revision K/S TietgenByen Arsrapport 1. januar december 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "revision K/S TietgenByen Arsrapport 1. januar - 31. december 2011"

Transkript

1 tilid 8kobervcekt revision K/S TietgenByen CVR-nr Arsrapport 1. januar december 2011 Arsrapporten X fremlagt og godkendt pa seiskabets ordinre generalforsam ling den 22. marts Dirigent 1iii: 1 il I J) 0 1 U

2 Indholdsforteqnelse Side PÆtegninger Ledelsesp tegning 1 Den uafhngige revisors erklringer 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Arsregnskab 1. januar -31. december 2011 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgłrelse 8 Balance 9 Noter 11 O revhsimn

3 Ledelsesp teg fling Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt rsrapporten for regnskabs ret 1. januar december 2011 for K/S TietgenByen. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med rsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmssig, og efter vor opfattelse giver rsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegłrelse for de forhold, som beretningen omhandler. Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Viby J, den 6. marts 2012 Bestyrelse Mogens Weel Krammer Peter Locht _- Jan,,tiKristensen rgd =ijiru.i

4 Den uafhngige revisors erkiringer Til kapitalejerne i K/S TietgenByen P tegning pa rsregnskabet Vi har revideret rsregnskabet for K/S TietgenByen for regnskabs ret 1. januar december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgłrelse, balance og noter. Arsregnskabet udarbejdes efter rsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for Ærsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et rsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med rsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nłdvendig for at udarbejde et rsregnskab uden vsentiig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller feji. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion am rsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi har udfłrt revisionen i averensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifłlge dansk revisarlovgivning. Dette krver, at vi overholder etiske krav samt planlgger og udfłrer revisionen for at apn hłj grad af sikkerhed for, om rsregnskabet er uden vsentlig fejlinformation. En revision omfatter udfłrelse af revisionshand linger for at opn revisionsbevis for belłb og aplysninger i rsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhnger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for vsentlig fejlinformation i rsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller feji. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et rsregnskab, der giver et retvisende billede. Formalet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter amstndighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, am ledelsens vaig af regnskabspraksis er passende, am ledelsens regnskabsmssige skłn er rimelige samt den samlede prsentation af rsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstrkkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. revon 2

5 KIS TietgenByen Den uafhnqiqe revisors erkl&rincier Konklusion Det er vores opfattelse, at rsregnskabet giver et retvisende billede af seiskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af seiskabets aktiviteter for regnskabs ret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med 6rsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til rsregnskabsloven gennemlst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tiiig til den udfłrte revision af rsregnskabet. Det er pa denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med arsregnskabet. Arhus, dep-6arts 2012 rgd revision I tautbriseretrevisi/nspartnerselskab statsaut rise ret revisor u onset revlcn 3

6 Seiskabsoplysninger Seiskabet KJS TietgenByen c/a Crescendo NS Chr. Xs Vej Viby J Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 16. januar 2003 Hjemsted: Arhus Regnskabsr: 1. jan uar december 9. regnskabs r Bestyrelse Mogens Weel Krammer Peter Locht Jan Hłgh Kristensen Revision rgd revision, statsautoriseret revisionspartnersetskab, Sommervej 31 C, 8210 Arhus V Generalforsamling Ordinr generalforsam ling afholdes 22. marts 2012 pa seiskabets ad resse. revi5cjr 4

7 Ledelsesberetnin Hovedaktivitet Kommanditseiskabets forml er at investere I erhvervsejendomme og dermed beslgtet virksomhed. Kommanditselskabet blev stiftet den 16. januar 2003 og har siden erhvervet ejendom men: - Matr. nr. 60b, Fraugde by, Fraugde, beliggende P.L. Brandts AIle 2, 5220 Odense Sł. Seiskabet har i 2007 erhvervet fłlgende grundstykke: - Matr. nr. 76, Fraugde by, Fraugde, beliggende P.L. Brandts Alle 6, 5220 Odense Sł. UsdvanIige forhold Der er ingen usdvanhige forhold I regnskabet. Usikkerhed ved indregning eller mæling Der er ingen usikkerheder ved indregning og m ling I regnskabet. Udvikling i aktiviteter og łkonomiske forhold Arets nettoomstning udgłr t.dkk mod t.dkk sidste Ær. Det ordinre resultat udgłr t.dkk mod t.dkk sidste r. Ledelsen anser rets resultat for tilfredsstillende. Begivenheder efter regnskabsærets udlob Efter regnskabs rets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vii kunne forrykke seiskabets finansielle stilling vsentligt. revlsujn 5

8 Anvendt reqnskabspraksis Arsrapporten for K/S TietgenByen er aflagt i overensstemmelse med rsregnskabslovens bestemmeiser for en kiasse B-virksomhed. Arsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste r. Generelt om indreg fling 09 mªling I resultatopgłrelsen indregnes indtgter I takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes vrdireguieringer af finansieiie aktiver og forpligtelser. I resultatopgłrelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligteiser samt tiibagefłrsler som fłlge af aandrede regnskabsmssige skłn af belłb, der tidiigere har vret indregnet I resultatopgłreisen. Aktiver indregnes I balancen, n r det er sandsynligt, at fremtidige łkonomiske fordele vii tilflyde seiskabet, og aktivets vrdi kan males palideligt. ForpIigtelser indregnes i baiancen, n r det er sandsynhigt, at fremtidige łkonomiske fordele vii frag seiskabet, og forpligteisens verdi kan males p lideligt. Ved fłrste indregning males aktiver og forpiigteiser til kostpris. Efterfłlgende males aktiver og forpiigtelser som beskrevet nedenfor for hver enkeit regnskabspost. Visse finansielle aktiver og forpiigtelser males til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over lłbetiden. Amortiseret kostpris opgłres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tiiig/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen meilem kostpris og nominelt belłb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets ever forpligtelsens Iłbetid. Ved indregning og maling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden rsregnskabet aflgges, og som vedrłrer forhold, der eksisterede pa balancedagen. Resu Itatopgł relsen Nettoomstn ing Nettoomstning best r af husiejeindtgter. HusIejeindtgter er periodiseret og indregnes ekskl. moms og afgifter. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration. Finansielle poster Finansielle indtgter og omkostninger indehoider renteindtgter og renteomkostninger, realiserede og u- realiserede kursgevinster og kurstab vedrłrende vrdipapirer, gid og transaktioner i fremmed valuta. Finansielle indtgter og omkostninger indregnes med de belłb, der vedrłrer regnskabs ret. revlsion 6

9 Anvendt regnskabspraksis Ba Ia ncen Materielle anigsaktiver Ejendommen matr. nr. 60b, Fraugde by, Fraugde, beliggende P.L. Brandts Aile 2, 5220 Odense Sł, vrdiansttes i fłrste regnskabs r til anskaffelsessum inklusiv kłbsomkostninger. Grunde uden p begyndt bebyggeise vrdiansttes til anskaffelsessum inkiusiv kłbsomkostninger. Ejendommen vii efter fłrste indregning, lłbende blive reguleret til dagsvrdi, fastsat pa baggrund af marked sforholdene pa balancedagen. Ejendommen males pa baggrund af en afkastbaseret dagsvrdi. Ejendommens afkast beregnes pa grundiag af det forventede driftsafkast I forhold til ejendommens opgjorte vrdi med tiiig af deposita. Ejendommens forventede driftsafkast er baseret pa det kommende ars husleje, herunder indregning af eventuei tomgang, med fradrag af budgetterede ejendoms- og administrationsomkostninger. Opgłrelsen af dagsvrdien foretages af ledelsen. Tilgodehavender Tilgodehavender fra saig og tjenesteydeiser males tii amortiseret kostpris, hvilket sdvaniigvis svarer tii nominei verdi. Der nedskrives til nettoreaiisationsvrdien med henbiik pa at imedeg forventede tab. Periodeafgrnsningsposter Periodeafgrnsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afhoidte omkostninger vedrłrende efterfłlgende regnskabsar. Selskabsskat og udskudt skat Som fłige af at K/S TietgenByen ikke er et selvstndigt skattesubjekt, omfatter arsrapporten ikke skat af seiskabets driftsresultat. GIdsforpIigteIser Finansieiie gidsforpiigteiser indregnes ved l noptagelse tii det modtagne provenu med fradrag af afhoidte transaktionsomkostninger. i efterfłigende perioder indregnes de finansieiie forpligtelser til amortiseret kostpris svarende tii den kapitaliserede vrdi ved anvendeise af den effektive rente, s iedes at forskeiien meliem provenuet og den nomineiie verdi indregnes i resuitatopgłreisen over i neperioden. Periodeafgrnsningsposter Under periodeafgrnsningsposter indregnes modtagne betaiinger vedrłrende indtgter i de efterfłlgende ar. 7

10 Resultatopciorelse 1. lanuar -31. december Note DKK DKK Lejeindtgt Ejendomsomkostninger Andre eksterne omkostninger Resultat for finansielle poster Andre finansielle indtgter Andre finansielle omkostninger Arets resultat Forsiag til resultatdisponering: Overfores til overfłrt resultat Disponeret i alt re 1lscDn 8

11 Balance 31. december Aktiver Note DKK DKK AnIgsaktiver 1 Grunde og bygninger Materielle anigsaktiver i alt Anlgsaktiver i alt Omstn ingsaktiver Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavender i alt Omstningsaktiver i alt Aktiver i alt flevidfl 9

12 Balance 31. december Passiver Note DKK DKK Egenkapital 2 Virksomhedskapital Reserve for dagsvrdi p investeringsaktiver łvrige reserver Overfłrt resultat Egenkapital i alt GIdsforpIigteIser Gld til real kred iti nstitutter Langfristede gldsforpligteiser i alt Gld til pengeinstitutter Leverandłrer af varer og tjenesteydelser Anden geld Periodeafgrnsningsposter Kortfristede gldsforp!igtelser i alt GldsforpligteIser i alt Passiver I alt Pantstninger og sikkerhedsstillelser 5 Eventualposter 10

13 Noter 31/ / DKK DKK 1. Grunde og bygninger Kostpris 1. januar Kostpris 31. december Opskrivninger 1 januar Opskrivninger3l. december Regnskabsmssig verdi 31. december Ejendommen males pa baggrund af en afkastbaseret dagsvrdi. Ejendommens afkast beregnes pa grundlag af det forventede driftsafkast i forhold til ejendommens opgjorte vrdi med tillg af deposita. Ejendommens forventede driftsafkast er baseret pa det kommende rs husleje, herunder indregning af eventuel tomgang, med fradrag af ejendommens budgetterede ejendoms- og administrationsomkostninger. Ejendommen er en lagerbygning, som er fuldt udlejet 2. Egenkapital Virksomhedskapital Reserve for dagsvrdi pa investeringsaktiver łvricie Overfłrt Saldo 1. januar 2011 Arets overfłrte overskud eller underskud Udloddet resultat Saldo 31. december Stamkapitalen best r af 80 anparter a nominelt DKK Ingen anparter er tillagt srlige rettigheder. Investorerne har i henhold til vedtgternes 5 pligt til at indbetale op til 60% af rets skattemssige underskud efter maksimale skattemssige afskrivninger. Der har ikke vret aandringer i stamkapitalen i de seneste 5 Ær. re\fbcn 11

14 Noter 3. GIdsforpIigteIser RfnId (Irl i (Ir1 i Olf GId til real kred iti nstitutte r Pantstninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gid til real kred iti nstitutter og kreditinstitutter, DKK , er der givet pant grunde og bygninger, hvis regnskabsmssige verdi pr. 31. december 2011 udgłr DKK Pantebrev stort DKK Ejerpantebrev stort DKK Ejerpantebrev start DKK Ejerpantebrev stort DKK Transport i kommanditisternes forfaidne og uforfaidne ind beta lingsforpligtelser -Transport i Iejeindtgterne 5. Eventualposter Eventualaktiver NS Harald Nyborg har afgivet garanti DKK ,54 til at opfyldetse af forpligtelserne I den indg ede Iejekontrakt. Eve ntu a Ito rp Iigte Ise r Seiskabet har indg et aftale am seiskabsadministration med Crescendo Administration ApS. Forpligtelsen belłber sig i hele uopsigelighedsperioden til DKK , hvoraf DKK er forpligtelse I re,sori 12

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S CVR-nr.

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Halsnæs Bryghus A/S. Nordre Beddingsvej 35 3390 Hundested CVR-nr.: 30505948

Halsnæs Bryghus A/S. Nordre Beddingsvej 35 3390 Hundested CVR-nr.: 30505948 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 30. maj 2015. Advokat Lone Munk Jensen Dirigent Halsnæs Bryghus A/S Nordre Beddingsvej 35 3390 Hundested CVR-nr.: 30505948 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere