Katuaq Grønlands Kulturhus Årsrapport 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Katuaq Grønlands Kulturhus Årsrapport 2012"

Transkript

1 Katuaq Grønlands Kulturhus Årsrapport 2012 Katuaq Grønlands Kulturhus, Imaneq 21, Postbox 1622, 3900 Nuuk, Grønland

2 Katuaq Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 21 Resultatopgørelse for Balance pr Pengestrømsopgørelse for Side Noter 28

3 Katuaq 1 Generelle oplysninger Fonden Katuaq Reg.nr. ERF GER-nr Imaneq Nuuk Hjemstedskommune: Sermersooq Bestyrelse Michael Skourup, formand, udpeget af Grønlands Turist- og Erhvervsråd Inge Brandt, næstformand, udpeget af Grønlands Selvstyre Hanne Saandvig, udpeget af (EPI) kunstnersammenslutningerne Mille Søvndahl Pedersen, udpeget af Kommuneqarfik Sermersooq Angunnguaq Larsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Direktør Julia Pars Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

4 Katuaq 2 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2012 for Katuaq. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, finansielle stilling, pengestrømme samt resultatet. Nuuk, den 14. marts 2013 Direktion Julia Pars direktør Bestyrelse Michael Skourup Inge Brandt Hanne Saandvig formand næstformand Mille Søvndahl Pedersen Angunnguaq Larsen

5 Katuaq 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen i Katuaq Vi har revideret årsrapporten for Katuaq for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde en årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge grønlandsk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsrapporten. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af fondens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen I fondens resultatopgørelse og noter til resultatopgørelsen er der oplyst budgettal for de enkelte poster for Revisionen har ikke omfattet budgettallene. Nuuk, den 14. marts 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Peter A. Wistoft statsautoriseret revisor

6 Katuaq 4 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Fonden skal med udgangspunkt i Grønlands Kulturhus fremvise, stimulere og udvikle kulturelle oplevelser under udøvelsen af et alsidigt, frit og uafhængigt kunstnerisk skøn i samarbejde med institutioner, organisationer, personer og selskaber. Fonden skal medvirke til at eksponere grønlandsk kultur i Grønland og internationalt, ligesom fonden skal formidle kulturelt samarbejde mellem Grønland og resten af verden. Resultat Katuaq`s resultat for 2012 blev et overskud på 703 t.kr. (2011: overskud 437 t.kr.) mod et budgetteret overskud på 107 t.kr. Resultatet er væsentligt påvirket af at omsætningen har været generelt højere end budgettet i afdelingerne, og at dækningsbidraget har været betydeligt højere end budgetteret, især i cafétuaq. Trods den øgede omsætning er de faste omkostninger samlet set, ekskl. personaleomkostninger, holdt på niveau med budget. Årets pengestrømme fra driften har bidraget positivt med t.kr., og der er investeret 579 t.kr. i anlægsaktiver. Årets ændring i likvider er herefter t.kr. og den likvide beholdning pr udgør t.kr. Årets resultat anses for meget tilfredsstillende. Indtægter og omkostninger De samlede indtægter og omkostninger for 2012 er fordelt således (1.000 kr.): Indtægtsfordeling Selvstyret Komm. Sermersooq Cafetuaq Reception m.m Konferencer Musik & Teater Biografen Kiosk Andre indtægter Total Omkostningsfordeling Drift m/afskrivninger Lønninger Honorarer Café Reception m.m Konferencer Musik & Teater Biografen Kiosk Total

7 Katuaq 5 Driften af Katuaq De samlede driftsomkostninger viser hvad det koster at drive kulturhuset Katuaq eksklusive projekt- og personaleomkostninger. Noterne til driftsomkostningerne kan ses under noter i regnskabet. Driftsomkostningsfordeling Rengøring Teknik og vedligehold Rejseomkostninger Bestyrelse Frem. tjenesteydelser, Husleje, el, vand og varme Administration Autodrift Afskrivninger Total Ledelsesberetning for 2012 Katuaq s ledelse vurderer 2012 som meget begivenhedsfyldt med adskillige tilfredsstillende enkeltvise resultater i de kulturelle arrangementer indenfor teater og dans, koncerter, foredrag, kunst- og fotoudstillinger. Katuaq dannede også fysiske rammer for arrangementer som filmforestillinger, workshops, kurser, seminarer, konferencer, offentlige møder, selskaber og receptioner m.m. Katuaq lavede i foråret 2012 formaliserede samarbejdsaftaler med Nordisk Koncertkor, NAIP - amatørskuespiller- og folkedanseforeningen i Nuuk, Nuuk Musikskole, Orkesterskolen bestående af Nuuk Byorkester og Tambourkorps. Aftalerne sikrer, at foreningerne kan benytte Katuaq på andre vilkår til deres kulturelle arrangementer og at der laves årligt tilbagevendende arrangementer i Katuaq. I forvejen har Katuaq samarbejdsaftaler med Grønlands Nationalteater, Kunstskolen, KIMIK, Kommuneqarfik Sermersooq, EPIparaplyorganisationen for udøvende kunstnere. Børn og unge er en vigtig målgruppe for Katuaq. Det er det også for Kommuneqarfik Sermersooq s populære musikskole, som lagde flere elevkoncerter i løbet af året. Nuuk s Orkesterskole og tambourkorps arrangerede en nytårskoncert og sommerkoncert. Begge arrangementer som vi forventer bliver årligt tilbagevendende. Igen i år arrangerede Katuaq og KIMIK en forårsudstilling i Katuaq med en række af landets kunstnere. Kunstskolen arrangerede igen en stor elevafgangsudstilling, hvor mange af elevernes værker gik som varmt brød. I starten af 2012 startede det nye sponsorkoncept Katuaq s Erhvervsklub op, som omhandler et tættere samarbejde med en række erhvervsvirksomheder som Air Greenland, Royal Arctic Line, Grønlandsbanken, Deloitte, Brugsen, TelePost, Banknordik omkring sponsorering af kulturelle arrangementer i Katuaq.

8 Katuaq var også året hvor vi er kommet tættere på vores vestlige nabolande. Katuaq fik etableret et samarbejde med canadiske producere og aktører omkring en musical om ravne som har udgangspunkt i inuitternes sagn og myter. Showet hedder Tulugak og forventes at komme på turné i Grønland i Katuaq fik arrangeret et nordisk musikfestival Northern Islands Music Festival 2012 hvor vi på festivalen fik besøg fra Færøerne og Island samt flere grønlandske bands. Katuaq arbejder for at denne festival bliver årligt tilbagevendende blev et godt konferenceår i Katuaq. I foråret lagde følgende virksomheder store konferencer i huset; Fjernundervisningskonference ved Departmentet for Uddannelser i februar måned., Safarissoq konference ved Telepost i samarbejde med Kompetence kompagniet i april måned, EU- Ambasadørene ved Grønlands Selvstyres Uenrigsdepartementet i maj måned. I efteråret var det bl.a. Arktisk Kommando som lagde deres indvielses reception i Katuaq med deltagelse af HM Dronning Margrethe. Sammensætningen i bestyrelsen bestod i 2012 af følgende medlemmer: Formand Michael Skourup, udpeget af Grønlands Turist- og Erhvervsråd Næstformand Inge Olsvig Brandt, udpeget Grønlands Selvstyre Mille Søvndal Pedersen, udpeget af Kommuneqarfik Sermersooq Hanne Saandvig, udpeget af Eqqumiitsuliornikkut Pinngorartitsisut Ingerlatsisullu (EPI paraplyorganisation) Angunnguaq Larsen, udpeget af medarbejderne i Katuaq Leise Johnsen, observatør udpeget af Nordisk Ministerråd

9 Katuaq 7 Beretning om udvalgte områder Musikken Mange musikalske oplevelser med solister og bands Året bød igen på genremæssigt mange forskellige musikalske oplevelser for publikum, og Katuaq levede således igen op til sin alsidighed på den musikalske scene. Der var rock, pop, blues, jazz, opera, klassisk, korsang og meget mere. Katuaq anser det som et af de vigtigste opgaver for kulturhuset at fremvise musik, kultur og kunst fra Grønland. Foyerkoncerter I 2012 var der i alt 18 foyerkoncerter, med 32 bands. Navnene på bandsne var: Varna & Taaq, Qaammataasat & Small Time Giants, Rikka & Kishima, Lis Sørensen, AQUA, Robben Ford & Bobo Moreno, Pussycat & Juaaka Band, Sys Bjerre, Inua, Qarsoq, Aalut, Akisuanerit Festival, Savage Rose, Northern Island Music Festival, Liima Inui, Nina & Kimmernaq Marluusa. Akisuanerit Festival 2012 Akisuanerit Festival arrangeret af Atlantic Music i samarbejde med Katuaq blev afholdt over 3 dage som i alt fik gæster. Bands der spillede: Hans Mortensen, Sume, Tim Christensen, Zikaza, Nanook, Sussat, Arctic Spirits, Qeqquaq, Jenseeraq, Tulleriit, Rikka. The Savage Rose The Savage Rose som er aktuel med en ny cd som var deres 24. udgivelse gav en forrygende koncert i foyeren med 500 gæster den 05. oktober. Katuaq arrangerede en turne til Nuuk og Ilulissat. Til koncerten i Katuaq deltog også Mike F. Thomsen, Leif Immanuelsen og Else Danielsen med maskedans og trommesang.

10 Katuaq 8 Northern Islands Music Festival 2012 Katuaq arrangerede en 2 dages festival den oktober med musikere fra Færøerne, Island & Grønland med musikgenrer af blues, eksperimental, reggae, folk og singer songwriter. Der var 6 bands af følgende: Hjalmar fra Island, Arctic Yggdrasil samt Marius fra Færøerne, fra Grønland bidrog Kunngi, Nukannguaq Blues Project samt Varna. Der var i alt 313 publikummer til arrangementerne i begge dage. Katuaq sponsorerede turne for Arctic Yggdrasil til Ilulissat samt Qaanaaq. Andre arrangementer i foyeren Zumba, Santa Lucia Qupannavaat, Årets Korteste dag. Koncerter i Hans Lynge Salen I 2012 har der været 17 koncerter i Hans Lynge Salen, Chris Minh Doky, Nordisk tenorfestival, Erinarsoqatigiit N.I.P.E., Nordisk koncertkor, Musikskolen, Hannah Paulsberg Concept, Peter A.G., Orkesterskolen, Simon Lynge, Qasapip Ullua Kingulleq, Duo Arctica, Adventskoncert, Hinnarik Meeqqallu Julekoncert, Kangaamiuni Erinarsoqatigiit Juullimut tusarnaartisinerat. Simon Lynge Lørdag d. 8. September afholdte Simon Lynge sammen Richard Lobb koncert i Hans Lynge salen. Til dette gæstede 279 personer koncerten. Publikum var glade for koncerten, og de fik taget billeder og fik Simon Lynges autograf efter endt koncert. Qasapi s sidste dag Katuaq og Inuit Theater Compagni ved Simon Mooqqu Løvstrøm lavede i 2011 en aftale om en teaterkoncert der skulle på turné i Grønland og Katuaq gik ind i projektet som sponsor og medarrangør. Projektet fik desværre ikke de forventede midler og måtte reduceres væsentligt til en ren koncert. Koncerten blev afholdt oktober i Katuaq s Hans Lynge Sal. Koncerten blev trods den manglende teaterdel god og sangene var suveræne. Stykket turnerede til Ilulissat, Sisimiut og Nuuk. Koncerten skulle også have været i Aasiaat, Paamiut og Qaqortoq, men måtte desværre stoppe af både logistiske og økonomiske årsager. Koncerter i Lille Sal I 2012 var der 17 Lille Sals koncerter, hvor der bl. a. var Elektronisk Festival Naqqarmiut, Jamaftener, Musikskolen, Francesco Tristano, Pele Møller Band, Sermersooq Guitarfestival, NUIMA undergroundfestival, Dou Desimi, Jan Hartbeck Quatet Jazz. Jan Harbeck Quartet gav jazzkoncert i Lille sal lørdag d. 22. september. Der var helt udsolgt (80 publikummer) og publikum var virkelig glade for koncerten. Ifm. koncerten blev der holdt 2 dages workshop for lokale musikere og det var et meget givende møde der opstod i musikken. Bl.a. Jim Milne, Tietken Jacobsen, Martin Zink og Varna (m.fl.) fik finpudset deres jazzsound og fik noget nyt med sig fra workshopen.

11 Katuaq 9 NQQMT Stage two - DJ aften den 17. nov. med Naqqarmiut blev til en beskeden succes i Lillesalen. Fem DJ s fra Grønland, Italien og Danmark spillede elektronisk musik for ca. 136 publikummer. En del færre end forrige års arrangement. Musikarrangementer i Katuaq Der var i alt 40 musik arrangementer i 2012 med i alt betalende gæster. Heri var 18 af dem foyerkoncerter med i alt betalende gæster. Musik på kysten Katuaq sendte PUSSYCAT til Maniitsoq. Savage Rose til Ilulissat og Arctic Yggdrasil til Ilulissat og Qaanaaq. Qasapip ullua kingulleq kom på en mindre turne til Ilulissat, Sisimiut og Nuuk. Simon Lynge kom også til Ilulissat på foranledning af Katuaq. Teater, dans m.m. Teater og dans er prioriteret del af de samlede aktiviteter i Katuaq. Teaterproduktioner for børn og unge prioriteres højt, for Katuaq anser det for vigtigt at børn og unge får mulighed for at opleve scenekunst tidligt i livet. Dels åbner det op for mangfoldig kulturforståelse og dels kan der hentes viden fra forestillingerne, som børn og unge kan bruge i deres hverdag. Katuaq har et frugtbart samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq omkring teaterfremvisning for byens skoleklasser, hvilket gør at stort set alle byens børn flere gange årligt har mulighed for at se teater og dansestykker, som bevæger, flytter holdninger og bryder med tabuer.

12 Katuaq 10 Teater og dans spejler vores kultur og vores sprog og Katuaq har et godt samarbejde med Grønlands Nationalteater og andre teaterproducenter fra Grønland. I 2012 har Katuaq haft teaterbesøg fra Grønland (Nuuk og Tasiilaq), Danmark, Norge og Canada. Der har været noget for enhver smag lige fra børneteater om døden til moderne dans, og forestillinger der både underholder og vækker til eftertanke. Der har stået både amatører og professionelle på scenen og publikum i alle aldre har været i teatret. Kit Johnson opførte danseforestillingen Rankefod i Hans Lynge salen i weekenden d februar. Der kom 47 publikummer i alt på de 2 dage, mange publikummer roste forestillingen og nogle kom begge dage. Kitt Johnson er en af de mest efterspurgte solodansere fra Danmark og forestillingen Rankefod blev i foråret 2009 nomineret til den canadiske scenekunstpris DORA i kategorien Best Dance Performance of the Year. My home is the home of peace D. 1. marts opførtes forestillingen My home is the Home of Peace i Hans Lynge salen. Det var Grønlands bidrag til Arctic Winter Games åbningsshow med unge dansere fra Grønland. NAPA var arrangør og der kom mange for at se showet. Anaana A/S og Academymut nalunaarut Grønlands Nationalteater opførte 2 forestillinger til én billetpris, nemlig Anaana A/S og Academymut nalunaarut. Der blev spillet 7 offentlige forestillinger med i alt 523 publikummer og 4 skoleforestillinger med ca. 240 publikummer. Der var en god blanding af lidt alvor og masser af humor i de to forestillinger. Spilleperiode marts i Lille sal. Tulugaq Canadiske dage Katuaq fik besøg af 7 canadiske aktører, som skabte en forestilling i samarbejde med lokale skuespillere, sangere mm. Forestillingen blev opført i Hans Lynge d. 4. og 5. maj. Showet blev set af 509 gæster og der var en rigtig god stemning i salen. Blandt deltagerne var: Kimmernaq, Angu, Qupannavaat og de 7 canadiske aktører. Farvel Hr. Muffin Teater Refleksion besøgte både Taseralik, Sisimiut og Katuaq i maj måned med den anmelderroste børneteaterforestilling Farvel Hr. Muffin. I Katuaq var der skoleforestillinger d. 15. og 16. maj og 2 offentlige forestillinger d. 17. maj. Der kom 83 publikummer til de offentlige forestillinger i Lille sal. Dance with snowflakes 6 børn fra Tasiilaq stod på scenen i Lille sal og opførte danseforestillingen Dance with Snowflakes. Lana Hansen var producent og fundraiser på forestillingen. Det var et rigtig godt projekt som gav børnedanserne en masse selvtillid. Forestillingen blev vist gratis for publikum 2 gang på Den internationale Børnedag 1. juni og der kom 136 publikummer til de 2 offentlige forestillinger. Til generalprøven dagen før havde de selv inviteret en børnehave fra Nuuk. Snik og Snok på månen Snik og Snok på månen er en moderne danseforestilling, som ved hjælp af film, medieteknik o. lign. skaber et fiktivt parallel univers til dagens globale samfund. Forbrugersamfundet, forurening og superhelte var forestillingens temaer. Men der var ikke sparet på underholdningen og børnene tog rigtig godt imod Snik og Snok og stillede gode spørgsmål efter forevisningerne. Der blev arrangeret 4 skoleforestillinger for 532 skolebørn og deres lærer og én offentlig forestilling med 8 gæster. Den offentlige forestilling kunne ikke konkurrere med det gode vejr fredag eftermiddag. Duoen Siljeholm og Christophersen er fra Norge.

13 Katuaq 11 OuterVision dance festival 2012 Dansefestivalen OuterVision blev afholdt for 3. gang i træk i Turnéen i år gik fra d august med besøg i Ilulissat, Uummannaq og Nuuk. Der var mere end 300 børn som fik gratis danseundervisning til workshops, og ca. 350 mennesker så showet Some like it hot. Derudover blev der afholdt masterclasses (workshops for professionelle dansere) i trommedans, maskedans og improvisation og her deltog gæster fra både Grønland, Norge, Sverige, Finland, Letland, Danmark og Åland. Der var også pensionistdans i Nuuk og pardans for voksne i alle byer. Børnehjemmet i Uummannaq fik besøg af danserne og Leif Immanuelsen gav undervisning i trommedans til børnene der. Grønlands Nationalteater med Qullissara Forestillingen Qullissara spillede i Hans Lynge salen d. 1. og 2. september. Der kom 962 publikummer i alt til de 2 forestillinger og publikum nød virkelig Vajgat-musikken. Der var god stemning og musikken var lige i øjet. Danseforestilling, Welcome to the jungle Hvad får man når man mixer 3 lande, 3 dansere, 2 musikere, 5 kilo mel og 2 kilo sand? Et danse- og musiksamarbejde mellem Estland, Finland og Grønland. Der var 78 gæster til showet i Hans Lynge salen den 11. oktober. N.A.I.P. show Qungujugit den Nov. Vellykket og populært arrangement med 2 forestillinger hvor der bl.a. var teater, musik, dans og komik. Publikum til forestillingerne kunne stifte bekendtskab med artister fra ArtCirq, som kommer fra Nunavut. Der var 956 publikummer for begge forestillinger. 6, P LR K okt. 6, P LR K vises af Teatret st. tv. Reumertvinder 2010, blev vist til 4 skoleforestillinger og en planlagt offentlig forestilling lørag 27. oktober blev aflyst da der kun var 2 der havde købt billetter. Snedker Andersen & Julenissen GNT opførte deres julestykke Sanasoq Andersen Nissiarlu over 3 dage i HL salen med 378 gæster. Teater og dans i Nuuk Katuaq arrangerede: 7 teatertitler med 31 offentlige forestillinger og gæster. Teater og dans på kysten Katuaq bidrog med turnéstøtte til Teater Refleksion med forestillingen Farvel Hr. Muffin, som besøgte Taseralik, kulturhuset i Sisimiut. Outervision blev opført i Ilulissat og Uummannaq.

14 Katuaq 12 Stand-up Katuaq har de senere år satset på grønlandsk stand-up, satire og komik, som har et bredt publikum. I 2012 blev følgende stand-up shows gennemført: Hans Jukku Show med Hans Jukku Noahsen & Nukannguaq Geisler holdt d. 14. & 15. september grønlandsksproget stand-up, hvor de kom med musikalske indslag. Til de 2 aftener gæstede i alt 677 personer showet, som atter var en succes. Jan Gintberg leverede stand-up show kaldet I Luv Jan den 26. oktober Udsolgt forestilling med 508 gæster. Udstillinger Der var i alt 14 udstillinger i Katuaq i 2012 med et estimeret antal gæster på Maliinannguaq M. Mølgaard Maliinannguaq udstillede i perioden Januar sine malerier i Katuaq. Malerierne handlede bl.a. om grønlandske myter og sagn. Bibi Chemnitz Tøjdesigneren Bibi Chemnitz udstillede nogle af sine designs i Katuaq s Lille Sal i perioden februar Bibi Chemnitz kommer fra Grønland og er bosat i Danmark, hvor hun netop har åbnet sin egen butik. Katuaq 15 år Udstillingen Katuaq 15 år var fejringen af Katuaq s første 15 år som kulturhus med udstilling af plakater of fotos af arrangementer gennem årene. Udstillingen blev vist i perioden 15. februar 2. april 2012.

15 Katuaq 13 KIMIK forårsudstilling Kunstnersammenslutningen KIMIK havde forårsudstilling i Katuaq i perioden 12. april 6. maj Dette års tema var: MISIGISAQ. Det kan både betyde oplevelse, følelse og indtryk og KIMIK s mange nye og gamle medlemmer tolkede dette tema vidt forskelligt. Udstillere i år var: Arnannguaq Høegh, Buuti Pedersen, Ivalo Abelsen, Camilla Nielsen, Ivan Burkal, Julia Pars, Pierre A.C. Auzias, Naja Rosing-Asvid, Miki Jacobsen, Lisa Kreutzmann, Maria Panínguak Kjærulff, Peter Kujooq Kristensen, Anne-Mette Arendt, Lisbeth Karline og Anne-Lise Løvstrøm. Gæsteudstillere: Inuuteq Storch og Zoe Skovgaard. En rejse - udstilling af Aviaaja Kleist Burkal & Ivan Burkal I perioden maj 2012 udstillede Aviaaja Kleist Burkal sine smykker & Ivan Burkal sine malerier med emnet "En rejse". Kunstskolens afgangsudstilling I perioden juni udstillede kunstskolens afgangselever traditionen tro i Katuaq. Udstillerne i år er følgende: Malu Grønvold Petersen, Nukannguaq Mathiesen, Mette Marie Thorleifsen, Sissi Møller Lynge. Udstillingen er et led i deres uddannelse på kunstskolen. Sommerudstilling med Ina Rosing Årets sommerudstiller Ina Rosing udstillede sine billeder i perioden 28. juni - 2. august My native land, valgte Ina at kalde sin udstilling. Dette begrundede hun med: "Udstillingen er en undersøgelse af mit eget forhold til Grønland og begrebet hjem. Mit udgangspunkt er positivt idet jeg opfatter den grønlandske del af min baggrund og genetik som noget der giver mig styrke". Udstillingen består af malerier, grafik samt fotos. Børnekunstudstilling Kommuneqarfik Sermersooq arrangerede i samarbejde med Aviaaja Hammeken Schultz et sommerkursus for børn og unge hvor hun underviste i design, tegning og syning. Børnene var i alderen fra 7-22 år. Efter kurset udstillede børnene deres værker i Katuaq. Udstillingen varede i perioden august Jens Kromann Jens Kromann udstillede sine store og små malerier i perioden september Udstillingen var vel besøgt, hvor nogle skoler kom til rundvisning og foredrag med Jens Kromann. Udstilling ifm. Handikapugen Kommuneqarfik Sermersooq og inaarluutilinnut sukisaarsarfik (handikapværested) udstillede i Katuaq oktober. Det blev en fornøjelig fernisering til stor glæde for de udstillende, der havde malet, tegnet og kreeret kunsthåndværk. De danske bladtegnere udstillede oktober. Udstillingen kom i stand i samarbejde med Foreningen for de danske bladtegnere, som var på rejse i Grønland ifm. Udstillinger i Nuuk og Ilulissat.

16 Katuaq 14 Artic Inu Ice Anna Elionora Olsen Rosing og Anna Gunnarsdottir udstillede med deres værker af islandsk lammefilt og hjemmelavet papir. Udstillingen foregik november. Isabelle Vasseur fra Frankrig udstillede december. Kunstmalerier af med motiver inspireret af Østgrønlandsk natur. Foredrag Katuaq benyttes ofte til foredrag og arrangerer i samarbejde med andre el. selvstændigt foredrag i Katuaq. Der har i 2012 været 15 foredrag, hvor 4 af foredragene var Selvstyret s arrangementer, kaldet Mød din forsker. Iværksætter Messe, Kommuneqarfik Sermersooq, 14. januar Carsten Egevang, fotos fra Grønland, 2. februar Informationsaften om kulturelle tilskudsordninger, 9. februar Chris Minh Doky, Mit liv med musikken, 11. februar Bubber, Positivitet og livsglæde få et bedre arbejdsklima ved hjælp af humor 17. marts Siumut, Debat om råstoffer, 21. marts Mød din forsker, Grønlandske organismer som biologiske ressourcer, 3. april Mød din forsker, 17. april Verdens bogdag, 22. april Mød din forsker, 3. maj 2012 Foredrag om filmen Inuk, 13. maj 2012 Siumut, Mød Siumut s medlemmer i Inatsisartut, 21. maj Martin Møller, Motivation, målsætning og træning, 30. maj Mød din forsker, 4. juni Katuaq arrangerede 4 foredrag i Katuaq s egne foredrag var følgende:

17 Katuaq 15 Foredrag med Carsten Egevang Carsten Egevang holdt d. 2. februar et foredrag i Lille sal omkring naturfotografering i Grønland. Der var gratis entré og Lille sal blev fyldt til bristepunktet af ca. 100 publikummer. Arrangementet blev til i samarbejde med Milik Publishing. Chris Minh Doky I forbindelse med at Chris Minh Doky besøgte Katuaq og spillede en koncert holdt han også et foredrag Mit liv med musikken. Det var et gratis arrangement i Lille sal d. 11. februar og der kom ca. 60 publikummer. Chris Minh Doky fortalte om sin vej ind i musikken og spillede nogle numre. Positivitet og Livsglæde foredrag med Bubber Blev afholdt 17. marts om aftenen. Det var et godt foredrag hvor man også fik rørt lattermusklerne og med et budskab om at få mere positivitet ind i hverdagen og bl.a. fået bedre arbejdsklima ved hjælp af humor. Der kom 152 til foredraget. Mads Ole Kristiansen. 1. december 2012 Et gratis arrangement med foredrag, trommedans og debatoplæg Om at være fuldtidsfanger I nutidens Nordgrønland. Arrangeret i samarbejde med Ilulissat kulturhus der kom Ca. 100 publikummer. Film Katuaq `s biograf fortsatte sin premierefilmstatus i 2012 som kategori A, som er klassificering der giver Katuaq ret til at vise premierefilm. Hele film og biografbranchen udvikles i disse år til nye tekniske højder indenfor 3D og digitalisering. Ved hjælp af et stort sponsorat fra Royal Arctic Line i 2011 opgraderede Katuaq sin biograf til digital 3D biograf. Royal Arctic Logistics er desuden sponsor på fragt af film. I 2012 udskiftede katuaq sit biograf lydanlæg. Det nye lydanlæg har gjort at biografen nu sender lyd ud i 7.1, hvilket betyder at lyden kommer i 7 forskellige lyd kanaler og 1 subwoffer. Nu er Katuaq biograf fuldt opgraderet til den nye digitale filmalder og vi er sikret mange år frem. I Januar holdte Katuaq Kinesisk filmfestival i samarbejde med den Kinesiske ambassade i København. Katuaq viste 8 forskellige film fra Kina i Lille sal. I 2012 var også Katuaq s 15 års fødselsdag, så den 15. februar viste Katuaq Løvernes konge i 3D for kun 20 kr og der var fuldt hus. Art Cinema og DOXBIO forsatte i 2012, og der er stigende interesse for alternative film. Katuaq s samarbejde med de mindre filmselskaber gør huset kan tilbyde mange forskellige små film.

18 Katuaq 16 Top 5 mest sete film i Inuk: gæster 2. The Twilight Saga - breaking dawn del 2: gæster 3. Hobbitten en uventet rejse 3D: gæster 4. The Avengers 3D: gæster 5. The Dark knight rises: gæster Filmforestillinger 161 forskellige film med 949 forestillinger og gæster. Heraf blev 16 film vist i børnefilmklubben med 15 forestillinger for 739 børn. Møder og Konferencer Katuaq har haft mange møder og konferencer i Katuaq gør en stigende indsats for at servicere møde- og konferencearrangører og deltagere og tilstræber høj kvalitet i bespisning og servicering fra personalet i café, køkken og teknisk afdeling. Katuaq begyndte i juni måned at have åben alle ugens dage i caféen og hele huset, åbningstiderne blev ligeledes lavet om, så Katuaq s køkken har åben fra Dette tiltag er blevet taget vel modtaget af Katuaq s kunder, som nu kan spise i Caféen inden de går i biografen. Katuaq s børnehjørne er blevet attraktivt for mange børnefamilier, som kan nyde en rolig middag eller brunch, mens deres børn stille ser tegnefilm eller leger med det legetøj der er til rådighed. I 2012 lagde følgende virksomheder store konferencer i huset: Fjernundervisningskonference ved Departementet for Uddannelser i februar måned Safarissoq konference ved Kompetence kompagniet i samarbejde med Tele Post i april måned EU- Ambassadørerne ved Grønlands Selvstyres Udenrigsdepartementet i maj måned Arctic Base Supply/Shell i Juli måned Departementet for familie, kirke og ligestilling i september måned INERIK ved Sermersooq Erhvervsråd i oktober måned Borgermøde ved Råstofsdirektoratet i oktober måned Departementet for bolig, infrastruktur og trafik i oktober måned Promote Island Messe i oktober måned Grønlands julemærke i oktober måned Åbning af Arktisk Kommando, med deltagelse af hendes majestæt Dronningen, i oktober måned Telepost i december måned

19 Katuaq 17 Møder og konferencer 227 endagsmøder, seminarer receptioner selskaber konferencer 40 konferencer eller kurser over 1 dags varighed 14 aflyste møder 124 andre møder (enten intern, gratis el. med rabat) I alt har der deltaget gæster. Kompetenceudvikling Personale HR strategien er et af Katuaq s vigtigste strategier for at opnå den interne udvikling, der er forudsætning for et højt serviceniveau for kunder og samarbejdspartnere og for fastholdelse og udvikling af medarbejdere. Katuaq tilbød og sendte igen i 2012 en række medarbejdere på kompetenceudvikling i forskellige fag. Følgende kurser og uddannelser blev afviklet i 2012: Førstehjælpskursus, Grundlæggende lederkursus, Fra leder til HR-ansvarlig, Skriv til Nettet- bedre webkommunikation, Målrettet PR, Få styr på miljøarbejdet, Thomas Person Profil Analyse (PPA) certificering, C5- kursus, NLP - Personlig Ledelse og Organisations- og Relationssystem Coaching. Antal ansatte Katuaq havde i 2012 gennemsnitlig 20 månedslønnede og 34 timelønnede medarbejdere, dvs i alt 54 ansatte. (svarende til 39 årsværk). Der var pr. 31. december kvindelige og 28 mandlige ansatte i Katuaq. Det samlede timeforbrug for timelønnede udgjorde 19 årsværk i Information og markedsføring Information og markedsføring Hjemmesiden er det centrale markedsføringsmedie for Katuaq ved siden af den ugentlige annoncering i Nuuk Ugeavis, radiospots i Nuuk FM, Facebook, TV-spots i KNR TV, samt plakatophæng i byen. Herudover udgør kernen i Katuaq s informationsformidling den daglige servicering og information fra Katuaq s reception. Antal besøg Der har i 2012 fra 1. januar 31. december været besøg på hjemmesiden samt sidevisninger. Det gennemsnitlige tidsforbrug på hjemmesiden er 1:35 minutter. 75,86 % af besøgene på hjemmesiden har været fra Grønland, hvor 20,31 % af besøgene var fra Danmark, de resterende 2,83 % er fordelt på Frankrig, USA, Norge og andre lande.

20 Katuaq 18 PR Katuaq vægter information omkring Katuaq s arrangementer højt. Derfor er Katuaq begyndt at måle PR indsatsen ud fra kriterier som antal bragte i forhold udsendte pressemeddelelser. Målingen kan vise hvor der skal skabes forbedringer. Pressemeddelelser Der er i 2012 blevet bragt 37 af de 49 pressemeddelelser der er blevet sendt ud til pressen. Teknik og Rengøring 2012 har været et meget travlt år for Teknisk afdeling, som har udført mange små som store opgaver vedr. arrangementer, møder og konferencer samt vedligeholdelse af bygningen. Teknisk afdeling er bemandet med 4 teknikere og 2 elever. Rengøringsafdelingen har efter stor udskiftning i det første halvår af 2012, endelig fået faste og stabile medarbejdere. Der er 4 ansatte i afdelingen. Elever I januar startede Naleraq Eugenius som Teater, udstillings-og Eventtekniker. I august startede Hans Ole Amossen som Lyd og Lys-og Eventtekniker. Strategi- og handlingsplan Strategien for Katuaq for blev lavet i efteråret I forbindelse med evalueringen blev effekterne af samfundsbesparelserne drøftet, husets stigende vedligeholdelsesbehov og deraf husets fortsat stramme økonomi. De væsentligste resultater opnået i 2012 var: Afvikling af adskillige arrangementer med fokus på kvalitet i oplevelsen bl.a. Kulturnatten, Nytårskoncerten, Nordisk Musikfestival, Kimik forårsudstilling, sommerudstillingen m.fl. samt alle de mange andre kulturarrangementer der har været i årets løb. Konferencer som; Grønlands Selvstyres fjernundervisningskonference, Sarfarissoq og besøg af EU ambassadørerne samt Arktisk Kommando s indvielse i Nuuk. Samarbejdsaftaler etableret med Nordisk Koncertkor, NAIP, Orkesterskolen og Musikskolen. Nyt sponsorkoncept Katuaq Erhvervsklub igangsat; hovedsponsor Air Greenland, kultursponsor Grønlandsbanken, Brugseni, Tele Post, Royal Arctic Line, BankNordik og Deloitte. DOX Bio og Art Bio indført med succes Lydkvalitet i digitalbiograf opgraderet med nyt lydanlæg PR indsats målinger igangsat

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /.

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review)

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 70 FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT 2011 (Opstillet

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015 iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts - 31. december 2015 CVR-nr. 36 70 46 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik CVR-nr Årsrapport 2014

Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Foreningsoplysninger m.v. 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors erklæringer 5-6. Ledelsesberetning 7. Resultatopgørelse 8.

Foreningsoplysninger m.v. 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors erklæringer 5-6. Ledelsesberetning 7. Resultatopgørelse 8. CVR-nr. 17 01 24 36 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.03.13 Hans-Christian Ohrt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

KONVOLUTTEN APS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN

KONVOLUTTEN APS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN KONVOLUTTEN APS VESTERBALLEVEJ 2 B, SNOGHØJ 7000 FREDERICIA ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 01.07.2011-30.06.2012 19. REGNSKABSÅR CVR. NR. 17 36 65 48 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr.

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nerdborg Golfbane Ap

Nerdborg Golfbane Ap Nerdborg Golfbane Ap Johan Bondes Vej 9, 6430 Nordborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 16 50 71 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 Henrik Christensen

Læs mere

dbio - Sjælland Årsregnskab 1. januar december 2015

dbio - Sjælland Årsregnskab 1. januar december 2015 dbio - Sjælland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

HNJ Entreprenør A/S CVR-nr

HNJ Entreprenør A/S CVR-nr CVR-nr. 24 22 09 82 Årsrapport 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. juni 2013. Henrik Neergaard Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31.

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31. Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østergade 130, 6900 Skjern Årsrapport for 26.

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Redoffice A/S Kvaglundvej 89, 6705 Esbjerg

Redoffice A/S Kvaglundvej 89, 6705 Esbjerg Redoffice A/S Kvaglundvej 89, 6705 Esbjerg CVR-nr. 27 96 66 59 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. april 2016.

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA Bjørnø 17 5600 Faaborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/03/2016 Jess Myrthu

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Strib Vandværk A.m.b.c. Årsropport åan

Strib Vandværk A.m.b.c. Årsropport åan Strib Vandværk A.m.b.c. Årsropport åan Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 2011 for Andelsselskabet Strib Vandværk. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AB HORIZON ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Bo Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie

Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie c/o SFAH Hørsvinget 5 2630 Taastrup CVR-nr. 84 31 56 13 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere