Museumssamlingerne, registrering og bevaring 8 Biblioteket med samlinger 14 Forskning 19 Undervisning 24 Udstillinger 26 Kommunikation 31

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Museumssamlingerne, registrering og bevaring 8 Biblioteket med samlinger 14 Forskning 19 Undervisning 24 Udstillinger 26 Kommunikation 31"

Transkript

1 Å R S B E R E T N I N G Indhold 1. Bestyrelsens forord 3 2. Ledelsens beretning 4 3. Året i hovedtræk 8 Museumssamlingerne, registrering og bevaring 8 Biblioteket med samlinger 14 Forskning 19 Undervisning 24 Udstillinger 26 Kommunikation Virksomhedsoplysninger 33 Bestyrelse og repræsentantskab 33 Årsresultat Museumsstatistik 35 Organisation 36 Medarbejdere 37 Kunstindustrimuseets Venner Bilag 44 Udlån 48 Aktiviteter 50 Medarbejdernes repræsentation i bestyrelser, udvalg mv./deltagelse i kurser, seminarer o.lign. 52 Publikationer 55

2 Achille & Pier Giacomo Castiglioni: Telefonskammel med cykelsaddel, designet Fotograferet i Grønnegården af Pernille Klemp. 2

3 1. B e s t y r e l s e n s f o r o r d 2010 blev de store beslutningers år! Medarbejdere, ledelse og bestyrelse har haft ekstraordinært travlt i Her skal blot nævnes nogle få men store tiltag og beslutninger : - Kunstindustrimuseet ændrer navn til Designmuseum Danmark pr. 1. april Navneændringen har været længe undervejs, faktisk flere år, hvor det internt i museet har været et tilbagevendende punkt til bekymring, at ordet kunstindustri ikke mere har betydning og indhold for nutidens mennesker. Navnet Kunstindustrimuseet har i stigende grad været en barriere for især yngre generationer, for hvem begrebet design dækker, hvad forrige generationer betegnede kunstindustri. Navneskiftet betyder ikke, at museet ophører med at beskæftige sig med forskning, indsamling og formidling af kunsthåndværk og den ældre designhistorie. Kommunikationen til omverdenen bliver blot mere målrettet. - Undervisningstjenesten får nye rammer i Villum Fonden støtter opførelsen af et nul-energihus, et designværksted, som skal danne ramme om skoletjenestens undervisning og arbejde. Muligheden for et forsamlingshus for designintereserede vil foreligge! - Et stort, nybygget fjernmagasin i Hillerød vil i fremtiden rumme dele af museets p.t. ikke udstillede samlinger. Udvidelsen er en tvingende forudsætning for at drive et optimalt museum i Bredgade. - Målet om flere besøgende nås bl.a. ved en synlig PR & kommunikation med det omkringliggende samfund. Med ansættelsen af en kommunikationschef som også vil sætte fokus på de sociale medier er vi i 2010 kommet et stort skridt nærmere målet. - Kulturministeriets anbefalinger om God ledelse i selvejende kulturinstitutioner har været et aktuelt tema på flere bestyrelsesmøder. Bestyrelse og ledelse har dog i de sidste mange år bl.a. inspireret af erhvervslivets anbefalinger om Corporate Governance arbejdet med god ledelse, hvorved bestyrelsen kunne konstatere, at Designmuseum Danmark stort set følger alle Kulturministeriets anbefalinger var også året, hvor bestyrelsen søgte ny direktør, idet museumsdirektør Bodil Busk Laursen efter planen går på pension ultimo maj Museet modtog 48 ansøgninger og fik god hjælp fra NeumannPartners. Mag.art. Anne-Louise Sommer rektor for Danmarks Designskole tiltræder stillingen pr. 1. september Bestyrelsen ønsker at rette en tak til fonde, private og samarbejdspartnere, som har støttet museet i Tak til medarbejdere og ledelse for et flot 2010-resultat! Bestyrelsen udtrykker en speciel tak til Bodil Busk Laursen for hendes store arbejdsindsats i museets tjeneste. Til slut et rungende til lykke med de 100 år til Kunstindustrimuseets Venner, samt tak for opbakning og støtte i alle 100 år! p.b.v. Flemming Lindeløv Bestyrelsesformand 3

4 2. L e d e l s e n s b e r e t n i n g Overordnet er der i 2010 sat mange kræfter ind på at videreudvikle de mål, som er indeholdt i museets strategiplan fra Det kan med tilfredshed konstateres, at mange af initiativerne er blevet gennemført i perioden til og med første kvartal af Beretningen omfatter således tiden frem til udgangen af marts 2011 og indledes her med en kort gennemgang af nogle af årets strategiske hovedresultater. I beretningens øvrige afsnit uddybes de data, som tilsammen gør det muligt at følge museets arbejde på de lovbundne områder: indsamling, forskning, bevaring og formidling. Indledningsvis er der imidlertid god grund til at fremhæve det store og engagerede arbejde, som udføres af museets medarbejdere. Det gælder basisaktiviteterne såvel som de mange projekter, der takket være tilskud fra fonde og myndigheder gør det muligt at løfte museets brede arbejdsfelt. En væsentlig forudsætning er også de mange samarbejdspartnere, som vi deler fagområder med, og som gør arbejdet endnu mere menings- og betydningsfuldt, som det vil fremgå af beretningens enkelte afsnit. Kunstindustrimuseets Venner fylder 100 år Blandt de helt nære samarbejdspartnere er museets venneforening Selskabet Kunstindustrimuseets Venner, som den 5. november 2010 kunne fejre sit 100-års jubilæum. Det blev gjort med maner med udgivelsen af en pragtbog, forfattet af mag.art. Charlotte Christensen, og en smuk udstilling med et udvalg på 100 af de i alt 650 betydelige værker, som takket være midler fra Vennerne er blevet erhvervet gennem de mange år. I overensstemmelse med denne generøsitet fejrede Vennerne jubilæet med at skænke museet både bog og udstilling. Fejringen gav museet en kærkommen lejlighed til at reflektere over samlingerne, Vennernes og museets fælles liv og de mange personer fra både Vennernes kreds og museets stab, som har præget institutionen frem til i dag. At museumshistorie i et videre perspektiv også er sammenhængende med samfundets historie bliver anskueliggjort i jubilæumsbogen, hvor skiftende tiders bevægelser og begivenheder er inddraget i institutionens historie og med til at forklare dens udvikling og status. Kunstindustrimuseet er taknemlig for sine Venner. I N D E X : Museet har i 2010 fået en inspirerende samarbejdspartner tæt på, idet designinstitutionen I N D E X : midt i året flyttede ind i lokaler i museets ejendom, Bredgade 66. Denne vigtige aktør på designområdet arbejder med konceptet D E S I G N T O I M P R O V E L I F E, som supplerer museets mere klassiske designlinje. I forlængelse af samarbejdet har museet tilbudt et udstillingsareal i selve museumsbygningen, hvor I N D E X : får en flerårig udstillingsplatform, som synliggør deres arbejde. Udstillingen indvies i maj

5 Strategiske mål DESIGNVÆRKSTED Et af målene i strategiplanen er en fortsat styrkelse af museets undervisningstjeneste, som gennem de senere år har udviklet sig til at blive et kerneområde for en udvidet publikumskontakt til børn og unge. Undervisningstilbudene i designhistorie og designprocesser med udgangspunkt i museets samlinger tiltrækker en voksende kreds af skoler og undervisningsinstitutioner fra hele landet med det resultat, at de fysiske rammer for undervisningen i stigende grad har vist sig utilstrækkelige for en videreudvikling af virksomheden. I samarbejde med Bornebusch Arkitekter A/S v/ museets tilsynsførende arkitekt Michael Jørgensen udvikledes derfor i 2009/2010 et projekt til opførelsen af et mindre designværksted på museets grund. Til museets store glæde besluttede Villum Fonden at støtte dette projekt med en bevilling på 10 mio.kr. og har dermed sikret gennemførelsen af dette meget perspektivrige initiativ. Bygningen er under projektering og forventes at kunne tages i brug medio FJERNMAGASIN Museets mangeårige arbejde for at skaffe ansvarlige forhold for samlingerne er nu bragt til en lykkelig afslutning. I februar 2011 påbegyndtes indflytningen i en nybygning i Hillerød opført til formålet og udlejet til museet af Windum Flytteforretning A/S. Magasinet er en forudsætning for, at det størst mulige areal i museumsbygningen i Bredgade kan anvendes til publikumsformål, herunder udstillinger, aktiviteter og faciliteter. KUNSTINDUSTRIMUSEETS MODESAMLING Strategiplanens intention om at sætte særligt fokus på dansk mode har i det forløbne år manifesteret sig gennem flere tiltag. Med stor interesse fra offentligheden og et godt besøg arrangerede museet v/ museumsinspektør Kirsten Toftegaard henover sommeren en særudstilling om Margit Brandt modedesign Takket være samarbejdet med Margit og Erik Brandt blev det muligt at forske i og samle viden om deres vigtige indsats i dansk modehistorie i den nævnte periode. Danish Fashion Institute og Modezonen var gode samarbejdspartnere i dette projekt. Udstillingen er vandret videre til Trapholt, hvor den åbnede i februar En god krølle på dette initiativ er meddelelsen om, at museet er nomineret til DANSK Fashion Awards i kategorien Årets samarbejde. I forbindelse med en fremtidig udvikling af modesamlingen har museet modtaget en bevilling fra Nordea-fonden og 15. Juni Fonden til et 1-årigt forskningsprojekt for ph.d. Marie Riegels Melchior med titlen Mode på Museerne! Resultatet af projektet vil indgå i museets videre planlægning på området. KOMMUNIKATION Arbejdet med at professionalisere museets kommunikation i henhold til strategiplanen blev væsentligt styrket i 2010 med ansættelsen 1. juni af cand.mag. Nikolina Olsen-Rule i en nyoprettet stilling som kommunikationschef ved Kunstindustrimuseet. Den digitale formidling er blevet opgraderet og sociale medier indgår i kommunikationsstrategierne. Museet website er blevet udbygget og giver søgemuligheder i de mange databaser med omfattende tilbud om oplysninger og viden. I afsnittet om museumsstatistik (s.35) er opgjort omverdenens brug af de mangeartede oplysninger, som omfatter alle sider af museets samlinger. 5

6 RESTAURERINGSPROJEKTET Der har i årets forløb været kontakter til forskellige fonde med henblik på muligheden for at komme videre med det store restaureringsprojekt for den fredede museumsbygning, det tidligere Kgl. Frederiks hospital. Museets bestyrelse og ledelse er fokuseret på dette for museets videre udvikling fundamentale behov og håber på en afklaring i løbet af Nyt navn Den foreliggende beretning vil være den sidste med titlen Kunstindustrimuseets Årsberetning. Efter flere års overvejelser besluttedes det at ændre det traditionsrige navn til det nutidige Designmuseum Danmark. Dette sker for at tydeliggøre, at Kunstindustrimuseet længe af gavn har været Danmarks nationale designmuseum i kraft af samlingerne, arkiverne, den forskningsmæssige kompetence og den designhistoriske rolle, museet har spillet siden grundlæggelsen i Med navneskiftet ønsker museet at melde sin position klart ud til omverdenen, nationalt og internationalt. Design betegner i dag hele processen fra den kunstneriske skaben til den industrielle produktion, fra de materielle til immaterielle løsninger, som vedrører menneskets daglige liv og fysiske omgivelser. Først og sidst skal navneskiftet også opfattes som en udstrakt hånd til de mange, for hvem ordet kunstindustri ikke har noget indhold. Museet har fra sin grundlæggelse været en formidlende, samtidsrettet institution, 3. og det er stadig en grundlæggende mission for museet. Tak Også i 2010 har Kunstindustrimuseet modtaget forståelse og gavmild støtte fra en stor kreds af fonde og private og fra kulturministeriet og Kulturarvsstyrelsen. Fondenes velvilje har i hele museets eksistens været af udslaggivende betydning for gennemførelsen af små og store opgaver og projekter. Et af de fonde, som i mange år har hjulpet ikke mindst med støtte til erhvervelser, er Højesteretssagfører C.L. Davids Legat for Slægt og Venner, hvor dets administrator, ambassadør Tyge Lehmann, i talrige tilfælde er kommet til hjælp og dermed gavnet både de udøvende kunsthåndværkere og designere og museets samlinger. Fonden er i henhold til testamentariske bestemmelser ophørt med udgangen af 2010, men en af dens sidste gode gerninger var at bekoste nye trappeløbere til museets fire hovedtrapper, et projekt der blev udviklet og gennemført af væveren Jette Gemzøe og gav arbejde til 7 vævere, en af de største håndvævede opgaver i nyere tid i Danmark. Ledelsen takker Bestyrelsen og Repræsentantskabet for et inspirerende og loyalt samarbejde i de fælles bestræbelser på at støtte og videreudvikle Designmuseum Danmark til landets centrale medspiller i den fortsatte udvikling af den danske designkultur. Bodil Busk Laursen Museumsdirektør, Marts

7 Væveren Jette Gemzøe under arbejde med museets nye trappeløbere. Følgende fonde og virksomheder har støttet museet i Juni Fonden Ausa Regitze Tillys Legat Annie og Otto Johs. Detlefs Almennyttige Fonde Augustinus Fonden Direktør Esben og hustru Tanja Neergaard Dinesens Fond Hans J. Wegners Tegnestue I/S Hermod Lannungs Museumsfond Højesteretssagfører C.L. Davids Legat for Slægt og Venner Kopenhagen Fur Kulturarvsstyrelsen Ludvig og Sara Elsass Fond Nordea-fonden Ny Carlsbergs Museumslegat Selskabet Kunstindustrimuseets Venner Sølvsmed Kay Bojesen og Hustru Erna Bojesens Mindelegat Varelotteriet VELUX FONDEN VILLUM FONDEN 7

8 3. Å r e t i h o v e d t r æ k Museumssamlingerne og deres registrering og bevaring Der har gennem de sidste par år været arbejdet med udviklingen af et nyt udstillings- og formidlingskoncept for de faste samlinger eller permanente udstillinger til afløsning af de nuværende udstillinger af Ældre samling og det 20. århundredes kunsthåndværk og design, som blev åbnet i Arbejdet med det nye projekt, der også vil omfatte en større rokering af den overordnede disponering af arealerne, er foreløbigt udsat til efteråret 2011, hvor museet får en ny direktør. I 2010 er gennemført mindre ændringer i de bestående udstillinger. Et andet projekt, som har været flere år undervejs er udviklingen og færdiggørelsen af en nyskabelse: et museum for websidernes historie, webmuseum.dk. Webmuseet er et samarbejdsprojekt mellem Center for Design Research v/ lektor Ida Engholm og Kunstindustrimuseet v/museumsinspektør Christian Holmsted Olesen, og åbner i maj ÆLDRE SAMLING I 2010 var det 300 år siden, man begyndte at fremstille hårdt porcelæn i Europa efter kinesisk forbillede. Det skete i Meissen i Tyskland, ved den porcelænsfabrik, som stadig eksisterer. Rundt om i verden er jubilæet blevet fejret med mange store udstillinger, og i Kunstindustrimuseet kunne der også arrangeres en udstilling med det bedste fra museets egen Meissen samling. Særudstillingen FRA KINA TIL EUROPA. PORCELÆNETS HEMMELIGHED omfattede ca. 200 stykker porcelæn, opstillet i flere sektioner. I en var fokus på de eksperimenter, som via rødt stentøj førte frem til produktionen af hvidt porcelæn omkring Næste fase var udviklingen af flere former for dekorationer til porcelænet i perioden Her blev der vist dekorationer med guld og emaljefarver, udført som ornamentik og kineserier samt senere blomster og landskabsmotiver. Et tema viste, hvad det betød for formgivningen, at nye vaner som indtagelse af snustobak eller af varme drikke som kaffe, te og chokolade vandt indpas og skabte et helt nyt marked for porcelænsproduktion. Til denne del af udstillingen produceredes en DVD, der i tekst og billeder viste porcelænsfremstilling (tekst og billeder af Ulla Houkjær, optaget på Meissenfabrikken maj 2010). 8

9 I en anden sektion af udstillingen fremhævedes udviklingen i Meissen porcelæn i 1730 erne og 40 erne, hvor især inspiration fra japansk porcelæn blev vigtig. Det var samtidig perioden, hvor det lykkedes at skabe et rigt udvalg af figurer med motiver relaterende til mytologi, religion, teater, hoffester, maskerader o.m.a. Som højdepunktet i figurproduktionen teknisk og formmæssigt findes en serie store dyre- og fuglefigurer fremstillet til August d. Stærkes Japanisches Palais i Dresden. Kunstindustrimuseet er så heldig at være blandt de ganske få museer i verden, der ejer et udvalg af store fuglefigurer, et af højdepunkterne i museets samlinger som helhed. Som udstillingens titel antyder, var en vigtig pointe i præsentationen ikke blot at vise Meissen porcelæn, men at perspektivere emnet i en bredere sammenhæng. Det skete ved at sammenstille det tyske porcelæn med eksempler på forbilledet, kinesisk porcelæn, og det, der kom senere i andre europæiske lande, ikke mindst Danmark. Blåmaleriet fra Den kgl. Porcelænsfabrik med velkendte mønstre som musselmalet og blå blomst udgjorde en særlig sektion. Udstillingsarrangør: museumsinspektør Ulla Houkjær Udstillingsgrafik: Christine Høeg Jensen Betydelige erhver velser til Ældre samling Fra Hans Henrik Høilund doneredes en samling på 24 stykker værdifuldt og enestående porcelæn og andre genstande med relation til tedrikning fra perioden ca til Donationen var en arv efter Hans Henrik Høilunds far, landsretssagfører og tidligere direktør for KAB, Børge Høilund ( ). Donationens mest spektakulære genstande er to grupper af tedåser. Den ene er en såkaldt rede af 6 sammenhørende dåser af ostindisk porcelæn fra Kang Hsi perioden dekoreret med guldornamentik og landskaber i famille verte farver, og med tesorternes navne skrevet i guld på lågene. Den anden er en beslægtet gruppe på 5 rigt ornamenterede tedåser af tin, der stadig har deres oprindelige, firpasformede opbevaringskasse i lak bevaret intakt. Gaven omfatter også en serie af sjældne tedåser, tekander, kopper og en spølkum af ostindisk porcelæn fra perioden ca , tilhørende forskellige stel. Nogle er dekoreret med famille rose buketter i varierende stil, andre med mere klassicistiske motiver af vaser eller portrætmedaljoner. Som et samlet hele udgør donationen et væsentligt supplement til museets rige samlinger fra det 18.århundrede. I anledning af 100 års jubilæet for Selskabet Kunstindustrimuseets Venner muliggjorde Aage og Johanne Louis-Hansens Fond erhvervelsen af et hollandsk fajancefad fra Delft, udført ca Fadet har en meget usædvanlig og farverig dekoration, som kaldes for Kashmir dekorationen. Det er glaseret og malet i en udsøgt 9

10 kvalitet, der viser, hvad Lambert van Eenhorns værksted De metale Pot i Delft kunne præstere, når det var bedst. Kunstindustrimuseet rummer landets største samling af hollandske fajancer fra Delft. De fleste har blå dekorationer malet på hvid glasur. Netop derfor er erhvervelsen af fadet med den mangefarvede dekoration yderst vigtig. Midtermotivet med sit katalog over kinesiske ting, viser den inspiration fra øst, som kom til at præge så stor en del af europæisk kunst og kunsthåndværk i det 18.årh. Fadet relaterer således til andre dele af museets samlinger og danner et interessant forbindende led imellem Kina og Japan samlingen og den europæiske samling. TEKSTIL- OG DRAGTSAMLINGEN Årets arbejde har været præget af to store udstillinger: Den 11. juni åbnede udstillingen Walk on the wild side Margit Brandt Modedesign , og i efterårsmånederne arbejdedes der med tekstiludvalget til udstillingen Det bedste i 100 år 100 gaver fra Kunstindustrimuseets venner Det øvrige daglige arbejde varetages af en enkelt medarbejder, den ansvarlige for samlingen. 10

11 I forårsmånederne, hvor der arbejdedes med udstillingen Walk on the wild side Margit Brandt Modedesign , var der knyttet to praktikanter, Kamilla Hoffmann fra Danmarks Designskole og Ulrikka Mokdad fra faget museologi fra Københavns Universitet, til at hjælpe med det praktiske arbejde i forbindelse med udstillingen, med registrering af indlån, vask, strygning og opsætning på giner af tøjet. Desuden var Ph.d. i dansk mode Marie Riegels Melchior tilknyttet samlingen som researcher for udstillingen. Registreringsprojektet af boet efter stoftrykkerne Helga Foght og Ingetoft er fortsat gennem efteråret 2010 udført af en af samlingens frivillige medarbejdere, Margrete Spanggaard. Erhvervelser til Tekstil- og Dragtsamlingen har igen i år overvejende været til samlingen af modedragter og tilbehør. Omtalen i pressen af Kunstindustrimuseets arbejde med planerne for på sigt at etablere en særskilt modesamling og Margit Brandt udstillingen i sommeren 2010 skærpede publikums bevidsthed om dette satsningsområde, hvilket gav sig udslag i en række vigtige donationer fra private. Således skænkede Michael Gregaard fra boet efter hans mor, Ulla Gregaard, gift med teaterdirektør Per Gregaard, en samling af exceptionelle eksempler på aftenkjoler fra 1960 erne og 70 erne. Også museets fine samling af danske billedvævninger fra det 20. århundrede kunne suppleres i Det blev muligt ved en gave fra kunstnerens familie at erhverve et billedtæppe, Solen fra 1953, af væveren og tegneren Ebba Alexander ( ). Ebba Alexander uddannede sig som maler, men allerede fra 1938 begyndte hun at arbejde med vævning, fra 1942 på eget værksted. Hun har udført en række store billedvævninger, hvis motiver veksler mellem abstraktion og en figurativ, ornamental stilopfattelse. 11

12 Registrering, internetdatabaser og -formidling Kunstindustrimuseet satser i disse år særligt på digitalisering og formidling via internettet, således at forskere og andre interesserede kan få adgang til museets samlinger og den omfangsrige viden og dokumentation, som knytter sig hertil. Der er i 2009 bevilliget midler til, at Kunstindustrimuseets digitale registrant kan overgå til Kulturarvsstyrelsens nationale registreringssystem REGIN, som automatisk indberetter til kulturarvsregistrene Kunstindeks Danmark og Museers Samlinger. Arbejdet med forberedelse af konverteringen vil foregå i , hvorefter hele museets samling vil være tilgængelig via Internettet. Processen med at flytte og konvertere data fra museets nuværende registreringsdatabase (FileMaker) til Regin er sket med hjælp fra firmaet Konkat. Inden overflytningen kan ses som endeligt afsluttet, skal der foretages en revision/korrrektur af alle overflyttede poster for at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål i registreringerne. Ansvarlige fra museet: registrator Charlotte Malte og bibliotekar Christina Collet Hvolgård. Bevaring FJERNMAGASIN Den mangeårige satsning på at skaffe en permanent løsning på museets alvorlige magasinbehov blev i 2010 kronet med held ved opførelsen af et fjernmagasin, beliggende ved omkørselsvejen i Hillerød. Som bygherre står Windum Flytteforretning A/S, og museet kan nu på lejebasis råde over sin egen bygning med et samlet bygningsareal på 503 m 2, hvoraf selve magasinrummet er på 446 m 2. 78% af gulvarealet er dækket af rullereoler i 5,20 meters højde, hvilket i alt giver 1815 m 3 reolplads. Adgangen til magasinet sker via en sluse. Bygningen er et betonhus med kraftig isolering og passiv klimatisering. De energirigtige løsninger giver gode opbevaringsforhold selv for følsomme materialer og prisbillig drift. Museet har fået værdifuld konserveringsfaglig assistance fra leder og konservator Lise Ræder Knudsen, Vejle Konserveringscenter. 12

13 Det første spadestik blev taget den den 27. maj 2010 af Hillerøds borgmester. Den lange vinter gav visse forsinkelser, men i februar 2011 kunne indflytningen startes. Med dette projekt har en alvorlig trussel mod museets virksomhed endelig fundet sin løsning på et bevaringsmæssigt professionelt, bæredygtigt og driftssikkert niveau. Det nye magasin gør det også muligt at skabe bedre forhold for de samlinger af mindre genstande af fx sølv, porcelæn, glas, små møbler og tekstiler, som forbliver i hovedmuseet. Ansvarlige fra museet: regnskabschef Poul-Erik Mortensen, forvalter Thomas Bakke, registrator Charlotte Malte, museumsinspektør Christian Holmsted Olesen og Bodil Busk Laursen. Poul-Erik Mortensen og Bodil Busk Laursen deltog i festlighederne ved første spadestik til det nye fjernmagasin i Hillerød. KONSERVERING Den af Kulturarvsstyrelsen finansierede konservering af samlingen fra Finn Juhls arkiv af møbel- og interiørtegninger, der varetages af cand.scien.kons Lotte Gelbjerg-Hansen Klyver blev fortsat i 2010, dog kun indtil 15. marts 2010, hvor konservatoren gik på barselsorlov. I den pågældende periode er 30 mapper blevet udglattet, renset og omemballeret til nye og større mapper. Konserveringen forventes afsluttet medio

14 Biblioteket med samlinger Fokuspunkter og samarbejde på tværs. Prioritetsområderne inden for boganskaffelse i 2009: mode, designteori, bæredygtighed, grafisk design (herunder digital design) og litteratur vedrørende de nye designlande er blevet videreført i I samspil med museets udviklings- og nyopstillingsplaner har disse prioriteter haft parallelle initiativer i bibliotekets øvrige samlinger, eksempelvis en omfattende plakatkampagne i forhold til latinamerikanske lande og det nyudviklede samarbejde om modedokumentation mellem bogsamling, Arkiv for Dansk Design og Tekstil- og Dragtsamlingen, der blev formuleret som et af fokuspunkterne i arbejdsplanen for Fokuspunkterne i arbejdsplanen for 2010 har lagt hovedsporene ud for årets prioriteter. Biblioteket har bidraget til at styrke samarbejdsrelationerne i museet, bl.a. inden for bogvalget og i den nye arrangementsaktivitet. Generelt har et forøget nutidsengagement præget aktiviteterne. Som forudsætning for den efterhånden uopsættelige, men bekostelige gennemførelse af projektet Den digitale chip er der i efteråret 2010 indhentet nye tilbud og foretaget research, hvilket i 2011 vil danne basis for valg af samarbejdspartner og rejsning af fondsmidler til finansieringen. Synliggørelse: nyhedsbrev, arrangementer, biblioteket som udstillingsobjekt. En ny synliggørelse af biblioteket som det nationale fagbibliotek for design har stået højt på dagordenen i 2010, og appellen til de uddannelsessøgende selvsagt en meget betydelig del af bibliotekets fremtidige brugere har haft særlig vægt. Møder med forskellige typer af faglærere har i denne sammenhæng været værdifulde. Et nødvendigt omdrejningspunkt har været igangsættelsen af et nyhedsbrev specifikt for biblioteket og dets samlinger. Ca. 450 har hidtil tilmeldt sig nyhedsbrevet. Arrangementsvirksomheden har formet sig som velbesøgte gå-hjem-møder (kl ) med præsentationer af tyngdepunkter i bibliotekets samlinger (Finn Juhls møbelakvareller, japanske farvetræsnit og bøger, samt modetidsskrifter og skitser af Erik Mortensen (7. oktober). På Kulturnatten fortalte modehandleren Jørgen Nørgaard om sit liv med mode. Foruden almindelige introduktioner har kommunikationen udadtil betydet øget interesse fra uddannelsesinstitutionerne for fagspecifikke introduktioner, og i stigende grad bliver også det læringsmæssige potentiale i Plakatsamlingen og Arkiv for dansk design udnyttet. Der har været afholdt 31 specialintroduktioner for bl.a. Glas- og Keramikskolen på Bornholm, Designskolen Kolding, Danmarks Designskole, Foreningen Danske Bogbindere, Kunsthistorie ved Aarhus Universitet, Fashion Design Academy, Holte Tekstilseminar, De tekniske skoler og produktionshøjskoler, Folkeuniversitetet, Væver- og Stoftrykkerlavet og Den grafiske Højskole. Som en manifestation af bibliotekets potentialer tilrettelagde bibliotekets personale i fællesskab udstillingen Design kloden rundt Bibliotekets profil, 10. december marts Med tekster og genstandsvalg formidlede udstillingen bibliotekets spændvidde og aktuelle fornyelsesproces. 14

15 Plakat for udstillingen Design kloden rundt Bibliotekets profil. Foto Pernille Klemp. 15

16 Bogsamlingen: katalogiserede enheder, hjemmeside og projekter. Tallet for katalogiseringen af det boglige materiale ligger for 2010 samlet på 814 enheder, et tal der er på niveau med 2008, men lavere end sidste års høje tal på 1196, et forhold der især må ses på baggrund af satsningen også på de nye synliggørende og ressourcekrævende initiativer. Katalogiseringen varetages af bibliotekarerne Anja Lollesgaard og Nils Frederiksen. Arbejdet med hjemmesiden har tydeliggjort forskellige tiltag, og også i 2010 har månedens fund figureret fast som en introduktion til et vedkommende materiale i bibliotekets samlinger. En fornyelse af læsesalens bogbestand er påbegyndt, så den i kan fremstå med et anderledes appellerende litteraturtilbud. Via adjungeret professor i russisk litteratur, Peter Ulf Møller, er erhvervet den såkaldte Sonja Grumsen-samling p.g.a. dens interessante spektrum af bogomslag. Samlingens ca. 250 skønlitterære bøger er alle udgivet i Sovjetunionen , men mange af dem er oversættelser af vestlig litteratur. Katalogiseringen er iværksat i 2010, og varetages på frivillig basis af Peter Ulf Møller. Nils Frederiksen har været bibliotekets primære repræsentant i arbejdet med at udvikle en ny fælles hjemmeside til kunst- og designbibliotekernes portalprojekt Arkade. Ved siden af hendes administrative ansvar for bogbestillingerne og tidsskriftsholdet, har bibliotekar Sanne Scharff som formand for det nye udvalg for modedokumentation haft et særligt fokus på mode, bl.a. med indsamling af materiale på de københavnske modemesser og udformningen af bibliotekets nye modegraf, en kronologisk oversigt over bibliotekets modetidsskrifter. De tre bibliotekarer Nils Frederiksen, Anja Lollesgaard og Sanne Scharff samt biblioteksbetjent Peter Q Jacobsen har varetaget de daglige driftsfunktioner i forbindelse med betjeningen af lånerne. Læsesalsvagten er dog på onsdage blevet varetaget af bibliotekar Jytte Johansen. Bibliotekschefen Lars Dybdahls ansvar inden for de daglige funktioner i bogsamlingen har blandt andet været forberedelse af bogvalget og den administrative modtagelse af bøgerne, ligesom han har været primus motor ved tilrettelæggelsen af arrangementerne og udformningen af nyhedsbrevene. Flere midlertidige medarbejdere har gennem jobskabelsesprojekter o.lign. været tilknyttet biblioteket i 2010: guldsmed Søren Jensen, bibliotekarstuderende Ulf Hylten-Cavallius, bibliotekar Ester Jensen, og cand. mag. Christine Rosenlund, der også har arbejdet i Arkiv for Dansk Design, tilrettelagde temaet om mellemkrigstidens børnebog på bibliotekets præsentationsudstilling. Plakatsamlingen: katalogisering og erhvervelseskampagner. Filolog Tatiana Lodishensky har i 2010 påbegyndt en nykatalogisering af den tyske samling ved siden af hendes daglige katalogisering af de nyerhvervede danske plakater. Plakatopsætningen på den store tavle i caféen har i 2010 fortsat været varetaget af Tatiana Lodishensky. Publikumsbetjeningen har været i samarbejde med bibliotekets ledelse. Genoptagelse af erhvervelseskampagner er blevet varetaget af studentermedhjælperen Laura Liv Weikop. En række af de mest betydelige nulevende latinamerikanske grafiske designere er blevet udvalgt, og plakatsamlingens dialog med dem har resulteret i en markant udvidelse af denne verdensdels repræsentation i Plakatsamlingen. Parallelt hermed er også indledt en dansk kampagne, og en favorabel aftale er indgået med AFA JCDecaux. 16

17 Arkiv for dansk design og grafiske særsamlinger: 2010 har også i Arkiv for Dansk Design været præget af stor aktivitet. Der har været usædvanlig mange henvendelser og besøg, hvilket har betydet håndtering af talrige tegninger og enheder i samlingerne. Mange forespørgsler om eksterne lån og forberedelser til disse er positive tegn på et arkiv, der i stigende grad bliver en kendt og brugt samling. Alle daglige arbejdsopgaver med registrering, besøg og ekspeditioner i samlingen varetages af Christina Collet Hvolgaard. Nyerhvervelse af nutidigt dansk skitsemateriale påbegyndt, ligesom en af de grafiske særsamlinger, samlingen af pladecovers, er kommet i fokus igen som forberedelse til en planlagt udstilling om pladecovers i museet i I forbindelse med konserveringen af Finn Juhl-tegninger er påbegyndt en elektronisk registrering af dem, hvilket forventes færdiggjort i Arkivet efter arkitekt Naur Klint (modtaget i 2009), er registreret, ligesom et omfattende tegningsmateriale fra arkitekt Ole Gjerløv-Knudsen er blevet registreret med hjælp fra cand. mag. Christine Rosenlund. Ligeledes er et rigt arkiv med modefotografi m,m. fra Jyllands-Posten (perioden ca , modtaget 2000) blevet ordnet og registreret.ved dette store projekt har journalist Libbie Fjelstrup bistået med frivilligt arbejde. Alt registreret materiale er søgbart i samlingernes database via museets hjemmeside. Samlet er p.t. i alt registreret ca enheder i Arkiv for Dansk Design og de grafiske særsamlinger. I 2010 er desuden foretaget en revision og verificering af en deponering (anno 1922) på ca ornamentstik fra Kobberstiksamlingen. Cand. jur. & mag. art. Grete Thrane har bistået ved dette projekt, der forventes afsluttet primo marts www. Furnitureindex. dk: Møbeldatabasen er på flere punkter blevet stærkt kvalitetsudviklet i 2010 og popularitetskurven viste en klart stigende tendens: antal besøg blev på , ca flere besøg end i Hvad der blev besluttet i 2009 er videreført i 2010: kvaliteten af de givne data om de danske møbler i det 20. og 21. århundrede har haft afgørende prioritet frem for blot en løbende kvantitativ udvidelse. Indexet, der varetages af møbelarkitekten Anne Skjelbo, er ved udgangen af 2010 nået op på ca indførsler. I det forløbne år er der arbejdet med over poster, dels i form af rettelser og tilføjelser, dels ved oprettelse af nye poster. Jørgen Nørgaard fortæller i biblioteket om moden og Nørgaard på Strøget. 17

18 ERHVERVELSER Bogsamlingen Af bogsamlingens tilvækst på 814 katalogiserede enheder er 335 egenfinansierede anskaffelser over annuum. Kontakten til bibliotekets bytteforbindelse har i 2010 tilført bogsamlingen 33 boglige enheder og 23 løbende museumstidsskrifter. Hele 444 af de 814 enheder er gaver. Ligesom tidligere år er udskilte publikationer fra Danmarks Designskoles Bibliotek blevet overdraget museets bibliotek, ligesom Helsingør Hovedbibliotek har skænket relevant litteratur. Udstillingskataloger fra Ny Carlsberg Glyptoteks Bibliotek er ligeledes tilsendt biblioteket. Hertil kommer den førnævnte Sonja Grumsen-samling. Bibliotekets engagement i modedokumentation har givet betydelig genklang og resulteret i markante donationer inden for både bøger, trendmapper, varekataloger og frie pjecer : Libbie Fjelstrup, Marc Kjelmann, Ivan Grundahl, Anne-Sophie Fischer-Hansen, Lennart Raaholt og Finn Bay Jørgensen har skænket publikationer fra dette felt, og Jørgen Nørgaard har afrundet sin tidligere donation af scrapbøger med enkelte supplementer. Til årets donationer hører også forskelligartede udstillingskataloger af Carl Anton Christiansen, Michael von Essen, Jan Lohmann og Finn Nygaard. Biblioteket har yderligere modtaget publikationer og andet materiale fra blandt andre Fleur Asmussen, Gitte Baess, Charlotte Christensen, Camilla Louise Dahl, Mirjam Gelfer-Jørgensen, Gina Hedegaard, Gunnar Jakobsen, Nina Linde, Anna Lund, Charlotte Paludan, Christian H Rasmussen samt ikke mindst fra museets og bibliotekets personale. Arkiv for Dansk Design & grafiske særsamlinger Eerhvervelse af tegningsmateriale, fotos m. m. fra nutidige danske designere og kunsthåndværkere har betydet værdifuld tilvækst i arkivet. Der er modtaget 16 gaver i form af større eller mindre arkiver og enkelttegninger. Heriblandt flere inden for møbeldesign: Poul Kjærholms møbeltegninger (gave fra Krestine Kjærholm), Ole Gjerløv-Knudsens møbeltegninger (gave fra Inge Alfrangis) og et omfattende tegningsarkiv fra Boris Berlins og Poul Christiansens firma Komplot Design. Det opsøgende arbejde blandt kunsthåndværkere har ført til en række aftaler om aflevering af skitseog dokumentationsmateriale i 2011 (Jan Lohmann, Peder Musse, Ole Jensen m.fl.), og i 2010 har keramikeren Peder Rasmussen doneret et repræsentativt udvalg af tegninger til keramiske arbejder. Som et resultat af den opprioriterede modedokumentation har arkivet af tegneren Karin Hoffmann (Christensen) modtaget et udvalg af modetegninger (modeillustration), collager og udklip. Som et materiale, der sekunderer bibliotekets samling af børnebøger, er fra samleren Hans Brodersen erhvervet en tegning af avantgardekunstneren Vladimir Lebedev. Til arkivets særsamling af pladecovers er indkøb ældre pladecovers af bl.a. Andy Warhol. Plakatsamlingen I 2010 har Plakatsamlingen erhvervet i alt 132 plakater som gaver fra danske og udenlandske designere og private givere. Af årets tilsendte plakater fra design- og kunstmuseer i ind- og udland de plakater, som publikum møder på opslagstavlen i museets café er 72, som nævnt, udvalgt til at indgå i Plakatsamlingen og er blevet registreret. Fra danske givere er modtaget en lang række, overvejende danske plakater. Blandt giverne er Keld Helmer Petersen, Carl Anton Christiansen, Erik Severin Gram Hansen og Julie Walencia. Især kan fremhæves de større donationer: 18

19 Digteren Vagn Steens donation af hans plakatserie fra 1960 erne, Ulla Thyring / Børge Ludvigsens donation af 9 plakater, bl.a. Ib Andersen, Jens Houmøllers donation af 44 ældre plakater, primært danske samt enkelte svenske, østrigske og hollandske plakater. 6 udstillingsplakater modtaget fra Gallerie Susanne Ottesen. Den latinamerikanske hvervekampagne (afsluttet) resulterede i plakatdonationer fra følgende designerne:6d Estúdio, Brasilien, Pepe Menéndez, Cuba, Laura Liópez, Cuba, Belén Mena, Ecuador, Antoni Pérez Niko, Uruguay / Mexico, Sofía Sàez Matos og ABV Taller de Diseno, Venezuela. Af dansk materiale er doneret plakater af Camilla Brodersen, Huskmitnavn, Peter Kjær-Andersen, Henrik Kubel og Spild af Tid. Årets indkøbte nyerhvervelser: Christel, Danmark: Aristona radio, ca. 1960, Frank Stella, USA: Udstillingsplakat, 1960 erne. Robert Rauchenberg, USA: 6 plakater, 1960 erne og 1970 erne. Shepard Fairey: Plakat med portræt af Barack Obama, trykt 2008 til præsidentvalgkampagnen. Skænket af Julie Friis Walenciak. Forskning Kunstindustrimuseet er landets hovedmuseum for kunsthåndværk, kunstindustri og industriel og grafisk design. Det har status som sektorforskningsinstitution, og dets ansvarsområde er landsdækkende. Kunstindustrimuseets bibliotek er hovedfagbibliotek for de nævnte fagområder samt for østasiatisk kunst. Biblioteket, genstandssamlingerne og Arkiv for Dansk Design (tegninger, billeder og modeller) udgør grundlaget for museets forskning og for forskningen i dansk designhistorie i almindelighed. Forskningen danner grundlag for museets indsamlingsstrategi og udstillinger og formidles i kataloger, bøger, artikler, foredrag og undervisning. Kunstindustrimuseet råder over fem forskerstillinger af hver 1/4 årsværk. En af disse stillinger er en lederstilling i biblioteket. I foråret 2009 fratrådte overbibliotekar, dr. phil, Mirjam Gelfer- Jørgensen sin stilling. Der er skaffet midler til, at hun frem til 2011 kan arbejde på fuld tid med et særligt forskningsprojekt, japanisme i dansk kunst og design. Til museet har desuden været knyttet en ph.d.-studerende, som uddannedes i samarbejde med hhv. Danmarks Designskole, Center for Designforskning, Københavns Universitet og Guldagergaard International Ceramic Research Center. 19

20 Kunstindustrimuseet er en lille forskningsenhed, men den har et meget bredt og stort netværk og samarbejder med mange forskellige beslægtede forskningsmiljøer. Museet samarbejder med design- og arkitektskolerne, universiteterne, Copenhagen Business School om formidlings- og undervisningsprojekter. Og museet er repræsenteret i Georg Brandes Forskerskolen, Forskerskolen i Kultur, Litteratur og Kunstfag og Kulturarvens Forskerskole. Museet er en del af Modekonsortiet (MOKO), som er en platform for modeforskning mellem Center for Designskolen, Designskolen i Kolding, Danmarks Designskole og Kunstindustrimuseet. Og museet samarbejder som nævnt med Center for Designforskning om udviklingen af Bestandskataloger En stor del af museets forskningstid anvendes til udarbejdelse af manuskripter til de ti bestandskataloger over dele af museet samlinger, som museet udgiver Seriens trykning, oversættelse og fotooptagelser er sikret gennem en bevilling fra Ny Carlsbergfondet. Arbejdet giver ikke blot mulighed for at revidere og digitalisere museets samlinger, men danner tillige grundlaget for fremtidig indsamlingsstrategi og for flere større udstillinger med afsæt i museets egne samlinger i de kommende år. Keramiske arbejder af Bodil Manz, Gave fra Ny Carlsberrrgfondet ( /2008) Beretning fra de akademiske medarbejdere med (eller uden) forskningsforpligtelse Museumsdirektør, cand.mag. Bodil Busk Laursen og registrator Charlotte Malte Fortsættelse af projektet Dansk værkstedskeramik Museets samling af moderne keramik har aldrig tidligere været publiceret i sin helhed og set i sammenhæng med museets historie og erhvervelsespraksis. I er gennemført en genstandsgennemgang, korte kunstnerbiografier samt planlagt fotooptagelser af 700 værker til et bestandskatalog. Manuskriptet og fotografering færdiggøres med henblik på publicering

KUNSTINDUSTRIMUSEET 1 BESTYRELSENS FORORD 05 2 LEDELSENS FORORD 06

KUNSTINDUSTRIMUSEET 1 BESTYRELSENS FORORD 05 2 LEDELSENS FORORD 06 ÅRSBERETNING 2009 KUNSTINDUSTRIMUSEET ÅRSBERETNING 2009 1 BESTYRELSENS FORORD 05 2 LEDELSENS FORORD 06 3 ÅRET I HOVEDTRÆK 09 Museumssamlingerne Nyt fjernmagasin Biblioteket og dets samlinger Konservering

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

JAPANISME PÅ DANSK Kunst og design 1870-2010

JAPANISME PÅ DANSK Kunst og design 1870-2010 Kun de, der har et langvarigt og Indgående kendskab til et materiale, er i stand til at forny det. M I R J A M G E L F E R - J Ø R G E N S E N C IT A T F R A B O G E N JAPANISME PÅ DANSK Kunst og design

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Kampagnen ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Formål Gøre omstillingen mere folkelig Fokus på aktive omstillere Fra 10 gode råd til konkrete projekter Fra

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Det danske Kunstindustrimuseum

Kvalitetsvurdering af. Det danske Kunstindustrimuseum Kvalitetsvurdering af Det danske Kunstindustrimuseum 2005 Indhold Baggrund for kvalitetsvurderingen 3 Lovgrundlag og ejerforhold 4 Museets arbejdsgrundlag og formål 4 Samlinger, arkiver og bibliotek 5

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 Jens Galschiøt 28. juni - 31. august 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Jens Galschiøt lørdag den 28.juni

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Professionslæring i praksis

Professionslæring i praksis Martin Bayer Ulf Brinkkjær Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers møde med praksis Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future g a v e k a t a l o g 2 0 1 4 Kære kunde Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere dig for Art-for-futures nye gavekatalog 2014. Med dette katalog ønsker jeg at give dig mulighed for, at forkæle dine

Læs mere

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand?

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand? Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Hvordan kom samarbejdet i stand? Outreach-projekt

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Campus Bornholm HTX Design B Christina Huth Panduro

Læs mere

Eksamensspørgsmål til 12 elever i designc - anonymiserede

Eksamensspørgsmål til 12 elever i designc - anonymiserede Eksamensspørgsmål til 12 elever i designc - anonymiserede 1 Emne Produktdesign og kommunikationsdesign med henblik på bæredygtighed. Du skal præsentere analyser af 2 professionelle eksempler på produktdesign

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF HFDESIGN - din uddannelse HF KREATIV ER FOR DIG DER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF KREATIV ER: dit springbræt til

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Institutmøde 15. april 2005. Michael Christensen

Institutmøde 15. april 2005. Michael Christensen Institutmøde 15. april 2005 Michael Christensen Organisation AC medarbejder NN Institutleder Michael Christensen Sparringsgruppe Claus Holm Jens Lysgaard gruppeledere Uddannelseskoordinatorer Forsknings-

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Astrid Krogh (AK), Bettina Milling Bakdal (BMB), Boris Berlin (BB), Morten Løbner Espersen (MLE)

REFERAT. Til stede fra udvalget: Astrid Krogh (AK), Bettina Milling Bakdal (BMB), Boris Berlin (BB), Morten Løbner Espersen (MLE) Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design Møde nr. 12 Dato: 24. november 2014 Tidspunkt: 9-12 - efterfulgt af et fællesmøde med legatudvalget 12:30-14:30 (Referat: Bilag 1) - efterfulgt

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad. SPONSORSAMARBEJDE PRÆSENTATION KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.dk Driftschef Ole Dahl, direkte: 38410940, mail: oledahl@silkeborgbad.dk

Læs mere

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI i vindervirksomheder Forord Behov for strategisk viden i teori og praksis Strategi i vindervirksomheder er blevet en bestseller. I forordet til bogens 1. udgave påpegede

Læs mere

Mona Lisa Willads Petersen, Pæd. konsulent Karen Grøn, Museumsdirektør på Trapholt Kristine Karlshøj, Leder af Nicolai for Børn Eva Knutz, Phd på

Mona Lisa Willads Petersen, Pæd. konsulent Karen Grøn, Museumsdirektør på Trapholt Kristine Karlshøj, Leder af Nicolai for Børn Eva Knutz, Phd på Mona Lisa Willads Petersen, Pæd. konsulent Karen Grøn, Museumsdirektør på Trapholt Kristine Karlshøj, Leder af Nicolai for Børn Eva Knutz, Phd på Designskolen Kolding Lena Krogsgaard, Bachelor studerende

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

Anders Morgenthaler. Illustrator, interaktionsdesigner og filmskaber.

Anders Morgenthaler. Illustrator, interaktionsdesigner og filmskaber. Anders Morgenthaler Illustrator, interaktionsdesigner og filmskaber. Anders Morgenthaler er kendt for sin tegneseriestribe, Wulffmorgenthaler, og sine mange bøger og film. Han er uddannet interaktionsdesigner

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/

Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Referat af møde i Bestyrelsen den 23. april 2012 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand), Nille Juul-Sørensen (næstformand), Trine

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Årsberetning 2014 til biblioteksudvalget for Biblioteket på Campus Horsens

Årsberetning 2014 til biblioteksudvalget for Biblioteket på Campus Horsens Årsberetning 2014 til biblioteksudvalget for Biblioteket på Campus Horsens Året 2014 har været præget af at Sine Kusk Clausen har været på barsel og Kirsten Lindbæk Knudsen er gået på pension. Det har

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

Borgediget 16,1 4000 Roskilde Cvr- nr. 34542201. Årsrapport 2012/13. 1. regnskabsår. Foreningen Just Andersen af 13. juli 2012

Borgediget 16,1 4000 Roskilde Cvr- nr. 34542201. Årsrapport 2012/13. 1. regnskabsår. Foreningen Just Andersen af 13. juli 2012 Borgediget 16,1 4000 Roskilde Cvr- nr. 34542201 Årsrapport 2012/13 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse 2 Ledelsespåtegning 3 Foringens oplysninger 4 Bestyrelsens beretning 5 Resultat

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00 100 Referat Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00 Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet: Formand Jørn Pedersen Britt Salomonsen Erik Jepsen Gitte Skare Ole Kjær Brian Stein

Læs mere

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010 Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010 Sted: Landemodesalen, Bispegården i Viborg. Deltagere: Niels-Peter Lund Jacobsen (NPJ), Karsten Vinther (KV), Margrethe Møller (MM), Merete Lindhardt

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 27. april 2010 i Skovgaardsgade

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 27. april 2010 i Skovgaardsgade Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 27. april 2010 i Skovgaardsgade Der var afbud fra Høyensgade og Wiedeweltsgade. Jørgen Hansen og Ingolf Ibus deltog fra

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM HANDLINGSPLAN 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Museet som sted 3. Det lokale, det nationale og det internationale 4. Museets forpligtigelser:

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere