5. Prøvestørrelser og neddeling af prøver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. Prøvestørrelser og neddeling af prøver"

Transkript

1 Side 1 af Prøvestørrelser og neddeling af prøver 5.1 Prøvestørrelser og antal Krav til prøvestørrelse er angivet i bilag 5-1 og 5-2 og gælder både for original- og duplikatprøver. De prøvestørrelser, der er angivet i bilag 5-1 og 5-2, er minimumsstørrelser til analyse for alle EU-krævede laboratorieundersøgelser. Prøvestørrelsen skal tilstræbes at ligge så tæt på den vægtmængde, der er angivet i de nævnte bilag, men den må aldrig være mindre. Hvis virksomheden ønsker, at der skal udføres analyser ud over alle EU-krævede undersøgelser, skal prøvetageren orienteres, således at prøvestørrelsen kan øges. For partier til certificering, skal der altid fremstilles mindst 2 prøver: én original og én duplikatprøve. Hvis virksomheden har brug for flere duplikatprøver, skal prøvetageren lave det antal, virksomheden ønsker. Prøvetagers ansvar Det er prøvetagerens ansvar at prøvetage, mærke og forsegle det krævede antal prøver, af den korrekte størrelse, til de krævede analyser. Virksomhedens ansvar Det er virksomhedens ansvar at informere prøvetageren om, hvilke prøver der skal laves, til hvilke analyser. Når prøverne er mærket of forseglet af prøvetageren, kan de overdrages til virksomheden, der påser, at de sendes til laboratorium, kontroldyrkning mm 5.2 Særlige forhold Kontroldyrkning For kategorierne forædlermateriale, præbasissæd og basissæd skal prøvetageren lave en særlig prøve til kontroldyrkning. For partier af C1, skal der også laves en prøve til kontroldyrkning for følgende arter: alle arter af sædekorn undtagen rug, arter af lupiner, ært, hestebønne, hamp og hør. Certificerede partier af brugsfrø skal stikprøvevis kontroldyrkes. Det er virksomhedens ansvar at informere prøvetageren om, hvilke retningslinjer der benyttes til udvælgelse af partier til den stikprøvevise kontrol. Det er prøvetagerens ansvar at følge retningslinjerne. Hvis et importeret parti til videre opformering, skal prøvetages til kontroldyrkning, er det frøvirksomhedens ansvar, at rekvirere en kontroldyrkningsprøve hos prøvetageren. Størrelsen for prøver til kontroldyrkning fremgår af bilag 5-1 og 5-2. Indsendelse til kontroldyrkning i Danmark er beskrevet i

2 Side 2 af Importerede partier Virksomheden kan rekvirere prøvetagning af et importeret parti. Det er virksomheden, der skal informere prøvetageren om, hvilke prøver, der skal udtages. Det kan eksempelvis være prøver til analyse for flyvehavre eller kontroldyrkning. Prøvestørrelsen af udenlandske partier, der skal prøvetages i forbindelse med undersøgelse for flyvehavre og/eller kontroldyrkning findes i bilag 5-1 og Sædekorn Prøvestørrelserne for sædekorn fremgår af bilag 5-1. Partier, der prøvetages både før og efter bejdsning For de partier af sædekorn, hvor der udtages prøver både før og efter bejdsning, foretages nogle analyser på den ubejdsede prøve og andre på den bejdsede: 1. Ubejdset prøve: Analyseres for renhed, antal frø af andre plantearter og spireevne. 2. Bejdset prøve: Anvendes til kontroldyrkning og til eventuel kontrol af bejdsekvaliteten. Hvis der er problemer med spiring af den ubejdsede prøve, kan den bejdsede prøve anvendes til spiringsanalysen. Når der udtages prøver før og efter bejdsning, skal der fremstilles mindst 2 ubejdsede og 2 bejdsede prøver. Sædekorn produceret i Danmark skal stikprøvevis undersøges for vandindhold. Virksomheden skal sikre sig, at denne kontrol udføres og skal informere prøvetageren om retningslinjer for den stikprøvevis udvælgelse af partier til analyse. Prøver til vandbestemmelse skal emballeres i plastposer Prøver af bederoefrø For partier af bederoefrø, skal der altid fremstilles 1 prøve på 100 g til vandindholdsbestemmelse. Prøven skal emballeres i plastpose Prøver til bestemmelse af vandindhold Når der skal udtages en separat prøve til bestemmelse af vandindhold, skal den udtages af den sammensatte prøve, inden neddeling. Se Inden neddeling i afsnit 5.3. Størrelsen for prøver til bestemmelse for vandindhold fremgår af bilag 5-2. Prøven skal emballeres i plastpose. Prøver til ISTA-vand-analyse skal emballeres i afprøvede poser, jf. kapitel 6.1.

3 Side 3 af Sygdoms- eller bejdsebehovsundersøgelse Prøver til sygdomsundersøgelse eller bejdsebehovsundersøgelse skal have de i bilag 5-1 og 5-2 angivne størrelser. Prøverne skal emballeres i plastpose Særligt kostbart frø Visse frøarter er meget kostbare, og NaturErhvervstyrelsen eller laboratoriet kan derfor undtagelsesvis tillade, at prøvestørrelsen nedsættes til den mængde, der kræves til de aktuelle analyser. Følgende skal noteres: 1. På prøvemærkesedlen, skal der i rubrikken "Andre oplysninger/other information" stå "Kostbart frø. Nedsat prøvestørrelse". 2 Ved indberetning skal der under prøvetager bemærkning skrives "Nedsat prøvestørrelse". 5.3 Neddelingsmetoder Den sammensatte prøve er normalt for stor til at blive sendt til analyselaboratoriet, og den skal derfor neddeles til det antal duplikatprøver, som rekvirenten ønsker. Uanset neddelingsmetode, skal neddelingen udføres meget omhyggeligt. Ved en korrekt neddeling har hvert eneste frø mulighed for at blive repræsenteret, det vil sige, at hverken store, små, lette, eller beskadigede frø vil blive udelukket. Kun metoder nævnt i dette kapitel må benyttes til neddeling, og proceduren skal følges nøje. Prøverne skal repræsentere det parti, der er prøvetaget, og derfor må hverken prøve eller parti udsættes for nogen form for behandling efter prøvetagningen, som f.eks. tilsætning af bejdsemidler, soldning eller lignende. Mekanisk neddeling En af de mekaniske neddelingsmetoder skal benyttes ved neddeling af frø i forbindelse med prøvetagning af partier, der er EU- eller OECD-mærkede. Det skyldes, at usikkerheden ved neddelingen er større ved brug af en manuel metode end en mekanisk. I dette afsnit er beskrevet 3 mekaniske neddelingsmetoder. Manuel neddeling Manuel neddeling må generelt ikke bruges. Hvis omstændigheder gør, at en prøvetager vil benytte manuel deling, skal der indhentes forudgående tilladelse hos Natur- Erhvervstyrelsen. Udførelse af neddeling, udtagning af vandprøve Klargøring Inden neddelingen begyndes, er det en god ide at have en vægt, rene prøveposer og mærkater parat. Vandprøve

4 Side 4 af 15 Vandprøve, skal udtages inden neddeling af den sammensatte prøve. Den sammensatte prøve må dog blandes én gang. Den sammensatte prøve blandes ved at hælde prøven gennem deleren én gang. Herefter udtages prøven til vandindholdsbestemmelse med ske. Der skal udtages minimum 3 prøver i forskellig dybde og forskellige steder af den sammensatte prøve. Prøven til vandbestemmelse emballeres i en plastpose, der tømmes for overskydende luft og lukkes umiddelbart efter. Vægtstørrelsen af vandprøven fremgår af bilag 5-1 og Mekaniske neddelingsmetoder Følgende 3 typer må bruges: Boernerdeler, Spaltedeler og Variodeler Boernerdeler En boernerdeler ser sådan ud: Den består af en frøtragt, en kegle og en række lameller, der fører frøet ned i to rør. Lamellerne danner forskellige kanaler og rum af samme bredde. De sidder i en cirkel foroven og rettes indad og nedad, idet den ene halvdel af kanalerne leder til det ene rør og den anden halvdel til det andet. En lem i bunden af frøtragten holder frøet tilbage. Når lemmen åbnes, falder frøet ned over deleren, hvor det fordeles ligeligt mellem lamellerne, herefter passerer det gennem rørene og opsamles i frøskålene. Bredden og antallet af kanaler og rum er vigtig. Jo flere kanaler jo bedre, men bredden af kanalen skal være mindst to gange den maksimale diameter af frøet. Den største Boernerdeler består af 19 kanaler og 19 rum på hver ca. 25 mm. Den lille Boernerdeler består oftest af 22 kanaler og 22 rum, der hver er 8 mm brede.

5 Side 5 af Arbejdsprocedure Hav 4 rengjorte frøskåle parat til brug ved neddelingen. 1. Kontroller at Boernerdeleren er ren og fjern alle urenheder oppefra og nedad med trykluft. 2. Luk lemmen i bunden af frøtragten og placer en frøskål under hvert rør. 3. Inden selve delingen skal den sammensatte prøve blandes på følgende måde: a. Den sammensatte prøve hældes i deleren foroven i midten, og lemmen åbnes hurtigt. b. Frøet halveres automatisk i 2 lige store dele, der ender i hver af de 2 frøskåle. c. 2 tomme frøskåle erstatter de 2 fyldte, som tilsammen udgør den sammensatte prøve. d. For at blande frøet gentages pkt. a-c mindst 1 gang for fritflydende frø og mindst 2 gange for stakkede frø. 4. For delingen af prøven sættes nu den ene frøskål til side, hvorved mængden er reduceret til det halve. Herefter gentages pkt. 3.a-d. For at fremme tilfældigheden vælges på skift frøskåle fra forskellig side for yderligere halvering. 5. Proceduren fortsættes, indtil den rette prøvestørrelse er nået. Prøvestørrelsen skal altid være mindst den krævede størrelse, se bilag 5-1 og For udtagelse af duplikatprøver skal hele den resterende del af den sammensatte prøve neddeles igen, som anført i pkt. 4. Proceduren gentages for hver enkelt duplikatprøve, der udtages. 7. Afslut med at rengøre Boernerdeleren, de øvrige redskaber og arbejdspladsen Vedligeholdelse Det er vanskeligt at kontrollere, om Boernerdeleren er ren, men det er meget vigtigt, at der ikke ligger frø og andre urenheder fra sidste neddeling. Til rengøring af Boernerdeleren skal bruges trykluft, børste, støvsuger samt træpind til at fjerne frø, der har sat sig fast. Der rengøres oppefra og nedad. Der bør være så få kanter som muligt, og der bør ikke være åbninger eller ru kanter på flader, over hvilke frøet glider, idet frøet kan "forputte" sig i disse spalter og sprækker og hermed overføres til andre frøprøver, hvis Boernerdeleren ikke rengøres korrekt. For at vedligeholde Boernerdelerens glatte overflade skal den rengøres med sæbe og vand efter behov.

6 Side 6 af Fordele og ulemper Fordele 1. Prøvedelingen sker forholdsvis hurtigt, da en halvering sker på få sekunder. 2. Boernerdeleren sætter ikke begrænsninger for prøvestørrelsen, det er alene frøskålenes kapacitet, der er afgørende. 3. Neddelingen er præcis og ikke afhængig af neddelerens vertikale placering. 4. Boernerdeleren er robust. Ulemper 1. Boernerdeleren er vanskelig at kontrollere for renhed og dermed at holde ren, særligt i toppen og i kanalerne. Derfor er den ikke velegnet til bejdset frø. 2. Frøskålene skal være tilstrækkeligt store til at rumme frømængden, så den ikke står op i tudene og blokerer deleren. 3. Den største type af Boernerdeler er ca. 90 cm høj og anvendes til korn. Denne type kan med fordel opstilles på et bord med halv højde for at give en bedre arbejdshøjde. 4. Boernerdeleren har mange åbninger forskellige steder, hvilket vanskeliggør korrekt og tilstrækkelig udsugning, når der neddeles bejdset og pilleret frø Spaltedeler En spaltedeler, der også kaldes en jorddeler, kan se sådan ud: Den fungerer i princippet som Boernerdeleren, men kanalerne er her arrangeret parallelt. Kanalerne fører skiftevis til højre eller venstre opsamlingsbeholder.

7 Side 7 af 15 Bredden på spaltedelerens kanaler skal mindst være to gange den maksimale diameter på frøet. I praksis viser det sig, at 18 kanaler er anvendelig til de fleste frøarter. Antallet af kanaler skal altid være et lige antal, for at prøven kan blive delt i lige store mængder i de to opsamlingsbeholdere. Frøet hældes op i en vippeskål, som er fastgjort til deleren, og som vendes rundt for at blive tømt ud på kanalerne, eller frøet hældes i en tragt, som er fastgjort over kanalerne, og som kan åbnes med et skod Arbejdsprocedure Hav minimum 4 rengjorte opsamlingsbeholdere parat til brug ved neddelingen 1. Kontroller, at spaltedeleren er ren. Hvis det ikke er tilfældet, rengøres den oppefra og nedefter med trykluft. 2. Sæt to tomme opsamlingsbeholdere i. 3. Hæld den sammensatte prøve i vippeskålen eller i tragten således at prøvematrialet løber ud i en svag jævn strøm, mens prøven føres frem og tilbage i længderetningen. 4. Vippeskålen vendes langsomt rundt for at blive tømt over kanalerne eller skoddet i tragten åbnes over kanalerne. På denne måde fyldes kanalerne med ens mængder af frø. 5. For at blande den sammensatte prøve, erstattes de to fyldte opsamlingsbeholdere under deleren med tomme. Gentag pkt. 2-4 en gang for fritflydende frø og to gange for stakkede frø. Herefter betragtes den sammensatte prøve som homogen, og selve delingen kan begynde. 6. For at dele prøven sættes frøet fra den ene af de to fyldte opsamlingsbeholdere til side, hvorved prøven er halveret. Herefter gentages pkt. 2-4 med frøet fra den anden opsamlingsbeholder. Processen fortsættes, indtil prøven er neddelt til den rigtige størrelse. For at fremme tilfældigheden vælges der på skift opsamlingsbeholder fra forskellige sider. 7. Når duplikatprøverne laves, skal hele den resterende del af den sammensatte prøve neddeles igen, som anført i pkt. 6. Proceduren gentages for hver enkelt duplikatprøve, der udtages. 8. Efter brug skal spaltedeleren rengøres Vedligeholdelse Efter hver neddeling er det vigtigt at gøre spaltedeleren fuldstændig ren for frø og andre urenheder, hertil skal bruges trykluft, børste samt træpind til at fjerne frø, der har sat sig fast. For at vedligeholde spaltedelerens glatte overflade skal den efter behov rengøres med sæbe og vand, der eventuelt er tilsat et antistatisk middel. En kontrol af spaltedeleren som beskrevet i kapitel skal foretages minimum én gang pr. år for at kontrollere at den ikke selekterer under neddeling.

8 Side 8 af Fordele og ulemper Fordele 1. Spaltedeleren er en enkel og forholdsvis billig konstruktion. 2. Den er nem at anvende og robust, når den bruges korrekt. 3. Den er lille af størrelse og derfor nem at medbringe. 4. Hovedparten af modellerne er nemme at checke for renhed samt at rengøre og derfor velegnet til bejdsede prøver. 5. Visse modeller er fuldstændig lukkede, hvorved man mindsker risikoen for tab af frø under delingen, bl.a. har rapsfrø en tendens til at springe ud af deleren. Desuden mindskes støvudslip i disse modeller. Ulemper 1. Visse typer, hvor tragten er fastgjort til spalterne, er vanskelige at checke for urenheder og at rengøre. 2. I de meget åbne typer af spaltedelere er der et vist spild af frø og tab af lette prøvedele som støv. 3. Det kan være vanskeligt at fordele den samlede frømængde ligeligt over spalterne, især for rapsfrøs vedkommende, fordi frøene nemt springer. 4. Den teknik, der anvendes, når frøet hældes ud over spalterne, eller når skoddet åbnes i tragten over spalterne, kan påvirke nøjagtigheden i delingen af frøet. 5. Græsfrø har en tendens til at blive liggende på spalterne. Tips Skarpe kanter, små åbninger og ru flader skal undgås i konstruktionen af spaltedelerne, da små frø har en tendens til at sætte sig fast heri. Brug evt. forskellige spaltedelere til bejdset og ubejdset frø Variodeler Med variodeleren kan man neddele en kendt prøvemængde til 1 til 4 foruddefinerede prøvestørrelser i én arbejdsgang. Variodeleren skal placeres vandret for at sikre korrekt neddeling. Variodeleren er konstrueret til fritflydende materialer som korn. Til neddeling af græsfrø er det nødvendigt at montere et røreværk i den øverste tragt. Variodeleren ser sådan ud:

9 Side 9 af 15 Numre henviser til nummereringen på skitsen. Materialet hældes i tragten (1) og falder gennem den roterende tud (2). Herfra passerer noget af materialet gennem et antal spalter (11), hvorfra materialet ledes ned i prøveopsamlingsskufferne (7 og 8). Mængden, der ledes ned i opsamlingsskufferne afhænger af, hvor meget spalterne er åbne. Materialet, der rammer ved siden af spalterne, ledes væk som overskydende materiale (9). Størrelsen af spalternes åbning indstilles med delehåndtaget (10). Indstillingen af delehåndtaget afhænger af den sammensatte prøves vægt og den ønskede prøvestørrelse. Den neddelte prøve består at et stort antal delprøver. Fordelerrøret roterer 40 gange pr. min., dvs. hvis en prøveneddeling varer 1 min., og der er 4 spalter, består en prøve af 4 x 40 = 160 delprøver Arbejdsprocedure 1. Sæt de rengjorte opsamlingsskuffer under udløbene. 2. Sæt en ren beholder til at opsamle det overskydende prøvemateriale. Det er vigtigt at have resten af prøven, hvis prøvestørrelsen viser sig ikke at være stor nok, eller hvis der skal laves flere duplikatprøver. 3. Vej den sammensatte prøve. Delehåndtaget indstilles på det valgte deleforhold, afhængig af den sammensatte prøves vægt og ønsket prøvestørrelse, se nedenstående eksempel. 4. Deleren skal startes, inden materialet hældes i. Sæt afbryderen på fronten på Drift" eller On.

10 Side 10 af Hæld den sammensatte prøve i tragten, herved falder frøet gennem deleren. 6. Sluk på afbryderen, når hele frømængden er løbet gennem deleren. Der er nu fremstillet 1 til 4 prøver, afhængig af model. 7. Gentag 1-6, hvis der skal laves flere duplikatprøver. 8 Rengør deleren. Bevæg delerhåndtaget for at evt. frørester rystes fri og rengør med støvsuger/trykluft. Indstilling af deleforhold Eksempel: Variodeler Variodeler 10 kg 4 kg Indstilling 5 Indstilling kg prøve 2 kg prøve 200 g prøve 200 g prøve 6 kg overskydende prøve 3,6 kg overskydende prøve Den sammensatte prøve er på 10 kg, og prøvestørrelsen skal være på 2 kg. Delehåndtaget skal indstilles på 10/2 = 5. Den sammensatte prøve er på 4000 g, og prøvestørrelsen skal være 200 gr. Delehåndtaget skal indstilles på 4000/200=20. Det kan være en fordel at lave en tabel over indstillinger, der skal benyttes ved forskellige størrelser af den sammensatte prøve og eventuelt lave mærker på skalaen ved delehåndtaget, hvis det sædvanligvis skal indstilles, eksempelvis et sted mellem 6 og Vedligeholdelse Ved rengøring skal anvendes trykluft og/eller støvsuger. Tragten og den øverste plade skal fjernes, således at neddeleren kan efterses og gøres ren indvendig. Minimum én gang om året skal det kontrolleres at: a. Alle deleplader på drejekransen og keglen er intakte. b. Drejetuden roterer straks, motoren startes. Hvis justering er nødvendig, strammes 6-mm bolten på bagsiden af maskinen. Pas på, unødvendig hård opspænding vil reducere levetiden på gearet. c. Afdækningspladerne på drejekransen er på plads.

11 Side 11 af 15 Ved kontrollen skal variodeleren rengøres. En kontrol af variodeleren som beskrevet i kapitel skal foretages minimum én gang pr. år for at kontrollere at den fungerer korrekt og står vandret. Ved ibrugtagning og herefter mindst hvert andet år skal variodeleren afprøves, jf Rengøring ved neddeling af græsser Når variodeleren anvendes til neddeling af græsfrø og andre små frø, kan der sidde rester af frø under dækpladerne. Derfor skal der tages følgende forholdsregler: Mellem neddeling af prøver af samme sort, skal delehåndtaget bevæges frem og tilbage for at sikre, at eventuelle rester under dækpladerne rystes fri, og der skal benyttes trykluft Fordele og ulemper Fordele 1. Neddeler prøver til den ønskede mængde hurtigt og nøjagtigt. 2. Det er ikke nødvendigt at blande prøven inden neddeling. Ulemper 1. Variodeleren er et avanceret apparat, der er strømafhængigt og forholdsvis dyrt i anskaffelse. 2. Variodeleren er svær at rengøre, fordi der er lukket af med en kasse. Tips 1. Start altid deleren, inden materiale påfyldes. I modsat fald kan et eller flere af rørene tilstoppes, hvorved mængden i de enkelte prøver vil blive forskellig, ligesom dele af prøven vil blive opblandet i de næste prøver. Rens røret med en ståltråd. 1. Da variodeleren er forholdsvis høj, cm, er det vigtigt, at den står i den rette højde for brugeren. Et bord med halv højde kan eventuelt anvendes. 2. Neddeling af en spand ærter eller lignende kan hjælpe med at banke eventuelt frø løs mellem neddelinger. Derefter benyttes trykluft eller støvsuges støvsuges Manuel neddeling Manuelle neddeling må kun benyttes efter forudgående aftale med Natur- Erhvervstyrelsen.

12 Side 12 af Skemetoden Skemetoden er en manuel metode, hvor man med ske udtager den mængde prøvemateriale, der er krævet. Materialerne består af en bakke, et stort stykke papir eller et bord, som er rengjort, en flad spatel og ske med lige kant og lodrette sider. Neddelerbakken må ikke være af plast på grund af statisk elektricitet. Skeen skal være godkendt af NaturErhvervstyrelsen. Metoden må kun anvendes til frøarter, der er mindre end hvede, og som består af enkelt frø, dvs. arter, der ikke er sammensat af flere enkeltfrø. Desuden egner skemetoden sig ikke til frø med lange avner og stak Arbejdsprocedure 1. Den sammensatte prøve spredes i et tyndt lag på et rent, tørt og glat underlag (neddelerbakke, papir eller bord). Spredningen foregår ved, at beholderen med den sammensatte prøve holdes i en tilpas skrå stilling, så prøvematerialet løber ud i en tynd jævn strøm, medens den føres frem og tilbage i underlagets længderetning, indtil dette er dækket af et ganske tyndt lag. Dette gentages, men beholderen føres nu frem og tilbage på tværs af underlagets længderetning. Således fortsættes, indtil hele prøven er jævnt fordelt, se figur 5.1. Underlaget skal være så stort, at materialet ikke ligger i tykkere lag, end at der ved udtagning af prøverne kan udtages helt til bunds med skeen. Figur Herefter må underlaget ikke rystes eller frømaterialet på anden måde blandes. 5. Prøvemateriale til original og duplikatprøver udtages på følgende måde: Originalprøven og duplikatprøverne tildeles på skift små skefulde, der udtages af prøvematerialet, så påfyldningen af alle poserne afsluttes samtidigt. Med skeen tages der små lige store prøver fra mindst 5 tilfældigt udvalgte steder i materialet til hver original/duplikatprøve. Spatlen holdes imod skeen, så frømaterialet kun tages fra ét punkt ad gangen, derved undgås at frøet triller af skeen. Der må ikke "skrabes" med skeen hen over underlaget, men skeen skal kunne nå bunden af frømaterialet.

13 Side 13 af 15 Består prøvematerialet både af lettere og tungere dele, må prøvetageren være opmærksom på, at tunge, små og runde dele vil have tilbøjelighed til at synke til bunds. Hvis et parti græsfrø indeholder små, glatte frø (f.eks. gåsefod eller kløver), vil disse let synke ned mod underlaget Vedligeholdelse Uanset hvilket underlag, der benyttes, skal det undersøges for eventuelle sprækker, hvori frømateriale fra forrige parti kan have sat sig fast. Både underlag, ske og spatel skal være rengjorte og tørre Fordele og ulemper Fordele 1. Det er nemt og hurtigt at opnå den ønskede størrelse. 2. Udstyret er nemt og enkelt at anvende og rengøre. 3. Metoden kan anvendes til såvel bejdset som ubejdset frø. 4. Der er kun en lille risiko for at blande sunde frøprøver med smittede. Ulemper 1. Skemetoden er ikke velegnet til storfrøede arter på grund af for stor unøjagtighed. De små frø vil lægge sig i bunden af neddelerbakken og vil derfor ikke kunne medtages repræsentativt i prøven. 2. Metoden er af samme grund som punkt 1 ikke velegnet til råvaremateriale. 3. Ved skemetoden afhænger neddelingen mere af personen end ved mekanisk neddeling. 5.4 Registrering, logbog og afprøvning Registrering Alle neddelere skal være mærket entydigt med et ID-nr eller lignende - deleren skal fremgå af virksomhedens liste over udstyr til prøvetagning - der skal føres logbog over neddeling (se bilag 5-3) - der skal være dokumentation for afprøvning af neddeleren (se bilag 5-4) Logbog For alle typer af neddelere skal der føres en logbog. Formålet med logbogen, er at man kan spore eventuelle fejl opstået i forbindelse med neddeling af prøven. Hvis der f.eks. ved analyse bliver fundet en prøve med et højt indhold af anden art, vil det være en god idé at gennemgå logbogen for at se, om forureningen kan stamme fra den foregående prøve. I bilag 5-3 er der et eksempel på en logbog.

14 Side 14 af 15 Prøvetagerem må gerne lave sin egen logbog, den skal minimum indeholder følgende oplysninger: 1. Partiets referencenummer. 2. Art og sort. 3. Dato for neddeling. 4. Prøvetagerens initialer. Ved audit og tilsynsbesøg vil NaturErhvervstyrelsen tjekke, at logbogen for neddeling bliver ajourført Afprøvning af neddeler Før en neddeler må tages i brug, skal det dokumenteres, at den deler lige (undtagen Variodeleren som skal dele i det forhold den er indstillet til), og at den ikke sorterer f.eks. affald og store og små frø under delingen. Herudover skal deleren afprøves årligt/hvert andet år, jf. nedenstående retningslinjerne i , og Spaltedeler Virksomheden skal påse, at deleren afprøves én gang årligt, hvilket skal dokumenteres i delerens logbog. NaturErhvervstyrelsen igangsætter årligt en test af de delere, der benyttes af officielle prøvetagere. Test af deleren kan f.eks. udføres ved at teste deling af en blandet prøve af den type frø, der normalt neddeles på deleren, og perler/små glatte frø. Brug må frø, der let kan frasorteres, f.eks. kløver, sennep eller perler. Græsfrø er ikke velegnede til iblanding. 1. Du skal sikre dig, at der er 800 g korn og 200 g perler eller små frø i din testprøve. Der må ikke være under 760 g korn og/eller under 190 g perler/små frø. Bilag 5-4 kan bruges til at registrere resultaterne. 2. Kontrolprøven blandes to gange og deles ned til 500 g og 500 g. 3. Vej begge portioner og noter resultatet 4. Del en af de to fraktioner ned til ca. 125 g (dvs. to gange mere gennem deleren) 5. Sigt de ca. 125 g, så korn og perler/små frø skilles ad. Du kan med fordel sigte i mindre portioner. 6. De to fraktioner af korn og perler gennemgås for eventuelle fejlplacerede frø, som placeres korrekt i den pågældende portion. 7. Korn- og perlefraktionerne vejes. 8. Noter resultatet. 9. Bland alle portioner sammen i én prøve 10. Gentag proceduren 9 gange fra punkt 2 til Beregn procent perler/små frø i prøven for hver af de 10 delinger. 12. Beregn gennemsnit af procent perler/små frø i de 10 prøver Variodeler, der ikke er en del af et forseglet anlæg Virksomheden skal påse, at deleren afprøves én gang årligt, hvilket skal dokumenteres i delerens logbog. NaturErhvervstyrelsen igangsætter årligt en test af de delere, der benyttes af officielle prøvetagere. Afprøvning skal omfatte, kontrol af:

15 Side 15 af at variodeleren står vandret 2. at de mekaniske dele fungerer korrekt 3. at der neddeles korrekt, brug f.eks. metode for spaltedeler pkt Variodeler, der indgår i et forseglet anlæg Virksomheden skal påse, at deleren får et servicetjek én gang årligt, og at deleren afprøves mindst hvert andet år, hvilket skal dokumenteres i delerens logbog. Kravet om afprøvning er nyt, og den skal, for hver deler, udføres første gang senest 31. december Der skal være en skriftlig procedure i virksomheden for udførelse af årligt servicetjek og for afprøvning af delerne hvert andet år. Proceduren skal foreligge senest den 1. juli Det årlige servicetjek skal omfatte, kontrol af: 1. at variodeleren står vandret 2. at de mekaniske dele fungerer korrekt Afprøvning hvert andet år, dog første gang senest 31. december 2015, skal omfatte: For 10 partier foretages sammenligning af en af delprøverne (5 partier fra den ene posestreng og 5 partier fra den anden posestreng) med det materiale for det pågældende parti, der ledes gennem deleren, men som ikke opsamles i prøveposerne (ledes i spanden). Sammenligningen baseres på analyseresultater for renhed, indhold af andre arter og tusindkornsvægt.

16 Bilag 5-1 Side 1 af 1 Prøvestørrelser af danskproducerede sædekornspartier Mindste prøvestørrelse af sædekorn, afhængigt af, hvad prøven skal bruges til, se tabel. Prøvestørrelse er nettovægt af frøet, målt i gram. Art både bejdset og ubejdset prøve Analyse til brug for EU-certificering Mindste vægt af prøve til brug for: Analyse til brug for ISTA-certifikat Analyse af vandindhold til brug for ISTAcertifikat ❶ Kontroldyrkning Byg, Havre Hvede Rug Spelt Triticale ❶ Prøvestørrelse for ISTA-vand-analyse af andre arter oplyses af NaturErhvervstyrelsen De angivne mængder er minimums netto mængder (angivet i gram). Er prøven mindre kan analysen ikke benyttes i forbindelse med certificering. Derfor skal prøvetagen altid sikre sig at prøven mindst indeholder den angivne mængde. I tilfælde af, at virksomheden oplyser prøvetageren om, at der skal udføres flere analyser på prøven, end de EU-krævede analyser, skal prøvetageren øge prøvestørrelsen med den mængde som virksomheden oplyser. Ligeledes skal prøvetageren være opmærksom på, at der kan være forskellige krav til posetype, afhængigt af den ønskede analyse (se kapitel 6). Ved prøvetagning før og efter bejdsning, skal prøvestørrelsen for både den bejdsede og den ubejdsede prøve, minimum være af størrelsen angivet i tabellen ovenfor. Ved flyvehaveanalyse i en udvidet prøvemængde, skal prøvestørrelsen øges med 1 kg. Prøvestørrelser af partier fra udlandet til undersøgelse for flyvehavre og/eller kontroldyrkning Art Prøve kun til flyvehavreundersøgelse Prøve til kontroldyrkning Sædekorn, alle arter og kategorier Markfrø - Bilag 5-2

17 Bilag 5-2 Side 1 af 3 Prøvestørrelser af partier undtagen sædekornspartier Prøvestørrelsen er angivet som minimumsnettovægt i gram. Prøvestørrelse for andre arter oplyses af NaturErhverstyrelsen. Tilsvarende kan laboratoriet kontaktes for oplysning om prøvestørrelse ved analyse for sygdomme eller skadedyr. Art Analyse til brug for EU-certificering Mindste vægt af prøve til brug for: Analyse til brug for ISTA-certifikat Analyse af vandindhold til brug for ISTA-certifikat ❶ Kontroldyrkning Græsser Bermudagræs Cynodon dactylon Draphavre, alm. Arrhenatherum elatius Engrævehale Alopecurus pratensis Guldhavre, alm. Trisetum flavescens Hejre, alaska- Bromus sitchensis Hejre, amerikansk Bromus catharticus Hundegræs, alm. Dactylis glomerata Hvene, alm. Agrostis capillaris Hvene, hunde- Agrostis canina Hvene, kryb- Agrostis stolonifera Hvene, stortoppet Agrostis gigantea Knoldrottehale Phleum nodosum Rajgræs, alm. Lolium perenne Rajgræs, italiensk Lolium multiflorum Rajgræs, hybrid Lolium x boucheanum Rajsvingel (Hybrider, der stammer fra en krydsning af en Festuca art og en Lolium art) X Festulolium Rapgræs, alm. Poa trivialis Rapgræs, eng- Poa pratensis Rapgræs, enårig Poa annua L Rapgræs, lund- Poa nemoralis Svingel, eng- Festuca pratensis Svingel, fåre- Festuca ovina Svingel, finbladet- Festuca filiformis Svingel, bakke- Festuca trachyphylla Svingel, rød Festuca rubra Svingel, strand Festuca arundinacea Timoté Phleum pratense Bælgplanter (småfrøede) Bukkehorn, alm. Trigonella foenumgraecum Foderesparcette Onobrychis viciifolia... Frugt 600,frø /400 - Hanekløver, rød Hedysarum coronarium Frugt 1000,frø 300/ Kløver, alexandriner- Trifolium alexandrinum Kløver, alsike- Trifolium hybridum Kløver, blod- Trifolium incarnatum Kløver, hvid- Trifolium repens Kløver, omvendt Trifolium resupinatum Kløver, rød- Trifolium pratense

18 Bilag 5-2 Side 2 af 3 Art Analyse til brug for EU-certificering Mindste vægt af prøve til brug for: Analyse til brug for ISTA-certifikat Analyse af vandindhold til brug for ISTA-certifikat ❶ Kontroldyrkning Kællingetand, alm. Lotus corniculatus Lucerne Medicago sativa Sandlucerne Medicago x varia Sneglebælg, humle Medicago lupulina Stregbælg, blå Galega orientalis Bælgplanter (storfrøede) Hestebønne Vicia faba Lupin, gul Lupinus luteus Lupin, hvid Lupinus albus Lupin, smalbladet Lupinus angustifolius Vikke, foder- Vicia sativa Vikke, sand- Vicia villosa Vikke, ungarsk Vicia pannonica Ært, mark- Pisum sativum Andre arter Bederoe ❷ Beta vulgaris Fodermarvkål Brassica oleracea Convar Acephala... Kålroe Brassica napus var. napobrassica Olieræddike Raphanus sativus var. oleiformis Olie- og spindplanter Hamp, Cannabis sativa Hør Linum usitatissimum Kommen Carum carvi Opiumvalmue Papaver somniferum Raps❸ Brassica napus Rybs Brassica rapa subsp. oleifera Sennep, gul Sinapis alba Sennep, sarepta- Brassica juncea Sennep, sort Brassica nigra Grønsager Agurk, alm., herunder drueagurk Cucumis sativus... Artiskok Cynara cardunculus Asparges, alm. Asparagus officinalis Aubergine Solanum melongena Bede, blad- Beta vulgaris Bede, rød- Beta vulgaris Bønne, have-/stang-phaseolus vulgaris Bønne, pral- Phaseolus coccineus Bønne, valsk Vicia faba Cikorie (Almindelig cikorie, herunder julesalat og cikoriesalat, men ikke cikorierod) Cichorium intybus Cikorierod Cichorium intybus

19 Bilag 5-2 Side 3 af 3 Art Endivie, kruset og bredbladet Cichorium endivia... Analyse til brug for EU-certificering Mindste vægt af prøve til brug for: Analyse til brug for ISTA-certifikat Analyse af vandindhold til brug for ISTA-certifikat ❶ Kontroldyrkning Fennikel, alm. Foeniculum vulgare Græskar, centner Cucurbita maxima Græskar, (Mandelgræskar, herunder courgette og squash) Cucurbita pepo... Gulerod, have- Daucus carota Kørvel, have Anthriscus cerefolium Kål, blom- Brassica oleracea Kål, (Grønkål, broccoli, rosenkål, savojkål, hvidkål/spidskål, rødkål og knudekål) Brassica oleracea Kål, kina- Brassica rapa Løg, cepa og skalotte Allium cepa Majroe Brassica rapa Majs Sukkermajs og perlemajs (popkorn), Zea mays... Melon Cucumis melo Peber, Spansk peber, herunder chilipeber og sød peber Capsicum annuum... Persille, alm. Petroselinum crispum Porre Allium porrum Purløg Allium schoenoprasum Radise og ræddike Raphanus sativus Salat, have- Lactuca sativa Selleri, blad og knold Apium graveolens Skorzoner, have- Scorzonera hispanica Spinat Spinacia oleracea Squash, Cucurbita pepo Tandfri vårsalat Valerianella locusta Tomat Lycopersicon esculentum Vandmelon Citrullus lanatus Ært, (Haveært, slikært og sukkerært) Pisum sativum Pilleret frø Mindste antal piller Alle arter ❹ 5.000❺ ❶ Mindste vægt af en prøve, der skal bruges til ISTA-analyse, kan oplyses his NaturErhvervstyrelsen. For særligt kostbart frø samt for meget små frøpartier kan der udtages mindre prøver end anført, kontakt NaturErhvervstyrelsen eller det laboratorium der skal udføre analysen. ❷ Ved soldning af pillefrø, minimum piller. ❸ Ved prøvetagning af partier til certificering indsendes separat vandprøve, eller prøven indsendes i plastpose. ❹ Samme vægtmængde som for upilleret frø af arten. ❺ For frø af grønsagsarterne piller.

20 Bilag 5-3 Side 1 af 1 Logbog for neddeler Referencenummer Art Sort Dato Initialer

21 Bilag 5-4 Side 1 af 1 Skema til kontrol af spaltedeler Udstyrets (PD-) nr.: Vægt af prøve : Sted: Vægt af byg*): Vægt af perler/små frø**): Deling nr. Vægt efter en gang gennem deler (pkt 3) Vægt efter deling til ca.125 g (pkt 9) Vægt venstre skuffe Vægt højre skuffe Vægt byg Vægt perler/små frø*) Bemærkninger *) Byg eller den type frø, der normalt neddeles. **) Små frø, der let kan frasorteres, f.eks. kløver, sennep eller perler. Græsfrø er ikke velegnede til iblanding. Dato: Initialer:

Vejledning om kurser og eksamen for frølaboranter

Vejledning om kurser og eksamen for frølaboranter Vejledning om kurser og eksamen for frølaboranter 1. Regelgrundlag Kravene til kurser og eksamen for frølaboranter er anført i følgende bekendtgørelser: Sædekornsbekendtgørelsen Markfrøbekendtgørelsen

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 16.7.2015 L 188/39 DIREKTIVER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV (EU) 2015/1168 af 15. juli 2015 om ændring af direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om gennemførelsesbestemmelser til artikel 7 i Rådets direktiv

Læs mere

Bekendtgørelse om markfrø 1)

Bekendtgørelse om markfrø 1) BEK nr 1511 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0114-000015 Senere

Læs mere

Ændringsskema Bekendtgørelse om markfrø

Ændringsskema Bekendtgørelse om markfrø Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Planter Den 19. oktober 2017 Sagsnr.: 17-1231-000001 KRBA (Ændring af BEK nr. 1709/2016) Ændringsskema Bekendtgørelse om markfrø Henvisning til eventuel EU-retsakt, der ændrer

Læs mere

2. Definitioner og introduktion til certificering og analysebeviser

2. Definitioner og introduktion til certificering og analysebeviser Side 1 af 9 2. Definitioner og introduktion til certificering og analysebeviser 2.1 Definitioner For at lette brugen af instruksen er ord og begreber, der bruges i forbindelse med prøvetagning, beskrevet.

Læs mere

Statistik 2007. Plantedirektoratets statistik for 2007. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet

Statistik 2007. Plantedirektoratets statistik for 2007. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Statistik 2007 Plantedirektoratets statistik for 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Statistik 2007 Plantedirektoratets statistik for 2007 Denne publikation er

Læs mere

Plantedirektoratet. Statistik. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Plantedirektoratet. Statistik. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Statistik 2003 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratets Statistik 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Frø og sædekorn 2. Foder- og gødningsstoffer 3. Planter og plantesundhed

Læs mere

16. Fornyet prøvetagning

16. Fornyet prøvetagning Side 1 af 6 16. Fornyet prøvetagning Fornyet prøvetagning af partier produceret her i landet er beskrevet i følgende punkter, mens fornyet prøvetagning af partier fra udlandet er beskrevet i kapitel 18.

Læs mere

6. Håndtering af prøver

6. Håndtering af prøver Side 1 af 7 6. Håndtering af prøver Umiddelbart efter neddeling af den sammensatte prøve til originalprøve og duplikatprøver, skal poserne med original- og duplikatprøverne mærkes og forsegles. Såfremt

Læs mere

1. FRØ OG SÆDEKORN... 5 2. FODER- OG GØDNINGSSTOFFER... 28 3. PLANTER OG PLANTESUNDHED... 39 4. MILJØ... 54 5. EU-LANDBRUGSORDNINGER...

1. FRØ OG SÆDEKORN... 5 2. FODER- OG GØDNINGSSTOFFER... 28 3. PLANTER OG PLANTESUNDHED... 39 4. MILJØ... 54 5. EU-LANDBRUGSORDNINGER... Statistik 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FRØ OG SÆDEKORN... 5 2. FODER- OG GØDNINGSSTOFFER... 28 3. PLANTER OG PLANTESUNDHED... 39 4. MILJØ... 54 5. EU-LANDBRUGSORDNINGER... 58 6. ØKOLOGI... 64 7. KONTROLAKTIVITET

Læs mere

Plantedirektoratet. Statistik 2004. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Plantedirektoratet. Statistik 2004. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Statistik 2004 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1 Indhold 1. FRØ OG SÆDEKORN... 5 2. FODER- OG GØDNINGSSTOFFER... 30 3. PLANTER OG PLANTESUNDHED...44 4. MILJØ... 57 5.

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 07 Spiselige grøntsager samt visse rødder og rodknolde Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke foderprodukter henhørende under pos. 12.14. 2. Som»grøntsager«i pos. 07.09, 07.10, 07.11 og 07.12

Læs mere

8. Forsegling af partier

8. Forsegling af partier Side 1 af 8 8. Forsegling af partier Ved forsegling forstås, at de enkelte enheder (f.eks. kasse, sæk, container, silo) er lukket på en sådan måde, at de ikke kan åbnes og lukkes igen, uden at forseglingen

Læs mere

Statistik 2006. Plantedirektoratets statistik for 2006. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet

Statistik 2006. Plantedirektoratets statistik for 2006. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Statistik 2006 Plantedirektoratets statistik for 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Statistik 2006 Plantedirektoratets statistik for 2006 Denne vejledning er

Læs mere

4. Prøvetagning og prøvetagningsinstrumenter

4. Prøvetagning og prøvetagningsinstrumenter Side 1 af 28 4. Prøvetagning og prøvetagningsinstrumenter I dette kapitel kan man læse om: 1. Hvor mange primær prøver der minimum skal udtages af et parti. 2. Hvilke prøvetagningsinstrumenter man må bruge,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om grønsagsfrø 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om grønsagsfrø 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om grønsagsfrø 1) I medfør af 1, 3, stk. 1, og 4, stk. 2, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2009, og 1-2 og 13, stk. 3, i lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om grønsagsfrø 1)

Bekendtgørelse om grønsagsfrø 1) Bekendtgørelse om grønsagsfrø 1) I medfør af 1, 3, stk. 1, og 4, stk. 2, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 26. april 1999, som ændret ved 3 i lov nr. 279 af 25. april

Læs mere

1. Frø og sædekorn. Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli juni 2000

1. Frø og sædekorn. Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli juni 2000 1. Frø og sædekorn Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 1999-30. juni 2000 Amounts of certified agricultural seeds (other than cereal seeds) during the period 1 July 1999-30 June

Læs mere

Instruks i prøvetagning af frø

Instruks i prøvetagning af frø 1 Instruks i prøvetagning af frø Indledning Side 1 af 7 Del 1 Indledning, pr. 31-01-16 1 Definitioner og generel introduktion, pr. 31-01-16 2 Partiets størrelse, pr. 31-01-16 3 Prøvetagning og prøvetagningsinstrumenter,

Læs mere

Instruks i prøvetagning af frø

Instruks i prøvetagning af frø 1 Instruks i prøvetagning af frø Indledning Side 1 af 7 Del 1 Indledning 1 Definitioner og generel introduktion 2 Partiets størrelse 3 Prøvetagning og prøvetagningsinstrumenter 4 Prøvestørrelser og neddeling

Læs mere

Frø og sædekorn 1 Vejledning til virksomheder der forarbejder, producerer, mærker, forsegler og handler

Frø og sædekorn 1 Vejledning til virksomheder der forarbejder, producerer, mærker, forsegler og handler Frø og sædekorn 1 Vejledning til virksomheder der forarbejder, producerer, mærker, forsegler og handler Januar 2017 Redaktion: Landbrugsstyrelsen Tekst: Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

11 Prøvetagning af markfrø, herunder bælgsæd, bederoe samt olie- og spindplanter

11 Prøvetagning af markfrø, herunder bælgsæd, bederoe samt olie- og spindplanter Side 1 af 7 11 Prøvetagning af markfrø, herunder bælgsæd, bederoe samt olie- og spindplanter Kapitlet omhandler markfrø, som omfatter frø af græsser, bælgplanter (bælgsæd og græsmarksbælgplanter), bederoer,

Læs mere

I denne vejledning kan du læse om de regler og praksis, der gælder ved handel og udveksling af frø og sædekorn.

I denne vejledning kan du læse om de regler og praksis, der gælder ved handel og udveksling af frø og sædekorn. Frø og sædekorn 2 Vejledning til hobbyavlere, frøsamlere og virksomheder om regler og praksis for handel og overdragelse af frø til ikke-kommerciel brug og bevaring Forord I denne vejledning kan du læse

Læs mere

Bilag 27 Mærkesedler og forseglingsetiketter

Bilag 27 Mærkesedler og forseglingsetiketter Side 1 af 28 Bilag 27 Mærkesedler og forseglingsetiketter Oversigten rummer: Prøvemærkesedler side 2 Mærkesedler til partier, indledning side 3 Mærkesedler til partier side 4 Dæk- og forseglingsetiketter

Læs mere

Agrøder der ikke indgår i efterafgrødegrundlag Gruppe

Agrøder der ikke indgår i efterafgrødegrundlag Gruppe Agrøder der ikke indgår i efterafgrødegrundlag Gruppe Bær (diverse) Blomme Blomme 100% græs Bær (diverse) Hindbær Hyben Hyld Ribs Surkirseb 100% græs Surkirsebær Sødkirseb 100% græs Sødkirsebær Cikorie

Læs mere

Beskrivelse af komponenter i efterafgrødeblandinger

Beskrivelse af komponenter i efterafgrødeblandinger af komponenter i efterafgrødeblandinger Alexandrinerkløver Boghvede Fodervikke Foderært Gul sennep Honningurt Lupin Olieræddike Radise - DeepTill Sandhavre NB. Plantearternes beskrivelser er set ud fra

Læs mere

DET NYE STÆRKE GRÆSHERBICID MED NYE MULIGHEDER

DET NYE STÆRKE GRÆSHERBICID MED NYE MULIGHEDER November 2005 Tryk: Herrmann & Fischer DET NYE STÆRKE GRÆSHERBICID MED NYE MULIGHEDER Virker på et meget bredt spektrum af græsser og nogle vigtige tokimbladede arter Kan bruges efterår eller forår i vinterhvede,

Læs mere

5. Planlagre/anlægstyper

5. Planlagre/anlægstyper 5. Planlagre/anlægstyper Planlagre til korn er populære, da de som regel kan placeres i bestående bygninger. De kan fremstilles af mange forskellige produkter, men det er under alle omstændigheder vigtigt,

Læs mere

Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier

Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Planter Februar 2014 Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier 1 Indledning Det muligt at producere partier af

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om markfrø 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om markfrø 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om markfrø 1) I medfør af 1, stk. 1-4, 3, stk. 1, og 4, stk. 2, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2009, og 1, 2 og 13, stk. 3, i

Læs mere

Høsttips til indstilling af Claas mejetærskere i græs- og kløverfrø.

Høsttips til indstilling af Claas mejetærskere i græs- og kløverfrø. Høsttips til indstilling af Claas mejetærskere i græs- og kløverfrø. Holstebro, marts 2013. Konsulentgruppen i Hunsballe Frø var den 25. januar 2013 på mejetærsker kursus hos Traktor & Høstspecialisten

Læs mere

Gulerødder. Planter er også mad. Grøntsager, frugt og korn. MELLEMTRINNET: 4.-6. klasse

Gulerødder. Planter er også mad. Grøntsager, frugt og korn. MELLEMTRINNET: 4.-6. klasse Planter er også mad Grøntsager, frugt og korn Tema om rodfrugter Gulerødder MELLEMTRINNET: 4.-6. klasse Planter er også mad Tema om rodfrugter MELLEMTRINnet: 4.-6. klasse 1 Delemne 1: Plantekendskab Planter

Læs mere

Mærkesedler til prøver

Mærkesedler til prøver Side 1 af 26 Mærkesedler til prøver Formular 44 Grøn Mærkning af prøver af partier, hvoraf der skal udtages efterkontrolprøver (kapitel 6.2) Efterkontrolprøve udtaget af et parti, der tidligere har været

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om sædekorn

Høring over udkast til bekendtgørelse om sædekorn Til adressaterne på vedlagte liste Den 19. december 2013 Sagsnr.: 13-31020-000010 KSJ Høring over udkast til bekendtgørelse om sædekorn Hermed sender NaturErhvervstyrelsen følgende udkast i høring: Bekendtgørelse

Læs mere

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 DANSK Glattejern i pro 230 steam Glattejernet i pro 230 steam fra BaByliss er et dampglattejern med meget høj temperatur

Læs mere

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse Årgang 27 April 2008 Særnummer OFFICIEL SORTSLISTE The Official List

Læs mere

9. Indberetning til NaturErhvervstyrelsen

9. Indberetning til NaturErhvervstyrelsen Side 1 af 28 9. Indberetning til NaturErhvervstyrelsen Virksomhedens og prøvetagers opgaver ved indberetning Et parti skal anmeldes til certificering af den virksomhed, der producerer eller importerer

Læs mere

1. Frø og sædekorn. Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 2002-30. juni 2003

1. Frø og sædekorn. Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 2002-30. juni 2003 1. Frø og sædekorn Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 2002-30. juni 2003 Amounts of certified agricultural seeds (other than cereal seeds) during the period 1 July 2002-30 June

Læs mere

Kolofon: Titel: Statistik 2002. Udgiver: Plantedirektoratet. Ansvarlig institution: Plantedirektoratet

Kolofon: Titel: Statistik 2002. Udgiver: Plantedirektoratet. Ansvarlig institution: Plantedirektoratet Kolofon: Titel: Statistik 2002 Udgiver: Plantedirektoratet Ansvarlig institution: Plantedirektoratet Copyright Plantedirektoratet: Plantedirektoratet Emneord: Statistik til beretningen 2002. Resumé: Plantedirektoratets

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Vejledning i produktion af sædekornspartier, hvor der ikke foretages analyse på prøve fra alle partier (Produktion af store partier)

Vejledning i produktion af sædekornspartier, hvor der ikke foretages analyse på prøve fra alle partier (Produktion af store partier) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Planter August 2012 Vejledning i produktion af sædekornspartier, hvor der ikke foretages analyse på prøve fra alle partier (Produktion

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

36 Tillæg D: Negativliste - arealer der ikke indgår i efterafgrødegrundarealet

36 Tillæg D: Negativliste - arealer der ikke indgår i efterafgrødegrundarealet 36 Tillæg D: Negativliste - arealer der ikke indgår i efterafgrødegrundarealet Afgrødekode Navn for afgrøden 35 Flerårig bælgsæd 42 Hamp 101 Rajgræs, alm. 102 Rajgræs, alm. 1. år, efterårsudlagt 103 Rajgræs,

Læs mere

Varekendskab. Grøntsager, frugt og krydderurter Friske spiselige plantedele kan man inddele i 3 kategorier: Grøntsager Frugt Krydderurter

Varekendskab. Grøntsager, frugt og krydderurter Friske spiselige plantedele kan man inddele i 3 kategorier: Grøntsager Frugt Krydderurter Varekendskab Grøntsager, frugt og krydderurter Friske spiselige plantedele kan man inddele i 3 kategorier: Grøntsager Frugt Krydderurter Majs Grøntsager: Grøntsager kan inddeles i følgende kategorier:

Læs mere

10. Prøvetagning af sædekorn

10. Prøvetagning af sædekorn Side 1 af 11 10. Prøvetagning af sædekorn Punkterne nedenfor omhandler prøvetagning, mærkning og forsegling i situationer der kun gælder for sædekorn. Specielt for sædekorn gælder: danske normer og hermed

Læs mere

Grøntsager og kostfibre

Grøntsager og kostfibre Grøntsager og kostfibre Patientinformation Grøntsager Grøntsager, og især de grove grøntsager, indeholder mange kostfibre. Det er derfor godt at spise mange af de grove grøntsager og gerne flere gange

Læs mere

Ændringsskema Bekendtgørelse om markfrø. Bekendtgørelsens ordlyd

Ændringsskema Bekendtgørelse om markfrø. Bekendtgørelsens ordlyd NaturErhvervstyrelsen Planter Den 20. oktober 2016 Sagsnr.: 16-0114-000007 Sagsbehandler: KRBA (Ændring af gældende BEK om markfrø nr. 1511 af 11. december 2015) Ændringsskema Bekendtgørelse om markfrø

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Frø og sædekorn side 3. 2. Foder-og gødningsstoffer.. side 35. 3. Planter og plantesundhed.. side 46

Indholdsfortegnelse. 1. Frø og sædekorn side 3. 2. Foder-og gødningsstoffer.. side 35. 3. Planter og plantesundhed.. side 46 Statistik 2001 1 Indholdsfortegnelse 1. Frø og sædekorn side 3 2. Foder-og gødningsstoffer.. side 35 3. Planter og plantesundhed.. side 46 4. Miljøregulering.. side 60 5. EU-landbrugsordninger.. side 63

Læs mere

séàäéçåáåö=çã=~ìíçêáëéêéçé= Ñê ~å~äóëéä~äçê~íçêáéê

séàäéçåáåö=çã=~ìíçêáëéêéçé= Ñê ~å~äóëéä~äçê~íçêáéê = mä~åíéçáêéâíçê~íéí= séàäéçåáåö=çã=~ìíçêáëéêéçé= Ñê ~å~äóëéä~äçê~íçêáéê = gìäá=ommv= = = = = = = jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá Plantedirektoratet Sektor for Frø og Sædekorn Skovbrynet

Læs mere

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder Tørstofmåler til foder med elektronisk vægt Indledning Tillykke med din nye. Denne brugsanvisning beskriver, hvordan testeren skal bruges. Læs derfor brugsanvisningen grundigt inden ibrugtagning. Brugsanvisningen

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

HMI-nr. Pris ekskl. moms Pris inkl. moms Microlight kontakt 33106 DKK 400,00 DKK 500,00

HMI-nr. Pris ekskl. moms Pris inkl. moms Microlight kontakt 33106 DKK 400,00 DKK 500,00 0/1 kontakter En 0/1 kontakt er en kontakt med en tænd/sluk-funktion, der f.eks. kan erstatte venstre- eller højreklik, dobbeltklik eller hold-funktion på en computermus/trackball/joystick. Læs mere under

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Salat og dressing. Dressing. Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Børneafdelingen. Vælg dressing med højst 5 g fedt pr. 100 g.

Salat og dressing. Dressing. Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Børneafdelingen. Vælg dressing med højst 5 g fedt pr. 100 g. Salat og dressing Dressing Vælg dressing med højst 5 g fedt pr. 100 g. Færdigkøbt dressing Fedtfri dressing eller dressing med max. 5 % fedt. Dressingpulvere beregnet til omrøring med olie eller creme

Læs mere

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm RESUME for Eltra PSO-F&U projekt nr. 3136 Juli 2002 Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm Indhold af vandopløselige salte som kaliumchlorid (KCl) i halm kan give anledning til en række forskellige

Læs mere

Botaniske undersøgelser 2014 Af Johanne Fagerlind Hangaard

Botaniske undersøgelser 2014 Af Johanne Fagerlind Hangaard J. F. Hangaard 1. Introduktion Botaniske undersøgelser 2014 Af Johanne Fagerlind Hangaard 1.1 Formål Siden 2003 har der i Tarup-Davinde grusgrave været foretaget botaniske undersøgelser med jævne mellemrum.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig NEMME NEMME ÆG ÆG NU NU NEMME ÆG NU Nix pille! 15/01/14 08.56 Vi Vi har har klaret klaret det det for for dig dig Vi har klaret det for dig Salade Nicoise med grillstegt tun 4 personer Ingredienser Grillstegt

Læs mere

8. Forsegling af partier

8. Forsegling af partier Side 1 af 7 8. Forsegling af partier Ved forsegling forstås, at de enkelte enheder (f.eks. kasse, sæk, container, silo) er lukket på en sådan måde, at de ikke kan åbnes og lukkes igen, uden at forseglingen

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn

Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-31020-000020 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bjarne s frø og planter www.barney.dk bjarne-h@mail.dk

Bjarne s frø og planter www.barney.dk bjarne-h@mail.dk Såning af Grøntsager Generelt: Frøene skal sås i en dybde der svarer til frøets størrelse på den korteste led x 2. Det kan ofte betale sig at forkultivere inde, da det giver en tidligere høst, og for nogles

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2000R0930 DA 22.08.2007 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 930/2000 af 4. maj 2000 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Formler til brug i marken

Formler til brug i marken HJ 10-001 Revideret den 12. december 2005 Formler til brug i marken Anlæg Afsætning af en vinkel 5 ved brug af målebånd 3 4 Såning Gødskning Udsædsmængde (kg pr. ha) = Kg næringsstof = Plantetal/m2 TKV

Læs mere

T i l s t e d e v æ r e l s e a f P C B k a n i k k e s e s

T i l s t e d e v æ r e l s e a f P C B k a n i k k e s e s Kortlægning af PCB i byggematerialer ift. affaldshåndtering Helle Vibeke Anders en Statens Byggefors k ningsinstitut Aalborg Univers itet T i l s t e d e v æ r e l s e a f P C B k a n i k k e s e s e l

Læs mere

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder J. nr. 14-3053-000023 December 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning for procesaudit

Læs mere

Henrik Nilaus Køkkenhaver for DUMMERNIKKER Forlaget Nordmaj

Henrik Nilaus Køkkenhaver for DUMMERNIKKER Forlaget Nordmaj 1 Henrik Nilaus Køkkenhaver for DUMMERNIKKER Forlaget Nordmaj 2 Kom godt i gang med at dyrke køkkenhaven Anmeldt af Maja Grønbæk, Idenyt.dk 2013 Er du nybegynder udi kunsten at dyrke køkkenhave og vil

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

GRØNSAGER: SAVOYKÅL 7100 Savoykål tern 20 x 20 mm 7300 Savoykål strimler 10 mm 7350 Savoykål fin 7352 Savoykål mellemfin

GRØNSAGER: SAVOYKÅL 7100 Savoykål tern 20 x 20 mm 7300 Savoykål strimler 10 mm 7350 Savoykål fin 7352 Savoykål mellemfin GRØNSAGER: LØG 1001 Løg hele 1022 Løg halve 1023 Løg kvarte 1028 Løg ottendedel 1100 Løg tern 10x10x10 mm 1104 Løg store tern 18x18x18 mm 1116 Løg små tern 6 x 6 x 6 mm 1110 Løg ekstra små tern 3 x 3 x

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Freshlife. automatisk spiremaskine

Monterings- og brugsvejledning. Freshlife. automatisk spiremaskine Monterings- og brugsvejledning Freshlife automatisk spiremaskine Kære kunde Tak, fordi du har købt den automatiske spiremaskine fra Freshlife. Vi håber, at du bliver glad for dit køb og bliver inspireret

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Sikring af kvaliteten på kornlageret

Sikring af kvaliteten på kornlageret Sikring af kvaliteten på kornlageret Introduktion Kravene til fødevaresikkerhed og de produkter, vi som forbrugerne køber i butikkerne, bliver hele tiden højere. Dette gælder ikke mindst for mel- og brødprodukter.

Læs mere

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber Projektets formål: At få økologiske landmænd til at udnytte efterafgrøders potentiale maksimalt for at få: * en bedre økonomi i økologisk

Læs mere

Checkliste: Fra start til slut

Checkliste: Fra start til slut : Fra start til slut Brug nedenstående checkliste for at gøre tingene i den rigtige rækkefølge. 1) Check rammen/vævet 2) Affedtning. 3) Oprakling. 4) Placering af film og belysning. 5) Fremkaldning. 6)

Læs mere

MADSPIL FRUGT OG GRØNT

MADSPIL FRUGT OG GRØNT MADSPIL FRUGT OG GRØNT Champignon 120kj Protein 2,9g Kulhydrat 3,4g Fedt 0,3g Kostfibre 1,6g 1RE 2mg 9mg 0,8mg Agurk 51kj Protein 0,7g Kulhydrat 2,1g Fedt 0,1g Kostfibre 0,7g 5RE 14mg 21mg 0,3mg Nektarin

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003L0090 DA 24.12.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/90/EF af 6. oktober 2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn

Lovtidende A. Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn Lovtidende A Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn I medfør af 1, stk. 3, nr. 9, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2009, og 25 i lov

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 56 l

TROLLA Gødning og saltspreder 56 l TROLLA Gødning og saltspreder 56 l Artikel nr.: 12014 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling Bindende norm Side 1 af 6 Denne standard gælder kun for materiel, der også i virkeligheden er udstyret med puffere. Denne standard skal ses i sammenhæng med standard C 07 Puffere og standard B 09 Afkoblingsrampe

Læs mere

Drevet af den nyeste Dyson digitale motor

Drevet af den nyeste Dyson digitale motor Den har taget syv år at udvikle, men nu har vi opnået noget helt revolutionerende inden for motordesign en af verdens mindste, fuldt integrerede 1600 W motorer. Det var bare begyndelsen for vores nyeste

Læs mere

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk TEFAL Supergliss/Prima Strygejern Brugervejledning dansk 1 1. Apparatoversigt 1. Spraydyse 2. Vandpåfyldnings-studs anvend udelukkende vand fra hanen. 3. Ekstra-dampstøds-tast 4. Sprøjte-tast fugtning

Læs mere

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2015/16

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2015/16 Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2015/16 NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V., Tlf. 33 95 80 00 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Bestemmelser vedrørende

Læs mere

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge:

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge: Side 1 af 9 Materialer: Til én klasse skal du bruge: til hver elev: fire slags paprør, nr. 1-4 en linse et okular (sørg for at hver gruppe nogle forskellige okularer) en saks to runde stykker sort karton

Læs mere

SCANDICSAND vil igennem produktions- og organisationsoptimering fastholde muligheden for at tilbyde høj kvalitet til meget attraktive priser.

SCANDICSAND vil igennem produktions- og organisationsoptimering fastholde muligheden for at tilbyde høj kvalitet til meget attraktive priser. Virksomheden SCANDICSAND blev etableret i marts 2009, med en klar målsætning - at tilbyde prisbillige kvalitetsløsninger inden for børsteslibning til træ- metalog plastindustrien. SCANDICSAND sikrede sig

Læs mere

KOPIARK 1-12 2.-4. KLASSETRIN

KOPIARK 1-12 2.-4. KLASSETRIN KOPIARK 1-12 2.-4. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag.

Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag. Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag. Før du går i gang. Har du undersøgt grunden for nedgravet ledning og rør? Har du det fornødne værktøj? Du skal bruge: En impact akkudrill,

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Mejeriprodukter og mere frugt

Mejeriprodukter og mere frugt Mejeriprodukter og mere frugt Bilag Side 1 Morgenfrisk Frugtyoghurt (4 pers.) 8 dl yoghurt naturel af letmælk eller skummetmælk 200 g frugt, fx banan, melon, appelsin, æble, bær 25 g. mandler Vælg én eller

Læs mere