Tønder Kommune. Mødedato: Enjoy Ressorts Rømø. Mødeleder: Bo Jessen. Referent: Knud Erich Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommune. Mødedato: 03.09.2013 Enjoy Ressorts Rømø. Mødeleder: Bo Jessen. Referent: Knud Erich Jensen"

Transkript

1 Referat Mødedato: Enjoy Ressorts Rømø Mødeleder: Bo Jessen Referent: Knud Erich Jensen Mødets emne: Møde med grundejer-, borger- og beboerforeninger samt lokalråd og handelsstandsforeninger Tilstedeværende: Alfred Holm-Petersen og Finn Stevnhoved, Grundejerforeningen Kromose Nord Ellen Trip, Grund- og Sommerhusejerforeningen Lakolk Bent Erik Brandt, Vestergaarde Grundejerforening Anders Korsgaard Jessen og Paul Sønnichsen, Grundejer- og Vejforeningen Lyngvejen Hans Wobeser og Finn Hansen, Grundejerforeningen Langdalen Jørgen Gram Hansen og Horst Dehnbostel, Bodilmark Grundejerforening Ute Schadegg, Rudi K. Schadegg og Monica Larsen, Ø-foreningen (Mølby / Vråby / Sønderby) Jørgen Jeppesen Andersen, Stagebjergvej Jørgen Schmidt og Erik Blak-Nielsen, Sønderstrand Grundejerforening Malene Von Qualen og Merethe Juul Thysen, Vodder Sogns Lokalråd Jan Gravesen, Kim Wittrup og Viola Gundesen, Rømøforeningen Dieter Johannsen, Grundejerforeningen Småfolksvej Orla Findahl og Johannes Thyge Bentzen, Skærbæk Erhverv / Skærbæk Borgerråd Helmuth Nielsen, Monika Larsen og Christel Nielsen, Beboere Mølby / Vråby / Sønderby Eigil Michelsen, Grundejerforeningen Landsende Bo Jesen, Svend F. Sørensen, Frede Jensen, Henrik J. Møller, Marit N. Jessen Rüdiger, Teknik og Miljøudvalget, Tønder Kommune, Flemming Kondrup, Tønder Forsyning A/S, SBSYS sagsnr.: G Side 1 af 11

2 Thomas Lund Sørensen, Tønder Brandvæsen Kia Fog Kristensen, Børn & Skole / Kultur & Fritid, Tønder Kommune, og Keld I Hansen,, Christa Jørgensen og Knud Erich Jensen, Teknik og Miljø, Tønder Kommune. Dagsordenspunkt Referat Ansvarlig Velkomst Bo Jessen bød velkommen. Bo Jessen Formålet med mødet Et årligt dialogmøde, hvor Tønder Kommune orienterer om aktiviteter på teknik- og miljøområdet, landdistriktsområdet og på forsyningsområdet, ligesom grundejerforeninger, borgerforeninger, borgerråd m.m. kan komme i dialog med Tønder Kommune. Bo Jessen Præsentation Præsentation bordet rundt. Bo Jessen Kontaktadresser Referat på hjemmesiden Aktuelle anlægsprojekter i Kommunen Tønder Kommunes kontakt til jer sker gennem formanden. Det er derfor vigtigt, at vi altid har den aktuelle adresse på formanden. Referat fra mødet lægges ud på Tønder Kommunes hjemmeside. I vil få besked, når referatet er tilgængeligt. Teknik og Miljø har gang i mange anlægsprojekter i Kommunalbestyrelsen har bevilliget 91. mio. kr. for Derudover har vi igangværende projekter fra budget Cykelstier: Vi har anlagt og er i gang med at anlægge nye cykelstier med midler fra cykelstipuljen på strækningerne: Sønderstrandvej (er færdig) Skærbæk til Mjolden Langs A11 syd for Skærbæk Langs Sønderlandevej i Tønder (er færdig) Cykelsti på Ved Dammen i Løgumkloster er blevet forlænget Bredebro har selv søgt midler til cykelsti på strækningen fra den nordlige rundkørsel og Knud Erich Jensen Knud Erich Jensen SBSYS sagsnr.: G Side 2 af 11

3 ind mod byen. Projektet bliver udført sammen med Teknik og Miljøs projekt omkring renovering af den gamle bro. Tønder Kommune har søgt midler til tre nye cykelstiprojekter på strækningerne: Tønder Højer (dele af strækningen) Bredebro Løgumkloster Gesingvej i Skærbæk Vi har desværre kun fået midler til Gesingvej. Forslag til nye cykelstier, der før er indsendt, er stadig i spil, og vil blive prioriteret, hvis der kommer midler igen. Nye forslag til cykelstier er velkomne. Udgifter til projekter der finansieres via cykelstipuljen fordeles med 40% fra staten og 60% fra kommunen. Pt. har staten ikke afsat midler til cykelstier i Vejprojekter: Strucksalle i Tønder med fortov og cykelsti. Kongevej i Tønder med fortov, cykelsti og lyskryds. Den gamle bro i Bredebro. Parkeringspladsen ved Bredebro Hallen. Krydset Vestergade/Ribevej i Toftlund. Den endelige løsning foreligger pt. ikke. Der er kommet lokale input til projektet, som vil blive taget med i betragtning. Øvrige projekter: Generelt er der projekter i gang på hele skoleområdet i kommunen. Der er bevilliget 9 mio. kr. om året i seks år til nybyggeri og bygningsvedligeholdelse. Indvending og udvendig renovering af Tønderhallerne og opførelse af Tønderhal 4 Friluftsbadet i Toftlund Der skal til efteråret tages beslutning/prioritering om kommende projekter. Alle projekter, der er meldt ind, vil komme med, når der sker prioritering. I Skærbæk er projektet på den gamle tømmerhandelgrund på hjørnet af Ribevej og Jernbanegade i fuld gang. Rema 1000 starter her en forretning. I Tønder er der ved at blive udarbejdet et skitseprojekt for strækningen fra krydset Bar- SBSYS sagsnr.: G Side 3 af 11

4 Energiprojekter Kommuneplanstrategi gumsvej/plantagevej til den nye vej til Campusområdet. Der var ros til projektet på Småfolksvej, og der var ønske om, at handicaprådet inddrages i projektet. Et af de helt store projekter er udvidelsen af Tønder Rådhus, så der kan ske en samling af administrationen i Tønder. Der er i kommunen større energiprojekter undervejs indenfor kollektiv varmeplanlægning. Toftlund Fjernvarme er ved at anlægge et stort solfangeanlæg nord for Toftlund. Løgumkloster Fjernvarme er ved at anlægge et meget stort solfangeanlæg syd for Løgumkloster. Tønder Fjernvarme er i gang med projekteringen af et geotermiprojekt i Industri Syd. En stor solcellepark i Stenderup har i sommer været i høring. Den fysiske planlægning er i gang og skal politisk vedtages inden årsskiftet. Dog har ny lovgivning inden sommerferien gjort det vanskeligere at opføre solcelleparker bl.a. er økonomien blev forringet med den nye lovændring. Der bliver pt. godkendt mange husstandssolceller. Der er også flere biogasanlæg under vej, herunder det store anlæg Biogas Tønder. Skærbæk Erhverv har søgt om en solcellepark på Rømø i stedet for solceller på bygningerne. Regeringen er ikke positiv. Man forsøgte igen, men også denne gang med negativ resultat. Projektet er ikke opgivet. Alle aftaler om jord og finansiering er klar. Forslag til Tønder Kommunes Kommuneplanstrategi er nu udarbejdet og skal politisk behandles i august. Der er følgende fokusområder: Forord Den dansk tyske forbindelse (bosætning, pendling m.m.) Borgere, byer og boliger herunder handelslivet i Tønder og centerbyerne. Det åbne landskabs oplevelser Nationalpark Vadehavet SBSYS sagsnr.: G Side 4 af 11

5 Lokalplanrevisioner Tønderoplevelser holder Tøndervirksomhederne Klima, energi og Agenda 21 Dokumentation og inspiration Der er fokus på Den dansk tyske forbindelse. En undersøgelse viser, at borgere fra Tyskland er mere villig til at flytte til Tønder Kommune end vores landsmænd udenfor kommunen. Vi skal også være gode til at samarbejde omkring erhverv, turisme og natur. Kommuneplanstrategien kommer i høring først i september, og vi håber på input fra virksomhederne og borgerne. Vi vil gøre brug af sociale medier i forbindelse med høringen. Der kommer bl.a. et virtuelt borgermøde fra Byrådssalen i Tønder, hvor alle kan logge sig på. Har borgerne ideer til måder at holde virtuelle møder på f.eks. i forsamlingshuse, vil vi gerne høre om det. Tønder Kommune håber, mange vil tage del i processen. En del lokalplaner kan godt trænge til en revision, så de tilpasses til nutidige krav, nye materialer m.m. Vi vil gerne i dialog med grundejerforeningerne omkring revision af lokalplanerne. Bolilmark har fået lov. I en ny lokalplan kan der indskrives, at man skal være med i en grundejerforening. I eksisterende lokalplaner kan man kun forlange medlemskab ved nye sommerhuse i området. Eksisterende sommerhuse er frivillige. Ved revision af lokalplaner vil der med fordel kunne indføres krav om medlem af grundejerforening, krav om udvendig vandhane med slange, krav om branddaskere og forbud mod grendiger. Den hurtigste måde er, at man selv finansierer en ny lokalplan i samarbejde med Tønder Kommune. Pt. kræver Tønder Brandvæsen ikke branddaskere, men opfordrer til, at man anskaffer dem. I sommer har der været to tilfælde på Rømø, hvor udendørs vandhane med slange forhindrede en brand. Ved grendiger skal Tønder Brandvæsen vurdere i hvert enkelt tilfælde, om der er fare, og det er der ikke ressourcer til. Tønder Brandvæsen vil gerne deltage i generalforsamlinger i grundejerforeningerne. og Thomas Lund Sørensen SBSYS sagsnr.: G Side 5 af 11

6 Trafiksikkerhedsplan/trafikplaner Der blev refereret til en dispensation, som både havde været i høring i grundeejerforeningen og i nabohørig. Nabohøringer kan give problemer i forhold til godt naboskab. Tønder Kommune er dog forpligtiget til at lave nabo/partshøring, hvorimod høring af grundejerforeninger ikke er lovpligtig. Grundejerforeningerne har et ønske om, at retningslinjer i lokalplaner m.m. overholdes, men indtrykket er, at politikerne giver dispensation. Tønder Kommune har fået midler til en ny trafiksikkerhedsplan. Der vil også blive lavet en hastighedsplan i det åbne land. Lokalt vil man blive involveret i udpegning af strækninger. Der findes en hastighedsplan for de større byer. Tønder Kommune har også fået midler til en trafikplan for Skærbæk by. I de kommende år vil der blive lavet trafikplaner for de øvrige centerbyer. Der er lavet en trafikplan for Tønder by. Alle skoler skal i det indeværende år udarbejde en trafiksikkerhedsplan. Tønder Kommune opfordres til at tage problematikken med store landbrugsmaskiner i landdistrikterne med i planen. Vejene i landdistrikterne er smalle og er ikke gearet til store landbrugsmaskiner. Rømø indgår også i en ny trafiksikkerhedsplan. Der skal ses på hele stisystemet på Rømø, ligesom der skal ses på hastigheder på øen. Nye stiforløb på Rømø vil ske i samarbejde med Nationalpark Vadehav. Der er søgt om midler til dette. Tønder Kommune vil gerne i dialog med grundejerforeningerne i forbindelse med udarbejdelsen af trafiksikkerhedsplanen. Krav til opsætning af skilte Er det en færdselstavle, skal den følge gængse regler. Hastighedsskilte må kun sættes op i samarbejde med politiet og kommunen, og politiet forlanger, at det kan håndhæves. I Bolilmark er der en del blinde veje, som ikke er skiltet. Sidste grundejer bliver vendeplads. Der må gerne opsættes skilte. Er det private fællesveje ligger udgifterne til skilte og opsætning i den enkelte grundejerforening. SBSYS sagsnr.: G Side 6 af 11

7 Byfornyelsesprojekter Pulje til Landsbyfornyelse I Langdalen er der hastighedsskilte på 50 km. Der er et ønske om hastighed på grusveje på 30 km. Forslag: der kan evt. opsættes et skilt ved dæmningen med oplysning om 30 km på grusveje. Tønder Kommune har afsluttet et byfornyelsesprojekt i Højer og startet et nyt op i Bredebro. Byfornyelsesprojekter får et statslig tilskud, og Tønder Kommune skal egenfinansiere med mellem 40 og 60 %. Projekterne kræver borgerinddragelse. Der er søgt midler til byfornyelse i Skærbæk til næste år. Herefter skal der søges til Løgumkloster. Pt. har vi i samarbejde med regionen gang i et projekt i Toftlund omkring, hvad der er af muligheder for udvikling i Toftlund og derigennem løfte Toftlund by. Overordnet formål er at udarbejde en bosætningsstrategi for byen med udgangspunkt i byens øvrige styrker. Midtbyplan for Tønder by blev vedtaget i foråret og skal fremover bruges som en rød tråd for planlægningen i Tønder by. Indsatspuljen er afskaffet. I stedet er kommet en ny Pulje til Landsbyfornyelse med i alt 11 mio. kr. (6,6 mio. kr. fra staten og Tønder Kommune skal finansiere 4,4 mio. kr.). Ordningen gælder for byer op til 3000 indbyggere. Tønder Kommune har fået det samme beløb i 2014 og Fra Bygningsforbedringspuljen har Tønder Kommune fået 7 mio. kr. til bygningsforbedring og nedrivning og har fået det samme beløb i 2014 og Teknik og Miljø arbejder pt. på en strategi på området, og den skal politisk behandles i efteråret. Har en borger fået nedrivningspenge, skal huset enten renoveres eller rives ned. Kommunen kan ikke stille krav omkring misligholdelse af private boliger kun hvis de er sundhedsfarlige at bo i for børn, eller hvis de er til fare for omgivelserne (nedstyrtningsfare m.m.) Teknik og Miljø er meget interesseret i at komme i dialog lokalt omkring faldefærdige SBSYS sagsnr.: G Side 7 af 11

8 Byggegrunde Strandene huse. Her har vi brug for det lokale kendskab. Vi vil invitere de lokale borgerforeninger. Der er i alt afsat 22 mio. kr. til området i Beløbene fordeler sig på: Bygningsforbedringspuljen - staten med 3.5 mio. og Tønder Kommune med 3.5 mio. Landsbyfornyelsespuljen staten med 6,6 mio. og Tønder Kommune med 4,4 mio. Områdefornyelse med 3 4 mio. Puljen kan også bruges på Rømø. Det er dog et krav, at bygningerne er opført før Tønder Kommune opfordres til at bruge pengene primært i landsbyerne. Tønder Kommune sælger pt. ikke så mange byggegrunde i år. Det er et fald i forhold til sidste år, hvor vi var rigtig godt med. Vi har byggegrunde til salg på Rømø, i Vodder og i Skærbæk. Der kigges pt. også på nye områder i Toftlund og Agerskov og Rosinfelt (etape 2) i Tønder. Regler for evt. nedsættelse af grundpris: Når Tønder Kommune skal byggemodne et nyt område, bliver det beregnet, hvad udgifterne vil være til følgende: Jordkøb Lokalplanlægning Alle udgifter til byggemodning: udstykning, jordbundsundersøgelser, evt. udgravning af fortidsminder, udgifter til vej, stier, belysning, kloakering m.m. Udgifter ved salg. Antal m² bliver divideret op i alle disse beregnede udgifter. Den udregnede pris bliver den nye mindstepris medmindre markedsprisen er højere. Hvis markedsprisen er højere, skal grundene sælges til denne pris. Hvis grundene ikke er solgt ca. 3-4 år efter byggemodningen, kan det alt efter udviklingen i området ske en ny vurdering af markedsprisen. Hvis den er under den beregnede mindstepris, kan grundprisen sænkes. Strandene på Rømø forvaltes af Naturstyrelsen i samarbejde med Tønder Kommune. Der bliver i foråret 2014 bygget nye toiletter på Lakolk Strand, og der er etableret klo- SBSYS sagsnr.: G Side 8 af 11

9 akledning til området. Drift og renhold af nedkørslen til Lakolk Strand varetages af Naturstyrelsen og Tønder Kommune i fællesskab. Naturstyrelsen bestiller opgaven, da de er til stede i området hele året. Tønder Kommune har fjernet skraldespandene på stranden. Der er sat en container op i stedet for. Containeren skal males og gøres mere præsentabel. De kan ikke afskærmes, da de så vil fyge til. Tønder Kommune har et godt samarbejde omkring livredere med Tryg Danmark. Det er også positivt at stranden har en øget anvendelse, f.eks. til musik. Der står en affaldscontainer på Sønderstrand, og der er her et ønske om toiletter. Der ønskes skraldespande ved nedkørslen til Sønderstrand, da det flyder med hundeposer. Der hænger også fyldte hundeposer overalt i hundeskoven. Det er et problem, at borgerne ikke tager dem med hjem. Der er ønske om et affaldsstativ. Det er et problem med heste i strandkanten. Det er ulækkert og til fare for legende børn. I andre kommuner er der opsat tidsbegrænsning for ridning. Tønder Kommune diskuterer problemet med Naturstyrelsen. Autocamperpladser Rømø: Vejadgang, områdedefinering og andre relevante oplysninger vil fremgå af lokalplanen. Tønder Kommune vil vurdere den kommende trafik på Rømersvej. Vejen er offentlig, og der vil ikke ske begrænsning af vejretten. Lokalplanen er undervejs, og Tønder Kommune er i dialog med ejeren og dem, der udarbejder lokalplanen. Lokalplanen sendes nok i høring inden jul. Lokalt mener man, at behovet er meget lille. Der er lavet en brochure af Turistforeningen, hvor autocamperpladsen er vist, inden den er lavet. Tønder Kommune anser brochuren som en del af en visionsplan. Bo Jessen pointerede, at det er det frie marked, og alle borgere kan få udarbejdet en lokalplan af en rådgiver. Planen kvalitetssikres af Teknik og Miljø og godkendes politisk, hvorefter den sendes i høring, og her er der er mulighed for indsigelser. Mange autocampere er strandsejlere og der er fra Rømø Havn ønske om en autocam- SBSYS sagsnr.: G Side 9 af 11

10 perplads. Skærbæk: Der er ønske om at oprette en autocamperplads ved fritidscentret. Autocampere vil helst så tæt på centrum som muligt, hvilket også vil være en fordel for handelslivet. Der kommer en ansøgning. Tønder Kommune opfordres til at tage en dialog med interesseorganisationen, for at få synliggjort deres kriterier og ønsker til området. Campingpladsernes åbningstider begrænser autocamperes brug af dem. Der er afsat penge i budget til autocamperpladser, så Tønder Kommune opfordrer til at søge til projekter. Rensning af vandløb Kommunale grøfter driftes og renses af Tønder Kommune. Private vandløb skal renses af bredejerne. Grødeklip skal fjernes, inden der opstår brandfare. Der var frustration over, at begrænsninger i naturen får Rømø til at gro til i forhold til Sild. Mange grøfter vokser til. Der var problemer med høj vandstand, hvor Dyssebjergvej munder ud i Langdalsvej. Man havde været i kontakt med Teknik og Miljø, men fik oplysning om, at der ikke var penge til at løse problemet. Grøfterne blev dog renset, hvorefter problemet forsvandt. Spildevand, vandforsyning og affald På den nordlige del af Rømø er Tønder Forsyning A/S i gang med et kloakeringsprojekt. Der er pt. ingen planer om kloakering af Langdalen og på Sønderstrand. Tønder Kommune har myndighedsopgaven for spildevand, drikkevand og affald og beslutter, hvor der skal igangsættes nye projekter. Tønder Forsyning er entreprenør for Tønder Kommune og udfører kun rekvireret arbejde for Tønder Kommune. Tønder Forsyning har dog daglig vedligeholdelse og drift af kloak- og drikkevandsledninger. Der bliver sat nye vandmålere op på Rømø. Tønder Forsyning er langt med udskiftningen, og der bliver sendt en SMS, og der bliver annonceret inden der skiftes målere. Problemer med støv fra biler og heste. En sommer som i år giver støvproblemer fra biler og heste. Tønder Kommune støvbinder kun på veje med fastboende. Ridning foregår året rundt og ødelægger vej og grøftekanter. SBSYS sagsnr.: G Side 10 af 11

11 På Stagebjerg er der ønske om en ridesti på den ene side af vejen. Tønder Kommune vil kigge overordnet på ridestier på Rømø. Erfaringen viser, at er ridestier synlige og tilgængelige, så bruges de også. Grenpladser og miljøstationer Skinnevejen Mobildækning Digelaget Der blev fra grundejerforeningerne udtrykt glæde over grenpladsens åbningstider og håber, at de bibeholdes. Det er et problem, at fem liters øltanke ikke kan komme i miljøstationerne. Der er et stort ønske at få åbnet Skinnevejen. Tønder Kommune vurderer dog, det nok ikke er muligt, da området er habitats område. Der er kritik af mobil- og internetdækning på Rømø. Tønder Kommune opfordres til at få forbedret dækningen. SydEnergi har fibernet på hele øen. Tønder Kommune er i dialog med teleselskaberne. På den nordlige del af øen opsættes der en ny mast. Diget ved Sønderstrand bliver ikke slået. I vedtægterne står der, at de skal afgræsses eller slås. Tønder Kommunes repræsentant i det aktuelle digelag videregiver kritikken. Den enkelte grundejerforening kan deltage i digelagenes årlige generalforsamling. Afslutning Takkede for fremmødet og den gode debat. Bo Jessen SBSYS sagsnr.: G Side 11 af 11

Tønder Kommune. Mødedato: 20.10.2014 Klosterhallerne. Mødeleder: Bo Jessen. Referent: Knud Erich Jensen

Tønder Kommune. Mødedato: 20.10.2014 Klosterhallerne. Mødeleder: Bo Jessen. Referent: Knud Erich Jensen Referat Mødedato: 20.10.2014 Klosterhallerne Mødeleder: Bo Jessen Referent: Knud Erich Jensen Mødets emne: Møde med grundejer-, borger- og beboerforeninger samt lokalråd og handelsstandsforeninger Tilstede:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 16. november 2006 Mødelokale: Løgumkloster Rådhus, udvalgsværelse 1 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 16:00 Fraværende: Johan Sørensen 16. november 2006

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation TEKNIK- OG MILJØUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 06/11/14 Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Teknik og miljøudvalgets politikområder 2014 for måneder til og med

Læs mere

Tønder Kommunes Landdistriktsråd

Tønder Kommunes Landdistriktsråd Referat Halvårsmøde med lokalrådsrepræsentanter, Tønder Kommune Dato og tid 3. oktober 2007, 19.00-22.00 Sted Deltagere: Tønder Kommunes Landdistriktsråds bestyrelse Tønder Kommune Brøns-Rejsby Friskole

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus.

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus. Andst lokalråd Referat Årsmøde 2014 Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Sted: Deltagere: Afbud: Andst Forsamlingshus. Fra lokalrådet :John, Simon, Niels Jørgen, Morten. Herudover 6 tilhørere, Anne Mette

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. maj 2015 Journal nr. 15/7270 Login cow Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 E-mail jsm@esbjergkommune.dk Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe

Læs mere

Referat af fællesmødet fredag den 28. marts 2014 kl. 13.00 i mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing.

Referat af fællesmødet fredag den 28. marts 2014 kl. 13.00 i mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing. Mødedeltagerne: Orla Spenner, og.spenner@talnet.dk Peter Steen Jensen, ps@jensen.mail.dk Hans Lund, hilund@privat.dk Lennart Jørgensen, lg@faaborgmidtfyn.dk Flemming Kehman, fpk@dsa-net.dk Egon Gaarde,

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag.

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Alle kommuner skal tilvejebringe en kommuneplan, som skal gælde for hele kommunen for en periode på 12 år, jf. planloven. Kommuneplanen udstikker rammerne

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen.

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. 1. Valg af stemmetællere blev Mette Laursen og Klaus Andersen. 2. Valg af dirigent blev Karl

Læs mere

Referat af årsforsamling den 20. marts 2013

Referat af årsforsamling den 20. marts 2013 Referat af årsforsamling den 20. marts 2013 0. Velkomst v/erling Formanden for lokalrådet Erling Poulsen bød velkommen. Forsamlingen talte cirka 25 personer, hvilket han udtrykte glæde over. 1. Valg af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 19. april 2014. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Separatkloakering i Feldborg 2012-2020. Orienteringsmøde 25. juni 2012

Separatkloakering i Feldborg 2012-2020. Orienteringsmøde 25. juni 2012 Separatkloakering i Feldborg 2012-2020 Orienteringsmøde 25. juni 2012 Dagsorden Velkomst & præsentation Baggrund for projektet Gennemgang af projektet Arbejdets forløb Reetablering af fortove og veje Myndighedsforhold

Læs mere

Referat fra borgermøde om kystsikring og kysterosion 21. januar 2015

Referat fra borgermøde om kystsikring og kysterosion 21. januar 2015 Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Sag nr. 04.18.00-P20-1-15 26-01-2015 Side 1. Referat fra borgermøde om kystsikring og kysterosion 21. januar 2015 Borgmester bød alle velkommen til informationsmøde

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling I/S LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Beder 31. juli 2012. Referat fra den ordinære generalforsamling, afholdt i Lundø forsamlingshus den 28. juli 2012. Formanden

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2014 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2014 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af rådets beretning 3. Fremlæggelse af rådets handlingsplan 4. Fremlæggelse

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Referent: SyP 27. marts 2011

Referent: SyP 27. marts 2011 Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2011-03-23 Deltagere: 34 parceller var repræsenteret Referent: SyP 27.

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 2. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kidholm, 2. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. Sagsnr.: 2008-15016 KJK/tik Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til Vestvej Der er planlagt i alt 30 grunde. Heraf er de først 4 grunde byggemodnede. Dette udbud

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 002-12 6. marts 2012 Dato: 28. februar 2012

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. J.nr.: 2013-7963 KJK/tik Duathlonvej Duathlonvej ligger i den nordøstlige del af Svenstrup. Der er planlagt i alt 19 grunde på Duathlonvej indenfor delområde A af lokalplan 6-1-102. Denne 1. etape omfatter

Læs mere

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Hvad betyder en kommuneplanrevision? i Byrådets største

Læs mere

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling.

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling. TEKNIK & MILJØ Vej & trafik Dato: 10-06-2013 Sagsnr.: 12/13699 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejenkom.dk EAN-nr.: 5798005410157 NOTAT Åbøllingvej

Læs mere

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge Dagsorden, jf. foreningens vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Godkendelse af regnskab for foregående år. 4. Godkendelse af budget og kontingent for det kommende

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15 Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø John Nielsen T ønder kommune har henvendt sig til undertegnede vedrørende 2 dispensationssager, og jeg vil samtidig med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune Salgsbetingelser for grunde byggemodnet efter den 1. januar 2007 Parcelhusgrunde Hedensted Kommune o Tjørnevej 6 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. De kommunale byggegrunde sælges i henhold

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Sagsnr.:1851-44633 KJK/tik. Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Nyhedsbrev April 2013

Nyhedsbrev April 2013 Fra Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Sommerhusområderne i Dragsholm. Nyhedsbrev April 2013 Til: Grundejerforeningerne, der er medlem af Sammenslutningen. Samarbejdet i Odsherred Indledningsvist

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2013 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2013 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen Referat fra møde med repræsentanter fra Vigersted lokalråd Dato/tid: tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 16:30 Sted: Rønnedevej 9, Ringsted (tekniske centre) Emne: Status for trafikale udfordringer som lokalrådet

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : 20140710116 Plan og Erhverv Dato : 30-10-2014 Ref. : HJO Mødedato : 27-10-2014 R E F E R A T Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Program 19.00-19.10 Velkommen Borgmester Thomas Lykke Pedersen 19:10-19:25 Oplæg om udviklingen i de fire bysamfund

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 16. januar 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl.

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Aftenens emner Præsentation af os Projektet frem til nu Præsentation af vandarbejder Præsentation af kloakarbejder Præsentation af fjernvarmearbejder Tidsplan Trafikafvikling

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Referat fra generalforsamlingen, den 18. juni 2010. Der var 41 tilmeldte. Dagsorden: a) valg af dirigent ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. b) formanden

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN

BYFORNYELSE I KØBENHAVN BYFORNYELSE I KØBENHAVN Temadag om energimåling, adfærd og indeklima 23. april 2015 Arkitekt Marie Juul Baumann, Område- og Byfornyelse, Københavns Kommune 2 Informationsmøde om byfornyelse 1. Hvad er

Læs mere

Notat. Brugergruppen. Brugergruppens Årsberetning 2014. Forord

Notat. Brugergruppen. Brugergruppens Årsberetning 2014. Forord Notat Brugergruppen Brugergruppens Årsberetning 2014 Forord I 2014 vedtog vi nye retningslinjer, og en ny forretningsorden, for Brugergruppen. Det var tid for en revision, da vand- og spildevandsforsyningen

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 10. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 11. Plan for kurser og Temaforløb

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg

Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg Økonomiudvalget År 2015 prisniveau, tusinde kr. Beredskab Renovering af Tønder Brandstation 1.000 1.000 1.000 Pulje til beredskabsområdet 800 800 800 800 Erhverv

Læs mere

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Tilstede: 15 husstande REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen Thomas Hansen, formand bød velkommen. 15 ud af 33 lejemål var til stede ved mødet. Valg af dirigent Thomas Hansen

Læs mere

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Trafik, Park og Havne Budget s- Samlet resultat: 73.206 74.078 12.466 75.023 945 101 Budgetramme 1 65.717 66.589 10.440 67.534 945 101 Vejdrift: 28.757 29.853 1.134 29.453-400 99 Kolonihaver -16-16 2-16

Læs mere

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Indledende bemærkninger LAK Landsbyerne i Aalborg Kommune vil allerførst give vores anerkendelse af en god og indledende

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere