When I m sixty-four...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "When I m sixty-four..."

Transkript

1 When I m sixty-four... INDHOLD Ændringer til momsloven... 2 Nedslag i skatten for 64-årige... 3 Ny revisorlov Ændring af årsregnskabsloven Acontoskat for selskaber... 7 det bemærkes... 8 Dette er ikke en gåde for dem, der er blevet 64 eller mere og måske heller ikke for mange af de læsere, der endnu ikke er blevet 64 og tæller på knapperne i relation til at fortsætte på arbejdsmarkedet. Alligevel overskriften er titlen på en af de bedst kendte sange fra The Beatles. En sang, der er blevet endnu mere aktuel derhen, at komponisten i 2006 faktisk har rundet de 64, men skrev sangen allerede, da han var år tænkte han frem i tiden. Så lang tid behøver læserne af dette blads artikel om nedslag i skatten for 64-årige slet ikke at tænke, for reglerne gælder kun personer, der er født i perioden Vor komponist kunne således ikke have fået nedslag i skatten. Det er der fl ere grunde til. Dels er han født to år for tidligt, dels er han englænder og dels tjener han nok lidt for meget. Vi belyser grundigt regeringens tiltag for at holde det grå guld på arbejdsmarkedet lidt længere for helt enkle er reglerne ikke. Helt så meget melodi er der ikke i ændringerne i årsregnskabsloven men der er til gengæld masser af tekst. Endnu engang er denne grundliggende lov om regnskabsafl æggelse ændret. Af mindre opdateringer har vi en omtale af forskellige ændringer i momsloven samt en artikel om acontoskat for selskaber. Svingende rentesatser har betydning, men det er fortsat næppe den bedste rente, man opnår ved at betale mere end forventet til skattemyndighederne. Endelig bruger vi spalteplads på at fortælle om et emne, der ligger os særligt på sinde i hverdagen hvad enten vor alder er 24 eller 64 eller 84, for den sags skyld. Danmark har fået en ny revisorlov med ikrafttræden pr. 1. juli 2008 til afl øsning af den hidtidige lov fra Det turde være overfl ødigt at nævne, at et EU-direktiv også på dette område ligger bag den ændrede lovgivning. Der stilles formelle krav til vor efteruddannelse, og der stilles strengere krav til eksempelvis kvalitetskontrollen. Derimod er der ikke væsentlige ændringer i kravene til vor uafhængighed, og det må betyde, at de gældende regler betragtes som velfungerende fra offentlighedens side. Dette stærkt toneangivende nummer af FACIT skal sluttes med et par linier fra den omtalte sang til brug for dem, der på trods af lokkemaden vælger at slippe håndtaget til arbejdsmarkedet. Doing the garden, digging the weeds who could ask for more?

2 Ændringer til momsloven Folketinget har den 12. juni 2008 vedtaget at ændre momsloven Reguleringer Salg af et investeringsgode Beløbsgrænsen for investeringsgoder hæves fra kr. til kr., med virkning allerede fra den 1. januar Momsfradragsretten for et indkøb indtræder på leveringstidspunktet, hvor der skal ske en vurdering af, i hvilket omfang momsen kan fradrages. I konsekvens heraf har det været nødvendigt at fastsætte regler, som sikrer momsmæssig regulering, hvis et større køb (investeringsgode) i de følgende år anvendes til andre formål. Investeringsgoder omfatter følgende indkøb eller anskaffelser: Fast ejendom, herunder om- og tilbygninger. Reguleringsperioden er 10 år. Reparation og vedligeholdelse af fast ejendom, hvis den årlige udgift overstiger kr. Reguleringsperioden er 5 år. Maskiner, inventar og andre driftsmidler, hvis anskaffelsessummen pr. enhed, eksklusive moms, overstiger kr. Reguleringsperioden er 5 år. Momsregulering skal ske i følgende tilfælde: En virksomhed har fratrukket hel eller delvis moms på et indkøb, som efterfølgende tages i anvendelse til formål, som reducerer den fradragsberettigede andel. En virksomhed har ikke fratrukket moms eller kun fratrukket delvis moms på et køb, som derefter tages i brug til formål, som giver mulighed for yderligere fradragsret. Et investeringsgode sælges. Er der tale om driftsmidler, sidestilles salget med overgang til fuld momspligtig anvendelse. Hvis kun en del af momsen blev fratrukket ved anskaffelsen, kan der ske kompenserende regulering. Er det et salg af fast ejendom, sidestilles salget med overgang til momsfritaget brug. Er der en reguleringsforpligtelse på ejendommen, skal beløbet enten indbetales til SKAT eller overdrages til køber. Hvis driftsmidler overdrages som led i en overdragelse af virksomheden. Overdragelsen sidestilles med driftsmidlets overgang til ikke fradragsberettiget anvendelse. Dermed skal der ske indbetaling af reguleringsforpligtelsen, med mindre denne overdrages til køber. Ved en virksomhedsoverdragelse eller ved overtagelse af fast ejendom er der mulighed for at overdrage en reguleringsforpligtelse til køber. Dette forudsætter i første omgang, at køber kan succedere i forpligtelsen, hvilket igen forudsætter, at køber har mindst samme fradragsret som den, der overdrager forpligtelsen. Det er desuden væsentligt, at der i kontrakten eller aftalen om overdragelse er taget stilling til overdragelse af reguleringsforpligtelser, så køber er forpligtet til at overtage disse. Alternativt kan sælger blive nødt til at opgøre reguleringsforpligtelserne og indbetale restmoms til SKAT. Der sker en udvidelse af brugen af den omvendte betalingspligt, hvor det er aftageren af en ydelse, der skal forestå betalingen af momsen. Det betyder blandt andet, at danske virksomheder, som efter 31. december 2008 køber byggeydelser af udenlandske virksomheder, fremover skal afregne momsen af ydelsen. Indtil nu har udenlandske byggevirksomheder været pligtige til at registrere sig i Danmark og opkræve moms af byggeydelserne. Der indføres en bestemmelse om, at salg mellem interesseforbundne parter skal ske på markedsmæssige vilkår. Det betyder blandt andet, at det ikke længere er muligt at handle til kunstigt lave priser. Kantineordninger vil således blive dyrere, idet virksomheden skal svare moms af handelsværdien og ikke af den faktiske betaling. Ændringen gælder fra 1. januar Der indføres momspligt for salg af fl y til private og virksomheder bortset fra luftfartselskaber, der hovedsageligt fl yver i udenrigsfart. 2

3 Nedslag i skatten for 64-årige Tiltag for at fastholde det grå guld på arbejdsmarkedet Folketinget har vedtaget et særligt skattenedslag på op til kr. for 64-årige, der har arbejdet fuld tid fra det 60. år. Målet med skattenedslaget er at øge beskæftigelsen blandt seniorer ved at tilskynde til at blive længere på arbejdsmarkedet. Ordningen er midlertidig og gælder for personer, der fylder 64 år i perioden Det betyder, at personer, der er født den 1. januar 1946 eller senere, kan blive berettiget til skattenedslaget. Personer, der er født i 1952 er sidste årgang, der er omfattet. For at blive berettiget til skattenedslag gælder endvidere, at man fra det 60. år til og med det indkomstår, hvor man fylder 64 år, i hvert af årene skal tjene et minimumsbeløb på cirka kr. Er man lønmodtager, skal man tillige hvert år have betalt ATP-bidrag som fuldtidsbeskæftiget medlem. Dette krav om fuldtidsbeskæftigelse skal være opfyldt i 90 % af femårsperioden. Det vil sige, at man i perioden samlet må være uden beskæftigelse i op til 6 måneder. Ordningen indeholder også en øvre indkomstgrænse, idet den gennemsnitlige årlige arbejdsindkomst fra det 57. til det 59. år ikke må overstige kr. Indkomstniveauet gælder for personer, der fylder 64 år i 2014 for gennemsnitsindkomsten i 2007 til For personer, der fylder 64 år i 2010, udgør indkomstloftet kr. for gennemsnitsindkomsten i 2003 til Reglen om skattenedslag er teknisk set udformet som en tænkt tilbagebetaling af AM-bidrag beregnet af løn og overskud af virksomhed for det år, hvor man fylder 64 år, og de 4 foregående år. Det samlede skattenedslag beregnes som det betalte AM-bidrag, dog maksimalt kr. pr. år i 5-årsperioden og højst 40 % af den AM-bidragspligtige indkomst for 64-året. Skattenedslaget udbetales i det år, hvori den erhvervsaktive person fylder 64 år og i året efter. Overgrænse for indtægt Eksempel Lønmodtager, der opnår maksimalt skattenedslag (alle tal er 2008-niveau) Forudsætninger: Lønmodtageren fylder 60 år i 2008 og har en årsindkomst på kr. Personen har i i gennemsnit haft en arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst under kr. Personen opfylder indkomstkravet i alle fem år fra og er fuldtidsbeskæftiget bortset fra 1 måneds ledighed i 2010 og i Personen går på pension ultimo februar Resultat: Personen får i 2013 udbetalt kr. i forbindelse med årsopgørelsen for indkomståret 2012 og kr. i forbindelse med årsopgørelsen for indkomståret 2013 i foråret Optjeningsperiode Indkomstår I alt Personen fylder den 1. marts 60 år 61 år 62 år 63 år 64 år 65 år AM-bidragspligtig indkomst Indbetalt fuldtids ATP-andel af året i procent AM-bidrag til skattenedslag, 8 %, dog højst kr. pr. år Udbetalingen bliver fordelt over to år, forholdsmæssigt efter fødselsmåneden (10. december og 2. december) Maksimalt skattenedslag fordelt på de to år AM-bidragspligtig indkomst i det 64. år fordelt efter fødselsmåneden % heraf Der udbetales det mindste af enten beløbet beregnet for optjeningsperioden eller 40 % af 64-årets indkomst

4 Ny revisorlov Lidt om reglerne fra vor egen verden Loven er i kraft Administrative regler FACIT handler normalt om regler, der gælder for alle vore kunder. Denne artikel er lidt anderledes, idet den kort omtaler nogle af de regler, vi som statsautoriseret revisionsfi rma skal fungere under. Artiklen tager udgangspunkt i en helt ny revisorlov, der er trådt i kraft for nylig, nemlig den 1. juli 2008, og den er således allerede gældende i dag. Den hidtidige revisorlov, der således er ophævet den 1. juli, træder samtidig i kraft som ny, gældende revisorlov i Grønland den 1. august Fundamentet for den nye revisorlov er et direktiv fra EU, og som udgangspunkt kan man antage, at alle medlemsstaterne i EU herefter har samme revisorlovgivning. Det ligger uden for denne artikels rammer at vurdere denne antagelse. Revisorbranchen er i meget høj grad reguleret af lovgiver. Herudover er der i den nye revisorlov mange områder, hvor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt eller senere vil udsende bekendtgørelser om særlige områder. I praksis vil en del af de regler, som revisorerne skal agere under, på denne måde være fastsat administrativt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i stedet for som lov. nem af den internationale revisororganisation IFAC og herved underkastes vi regler og standarder, der dækker bredere områder end revisorloven. Det hører med til omtalen af den nye revisorlov, at en meget væsentlig del af disse regler og standarder vil blive omfattet af den danske lovgivning, når EU på et tidspunkt får besluttet, hvilke dele af de udenlandske regler, der skal gælde i EU. Uafhængighed Når vi som revisorer afgiver erklæringer med sikkerhed, eksempelvis om rigtigheden af et regnskab, er det en forudsætning, at vi som revisorer er uafhængige af den virksomhed, vi afgiver en erklæring om. Sammen med tavshedspligten er denne forudsætning en af de vigtigste for vort arbejde og overtrædelse af disse bestemmelser straffes hårdt. Den nye lov ændrer ikke væsentligt i reglerne om uafhængighed, men vi afventer en vejledning fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Denne vejledning vil blandt andet komme ind på reguleringen af netværk og i øvrigt hjælpe med fortolkning af reglerne. Lovens anvendelsesområde Direkte citeret omfatter loven: Betingelserne for godkendelse og registrering af revisorer og revisionsvirksomheder, vilkårene for udførelse af opgaver i forbindelse med revision med videre samt regler om offentligt tilsyn med godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. I lighed med tidligere skal loven først og fremmest regulere revisors adfærd i de situationer, hvor der afgives en påtegning eller en erklæring, som modtagerne skal bruge som led i en vurdering af et regnskab eller et andet materiale. I den forbindelse skal vi understrege, at vi ud over revisorloven er underkastet yderligere regelsæt. Vi er blandt andet medlem af den danske Forening af Statsautoriserede Revisorer og derigen- Efteruddannelse I de seneste tre år har vi som medlemmer af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer været underkastet krav om obligatorisk efteruddannelse. Dette krav fl yttes nu over i revisorloven, og en af konsekvenserne er, at misligholdelse af reglerne i den sidste ende medfører fratagelse af retten til at praktisere som revisorer. Kravene gælder også for revisorer, der eksempelvis i en periode har arbejdet uden for branchen og derefter ønsker at begynde som revisorer igen. Denne bestemmelse synes at være ganske rimelig, idet man i et fag, hvor reglerne ændres uophørligt, meget hurtigt kommer bagud med sin viden, hvis man ikke gør en aktiv indsats på efteruddannelsesområdet. 4

5 De nærmere regler kendes endnu ikke, men hidtil har vi kunnet opfylde kravene til efteruddannelse ved at deltage i kurser og lignende. Indsatsen på området har indtil nu været målt i timer, hvor vi skal kunne dokumentere 120 timers efteruddannelse over en treårig periode. Det vil sige, at vi som minimum i én uge af ét arbejdsår skal befi nde os på skolebænken. Revisorskifte Et forhold, der direkte kan berøre vore kunder, er en pligt til at meddele om årsagerne til, at vi fratræder som revisorer. Sagt på en anden måde hvis vi fratræder som revisorer i et selskab eller ikke længere assisterer en personligt ejet virksomhed med gennemgang af årsregnskabet, har vi pligt til at fortælle vor efterfølger om årsagen til revisorskiftet. Dette gælder, uanset hvem der har opsagt samarbejdsforholdet. Vi har herudover pligt til at meddele vor efterfølger alle relevante oplysninger vedrørende den virksomhed, hvor vi ikke længere er revisorer. Det er lidt uklart, hvad der ligger i begrebet alle relevante oplysninger. Betingelsen er, at der skønnes at være risiko for, at vi som revisionsvirksomhed har overtrådt eller vil overtræde revisorloven eller hvis en udenlandsk myndighed beder om en sådan undersøgelse. Det forekommer os noget betænkeligt, at der ikke skal foreligge en retskendelse. Kun fremtiden kan vise, om denne bestemmelse vil blive anvendt og i hvilke situationer. Andre forhold Loven indeholder mange andre reguleringer. Som eksempel kan nævnes, at revisionsvirksomheder, der beskæftiger sig med eksempelvis børsnoterede virksomheder, i løbet af et års tid skal offentliggøre ganske detaljerede oplysninger om sig selv. Særlige oplysningskrav Revisortilsyn I de seneste mange år har vi haft obligatorisk kvalitetskontrol, og siden 2003 har det offentlige gennem Revisortilsynet gennemført kontrol af samtlige danske revisionsvirksomheder. Dette betyder, at en person uden tilknytning til vor virksomhed som det offentliges repræsentant gennemgår vore systemer og procedurer, ligesom udvalgte sagsløsninger under tavshedspligt kontrolleres. Hos os bygges den offentlige kontrol på et meget udviklet, internt kontrolsystem, hvor vi hvert år kontrolleres via vort medlemskab af Revisor- Gruppen Danmark. Med den nye revisorlov strammes der yderligere op på reglerne for kvalitetskontrol, og sanktionerne strækker som hidtil fra påtale over bøde til fratagelse af retten til at praktisere. Undersøgelsesret Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fremover gennemføre en undersøgelse i vor virksomhed uden en forudgående retskendelse. På nogle områder, herunder omkring ejerskabsog underskriftsforhold, er der gennemført bestemmelser, der moderniserer og liberaliserer de hidtidige bestemmelser. Det er ikke vor opfattelse, at disse ændringer vil få praktisk betydning for vort arbejde. Som et kuriosum kan nævnes, at alle registrerede og statsautoriserede revisorer nu har adgang til at kalde sig godkendte revisorer. Som statsautoriserede revisorer har vi ret til og monopol på at anvende vor titel, og dette forhold vil vi næppe lave om på. Godkendte revisorer 5

6 Ændring af årsregnskabsloven Nye lempelser - men også enkelte stramninger af oplysningskrav 3. væsentlige ændring Administrative byrder Så skal vi til det igen! Årsrapporterne skal fremover tilpasses et ændret regelsæt for regnskabsafl æggelse. Siden lovens vedtagelse tilbage i 2001 er der nu foretaget tre væsentlige ændringer primært med det sigte at skabe større forskelle i kravene til små og store virksomheder, med skærpede regnskabskrav for store virksomheder til følge. I sig selv er mere detaljerede regnskabskrav for store virksomheder et sympatisk udgangspunkt. Isoleret set er lempelserne i denne omgang af mindre omfang, men de skal ses i lyset af lempelser foretaget i 2004 og Samlet set er de lempelser, der er foretaget siden 2001 så omfattende, at årsrapporternes informationsværdi og kvalitet potentielt kan nærme sig et risikoområde. Samhandelspartnere og andre interessegrupper belastes som følge heraf unødigt af lempelser af administrative byrder unægtelig et paradoks, der bør indkalkuleres i det samlede regnestykke. For så vidt angår de skærpede krav til store virksomheder, er det naturligvis vigtigt, at der afsættes ressourcer til sikring af tilstrækkelig rapportering særligt i forbindelse med det nye krav om, at der i ledelsesberetningen for virksomheder i regnskabsklasse D skal medtages en redegørelse for virksomhedsledelse. Mange virksomheder vil komme i berøring med de nye størrelsesgrænser for nettoomsætning og balancesum, som afgør indplaceringen i regnskabsklassen. Forhøjelsen af størrelsesgrænserne betyder, at et ikke ubetydeligt antal virksomheder, som hidtil har afl agt årsrapport efter klasse C-reglerne, får mulighed for at udarbejde årsrapport efter de mere lempelige regler gældende for regnskabsklasse B. Lovændringen i overskrifter Ud over nogle få sproglige tilretninger kan ændringerne opsummeres således: Lempelser til indregnings- og målingsbestemmelser Lempelser til præsentations- og oplysningskrav Implementering af nye og ændrede direktivbestemmelser (præsentation og oplysning) Øvrige lempelser I oversigten på næste side viser vi en samlet fremstilling af de seneste ændringer i årsregnskabsloven. Det er ikke hensigten på dette sted at give en detaljeret gennemgang af de nye bestemmelser. I den enkelte virksomhed bør der foretages en vurdering af, hvorledes lempelserne skal implementeres i kommende årsrapporter. Som følge af forhøjelsen af størrelsesgrænserne får en række virksomheder i regnskabsklasse C (stor) fremover mulighed for at udarbejde årsrapport efter reglerne for klasse C (mellem). Her vil den væsentligste effekt være relateret til noteoplysninger. Ikrafttrædelse De nye regler trådte i kraft den 1. september 2008 og har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. september 2008 eller senere. Det er muligt at anvende lovens ændringer på et tidligere tidspunkt, hvis dette sker på et systematisk og konsekvent grundlag. Bemærk dog, at reglerne om afskaffelse af revisionspligt af ledelsesberetningen og krav om revisors udtalelse herom først må anvendes for regnskabsår, der er begyndt 1. september 2008 eller senere. 6

7 Væsentlige ændringer til årsregnskabsloven Regnskabsklasse Lovændring B C (mellem) C (stor) D Nye størrelsesgrænser Ophævelse af kravet om revision af ledelsesberetningen () Ophævelse af bindingskravet for opregulering af investeringsaktiver og biologiske aktiver Præcisering af bindingskravet for kapitalandele, der måles efter indre værdis metode Ophævelse af kravet om oplysning om antal ansatte Ophævelse af kravet om indregning af udviklingsprojekter Ophævelse af kravet om oplysning om ejendomsværdi Nyt oplysningskrav om arrangementer, der ikke er indregnet i balancen Yderligere oplysningskrav om revisorhonorar Lempelse af kravet om oplysning om nærtstående parter Nyt oplysningskrav om virksomhedsledelse Lempelse af kravet om 5-årsoversigt ved overgang til koncernregnskabspligt Ophævelse af kravet om moderselskabsregnskab efter IFRS () () () = regnskabsklassen er omfattet af de ændrede bestemmelser. () = regnskabsklassen er i et vist omfang omfattet af de ændrede bestemmelser. Acontoskat for selskaber Ordinær acontoskat beregnes som halvdelen af gennemsnittet af de sidste 3 indkomstårs indkomstskat og betales normalt med halvdelen senest 20. marts og 20. november i indkomståret. Overstiger indkomstårets skat den ordinære acontoskat, betales der i 2008 et ikke-fradragsberettiget tillæg på 5,3 % af restskatten. Dette giver en forrentning efter skat omregnet til helårsbasis på 6,28 % Tilmeldingen til acontoskatteordningen indebærer således, at selskabet for den ordinære acontoskat får en forrentning på ca. 6,28 % før skat. Overstiger den ordinære acontoskat indkomstårets skat, ydes der et skattefrit tillæg på 2,8 % af den overskydende skat svarende til en forrentning omregnet på helårsbasis på 2,79 %. For selskaber, som skal lånefi nansiere betalingen af acontoskat, vil det kun i de færreste tilfælde kunne betale sig bevidst at betale for meget i frivillig acontoskat, idet forrentningen af overskydende skat næppe vil overstige fi nansieringsrenten. Overskydende skat og restskat afregnes normalt den 20. november i det følgende år. For selskaber, der anvender et andet indkomstår end kalenderåret, betales acontoskatten for et konkret indkomstår i det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for. Selskaber kan under særlige omstændigheder begære overskydende skat tilbagebetalt tidligere. For sambeskattede koncerner beregnes den ordinære acontoskat udelukkende for moderselskabet. Der beregnes således ikke ordinær acontoskat for et datterselskab, der ved den senest foreliggende skatteansættelse var sambeskattet med et moderselskab. Afregningsdato 7

8 d e t b e m æ r k e s Aktuelle datoer 22. september 2008 Betaling af 1. rate af restskat over kr. 20. oktober 2008 Betaling af 2. rate af restskat over kr. 20. november 2008 Betaling af 3. rate af restskat over kr. Betaling af selskabsskatter. Betaling af 2. rate og frivillig acontoskat for selskaber. Aktuelle satser Mindsterenten for perioden 1. juli 31. december 2008 udgør 4 % p.a. Diskonto ,75 % ,00 % ,25 % ,50 % ,75 % ,00 % ,25 % Kapitalafkastsatsen SKAT har beregnet kapitalafkastsatsen for indkomståret 2008 til 5 %. Nationalbankens udlånsrente og renten på indskudsbeviser forhøjes med 0,25 % til 4,60 %. Diskontoen og foliorenten forhøjes med 0,25 % til 4,25 %. Forhøjelsen har virkning fra 4. juli Eksportmedarbejderfradrag Efter fi noptælling af stemmerne i Folketinget den 10. juni kan vi konstatere, at 48 stemte for og 57 imod ophævelsen af eksportmedarbejderfradraget. Eksportmedarbejderne kan derfor fortsat fradrage merudgifter ved arbejde i udlandet. Eksportmedarbejdere er lønmodtagere, der udfører arbejde i udlandet for en dansk arbejdsgiver. Arbejdet skal have til formål at opnå salg til udlandet af arbejdsgiverens varer og tjenesteydelser eller at opfylde sådanne aftaler. Lønmodtagere, der transporterer varer, anses ikke for eksportmedarbejdere. Det samme gælder medlemmer af et selskabs direktion eller bestyrelse bortset fra medarbejdervalgte repræsentanter. Eksportmedarbejdere kan opnå et særligt fradrag på 55 kr. pr. påbegyndt døgn ved arbejde i Vesteuropa og 140 kr. pr. påbegyndt døgn ved arbejde uden for Vesteuropa. Ved Vesteuropa forstås: Finland, Tyskland, Østrig, Italien og de vest herfor liggende lande, samt Grækenland, Færøerne, Grønland og Island. Det er en betingelse for at opnå dette særlige fradrag, at eksportmedarbejderen har opholdt sig i udlandet i 2 måneder uafbrudt eller i mindst 100 døgn sammenlagt inden for et indkomstår. Ferie eller arbejdsløshedsperioder tælles ikke med i de 2 måneder eller de 100 døgn. Når eksportmedarbejdere opgør deres ophold i udlandet, kan de medregne ophold, der har varet i mindst 24 timer. Efterfølgende påbegyndte døgn medregnes som hele døgn. Eksportmedarbejdere kan opnå det særlige fradrag, selv om de har fået skattefri rejsegodtgørelse beregnet med standardsatserne, eller selv om de har opnået fradrag for rejseudgifter med standardsatserne. Eksportmedarbejdere kan også opnå det særlige fradrag, selv om de har fået fradrag for forskellen mellem det udbetalte rejsegodtgørelsesbeløb og standardsatserne, eller hvis de har fået dækket deres rejseudgifter af arbejdsgiveren som udlæg efter regning. Eksportmedarbejderfradraget kan sammen med eventuelle andre fradrag vedrørende lønindkomsten i udlandet ikke overstige den udenlandske løn, der skal beskattes i Danmark. Endvidere kan fradraget kun opnås, hvis det sammen med andre fradragsberettigede udgifter vedrørende såvel udenlandsk som dansk lønindkomst overstiger bundgrænsen i ligningslovens 9, stk. 1 på p.t kr. Det regulerede grundbeløb står på selvangivelsen under ligningsmæssige fradrag. September 2008 er en videnbaseret sammenslutning af uafhængige, statsautoriserede revisionsfi rmaer: Busch-Sørensen Århus / Skanderborg Christensen Kjærulff København Grønlands Revisionskontor A/S Nuuk Gunni Pedersen København Gyrn Lops Brandt København, Køge Krøyer Pedersen Holstebro / Struer Kvist & Jensen Randers / Hammel / Hadsund / Grenaa / Hadsten Martinsen Esbjerg / Grindsted / Kolding / Tørring / Varde / Vejen / Vejle MGI Revision København Nielsen & Christensen Aalborg / København / Aars Partner Revision Brande / Galten / Herning / Ikast / Jelling / Ringkøbing / Silkeborg / Skjern / Tarm PKF Kresten Foged København PKF Munkebo Jensen Vindelev Glostrup Qurios Horsens Revision Syd Nykøbing F Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn Lemvig / Thyborøn RGDreVision Århus / Åbyhøj / Hobro RIR Revision Roskilde / Holbæk Sønderjyllands Revision Aabenraa / Padborg / Sønderborg Ullits & Winther Viborg Redaktion: Jens Skovby (ansv.), Thomas Bjerrehus. Redaktionen er afsluttet den 27. august Vi tager forbehold for fejl og mangler i vort referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse tilladt. Tryk:

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 vedrørende Revision eller ej?? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 FORORD Revision af de små anparts- og aktieselskaber i Danmark har været frivillig

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Skattenedslag til 64-årige i arbejde

Skattenedslag til 64-årige i arbejde Skattenedslag til 64-årige i arbejde Med den gode beskæftigelsessituation er der brug for alle på arbejdsmarkedet. Ikke mindst de erfarne kræfter blandt seniorerne. Imidlertid vælger mange seniorer at

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen Kontakt os venligst, hvis indholdet af denne publikation giver anledning til spørgsmål. INDHOLDSFORTEGNELSE Momspakken - ændring af reglerne for levering

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 SPECIFIKATIONER TIL ÅRSREGNSKABET SKATTEMÆSSIGE OPGØRELSER 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsens godkendelse... 3 Revisors

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 1-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8.

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2013 Rapport om gennemsigtighed for 2013 I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven

Læs mere

Spørgsmålet er, om indholdet i denne overskrift overhovedet giver nogen form for mening længere.

Spørgsmålet er, om indholdet i denne overskrift overhovedet giver nogen form for mening længere. Ude - og hjemme.. INDHOLD IFRS-regnskaber... 2-3 Medarbejderobligationer... 3-5 Beskatning af rejser... 5 Skattefrie omstruktureringer... 6-7 det bemærkes... 8 Spørgsmålet er, om indholdet i denne overskrift

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Begreber i årsrapporten

Begreber i årsrapporten vedrørende Begreber i årsrapporten En hjælp til forståelse af nye og gamle begreber Vi lever i et samfund, hvor omskifteligheden og udviklingen bliver mere og mere tydelig. Den nye årsregnskabslov fra

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Gaver til velgørende foreninger

Gaver til velgørende foreninger Gaver_ omslag.qxp 12-12-2007 12:22 Side 2 Gaver til velgørende foreninger Denne pjece handler om reglerne for fradrag for gaver til velgørende foreninger. Gaver til velgørende foreninger DECEMBER 2007

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision af årsregnskaber

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision af årsregnskaber Udvidet gennemgang Et alternativ til revision af årsregnskaber Udvidet gennemgang - en lempelse for mindre selskaber Lovgivningen om revision er blevet ændret, og mindre og mellemstore virksomheder (Regnskabsklasse

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Man skal ikke laste given gave...

Man skal ikke laste given gave... Man skal ikke laste given gave... INDHOLD: Personalegoder... 2-3 Ledelsespåtegning og ledelsesberetning... 4-6 Finansloven 2003... 6 Momsnyt... 7 - det bemærkes... 8 Et skattetryk af en given størrelse

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 54/2008-R Skat mod registreret revisor Poul Steen Henriksen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juli 2008 har Skat i medfør af dagældende revisorlovs

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Gennemsigtighedsrapport 2013/14 (4. december 2014) I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) skal revisionsvirksomheder, der afgiver

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2014.2.

Vejledning til momskompensation for 2014.2. Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2014.2. Momsudgifter. Undervisningsministeriet (UVM) kan kompensere institutionerne

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter - 1 Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter SKM2012.634. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 23/10 2012, at et selskab,

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Fra 1. januar 2011 skal der betales moms

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere