Grundejerforeningen Torstorp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Torstorp"

Transkript

1 Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup

2 Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1) Valg af dirigent 4 2) Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4 3) Aflæggelse af regnskab 2011/ ) Indkomne forslag 6 5) Vedtagelse af budget for 2013/2014 og fastsættelse af bidrag 8 6) Valg af formand 9 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter/observatører 10 8) Valg af revisor 12 9) Valg af administrator 12 10) Nedlæggelse af varmelaug i Torstorp 12 11) Eventuelt 13

3 Side 3 af 13 Til stede på generalforsamlingen var: TAB Østerby: AB Torstorp III: AB Egeskovgård: TAB Nørreby: AB Torstorp Nørreby I: AB Morelhaven II: AB Morelhaven III: TAB Vesterby: AB Birkebakken I: GF Vestervang: Grundejerlauget Vesterby: AB Vesterhegnet: TAB Sønderby: Sønderby Ejerlaug: Høje-Taastrup Kommune: GF Torstorp: Fra DAB: Yrsa Andersen, Claus B. Petersen Rolf G. Petersen Aage Eilertsen Marianne Benjovitz, Michael Vegeberg, Flemming Poulsen, Jette Nonboe, Rita Hansen, Birthe de Krak Ulla Dalby Kenn Poulsen Kurt Damm Jan Schönemann-Paul Jan Klyver Isbrandtsen Anna Andersen, Bente Poulsen Peter Bertelsen, Jan Christensen Flemming Skov, Ydun Hansen Benny Gustavsen, Jørgen Sørensen, Hanne Monberg, Laurits Larsen Asbjørn S. Vinther, Jacob Hansen Jesper Kirkegaard Lars Larsen, Serviceleder Lisbeth Mathiesen Ikke repræsenteret: Ejerlauget Torstorp I AB Torstorp II Ejerlauget Morelhaven AB Birkebakken II

4 Side 4 af 13 1) Valg af dirigent Benny Gustavsen bød velkommen og foreslog Kurt Mortensen som dirigent. Kurt Mortensen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var varslet og indkaldt i henhold til vedtægterne. Der blev nedsat et stemmeudvalg bestående af Flemming Poulsen, Birthe de Krak og Claus Petersen. 2) Bestyrelsens beretning om det forløbne år Bestyrelsens beretning er skrevet ind i regnskabets side 3. Formanden vil på generalforsamlingen afgive sin mundtlige beretning. Det indstilles, at en tager beretningen til efterretning. Benny Gustavsen afholdt følgende beretning: Vinteren 2011/12 blev heldigvis knap så slem med hensyn til sne og is som de foregående år. Til gengæld startede 2012 med hærværk på Grundejerforeningens bænke og skraldespande i forbindelse med nytåret. Sådanne udgifter dækkes ikke af forsikringen og derfor må Grundejerforeningen selv betale. Selvom året måske startede lidt skidt, så har 2012 været et rigtig godt år for Grundejerforeningen. Det skyldes især, at vi sidste år fik ansat Lars Larsen som ny serviceleder. Lars Larsen har fået godt gang i fældning og udskiftning af vejtræerne i samarbejde med byernes bestyrelser. Det er et stort ønske fra mange af de beboere, som bor langs med vejene i Torstorp, da de gamle træer efterhånden er meget store og dermed skygger i de små haver. For at mindske omkostningerne, har bestyrelsen besluttet, at kun hvert andet træ bliver erstattet. Folkene er også gået i gang med fældning og udtydning på voldene. Der bliver dog ikke gjort mere på volden mod Sydvej før det er endelig afklaret, hvad der skal ske med volden i forhold til problemerne med støjen fra Sydvej, dog er der trimmet langs kanten af voldene. Asfaltering efter nedgravning af nye fjernvarmerør er ikke afsluttet. Vi mangler en garanti fra kommunen om at de hæfter for at lag- tykkelsen er korrekt retableret. Alle asketræerne ved Palmelunden blev fældet i foråret, da der var gået sygdom i dem.

5 Side 5 af 13 På det grønne område mellem Vesterby og Sønderby er der en del træer som nu er mærket op. De vil blive fældet her i efteråret. Det sker som et led i en udtydning, da træerne står alt for tæt. Servicelederen har foreslået bestyrelsen at få isoleret materialegården og få opsat varmepumper. Udgiften ligger i størrelsesorden kr. og forventes at blive tjent hjem over en årrække. Varmepumperne vil mindske udgifterne til el-varme og isoleringen betyder, at mandskabet selv kan stå for en stor del af servicen af maskinerne. Derfor har bestyrelsen nu besluttet at igangsætte arbejdet. Bestyrelsen har bedt DAB om at opsige det lån der i sin tid blev optaget til bygning af materialegården. Grundejerforeningen skylder ca kr. på lånet. Da vi samtidig har en del opsparede midler, som vi stort set ingen renter kan få af, har bestyrelsen besluttet at bruge en del af midlerne til at betale lånet ud. Grundejerforeningen fortsatte igen i år traditionen med vores årlige Sankt Hans fest, der samler alle i Torstorp til en rigtig hyggelig aften. I år var det med en fin båltale af Jesper Kirkegaard, vores nye bestyrelsesmedlem fra Høje-Taastrup Kommune. Her i efteråret har vi fået tilplantet bedene på Nørreby Torv. Nu glæder vi os til foråret, hvor vi forhåbentlig får fornøjelsen af de mange fine planter, der gerne skulle blomstre gennem hele sommerhalvåret. Der har i årets løb været en del møder med kommunen om støjen fra Sydvej og hvordan den kan mindskes. Der har netop i dag været endnu et møde hvor det blev besluttet, at volden mod Sydvej skal forhøjes til 6 m. På strækningen fra Sønderby og hen til AB Birkebakken I bliver volden forhøjet med jord, på den resterende strækning bliver den forhøjet med hegn. Desuden skal hastigheden på Sydvej sættes ned. Det er kommunen som betaler for forhøjelsen af volden. Tak til de ansatte, til DAB samt bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år. Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til beretningen. Jacob Hansen gjorde opmærksom på, at forhøjelsen af volden og nedsættelsen af hastigheden på Sydvej først skal besluttes af Byrådet. Jesper Kirkegaard oplyste, at det med hastighedsnedsættelsen hurtigt kan sættes i gang, når det først er besluttet af Byrådet. en tog beretningen til efterretning.

6 Side 6 af 13 3) Aflæggelse af regnskab 2011/2012 Revideret regnskab for 2011/12 vedlægges som bilag 1. Grundejerforeningens regnskab udviser et overskud på kr. mod et budgetteret underskud på kr. Overskuddet foreslås overført til tabs-/vindingskontoen. Overskuddet skyldes primært indtægter ved salg af materiel samt besparelser på vedligeholdelse og bygningsdrift. Renteindtægterne har grundet det lave renteniveau ikke levet op til forventningerne. Der er ikke fremkommet bemærkninger fra revisor. Revisionsprotokollat vedlægges som bilag 2. Der er i regnskab for 2011/12 afsat honorar stort kr. til formanden. Bestyrelsen har på deres møde den 27. august 2012 godkendt det ureviderede regnskab for 2011/12 og indstiller til generalforsamlingen at godkende udbetalingen af bestyrelseshonorar til formanden. På bestyrelsesmødet den 30. oktober 2012 forventes bestyrelsen at godkende det reviderede regnskab. Det indstilles, at en gennemgår og godkender regnskabet, samt godkender disponeringen af årets resultat herunder udbetaling af bestyrelseshonorar til grundejerforeningens formand. Lisbeth Mathiesen gennemgik regnskabet og revisionsberetningen. en godkendte regnskabet samt godkendte disponeringen af årets resultat herunder udbetaling af bestyrelseshonorar til grundejerforeningens formand. 4) Indkomne forslag Forslag medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen skal være DAB i hænde senest mandag den 29. oktober 2012 og vil blive udsendt til medlemmerne senest mandag den 5. november Der var indkommet 5 forslag fra Grundejerlauget Sønderby samt et forslag fra AB Vesterhegnet.

7 Side 7 af 13 Jacob Hansen fra Grundejerlauget Sønderby fremlagde deres 5 forslag til vedtægtsændringer. Rolf Petersen mente det var en god idé med et serviceeftersyn af vedtægterne (forslag 1), men de øvrige forslag kunne han ikke støtte. Jan Isbrandtsen mente det er vigtigt at alle medlemmer er repræsenteret i bestyrelsen. Claus Petersen mente også det er en god idé med en opdatering af vedtægterne, men han har ikke mandat fra sine beboere i TAB Østerby til at ændre på vedtægterne i aften. Marianne Benjovitz bakkede også op om nedsættelse af udvalg det kan se på en revidering af vedtægterne og gjorde opmærksom på, at der før har siddet observatører i bestyrelsen fra de foreningen som gerne ville dette. Benny Gustavsen foreslog, at forsamlingen godkendte, at den nye bestyrelse nedsætter et udvalg kan der se på en opdatering af vedtægterne. Jacob Hansen sagde, at det var fair nok, at de enkelte medlemmer ikke havde mandat til at ændre vedtægterne i aften. Peter Bertelsen spurgte til, hvorfor nogle foreninger har mere end et medlem i bestyrelsen. Marianne Benjovitz oplyste, at der har været en aftale om, at bestyrelsen bestod af 5 fra de almene afdelinger og 4 fra andels- og ejerforeningerne. Claus Petersen oplyste, at han nu har været med i bestyrelsen i mange år og det er meget sjælendt han har oplevet der bliver stemt i bestyrelsen, som oftest taler man sig til rette om tingene. Rolf Petersen mente det klinger lidt hult, når der ikke er nogen der ønsker en observatørpost. Asbjørn Vinther gjorde opmærksom på, at det kun er bestyrelsesmedlemmer som har ret til at deltage på bestyrelsesmøderne. Rolf Petersen mente det ville blive noget rod, hvis alle bare havde lov til at møde op på bestyrelsesmøderne, bestyrelsen består af dem som er valgt på generalforsamlingen. en pålagde bestyrelsen at nedsætte et udvalg, der skal komme med forslag til en revision af vedtægterne.

8 Side 8 af 13 Jacob Hansen accepterede generalforsamlingens beslutning om, at bestyrelsen nedsætter et udvalg der kan komme med oplæg til en revidering af vedtægterne og at Grundejerlauget Sønderby s forslag derfor ikke blev sat til afstemning. AB Vesterhegnet havde stillet forslag om, at de skal tages med på råd når der fældes på volden ud for deres boliger. Repræsentanterne fra AB Vesterhegnet oplyste, at de havde fået svar nok med oplysningerne i beretningen om, at volden skal forhøjes. De gjorde dog opmærksom på, at træerne på volden nu er 9-10 meter høje og i plejeplanen for volden står, at træerne max. skal være 6 meter på ydersiden af volden. Benny Gustavsen gjorde opmærksom på, at det er en enig bestyrelse, som har besluttet at afvente kommunens udspil om voldene. Marianne Benjovitz fortalte, at Grundejerforeningen har fået professionel hjælp til plejeplanen og vi har nu også været så heldige at få en serviceleder som har forstand på træer og plejen af de grønne områder. Lars Larsen gjorde opmærksom på, at der skal plantes en anden vegetation, hvis den ikke må være højere end 3 meter. AB Vesterhegnet bekræftede herefter at de trak deres forslag. 5) Vedtagelse af budget for 2013/2014 og fastsættelse af bidrag Bestyrelsens forslag til budget for 2013/14 fremlægges til generalforsamlingens godkendelse og er vedlagt som bilag 3. Forslaget indebærer en samlet stigning i grundejerforeningsbidraget på kr. svarende til 3,07 %. I lighed med tidligere års budgetter er der budgetteret med et underskud, der dækkes af egenkapitalen, dog er underskuddet halveret i henhold til beslutning i bestyrelsen og andrager nu kr. Bestyrelsen har besluttet, at nedtrappe det budgetterede underskud over de næste 3 år, så budgettet senest for 2014/15 vil balancere. Stigningen skyldes stort set almindelige prisjusteringer på alle områder, dog er enkelte udgifter tilpasset de reelle behov. De væsentligste grunde til stigningen skyldes, at afskrivningerne stiger med kr. og den budgetterede renteindtægt falder med kr.

9 Side 9 af 13 To af bestyrelsens medlemmer, Peter Bertelsen og Asbjørn Vinther, har ikke godkendt budgettet, da de ønskede en stigning på omkring 2 %. Det indstilles, at generalforsamlingen godkender budgettet. Lisbeth Mathiesen gennemgik budgettet og nævnte blandt andet at bestyrelsen, som Benny Gustavsen nævnte i beretningen, har besluttet at indfri lånet i materialegården. Dermed bortfalder udgiften til lånet, men bestyrelsen har samtidig besluttet, at forhøje henlæggelserne med et beløb svarende til udgiften til lånet. Dermed får foreningen, efter en årrække, de opsparede henlæggelser der bliver brugt til at tilbagebetale lånet, tilbage. Asbjørn Vinther og Peter Bertelsen gjorde opmærksom på, at de fortsat ikke kan godkende budgettet, da de ønsker en stigning på max. 2 %. Der var ingen af de øvrige medlemmer som havde kommentarer eller ændringer til budgettet. en godkendte hermed budgettet for 2013/14. 6) Valg af formand I Grundejerforeningens vedtægter 18 står: Bestyrelsen består af en formand, der vælges direkte af generalforsamlingen, for en periode på 2 år, samt en bestyrelse på 10 medlemmer, hvoraf et medlem udpeges af Høje-Taastrup Kommune, de øvrige 9 medlemmer vælges af generalforsamlingen for en periode på 2 år, således, at 4 medlemmer og formanden er på valg i lige årstal og 5 er på valg i ulige årstal. Endvidere vælges to suppleanter til bestyrelsen. Valget af suppleanter sker for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er indtrådt, bliver mindre end tre, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling. Hvervet som bestyrelsesmedlem kan aflønnes. Den nuværende formand Benny Gustavsen er villig til genvalg. Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen genvælger Benny Gustavsen som formand.

10 Side 10 af 13 Det indstilles, at generalforsamlingen vælger en formand. Foruden Benny Gustavsen stillede Peter Bertelsen og Jacob Hansen op som formandskadidater. Peter Bertelsen bakkede ikke op om Benny Gustavsen som formand og stillede derfor selv op som formandskandidat. Efter en præsentation af kandidaterne blev der foretaget skriftlig afstemning. Resultatet af afstemningen blev: A: Benny Gustavsen stemmer B: Peter Bertelsen stemmer C: Jacob Hansen stemmer Dermed genvalgte generalforsamlingen Benny Gustavsen som formand. 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter/observatører Inden generalforsamlingen består bestyrelsen for Grundejerforeningen Torstorp af følgende medlemmer: Formand Benny Gustavsen på valg 2012 Næstformand Flemming Skov på valg 2013 Asbjørn S. Vinther på valg 2013 Michael Vegeberg på valg 2013 Rolf G. Petersen på valg 2013 Claus B. Petersen på valg 2012 Peter Bertelsen på valg 2012 Marianne Benjovitz på valg 2012 Helle R. Christensen på valg 2012 Jesper Kirkegaard er valgt af Høje-Taastrup Kommune til december Medarbejderobservatør: Lars Larsen På generalforsamlingen er følgende på valg: Claus B. Petersen (TAB Østerby) modtager genvalg Marianne Benjovitz (TAB Nørreby) modtager genvalg Peter Bertelsen (Vesterby Ejerlaug) modtager genvalg Helle R. Christensen (TAB Vesterby)?

11 Side 11 af 13 Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt på generalforsamlingen den 14. november 2011 og er valgt til 2013: Asbjørn S. Vinther (Sønderby Ejerlaug) Michael Vegeberg (TAB Nørreby) Rolf G. Petersen (AB Torstorp III) Flemming Skov (AB Vesterhegnet) Hanne Brandt Jensen (TAB Sønderby) Susanne Riisberg (TAB Nørreby) blev valgt som suppleant for 1 år. Siden sidste års generalforsamling er Hanne Brandt Jensen og Susanne Riisberg begge fraflyttet Torstorp og dermed udtrådt af bestyrelsen. Det indstilles, at generalforsamlingen vælger 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, 1 bestyrelsesmedlem for 1 år samt suppleanter. Følgende stillede op for 2 år: Claus B. Petersen fra TAB Østerby Marianne Benjovitz fra TAB Nørreby Peter Bertelsen fra Vesterby Ejerlaug Jan Schönemann-Paul fra TAB Vesterby Der var ingen andre kandidater og dermed blev ovenstående valgt for 2 år. Jørgen Sørensen fra TAB Sønderby blev valgt for 1 år, ligeledes uden modkandidater. Jette Nonboe fra TAB Nørreby blev valgt som suppleant. På det efterfølgende konstituerende møde var der to kandidater til næstformandsposten, Flemming Skov og Peter Bertelsen. Peter Bertelsen fik 2 stemmer, Flemming Skov fik 8 stemmer, en stemte blankt, dermed konstituerede bestyrelsen sig med Flemming Skov som næstformand. Herefter ser bestyrelsen for Grundejerforeningen Torstorp således ud: Formand Benny Gustavsen på valg 2014 Næstformand Flemming Skov på valg 2013 Asbjørn S. Vinther på valg 2013 Michael Vegeberg på valg 2013 Rolf G. Petersen på valg 2013 Claus B. Petersen på valg 2014

12 Side 12 af 13 Peter Bertelsen på valg 2014 Marianne Benjovitz på valg 2014 Jan Schönemann-Paul på valg 2014 Jørgen Sørensen på valg 2013 Jesper Kirkegaard valgt af Høje-Taastrup Kommune til december 2013 Medarbejderobservatør: Lars Larsen Suppleant: Jette Nonboe. 8) Valg af revisor Nuværende revisor for Grundejerforeningen er Deloitte. Det indstilles, at generalforsamlingen vælger revisor. en genvalgte Deloitte som revisor. 9) Valg af administrator Nuværende administrator for Grundejerforeningen er DAB. Det indstilles, at generalforsamlingen vælger administrator. en genvalgte DAB som administrator. 10) Nedlæggelse af varmelaug i Torstorp Sønderby Varmelaugs bestyrelse godkendte det reviderede likvidationsregnskab og dermed den endelige nedlæggelse af Sønderby Varmelaug på deres bestyrelsesmøde den 2. juli Vesterby Varmelaug holdt bestyrelsesmøde den 18. juni 2012, men da der ikke forelå et revideret likvidationsregnskab blev der aftalt et nyt bestyrelsesmøde onsdag den 29. august På bestyrelsesmødet den 29. august 2012 godkendte bestyrelsen det reviderede likvidationsregnskab og dermed den endelige nedlæggelse af Vesterby Varmelaug Nørreby Varmelaugs medlemmer fik direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme den 5. juli Der er aftalt nyt bestyrelsesmøde den 5. december 2012, hvor bestyrelsen forventes at godkende likvidationsregnskabet og den endelige nedlæggelse af Nørreby Varmelaug.

13 Side 13 af 13 Høje Taastrup Fjernvarme har vurderet, at det ikke er samfundsøkonomisk rentabelt at tilslutte brugerne i Østerby Varmelaug direkte til Høje Taastrup Fjernvarme. Derfor fortsætter Østerby Varmelaug som hidtil. Det indstilles, at generalforsamlingen tager orienteringen til efterretning. en tog orienteringen til efterretning. 11) Eventuelt Yrsa Andersen opfordrede til, at der kommer flere aktiviteter i området. Peter Bertelsen gjorde opmærksom på Torstorps hjemmeside: og at siden kun er opdateret i det omfang som webmasteren får besked om eventuelle ændringer. Benny Gustavsen takkede dirigenten og forsamlingen for et godt møde. Mødet sluttede kl Referent Lisbeth Mathiesen. Referat godkendt Taastrup den / Dirigent Bestyrelsesformand

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere