som midlertidig afværgeforanstaltning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "som midlertidig afværgeforanstaltning."

Transkript

1 A V J i n f o Nr leder Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks København ø Fax: Hjemmeside: Leo Ellgaard Tlf.: Søren A. V. Nielsen Tlf.: Ingela Karlsson Tlf.: Christian Andersen Tlf.: Kit Jespersen Tlf.: Redaktion: Redaktør: Kit Jespersen Layout: Trine Schjermer, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner 2 Anvendelse af luftrensere som midlertidig afværge foranstaltning 10 Dampsucces i Sønderjylland 11 Artikelovervågning indhold Lad dette være en begyndelse. En ny port ind til det utrolige, det mulige, en ny tid, hvor alting kan ske, hvis vi altså ikke har noget imod det. Ovennævnte citat er hentet fra fantasiens verden sagt af en Mummitrold en populær figur i litteraturens univers. Der var næppe mange af os, der havde fantasi til at forestille os, at vi skulle komme til at medvirke til Danmarkshistoriens største fusion ej heller til at forstille os, hvad vi skulle igennem for at nå målet, eller hvilke konsekvenser det ville få for hver enkelt af os arbejdsmæssigt som personligt? Efter et intensivt arbejde er 271 kommuner nu blevet til 98 og 13 amter til 5 regioner. Møder er holdt, strategier lagt, vægge revet ned, møbler flyttet og mange gode kollegaer er omplaceret til nye opgaver i nye omgivelser. 4 Målet er her få dage før jul ved at være nået, og 1. januar 2007 er vi klar til at åbne en ny port ind til det utrolige, det mulige en ny tid, hvor alting kan ske! Amternes Videncenter for Jordforurening vil gerne TAKKE alle vores samarbejdspartnere for 10 meget gode år under den gamle struktur og for de mange resultater, vi sammen har opnået. I de forløbne 10 år har vi fået skabt et solidt fundament og en arbejdsplatform, som også vil danne rammen om og grundlaget for vores fremtidige virke. Forude venter forhåbentlig lige så mange år med nye udfordringer, nye samarbejder og fælles resultater, som kan være med til at gøre en forskel i en stadig mere kompleks og foranderlig verden! I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt år 2007!

2 Anvendelse af luftrensere som midlertidig afværgeforanstaltning Ved opstilling af luftrensere er det muligt at reducere en uacceptabel indeklimapåvirkning med forureningskomponenter. I den sammenhæng kan luftrensere anvendes som en akut midlertidig afværgeforanstaltning. I det følgende præsenteres praktiske erfaringer vedrørende brugen af luftrensere som midlertidig afværgeforanstaltning. Endvidere formidles resultaterne af et miljøprojekt til belysning af luftrenseres effektivitet, og der redegøres for, hvordan det er muligt at forudsige effekten af en opstilling af luftrensere. Artiklen er en uddybning af en artikel bragt i Stads- & Havneingeniøren, august 2006, Luftrensere som alternativ til genhusning ved uacceptabel indeklimapåvirkning. Af Jesper Alrø Steen, NIRAS, Niels C. Bergsøe, Statens Byggeforskningsinstitut og Brian T. Vestergaard, Storstrøms Amt avj-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening 4/2006

3 I samarbejde med Østergaard Filter Aps og Fyns Amt har NIRAS udviklet en luftrenser, som er i stand til at reducere rumluftens indhold af organiske forureningskomponenter (se boks 1). Luftrenseren blev udviklet i forbindelse med udarbejdelsen af et katalog over midlertidige afværgetiltag til reduktion af indeklimapåvirkningen fra en jord- og/eller grundvandsforurening /ref. 1/. De første praktiske erfaringer med brugen af luftrensere som afværgeforanstaltning blev gjort som et led i ovennævnte projekt i Luftrensere blev afprøvet under tre forskellige forhold, og der blev opnået reduktioner af en indeklimapåvirkning med tetrachlorethylen (PCE) i opstillingslokalerne på %. Efter gennemførelsen af dette projekt besluttede Fyns Amt at lade seks luftrensere indgå i et beredskab med henblik på fremtidigt at kunne foretage en akut indsats over for ejendomme med uacceptable indeklimapåvirkninger (se boks 2). Laboratorieundersøgelse til vurdering af luftrenseres effektivitet I har Statens Byggeforskningsinstitut og Storstrøms Amt, under Miljøstyrelsens Teknologiprogram, gennemført en laboratorieundersøgelse af luftrenseres effektivitet over for tetrachlorethylen (PCE) i rumluften /ref. 2/. Undersøgelsen har haft til formål at undersøge luftrenserens evne til at reducere koncentrationen af PCE i rumluften og herunder at belyse, hvilke primære parametre der har indflydelse på effektiviteten. Undersøgelserne har bl.a. omfattet samhørende målinger af volumenstrømmen gennem luftrenseren og koncentrationen af PCE i rumluften. Disse undersøgelser er gennemført ved både høje og lave startkoncentrationer i forsøgsrummet (ca. 20 mg PCE/m3 og ca. 200 µg PCE/m3). De gennemførte laboratorieundersøgelser viste, at luftrenseren ved den høje startkoncentration var i stand til at nedbringe PCE-koncentrationen i forsøgsrummet fra ca. 20 mg/m3 til ca. 2 mg/m3, svarende til 10 % af startkoncentrationen. Under forsøget blev der opretholdt en konstant emissionsrate af PCE. I afkastluften umiddelbart efter luftrenserens kulfilter, dvs. før opblanding med den øvrige rumluft, blev der målt væsentligt lavere koncentrationer, ca. 0,2 mg/m3 svarende til detektionsgrænsen for det anvendte måleudstyr (Innova gasdetektor). Ved den lave startkoncentration var luftrenseren i stand til at nedbringe PCE-koncentrationen i forsøgsrummet fra ca. 200 µg/m3 til ca. 60 µg/m3, svarende til 30% af startkoncentrationen. I afkastluften umiddelbart efter luftrenserens kulfilter (før opblanding med den øvrige rumluft) blev der målt koncentrationer på 1-2 µg/m3 (MIMS-måling). Reduktionen af PCE-koncentrationen var kun i ringe grad var afhængig af omdrejningsregulering af luftrenserens ventilator. Ved den efterfølgende databehandling blev Boks 1: Luftrenserens funktion og bestanddele Luftrenseren består af et støvfilter, en ventilator og et aktiv kulfilter. Alt er monteret i et lydisoleret kabinet. Luftrenserens funktion er baseret på, at ventilatoren kontinuert trækker rumluft gennem kulfiltret, hvorved gasformige organiske forureningskomponenter adsorberes på filtret. Den rensede rumluft recirkuleres til opstillingslokalet, hvorved den samlede koncentration af forureningskomponenter reduceres (fortyndingsprincippet). støvfilter vetilation aktiv støvfilter AVJ-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening 4/2006

4 BOKS-2: Fyns Amts brug af luftrensere Fyns Amt råder over seks luftrensere, som efter behov har været opstillet på ejendomme, hvor ejendommens indeklima var påvirket med chlorerede opløsningsmidler. Luftrenserne indgår i Fyns Amts beredskab over for uacceptable indeklimapåvirkninger. Fyns Amt har været godt tilfreds med at råde over denne akutte afværgemulighed selv om de aktuelle anvendelser heldigvis har været få i antal. Med opstillingen af luftrenserne har amtet foretaget en aktiv handling i forhold til indeklimapåvirkningen, og opstillingen af luftrensere har i de aktuelle situationer givet ro hos ejendommenes beboere. Den aktive handling og akutte afværge har endvidere medvirket til, at amtet har fået tid til efterfølgende at vurdere forskellige strategier rettet mod en mere permanent afværgeindsats på ejendommene. det fundet, at denne uafhængighed skyldes, at regulering af ventilatorens omdrejningstal kun i mindre grad ændrede volumenstrømmen gennem luftrenseren, således at forholdet mellem volumenstrømmen gennem luftrenseren (qrenser) og udelufttilførslen til forsøgsrummet (qrum) ikke blev ændret væsentligt. Værdien for qrenser/qrum varierede mellem 2,8 og 4,4 (se figur 1). De gennemførte laboratorieundersøgelser dokumenterede: At luftrenseren kunne reducere PCE-koncentrationen i forsøgsrummet til % af startkoncentrationen (samtidig med at PCE-koncentrationen blev forsøgt opretholdt ved en konstant PCE-emission). At luftrenseren var i stand til at rense en isoleret luftmængde til et koncentrationsniveau på 1-2 g PCE/m3. At volumenstrømmen gennem luftrenserens ventilator (qrenser) og udelufttilførslen til forsøgsrummet (qrum) er de primære parametre, som har indflydelse på luftrenserens effektivitet. For en nærmere beskrivelse af de gennemførte undersøgelser, herunder målemetoder og -udstyr, henvises til /ref. 2/. På baggrund af de gennemførte undersøgelser blev der fundet en sammenhæng mellem qrenser, qrum og luftrenserens effektivitet. Luftrenserens effektivitet kan udtrykkes som forholdet mellem PCE-koncentrationen i rumluften med luftrenser (Crum, L) og PCE-koncentrationen i rumluften uden luftrenser (Crum). Idet forholdet mellem Crum, L og Crum er et udtryk for, hvad PCE-koncentrationen kan reduceres til, illustrerer figur 1 sammenhængen mellem qrenser/qrum-forholdet og luftrenserens effektivitet. Af figur 1 ses eksempelvis, at hvis luftrenseren opstilles i et rum og indstilles med en volumenstrøm (qrenser) svarende til det dobbelte af udelufttilførslen til dette rum (qrum), således at qrenser/qrum = 2, vil luftrenseren forventeligt være i stand til at reducere koncentrationen i rummet til ca. 35 % af den oprindelige koncentration, svarende til en rensegrad på 65 %. I forlængelse heraf skal det bemærkes at et stort qrenser/ qrum-forhold, som er ønskeligt for at opnå en høj rensningsgrad, matematisk vil kunne opnås ved enten at øge qrenser eller at reducere qrum. I praksis vil en reduktion af qrum imidlertid ikke resultere i en højere rensningsgrad, BOKS-3: Ordforklaring qrenser: Volumenstrømmen gennem luftrenserens ventilator. Volumenstrømmen angiver den luftmængde, som via ventilatoren passerer gennem luftrenseren. For laboratorieundersøgelsen varierede qrenser mellem 70 og 110 m3/h. qrum: Udelufttilførslen til forsøgsrummet. Ved laboratorieundersøgelsen var qrum konstant 25 m3/h. Crum, L: Koncentrationen i rumluften med luftrenser. Crum: Koncentrationen i rumluften uden luftrenser. Ved laboratorieundersøgelsen var startkoncentrationen i forsøgsrummet hhv. 20 mg PCE/m3 og 200 µg PCE/m3. avj-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening 4/2006

5 Figur 1: Luftrenserens effektivitet, udtrykt som forholdet mellem koncentrationen i rummet med luftrenser (Crum, L) og uden luftrenser (Crum), er en funktion af forholdet mellem volumenstrømmen gennem luftrenseren (qrenser) og udelufttilførslen til rummet (qrum). idet Crum samtidig vil blive forøget. Således må en forøgelse af qrenser/qrum-forholdet ske gennem en forøgelse af volumenstrømmen gennem luftrenseren, evt. opnået ved opstilling af flere luftrensere. Yderligere erfaringer med brugen af luftrensere Sideløbende med laboratorieundersøgelsen udført af Statens Byggeforskningsinstitut opstillede Storstrøms Amt og Skude & Jacobsen i luftrensere i en række boliger, hvor indeklimaet var påvirket med forholdsvis høje koncentrationer af PCE. I otte af disse boliger blev der gennemført indeklimamålinger hhv. før opstilling af luftrenserne og under drift af luftrenserne. De samhørende målinger viste meget varierende reduktioner af PCE-koncentrationen i indeklimaet på % /ref. 2/. Det er efterfølgende undersøgt, om de opnåede reduktioner af PCE-koncentrationen i indeklimaet matcher den sammenhæng, som fremgår af figur 1. Da de otte anvendelser af luftrensere ikke oprindeligt var struktureret med henblik på at blive sammenlignet med den gennemførte laboratorieundersøgelse, mangler registrering/måling af flere forhold i boligerne, heriblandt en måling af udelufttilførslen. Det har således ikke været muligt at sammenligne de opnåede resultater med den sammenhæng, som fremgår af figur 1. Det skal bemærkes, at der i forbindelse med afprøvningen af luftrensere under tre forskellige forhold i Fyns Amt (se forrige afsnit) blev foretaget registrering/ måling af forhold, der muliggør en sammenligning med figur 1. Sammenligningen, som desværre omfatter meget få resultater (3 datasæt), viser, at de registrerede forhold, herunder reduktionen af PCE-koncentrationen, udelufttilførslen og volumenstrømmen gennem luftrenserne, følger den forventede sammenhæng /ref. 6/. Ved en fremtidig opstilling af luftrensere på aktuelle lokaliteter (ikke laboratorieforhold) vil det derfor fortsat være relevant at indsamle data med henblik på at verificere den udledte sammenhæng. Guide til opstilling af luftrensere med henblik på reduktion af indeklimapåvirkning Før opstilling af luftrensere vil der som udgangspunkt være gennemført indeklimamålinger i boligen. Disse målinger dokumenterer den aktuelt forekommende forureningskoncentration i indeklimaet og udtrykker en værdi for Crum (µg/m3). På baggrund af oplysninger om den aktuelle bolig (volumen af opstillingsrum, m3) samt en skønnet eller målt værdi for udelufttilførslen (h-1), er det muligt at opnå en værdi for qrum (m3/h). Antallet af luftrensere, som forventes opstillet i boligen, giver en samlet værdi for qrenser (m3/h). Med afsæt i figur 1 er det således muligt at anslå, hvor stor en koncentrationsreduktion det er muligt at opnå. Figuren vil endvidere kunne anslå det nødvendige antal luftrensere til at opnå en given forureningsreduktion. Med forskellige valg af luftrensere (antal og volumenstrøm) samt forskellige skøn af udelufttilførslen og den deraf afledte koncentrationsreduktion er det via en iterativ proces muligt at træffe en kvalificeret beslutning vedrørende opstilling af luftrensere. Et eksempel er en bolig med et volumen på 250 m3 (110 m2, lofthøjde 2,3 m), hvori der er registreret en PCE-koncentration i indeklimaet på 100 µg/m3. Boligen, som er et enfamiliehus, antages at have en samlet udelufttilførsel på 0,4 h-1, svarende til at boligen tilføres 100 m3/h. Hvis der i denne bolig opstilles tre luftrensere med en samlet volumenstrøm på 255 m3/h, vil forholdet mellem volumenstrømmen gennem luftrenserne og udelufttilførslen til boligen være ca. 2,6. Af figur 1 fremgår det, at luftrenserne forventeligt vil kunne reducere PCE-koncentration til ca. 30 % af den oprindelige koncentration, svarende til en PCEkoncentration i indeklimaet på 30 µg/m3. Såfremt det, f.eks. af hensyn til støjgener, er nødvendigt at begrænse volumenstrømmen gennem luftrenserne til 180 m3/h (øvrige parametre uændret), eller såfremt den AVJ-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening 4/2006

6 samlede udelufttilførsel er 150 m3/h, svarende til 0,6 h-1 (øvrige parametre uændret), vil PCE-koncentrationen i indeklimaet efter opstilling af luftrensere antage en værdi på ca. 40 µg/m3, svarende til en reduktion af PCE-koncentration på 40 %. Med afsæt i regneeksempler som de ovenstående vil det være muligt på forhånd at vurdere, om en midlertidig afværge med anvendelse af luftrensere vil kunne give det ønskede resultat. Ved en aktuel opstilling af luftrensere bør der tages hensyn til følgende forhold: Opstil luftrensere så der er fri passagemulighed for luft ved indsugning og afkast. Luk døre til opstillingsrummet med henblik på at øge effektiviteten i rummet. Koncentrer opstillingen af luftrensere i de primære opholdsrum og soverum. Vær opmærksom på, at luftrenserne kan give anledning til støjgener (støjniveau svarende til ventilatoren i en ældre stationær pc) og foreslå om nødvendigt, at luftrenserne slukkes i soverum om natten. Luftrenserens størrelse svarer til kabinettet for en stationær pc, og for nogle personer kan den være et generende element i boligens øvrige indretning. Perspektivering På baggrund af Fyns Amts erfaringer ( , /ref. 1/), i mindre omfang Storstrøms Amts erfaringer ( , /ref. 2/), men særligt konklusionerne fra den udførte laboratorieundersøgelse (/ref. 2/), vurderes det, at luftrensere kan anvendes som afværgeforanstaltninger i forhold til at reducere en uacceptabel indeklimapåvirkning med organiske forureningskomponenter. Det skal pointeres, at luftrenserne har deres styrke som en akut afværgeforanstaltning, idet de kan opstilles på kort tid. Det skal samtidig bemærkes, at opstillingen af luftrensere ikke fører til en permanent forureningsfjernelse, og de bør derfor kun betragtes som en midlertidig foranstaltning, indtil en anden og mere permanent afværge etableres. Som det fremgår af boks 4, er der på nuværende tidspunkt indsendt en ansøgning til Miljøstyrelsens Teknologipulje om støtte til at gennemføre et projekt, hvis formål er at udarbejde et dimensioneringsværktøj til bestemmelse af qrum. Dette værktøj vil gøre det lettere at anslå effekten af en afværge med opstilling af luftrensere. BOKS-5: Illustrationer Billederne her viser eksempler på opstilling af luftrensere i beboelser. Billederne er taget i forbindelse med de første praktiske erfaringer med brugen af luftrensere /ref. 1/. avj-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening 4/2006

7 BOKS-4: Definition af udelufttilførslen Udelufttilførslen til et rum eller en bolig består af tre bidrag: Systembidraget, der er den udelufttilførsel, som ventilationssystemet leverer, det personbetingede bidrag, som er den udelufttilførsel, der hidrører fra personers tilstedeværelse og brug af boligen og endelig udelufttilførslen gennem tilfældige utætheder i bygningen. Udelufttilførslen (qrum) for en aktuel bolig er normalt ikke kendt på forhånd. Med anvendelse af sporgasteknik er det muligt at bestemme udelufttilførslen, men det vil være et både fordyrende og forsinkende led i forhold til at gennemføre en hurtig og akut indsats over for en uacceptabel indeklimapåvirkning. Et muligt men ikke fyldestgørende alternativ er at tage udgangspunkt i bygningsreglementsreglerne, som foreskriver, at luftskiftet i nye boliger skal være 0,5 h-1 (h-1 = gange pr. time). I nye etageboliger skal luftskiftet skabes ved mekanisk ventilation, mens luftskiftet i nye enfamiliehuse kan skabes ved naturlig eller mekanisk ventilation. Mange boliger er dog opført efter tidligere bygningsreglementer, hvor kravene til ventilationen var formuleret anderledes. Af en rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut /ref. 3/ fremgår det, at luftskiftet i 177 naturligt ventilerede etageboliger, opført mellem ca og 1960, i gennemsnit er målt til 0,47 h-1. Af en anden rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut /ref. 4/ fremgår det, at luftskiftet i 150 nyere, naturligt ventilerede fritliggende enfamiliehuse, opført efter 1982, i gennemsnit er målt til 0,35 h-1. Et fremtidigt projekt under Miljøstyrelsens Teknologipulje har til formål at udarbejde et dimensioneringsværktøj til bestemmelse af qrum ud fra oplysninger om boligen, beboere og disses vaner /ref. 5/. Det er hensigten, at qrum således skal klassificeres ud fra oplysninger, der kan indsamles ved en besigtigelse på ejendommen og et interview med beboerne. Med dette værktøj vil det i endnu større grad være muligt at forudsige effekten af en afværge med opstilling af luftrensere. Referencer /ref. 1/ Afværgekatalog tidlig indsats overfor indeklimapåvirkning. Miljøprojekt Nr. 750, Miljøstyrelsen, /ref. 2/ Laboratorieundersøgelser af luftrenserens effekt over for tetrachlorethylen. Miljøprojekt nr. xxx. Miljøstyrelsen, Endnu ikke udgivet. /ref. 3/ SBI-rapport 241: Ventilationsforhold i renoverede og ikke renoverede etageboliger. Statens Byggeforskningsinstitut, /ref. 4/ SBI-rapport 236: Ventilationsforhold i nyere, naturligt ventilerede enfamiliehuse. Statens Byggeforskningsinstitut, /ref. 5/ Forslag til Teknologiprojekt 2006: Anvendelse af luftrensere til reduktion af uacceptabel indeklimapåvirkning et dimensioneringsværktøj. Ansøgning til Miljøstyrelsens Teknologiprogram, 24. april /ref. 6/ Notat: Anvendelse af luftrensere Bearbejdning af data fra opstilling og drift af luftrensere i 8 beboelser i Næstved, Nakskov og Vordingborg. NIRAS, 27. oktober /ref. 7/ Stads- & Havneingeniøren, august Luftrensere som alternativ til genhusning ved uacceptabel indeklimapåvirkning. AVJ-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening 4/2006

8 kort info Information Ny og revideret udgave af pjecen Information til ejere af forurenede grunde Af Kit Jespersen, AVJ AVJ arbejder med information og kommunikation på flere planer, både eksternt og internt. Blandt de meget synlige produkter i år 2000 var en fælles informationspjece Information til ejere af forurenede grunde, som amterne og Københavns og Frederiksberg Kommuner kunne sende ud sammen med deres kortlægningsbreve. I forbindelse med kortlægningen af forurenede grunde skal ejere og beboere orienteres om, hvorfor deres grund kortlægges, hvilke regler kortlægningen foretages efter, hvad det skal gavne, og hvad de selv kan gøre. Pjecen blev dengang trykt i eksemplarer, og den er igennem årene blevet genoptryk i flere tusinde stk. Pjecen er dermed langt det største produkt AVJ har været med til at skabe. Med ændringerne i den nye jordforureningslov, som træder i kraft 1. januar 2007, har de kommende fem nye regioner besluttet sammen med AVJ at lave en ny og revideret udgave af pjecen. Der er nedsat en følgegruppe til projektet med repræsentanter fra alle fem regioner og AVJ. Pjecen forventes at ligge klar til brug i slutningen af januar Gruppen arbejder også på at lave en fælles pjece om nuancering af kortlægningen, som nu er blevet indskrevet i jordforureningsloven. Denne pjece forventes udgivet samtidig med pjecen om Information til ejere af forurenede grunde. AVJinfo hedder også AVJinfo i 2007 Bladet AVJinfo skifter IKKE navn i 2007 men vil blive videreført som AVJinfo. Videncentret skal hermed opfordre alle vores læsere til også i 2007 at bidrage med spændende artikler, nyttig viden og information til bladet. Som noget nyt vil vi i 2007 lægge Produktionsplanen for AVJinfo ud på vores hjemmeside så alle, der ønsker at bidrage med indlæg til bladet, kan følge med i, hvornår der er deadline til de forskellige numre. avj-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening 4/2006

9 AVJ dengang og nu AVJ fik mange lovord med på vejen i den evaluering af Videncentret, som blev gennemført i år AVJ er et samlingspunkt, der styrker feltet fagligt, og gennem kurser, temadage og mailgrupper fremmer Videncentret erfaringsudvekslingen på området. Alle interessenter i evalueringen oplever, at AVJ udfylder en vigtig plads som vidensindsamler og -formidler inden for jordforureningsområdet. AVJ har fingeren på pulsen og sætter ind med aktiviteter, hvor det er nødvendigt, lyder den gennemgående vurdering. AVJ har også gode relationer til rådgivere og Miljøstyrelsen. Det gør på mange måder Videncentret til manden i midten, som har fornemmelse for, hvad der rører sig i feltet. Men også fremover er der stadig meget at tage fat på for AVJ. Sådan lød det i år 2000, og nogenlunde sådan lød det også i det sene efterår 2006, da AVJ rejste rundt og besøgte de fem nye regioner. Formålet med rundturen var at få inspiration og konkrete forslag til, hvad Videncentret fremover skal beskæftige sig med. Selvom vi ikke kan påstå, at vi har lavet en ny evaluering, er det betryggende, at vi får det samme indtryk, når vi rejser rundt til regionerne i dag. Vi vil nemlig fortsat gerne kendes som et Videncenter, der leverer en vare, som man har brug for, som man er tilfreds med og i et godt samspil med interessenterne. Det var derfor en glæde at blive godt modtaget i regionerne, og det var inspirerende at høre de mange gode forslag og ideer til projekter, kurser og samarbejdet i øvrigt. De vil nu blive viderebearbejdet på en måde, så vi lever op til de centrale elementer, som fremgik af evalueringen i år Amternes Videncenter for Jordforurening skifter navn til Videncenter for Jordforurening den 1. januar 2007 AVJ-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening 4/2006

10 Dampsucces i Sønderjylland Af Christian Andersen, AVJ I sidste nummer af AVJinfo bragte vi en artikel af Lone Dissing og Niels Just fra Sønderjyllands Amt om et dampoprensningsprojekt ved Rødekro. Siden projektets åbning er folk og medier strømmet til for at se den omfangsrige oprensning af chlorerede opløsningsmidler efter det tidligere renseri. Lokaliteten har været vist og omtalt flere gange i Radioen, TV Syd samt i DR s TV Avis, og den er blevet fremvist til alt fra skoleklasser, borgermøder, politikere i amtets Teknik & Miljøudvalg samt for fagfolk fra en del amter. Orbicon og Arkil A/S, der er henholdsvis rådgiver og hovedentreprenør på projektet, har fremvist projektet for bl.a. 35 rådgivere. Og Sønderjyllands Amt, Orbicon og Arkil har god grund til at være tilfredse, for det over 20 mio. kr. dyre projekt har kørt planmæssigt, både med hensyn til tid, økonomi og effekt. Efter snart to måneders drift regner deltagerne i projektet med at standse dampinjektionen primo december 2006, hvorefter ca. 2 ton PCE vil være oprenset, hvilket vurderes at svare til mere end 95 % af forureningen i projektområdet. Fra et maksimum på godt 250 kg pr. dag er den daglige fjernelsesrate reduceret til ca. 0,5 kg pr. dag, og raten forventes at falde yderligere inden afslutningen på oprensningen. Succeskriteriet er at reducere fluxen fra kildeområdet med %, hvilket kontrolleres fra 4 nye nedstrøms boringer efter nogle måneders forudgående afkøling. Tilbage efter kildefjernelsen/reduktionen skønnes der stadig at befinde sig 1 1½ ton PCE i den over 2 km lange forureningsfane. En risikovurderingsrapport, der netop er leveret til amtet fra Orbicon, påviser bl.a. stigende koncentrationer af DCE og VC i den forreste del af fanen, det tyder på, at den fortsat flytter sig trods påvisning af, at der sker en delvis naturlig nedbrydning af stofferne. Modelberegninger viser, at kildefjernelsen på sigt vil medføre en reduktion i koncentrationen og udbredelsen af de chlorerede opløsningsmidler. For at følge udviklingen påbegynder Region Syddanmark i foråret 2007 et moniteringsprogram, som skal klarlægge, om det bliver nødvendigt også at foretage en oprensning af fanen. I så fald kunne stimuleret reduktiv deklorering tænkes at være en anvendelig løsning. Til foråret afrapporteres der ligeledes et teknologiprojekt, som forventes at kunne bidrage med en øget viden om mekanismerne bag og betydningen af den delvise naturlige nedbrydning af stofferne, som kan konstateres at finde sted. 10 avj-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening 4/2006

11 Artikel-overvågning Af freelance konsulent Trine Korsgaard Ved hurtigt at skimme denne liste igennem får du et overblik over, hvilke artikler der for nyligt har været bragt i danske tidsskrifter inden for vores fagområde. Hermed er der skabt en hurtig indgang til ny inspiration m.m. For overskuelighedens skyld er artiklerne ordnet i emner. 1Jura, økonomi og politik Høring af vejledning om nuancering af kortlagte boligejendomme Som led i lovændringen (Lov nr. 507 af ) af jordforureningsloven (Lov nr. 370 af 2. juni 1999) blev det indført ( 12 a), at regionen som led i kortlægningen på V2 skal indplacere forureningen på boligejendomme i en forureningskategori afhængig af risikoen ved forureningen i forhold til anvendelsen af arealet. Bestemmelsen om nuancering af kortlægningen træder i kraft 1. januar Til brug for regionernes nuancering af kortlagte boligejendomme har Miljøstyrelsen lavet en vejledning. Miljøstyrelsen har den 13. oktober 2006 sendt et udkast til vejledning om nuancering af kortlagte boligejendomme i høring. Høringsfristen er den 13. november Udkast til vejledningen kan hentes på områdeklassificering af lettere forurenede områder har Miljøstyrelsen lavet en vejledning. Miljøstyrelsen har den 13. oktober 2006 sendt et udkast til vejledning om områdeklassificering af lettere forurenede områder i høring. Høringsfristen er den 13. november Udkast til vejledningen kan hentes på dk. Vejledning til lov om aktindsigt i miljøoplysninger Denne vejledning fra Miljøstyrelsen beskriver miljøoplysningslovens systematik og regler og peger på de steder, hvor der er forskel i forhold til forvaltningsloven og offentlighedsloven. Vejledning nr. 3, 2006 fra Miljøstyrelsen. Vejledningen kan hentes på www. mst.dk. Høring af vejledning om områdeklassificering af lettere forurenede områder Som led i lovændringen (Lov nr. 507 af ) af jordforureningsloven (Lov nr. 370 af 2. juni 1999) blev det indført ( 50 a), at kommunen skal områdeklassificere lettere forurenede områder. Udgangspunktet for områdeklassificering er byzonen, hvorfra der henholdsvis kan undtages eller inddrages større sammenhængende områder. Til brug for kommunernes Høring af udkast til bekendtgørelse om indsatsplaner Bekendtgørelsen revideres som følge af kommunalreformen og skal med virkning fra den 1. januar 2007 afløse bekendtgørelse nr. 494 af 28. maj 2000 om indsatsplaner. Indsatsplanerne bygger på en detaljeret kortlægning af grundvandsressourcen. Udkast til en ny bekendtgørelse definerer skillelinien mellem den statslige kortlægning og den kommunale indsatsplanlægning. Der AVJ-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening 4/

12 foreslås desuden en procedure for de statslige miljøcentres videregivelse af kortlægningsresultatet til kommunerne. Endelig er der foretaget en række konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen. Miljøstyrelsen har sendt denne bekendtgørelse i høring med frist for bemærkninger den 10. november Bekendtgørelsen kan hentes på Udkast til bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet Bekendtgørelsen skal med virkning fra 1. januar 2007 afløse Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 921 af 8. oktober Baggrunden for den ændrede bekendtgørelse er kommunalreformen og et behov for at ajourføre regelsættet i overensstemmelse med direktiv 76/464/EØF (kodificeret udgave direktiv 2006/11/ EF) og direktiv 2000/60/EF (vandrammedirektivet). Miljøstyrelsen har sendt denne bekendtgørelse i høring med frist for bemærkninger den 3. november Bekendtgørelsen kan hentes på www. mst.dk. Høring af ændring af olietankbekendtgørelse Olietankbekendtgørelsen er revideret på grund af dels kommunalreformen og dels ikrafttræden af harmoniserede standarder under Byggevaredirektivet for overjordiske tanke. Begge dele træder i kraft 1. januar Miljøstyrelsen har benyttet lejligheden til også at gennemføre nogle mindre tekniske ændringer og præciseringer. Miljøstyrelsen har sendt denne bekendtgørelse i høring med frist for bemærkninger den 3. november Bekendtgørelsen kan hentes på www. mst.dk. Høring af bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser efter lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og de lokale miljøcentre under Miljøministeriet Bekendtgørelsen ændres som følge af kommunalreformen og omhandler delegation af miljøministerens beføjelser til Miljøstyrelsen og de lokale miljøcentre under Miljøministeriet, som fra 1. januar 2007 oprettes og indgår i Miljøministeriets hierarki. Bekendtgørelsen indeholder endvidere andre konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og visse ajourføringer som følge af andre lovændringer. Bekendtgørelsen skal træde i kraft den 1. januar 2007 og afløse bekendtgørelse nr af 17. december 1999 om henlæggelse af opgaver og beføjelser efter lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen har sendt denne bekendtgørelse i høring med frist for bemærkninger den 1. december Bekendtgørelsen kan hentes på www. mst.dk. 12 avj-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening 4/2006

13 2Risikovurdering Indeklimakoncentrationer af rensevæske i boliger over et repræsentativt udsnit af danske renserier Der er foretaget måling af indeklimakoncentrationen af rensevæskedampe i sammenlagt 32 lejligheder over renserier. Antallet af målesteder udgør ca. 20 % af det samlede antal renserier i Danmark og stammer for alle målesteders vedkommende fra renserier, som lever op til bekendtgørelse nr. 532 af 18. juni Materialet er opdelt i renserier, som anvender hhv. tetrachlorethylen og kulbrinter som rensevæske. 26 målinger er foretaget i lejligheder over renserier, som anvender tetrachlorethylen. Disse målinger har vist en gennemsnitlig indeklimakoncentration af tetrachlorethylen på 0,30 mg/m3. I forhold til situationen før renseribekendtgørelsens ikrafttræden er der tale om en reduktion på mere 90 %, idet den gennemsnitlige indeklimakoncentration i danske lejligheder blev målt til 3,3 mg/m3 i perioden umiddelbart før bekendtgørelse nr. 532 blev iværksat (oplyst af Miljøstyrelsen 2005). Den meget betydelige reduktion i indeklimakoncentrationen i lejligheder over renserier, som denne undersøgelse dokumenterer, må tilskrives effekten af bekendtgørelse nr Peter Mortensen; John Hansen. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 36, ISBN Rapporten kan hentes på 3 Afværgeteknik og monitering Metoder og økonomi til fjernelse af restforurening af benzin - Nykøbingvej 295, Radsted Rapporten gennemgår mulige afværgemetoder over for en restforurening med benzin på lokaliteten Nykøbingvej 295, Radsted. Afværgemetoderne er vurderet i forhold til deres anvendelighed til oprensning af restforureningen, herunder økonomi i form af direkte udgifter til selve oprensningen og indirekte udgifter til myndighedsbehandling. Endvidere sammenlignes udgifterne ved forskellige varigheder af oprensningen. Lene Mundus; Jesper Albinus; Pia Winther et al; Carl Bro. Miljøprojekt Nr. 1117, 2006 fra Miljøstyrelsen. ISBN Rapporten kan hentes på Hydraulisk frakturering udført ved vandret boreteknik - Statusrapport for 1. driftår Igennem godt et år er der for første gang i Danmark afprøvet en oprensningsteknik, hvor der ved hjælp af kunstige sprækker (frakturer) oprenses grundvand samt poreluft fra en morænelerslokalitet. De foreløbige erfaringer viser, at det på trods af, at der kun er oppumpet % af den forventede vandmængde, overvejende er lykkedes at få vendt trykgradienten i morænen, således at der inden for et ca. 500 m² hot-spot område strømmer vand mod de vandret installerede dræn frem for mod det primære grundvandsmagasin. Lisbeth Walsted, Anders G. Christensen. Miljøprojekt nr fra Miljøstyrelsen, ISBN Publikationen kan hentes på dk. Frakturer fra lodrette testboringer på Vestergade 10, Haslev Ved hjælp af en speciel boreteknik kan man etablere kunstige sprækker i jorden fra almindelige lodrette boringer. Herved opnås en væsentlig forbedring af boringernes ydeevne og influensradius, og det bliver derved muligt at opsamle forurening i f.eks. moræneler, hvorved man kan sikre, at forureningen ikke spredes yderligere til de dybereliggende drikkevandsmagasiner. Teknikken åbner muligheder for oprensning under eksisterende bygninger og lignende uden at dette bliver uforholdsmæssigt dyrt eller medfører uacceptable gener for de berørte beboere. Birger Chr. Blem; Henrik Husum Nielsen; Erling V. Fischer et al. NIRAS. Miljøprojekt Nr. 1108, 2006 fra Miljøstyrelsen. ISBN Rapporten kan hentes på AVJ-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening 4/

14 4 Geologi og hydrogeologi Kortlægning af begravede dale gebyrkortlægning og undersøgelsesmetoder Ved hjælp af to geofysiske metoder er der i Århus Nord og ved Hadsten blevet identificeret et imponerende netværk af begravede dale. Artiklen omtaler metoder og resultater. Verner Søndergaard; Jette Sørensen; Richard Thomsen et al. Geologisk Nyt Nr. 4, august 2006, side ISSN Begravede dale i Århus Amt undersøgelse af Frijsenborg-Foldbyplatauet Artiklen redegør for, hvordan enkelte undersøgelsesmetoder i kombination kan medvirke til en god forståelse af geologien i et område og til kortlægning af grundvandsressourcen. Jette Sørensen; Verner Søndergaard; Christian Kronborg; et al. Geologisk Nyt Nr. 4, august 2006, side ISSN Udpegningen af grundvandsforekomster i Danmark Amterne har udpeget grundvandsforekomster som led i gennemførelsen af EU s vandrammedirektiv. Udpegningen er meget forskellig fra det ene amt til det andet, idet både antal, størrelse og principper for afgrænsning er meget forskellige, og der er ikke altid sammenhæng over amtsgrænserne. I alt er der udpeget ca grundvandsforekomster i de 12 vanddistrikter. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 39, Se også Miljønyt.dk Nr. 35, 13. oktober Artiklen og rapporten kan hentes på Modeller for revision af udpegningen af grundvandsforekomster i Danmark Amterne har udpeget grundvandsforekomster som led i gennemførelsen af EU s vandrammedirektiv, men forekomsterne er meget forskellige fra det ene amt til det andet. Miljøministeriet har brug for en mere ensartet udpegning, og i dette projekt er der derfor opstillet tre forskellige modeller for revision af udpegningen. De tre modeller beskrives, og fordele og ulemper vurderes. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 40, Se også Miljønyt.dk Nr. 35, 13. oktober Artiklen og rapporten kan hentes på Klimaændringers betydning for vandkredsløbet Selvom der er meget usikkerhed om klimaets udvikling, så er tiden inde til at tænke klimaændringerne ind i langsigtede beslutninger. Generelt forventes mindre nedbør om sommeren og øget nedbør om vinteren, med kraftigere nedbørshændelser og større variation i vandstanden i vandløb. Men har det overhovedet nogen mening at prøve at forudsige og modellere fremtidens vandbalance? Giver øget vinternedbør større grundvandsdannelse eller blot forøget drænafstrømning? Og en væsentlig større udvaskning af kvælstof og pesticider? Giver længere og mere tørre somre mulighed for to afgrøder og hvad betyder det for fremtidens markvanding? Klimaændringers betydning for vandkredsløbet, ATV Jord og, møde afholdt den 4. oktober Se præsentation og skriftlige indlæg på. 14 avj-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening 4/2006

15 5 Andre udgivelser Miljødata før og efter strukturreformen Artiklen omtaler og giver en status på de tiltag, som pågår under projektet Kommunalreformen og digital forvaltning på miljøområdet (kaldet Helle Pilsgaard-projektet). I artiklen angives link til de forskellige områder, som f.eks. overfladevand, grundvand og jordforurening. Kim Ingemann Christensen og Lars Kaalund. Vand og Jord Nr. 3, september 2006, 13. årgang, side ISSN For mere information se også projektets hjemmeside Find vej i miljøjunglen Virksomhedernes miljøguide er nu etableret, sådan at virksomheder kan skaffe sig et hurtigt overblik over gældende lovgivning og standarder på miljøområdet. Den web-baserede guide indeholder også et menupunkt om jord, herunder klassificering og bortskaffelse af lettere og mere forurenet jord. Anke Oberender og Jette Bjerre Hansen. Vand og Jord Nr. 3, september 2006, 13. årgang, side ISSN Miljøfremmede stoffer og tungmetaller i vandmiljøet. Tilstand og udvikling, De danske vandområder har i de fleste tilfælde så lave koncentrationer af tungmetaller og miljøfremmede stoffer, at det er uden miljømæssig betydning. Der er dog også områder, hvor vandmiljøet er påvirket, og hvor danske grænseværdier eller kvalitetskrav er overskredet, især i grundvandet og det marine miljø. Pesticiderne er en af de stofgrupper, som er fundet udbredt i grundvand, søer, vandløb og drænvand. Forureningen skyldes for det meste nedbrydningsproduktet BAM og gruppen af triaziner. I perioden blev der fundet pesticider i ca. 27 % af de undersøgte overvågningsboringer i grundvand. Ca. 10 % af overvågningsboringerne havde for høje koncentrationer af pesticider i forhold til grænseværdien for drikkevand. I samme periode blev der fundet pesticider i godt 30 % af vandværksboringerne. Da boringer med for høje koncentrationer løbende er taget ud af drift, er andelen af vandværksboringer, som overskred grænseværdien for pesticider i drikkevand, faldet fra over 10 % til ca. 5 %. Der er fundet pesticider i mere end 50 % af boringerne til højtliggende grundvand i intervallet 0-20 meter under terræn. Det konkluderer forfatterne til en ny rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser. Rapporten giver et samlet overblik over forekomsten af miljøfremmede stoffer og tungmetaller i vandmiljøet i perioden Boutrup, S., Fauser, P., Thomsen, M., et al. Faglig rapport fra DMU Nr Miljøfremmede stoffer og tungmetaller i vandmiljøet. Tilstand og udvikling, ISBN Se også DMUnyt Nr. 8, juni Rapporten og artiklen kan hentes på Det nye register for ledningsejere, LER, sikrer mod overgravede ledninger og kabler Det er lovpligtigt at bruge det nye ledningsregister LER. Alligevel udføres 20 % af alle gravearbejder uden om LER. Det vil Erhvervs- og Byggestyrelsen gøre noget ved. I de kommende måneder kontakter de entreprenører, der har søgt om gravetilladelse, men som ikke anvender LER. Kristian Rask, Erhvervs- og Byggestyrelsen. Vandposten Nr. 155, september 2006, 33. årgang, side Se www. ler.dk. AVJ-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening 4/

16 kursus-kalender Dato Titel mv. Arrangør Hvor Supplerende oplysninger januar januar marts 2007 Forth International Conference on Remidiation of Contaminated Sediments Fra gylle til grundvand - og andre mulige problemkilder Vintermøde om jord- og grundvandsforurening Battelle Savannah, Georgia, USA ATV Jord og ATV Jord og 25. april 2007 Mega-Sites - oprensning, regulering og eksport ATV Jord og maj 2007 Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte Vingstedcentret, Bredsten, v./vejle Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte In-Situ and On-site Bioremediation Symposium Battelle Baltimore, Maryland, USA maj 2007 Principper for miljøgodkendelser af husdyrbrug i forhold til påvirkninger af grundvand, overfladevand og natur ATV Jord og 14. juni 2007 Jordforureningsloven anno 2007 ATV Jord og 3. oktober oktober november november 2007 Arsen Udvaskning fra forurenet jord og restprodukter smodeller for modelfolk Aktuelt emne ATV Jord og ATV Jord og ATV Jord og ATV Jord og Radisson SAS, H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, Odense Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, Århus C Radisson SAS, H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, Odense Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte Andre møder: Vi medtager alle kurser og arrangementer med relevans for området jord- og grundvandsforurening. Vi modtager gerne diverse kursusoversigter og arrangementsbeskrivelser til kalenderen - send dem til

VENTILERING I UMÆTTET ZONE

VENTILERING I UMÆTTET ZONE VENTILERING I UMÆTTET ZONE Fagchef, civilingeniør Anders G. Christensen Civilingeniør Nanna Muchitsch Divisionsdirektør, hydrogeolog Tom Heron NIRAS A/S ATV Jord og Grundvand Afværgeteknologier State of

Læs mere

En kundes behov for analysekvalitet.

En kundes behov for analysekvalitet. En kundes behov for analysekvalitet. DANAK møde den 9. juni 2017 Abelone Christensen, Region Midt, Miljø og Lisbeth Fomsgaard Bergman, Region Sjælland GV ERFA 03112016www.regionmidtjylland.d www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand Helle Overgaard, Region Hovedstaden ATV Vintermøde, 10.-11. marts 2015 Deltagere i følgegruppe Miljøstyrelsen

Læs mere

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET ER DIN BOLIGGRUND FORURENET Kortlægning af jordforurening Kortlægning af jordforurening Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. Derfor registrerer regionerne de grunde, hvor vi enten

Læs mere

Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger?

Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger? Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger? Nanna Isbak Thomsen, Philip J. Binning, Poul L. Bjerg DTU Miljø Hans Skou Region Syddanmark Jens Aabling Miljøstyrelsen Niels

Læs mere

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN Cand.scient. Martin Skriver Miljøstyrelsen ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN 21. november 2006

Læs mere

Nationalt netværk af testgrunde

Nationalt netværk af testgrunde Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Nationalt netværk af testgrunde Danish Soil Partnership INTRO Én indgang Nationalt netværk af testgrunde

Læs mere

OVERVÅGNING AF GRUNDVAND I DANMARK LOVMÆSSIGE FORPLIGTIGELSER

OVERVÅGNING AF GRUNDVAND I DANMARK LOVMÆSSIGE FORPLIGTIGELSER OVERVÅGNING AF GRUNDVAND I DANMARK LOVMÆSSIGE FORPLIGTIGELSER Seniorforsker Carsten Langtofte Larsen Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) ATV MØDE GRUNDVANDSMONITERING - TEORI, METODER

Læs mere

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1)

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1) (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4200-00029 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om indholdet

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Hvis du vil teste en idé

Hvis du vil teste en idé KONTAKT Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Hvis du vil teste en idé - så hjælper Danish Soil Partnership dig videre i processen... Nationalt

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Indsatsplan for Jordforurening

Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2007 Forside_februar2007.indd 2 25-05-2007 08:50:37 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger

Læs mere

Indeklimapåvirkning med PCE fra rensetøj et konkret eksempel

Indeklimapåvirkning med PCE fra rensetøj et konkret eksempel Indeklimapåvirkning med PCE fra rensetøj et konkret eksempel Af Per Loll og Claus Larsen, Dansk Miljørådgivning A/S DMR vil i en lille artikelserie her i Jordforurening.info sætte fokus på nogle af de

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER

JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER Cand.scient. Ulla Højsholt Miljøstyrelsen, Jord & Affald ATV MØDE JORDFORURENING 2007 SCHÆFFERGÅRDEN 14. Juni 2007 RESUMÉ Gennem jordstyringen kan myndighederne og

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Notat Jord & Affald J.nr. MST-781-00099 Ref. jeaab Den 7. oktober 2010 Redegørelse over de 13 kortlagte grunde, hvorpå

Læs mere

NOTAT Dato

NOTAT Dato NOTAT Dato 10.04.2008 Regulativ om jordstyring i Nordfyns Kommune Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Ny lovgivning Den 1. januar 2008 trådte 50 a i Jordforureningsloven i kraft, hvorefter

Læs mere

SÅRBARHED HVAD ER DET?

SÅRBARHED HVAD ER DET? SÅRBARHED HVAD ER DET? Team- og ekspertisechef, Ph.d., civilingeniør Jacob Birk Jensen NIRAS A/S Naturgeograf Signe Krogh NIRAS A/S ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge

Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge Dato: 22. april 2014 Brevid 2280173 Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge Baggrund På ejendommen Tujavej 15 i Køge, har der i en periode fra før 1960 til midt 80érne ligget

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Nuancering af kortlagte boligejendomme

Nuancering af kortlagte boligejendomme Nuancering af kortlagte boligejendomme Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2007 Indhold 1 BAGGRUND 5 1.1 JORDFORURENINGSLOVEN 5 1.2 KORTLÆGNING 5 1.3 BOLIGERKLÆRINGER 5 1.4 LOVÆNDRINGEN 6 1.5 NUANCERING

Læs mere

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL Advokat (L) Anne Sophie Vilsbøll Bech Bruun Advokatfirma ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008 JORDFORURENINGSLOVEN

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Har du brug for mere information så kontakt: Region Hovedstaden: www.regionh.dk Region Sjælland: www.regionsjaelland.dk Region Syddanmark: www.regionsyddanmark.dk Region Midtjylland: www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Udført for: Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Udført af: Poul Larsen, Per Loll Claus Larsen og Maria Grøn fra

Læs mere

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4200-00035 Ref. maric/bho/spe Den 18. december 2014 Udkast til Bekendtgørelse om indsatsprogrammer Bilag 5 Grundlæggende foranstaltninger Indsatsprogrammernes grundlæggende

Læs mere

HVAD BETYDER DE ÆNDREDE JORDHÅNDTERINGSREGLER I PRAKSIS FOR BYGHERRE OG ENTREPRENØR?

HVAD BETYDER DE ÆNDREDE JORDHÅNDTERINGSREGLER I PRAKSIS FOR BYGHERRE OG ENTREPRENØR? HVAD BETYDER DE ÆNDREDE JORDHÅNDTERINGSREGLER I PRAKSIS FOR BYGHERRE OG ENTREPRENØR? Cand.scient. Morten Kjærgaard GEO ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET

Læs mere

Undersøgelserne skal sikre det nødvendige grundlag for at kunne beslutte afværge af forureningen.

Undersøgelserne skal sikre det nødvendige grundlag for at kunne beslutte afværge af forureningen. Haldor Topsøe A/S Linderupvej 2 3600 Frederikssund Roskilde J.nr. MST-1272-00754 Ref. bebha/damoe/perje Den 19. august 2011 Påbud om færdiggørelse af undersøgelsesfasen for jord- og grundvandsforureningen

Læs mere

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( )

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( ) Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling miljoe@regionh.dk Frederiksberg Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens planlagte offentlige indsats i 2017 på jordforureningsområdet x. januar 2017

Læs mere

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag?

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Kirsten Rügge, COWI 1 VJ s digitale screeningsværktøj Umættet zone Fysiske forhold for forureningen Afværge overfor: Grundvand Geologi: Ler/silt Mættet/Umættet:

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

Med brev af 23. maj 2002 fremsendte kommunen sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen.

Med brev af 23. maj 2002 fremsendte kommunen sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/05-0003 Ref. Ulu/pbr/jeg Den 22. februar 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Lundtoft Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger på ejendommen matr. nr. [ ], beliggende

Læs mere

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Redegørelse november 2006 Indledning Region Syddanmark overtog den 1. januar 2007 langt hovedparten af myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet jævnfør lov nr. 568 om ændring af lov om forurenet jord

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 T E K N I K O G M I L J Ø Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2006 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst

Læs mere

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Mette Christophersen, projektleder i Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark De fire forureningskilder i Grindsted der har

Læs mere

Pesticidforekomsten i det danske grundvand baseret på GRUMO2013 rapporten

Pesticidforekomsten i det danske grundvand baseret på GRUMO2013 rapporten Pesticidforekomsten i det danske grundvand baseret på GRUMO2013 rapporten Udarbejdet af Flemming Larsen, Lærke Thorling Sørensen og Walter Brüsch (GEUS), 14. januar 2015. Resume Naturstyrelsen har i forbindelse

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt J.nr. M Den 27 juni 2005 Besvarelse af spørgsmål 1-10 vedr. rådsmøde nr. 2670 (miljøministre) den 24. juni 2005. Spørgsmål

Læs mere

Klimaændringer, punktkilder og grundvandets tilstand i fht. EU direktiver

Klimaændringer, punktkilder og grundvandets tilstand i fht. EU direktiver Region Midtjylland Klimaændringer, punktkilder og grundvandets tilstand i fht. EU direktiver ATV Vintermøde - temadag d. 4. marts 2013 Tom Birch Hansen Disposition EU direktiver Klimaforandringer og grundvandet

Læs mere

Intro til værktøjskassen - Indeklimaafværge

Intro til værktøjskassen - Indeklimaafværge Intro til værktøjskassen - Indeklimaafværge Trine Skov Jepsen ATV-møde nr. 57 Indeklimaafværge 26. November Hvad skal jeg vide? Etagebyggeri Kælder/ krybekælder Gulvkonstruktion Fundament Mulige spredningsveje

Læs mere

Risikovurdering af punktkilder Koncept, data og beregningsmetoder

Risikovurdering af punktkilder Koncept, data og beregningsmetoder Risikovurdering af punktkilder Koncept, data og beregningsmetoder Risikovurdering af overfladevand, som er påvirket af punktkildeforurenet grundvand Teknologiudviklingsprojekt for Region Syddanmark og

Læs mere

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Det lange perspektiv set fra regionerne Regionernes indsats er ikke slut i 2015

Læs mere

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar

Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Jørn K. Pedersen Afdeling: Jordforureningsafdelingen E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/6334 Telefon: 7663 1941

Læs mere

Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse

Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse Nr. 14 16. januar 2011 I dette nyhedsbrev kan I læse om den nye digitale vejledning i endelige form, projekt om dyretryk i oplande, nye regler for indsendelse af 10 tilladelser,

Læs mere

Teknisk erfaringsopsamling for pesticidpunktkilder

Teknisk erfaringsopsamling for pesticidpunktkilder Teknisk erfaringsopsamling for pesticidpunktkilder ATV vintermøde 2015 Vi må da kunne bruge vores samlede erfaringer til noget fremadrettet. Nina Tuxen Sandra Roost Trine Skov Jepsen Katarina Tsitonaki

Læs mere

NOTAT om afslag til bidrag til betaling for dræning af ejendommen Spangevej 13, 5900 Rudkøbing

NOTAT om afslag til bidrag til betaling for dræning af ejendommen Spangevej 13, 5900 Rudkøbing Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 14-09-2015 J. nr. 14/2866 Ref: liem NOTAT om afslag

Læs mere

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.2.2006 KOM(2006) 50 endelig 20003/0210 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune i Kommuneplan 2010-2022 Jordforurening Marts 2012 Esbjerg Kommune Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 05-03-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022,

Læs mere

Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser. Forbedringsprocesser

Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser. Forbedringsprocesser Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser Forbedringsprocesser Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Oplæg til ATV-MØDE 20. MAJ 2009 Disposition Omfanget

Læs mere

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener Indledende teknisk vurdering af en jord-forureningssag. skal vi afslutte sagen eller forsætte med påbud? Jævnfør jordforureningsloven: Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener 21/05/2013 PRESENTATION

Læs mere

Nye metoder til risikovurdering af indeklima

Nye metoder til risikovurdering af indeklima Nye metoder til risikovurdering af indeklima Per Loll, Udviklingsleder, Ph.D ATV-møde, Risikovurdering, 18. juni 2013 1 Indledning Indeklimabidrag opstår i et (dynamisk) samspil mellem: a. Poreluftforureningens

Læs mere

Genanvendelse af overskudsjord. ENVINA 30. september 2015. Markedschef Søren Helt Jessen

Genanvendelse af overskudsjord. ENVINA 30. september 2015. Markedschef Søren Helt Jessen Genanvendelse af overskudsjord ENVINA 30. september 2015 Markedschef Søren Helt Jessen Genanvendelse af overskudsjord Dagsorden -Lovgivning - Hvad er vigtigt ved genanvendelse af jorden? - Hvad skal der

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Min grund skal undersøges

Min grund skal undersøges Information og vejledning til grundejere Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? www.regionsyddanmark.dk/jordforurening Formål med undersøgelsen Region Syddanmark vil nu undersøge din grund for at

Læs mere

Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand

Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand Perspektivering ift. administrative afgørelser, grænseværdier og direktivkrav Ole Kiilerich Jord og Affald Sagshåndtering

Læs mere

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Fredensborg Kommune v. Susanne Prior Drønen ATV vintermøde, Vingsted 2012 Villaejer i Humlebæk kontakter Fredensborg

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1

Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1 Forslag til Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1 I medfør af 1, stk. 2 i lov om kystbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

ATV Vintermøde 5. marts 2013 Helle Pernille Hansen, Rådgivergruppen DNU

ATV Vintermøde 5. marts 2013 Helle Pernille Hansen, Rådgivergruppen DNU Helle Pernille Hansen, Rådgivergruppen DNU Den fremtidige hospitalsbyen kommer til at består af det nuværende ca. 160.000 m 2 store sygehus i Skejby opført i 3 etager, der sammenbygges med ca. 216.000

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt 8, undersøgelser og indeklima Hvorfor er det vigtigt med grundige undersøgelser inden 8 tilladelser til nybyggeri for at kunne sikre indeklimaet: Afklare

Læs mere

Optimering af afværgeindsats i Nærum Industrikvarter

Optimering af afværgeindsats i Nærum Industrikvarter Optimering af afværgeindsats i Nærum Industrikvarter Henrik Østergård, Hanne Kristensen, Flemming Vormbak, Carsten Bagge Jensen, John Flyvbjerg, Region Hovedstaden Pernille Kjærsgaard, Niels D. Overheu,

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

på 25 mio. kubikmeter drikkevand, som skønnes nødvendigt med den store befolkningstilvækst?

på 25 mio. kubikmeter drikkevand, som skønnes nødvendigt med den store befolkningstilvækst? Jan Ravn Christensen Medlem af SF s byrådsgruppe Den 12. august 2011 Teknik og Miljø Aarhus Kommune Svar på 10 dages forespørgsel om krom-6 forurening fra Collstrop-grunden. SF ved Jan Ravn Christensen

Læs mere

Teknisk notat. Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ påvirkning af jord og grundvand

Teknisk notat. Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ påvirkning af jord og grundvand Teknisk notat Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ

Læs mere

PILOTPROJEKT MED OPTIMERING AF PASSIV VENTILATION TIL SIKRING AF INDEKLIMA

PILOTPROJEKT MED OPTIMERING AF PASSIV VENTILATION TIL SIKRING AF INDEKLIMA PILOTPROJEKT MED OPTIMERING AF PASSIV VENTILATION TIL SIKRING AF Tage V. Bote, Lars Nissen, Bjarke Neiegaard Rasmussen, COWI A/S Jan Petersen, Ole Mikkelsen, Klaus Bundgaard Mortensen, Region Syddanmark

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper 8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper edenfor er beskrevet Fyns Amts praksis ved behandling af udvalgte sagstyper, enten fordi de afviger fra de generelle principper, eller fordi

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Odense Projektudviklingsselskab A/S Fynsvej 9 5500 Middelfart Erhverv og Bæredygtighed Landbrug og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION Civilingeniør Bente Villumsen Civilingeniør, ph.d. Marlene Ullum COWI A/S ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN

Læs mere

Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS

Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS ERFARINGS OPSAMLING Passiv ventilation under huse Miljøprojekt nr. 1348 2010 Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS Følgegruppe Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen Susanne

Læs mere

ATV-Vintermøde den 9. marts 2010. Jord, tal og.. kommunikation

ATV-Vintermøde den 9. marts 2010. Jord, tal og.. kommunikation ATV-Vintermøde den 9. marts 2010 Jord, tal og.. kommunikation Præsentation Titel Indledende forureningsundersøgelser i større parcelhusområde med særligt fokus på kommunikation med de berørte borger og

Læs mere

Indeklimasikring ved hot-spot afgravning og aktivt punktsug under gulv

Indeklimasikring ved hot-spot afgravning og aktivt punktsug under gulv Indeklimasikring ved hot-spot afgravning og aktivt punktsug under gulv Poul Larsen, Civilingeniør, Ph.D. Dansk Miljørådgivning A/S Per Loll, Civilingeniør, Ph.D. Dansk Miljørådgivning A/S Annette Dohm,

Læs mere

Grundvandskortlægningen i DK -baggrund, metoder og Indsatsplaner

Grundvandskortlægningen i DK -baggrund, metoder og Indsatsplaner Grundvandskortlægningen i DK -baggrund, metoder og Indsatsplaner Geolog: Claus Holst Iversen De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS Program Kl. 8.30 Indledning - præsentation

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 26. januar 2009 Forord I Region Syddanmark gør vi en stor indsats for

Læs mere

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning og status for vejledning om indsatsplaner EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning Indsatsbekendtgørelsen

Læs mere

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by.

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 35.000 m 3 og indvandt i 2013 omkring 42.000 m 3 årligt. Indvindingen har været faldende frem til 1998, hvorefter

Læs mere

Koncern Miljø Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød. Afgørelse

Koncern Miljø Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød. Afgørelse Koncern Miljø Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Afgørelse Tilladelse til midlertidig udledning af renset grundvand til Stenløse Å. Region Hovedstaden har ansøgt Egedal Kommune om tilladelse

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider

Rigsrevisionens notat om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider Rigsrevisionens notat om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider Oktober 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statens sikring af grundvandet mod pesticider

Læs mere

Til samtlige kommuner og Miljøcentre. Vedrørende bekendtgørelse om etablering og drift af renserier ./.

Til samtlige kommuner og Miljøcentre. Vedrørende bekendtgørelse om etablering og drift af renserier ./. Til samtlige kommuner og Miljøcentre Industrikontoret Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 1014-0001 Ref.: LHE/SMA/ET/9 Den 3. juli 2003 Vedrørende bekendtgørelse om etablering og drift af renserier./.

Læs mere

Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder

Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder 14. september 2011 Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder Ida Holm Olesen, Region Syddanmark Nina Tuxen, Orbicon Jacqueline Falkenberg,

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Lisbet Poll Hansen Funktionsleder for jord, deponering, bygge- og anlægsaffald samt affaldsforebyggelse Miljøstyrelsen Indhold 1. Undersøgelse af

Læs mere

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Hvad er pcb? Pcb er en gruppe af svært nedbrydelige organiske stoffer. I alt findes pcb i 209 forskellige varianter. Pcb kan i et vist omfang afdampe

Læs mere

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen Miljøjura for enhver ATV-møde tirsdag den 17. juni 2008 Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen nogle praktiske aspekter af betydningen for boligejere, sagsbehandlere og andre Kortlægning,

Læs mere

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger DEL 2: RESULTATER AF SCREENING Gitte L. Søndergaard, Luca Locatelli, Louise Rosenberg, Philip J. Binning, Jens Aabling, Poul L. Bjerg ATV

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Generelle principper Analysekvalitetskrav for parametre, der pt. ikke er dækket af den gældende bekendtgørelse nr. 866, frembringes

Læs mere

Hvornår r holder en reduktions- faktor påp. 100 over betongulv? - Erfaringer fra de danske regioner

Hvornår r holder en reduktions- faktor påp. 100 over betongulv? - Erfaringer fra de danske regioner Hvornår r holder en reduktions- faktor påp 100 over betongulv? - Erfaringer fra de danske regioner Per Loll, udviklingsleder, Ph.D Andreas H. Kristensen, Claus Larsen Christian Andersen, VJ 1 Lidt public

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Januar 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk

Læs mere

Ansøgning om 1 prøveboring og midlertidig udledning

Ansøgning om 1 prøveboring og midlertidig udledning Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby Rådhus Lyngby Torv 17 2800 Kgs. Lyngby 2013-06-13 Ansøgning om 1 prøveboring og midlertidig udledning af vand. GEO ønsker at undersøge muligheden for at erstatte den eksisterende

Læs mere