Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)"

Transkript

1 66 9 LO 16 LOL09$,Z 1 FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset, Gothersgade Fredericia Den ansøgende forenings navn og adresse: Fredericia Tegnsprogsforening Egeskovvej Fredericia Bankkonto: Reg.nr.: 0757 Konto: CVR eller CPR som kontoen er registreret på: Ansøgningsfrist: Til Pulje 2 (engangs/flerårligt) ansøges der om midler 1 gang om året for aktiviteter i det kommende år: Til pulje 3 (nyt projekt) ansøges der om midler 2 gange om året for aktiviteter i det kommende år: Og for aktiviteter i indeværende år: Til Pulje 4 (akutte) til særlige formål eller "akutte" ansøgninger i løbet af året

2 , 6 1-0/0917Z 1, Generelle oplysninger: 1. Fredericia Tegnsprogsforening Den frivillige forening / ftsfffiftsf.dk organisations navn 2. Kontaktperson: Navn: Tine Maretti Vest Adresse: Egeskovvej 3 Postnr./ By: 7000 Fredericia Telefon: tvftsf.dk 3. Beskrivelse af målgruppen for det frivillige sociale arbejde der udføres i Fredericia Kommune Herunder en nærmere redegørelse for om indsatsen rettes mod grupper samt hvilke? Vi søger til to projekter: 1. Vi vil oprette et Tegnsprog Cl gruppe (CI=Cochlear Implant voksne brugere og kommende brugere) på projekt basis. Målgruppen er Cl brugere i Fredericia, at de kan få et sted at samles, udveksle erfaringer og kommende brugere kan få en dialog med nuværende brugere omkring operation, brug af Cl mm. Vi vil mødes 4-6 gange om året, hvor vi planlægger foredrag, hobby hygge, udflugter m.m. 2. Vi vil oprette kreative/hobby onsdage for vores medlemmer, som er medlem af Fredericia Tegnsprogsforening. Vores medlemmer er tegnsprogsbrugere, størstedelen er døve som ikke har den samme mulighed for at bruge de lokale tilbud der er i Fredericia. Derfor vil vi gerne tilbyde vores medlemmer, at de kan komme hos os og være kreativ, lære nye kreative ting vha. gæstelærere mv. Vi har en stor efterspørgsel fra vores medlemmer om sådan et tilbud. 4. Aktivitetens formål? 1. Aktivitetens formål er, at vi mødes 4-6 gange om året, hvor der planlægges foredrag, der har relevans til CI, f.eks. Danaflex som laver Cl apparater, planlægge udflugter. 2. Aktivitetens formål er, at vores medlemmer kan gøre brug af tilbuddet, at de kan mødes i Tegnsprogsforeningen hver 2. onsdag til kreativ dag, lære nye kreative ting vha. gæstelærere mv. 2

3 L019 L O l 6 l OLO5PZ l Den frivillige indsats er at nogle skal stå for projektet, sørge for Hvilken frivillin indsats kontakt til foredragsholdere. Vi forestiller os 2-3 personer i ududføres der? Herunder valget til at arrangere. hvor mange frivilige indgår i aktiviteten? 2. Den frivillige indsats er, at kreative onsdage skal køre på medlemmernes initiativ, de skal skiftes til at være ansvarlige for åbning og kontakte gæstelærere mm. 6. Vi vurderer, at vi gerne vil starte begge projekter op med 1 år til at star- Er indsatsen tidsbete med. grænset eller er der tale om et længerevarende evt. kontinuerligt projekt? Hvordan vil man sikre den økonomiske drift, når projektperioden er udløbet? '7 Skal man være medlem? Ja x Nej Er der brugerbetaling? Ja Nej x 8. Hvilke aldersgrupper er aktiviteten rettet mod? x I I 31 50x 51 60x I x I over 67x 9. Hvor mange borgere forventes at deltage i aktiviteten? personer 10. Overslag over udgifter i forbindelse med aktiviteten. Der søges tilskud til: Bilag vedr. specifikation af indtægter og udgifterne vedlægges ansøgningen. X I I I I I I projekter 30000_ daglig drift anskaffelser lokaleleje kursusaktivitet andet formål

4 Der søges om i Z L6 L OL091,Z l 1/2 alt Foreningens vedtægter samt senest godkendt regnskab og budget skal vedlægges. Fredericia d. 'ZO-OP, 3 Underskrift: p., 4

5 0t,9 1-0 [ 6 1-0LOS 'PZE 1- Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

6 ,6 LOLOSPZ 1, 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober Tidligere navne: : De døvstummes Foredragsforening for Jylland og Fyn : Intet navn : De døvstummes Foredragsforening for Fredericia og Omegn : Døvstummeforeningen for Fredericia og Omegn : Døveforeningen for Fredericia og Omegn : Fredericia Døveforening 1.4 Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune. 1.5 Foreningen er tilsluttet Danske Døves Landsforbund og er som følge deraf forpligtet til at følge Danske Døves Landsforbunds love og bestemmelser. 1.6 Foreningen sørger for medlemskab af relevante organisationer/forbund. 2 Formål og virkeområde 2.1 Foreningens formål er at fremme døves interesser på hvert område - uddannelsesmæssigt, erhvervsmæssigt, socialt og kulturelt. 2.2 Foreningens virkeområder er primært Fredericia Kommune og sekundært de kommuner, hvor foreningens medlemmer er bosiddende. 3 Medlemskab og kontingenter Medlemskab: 3.1 Som medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formålsparagraf. 3.2 Som registreret DDL-medlem af Fredericia Tegnsprogsforening har man både tale- og stemmeret. Andre DDL-medlemmer har taleret. 3.3 Såfremt foreningen har støttemedlemmer (f.eks. organisationer, institutioner og virksomheder), har de ikke stemmeret og valgbarhed til foreningens bestyrelse. De har kun taleret. Kontingenter: 3.4 Kontingent for DDL-medlemmer fastsættes af Danske Døves Landsforbunds landsmøde. 3.5 Kontingent for støttemedlemmer fastsættes af bestyrelsen. 3.6 Gebyrer for DDL-medlemmer fastsættes af bestyrelsen. 3.7 Medlemmer, der er 4 måneder i restance med deres kontingent, kan slettes af foreningen, med mindre bestyrelsen giver længere henstand.

7 S OL OSi7Z Et medlem, der er slettet for restance, kan atter optages mod at betale skyldigt kontingent samt et af generalforsamlingen fastsat gebyr. 3.9 Fraflytning/overførsel eller udmeldelse skal meddeles skriftligt til foreningens administration inden den 1. juni eller 1. december. 4 Ordinær generalforsamling 4.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og kun denne kan give, ophæve og forandre foreningens vedtægter. Indkaldelse: 4.2 Foreningens ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i første kvartal. 4.3 Ordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse på mindst en af følgende måder: a) I Døvebladet b) Ved skriftlig meddelelse til hvert medlem herunder c) I foreningens lokalblad d) Gennem foreningens hjemmeside 4.4 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. 4.5 Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtigt uanset antal fremmødte medlemmer. Dagsorden: 4.6 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter: 1. Valg af a. dirigent b. referent c. bisidder d. 3 stemmetællere 2. Optælling af medlemmerne 3. Bestyrelsens årsberetning aflægges 4. Årsregnskabet fremlægges til godkendelse 5. Foreningens fremtid: a. handleplan b. budget 6. Behandling af forslag 7. Valg af bestyrelse: a. formand (hvert år) b. næstformand (lige år) c. kasserer (ulige år) d. bestyrelsesmedlem (hvert år) e. caf&eder (hvert år) f. ejendomsleder (hvert år) g. kulturleder (hvert år) h. 2 suppleanter (hvert år)

8 90t791, 0 l6 L OLO G 17Z l 8. Valg af statsautoriseret revisor (hvert år) Stemmeret: 4.7 DDL-medlemmer har stemmeret og valgbarhed til foreningens bestyrelse, såfremt de opfylder alle nedenstående kriterier: * er over 18 år * er myndig * er registreret medlem i foreningen. 4.8 Der kan ikke gives fuldmagt til at stemme for andre medlemmer, der ikke kan deltage i generalforsamlingen. Afstemning: 4.9 På generalforsamlingen træffes beslutning ved simpelt stemmeflertal af de stemmeberettigede fremmødte medlemmer. Til ændring af foreningens vedtægter kræves 2/3 majoritet af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer Stemmelighed ved personvalg: Der foretages en ny afstemning. Hvis der stadig er stemmelighed, foretages lodtrækning Stemmelighed ved forslag: Forslaget bortfalder Afstemning foretages ved håndsoprækning eller på den måde dirigenten finder det hensigtsmæssigt - skriftligt når et medlem anmoder herom Skriftlig afstemning skal finde sted ved personvalg. Referat: 4.14 Ved generalforsamlingen føres der et referat, der skal godkendes og underskrives af dirigenten og referenten senest 1 måned efter generalforsamlingen Referatet er offentligt tilgængeligt og skal udleveres til det enkelte medlem, som ønsker at få en kopi. 5 Ekstraordinær generalforsamling 5.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20 navngivne registrerede DDL-medlemmer i foreningen skriftligt anmoder herom med angivelse af forhandlingsforslag/emner. 5.2 Såfremt ordinær generalforsamling bliver hævet/suspenderet inden dagsordenen er udtømt, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling senest 1 måned efter den ordinære generalforsamling. 5.3 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel og senest 1 måned efter bestyrelsen har modtaget den skriftlige forlangende herom eller efter en ordinær generalforsamling er blevet hævet i utide. 6 Bestyrelsen 6.1 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand, en næstformand, en

9 L O t , 0LO St7Z kasserer, et bestyrelsesmedlem, en caffileder, en ejendomsleder og en kulturleder, der alle vælges på generalforsamlingen. Af hørende medlemmer kan højest 2 vælges til bestyrelsen og dog ikke som formand. 6.2 Kun registrerede DDL-medlemmer i foreningen, som også er myndige, er valgbare til foreningens bestyrelse. Dog skal formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer være fyldt 25 år. 6.3 Bestyrelsen kan udpege en eller flere rådgivere, som har ret til at deltage i bestyrelsesmøder og generalforsamling, dog uden stemmeret. 6.4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og leder foreningens virksomhed i henhold til foreningens vedtægter og er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler. 6.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen - herunder formanden - er til stede. 6.6 I tilfælde af formandens fravær varetages hans funktioner af næstformanden. 6.7 Bestyrelsesmedlemmer, der under varetagelse af deres hverv får kendskab til medlemmers forhold, har tavshedspligt herom. 6.8 Bestyrelsen fastsætter, hvilken godtgørelse der skal ydes for deltagelse i møder og for administrativt arbejde. 6.9 Bestyrelsen afgør, hvem der skal repræsentere foreningen på Danske Døves Landsforbunds landsmøde samt antallet af stemmer for hver delegeret Bestyrelsen ansætter en eller flere medarbejdere til foreningens administration, som står for den daglige drift Beslutninger træffes ved simpel majoritet. Står stemmerne lige, udgør formandens stemme udslaget Formanden indkalder bestyrelsen til møder Såfremt mindst halvdelen af bestyrelsen skriftligt forlanger det, skal der indkaldes til et møde Afgår formanden i utide, tiltræder næstformanden indtil førstkommende ordinære generalforsamling. I tilfælde af at det ikke lader sig gennemføre, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling Afgår et bestyrelsesmedlem uanset funktion i utide, må bestyrelsen supplere posten efter bedste skøn, og 1. suppleant indtræder indtil førstkommende ordinære generalforsamling. I tilfælde af at suppleringen ikke lader sig gennemføre, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling En person, der er sat i karantæne, kan ikke have sæde i bestyrelsen. Tegningsret: 6.17 Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

10 L O 1. 6 lolost,z l 7 Udvalg og afdelinger Definitioner af udvalg og forening: Udvalg: Nedsættes af bestyrelsen og står kun til ansvar overfor bestyrelsen - undtaget caffilederen, ejendomslederen og kulturlederen idet de står til ansvar overfor generalforsamlingen, som vælger dem. Afdeling: Selvstændig enhed med et specifikt område/interesse som holder eget årsmøde og vælger egen ledelse. Bestemmelser vedrørende udvalg 7.1 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage særlige arbejdsopgaver. 7.2 Bestyrelsen kan i særlige tilfælde udpege lederen til nye udvalg. 7.3 Udvalgslederne, der er valgt af enten bestyrelsen eller generalforsamlingen, kan efter behov selv finde medlemmer til sit udvalg. 7.4 Udvalgene får bevilget et tilskud til drift, rejser, inventar osv. efter godkendelse af foreningens bestyrelse. 7.5 De midler, der indkommer ved udvalgets arrangementer, sættes ind på udvalgets konto i foreningen og administreres af foreningens administration. 7.6 Udvalgene skal indsende årsberetning til foreningens bestyrelse senest den 1. februar. Bestemmelser vedrørende afdeling 7.7 Afdelingerne afholder deres årsmøder senest den 15. februar. 7.8 På årsmødet vælges en leder for afdelingen, der er ansvarlig overfor foreningens bestyrelse. 7.9 Såfremt lederen afgår i utide, suppleres posten efter bedste skøn af bestyrelsen, og suppleanten fungerer indtil førstkommende årsmøde Afdelingerne får bevilget et tilskud til drift, rejser, inventar osv. efter godkendelse af foreningens bestyrelse De midler, der indkommer ved afdelingens arrangementer, sættes ind på afdelingens konto i foreningen og administreres af foreningens administration Afdelingerne skal indsende årsberetning og evt. forslag til foreningens bestyrelse senest den 1. februar. 8 Ejendommen 8.1 Ejendommen ved Frederiks d. Ills plads matr. 737 ch af Fredericias købstads byggrund. Ejendommens formål er at optimere indtjening af udlejning af lejligheder, forretninger, kontorer og selskabslokaler. Foreningens medlemmer er berettiget til at modtage rabat efter bestyrelsens givne retningslinier.

11 , 0 1,6 lolos S,Z L 8.2 Generalforsamlingen vælger en ejendomsleder, der foretager inspektion og anordninger sammen med en fra foreningens administration. 8.3 Ejendomslederen nedsætter i samarbejde med bestyrelsen et udvalg, som udover ejendomslederen består af mindst 2 udpegede medlemmer. Dette udvalg har sammen med ejendomslederen ansvar for bygningens vedligeholdelse. 8.4 Der fastsættes en forretningsorden for ejendommen, som dog skal godkendes af foreningens bestyrelse. 8.5 Bestyrelsen har ansvaret for at følgende opgaver bliver udført: a. ejendommens rapport skal forelægges kvartalsvis. b. ejendommens budget for næste regnskabsår skal forelægges bestyrelsen til godkendelse. 8.6 Foreningens administration ordner alle lejemål og den daglige ejendomsdrift. Bestyrelsen/administrationen har derudover ret til at benytte sig af sagkyndig bistand Ejendommen kan kun sælges, når 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer er herfor på 2 generalforsamlinger med 3 måneders mellemrum. 8.8 Ejendommens pantsætning kræver beslutning truffet af generalforsamlingen med 2/3 majoritet af de tilstedeværendes stemmer. 9 Aktivitetskonto 9.1 Fredericia Tegnsprogsforening ejer aktivitetskontoen. 9.2 Aktivitetskontoens formål er at yde økonomisk tilskud til Fredericia Tegnsprogsforening inklusive foreningens udvalg. 9.3 Bestyrelsen har ansvaret for administrationen og sørger for maksimale investeringsafkast. 9.4 Investeringer skal ske efter nøje overvejelser mellem bestyrelsen og Fredericia Tegnsprogsforenings bankrådgiver. 9.5 Renteafkastet kan udbetales til foreningen efter bestyrelsens bedste skøn under ansvar overfor generalforsamlingen. Uddelingen må under ingen omstændigheder udbetales til medlemmer eller øvrige personer. 10 Regnskabsår og revision 10.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret Bestyrelsen fører foreningens regnskaber og afgiver senest den 31. januar til foreningens revisor, som skal have sit arbejde tilendebragt senest 1 måned før generalforsamlingen Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret revisor hvert år. Statsautoriseret revisor er påkrævet, så længe foreningen har en ejendom. 11 Eksklusion og karantæne

12 N CJI o 11.1 Vedrørende eksklusion og karantæne henvises der til Danske Døves Landsforbunds -.1 love. FD' 11.2 Bestyrelsen kan tildele det enkelte medlem en tidsbegrænset karantæne som følge af medlemmets utilbørlige opførsel. 12 Opløsning 12.1 Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer er herfor på 2 generalforsamlinger med 3 måneders mellemrum Foreningens værdier kan aldrig deles mellem medlemmerne men opbevares hos Danske Døves Landsforbund i 5 år. Hvis det ikke inden 5 år lykkes at oprette en ny døveforening i området, overtages værdierne af landsforbundet. 13 Vedtagelse og ikrafttræden 13.1 Hvor disse vedtægter intet foreskriver, må bestyrelsen under ansvar overfor generalforsamlingen træffe beslutning efter bedste skøn Disse vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 17. marts 2012, ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 17. oktober 2012 og den ordinære generalforsamling den 16. marts 2013 og træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen Vedtægterne er gældende, indtil nye vedtægter eller ændringer til nærværende vedtægter vedtages af en senere generalforsamling. Hermed bekræftes vedtægternes ægthed. Dato: 31. marts 2013 Christian HøyPye dirigent

13 FREDERICIA TEGNSPROGSFORENING BUDGET I L6 LOLOgt7Z L Indtægter Budget 2013 Budget 2012 Regnskab 2012 Kontingenter , , ,00 Modtaget tilskud varelotteri 9.000, , ,00 Modtaget tilskud fra Aktivitetskonto 0,00 0, ,00 Modtaget arvebidrag 0,00 0,00 0,00 Andel i julehæfte 0,00 500,00-152,00 Indgående annonceindtægter 0, ,00 0,00 Nettofortjeneste FTSF kiosk 3.000, , ,00 Medlemsaftener 5.000, , ,00 Indtægter , , ,00 Udgifter Løn til daglig leder og bogføringsassistance , , ,00 Medlemsudgifter , , ,00 Møder, bestyrelse m.v , , ,00 Administrationsomkostninger , , ,00 Cafåudvalget ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Udgifter , , ,00 Resultat før renter 5.000, , ,00 Finansiering Nettorenteindtægter 0,00 0,00 25,00 Årets resultat 5.000, , ,00

14 Z 1179 L L OLO9S,Z I, BRANDT Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vendersgade 26, Fredericia Tlf Fax CVR nr Fredericia Tegnsprogsforening CVR-nr Arsrapport 2012 THISTED I HURUP THY I HANSTHOLM I NYKØBING MORSI FJERRITSLEV I SKIVE I KOLDING I FREDERICIA I AARHUS An independent member of Moore Stephens International Limited

15 BRANDT Indhold 1- t791-01, 6 lologt7z I. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæring 2-3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5-6 Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Noter

16 BRANDT Pl179 l0[ 6 1, 0L09 17Z 1, Ledelsespåtegning Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2012 for Fredericia Tegnsprogsforening. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Fredericia, den 13. februar 2013 Bestyrelse Daniel Vest formand, Tine Lind næstformand ft( Christensen Iben Kiel qltt 17/C Lisa Christensen 1

17 BRANDT Den uafhængige revisors erklæring L491, 01-6 L OLOSt?Z Til medlemmerne af Fredericia Tegnsprogsforening Vi har revideret årsregnskabet for Fredericia Tegnsprogsforening for regnskabsåret 1. januar december Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelser, balance og noter, udarbejdes efter lov om fonde og visse foreninger. Ledelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 2

18 BRANDT revision Ef rådgivning 9 Lt79 LO 1, 6 LOL0917Z l Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med å rsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Fredericia, den 13. februar 2013 BRANDT Syitsattloriseret Revisionspartnerselskab 1-mm V årsten Jensen registreret revi r, partner 3

19 BRANDT Foreningsoplysninger L LO L0917Z L, Foreningen Fredericia Tegnsprogsforening Egeskowej Fredericia CVR-nr.: Hjemsted: Regnskabsår: Fredericia 1. januar december Bestyrelse Daniel Vest, formand Tine Lind, næstformand Kim Christensen Iben Kiel Lisa Christensen Revision BRANDT Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vendersgade 26, Fredericia Pengeinstitut Middelfart Sparekasse Prinsessegade Fredericia 4

20 BRANDT Ledelsesberetning CT co rn Hovedaktivitet Foreningens aktivitet består i at fremme medlemmernes (tegnsprogsbrugere) interesser på ethvert område i Fredericia og tilstødende kommuner. Udvikling i regnskabsåret Foreningens resultatopgørelse for 2012 udviser et resultat på og balancen pr. 31. december 2012 udviser en egenkapital på Underafdelingernes resultatopgørelser for 2012 udviser et resultat på , som foreslås overført til de respektive underafdelingers egenkapital. Foreningens samlede resultat er opgjort således: Resultat Tegnsprogsforeningen Tegnsprogshuset Tolkeservicen Det foreslås, at årets resultat dækkes af egenkapitalen. Underafdelingernes samlede resultat er opgjort således: Resultat Tegnsprog Cl 50 Døves Idrætsklub FREMAD Whistklubben Det foreslås, at årets resultat overføres til den respektive underafdelings egenkapital. Fredericia Tegnsprogsforening (FTSF) og Tegnsprogshuset har i 2012 været præget af forskellige resultater, og det var også en del af Syddansk Tolkeservice selv om firmaet jo blev lukket ved udgangen af Grunden til at Syddansk Tolkeservice indgår i resultat 2012 er at firmaet skyldte løn og feriepenge til medarbejderne for løn/afspadsering. Tegnsprogsforeningen har i 2012 haft stigende administrationsudgifter, som følge af lukning af Syddansk Tolkeservice. Foreningen har således måttet overtage en del af administrationsudgifter hvilket har medvirket til stigningen. Foreningen skal derfor arbejde videre med hensyn til begrænsning af administrationsomkostninger i Tegnsprogshuset har i 2012 konstateret et fald i de samlede lejeindtægter med baggrund i en konkurs hos en lejer af vores butikslokale. Derfor er overskuddet mindre i forhold til 2011 men betragtes af bestyrelsen alligevel som værende tilfredsstillende. Den samlede økonomi har betydet at samtlige aktiviteter under et, har betydet et underskud på Et resultat som bestyrelsen ikke kan gøre ved med hensyn til den skyldige løn/afspadsering samtidig med en lejers konkurs. Dog er ejendommen stadigvæk en god forretning og har hjulpet med til at forbedre resultatet med et lille overskud. 5

21 BRANDT Ledelsesberetning C> -4 Begivenheder efter balancedagen Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelse af årsrapporten. (3) (a Usikkerheder eller usædvanlige forhold, der har påvirket indregning eller måling Der har ikke været væsentlig usikkerhed eller usædvanlige forhold, der har påvirket indregningen eller målingen. 6

22 BRANDT Anvendt regnskabspraksis OZP9 LO L6 LOLOS 17Z L Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne samt god regnskabsskik. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Nettoomsætning Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse hermed. Afskrivninger Materielle anlægsaktiver afskrives over deres forventede brugstid. Afskrivningsperioden er beskrevet under de enkelte anlægsaktiver. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger Inventar 30 år 4 år Aktiver med en kostpris på under t. 12 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver måles til kursværdi. 7

23 BRANDT Anvendt regnskabspraksis LZP9[01, 6 10LOS t7zei. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 8

24 BRANDT ZZP9 I L OS 1,3 I. Resultatopgørelse for 1. januar december for tegnsprogsforeningen Note Indtægter Kontingenter Modtaget tilskud, varelotteri Modtaget tilskud fra Aktivitetskonto Andel i julehæfte Indgåede annonceindtægter Nettofortjeneste, Ullerupkiosk Medlemsaftener, banko m.v Indtægter Udgifter Løn til daglig leder og bogføringsassistance 2 Medlemsudgifter 3 Møder, bestyrelse m.v. 4 Administrationsomkostninger Udgifter Resultat før renter Nettorenteindtægter Årets resultat, tegnsprogsforeningen Tegnsprogsforeningens resultat Tegnsprogshusets resultat Tolkeservicens resultat Foreslås dækket af egenkapitalen

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63146900 Telefax 62212801 www.deloitte.dk Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74 Årsrapport

Læs mere

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014 NØRRE AABY ANTENNEFORENING CVR-nr. 72 97 46 11 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 18. marts 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om foreningen...

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 INTERNT Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2012. CVR-nr. 64 53 25 10

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2012. CVR-nr. 64 53 25 10 Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe Årsrapport for året 2012 CVR-nr. 64 53 25 10 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Ringe, den / 2013 Dirigent

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr. 59466828. Årsrapport 2013

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr. 59466828. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr.

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere