Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008"

Transkript

1 Ejerfreningen DOMUS VISTA PARK III Generalfrsamling Referat fra rdinær Generalfrsamling nsdag, den 26. marts 2008 Til stede Der deltg repræsentanter fra 51 lejligheder. Der var endvidere afleveret 9 fuldmagter. De tilstedeværende samt afgivne fuldmagter repræsenterede et frdelingstal på ud af et samlet frdelingstal på Det svarer til 25,9 % af det ttale frdelingstal Endvidere deltg ejerfreningens inspektør Søren Hansen. Dagsrden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Aflæggelse af beretning fr Frelæggelse til gdkendelse af Vedligehldelsesplan fr ejerfreningen 6. Frelæggelse til gdkendelse af årsregnskab med påtegning af revisr 7. Frslag fra bebere (5) 8. Frslag m installering af nye varmemålere 9. Frelæggelse til gdkendelse af Budget fr Valg af 2 medlemmer til Bestyrelsen: Liv Kvaale ønsker ikke genvalg Preben Thmsen villig til genvalg Valg af 2 suppleanter: Mgens Dybdal villig til genvalg Ny suppleant, da Neel Kragh er indtrådt i Bestyrelsen efter Jhn Williams 11. Valg af revisr 12. Eventuelt Frud fr Generalfrsamlingen var følgende materiale blevet mdel til rientering: Bestyrelsens Beretning fr 2007, Regnskab fr 2007, Budget fr 2008 med Vedligehldelsesplan, frslag fra bebere g frslag m installatin af nye varmemålere 1. Valg af dirigent Frmanden, Liv Kvaale, bød velkmmen g nævnte, at vres administratr Kaj Dannesøe desværre ikke kunne være til stede på grund af sygdm. Derefter præsenterede hun bestyrelsen g freslg Uffe Berg, Ahrnskellet 24, 2 sm dirigent. Frslaget blev gdkendt med akklamatin. Uffe Berg takkede fr hvervet sm dirigent g knstaterede, at Generalfrsamlingen var lvligt varslet g dagsrdenen i verensstemmelse med Vedtægterne. Dirigenten meddelte, at beslutninger på generalfrsamlingen træffes på grundlag af flertal af stemmer efter frdelingstal, men at dirigenten ved håndsprækning ved hver stemmeafgivelse vil afklare, hvrvidt det vil være nødvendigt med skriftlig afstemning. 2. Valg af referent Dirigenten freslg Preben Thmsen, Ahrnskellet 20,2 sm referent, hvilket blev gdkendt. Side 1 af 8

2 Ejerfreningen DOMUS VISTA PARK III Generalfrsamling 3. Valg af stemmetællere Dirigenten freslg, at frreste deltager til venstre fr hvert af de brdene blev valgt sm stemmetæller, hvilket blev gdkendt. 4. Aflæggelse af Beretning fr 2007 Frmanden startede med at nævne, at Bestyrelsen havde fulgt Vedligehldelsesplanen i det mfang, vejret havde tilladt det. Vi var kmmet gunstigt ud af året, selv m vi sluttede med et underskud på kr. Bestyrelsen satser på, at ejerfreningen er frberedt på eventuelle ufrudsete udgifter i frbindelse med vedligehldelsen af vres mråde i de kmmende år. Dette kmmer til udtryk ved, at fællesudgifterne freslås frhøjet, sm det fremgår af Budgettet fr 2008, hvr der ikke er lagt p til, at der verføres midler fra Grundfnden til delvis dækning udgifterne til vedligehldelsen i Frmanden henviste i øvrigt til den udsendte skriftlige Beretning g sluttede af med at nævne, at det er Bestyrelses ønske, at der gennemføres en smmerfest i 2008 i lighed med tidligere år, men det er nødvendigt med hjælp fra beberne til arrangementet Dirigenten spurgte herefter m, m der var kmmentarer til Beretningen. Henning Hlm, Platanskellet 16, nævnte, at der var fejl i Budgettet med hensyn til frventet indestående på Grundfnden, idet denne efter Budgettet skulle være 2,9 mi. kr. i stedet fr sm anført 2,2 mi. kr. Lars Aggergren, Birkeskellet 8, gennemgik psteringerne på Grundfnden g nævnte, at afgang g tilgang udlignede hinanden, så Grundfnden frblev uændret Britta Jhansen, Platanskellet 12, henviste til, at det sidste år var blevet nævnt, at ventilatrerne på taget skulle udskiftes løbende. Hun var derfr utilfreds med, at hendes ventilatr ikke var blevet udskiftet, selv m hun havde henvendt sig flere gange til inspektøren. Søren Hansen lvede at se på sagen, g hvis den gamle ventilatr ikke virkede, ville den blive udskiftet med en renveret ventilatr. Frmanden nævnte, at der var brugt kr. i 2007 på udskiftning af ventilatrer på tagene i Platanskellet, g at der er afsat kr. i 2008 til udbedring af ventilatrerne på alle tagene. Benny Herlyng, Askeskellet 14, nævnte, at det var besværligt at kmme igennem chikanerne på stierne mellem Dmus Vista Park III g Højhuset. Han henstillede, at afstanden mellem bmmene blev gjrt bredere. Det blev lvet, at Bestyrelsen vil tage sagen p på næste møde i Fællesudvalget i maj måned i år. Jørgen Brandt, Jhs. V. Jensens Alle 26,4, freslg, at udgifterne til maling af gelænder g rækværk på balknen til de øverste lejligheder minimeres ved at tage rækværket ned m vinteren, så vres medarbejdere kunne stå g male dem i Materielgården. Frmanden nævnte, at der ville være meget arbejde med at afmntere g demntere rækværket, ligesm det ville kræve, at der blev psat en afskærmning i stedet fr, mens arbejdet blev udført. Omkstningerne til malingen var med i Budgettet fr Det måtte derfr være p til den nye Bestyrelse at verveje frslaget. Lars Aggergren, Birkeskellet 8, nævnte, at kntrakten med TDC/YuSee vedrørende kabelfrbindelsen til TV, Web Speed g Cabletalk udløber i 2009 g spurgte, hvad der skulle kmme, når kntrakten udløb. Det blev pålagt Bestyrelsen at undersøge sagen g fremkmme med frslag/tilbud. Dirigenten knstaterede, at der ikke var flere indlæg, hvrefter beretningen blev sat til afstemning. Side 2 af 8

3 Ejerfreningen DOMUS VISTA PARK III Generalfrsamling Beretningen blev enstemmigt vedtaget med akklamatin. 5. Frelæggelse til gdkendelse af Vedligehldelsesplan fr ejerfreningen Henning Hlm, Platanskellet 16, mente ikke, at Vedligehldelsesplanen var blevet lagt frem, g den var heller ikke på Ejerfreningens Hjemmeside. Frmanden nævnte, at Vedligehldelsesplanen var lagt frem i sin helhed på sidste års Generalfrsamling g at en specifikatin af vedligehldelsen fr 2008 frelå på side 3 af Budgettet fr Frmanden nævnte endvidere, at vi følger den fastlagte Vedligehldelsesplan, hvr vi i øjeblikket var i gang med udbedring af K2 skader. Det fremgår af Budgettet, hvilke arbejder, der frventes udført i Et sammendrag af Tilstandsvurdering g Vedligehldelsesplan er tidligere udleveret til alle medlemmer, men man kan rekvirere et eksemplar hs vres administratr Kaj Dannesøe, hvis man ikke er i besiddelse af planen. Der vil blive fretaget en ny gennemgang af bygningernes standard i 2009/2010. Dirigenten knstaterede, at der ikke var flere indlæg, hvrefter Budgettet blev sat til afstemning. Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 6. Frelæggelse til gdkendelse af årsregnskabet med påtegning af revisr Årsregnskabet er kmmenteret under Aflæggelse af beretning fr Dirigenten spurgte, m der var kmmentarer til regnskabet? Hans Laursen, Tjørneskellet 10, spurgte, hvad der ligger bag psten Anden gæld på kr. under Hensættelser? Frmanden plyste, at beløbet var hensat til eventuel betaling af ejerfreningens andel af asfaltbelægning på Betty Nansens Alle fr en del år siden, da vi endnu ikke har fået en regning. Hans Laursen spurgte endvidere m frrentningen af den del af ejerfreningens frmue, der henstår på en Erhvervsknt, er str nk i frhld til anbringelse på en Aftaleknt. Frmanden nævnte, at Bestyrelsen har taget initiativ til at undersøge mulighederne fr en bedre frrentning. Jørgen Brandt, Jhs. V. Jensens Alle 26,4, nævnte, at en del af svaret fremgik af regnskabet, sm viste, at vi havde fået mere i rente af indestående i Lars Aggergren, Birkeskellet 8, gjrde pmærksm på, at det kunne være et øjebliksbillede. Dirigenten knstaterede herefter, at der ikke var flere indlæg, hvrefter Årsregnskabet blev sat til afstemning. Årsregnskabet blev enstemmigt vedtaget. 7. Frslag fra bebere (5 frslag) Frslagene g Bestyrelsens kmmentarer til de enkelte frslag er sendt ud sammen med indkaldelsen til Generalfrsamlingen. Dirigenten bemærkede, at frslagene til ændring af vedtægterne kræver, at 2/3 af de fremmødte på Generalfrsamlingen g 2/3 af ejerfreningen stemmeberettigede frdelingstal stemmer fr frslagene. Hvis et frslag ikke stemmes igennem med det kvalificerede flertal, men dg får flertal på Generalfrsamlingen, påhviler det Bestyrelsen at indkalde til en ekstrardinær Generalfrsamling inden 14 dage. De frslag til ændring af vedtægterne, der vedtages med 2/3 flertal på den ekstrardinære Generalfrsamling er herefter vedtaget. Da der ikke er fremmødt 2/3 af de Side 3 af 8

4 Ejerfreningen DOMUS VISTA PARK III Generalfrsamling stemmeberettigede stemmer på denne Generalfrsamling, vil vedtægtsændringerne derfr først kunne vedtages på en eventuel senere ekstrardinær Generalfrsamling. Frslag 1 fra Jørgen Brandt, Jhs. V. Jensens Alle 26,4 Vedtægtsændring af 24 vedrørende funktinærbligen Der henvises til Jørgen Brandts udsendte frslag. Jørgen Brandt mente endvidere, at det var muligt at inspektørens ansættelsesvilkår med hensyn til funktinærbligen kunne ændres ved en ny kntrakt. Frmanden bemærkede, at bestyrelsen efterfølgende var blevet bekendt med, at en ændring af vedtægterne af denne karakter alene ville beløbe sig til ca kr. alt i alt, g ikke kr. pr. ejerlejlighed. Frank Sørensen, Lærkeskellet 8 mente, at der var en svigtende interesse fr tjenesteblig g ville freslå, at spørgsmålet blev taget p, når det bliver aktuelt. Hertil svarede Dirigenten, at det ikke var muligt at kmme med frslag under Generalfrsamlingen Jhn Andersen, Askeskellet 26 mente, at det var et gdt frslag, sm burde tages p. Bestyrelsen var ikke enig i frslaget, men sm det fremgår af det skriftlige svar, er Bestyrelsen enig i, at en ændring af paragraffen vil give større fleksibilitet på sigt. Vedtægtsændringerne vil kræve 2/3 kvalificeret flertal efter frdelingstal. Hans Laursen, Tjørneskellet 10, indskød her, at det Vedtægtsudvalg, sm blev nedsat på sidste års Generalfrsamling, var blevet nedlagt på hans franledning sm frmand fr udvalget efter kun et knstruktivt møde, da Bestyrelsen ikke havde bakket p m udvalgets frslag til ændringer. Lars Aggergren, Birkeskellet 8, freslg, at det blev pålagt Bestyrelsen at frestå en rdentlig g grundig gennemgang af Vedtægterne i sin helhed, g at ændringer belyses, så der ligger et neutralt g gennemarbejdet beslutningsgrundlag, der kan gennemdrøftes med ejerne, inden der fretages beslutning. Det blev besluttet, at den nye Bestyrelse skal nedsætte et udvalg, sm gennemgår samtlige paragraffer med henblik på en samlet ændring g tilretning, da det har vist sig, at en tinglysning kan gennemføres uden de stre mkstninger. Jørgen Brandt trak derfr sit frslag. Frslag 2 fra Hans Laursen, Ad Frslag 2.1 g 2, vedrørende ændring af 22 g 23 blev fremlagt af Lars Aggergren, Birkeskellet 8. Det var frslagsstillernes ønske, at frelæggelsen af Årsrapprten gennemføres efter anerkendte regnskabsprincipper, da det er vigtigt med en rdentlig revisin, g at man kan se, hvad der er fregået. Der udspandt sig herefter en livlig diskussin fr g imd frslagene med deltagelse af Jan Christian Nilsen, Askeskellet 18, Henning Hlm, Platanskellet 16, Jørgen Brandt, Jhs..V. Jensens Alle 26,4, Hans Laursen, Tjørneskellet 10 g Cathy Tscan, Askeskellet 22. Hans Laursen g Lars Aggergren var indstillet på at trække deres frslag under frudsætning af, at frslagene blev taget med i den tidligere nævnte gennemgang af På Vedtægterne. Dirigentens franledning blev der herefter gennemført en vejledende afstemning, sm enstemmigt vedtg en udsættelse af alle ændringsfrslagene til Vedtægterne md, at Bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe til gennemgang af Vedtægterne med henblik på eventuelle ændringer af Vedtægterne. Hans Laursen g Lars Aggergren trak derefter deres frslag. Ad frslag 2.3 m fuldmagtsfrhldene i ejerfreningen. Side 4 af 8

5 Ejerfreningen DOMUS VISTA PARK III Generalfrsamling Hans Laursen var af den pfattelse, at Bestyrelsens skriftlige svar indebar en misfrståelse, da Administratr ud fra den nuværende rdlyd i paragraffen kunne stppe eventuelle tiltag ved at nægte at underskrive, selv m Bestyrelsen har sagt ja. Frmanden nævnte, at frtlkning g praksis er, sm vi har svaret i de skriftlige svar, men at det eventuelt kan frbedres. Det vil ikke være praktisk, at frmanden altid skal skrive under. Det bør være bestyrelsesmedlemmer, sm er underskriftsberettigede. Jhn Andersen, Askeskellet 26 mente, at var der frskel mellem tekst g praksis, skulle det ændres. Hertil nævnte Hans Laursen, at det var Bestyrelsens, der skulle bestemme, hvilket Henrik Lytsen, Pileskellet 2 var enig i. Den plitiske magt skulle ligge hs Bestyrelsen. Hans Laursen trak herefter sit frslag, da det vil blive taget med i den generelle gennemgang af Vedtægterne. Frslag 3 fra Uffe Berg, Ahrnskellet 24 Nedsættelse af et udvalg, der skal undersøge mulighederne fr slfangere på vres tage. Jørgen Brandt fandt, at det var et gdt frslag. Henrik Malmberg, Birkeskellet 2, spurgte, hvilken tilstand, tagene var i. Hertil svarede inspektør Søren Hansen, at der årligt blev brugt mellem kr. g kr. g at tagene var i en rigtig gd stand. Da der ikke var flere kmmentarer blev frslaget sat til afstemning, hvr det blev enstemmigt vedtaget. Frslag 4 fra Kirsten g Henrik Lytsen, Pileskellet 2 Henrik Lytsen plyste, at frslaget var fremsendt med et irnisk sigte, idet han pfrdrede alle bebere m at tage sig sammen g efterkmme de anvisninger, der var givet fr brtfjernelse af affald. Han pfrdrede endvidere til, at man ikke ld større affald ligge uden fr lejlighederne, men i stedet fr straks fjernede det. Han var gså ufrstående ver fr, at man ikke efterkm anvisningerne på skiltene i mrådet m at biler skal parkeres i parkeringsbåsene. Frslaget blev herefter trukket. Frslag 5 fremsat af en række bebere, sm ønskede at der blev indkøbt én eller t hppepuder. Rudi Tabuillt, Egeskellet 20, nævnte, at indkøbet af hppepuderne primært skulle kmme børnene i mrådet til gd. Der skulle laves regler m lån g benyttelse af puderne g benyttelsen af puderne var frældrenes ansvar. Han freslg, at der i første mgang købes én hppepude. Der var en vis frygt blandt Generalfrsamlingens deltagere fr, at hppebrgene ville blive psat på steder i vres bebyggelse, så det ville være til gene fr beberne. Der var derfr enighed m, at hppepuderne skulle bruges på Fællesarealet. Leila Mrtensen, Jhs. V. Jensens Alle 12,1, spurgte, m der var ngen aldersgrænse fr brugen af hppebrgen. Hertil svarede Rudi Tabuillt, at det var der ikke. Henning Hlm, Platanskellet 16 spurgte, m ejerfreningen havde en frsikring, der ville dække i tilfælde af ulykker i frbindelse med brugen af hppepuderne. Han mente ikke, at Bestyrelsen kan fralægge sig et ansvar. Neel Kragh, Ahrnskellet 30 nævnte, at hppepuderne skulle anbringes på græs, samt at udlånet af dem svarer til udlån af bremaskiner m.v. Det blev gså nævnt, at der skulle psættes en fast stikkntakt til strøm, sm skulle bruges til at puste hppepuderne p, ligesm det blev nævnt, at det ikke kunne være et juridisk spørgsmål m ansvar. Det blev endvidere nævnt, at man lige så gdt kunne indkøbe rulleskøjter til udlån i stedet fr. I øvrigt kunne man tage ned til Damhus Tivli, Side 5 af 8

6 Ejerfreningen DOMUS VISTA PARK III Generalfrsamling hvr der var en str hppepude. Cathy Tscan var psitiv, men der skulle laves klare regler fr bking g udlånets længde. Hans Laursen mente, at der bør tegnes en frsikring. Peter Elmenhff-Nielsen, Platanskellet 18, var bange fr, at hppepuderne kunne tiltrække unge mennesker fra Acacieparken, hvilket ikke ville være ønskeligt. Dirigenten nævnte, at der bør laves meget klare regler fr brugen af hppepuderne. Rudi Tabuillt freslg, at der i første mgang blev stemt m køb af en hppepude, hvrefter der efter en prøveperide kunde købes en mere, hvis det er en succes. Det var der enighed m. Dirigenten satte derefter frslaget til afstemning ved almindelig håndsprækning. Det viste, at der var 16 stemmer fr g 18 imd. På grund af det tætte resultat dekreterede Dirigenten, at der blev afhldt en ny skriftlig afstemning efter frdelingstal. Generalfrsamlingen blev midlertidigt udsat, mens stemmerne blev talt p. Den skriftlige afstemning gav 2986 stemmer fr g 3090 imd. Frslaget var derfr faldet. Generalfrsamlingen blev herefter genptaget. 8. Frslag m installering af nye varmemålere Frmanden henviste til det fremsendte materiale med tilbud fra Ista, Siemens g Brunata. Ud fra et sikkerhedshensyn md eventuelle skader på bestående radiatrer ved udskiftning af hlderne til de nye varmemålere, ville Bestyrelsen freslå tilbuddet m fjernaflæsning fra Ista, selv m det ikke var det billigste. Det skyldes, at Istas nye målere kunne bruges i de bestående hldere, så der ikke var fare fr ødelæggelse af radiatrerne, hvis hlderne skulle bankes af. Tue Lauridsen, Ahrnskellet 28, spurgte m det var beberne, der skulle betale, hvis målerne gik i stykker. Det blev bekræftet, men vi har ikke prisen fr dette arbejde. Det ville være relevant at få en pris på udskiftning af målere, der eventuelt gik i stykker i 10 års periden. Der var spørgsmål til, hvrfr de nye målere ikke bare kunne placeres ved siden af de nuværende hldere. Inspektør Søren Hansen plyste, at det var undersøgt. Da de nuværende målere blev placeret skete det på baggrund af ptegnelser m radiatrernes størrelser g placeringer mv. Det blev nævnt, at man kan afvise psættelsen af de nye målere på nuværende tidspunkt g bede den nye Bestyrelse kmme med et nyt plæg. Henrik Malmberg, Birkeskellet 2, spurgte, m man havde indhentet viden fra en neutral 3. part. Han freslg, at der blev nedsat et udvalg, sm skal undersøge kravet til målernes placering g fremskaffe et nyt tilbud. Jhn Andersen, Askeskellet 26, mente, at tilbuddene viser, at målerne skal sættes p, hvr de gamle sidder. Peter Elmenhff-Nielsen, Platanskellet 18, nævnte, at i Park I havde man gdt kunne sætte målerne ved siden af, da de blev skiftet. Der var endvidere frit valg mellem manuel g fjernaflæsning Der var enighed m, at Bestyrelsen undersøger reglerne fr placeringen af varmemålerne g vælge Istas tilbud, hvis målerne ikke kan sættes et nyt sted. I mdsat fald skal den nye Bestyrelse indhente tilbud fra en anden leverandør g indkalde til en ekstrardinær Generalfrsamling hurtigst muligt. Med udgangspunkt i vennævnte, satte Dirigenten derefter frslagene til afstemning med udgangspunkt i Side 6 af 8

7 Ejerfreningen DOMUS VISTA PARK III Generalfrsamling Bestyrelsens frslag til valg af Ista med fjernaflæsning g bebernes egenbetaling af de nye varmemålere. Afstemningen viste, at 22 var fr g 3 imd. Bestyrelsens frslag blev vedtaget med vennævnte frbehld. 9. Frelæggelse til gdkendelse af Budget fr 2008 Frmanden fremlagde Budgettet, sm var fremsendt. Budgettet frtsætter trenden fra Omkstningerne til dagrenvatinen er blevet nedsat med kr. til kr. i frhld til det fremsendte Budget. De kr. vil Bestyrelsen anvende til eventuel ekstra vedligehldelse. Persnalets lønninger følger stigningerne i erhvervslivet. Henning Hlm, Platanskellet 16, mente, at der var nget galt med Budgettet, idet der ikke var afsat psparing til Grundfnden. Frmanden nævnte, at der ikke var budgetteret med en psparing til Grundfnden. Budgettet var frkert, idet der kun bliver pkrævet 6,1 mi. kr., hvrfr der ikke bliver verført psparing til Grundfnden. Jhn Andersen, mente, at der var tale m en plitisk beslutning. Frmanden lvede, at der hurtigst muligt vil blive udsendt et revideret Budget. Da der ikke var flere kmmentarer satte Dirigenten Budgettet til afstemning. Budgettet blev gdkendt enstemmigt. 10. Valg af 2 medlemmer til Bestyrelsen Mgens Dybdal Jensen, Tjørneskellet 8, stillede p til valg til Bestyrelsen g Preben Thmsen, Ahrnskellet 20, var villig til genvalg. De blev begge valgt enstemmigt med akklamatin. Valg af 2 suppleanter til Bestyrelsen Liv Kvaale, Askeskellet18 g Bjørn Weber, Tjørneskellet 20 var villige til valg, sm begge blev valgt enstemmigt med akklamatin. 11. Valg af revisr Det nuværende revisinsfirma PricewaterhuseCpers blev genvalgt. 12. Eventuelt Cathy Tscan nævnte, at der var stre Dmus dag den kmmende weekend i centret i Højhuset. Hun agiterede endvidere fr, at der var bebere fra Dmus Vista Park III, sm meldte sig sm deltagere i Natteravnene, sm kntrllerede i bl.a. vres mråde m natten i weekenden. Der er enkelte deltagere fra vres mråde. Cathy Tscan nævnte endvidere, at der er kmmet ny frmand i Acacieparken, Bdil Lehrmann, sm havde en gd tilgang til de unge mennesker. Hun kan kntaktes på følgende hvis man havde spørgsmål m frhldet til beberne i Acacieparken. Bebere, sm er interesserede i at blive tilmeldt det interne netværk gennem Grupcare, kan henvende sig til Cathy Tscan, Side 7 af 8

8 Ejerfreningen DOMUS VISTA PARK III Generalfrsamling Pul Theill, Jhs..V. Jensens Alle 32, henstillede, at katteejerne hldt bedre styr på deres katte, så de ikke strejfede m i mrådet. Der var et ønske til inspektør Søren Hansen m, at markering af parkeringspladsen til mtrcykler på Parkering 2, Jhs. V. Jensens Alle, blev malet p. Det var der tilsagn m. Der var herefter ikke flere indslag under Eventuelt. Frmanden sluttede Generalfrsamlingen af med at sige tak fr fremmødet g den gde debat. Beslutninger: 1. Bestyrelsen skal i Fællesudvalget fr Højhuset g de 3 Parker arbejde fr, at afstanden mellem bmmene i chikanerne mellem Park III g Højhuset bliver gjrt bredere. 2. Bestyrelsen skal undersøge, m det er muligt at frmindske udgifterne til maling af gelænder g rækværk på balknen til de øverste lejligheder på Jhs. V. Jensens Alle. 3. Bestyrelsen skal allerede nu undersøge mulighederne fr etablering af en ny kntrakt til Kabel TV g Cabletalk m.v., når den nuværende kntrakt udløber i Det blev pålagt Bestyrelsen at nedsætte en arbejdsgruppe, sm kunne gennemgå Vedtægterne med henblik på en samlet ændring g tilretning, hvr de freslåede ændringer på Generalfrsamlingen indgår. 5. Det blev besluttet at nedsætte et udvalg, sm skulle undersøge mulighederne fr at psætte slfangere på vres tage. 6. Bestyrelsen skal undersøge m det er lvmedhldeligt, at de nye varmemålere skal sidde samme sted, sm de nuværende varmemålere. Frederiksberg, den 26. marts 2008 Sm dirigent: sign. Uffe Berg Sm frmand: sign. Liv Kvaale Side 8 af 8

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

Carsten Mejer 29424380

Carsten Mejer 29424380 Emne Ordinær generalfrsamling i Strøby Ladeplads Vandværk Dat fr møde Tidspunkt Sted 26. maj 2013 09.30 Strøby frsamlingshus Referat udarbejdet af Telefn Carsten Mejer 29424380 Mødedeltagere Frede Zeiler

Læs mere

Grundejerforeningen Engen. Referat af Generalforsamling onsdag den 21. april 2010 kl. 19.00.

Grundejerforeningen Engen. Referat af Generalforsamling onsdag den 21. april 2010 kl. 19.00. Grundejerfreningen Engen Referat af Generalfrsamling nsdag den 21. april 2010 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent, jfr. 15, stk. 1 Bestyrelsen freslg Erik Møller, der blev valgt med akklamatin Dirigenten knstaterede

Læs mere

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afhldtes rdinær generalfrsamling i Ejerfreningen Frankrigshuse Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Søren Vinther Knudsen,

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Generalforsamling søndag den 01/03 2015. Repræsentanter fra følgende lejligheder: Lejlighed Deltagers navn

Generalforsamling søndag den 01/03 2015. Repræsentanter fra følgende lejligheder: Lejlighed Deltagers navn Ejerfreningen Frmand: Jimmy Nguyen Ryvej 36 F Kasserer: Kåre Grønbrg Ryvej 32 F 8210 Århus V Mail: kaare@hasletppen.dk Bank: Nrdea PBS nr.: 0135 2849 Reg.nr.: 2412 Kntnr.: 9840 022 166 Kntnr.:9845 621

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 25. marts 2009

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 25. marts 2009 Referat fra ordinær onsdag, den 25. marts 2009 Til stede o Der deltog repræsentanter fra 38 lejligheder. Der var endvidere afleveret 3 fuldmagter. o De tilstedeværende samt afgivne fuldmagter repræsenterede

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

Projektstyring med Michael Bager projektstyring med 7-8 deltagere (gamle bestyrelse) Julefrokost 2011 Foredrag med Ole Helmig, stor succes

Projektstyring med Michael Bager projektstyring med 7-8 deltagere (gamle bestyrelse) Julefrokost 2011 Foredrag med Ole Helmig, stor succes Referat IMCC Aarhus generalfrsamling 31/102012 kl 20 Frmalia Velkmmen Dirigent: Steen valgt Referant: Chehri valgt Stemmetællere: Mads Dam g Sfie Hequet er valgt Tilstedeværende: Stine, Rasmus, Christine,

Læs mere

Referat Ekstraordinær Generalforsamling Ejerforeningen Mejlgade 67/69 Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19 30 i Café Sappho, Mejlgade 71

Referat Ekstraordinær Generalforsamling Ejerforeningen Mejlgade 67/69 Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19 30 i Café Sappho, Mejlgade 71 Referat Ekstrardinær Generalfrsamling Ejerfreningen Mejlgade 67/69 Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19 30 i Café Sapph, Mejlgade 71 1. Valg af dirigent g referent Dirigent: Mikkel Agerbæk Referent: Christian

Læs mere

GENERALFORSAMLING REFERAT

GENERALFORSAMLING REFERAT Hesselbjerg Grundejerfrening www.hesselbjerg-grundejere.dk GENERALFORSAMLING REFERAT 26. juli 2015 kl. 10.00 på Restaurant Søstjernen. Alle fremmødte medlemmer af Hesselbjerg Grundejerfrening (26) ønskes

Læs mere

Generalforsamling Tjekliste

Generalforsamling Tjekliste Generalfrsamling 2017 Tjekliste Intrduktin... 3 Før generalfrsamlingen... 4 Adgang g tilmelding... 4 Indkaldelse... 4 Dagsrden... 4 Øvrig frberedelse af mødet... 5 Under generalfrsamlingen... 6 Mdtagelse...

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

Svebølle Antenneforening Generalforsamling d. 22-09-2010 i Svebølle hallen Hjemmeside: www.svantenne.dk email: svantenne@mail.

Svebølle Antenneforening Generalforsamling d. 22-09-2010 i Svebølle hallen Hjemmeside: www.svantenne.dk email: svantenne@mail. Svebølle Antennefrening Generalfrsamling d. 22-09-2010 i Svebølle hallen Hjemmeside: www.svantenne.dk email: svantenne@mail.dk tlf: 5929 3112 Tilstede: Bestyrelsen (5), suppleanterne (2) g 26 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20. l. Mie Kirstine Rasmusseq 16, st. th.

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20. l. Mie Kirstine Rasmusseq 16, st. th. A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V I _: I 'å : ufl IErl u ar [! lhi 11: Lr ui::til! L- 'flii i]l'l L ulr'tl-.s ur-r lrdrl.q..,ir-eir =11..* Ifi tii llil rll ffi København I 6. januar

Læs mere

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkebrg Kmmune Dat g tidspunkt: mandag den 3. februar 2014 kl. 17.15 20.00 inkl. spisning Sted: Mødelkalet, Silkebrg Sprtscenter Deltagere: Lars Bundgaard, Jørgen

Læs mere

Foreningens navn er Wing Tsun Roskilde med Cvr. Nr. 35603824 og dens hjemsted er Roskilde

Foreningens navn er Wing Tsun Roskilde med Cvr. Nr. 35603824 og dens hjemsted er Roskilde 1 - Navn g hjemsted Freningens navn er Wing Tsun Rskilde med Cvr. Nr. 35603824 g dens hjemsted er Rskilde 2 - Klubbens frmål At fremme udbredelsen af læren (teknik g filsfi) m Wing Tsun. At give interesserede

Læs mere

REFERAT 1. gårdgruppemøde Boyesgade-karréen

REFERAT 1. gårdgruppemøde Boyesgade-karréen REFERAT 1. gårdgruppemøde Byesgade-karréen Afhldt i Kulturstaldene ved Halmtrvet, Onkel Dannys Plads 5, 1711 Kbh. V, nsdag d 14.5.2014. Deltagere: 31 bebere 43 var med på gårdvandringen. Karin Nygaard

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Ved Rævebakken. Generalforsamlingen afholdes i Greve Borgerhus den 26/11 kl. 19.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Ved Rævebakken. Generalforsamlingen afholdes i Greve Borgerhus den 26/11 kl. 19. Indkaldelse til ekstrardinær generalfrsamling i grundejerfreningen Ved Rævebakken. Generalfrsamlingen afhldes i Greve Brgerhus den 26/11 kl. 19. I henhld til freningens vedtægter 7 skal indkaldelsen ske

Læs mere

Vejlauget Frederiksvej. Mathildevej. Referat af ordinær generalforsamling den 2. marts 2016

Vejlauget Frederiksvej. Mathildevej. Referat af ordinær generalforsamling den 2. marts 2016 Referant 43+45 Mathilde Metta Vejlauget Referat af rdinær generalfrsamling den 2. marts 2016 Velkmmen ved frmand Jens Christian. Freslår Metta Frst sm dirigent. Ingen indsigelser. Frst er dermed valgt

Læs mere

CENTRET Højdedraget 1, Taulov

CENTRET Højdedraget 1, Taulov TAVLHØJCENTRET TAVLHØJ- CENTRET Højdedraget 1, Taulv 7000 Højdedraget Fredericia 1, Taulv 7210 70005257 Fredericia - CVR 36 25 73 77 brugerraadet-tavlhej@stfanet.dk 7210 5257 Generalfrsamling på Tavlhøjcentret

Læs mere

DRK Region Nordsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18. Emne: Årsmøde 2011. Dato: 18-01-2011. Åbjergskolen, Frederikssund. Referent: Caroline Ditlefsen

DRK Region Nordsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18. Emne: Årsmøde 2011. Dato: 18-01-2011. Åbjergskolen, Frederikssund. Referent: Caroline Ditlefsen DRK Regin Nrdsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18 Emne: Årsmøde 2011 Dat: 18-01-2011 Sted: Åbjergsklen, Frederikssund Referent: Carline Ditlefsen Frdeling: Dirigent, reginsledelsen, sekretariat Altin:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 Indkaldelse til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S Der indkaldes hermed til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S, CVR-nr. 83 93 34 10: Generalfrsamlingen

Læs mere

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 1/5 Afdelingsbestyrelsen, Afd. 19 Skødstrup Bestyrelsesmøde: 7. august 2013 REFERAT Fr afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 Til stede Thmas (frmand), B, Klaus, Simn, Helene, Christina (ref.), Jørn

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2011

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2011 Karens Minde Kulturhusfrening Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2011 Tilstede: Afbud: Referent: Drthe Eren Sørensen, Ann Vikkelsø, Karen Larsen, Britta Lunneman, Steen Eriksen g fra persnalet Jan

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2 "Foreningen af Miljømedarbejdere i Kommunerne" (FMK) blev stiftet på en generalforsamling den 11. marts 1986 i Odense.

Vedtægter. Stk. 2 Foreningen af Miljømedarbejdere i Kommunerne (FMK) blev stiftet på en generalforsamling den 11. marts 1986 i Odense. Vedtægter 1 - Freningens navn Freningens navn er EnviNa. Freningen er dannet den 13. december 2006 ved en sammenlægning af freningerne FMK (Freningen af Miljømedarbejdere i Kmmunerne) g MINA (Miljø- g

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Labofaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse

Labofaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse HD Ejendmme Unsbjergvej 2B 5220 Odense SØ Huslejenævnet Rådhuset Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse Tlf.: 58 57 36 00 isbri@slagelse.dk www.slagelse.dk Labfaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse Baggrund

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Forslag fra Keld Boeck, Fjordvej 15 om gennemgang af servitutter

Forslag fra Keld Boeck, Fjordvej 15 om gennemgang af servitutter Dagsrdenens punkt 7.2 Ved Strandgaarden: Frslag fra Keld Beck, Fjrdvej 15 m servitutter Frslag fra Keld Beck, Fjrdvej 15 m gennemgang af servitutter Bestyrelsens reaktin på frslaget er det af bestyrelsen

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Dagsorden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium

Dagsorden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium Dagsrden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium Dat: 1. december 2015 Tid: 18.30 20.00 Sted: Mødedeltagere: Afbud: Gæster: Referent: Lærerværelset Jens Kramer Mikkelsen, Marianne Zibrandtsen, Nynne

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 24. marts 2010

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 24. marts 2010 Referat fra ordinær onsdag, den 24. marts 2010 Til stede o Der deltog repræsentanter fra 47 lejligheder. Der var endvidere afleveret 6 fuldmagter. o De tilstedeværende samt afgivne fuldmagter repræsenterede

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts Referat fra Generalfrsamlingen 2013 17. marts Sted: Højby Frsamlingshus, Højbyvej 23, 5260 Odense S. Dat: 17 marts 2013 Tid. 13.00 Kl. 18.00 Referent: Line Grundtvig Sørensen/ Drte Andersen Frmål Generalfrsamling

Læs mere

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Referat fra møde i Vildtfrvaltningsrådet Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 9.30 14.00 SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur g Skv J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Fra Vildtfrvaltningsrådet deltg:

Læs mere

REFERAT Generalforsamling 2016 Onsdag den 13. april 2016 kl. 19.00 i Fælleslokalet på 1. sal

REFERAT Generalforsamling 2016 Onsdag den 13. april 2016 kl. 19.00 i Fælleslokalet på 1. sal REFERAT Generalfrsamling 2016 Onsdag den 13. april 2016 kl. 19.00 i Fælleslkalet på 1. sal Dagsrden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab frelægges til gdkendelse 4.

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i Vibos afdeling 819 torsdag den 27. februar kl. 18.00

Referat af ordinært afdelingsmøde i Vibos afdeling 819 torsdag den 27. februar kl. 18.00 i Referat af rdinært afdelingsmøde i Vibs afdeling 819 trsdag den 27. februar kl. 18.00 Mødet var indkaldt med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent 2, Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Fremlæggelse

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet i Dragør Kommune

Forretningsorden for Handicaprådet i Dragør Kommune Frretningsrden fr i Dragør Kmmune I medfør af Lv m retssikkerhed g administratin på det sciale mråde (Lv nr. 574 af 24 juni 2005) 37a har Kmmunalbestyrelsen i DragørKmmune nedsat et handicapråd g i henhld

Læs mere

Til beboerne i Viby J, den 24. august 2015 afdeling 10, Lykkesholms Alle

Til beboerne i Viby J, den 24. august 2015 afdeling 10, Lykkesholms Alle Til beberne i Viby J, den 24 august 2015 afdeling 10, Lykkeshlms Alle I frlængelse af indkaldelse til rdinært, bligatrisk afdelingsmøde udsendes hermed endelig dagsrden fr mødet, sm afhldes Dagsrden fr

Læs mere

VA-afdeling 10, Hyldespjældet

VA-afdeling 10, Hyldespjældet Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 5. februar 2013 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevld (SE), Per Zffmann Jensen (PZ), Mette Nielsen (MN), Marianne Bahl (MB) g Randi Haugaard

Læs mere

Dansk Skak Union 2. hovedkreds

Dansk Skak Union 2. hovedkreds Dansk Skak Unin 2. hvedkreds Referat af møde i hvedkredsbestyrelsen (HKB), Dansk Skak Unins 2. hvedkreds søndag den 19. januar 2003 i Srø Tilstede: Niels Steen Larsen (NSL), Frank Hartmann (FH), Leif Jensen

Læs mere

Referat af Studenterrådet ved Roskilde Universitets generalforsamling 2012

Referat af Studenterrådet ved Roskilde Universitets generalforsamling 2012 Referat af Studenterrådet ved Rskilde Universitets generalfrsamling 2012 24. nvember 2012 kl. 11.00-18.30 på RUC Åbning af Studenterrådets generalfrsamling 2012 Alle lvmæssige krav vedrørende afhldelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

Årsmøde Tjekliste

Årsmøde Tjekliste Årsmøde 2017 Tjekliste Intrduktin... 3 Før årsmødet... 4 Adgang g tilmelding... 4 Indkaldelse... 4 Dagsrden... 4 Øvrig frberedelse af mødet... 5 Under årsmødet... 6 Mdtagelse... 6 Velkmst... 6 Ordstyrerens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Referat. Generalforsamling for året i Egnssamlingens Støtteforening. Restaurant Nordstjernen, Blokhus, onsdag den 20.

Referat. Generalforsamling for året i Egnssamlingens Støtteforening. Restaurant Nordstjernen, Blokhus, onsdag den 20. Referat Generalfrsamling fr året 2012 i Egnssamlingens Støttefrening Restaurant Nrdstjernen, Blkhus, nsdag den 20. marts 2013 Dagsrden jf. vedtægter: 1. valg af dirigent 2. bestyrelsens beretning 3. aflæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Hummingen Strand Grundejerforening

Hummingen Strand Grundejerforening Dannemare 26 april 2013 Hummingen Strand Grundejerfrening Referat Bestyrelsesmøde 26 april (Stre bededag) 2013 kl. 14.30-18.00 Hummingen Strandvej 14 Mødedeltager: Hans Ove Jørgensen (HOJ), Flemming Grættrup

Læs mere

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015 Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Vedtægt fr Harbøre Digelag af 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Vestersø 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Lagets navn g hjemsted... 3 3. Anlægget...

Læs mere

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Sydkystens Ejendomsadministtation ApS Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III, afholdt onsdag den 17. maj 2006, kl. 18.30 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve.

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

Indkaldelse til ny ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ny ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 12. april 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 08/2016 Indkaldelse til ny rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S Der indkaldes hermed

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00

Generalforsamling Torsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00 Referat: Generalfrsamling Trsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00 Dagsrden ( 5 stk.2): 1. Valg af dirigent g referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab g status til gdkendelse

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Sklebestyrelsen Ølsted Skle Dagsrden g referat til møde den 23. september 2008 kl. 19.00 til 21.30 i mødelkalet 1/7 Medlemmer: Klaus Jakbsen, frmand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tlstrup Nielsen

Læs mere

Regler for leje af fælleshuset

Regler for leje af fælleshuset Pris fr at leje/bruge fælleshuset Regler fr leje af fælleshuset Fredag, lørdag, søndag g helligdage er prisen: Mandag-trsdag er prisen: Der pkræves depsitum fr alle lejemål på: 500 kr. 200 kr. 1.250 kr.

Læs mere

BESTYRELSESMØDE. 24. oktober 2016 kl Grundejerforeningen Klokkergården. Deltagere: Ole, Ala'a, Rasmus & Maria. Afbud: Sune & Bjørn

BESTYRELSESMØDE. 24. oktober 2016 kl Grundejerforeningen Klokkergården. Deltagere: Ole, Ala'a, Rasmus & Maria. Afbud: Sune & Bjørn 24. ktber 2016 kl. 19.00 Deltagere: Ole, Ala'a, Rasmus & Maria Afbud: Sune & Bjørn Sted: Tusindfrydvej 4 hs Ole & Birgit BESTYRELSESMØDE Grundejerfreningen Klkkergården DAGSORDEN Grundejerfreningens virke

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalfrsamlingen i Grundejerfreningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslkalet Frmand Simn Krhtz bød velkmmen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen freslg

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StrKøbenhavn, trsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kntr, Knuthenbrgvej 24. 14. december 2011 Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kfed (MK), Gitte

Læs mere

Beslutningsreferat af bestyrelsesmødet, onsdag den 7. januar 2015.

Beslutningsreferat af bestyrelsesmødet, onsdag den 7. januar 2015. Beslutningsreferat af bestyrelsesmødet, nsdag den 7. januar 2015. Mødet blev hldt på GBF s sekretariat, Ny Vestergade 13, stuen. 10.30-14.30 Til stede: Hans Peter Jensen (fmd.) Bdil Due, Jan Bendix, Nils-Gerg

Læs mere

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark Odense d. 20/12-2010 Opfølgning på prjektet Ny afdeling Nye veje sm er afhldt fr midler bevilget fra pulje til Persnaleplitiske prjekter, Regin Syddanmark Klinisk Genetisk Afdeling, OUH har fået bevilget

Læs mere

Der var mødt i alt 45 personer op til generalforsamlingen, repræsenterende medlemmer med eventuelle ledsagere.

Der var mødt i alt 45 personer op til generalforsamlingen, repræsenterende medlemmer med eventuelle ledsagere. 1 Grundejerfreningen Referat fra rdinær generalfrsamling lørdag den 7. maj 2016, kl. 13.00 på Hjemmeværnsgården, Bgø Hvedgade 102, 4793 Bgø -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet Referat bestyrelsesmødet Onsdag den 15. januar 2014 kl. 9.30 16.00 Htel Krnprins Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Dagsrden: Nr. Punkt Kmmentar g psamling 1. 2. Deltagere Årsmøde 2013 Generalfrsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 11. april 2011

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 11. april 2011 Karens Minde Kulturhusfrening Referat fra bestyrelsesmøde den 11. april 2011 I mødet deltg: Drthe Eren Sørensen, Marianne Melby, Britta Lunnemann, Karen Larsen, Steen Eriksen, Ann Vikkelsø, Harry Ottsen.

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN I AARHUS KOLLEGIANERRÅDET

KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN I AARHUS KOLLEGIANERRÅDET REFERAT FRA VALGMANDSFORSAMLINGEN EFTERÅR 2013 Tirsdag d. 17. september 2013, kl. 19.00 i fælleshuset Efren ved Kllegium 6 1. Valg af dirigent - Kllegianerrådet indstiller Nanna Ravn Rasmussen, 3, 3. Vedtaget

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Til ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Mia Rasmussen, Aarhus Tech Karin Rsenmejer, København VUC Mrten Hlst Nielsen, TEC ESB-sekretariatet Ebbe S. Hargbøl Lajla Pedersen Maj 2012 Referat af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende Januar 2013 Nyhedsbrev Crprate/M&A Erhvervsfndsudvalgets rapprt m fremtidens regulering af erhvervsdrivende fnde Erhvervsfndsudvalget ( Udvalget ) afleverede den 18. december 2012 sin rapprt m fremtidens

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Ekstraordinært Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget. tirsdag den 16. januar 2007, Kl. 16.30. i udvalgsværelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Ekstraordinært Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget. tirsdag den 16. januar 2007, Kl. 16.30. i udvalgsværelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Ekstrardinært Møde i Skle- g Uddannelsesudvalget tirsdag den 16. januar 2007, Kl. 16.30 i udvalgsværelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Revideret anlægsplan fr Højagersklen. 2 1. Revideret anlægsplan fr Højagersklen

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl. 16.00-17.30, Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen.

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013. Slbjerg Fællesråd. Referat af rdinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. nvember 2013. Anvendte frkrtelser findes sidst i referatet Beretningerne findes i frm af frelæggerens uredigerede manuskript sidst

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

REFERAT KREDSRÅDSMØDE, 14. SEPTEMBER 2017 DCH, KREDS 6

REFERAT KREDSRÅDSMØDE, 14. SEPTEMBER 2017 DCH, KREDS 6 DATO 14. september 2017 STED DELTAGERE Chr. VI Overdrevskr Lkalfreninger: Frederikssund, Hlbæk, Herfølge, Jyderup, Kalundbrg, Humlebæk, Køge, Næstved, Rskilde, Stevns, Fakse, Haslev, Nykøbing/Rørvig, Slagelse,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH Tirsdag d. 19. august kl. 13.00 17.00

Bestyrelsesmøde i SUMH Tirsdag d. 19. august kl. 13.00 17.00 Til stede: Isak Krnerup Hue, Ladingkær, Cathrine Jeppesen, Sif Hlst, SUMHs sekretariat: Steffen (rdstyrer), Benedikte, Miriam g Ditte (referent) Afbud: Rie Lynge Rasmussen, Rebecca Delfs Bestyrelsesmøde

Læs mere

VA-afdeling 10, Hyldespjældet

VA-afdeling 10, Hyldespjældet Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 8. januar 2013 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevld (SE), Per Zffmann Jensen (PZ), Nina Rytter (NR), Mette Nielsen (MN), Marianne Bahl

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24 Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Hos Advokaterne Arup & Hvidt, Nørre Voldgade 88, 1358 København K Til stede var ejerne

Læs mere

Referat. Afbud Preben Vittrup

Referat. Afbud Preben Vittrup HR g Kvalitet Niels Andersens vej 65 2900 Hellerup Referat Møde i: SFR Plastikkirurgi Dat: Fredag den 12. april 2013 Kl.: 14.00-15.15 mødelkale 4 på Direktinsgangen. Sted: Gentfte Hspital Deltagere: Lars

Læs mere

R E F E R A T. Bestyrelsesmøde:

R E F E R A T. Bestyrelsesmøde: R E F E R A T Bestyrelsesmøde: Dat: 30.08.2014 Deltagere: Pul Krg, Lars Berga Rasmussen, Jhnny Gdbersen, Kent Kirkegaard, Mette Diernisse, Henrik Østergaard Fraværende: Jesper Wendelbe, Mads Rasmussen

Læs mere