Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold"

Transkript

1 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit / ambulatorium / dagafsnit benævnt; H-amb/op. Afsnittet har 20 sengepladser og en belægningsprocent på 100. Der er tilknyttet en audiologisk afdeling, som varetager udredning af høretab og høreapparatbehandling. Samarbejdsrelationer, herunder bl.a. tværfaglige og tværsektorielle Afsnittets primære samarbejdspartnere er afdelingens ambulatorium og operationsafsnit. Afdelingen samarbejder med Anæstesiafdelingen herunder opvågningsafsnittet, Neuroradiologisk afdeling, Klinisk biokemisk Afdeling, Patienthotellet, Det palliative team, apoteker, laryngectomikonsulent, Kræftens Bekæmpelse, fysioterapeuter, talepædagog, socialrådgiver og primær sektor herunder hjemmeplejen og praktiserende læger. Sengeafsnittet ledes af en afdelingssygeplejerske. Der er i afsnittet ansat sygeplejersker, social og sundhedsassistenter og serviceassistenter. Sengeafdelingen har sygeplejestuderende på Modul 1, 4 og 12 samt social og sundhedsassistentelever i deres første praktikperiode. Patientkategorier/borgerkategorier Afdelingen modtager patienter til undersøgelse og behandling af kirurgiske og medicinske sygdomme i ører, næse, bihuler, mundhule, svælg, strube, luftveje og spiserør samt halsens bløddele herunder en række kirurgiske lidelser i skjoldbruskkirtlen. Kræftpatienter udgør ca. 75 % af de indlagte patienter. Afdelingen modtager akutte patienter. Akutte patienter bliver indlagt på alle tider af døgnet. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger Patienter med sanseindskrænkning og kommunikationsproblemer herunder eksempelvis nedsat hørelse eller tab af stemme. Patienter med respirationsbesvær. Patienter i ernæringsmæssig risiko herunder patienter med dysfagi og kvalme. Patienter med præ- og postoperative smerter og kvalme. Side 1 af 7

2 Patienter med kroniske smerter. Patienter med præoperativ nervøsitet. Patienter med psykosociale problemer herunder diverse misbrugsproblematikker. Patienter i akut krise og i identitetskrise. Patienter med svær næseblødning. Patienter med byld i halsen. Patienter med trakeotomi og laryngectomerede patienter. Patienter, der er opereret i mundhulen. Typiske kliniske sygeplejeopgaver Systematisk dataindsamling og identifikation af sygeplejeproblemer/sygeplejediagnoser hos såvel indkaldte som akut indlagte patienter gennem indlæggelsessamtale og daglig kontakt med patient og pårørende. Dokumentation af indsamlede data i den elektroniske patient journal (EPJ). Planlægge, udføre og evaluere plejen for to til tre patienter afhængig af kompleksitet i sygeplejeproblemerne. Dokumentere observationer, identificerede sygeplejeproblemer/diagnoser, beskrive fremadrettet pleje og evaluere plejen i EPJ. Give mundtlig rapport om egen/ egne patienter forud for plejen. Planlægge udskrivelse herunder gøre patienten klar til udskrivelse og kontakte hjemmepleje eller andre ressourcer i tæt samarbejde med patientens kontaktsygeplejerske. Udarbejde sygeplejeepikrise til hjemmesygeplejerske eller hjemsygehus i forhold til patientens situation. Sikre at patienten har fået nødvendig information for at kunne drage omsorg for egne behov. Pleje af patienter med særlige ernæringsmæssige problemer: Anrette og servere mad for den småtspisende patient. Dataindsamle og screene for ernæringsrisiko hos patienten. Foretage kost og væskeregistrering. Vurdering af kost- og væskeindtagelse og eventuelt revidere kostplan. Administrere sondeernæring og drage omsorg for patient som må sondeernæres herunder observationer og vejledning (Nasogastrisk sonde og peg-sonde). Kostrestriktioner i postoperative forløb og hos patienter med blødningsrisiko fra næse-mundhule og svælg. Brug af hjælpemidler i forbindelse med spisning. Kost til patienter med anden etnisk baggrund. Gøre patienten klar til operation, såvel fysisk som psykisk. Side 2 af 7

3 Give individuel information og vejledning i forhold til understøttelse af fysiologiske funktioner. Forebygge infektion som under indlæggelse kan påføres patienten herunder give patienten relevant vejledning. Udføre og evaluere mundpleje til patienter, der er opereret i mundhule og svælg. Vurdere den enkelte patients behov for hjælp til personlig hygiejne under indlæggelse og eventuelt ved udskrivelse. Drage omsorg for at patienten får hjælp efter behov og under hensyntagen til hans ressourcer. Mobilisere patienter efter operation ud fra patientens ressourcer og eventuelle behandlingsmæssige restriktioner. Foretage dataindsamling hos patienter med problemer i forbindelse med udskillelse (diarre, obstipation, vandladning, kvalme og opkastning) samt planlægge og evaluere den almene sygepleje i forhold hertil. Foretage relevante observationer ved kirurgiske sår. Varetage forbindingsskift af rene sår. Fjerne dræn, tamponader og suturer under hensyntagen til de hygiejniske principper. Lejre patienten med blødningsrisiko og respirationsinsufficiens således at patientens behov for søvn og hvile bedst tilgodeses. Næsepleje og instruere i næseskylning/ indsnusning af isotont saltvand. Observere, måle, vurdere og registrere puls, BT, temperatur og respiration samt vurdere bevidsthedsniveau. Pleje af patient med smerter og kvalme i det postoperative forløb. Administrere medicin herunder og så intravenøs medicin til tildelte patienter. Kommunikation, støtte og omsorg til patienter og pårørende i krise. I forbindelse med udførelsen af de sygeplejefaglige opgaver er der fokus på koordinering og ledelse af plejen omkring patientforløbet. Mange af patientforløbene, hvor patienten er i et accelereret udredningsforløb, er komplekse og kræver høj grad af prioritering og koordinering. Prioritering og koordinering skal ske i forhold til egne sygeplejefaglige opgaver og i forhold til andre opgaver hos patienten, således at de fælles mål for patientens pleje og behandling opfyldes. Sidst i modulet skal den sygeplejestuderende varetage stuegang på egne patienter, indlæggelses- og udskrivningssamtaler samt planlægning af sygeplejen for den kommende dag. I forhold til udviklingsaspektet i sygeplejen er der mulighed for, i nært samarbejde med afsnittets sygeplejersker og den udviklingsansvarlige sygeplejerske, at deltage i de udviklingsprojekter, som aktuelt finder sted i afsnittet. Det kan f.eks. være journalaudit, litteratursøgning, interviews og spørgeskemaer. Side 3 af 7

4 Typiske patientforløb/borgerforløb Patienten bliver henvist til afdelingen via praktiserende læge eller egen otolog. Indlæggelsestiden for en typisk patient i afdelingen er 2-4 dage, men der findes også enkelte patienter, som er indlagt i op til to måneder. Det typiske indlæggelsesforløb for en elektiv patient er, at patienten møder fastende på operationsdagen eller møder til indlæggelse dagen før operationen. Patienten forberedes til operation ved at tale med sygeplejersken, kirurg og narkoselægen. Under samtalerne informeres patienten om indlæggelsesforløbet, om eventuel anlæggelse af dræn, antibiotisk behandling mv. Herudover får patienten taget blodprøver og røntgen af thorax. Sygeplejemetoder Sygeplejeprocessen vil være den gennemgående metode til vurdering, planlægning og evaluering af sygeplejen. I afdelingen anvendes screeningsredskaber til vurdering af smerter, ernæring, KRAM (Kost Rygning Alkohol Motion) og TOKS (Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom) De hygiejniske principper (findes i E-dok) er grundlæggende for at beskytte såvel patient som personale mod sygehuserhvervede infektioner. Model for praktisk færdighedsudøvelse anvendes i afdelingen. Der er fokus på patientsikkerhed og registrering af utilsigtede hændelser. Der arbejdes med Den danske kvalitetsmodel. Det elektroniske dokumentations redskab (E-dok) anvendes i afdelingen. Aktuelle sygeplejefaglige udviklings- og forskningsområder Smertebehandling og kost til patienter der skal tonsillektomeres. Kontinuerlig revision af E-doc samt forbedring af EPJ. Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering, herunder vejlednings- og evalueringstilbud Vejledningen planlægges med udgangspunkt i patientforløb, således at du følger den sammen patient over flere dage. Den uddannelsesansvarlige sygeplejerske i afdelingen koordinerer og tilrettelægger uddannelsen i klinisk praksis i samarbejde med de kliniske vejledere og afdelingssygeplejersken. Side 4 af 7

5 Som studerende har du en sygeplejerske som daglig vejleder. Den daglige vejleder er enten den kliniske vejleder eller en anden sygeplejerske i afdelingen. Tilknytningen til den daglige vejleder ændrer sig i forløbet i takt med, at du øger dit selvstændighedsniveau. I begyndelsen vil vejlederen deltage i plejen af en patient sammen med dig. Senere vil du varetage plejen alene, men vejlederen er på samme stue som dig. Sidst i forløbet, hvor vejlederen er på samme stue, er det i højere grad op til dig at opsøge vejledning. Den daglige vejledning er tilrettelagt med før-, under- og efter vejledning. Model for praktisk færdighedsudøvelse anvendes som vejledningsmodel af den kliniske vejleder i afdelingen i relation til kliniske færdigheder. Fordi læring af sygepleje skal omhandle andet end tavs, kropslig viden og skal kunne begrundes og udvikles, ser vi refleksionen som det konstruerende og bindende led mellem teori og praksis. Refleksion er en læreproces, hvor man undrer sig. At reflektere betyder at opsplitte helheden i enkeltdele. Refleksion kan ske i tanke, ord og på skrift. Refleksion kan foregå alene og sammen med den daglige vejleder eller den kliniske vejleder. eportfolio kan medvirke til at fremme den skriftlige refleksion. Med udgangspunkt i eportfolio udarbejder du din individuelle kliniske studieplan herunder læringsmål. Disse justeres løbende i samarbejde med den kliniske vejleder. Ansvarsfordeling Afdelingssygeplejerske: Sikrer at afsnittet lever op til kravene som klinisk uddannelsessted. Sikrer arbejdstidstilrettelæggelse således at de involverede i den kliniske undervisning er i stand til at udfylde funktionen. Sikrer et miljø, der muliggør den studerendes læring. Medvirker til at udvikle de kliniske uddannelsesforløb. Klinisk vejleder: Tilrettelægger og sikrer gennemførelse af den kliniske undervisning i afsnittet. Sikrer at den studerende bliver introduceret til den kliniske undervisning i afdelingen. Sikrer at der foreligger en individuel klinisk studieplan. Underviser og vejleder studerende. Gennemfører planlægningssamtale, ugesamtaler og afsluttende evalueringssamtale. Rådgiver og vejleder sygeplejepersonalet i uddannelsesmæssige spørgsmål. Udsender materiale om det kliniske uddannelsessted til de studerende. Deltager i afvikling af den studerendes seminar. Side 5 af 7

6 Afvikler den interne prøve i Modul 12. Samarbejder med den uddannelsesansvarlige sygeplejerske og sygeplejeuddannelsen. Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Koordinerer, justerer, tilrettelægger og udvikler de kliniske uddannelsesforløb på tværs af afsnit. Styrker det faglige og pædagogiske niveau med henblik på at skabe et godt uddannelses-, lærings- og studiemiljø. Sikrer de studerende gode uddannelsesmuligheder på det kliniske uddannelsessted. Vejleder og supervisere de kliniske vejledere og andre vejledere. Overordnet ansvarlig for, at der udarbejdes generelle studieplaner og at de bliver fulgt. Ad hoc vejleder. Afdelingens sygeplejersker er ad hoc vejledere. Ad hoc vejlederen udfører vejlednings- og undervisningsopgaver tilrettelagt af den kliniske vejleder. Underviser fra sygeplejerskeuddannelsen: Deltager ved seminar og intern klinisk prøve. Indgår i drøftelse med den studerende og den kliniske vejleder ved specielle behov eller problemer. Planlagte studieaktiviteter En planlagt studieaktivitet er seminar. Vi planlægger at afholde seminar med Modul 12 studerende fra Plastickirurgisk afdeling. En planlagt studieaktivitet retter sig mod udvikling af klinisk sygepleje jævnfør kriterier i bilag 3 til modulbeskrivelsen for Modul 12. Tilstedeværelse Der er krav om 30 timers tilstedeværelse i praktikken. Det vil hovedsagligt være dagvagter. Gennem dialog med den kliniske vejleder er der mulighed for, at den studerende kan få indflydelse på placering af studiedage og deltagelse i rådighedsvagter. Forventninger til den studerende Vi forventer at den studerende: Er motiveret for at deltage i klinisk undervisning og erkender sit eget ansvar for læring under den kliniske undervisnings periode. Er til stede 30 timer pr. uge. Er deltagende i praksisfællesskabet. Side 6 af 7

7 Er aktiv på eportfolio. Arbejder målrettet i forhold til sin individuelle kliniske studieplan og afdelingens generelle kliniske studieplan. Er forberedt til planlægningssamtale, ugesamtaler og evalueringssamtale. Er opmærksom på at der skal finde en udvikling sted hen imod større selvstændighed og mere komplekse sygeplejeopgaver. Er forberedt og deltagende i de planlagte studieaktiviteter Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer Klinisk vejleder Bente Brandt Sørensen blev uddannet sygeplejerske i 1992 og har været ansat i afdelingen siden Hun har været klinisk vejleder siden 2004 og har en fuld diplomuddannelse Krav vedrørende klinisk pensum Den studerende får ca. 14 dage før klinisk undervisnings start tilsendt velkomstbrev og pensumliste. Den studerende skal derudover opgive sider selvvalgt pensum. Pensum dokumenteres i eportfolio og godkendes af klinisk vejleder. Pensum skal have relation til modulets indhold og / eller det kliniske felt Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser For at blive indstillet til den interne kliniske prøve, skal den studerende på tilfredsstillende vis have: Deltaget i den daglige pleje af patienterne. Udarbejdet og fulgt op på den individuelle kliniske studieplan. Gennemført planlagt studieaktivitet i form af seminar samt deltaget i medstuderendes seminarer. Gennemført planlagt studieaktivitet med fokus på udvikling af klinisk sygepleje jævnfør kriterier herfor. Forberedt sig til planlægningssamtale, ugesamtaler og evalueringssamtale. Kontinuerligt anvendt og opdateret eportfolio. Dokumentere selvvalgt pensum i eportfolio. Udarbejdet af:, Øre, næse, halsafdelingen. Uddannelsesansvarlig Anette Damgaard. D Godkendt af sygeplejerskeuddannelsen:, september 2012 Side 7 af 7

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000 serviceret af ældreområdet fordelt på brugere,

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA)

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Trankær Mosevej 25 8310 Tranbjerg J. er en af i alt 7 enheder under Forsogshjemmet Østervang. består af fire pladstyper:

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår, Undervisningsstedets navn og adresse: Herlev Hospital

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret 2013 Indhold og temaer INDHOLD UDDANNELSESSTRUKTUR... 4 BASISDEL...

Læs mere

Forord. Februar 2012, Anne-Mette Haugaard, klinisk sygeplejelærer Lene Jensen, afdelingssygeplejerske

Forord. Februar 2012, Anne-Mette Haugaard, klinisk sygeplejelærer Lene Jensen, afdelingssygeplejerske Forord Kompetenceprofil for sygeplejersker, Neurologisk Afdeling 652 er udarbejdet med udgangspunkt i Kompetenceprofil for sygeplejersker på de medicinske afdelinger, SVS. Indledningen og beskrivelsen

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Side 1 af 40 Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Uddannelsesteamet, HOC, Rigshospitalet, September 2014 1 Side 2 af 40 Indhold Introduktion:... 3 Metode:... 4 Tidsplan:... 5 Antal studerende

Læs mere

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere