninger Finansielle indtægter Årets resultat Resultatdisponering Overført til egenkapital Årets resultat

11 Årsregnskab 1. januar 31. december Balance Note kr AKTIVER Omsætningsaktiver Depositum lejemål Værdipapirer Tilgodehavender fra indsamlingsaktiviteter Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital Egenkapital pr.1/ Årets resultat Korrektion 2012, overført fra øremærkede midler Egenkapital pr. 31/ Gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Modtagne, endnu ikke anvendte øremærkede midler Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Eventualposter m.v. 10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 10

12 Årsregnskab 1. januar 31. december Noter 1 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for 2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. Begreber, klassifikationer og opstillingsform er under hensyntagen til foreningens struktur og aktiviteter tilpasset årsregnskabslovens generelle bestemmelser. Foreningen har i 2014 ændret på den hidtil anvendte regnskabspraksis for indregning af indtægter fra øremærkede midler, idet foreningen ønsker at aflægge sit årsregnskab i overensstemmelse med bestpractice for humanitære organisationer. Til og med 2013 blev alle donationer, herunder øremærkede midler, indregnet i resultatopgørelsen i takt med modtagelsen. De øremærkede midler, som ikke blev anvendt i samme år, blev ved overskudsdisponeringen overført til efterfølgende år og posteret i balancen under hensættelser til senere anvendelse. Fra og med 2014 indregnes de øremærkede midler først i resultatopgørelsen i takt med at midlerne anvendes. Modtagne, endnu ikke anvendte øremærkede midler, indregnes i balancen under gældsforpligtelser. Den ændrede regnskabspraksis medfører, at der i 2014 i resultatopgørelsen er indtægtsført kr. mindre i øremærkede midler. Praksisændringen har ikke påvirket egenkapitalen. Sammenligningstallene er tilpasset den ændrede regnskabspraksis. Effekten på sammenligningstallene for 2013 udgør en reduktion af indtægterne vedrørende øremærkede midler på kr. Bortset fra ovenstående praksisændring er årsregnskabet for 2014 aflagt efter samme regnskabspraksis som tidligere år. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende: Resultatopgørelse Resultatopgørelsens indtægter og omkostninger opdeles i frie midler og øremærkede midler. Frie midler Donationer, hvor bidragyder ikke har betinget sig, at midlerne skal gå til specifikke formål, indregnes under frie midler. Omkostninger til fundraising, oplysning samt administration og øvrige omkostninger fratrækkes under frie midler. Øremærkede midler Donationer, hvor bidragyder har betinget sig, at midlerne skal gå til specifikke formål, indregnes under øremærkede midler. Satspuljemidler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse indregnes under øremærkede midler. Omkostninger ved hospitalsklovneaktiviteter dækkes primært af øremærkede midler. En mindre del dækkes af frie midler. Indtægter Indtægter fra donationer, fondsmidler, sponsorindtægter og kontingenter mv., som ikke er øremærket et bestemt formål, indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de modtages. Indtægter fra donationer, fondsmidler, sponsorindtægter og kontingenter mv., øremærket et bestemt formål, indregnes i resultatopgørelsen i takt med at omkostningerne afholdes. Ikke anvendte øremærkede midler hensættes som gældsforpligtelse ved afslutning af rengskabsperioden. 11

13 Donationer, som foreningen løbende modtager i form af gratis varer og ydelser, herunder eksempelvis sponsoreret lejemål, brugt kontorinventar, juridisk bistand, grafisk produktion, kommunikations- og PRrådgivning m.v., indregnes ikke i årsregnskabet med noget beløb. Omkostninger klovneaktivitet Omkostninger ved klovneaktivitet indregnes i takt med, at de afholdes. Omkostninger ved klovneaktivitet omfatter alle omkostninger afholdt i forbindelse med gennemførelsen af klovneaktiviteter, herunder honorarer og kørselsgodtgørelser til klovne, omkostninger ved uddannelsesaktiviteter, løn og kørselsgodtgørelse til artistisk leder samt andele af løn til andre ansatte. Øvrige omkostninger Omkostninger indregnes i takt med, at de afholdes. Omkostninger til fundraising omfatter alle omkostninger afholdt med henblik på at etablere og fastholde den brede kreds af donorer, som er altafgørende for foreningens aktiviteter, herunder andele af løn til fundraising medarbejdere. Omkostninger til oplysning indeholder omkostninger til løbende information til foreningens bidragsgivere om aktiviteter og opnåede resultater, herunder andele af løn til kommunikationsmedarbejdere. Omkostninger til administration og øvrige omkostninger indeholder omkostninger til administration og ledelse af foreningen, herunder andele af løn, pensionsbidrag, IT-omkostninger, kontorhold m.v. Momskompensation, som foreningen modtager i henhold til særlig momskompensationsordning, modregnes i omkostningerne. Afskrivninger Afskrivninger omfatter af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver. Anlægsaktiver afskrives lineært over den forventede brugstid. Finansielle poster Finansielle indtægter indeholder renter og kursregulering på børsnoterede værdipapirer. Balance Omsætningsaktiver Omsætningsaktiver består af betalte deposita, tilgodehavender fra indsamlingsaktiviteter, andre tilgodehavender, periodeafgrænsningsposter samt børsnoterede værdipapirer. Børsnoterede værdipapirer måles til kursværdi. Omsætningsaktiver måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Egenkapitalen I egenkapitalen indgår frie midler, som endnu ikke var disponeret ved årets udgang. Til- og afgang sker via overskudsdisponeringen. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser indregnes på stiftelsestidspunktet til kostpris. Efterfølgende måles gældsforpligtelser til amortiseret kostpris, hvilket for kortfristede gældsforpligtelser og variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til nominel gæld. Under gældsforpligtelser indgår de øremærkede midler, som foreningen har modtaget i året og tidligere år, som endnu ikke er anvendt. 12

14 Årsregnskab 1. januar 31. december Noter kr Indtægter Private donationer og kontingenter BS-bidrag og kontingenter Ad hoc-donationer Erhvervsdonationer og sponsorer Erhverv ad hoc Erhvervssponsorer CSR-partnere Cause related kampagner Erhverv uden moms Fondsmidler Satspuljemidler Øvrige indtægter Foreningsdonationer Lønbidrag afd Indsamlinger Webshop Events Tips-/lottomidler Indtægter i alt Omkostninger ved klovneaktivitet Klovnehonorarer Kørselsgodtgørelse Diverse transport Uddannelse/supervision af hospitalsklovne Mesterlæreforløb og rekruttering af klovne Personaleomkostninger Arbejdsskadeforsikring Lønandel i relation til hospitalsklovneaktivitet Rekvisitter mv

15 Årsregnskab 1. januar 31. december Noter kr Fundraising Fundraising omkostninger private Fundraising omkostninger erhverv Fundraising omkostninger pant aktivitet Fundraising omkostninger fonde Fundraising omkostninger arv Fundraising omkostninger events Lønandele i relation til fundraising Øvrige omkostninger fundraising Oplysning Oplysningsmaterialer PR & presse Hjemmeside Magasinet Hospitalsklovne On-line Lønandele i relation til oplysning Øvrige omkostninger oplysning Administration og øvrige omkostninger Lokaleomkostninger Løn Løntilskud og refusion Rejseudgifter administration Personaleomkostninger, administration Sociale ydelser Pensioner Arbejdsskadeforsikring It-omkostninger, telefon og internet Databaser Mindre anskaffelser Kontorhold, gebyrer mv Konsulent- og regnskabsassistance Revisor, regulering foregående år Skatteassistance Revisor Advokat Forsikringer Momskompensation Administrationsomkostninger i øvrigt

16 Årsregnskab 1. januar 31. december Noter kr Anden gæld Skyldig A-skat/AM-bidrag og ATP Skyldig moms Andre skyldige omkostninger Afsat til uddannelse Feriepengeforpligtelse Egenkapital Saldo 1. januar Årets resultat Korrektion 2012, overført fra øremærkede midler Saldo 31. december Eventualforpligtelser mv. Der er ingen eventualforpligtelser mv. 10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Der er ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser. 15

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Medicon Valley Alliance f.m.b.a.

Medicon Valley Alliance f.m.b.a. Medicon Valley Alliance f.m.b.a. Arne Jacobsens Allé 15, 2. sal, 2300 København S CVR-nr. 25 66 82 94 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. april 2014 Som dirigent:...

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861 Årsrapport

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Årsrapport 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand (indtrådt den 5. januar 2015) Thomas Dyhrberg Nielsen, næstformand Steen Winther Poulsen Alice Lykke

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Forsikring & Pension. Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension. Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Generelle oplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 7 Resultatopgørelse

Læs mere

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2013

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden til Støtte for Danske

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider Indhold Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 Selskabsoplysninger... 5 Hoved og nøgletal... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 4 Virksomhed... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S CVR-nr.

Læs mere

Capevo A/S. Årsrapport for 2013. C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 30 28 00 24

Capevo A/S. Årsrapport for 2013. C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 30 28 00 24 Capevo A/S C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg CVR-nr. 30 28 00 24 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 12. marts 2014 Som dirigent:... Carsten Møllekilde Indholdsfortegnelse

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Årsregnskab 2013 Lyngbygaard Golf Klub Indholdsfortegnelse Side Kluboplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Bestyrelsesberetning 4

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Årsrapport. 1. april 2013 til 31. marts 2014

Årsrapport. 1. april 2013 til 31. marts 2014 Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 CVR-nr. 10305217 22. maj 2014 Årsrapport 1. april 2013 til 31. marts 2014 Børnehjælpsdagen Strandlodsvej 7 2300 København S Telefon: 3530 9300 www.bhd.dk post@bhd.dk

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere