MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE"

Transkript

1 MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R., formand Fængselsbetjent KAJ ORLA ANDERSEN Professor, dr.phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør TENS DEGERBØL*, R. Direktør JENS FYNBO, R i. Rigsantikvar, professor, dr.phil. P.V. GLOB* Skibsreder, kaptajn H.K. JENSEN Direktør, civilingeniør H.J. ESMANN OLESEN Direktør, generalkonsul SVEND STORM-JØRGENSEN, R 1. Grosserer, generalkonsul VICTOR B. STRAND*, K., næstformand Direktør, cand.jur. TAGE G. SØRENSEN *, R. Viceadmiral SVEN 'THOSTRUP, SK. Skibsfører E. UDBY-HANSEN, R. Komiteens sekretær. Ekspeditionssekretær i Industriministeriet, cand.jur. E. ASSENS De med * betegnede er tillige medlemmer af forretningsudvalget. PERSONALE Museets leder: Museumsdirektør dr.phil. HENNING HENNINGSEN, R. Museumsinspektør: Mag.art. fra HANNE POULSEN Museumsassistent: ERIK SCHOU ANDERSEN Konservator: CHRISTIAN NIELSEN Sekretær: Fra JOHNNA HENDRIKSEN Arkivassistent: Fra ELISABETH HENNINGSEN Bogholder: Fra KAYA HANSEN Kustoder: SVEN JOHANNESSEN og HANS HENNING JØRGENSEN Ekstrakustode: B. REINHOLDT NIELSEN 160

2 førgen Worm Tage Madsen FORMANDSSKIFTE På det årlige komitémøde 14. marts 1980 meddelte Handels-, nu Industriministeriets repræsentant i komiteen, fhv. afdelingschef i Handelsministeriets Søfarts afdeling, Jørgen Worm (f. 1909), at han på grund af alder ønskede at træde ud af komiteen og samtidig fratræde sin formandspost. Han afløstes i begge egenskaber af sin efterfølger i embedet, afdelingschef Tage Madsen (f. 1923). Afdelingschef J. Worm bar været museets formand i 20 år, idet han blev valgt hertil i Han er således den person, der bar siddet længst i formandsstolen. Museets personale føler trang til at takke ham for godt og forstående samarbejde i de mange år og for hjælp og støtte på mange måder. Ikke alle problemer har ladet sig løse i hans tid. Bl.a. véd vi, at det har været ham en sorg, at spørgsmålet om indlægning af elektrisk lys i museet ikke er kommet sin løsning nærmere. Vi siger velkommen til vor nye formand og ser frem til det videre samarbejde, ikke blot for at klare dagen og vejen, men helst også for at gennemføre nogle af de mest påtrængende behov for en rimelig modernisering af museet, en udbygning af dets lokaler og en forøgelse af dets arbej dsstab, så det får muligheder for at udføre de nødvendige registreringsarbejder, forbedre publikumsbetjeningen og drive den nødvendige forskning. 161

3 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG BERETNING FOR ÅRET 1979 Blandt de mange nyerhvervelser til museet I 1979 er der grund til at omtale nogle af de mere bemærkelsesværdige. Som testamentarisk gave fra cand.jur. J. Fr. Gotschalk har museet modtaget et fremragende portræt af faktor i Serampor Severin Kierulf. Det er ikke signeret, men kan med stor sandsynlighed tilskrives den kendte portrætmaler CA. Jensen. Museet har tidligere (jfr. årbog 1978, 164) fra giveren modtaget kostbare genstande, der har tilhørt Kierulf. Der kan henvises til museumsinspektør Hanne Poulsens artikel andetsteds i denne årbog. Fra fru Rita Dybdahl, Bagsværd, er modtaget et usigneret kaptajnsportræt, forestillende en af Helsingørs kendteste skibsførere efter midten af 1800-årene, kaptajn J.A. Ebsen, som førte skibe for Danmarks største sejlskibsreder LS. Pontoppidan, Helsmgør, sidst Danmarks dengang største sejlskib, fuldskib»roxburgh Castle«, forlist 1872 på Goodwin Sands, hvorved kaptajnen og hele besætningen på 22 mand omkom. Erhvervelsen af skibsbilleder sker ikke så hyppigt nu som tidligere. Fra ekspeditionssekretær Gudrun Jansen har vi som testamentarisk gave modtaget et maleri af C. Olsen 1854, forestillende et dansk hjulskib, formentlig»hekla«eller»geisir«. Ved køb er erhvervet en laveret kultegning af C. Kaimer 1935, forestillende forliste søfolk, reddet over på dækket af et stort sejlskib, hvor de dels får hjælp, dels udspørges. Da der desværre findes alt for få billeder med gengivelser af livet ombord, er dette en kærkommen forøgelse af museets samlinger. I de senere år har museet været ret tilbageholdende med hensyn til erhvervelse af skibsmodeller. Med stor taknemlighed har vi dog som gave modtaget en meget smukt udført model af skoleskibet, fuldskib»georg Stage«(I), bygget i skala 1:32 af skibsingeniør, M.a. I. Bernhard Bruncke, Værløse. Han var i rnange år ansat på Burmeister & Wains skibsværft, som i 1882 byggede dette skoleskib, kaldet»verdens mindste fuldrigger« solgtes det til den kendte maritime forfatter Alan Villiers og blev omdøbt til»joseph Conrad«. Det ligger nu som museumsskib i søfartsmuseet Mystic Seaport (Conn., USA) og undergår for tiden en gennemgribende restaurering. Det må tilføjes, at B &. W (ved di- 162

4 X«iX S i.1 SA" 1 ' \A A'H' y\ A ~*rsy A Al ''''i; 'li -' ' "")]A^~ Skoleskibet, fuldskib»georg Stage«(I), bygget 1882 på B & W som Danmarks ældste skoleskib, nu museumsskib»joseph Conrad«i søfartsmuseet Mystic Seaport, Connecticut, USA. - Model i skala 1:32, udført og skænket af skibsingeniør M. a. I. Bernhard Bruncke, Vasriøse. The»Georg Stage«(I), built in 1882 as the first Danish training ship and still preserved as the»foseph Conrad«at the maritime museum Mystic Seaport, Conn., USA. Model in scale 1:32 by Bernhard Bruncke. rektør H. Sejer Nielsen) overlod os den spejlglasm.ontre, hvori modellen en tidlang stod i forhallen til værftets skibsbygningsafdeling. Ing. Bruncke forærede os ligeledes de kopier efter de originale tegninger, som han havde anvendt til modellen, og påtog sig ovenikøbet det store arbejde at udføre rentegninger af dem. En model af en helt anden slags, en særdeles minutiøst udført flaskeskibsmodel i skala 1:473 af klipperen, fuldskib»norman Court«af London (bygget Glasgow 1869), er foræret af maskinchef Poul R. Hass, Esbjerg, hvis fine flaskeskibskunst museet tidligere har modtaget prøver på. Artiklen om sømandstøj, som undertegnede offentliggjorde 1 årbog 1979, blev bl.a. illustreret med 33 tegninger af sømandsbeklædningen 163

5 op igennem tiderne, rekonstrueret af skibstegneren Per Bøgh i samarbejde med forfatteren. Originalerne til disse er nu foræret museet af dettes Venneselskab. En del beklædnings stykker er 1 årets løb erhvervet til museets altfor beskedne samling af sømandstøj: kaptajn Mathis Andersen, København, har skænket to komplette kaptajnsuniformer (DFDS) med tropejakke, kasketter, huebetræk, manchetskjorter, sløjfer og slips, knapper og rosetter, halstørklæde, handsker og sokker. Museumsinspektør Hanne Poulsen har foræret sørnandsundertøj: undertrøje rned lange ærmer og underbukser naed lange ben. - Ved køb er anskaffet et par klapbukser af Holmens klæde, som de brugtes i den danske marine op til midten af 1950'erne, og en mørkeblå, ulden strikketrøje med rullekrave. Til museets udstilling om kinafarten har B&W Engineering, København (ved dir. J. Dragsted og fotograf H. Jørgensen) skænket et stort farvefoto af titelbladet i skibsjournalen fra»kronprins Christian«, sorn foretog den første danske kinaekspedition. Titelbladet viser skibet set mod forstævnen og anbragt i en kunstfærdig ramme, sammensat af en blanding af kinesiske og europæiske motiver (afbildet på omslaget af årbog 1978). Mus.-inspektør Harme Poulsen har foræret en del skår af ostindisk, dvs. kinesisk, porcellæn fra omkr De stammer formodentlig fra ituslåede sager undervejs, som er lempet ud i Københavns havneløb, og som senere med andet opmudret fyld er opkastet på Holmen nær Refshaleudgangen. Her kom stykkerne til syne ved kabelarbejde, og Hanne Poulsen sikrede sig prøver deraf. Fra Orlogsmuseet er modtaget et møntprægestempel af jern til prægning af reverssiden på dukater af fint guld fra Dansk Guinea (Guldkysten). I stemplet er indgraveret en afbildning af det danske hovedfort Christiansborg med indskriften CHRISTIANSBORG. GUINEA (jfr. Schous Danske Mønter s. 287). Forfatteren Hakon Mlelche (f) har overladt os en særdeles betydningsfuld skitsebog med talrige blyantsskitser fra Dansk Vestindien Den stammer fra zoologen Georg Winther ( ), sorn i var i Vestindien ombord på orlogsskrueskonnerten»diana«. Foruden skitser fra rejsen er der 44 tegninger fra de dansk-vestindiske øer, - en værdifuld forøgelse af det forhåndenværende, ret knappe billedmateriale fra øerne i ældre tid. Til belysning af liniedåben har styrmand John Vesti, Snedsted, foræret os en samling af genstande, brugt i forbindelse med dåben ombord på M/T»Eli Mærsk«22. febr De morsomme ting er alle fremstillet af deltagerne selv. Der er en rulle med Neptuns brev, som læses op af hans budbringer og meddeler, at han og hans følge vil komme ombord 164

6 c fi '-in i UUA Traditionelt udstyr, brugt til liniedåben på M/T»Eli Mærsk«22. febr og fremstillet ombord. Stående: politiknipler, barberens trækniv og -saks, bispehue, rulle med Neptuns budskab; liggende: træsværd, hovedet af Neptuns trefork, lægens mukkert. Gave fra styrmand John Vesti. Articles used during the crossing of the Line ceremonies on board a Danish tanker in 1960: police truncheons, barber's wooden razor and scissors, bishop's mitre, roll with Neptune's message-, wooden sword, Neptune 1 s trident, doctor's mallet. næste dag for at døbe novicerne,- der er Neptuns trefork, dronning Amfitrites brystholder af tovværk, bispehue og -stav, træsaks til hårklipning og træbarberkniv, mukkert tii lægeundersøgelse, politiknipler osv. Med genstandene fulgte flere polar- og liniedåbsattester. Fra Nationalmuseets 3. afdeling (Dansk Folkemuseum) er modtaget et gult karantæneflag (først 1886 gik man i Danmark over fra det grønne til det gule flag) og en rottetallerken eller -plade af zink til at anbringe på fortøjtrossen som en skærm for at hindre rotter I at komme ombord. Fra en ukendt giver er gennem Hundested Bibliotek modtaget to manuskripter fra 1850, med notater orn dimensioner af tømmer og planker til handelsskibe, beregning af vandlinie og deplacement osv. 165

7 Det drejer sig øjensynlig om optegnelser fra skibsbygningsundervisning, vistnok fra Orlogsværftets Konstruktionsskole, og stammer fra den senere skibsbygmester Carl Theodor Brandt, København. Giveren fandt dem henkastet ved en affaldscontainer, men var heldigvis så kvik at redde dem og videregive dem til os. - Nogle andre optegnelser (af S. Carstens) fra undervisning i skibsbyggeri, der har tilhørt bådebygger Anker Harboe Nielsen ( ), Juelsminde, er skænket af skibstegner Per Bøgh. En optegnelsesbog med anvisning på syning af sejl og flag, ført omkr af sejl-, flag- og kompasmager Hans Willumsen, Nyborg, er skænket af Joh. H. Willumsen, København. Flere blade notater af admiral Andreas du Plessis de Richelieu ( ), omhandlende hans tid i Siam, er skænket af Tage Ekelund, Vanløse. Måske drejer det sig om forarbejder til en erindringsbog. Fra Gudrun Hansen, København, er modtaget et manuskript med erindringer fra karantæneofficiant, tidligere Petersborglods Chr. F. Hansen ( ), Helsingør. Læge Tage Voss, Helsingør, har foræret museet en sygejournal, ført 1905 af læge CM. Normann-Hansen på S/S»Birma«(Ø.K.), der efter den russisk-japanske krig transporterede russiske tropper hjem fra Østen. Sorn sædvanlig har vi sidst 1 denne beretning opstillet en liste over de øvrige gaver, vi har modtaget i årets løb og ikke omtalt her. Vi takker giverne for deres velvilje over for museet ved at overlade os disse ting, som alle har værdi for os. En tak rettes også til de firmaer, fonds og institutioner, som har støttet museet med kontante beløb. Disse bidrag er specificeret under museets regnskab i en særlig liste. Som omtalt 1 sidste årbog arrangerede museet i sommeren 1979 en særudstilling af skibstegneren Per Bøghs skitser, tegninger og grafik. I efteråret viste vi en særudstilling af arkitekt Jens Friis-Pedersens materiale til 1.bind af den påtænkte udgave af hans tegninger, opmålinger og fotos af danske træskibe (se senere). I 1980 har vi åbnet en særudstilling»skibe i serier - Niels Truslew og hans forudsætninger«i anledning af Anders Monrad Møller, Dorthe Falcon Møller og Jens Lorentzens udgave på Høst & Søns Forlag af denne delvis forglemte kunstners interessante serie af 36 farvelagte akvatintestik:»en Samling af Skibe i næsten alle mulige Stillinger i Søen«, 1805 ff. (udsendt som nr. 8 i vor serie Søhistoriske Skrifter). Foruden en fyldig dokumentation af Truslews værker har museet lagt vægt på at vise prøver på en række andre serier rned afbildninger af forskellige skibstyper fra årene, ikke 166

8 blot danske, men også hollandske, engelske, franske, italienske og tyske. I museets righoldige arkiv og magasin har vi fundet et stort materiale om disse så populære serier, som tidligere praktisk talt har været overset, skønt de har spillet en stor rolle. Museet har udlånt genstande til større og mindre udstillinger, især på andre museer. Selv om vi principielt bliver mere og mere tilbageholdende med at låne museumsgenstande ud af huset, idet disse derved udsættes for slid, unænsom behandling elier måske endda tab ved uheld eller tyveri, er det os ikke muligt altid at efterleve dette princip. Da Nationalmuseets Etnografiske Samling i 1979 genskabte»det indianske Kammer«fra det i 1824 opløste kongelige Kunstkammer ved en imponerende udstilling, deltog vi med de kunstkammergenstande, vi i sin tid havde fået deponeret af Etnografisk Samling, nemlig et par sjældne eskimoiske fedtstensgenstande fra 1700-årene og fire kinesiske figurer, fremstillet 1731 i Kanton og forestillende officerer ombord på det første danske kinaskib»kronprins Christian«, samt den kinesiske buste af kinakaptajn Zacharias Allewelt 1738 (alle beskrevet I årbog 1959, 131 ff.). Udstillingen var en sådan succes, at man på Nationalmuseet besluttede at beholde det meste af den som permanent opstilling, og vi måtte gå med til at aflevere de omtalte grønlandske genstande tillige med figurerne af kapt. Michael Tønder og supercargo Pieter van Hurk. Med al kollegial forståelse herfor måtte vi dog opfatte dette som et smerteligt tab for os. Etnografisk Samling har til gengæld lovet at ville deponere andre genstande fra kinafarten i vor kinaudstilling. I årets løb har museet deponeret en del billeder, dokumenter og genstande i andre museer, hvor de kommer til større nytte end hos os. Af størst betydning er en deponering af flere hundrede numre på Toldmuseet, som for tiden er under opbygning i København (ved Holger Munchaus Petersen). Museet har fået en del fjernsynsreklame, Idet Danmarks Radio viste en række af vore smukke skibsportrætter i farver i fjernsynet som månedens TV-godnatbilleder i marts måned Museets medarbejdere har medvirket i flere radioudsendelser i Danmarks Radio og Norddeutscher Rundfunk med emner som lokale skibstyper, kadrejeri, sømandsliv osv. Det kan nævnes, at alle udstillede genstande i museet i er blevet mærkede, fotograferede og tekstede for identifikation. Heldigvis er der i 1979 ikke forekommet tilfælde af tyveri. Konserveringen af museets mest medtagne malerler er fortsat ved konservator Mads Harttung, Nivå. Det er et meget langsommeligt og bekosteligt, men nødvendigt arbejde. Vi er taknemlige for, at Venne- 167

9 selskabet har stillet midler til rådighed herfor. Det må tilføjes, at en konservering af papirsbilleder: akvareller, sepiategninger osv. også nu er kommet i gang ved konservator Bjarne Thorsøe, København. Med hensyn til vore ønsker orn at få indlagt elektrisk lys 1 udstillingsrummene må vi desværre notere, at det tidligere omtalte projekt, udarbejdet af arkitekt, m.a.a. Mikael Sinding, ikke har kunnet realiseres. Foreløbig kører vi derfor videre med uoplyste rum. Vi har dog arbejdet videre med sagen, bl.a. ved at Indsamle erfaringer under studiebesøg på andre museer og drøftelser med kolleger, og er, ikke mindst under indtrykket af den alvorlige energikrise, tilbøjelige til at mene, at en yderst forenklet og billig rumsbelysning til syvende og sidst vil være det, der vil tjene os bedst, både lysmæssigt og økonomisk. Et andet problem, der volder os de største bekymringer, er de utilstrækkelige og dårlige magasinforhold (omtalt i årbog 1979, 158 f.). Efter at sagen har været fremført i Folketinget, har man på højeste plan prøvet at hjælpe os, men foreløbig desværre uden resultat. VI håber, at sagen må finde en løsning, helst inden alt for længe. Et par unge arkitektstuderende, Stig Muller og René Johansen, har på foranledning af Boligministeriet som afgangsprøve ved Kunstakademiets Arkitektskole udarbejdet et projekt om at indrette det såkaldte Palisanderhus (oprindelig Gamle Dok Pakhus), et stort pakhus i Strandgade på Christianshavn, til et dansk søfartsmuseum. VI har, bl.a. efter opfordring af professor Vilhelm Wohlert, hjulpet dem med alle oplysninger orn, hvordan et rigtigt søfartsmuseum efter vor mening burde indrettes for at kunne fungere, med alle museumsfaciliteter, lysarrangementer, plads til værksteder og magasiner, undervisningslokaler, foredrags- og filmssal m.m. Projektet er blevet særdeles vellykket og meget attraktivt. Pakhuset, der først er opført 1882, men har gode kvaliteter og megen plads og er absolut bevaringsværdigt, ligger ved siden af Eigtveds pakhus fra 1751 og Danmarks første dok fra 1739, som forlængst er opfyldt, men som ville kunne retableres. Museumsundervisningen, som er omtalt i årbog 1979, s. 159 f., er nu i god gænge. I samarbejde med Skoletjenesten er der foreløbig udarbejdet lysbilledserier, lærervejledninger og arbejdsopgaver til elever om ostindie- og kinafarten, orn slavefarten og Dansk Vestindien samt om Øresundstolden og Helsingør. Tilbuddet om at få undervisning på museet er i 1980 udvidet til tre dage pr. uge i skoletiden mellem 1. april og 31. oktober. Pædagogisk leder har i 1979 været Tine Warming og i 1980 Hanne Besser. En række skoler landet over har rekvireret materiale, og flere og flere klasser benytter sig af tilbuddet. Ved at tage Imod den i sidste årbog s. 160 omtalte testamentariske 168

10 arv fra afdøde arkitekt Jens Friis-Pedersen, Lyngby, har museet påtaget sig at sørge for udgivelsen af hans store samling af akvareller, tegninger, opmålinger og fotos af sejlskibe. Søhlstorikeren, cand.mag. Anders Monrad Møller og boggrafikeren Jens Lorentzen, der har registreret det meget omfattende stof, har fået betroet opgaven med udarbejdelse af manuskript, redaktion og tilrettelægning af det værdifulde materiale, som er planlagt udgivet i tre store bind i løbet af tre år: I. Danskbyggede træskibe (1980), II. Grønlandsfarere (1981) og III. Svenske skibe og danske både, tillige med en biografi over forfatteren. Høst & Søns Forlag har overtaget udgivelsen, og værket skal udsendes sorn bind i museets serie Søhistoriske Skrifter. Bd. I udsendtes i september Som omtalt har man besluttet at arrangere en særudstilling på museet af originalmaterialet til hvert enkelt bind tre år 1 træk, begyndende med Museets direktør har i maj 1979 aflagt besøg på det portugisiske søfartsmuseum Museu de Marinha, Belém (Lissabon), hvis direktør, admiral Emmanuel Ricou, besøgte Kronborg for et par år siden. Direktøren og inspektøren deltog i Dansk historisk Fællesforenings og Dansk kulturhistorisk Museumsforenings årsmøde i Viborg i august 1979, samt I De nordiske søfartsmuseers 8. arbejdsmøde i Savonlinna (Nyslott) 1 Finland 1 september. Konservator Christian Nielsen kunne 30. april 1979 fejre 40-års dagen for afleveringen af sin første model, Fejø-drivkvasen»De 13 Søskende«af Askø, til Handels- og Søfartsmuseet. Han har som sædvanlig året igennem ydet konsulenttjeneste for privatpersoner og rederier i Ind- og udland, der har søgt råd og hjælp m.h.t. restaurering og oprigning af ældre træskibe, og har ligeledes vejledet danske kommuner, som har anskaffet lejrskoleskibe til undervisningsbrug. En del bådebyggerlærlinge og modelbyggere har også nydt godt af hans viden. Han har leveret fotokopier efter sine opmålinger i et antal af omkring 80 sæt til interesserede i og uden for Danmark. Han repræsenterede museet ved Foreningen af danske Træskibsejeres pinsestævne i Korshavn og ved foreningens deltagelse i bådeudstillingen i Bella-Centret i november, hvor han medvirkede i demonstrationer af forskellige båbebyggerarbejder efter de gamle håndværkstraditioner. Sorn vanligt har museet også i 1979 udtalt sig om en række ansøgninger om ophængning af kirkeskibsmodeller i danske kirker og har bistået med praktiske oplysninger vedrørende restaurering af ældre kirkeskibe. Arkivassistent Elisabeth Henningsen har fortsat udskrivningen af det fyldige materiale i de københavnske skibslister Arbejdet er nået til år I^o

11 " p. CL fd ^ C«UM rt- K-, -^J 3. h3 Oq

12 GAVELISTE FOR ÅRET 1979 (supplement til de i årsberetningen omtalte gaver) Billeder, konstruktionstegninger, søkort m.m. Skibsingeniør, M.a.I. Bernhard Bruncke, Værløse: to ældre fotos fra hans læretid på Helsingør Skibsværft ,- grafikeren Henrik Bygholm, Frederikshavn: farvetryk (plancher og kort) af Hmfjordssjægte»Lilly«og4-m.skonnert»Morten Jensen«,- skibstegneren Per Bøgh. København: større samling konstruktionstegninger (arrangements- og sidetegn., dæksplaner) til moderne skibe; skibsingeniør Finn Frydensberg, Frederikshavn: tegn. til 4-m.stålskonn.»Morten Jensen«af Nykøbing Mors, bygg af Fr.-havn Værft og Flydedok; tandlæge Torben Petri, København: søkort over Store Belt (1835); Sønderborg Skibsværft (Søren Andersen & Sønner): gen.-arrangement for flere af de på værftet byggede skibe; fotos af do., Vejle byhistoriske Arkiv: sejltegning til skonnert 1884 (S. Gylding); styrmand fohn Vesti, Snedsted: Søkort over Spanske Søen 1830; stålstik 1849 af E. Scrlven efter J. Brown:»The Mald's Trial«(pige blandt sørøvere). - Den i sidste årsberetning (s. 156 f.) omtalte Indsamling af rederi- og værftarkiver er fortsat i Det Indkomne materiale opbevares på Grønlandske Handels tidligere pakhus på Christianshavn. Arkivalier, småtryk, manuskripter o.lign. Fhv. prokurist Frederik Frederichsen, Lyngby: rejsepas for Jens Nielsen, Frederiksværn 1810; F.S. Grove-Stephensen, Sønderborg: manuskripter om dansk kapervæsen ; skoleinspektør Poul Hviid, Vrå: manuskript 1 tre dele: Nær- og rutetrafik ved St. Croix de sidste 50 år under Danmark,- arkitekt, m.a.a. facob Kielland-Brandt, Helsmgør: dagbog (fotokopi) fra kunstmaler S. Kielland-Brandts rejse til Grønland med bark»nordlyset«1926; kapt. P. Linnet, København: diverse skibsregnskaber; Mystic Seaport, Corm., USA: manuskript (fotokopi) af Niels Hagens oversasttelse til dansk 1817 af Nathaniel Squires Universal Signalbook (Plymouth 1816); Sønderborg Skibsværft (Søren Andersen & Sønner): skibsdagbog for kabelskib»ce. Krarup« ; overbibliotekar fohs. E. Tang-Kristensen, Nørresundby: manuskripter (xerox): Kgl. Grønlandske Handel, Fortegnelse over Skibenes Afgangs- og Ankomsttider I ( ) og II ( ); styrmand fohn Vesti, Snedsted: optegnelser om sine farter 1943 ff. med andre personlige papirer. Diverse Lars Ammitzbøl, Glostrup: emblem (DFDS's bovmærke); Svend Andersen, Carmel, Cai., USA: passagerliste og menu fra M/S»Canada«(Ø.K.) 1937; kapt. S.E. Fabricius, Klampenborg: en kasse lysbilleder fra rejse med 4-m. M/skonn.»Danekonge«til New Zealand og Australien,- Grønlandske Handel: førstedagskuverter med de i årets løb udsendte grønlandske frimærker,- direktør Kaj Henningsen, Skelskør: sømandssnadde fra 1890'erne,- ingeniør KV. Nielsen, Helsingør Værft: blylod, optaget af sandsuger på Disken ud for Helsingør; Williams termometer fra M/S»Helsingør«(til oprettelse af et skibs trim ved bagbords og styrbords tanke); Sv. Nielsen, Gamle Georg Stage Drenge: diverse sklbsplatter,- apoteker P.T. Skjøt-førgensen, Helsingør:»mitella«(bind) fra engelsk medicinkiste; fohs. Skotsman fensen, Brønshøj:»Mercurius«-platte; postmester TM. Sørensen, Bindslev: frikort til Assens-Aarøsund-færgen

13 Fotogaver Steffen Agger, Helsingør; kirkeskibsbygger Aksel Andersen, Juelsminde; Den antikvariske Samling, Ribe; bjergningsentreprenør Otto Ballantine, Søby (Ærø); Berlingske Tidende-, Gerd Bruhn, Kiel; Arne Bruun Rasmussens Kunstauktioner, København; maskinmester H.L. Christiansen, Korsør; arkitekt Bo Cock-Clausen, Hellerup; Holger Dam København; Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg; Peter Degn, København; orlogskaptajn /. Dimpker, Flådestation Korsør; Albert Echwald, Hammel; Tage Ekelund, Vanløse; skibsing. Finn Frydensberg, Frederikshavn; Hans C. Hansen, V. Frolunda, Sverige; forlagsredaktør Hans filrgen Hansen, Grafelfing vor Miinchen; museumsleder S. Manøe Hansen, Ølgod; Hartmut fensen, Flensburg-Miirwik; menighedsrådsformand Poul fensen, Vejle; sognepræst N.K. Kristensen, Hvidovre,- atkitekt m.a.a. Mels Kryger, Hørsholm; fotograf Lennart Larsen, Nationalmuseet; B. Lindholm-Andersen, Mørkøv,- førgen Lipping, Hillerød; Mystic Seaport, Mystic, Conn., USA,- Nakskov Skibsværft AlS-, Lrs. T. Nellemann, København; viceskoleinspektør Erik Nielsen, Skelskør; ing. Knud V. Nielsen, Helsingør Værft; Thorsten Nordenfelt, Stockholm; Erik Pedersen, Aalborg Værft; Anngret é) Siegfried Pods, Kiel; rnuseumsbestyrer Wilh. Paameyer (t), Nykøbing Falster; S. Simonsen, Lyngby; ing. Ivar Skjødt, Nibe ; Spillemandsmuseet, Rebild; kapt. G. Stallknecht, Charlottenlund; Roland Svensson, Nacka, Sverige; Ivar Sørensen, Vodskov,- fhv. postm. T.M. Sørensen, Bindslev; pens. stationsforstander P.G. V. Warberg, Allerød; malerikonservator Karin Wegener, Valby,- grosserer foh. Henrik Willumsen, København; styrm. fohn Vesti, Snedsted,- Aalborg Værft A/S. Boggaver Pol.mag. Christian Ahlstrom, Helsingfors,- Arktisk Institut, Charlottenlund; fil.lie. Kerstin Berg, Stockholm; rigsbibliotekar Palle Birkelund, Kgl. Bibliotek; F. &) C. Boullet, Paris; seminarielektor Asta Bredsdorff, Vordingborg,- skibsing. Bernh. Bruncke, Værløse; Christiani &) Nielsen A/S, København,- skibsmægler P.T. Cleemann, Åbenrå; Dragør kommune og Lokalhistoriske Arkiv, Dragør; Tage Ekelund, Vanløse,- dr.phil. Ole Feldbæk, København; arkivdirektør f.a. Pinto Ferreira, Porto, Portugal; Gilleleje Museum-, G.R. Grieve, School of Navigation, London; cand.mag Erik Gøbel, København; lektor Poul Hansen, Skodsborg; arkitekt Erik Huuse, Nivå; Høst &) Søns Forlag, København,- Istituto Geograffco de Agostini, Milano; Herbert Karting, Oldendorf, Tyskland; fohnny Kortum, San Francisco,- museumsdirektør Karl Kortum, San Francisco Maritime Museum; Kreditforeningen Danmark, København; Rolf Larsen, Bylderup Bov ; Eva Lawaetz, Christiansted, St. Croix; Lloyd's Register; Løkken Museum, Løkken,- botanikeren Anne FoxMaule, Botanisk Museum,- Merseyside County Museum, Liverpool; mus.-inspektør Ole Mortensøn, Rudkøbing; Museo do Mar, Cascais, Portugal; Museo Maritimo, Barcelona; foachim Miinzing, Heide, Tyskland; Harald Nissen, Trondheim; Palle Petersen, Ballerup; tandlæge Torben Petri, København; Politikens Forlag, København; mus.-inspektør Alan Hjorth Rasmussen, Esbjerg; mus.-direktør admiral Emmanuel Ricou, Museu de Marinha, Lissabon; Rosenberg Library Ass., Galveston, Texas, USA; Dr. Wolfgang Rudolph, Schildow, DDR,- Sjofartsstyrelsen, Helsingfors,- Sjohistoriska Byrån vid Museiverket, Helsingfors; Statens Museum for Kunst, Kobberstiksamlingen, København; Sundsvall kommun, Sundsvall, Sverige,- fru Gerda Sølver, Skodsborg,- Toldbiblioteket, København; Ålborg historiske Museum-, Århus Havn. 172

14 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG DRIFTSREGNSKAB FOR 1979 Indtægter Indtægt ved forevisning Statens tilskud Private bidrag ifølge specifikation Renter Fortjeneste ved salg af Søhistoriske skrifter, kort, billedbog, postkort, skibstallerkner m.v Kr Udgifter Administration og drift: Lønninger, honorarer, pensionsudgifter m.m Renholdelse af lokaler Opvarmning Kontorhold og diverse Kørsel og transport Assurance og ATP Museets samlinger: Nyerhvervelser og opstillinger m.v Afskrivninger: Inventar Underskud overført til kapitalkonto -^ Kr

15 Specifikation af private bidrag i 1979 Concord-Line A/S 500 Danmarks Rederiforening Dannebrog Rederi A/S 500 Den Danske Bank Aktieselskabet De danske Sukkerfabrikker 500 Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerler I Danmark Helsingør Kommune J.C. Hempels Legatfond A/S Kjøbenhavns Handelsbank Kryolitselskabet Øresund A/S Mr. A. Lee Loomis 547 A.P. Møller Det Store Nordiske Telegraf-Selskab 200 Nordtramp I/S Privatbanken i Kjøbenhavn A/S F.L. Schmidt & Co. A/S' Gavefond A/S Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise 600 A.E. Sørensen 500 Aktieselskabet Det Østasiatiske Kompagni Kr Derudover er til lysindlægning på museet modtaget: J.L. Fondet A/S Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise 300 Christiani & Nielsen De efter 1. januar 1980 indgåede bidrag vil blive optaget i næste års regnskab. STATUS PR. 31. DECEMBER 1979 Aktiver Likvide midler: Kassebeholdning 583 Den Danske Bank Obligationer (kostpris): kr. 8% Dansk Statslån 1981 I kr. 7% Danmarks Skibskreditfond (Kursværdi 31/ = kr.) Udestående fordringer Beholdning af kataloger, farvepostkort, skibstallerkner, bøger m.v

16 Inventar: Anskaffelsessum Tilgang Afskrivning ifølge driftsregnskab Samlingen: Saldo pr. 1. januar Nyerhvervelser og opstillinger m.v Modtagne genstande m.v Kr Passiver Diverse kreditorer: Omkostninger Tilbageholdelse af dyrtidsportioner Merværdiafgift 0 Forudmodtaget statstilskud Modtagne tilskud til specialopgaver, hvortil udgifterne endnu ikke er afholdt Kapitalkonto for generalkonsul L.O.G. Amundsens gave: Saldo 1. januar Kursgevinst ved udtrækning af obligationer Tilskrevne renter fra bankbøger Tilskrevne renter fra obligationer Renter af købte obligationer samt gebyrer Anvendt til registreringsarbejde -j Kapitalkonto for arv efter arkitekt fens Friis-Pedersen: Modtaget å conto i Anvendt til registrering af boets samlinger Kapitalkonto for museet: Saldo pr. 1. januar Nyerhvervelser og opstillinger m.v Modtagne genstande m.v Underskud ifølge driftsregnskab H Kr Foranstående regnskab er i overensstemmelse med museets bøger, som vi har revideret. København, den 22. januar 1980 EIGIL BRUHN statsaut.revisor BJARNE HANSEN statsaut.revisor 175

17 KOMPASPLATTER udgivet af Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner De smukke platter gengiver ældre danske kompasroser, hovedsagelig efter originaler på Handels- og Søfartsmuseet og fremstillet i de oprindelige farver på Den kgl. Porcelainsfabrik og nummererede. Diam. 20,5 cm. Oplysninger om kompasrosen følger med hver platte. Serien påbegyndtes i 1970 og afsluttes nu med Platte 1980, der afbilder rosen på Christian IV's skibskompas fra 1595 (i De danske Kongers kronologiske Samling på Rosenborg slot). Jfr. beskrivelsen af kompasset i en speciel artikel i denne årbog. Pris kr. 205,00 (ekskl. moms og forsendelse). Kompasplatten 1980 bliver seriens smukkeste. Billedet kan desværre ikke gengive plattens skønne farver - i alt med indlagte guldarabesker i stregerne. Af ældre platter haves endnu et mindre oplag: Platte 1975 (Christian Lystrup, København, beg. af 1800-årene), kr. 130,00. Platte 1976 (F. Meyer, Gliickstadt 1787), kr. 130,00. Platte 1977 (Joh. Ph. Weilbach, København ca. 1800), kr. 150,00. Platte 1978 (Iver Jensen Borger, København, omkr ), kr. 170,00. Platte 1979 (Peder Nielsen Brenøe, København, omkr ), kr. 183,00. Alle priser er ekskl. moms og ekspeditionsgebyr. Bestillinger modtages på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, 3000 Helsingør. Tlf

18 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER BERETNING FOR Dette års generalforsamling afholdtes fredag den 22. august 1980 i Erik af Pommerns kammer på Kronborg med god tilslutning fra museets vennekreds. Formanden, museumsdirektør Knud Klem bød velkommen. Til dirigent valgtes arkitekt, m.a.a. Mads Drosted. Formanden nævnede i sin beretning, at Venneselskabet 1 år kunne fejre et halvrundt jubilæum, idet det d. 17. oktober 1980 var 40 år siden det stiftedes. Jubilæet ville dog ikke blive markeret ved en fest, men han ville selv give en lille historisk redegørelse 1 årbogen (se foran). Selskabets gaver til museet 1 år var - foruden årbogen - en fortsættelse af sidste års bevillinger til konservering af de af museets udstillede malerier, som trængte mest til det. Selvom det ikke er en håndgribelig gave, er det dog en god gave, idet det er af største vigtighed at holde bestanden i orden. Det koster mange penge at restaurere et enkelt billede, og også i de kommende år vil museet derfor søge en økonomisk støtte dertil. Endvidere havde selskabet betalt det af museet udlagte beløb til skibstegneren Per Bøgh for de 33 tegninger af forskellige tiders sørnandsdragter, som blev afbildet 1 årbog Der er også bevilget et beløb til hjælp ved opsættelsen af en kopi af middelspantet af galioten»fortuna«(1742), udført af konservator Christian Nielsen i fuld størrelse og anbragt på væggen i rum 21. Formanden omtalte Indholdet af årbog Sorn medlemmerne vil se, trykkes den med en ny og tydeligere om ikke smukkere skrifttype (Trurnp), idet den gode gamle Baskerville-skrift, som årbogen har været sat i lige fra starten 1942, 1 den moderne trykketeknik falder noget spinkel og vanskeligt læselig ud. Han mindede medlemmerne om, at selskabet stadig havde eksemplarer af nogle af de gamle årbøger, som medlemmerne kunne købe til nedsat pris. Selv orn de er gamle, har de dog en masse gode og spændende artikler, som aldrig vil tabe deres værd. Selskabets serie af kornpasplatter synger nu på sit sidste vers. Interessen for dem tager langsomt af, og der er snart Ikke flere brugelige motiver med kolorerede danske kompasroser fra 1700-årene. Som forlæg for den ellevte og sidste platte (1980) har vi taget en bemærkel- 177

19 sesværdlg kompasrose, nemlig fra Christian IV's skibskompas på Rosenborg, dateret en artikel i årbogen vil den blive nærmere beskrevet. Den er meget smuk, I otte farver med guld. En sort-hvid reproduktion kan ikke give nogen idé derom. VI synes, det er en værdig måde at afslutte serien på, og vi opfordrer alle til at købe den til sig selv. Den vil også være velegnet som gave ved festlige lejligheder. Vi har endnu små oplag af de tidligere platter fra 1975 til 1979, som stadig kan købes tii gammel pris plus den desværre stigende moms. Salget af platterne har, som alle medlemmerne ved, givet os en pæn Indtægt, der er kommet museet og årbogen tilgode, og vi vil gerne forsøge at fortsætte med at lave andre kvalitetsprægede ting med maritime motiver. Skulle nogen have gode ideer, vil vi meget geme modtage forslag til overvejelse. Selskabets medlemstal ligger d.d. præcis på 1500 (1381 års- og 119 livsvarige medlemmer). Desværre er der hvert år et lille antal restanter, sorn glemmer at betale kontingent. Når de ikke reagerer på vore rykkerskrivelser, må vi rned blødende hjerte slette dem. Det kan ikke nægtes, at alt for mange glemsomme medlemmer er en tidsmæssig og økonomisk belastning for os. Som sædvanlig gav formanden forskellige meddelelser om museets arbejde og forhold. Der kan henvises tii museets årsberetning, hvor disse er omtalt. Til slut rettede formanden en tak til alle bidragydere, som havde støttet udgivelsen af årbogen, til pressen for dens fortsatte Interesse for museet og selskabet, og tii medlemmerne, som så trofast slutter op om os. Efter at formandens beretning var godkendt, fremlagde kassereren, museumsdirektør Henning Henningsen, de reviderede regnskaber for selskabet og for skibsfører H.L. Barfoeds legat (trykt efter denne beretning). De udviste begge et pænt overskud. Regnskaberne godkendtes. På valg til bestyrelsen var iflg. lovenes 5 museumsdirektør Knud Klem, arkitekt, m.a.a. Mikael Sinding og borgmester Ove Thelin, som alle genvalgtes. Marinebibliotekar, kommandørkaptajn Jørgen Teisen, der havde siddet I bestyrelsen siden 1973, havde udtalt ønske om at udtræde på grund af alder. Som hans afløser valgtes kommandørkaptajn Arne Holm, der har efterfulgt Teisen sorn leder af Marinens Bibliotek. Bestyrelsen havde ikke noget forslag om at hæve kontingentet, som for to år siden blev sat op til 50,00 kr., og heri var medlemmerne enige. Der var ikke indkommet skriftlige forslag fra medlemmerne til drøftelse. 178

20 Efter at enkelte af de fremmødte havde udtalt deres glæde over det fine regnskab, beklaget at kompasplatteserien måtte holde op og rettet en tak til bestyrelsen for dens omsorg for museets samlinger, afsluttede formanden generalforsamlingen med en tak til dirigenten. Efter den sædvanlige pause med hyggeligt samvær og en lille forfriskning holdt museumsdirektør Henningsen et lysbilledforedrag: Besøg 1 det gamle Dansk Guinea. Før generalforsamlingen havde museumsinspektør Hanne Poulsen forevist museets samlinger, nyerhvervelser og særudstillingen»skibe i serier - Niels Truslew og hans forudsætninger«for en større kreds af interesserede medlemmer. Henning Henningsen 179

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske småskibsflåde efter 2. Verdenskrig, om»havets husmænd«og deres barske tilværelse, hvor hverdagens

Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske småskibsflåde efter 2. Verdenskrig, om»havets husmænd«og deres barske tilværelse, hvor hverdagens Caroline og de andre REDIGERET AF HOLGER MUNCHAUS PETERSEN, HANNE POULSEN m.fl. UDGIVET AF HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG SØHISTORISKE SKRIFTER XVIII Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT 01-07-1983 Oslo Oslo, Norge nr. Allan Hansen 3.42,56 23-09-2007 H.C. Andersen 02 Odense nr. 58 H 50-54 552 Bent Christensen 2.53,42 10-10-2004 H.C. Andersen Odense nr. 12 H 40-44 459 3.03,46 18-06-2006

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Seniorafdelingen. af 01.01.2003. Medlemsliste 2014.

Seniorafdelingen. af 01.01.2003. Medlemsliste 2014. Seniorafdelingen af 01.01.2003 Medlemsliste 2014. Seniorudvalget 2014. Knud & Lilli Madsen 48263381 Bryggerengen 34 bil 24275958 3210 Helsinge knud@mgv.dk (Formand) ansvarlig for julefrokost Erling Andersen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

SS års bøger og bogkunstnere

SS års bøger og bogkunstnere SS93 50 års bøger og bogkunstnere 50 års bøger og bogkunstnere 6. oktober-9. november 1984 Gammel Holtegaard, Søllerød Forening for Boghaandværk 50 ÅRS DANSKE BØGER OG BOGKUNSTNERE 1984 af Forening for

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 Vi har foretaget følgende valg i Transportgruppen: Gruppeformand Jan Villadsen Forhandlingssekretær Jørgen Aarestrup Henrik Berlau - Karsten Kristensen

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser Lørdag d. 4. juli kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Elisabeth Grandt Speaker Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen EL - tidtagning Karsten Elm Heinz Torben Larsen 2,4 Esbjerg

Læs mere

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Fhv. afdelingschef, cand.jur. J. WORM*, K., formand Fængselsbetjent KAJ ORLA ANDERSEN Professor, dr.phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

DH UDE HERRER 2017 ELITEDIVISIONEN. Grundspilspulje 1 Gentofte. HRT Århus 1900

DH UDE HERRER 2017 ELITEDIVISIONEN. Grundspilspulje 1 Gentofte. HRT Århus 1900 ELITEDIVISIONEN Grundspilspulje 1 Gentofte HRT KB Århus 1900 Grundspilspulje 2 Grundspilspulje 3 Birkerød Fruens Bøge ATK HIK Hillerød Lyngby Skovbakken Vi/So 1. DIVISION VEST 1. DIVISION ØST Pulje 1 Pulje

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011 20-08-2011 19:53:08 - DDS SP v.3.11.7.12 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011 Gevær, 200m. - Mesterskab BK 1 87623 Daniel Filtenborg Binder 05-101 Randers Skyttekreds 149/06 149/11 298/17

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling. Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet..

Indkaldelse til generalforsamling. Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet.. NYHEDSBREV Januar 2010 15. årgang Nr.1 Dagsorden Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet.. 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007 Ordinær generalforsamling 21. marts 2007 William Rentzmann bød velkommen til de fremmødte, specielt bød han velkommen til de to foredragsholdere, Martina Henze og Henning Nørbæk. Han henviste til den udsendte

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31

Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31 MeOS 2016-02-01 10:15:20, KORT, (1/6) Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31 KORT (34 / 34) Tid Efter 1. Rasmus Lau Petersen Allerød OK 36:20 2:21 (2:21) 2:30 (4:51) 2:51 (7:42) 2:01 (9:43) 1:33 (11:16)

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område.

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. PostnummeBy Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. 1000 København K Porcani leverer dagligt i dit

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling 2014-2015 Klasse: Mester Silkeborg Grand Prix Skanderborg Grand Prix Grand Prix 1 Jan Pedersen, Skanderborg 6 1 17 6½ 1 17 34 2 Jackie Andersen, Skanderborg 4½

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Bevar de gamle skibe i Danmark

Bevar de gamle skibe i Danmark Bevar de gamle skibe i Danmark Idéen til TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN opstod i pinsen 1971 i Roskilde, hvor 27 ældre træskibe lå i havnen i anledning af Vikingeskibshallens udstilling Under sejl på ny. Her

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve 1058 Søren Rosendal Dronninglund 2,23 1034 Christian Dissing Vrå 2,23 1003 Helle Carlsen Frederikshavn 2,23 1004 Anders Pedersen Hjørring 2,23 985 Frank Jessen Aalborg 2,23 977 Else Ramsgaard Gistrup 2,23

Læs mere

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 4 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 282/96 16504 Erik Mark Klasse: 2 278/92 31855

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 68 Hadsund Jagtforening Veteran 111 124 450 Jørgen Schmidt 1904 Hadsund Jagtforening 38 40 449 Børge Sørensen

Læs mere

bystævne - Viborg Amt Bowling 2012 Resultatliste Individuel

bystævne - Viborg Amt Bowling 2012 Resultatliste Individuel bystævne - Viborg Amt Resultatliste Individuel By Firma DA DB DC Spiller A Klasse 1 serie 1 TFS Oticon A/S 1 Maybritt Andersen DC 158 175 130 199 9 14 69 504 2 TFS N.V.jydsk Vikarservice Ane Marie Andersen

Læs mere

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10 Navn/Turnering Fra Klub Holbæk Løvfald 11/9-13/9 Greve EMT 7/9-28/9 Næstved Høst 24/8-5/10 Dianalund Open 11/9-9/10 Xtracon GM 2015 12-18/10 Nordfalster opstart 15/9-20/10 Maribo By 9/9-21/10 Faxe efterm.

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Herlevhuse i erne

Herlevhuse i erne Herlevhuse i 1950-60erne Årstal Adresse Familienavn fornavn m/k Nielsen Stordyssen 1 Backhausen Erik og Aase Krak 1956 Stordyssen 2 Ravn Ejnar og Jytte Nielsen Stordyssen 2 Olson Th. Krak 1955 Stordyssen

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

16840 Bjarne Jørgensen Klasse: 3 250/ Torben B. Schmidt Klasse: 2 247/ Allan Simonsen Klasse: 2 239/39 Total 1003/203 8 Frederikshavn

16840 Bjarne Jørgensen Klasse: 3 250/ Torben B. Schmidt Klasse: 2 247/ Allan Simonsen Klasse: 2 239/39 Total 1003/203 8 Frederikshavn RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 3 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 287/96 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere