EU efter forfatningsnej et; den økonomiske rationalitet i EU-borgeres støtte til EU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU efter forfatningsnej et; den økonomiske rationalitet i EU-borgeres støtte til EU"

Transkript

1 EU efter forfatningsnej et; den økonomiske rationalitet i EU-borgeres støtte til EU Bacheloropgave i Public choice og offentlig politik, ved Gert Tinggaard Svendsen, Institut for Statskundskab, Århus Universitet. Henrik Seeberg, (Årskortnummer: XXXXXXX) juni, 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE ABSTRACT INDLEDNING EU-BORGERES STØTTE TIL EU I ET PUBLIC CHOICE PERSPEKTIV EU-STØTTE SOM EN ØKONOMISK-RATIONEL VURDERING AF DET POLITISKE SYSTEMS FUNKTION (PRIMÆRTESEN, H1). 7 En vurdering betinget af den nationale kontekst... 8 En vurdering ikke-betinget af den nationale kontekst EU-STØTTEN SOM IKKE-ØKONOMISK RATIONALITET (ALTERNATIVTESEN, H10) OPERATIONALISERING OG MÅLING METODISKE OVERVEJELSER ANALYSE AF DETERMINANTER FOR BORGERNES EU-STØTTE HVAD BETYDER VURDERINGEN BETINGET AF DEN NATIONALE KONTEKST FOR EU-STØTTEN? HVAD BETYDER VURDERINGEN IKKE-BETINGET AF DEN NATIONALE KONTEKST FOR EU-STØTTEN? HVAD BETYDER DEN BETINGEDE OG DEN IKKE-BETINGEDE VURDERING SAMLET FOR EU-STØTTEN? HVORDAN ER BORGERENS INFORMATIONSGRUNDLAG I FORHOLD TIL EU-STØTTEN? HVAD BETYDER IKKE-ØKONOMISK RATIONALITET OG RATIONEL IGNORANCE FOR EU-STØTTEN? DISKUSSION AF IMPLIKATIONER FOR EU IMPLIKATIONER GENERELT FOR EU'S VIDERE UDVIKLING IMPLIKATIONER SPECIFIKT FOR EU'S TÆNKEPAUSE FREM MOD EN NY TRAKTAT KONKLUSION LITTERATURLISTE

2 Abstract. The public s rejection of the European Constitution in 2005 has challenged the continuing adaptation of the European Union s political system to new circumstances. An adaptation that is necessary for the EU to perform optimally. But apparently any changes of the status quo depend on the public support. This paper contributes to the pause of thought by examining what determines public support for the EU. Through regression analysis of the Eurobarometer survey from 2006 it is clear that individual support is determined to a large extend by economic rationality. The influence of this factor is unambiguous and substantial compared to rational ignorance and non-economic rationality: The likelihood of support for the EU increases as the satisfaction with democracy and responsiveness in and output from the EU-decision making process increases. Trust in the EU-institutions and the national net receipts from the EU also contribute to raise satisfaction. These perceptions reflect individual, economic costs and benefits. These costs and benefits are consequences of how the European political system works. This result implies that a treaty is urgent. Furthermore it implies that EU can raise public support by making the public better informed and by drafting a reasonable treaty which proves the EU s momentum. 2

3 1. Indledning Frankrigs og Hollands borgere forkastede i 2005 EU's forfatningstraktat inden Danmark, Storbritannien og andre medlemslande nåede at sende forfatningen til folkeafstemning. Løbende reformer som denne af EU's politiske system er nødvendige for EU's fulde funktionsdygtighed. Forkastelsen af forfatningen har blokeret for en sådan reform. Det stiller EU i en vanskelig situation; hvordan skal EU foretage de nødvendige justeringer og genvinde momentum? EU s stats- og regeringschefer besluttede i kølvandet på folkeafstemningerne at indlede en tænkepause i EU for at afklare dette spørgsmål. EU's borgere har med forkastelsen af forfatningen vist, at de ikke blot stiller en permissive consensus til rådighed for EU s beslutningstagere i EU's videre udvikling (Anderson, 1998: 570). Borgernes støtte til EU må i stedet anses for en nødvendig betingelse og dermed en helt essentiel faktor for EU's videre udvikling. Det virker for EU's videre udvikling derfor nødvendigt at nå til en større forståelse af determinanterne for borgernes EU-støtte. Denne opgave bidrager således konstruktivt til EU's tænkepause; ud fra en public choice tilgang er denne opgaves problemstilling at teste økonomisk-rationelle determinanter for EUborgernes støtte til EU samt at diskutere implikationerne af dette for EU's videre udvikling. Opgaven fokuserer på disse determinanter frem for andre i borgernes EU-støtte af såvel empiriske som teoretiske grunde. Empirisk vil det være et betydeligt bidrag til EU's videre udvikling, hvis disse determinanter findes betydningsfulde. Det vil give en vital indsigt i, hvordan EU selv påvirker borgernes EU-støtte. Teoretisk bidrager opgavens problemstilling og tilgangsvinkel til litteraturen ved at adskille og teste økonomisk rationalitet gennem flere forskellige mekanismer i den samme model samt at analysere betydningen af borgerens informationsgrundlag for disse mekanismer. Indvirkningen af økonomisk rationalitet på EU-støtten samt informationens betydning for dette påvirkningsforhold er således et stærkt underbelyst område i litteraturen. Behandlingen af problemstillingen baseres på Eurobarometer 65.2 gennemført i foråret 2006 som interviews med EUborgerne (Eurobarometer). Opgaven er afgrænset sådan, at den økonomiske rationalitet i EU-borgernes støtte til EU er opgavens omdrejningspunkt. Da opgavens helt centrale element, økonomisk rationalitet, knytter sig til EU-borgerne på et individniveau, afgrænses opgaven yderligere til at forklare variationerne i EUstøtten på mikroniveau og således ikke på makroniveau ud fra forskelle mellem EU's medlemslande. Opgavens problemstilling og afgrænsning illustreres i figur 1. 3

4 Figur 1, Oversigt over problemstilling og afgrænsning. Rationel ignorance Økonomisk rationalitet Ikkeøkonomisk rationalitet EU-borgeres støtte til EU EU s videre udvikling Opgaven er jævnfør figuren struktureret sådan, at der først udledes ti hypoteser om determinanter for borgernes EU-støtte. Hypoteserne udledes på baggrund af en teoretisk diskussion af mulighederne for rationel ignorance og økonomisk rationalitet i borgernes EU-støtte. Herefter testes, om hypoteserne kan forklare variationen i borgernes EU-støtte (fokus på kassens indhold hertil). Afsluttende diskuteres implikationerne af hypotesetestens resultater for EU's videre udvikling (fokus på pilen fra kassen). 2. EU-borgeres støtte til EU i et public choice perspektiv I det følgende behandles EU-borgernes støtte til EU i et public choice perspektiv (Nannestad, 1991: 419). Denne tilgang, at borgernes EU-støtte bestemmes af økonomisk rationalitet, bygger på en agenttype, som defineres ved tre grundlæggende antagelser (Nannestad, 1991: 422; Svendsen, 2003: 6). Den første antagelse er, at borgeren er rationelt, økonomisk egennyttemaksimerende i den forstand, at borgeren altid søger at maksimere sin egen økonomiske situation. Borgeren vil deraf i enhver situation træffe beslutninger ud fra, om de samlede, økonomiske gevinster ved denne beslutning overstiger omkostningerne. Den anden antagelse er, at borgeren, som en nødvendig forudsætning for, at denne kan handle økonomisk rationelt, har et fuldt informationsgrundlag at træffe sine beslutninger ud fra. Borgeren må kende alternativerne til og konsekvenserne af sine beslutninger. Den tredje antagelse er, at borgeren har en lang tidshorisont således, at borgeren kan handle økonomisk rationelt på baggrund af forventninger om fremtidige, individuelle, økonomiske konsekvenser af sit valg. I en public choice optik er den umiddelbart mest naturlige forventning til borgeren på baggrund af de tre antagelser, at denne helt undlader at tage stilling til sin grad af EU-støtte. Det 4

5 skyldes, at de individuelle omkostninger ved at træffe dette valg overstiger gevinsterne. Argumentet er således parallelt til Mancur Olsons interessegruppeteori, hvori borgere forventes at free-ride, når det angår offentlig politik, dvs. at ignorere offentlig politik, særligt det at stemme ved valg, fordi det rationelt set ikke kan betale sig (Brennan og Hamlin, 2001: 126; Olson, 1991: 132). Hermed sidestilles handlingen at tage stilling til sit niveau af EU-støtte altså med handlingen at stemme ved valg, fordi begge handlinger vedrører det at engagere sig aktivt i anliggender, som rækker ud i det offentlige rum. Gevinsterne ved at tage stilling til sin grad af EU-støtte følger af, at denne stillingtagen i sidste ende kan influere på outputtet fra EU's politiske system (Hix, 2007: 133). Det skyldes, at indretningen af institutionerne, herunder beslutningsprocedurerne, kan påvirke hvilket output, EU i sidste ende leverer til sine borgere. Borgerne påvirker indretningen af institutionerne gennem deres EU-støtte, når de afviser eksempelvis den nye forfatningstraktat, hvormed den nuværende kompetencefordeling mellem EU's institutioner og mellem EU og medlemslandene fastholdes. Borgeren kan ved sit engagement således forsøge at sikre et så hensigtsmæssigt output som muligt. Men et hensigtsmæssigt output fra EU er et kollektivt gode (Olson, 1991: 130). Gevinsterne fra dette deles således mellem alle borgere, hvorved de individuelle gevinster bliver marginale (Azfar, 2001: 64). Ydermere er sandsynligheden marginal for, at en enkelt borgers tilkendegivelse af støtte ændrer på status quo. Dette gør blot en eventuel gevinst ved at engagere sig endnu mindre betydningsfuld (Downs, 1957: 267), fordi bidraget til at skabe hensigtsmæssigt output er stærkt begrænset. Modsat er de individuelle omkostninger mere end blot marginale. Det skyldes, at hensigtsmæssige outputs kræver den rigtige kompetencefordeling både mellem EU s institutioner og i forhold til medlemslandenes institutioner. At være i stand til at søge denne optimale kompetencefordeling gennem sin grad af EU-støtte, kræver fuld information for at skille rigtigt fra forkert. Omkostningen ved at opnå fuld information deles ikke mellem alle borgere, men hviler på den enkelte alene. Dermed er omkostningerne mere end blot marginale. Antagelserne om økonomisk rationalitet og fuld information gør det derfor rationelt at ignorere at tage stilling til sin grad af EU-støtte. Når borgeren undlader at tage stilling til sit niveau af EU-støtte, kan borgeren således siges at være rationelt ignorant. Det foreliggende datasæt gør det imidlertid vanskeligt at efterprøve forventningen om rationel ignorance tilfredsstillende, idet grundlaget er interviews, hvor borgerne anmodes om at svare på alle spørgsmål. Rationel ignorance burde her give sig udslag i, at borgeren konsekvent svarer ved ikke til alle spørgsmål omhandlende borgerens opbakning til EU. Eller alternativt at borgeren bevidst svarer tilfældigt for dermed at minimere sin indsats i at tage stilling til sin grad af EU-støtte. Det vil opfattes 5

6 som upassende, hvis borgeren med overlæg nægter at tage stilling til de spørgsmål, som denne forinden interviewet har indvilget i at svare på. Interviewsituationen udelukker dermed at svare ved ikke. Den anden mulighed er statistisk uholdbar at teste, da verifikationskriteriet er mængden af uforklaret variation i borgernes EU-støtte, da borgerens tilfældige svar ikke ville give nogen systematik i svarerne på interviewet. Uforklaret variation kan skyldes en hvilken som helst alternativ forklaringsfaktor, og det vil derfor være umuligt at finde støtte til tesen. Falsifikation er ligeledes urealistisk, da det vil kræve, at der ikke findes uforklaret variation i modellen. Der er således praktiske vanskeligheder ved at teste tesen om rationel ignorance. Dernæst er det interessant, om det virkelig kan passe, at det ud fra antagelserne om økonomiske rationalitet slet ikke kan betale sig for borgeren at tage aktiv stilling til sit niveau af EUstøtte? Denne opgave skriver sig inden for public choice litteraturen op mod den gængse forventning (rationel ignorance) til borgerens EU-støtte ved at hævde, at denne ikke kan være dækkende alene. Således argumenteres i det følgende for, at det er økonomisk rationelt for borgeren at forholde sig til sit niveau af EU-støtte. Dernæst uddybes det på hvilken måde, økonomisk rationalitet træder frem. På denne baggrund fremsættes henholdsvis en primærtese og otte underliggende sekundærteser. Afslutningsvis fremsættes en ikke-rationel alternativtese som kontrol. Af de beskrevne praktiske årsager testes rationel ignorance ikke i denne opgave. Nedenstående figur 2 kan skabe et overblik over de teoretiske forventninger. 6

7 Figur 2, Hypoteseoversigt. Rationel Ignorance Betinget (H2) Output (H3) Demokrati (H4) Tillid EU Nationalt (H1) Økonomisk Rationalitet EU-støtte (H5) EU-nettomodtager (H6) EU-responsivitet Ikke-betinget (H7) Politisk ståsted (H8) Beskæftigelse (H9) Uddannelse (H10) Ikke-økonomisk Rationalitet Tilhørsforhold Livskvalitet 2.1 EU-støtte som en økonomisk-rationel vurdering af det politiske systems funktion (primærtesen, H1) I det følgende argumenteres for, at omfordelingsaspekterne for EU-borgerne af EU-output er så betydelige, at outputtet ikke kan betragtes som et rent kollektivt gode. EU omfordeler samfundets knappe goder på flere måder. Det kan enten være som en regulering via lov eller via økonomiske incitamenter i afgifter. Det kan være som et produceret eller finansieret kollektivt gode betalt via EUbudgettet. Eller det kan være som en direkte omfordeling via transfereringer (Barr, 2004: 72f). Således regulerer EU's direktiver det indre marked med økonomiske konsekvenser for den enkelte EU-borger til følge. På den måde påvirkes EU-borgerens pengepung i en sådan grad af EU-output, at borgeren henter mere end blot en marginal del af gevinsten af EU-output. Det er således rationelt for borgeren 7

8 at søge at påvirke kompetencefordelingen gennem sin stillingtagen til sin grad af EU-støtte frem for udelukkende at stille sig rationelt ignorant. EU-borgeren ligner til forveksling derfor en rent-seeker (McChesney, 2001: 380). Der kan med Olsons ord være så stærke selektive incitamenter ved at være aktiv i klubben, EU (Olson, 1965: 61), at free-riding (dvs. rationel ignorance) medfører en forbigået gevinstmulighed ved aktiv stillingtagen, som er for stor for borgeren. Incitamenterne til stillingtagen overskygger, at borgerens støtteniveau fortsat kan siges kun at have en marginal betydning for eventuelle ændringer i kompetencefordelingen og dermed eventuelt for EU-outputtet. Dette gør, at en borgers tilkendegivelse af støtte til EU som politisk system ikke blot er en gratis ytring. Det er en beslutning, som kan få klare økonomiske konsekvenser for borgeren, fordi borgerens EU-støtte i sidste ende kan påvirke EU-outputtet. Det vil derfor ikke være rationelt af den enkelte borger at ignorere at tage stilling til EU, da EU ikke er ubetydelig for den enkelte. Således forventes det, at den enkelte borger støtter EU, hvis borgeren på baggrund af økonomiske præstationer frem til nu vurderer, at EU leverer output i overensstemmelse med borgerens økonomiske præferencer. Dette ræsonnement kræver, at borgeren har tilstrækkelig viden om EU-forhold til at gennemskue konsekvenserne af sit valg. Primærtese (H1): EU-borgere har høj viden om EU og baserer deres EU-støtte på økonomisk-rationelle vurderinger af funktionen af EU s politiske system. Primærtesens første komponent, borgerens informationsgrundlag om EU, testes selvstændigt ved at se på, hvorvidt antagelsen om fuld information er opfyldt. Gyldigheden af primærtesens anden komponent, den økonomisk-rationelle vurdering, følger af testen af sekundærteserne. Disse uddyber, hvordan borgerne formodes at vurdere EU, dvs. udspecificerer hvilke økonomisk-rationelle determinanter, der evt. styrer borgernes EU-støtte. Det formodes, at EU-støtte baseres på, at EUborgeren økonomisk rationelt vurderer EU's funktion som politisk system betinget af og ikke-betinget af den nationale kontekst (Kritzinger, 2003: 221f). En vurdering betinget af den nationale kontekst Det kan synes usandsynligt, at borgeren vurderer EU s evne til at levere output i overensstemmelse med egne, økonomisk præferencer uafhængigt af en evaluering af, hvordan det politiske system i borgerens hjemland fungerer, dvs. vurderingen er betinget af den nationale kontekst (Sanchez-Cuenca, 2000: 152; Kritzinger, 2003: 223). Hvis borgeren støtter EU, stiger sandsynligheden for, at EU tilføres flere beslutningskompetencer, som tidligere argumenteret for. Logikken er altså, at borgeren bruger 8

9 EU som et alternativ til hjemlandet, hvis borgeren generelt er utilfreds med, hvordan hjemlandets politiske system fungerer (Hix, 2005: 13). Borgeren ser således EU som en alternativ vej til hjemlandets politiske system til at maksimere muligheden for det ønskede output. Alternativomkostningen ved at støtte EU falder med utilfredsheden med hjemlandet, fordi muligheden, for at opnå noget bedre end det EU tilbyder, indskrænkes. Ligeledes stiger muligheden for et mere foretrukket output gennem EU med denne utilfredshed. Forventningen om et bedre output må dernæst formodes at stige, des større borgerens tilfreds er med EU's politiske system (Sanchez- Cuenca, 2000: 149f; Kritzinger, 2003: 226; Hix, 2007: 133f). Denne vurdering af hjemlandet over for EU sker på tre punkter (inspireret af Rohrschneider, 2002: 465). For det første forventes det politiske systems kapacitet til at levere et output, som maksimerer borgerens økonomiske situation, at være betydende for borgerens EU-støtte (Rohrschneider, 2002: 463f). Hvis borgeren efter egen opfattelse opnår sit foretrukne output via hjemlandets system, vil det være mindre tilbøjelige til at forvente, at transferering af autoritet til EU-niveau vil producere bedre output end det, borgeren allerede opnår fra det nationale system (Hix, 2007: 135). Første sekundærhypotese (H2): EU-støtten stiger med utilfredsheden henholdsvis tilfredsheden med det relevante output fra hjemlandets politiske system og EU s politiske system. For det andet forventes tilfredsheden med demokratiet, dvs. med den proces, som fører til output, at påvirke borgerens EU-støtte (Rohrschneider, 2002: 463f). En demokratisk beslutningsproces bag outputtet er borgerens bedste garant mod inefficiente, forfordelende politiske beslutninger. Det skyldes, at risikoen for capture minimeres (Hix, 2005: 69; Azfar, 2001: 77), og således maksimeres mængden af kollektive goder. Samtidig sikrer en demokratisk beslutningsproces de mest langsigtede muligheder for, at borgerens præferencer tilgodeses. Borgeren vil derfor søge den mest demokratiske beslutningsproces. Anden sekundærhypotese (H3): EU-støtten stiger med utilfredsheden henholdsvis tilfredsheden med hjemlandets demokrati og EU s demokrati. For det tredje forventes tilliden til det politiske systems institutioner at påvirke borgerens EU-støtte. Sandsynligheden stiger for, at borgeren stilles økonomisk dårligere, hvis de output-ansvarlige 9

10 institutioner ikke allokerer samfundets ressourcer på en retfærdig måde, men er utroværdige (Sanchez- Cuenca, 2000: 161). Mulighederne er normalt begrænsede for, at den almindelige borger opnår forfordeling og dermed større individuelle, økonomiske gevinster end de efterfølgende omkostninger ved samfundstabet fra samme forfordeling. Det vil derfor som udgangspunkt være rationelt for borgeren at søge en ikke-korrupt beslutningsproces. Borgeren vil således foretrække at give størst beslutningskompetence til det politiske system (enten hjemlandets eller EU's), som borgeren finder mest tillidsvækkende. Tredje sekundærhypotese (H4): EU-støtten stiger, når tilliden til EU s institutioner og de nationale institutioner henholdsvis stiger og falder. Som følge af begrænsninger i datasættet testes ikke for effekten på EU-støtten af borgerens opbakning til den siddende, nationale regering og således tilfredsheden med det nuværende politiske systems funktion, som et ellers oplagt fjerde punkt (Anderson, 1998: 577; Hix, 2007: 137). En vurdering ikke-betinget af den nationale kontekst Der kan også argumenteres for, at borgeren på en række punkter vurderer, hvorvidt denne enten på makro- eller mikroniveau vinder eller taber ved EU, uden at EU spilles ud mod den nationale kontekst. Det betyder, at den økonomiske rationalitet i borgerens EU-støtte på disse punkter ikke er betinget af en vurdering af hjemlandets politiske system. På makroniveau er borgeren for det første økonomisk rationel i den forstand, at EU-støtten styres af borgerens opfattelse af, om hjemlandet samlet set vinder eller taber økonomisk ved sit EUmedlemskab (Anderson og Reichert, 1996: 246; Sanchez-Cuenca, 2000: 160). Sandsynligheden, for at borgeren selv i sidste ende stilles bedre økonomisk, stiger alt andet lige, hvis borgerens hjemland økonomisk modtager mere netto, end det giver til EU, dvs. regnskabet med EU er positivt. Fjerde sekundærhypotese (H5): Borgerens EU-støtte stiger, hvis det er borgerens opfattelse, at dets land er nettomodtager frem for nettobidrager til EU. På makroniveau er borgeren for det andet økonomisk rationel på den måde, at dennes EU-støtte afhænger af, hvorvidt EU varetager egne såvel som landets interesser tilfredsstillende. Hvis EU opfattes som ikke-responsiv, må det tages som et tegn på, at borgeren mener, at EU bremser 10

11 varetagelsen af dennes interesser og dermed muligheden for økonomiske gevinster. Det handler altså i direkte forlængelse af ovenstående hypotese mere om, hvorvidt borgeren føler sig snydt end om EU s generelle lydhørhed. Femte sekundærhypotese (H6): Borgerens EU-støtte stiger, des mere responsiv EU opfattes af borgeren. På mikroniveau er den første formodning, at borgeren uafhængigt af den nationale kontekst fastlægger sin EU-støtte ud fra, hvor stor afstanden er mellem borgerens idealpræference og det reelle EU-output. I det lange løb vil EU-outputtet generelt forventes at ligge tæt på den europæiske medianvælgers præferencer. Det vil være irrationelt at overlade beslutningskompetencen til aktører styret af medianvælgerens præferencer, hvis borgeren foretrækker en divergerende policy i forhold til den europæiske medianvælger (Hix, 2007: 134). Sjette sekundærhypotese (H7): EU-støtten falder med afstanden mellem borgerens og den europæiske medianvælgers outputpræferencer. På mikroniveau er den anden formodning, at den økonomiske integration i EU med det indre marked har fordelingsmæssige konsekvenser for den enkelte EU-borger givet antagelsen om, at EU-output har en direkte indflydelse på den enkelte borgers økonomiske situation (Gabel og Palmer, 2005: 6; Sanchez-Cuenca, 2000: 150). Den første gruppe EU-borgere, studerende, ledere samt højtuddannede stilles bedre ved arbejdskraftens frie bevægelighed, fordi deres studie- og/eller jobmuligheder forøges. Det skyldes, at de i kraft af deres højere uddannelse og bedre færdigheder nemmere tilpasser sig det indre markeds spilleregler. Ligeledes giver det indre markeds friere handel butiks- og virksomhedsejere bedre muligheder for at afsætte deres vare samt mulighed for billigere inputs. De må derfor også antages blandt vinderne. Den anden gruppe EU-borgere, faglærte og ufaglærte, manuelle arbejdere stilles mere udsat i lande med høje minimumslønninger, fordi deres arbejdspladser er truet som følge af eventuelle virksomhedsflytninger. Modsat i lande med lave lønninger stilles denne gruppe bedre givet de mange nye arbejdspladser og den større efterspørgsel efter deres arbejdskraft. 11

12 Den tredje gruppe EU-borgere, borgere i den erhvervsaktive alder, som står uden for arbejdsmarkedet og dermed er afhængige af offentlige overførselsindkomster, stilles ringere givet det større pres på velfærdsstaten. De har med deres ringere kvalifikationer vanskeligheder ved at udnytte gevinsterne ved det indre marked. De vil samtidig opleve begrænsede overførselsindkomster, fordi de nationale velfærdsstater begrænses af Den Europæiske Centralbanks anti-inflationære politik samt konkurrencen om den laveste skattesats, som giver fiskale begrænsninger på national socialpolitik (Gabel og Palmer, 1995: 6). Den fjerde gruppe EU-borgere, fiskere og landmænd, stilles bedre, fordi de modtager direkte økonomisk støtte til deres erhverv fra EU's budget (Anderson og Reichert, 1998: 234). Syvende sekundærhypotese (H8): Manuelle arbejdere i lande med lave minimumslønninger samt studerende, ledere, højtuddannede, ejere, fiskere og landmænd er mere tilbøjelige til at støtte EU end manuelle arbejdere i lande med høje minimumslønninger samt arbejdsløse og førtids- og invalidepensionister. Ottende sekundærhypotese (H9): EU-støtten stiger med uddannelsesniveauet. 2.2 EU-støtten som ikke-økonomisk rationalitet (alternativtesen, H10) For at styrke testen af primær- og sekundærteserne fremsættes en alternativtese. Den bygger på, at tilhørsforholdet til hjemlandet og til EU samt borgerens opfattelse af sin egen livskvalitet i litteraturen anvendes som den mest almindelige, alternative forklaring til den økonomisk-rationelle (Carey, 2002; Hooghe og Marks, 2004, 2005). Alternativtese (H10): EU-støtten stiger, des svagere tilhørsforhold til hjemlandet, des stærkere EU-tilhørsforhold og des større livskvalitet. Desuden kontrolleres i hypotesetesten for køn og alder, da disse variable oftest inddrages i analyser på individniveau. Ydermere kontrolleres for forskellen mellem at være borger i et gammelt og nyt (optaget efter 1995) medlemsland, idet tidligere analyser har vist, at borgerne adskiller sig på denne faktor (Tucker et.al., 2002: 558f). Det tyder af litteraturen ikke på, at andre oplagte faktorer end disse alternative umiddelbart kan forklare variationen i borgernes EU-støtte. 12

13 Opsamlende forventes det, at borgeren tager stilling til sin grad af EU-støtte, fordi output fra EU gør, at det kan betale sig. Borgeren baserer sin EU-støtte på økonomisk-rationelle vurderinger af funktionen af EU's politiske system (primærtesen). Vurderingen kan formodes både at være afhængig af den nationale kontekst og rette sig mod EU alene (sekundærteserne). Efter operationalisering og måling af de relevante variable testes teserne. 3. Operationalisering og måling I det følgende præsenteres de variable, som bruges til at teste de fremsatte hypoteser. Analysens afhængige variabel, borgerens EU-støtte, operationaliseres som borgerens tilkendegivelse af, om borgeren er for eller imod, at EU s nuværende beslutningskompetencer fastholdes eller evt. udbygges. Hvis borgeren tilkendegiver fuld EU-støtte, stiger sandsynligheden for, at EU s beslutningskompetence fastholdes eller udbygges, dvs. at integration i EU øges. Støtten til EU operationaliseres således gennem konstruktionen af et refleksivt indeks bestående af spørgsmål 1, hvor borgeren forholder sig til EU s beslutningskompetence på en række områder, samt hvorvidt borgeren generelt er for eller imod EU. Hvis EU-borgeren er for EU samt en øget beslutningskompetence til EU, formodes det hermed, at EU-borgeren generelt støtter EU. Det, at der i indeksets variable ikke spørges til konkrete, siddende EU-forsamlinger, gør, at de samlede borgeres støtte til EU med rimelighed kan tages som et udtryk for EU s legitimitet, dvs. om EU har opbakning i al almindelighed blandt EU-borgerne. Indekset måler EU-støtten på en skala fra 0 (ingen støtte) til 1 (fuld støtte). Operationalisering og måling af hypoteserne for vurderingen betinget af den nationale kontekst fremgår af tabel 1. Til tabellens operationaliseringer og målinger kan knyttes flere kommentarer. Der kan ved operationaliseringen af borgerens tilfredshed med det politiske systems output være en mulighed for en systematisk skævvridning mod en mere positiv bedømmelse af EU end af hjemlandet. Det skyldes den lille forskel i spørgsmålsformuleringen, at spørgsmålene omkring EU retter sig mod tilfredsheden med EU's rolle på de pågældende områder, mens spørgsmålene omkring hjemlandet retter sig mere mod tilfredsheden med den faktiske situation på disse områder. Således kan borgeren sagtens tilkendegive utilfredshed med den nuværende situation i landet og samtidig vurdere EU s politiske systems rolle positiv. Variablen vurderes således valid med dette forbehold. Videre inkluderer operationaliseringen af borgerens tillid til de politiske institutioner ikke aktører i det politiske system og kan derfor siges uafhængigt af aktuelle, siddende aktører at dække over tillid til det politiske system generelt. Dette styrker variablens validitet og dermed gyldigheden af analysens 1 Spørgsmål Qa11a,Qa16b,Qa30,Qa32 (Eurobarometer). 13

14 konklusioner, fordi det sikrer, at variablen kun i lav grad er følsom over for borgerens mening om aktuelle aktører. Tabel 1, Operationalisering og måling af hypoteser for den betingede vurdering. Variabel Spm. Operationalisering Måling EU-output Qa29 Et refleksivt indeks konstrueres, som afspejler borgerens vurdering af, om EU spiller en positiv eller negativ rolle i forhold til miljø, samfundsøkonomi, uddannelse og beskæftigelse i borgerens hjemland. 0, negativ til 1, positiv. Nationalt output Qc1, Qc2 Et refleksivt indeks bygger på spørgsmål til, om borgeren er tilfreds med den nuværende situation i hjemlandet inden for miljø, samfundsøkonomi, uddannelse og beskæftigelse, dvs. det nationale, politiske systems performance. 0, utilfreds til 1, tilfreds. Tillid til EUinstitutioner Qa10 Et refleksivt indeks måler EU-borgerens tillid til hver af institutionerne i EU s politiske system. 0, ingen tillid til 1, fuld tillid. Tillid til nationale institutioner Qa10, Qa25 Et refleksivt indeks måler EU-borgerens tillid til hver af institutionerne i det nationale, politiske system. 0, ingen tillid til 1, fuld tillid. Tilfredshed med EUdemokrati Qa34 Variablen bruger et spørgsmål, hvor borgeren tilkendegiver sin tilfredshed med demokratiet i EU s politiske system. 0, utilfredshed til 1, tilfredshed. Tilfredshed med det nationale demokrati Qa34 Variablen bruger et spørgsmål, hvor borgeren tilkendegiver sin tilfredshed med demokratiet i hjemlandets politiske system. 0, utilfredshed til 1, tilfredshed. Spm.: Det anvendte spørgsmål eller spørgsmålsbatteri i spørgeskemaet (Eurobarometer). Den sidste kommentar er, at operationaliseringen af borgerens tilfredshed med demokratiet ikke specificerer institutioner, fx parlamentet, eller aktører, fx politikere, som konkrete elementer i demokratiet og må derfor antages at være en mere grundlæggende bedømmelse af borgeren udover den aktuelle, konkrete kontekst. Da variablen kun i meget begrænset omfang påvirkes af de aktuelle institutioners performance, styrkes validiteten. Operationalisering og måling af hypoteserne for vurderingen ikke-betinget af den nationale kontekst fremgår af tabel 2. 14

Kan man uddannes til tillid?

Kan man uddannes til tillid? Kan man uddannes til tillid? Abstract This paper examines whether education has an active role in fostering trust, or if the often proved relationship between education and social trust is determined by

Læs mere

Fortjenstfuldhedsheuristikken: Et led i konsistent holdningsdannelse

Fortjenstfuldhedsheuristikken: Et led i konsistent holdningsdannelse Fortjenstfuldhedsheuristikken: Et led i konsistent holdningsdannelse Bachelorprojekt Forår 2011 Institut for statskundskab Aarhus universitet Indholdsfortegnelse 0. Abstract... 2 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR LINEÆR REGRESSION OG VARIANSANALYSE EFTER MINDSTE KVADRATERS METODE

FORUDSÆTNINGER FOR LINEÆR REGRESSION OG VARIANSANALYSE EFTER MINDSTE KVADRATERS METODE FORUDSÆTNINGER FOR LINEÆR REGRESSION OG VARIANSANALYSE EFTER MINDSTE KVADRATERS METODE AF RUNE STUBAGER & KIM MANNEMAR SØNDERSKOV 5. udgave, januar 2011 DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE Aarhus University

Læs mere

Resultatløn lig kvalitet?

Resultatløn lig kvalitet? - et projekt om resultatløn og sagsbehandling i Vollsmose (71.566 Anslag, svarende til 29,8 normalsider) Udarbejdet af: Rebekka Amos Taaensen Stine Malmskov Ulrik Ullits Krogh Vejleder: Bent Eisenreich

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

LO-dokumentation Nr. 3 / 2011. Hvem organiserer sig Forklaringer på medlemskab af fagforeninger og a-kasser

LO-dokumentation Nr. 3 / 2011. Hvem organiserer sig Forklaringer på medlemskab af fagforeninger og a-kasser LO-dokumentation Nr. 3 / 2011 Hvem organiserer sig Forklaringer på medlemskab af fagforeninger og a-kasser LO-dokumentation Nr. 3/2011 November 2011 Hvem organiserer sig Forklaringer på medlemskab af fagforeninger

Læs mere

Ulf Hjelmar, Lene Holm Pedersen og Mats Joe Bordacconi. Det unødige bureaukrati sammenhængen med motivation, innovation og organisatoriske forhold

Ulf Hjelmar, Lene Holm Pedersen og Mats Joe Bordacconi. Det unødige bureaukrati sammenhængen med motivation, innovation og organisatoriske forhold Ulf Hjelmar, Lene Holm Pedersen og Mats Joe Bordacconi Det unødige bureaukrati sammenhængen med motivation, innovation og organisatoriske forhold Publikationen Det unødige bureaukrati sammenhængen med

Læs mere

Hvorfor stiger tilliden?

Hvorfor stiger tilliden? politica, 44. årg. nr. 1 2012, 87-110 Peter Thisted Dinesen og Kim Mannemar Sønderskov 1 Hvorfor stiger tilliden? I modsætning til tendensen i mange lande har Danmark i løbet af de seneste tre årtier oplevet

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Der er forskellige forhold, der tilsammen

Der er forskellige forhold, der tilsammen Hvorfor er der så kvindelige ledere i centraladministrationen Helle Bach og Peter Sidelmann Hvorfor bliver kvinder ikke ledere i samme omfang som mænd? Skyldes det, at de har de forkerte job de forkerte

Læs mere

Dansk ledelse anno 2008

Dansk ledelse anno 2008 Dansk ledelse anno 2008 Det Danske Ledelsesbarometer Statusrapport Det Danske Ledelsesbarometer Dansk ledelse anno 2008 Statusrapport Handelshøjskolen, Århus Universitet Ledernes Hovedorganisation Rapporten

Læs mere

Døgnarbejde i kommuner. En spørgeskemaundersøgelse af organisering af og holdninger til døgnarbejde på ældre- og socialområdet

Døgnarbejde i kommuner. En spørgeskemaundersøgelse af organisering af og holdninger til døgnarbejde på ældre- og socialområdet Matilde Høybye-Mortensen, Kenneth Lykke Sørensen og Lotte Bøgh Andersen Døgnarbejde i kommuner En spørgeskemaundersøgelse af organisering af og holdninger til døgnarbejde på ældre- og socialområdet Døgnarbejde

Læs mere

Heuristisk holdningsdannelse

Heuristisk holdningsdannelse Vejleder: Michael Bang Petersen Antal ord: 53.437 Heuristisk holdningsdannelse vælgerrationalitet, informationer & værdier Vælgernes muligheder for at danne et kompetent holdningsgrundlag for at stemme

Læs mere

Forord. God læselyst!

Forord. God læselyst! Forår 2010 Størrelsen og gørelsen - Afgifter på danske virksomheders elforbrug Projektrapport, K2 Tek-Sam, Roskilde Universitet Ian MacFarlene Joyce, Mikkel Busck, Morten Smith, Steffen Bo Trzepacz & Therese

Læs mere

Aktivering og den danske arbejdsmarkedsmodel

Aktivering og den danske arbejdsmarkedsmodel Nationaløkonomisk Tidsskrift 151 (2013): 278-293 Aktivering og den danske arbejdsmarkedsmodel Torben Tranæs Rockwool Fondens Forskningsenhed, mail: tt@rff.dk RESUMÉ: Synspunktet i det følgende er, at (1)

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Konsekvenserne for løn og beskæftigelse

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Konsekvenserne for løn og beskæftigelse Arbejdspapir 16 Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Konsekvenserne for løn og beskæftigelse Nikolaj Malchow-Møller Jakob Roland Munch Jan Rose Skaksen Rockwool Fondens Forskningsenhed København 2007 Udenlandsk

Læs mere

Kreditpolitik før og under krisen

Kreditpolitik før og under krisen Kreditpolitik før og under krisen En empirisk analyse Økonom Palle Sørensen Student Rasmus Bisgaard Larsen Student Jonas Korsgaard Christiansen 16/06/2014 1 Introduktion Dette studie forsøger at vurdere

Læs mere

Kategori: Forskningsbaseret paper

Kategori: Forskningsbaseret paper Hvor skaber forskellige redskaber effekt i arbejdet med lederudvikling? En test med udgangspunkt i anvendelsen af Kodeks for God Offentlig Topledelse i Danmark og Holland Af Thomas Frank Erhvervs-PhD-studerende

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt København 1998 Socialforskningsinstituttet 98:1 En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Forskningsleder: mag.scient.soc. Anders

Læs mere

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008 Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2008 Version 1.0 Rapporten er udarbejdet af: Koncerncentret Borger og Virksomhed Indsats og analyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22

Læs mere

Kundetilfredshed og loyalitet

Kundetilfredshed og loyalitet Cand.merc.EMF Institut for Afsætningsøkonomi Kandidatafhandling Økonomisk Markedsføring Kundetilfredshed og loyalitet - på det danske mobiltelefonimarked Susanne Barbara Reitzner Kieger Camilla Sook Mark

Læs mere

Målgruppen der forsvandt

Målgruppen der forsvandt Målgruppen der forsvandt En analyse af handicapområdets position i dansk beskæftigelsespolitik og betingelserne for, at ledige med handicap kan komme i ordinær beskæftigelse Maleri: Suzanne Baadsgaard

Læs mere

Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland. Rikke Berg

Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland. Rikke Berg Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland Rikke Berg Politologiske Skrifter Nr. 5/2004 Forord Denne rapport er udarbejdet på baggrund af henholdsvis to konferencer og en engelsk antologi omhandlende

Læs mere

Inducas. - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte

Inducas. - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte Inducas - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte 1 Inducas - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte Cand. Scient. Idræt og Sundhed Rasmus Jensen og Cand. Scient. Idræt og Sundhed

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

RESEARCH PAPERS. from the Department of Social Sciences. Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi. Research Paper no.

RESEARCH PAPERS. from the Department of Social Sciences. Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi. Research Paper no. RESEARCH PAPERS from the Department of Social Sciences Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi Research Paper no. 13/04 Principal-agent teori - med særligt henblik på lønsystemer Kirsten Bregn

Læs mere

Forskel på udlicitering

Forskel på udlicitering Forskel på udlicitering - en forklaring på variationen i kommunernes brug af udlicitering inden for hårde og bløde serviceområder Af Lars Bech-Jørgensen, 20052426 Vejleder Peter Munk Christiansen Side

Læs mere