- viden til at gro. Årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- viden til at gro. Årsrapport"

Transkript

1 - viden til at gro Årsrapport 2014

2 2014 i ord og billeder 3 Ordinær generalforsamling 4 Ledelsens påtegning 5 Ledelsesberetning 6 Den uafhængige revisors erklæring 8 Den uafhængige revisors erklæring 9 Revisionspåtegning 9 Resultatopgørelse Balance 11 Indhold

3 2014 i ord og billeder 3

4 Ordinær generalforsamling 2015 Mandag den 9. marts 2015 i Sakskøbing Sportscenter Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Godkendelse af valgregulativ og valg af stemmetællere og dirigent. Valgregulativet og vedtægterne kan ses på eller rekvireres på telefon Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år samt arbejdsplaner for indeværende år ved formand John Nielsen. 3. Debat om bestyrelsens beretning. 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 5. Forslag til vedtægtsændringer. Ændringer samt motivation vedlagt som bilag. 6. Behandling af indkomne forslag i øvrigt. 7. Valg af medlemmer til foreningens bestyrelse samt suppleanter hertil. Følgende ønsker ikke genvalg: Ole Lauridsen, Lars Rubæk og Torben Nielsen. Ifølge valgregulativet vil suppleanter til bestyrelsen være de, der har opnået flest stemmer uden at være blevet valgt. 8. Øvrige valg herunder valg af revisorer. a. Valg af 2 revisorer blandt foreningens stemmeberettigede medlemmer I. Vagn Juszczyk, frit valgt II. Karl Vagn Jensen, frit valgt 9. Eventuelt.

5 Ledelsens påtegning Nykøbing F., den 24. februar 2015 Gert Klitgaard (direktør) Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2014 for Dansk Landbrug Sydhavsøerne. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingen. I bestyrelsen John Nielsen (formand) Ole Lauridsen (næstformand) Christian Henriksen Jens Bring Jesper Tambour Jørgen Rye Rasmussen Lars Rubæk Martin Brandt Dissing Morten Hansen Torben Nielsen 5

6 Ledelsesberetning Hovedaktivitet DLS s hovedaktiviteter er delt i Foreningen og Virksomheden. Foreningens overordnede mission er at styrke og udvikle medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske og kollegiale interesser på Sydhavsøerne og fungere som erhvervspolitisk talerør for medlemmerne. Foreningens vision: 1. DLS er det lokale samlingspunkt for regionens landbrug. 2. DLS varetager medlemmernes politiske interesser. 3. DLS arbejder for en positiv anerkendelse af landbruget i samfundet. Virksomhedens vision: 1. DLS skal være den naturlige samarbejdspartner for regionens landbrug. 2. Skal være en attraktiv samarbejdspartner for virksomheder og privatpersoner med behov for rådgivning og service. 3. Beskæftige landets bedste rådgivere. 4. Er en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere. 5. Drive en af landets bedste og vigtigste forsøgsvirksomheder. I 2014 har projektet Kunden i Centrum været en del af strategien frem mod 2017 i alle afdelinger. Motto er: DLS viden til at gro. Aktiviteter i 2014 Foreningen I 2014 blev der afholdt en strategidag, hvor bestyrelsen udstak kursen mod En del af kursen er formuleret i foreningens værdigrundlag. Der tager udgangspunkt i Information, Dialog, Synlighed og Respekt. Foreningen skal synliggøre de politiske holdninger, aktiviteter og resultater. Dialogen skal være åben og proaktiv, så den sikrer de bedste udviklingsmuligheder for medlemmerne. DLS skal være synlig, samt have gennemslagskraft og dermed skabe resultater for medlemmerne. Det skal foregå i respekt for det enkelte medlem og fællesskabet i foreningen, for at skabe de bedste erhvervsvilkår for medlemmerne. Politisk har foreningen været meget aktiv i forhold til lokale forhold på Sydhavsøerne i de 3 kommuner, Lolland Kommune, Guldborgsund Kommune og Vordingborg Kommune. På landsplan har DLS været med til at sætte sit klare aftryk i forbindelse med L&F s retssag vedr. randzoner og andre verserende sager. DLS Planteavl De politiske vinde i forhold til randzoner, vandplaner, retentionskort og meget mere har affødet mange aktiviteter i DLS Planteavl. Det er besluttet, at DLS skal være proaktiv i forhold til at frembringe faglige data til at understøtte argumentationen for en målrettet regulering af gødning til især sukkerroer. Der er etableret mini-våd-område, forsøg med øget kvælstoftilførsel og ikke mindst etableret en station for kontinuert måling af drænvandsflow. Forsøgsvirksomheden har i 2014 haft et aktivitetsniveau, der ikke er set tidligere med hensyn til antal forsøgsparceller, observationer og ikke mindst indtjening. Antallet af forsøgsparceller for udenlandske aktører er steget markant i forhold til tidligere, og ikke mindst omsætningen. Det skyldes dels en optimal placering i forhold til klimatisk sikkerhed, og dels en høj faglig kompetence for afvikling af forsøgene. I løbet af 2014 er der afholdt 12 markvandringer, hvor alle faglige konsulenter har været med til at formidle den nyeste viden inden for plantebeskyttelse, så-/sprøjteteknik, gødningsoptimering, anvendelse af drone m.m. til vores kunder. I løbet af 2014 er der afholdt lovpligtige sprøjtekurser for ca. 500 landmænd. DLS Økonomi I løbet af 2014 er der afholdt flere gå-hjem-møder, hvor temaet har været generationsskifte. Med et kundeunderlag, hvor 33% er over 65

7 Ledelsesberetning år vil der inden for de næste 5-7 år være et stort behov for nye, unge landmænd til at overtage de nuværende bedrifter. For at forberede den generation af landmænd, der skal ud af erhvervet, er der afholdt flere møder for at synliggøre de processer, der skal gennemgås inden et salg/ generationsskifte igangsættes. Ligeledes er der afholdt møder for den nye generation af landmænd, for at hjælpe dem til at være bedst muligt forberedt som selvstændig landmand. Udbredelsen af SUMMAX (elektronisk faktura/arkiv) er intensiveret i 2014, hvor DLS sammen med 3 andre DLBR-virksomheder har taget teten for at udrulle denne elektroniske løsning. Pr. 31. december 2014 er ca. 12% af kunderne på SUMMAX, det er meget tilfredsstillende. Rationalisering af arbejdsprocesserne i regnskabsproduktionen er forsat en vigtig faktor og målet er stadig at ligge blandt de 10% i DLBR med den bedste effektivitet. Det er en proces, hvor alle nye teknologiske fremskridt skal implementeres. Revisionsfirmaet Strange DLS ApS er lukket i løbet af efteråret 2014 og størsteparten af kunderne er overført til DLS. DLS Service 2014 må betegnes som back to basic, hvor hovedaktiviteten har været praktisk bistand. Et år hvor der har været fokus på Kunden i Centrum og medarbejdertrivsel. Der er i 2014 gennemført en kundetilfredshedsundersøgelse, hvor 94% af kunderne er tilfredse med den service som DLS Service udfører og de vil anbefale andre at benytte DLS. 97% af kunderne er meget tilfredse med samarbejdet med deres faste assistent, og 96% af kunderne svarer at assistenterne møder til aftalt tid. Efteråret er brugt på kursusaktivitet for personalet. Økonomisk er DLS Service kommet ud med et meget flot resultat med et overskud på ca kr. Regnskab 2014 Det samlede resultat i 2014 i DLS er et overskud på kr (4,56% af oms.). Det er en forbedring på kr i forhold til budgettet. Omsætningen er faldet med godt kr i forhold til Det skyldes især ændret fokusmål i DLS Service, hvor der har været en nedgang på ca. kr Driftsomkostninger er steget med kr kr. Det skyldes dels øget kontingentindbetaling til L&F på kr og dels øget omkostninger til faglig bistand. Personaleomkostningerne beløber sig til kr (70% af oms.), det er et fald på kr , hvor hovedparten igen skyldes ændret fokusmål i DLS Service. Lokaleomkostningerne er i alt kr , det er en stigning på kr i forhold til I denne øgede udgift er indregnet fuld fradrag for renovering af indgangsparti på Agrovej 1 på kr Renteindtægter og kursreguleringer er steget i forhold til 2013, det skyldes især positiv kursregulering på værdipapirer. Årets resultat på kr og en egenkapital på kr. 11,2 mill må betegnes som et særdels godt og tilfredsstillende resultat. Forventninger til 2015 DLS vil have fokus og udvise handlekraft for at skabe endnu større politisk og faglig synlighed med udgangspunkt i strategien DLS Faglighed og kompetencerne hos DLS medarbejdere skal fortsat styrkes via målrettet efteruddannelse, et øget tværfagligt samarbejde og ikke mindst uddannelse af unge medarbejdere, der på sigt skal tage over ved internt generationsskifte i DLS. Budgettet udviser et overskud på kr Årsværk ansatte i DLS og DLS-Service , , , ,0 7

8 Den uafhængige revisors erklæring Til medlemmerne i Dansk Landbrug Sydhavsøerne Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Landbrug Sydhavsøerne for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revison omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

9 Den uafhængige revisors erklæring Revisionspåtegning Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysninger i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Folkevalgte revisorer Som folkevalgte revisorer har vi gennemgået foreningens årsrapport for Vi tilslutter os de handlingsplaner, som bestyrelsen har fundet nødvendige at gennemføre. Nykøbing F. den 26. februar 2015 København, den 24. februar 2015 Vagn Juszczyk Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Karl-Vagn Jensen Mogens Henriksen statsautoriseret revisor 9

10 Resultatopgørelse Budget Regnskab Budget Regnskab Indtægter Kontingenter Planteavl Økonomirådgivning, ejendomshandel m.m Familieudvalget Hjemmeservice Andre fælles driftsindtægter Huslejeindtægter Omkostninger Driftsomkostninger Personaleomkostninger Lokaleomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Renteindtægter m.m Renteudgifter og kursregulering værdipapirer Resultat før skat Skat Årets resultat Uddrag af det officielle regnskab.

11 Balance pr Aktiver Immaterielle anlægsaktiver Goodwill Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Passiver Egenkapital i alt Gæld Langfristet gæld Nordea Kredit Jubilæumsfondene Medarbejderobligationer Finansielle anlægsaktiver Andre værdipapirer og kapitalandele Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Debitorer Igangværende arbejde Periodeafgrænsningsposter Øvrige tilgodehavender Kortfristet gæld Kortfristet del af langfristet gæld Modtagne forudbetalinger fra kunder Skyld til acontokunder Vare- og tjenesteydelser Periodeafgrænsningsposter Anden gæld Gæld i alt Passiver i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

12 Agrovej Nykøbing F. Tlf.: Fax:

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Årsregnskab 2013 Lyngbygaard Golf Klub Indholdsfortegnelse Side Kluboplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Bestyrelsesberetning 4

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 4 Virksomhed... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Forsikring & Pension. Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension. Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Generelle oplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 7 Resultatopgørelse

Læs mere

Forsikring & Pension

Forsikring & Pension Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Generelle oplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 7 Anvendt

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere