SAMMENLIGNING AF NO 2 -MÅLINGER OG OSPM-BEREGNINGER FOR 10 GADESTRÆKNINGER I KØBENHAVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMMENLIGNING AF NO 2 -MÅLINGER OG OSPM-BEREGNINGER FOR 10 GADESTRÆKNINGER I KØBENHAVN"

Transkript

1 SAMMENLIGNING AF NO 2 -MÅLINGER OG OSPM-BEREGNINGER FOR 10 GADESTRÆKNINGER I KØBENHAVN Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI

2 [Tom side]

3 SAMMENLIGNING AF NO 2 -MÅLINGER OG OSPM-BEREGNINGER FOR 10 GADESTRÆKNINGER I KØBENHAVN Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr Thomas Ellermann Matthias Ketzel Steen Solvang Jensen Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI

4 Datablad Serietitel og nummer: Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 9 Titel: Forfattere: Institution: Sammenligning af NO 2 -målinger og OSPM-beregninger for 10 gadestrækninger i København Thomas Ellermann, Matthias Ketzel og Steen Solvang Jensen Institut for Miljøvidenskab Udgiver: Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi URL: Udgivelsesår: Oktober 2012 Faglig kommentering: Finansiel støtte: Bedes citeret: Ole Hertel Miljøstyrelsen Ellermann, T., Ketzel, M. & Solvang Jensen, S Sammenligning af NO 2 -målinger og OSPM-beregninger for 10 gadestrækninger i København. Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, 26 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 9 Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse Sammenfatning: Emneord: Layout: Foto forside: Denne rapport præsenterer resultaterne af en sammenligning mellem målinger og modelberegninger af kvælstofdioxid (NO 2 ) ved ti udvalgte gadestrækninger i København. Force Technology har målt NO 2 i en fem ugers periode fra 24. oktober til 28. november Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet (AU/DCE) har foretaget modelberegningerne med Operational Street Pollution Model (OSPM) i to trin. På trin 1 er modelberegningerne foretaget uden kendskab til de målte koncentrationer og med den modelversion og de inputdata, som svarer til tidligere foretagne modelberegninger rapporteret i Sammenligningen viser, at modellen generelt giver resultater, som er i god overensstemmelse med målingerne. Undtagelsen er resultaterne for to gadestrækninger (Sydhavnsgade og Fredensgade). På trin 2 er inputdata opdateret med det formål at forstå afvigelserne mellem målte og modelberegnede koncentrationer under trin 1. Resultaterne af trin 2 viser, at afvigelserne for Sydhavnsgade hovedsageligt skyldes fejl i trafikdata, mens det for Fredensgade er unøjagtige data for gadekonfigurationen, som er årsag til afvigelserne mellem målinger og modelresultater. Modelevaluering, kvælstofdioxid, modelberegninger, målinger, lokalskala, gadestrækninger, Operational Street Pollution Model Majbritt Ulrich Thomas Ellermann ISBN: ISSN (elektronisk): X Sideantal: 26 Internetversion: Rapporten er tilgængelig i elektronisk format (pdf) som

5 Indhold Dansk sammenfatning 5 English summary 7 1 Indledning 9 2 Metodebeskrivelse Meteorologi-, regional- og emissionsdata Trafikale forudsætninger Øvrige forudsætninger Usikkerhed på modelberegningerne 12 3 Trin 1- Resultater med originale inputdata 13 4 Trin 2 - Resultater med opdaterede inputdata 15 5 Sammenligning mellem måleresultater og modelberegninger for perioden på H.C. Andersens Boulevard 20 6 Konklusioner Anbefalinger 24 7 Litteratur 25

6 [Tom side]

7 Dansk sammenfatning Denne rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet (DCE) præsenterer resultaterne af en sammenligning mellem målinger og modelberegninger af kvælstofdioxid (NO 2) ved ti udvalgte gadestrækninger i København. Force Technology har målt NO 2 i en fem ugers periode fra 24. oktober til 28. november DCE har foretaget modelberegningerne med Operational Street Pollution Model (OSPM) i to trin. På trin 1 ( blindtest ) er modelberegningerne foretaget uden kendskab til de målte koncentrationer, og med den modelversion og de inputdata, som svarer til de tidligere foretagne modelberegninger, der er rapporteret i På trin 2 er inputdata opdateret med det formål at forstå afvigelserne mellem målte og modelberegnede koncentrationer under trin 1. Denne rapport fra DCE præsenterer kun resultaterne fra modelberegningerne og sammenligningen med måleresultater. Målingerne fra Force Technology er beskrevet nærmere i Oxbøll et al. (2011). Projektet er finansieret af Miljøstyrelsen. Projektet er udført i samarbejde med Miljøstyrelsen, Force Technology og Københavns Kommune, der alle har medvirket ved udvælgelsen af de ti gadestrækninger. Gadestrækninger er udvalgt så de repræsenterer koncentrationsniveauer på højt, mellem og lavt niveau og således, at der indgår gader med både ensidig og tosidig bebyggelse. Sammenligning mellem måleresultater fra DCE og Force Technology ved de to faste målestationer på H.C. Andersens Boulevard (HCAB) og Jagtvej viste god overensstemmelse mellem måleresultaterne fra Force Technology med passiv opsamling og fra AU/DCE, som anvender EU s referencemetode. Måleresultaterne viste, at koncentrationen af NO 2 ved målestationen på HCAB ligger som den højeste blandt de udvalgte gadestrækninger. Seks ud af de ti gadestrækninger er blevet valgt, fordi modelberegningerne har vist, at de ligger blandt de ti danske gadestrækninger med de højeste koncentrationer af NO 2. Dette bekræfter, at målestationen repræsenterer en af de gadestrækninger i Danmark, hvor der er de højeste koncentrationer af NO 2. Resultaterne fra blindtesten af OSPM på trin 1 viser, at OSPM er i god overensstemmelse med måleresultaterne på syv ud af de ni udvalgte gadestrækninger, når beregningerne foretages med anvendelse af originale inputdata. Modelberegningerne giver god overensstemmelse for alle udvalgte gader med tosidig bebyggelse. To gader (Sydhavnsgade og Fredensgade), hvor der er stor forskel mellem modelberegninger med originale inputdata og måleresultater, har begge ensidig bebyggelse. Der er dog også to gadestrækninger med ensidig bebyggelse, hvor modellen giver resultater i god overensstemmelse med de målte koncentrationer. Det er derfor ikke entydigt, at det gadestrækninger med ensidig bebyggelse, som er dårligere beskrevet i modellen. Efterfølgende er der på trin 2 blevet lavet en revurdering af inputdata til modellen for at belyse årsagerne til forskellen mellem målte og modelberegnede koncentrationer af NO 2 ved Sydhavnsgade og Fredensgade. Beregninger af koncentrationen af NO 2 med revurderede inputdata viser følgende: 5

8 Der kan være betydelig usikkerhed i inputdata (gadekonfiguration, trafikmængde, køretøjssammensætning, hastighed m.m.), og det er derfor ønskeligt at skærpe procedurerne for bestemmelsen af inputdata. For hovedparten af gaderne giver revurdering af inputdata kun ubetydelige ændringer i den modelberegnede koncentration af NO 2. For HCAB ved målestationen og Ågade gav revurdering af inputdata henholdsvis 10 % højere og 6 % lavere koncentration. For Sydhavsgade og Fredensgade gav revurderingen betydeligt større ændringer, og det var da også for netop disse gader at der i trin 1 blev fundet de største afvigelser mellem model og måleresultater. Med de revurderede inputdata opnås modelresultater, som er i god overensstemmelse med målte koncentrationer for otte ud af ni gadestrækninger, hvor der er foretaget målinger. Den største afvigelse ses for Sydhavnsgade, hvor modellen overestimerer med omkring 20 % i forhold til den målte koncentration. Overordnet set vurderes modellens performance til at være særdeles tilfredsstillende, når blot inputdata har en tilstrækkelig høj kvalitet. Forskellen mellem målinger og modelresultater på Fredensgade skyldtes dårlige inputdata for gadekonfigurationen. På Sydhavnsgade skyldtes forskel mellem målinger og modelresultater fejl i inputdata vedrørende trafik. Det er nødvendigt at tage et vist forbehold for, at påvirkningen fra byggerier og trafikændringer omkring Rådhuspladsen giver en øget usikkerhed i forbindelse med modelberegningerne for HCAB. Derfor blev der foretaget en ekstra sammenligning mellem model og måleresultater for hele perioden fra 2003 til 2011, hvor der er foretaget målinger i forbindelse med delprogram for luft under NOVANA. Denne sammenligning viste, at det er nødvendigt at foretage en skallering af input data for denne gadestrækning for at opnå tilfredsstillende overensstemmelse mellem målinger og modelresultater. Ydermere viste sammenligning at de modelberegnede årsmiddelkoncentrationer ligger under de målte koncentrationer i 2010 og 2011, hvilket formentligt skyldes de ekstra emissioner som følge af byggerier og vejomlægninger i området omkring målestationen. På basis af resultaterne fra projektet vurderes det, at der vil være behov for mindre forbedringer af OSPM-beregninger for gadestrækninger med ensidig bebyggelse. Der bør gennemføres yderligere en målekampagne, som inkluderer flere gader med ensidig bebyggelse, herunder Nørre Søgade, hvor målingen desværre gik tabt i forbindelse med den nuværende målekampagne. Endelig bør der generelt arbejdes på at tilvejebringe bedre inputdata for trafikken. 6

9 English summary This report from DCE - Danish Center for Environment and Energy at Aarhus University (DCE) presents results from a comparison between measurements and model calculations of nitrogen dioxide (NO 2) at ten selected street sections in Copenhagen. Force Technology has carried out the measurements of NO 2 during a few weeks period from October 24 th to November 28 th DCE has carried out model calculations using the Operational Street Pollution Model (OSPM) in two stages. The model calculations at stage 1 ( blind test ) are carried out without knowledge about the results from the measurements. Model version and input data corresponds to those used for the most recent model calculations presented in the reports from 2011 for the routine monitoring programme and a surveillance project, respectively (Ellermann et al., 2011; Jensen et al., 2011). At stage 2 input data have been updated and revised in order to analyze the differences between measured and model calculated concentrations at stage 1. This report from AU/DCE presents only the results from the model calculations and the comparison between measurements and model results. Further details on the measurements can be found in Oxbøll, (2011). This project is funded by the Danish Environmental Protection Agency (EPA). The project is carried out in cooperation with EPA, Force technology and Copenhagen Municipality, which all participated in the selection of the street sections. The ten street sections are selected in order to ensure that the street sections represent high, medium and low concentration levels, and the selection include street sections with both one and two sided building facades. Comparison for the two permanent measurement stations at both H.C. Andersen s Boulevard (HCAB) and Jagtvej shows good agreement between measurements from Force Technology using passive sampling and measurements from DCE using the EU reference method. The results from the blind test of OSPM at stage 1 show that the OSPM calculations are in good agreement with the measurements for seven out of nine street sections. The model results show good agreement for all street sections with two sided building facades. Large discrepancies between measurements and model results are found for two street sections (Sydhavnsgade and Fredensgade) both with one sided building facades. However, there are two other street sections with one sided building facades, where the model is in good agreement with the measurements. The discrepancies observed for Sydhavnsgade and Fredensgade are therefore not solely related to poor representation in the model of street sections with one sided building facades. At stage 2 AU/DCE made a reevaluation of the input data in order to be able to analyze and determine the explanations for the discrepancies between measurements and model results for NO 2 at Sydhavnsgade and Fredensgade. Recalculation of the NO 2 concentrations using the improved input data lead to the following conclusions: 7

10 It is observed that input data in some cases are far from representing the real world. There is therefore a need for improving the quality assurance of the input data. The modified input data on traffic and street configuration lead to insignificant changes in the calculated NO 2 concentrations for the main part of the selected street sections. For HCAB (1) and Ågade the improved input data lead to a 10 % higher and 6 % lower concentration, respectively. For Sydhavsgade and Fredensgade the improved input data lead to larger changes in the calculated concentrations. This is the streets where there are the largest difference between measurements and model calculations. Using the modified input data, the model calculations lead to results that are in agreement with the observations for eight out of nine street sections, where measurements have been carried out. The main difference between model and measurements are at Sydhavnsgade where the model calculation leads to an about 20 % higher concentration than measured. Over all the performance of the model is therefore satisfactory. The difference between measurements and model result at Fredensgade is a result of incorrect input data concerning street configuration. For Sydhavnsgade, the difference between measurements and model result is mainly due to incorrect traffic data. At HCAB there may be larger discrepancies due to the impacts of the construction work and the related changes in traffic on the NO 2 concentrations; Impacts on the concentrations that are not described in the model. Hence an additional evaluation of the model performance was carried out for the period 2003 to This evaluation showed that a scaling of the model input were necessary in order to obtain agreement between model and measurements for this period. Moreover, the model showed lower results than the measurements for 2010 and This may be explained by the extra contribution to the emissions due to construction work in the area around the measurement station. Based on the results from the project it is concluded that it is necessary to make minor adjustments in the procedures used to determine the street configuration for the street sections with one sided building facades. Moreover, it would be advisable to repeat the measurements and perform model evaluation for additional street sections with one sided building facades including Nørre Søgade, where the measurements unfortunately were lost in the present campaign. Finally, it would be advisable to improve the input data for traffic in order to reduce the uncertainties related to these data. 8

11 1 Indledning Nærværende rapport præsenterer de foreløbige konklusioner fra projektet omkring vurdering af kvaliteten af modelberegninger af kvælstofdioxid (NO 2) med Operational Street Pollution Model (OSPM). Projektet er iværksat af Miljøstyrelsen og omfatter: Målinger af NO 2 ved 10 gadestrækninger i en fem ugers periode fra den 24. oktober til 28. november Måling af NO 2 er foretaget ved passiv opsamling efterfulgt af ekstraktion og analyse for NO 2. Måling af NO 2 er foretaget af Force Technology og er nærmere beskrevet i en prøvningsrapport (Oxbøl 2011). De passive opsamlere blev stjålet fra Nørre Søgade sidst i måleperioden, så der er ingen målinger fra denne gadestrækning. Modelberegning af NO 2 ved hjælp af OSPM. Modelberegningerne er gennemført med samme model set-up som i årsrapporten fra NOVANA for år 2010 (Ellermann et al., 2011) og rapporten om evaluering af miljøzoner (Jensen et al., 2011). Bybaggrundsniveau er beregnet med modellerne DEHM og UBM, og gadebidraget er beregnet med OSPM. Der er regnet med aktuel meteorologi for de pågældende fem uger i Modelberegningerne er gennemført i to trin. Trin 1 er gennemført som blindtest, hvor DCE ikke har kendskab til måleresultaterne. På trin 1 er trafikmængder samt gadekonfiguration (gadebrede, bygningshøjder mv.) uændret i forhold til de tidligere forudsætninger. Også emissionsfaktorer er uændrede, dvs. på 2010-niveau og inkluderer effekten af miljøzonen i København og dens påvirkning af køretøjsammensætning og emission. På trin 2 er der foretaget en opdatering af inputdata vedrørende trafik og gadekonfiguration med det formål at vurdere årsager til afvigelser mellem måle- og moderesultater. De 10 gadestrækninger er udvalgt i samarbejde mellem Miljøstyrelsen, DCE, Force Technology og Københavns Kommune. Gaderne er udvalgt så de repræsenterer koncentrationsniveauer på højt, mellem og lavt niveau og således, at der indgår gader med både ensidig og tosidig bebyggelse. Den geografiske placering af de ti gadestrækninger er vist på Figur

12 Figur 1.1. Placering af de ti gadestrækninger, hvor der er foretaget målinger og modelberegninger i forbindelse med nærværende projekt. Numrene forklares i tabel 2.1. Kilde: Kort & Matrikelstyrelsen. 10

13 2 Metodebeskrivelse Luftkvalitetsberegninger er gennemført med samme metode som anvendt i den seneste årsrapport fra NOVANA (Ellermann et al. 2011) og ved vurdering af effekten af miljøzoner (Jensen et al. 2011). Metoden er baseret på DCE s THOR modelsystem som beskrives kort i dette afsnit. Beregningerne af fortaget for at bestemme NO 2 koncentrationer på de udvalgte gadestrækninger i perioden Beregningerne foregår i tre trin. Først beregnes den regionale luftforurening med Danish Eulerian Hemispheric Model (DEHM) (Christensen 1997; Brandt et al. 2001) som input til en bybaggrundsmodel. Bybaggrundsforureningen repræsenterer den generelle forurening i byerne og er beregnet med Urban Background Model (UBM) (Berkowicz 2000a). DEHM og UBM beregningerne foregår, således, at UBM modellen får input om beregnede opstrøms regionale koncentrationer time for time fra DEHM. Bybaggrundskoncentrationerne er herefter input til gadeberegningerne, som beregnes med Operational Street Pollution Model (OSPM) (Berkowicz 2000b; Kakosimos et al. 2010). DCE s AirGIS system er blevet brugt til automatisk at generere gadegeometri og trafikinput til OSPM ud fra digitale kort, og muliggør derfor effektiv beregning for mange lokaliteter(jensen et al. 2001, 2009a; Ketzel et al. 2011) (airgis.dmu.dk). Selv om AirGIS er grundigt testet og valideret kan den automatisk genererede gadegeometri i enkelte tilfælde være upræcis. Det anbefales, at gadegeometri testes hvis større nøjagtighed ønskes og antallet af gader er overskuelig. 2.1 Meteorologi-, regional- og emissionsdata Der anvendes meteorologidata for den aktuelle tidsperiode i 2011 beregnet med den meteorologiske model MM5. Emissionsdata til DEHM er baseret på en række europæiske og globale emissionsopgørelser. Yderligere detaljer om emissionsdata til DEHM kan findes i Ellermann et al. (2011). Emissioner til UBM er baseret på en ny emissionsmodel (SPREAD model), som DCE har opstillet, og som foretager en geografisk fordeling af nationale emissioner på et 1km x 1km gitternet (Plejdrup & Gyldenkærne 2011). Denne database indeholder emissioner fra alle kilder (trafik, industri, energi mv.) men kun for Der antages at emissioner for 2009 med god tilnærmelse er repræsentative for 2011, da det ikke var muligt at fremskrive emissioner inden for det aktuelle projekt. Trafikkens emissioner på gadeniveau bestemmes med OSPM s emissionsmodul, som er baseret på EU s emissionsmodel COPERT 4. Denne metode kræver information om bilparken og dens fordeling på køretøjskategorier, brændstoftype, og emissionsnormer. Den seneste revision af COPERT 4 er implementeret i OSPM s emissionsmodul baseret på referencen EEA (2009). Ved denne revision er der sket en yderligere underopdeling af emissionsklasserne i vægtstørrelser for busser og lastbiler i forhold til den tidligere udgave beskrevet i EEA (2007). Busser er gået fra 2 til 5 vægtkategorier og lastbiler er gået fra 4 til 14 vægtkategorier. Tilsvarende er ny statistik for bilparkens sammensætning på disse vægtkategorier implementeret i OSPM s emissionsmodul baseret på national statistik om bilparken. Også for OSPM 11

14 antages, at emissionsfaktorer for 2010 med god tilnærmelse er repræsentative for Emissionsfaktorer tager hensyn til, at indførelsen af miljøzonen i København har ført til forandringer i alders/ EURO klasse-sammensætning af køretøjer især for tunge køretøjer. Modellen forventes at give lidt for høje koncentrationer, da emissionsfaktorerne er lidt mindre i 2011 end i Trafikale forudsætninger Beregninger med OSPM forudsætter, at trafikdata fra en vejstrækning beskrives ved årsdøgntrafikken (ÅDT), køretøjsfordelingen (person-, vare-, lastbiler og busser), rejsehastigheden og trafikkens døgnfordeling samt koldstarts-andele. ÅDT og køretøjsfordelingen er vurderet på baggrund af manuelle tællinger og i visse tilfælde fra maskinelle tællinger. Hastighed for trafikken er baseret på enten hastighedsmålinger eller skøn fra kommunerne. Trafikkens døgnfordeling samt koldstartsandele er baseret på standard fordelinger udviklet for den enkelte gadetype (Jensen et al. 2009b). Trafikdata for gademålestationerne er opsummeret i Tabeller i de følgende afsnit. 2.3 Øvrige forudsætninger Dieselandelen har været stigende de seneste år, og i den nationale statistik og fremskrivning antages det, at dieselandelen i 2010 for personbiler er 23 % og for varebiler 89 %. For et tiår siden var den andel af NO x (summen af NO og NO 2), der udsendes i form af NO 2 ("den direkte NO 2 fraktion"), på et niveau omkring 5-10 %. Den direkte NO 2 fraktion har været stigende de seneste år og antages at være omkring 21 % i Dette er en af grundene til, at NO 2 koncentrationen i gader ikke falder selvom emissionen af NO x er reduceret væsentligt. Stigningen i den direkte NO 2 fraktion skyldes stigningen i dieseldrevne personog varebiler, som er udstyret med oxidative katalysatorer, som reducerer diesellugten fra udstødningen, men som samtidig oxiderer NO til NO 2. Dermed bidrager visse typer af partikelfiltre til øget direkte NO 2 udslip. Den direkte NO 2 fraktion er implementeret i OSPM s emissionsmodul med separate værdier for de enkelte køretøjskategorier og emissionsklasser. 2.4 Usikkerhed på modelberegningerne Usikkerheden i modelberegninger for NO2 vurderes typisk at ligge på ca. 15 %, i enkelte tilfælde dog %. Dette fordrer, at de indgående trafikdata er tilstrækkeligt nøjagtige og at trafikken udgør den dominerende kilde. Usikkerheden gælder for langtidsmiddel over perioder af mere end 4 ugers varighed. Usikkerheden er skønnet på baggrund af en række sammenligninger af modelresultater med målinger på de 5 gadestationer inden for Delprogram for luft under NOVANA. 12

15 3 Trin 1- Resultater med originale inputdata I dette afsnit præsenteres modelberegninger for opsamlingsperioden fra den 24. oktober til 28. november Fremgangsmåden ved modelberegningerne svarer til den anvendte i forbindelse med rapporterne fra 2011 (Ellermann et al., 2011; Jensen et al., 2011). Det vil sige, at der er blevet anvendt de samme versioner af modellerne, og at det er de samme inputdata vedrørende trafikintensitet, trafiksammensætning, emissionsfaktorer og gadekonfiguration. Dette sæt af inputdata betegnes i det følgende, som de originale inputdata. Modelberegningerne på trin 1 med de originale inputdata blev gennemført inden DCE havde fået adgang til måleresultaterne fra Force Technology for de ni gadestrækninger. DCE havde dog kendskab til de målte koncentrationer af NO 2 fra målestationerne på H.C. Andersens Boulevard (HCAB) og Jagtvej. For de syv øvrige gadestrækninger var der derfor tale om en blindtest af modellens evne til at reproducere de målte koncentrationer med de givne inputdata. Tabel 3.1 viser dels en række data, som beskriver de 10 udvalgte gadestrækninger og dels resultaterne fra måling og modelberegning af NO 2 med de originale inputdata. I Figur 3.1 afbildes resultaterne grafisk. Tabel 3.1. Resultater fra måling og modelberegning (med originale inputdata) af NO 2 i perioden fra den 24. oktober til 28. november 2011 på ti udvalgte gadestrækninger (tal i parentes identificerer gadestrækningen i det tilfælde, hvor der er udvalgt flere gadestrækninger på den samme gade). Endvidere angives type af bebyggelse ved den udvalgte gadestrækning, trafikmængde som årsdøgntrafik ÅDT (2009/2010), andel af tung trafik (lastbiler og busser) og gadebredde, som anvendt i forbindelse med de tidligere modelberegninger. Nr. i 2010 angiver rangordningen af de 138 gadestrækninger med hensyn til NO 2 i 2010, hvor nr. 1 er gadestrækningen med den højeste koncentration. Nr. i 2010 Gadestrækning Bebyggelse ÅDT dag Andel af % m Målinger Force µg/m 3 Målinger DCE µg/m 3 køretøjer/- tung trafik Gadebredde Modelberegninger OSPM µg/m 3 1 Sydhavnsgade Ensidig , H C Andersens Boulevard(3) Tosidig , H C Andersens Boulevard(1) Ensidig , Nørre Søgade Ensidig , Ågade Ensidig , Lyngbyvej(2) Tosidig , Jagtvej(1) Tosidig , Nordre Fasanvej(5) Tosidig , Fredensgade Ensidig , Englandsvej(2) Tosidig ,

16 NO2 (µg/m 3 ) Målinger - DCE Målinger - Force Modelberegninger (originale inputdata) Sydhavnsgade H C Andersens Boulevard(3) H C Andersens Boulevard(1) Ågade Lyngbyvej(2) Jagtvej(1) Nordre Fasanvej(5) Fredensgade Englandsvej(2) Figur 3.1. Resultater af måling og modelberegning (med originale inputdata) af NO 2 i perioden fra den 24. oktober til 28. november 2011 på de udvalgte gadestrækninger. Usikkerhedsintervallet angiver den estimerede usikkerhed på 15 %. Da der ikke er målinger fra Nørre Søgade er den ikke inkluderet i figuren. DCE udfører målinger ved H.C. Andersens Boulevard (1) og Jagtvej (1). Målingerne fra H.C. Andersens Boulevard (HCAB (1)) og Jagtvej er foretaget ved DCE s målestationer med monitorer i henhold til EU s referencemetode. Af Tabel 3.1 og Figur 3.1 fremgår, at der er god overensstemmelse mellem referencemålinger udført af DCE og målingerne med passiv opsamling udført af Force Technology. Tabel 3.1 og Figur 1.1 viser god overensstemmelse mellem måle- og moderesultater ved syv ud af ni gadestrækninger. Kun for to gadestrækninger er der større afvigelser. Ved Sydhavnsgade resulterer modellen i koncentrationer af NO 2, som er ca. 60 % højere end de målte koncentrationer. Hvorimod modelresultaterne for Fredensgade kun er omkring 60 % af de målte koncentrationer. De to gader med store afvigelser mellem model- og måleresultater har begge ensidig bebyggelse. Der er dog også to gadestrækninger med ensidig bebyggelse, for hvilke modellen giver resultater i god overensstemmelse med de målte koncentrationer (Ågade og H.C. Andersens Boulevard (1)). Det er derfor ikke entydigt, at det er gadestrækninger med ensidig bebyggelse, som er dårligere beskrevet i modellen. 14

17 4 Trin 2 - Resultater med opdaterede inputdata Kvaliteten af modelresultaterne for NO 2 afhænger i høj grad af kvaliteten af inputdata til modelberegningerne. Modellen er i god overensstemmelse med målingerne på syv ud af ni gadestækninger, hvilket peger på, at emissionsfaktorerne generelt er i orden, når det drejer sig om NO 2. Forskellen mellem model og målinger for Sydhavnsgade og Fredensgade kunne derfor potentielt set ligge i inputdata vedrørende gadekonfiguration, trafikmængde og køretøjssammensætning for disse to gadestrækninger. Disse inputdata har generelt stor indflydelse på den beregnede koncentration af NO 2. For at vurdere om det er fejl i inputdata for gadekonfiguration, trafikmængde og/eller trafiksammensætning, som er skyld i afvigelserne for Sydhavnsgade og Fredensgade, har DCE lavet en revurdering af disse inputdata og foretaget en ny serie modelberegninger med disse opdaterede inputdata for alle ti udvalgte gadestrækninger. Resultaterne heraf beskrives i dette afsnit. Først beskrives effekten af at opdatere gadekonfigurationen, og derefter tilsvarende effekten af at opdatere trafikmængder og køretøjssammensætning. Tabel 4.1 viser originale samt opdaterede gadebredder og bygningshøjder. De originale data er bestemt ved algoritmerne i AirGIS, mens de opdaterede data er bestemt manuelt ud fra luftfoto samt foto taget under besigtigelse af de 10 gadestrækninger. For langt de fleste af de ti gadestrækninger er der ingen eller kun meget små ændringer. De mest betydningsfulde ændringer i inputdata optræder for de ensidigt bebyggede gader HCAB (1) og Fredensgade, hvor gadebredderne var for store i de oprindelige inputdata baseret på AirGIS. Forklaringen er, at det ved gader med ensidig bebyggelse ikke altid er entydigt, hvortil gaden går i den side, hvor der ikke er huse. Derfor er der usikkerhed ved de algoritmer, som automatisk beregner gadebredde i Air- GIS for denne type gadegeometri. Desuden er der ændringer i bygningshøjder på HCAB (1+3), Lyngbyvej, Englandsvej og Fredensgade, mens opdateringen ikke gav anledning til ændringer på de øvrige gadestrækninger. Størst forskel er der for Fredensgade, hvor den generelle højde fejlagtigt var sat til 0 meter, og hvor den mere korrekt burde have været sat til 14 meter. Den generelle højde beskriver den gennemsnitlige højde af husene i gadestrækningen, mens afvigelser fra den gennemsnitlige højde beskrives via en række undtagelser fra den generelle højde, som i modellen beskriver varierende højder eller huller mellem husene på gadestrækningen. Sådan som OSPM er konstrueret er den generelle bygningshøjde imidlertid bestemmende for opholdstiden i gaden, og det er således ikke uden betydning om bygningskonfigurationen er bestemt ved undtagelser og den generelle bygningshøjde er dårligt fastlagt. Figur 4.1 viser resultaterne fra modelberegningerne med de opdaterede inputdata. Den største ændring (stigning på omkring 70 %) ses for Fredensgade, hvor der blev to større ændringer i gadekonfiguration (gadebredde og generelle bygningshøjde). For de andre gadestrækninger med ændringer er der maks. omkring 12 % stigning i koncentration, som følge af de opdaterede inputdata for gadekonfigurationen. 15

18 NO2 (µg/m 3 ) Tabel 4.1. Gadebredde og den generelle bygningshøjde i meter, både de originale inputdata bestemt med AirGIS og opdaterede inputdata baseret på luftfoto og foto taget under besigtigelse af de 10 gadestrækninger. Nr. i 2010 angiver rangordningen af de 138 gadestrækningerne med hensyn til NO 2 i 2010, hvor nr. 1 er gadestrækningen med den højeste koncentration. *Den generelle bygningshøjde var defineret med 0 og bygninger som undtagelser herfra Nr. i 2010 Gadestrækning Bebyggelse Gadebredde fra AirGIS Gadebredde fra Luftfoto / kort Højde fra AirGIS Højde fra Foto 1 Sydhavnsgade Ensidig , H C Andersens Boulevard(3) Tosidig , H C Andersens Boulevard(1) Ensidig , Nørre Søgade Ensidig , Ågade Ensidig , Lyngbyvej(2) Tosidig , Jagtvej(1) Tosidig , Nordre Fasanvej(5) Tosidig Fredensgade Ensidig (13,9)* Englandsvej(2) Tosidig , Målinger - Force Modelberegninger (originale inputdata) Modelberegninger (opdatered gadekonfiguration) Sydhavnsgade H C Andersens Boulevard(3) H C Andersens Boulevard(1) Nørre Søgade Ågade Lyngbyvej(2) Jagtvej(1) Nordre Fasanvej(5) Fredensgade Englandsvej(2) Figur 4.1. Resultater af målinger og modelberegninger (med originale inputdata og med opdateret gadekonfiguration) af NO 2 i perioden fra den 24. oktober til 28. november 2011 på de udvalgte gadestrækninger. Usikkerhedsintervallet angiver den estimerede usikkerhed på 15 %. Tabel 4.2 viser trafikdata, som tidligere leveret af Købehavns Kommune i forbindelse med Miljøzoneprojektet (Jensen et al. 2011) samt opdateringer og nyere tal for De nye tal er baseret på de mest repræsentative tællestationer, som Københavns Kommune har for de udvalgte gadestrækninger. Trafiktællingerne er baseret på manuelle tællinger. Der er en generel tendens til fald i trafikintensiteten i 2011 set i forhold til de tidligere anvendte tal. Med hensyn til tungtrafikandelen ses et lidt mere blandet billede, hvor andelen er faldet på syv af gaderne og steget på to af gaderne. 16 Den største ændring er fundet for Sydhavnsgade, hvor inputdata for trafikmængder og sammensætning i de originale inputdata stammer fra et ikke repræsentativt trafikmålested, som har tydeligt mere trafik end der forventes på målestedet. I de originale inputdata er der blevet anvendt en ÅDT på , mens DCE s bedste skøn ligger på en ÅDT på køretøjer per dag. Dette skøn er foretaget på basis af trafiktællingerne fra Københavns Kommune.

19 Figur 4.2. Modelberegningspunkt og målepunkt ved Sydhavnsgade er angivet med den røde cirkel, mens placering af originalt trafiktællested er angivet med lyseblå cirkel. Der er en vis usikkerhed omkring trafikmængder og sammensætning, da tællinger kun er fortaget i tolv timer (kl. 7-19) på en enkelt dag, men til gengæld varierer trafik relativt forudsigeligt, så det er muligt at opnå relativt sikre skøn af ÅDT selv ud fra korte målinger Også placering af trafiktællested er ikke altid repræsentativt for de udvalgte gadestrækninger. Det ville have været mere optimalt med trafikmålinger på præcis de steder, hvor der måles NO 2. Samtidigt hermed skulle trafiktællingerne fortages over en længere periode for at minimere usikkerheden. Dette er desværre omkostningsfuldt og har derfor ikke været muligt indenfor rammerne af dette projekt. På HCAB (1) og Jagtvej blev der i slutning af 2003 fortaget detaljerede trafiktællinger (24 timer på hverdag samt 12 timer i weekenden) i forbindelse med tidligere projekter. Tællingerne blev foretaget tæt ved de permanente luftmålesteder, hvilket er med til at gøre disse trafikdata mere pålidelige. Til brug for modelberegningerne for 2011 er der derfor lavet en fremskrivning af tallene fra 2003 til Hastighed har også betydning for udledningerne fra trafikken, men det har ikke været muligt at revurdere inputdata for hastigheden i forbindelse med det nuværende projekt. Tabel 4.3 og Figur 4.3 viser resultater fra modelberegninger med ændrede trafikdata. Den største ændring findes på Sydhavnsgade på grund af den store reduktion i trafikmængder for denne gade. Også på HCAB (3), Ågade og Fredensgade reduceres NO 2 koncentrationen, men dog kun i mindre omfang. 17

20 Tabel 4.2. Årsdøgntrafik (ÅDT), tungtrafikandel i % og gennemsnitlig rejsehastighed. Værdier fra 2009er baseret på information fra Københavns Kommune i forbindelse med miljøzoneprojektet og gælder generelt for 2009/2010. Værdier for 2011 er baseret på de seneste trafiktællinger fra kommunen i 2011, undtagen for Jagtvej og HCAB, hvor data er baseret på en fremskrivning af manuelle tællinger fra I de tilfælde, hvor trafiktallene er af ældre dato angives årstallet i parentes. Nummer for trafikmålested er givet i sidste kolonne. Nr. i 2010 angiver rangordningen af de 138 gadestrækningerne med hensyn til NO 2 i 2010, hvor nr. 1 er gadestrækningen med den højeste koncentration. Nr. i 2010 Gadestrækning Hastighed (km/h) ÅDT (veh/d) 2009 Tungandel (%) 2009 ÅDT (veh/d) 2011 Tungandel (%) Nr. trafik 1 Sydhavnsgade , (45.700)* 4,4 (37)* 2 H C Andersens Boulevard(3) , ,5 1 3 H C Andersens Boulevard(1) , ,7 4 Nørre Søgade , , Ågade (2007) 4, , Lyngbyvej(2) (2008) 2, (2010) 2, Jagtvej(1) , ,1 62 Nordre Fasanvej(5) (2007) 6, (2010) 5, Fredensgade , , Englandsvej(2) (2008) 6, , tælling *For Sydhavnsgade er trafikmålested Nr.37 på Sjællandsbroen ikke repræsentative ( køretøjer per dag), der blev derfor lavet en skøn på en mere realistisk trafikmængde. Tabel 4.3. Resultater fra måling og modelberegning med originale inputdata og med opdaterede gadekonfiguration, samt med opdaterede trafikmængder af NO 2 i perioden fra den 24. oktober til 28. november 2011 på de udvalgte gadestrækninger (tal i parentes identificerer gadestrækningen i det tilfælde, hvor der er udvalgt flere gadestrækninger på den samme gade). På HCAB (1) og Jagtvej (1) fortages der ikke beregninger med ændret trafik, da der foreligger trafiktællinger tæt ved målestedet. Nr. i 2010 angiver rangordningen af de 138 gadestrækningerne med hensyn til NO 2 i 2010, hvor nr. 1 er gadestrækningen med den højeste koncentration. Nr. i 2010 Gadenavn Målinger FORCE Modelberegning Originale Input Modelberegning med med ændret Trafik + ændret Geometri Modelberegning Geometri 1 Sydhavnsgade 38 59,7 59,7 48,8 2 H C Andersens Boulevard(3) 48 48,7 48,9 47,4 3 H C Andersens Boulevard(1) 52 47,1 52,7 52,0 4 Nørre Søgade 48,2 48,2 46,7 6 Ågade 48 46,5 46,5 42,7 7 Lyngbyvej(2) 45 43,8 42,4 42,4 29 Jagtvej(1) 47 41,1 41,2 41,2 62 Nordre Fasanvej(5) 35 33,1 32,8 33,1 127 Fredensgade 48 28,2 44,5 43,5 137 Englandsvej(2) 23 23,8 25,6 23,8 18

Luftkvalitetsvurdering af SCRT på bybusser i København

Luftkvalitetsvurdering af SCRT på bybusser i København Trafikdage på Aalborg Universitet 22-23. august 20163 Luftkvalitetsvurdering af SCRT på bybusser i København Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Thomas Ellermann, Morten Winther, Aarhus Universitet,

Læs mere

Luftkvalitetsvurdering af miljøzoner i Danmark

Luftkvalitetsvurdering af miljøzoner i Danmark Luftkvalitetsvurdering af miljøzoner i Danmark Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Jacob Klenø Nøjgaard, Peter Wåhlin Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) Afdelingen for Atmosfærisk Miljø Aarhus Universitet

Læs mere

Luftforurening fra biltrafikken i Hovedstadsområdet

Luftforurening fra biltrafikken i Hovedstadsområdet Trængselskommissionen Luftforurening fra biltrafikken i Hovedstadsområdet Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Thomas Ellermann, Jørgen Brandt Præsentation Hvad er effekterne af luftforurening? Hvordan

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Hvad er effekten for luftkvaliteten af brug af biobrændstoffer i vejtransportsektoren?

Hvad er effekten for luftkvaliteten af brug af biobrændstoffer i vejtransportsektoren? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hvad er effekten for partikelforureningen af indførelse af miljøzoner i de største danske byer?

Hvad er effekten for partikelforureningen af indførelse af miljøzoner i de største danske byer? Hvad er effekten for partikelforureningen af indførelse af miljøzoner i de største danske byer? Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Peter Wåhlin, Finn Palmgren, Ruwim Berkowicz Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

NO 2 forureningen i Danmark og EU s grænseværdier

NO 2 forureningen i Danmark og EU s grænseværdier DCE - Nationalt Center for Miljø og AARHUS UNIVERSITET NO 2 forureningen i Danmark og EU s grænseværdier Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Thomas Ellermann, Jørgen Brandt, og Jesper Christensen Institut

Læs mere

LUFTKVALITETSVURDERING AF TRÆNGSELSAFGIFTER I KØBENHAVN

LUFTKVALITETSVURDERING AF TRÆNGSELSAFGIFTER I KØBENHAVN LUFTKVALITETSVURDERING AF TRÆNGSELSAFGIFTER I KØBENHAVN Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 16 2012 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom

Læs mere

hvad er effekten af miljøzoner for luftkvaliteten? Vurdering for København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg. Slutrapport

hvad er effekten af miljøzoner for luftkvaliteten? Vurdering for København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg. Slutrapport hvad er effekten af miljøzoner for luftkvaliteten? Vurdering for København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg. Slutrapport Faglig rapport fra DMU nr. 830 2011 Danmarks Miljøundersøgelser AU AARHUS

Læs mere

Virkemidler til overholdelse af NO 2 grænseværdier for luftkvalitet i København

Virkemidler til overholdelse af NO 2 grænseværdier for luftkvalitet i København Virkemidler til overholdelse af NO 2 grænseværdier for luftkvalitet i København Steen Solvang Jensen 1, Matthias Ketzel 1, Ruwim Berkowicz 1, Finn Palmgren 1, Susanne Krawack og Jacob Høj 2 Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

Modeller for luftkvalitetseksponering

Modeller for luftkvalitetseksponering Modeller for luftkvalitetseksponering Af Ole Hertel og Steen Solvang Jensen, Danmarks Miljøundersøgelser Baggrund I forbindelse med undersøgelser af befolkningens sundhedsmæssige risici ved udsættelse

Læs mere

Miljøeffekt af ren-luftzoner i København

Miljøeffekt af ren-luftzoner i København Hvordan skal luftkvaliteten forbedres? 9. oktober20133 Miljøeffekt af ren-luftzoner i København Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Jørgen Brandt, Louise Martinsen, Thomas Becker, Morten Winther, Thomas

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Luft(-forurening) Færre partikler fra trafikken Kvælstofdioxid Baggrund for data om luftforurening November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab

Læs mere

LUFTKVALITETSVURDERING AF REN-LUFTZONE I KØBENHAVN

LUFTKVALITETSVURDERING AF REN-LUFTZONE I KØBENHAVN LUFTKVALITETSVURDERING AF REN-LUFTZONE I KØBENHAVN Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 25 2012 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side]

Læs mere

Udviklingen i luftkoncentrationen af svovldioxid i Danmark set i forbindelse med svovlreduktion i skibsbrændstof

Udviklingen i luftkoncentrationen af svovldioxid i Danmark set i forbindelse med svovlreduktion i skibsbrændstof Udviklingen i luftkoncentrationen af svovldioxid i Danmark set i forbindelse med svovlreduktion i skibsbrændstof Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. oktober 2016 Thomas Ellermann

Læs mere

Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN 1903-1092 Fagfællebedømt 1

Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN 1903-1092 Fagfællebedømt 1 NO 2 virkemiddelkatalog - virkemidler til begrænsning af overskridelser af NO 2 grænseværdien for luftkvalitet i større danske byer Seniorforsker Steen Solvang Jensen og Seniorforsker Matthias Ketzel Danmarks

Læs mere

Miljøstyrelsen mst@mstmst.dk. Sagsnr. 2010-16212. Att.: Christian Lange Fogh clf@mst.dk. Dokumentnr. 876604

Miljøstyrelsen mst@mstmst.dk. Sagsnr. 2010-16212. Att.: Christian Lange Fogh clf@mst.dk. Dokumentnr. 876604 Miljøstyrelsen mst@mstmst.dk Att.: Christian Lange Fogh clf@mst.dk Luftkvalitetsplan for kvælstofdioxid NO 2 i København/Frederiksberg, Århus og Aalborg Sagsnr. 2010-16212 Dokumentnr. 876604 Københavns

Læs mere

Nyt luftforureningskort og andet grundlag for kommunale luftkvalitetsplaner

Nyt luftforureningskort og andet grundlag for kommunale luftkvalitetsplaner Nyt luftforureningskort og andet grundlag for kommunale luftkvalitetsplaner Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Jørgen Brandt, Jesper Christensen, Thomas Becker, Marlene Plejdrup, Ole-Kenneth Nielsen,

Læs mere

Vejbelægningens indflydelse på stærkt trafikerede gadestrækninger i Danmark

Vejbelægningens indflydelse på stærkt trafikerede gadestrækninger i Danmark AARHUS UNIVERSITET Vejbelægningens indflydelse på partikelforureningen (PM1) på stærkt trafikerede gadestrækninger i Danmark Thomas Ellermann, Peter Wåhlin, Claus Nordstrøm og Matthias Ketzel Danmarks

Læs mere

Den nationale opgørelse af emissioner fra træfyring i husholdninger

Den nationale opgørelse af emissioner fra træfyring i husholdninger Den nationale opgørelse af emissioner fra træfyring i husholdninger Fagligt seminar Teknologisk Institut Marlene Plejdrup & Ole-Kenneth Nielsen Institut for Miljøvidenskab DCE Nationalt Center for Miljø

Læs mere

Luftpakken. ved PhD. Christian Lange Fogh 25. august 2015

Luftpakken. ved PhD. Christian Lange Fogh 25. august 2015 Luftpakken ved PhD. Christian Lange Fogh 25. august 2015 1 Oversigt Luftforurening i DK DK overskrider EU s grænseværdi for NO2. NO2 kommer primært fra dieselkøretøjer Partikelproblemet i forhold til diesel

Læs mere

Hvad er effekten af ren-luftzoner for luftforureningen og eksterne omkostninger i København?

Hvad er effekten af ren-luftzoner for luftforureningen og eksterne omkostninger i København? Trafikdage på Aalborg Universitet 26. august 20133 Hvad er effekten af ren-luftzoner for luftforureningen og eksterne omkostninger i København? Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Jørgen Brandt, Louise

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

KILDEBIDRAG TIL SUNDHEDSSKADELIG LUFTFORURENING I KØBENHAVN

KILDEBIDRAG TIL SUNDHEDSSKADELIG LUFTFORURENING I KØBENHAVN KILDEBIDRAG TIL SUNDHEDSSKADELIG LUFTFORURENING I KØBENHAVN Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 57 2013 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI

Læs mere

HVAD ER KILDERNE TIL LUFTFORURENINGEN OG HVAD KAN VI GØRE FOR AT OVERHOLDE GRÆNSEVÆRDIEN FOR NO 2 PÅ H.C. ANDERSENS BOULEVARD?

HVAD ER KILDERNE TIL LUFTFORURENINGEN OG HVAD KAN VI GØRE FOR AT OVERHOLDE GRÆNSEVÆRDIEN FOR NO 2 PÅ H.C. ANDERSENS BOULEVARD? HVAD ER KILDERNE TIL LUFTFORURENINGEN OG HVAD KAN VI GØRE FOR AT OVERHOLDE GRÆNSEVÆRDIEN FOR NO 2 PÅ H.C. ANDERSENS BOULEVARD? Temamøde IGAS og IDA-Kemi 5. december 2016 AARHUS AARHUS Thomas Ellermann,

Læs mere

Pollution from shipping in Denmark

Pollution from shipping in Denmark AARHUS UNIVERSITET Pollution from shipping in Denmark Thomas Ellermann, Helge R. Olesen, Jesper Christensen, Morten Winther, and Marlene Plejdrup National Environmental Research Institute, Aarhus University

Læs mere

Partikelforurening og helbredseffekter i Roskilde Kommune

Partikelforurening og helbredseffekter i Roskilde Kommune Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. xxx, 201x Partikelforurening og helbredseffekter i Roskilde Kommune Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Jørgen Brandt Aarhus

Læs mere

UNDERSØGELSE AF DE FORØGEDE KONCENTRATIONER AF NO 2 PÅ H.C. ANDERSENS BOULEVARD

UNDERSØGELSE AF DE FORØGEDE KONCENTRATIONER AF NO 2 PÅ H.C. ANDERSENS BOULEVARD UNDERSØGELSE AF DE FORØGEDE KONCENTRATIONER AF NO 2 PÅ H.C. ANDERSENS BOULEVARD Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 111 2014 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER

Læs mere

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Sammenligning mellem LDV og gasnormal i naturgasanlæg 19-21. maj 2010 Rapportforfattere: Matthew Adams, Teknologisk Institut Kurt Rasmussen, Force Technology LDV

Læs mere

De nye EU direktiver om luftkvalitet

De nye EU direktiver om luftkvalitet De nye EU direktiver om luftkvalitet Finn Palmgren DMU s miljøkonference 2002 21.-22. august 2002 Finn Palmgren 1 EU lovgivning, tosidig Kilder og produkter Luftkvalitet 21.-22. august 2002 Finn Palmgren

Læs mere

Miljøvurdering af fremskyndelse. på person- og varebiler. Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet. Arbejdsrapport fra DMU nr.

Miljøvurdering af fremskyndelse. på person- og varebiler. Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet. Arbejdsrapport fra DMU nr. Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Arbejdsrapport fra DMU nr. 232, 2006 Miljøvurdering af fremskyndelse af partikelfiltre på person- og varebiler Luftkvalitet og befolkningseksponering for PM2.5

Læs mere

OML-Highway en ny brugervenlig GIS-baseret luftkvalitetsmodel for motorveje, landeveje og andre veje i åbent terræn

OML-Highway en ny brugervenlig GIS-baseret luftkvalitetsmodel for motorveje, landeveje og andre veje i åbent terræn AARHUS UNIVERSITET Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 OML-Highway en ny brugervenlig GIS-baseret luftkvalitetsmodel for motorveje, landeveje og andre veje i åbent terræn Steen Solvang Jensen 1, Matthias

Læs mere

NO 2 virkemiddelkatalog

NO 2 virkemiddelkatalog NO 2 virkemiddelkatalog - virkemidler til begrænsning af overskridelser af NO 2 grænseværdien for luftkvalitet i større byer Steen Solvang Jensen og Matthias Ketzel Danmarks Miljøundersøgelser Århus Universitet

Læs mere

EFFEKT AF REN-LUFTZONER FOR LUFTFORURENING MED SODPARTIKLER

EFFEKT AF REN-LUFTZONER FOR LUFTFORURENING MED SODPARTIKLER EFFEKT AF REN-LUFTZONER FOR LUFTFORURENING MED SODPARTIKLER Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 80 2014 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI

Læs mere

REN-LUFTZONE I KØBENHAVN OG SPAREDE EKSTERNE OMKOSTNINGER VED SUNDHEDSSKADELIG LUFTFORURENING

REN-LUFTZONE I KØBENHAVN OG SPAREDE EKSTERNE OMKOSTNINGER VED SUNDHEDSSKADELIG LUFTFORURENING REN-LUFTZONE I KØBENHAVN OG SPAREDE EKSTERNE OMKOSTNINGER VED SUNDHEDSSKADELIG LUFTFORURENING Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 58 2014 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT

Læs mere

LUFTFORURENING FRA MOBILE IKKE-VEJGÅENDE MASKINER I BYOMRÅDER

LUFTFORURENING FRA MOBILE IKKE-VEJGÅENDE MASKINER I BYOMRÅDER LUFTFORURENING FRA MOBILE IKKE-VEJGÅENDE MASKINER I BYOMRÅDER Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 65 2013 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI

Læs mere

Brændeovnes bidrag til luftforurening i København

Brændeovnes bidrag til luftforurening i København Brændeovnes bidrag til luftforurening i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 17-08-2015 Forfatter: Steen Solvang Jensen, Jørgen Brandt, Marlene Plejdrup og Ole Kenneth-Nielsen

Læs mere

Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet. Analyse af forhøjet NO 2. niveau i København og prognose for Faglig rapport fra DMU, nr.

Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet. Analyse af forhøjet NO 2. niveau i København og prognose for Faglig rapport fra DMU, nr. Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Analyse af forhøjet NO 2 niveau i København og prognose for 2 Faglig rapport fra DMU, nr. 498 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Analyse

Læs mere

Miljøprioriterede gennemfarter og emissioner fra trafikken. Lene Michelsen & Rend T. Andersen Afdelingen for Trafiksikkerhed og Miljø, Vejdirektoratet

Miljøprioriterede gennemfarter og emissioner fra trafikken. Lene Michelsen & Rend T. Andersen Afdelingen for Trafiksikkerhed og Miljø, Vejdirektoratet Abstract Miljøprioriterede gennemfarter og emissioner fra trafikken Lene Michelsen & Rend T. Andersen Afdelingen for Trafiksikkerhed og Miljø, Vejdirektoratet For 18 mindre byer, hvor der er anlagt miljøprioriterede

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

af miljøzoner i Danmark Midtvejsrapport Danmarks Miljøundersøgelser Faglig rapport fra DMU nr. 748 2010

af miljøzoner i Danmark Midtvejsrapport Danmarks Miljøundersøgelser Faglig rapport fra DMU nr. 748 2010 LuFTkvalitetsvurdering af miljøzoner i Danmark Midtvejsrapport Faglig rapport fra DMU nr. 748 2010 Danmarks Miljøundersøgelser AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] LuFTkvalitetsvurdering af miljøzoner i Danmark

Læs mere

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric.

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Vurdering af anvendelse af SCR-katalysatorer på tunge køretøjer som virkemiddel til nedbringelse af NO 2. -forureningen i de større danske byer

Vurdering af anvendelse af SCR-katalysatorer på tunge køretøjer som virkemiddel til nedbringelse af NO 2. -forureningen i de større danske byer Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 6, 7 Vurdering af anvendelse af CR-katalysatorer på tunge køretøjer som virkemiddel til nedbringelse af NO -forureningen i de større

Læs mere

Status for luftkvalitet i Danmark i relation til EU s luftkvalitetsdirektiv

Status for luftkvalitet i Danmark i relation til EU s luftkvalitetsdirektiv DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi AARHUS UNIVERSITET Status for luftkvalitet i Danmark i relation til EU s luftkvalitetsdirektiv Konference Christiansborg 9-1-213 Thomas Ellermann, Stefan Jansen,

Læs mere

Betydningen af partikelfiltre for luftkvalitet og sundhedseffekter

Betydningen af partikelfiltre for luftkvalitet og sundhedseffekter Betydningen af partikelfiltre for luftkvalitet og sundhedseffekter Steen Solvang Jensen 1, Ole Hertel 1, Ruwim Berkowicz 1, Peter Wåhlin 1, Finn Palmgren 1 Ole Raaschou-Nielsen 2 og Steffen Loft 3 1 Danmarks

Læs mere

Forventet miljøeffekt af SCRT på bybusser i København

Forventet miljøeffekt af SCRT på bybusser i København Trafikdage på Aalborg Universitet 24-25. august 20153 Forventet miljøeffekt af SCRT på bybusser i København Steen Solvang Jensen, Aarhus Universitet, Roskilde DCE Nationalt Center for Miljø og Energi,

Læs mere

Luftkvalitetsvurdering for ny 3. Limfjordsforbindelse

Luftkvalitetsvurdering for ny 3. Limfjordsforbindelse AARHUS UNIVERSITET Trafikdage på Aalborg Universitet 22.-23. august 2011 Luftkvalitetsvurdering for ny 3. Limfjordsforbindelse Steen Solvang Jensen 1, Matthias Ketzel 1, Thomas Becker 1, Ole Hertel 1,

Læs mere

Opdatering af vurdering af anvendelse af SCR-katalysatorer på tunge køretøjer som virkemiddel til nedbringelse af NO 2

Opdatering af vurdering af anvendelse af SCR-katalysatorer på tunge køretøjer som virkemiddel til nedbringelse af NO 2 Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 66, 28 Opdatering af vurdering af anvendelse af SCR-katalysatorer på tunge køretøjer som virkemiddel til nedbringelse af NO 2 -forureningen

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem

Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem P. Heiselberg Udarbejdet for: InVentilate A/S DCE Contract Report No. 108 Department of Civil Engineering Aalborg University Department of Civil Engineering

Læs mere

Udledninger fra brændeovne og effekten på sundhed

Udledninger fra brændeovne og effekten på sundhed ENVS Seminar April 19, 2016 Udledninger fra brændeovne og effekten på sundhed DCE s rådgivningspanel 6. juni 2016 Jørgen Brandt, Steen Solvang Jensen, Mikael Skou Andersen, Marlene Schmidt Plejdrup, Ole-Kenneth

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Spredningsmodeller land/by - oversvømmelser. Brugen af højdedata i BRS og DMU 4. Oktober Dan Kampmann, Beredskabsstyrelsen Martin Hvidberg, DMU

Spredningsmodeller land/by - oversvømmelser. Brugen af højdedata i BRS og DMU 4. Oktober Dan Kampmann, Beredskabsstyrelsen Martin Hvidberg, DMU Spredningsmodeller land/by - oversvømmelser Brugen af højdedata i BRS og DMU 4. Oktober 2006 Dan Kampmann, Beredskabsstyrelsen Martin Hvidberg, DMU Fra spredning over åbent land, der påvirkes af bjergkæder

Læs mere

Luftkvalitetsvurdering af alternativerne for en ny 3. Limfjordsforbindelse

Luftkvalitetsvurdering af alternativerne for en ny 3. Limfjordsforbindelse Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sammenfatning. Målinger

Sammenfatning. Målinger Sammenfatning Ellermann, T., Hertel, O. & Skjøth, C.A. (2000): Atmosfærisk deposition 1999. NOVA 2003. Danmarks Miljøundersøgelser. 120 s. Faglig rapport fra DMU nr. 332 Denne rapport præsenterer resultater

Læs mere

Skibes bidrag til luftforurening fra skibe i havn og under sejlads

Skibes bidrag til luftforurening fra skibe i havn og under sejlads Skibes bidrag til luftforurening fra skibe i havn og under sejlads Helge Rørdam Olesen med input fra mange kolleger Institut for Miljøvidenskab samt DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Overblik Luftforurening

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Notat Titel Om våde røggasser i relation til OML-beregning Undertitel - Forfatter Lars K. Gram Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato 6. august

Læs mere

Hvad er effekten af ren-luftzoner for luftforureningen og eksterne omkostninger i København?

Hvad er effekten af ren-luftzoner for luftforureningen og eksterne omkostninger i København? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hvad er effekten for luftkvaliteten af brug af biobrændstoffer i vejtransportsektoren?

Hvad er effekten for luftkvaliteten af brug af biobrændstoffer i vejtransportsektoren? Hvad er effekten for luftkvaliteten af brug af biobrændstoffer i vejtransportsektoren? Steen Solvang Jensen, Allan Gross, Matthias Ketzel, Morten Winther, Marlene Plejdrup, Jørgen Brandt, Jesper Christensen

Læs mere

Evaluering af Soltimer

Evaluering af Soltimer DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-16 Evaluering af Soltimer Maja Kjørup Nielsen Juni 2001 København 2001 ISSN 0906-897X (Online 1399-1388) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Beregning

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Teknisk rapport 09-08 Tørkeindeks version 1.0 - metodebeskrivelse

Teknisk rapport 09-08 Tørkeindeks version 1.0 - metodebeskrivelse 09-08 Tørkeindeks version 1.0 - metodebeskrivelse Mikael Scharling og Kenan Vilic København 2009 www.dmi.dk/dmi/tr09-08 side 1 af 9 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 09-08 Titel: Tørkeindeks version

Læs mere

Helbredseffekter og eksterne omkostninger fra luftforurening i Danmark over 37 år ( )

Helbredseffekter og eksterne omkostninger fra luftforurening i Danmark over 37 år ( ) Helbredseffekter og eksterne omkostninger fra luftforurening i Danmark over 37 år (1979-2015) Af J. Brandt 1, M. S. Andersen 1, J. H. Bønløkke 2, J. H. Christensen 1, T. Ellermann 1, K. M. Hansen 1, O.

Læs mere

Vejbelægningens indflydelse på partikelforureningen (PM10) på stærkt trafikerede gadestrækninger i Danmark

Vejbelægningens indflydelse på partikelforureningen (PM10) på stærkt trafikerede gadestrækninger i Danmark Vejbelægningens indflydelse på partikelforureningen (PM1) på stærkt trafikerede gadestrækninger i Danmark Thomas Ellermann, Peter Wåhlin, Claus Nordstrøm og Matthias Ketzel Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

OML-Highway en ny brugervenlig GIS-baseret luftkvalitetsmodel for motorveje, landeveje og andre veje i åbent terræn

OML-Highway en ny brugervenlig GIS-baseret luftkvalitetsmodel for motorveje, landeveje og andre veje i åbent terræn OML-Highway en ny brugervenlig GIS-baseret luftkvalitetsmodel for motorveje, landeveje og andre veje i åbent terræn Steen Solvang Jensen 1, Matthias Ketzel 1, Thomas Becker 1, Per Løfstrøm 1, Helge Rørdam

Læs mere

Transporten, klimaet og miljøet

Transporten, klimaet og miljøet Transporten, klimaet og miljøet Mikael Skou Andersen EEA: Det Europæiske Miljøagentur EEA understøtter en bæredygtig udvikling og sigter mod at opnå afgørende og målbare forbedringer i miljøets tilstand

Læs mere

EN Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report. EN 15259:2007. Martin R.

EN Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report. EN 15259:2007. Martin R. EN 15259 Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report. Martin R. Angelo EN15259 AF 2010 05 1 Indhold Standarden er primært for måleinstitutter, der

Læs mere

Miljøfremmede stoffer i regnvand monitering og modellering

Miljøfremmede stoffer i regnvand monitering og modellering Miljøfremmede stoffer i regnvand monitering og modellering Heidi Birch, PhD-studerende Peter Steen Mikkelsen, Hans-Christian Holten Lützhøft, Anitha Sharma, Luca Vezzaro Blå-grønne løsninger til håndtering

Læs mere

Der er foretaget 8 maskinelle ugetællinger og 13 manuelle tællinger á 4 eller 12 timer i et tidsrum, hvor spidstimen er dækket.

Der er foretaget 8 maskinelle ugetællinger og 13 manuelle tællinger á 4 eller 12 timer i et tidsrum, hvor spidstimen er dækket. Af Malene Kofod Nielsen Cowi A/S mkni@cowi.dk Carsten Krogh Aalborg Kommune ckj-teknik@aalborg.dk Nye turrater i Aalborg Kommune Kommuner, projektudviklere og andre, der planlægger ny- eller ombygning

Læs mere

Miljø og sundhed NOTAT

Miljø og sundhed NOTAT NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byplan Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Miljø og sundhed Nærværende notat

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 6-6-2014. Forfatter. Thomas Ellermann Institut for Miljøvidenskab

Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 6-6-2014. Forfatter. Thomas Ellermann Institut for Miljøvidenskab Notat om Delprogram for luft under NOVANA om placering af gademålestationer og om en målestation i et forstadsområde med fokus på betydningen af brænderøg Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og

Læs mere

Luftkvalitetsplan for kvælstofdioxid (NO2) i København. Miljøprojekt nr. 1601, 2014

Luftkvalitetsplan for kvælstofdioxid (NO2) i København. Miljøprojekt nr. 1601, 2014 Luftkvalitetsplan for kvælstofdioxid (NO2) i København Miljøprojekt nr. 1601, 2014 Titel: Luftkvalitetsplan for kvælstofdioxid (NO2) i København Forfattere: Katja Asmussen Christian Lange Fogh Udgiver:

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Vurdering af konsekvenserne af indførelse af forskellige typer af miljøzoner i København

Vurdering af konsekvenserne af indførelse af forskellige typer af miljøzoner i København Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Vurdering af konsekvenserne af indførelse af forskellige typer af miljøzoner i København Arbejdsrapport fra DMU, nr. 222 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Post Danmark, emissionsberegninger og miljøvaredeklaration

Post Danmark, emissionsberegninger og miljøvaredeklaration Post Danmark, emissionsberegninger og miljøvaredeklaration v. Søren Boas, Post Danmark Ninkie Bendtsen og Mads Holm-Petersen, COWI Baggrund og formål Hver dag transporterer Post Danmark over 4 millioner

Læs mere

Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening

Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening Camilla Tang, PhD student Laure Lopato (HOFOR), Sally Nyberg Kornholt (HOFOR) & Hans-Jørgen Albrechtsen (DTU) Danish Water

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Effekten af svovlreduktion i skibsbrændstof på koncentrationerne af svovldioxid

Effekten af svovlreduktion i skibsbrændstof på koncentrationerne af svovldioxid Effekten af svovlreduktion i skibsbrændstof på koncentrationerne af svovldioxid Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 2. oktober 2015 Thomas Ellermann Institut for Miljøvidenskab Rekvirent:

Læs mere

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Ulrik Lumborg DHI Rødsand laboratoriet I 2012 var det erkendt at Rødsand lagune ville være et fokusområde i forbindelse med etableringen af Femernforbindelsen

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Luftforurening fra krydstogtskibe i havn

Luftforurening fra krydstogtskibe i havn Luftforurening fra krydstogtskibe i havn Af seniorrådgiver Helge Rørdam Olesen og seniorforsker, ph.d Ruwim Berkowicz, Danmarks Miljøundersøgelser En undersøgelse fra 2003 pegede på, at krydstogtskibe

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 5, 1997 STRANDGADE 3A, KØBENHAVN Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Christian Lemée. Undersøgt af Aoife Daly og Niels Bonde. NNU j.nr.

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg

Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg NOTAT Miljøteknologi Ref. HEIRA Den 1. november 2017 Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg Direktiv om begrænsning af visse luftforurenende

Læs mere

Luftkvaliteten på banegårdspladsen i Lyngby

Luftkvaliteten på banegårdspladsen i Lyngby Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Luftkvaliteten på banegårdspladsen i Lyngby Målekanpagne maj-juni 2002 Arbejdsrapport fra DMU, nr. 174 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet

Læs mere

Miljøzoner, partikler og sundhed. 1. Baggrund og formål. 2. Metode

Miljøzoner, partikler og sundhed. 1. Baggrund og formål. 2. Metode Miljøzoner, partikler og sundhed Af Henrik Køster og Mads Paabøl Jensen, COWI, Ole Hertel og Steen Solvang Jensen, DMU, Pia Berring, Miljøstyrelsen 1. Baggrund og formål I de seneste år er der kommet øget

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Brugervenlig udgave af gadeluftkvalitetsmodellen

Brugervenlig udgave af gadeluftkvalitetsmodellen Brugervenlig udgave af gadeluftkvalitetsmodellen OSPM Fase I Status notat Februar 2001 Steen Solvang Jensen og Ruwim Berkowicz Afdeling for Atmosfærisk Miljø Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i Region Hovedstaden

Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i Region Hovedstaden Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i ovedstaden... 1 Indledning ovedstaden har bedt Tetraplan om at udarbejde et notat med beregninger af luft- og støjforurening fra trafikken

Læs mere

Luftforurening. Lise Marie Frohn Seniorforsker, Fysiker, Ph.D. Danmarks Miljøundersøgelser. lmf@dmu.dk. Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet

Luftforurening. Lise Marie Frohn Seniorforsker, Fysiker, Ph.D. Danmarks Miljøundersøgelser. lmf@dmu.dk. Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Luftforurening Lise Marie Frohn Seniorforsker, Fysiker, Ph.D. Danmarks Miljøundersøgelser lmf@dmu.dk Oversigt Hvad er luftforurening? Hvordan kvantificeres luftforurening? - målinger - modeller Grænseværdier

Læs mere