Bilag 7a: Den nye omkostningsækvivalent for Slam FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 7a: Den nye omkostningsækvivalent for Slam FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 2"

Transkript

1 Bilag 7a: Den nye omkostningsækvivalent for Slam FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 2

2

3 Indholdsfortegnelse Baggrund for genberegning 1.1 Valg af elementer... 1 Resultater 2.1 Slambehandling Kvalitetskontrol af omkostningsækvivalenten Modellens baggrund Slamdisponering Kvalitetskontrol af omkostningsækvivalenten Modellens baggrund 8 Indberetning til den nye ækvivalent 3.1 Indberetningsskemaet Vejledning til indberetningsskemaet for costdriveren slambehandling Appendiks A 15

4

5 1 Baggrund for genberegning Som nævnt i hovedpapirets afsnit Omkostningsækvivalenter for spildevandsselskaber, blev Forsyningssekretariatet i forbindelse med prisloftet for 2014 gjort opmærksom på, at costdriveren slambehandling ikke i tilstrækkelig grad tog højde for selskabernes forskellige slambehandlingsmetoder. Det omhandlede især selskaber med processer, som reducerer tørstofmængden. Derudover blev Forsyningssekretariatet gjort opmærksom på, at indberetningerne til den første omkostningsækvivalent for slambehandling kunne være fejlbehæftede, idet flere selskaber muligvis havde indberettet forkerte slammængder. Omkostningsækvivalenten for slam er derfor blevet genberegnet, således at benchmarkingmodellen i højere grad tager hensyn til selskabernes forskellige processer og rammebetingelser i forbindelse med slambehandling. 1.1 Valg af elementer Forsyningssekretariatet afholdte den 19. marts 2014 en workshop, hvor Forsyningssekretariatet blandt andet præsenterede de foreløbige forslag til elementer, der kan indgå i omkostningsækvivalenten for slambehandling. På baggrund af feedback fra workshoppen udsendte Forsyningssekretariatet den 21. marts 2014 et indberetningsskema til nye omkostningsækvivalenter for slambehandling samt en vejledning til indberetningsskemaet. Indberetningsskemaet samt vejledningen er gengivet i nedenstående afsnit 3. Den nye costdriver for slambehandling er overordnet opdelt i to hovedelementer:» Slambehandling» Slamdisponering Til den første del, Slambehandling, er selskaberne blevet bedt om at opgøre:» Slammængder, herunder tons tørstof overskudsslam før behandling samt tons tørstof af A-, B- eller C-slam efter behandling jf. slambekendtgørelsen» Behandlingstype, herunder tons tørstof slam, der bliver behandlet ved biogas, tørring, kompostering, slammineralisering og/eller hygiejnisering» Driftsomkostninger forbundet med slambehandlingen Til den anden del, Slamdisponering, er selskaberne blevet bedt om at opgøre:» Slammængder, herunder tons tørstof af slam der er disponeret til landbrug, deponering og/eller forbrænding» Driftsomkostninger forbundet med slamdisponeringen Beregningen af den nye ækvivalent for slam er derfor opdelt i to en ækvivalent for slambehandling og en ækvivalent for slamdisponering. I det følgende er ækvivalenterne beskrevet hver for sig. Der er 110 spildevandsselskaber under vandsektorloven, hvoraf 87 selskaber foretager rensning af spildevand. Ud af disse har 75 indberettet til denne genberegning. Det svarer til 88 pct. Datagrundlaget fremgår af bilag 7b. Side 1

6 2 Resultater I det følgende gennemgås omkostningsækvivalenterne for slambehandling og slamdisponering. Først angives den fundne omkostningsækvivalent og efterfølgende beskrives baggrunden for valget af ækvivalenten. Metoderne anvendt i forbindelse med beregningen af omkostningsækvivalenten for slam, herunder mindste kvadraters metode samt forudsætninger for anvendelse af metoden, er beskrevet nærmere i bilag 1 til Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet for Vedrørende metode til at afgøre hvorvidt faste omkostninger skal indgå i omkostningsækvivalenten henvises til nedenstående appendiks A. Omkostningsækvivalenterne for slam skal indgå i netvolumenmålet sammen med de øvrige omkostningsækvivalenter, som blev beregnet på baggrund af data fra Til genberegningen har selskaberne indberettet data for 2013, 2012 eller Forsyningssekretariatet har derefter tilbagediskonteret selskabernes driftsomkostninger til 2010, således at alle omkostningsækvivalenter og dermed netvolumenmålet er baseret på det samme år, nemlig Slambehandling Driftsomkostningerne ved slambehandling forventes at afhænge lineært af mængden af slam, der skal behandles samt af den metode slammet behandles med. Den mest velegnede model til at beskrive de samlede driftsomkostninger er følgende ligning, hvor Y angiver driftsomkostningerne forbundet med slambehandling, X1 er tons tørstof, der modtager normal slambehandling, X2 er tons tørstof, der behandles ved et biogasanlæg og X3 er tons tørstof, der behandles ved slammineralisering. Y = B1 X1 + B2 X2 + B3 X3 B-værdierne afspejler enhedsomkostningerne for hver slambehandlingsproces. Resultaterne af modellen, der bedst beskriver selskabernes driftsomkostninger ved slambehandling, er angivet i Tabel 2.1. Tabel 2.1 Regressionsanalysens resultater for slambehandling Variabel Koefficient Spredning t-værdi p-værdi Normal behandling 833,45 114,34 7,290 3, Biogas 1.108,38 79,49 13,944 < Slammineralisering 1.329,81 374,85 3,548 0, Antal observationer: 49 Justeret R 2 = 0,8823 F-teststørrelse = 123,4 Standardfejl = Omkostningsækvivalenten ved slambehandling er derfor Y = 833 X X X3 Side 2

7 Modellen angiver, at det koster 833 kr. om året at behandle et tons tørstof ved normal behandling kr. om året at behandle et tons tørstof ved biogas og kr. om året at behandle et tons tørstof ved slammineralisering Kvalitetskontrol af omkostningsækvivalenten Resultaterne i Tabel 2.1 er tilfredsstillende, idet koefficienterne er positive og dermed følger forventningen om, at driftsomkostningerne stiger med mængden af slam, der skal behandles. Det er også forventet, at processerne biogas og slammineralisering er dyrere end normal behandling. Derudover er koefficienterne signifikante. Der er kontrolleret for, hvorvidt betingelserne for at bruge regressionsanalysens resultater er opfyldt for modellen. Kontrollen foretages grafisk ved at se på de standardiserede fejlled (standardresidualer) i forhold til de observerede værdier af tons tørstof, der behandles ved hhv. biogasanlæg, slammineralisering eller normal behandling. Den grafiske sammenligning fremgår af Figur 2.1. Figur 2.1 Fejlledsplots for slambehandling De standardiserede fejlled fordeler sig umiddelbart tilfældigt omkring nul, hvilket betyder, at normalfordelingsbetingelsen er opfyldt. Derudover lader det ikke til, at der er tegn på heteroskedasticitet. Der er nogle få observationer, der falder udenfor intervallet [-1,96;1,96], men det er under 5 pct. af observationerne og derfor hvad der kan forventes. Side 3

8 Det har været nødvendigt at fjerne tre enkelte observationer, der har stor indflydelse på koefficienterne. Dette måles ved Cook s afstand, som beskrevet i bilag 1 til Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet for Derudover har det været nødvendigt at fjerne yderligere 13 observationer, der ud fra en grafisk sammenligning samt en statistisk vurdering skilte sig væsentligt ud. Disse 13 observationer havde stor indflydelse på størrelsen af koefficienterne, og er derfor fjernet fra analysen således, at analysen gav en mere retvisende estimation. De 16 observationer (3+13) udgøres af Bornholms Spildevand A/S, Esbjerg Spildevand A/S, FFV Spildevand A/S, Fredericia Spildevand A/S, Frederikshavn Spildevand A/S, Hedensted Spildevand A/S, Herning Vand A/S, Køge Afløb A/S, Randers Spildevand A/S, Roskilde Spildevand A/S, Sønderborg Spildevandsforsyning A/S, Vandcenter Syd A/S, Vejle Spildevand A/S, Aalborg Forsyning, Kloak A/S Vest, Aalborg Forsyning, Kloak A/S Øst og Aarhus Vand A/S. I de indledende analyser har Forsyningssekretariatet også fjernet 6+4 øvrige selskaber fra datagrundlaget 1. Vestforsyning Spildevand A/S er fjernet, da deres driftsomkostninger er meget lave. Derudover er Allerød Spildevand A/S, HTK Kloak A/S, Måløv Rens A/S, Syddjurs Spildevand A/S og Vordingborg Rens A/S fjernet, da de ikke har indberettet driftsomkostninger til slambehandling. Frederikssund Spildevand A/S, Kolding Spildevand A/S, Stevns Spildevand A/S og Varde Kloak og Spildevand A/S er fjernet, da disse selskaber har fået relativt store tillæg iht. til prisloftsbekendtgørelsens 8, stk. 2. Det er således vurderet, at tillægget for disse selskaber var for usikkert at medtage i analysen Modellens baggrund Selskaberne har indberettet 9 elementer vedrørende slambehandling. Det er» Tons tørstof overskudsslam før behandling» Tons tørstof A-, B- og C-slam efter behandling jf. definitionen i slambekendtgørelsen» Tons tørstof der bliver behandlet ved hhv. biogas, tørring, kompostering, slammineralisering og hygiejnisering Det er Forsyningssekretariatets forventning, at disse elementer har betydning for størrelsen af selskabernes driftsomkostninger forbundet med slambehandling. Forsyningssekretariatet har i første omgang undersøgt, hvorvidt forholdet mellem andelen af A-, B- og C-slam og de slambehandlingsprocesser, som de enkelte selskaber foretager, påvirker størrelsen af selskabernes driftsomkostninger. Disse analyser viste, at det ikke var muligt at finde en sammenhæng mellem selskabernes andele af slamtyper og selskabernes slambehandlingsprocesser. Forsyningssekretariatet undersøgte derefter, hvorvidt selskabernes slambehandlingsprocesser påvirker størrelsen af selskabernes driftsomkostninger. Disse analyser viste, at der er en sammenhæng mellem selskabernes slambehandlingsprocesser og selskabernes driftsomkostninger. Forsyningssekretariatet har derfor baseret beregningen af omkostningsækvivalenten for slambehandling på selskabernes slambehandlingsprocesser. 1 Data for disse 8 selskaber fremgår ikke af bilag 7b. Side 4

9 Der er 5 forskellige slambehandlingsprocesser: Biogas, tørring, kompostering, slammineralisering og hygiejnisering. En indledende analyse viser, at den indbyrdes korrelation mellem de fem slambehandlingsprocesser er lav. Alle fem slambehandlingsprocesser kan derfor som udgangspunkt indgå på lige fod i omkostningsækvivalenten for slambehandling. Der er kun et selskab, der foretager kompostering. Der er derfor ikke nok observationer til at medtage kompostering. Der er kun hhv. 7 og 8 selskaber, der foretager hhv. tørring og hygiejnisering. Der er derfor meget få observationer, som foretager disse to processer. Regressionerne viser da også, at de fleste af disse selskaber falder ud som outliers. På baggrund af dette har Forsyningssekretariatet valgt, at tørring og hygiejnisering ikke medtages. Derfor har Forsyningssekretariatet kun medtaget slambehandlingsprocesserne biogas og slammineralisering. De fleste selskaber behandler slammet ved at afvande det. Forsyningssekretariatet har derfor valgt at foretage en opdeling af selskabernes indberetninger af overskudsslam, biogas og slammineralisering. Antagelsen i modellen er, at selskabet behandler al overskudsslam ved afvanding. Slam som behandles i et biogasanlæg vil også blive afvandet bagefter. Slam som behandles ved slammineralisering vil ikke blive afvandet, men ledt direkte ud i et slambed. I den endelige model er der derfor tre behandlingsformer af slammet. Biogas, slammineralisering og normal behandling. Opdelingen af indberetningerne foretages for at undgå korrelation mellem overskudsslam og biogas. I modellen vil biogasbehandling derfor består af behandling i biogasanlæg og derefter afvanding. Slammineralisering vil ikke blive behandlet ved biogas eller afvanding. Normal behandling er kun afvanding af slam, som ikke er behandlet ved biogas. Et eksempel på opdeling af slammængder er angivet i nedenstående boks. Eksempel på opdeling af slammængder Et selskab har indberettet følgende slammængder» tons tørstof overskudsslam» 500 tons tørstof biogasbehandlet» 250 tons tørstof til slammineralisering Opdeling i forhold til slambehandlingsmodel er følgende: Slambehandlingsproces Tons tørstof Normal behandling Biogas Slammineralisering 250 tons tørstof som kun afvandes (1000 tons 500 tons 250 tons) 500 tons tørstof som behandles ved biogas og afvandet 250 tons tørstof Omkostningsækvivalenten beskriver derfor de gennemsnitlige omkostninger til at behandle slam på et slammineraliseringsanlæg, de gennemsnitlige omkostninger til at behandle slam ved biogas samt afvanding og de gennemsnitlige omkostninger til at behandle slam ved afvanding alene. Forsyningssekretariatet har testet for, om der er væsentlige faste omkostninger ved slambehandling, jf. appendiks A. Denne analyse viser, at de faste omkostninger ikke er signifikante. Det betyder, at der ikke er nogen faste omkostninger til at beskrive de samlede driftsomkostninger forbundet med slambehandling. Der er derfor ingen faste omkostninger med i modellen jf. appendiks A. Side 5

10 Forsyningssekretariatets analyser viser, at der er en klar forskel i selskabernes driftsomkostninger alt efter om selskabet har et biogasanlæg, foretager slammineralisering eller foretage en normal behandling. Det er testet med en ANOVA-test (variansanalyse). Analyserne viser, at slammineralisering samt behandling ved biogasanlæg er væsentligt dyrere end den normale behandling, samt at slammineralisering er lidt dyrere end behandling ved biogasanlæg. Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at ovenstående model er den bedst egnede til at forklare de gennemsnitlige driftsomkostninger til slambehandling. Processerne tørring, hygiejnisering og kompostering var ikke signifikante i analysen, hvorfor det ikke er muligt, at tage højde for disse processer i omkostningsækvivalenten. Forsyningssekretariatet er dog opmærksomt på, at nogle selskaber, som har disse processer, faldt ud som outliers. Dette tyder på, at disse processer muligvis kan være særlige. 2.2 Slamdisponering Driftsomkostningerne ved slamdisponering forventes at afhænge lineært af mængden af slam, der skal disponeres samt af den metode slammet disponeres med. Den mest velegnede model til at beskrive de samlede driftsomkostninger er følgende ligning, hvor Y angiver driftsomkostningerne forbundet med slamdisponering, X1 er tons tørstof, der slutdisponeres på landbrugsjord, X2 er tons tørstof, der slutdisponeres ved deponering eller kompostering og X3 er tons tørstof, der slutdisponeres ved forbrænding. Y = B1 X1 + B2 X2 + B3 X3 B-værdierne afspejler enhedsomkostningerne for hver type slamdisponering. Resultaterne af modellen, der bedst beskriver selskabernes driftsomkostninger ved slamdisponering, er angivet i Tabel 2.2. Tabel 2.2 Regressionsanalysens resultater for slamdisponering Variabel Koefficient Spredning t-værdi p-værdi Landbrug 1.382,44 82,49 16,789 < Deponering/kompostering 2.450,65 325,12 7,538 5, Forbrænding ,52 9,313 7, Antal observationer: 57 Justeret R2= 0,9042 F-teststørrelse = 180,4 Standardfejl = Omkostningsækvivalenten ved slamdisponering er derfor Y = X X X3 Modellen angiver, at det koster kr. om året at disponere et tons tørstof på landbrugsjord, kr. om året at disponere et tons tørstof til deponering eller kompostering og kr. om året at disponere et tons tørstof til forbrænding. Side 6

11 2.2.1 Kvalitetskontrol af omkostningsækvivalenten Resultaterne i Figur 2.2 er tilfredsstillende, idet koefficienterne er positive og dermed følger forventningen om, at driftsomkostningerne stiger med mængden af slam, der skal disponeres. Det er også forventet, at forbrænding er dyrest samt at disponering på landbrug er billigst. Derudover er koefficienterne signifikante. Der er kontrolleret for, hvorvidt betingelserne for at bruge regressionsanalysens resultater er opfyldt for modellen. Kontrollen foretages grafisk ved at se på de standardiserede fejlled (standardresidualer) i forhold til de observerede værdier af tons tørstof, der disponeres ved hhv. landbrug, deponering/kompostering og forbrænding. Den grafiske sammenligning fremgår af Figur 2.2. Figur 2.2 Fejlledsplots for slamdisponering De standardiserede fejlled fordeler sig umiddelbart tilfældigt omkring nul, hvilket betyder, at normalfordelingsbetingelsen er opfyldt. Derudover lader det ikke til, at der er tegn på heteroskedasticitet. Der er nogle få observationer, der falder udenfor intervallet [-1,96;1,96], men det er under 5 pct. af observationerne og derfor hvad der kan forventes. Det har været nødvendigt at fjerne to enkelte observationer, der har stor indflydelse på koefficienterne. Dette måles ved Cook s afstand, som beskrevet i bilag 1 til Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet for Side 7

12 Derudover har det været nødvendigt at fjerne yderligere 13 observationer, der ud fra en grafisk sammenligning samt en statistisk vurdering skilte sig ud. Disse 13 observationer havde stor indflydelse på størrelsen af koefficienterne, og er derfor fjernet fra analysen. En andel af disse observationer skilte sig især ud ved disponering på landbrug. Ved at fjerne disse observationer blev de standardiserede fejlled pænere fordelt jf. Figur 2.2, hvilket bekræfter at disse observationer har været observationer med stor indflydelse på koefficienterne. De 15 observationer (2+13) udgøres af Bornholms Spildevand A/S, Esbjerg Spildevand A/S, Fredensborg Spildevand A/S, Hjørring Vandselskab A/S, Kolding Spildevand A/S, Køge Afløb A/S, Mølleåværket A/S, Randers Spildevand A/S, Sønderborg Spildevandsforsyning A/S, Vandcenter Syd A/S, Vejle Spildevand A/S, Vesthimmerlands Vand A/S, Aalborg Forsyning, Kloak A/S Vest, Aalborg Forsyning, Kloak A/S Øst og Aarhus Vand A/S. I de indledende analyser har Forsyningssekretariatet også fjernet Vestforsyning Spildevand A/S, da selskabets driftsomkostninger var meget høje i forhold til de øvrige selskaber, samt Allerød Spildevand A/S, da de ikke har indberettet driftsomkostninger til slamdisponering Modellens baggrund Selskaberne har indberettet 3 elementer vedrørende slambehandling. Det er» Tons tørstof A-, B- og C-slam efter behandling jf. disponeringsmetode Det er Forsyningssekretariatets forventning, at disse elementer har betydning for størrelsen af selskabernes driftsomkostninger forbundet med slamdisponering. Der er 3 forskellige slamdisponeringsmåder: landbrug, deponering/kompostering og forbrænding. En indledende analyse viser, at den indbyrdes korrelation mellem de tre disponeringsmåder er lav. Alle tre disponeringsmåder kan derfor som udgangspunkt indgå på lige fod i omkostningsækvivalenten for slamdisponering. Forsyningssekretariatet har medtaget alle tre slamdisponeringsmåder i modellen. Forsyningssekretariatet har testet for, om der er væsentlige faste omkostninger ved slamdisponering, jf. appendiks A. Denne analyse viser, at de faste omkostninger ikke er signifikante. Det betyder, at der ikke er nogen faste omkostninger til at beskrive de samlede driftsomkostninger forbundet med slamdisponering. Der er derfor ingen faste omkostninger med i modellen. Forsyningssekretariatets analyser viser, at der er en klar forskel i selskabernes driftsomkostninger alt efter om selskabet disponerer til landbrug, deponering/kompostering eller forbrænding. Det er ligeledes testet med en ANOVA-test. Analyserne viser, at disponering på landbrug er billigst og at disponering til forbrænding er dyrest. Analyserne viser dog også, at der ikke er stor forskel på disponering til deponering/kompostering og til forbrænding. Forsyningssekretariatet har derfor foretaget en test om, hvorvidt omkostningerne til disponering til deponering/kompostering og forbrænding kan antages at være ens. Denne test viste, at det ikke kan afvises, at omkostningerne er ens, 2 Data for disse 2 selskaber fremgår ikke af bilag 7b. Side 8

13 men det kan heller ikke påvises, at de er ens. Forsyningssekretariatet har valgt at bibeholde opdelingen af deponering/kompostering og forbrænding. Side 9

14 3 Indberetning til den nye ækvivalent Selskaberne modtog den 21. marts 2014 en med et indberetningsskema til nye omkostningsækvivalent for slambehandling samt en vejledning til indberetningsskemaet. Indberetningsskemaet og vejledningen kan ses nedenfor. 3.1 Indberetningsskemaet Side 10

15 Side 11

16 3.2 Vejledning til indberetningsskemaet for costdriveren slambehandling Baggrund for genberegning Vi fastsætter hvert år et individuelt effektiviseringspotentiale og -krav for spildevandsselskaberne. I forbindelse med beregningen af spildevandsselskabernes effektiviseringspotentialer til prisloftet for 2014 er vi er blevet opmærksom på, at costdriveren slambehandling ikke i tilstrækkelig grad tager højde for selskabernes forskellige slambehandlingsmetoder. Især selskaber med processer som reducerer tørstof mængden, kan have fået beregnet et upræcist netvolumen fra costdriveren slambehandling. Derudover blev vi opmærksom på, at indberet- Side 12

17 ningerne til omkostningsækvivalenten for slambehandling kunne være fejlbehæftede, idet flere selskaber muligvis havde indberettet for små slammængder. Vi ønsker derfor at genberegne omkostningsækvivalenten for slambehandling. Vi forventer, genberegningen vil medføre at modellen i endnu højere grad tager hensyn til selskabernes forskellige processer og rammebetingelser i forbindelse med slambehandlingen. I genberegningen vil der desuden være et stort fokus på datakvaliteten. Selskabernes indberetning til genberegning af den nye costdriver for slambehandling, vil også blive brugt til beregning af selskabets samlede netvolumenmål, når den nye omkostningsækvivalent for slambehandling er beregnet. Når selskabet har indsendt denne indberetning til genberegning, har selskabet dermed også indberettet til slambehandling i forbindelse med prisloftet for Nedenfor fremgår det, hvordan selskaberne skal indberette til den nye omkostningsækvivalent for slambehandling. Indberetning Den nye costdriver for slambehandling deles i dette indberetningsskema op i to overordnede dele:» Slambehandling» Slutdisponering Selskaberne skal til beregningen af den nye omkostningsækvivalent for slambehandling indberette ved at indsende det vedhæftede excel-skema til Forsyningssekretariatet. I skemaet skal selskaberne indtaste værdier i de farvede bokse. Yderligere skal selskaberne sætte kryds i boksen til højre, hvis værdierne er skønnede. Selskaberne skal indberette følgende:» Tons tørstof overskudsslam før behandling» Tons tørstof ift. kvaliteten af slammet efter behandling: A, B og/eller C-slam» Tons tørstof ift. typen slambehandlings: Biogas, tørring, kompostering, slammineralisering og/eller hygiejnisering» Tons tørstof ift. slutdisponering: Landbrug, deponering og/eller forbrænding» Driftsomkostninger til slambehandling: Processer til behandling internt på anlægget» Driftsomkostninger til slutdisponering af slam: Lager, transport af slam, betalinger for bortskaffelse og forbrænding af slam Vi har udvalgt ovenstående forhold til indberetningen, idet vi vurderer, at forholdene kan have en stor betydning for selskabernes driftsomkostninger i forbindelse med slamhåndtering. Vi kan dermed tage højde for selskabernes forskellige slambehandlingsmetoder i det data, som selskaberne indberetter. Forsyningssekretariatet har valgt, ikke at medtage flere processer til slambehandling og håndtering, for ikke at gøre costdriveren og benchmarkingmodellen unødigt kompliceret. Vær opmærksom på, at driftsomkostningerne denne gang er opdelt i to: 1) Driftsomkostninger til slambehandling og 2) Driftsomkostninger til slutdisponering. Summen af driftsomkostningerne til slambehandling og slutdisponering skal svare til selskabets samlede driftsomkostninger til at behandle slam og bortskaffe slam. Bemærk om forbrænding: Selskaber med intern forbrænding af slam, skal medregne driftsomkostningerne til forbrænding under Driftsomkostninger til slutdisponering. Bemærk om årstal: Hvis det for selskabet ikke er muligt, at opgøre slammængder og driftsomkostninger for slambehandling og slutdisponering for 2013, kan selskabet vælge at opgøre værdierne for 2012 eller Selskabet skal dog angive hvilket andet år, som ligger til grund Side 13

18 for indberetningen i den grå tabel. Selskabet bedes indberette samtlige mængder og omkostninger for ét og samme år. Forsyningssekretariatet vil derefter tilbageskrive driftsomkostningerne til 2010 niveau. Afgrænsning af rensning og slambehandling Selskaberne skal adskille driftsomkostninger til rensning og slambehandling. Adskillelsen mellem rensning og slambehandling er ved separeringen af vand og slam ved efterklaringstanken. De slambehandlingsprocesser, der foretages på renseanlægget efter separeringen, er en del af slambehandling, og driftsomkostningerne skal medtages her. De processer der foretages på renseanlægget før separeringen og selve separeringen er en del af rensningen på renseanlægget, og driftsomkostningerne hertil, skal ikke medtages her. Ligeledes er det vand, som udvindes af slammet og sendes tilbage til rensning, en del af renseprocessen, og skal ikke medtages her. Bemærk om periodevise driftsomkostninger: Hvis selskabet har periodevise driftsomkostninger til slambehandling (fx oprensning af slambede) og får et 8, stk. 2 tillæg hertil, skal de periodevise driftsomkostninger i forbindelse med oprensning af slambede ikke indberettes her. Frist for indberetning af oplysninger Selskabet bedes indberette oplysninger til genberegning af costdriveren slambehandling senest fredag den 25. april Indberetningen foregår ved at udfylde og sende det vedhæftede indberetningsskema til eller til Med venlig hilsen Lasse Trøjborg Krogh Forsyningssekretariatet Side 14

19 Appendiks A I det følgende gennemgås fremgangsmåden for at afgøre, hvorvidt faste omkostninger skal indgå i omkostningsækvivalenten for slambehandling og slamdisponering. Faste omkostninger Forsyningssekretariatet har ved en del omkostningsækvivalenter ingen faste omkostninger. Dette er et aktivt modelvalg fra Forsyningssekretariatets side. Begrundelsen for valget er beskrevet i det følgende og tager udgangspunkt i en artikel i tidsskriftet Teaching Statistics 3. For det første bemærkes at det for nogen modeller er naturligt ikke at have nogen faste omkostninger. Dette er f.eks. ved transformationer, som Forsyningssekretariatet har anvendt ved nogle af de tidligere beregnede omkostningsækvivalenter. Dernæst bemærkes, at såfremt det giver mening, at der ingen faste omkostninger er, skal dette ikke medtages i modellen. Ret simpelt kan dette f.eks. være produktion af hvede, hvor produktionen afhænger af hvor stort et landbrugsområde, der er til rådighed. Såfremt der intet landbrugsområde er, så er der ingen produktion af hvede og dermed ingen faste omkostninger. På den anden side skal man være forsigtig selvom data viser, at der ikke er faste omkostninger. Det kan være tilfældet, at den forklarede variabel stiger eksponentielt lige omkring nulpunktet og derefter stabilisere sig til en lineær linje eller at der er en form for diskontinuitet omkring nulpunktet. I disse tilfælde skal man passe på med at fravælge faste omkostninger. Når der er tvivl om, hvorvidt der er faste omkostninger eller ej, findes der forskellige diagnostiske værktøjer/metoder man kan anvende til at afgøre, om der er faste omkostninger eller ej. Af disse metoder kan nævnes:» Test nulhypotesen om at B0 er 0 (dvs. om interceptet/skæringen er insignifikant)» Sammenligne standardfejlen for modellerne» Beregn en R 2 -værdi, der tager højde for, at der ingen faste omkostninger er 4 I artiklen angives, at den bedste metode til at afgøre, om der er faste omkostninger eller ej, er at se på signifikansniveauet for de faste omkostninger samt sammenholde standardfejlen for modellerne med og uden faste omkostninger. Forsyningssekretariatet har set på signifikansniveauet og sammenholdt R 2 -værdierne, standardfejlen samt F-teststørrelsen med hinanden med størst vægt lagt på standardfejlen og F- teststørrelsen. Derudover har Forsyningssekretariatet vurderet, hvorvidt det giver mening at have faste omkostninger eller ej. Jo mindre standardfejl og jo større F-teststørrelse, jo bedre forklarer modellen datagrundlaget. Undersøgelsen af ovenstående tre metoder viste følgende:» Signifikansniveauet for interceptet (B0) var insignifikant for både slambehandling og slamdisponering.» Standardfejlen var højere med intercept end uden intercept for både slambehandling og slamdisponering. 3 Volume 25, Nummer 3, Efterår 2003, Regression through the Origin, af Joseph G. Eisenhauer 4 Denne vil altid være større end eller lig R 2-værdien, hvor faste omkostninger er medtaget Side 15

20 » R 2 -værdierne var højere uden intercept end med intercept for både slambehandling og slamdisponering. Derudover var F-teststørrelsen højere uden intercept end med intercept for både slambehandling og slamdisponering Ud fra ovenstående resultater, er det Forsyningssekretariatets vurdering, at omkostningsækvivalenterne for slambehandling og slamdisponering, er mest retvisende uden at indeholde et intercept. Det vurderes derfor, at faste omkostninger (interceptet) bør holdes ude af regressionen. Side 16

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

Bilag 16: Robusthedsanalyser af effektiviseringspotentialerne Bilaget indeholder analyser af effektiviseringspotentialernes robusthed.

Bilag 16: Robusthedsanalyser af effektiviseringspotentialerne Bilaget indeholder analyser af effektiviseringspotentialernes robusthed. Bilag 16: Robusthedsanalyser af effektiviseringspotentialerne Bilaget indeholder analyser af effektiviseringspotentialernes robusthed. FORSYNINGSSEKRETARIATET FEBRUAR 2013 INDLEDNING... 3 1. COSTDRIVERSAMMENSÆTNING...

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2015 VERSION 2 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra prisloft

Læs mere

Bilag 3 - Beregning af det alderskorrigerede netvolumenmål Bilaget indeholder en teknisk gennemgang af beregning af det alderskorrigerede

Bilag 3 - Beregning af det alderskorrigerede netvolumenmål Bilaget indeholder en teknisk gennemgang af beregning af det alderskorrigerede Bilag 3 - Beregning af det alderskorrigerede netvolumenmål Bilaget indeholder en teknisk gennemgang af beregning af det alderskorrigerede netvolumenmål, som indgår i benchmarkingmodellen. FORSYNINGSSEKRETARIATET

Læs mere

OPEXnetvolumenmål. Teknisk beregning af omkostningsækvivalenter. OPEX-model for benchmarkingen for 2018 og frem

OPEXnetvolumenmål. Teknisk beregning af omkostningsækvivalenter. OPEX-model for benchmarkingen for 2018 og frem OPEXnetvolumenmål Teknisk beregning af omkostningsækvivalenter til brug for OPEX-model for benchmarkingen for 2018 og frem Maj 2017 OPEX-netvolumenmål Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Bilag 1: Beregning af omkostningsækvivalenter

Bilag 1: Beregning af omkostningsækvivalenter Bilag 1: Beregning af omkostningsækvivalenter Bilaget indeholder den tekniske beregning af omkostningsækvivalenterne til brug for benchmarkingen 2013. FORSYNINGSSEKRETARIATET FEBRUAR 2013 INDLEDNING...

Læs mere

Bilag 1. Costdriversammensætning. November 2016 VERSION 3

Bilag 1. Costdriversammensætning. November 2016 VERSION 3 Bilag 1 Costdriversammensætning November 2016 VERSION 3 Bilag 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online

Læs mere

Bilag 1 Costdriversammensætning

Bilag 1 Costdriversammensætning Bilag 1 Costdriversammensætning August 2017 Bilag 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Bilag 1 er udarbejdet

Læs mere

for drikkevandsselskaberne

for drikkevandsselskaberne OPEXnetvolumenmål for drikkevandsselskaberne Teknisk beregning af omkostningsækvivalenter til brug for OPEX-del af benchmarkingmodellen for 2019 og frem November 2017 OPEX-netvolumenmål for drikkevandsselskaberne

Læs mere

Guide til spildevandsselskabernes indberetning til benchmarking 2016. Forsyningssekretariatet

Guide til spildevandsselskabernes indberetning til benchmarking 2016. Forsyningssekretariatet Guide til spildevandsselskabernes indberetning til benchmarking 2016 Forsyningssekretariatet SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Guide til spildevandsselskabernes indberetning til benchmarking 2016 Konkurrence-

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Aalborg Forsyning Kloak A/S Att.: Martin Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03842 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Fokus på Forsyning. Datagrundlag og metode

Fokus på Forsyning. Datagrundlag og metode Fokus på Forsyning I notatet gennemgås datagrundlaget for brancheanalysen af forsyningssektoren sammen med variable, regressionsmodellen og tilhørende tests. Slutteligt sammenfattes analysens resultater

Læs mere

Bilag 10 - Forsyningssekretariatets bemærkninger til høringssvar til papiret: Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne

Bilag 10 - Forsyningssekretariatets bemærkninger til høringssvar til papiret: Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne Bilag 10 - Forsyningssekretariatets bemærkninger til høringssvar til papiret: Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2011 INDLEDNING...3 SFA-DEA

Læs mere

Spildevand - indberetning til brug for benchmarking for 2016

Spildevand - indberetning til brug for benchmarking for 2016 bla Spildevand - indberetning til brug for benchmarking for 2016 Sags nr 15/01935 Selskabsnavn DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Adresse 1 Godthåbsvej 83 Adresse 2 Postnummer 8660 By Skanderborg

Læs mere

Bilag 4: Beregning af de korrigerede netvolumenmål Bilaget indeholder en teknisk gennemgang af beregningen af de korrigerede netvolumenmål, som

Bilag 4: Beregning af de korrigerede netvolumenmål Bilaget indeholder en teknisk gennemgang af beregningen af de korrigerede netvolumenmål, som Bilag 4: Beregning af de korrigerede netvolumenmål Bilaget indeholder en teknisk gennemgang af beregningen af de korrigerede netvolumenmål, som indgår i benchmarkingmodellen. FORSYNINGSSEKRETARIATET FEBRUAR

Læs mere

Resultatorienteret benchmarking for 2015

Resultatorienteret benchmarking for 2015 Resultatorienteret benchmarking for 2015 Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav i prislofterne for 2015 FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 Version 2 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Justering

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Herning Vand A/S (Spildevand) Att.: Poul Schlosser Ålykkevej 5 7400 Herning Den 24. februar 2015 Sag nr. 14/03754 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014 2. udgave Forsyningssekretariatet marts 2013 Vejledning til ansøgning om særlige forhold... 1 Hvad er et særligt forhold...

Læs mere

Bilag 7 Analyse af alternative statistiske modeller til DEA Dette bilag er en kort beskrivelse af Forsyningssekretariatets valg af DEAmodellen.

Bilag 7 Analyse af alternative statistiske modeller til DEA Dette bilag er en kort beskrivelse af Forsyningssekretariatets valg af DEAmodellen. Bilag 7 Analyse af alternative statistiske modeller til DEA Dette bilag er en kort beskrivelse af Forsyningssekretariatets valg af DEAmodellen. FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2011 INDLEDNING... 3 SDEA...

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur Produktionsomkostninger og -struktur Metodenotat: I notatet beskrives data og beregningsmetoder brugt i analysen. Det beskrives, hvilke selskaber, der indgår i analysen og hvilke omkostningsfaktorer, der

Læs mere

VANDNYT. Udkast til afgørelser Gruppe 1 a + b 16. august 30. august 13. september Gruppe 2a + 23. august 6. september 20.

VANDNYT. Udkast til afgørelser Gruppe 1 a + b 16. august 30. august 13. september Gruppe 2a + 23. august 6. september 20. 19. april 2013 VANDNYT Udsendelse af prislofter for 2014 eller perioden 2013-2016 Forsyningssekretariatet er påbegyndt arbejdet med at lave udkast til prislofter for de ca. 325 vand- og spildevandsforsyninger,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Spildevand A/S Att.: Michael Lind-Frandsen Rude Havvej 9 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02407 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Ringsted Centralrenseanlæg A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02419 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015

Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015 Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015 Marts 2014 Version 2.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Guidens struktur... 3 1.2 Ny screeningsmetode... 3 1.3

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 6261 Bredebro 16. maj 2012 Sag 4/1020-0301-0705 / CGA Deres ref. Att. Dir. Bo K. Ludvigsen Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende benchmarkingmodellen Statistikker over besvarelserne. Forsyningssekretariatet, marts 2014 Version 1.

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende benchmarkingmodellen Statistikker over besvarelserne. Forsyningssekretariatet, marts 2014 Version 1. Spørgeskemaundersøgelse vedrørende benchmarkingmodellen Statistikker over besvarelserne Forsyningssekretariatet, marts 0 Version.0 Indhold Indledning Om spørgeskemaundersøgelsen.... Formål og baggrund....

Læs mere

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Sønderborg Vandforsyning A/S Att.: Erik Renner Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Den 12. december 2013 Sag nr. 13/11776 Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Indledning Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand FORSYNINGSSEKRETARIATET JUNI 2015 VERSION 2 Indholdsfortegnelse Begrundelse for tillægget Udregning af tillægget 2.1 Afskrivninger...

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF OPLYSNINGER TIL GENBEREGNING AF OMKOSTNINGS- ÆKVIVALENTER

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF OPLYSNINGER TIL GENBEREGNING AF OMKOSTNINGS- ÆKVIVALENTER VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF OPLYSNINGER TIL GENBEREGNING AF OMKOSTNINGS- ÆKVIVALENTER Marts 2012 KAPITEL 1 INDLEDNING... 5 1.1 OVERSIGT OVER COSTDRIVERNE... 7 1.1.1 Drikkevandsforsyninger... 7 1.1.2

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Roskilde Spildevand A/S Att.: Charlotte Vincents Betonvej 12 4000 Roskilde Den 7. oktober 2014 Sag nr. 14/03811 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne. Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2014

Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne. Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2014 Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2014 FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2013 Indhold Indledning Benchmarkingmodellen

Læs mere

Bilag 6: Oversigt og kort gennemgang af frontselskaber drikkevand og spildevand 2014

Bilag 6: Oversigt og kort gennemgang af frontselskaber drikkevand og spildevand 2014 Bilag 6: Oversigt og kort gennemgang af frontselskaber drikkevand og spildevand 2014 FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2013 Indholdsfortegnelse Frontselskaber Drikkevand Lemvig Vand 1 Egedal Vand 1 Horsens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Herning Rens A/S Att.: Lene Bach Kjær Ålykkevej 5 7400 Herning Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02567 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg. Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen 24. september 2013 Sag 12/05634 / CF E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Frederikssund Spildevand A/S Att.: Jørgen Skaarup Marbækvej 2 3600 Frederikssund Den 4. oktober 2013 Sag nr. 13/04641 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Costdrivervejledning. Til den reviderede benchmarkingmodel. Spildevandsselskaberne VERSION 4 FORSYNINGSSEKRETARIATET

Costdrivervejledning. Til den reviderede benchmarkingmodel. Spildevandsselskaberne VERSION 4 FORSYNINGSSEKRETARIATET 15 Costdrivervejledning Til den reviderede benchmarkingmodel for prisloft 2018 Spildevandsselskaberne VERSION 4 FORSYNINGSSEKRETARIATET KAPITEL 1 INDLEDNING Costdrivervejledning til den reviderede benchmarkingmodel

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2003. Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2000 og 2001

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2003. Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2000 og 2001 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2003 Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2000 og 2001 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING 7 1 INDLEDNING 9 2 RENSEANLÆG OG SLAMMÆNGDER 11 3 SLAMBEHANDLING

Læs mere

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 NK-Spildevand A/S Att.: Peter Hougaard Ved Fjorden 18 4700 Næstved Den 12. december 2013 Sag nr. 13/11861 Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Indledning Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Att.: Erling Rasmussen Kirkestien 3 A 4281 Gørlev Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03846 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevandscenter A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 11. november 2016 Sag nr. 16/00075 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Resultatorienteret benchmarking for 2016

Resultatorienteret benchmarking for 2016 Resultatorienteret benchmarking for 2016 Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav i prislofterne for 2016 FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2015 Version 2 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Benchmarkingmodellen

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RINGKØBING-SKJERN RENSEANLÆG A/S Att.: Mads Kjærstrup Østergade 130 6900 Skjern Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00415 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: vand@kfst.dk Skanderborg, den 9. marts 2015 BI/TS Høringssvar til Costdriver-vejledning - Til den

Læs mere

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012

Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 HOFOR Vand København A/S Att.: Louise Isafold Ørestads Boulevard 35 2300 København S Den 19. december 2013 Sag nr. 13/11730 Ny korrigeret afgørelse om prisloftet for 2012 Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-011. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-011. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-011. BIOFOS Lynettefællesskabet A/S (tidligere Lynettefællesskabet I/S) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S

Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Assens Rensning A/S Att.: Bent Hvam Pedersen Skovvej 2B 5610 Assens 7. juli 2014 Sag 13/06287 Afgørelse om prisloft for 2013 for Assens Rensning A/S som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 HTK Vand A/S Att.: Kim Rene Hansen Lervangen 35 D 2630 Taastrup Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02344 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014 Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014 FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2013 Indholdsfortegnelse Begrundelse for tillægget Udregning af tillægget 2.1 Afskrivninger...

Læs mere

Bilag 2 - Følsomhedsanalyse af netvolumenmålet Bilaget indeholder en teknisk gennemgang af følsomhedsanalysen af netvolumenmålet.

Bilag 2 - Følsomhedsanalyse af netvolumenmålet Bilaget indeholder en teknisk gennemgang af følsomhedsanalysen af netvolumenmålet. Bilag 2 - Følsomhedsanalyse af netvolumenmålet Bilaget indeholder en teknisk gennemgang af følsomhedsanalysen af netvolumenmålet. FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2011 INDLEDNING... 3 FØLSOMHEDSANALYSEN...

Læs mere

Prisloft 2014 for Vand og Afløb

Prisloft 2014 for Vand og Afløb Ågerupvej 84-86 2750 Ballerup Tlf.: 44 83 60 00 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk 6. oktober 2013 NOTAT Kontakt: Klaus Ole Møgelvang Tlf. dir.: 44836010 Sagsnr.: s2013-0212 Dok.nr.: d2013-11883

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand FORSYNINGSSEKRETARIATET JUNI 2014 VERSION 1

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand FORSYNINGSSEKRETARIATET JUNI 2014 VERSION 1 Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand FORSYNINGSSEKRETARIATET JUNI 2014 VERSION 1 Indholdsfortegnelse Begrundelse for tillægget Udregning af tillægget 2.1 Afskrivninger...

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Mølleåværket A/S Att.: Dorthe Kruchov Stausholm Hjortekærbakken 12 2800 Kongens Lyngby Den 27. september 2013 Sag nr. 13/04803 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Ringsted Vand A/S Att.: Catharina Schulz Bragesvej 18 4100 Ringsted Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02421 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Faxe Spildevand A/S Att.: Rasmus Byskov Kappel Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Den 15. november 2016 Sag nr. 16/00074 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Sagsfremstilling 2/17

Sagsfremstilling 2/17 Assens Spildevand A/S Att.: Bent Hvam Pedersen Skovvej 2B 5610 Assens 7. juli 2014 Sag 13/06287 Afgørelse om prisloft for 2013 som følge af spaltning af Assens Spildevand A/S Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Høringsnotat til Forsyningssekretariatets. af omkostningsækvivalenter

Høringsnotat til Forsyningssekretariatets. af omkostningsækvivalenter Høringsnotat til Forsyningssekretariatets udkast til Genberegning af omkostningsækvivalenter FORSYNINGSSEKRETARIATET MARTS 2012 INDLEDNING... 3 GENERELLE KOMMENTARER... 3 DRIKKEVAND... 12 Costdriveren

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Måløv Rens A/S Att.: Frank Bennetsen C/O Forsyning Ballerup A/S Ågerupvej 84-86 2750 Ballerup Den 9. februar 2016 Sag nr. 15/02398 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 Andelsselskabet Marielyst Vandværk Att.: Neel Ploug Olsen Cypresvej 20 4873 Væggerløse Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/03971 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE-

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Galten Vandværk Att.: Astrid Vølund-Regnskabsfører Låsbyvej 1 8464 Galten Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02261 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyning Helsingør Spildevand A/S Att.: Morten Timmermann Haderslevvej 25 3000 Helsingør Den 7. januar 2014 Sag nr. 13/04703 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking

Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking (Spildevand) August 2016 (Version 2) SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig. E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig. E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig 24. september 2013 Sag 12/05618 / CF E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Frederikssund Vand A/S Att.: Jørgen Skaarup Marbækvej 2 3600 Frederikssund Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04175 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for NK-Spildevand A/S Att.: Danijel Nedeljkovic Ved Fjorden 18 4700 Næstved Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00260 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Bilag 1, Høringssvar på Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2013. Nærværende bilag indeholder en mere uddybende

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Bautavej 1 8210 Aarhus V Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02514 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Kvarmløse-Tølløse Vandværk Att.: Lis Madsen Sofievej 11 4340 Tølløse 5. februar 2013 Sag 12/ 10749 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse om prisloft

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle. Forsyningssekretariatet

Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle. Forsyningssekretariatet Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster i prisloftet Forsyningssekretariatet Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster i prisloftet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Korrektion af prisloft for 2011

Korrektion af prisloft for 2011 Billund Spildevand A/S Varde Landevej 40 7200 Grindsted 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0600-0006 / KST Indledning Korrektion af prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vandforsyninger

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Nybrovejens Vandværk a.m.b.a. Att.: Max M. Christensen Nybrovej 15 3550 Slangerup Den 19. september 2014 Sag nr. 14/04263 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Borup Vandværk Att.: Willy Larsen Stenhøjparken 41 4140 Borup Den 26. august 2014 Sag nr. 14/03992 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Rudersdal Forsyning A/S (Vand) Att.: Jane Britta Madsen Skovlytoften 27 2840 Holte Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04281 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012

Afgørelse om prisloft for 2012 Roskilde Spildevand A/S Att.: Charlotte Vincents Betonvej 12 4000 Roskilde 15. februar 2013 Sag 12/10431 KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Indledning Afgørelse om prisloft

Læs mere