Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008"

Transkript

1 Ejerfreningen DOMUS VISTA PARK III Generalfrsamling Referat fra rdinær Generalfrsamling nsdag, den 26. marts 2008 Til stede Der deltg repræsentanter fra 51 lejligheder. Der var endvidere afleveret 9 fuldmagter. De tilstedeværende samt afgivne fuldmagter repræsenterede et frdelingstal på ud af et samlet frdelingstal på Det svarer til 25,9 % af det ttale frdelingstal Endvidere deltg ejerfreningens inspektør Søren Hansen. Dagsrden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Aflæggelse af beretning fr Frelæggelse til gdkendelse af Vedligehldelsesplan fr ejerfreningen 6. Frelæggelse til gdkendelse af årsregnskab med påtegning af revisr 7. Frslag fra bebere (5) 8. Frslag m installering af nye varmemålere 9. Frelæggelse til gdkendelse af Budget fr Valg af 2 medlemmer til Bestyrelsen: Liv Kvaale ønsker ikke genvalg Preben Thmsen villig til genvalg Valg af 2 suppleanter: Mgens Dybdal villig til genvalg Ny suppleant, da Neel Kragh er indtrådt i Bestyrelsen efter Jhn Williams 11. Valg af revisr 12. Eventuelt Frud fr Generalfrsamlingen var følgende materiale blevet mdel til rientering: Bestyrelsens Beretning fr 2007, Regnskab fr 2007, Budget fr 2008 med Vedligehldelsesplan, frslag fra bebere g frslag m installatin af nye varmemålere 1. Valg af dirigent Frmanden, Liv Kvaale, bød velkmmen g nævnte, at vres administratr Kaj Dannesøe desværre ikke kunne være til stede på grund af sygdm. Derefter præsenterede hun bestyrelsen g freslg Uffe Berg, Ahrnskellet 24, 2 sm dirigent. Frslaget blev gdkendt med akklamatin. Uffe Berg takkede fr hvervet sm dirigent g knstaterede, at Generalfrsamlingen var lvligt varslet g dagsrdenen i verensstemmelse med Vedtægterne. Dirigenten meddelte, at beslutninger på generalfrsamlingen træffes på grundlag af flertal af stemmer efter frdelingstal, men at dirigenten ved håndsprækning ved hver stemmeafgivelse vil afklare, hvrvidt det vil være nødvendigt med skriftlig afstemning. 2. Valg af referent Dirigenten freslg Preben Thmsen, Ahrnskellet 20,2 sm referent, hvilket blev gdkendt. Side 1 af 8

2 Ejerfreningen DOMUS VISTA PARK III Generalfrsamling 3. Valg af stemmetællere Dirigenten freslg, at frreste deltager til venstre fr hvert af de brdene blev valgt sm stemmetæller, hvilket blev gdkendt. 4. Aflæggelse af Beretning fr 2007 Frmanden startede med at nævne, at Bestyrelsen havde fulgt Vedligehldelsesplanen i det mfang, vejret havde tilladt det. Vi var kmmet gunstigt ud af året, selv m vi sluttede med et underskud på kr. Bestyrelsen satser på, at ejerfreningen er frberedt på eventuelle ufrudsete udgifter i frbindelse med vedligehldelsen af vres mråde i de kmmende år. Dette kmmer til udtryk ved, at fællesudgifterne freslås frhøjet, sm det fremgår af Budgettet fr 2008, hvr der ikke er lagt p til, at der verføres midler fra Grundfnden til delvis dækning udgifterne til vedligehldelsen i Frmanden henviste i øvrigt til den udsendte skriftlige Beretning g sluttede af med at nævne, at det er Bestyrelses ønske, at der gennemføres en smmerfest i 2008 i lighed med tidligere år, men det er nødvendigt med hjælp fra beberne til arrangementet Dirigenten spurgte herefter m, m der var kmmentarer til Beretningen. Henning Hlm, Platanskellet 16, nævnte, at der var fejl i Budgettet med hensyn til frventet indestående på Grundfnden, idet denne efter Budgettet skulle være 2,9 mi. kr. i stedet fr sm anført 2,2 mi. kr. Lars Aggergren, Birkeskellet 8, gennemgik psteringerne på Grundfnden g nævnte, at afgang g tilgang udlignede hinanden, så Grundfnden frblev uændret Britta Jhansen, Platanskellet 12, henviste til, at det sidste år var blevet nævnt, at ventilatrerne på taget skulle udskiftes løbende. Hun var derfr utilfreds med, at hendes ventilatr ikke var blevet udskiftet, selv m hun havde henvendt sig flere gange til inspektøren. Søren Hansen lvede at se på sagen, g hvis den gamle ventilatr ikke virkede, ville den blive udskiftet med en renveret ventilatr. Frmanden nævnte, at der var brugt kr. i 2007 på udskiftning af ventilatrer på tagene i Platanskellet, g at der er afsat kr. i 2008 til udbedring af ventilatrerne på alle tagene. Benny Herlyng, Askeskellet 14, nævnte, at det var besværligt at kmme igennem chikanerne på stierne mellem Dmus Vista Park III g Højhuset. Han henstillede, at afstanden mellem bmmene blev gjrt bredere. Det blev lvet, at Bestyrelsen vil tage sagen p på næste møde i Fællesudvalget i maj måned i år. Jørgen Brandt, Jhs. V. Jensens Alle 26,4, freslg, at udgifterne til maling af gelænder g rækværk på balknen til de øverste lejligheder minimeres ved at tage rækværket ned m vinteren, så vres medarbejdere kunne stå g male dem i Materielgården. Frmanden nævnte, at der ville være meget arbejde med at afmntere g demntere rækværket, ligesm det ville kræve, at der blev psat en afskærmning i stedet fr, mens arbejdet blev udført. Omkstningerne til malingen var med i Budgettet fr Det måtte derfr være p til den nye Bestyrelse at verveje frslaget. Lars Aggergren, Birkeskellet 8, nævnte, at kntrakten med TDC/YuSee vedrørende kabelfrbindelsen til TV, Web Speed g Cabletalk udløber i 2009 g spurgte, hvad der skulle kmme, når kntrakten udløb. Det blev pålagt Bestyrelsen at undersøge sagen g fremkmme med frslag/tilbud. Dirigenten knstaterede, at der ikke var flere indlæg, hvrefter beretningen blev sat til afstemning. Side 2 af 8

3 Ejerfreningen DOMUS VISTA PARK III Generalfrsamling Beretningen blev enstemmigt vedtaget med akklamatin. 5. Frelæggelse til gdkendelse af Vedligehldelsesplan fr ejerfreningen Henning Hlm, Platanskellet 16, mente ikke, at Vedligehldelsesplanen var blevet lagt frem, g den var heller ikke på Ejerfreningens Hjemmeside. Frmanden nævnte, at Vedligehldelsesplanen var lagt frem i sin helhed på sidste års Generalfrsamling g at en specifikatin af vedligehldelsen fr 2008 frelå på side 3 af Budgettet fr Frmanden nævnte endvidere, at vi følger den fastlagte Vedligehldelsesplan, hvr vi i øjeblikket var i gang med udbedring af K2 skader. Det fremgår af Budgettet, hvilke arbejder, der frventes udført i Et sammendrag af Tilstandsvurdering g Vedligehldelsesplan er tidligere udleveret til alle medlemmer, men man kan rekvirere et eksemplar hs vres administratr Kaj Dannesøe, hvis man ikke er i besiddelse af planen. Der vil blive fretaget en ny gennemgang af bygningernes standard i 2009/2010. Dirigenten knstaterede, at der ikke var flere indlæg, hvrefter Budgettet blev sat til afstemning. Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 6. Frelæggelse til gdkendelse af årsregnskabet med påtegning af revisr Årsregnskabet er kmmenteret under Aflæggelse af beretning fr Dirigenten spurgte, m der var kmmentarer til regnskabet? Hans Laursen, Tjørneskellet 10, spurgte, hvad der ligger bag psten Anden gæld på kr. under Hensættelser? Frmanden plyste, at beløbet var hensat til eventuel betaling af ejerfreningens andel af asfaltbelægning på Betty Nansens Alle fr en del år siden, da vi endnu ikke har fået en regning. Hans Laursen spurgte endvidere m frrentningen af den del af ejerfreningens frmue, der henstår på en Erhvervsknt, er str nk i frhld til anbringelse på en Aftaleknt. Frmanden nævnte, at Bestyrelsen har taget initiativ til at undersøge mulighederne fr en bedre frrentning. Jørgen Brandt, Jhs. V. Jensens Alle 26,4, nævnte, at en del af svaret fremgik af regnskabet, sm viste, at vi havde fået mere i rente af indestående i Lars Aggergren, Birkeskellet 8, gjrde pmærksm på, at det kunne være et øjebliksbillede. Dirigenten knstaterede herefter, at der ikke var flere indlæg, hvrefter Årsregnskabet blev sat til afstemning. Årsregnskabet blev enstemmigt vedtaget. 7. Frslag fra bebere (5 frslag) Frslagene g Bestyrelsens kmmentarer til de enkelte frslag er sendt ud sammen med indkaldelsen til Generalfrsamlingen. Dirigenten bemærkede, at frslagene til ændring af vedtægterne kræver, at 2/3 af de fremmødte på Generalfrsamlingen g 2/3 af ejerfreningen stemmeberettigede frdelingstal stemmer fr frslagene. Hvis et frslag ikke stemmes igennem med det kvalificerede flertal, men dg får flertal på Generalfrsamlingen, påhviler det Bestyrelsen at indkalde til en ekstrardinær Generalfrsamling inden 14 dage. De frslag til ændring af vedtægterne, der vedtages med 2/3 flertal på den ekstrardinære Generalfrsamling er herefter vedtaget. Da der ikke er fremmødt 2/3 af de Side 3 af 8

4 Ejerfreningen DOMUS VISTA PARK III Generalfrsamling stemmeberettigede stemmer på denne Generalfrsamling, vil vedtægtsændringerne derfr først kunne vedtages på en eventuel senere ekstrardinær Generalfrsamling. Frslag 1 fra Jørgen Brandt, Jhs. V. Jensens Alle 26,4 Vedtægtsændring af 24 vedrørende funktinærbligen Der henvises til Jørgen Brandts udsendte frslag. Jørgen Brandt mente endvidere, at det var muligt at inspektørens ansættelsesvilkår med hensyn til funktinærbligen kunne ændres ved en ny kntrakt. Frmanden bemærkede, at bestyrelsen efterfølgende var blevet bekendt med, at en ændring af vedtægterne af denne karakter alene ville beløbe sig til ca kr. alt i alt, g ikke kr. pr. ejerlejlighed. Frank Sørensen, Lærkeskellet 8 mente, at der var en svigtende interesse fr tjenesteblig g ville freslå, at spørgsmålet blev taget p, når det bliver aktuelt. Hertil svarede Dirigenten, at det ikke var muligt at kmme med frslag under Generalfrsamlingen Jhn Andersen, Askeskellet 26 mente, at det var et gdt frslag, sm burde tages p. Bestyrelsen var ikke enig i frslaget, men sm det fremgår af det skriftlige svar, er Bestyrelsen enig i, at en ændring af paragraffen vil give større fleksibilitet på sigt. Vedtægtsændringerne vil kræve 2/3 kvalificeret flertal efter frdelingstal. Hans Laursen, Tjørneskellet 10, indskød her, at det Vedtægtsudvalg, sm blev nedsat på sidste års Generalfrsamling, var blevet nedlagt på hans franledning sm frmand fr udvalget efter kun et knstruktivt møde, da Bestyrelsen ikke havde bakket p m udvalgets frslag til ændringer. Lars Aggergren, Birkeskellet 8, freslg, at det blev pålagt Bestyrelsen at frestå en rdentlig g grundig gennemgang af Vedtægterne i sin helhed, g at ændringer belyses, så der ligger et neutralt g gennemarbejdet beslutningsgrundlag, der kan gennemdrøftes med ejerne, inden der fretages beslutning. Det blev besluttet, at den nye Bestyrelse skal nedsætte et udvalg, sm gennemgår samtlige paragraffer med henblik på en samlet ændring g tilretning, da det har vist sig, at en tinglysning kan gennemføres uden de stre mkstninger. Jørgen Brandt trak derfr sit frslag. Frslag 2 fra Hans Laursen, Ad Frslag 2.1 g 2, vedrørende ændring af 22 g 23 blev fremlagt af Lars Aggergren, Birkeskellet 8. Det var frslagsstillernes ønske, at frelæggelsen af Årsrapprten gennemføres efter anerkendte regnskabsprincipper, da det er vigtigt med en rdentlig revisin, g at man kan se, hvad der er fregået. Der udspandt sig herefter en livlig diskussin fr g imd frslagene med deltagelse af Jan Christian Nilsen, Askeskellet 18, Henning Hlm, Platanskellet 16, Jørgen Brandt, Jhs..V. Jensens Alle 26,4, Hans Laursen, Tjørneskellet 10 g Cathy Tscan, Askeskellet 22. Hans Laursen g Lars Aggergren var indstillet på at trække deres frslag under frudsætning af, at frslagene blev taget med i den tidligere nævnte gennemgang af På Vedtægterne. Dirigentens franledning blev der herefter gennemført en vejledende afstemning, sm enstemmigt vedtg en udsættelse af alle ændringsfrslagene til Vedtægterne md, at Bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe til gennemgang af Vedtægterne med henblik på eventuelle ændringer af Vedtægterne. Hans Laursen g Lars Aggergren trak derefter deres frslag. Ad frslag 2.3 m fuldmagtsfrhldene i ejerfreningen. Side 4 af 8

5 Ejerfreningen DOMUS VISTA PARK III Generalfrsamling Hans Laursen var af den pfattelse, at Bestyrelsens skriftlige svar indebar en misfrståelse, da Administratr ud fra den nuværende rdlyd i paragraffen kunne stppe eventuelle tiltag ved at nægte at underskrive, selv m Bestyrelsen har sagt ja. Frmanden nævnte, at frtlkning g praksis er, sm vi har svaret i de skriftlige svar, men at det eventuelt kan frbedres. Det vil ikke være praktisk, at frmanden altid skal skrive under. Det bør være bestyrelsesmedlemmer, sm er underskriftsberettigede. Jhn Andersen, Askeskellet 26 mente, at var der frskel mellem tekst g praksis, skulle det ændres. Hertil nævnte Hans Laursen, at det var Bestyrelsens, der skulle bestemme, hvilket Henrik Lytsen, Pileskellet 2 var enig i. Den plitiske magt skulle ligge hs Bestyrelsen. Hans Laursen trak herefter sit frslag, da det vil blive taget med i den generelle gennemgang af Vedtægterne. Frslag 3 fra Uffe Berg, Ahrnskellet 24 Nedsættelse af et udvalg, der skal undersøge mulighederne fr slfangere på vres tage. Jørgen Brandt fandt, at det var et gdt frslag. Henrik Malmberg, Birkeskellet 2, spurgte, hvilken tilstand, tagene var i. Hertil svarede inspektør Søren Hansen, at der årligt blev brugt mellem kr. g kr. g at tagene var i en rigtig gd stand. Da der ikke var flere kmmentarer blev frslaget sat til afstemning, hvr det blev enstemmigt vedtaget. Frslag 4 fra Kirsten g Henrik Lytsen, Pileskellet 2 Henrik Lytsen plyste, at frslaget var fremsendt med et irnisk sigte, idet han pfrdrede alle bebere m at tage sig sammen g efterkmme de anvisninger, der var givet fr brtfjernelse af affald. Han pfrdrede endvidere til, at man ikke ld større affald ligge uden fr lejlighederne, men i stedet fr straks fjernede det. Han var gså ufrstående ver fr, at man ikke efterkm anvisningerne på skiltene i mrådet m at biler skal parkeres i parkeringsbåsene. Frslaget blev herefter trukket. Frslag 5 fremsat af en række bebere, sm ønskede at der blev indkøbt én eller t hppepuder. Rudi Tabuillt, Egeskellet 20, nævnte, at indkøbet af hppepuderne primært skulle kmme børnene i mrådet til gd. Der skulle laves regler m lån g benyttelse af puderne g benyttelsen af puderne var frældrenes ansvar. Han freslg, at der i første mgang købes én hppepude. Der var en vis frygt blandt Generalfrsamlingens deltagere fr, at hppebrgene ville blive psat på steder i vres bebyggelse, så det ville være til gene fr beberne. Der var derfr enighed m, at hppepuderne skulle bruges på Fællesarealet. Leila Mrtensen, Jhs. V. Jensens Alle 12,1, spurgte, m der var ngen aldersgrænse fr brugen af hppebrgen. Hertil svarede Rudi Tabuillt, at det var der ikke. Henning Hlm, Platanskellet 16 spurgte, m ejerfreningen havde en frsikring, der ville dække i tilfælde af ulykker i frbindelse med brugen af hppepuderne. Han mente ikke, at Bestyrelsen kan fralægge sig et ansvar. Neel Kragh, Ahrnskellet 30 nævnte, at hppepuderne skulle anbringes på græs, samt at udlånet af dem svarer til udlån af bremaskiner m.v. Det blev gså nævnt, at der skulle psættes en fast stikkntakt til strøm, sm skulle bruges til at puste hppepuderne p, ligesm det blev nævnt, at det ikke kunne være et juridisk spørgsmål m ansvar. Det blev endvidere nævnt, at man lige så gdt kunne indkøbe rulleskøjter til udlån i stedet fr. I øvrigt kunne man tage ned til Damhus Tivli, Side 5 af 8

6 Ejerfreningen DOMUS VISTA PARK III Generalfrsamling hvr der var en str hppepude. Cathy Tscan var psitiv, men der skulle laves klare regler fr bking g udlånets længde. Hans Laursen mente, at der bør tegnes en frsikring. Peter Elmenhff-Nielsen, Platanskellet 18, var bange fr, at hppepuderne kunne tiltrække unge mennesker fra Acacieparken, hvilket ikke ville være ønskeligt. Dirigenten nævnte, at der bør laves meget klare regler fr brugen af hppepuderne. Rudi Tabuillt freslg, at der i første mgang blev stemt m køb af en hppepude, hvrefter der efter en prøveperide kunde købes en mere, hvis det er en succes. Det var der enighed m. Dirigenten satte derefter frslaget til afstemning ved almindelig håndsprækning. Det viste, at der var 16 stemmer fr g 18 imd. På grund af det tætte resultat dekreterede Dirigenten, at der blev afhldt en ny skriftlig afstemning efter frdelingstal. Generalfrsamlingen blev midlertidigt udsat, mens stemmerne blev talt p. Den skriftlige afstemning gav 2986 stemmer fr g 3090 imd. Frslaget var derfr faldet. Generalfrsamlingen blev herefter genptaget. 8. Frslag m installering af nye varmemålere Frmanden henviste til det fremsendte materiale med tilbud fra Ista, Siemens g Brunata. Ud fra et sikkerhedshensyn md eventuelle skader på bestående radiatrer ved udskiftning af hlderne til de nye varmemålere, ville Bestyrelsen freslå tilbuddet m fjernaflæsning fra Ista, selv m det ikke var det billigste. Det skyldes, at Istas nye målere kunne bruges i de bestående hldere, så der ikke var fare fr ødelæggelse af radiatrerne, hvis hlderne skulle bankes af. Tue Lauridsen, Ahrnskellet 28, spurgte m det var beberne, der skulle betale, hvis målerne gik i stykker. Det blev bekræftet, men vi har ikke prisen fr dette arbejde. Det ville være relevant at få en pris på udskiftning af målere, der eventuelt gik i stykker i 10 års periden. Der var spørgsmål til, hvrfr de nye målere ikke bare kunne placeres ved siden af de nuværende hldere. Inspektør Søren Hansen plyste, at det var undersøgt. Da de nuværende målere blev placeret skete det på baggrund af ptegnelser m radiatrernes størrelser g placeringer mv. Det blev nævnt, at man kan afvise psættelsen af de nye målere på nuværende tidspunkt g bede den nye Bestyrelse kmme med et nyt plæg. Henrik Malmberg, Birkeskellet 2, spurgte, m man havde indhentet viden fra en neutral 3. part. Han freslg, at der blev nedsat et udvalg, sm skal undersøge kravet til målernes placering g fremskaffe et nyt tilbud. Jhn Andersen, Askeskellet 26, mente, at tilbuddene viser, at målerne skal sættes p, hvr de gamle sidder. Peter Elmenhff-Nielsen, Platanskellet 18, nævnte, at i Park I havde man gdt kunne sætte målerne ved siden af, da de blev skiftet. Der var endvidere frit valg mellem manuel g fjernaflæsning Der var enighed m, at Bestyrelsen undersøger reglerne fr placeringen af varmemålerne g vælge Istas tilbud, hvis målerne ikke kan sættes et nyt sted. I mdsat fald skal den nye Bestyrelse indhente tilbud fra en anden leverandør g indkalde til en ekstrardinær Generalfrsamling hurtigst muligt. Med udgangspunkt i vennævnte, satte Dirigenten derefter frslagene til afstemning med udgangspunkt i Side 6 af 8

7 Ejerfreningen DOMUS VISTA PARK III Generalfrsamling Bestyrelsens frslag til valg af Ista med fjernaflæsning g bebernes egenbetaling af de nye varmemålere. Afstemningen viste, at 22 var fr g 3 imd. Bestyrelsens frslag blev vedtaget med vennævnte frbehld. 9. Frelæggelse til gdkendelse af Budget fr 2008 Frmanden fremlagde Budgettet, sm var fremsendt. Budgettet frtsætter trenden fra Omkstningerne til dagrenvatinen er blevet nedsat med kr. til kr. i frhld til det fremsendte Budget. De kr. vil Bestyrelsen anvende til eventuel ekstra vedligehldelse. Persnalets lønninger følger stigningerne i erhvervslivet. Henning Hlm, Platanskellet 16, mente, at der var nget galt med Budgettet, idet der ikke var afsat psparing til Grundfnden. Frmanden nævnte, at der ikke var budgetteret med en psparing til Grundfnden. Budgettet var frkert, idet der kun bliver pkrævet 6,1 mi. kr., hvrfr der ikke bliver verført psparing til Grundfnden. Jhn Andersen, mente, at der var tale m en plitisk beslutning. Frmanden lvede, at der hurtigst muligt vil blive udsendt et revideret Budget. Da der ikke var flere kmmentarer satte Dirigenten Budgettet til afstemning. Budgettet blev gdkendt enstemmigt. 10. Valg af 2 medlemmer til Bestyrelsen Mgens Dybdal Jensen, Tjørneskellet 8, stillede p til valg til Bestyrelsen g Preben Thmsen, Ahrnskellet 20, var villig til genvalg. De blev begge valgt enstemmigt med akklamatin. Valg af 2 suppleanter til Bestyrelsen Liv Kvaale, Askeskellet18 g Bjørn Weber, Tjørneskellet 20 var villige til valg, sm begge blev valgt enstemmigt med akklamatin. 11. Valg af revisr Det nuværende revisinsfirma PricewaterhuseCpers blev genvalgt. 12. Eventuelt Cathy Tscan nævnte, at der var stre Dmus dag den kmmende weekend i centret i Højhuset. Hun agiterede endvidere fr, at der var bebere fra Dmus Vista Park III, sm meldte sig sm deltagere i Natteravnene, sm kntrllerede i bl.a. vres mråde m natten i weekenden. Der er enkelte deltagere fra vres mråde. Cathy Tscan nævnte endvidere, at der er kmmet ny frmand i Acacieparken, Bdil Lehrmann, sm havde en gd tilgang til de unge mennesker. Hun kan kntaktes på følgende hvis man havde spørgsmål m frhldet til beberne i Acacieparken. Bebere, sm er interesserede i at blive tilmeldt det interne netværk gennem Grupcare, kan henvende sig til Cathy Tscan, Side 7 af 8

8 Ejerfreningen DOMUS VISTA PARK III Generalfrsamling Pul Theill, Jhs..V. Jensens Alle 32, henstillede, at katteejerne hldt bedre styr på deres katte, så de ikke strejfede m i mrådet. Der var et ønske til inspektør Søren Hansen m, at markering af parkeringspladsen til mtrcykler på Parkering 2, Jhs. V. Jensens Alle, blev malet p. Det var der tilsagn m. Der var herefter ikke flere indslag under Eventuelt. Frmanden sluttede Generalfrsamlingen af med at sige tak fr fremmødet g den gde debat. Beslutninger: 1. Bestyrelsen skal i Fællesudvalget fr Højhuset g de 3 Parker arbejde fr, at afstanden mellem bmmene i chikanerne mellem Park III g Højhuset bliver gjrt bredere. 2. Bestyrelsen skal undersøge, m det er muligt at frmindske udgifterne til maling af gelænder g rækværk på balknen til de øverste lejligheder på Jhs. V. Jensens Alle. 3. Bestyrelsen skal allerede nu undersøge mulighederne fr etablering af en ny kntrakt til Kabel TV g Cabletalk m.v., når den nuværende kntrakt udløber i Det blev pålagt Bestyrelsen at nedsætte en arbejdsgruppe, sm kunne gennemgå Vedtægterne med henblik på en samlet ændring g tilretning, hvr de freslåede ændringer på Generalfrsamlingen indgår. 5. Det blev besluttet at nedsætte et udvalg, sm skulle undersøge mulighederne fr at psætte slfangere på vres tage. 6. Bestyrelsen skal undersøge m det er lvmedhldeligt, at de nye varmemålere skal sidde samme sted, sm de nuværende varmemålere. Frederiksberg, den 26. marts 2008 Sm dirigent: sign. Uffe Berg Sm frmand: sign. Liv Kvaale Side 8 af 8

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 14. marts 2008 kl. 19:00 i Læsefreningens Lkaler, Blbr Brugerhus DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent g stemmetællere. 2. Frmandens beretning. a. Demnstratin af spilserver g medlemskampagne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014 Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014 www.-a-p.dk Referat af menighedsrådsmøde den 6. feb. 2014 Menighedsrådet fr Allerslev Sgn 1. Velkmst g gdkendelse af dagsrden Alle til stede, g dagsrden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager

Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager Det indre selskab Persnselskaberne samt valg af selskabsfrm Indledning Prblemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab g stille deltager Tidligere har betegnelsen stille selskab været anvendt i tre frskellige

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

MIFID II og truslen mod den danske banksektor

MIFID II og truslen mod den danske banksektor MIFID II g truslen md den danske banksektr Resume Et speciale der tager sit udgangspunkt i MIFID II reglernes indførelse i 2017 g de deraf frventede afledte effekter, på den danske banksektrs indtjening

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07

Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07 Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07 Mødested: Schæffergården i Gentfte. Deltagere: Steffen Bülw, Anders Fischer, Per Gandrup, Søren Laurberg, Mgens Rørbæk Madsen, Hans B. Rahr, Benny Vittrup Jensen,

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2015 den 22. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere