Bekendtgørelse om god skik for boligkredit 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om god skik for boligkredit 1"

Transkript

1 Bekendtgørelse om god skik for boligkredit 1 I medfør af 43, stk. 2 og stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar 2015, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, 7, stk. 2, og 26, stk. 4, i lov om finansielle rådgivere og boligkreditformidlere, jf. lov nr. 599 af 12. juni 2013, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, og 8 a, stk. 2, og 22, stk. 4, i lov om ejendomskreditselskaber, jf. lov nr. 697 af 25. juni 2010, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på følgende virksomheder, som yder eller formidler boligkreditaftaler: 1) Danske finansielle virksomheder, jf. 5, stk. 1, nr. 1, litra a og b, i lov om finansiel virksomhed, og udenlandske finansielle virksomheder, som driver virksomhed her i landet, herunder gennem filialetablering eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed. 2) Danske boligkreditformidlere, jf. 2, nr. 2, i lov om finansielle rådgivere og boligkreditformidlere, og udenlandske virksomheder, som driver boligkreditformidling her i landet, herunder gennem filialetablering. 3) Ejendomskreditselskaber, som erhvervsmæssigt yder boligkreditaftaler, jf. 1, stk. 2, nr. 2, i lov om ejendomskreditselskaber. Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder for private kundeforhold og for erhvervsmæssige kundeforhold, hvis disse ikke adskiller sig væsentligt fra et privat kundeforhold. Stk , 16 og 21 finder ikke anvendelse ved boligkreditaftaler med en hovedstol på kr. eller mindre. Hvis der optages flere lån med sikkerhed i samme faste ejendom samtidig, finder 16 og 21 dog anvendelse, hvis lånenes hovedstol tilsammen udgør over kr. 2. Virksomheder omfattet af denne bekendtgørelse, som indgår aftale med andre virksomheder omfattet af denne bekendtgørelse om afsætning og rådgivning i forbindelse med virksomhedens produkter, skal sikre sig, at der er en klar arbejdsdeling mellem virksomheden og medkontrahenten, og at medkontrahenten overholder reglerne i denne bekendtgørelse. Kapitel 2 Definitioner 3. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Boligkreditaftale: En aftale i henhold til hvilken en kreditgiver yder eller giver tilsagn om at yde en kunde kredit, sikret ved enten pant eller ved en anden tilsvarende sikkerhedsstillelse eller en anden rettighed knyttet til en fast ejendom til beboelse eller kreditaftaler, som ligger til grund for erhvervelse eller bevarelse af ejendomsretten til grundarealer til eksisterende eller projekterede bygninger. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/17/EU af 4. februar 2014 om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr.1093/2010, EU-tidende 2014, L 60, side 34 (boligkreditdirektivet) og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomhedernes urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004, EU-Tidende 2005, nr. L 149, s. 22 (direktivet om urimelig handelspraksis). 1

2 2) Rådgivning: Anbefalinger, vejledninger, herunder oplysninger om risici forbundet med en disposition, og oplysninger om umiddelbare konsekvenser af kundens valgmuligheder. 3) Rådgivningstjenester: Personlige anbefalinger til en kunde, som vedrører en eller flere transaktioner i forbindelse med boligkreditaftaler, og som er uafhængig af ydelsen af boligkreditaftalen og de aktiviteter, som ydes af en boligkreditformidler, jf. nr. 4, bortset fra rådgivning og rådgivningstjenester. 4) Boligkreditformidler: En virksomhed, der som led i sin erhvervsmæssige hoved- eller bibeskæftigelse præsenterer eller tilbyder boligkreditaftaler til kunder, indgår sådanne aftaler med en kunde på vegne af en kreditgiver eller bistår en kunde med rådgivning, rådgivningstjenester, administration eller andet forberedende arbejde forud for indgåelsen af en boligkreditaftale. 5) Boligkreditgiver: En virksomhed, der som led i udøvelsen af sin erhvervsmæssige virksomhed, yder boligkreditaftaler. 6) Tilknyttet boligkreditformidler: En boligkreditformidler, der handler på vegne af og på fuldt og ubetinget ansvar af en eller flere boligkreditgivere, som ikke repræsenterer et flertal af markedet. 7) Pakkesalg: Et tilbud om eller salg af en boligkreditaftale i en pakke med andre særskilte finansielle produkter eller tjenesteydelser, hvor boligkreditaftalen også stilles individuelt til rådighed for kunden, men ikke nødvendigvis på samme vilkår, som når den indgår i en pakke med accessoriske tjenesteydelser. 8) Kombinationssalg: Et tilbud om eller salg af en boligkreditaftale i en pakke med andre særskilte finansielle produkter eller tjenesteydelser, hvor en boligkreditaftale ikke stilles individuelt til rådighed for kunden. 9) Opfordring til køb: En kommerciel kommunikation, hvori boligkreditaftalens karakteristika og pris er angivet på en måde, som er passende i forhold til det anvendte kommercielle kommunikationsmiddel, og hvorved kunden sættes i stand til at foretage et køb. 10) Boligkreditaftale i udenlandsk valuta: a) En boligkreditaftale, hvor kreditten er udstedt i og skal tilbagebetales i en anden valuta end den, som kunden primært modtager sine indtægter i eller har aktiver i. b) En boligkreditaftale udstedt i en anden valuta end den valuta, som er gældende i det land i Den Europæiske Union eller det land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, som kunden er bosiddende i, på tidspunktet for indgåelsen af boligkreditaftale. 11) Varigt medium: En indretning, som sætter forbrugeren i stand til at lagre oplysninger rettet personligt til forbrugeren på en måde, der muliggør senere søgning i et tidsrum, som er afpasset efter oplysningernes formål, og som giver mulighed for uændret gengivelse af de lagrede oplysninger. Kapitel 3 Generelle bestemmelser om god skik ved ydelse af boligkreditaftaler 4. Virksomheden skal handle redeligt, gennemsigtigt og loyalt over for sine kunder. 5. Virksomheden må ikke anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, hvis dette er egnet til mærkbart at forvride kundernes økonomiske adfærd på markedet. Stk. 2. Markedsføring af boligkreditaftaler skal være rimelig og entydig. Markedsføring som i sit indhold, sin form eller den anvendte fremgangsmåde er vildledende, aggressiv eller udsætter kunderne for en utilbørlig påvirkning, og som er egnet til mærkbart at forvride deres økonomiske adfærd, er ikke tilladt. Markedsføring, der i sin ordlyd skaber en forkert forventning om en boligkreditaftales tilgængelighed eller omkostninger, er ikke tilladt. 2

3 Stk. 3. Rigtigheden af angivelser om faktiske forhold skal kunne dokumenteres. Stk. 4. De former for adfærd, der er opregnet i bilag 1, anses under alle omstændigheder for at være urimelige i private kundeforhold, og er ikke tilladt. 6. Ved en opfordring til køb rettet mod kunder skal en virksomhed give følgende oplysninger, medmindre de allerede fremgår tydeligt af sammenhængen: 1) Produktets væsentligste karakteristika. 2) Virksomhedens navn og adresse. 3) Forhold vedrørende betaling og gennemførelse af aftalen, i det omfang disse forhold afviger fra, hvad der er sædvanligt i branchen. 4) Virksomhedens fremgangsmåde i forbindelse med klagesagsbehandling, i det omfang den afviger fra, hvad der er sædvanligt i branchen. 5) Fortrydelsesret hvis kunden har en sådan ret. 6) Prisen inklusive afgifter. Stk. 2. Medfører arten af boligkreditaftalen, at prisen ikke med rimelighed kan beregnes på forhånd, angives den måde, hvorpå prisen beregnes. 7. Virksomheden skal indgå eller bekræfte alle væsentlige aftaler med sine kunder i papirformat eller på andet varigt medium. En aftale skal indeholde en beskrivelse af parternes væsentlige rettigheder og pligter samt af de finansielle ydelser, der er omfattet af aftalen. Er der i forbindelse med aftalens indgåelse ydet individuel rådgivning eller rådgivningstjenester, skal væsentlige forudsætninger i forbindelse hermed nedfældes i aftalen eller fremgå af bilag til aftalen i enten papirformat eller ved hjælp af et andet varigt medium. Stk. 2. Vilkår, der indgår i aftalen, kan fremgå ved en henvisning til separate dokumenter, herunder en virksomheds almindelige forretningsbetingelser. Stk. 3. Vilkår i boligkreditaftalen om ændringer af renter, gebyrer, bidrag eller andet vederlag skal være klart fremhævet i aftalen og skal indeholde en angivelse af de forhold, der kan udløse en ændring, og må ikke give virksomheden en vilkårlig adgang til at foretage ændringer. Stk. 4. Ændringer af renter i boligkreditaftaler til ugunst for kunden må ikke finde sted uden et forudgående varsel, der ikke må være kortere end en måned. Varslet skal indeholde en begrundelse for ændringen. Ændringer af gebyrer, bidrag eller andet vederlag for boligkreditaftaler kan ikke finde sted uden et varsel på tre måneder eller mere og skal indeholde en begrundelse for ændringen. 1. og 2. pkt. gælder dog ikke ændringer, der er begrundet i udefrakommende forhold, som virksomheden ikke har indflydelse på. Ved ændringer i bidrag og væsentlige ændringer i andet vederlag eller ved opkrævning af et nyt vederlag, skal varslet ske til kunden ved individuel kommunikation, inden ændringen får virkning. Hvis kunden har ret til at opsige en aftale, skal dette fremgå af varslet samt under hvilke betingelser, kunden kan opsige aftalen. Stk. 5. Opsiger en virksomhed en boligkreditaftale indgået med en kunde, skal opsigelsen være sagligt begrundet og ske i papirformat eller ved hjælp af et andet varigt medium. Kapitel 4 Generelt om rådgivningsaftaler og oplysningsforpligtelser for boligkreditformidlere 8. En boligkreditformidler skal inden udøvelse af aktiviteter omfattet af denne bekendtgørelse give kunden følgende oplysninger på papir eller på andet varigt medium: 1) Virksomhedens navn og fysisk adresse. 2) Under hvilken tilsynsmyndighed og i hvilket register virksomheden er registreret. 3

4 3) Hvorvidt virksomheden udelukkende er tilknyttet til eller samarbejder med en eller flere boligkreditgivere. Boligkreditformidleren skal oplyse navn på den eller de boligkreditgivere på hvis vegne boligkreditformidleren handler. 4) Hvorvidt der ydes rådgivningstjenester. 5) Oplysning om eventuelt gebyr for boligkreditformidlerens tjenesteydelser eller hvis dette ikke er muligt oplysning om gebyrberegningsmetoden. 6) Oplysning om størrelsen af eventuelle provisioner eller andre ydelser som en boligkreditformidler eller dennes medarbejder modtager i forbindelse med udøvelse af tjenesten. 7) Oplysning om klageinstans og procedure i forbindelse hermed. Stk. 2. På en kundes anmodning skal en ikke-tilknyttet boligkreditformidler, der modtager provision fra en eller flere boligkreditgivere, oplyse om provisionens størrelse. Kunden skal informeres om sin ret til at anmode om sådanne oplysninger. Stk. 3. Hvis en boligkreditformidler opkræver et gebyr fra kunden og herudover modtager provision fra en boligkreditgiver eller tredjemand, skal boligkreditformidleren oplyse kunden om, at provisionen enten helt eller delvis modregnes i gebyret. Stk. 4. Oplysninger om det gebyr, som kunden eventuelt skal betale til boligkreditformidleren for dennes ydelser, meddeles af boligkreditformidler til boligkreditgiver med henblik på beregning af de årlige omkostninger i procent (ÅOP). Kapitel 5 Generelle oplysninger som boligkreditgiver skal give i forbindelse med boligkreditaftaler 9. Boligkreditgivere eller tilknyttede boligkreditformidlere skal til enhver tid stille klare og forståelige generelle oplysninger om boligkreditaftalerne til rådighed på papir, på andet varigt medium eller i elektronisk form. Stk. 2. Sådanne generelle oplysninger skal som minimum omfatte 1) navn og fysisk adresse på oplysningernes afsender, 2) formål, hvortil en boligkreditaftale kan anvendes, 3) form for sikkerhedsstillelse, herunder, hvor det er relevant, om muligheden for at sikkerheden kan være beliggende i en anden medlemsstat, 4) boligkreditaftalers løbetid, 5) hvilke rentesatser, der tilbydes, og hvorvidt renten er fast eller variabel eller begge dele, med en kort beskrivelse af karakteristika ved fast og variabel rente, herunder de dermed forbundne konsekvenser for kunden, 6) angivelse af en udenlandsk valuta eller de udenlandske valutaer, hvis der kan indgås en boligkreditaftale i udenlandsk valuta, herunder en forklaring på konsekvenserne for kunden, hvis en boligkreditaftale er givet i udenlandsk valuta, 7) et repræsentativt eksempel på det samlede kreditbeløb, de samlede omkostninger for kunden i forbindelse med en boligkreditaftale, det samlede beløb, der skal betales af kunden, og de årlige omkostninger i procent (ÅOP), 8) en række forskellige muligheder for tilbagebetaling af en boligkreditaftale til kreditgiver, herunder de periodiske afdrags antal, hyppighed og størrelse, 9) eventuelle yderligere omkostninger for kunden i forbindelse med kreditten, som skal betales i forbindelse med en boligkreditaftale, 10) hvor det er relevant, en klar og tydelig angivelse af, at overholdelse af en boligkreditaftales vilkår og betingelser ikke garanterer tilbagebetaling af det samlede kreditbeløb i henhold til boligkreditaftalen, 11) de vilkår, der direkte vedrører førtidig indfrielse af en boligkreditaftale, 4

5 12) om det er nødvendigt med en vurdering af ejendommen og i givet fald, hvem der har ansvaret for at sikre, at vurderingen foretages, herunder om det medfører eventuelle omkostninger for kunden, 13) de accessoriske tjenesteydelser, som kunden eventuelt skal erhverve for at opnå en boligkreditaftale eller for at få en boligkreditaftale på de oplyste vilkår og betingelser, og i givet fald en præcisering af, om de accessoriske tjenesteydelser kan købes hos en anden udbyder, end boligkreditgiveren og 14) en generel advarsel om de eventuelle konsekvenser af manglende overholdelse af forpligtelserne i forbindelse med en boligkreditaftale. Kapitel 6 Standardoplysninger der skal indgå i markedsføring af boligkreditaftaler 10. Enhver markedsføring af boligkreditaftaler foretaget af en boligkreditgiver, hvor markedsføringen angiver en rentestats eller talstørrelse vedrørende omkostninger i forbindelse med boligkreditaftalen, skal indeholde de standardoplysninger, der fremgår af stk. 2. Stk. 2. Standardoplysningerne i henhold til stk. 1 skal klart og tydeligt og på en fremtrædende måde angive følgende oplysninger: 1) Boligkreditgivers, eller hvor det er relevant, boligkreditformidlers identitet. 2) Det pant eller anden sikkerhed, som ligger til grund for boligkreditaftalen. 3) Debitorrenten, og hvorvidt den er fast eller variabel eller begge dele, tillige med oplysninger om de gebyrer, der indgår i omkostningerne i forbindelse med boligkreditaftalen. 4) Det samlede kreditbeløb. 5) De årlige omkostninger i procent (ÅOP), som skal have samme placering som enhver anden renteangivelse for boligkreditaftalen. 6) Hvor det er relevant boligkreditaftalens løbetid. 7) Hvor det er relevant afdragenes størrelse. 8) Hvor det er relevant det samlede beløb, og antallet af afdrag som skal betales. 9) Hvor det er relevant en advarsel om, at udsving i valutakursen kan påvirke det beløb, som skal betales. Stk. 3. Oplysningerne i stk. 2, nr. 3-9, skal angives ved hjælp af et repræsentativt eksempel med anvendelse af standardforudsætningerne, jf. bilag 3. Hvis en boligkreditgiver kun udbyder boligkreditaftaler under andre standardforudsætninger end de i bilag 3 nævnte, skal den enkelte boligkreditgiver, og hvor det er relevant den enkelte boligkreditformidler, anvende de for virksomheden almindeligt anvendte forudsætninger ved angivelsen af det repræsentative eksempel. Kapitel 7 Rådgivning og rådgivningstjenester i forbindelse med boligkreditaftaler 11. En finansiel virksomhed og et ejendomskreditselskab skal yde kunden rådgivning, medmindre kunden udtrykkeligt har frabedt sig dette. Rådgivningstjenester skal ydes, hvis det er aftalt. Stk. 2. Rådgivningen og rådgivningstjenesten skal tilgodese kundens interesser og give kunden et godt grundlag for at træffe sin beslutning. Rådgivningen og rådgivningstjenesten skal være relevant, retvisende og fyldestgørende. Virksomheden skal orientere om de risici, der er relevante for kunden. Stk. 3. Virksomheden skal handle i kundens bedste interesse ved i forbindelse med ydelsen af rådgivningen og rådgivningstjenesten. Virksomheden skal være bekendt med kundens behov og forhold, jf. 12, og anbefale egnede kreditaftaler i overensstemmelse med stk. 5 og forsyne kunden med en kopi af den fremsatte anbefaling på papir eller på andet varigt medium. 5

6 Stk. 4. Forud for indgåelsen af aftalen og inden ydelsen af rådgivningen eller rådgivningstjenesten skal følgende oplysninger gives til kunden på papir eller på andet varigt medium: 1) oplysning om, at anbefalingen til kunden udelukkende fremsættes på grundlag af en vurdering af virksomhedens eget produktudvalg eller på grundlag af en lang række produkter på markedet. 2) oplysning om det gebyr, kunden eventuelt skal betale for rådgivningstjenesterne eller, hvis beløbet ikke kan fastlægges på meddelelsestidspunktet, den anvendte metode til beregningen heraf. Stk. 5. En virksomhed, der yder rådgivningstjenester, og som ikke betegner sig som uafhængig, skal oplyse kunden om, at rådgivningstjenesten ikke er uafhængig, og at den kun omfatter de produkter, som virksomheden udbyder. Stk. 6. Virksomheden, som ikke betegner sig som uafhængig, skal på grundlag af sit generelle markedskendskab informere kunden om relevante produkter på markedet. Informationen skal dog ikke indeholde oplysninger om konkurrerende produkter eller konkrete priser. Stk. 7. Virksomheden skal ved ydelsen af rådgivning og rådgivningstjenester tage et tilstrækkeligt stort antal boligkreditaftaler i virksomhedens produktudvalg i betragtning ved anbefalingen af den eller de bedst egnede boligkreditaftaler for kunden. En boligkreditformidler, der betegner sig som uafhængig, skal ved ydelsen af rådgivningstjenesten tage et tilstrækkeligt stort antal af de boligkreditaftaler, der findes på markedet i betragtning ved anbefalingen til kunden af den eller de bedst egnede boligkreditaftaler for kunden. 12. Virksomheden skal forud for ydelse af rådgivning og rådgivningstjenester indhente de nødvendige oplysninger om kundens personlige og finansielle situation samt kundens præferencer og målsætninger for at kunne anbefale egnede boligkreditaftaler. Rådgivningen og rådgivningstjenesten skal være baseret på aktuelle oplysninger om kundens situation og tage højde for de risici, der er forbundet med kundens situation i den foreslåede boligkreditaftales løbetid. Stk. 2. Omfanget og karakteren af de oplysninger, der indhentes fra kunden og eksterne kilder, kan afpasses efter den viden, som kunden besidder og de oplysninger, som virksomheden allerede har modtaget og størrelsen af boligkreditaftalen. Karakteren af rådgivningen og rådgivningstjenesten afpasses i henhold til de oplysninger, som indhentes efter 1. pkt. Stk. 3. Virksomheden kan lægge kundens oplysninger til grund, medmindre de er åbenbart urigtige. 13. Har virksomheden eller dennes medarbejdere i rådgivningssituationen en særlig interesse i rådgivningens henholdsvis rådgivningstjenestens resultat udover den almindelige indtjening, skal virksomheden inden rådgivningen henholdsvis rådgivningstjenesten påbegyndes informere kunden om arten og omfanget af den særlige interesse. Stk. 2. Kunden skal gøres opmærksom på, om den ekspederende medarbejder modtager provision eller andet vederlag, og om der er en direkte sammenhæng mellem konkrete salg af ydelser eller produkter og vedkommendes aflønning. 14. Virksomheden skal som led i sin rådgivning henholdsvis ydelsen af rådgivningstjenesten inddrage og oplyse om konsekvenser af de skatteregler, som er relevante for kunden i forhold til boligkreditaftaler og andre ydelser, som rådgivningen eller rådgivningstjenesterne omfatter. Hvis en virksomhed er eller bliver opmærksom på andre skatteretlige spørgsmål, skal virksomheden henvise kunden til anden rådgivning herom, såfremt den ikke rådgiver om disse spørgsmål. Stk. 2. Hvis virksomheden rådgiver eller yder rådgivningstjenester om forhold, som kan være af væsentlig økonomisk betydning for kundens muligheder for at modtage offentlige tilskud eller andre økonomiske fordele, og virksomheden er eller burde være opmærksom herpå, skal dette medta- 6

7 ges i rådgivningen henholdsvis rådgivningstjenesten, eller kunden skal henvises til anden rådgivningstjeneste. 15. Før virksomheden indgår en boligkreditaftale, skal virksomheden informere kunden om relevante produkttyper på markedet og om fordele og ulemper ved disse, jf. 11, stk. 6. Stk. 2. For boligkreditaftaler, der udbydes af virksomheden eller formidles for andre, og som kan dække kundens behov, skal der ved ydelse af rådgivning eller rådgivningstjeneste efter 11, stk. 2, oplyses følgende: 1) De væsentligste egenskaber ved de boligkreditaftaler, som virksomheden udbyder eller formidler, herunder fordele og ulemper vurderet i forhold til kunden. 2) De årlige omkostninger i procent (ÅOP) på rådgivningstidspunktet ved de relevante boligkreditaftaler. 3) Opsigelses- og indfrielsesvilkår, herunder om indfrielse kan ske ved kontant betaling eller ved køb og indlevering af obligationer. 4) Mulighederne for og omkostninger ved låneomlægning eller førtidig indfrielse. 5) Virksomhedens normale prismæssige vilkår for dets kunder for de relevante boligkreditaftaler. Stk. 3. Hvis der mellem kunderne for en boligkreditaftale er generelle forskelle i fastsættelsen af renter, bidrag eller andet vederlag til virksomheden, skal virksomheden oplyse en kunde herom, inden der indgås aftale om levering af ydelsen. På forespørgsel fra kunden skal der oplyses om hvilke forhold hos kunden, der kan være bestemmende for dennes indplacering inden for den givne prisdifferentiering. Stk. 4. For realkreditlån eller lån finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer, skal der ved rådgivningen og ydelsen af rådgivningstjenester oplyses om den eventuelle sammenhæng mellem lånet og obligationsudstedelsen samt om muligheden for at aftale kurssikring. 16. Senest ved indgåelse af en boligkreditaftale, bekræfter kunden på papir eller på andet varigt medium at have modtaget de oplysninger, som er indgået i rådgivningen henholdsvis rådgivningstjenesten, jf. 15, stk. 2, ved at anvende standardskemaet i bilag 2. En kopi heraf udleveres til kunden. Stk. 2. Hvis boligkreditaftalen indgås under anvendelse af fjernkommunikationsteknik, som ikke gør det muligt at give oplysningerne på den i stk. 1 nævnte måde inden aftalens indgåelse, skal forpligtelsen opfyldes straks efter boligkreditaftalens indgåelse. 17. Virksomheden skal afgive eller bekræfte et indfrielsestilbud for realkreditlån eller lån finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer i papirform eller på andet varigt medium. Indfrielsestilbuddet skal indeholde en beregning over indfrielsesbeløbets størrelse inklusiv samtlige omkostninger, oplysninger om indfrielsesvilkår og - metode, herunder beregningsmetoder for differencerente, samt eventuelle opsigelsesfrister. 18. Virksomheden skal, når den afgiver tilbud om låneomlægning for realkreditlån eller lån finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer, så vidt muligt oplyse om samtlige omkostninger. Tager tilbuddet ikke højde for samtlige omkostninger, skal virksomheden gøre kunden udtrykkeligt opmærksom herpå. Kapitel 8 Kreditvurdering i forbindelse med indgåelsen af boligkreditaftaler 7

8 19. En boligkreditgiver skal inden indgåelsen af en boligkreditaftale foretage en grundig vurdering af kundens kreditværdighed og inddrage alle relevante faktorer for, at kunden opfylder sine forpligtelser i henhold til boligkreditaftalen. Boligkreditgiveren må alene yde boligkreditaftalen, hvis resultatet af denne vurdering viser, at kunden sandsynligvis kan opfylde sine forpligtelser i henhold til boligkreditaftalen. Ved en efterfølgende betydelig udvidelse af boligkreditaftalen, som ikke var forudsat i forbindelse med ydelsen af boligkreditten, skal boligkreditgiver foretage en ny kreditvurdering på baggrund af kundens ajourførte oplysninger. Kreditgiver skal forud for aftalens indgåelse klart og entydigt præcisere, hvilken nødvendig dokumentation kunden skal stille til rådighed for kreditgivers kreditvurdering og en tidsramme for, hvornår oplysningerne skal foreligge. Stk. 2. Vurderingen af kreditværdighed foretages på grundlag af oplysninger om kundens indtægter og udgifter og andre finansielle og økonomiske forhold, der er nødvendige, tilstrækkelige og forholdsmæssigt afpassede. Oplysninger skal indhentes fra relevante kilder, herunder fra kunden. Kreditvurderingen må ikke basere sig alene på værdien af en fast ejendom. Stk. 3. Boligkreditgiveren foretager passende kontrol af de i stk. 2 indhentede oplysninger og må ikke efterfølgende ophæve eller ændre boligkreditaftalen til ugunst for kunden, hvis vurderingen ikke er udført korrekt. En boligkreditaftale kan ikke opsiges, fordi kunden har fremlagt ufuldstændige oplysninger, medmindre kunden svigagtigt har tilbageholdt eller forfalsket oplysninger, som ligger til grund for boligkreditaftalen. Stk. 4. Hvis en boligkreditgiver ikke kan imødekomme en anmodning om boligkredit, skal denne straks underrette kunden om afslaget og oplyse, om afgørelsen er truffet på grundlag af en automatisk behandling af oplysninger, herunder om afgørelsen er baseret på søgninger i databaser, og i givet fald hvilke databaser der er tale om. 20. Boligkreditgiveren skal ved ydelse af boligkreditaftaler anvende pålidelige standarder fastsat af virksomheden selv eller tredjemand ved fastlæggelsen af værdien af den faste ejendom, som ligger til grund for boligkreditaftalen. Stk. 2. Den standard, som lægger til grund for udmålingen af værdien, jf. stk. 1, skal anvendes konsistent af virksomheden. 21. Boligkreditgiveren må som udgangspunkt kun tilbyde boligkreditaftaler med pant i fast ejendom med variabel rente til kunder, der har en økonomi, som efter boligkreditgiverens vurdering medfører, at kunden kan godkendes til at optage et 30-årigt lån med fast rente uden afdragsfrihed. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på lån med afdragsfrihed. Stk. 2. Stk. 1 finder kun anvendelse på boligkreditaftaler for den del af lånet, der ligger inden for de lånegrænser, der følger af 5 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Stk. 3. Inden en virksomhed indgår en boligkreditaftale med en kunde i forbindelse med erhvervelse af en ejer- eller fritidsbolig, skal virksomheden sikre, at kunden som udgangspunkt erlægger en passende udbetaling af købesummen. Kapitel 9 Boligkreditaftaler i udenlandsk valuta og boligkreditaftaler med variabel rente Boligkreditaftaler i udenlandsk valuta 22. Tilbyder og yder en boligkreditgiver en boligkreditaftale i udenlandsk valuta, skal denne tilbyde kunden på nærmere angivne vilkår at konvertere lånet til en anden valuta eller etablere en anden ordning, som kan begrænse kundens valutarisiko ved en boligkreditaftale i udenlandsk valuta. 8

9 Stk. 2. Tilbydes kunden en konverteringsret, jf. stk. 1, og er intet angivet om kursen på den udenlandske boligkreditaftale i forbindelse med konverteringen, anvendes den af Nationalbanken offentliggjorte kurs (dagsobservationer) for den pågældende valuta på konverteringsdagen. Stk. 3. Indebærer efterfølgende kursændringer på den valuta, som en udenlandsk boligkreditaftale er indgået i, at enten restgæld eller de periodiske afdrag varierer med mere end 20 pct. i forhold til det, der var gældende på indgåelsestidspunktet, påhviler det boligkreditgiveren at advare kunden herom og samtidig oplyse kunden om retten til at konvertere eller hvilken anden ordning, der måtte være til rådighed i henhold til boligkreditaftalen, jf. stk. 1. Boligkreditaftaler med variabel rente 23. En boligkreditaftale med variabel rente baseret på et indeks eller en referencerente kan kun indgås, såfremt det indeks eller den referencerente, som ligger til grund for beregning af debetrenten, er tydelig, tilgængelig, objektiv og verificerbar for kunden, boligkreditgiveren og Finanstilsynet. Boligkreditgiver eller anden ansvarlig for udarbejdelsen af et indeks, som ligger til grund for beregningen af debetrenten, skal således opbevare dokumentation for de indeks, som er brugt til beregningen af debetrenten på en variabelt forrentet boligkreditaftale. Kapitel 10 Særlige regler for kombinations- og pakkesalg 24. Boligkreditgiver kan udbyde produkter gennem pakkesalg. Stk. 2. Boligkreditgiveren må ikke udbyde produkter gennem kombinationssalg, jf. dog stk Stk. 3. Uanset stk. 2 kan virksomheden anmode en kunde eller dennes nærtstående om at a) oprette eller opretholde en betalings- eller opsparingskonto, hvis det eneste formål med en sådan konto er at akkumulere kapital til at tilbagebetale boligkreditaftalen eller afdrage på boligkreditaftalen, samle ressourcer for at opnå boligkreditaftalen eller give virksomheden yderligere sikkerhedsstillelse i tilfælde af misligholdelse eller b) købe eller beholde et investeringsprodukt eller privat pensionsprodukt, hvis et sådant produkt, som primært giver investor pensionsindtægter, også tjener til at give virksomheden yderligere sikkerhedsstillelse i tilfælde af misligholdelse eller at akkumulere kapital til at tilbagebetale boligkreditaftalerne, afdrage på lånet eller samle ressourcer for at opnå lånet. Stk. 4. Finanstilsynet kan tillade kombinationssalg, når virksomheden kan godtgøre over for Finanstilsynet, at de bundne produkter eller produktkategorier, der tilbydes på indbyrdes tilsvarende vilkår og betingelser, og som ikke stilles individuelt til rådighed, indebærer en klar fordel for kunderne under hensyntagen til tilgængeligheden af og priserne på de relevante produkter, der tilbydes på markedet. Dette gælder dog kun produkter, der er bragt i omsætning efter den 20. marts Stk. 5. Virksomheden kan i forbindelse med indgåelse af en boligkreditaftale stille krav om, at kunden tegner en relevant forsikring. Virksomheden kan ikke stille krav om, at forsikringsaftalen indgås med en bestemt udbyder, såfremt forsikringsaftalen indeholder de samme forsikringsdækninger, som den forsikringsaftale virksomheden har foreslået. Kapitel 11 Særlige regler om tvangsauktion 25. En boligkreditgiver skal udvise rimelig tilbageholdenhed med at indlede en tvangsauktion. 26. Senest 1 år efter afholdelsen af en tvangsauktion over en ejendom, skal en virksomhed omfattet af denne bekendtgørelse, der ikke har opnået fuld dækning af et pantebrev på tvangsauktio- 9

10 nen, skriftligt oplyse kunden om, hvorvidt virksomheden vil gøre kravet gældende mod kunden og i givet fald fremsende en opgørelse over kravets størrelse, og hvor det ikke er muligt en foreløbig opgørelse over kravets størrelse. Kapitel 12 Straffebestemmelse 27. Overtrædelse af 5, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 4, 8, stk. 1, 9 og 10 straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Kapitel 13 Ikrafttræden 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den [21. marts 2016]. Erhvervs- og Vækstministeriet Troels Lund Poulsen 10

11 Bilag 1 Former for adfærd som under alle omstændigheder anses for urimelige i private kundeforhold Vildledende markedsføring 1) Virksomheden hævder at have underskrevet et adfærdskodeks, selv om det ikke er tilfældet. 2) Virksomheden fremviser kvalitetscertificering, kvalitetsmærke eller tilsvarende uden at have opnået den nødvendige tilladelse. 3) Virksomheden hævder, at et adfærdskodeks er godkendt af en offentlig myndighed eller anden myndighed, selv om det ikke er tilfældet. 4) Virksomheden hævder, at en erhvervsdrivende (herunder dennes handelspraksis) eller et produkt er blevet godkendt eller tilladt af en offentlig eller privat instans, selv om det ikke er tilfældet, eller fremsætter en sådan påstand uden at opfylde betingelserne for godkendelse eller tilladelse. 5) Det angives i modstrid med sandheden, at produktet kun vil være tilgængeligt i meget begrænset tid, eller at det kun vil være tilgængeligt på visse betingelser i meget begrænset tid, for at fremkalde en umiddelbar afgørelse og fratage kunderne tilstrækkelig mulighed for eller tid til at træffe en informeret beslutning. 6) Det angives, eller der gives på anden måde indtryk af, at et produkt kan sælges lovligt, selv om dette ikke er tilfældet. 7) Rettigheder, som kunden har efter loven, fremstilles som et særligt kendetegn ved virksomhedens tilbud. 8) Der promoveres et produkt, der ligner et andet produkt fremstillet af en bestemt producent, på en sådan måde, at kunden med overlæg forledes til at tro, at produktet er fremstillet af samme producent, uden at dette er tilfældet. 9) Etablering, drift eller promovering af en salgsfremmende pyramideordning, hvor kunden erlægger et vederlag og til gengæld stilles kompensation i udsigt, som hovedsageligt er afhængig af, om han har introduceret andre for ordningen og i mindre grad af salg eller forbrug af produkter, medmindre forholdet er omfattet af 5 a i lov om offentlige indsamlinger og pyramidespil. 10) Det hævdes, at lukning af virksomheden eller flytning til andre lokaler er forestående, selv om det ikke er tilfældet. 11) Det hævdes, at produkter kan gøre det lettere at vinde i hasardspil. 12) Der gives faktuelt ukorrekte oplysninger om markedsvilkår eller om muligheden for at finde produktet med henblik på at få kunden til at erhverve produktet på ringere vilkår end de normale markedsvilkår. 13) Det hævdes som led i handelspraksis, at der afholdes en konkurrence eller et salgsfremstød med præmier, men uden de omtalte præmier eller andre rimeligt tilsvarende uddeles. 14) Et produkt omtales som»gratis«,»vederlagsfrit«,»uden betaling«eller lignende, selv om kunde skal betale andet end de uundgåelige udgifter, der er forbundet med at reagere på den pågældende handelspraksis samt afhentning eller betaling for levering af produktet. 11

12 15) I markedsføringsmaterialet indgår en faktura eller et lignende dokument, der opfordrer til betaling, og som giver kunden indtryk af, at han allerede har bestilt det produkt, der markedsføres, selv om det ikke er tilfældet. 16) En repræsentant for virksomheden i modstrid med sandheden, hævder eller giver indtryk af, at han ikke handler som led i sit erhverv eller han, i modstrid med sandheden, udgiver sig for at være kunde. Aggressiv markedsføring 17) Kunden bringes til at tro, at han ikke kan forlade lokalerne, før en kontrakt er indgået. 18) Der aflægges personlige besøg, der ikke er omfattet af forbuddet i 4 i forbrugeraftaleloven, på kundens bopæl, uden at kundens ønske om, at en repræsentant for virksomheden skal forlade stedet eller blive væk, respekteres, idet der dog gælder en undtagelse for besøg med henblik på at håndhæve en kontraktlig forpligtelse under omstændigheder og i et omfang, der er berettiget i henhold til lovgivningen. 19) Der foretages vedholdende og uønskede henvendelser pr. telefon, der ikke er omfattet af forbuddet i 4 i forbrugeraftalelovens, pr. telefax, eller andre fjernkommunikationsmedier, idet der dog gælder en undtagelse for henvendelser med henblik på at håndhæve en kontraktlig forpligtelse under omstændigheder og i et omfang, der er berettiget i henhold til national lovgivning. 20) Virksomheden kræver, at en kunde, som ønsker at anmelde en fordring i henhold til en forsikringspolice, skal fremlægge dokumenter, som ikke med rimelighed kan anses for at være relevante i forhold til fordringens gyldighed, eller den systematisk undlader at svare på korrespondance vedrørende sagen, i den hensigt at afholde kunden fra at udøve sine kontraktlige rettigheder. 21) Der skabes det fejlagtige indtryk, at kunden allerede har vundet, vil vinde eller ved udførelse af en bestemt handling vil vinde en præmie eller et andet tilsvarende gode, selv om faktum er, at der enten a) ikke findes nogen præmie eller et andet tilsvarende gode, eller b) at den handling, som skal udføres for at indløse præmien eller et andet tilsvarende gode, indebærer, at kunden skal betale et pengebeløb eller på anden måde påtage sig udgifter. 12

13 Bilag 2 Dokumentation for rådgivning/rådgivningstjeneste i forbindelse med en boligkreditaftale Jeg/vi (kundens/kundernes navn og cpr. nr.) har modtaget rådgivning/rådgivningstjenester af (boligkreditformidler/boligkreditgivers navn) i forbindelse med min/vores indgåelse af en boligkreditaftale. Til brug for rådgivningen/rådgivningstjenesten har jeg/vi på (navn på boligkreditformidler/boligkreditgiver)s foranledning oplyst følgende: - Om min/vores erfaring med at optage lån: - Om mine/vores økonomiske forhold: - Om min/vores risikovillighed: - Om mine/vores forventninger til boligkreditaftalens reelle løbetid: Boligkreditgiver har i den forbindelse oplyst mig/os om følgende: - De væsentligste egenskaber ved det valgte boligkreditaftale: - Vilkår i forbindelse med optagelse af boligkreditaftalen (fastkursaftale, hjemtagelse m.v.): - Opsigelsesvilkår for den valgte boligkreditaftale: - Indfrielsesvilkår for det valgte boligkreditaftale: - Er det muligt at foretage låneomlægning: Ja/Nej - Omkostninger ved låneomlægning eller indfrielse: - Begrundelse for valget af boligkreditaftale i lyset af min/vores økonomiske situation: - Øvrige råd: I forbindelse med rådgivningen/ rådgivningstjenesten er jeg/vi opmærksomme på, at (alternativt lån) kan udgøre et alternativ til den boligkreditaftale, som jeg/vi har indgået. (den boligkreditaftale, der indgås) har årlige omkostninger i procent (ÅOP) (det alternative lån) har årlige omkostninger i procent (ÅOP) Dato Kundens/kundernes underskrift (Navn på boligkreditformidler/boligkreditgiver) bekræfter ovenstående rådgivningsforløb. Dato Boligkreditformidler/boligkreditgivers underskrift 13

14 Standardforudsætninger Bilag 3 Lånetype Samlet kreditbeløb Løbetid i år Afdragsform ÅOP i kr. Boligkreditaftale Annuitetslån ÅOP Sikkerhedsstillelse: Direkte pant i fast ejendom på det fulde beløb. 14

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. december 2013 18. december 2013. Nr. 1582. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) I medfør af 7, stk. 2, og 26, stk. 4, i lov nr. 599 af 12. juni 2013

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for boligkredit 1)

Bekendtgørelse om god skik for boligkredit 1) BEK nr 332 af 07/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0029 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 25. februar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 25. februar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 25. februar 2010 23. februar 2010. Nr. 180. Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger samt udenlandske investeringsinstitutter

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for finansielle virksomheder Givið út 13. november 2015 5. november 2015. Nr. 1239. Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for finansielle virksomheder I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, som sat

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 10. oktober 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 10. oktober 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 10. oktober 2008 3. oktober 2008. Nr. 994. Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for finansielle virksomheder I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder»

Bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder» BEK nr 1253 af 24/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1952-0006 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1)

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1) BEK nr 1084 af 14/09/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Familie- og Forbrugermin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 2007-101/1-1000 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1)

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) BEK nr 928 af 28/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 9. september 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0003 Senere ændringer til

Læs mere

2011 Udgivet den 30. juni 2011. 27. juni 2011. Nr. 769. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger mv.

2011 Udgivet den 30. juni 2011. 27. juni 2011. Nr. 769. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger mv. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. juni 2011 27. juni 2011. Nr. 769. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger mv. 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 928 af 4. august 2014, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1)

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) BEK nr 1094 af 14/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.122-0020 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1)

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) BEK nr 1094 af 14/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.122-0020 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder I bekendtgørelse nr. 330 af 7. april 2016 om god skik for finansielle virksomheder foretages følgende ændringer: 1 1.

Læs mere

Prismarkedsføring. Indhold

Prismarkedsføring. Indhold Prismarkedsføring Indhold 1. Kort fortalt... 1 1.2. Lovgrundlaget... 2 2. Prissammenligninger... 2 2.1. Sammenligning med egen tidligere pris... 2 2.1.1. Udgangspunktet... 2 2.1.2. Undtagelser... 2 2.1.2.1.

Læs mere

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter I medfør af 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, som

Læs mere

PRISMARKEDSFØRING VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED

PRISMARKEDSFØRING VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED PRISMARKEDSFØRING VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED INDHOLD 1. Kort fortalt.... 3 2. Lovgrundlaget... 4 3. Prissammenligninger... 5 3.1. Sammenligning med tidligere priser... 5 3.2. Andre salgsfremmende

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Vi henviser til udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit, udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse for Grønland om god skik for finansielle virksomheder Bekendtgørelse nr. 252 af 1. april 2005 Bekendtgørelse for Grønland om god skik for finansielle virksomheder I medfør af 43, stk. 2, 348, stk. 2, 1. pkt., og 373, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2, i anordning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1) Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 13. april 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1) (Ændringer

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring (Ændringer som følge af forbrugerkreditdirektivet) (L 91)

Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring (Ændringer som følge af forbrugerkreditdirektivet) (L 91) Retsudvalget 2009-10 L 91 Bilag 13 Offentligt Lovafdelingen Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7003-0028 Dok.: ATH40166 Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter VEJ nr 9540 af 16/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juli 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin. Finanstilsynet, j.nr. 122-0027 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse for Færøerne om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter BEK nr 990 af 03/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0007 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1) Lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 OMTRYK Formler indsat i bilag 1, afsnit 1 og 3 Fremsat den 16. december 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om kreditaftaler

Læs mere

Høringssvar vedrørende høring over vejledning til bekendtgørelse

Høringssvar vedrørende høring over vejledning til bekendtgørelse H Ø R I N G Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sendt pr. e-mail til: sba@ftnet.dk Høringssvar vedrørende høring over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finansrådet har

Læs mere

Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer 1)

Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer 1) BEK nr 555 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 121-0006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler 1)

Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler 1) LBK nr 1336 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-7003-0032 Senere ændringer til forskriften LOV nr 637 af 08/06/2016

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1)

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 174

Læs mere

Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Realkreditforeningen henviser til høring modtaget pr. mail af 12. april 2016 og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 27. oktober 2010. Nr. 87. Vejledning til bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter (Prisoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18.

Læs mere

STANDARDISEREDE EUROPÆISKE FORBRUGERKREDITOPLYSNINGER

STANDARDISEREDE EUROPÆISKE FORBRUGERKREDITOPLYSNINGER Side 1 af 5 STANDARDISEREDE EUROPÆISKE FORBRUGERKREDITOPLYSNINGER 1. Navn og kontaktoplysninger for kreditgiver Kreditgiver Tlf.nr. E-mail Websted Kreditformidler Tlf.nr. E-mail Websted Lindorff Payment

Læs mere

Undersøgelse af realkreditinstitutters oplysning om kursskæring til private kunder før, under og efter aftaleindgåelse

Undersøgelse af realkreditinstitutters oplysning om kursskæring til private kunder før, under og efter aftaleindgåelse Undersøgelse af realkreditinstitutters oplysning om kursskæring til private kunder før, under og efter aftaleindgåelse Indholdsfortegnelse 1 Resume og konklusioner...3 2 Indledning...4 2.1 Baggrund...4

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

for vurdering af kreditværdighed

for vurdering af kreditværdighed EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA retningslinjer for vurdering af kreditværdighed 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Nr. 176 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Regler om udarbejdelse og

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner Bekendtgørelse om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner, indikationer på kursmanipulation og accepteret

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1)

Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) BEK nr 331 af 07/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j. nr. 1912-0029 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger Gældende fra den 20. november 2014

Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger Gældende fra den 20. november 2014 1. Navn og kontaktoplysninger på kreditgiver/kreditformidler Kreditgiver: Adresse: Tlf.nr.: +45 33 42 37 10 E-mail: Websted: EnterCard Danmark (cvr-nr 30072030), filial af EnterCard AS (org-nr 980844854)

Læs mere

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen HØRINGSUDGAVE Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) I medfør af 7 a

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser side 1 af 5 Forretningsbetingelser Almindelige Forretningsbetingelser for MOMENTUM MARKETS ApS. 1. INDLEDNING Disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse i tilknytning til den af Momentum

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1) 2009/1 LSV 91 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-7003-0028 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. maj 2010 Forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 I medfør af 71, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret ved lovforslag nr. 156

Læs mere

Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninge Gældende fra den 2. oktober 2017

Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninge Gældende fra den 2. oktober 2017 1. Navn og kontaktoplysninger på kreditgiver/kreditformidler Kreditgiver: EnterCard Danmark, filial af EnterCard Group AB, Sverige (cvr-nr 38722557) Arne Jacobsens Allé 13, 3. L2, DK-2300 København S Tlf.nr.:

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1) BEK nr 1775 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1)

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) BEK nr 311 af 20/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygmingsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0134

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1) BEK nr 1724 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0032 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1) BEK nr 319 af 30/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.162-0039 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om kreditaftaler

Lov om kreditaftaler Lov om kreditaftaler VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015

Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015 Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015 Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledningens paragrafhenvisninger er opdateret den 1. juli 2017 i overensstemmelse med den nye markedsføringslov (lov

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0017 Senere ændringer til

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

19. november 2014 RENTESATSER

19. november 2014 RENTESATSER 19. november 2014 RENTESATSER Indlånssatser 19. november 2014 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Standardkonto 0,125 % 0,125 % Kvartårlig rentetilskrivning Budgetkonto 0,125 % 0,125

Læs mere