Tønder Kommune. Mødedato: Enjoy Ressorts Rømø. Mødeleder: Bo Jessen. Referent: Knud Erich Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommune. Mødedato: 03.09.2013 Enjoy Ressorts Rømø. Mødeleder: Bo Jessen. Referent: Knud Erich Jensen"

Transkript

1 Referat Mødedato: Enjoy Ressorts Rømø Mødeleder: Bo Jessen Referent: Knud Erich Jensen Mødets emne: Møde med grundejer-, borger- og beboerforeninger samt lokalråd og handelsstandsforeninger Tilstedeværende: Alfred Holm-Petersen og Finn Stevnhoved, Grundejerforeningen Kromose Nord Ellen Trip, Grund- og Sommerhusejerforeningen Lakolk Bent Erik Brandt, Vestergaarde Grundejerforening Anders Korsgaard Jessen og Paul Sønnichsen, Grundejer- og Vejforeningen Lyngvejen Hans Wobeser og Finn Hansen, Grundejerforeningen Langdalen Jørgen Gram Hansen og Horst Dehnbostel, Bodilmark Grundejerforening Ute Schadegg, Rudi K. Schadegg og Monica Larsen, Ø-foreningen (Mølby / Vråby / Sønderby) Jørgen Jeppesen Andersen, Stagebjergvej Jørgen Schmidt og Erik Blak-Nielsen, Sønderstrand Grundejerforening Malene Von Qualen og Merethe Juul Thysen, Vodder Sogns Lokalråd Jan Gravesen, Kim Wittrup og Viola Gundesen, Rømøforeningen Dieter Johannsen, Grundejerforeningen Småfolksvej Orla Findahl og Johannes Thyge Bentzen, Skærbæk Erhverv / Skærbæk Borgerråd Helmuth Nielsen, Monika Larsen og Christel Nielsen, Beboere Mølby / Vråby / Sønderby Eigil Michelsen, Grundejerforeningen Landsende Bo Jesen, Svend F. Sørensen, Frede Jensen, Henrik J. Møller, Marit N. Jessen Rüdiger, Teknik og Miljøudvalget, Tønder Kommune, Flemming Kondrup, Tønder Forsyning A/S, SBSYS sagsnr.: G Side 1 af 11

2 Thomas Lund Sørensen, Tønder Brandvæsen Kia Fog Kristensen, Børn & Skole / Kultur & Fritid, Tønder Kommune, og Keld I Hansen,, Christa Jørgensen og Knud Erich Jensen, Teknik og Miljø, Tønder Kommune. Dagsordenspunkt Referat Ansvarlig Velkomst Bo Jessen bød velkommen. Bo Jessen Formålet med mødet Et årligt dialogmøde, hvor Tønder Kommune orienterer om aktiviteter på teknik- og miljøområdet, landdistriktsområdet og på forsyningsområdet, ligesom grundejerforeninger, borgerforeninger, borgerråd m.m. kan komme i dialog med Tønder Kommune. Bo Jessen Præsentation Præsentation bordet rundt. Bo Jessen Kontaktadresser Referat på hjemmesiden Aktuelle anlægsprojekter i Kommunen Tønder Kommunes kontakt til jer sker gennem formanden. Det er derfor vigtigt, at vi altid har den aktuelle adresse på formanden. Referat fra mødet lægges ud på Tønder Kommunes hjemmeside. I vil få besked, når referatet er tilgængeligt. Teknik og Miljø har gang i mange anlægsprojekter i Kommunalbestyrelsen har bevilliget 91. mio. kr. for Derudover har vi igangværende projekter fra budget Cykelstier: Vi har anlagt og er i gang med at anlægge nye cykelstier med midler fra cykelstipuljen på strækningerne: Sønderstrandvej (er færdig) Skærbæk til Mjolden Langs A11 syd for Skærbæk Langs Sønderlandevej i Tønder (er færdig) Cykelsti på Ved Dammen i Løgumkloster er blevet forlænget Bredebro har selv søgt midler til cykelsti på strækningen fra den nordlige rundkørsel og Knud Erich Jensen Knud Erich Jensen SBSYS sagsnr.: G Side 2 af 11

3 ind mod byen. Projektet bliver udført sammen med Teknik og Miljøs projekt omkring renovering af den gamle bro. Tønder Kommune har søgt midler til tre nye cykelstiprojekter på strækningerne: Tønder Højer (dele af strækningen) Bredebro Løgumkloster Gesingvej i Skærbæk Vi har desværre kun fået midler til Gesingvej. Forslag til nye cykelstier, der før er indsendt, er stadig i spil, og vil blive prioriteret, hvis der kommer midler igen. Nye forslag til cykelstier er velkomne. Udgifter til projekter der finansieres via cykelstipuljen fordeles med 40% fra staten og 60% fra kommunen. Pt. har staten ikke afsat midler til cykelstier i Vejprojekter: Strucksalle i Tønder med fortov og cykelsti. Kongevej i Tønder med fortov, cykelsti og lyskryds. Den gamle bro i Bredebro. Parkeringspladsen ved Bredebro Hallen. Krydset Vestergade/Ribevej i Toftlund. Den endelige løsning foreligger pt. ikke. Der er kommet lokale input til projektet, som vil blive taget med i betragtning. Øvrige projekter: Generelt er der projekter i gang på hele skoleområdet i kommunen. Der er bevilliget 9 mio. kr. om året i seks år til nybyggeri og bygningsvedligeholdelse. Indvending og udvendig renovering af Tønderhallerne og opførelse af Tønderhal 4 Friluftsbadet i Toftlund Der skal til efteråret tages beslutning/prioritering om kommende projekter. Alle projekter, der er meldt ind, vil komme med, når der sker prioritering. I Skærbæk er projektet på den gamle tømmerhandelgrund på hjørnet af Ribevej og Jernbanegade i fuld gang. Rema 1000 starter her en forretning. I Tønder er der ved at blive udarbejdet et skitseprojekt for strækningen fra krydset Bar- SBSYS sagsnr.: G Side 3 af 11

4 Energiprojekter Kommuneplanstrategi gumsvej/plantagevej til den nye vej til Campusområdet. Der var ros til projektet på Småfolksvej, og der var ønske om, at handicaprådet inddrages i projektet. Et af de helt store projekter er udvidelsen af Tønder Rådhus, så der kan ske en samling af administrationen i Tønder. Der er i kommunen større energiprojekter undervejs indenfor kollektiv varmeplanlægning. Toftlund Fjernvarme er ved at anlægge et stort solfangeanlæg nord for Toftlund. Løgumkloster Fjernvarme er ved at anlægge et meget stort solfangeanlæg syd for Løgumkloster. Tønder Fjernvarme er i gang med projekteringen af et geotermiprojekt i Industri Syd. En stor solcellepark i Stenderup har i sommer været i høring. Den fysiske planlægning er i gang og skal politisk vedtages inden årsskiftet. Dog har ny lovgivning inden sommerferien gjort det vanskeligere at opføre solcelleparker bl.a. er økonomien blev forringet med den nye lovændring. Der bliver pt. godkendt mange husstandssolceller. Der er også flere biogasanlæg under vej, herunder det store anlæg Biogas Tønder. Skærbæk Erhverv har søgt om en solcellepark på Rømø i stedet for solceller på bygningerne. Regeringen er ikke positiv. Man forsøgte igen, men også denne gang med negativ resultat. Projektet er ikke opgivet. Alle aftaler om jord og finansiering er klar. Forslag til Tønder Kommunes Kommuneplanstrategi er nu udarbejdet og skal politisk behandles i august. Der er følgende fokusområder: Forord Den dansk tyske forbindelse (bosætning, pendling m.m.) Borgere, byer og boliger herunder handelslivet i Tønder og centerbyerne. Det åbne landskabs oplevelser Nationalpark Vadehavet SBSYS sagsnr.: G Side 4 af 11

5 Lokalplanrevisioner Tønderoplevelser holder Tøndervirksomhederne Klima, energi og Agenda 21 Dokumentation og inspiration Der er fokus på Den dansk tyske forbindelse. En undersøgelse viser, at borgere fra Tyskland er mere villig til at flytte til Tønder Kommune end vores landsmænd udenfor kommunen. Vi skal også være gode til at samarbejde omkring erhverv, turisme og natur. Kommuneplanstrategien kommer i høring først i september, og vi håber på input fra virksomhederne og borgerne. Vi vil gøre brug af sociale medier i forbindelse med høringen. Der kommer bl.a. et virtuelt borgermøde fra Byrådssalen i Tønder, hvor alle kan logge sig på. Har borgerne ideer til måder at holde virtuelle møder på f.eks. i forsamlingshuse, vil vi gerne høre om det. Tønder Kommune håber, mange vil tage del i processen. En del lokalplaner kan godt trænge til en revision, så de tilpasses til nutidige krav, nye materialer m.m. Vi vil gerne i dialog med grundejerforeningerne omkring revision af lokalplanerne. Bolilmark har fået lov. I en ny lokalplan kan der indskrives, at man skal være med i en grundejerforening. I eksisterende lokalplaner kan man kun forlange medlemskab ved nye sommerhuse i området. Eksisterende sommerhuse er frivillige. Ved revision af lokalplaner vil der med fordel kunne indføres krav om medlem af grundejerforening, krav om udvendig vandhane med slange, krav om branddaskere og forbud mod grendiger. Den hurtigste måde er, at man selv finansierer en ny lokalplan i samarbejde med Tønder Kommune. Pt. kræver Tønder Brandvæsen ikke branddaskere, men opfordrer til, at man anskaffer dem. I sommer har der været to tilfælde på Rømø, hvor udendørs vandhane med slange forhindrede en brand. Ved grendiger skal Tønder Brandvæsen vurdere i hvert enkelt tilfælde, om der er fare, og det er der ikke ressourcer til. Tønder Brandvæsen vil gerne deltage i generalforsamlinger i grundejerforeningerne. og Thomas Lund Sørensen SBSYS sagsnr.: G Side 5 af 11

6 Trafiksikkerhedsplan/trafikplaner Der blev refereret til en dispensation, som både havde været i høring i grundeejerforeningen og i nabohørig. Nabohøringer kan give problemer i forhold til godt naboskab. Tønder Kommune er dog forpligtiget til at lave nabo/partshøring, hvorimod høring af grundejerforeninger ikke er lovpligtig. Grundejerforeningerne har et ønske om, at retningslinjer i lokalplaner m.m. overholdes, men indtrykket er, at politikerne giver dispensation. Tønder Kommune har fået midler til en ny trafiksikkerhedsplan. Der vil også blive lavet en hastighedsplan i det åbne land. Lokalt vil man blive involveret i udpegning af strækninger. Der findes en hastighedsplan for de større byer. Tønder Kommune har også fået midler til en trafikplan for Skærbæk by. I de kommende år vil der blive lavet trafikplaner for de øvrige centerbyer. Der er lavet en trafikplan for Tønder by. Alle skoler skal i det indeværende år udarbejde en trafiksikkerhedsplan. Tønder Kommune opfordres til at tage problematikken med store landbrugsmaskiner i landdistrikterne med i planen. Vejene i landdistrikterne er smalle og er ikke gearet til store landbrugsmaskiner. Rømø indgår også i en ny trafiksikkerhedsplan. Der skal ses på hele stisystemet på Rømø, ligesom der skal ses på hastigheder på øen. Nye stiforløb på Rømø vil ske i samarbejde med Nationalpark Vadehav. Der er søgt om midler til dette. Tønder Kommune vil gerne i dialog med grundejerforeningerne i forbindelse med udarbejdelsen af trafiksikkerhedsplanen. Krav til opsætning af skilte Er det en færdselstavle, skal den følge gængse regler. Hastighedsskilte må kun sættes op i samarbejde med politiet og kommunen, og politiet forlanger, at det kan håndhæves. I Bolilmark er der en del blinde veje, som ikke er skiltet. Sidste grundejer bliver vendeplads. Der må gerne opsættes skilte. Er det private fællesveje ligger udgifterne til skilte og opsætning i den enkelte grundejerforening. SBSYS sagsnr.: G Side 6 af 11

7 Byfornyelsesprojekter Pulje til Landsbyfornyelse I Langdalen er der hastighedsskilte på 50 km. Der er et ønske om hastighed på grusveje på 30 km. Forslag: der kan evt. opsættes et skilt ved dæmningen med oplysning om 30 km på grusveje. Tønder Kommune har afsluttet et byfornyelsesprojekt i Højer og startet et nyt op i Bredebro. Byfornyelsesprojekter får et statslig tilskud, og Tønder Kommune skal egenfinansiere med mellem 40 og 60 %. Projekterne kræver borgerinddragelse. Der er søgt midler til byfornyelse i Skærbæk til næste år. Herefter skal der søges til Løgumkloster. Pt. har vi i samarbejde med regionen gang i et projekt i Toftlund omkring, hvad der er af muligheder for udvikling i Toftlund og derigennem løfte Toftlund by. Overordnet formål er at udarbejde en bosætningsstrategi for byen med udgangspunkt i byens øvrige styrker. Midtbyplan for Tønder by blev vedtaget i foråret og skal fremover bruges som en rød tråd for planlægningen i Tønder by. Indsatspuljen er afskaffet. I stedet er kommet en ny Pulje til Landsbyfornyelse med i alt 11 mio. kr. (6,6 mio. kr. fra staten og Tønder Kommune skal finansiere 4,4 mio. kr.). Ordningen gælder for byer op til 3000 indbyggere. Tønder Kommune har fået det samme beløb i 2014 og Fra Bygningsforbedringspuljen har Tønder Kommune fået 7 mio. kr. til bygningsforbedring og nedrivning og har fået det samme beløb i 2014 og Teknik og Miljø arbejder pt. på en strategi på området, og den skal politisk behandles i efteråret. Har en borger fået nedrivningspenge, skal huset enten renoveres eller rives ned. Kommunen kan ikke stille krav omkring misligholdelse af private boliger kun hvis de er sundhedsfarlige at bo i for børn, eller hvis de er til fare for omgivelserne (nedstyrtningsfare m.m.) Teknik og Miljø er meget interesseret i at komme i dialog lokalt omkring faldefærdige SBSYS sagsnr.: G Side 7 af 11

8 Byggegrunde Strandene huse. Her har vi brug for det lokale kendskab. Vi vil invitere de lokale borgerforeninger. Der er i alt afsat 22 mio. kr. til området i Beløbene fordeler sig på: Bygningsforbedringspuljen - staten med 3.5 mio. og Tønder Kommune med 3.5 mio. Landsbyfornyelsespuljen staten med 6,6 mio. og Tønder Kommune med 4,4 mio. Områdefornyelse med 3 4 mio. Puljen kan også bruges på Rømø. Det er dog et krav, at bygningerne er opført før Tønder Kommune opfordres til at bruge pengene primært i landsbyerne. Tønder Kommune sælger pt. ikke så mange byggegrunde i år. Det er et fald i forhold til sidste år, hvor vi var rigtig godt med. Vi har byggegrunde til salg på Rømø, i Vodder og i Skærbæk. Der kigges pt. også på nye områder i Toftlund og Agerskov og Rosinfelt (etape 2) i Tønder. Regler for evt. nedsættelse af grundpris: Når Tønder Kommune skal byggemodne et nyt område, bliver det beregnet, hvad udgifterne vil være til følgende: Jordkøb Lokalplanlægning Alle udgifter til byggemodning: udstykning, jordbundsundersøgelser, evt. udgravning af fortidsminder, udgifter til vej, stier, belysning, kloakering m.m. Udgifter ved salg. Antal m² bliver divideret op i alle disse beregnede udgifter. Den udregnede pris bliver den nye mindstepris medmindre markedsprisen er højere. Hvis markedsprisen er højere, skal grundene sælges til denne pris. Hvis grundene ikke er solgt ca. 3-4 år efter byggemodningen, kan det alt efter udviklingen i området ske en ny vurdering af markedsprisen. Hvis den er under den beregnede mindstepris, kan grundprisen sænkes. Strandene på Rømø forvaltes af Naturstyrelsen i samarbejde med Tønder Kommune. Der bliver i foråret 2014 bygget nye toiletter på Lakolk Strand, og der er etableret klo- SBSYS sagsnr.: G Side 8 af 11

9 akledning til området. Drift og renhold af nedkørslen til Lakolk Strand varetages af Naturstyrelsen og Tønder Kommune i fællesskab. Naturstyrelsen bestiller opgaven, da de er til stede i området hele året. Tønder Kommune har fjernet skraldespandene på stranden. Der er sat en container op i stedet for. Containeren skal males og gøres mere præsentabel. De kan ikke afskærmes, da de så vil fyge til. Tønder Kommune har et godt samarbejde omkring livredere med Tryg Danmark. Det er også positivt at stranden har en øget anvendelse, f.eks. til musik. Der står en affaldscontainer på Sønderstrand, og der er her et ønske om toiletter. Der ønskes skraldespande ved nedkørslen til Sønderstrand, da det flyder med hundeposer. Der hænger også fyldte hundeposer overalt i hundeskoven. Det er et problem, at borgerne ikke tager dem med hjem. Der er ønske om et affaldsstativ. Det er et problem med heste i strandkanten. Det er ulækkert og til fare for legende børn. I andre kommuner er der opsat tidsbegrænsning for ridning. Tønder Kommune diskuterer problemet med Naturstyrelsen. Autocamperpladser Rømø: Vejadgang, områdedefinering og andre relevante oplysninger vil fremgå af lokalplanen. Tønder Kommune vil vurdere den kommende trafik på Rømersvej. Vejen er offentlig, og der vil ikke ske begrænsning af vejretten. Lokalplanen er undervejs, og Tønder Kommune er i dialog med ejeren og dem, der udarbejder lokalplanen. Lokalplanen sendes nok i høring inden jul. Lokalt mener man, at behovet er meget lille. Der er lavet en brochure af Turistforeningen, hvor autocamperpladsen er vist, inden den er lavet. Tønder Kommune anser brochuren som en del af en visionsplan. Bo Jessen pointerede, at det er det frie marked, og alle borgere kan få udarbejdet en lokalplan af en rådgiver. Planen kvalitetssikres af Teknik og Miljø og godkendes politisk, hvorefter den sendes i høring, og her er der er mulighed for indsigelser. Mange autocampere er strandsejlere og der er fra Rømø Havn ønske om en autocam- SBSYS sagsnr.: G Side 9 af 11

10 perplads. Skærbæk: Der er ønske om at oprette en autocamperplads ved fritidscentret. Autocampere vil helst så tæt på centrum som muligt, hvilket også vil være en fordel for handelslivet. Der kommer en ansøgning. Tønder Kommune opfordres til at tage en dialog med interesseorganisationen, for at få synliggjort deres kriterier og ønsker til området. Campingpladsernes åbningstider begrænser autocamperes brug af dem. Der er afsat penge i budget til autocamperpladser, så Tønder Kommune opfordrer til at søge til projekter. Rensning af vandløb Kommunale grøfter driftes og renses af Tønder Kommune. Private vandløb skal renses af bredejerne. Grødeklip skal fjernes, inden der opstår brandfare. Der var frustration over, at begrænsninger i naturen får Rømø til at gro til i forhold til Sild. Mange grøfter vokser til. Der var problemer med høj vandstand, hvor Dyssebjergvej munder ud i Langdalsvej. Man havde været i kontakt med Teknik og Miljø, men fik oplysning om, at der ikke var penge til at løse problemet. Grøfterne blev dog renset, hvorefter problemet forsvandt. Spildevand, vandforsyning og affald På den nordlige del af Rømø er Tønder Forsyning A/S i gang med et kloakeringsprojekt. Der er pt. ingen planer om kloakering af Langdalen og på Sønderstrand. Tønder Kommune har myndighedsopgaven for spildevand, drikkevand og affald og beslutter, hvor der skal igangsættes nye projekter. Tønder Forsyning er entreprenør for Tønder Kommune og udfører kun rekvireret arbejde for Tønder Kommune. Tønder Forsyning har dog daglig vedligeholdelse og drift af kloak- og drikkevandsledninger. Der bliver sat nye vandmålere op på Rømø. Tønder Forsyning er langt med udskiftningen, og der bliver sendt en SMS, og der bliver annonceret inden der skiftes målere. Problemer med støv fra biler og heste. En sommer som i år giver støvproblemer fra biler og heste. Tønder Kommune støvbinder kun på veje med fastboende. Ridning foregår året rundt og ødelægger vej og grøftekanter. SBSYS sagsnr.: G Side 10 af 11

11 På Stagebjerg er der ønske om en ridesti på den ene side af vejen. Tønder Kommune vil kigge overordnet på ridestier på Rømø. Erfaringen viser, at er ridestier synlige og tilgængelige, så bruges de også. Grenpladser og miljøstationer Skinnevejen Mobildækning Digelaget Der blev fra grundejerforeningerne udtrykt glæde over grenpladsens åbningstider og håber, at de bibeholdes. Det er et problem, at fem liters øltanke ikke kan komme i miljøstationerne. Der er et stort ønske at få åbnet Skinnevejen. Tønder Kommune vurderer dog, det nok ikke er muligt, da området er habitats område. Der er kritik af mobil- og internetdækning på Rømø. Tønder Kommune opfordres til at få forbedret dækningen. SydEnergi har fibernet på hele øen. Tønder Kommune er i dialog med teleselskaberne. På den nordlige del af øen opsættes der en ny mast. Diget ved Sønderstrand bliver ikke slået. I vedtægterne står der, at de skal afgræsses eller slås. Tønder Kommunes repræsentant i det aktuelle digelag videregiver kritikken. Den enkelte grundejerforening kan deltage i digelagenes årlige generalforsamling. Afslutning Takkede for fremmødet og den gode debat. Bo Jessen SBSYS sagsnr.: G Side 11 af 11

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse 2014 Indhold Indledning 3 Distriktsudvalgets anbefalinger 3 Kortlægningen og dens resultater 4 Kriterier for prioritering af Pulje til Landsbyfornyelse 5 Vægtning

Læs mere

Opfølgning på dialogmøder i 2015

Opfølgning på dialogmøder i 2015 Opfølgning på dialogmøder i 2015 Skemaet til opfølgning på dialogmøderne i 2015 er et værktøj til den administrative opfølgning på de årlige dialogmøder mellem lokalråd og dialogudvalg. Skemaet herunder

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus

Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus Dagsorden Velkomst ved Jens Kristensen, Lille Lyngby Sogns Lokalråd Velkomst ved borgmester Kirsten Jensen Digital rundvisning i planforslaget ved

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Arbejdsgrundlag for skabeloner Intentioner, sammenhæng, identitet, potentialer, indsatsområder og skabeloner Landområderne: Gyrstinge-Ørslevvester, Haraldsted-Allindemagle,

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Opfølgning på borgermøde om Odense Kommunes Klimatilpasningsplan, d. 23. januar 2014

Opfølgning på borgermøde om Odense Kommunes Klimatilpasningsplan, d. 23. januar 2014 Opfølgning på borgermøde om Odense Kommunes Klimatilpasningsplan, d. 23. januar 2014 Deltagernes kommentarer til udpegning af risikoområder - Der er godt, at der sker en prioritering af områderne i klimatilpasningsplanen

Læs mere

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer udvikling af landsbyer En værktøjskasse Udvikling af landsbyer Udvikling af landsbyer Vejledningen er udgivet af: Velfærdsministeriet Vejledningen er udarbejdet af COWI A/S Plan, Udvikling og Design ved

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

ÅRSMØDE 2015 Landdistrikternes Fællesråd 27. marts 2015 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved

ÅRSMØDE 2015 Landdistrikternes Fællesråd 27. marts 2015 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved ÅRSMØDE 2015 Landdistrikternes Fællesråd 27. marts 2015 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Tyge Mortensen fra Landsbyhøjskolen valgt til dirigent. Hanne Bruun (LDF),

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Nyhedsbrev April 2013

Nyhedsbrev April 2013 Fra Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Sommerhusområderne i Dragsholm. Nyhedsbrev April 2013 Til: Grundejerforeningerne, der er medlem af Sammenslutningen. Samarbejdet i Odsherred Indledningsvist

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan Gabøl/Nustrup landdistrikt Udviklingsplan indhold Udviklingsplaner... 3 Livet i landistriktet... 4 Udvikling i landistriktet... 6 Landistriktets styrker og udfordringer... 8 Mere bevægelse i landistriktet...

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Drejebog for. udviklingen af kolonihaveforeningerne. Ballerup Kommune

Drejebog for. udviklingen af kolonihaveforeningerne. Ballerup Kommune Drejebog for udviklingen af kolonihaveforeningerne i Ballerup Kommune September 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Forord... 3 1.2 Baggrund... 3 2. Kloakering... 5 2.1 Strategi for kloakeringen

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Jan René Petersen Ellebæk, Svogerslev Kandidat til posten som formand Jeg kan bidrage med mit engagement og min viden om vores boligselskab og den almene

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013

Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Hillerød Kommune, 02. september 2013, tins Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Indledning Nærværende notat giver et kort rids af de enkelte lokalråds organisering og historie, og

Læs mere

grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12

grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12 grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12 www.grundejeren.dk Fællesforeningens bestyrelse Formand: Hans-Jørgen Lykkeboe J. P. E. Hartmanns Allé 26 2500

Læs mere

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen De gule prikker illustrerer hvor, vi lavede surveyinterviews med borgerne i KlimaByen. Det oprindelige kort stammer fra hjemmesiden www.klima-byen.dk

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere