When I m sixty-four...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "When I m sixty-four..."

Transkript

1 When I m sixty-four... INDHOLD Ændringer til momsloven... 2 Nedslag i skatten for 64-årige... 3 Ny revisorlov Ændring af årsregnskabsloven Acontoskat for selskaber... 7 det bemærkes... 8 Dette er ikke en gåde for dem, der er blevet 64 eller mere og måske heller ikke for mange af de læsere, der endnu ikke er blevet 64 og tæller på knapperne i relation til at fortsætte på arbejdsmarkedet. Alligevel overskriften er titlen på en af de bedst kendte sange fra The Beatles. En sang, der er blevet endnu mere aktuel derhen, at komponisten i 2006 faktisk har rundet de 64, men skrev sangen allerede, da han var år tænkte han frem i tiden. Så lang tid behøver læserne af dette blads artikel om nedslag i skatten for 64-årige slet ikke at tænke, for reglerne gælder kun personer, der er født i perioden Vor komponist kunne således ikke have fået nedslag i skatten. Det er der fl ere grunde til. Dels er han født to år for tidligt, dels er han englænder og dels tjener han nok lidt for meget. Vi belyser grundigt regeringens tiltag for at holde det grå guld på arbejdsmarkedet lidt længere for helt enkle er reglerne ikke. Helt så meget melodi er der ikke i ændringerne i årsregnskabsloven men der er til gengæld masser af tekst. Endnu engang er denne grundliggende lov om regnskabsafl æggelse ændret. Af mindre opdateringer har vi en omtale af forskellige ændringer i momsloven samt en artikel om acontoskat for selskaber. Svingende rentesatser har betydning, men det er fortsat næppe den bedste rente, man opnår ved at betale mere end forventet til skattemyndighederne. Endelig bruger vi spalteplads på at fortælle om et emne, der ligger os særligt på sinde i hverdagen hvad enten vor alder er 24 eller 64 eller 84, for den sags skyld. Danmark har fået en ny revisorlov med ikrafttræden pr. 1. juli 2008 til afl øsning af den hidtidige lov fra Det turde være overfl ødigt at nævne, at et EU-direktiv også på dette område ligger bag den ændrede lovgivning. Der stilles formelle krav til vor efteruddannelse, og der stilles strengere krav til eksempelvis kvalitetskontrollen. Derimod er der ikke væsentlige ændringer i kravene til vor uafhængighed, og det må betyde, at de gældende regler betragtes som velfungerende fra offentlighedens side. Dette stærkt toneangivende nummer af FACIT skal sluttes med et par linier fra den omtalte sang til brug for dem, der på trods af lokkemaden vælger at slippe håndtaget til arbejdsmarkedet. Doing the garden, digging the weeds who could ask for more?

2 Ændringer til momsloven Folketinget har den 12. juni 2008 vedtaget at ændre momsloven Reguleringer Salg af et investeringsgode Beløbsgrænsen for investeringsgoder hæves fra kr. til kr., med virkning allerede fra den 1. januar Momsfradragsretten for et indkøb indtræder på leveringstidspunktet, hvor der skal ske en vurdering af, i hvilket omfang momsen kan fradrages. I konsekvens heraf har det været nødvendigt at fastsætte regler, som sikrer momsmæssig regulering, hvis et større køb (investeringsgode) i de følgende år anvendes til andre formål. Investeringsgoder omfatter følgende indkøb eller anskaffelser: Fast ejendom, herunder om- og tilbygninger. Reguleringsperioden er 10 år. Reparation og vedligeholdelse af fast ejendom, hvis den årlige udgift overstiger kr. Reguleringsperioden er 5 år. Maskiner, inventar og andre driftsmidler, hvis anskaffelsessummen pr. enhed, eksklusive moms, overstiger kr. Reguleringsperioden er 5 år. Momsregulering skal ske i følgende tilfælde: En virksomhed har fratrukket hel eller delvis moms på et indkøb, som efterfølgende tages i anvendelse til formål, som reducerer den fradragsberettigede andel. En virksomhed har ikke fratrukket moms eller kun fratrukket delvis moms på et køb, som derefter tages i brug til formål, som giver mulighed for yderligere fradragsret. Et investeringsgode sælges. Er der tale om driftsmidler, sidestilles salget med overgang til fuld momspligtig anvendelse. Hvis kun en del af momsen blev fratrukket ved anskaffelsen, kan der ske kompenserende regulering. Er det et salg af fast ejendom, sidestilles salget med overgang til momsfritaget brug. Er der en reguleringsforpligtelse på ejendommen, skal beløbet enten indbetales til SKAT eller overdrages til køber. Hvis driftsmidler overdrages som led i en overdragelse af virksomheden. Overdragelsen sidestilles med driftsmidlets overgang til ikke fradragsberettiget anvendelse. Dermed skal der ske indbetaling af reguleringsforpligtelsen, med mindre denne overdrages til køber. Ved en virksomhedsoverdragelse eller ved overtagelse af fast ejendom er der mulighed for at overdrage en reguleringsforpligtelse til køber. Dette forudsætter i første omgang, at køber kan succedere i forpligtelsen, hvilket igen forudsætter, at køber har mindst samme fradragsret som den, der overdrager forpligtelsen. Det er desuden væsentligt, at der i kontrakten eller aftalen om overdragelse er taget stilling til overdragelse af reguleringsforpligtelser, så køber er forpligtet til at overtage disse. Alternativt kan sælger blive nødt til at opgøre reguleringsforpligtelserne og indbetale restmoms til SKAT. Der sker en udvidelse af brugen af den omvendte betalingspligt, hvor det er aftageren af en ydelse, der skal forestå betalingen af momsen. Det betyder blandt andet, at danske virksomheder, som efter 31. december 2008 køber byggeydelser af udenlandske virksomheder, fremover skal afregne momsen af ydelsen. Indtil nu har udenlandske byggevirksomheder været pligtige til at registrere sig i Danmark og opkræve moms af byggeydelserne. Der indføres en bestemmelse om, at salg mellem interesseforbundne parter skal ske på markedsmæssige vilkår. Det betyder blandt andet, at det ikke længere er muligt at handle til kunstigt lave priser. Kantineordninger vil således blive dyrere, idet virksomheden skal svare moms af handelsværdien og ikke af den faktiske betaling. Ændringen gælder fra 1. januar Der indføres momspligt for salg af fl y til private og virksomheder bortset fra luftfartselskaber, der hovedsageligt fl yver i udenrigsfart. 2

3 Nedslag i skatten for 64-årige Tiltag for at fastholde det grå guld på arbejdsmarkedet Folketinget har vedtaget et særligt skattenedslag på op til kr. for 64-årige, der har arbejdet fuld tid fra det 60. år. Målet med skattenedslaget er at øge beskæftigelsen blandt seniorer ved at tilskynde til at blive længere på arbejdsmarkedet. Ordningen er midlertidig og gælder for personer, der fylder 64 år i perioden Det betyder, at personer, der er født den 1. januar 1946 eller senere, kan blive berettiget til skattenedslaget. Personer, der er født i 1952 er sidste årgang, der er omfattet. For at blive berettiget til skattenedslag gælder endvidere, at man fra det 60. år til og med det indkomstår, hvor man fylder 64 år, i hvert af årene skal tjene et minimumsbeløb på cirka kr. Er man lønmodtager, skal man tillige hvert år have betalt ATP-bidrag som fuldtidsbeskæftiget medlem. Dette krav om fuldtidsbeskæftigelse skal være opfyldt i 90 % af femårsperioden. Det vil sige, at man i perioden samlet må være uden beskæftigelse i op til 6 måneder. Ordningen indeholder også en øvre indkomstgrænse, idet den gennemsnitlige årlige arbejdsindkomst fra det 57. til det 59. år ikke må overstige kr. Indkomstniveauet gælder for personer, der fylder 64 år i 2014 for gennemsnitsindkomsten i 2007 til For personer, der fylder 64 år i 2010, udgør indkomstloftet kr. for gennemsnitsindkomsten i 2003 til Reglen om skattenedslag er teknisk set udformet som en tænkt tilbagebetaling af AM-bidrag beregnet af løn og overskud af virksomhed for det år, hvor man fylder 64 år, og de 4 foregående år. Det samlede skattenedslag beregnes som det betalte AM-bidrag, dog maksimalt kr. pr. år i 5-årsperioden og højst 40 % af den AM-bidragspligtige indkomst for 64-året. Skattenedslaget udbetales i det år, hvori den erhvervsaktive person fylder 64 år og i året efter. Overgrænse for indtægt Eksempel Lønmodtager, der opnår maksimalt skattenedslag (alle tal er 2008-niveau) Forudsætninger: Lønmodtageren fylder 60 år i 2008 og har en årsindkomst på kr. Personen har i i gennemsnit haft en arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst under kr. Personen opfylder indkomstkravet i alle fem år fra og er fuldtidsbeskæftiget bortset fra 1 måneds ledighed i 2010 og i Personen går på pension ultimo februar Resultat: Personen får i 2013 udbetalt kr. i forbindelse med årsopgørelsen for indkomståret 2012 og kr. i forbindelse med årsopgørelsen for indkomståret 2013 i foråret Optjeningsperiode Indkomstår I alt Personen fylder den 1. marts 60 år 61 år 62 år 63 år 64 år 65 år AM-bidragspligtig indkomst Indbetalt fuldtids ATP-andel af året i procent AM-bidrag til skattenedslag, 8 %, dog højst kr. pr. år Udbetalingen bliver fordelt over to år, forholdsmæssigt efter fødselsmåneden (10. december og 2. december) Maksimalt skattenedslag fordelt på de to år AM-bidragspligtig indkomst i det 64. år fordelt efter fødselsmåneden % heraf Der udbetales det mindste af enten beløbet beregnet for optjeningsperioden eller 40 % af 64-årets indkomst

4 Ny revisorlov Lidt om reglerne fra vor egen verden Loven er i kraft Administrative regler FACIT handler normalt om regler, der gælder for alle vore kunder. Denne artikel er lidt anderledes, idet den kort omtaler nogle af de regler, vi som statsautoriseret revisionsfi rma skal fungere under. Artiklen tager udgangspunkt i en helt ny revisorlov, der er trådt i kraft for nylig, nemlig den 1. juli 2008, og den er således allerede gældende i dag. Den hidtidige revisorlov, der således er ophævet den 1. juli, træder samtidig i kraft som ny, gældende revisorlov i Grønland den 1. august Fundamentet for den nye revisorlov er et direktiv fra EU, og som udgangspunkt kan man antage, at alle medlemsstaterne i EU herefter har samme revisorlovgivning. Det ligger uden for denne artikels rammer at vurdere denne antagelse. Revisorbranchen er i meget høj grad reguleret af lovgiver. Herudover er der i den nye revisorlov mange områder, hvor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt eller senere vil udsende bekendtgørelser om særlige områder. I praksis vil en del af de regler, som revisorerne skal agere under, på denne måde være fastsat administrativt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i stedet for som lov. nem af den internationale revisororganisation IFAC og herved underkastes vi regler og standarder, der dækker bredere områder end revisorloven. Det hører med til omtalen af den nye revisorlov, at en meget væsentlig del af disse regler og standarder vil blive omfattet af den danske lovgivning, når EU på et tidspunkt får besluttet, hvilke dele af de udenlandske regler, der skal gælde i EU. Uafhængighed Når vi som revisorer afgiver erklæringer med sikkerhed, eksempelvis om rigtigheden af et regnskab, er det en forudsætning, at vi som revisorer er uafhængige af den virksomhed, vi afgiver en erklæring om. Sammen med tavshedspligten er denne forudsætning en af de vigtigste for vort arbejde og overtrædelse af disse bestemmelser straffes hårdt. Den nye lov ændrer ikke væsentligt i reglerne om uafhængighed, men vi afventer en vejledning fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Denne vejledning vil blandt andet komme ind på reguleringen af netværk og i øvrigt hjælpe med fortolkning af reglerne. Lovens anvendelsesområde Direkte citeret omfatter loven: Betingelserne for godkendelse og registrering af revisorer og revisionsvirksomheder, vilkårene for udførelse af opgaver i forbindelse med revision med videre samt regler om offentligt tilsyn med godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. I lighed med tidligere skal loven først og fremmest regulere revisors adfærd i de situationer, hvor der afgives en påtegning eller en erklæring, som modtagerne skal bruge som led i en vurdering af et regnskab eller et andet materiale. I den forbindelse skal vi understrege, at vi ud over revisorloven er underkastet yderligere regelsæt. Vi er blandt andet medlem af den danske Forening af Statsautoriserede Revisorer og derigen- Efteruddannelse I de seneste tre år har vi som medlemmer af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer været underkastet krav om obligatorisk efteruddannelse. Dette krav fl yttes nu over i revisorloven, og en af konsekvenserne er, at misligholdelse af reglerne i den sidste ende medfører fratagelse af retten til at praktisere som revisorer. Kravene gælder også for revisorer, der eksempelvis i en periode har arbejdet uden for branchen og derefter ønsker at begynde som revisorer igen. Denne bestemmelse synes at være ganske rimelig, idet man i et fag, hvor reglerne ændres uophørligt, meget hurtigt kommer bagud med sin viden, hvis man ikke gør en aktiv indsats på efteruddannelsesområdet. 4

5 De nærmere regler kendes endnu ikke, men hidtil har vi kunnet opfylde kravene til efteruddannelse ved at deltage i kurser og lignende. Indsatsen på området har indtil nu været målt i timer, hvor vi skal kunne dokumentere 120 timers efteruddannelse over en treårig periode. Det vil sige, at vi som minimum i én uge af ét arbejdsår skal befi nde os på skolebænken. Revisorskifte Et forhold, der direkte kan berøre vore kunder, er en pligt til at meddele om årsagerne til, at vi fratræder som revisorer. Sagt på en anden måde hvis vi fratræder som revisorer i et selskab eller ikke længere assisterer en personligt ejet virksomhed med gennemgang af årsregnskabet, har vi pligt til at fortælle vor efterfølger om årsagen til revisorskiftet. Dette gælder, uanset hvem der har opsagt samarbejdsforholdet. Vi har herudover pligt til at meddele vor efterfølger alle relevante oplysninger vedrørende den virksomhed, hvor vi ikke længere er revisorer. Det er lidt uklart, hvad der ligger i begrebet alle relevante oplysninger. Betingelsen er, at der skønnes at være risiko for, at vi som revisionsvirksomhed har overtrådt eller vil overtræde revisorloven eller hvis en udenlandsk myndighed beder om en sådan undersøgelse. Det forekommer os noget betænkeligt, at der ikke skal foreligge en retskendelse. Kun fremtiden kan vise, om denne bestemmelse vil blive anvendt og i hvilke situationer. Andre forhold Loven indeholder mange andre reguleringer. Som eksempel kan nævnes, at revisionsvirksomheder, der beskæftiger sig med eksempelvis børsnoterede virksomheder, i løbet af et års tid skal offentliggøre ganske detaljerede oplysninger om sig selv. Særlige oplysningskrav Revisortilsyn I de seneste mange år har vi haft obligatorisk kvalitetskontrol, og siden 2003 har det offentlige gennem Revisortilsynet gennemført kontrol af samtlige danske revisionsvirksomheder. Dette betyder, at en person uden tilknytning til vor virksomhed som det offentliges repræsentant gennemgår vore systemer og procedurer, ligesom udvalgte sagsløsninger under tavshedspligt kontrolleres. Hos os bygges den offentlige kontrol på et meget udviklet, internt kontrolsystem, hvor vi hvert år kontrolleres via vort medlemskab af Revisor- Gruppen Danmark. Med den nye revisorlov strammes der yderligere op på reglerne for kvalitetskontrol, og sanktionerne strækker som hidtil fra påtale over bøde til fratagelse af retten til at praktisere. Undersøgelsesret Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fremover gennemføre en undersøgelse i vor virksomhed uden en forudgående retskendelse. På nogle områder, herunder omkring ejerskabsog underskriftsforhold, er der gennemført bestemmelser, der moderniserer og liberaliserer de hidtidige bestemmelser. Det er ikke vor opfattelse, at disse ændringer vil få praktisk betydning for vort arbejde. Som et kuriosum kan nævnes, at alle registrerede og statsautoriserede revisorer nu har adgang til at kalde sig godkendte revisorer. Som statsautoriserede revisorer har vi ret til og monopol på at anvende vor titel, og dette forhold vil vi næppe lave om på. Godkendte revisorer 5

6 Ændring af årsregnskabsloven Nye lempelser - men også enkelte stramninger af oplysningskrav 3. væsentlige ændring Administrative byrder Så skal vi til det igen! Årsrapporterne skal fremover tilpasses et ændret regelsæt for regnskabsafl æggelse. Siden lovens vedtagelse tilbage i 2001 er der nu foretaget tre væsentlige ændringer primært med det sigte at skabe større forskelle i kravene til små og store virksomheder, med skærpede regnskabskrav for store virksomheder til følge. I sig selv er mere detaljerede regnskabskrav for store virksomheder et sympatisk udgangspunkt. Isoleret set er lempelserne i denne omgang af mindre omfang, men de skal ses i lyset af lempelser foretaget i 2004 og Samlet set er de lempelser, der er foretaget siden 2001 så omfattende, at årsrapporternes informationsværdi og kvalitet potentielt kan nærme sig et risikoområde. Samhandelspartnere og andre interessegrupper belastes som følge heraf unødigt af lempelser af administrative byrder unægtelig et paradoks, der bør indkalkuleres i det samlede regnestykke. For så vidt angår de skærpede krav til store virksomheder, er det naturligvis vigtigt, at der afsættes ressourcer til sikring af tilstrækkelig rapportering særligt i forbindelse med det nye krav om, at der i ledelsesberetningen for virksomheder i regnskabsklasse D skal medtages en redegørelse for virksomhedsledelse. Mange virksomheder vil komme i berøring med de nye størrelsesgrænser for nettoomsætning og balancesum, som afgør indplaceringen i regnskabsklassen. Forhøjelsen af størrelsesgrænserne betyder, at et ikke ubetydeligt antal virksomheder, som hidtil har afl agt årsrapport efter klasse C-reglerne, får mulighed for at udarbejde årsrapport efter de mere lempelige regler gældende for regnskabsklasse B. Lovændringen i overskrifter Ud over nogle få sproglige tilretninger kan ændringerne opsummeres således: Lempelser til indregnings- og målingsbestemmelser Lempelser til præsentations- og oplysningskrav Implementering af nye og ændrede direktivbestemmelser (præsentation og oplysning) Øvrige lempelser I oversigten på næste side viser vi en samlet fremstilling af de seneste ændringer i årsregnskabsloven. Det er ikke hensigten på dette sted at give en detaljeret gennemgang af de nye bestemmelser. I den enkelte virksomhed bør der foretages en vurdering af, hvorledes lempelserne skal implementeres i kommende årsrapporter. Som følge af forhøjelsen af størrelsesgrænserne får en række virksomheder i regnskabsklasse C (stor) fremover mulighed for at udarbejde årsrapport efter reglerne for klasse C (mellem). Her vil den væsentligste effekt være relateret til noteoplysninger. Ikrafttrædelse De nye regler trådte i kraft den 1. september 2008 og har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. september 2008 eller senere. Det er muligt at anvende lovens ændringer på et tidligere tidspunkt, hvis dette sker på et systematisk og konsekvent grundlag. Bemærk dog, at reglerne om afskaffelse af revisionspligt af ledelsesberetningen og krav om revisors udtalelse herom først må anvendes for regnskabsår, der er begyndt 1. september 2008 eller senere. 6

7 Væsentlige ændringer til årsregnskabsloven Regnskabsklasse Lovændring B C (mellem) C (stor) D Nye størrelsesgrænser Ophævelse af kravet om revision af ledelsesberetningen () Ophævelse af bindingskravet for opregulering af investeringsaktiver og biologiske aktiver Præcisering af bindingskravet for kapitalandele, der måles efter indre værdis metode Ophævelse af kravet om oplysning om antal ansatte Ophævelse af kravet om indregning af udviklingsprojekter Ophævelse af kravet om oplysning om ejendomsværdi Nyt oplysningskrav om arrangementer, der ikke er indregnet i balancen Yderligere oplysningskrav om revisorhonorar Lempelse af kravet om oplysning om nærtstående parter Nyt oplysningskrav om virksomhedsledelse Lempelse af kravet om 5-årsoversigt ved overgang til koncernregnskabspligt Ophævelse af kravet om moderselskabsregnskab efter IFRS () () () = regnskabsklassen er omfattet af de ændrede bestemmelser. () = regnskabsklassen er i et vist omfang omfattet af de ændrede bestemmelser. Acontoskat for selskaber Ordinær acontoskat beregnes som halvdelen af gennemsnittet af de sidste 3 indkomstårs indkomstskat og betales normalt med halvdelen senest 20. marts og 20. november i indkomståret. Overstiger indkomstårets skat den ordinære acontoskat, betales der i 2008 et ikke-fradragsberettiget tillæg på 5,3 % af restskatten. Dette giver en forrentning efter skat omregnet til helårsbasis på 6,28 % Tilmeldingen til acontoskatteordningen indebærer således, at selskabet for den ordinære acontoskat får en forrentning på ca. 6,28 % før skat. Overstiger den ordinære acontoskat indkomstårets skat, ydes der et skattefrit tillæg på 2,8 % af den overskydende skat svarende til en forrentning omregnet på helårsbasis på 2,79 %. For selskaber, som skal lånefi nansiere betalingen af acontoskat, vil det kun i de færreste tilfælde kunne betale sig bevidst at betale for meget i frivillig acontoskat, idet forrentningen af overskydende skat næppe vil overstige fi nansieringsrenten. Overskydende skat og restskat afregnes normalt den 20. november i det følgende år. For selskaber, der anvender et andet indkomstår end kalenderåret, betales acontoskatten for et konkret indkomstår i det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for. Selskaber kan under særlige omstændigheder begære overskydende skat tilbagebetalt tidligere. For sambeskattede koncerner beregnes den ordinære acontoskat udelukkende for moderselskabet. Der beregnes således ikke ordinær acontoskat for et datterselskab, der ved den senest foreliggende skatteansættelse var sambeskattet med et moderselskab. Afregningsdato 7

8 d e t b e m æ r k e s Aktuelle datoer 22. september 2008 Betaling af 1. rate af restskat over kr. 20. oktober 2008 Betaling af 2. rate af restskat over kr. 20. november 2008 Betaling af 3. rate af restskat over kr. Betaling af selskabsskatter. Betaling af 2. rate og frivillig acontoskat for selskaber. Aktuelle satser Mindsterenten for perioden 1. juli 31. december 2008 udgør 4 % p.a. Diskonto ,75 % ,00 % ,25 % ,50 % ,75 % ,00 % ,25 % Kapitalafkastsatsen SKAT har beregnet kapitalafkastsatsen for indkomståret 2008 til 5 %. Nationalbankens udlånsrente og renten på indskudsbeviser forhøjes med 0,25 % til 4,60 %. Diskontoen og foliorenten forhøjes med 0,25 % til 4,25 %. Forhøjelsen har virkning fra 4. juli Eksportmedarbejderfradrag Efter fi noptælling af stemmerne i Folketinget den 10. juni kan vi konstatere, at 48 stemte for og 57 imod ophævelsen af eksportmedarbejderfradraget. Eksportmedarbejderne kan derfor fortsat fradrage merudgifter ved arbejde i udlandet. Eksportmedarbejdere er lønmodtagere, der udfører arbejde i udlandet for en dansk arbejdsgiver. Arbejdet skal have til formål at opnå salg til udlandet af arbejdsgiverens varer og tjenesteydelser eller at opfylde sådanne aftaler. Lønmodtagere, der transporterer varer, anses ikke for eksportmedarbejdere. Det samme gælder medlemmer af et selskabs direktion eller bestyrelse bortset fra medarbejdervalgte repræsentanter. Eksportmedarbejdere kan opnå et særligt fradrag på 55 kr. pr. påbegyndt døgn ved arbejde i Vesteuropa og 140 kr. pr. påbegyndt døgn ved arbejde uden for Vesteuropa. Ved Vesteuropa forstås: Finland, Tyskland, Østrig, Italien og de vest herfor liggende lande, samt Grækenland, Færøerne, Grønland og Island. Det er en betingelse for at opnå dette særlige fradrag, at eksportmedarbejderen har opholdt sig i udlandet i 2 måneder uafbrudt eller i mindst 100 døgn sammenlagt inden for et indkomstår. Ferie eller arbejdsløshedsperioder tælles ikke med i de 2 måneder eller de 100 døgn. Når eksportmedarbejdere opgør deres ophold i udlandet, kan de medregne ophold, der har varet i mindst 24 timer. Efterfølgende påbegyndte døgn medregnes som hele døgn. Eksportmedarbejdere kan opnå det særlige fradrag, selv om de har fået skattefri rejsegodtgørelse beregnet med standardsatserne, eller selv om de har opnået fradrag for rejseudgifter med standardsatserne. Eksportmedarbejdere kan også opnå det særlige fradrag, selv om de har fået fradrag for forskellen mellem det udbetalte rejsegodtgørelsesbeløb og standardsatserne, eller hvis de har fået dækket deres rejseudgifter af arbejdsgiveren som udlæg efter regning. Eksportmedarbejderfradraget kan sammen med eventuelle andre fradrag vedrørende lønindkomsten i udlandet ikke overstige den udenlandske løn, der skal beskattes i Danmark. Endvidere kan fradraget kun opnås, hvis det sammen med andre fradragsberettigede udgifter vedrørende såvel udenlandsk som dansk lønindkomst overstiger bundgrænsen i ligningslovens 9, stk. 1 på p.t kr. Det regulerede grundbeløb står på selvangivelsen under ligningsmæssige fradrag. September 2008 er en videnbaseret sammenslutning af uafhængige, statsautoriserede revisionsfi rmaer: Busch-Sørensen Århus / Skanderborg Christensen Kjærulff København Grønlands Revisionskontor A/S Nuuk Gunni Pedersen København Gyrn Lops Brandt København, Køge Krøyer Pedersen Holstebro / Struer Kvist & Jensen Randers / Hammel / Hadsund / Grenaa / Hadsten Martinsen Esbjerg / Grindsted / Kolding / Tørring / Varde / Vejen / Vejle MGI Revision København Nielsen & Christensen Aalborg / København / Aars Partner Revision Brande / Galten / Herning / Ikast / Jelling / Ringkøbing / Silkeborg / Skjern / Tarm PKF Kresten Foged København PKF Munkebo Jensen Vindelev Glostrup Qurios Horsens Revision Syd Nykøbing F Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn Lemvig / Thyborøn RGDreVision Århus / Åbyhøj / Hobro RIR Revision Roskilde / Holbæk Sønderjyllands Revision Aabenraa / Padborg / Sønderborg Ullits & Winther Viborg Redaktion: Jens Skovby (ansv.), Thomas Bjerrehus. Redaktionen er afsluttet den 27. august Vi tager forbehold for fejl og mangler i vort referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse tilladt. Tryk:

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 vedrørende Revision eller ej?? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 FORORD Revision af de små anparts- og aktieselskaber i Danmark har været frivillig

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Skattenedslag til 64-årige i arbejde

Skattenedslag til 64-årige i arbejde Skattenedslag til 64-årige i arbejde Med den gode beskæftigelsessituation er der brug for alle på arbejdsmarkedet. Ikke mindst de erfarne kræfter blandt seniorerne. Imidlertid vælger mange seniorer at

Læs mere

Orientering om Seniornedslag

Orientering om Seniornedslag Orientering om Seniornedslag Ulla Josta Rishøj 210147-1104 Opgjort pr. 26/06-12 Seniornedslaget gælder for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1946 til den 31. december 1952, som er i arbejde,

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Gade og Juul Danmark IVS CVR-nr Vodskovvej Vodskov. Årsrapport 2015

Gade og Juul Danmark IVS CVR-nr Vodskovvej Vodskov. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Gade og Juul Danmark IVS CVR-nr. 36695749 Vodskovvej

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

7.5 Investeringsgoder

7.5 Investeringsgoder Moms Forlaget Andersen 7.5 Investeringsgoder Af Senior VAT Consultant Mette Danielsen, Ernst & Young P/S mette.danielsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende investeringsgoder har følgende indhold:

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv.

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 173), der indeholder en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen

Læs mere

Forældelse skatteansættelse og skattekrav

Forældelse skatteansættelse og skattekrav - 1 Forældelse skatteansættelse og skattekrav Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med selvangivelsen foretages en opgørelse af årets skattetilsvar (skatteansættelse), og skattevæsenet opkræver

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indholdsfortegnelse Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indledning Registrering Udlejning Bortforpagtning Salg Hvordan du bliver registreret Registrering i mindst 2 år Moms af

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Amager Ejendomsadministration A/S. Årsrapport for 2011/2012

Amager Ejendomsadministration A/S. Årsrapport for 2011/2012 Over Bølgen 2 C 2 2670 Greve CVR-nr. 41115815 Årsrapport for 2011/2012 40. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2012 Carl Frode Andersen

Læs mere

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen Kontakt os venligst, hvis indholdet af denne publikation giver anledning til spørgsmål. INDHOLDSFORTEGNELSE Momspakken - ændring af reglerne for levering

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven 30. maj 2016 Sag 2016-3181 Vejledning til bekendtgørelse nr. 1849 af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

LANDMANDSSELSKABET AF 14.JUNI 2012 ApS

LANDMANDSSELSKABET AF 14.JUNI 2012 ApS LANDMANDSSELSKABET AF 14.JUNI 2012 ApS Lundagervej 31 8722 Hedensted Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03/2016

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove (Diverse EUskattetilpasninger: Repræsentation, eksportmedarbejdere, velgørende foreninger m.v. samt

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN 1. JANUAR DECEMBER 2016

KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN 1. JANUAR DECEMBER 2016 Tlf.: 96 20 76 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab frederikshavn@bdo.dk Rimmens Alle 89, Box 712 www.bdo.dk DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8,

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 7, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5. september 2013 som ændret ved lov nr. 651 af 12. juni 2013, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

EURO MANACO A/S 2011/12

EURO MANACO A/S 2011/12 Euro ManaC c/o Dansk C A/S9230 Svenstrup 25814401 EURO MANACO A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. november 2012 Steen

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

NYE RENTESATSER FOR SELSKABER

NYE RENTESATSER FOR SELSKABER Side 1/5 Nye rentesatser for selskaber Side 1 Udgifter til teambuilding kurser, cykelløb m.v. Side 2 Bøder betalt af arbejdsgiver Side 3 Afgifter på spil og konkurrencer Side 4 NYE RENTESATSER FOR SELSKABER

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 15. maj 2009 blev der i sag nr. 18/2008-S B ApS og C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således:

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: Dato: 9. november 1999 J.nr.: 2.02.006.pa.001/99 Cirkulære nr.: 28/99 Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: 1. Indledning Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser

Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser Temaartikel 1 / november 2015 Årsregnskabsloven 2016 Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser OPDATERET DECEMBER 2015 Hvad skal du vide? Alle størrelsesgrænser for opdeling i regnskabsklasser

Læs mere

Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København

Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København CVR-nr. 31 58 54 57 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Foreningsåret 2007/2008 var det 14. år med foreningsbaseret kvalitetskontrol i FSR.

Foreningsåret 2007/2008 var det 14. år med foreningsbaseret kvalitetskontrol i FSR. Kvalitetsudvalget Udvalget har i foreningsåret afholdt 8 møder. Kvalitetsudvalget 2007/2008 Jørgen Holm Andersen, formand, København Peter Kofoed Larsen, viceformand, København Jørgen Jakobsen, Viborg

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

4.2 Registreringspligtig person

4.2 Registreringspligtig person Moms Forlaget Andersen 4.2 Registreringspligtig person Af Senior VAT Consultant Susanne Johnsen, Ernst & Young P/S susanne.johnsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende registreringspligtig person

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere