MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE"

Transkript

1 MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R., formand Fængselsbetjent KAJ ORLA ANDERSEN Professor, dr.phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør TENS DEGERBØL*, R. Direktør JENS FYNBO, R i. Rigsantikvar, professor, dr.phil. P.V. GLOB* Skibsreder, kaptajn H.K. JENSEN Direktør, civilingeniør H.J. ESMANN OLESEN Direktør, generalkonsul SVEND STORM-JØRGENSEN, R 1. Grosserer, generalkonsul VICTOR B. STRAND*, K., næstformand Direktør, cand.jur. TAGE G. SØRENSEN *, R. Viceadmiral SVEN 'THOSTRUP, SK. Skibsfører E. UDBY-HANSEN, R. Komiteens sekretær. Ekspeditionssekretær i Industriministeriet, cand.jur. E. ASSENS De med * betegnede er tillige medlemmer af forretningsudvalget. PERSONALE Museets leder: Museumsdirektør dr.phil. HENNING HENNINGSEN, R. Museumsinspektør: Mag.art. fra HANNE POULSEN Museumsassistent: ERIK SCHOU ANDERSEN Konservator: CHRISTIAN NIELSEN Sekretær: Fra JOHNNA HENDRIKSEN Arkivassistent: Fra ELISABETH HENNINGSEN Bogholder: Fra KAYA HANSEN Kustoder: SVEN JOHANNESSEN og HANS HENNING JØRGENSEN Ekstrakustode: B. REINHOLDT NIELSEN 160

2 førgen Worm Tage Madsen FORMANDSSKIFTE På det årlige komitémøde 14. marts 1980 meddelte Handels-, nu Industriministeriets repræsentant i komiteen, fhv. afdelingschef i Handelsministeriets Søfarts afdeling, Jørgen Worm (f. 1909), at han på grund af alder ønskede at træde ud af komiteen og samtidig fratræde sin formandspost. Han afløstes i begge egenskaber af sin efterfølger i embedet, afdelingschef Tage Madsen (f. 1923). Afdelingschef J. Worm bar været museets formand i 20 år, idet han blev valgt hertil i Han er således den person, der bar siddet længst i formandsstolen. Museets personale føler trang til at takke ham for godt og forstående samarbejde i de mange år og for hjælp og støtte på mange måder. Ikke alle problemer har ladet sig løse i hans tid. Bl.a. véd vi, at det har været ham en sorg, at spørgsmålet om indlægning af elektrisk lys i museet ikke er kommet sin løsning nærmere. Vi siger velkommen til vor nye formand og ser frem til det videre samarbejde, ikke blot for at klare dagen og vejen, men helst også for at gennemføre nogle af de mest påtrængende behov for en rimelig modernisering af museet, en udbygning af dets lokaler og en forøgelse af dets arbej dsstab, så det får muligheder for at udføre de nødvendige registreringsarbejder, forbedre publikumsbetjeningen og drive den nødvendige forskning. 161

3 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG BERETNING FOR ÅRET 1979 Blandt de mange nyerhvervelser til museet I 1979 er der grund til at omtale nogle af de mere bemærkelsesværdige. Som testamentarisk gave fra cand.jur. J. Fr. Gotschalk har museet modtaget et fremragende portræt af faktor i Serampor Severin Kierulf. Det er ikke signeret, men kan med stor sandsynlighed tilskrives den kendte portrætmaler CA. Jensen. Museet har tidligere (jfr. årbog 1978, 164) fra giveren modtaget kostbare genstande, der har tilhørt Kierulf. Der kan henvises til museumsinspektør Hanne Poulsens artikel andetsteds i denne årbog. Fra fru Rita Dybdahl, Bagsværd, er modtaget et usigneret kaptajnsportræt, forestillende en af Helsingørs kendteste skibsførere efter midten af 1800-årene, kaptajn J.A. Ebsen, som førte skibe for Danmarks største sejlskibsreder LS. Pontoppidan, Helsmgør, sidst Danmarks dengang største sejlskib, fuldskib»roxburgh Castle«, forlist 1872 på Goodwin Sands, hvorved kaptajnen og hele besætningen på 22 mand omkom. Erhvervelsen af skibsbilleder sker ikke så hyppigt nu som tidligere. Fra ekspeditionssekretær Gudrun Jansen har vi som testamentarisk gave modtaget et maleri af C. Olsen 1854, forestillende et dansk hjulskib, formentlig»hekla«eller»geisir«. Ved køb er erhvervet en laveret kultegning af C. Kaimer 1935, forestillende forliste søfolk, reddet over på dækket af et stort sejlskib, hvor de dels får hjælp, dels udspørges. Da der desværre findes alt for få billeder med gengivelser af livet ombord, er dette en kærkommen forøgelse af museets samlinger. I de senere år har museet været ret tilbageholdende med hensyn til erhvervelse af skibsmodeller. Med stor taknemlighed har vi dog som gave modtaget en meget smukt udført model af skoleskibet, fuldskib»georg Stage«(I), bygget i skala 1:32 af skibsingeniør, M.a. I. Bernhard Bruncke, Værløse. Han var i rnange år ansat på Burmeister & Wains skibsværft, som i 1882 byggede dette skoleskib, kaldet»verdens mindste fuldrigger« solgtes det til den kendte maritime forfatter Alan Villiers og blev omdøbt til»joseph Conrad«. Det ligger nu som museumsskib i søfartsmuseet Mystic Seaport (Conn., USA) og undergår for tiden en gennemgribende restaurering. Det må tilføjes, at B &. W (ved di- 162

4 X«iX S i.1 SA" 1 ' \A A'H' y\ A ~*rsy A Al ''''i; 'li -' ' "")]A^~ Skoleskibet, fuldskib»georg Stage«(I), bygget 1882 på B & W som Danmarks ældste skoleskib, nu museumsskib»joseph Conrad«i søfartsmuseet Mystic Seaport, Connecticut, USA. - Model i skala 1:32, udført og skænket af skibsingeniør M. a. I. Bernhard Bruncke, Vasriøse. The»Georg Stage«(I), built in 1882 as the first Danish training ship and still preserved as the»foseph Conrad«at the maritime museum Mystic Seaport, Conn., USA. Model in scale 1:32 by Bernhard Bruncke. rektør H. Sejer Nielsen) overlod os den spejlglasm.ontre, hvori modellen en tidlang stod i forhallen til værftets skibsbygningsafdeling. Ing. Bruncke forærede os ligeledes de kopier efter de originale tegninger, som han havde anvendt til modellen, og påtog sig ovenikøbet det store arbejde at udføre rentegninger af dem. En model af en helt anden slags, en særdeles minutiøst udført flaskeskibsmodel i skala 1:473 af klipperen, fuldskib»norman Court«af London (bygget Glasgow 1869), er foræret af maskinchef Poul R. Hass, Esbjerg, hvis fine flaskeskibskunst museet tidligere har modtaget prøver på. Artiklen om sømandstøj, som undertegnede offentliggjorde 1 årbog 1979, blev bl.a. illustreret med 33 tegninger af sømandsbeklædningen 163

5 op igennem tiderne, rekonstrueret af skibstegneren Per Bøgh i samarbejde med forfatteren. Originalerne til disse er nu foræret museet af dettes Venneselskab. En del beklædnings stykker er 1 årets løb erhvervet til museets altfor beskedne samling af sømandstøj: kaptajn Mathis Andersen, København, har skænket to komplette kaptajnsuniformer (DFDS) med tropejakke, kasketter, huebetræk, manchetskjorter, sløjfer og slips, knapper og rosetter, halstørklæde, handsker og sokker. Museumsinspektør Hanne Poulsen har foræret sørnandsundertøj: undertrøje rned lange ærmer og underbukser naed lange ben. - Ved køb er anskaffet et par klapbukser af Holmens klæde, som de brugtes i den danske marine op til midten af 1950'erne, og en mørkeblå, ulden strikketrøje med rullekrave. Til museets udstilling om kinafarten har B&W Engineering, København (ved dir. J. Dragsted og fotograf H. Jørgensen) skænket et stort farvefoto af titelbladet i skibsjournalen fra»kronprins Christian«, sorn foretog den første danske kinaekspedition. Titelbladet viser skibet set mod forstævnen og anbragt i en kunstfærdig ramme, sammensat af en blanding af kinesiske og europæiske motiver (afbildet på omslaget af årbog 1978). Mus.-inspektør Harme Poulsen har foræret en del skår af ostindisk, dvs. kinesisk, porcellæn fra omkr De stammer formodentlig fra ituslåede sager undervejs, som er lempet ud i Københavns havneløb, og som senere med andet opmudret fyld er opkastet på Holmen nær Refshaleudgangen. Her kom stykkerne til syne ved kabelarbejde, og Hanne Poulsen sikrede sig prøver deraf. Fra Orlogsmuseet er modtaget et møntprægestempel af jern til prægning af reverssiden på dukater af fint guld fra Dansk Guinea (Guldkysten). I stemplet er indgraveret en afbildning af det danske hovedfort Christiansborg med indskriften CHRISTIANSBORG. GUINEA (jfr. Schous Danske Mønter s. 287). Forfatteren Hakon Mlelche (f) har overladt os en særdeles betydningsfuld skitsebog med talrige blyantsskitser fra Dansk Vestindien Den stammer fra zoologen Georg Winther ( ), sorn i var i Vestindien ombord på orlogsskrueskonnerten»diana«. Foruden skitser fra rejsen er der 44 tegninger fra de dansk-vestindiske øer, - en værdifuld forøgelse af det forhåndenværende, ret knappe billedmateriale fra øerne i ældre tid. Til belysning af liniedåben har styrmand John Vesti, Snedsted, foræret os en samling af genstande, brugt i forbindelse med dåben ombord på M/T»Eli Mærsk«22. febr De morsomme ting er alle fremstillet af deltagerne selv. Der er en rulle med Neptuns brev, som læses op af hans budbringer og meddeler, at han og hans følge vil komme ombord 164

6 c fi '-in i UUA Traditionelt udstyr, brugt til liniedåben på M/T»Eli Mærsk«22. febr og fremstillet ombord. Stående: politiknipler, barberens trækniv og -saks, bispehue, rulle med Neptuns budskab; liggende: træsværd, hovedet af Neptuns trefork, lægens mukkert. Gave fra styrmand John Vesti. Articles used during the crossing of the Line ceremonies on board a Danish tanker in 1960: police truncheons, barber's wooden razor and scissors, bishop's mitre, roll with Neptune's message-, wooden sword, Neptune 1 s trident, doctor's mallet. næste dag for at døbe novicerne,- der er Neptuns trefork, dronning Amfitrites brystholder af tovværk, bispehue og -stav, træsaks til hårklipning og træbarberkniv, mukkert tii lægeundersøgelse, politiknipler osv. Med genstandene fulgte flere polar- og liniedåbsattester. Fra Nationalmuseets 3. afdeling (Dansk Folkemuseum) er modtaget et gult karantæneflag (først 1886 gik man i Danmark over fra det grønne til det gule flag) og en rottetallerken eller -plade af zink til at anbringe på fortøjtrossen som en skærm for at hindre rotter I at komme ombord. Fra en ukendt giver er gennem Hundested Bibliotek modtaget to manuskripter fra 1850, med notater orn dimensioner af tømmer og planker til handelsskibe, beregning af vandlinie og deplacement osv. 165

7 Det drejer sig øjensynlig om optegnelser fra skibsbygningsundervisning, vistnok fra Orlogsværftets Konstruktionsskole, og stammer fra den senere skibsbygmester Carl Theodor Brandt, København. Giveren fandt dem henkastet ved en affaldscontainer, men var heldigvis så kvik at redde dem og videregive dem til os. - Nogle andre optegnelser (af S. Carstens) fra undervisning i skibsbyggeri, der har tilhørt bådebygger Anker Harboe Nielsen ( ), Juelsminde, er skænket af skibstegner Per Bøgh. En optegnelsesbog med anvisning på syning af sejl og flag, ført omkr af sejl-, flag- og kompasmager Hans Willumsen, Nyborg, er skænket af Joh. H. Willumsen, København. Flere blade notater af admiral Andreas du Plessis de Richelieu ( ), omhandlende hans tid i Siam, er skænket af Tage Ekelund, Vanløse. Måske drejer det sig om forarbejder til en erindringsbog. Fra Gudrun Hansen, København, er modtaget et manuskript med erindringer fra karantæneofficiant, tidligere Petersborglods Chr. F. Hansen ( ), Helsingør. Læge Tage Voss, Helsingør, har foræret museet en sygejournal, ført 1905 af læge CM. Normann-Hansen på S/S»Birma«(Ø.K.), der efter den russisk-japanske krig transporterede russiske tropper hjem fra Østen. Sorn sædvanlig har vi sidst 1 denne beretning opstillet en liste over de øvrige gaver, vi har modtaget i årets løb og ikke omtalt her. Vi takker giverne for deres velvilje over for museet ved at overlade os disse ting, som alle har værdi for os. En tak rettes også til de firmaer, fonds og institutioner, som har støttet museet med kontante beløb. Disse bidrag er specificeret under museets regnskab i en særlig liste. Som omtalt 1 sidste årbog arrangerede museet i sommeren 1979 en særudstilling af skibstegneren Per Bøghs skitser, tegninger og grafik. I efteråret viste vi en særudstilling af arkitekt Jens Friis-Pedersens materiale til 1.bind af den påtænkte udgave af hans tegninger, opmålinger og fotos af danske træskibe (se senere). I 1980 har vi åbnet en særudstilling»skibe i serier - Niels Truslew og hans forudsætninger«i anledning af Anders Monrad Møller, Dorthe Falcon Møller og Jens Lorentzens udgave på Høst & Søns Forlag af denne delvis forglemte kunstners interessante serie af 36 farvelagte akvatintestik:»en Samling af Skibe i næsten alle mulige Stillinger i Søen«, 1805 ff. (udsendt som nr. 8 i vor serie Søhistoriske Skrifter). Foruden en fyldig dokumentation af Truslews værker har museet lagt vægt på at vise prøver på en række andre serier rned afbildninger af forskellige skibstyper fra årene, ikke 166

8 blot danske, men også hollandske, engelske, franske, italienske og tyske. I museets righoldige arkiv og magasin har vi fundet et stort materiale om disse så populære serier, som tidligere praktisk talt har været overset, skønt de har spillet en stor rolle. Museet har udlånt genstande til større og mindre udstillinger, især på andre museer. Selv om vi principielt bliver mere og mere tilbageholdende med at låne museumsgenstande ud af huset, idet disse derved udsættes for slid, unænsom behandling elier måske endda tab ved uheld eller tyveri, er det os ikke muligt altid at efterleve dette princip. Da Nationalmuseets Etnografiske Samling i 1979 genskabte»det indianske Kammer«fra det i 1824 opløste kongelige Kunstkammer ved en imponerende udstilling, deltog vi med de kunstkammergenstande, vi i sin tid havde fået deponeret af Etnografisk Samling, nemlig et par sjældne eskimoiske fedtstensgenstande fra 1700-årene og fire kinesiske figurer, fremstillet 1731 i Kanton og forestillende officerer ombord på det første danske kinaskib»kronprins Christian«, samt den kinesiske buste af kinakaptajn Zacharias Allewelt 1738 (alle beskrevet I årbog 1959, 131 ff.). Udstillingen var en sådan succes, at man på Nationalmuseet besluttede at beholde det meste af den som permanent opstilling, og vi måtte gå med til at aflevere de omtalte grønlandske genstande tillige med figurerne af kapt. Michael Tønder og supercargo Pieter van Hurk. Med al kollegial forståelse herfor måtte vi dog opfatte dette som et smerteligt tab for os. Etnografisk Samling har til gengæld lovet at ville deponere andre genstande fra kinafarten i vor kinaudstilling. I årets løb har museet deponeret en del billeder, dokumenter og genstande i andre museer, hvor de kommer til større nytte end hos os. Af størst betydning er en deponering af flere hundrede numre på Toldmuseet, som for tiden er under opbygning i København (ved Holger Munchaus Petersen). Museet har fået en del fjernsynsreklame, Idet Danmarks Radio viste en række af vore smukke skibsportrætter i farver i fjernsynet som månedens TV-godnatbilleder i marts måned Museets medarbejdere har medvirket i flere radioudsendelser i Danmarks Radio og Norddeutscher Rundfunk med emner som lokale skibstyper, kadrejeri, sømandsliv osv. Det kan nævnes, at alle udstillede genstande i museet i er blevet mærkede, fotograferede og tekstede for identifikation. Heldigvis er der i 1979 ikke forekommet tilfælde af tyveri. Konserveringen af museets mest medtagne malerler er fortsat ved konservator Mads Harttung, Nivå. Det er et meget langsommeligt og bekosteligt, men nødvendigt arbejde. Vi er taknemlige for, at Venne- 167

9 selskabet har stillet midler til rådighed herfor. Det må tilføjes, at en konservering af papirsbilleder: akvareller, sepiategninger osv. også nu er kommet i gang ved konservator Bjarne Thorsøe, København. Med hensyn til vore ønsker orn at få indlagt elektrisk lys 1 udstillingsrummene må vi desværre notere, at det tidligere omtalte projekt, udarbejdet af arkitekt, m.a.a. Mikael Sinding, ikke har kunnet realiseres. Foreløbig kører vi derfor videre med uoplyste rum. Vi har dog arbejdet videre med sagen, bl.a. ved at Indsamle erfaringer under studiebesøg på andre museer og drøftelser med kolleger, og er, ikke mindst under indtrykket af den alvorlige energikrise, tilbøjelige til at mene, at en yderst forenklet og billig rumsbelysning til syvende og sidst vil være det, der vil tjene os bedst, både lysmæssigt og økonomisk. Et andet problem, der volder os de største bekymringer, er de utilstrækkelige og dårlige magasinforhold (omtalt i årbog 1979, 158 f.). Efter at sagen har været fremført i Folketinget, har man på højeste plan prøvet at hjælpe os, men foreløbig desværre uden resultat. VI håber, at sagen må finde en løsning, helst inden alt for længe. Et par unge arkitektstuderende, Stig Muller og René Johansen, har på foranledning af Boligministeriet som afgangsprøve ved Kunstakademiets Arkitektskole udarbejdet et projekt om at indrette det såkaldte Palisanderhus (oprindelig Gamle Dok Pakhus), et stort pakhus i Strandgade på Christianshavn, til et dansk søfartsmuseum. VI har, bl.a. efter opfordring af professor Vilhelm Wohlert, hjulpet dem med alle oplysninger orn, hvordan et rigtigt søfartsmuseum efter vor mening burde indrettes for at kunne fungere, med alle museumsfaciliteter, lysarrangementer, plads til værksteder og magasiner, undervisningslokaler, foredrags- og filmssal m.m. Projektet er blevet særdeles vellykket og meget attraktivt. Pakhuset, der først er opført 1882, men har gode kvaliteter og megen plads og er absolut bevaringsværdigt, ligger ved siden af Eigtveds pakhus fra 1751 og Danmarks første dok fra 1739, som forlængst er opfyldt, men som ville kunne retableres. Museumsundervisningen, som er omtalt i årbog 1979, s. 159 f., er nu i god gænge. I samarbejde med Skoletjenesten er der foreløbig udarbejdet lysbilledserier, lærervejledninger og arbejdsopgaver til elever om ostindie- og kinafarten, orn slavefarten og Dansk Vestindien samt om Øresundstolden og Helsingør. Tilbuddet om at få undervisning på museet er i 1980 udvidet til tre dage pr. uge i skoletiden mellem 1. april og 31. oktober. Pædagogisk leder har i 1979 været Tine Warming og i 1980 Hanne Besser. En række skoler landet over har rekvireret materiale, og flere og flere klasser benytter sig af tilbuddet. Ved at tage Imod den i sidste årbog s. 160 omtalte testamentariske 168

10 arv fra afdøde arkitekt Jens Friis-Pedersen, Lyngby, har museet påtaget sig at sørge for udgivelsen af hans store samling af akvareller, tegninger, opmålinger og fotos af sejlskibe. Søhlstorikeren, cand.mag. Anders Monrad Møller og boggrafikeren Jens Lorentzen, der har registreret det meget omfattende stof, har fået betroet opgaven med udarbejdelse af manuskript, redaktion og tilrettelægning af det værdifulde materiale, som er planlagt udgivet i tre store bind i løbet af tre år: I. Danskbyggede træskibe (1980), II. Grønlandsfarere (1981) og III. Svenske skibe og danske både, tillige med en biografi over forfatteren. Høst & Søns Forlag har overtaget udgivelsen, og værket skal udsendes sorn bind i museets serie Søhistoriske Skrifter. Bd. I udsendtes i september Som omtalt har man besluttet at arrangere en særudstilling på museet af originalmaterialet til hvert enkelt bind tre år 1 træk, begyndende med Museets direktør har i maj 1979 aflagt besøg på det portugisiske søfartsmuseum Museu de Marinha, Belém (Lissabon), hvis direktør, admiral Emmanuel Ricou, besøgte Kronborg for et par år siden. Direktøren og inspektøren deltog i Dansk historisk Fællesforenings og Dansk kulturhistorisk Museumsforenings årsmøde i Viborg i august 1979, samt I De nordiske søfartsmuseers 8. arbejdsmøde i Savonlinna (Nyslott) 1 Finland 1 september. Konservator Christian Nielsen kunne 30. april 1979 fejre 40-års dagen for afleveringen af sin første model, Fejø-drivkvasen»De 13 Søskende«af Askø, til Handels- og Søfartsmuseet. Han har som sædvanlig året igennem ydet konsulenttjeneste for privatpersoner og rederier i Ind- og udland, der har søgt råd og hjælp m.h.t. restaurering og oprigning af ældre træskibe, og har ligeledes vejledet danske kommuner, som har anskaffet lejrskoleskibe til undervisningsbrug. En del bådebyggerlærlinge og modelbyggere har også nydt godt af hans viden. Han har leveret fotokopier efter sine opmålinger i et antal af omkring 80 sæt til interesserede i og uden for Danmark. Han repræsenterede museet ved Foreningen af danske Træskibsejeres pinsestævne i Korshavn og ved foreningens deltagelse i bådeudstillingen i Bella-Centret i november, hvor han medvirkede i demonstrationer af forskellige båbebyggerarbejder efter de gamle håndværkstraditioner. Sorn vanligt har museet også i 1979 udtalt sig om en række ansøgninger om ophængning af kirkeskibsmodeller i danske kirker og har bistået med praktiske oplysninger vedrørende restaurering af ældre kirkeskibe. Arkivassistent Elisabeth Henningsen har fortsat udskrivningen af det fyldige materiale i de københavnske skibslister Arbejdet er nået til år I^o

11 " p. CL fd ^ C«UM rt- K-, -^J 3. h3 Oq

12 GAVELISTE FOR ÅRET 1979 (supplement til de i årsberetningen omtalte gaver) Billeder, konstruktionstegninger, søkort m.m. Skibsingeniør, M.a.I. Bernhard Bruncke, Værløse: to ældre fotos fra hans læretid på Helsingør Skibsværft ,- grafikeren Henrik Bygholm, Frederikshavn: farvetryk (plancher og kort) af Hmfjordssjægte»Lilly«og4-m.skonnert»Morten Jensen«,- skibstegneren Per Bøgh. København: større samling konstruktionstegninger (arrangements- og sidetegn., dæksplaner) til moderne skibe; skibsingeniør Finn Frydensberg, Frederikshavn: tegn. til 4-m.stålskonn.»Morten Jensen«af Nykøbing Mors, bygg af Fr.-havn Værft og Flydedok; tandlæge Torben Petri, København: søkort over Store Belt (1835); Sønderborg Skibsværft (Søren Andersen & Sønner): gen.-arrangement for flere af de på værftet byggede skibe; fotos af do., Vejle byhistoriske Arkiv: sejltegning til skonnert 1884 (S. Gylding); styrmand fohn Vesti, Snedsted: Søkort over Spanske Søen 1830; stålstik 1849 af E. Scrlven efter J. Brown:»The Mald's Trial«(pige blandt sørøvere). - Den i sidste årsberetning (s. 156 f.) omtalte Indsamling af rederi- og værftarkiver er fortsat i Det Indkomne materiale opbevares på Grønlandske Handels tidligere pakhus på Christianshavn. Arkivalier, småtryk, manuskripter o.lign. Fhv. prokurist Frederik Frederichsen, Lyngby: rejsepas for Jens Nielsen, Frederiksværn 1810; F.S. Grove-Stephensen, Sønderborg: manuskripter om dansk kapervæsen ; skoleinspektør Poul Hviid, Vrå: manuskript 1 tre dele: Nær- og rutetrafik ved St. Croix de sidste 50 år under Danmark,- arkitekt, m.a.a. facob Kielland-Brandt, Helsmgør: dagbog (fotokopi) fra kunstmaler S. Kielland-Brandts rejse til Grønland med bark»nordlyset«1926; kapt. P. Linnet, København: diverse skibsregnskaber; Mystic Seaport, Corm., USA: manuskript (fotokopi) af Niels Hagens oversasttelse til dansk 1817 af Nathaniel Squires Universal Signalbook (Plymouth 1816); Sønderborg Skibsværft (Søren Andersen & Sønner): skibsdagbog for kabelskib»ce. Krarup« ; overbibliotekar fohs. E. Tang-Kristensen, Nørresundby: manuskripter (xerox): Kgl. Grønlandske Handel, Fortegnelse over Skibenes Afgangs- og Ankomsttider I ( ) og II ( ); styrmand fohn Vesti, Snedsted: optegnelser om sine farter 1943 ff. med andre personlige papirer. Diverse Lars Ammitzbøl, Glostrup: emblem (DFDS's bovmærke); Svend Andersen, Carmel, Cai., USA: passagerliste og menu fra M/S»Canada«(Ø.K.) 1937; kapt. S.E. Fabricius, Klampenborg: en kasse lysbilleder fra rejse med 4-m. M/skonn.»Danekonge«til New Zealand og Australien,- Grønlandske Handel: førstedagskuverter med de i årets løb udsendte grønlandske frimærker,- direktør Kaj Henningsen, Skelskør: sømandssnadde fra 1890'erne,- ingeniør KV. Nielsen, Helsingør Værft: blylod, optaget af sandsuger på Disken ud for Helsingør; Williams termometer fra M/S»Helsingør«(til oprettelse af et skibs trim ved bagbords og styrbords tanke); Sv. Nielsen, Gamle Georg Stage Drenge: diverse sklbsplatter,- apoteker P.T. Skjøt-førgensen, Helsingør:»mitella«(bind) fra engelsk medicinkiste; fohs. Skotsman fensen, Brønshøj:»Mercurius«-platte; postmester TM. Sørensen, Bindslev: frikort til Assens-Aarøsund-færgen

13 Fotogaver Steffen Agger, Helsingør; kirkeskibsbygger Aksel Andersen, Juelsminde; Den antikvariske Samling, Ribe; bjergningsentreprenør Otto Ballantine, Søby (Ærø); Berlingske Tidende-, Gerd Bruhn, Kiel; Arne Bruun Rasmussens Kunstauktioner, København; maskinmester H.L. Christiansen, Korsør; arkitekt Bo Cock-Clausen, Hellerup; Holger Dam København; Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg; Peter Degn, København; orlogskaptajn /. Dimpker, Flådestation Korsør; Albert Echwald, Hammel; Tage Ekelund, Vanløse; skibsing. Finn Frydensberg, Frederikshavn; Hans C. Hansen, V. Frolunda, Sverige; forlagsredaktør Hans filrgen Hansen, Grafelfing vor Miinchen; museumsleder S. Manøe Hansen, Ølgod; Hartmut fensen, Flensburg-Miirwik; menighedsrådsformand Poul fensen, Vejle; sognepræst N.K. Kristensen, Hvidovre,- atkitekt m.a.a. Mels Kryger, Hørsholm; fotograf Lennart Larsen, Nationalmuseet; B. Lindholm-Andersen, Mørkøv,- førgen Lipping, Hillerød; Mystic Seaport, Mystic, Conn., USA,- Nakskov Skibsværft AlS-, Lrs. T. Nellemann, København; viceskoleinspektør Erik Nielsen, Skelskør; ing. Knud V. Nielsen, Helsingør Værft; Thorsten Nordenfelt, Stockholm; Erik Pedersen, Aalborg Værft; Anngret é) Siegfried Pods, Kiel; rnuseumsbestyrer Wilh. Paameyer (t), Nykøbing Falster; S. Simonsen, Lyngby; ing. Ivar Skjødt, Nibe ; Spillemandsmuseet, Rebild; kapt. G. Stallknecht, Charlottenlund; Roland Svensson, Nacka, Sverige; Ivar Sørensen, Vodskov,- fhv. postm. T.M. Sørensen, Bindslev; pens. stationsforstander P.G. V. Warberg, Allerød; malerikonservator Karin Wegener, Valby,- grosserer foh. Henrik Willumsen, København; styrm. fohn Vesti, Snedsted,- Aalborg Værft A/S. Boggaver Pol.mag. Christian Ahlstrom, Helsingfors,- Arktisk Institut, Charlottenlund; fil.lie. Kerstin Berg, Stockholm; rigsbibliotekar Palle Birkelund, Kgl. Bibliotek; F. &) C. Boullet, Paris; seminarielektor Asta Bredsdorff, Vordingborg,- skibsing. Bernh. Bruncke, Værløse; Christiani &) Nielsen A/S, København,- skibsmægler P.T. Cleemann, Åbenrå; Dragør kommune og Lokalhistoriske Arkiv, Dragør; Tage Ekelund, Vanløse,- dr.phil. Ole Feldbæk, København; arkivdirektør f.a. Pinto Ferreira, Porto, Portugal; Gilleleje Museum-, G.R. Grieve, School of Navigation, London; cand.mag Erik Gøbel, København; lektor Poul Hansen, Skodsborg; arkitekt Erik Huuse, Nivå; Høst &) Søns Forlag, København,- Istituto Geograffco de Agostini, Milano; Herbert Karting, Oldendorf, Tyskland; fohnny Kortum, San Francisco,- museumsdirektør Karl Kortum, San Francisco Maritime Museum; Kreditforeningen Danmark, København; Rolf Larsen, Bylderup Bov ; Eva Lawaetz, Christiansted, St. Croix; Lloyd's Register; Løkken Museum, Løkken,- botanikeren Anne FoxMaule, Botanisk Museum,- Merseyside County Museum, Liverpool; mus.-inspektør Ole Mortensøn, Rudkøbing; Museo do Mar, Cascais, Portugal; Museo Maritimo, Barcelona; foachim Miinzing, Heide, Tyskland; Harald Nissen, Trondheim; Palle Petersen, Ballerup; tandlæge Torben Petri, København; Politikens Forlag, København; mus.-inspektør Alan Hjorth Rasmussen, Esbjerg; mus.-direktør admiral Emmanuel Ricou, Museu de Marinha, Lissabon; Rosenberg Library Ass., Galveston, Texas, USA; Dr. Wolfgang Rudolph, Schildow, DDR,- Sjofartsstyrelsen, Helsingfors,- Sjohistoriska Byrån vid Museiverket, Helsingfors; Statens Museum for Kunst, Kobberstiksamlingen, København; Sundsvall kommun, Sundsvall, Sverige,- fru Gerda Sølver, Skodsborg,- Toldbiblioteket, København; Ålborg historiske Museum-, Århus Havn. 172

14 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG DRIFTSREGNSKAB FOR 1979 Indtægter Indtægt ved forevisning Statens tilskud Private bidrag ifølge specifikation Renter Fortjeneste ved salg af Søhistoriske skrifter, kort, billedbog, postkort, skibstallerkner m.v Kr Udgifter Administration og drift: Lønninger, honorarer, pensionsudgifter m.m Renholdelse af lokaler Opvarmning Kontorhold og diverse Kørsel og transport Assurance og ATP Museets samlinger: Nyerhvervelser og opstillinger m.v Afskrivninger: Inventar Underskud overført til kapitalkonto -^ Kr

15 Specifikation af private bidrag i 1979 Concord-Line A/S 500 Danmarks Rederiforening Dannebrog Rederi A/S 500 Den Danske Bank Aktieselskabet De danske Sukkerfabrikker 500 Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerler I Danmark Helsingør Kommune J.C. Hempels Legatfond A/S Kjøbenhavns Handelsbank Kryolitselskabet Øresund A/S Mr. A. Lee Loomis 547 A.P. Møller Det Store Nordiske Telegraf-Selskab 200 Nordtramp I/S Privatbanken i Kjøbenhavn A/S F.L. Schmidt & Co. A/S' Gavefond A/S Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise 600 A.E. Sørensen 500 Aktieselskabet Det Østasiatiske Kompagni Kr Derudover er til lysindlægning på museet modtaget: J.L. Fondet A/S Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise 300 Christiani & Nielsen De efter 1. januar 1980 indgåede bidrag vil blive optaget i næste års regnskab. STATUS PR. 31. DECEMBER 1979 Aktiver Likvide midler: Kassebeholdning 583 Den Danske Bank Obligationer (kostpris): kr. 8% Dansk Statslån 1981 I kr. 7% Danmarks Skibskreditfond (Kursværdi 31/ = kr.) Udestående fordringer Beholdning af kataloger, farvepostkort, skibstallerkner, bøger m.v

16 Inventar: Anskaffelsessum Tilgang Afskrivning ifølge driftsregnskab Samlingen: Saldo pr. 1. januar Nyerhvervelser og opstillinger m.v Modtagne genstande m.v Kr Passiver Diverse kreditorer: Omkostninger Tilbageholdelse af dyrtidsportioner Merværdiafgift 0 Forudmodtaget statstilskud Modtagne tilskud til specialopgaver, hvortil udgifterne endnu ikke er afholdt Kapitalkonto for generalkonsul L.O.G. Amundsens gave: Saldo 1. januar Kursgevinst ved udtrækning af obligationer Tilskrevne renter fra bankbøger Tilskrevne renter fra obligationer Renter af købte obligationer samt gebyrer Anvendt til registreringsarbejde -j Kapitalkonto for arv efter arkitekt fens Friis-Pedersen: Modtaget å conto i Anvendt til registrering af boets samlinger Kapitalkonto for museet: Saldo pr. 1. januar Nyerhvervelser og opstillinger m.v Modtagne genstande m.v Underskud ifølge driftsregnskab H Kr Foranstående regnskab er i overensstemmelse med museets bøger, som vi har revideret. København, den 22. januar 1980 EIGIL BRUHN statsaut.revisor BJARNE HANSEN statsaut.revisor 175

17 KOMPASPLATTER udgivet af Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner De smukke platter gengiver ældre danske kompasroser, hovedsagelig efter originaler på Handels- og Søfartsmuseet og fremstillet i de oprindelige farver på Den kgl. Porcelainsfabrik og nummererede. Diam. 20,5 cm. Oplysninger om kompasrosen følger med hver platte. Serien påbegyndtes i 1970 og afsluttes nu med Platte 1980, der afbilder rosen på Christian IV's skibskompas fra 1595 (i De danske Kongers kronologiske Samling på Rosenborg slot). Jfr. beskrivelsen af kompasset i en speciel artikel i denne årbog. Pris kr. 205,00 (ekskl. moms og forsendelse). Kompasplatten 1980 bliver seriens smukkeste. Billedet kan desværre ikke gengive plattens skønne farver - i alt med indlagte guldarabesker i stregerne. Af ældre platter haves endnu et mindre oplag: Platte 1975 (Christian Lystrup, København, beg. af 1800-årene), kr. 130,00. Platte 1976 (F. Meyer, Gliickstadt 1787), kr. 130,00. Platte 1977 (Joh. Ph. Weilbach, København ca. 1800), kr. 150,00. Platte 1978 (Iver Jensen Borger, København, omkr ), kr. 170,00. Platte 1979 (Peder Nielsen Brenøe, København, omkr ), kr. 183,00. Alle priser er ekskl. moms og ekspeditionsgebyr. Bestillinger modtages på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, 3000 Helsingør. Tlf

18 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER BERETNING FOR Dette års generalforsamling afholdtes fredag den 22. august 1980 i Erik af Pommerns kammer på Kronborg med god tilslutning fra museets vennekreds. Formanden, museumsdirektør Knud Klem bød velkommen. Til dirigent valgtes arkitekt, m.a.a. Mads Drosted. Formanden nævnede i sin beretning, at Venneselskabet 1 år kunne fejre et halvrundt jubilæum, idet det d. 17. oktober 1980 var 40 år siden det stiftedes. Jubilæet ville dog ikke blive markeret ved en fest, men han ville selv give en lille historisk redegørelse 1 årbogen (se foran). Selskabets gaver til museet 1 år var - foruden årbogen - en fortsættelse af sidste års bevillinger til konservering af de af museets udstillede malerier, som trængte mest til det. Selvom det ikke er en håndgribelig gave, er det dog en god gave, idet det er af største vigtighed at holde bestanden i orden. Det koster mange penge at restaurere et enkelt billede, og også i de kommende år vil museet derfor søge en økonomisk støtte dertil. Endvidere havde selskabet betalt det af museet udlagte beløb til skibstegneren Per Bøgh for de 33 tegninger af forskellige tiders sørnandsdragter, som blev afbildet 1 årbog Der er også bevilget et beløb til hjælp ved opsættelsen af en kopi af middelspantet af galioten»fortuna«(1742), udført af konservator Christian Nielsen i fuld størrelse og anbragt på væggen i rum 21. Formanden omtalte Indholdet af årbog Sorn medlemmerne vil se, trykkes den med en ny og tydeligere om ikke smukkere skrifttype (Trurnp), idet den gode gamle Baskerville-skrift, som årbogen har været sat i lige fra starten 1942, 1 den moderne trykketeknik falder noget spinkel og vanskeligt læselig ud. Han mindede medlemmerne om, at selskabet stadig havde eksemplarer af nogle af de gamle årbøger, som medlemmerne kunne købe til nedsat pris. Selv orn de er gamle, har de dog en masse gode og spændende artikler, som aldrig vil tabe deres værd. Selskabets serie af kornpasplatter synger nu på sit sidste vers. Interessen for dem tager langsomt af, og der er snart Ikke flere brugelige motiver med kolorerede danske kompasroser fra 1700-årene. Som forlæg for den ellevte og sidste platte (1980) har vi taget en bemærkel- 177

19 sesværdlg kompasrose, nemlig fra Christian IV's skibskompas på Rosenborg, dateret en artikel i årbogen vil den blive nærmere beskrevet. Den er meget smuk, I otte farver med guld. En sort-hvid reproduktion kan ikke give nogen idé derom. VI synes, det er en værdig måde at afslutte serien på, og vi opfordrer alle til at købe den til sig selv. Den vil også være velegnet som gave ved festlige lejligheder. Vi har endnu små oplag af de tidligere platter fra 1975 til 1979, som stadig kan købes tii gammel pris plus den desværre stigende moms. Salget af platterne har, som alle medlemmerne ved, givet os en pæn Indtægt, der er kommet museet og årbogen tilgode, og vi vil gerne forsøge at fortsætte med at lave andre kvalitetsprægede ting med maritime motiver. Skulle nogen have gode ideer, vil vi meget geme modtage forslag til overvejelse. Selskabets medlemstal ligger d.d. præcis på 1500 (1381 års- og 119 livsvarige medlemmer). Desværre er der hvert år et lille antal restanter, sorn glemmer at betale kontingent. Når de ikke reagerer på vore rykkerskrivelser, må vi rned blødende hjerte slette dem. Det kan ikke nægtes, at alt for mange glemsomme medlemmer er en tidsmæssig og økonomisk belastning for os. Som sædvanlig gav formanden forskellige meddelelser om museets arbejde og forhold. Der kan henvises tii museets årsberetning, hvor disse er omtalt. Til slut rettede formanden en tak til alle bidragydere, som havde støttet udgivelsen af årbogen, til pressen for dens fortsatte Interesse for museet og selskabet, og tii medlemmerne, som så trofast slutter op om os. Efter at formandens beretning var godkendt, fremlagde kassereren, museumsdirektør Henning Henningsen, de reviderede regnskaber for selskabet og for skibsfører H.L. Barfoeds legat (trykt efter denne beretning). De udviste begge et pænt overskud. Regnskaberne godkendtes. På valg til bestyrelsen var iflg. lovenes 5 museumsdirektør Knud Klem, arkitekt, m.a.a. Mikael Sinding og borgmester Ove Thelin, som alle genvalgtes. Marinebibliotekar, kommandørkaptajn Jørgen Teisen, der havde siddet I bestyrelsen siden 1973, havde udtalt ønske om at udtræde på grund af alder. Som hans afløser valgtes kommandørkaptajn Arne Holm, der har efterfulgt Teisen sorn leder af Marinens Bibliotek. Bestyrelsen havde ikke noget forslag om at hæve kontingentet, som for to år siden blev sat op til 50,00 kr., og heri var medlemmerne enige. Der var ikke indkommet skriftlige forslag fra medlemmerne til drøftelse. 178

20 Efter at enkelte af de fremmødte havde udtalt deres glæde over det fine regnskab, beklaget at kompasplatteserien måtte holde op og rettet en tak til bestyrelsen for dens omsorg for museets samlinger, afsluttede formanden generalforsamlingen med en tak til dirigenten. Efter den sædvanlige pause med hyggeligt samvær og en lille forfriskning holdt museumsdirektør Henningsen et lysbilledforedrag: Besøg 1 det gamle Dansk Guinea. Før generalforsamlingen havde museumsinspektør Hanne Poulsen forevist museets samlinger, nyerhvervelser og særudstillingen»skibe i serier - Niels Truslew og hans forudsætninger«for en større kreds af interesserede medlemmer. Henning Henningsen 179

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Fhv. afdelingschef, cand.jur. J. WORM*, K., formand Fængselsbetjent KAJ ORLA ANDERSEN Professor, dr.phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Søulke aktiviteter gennem 25 år

Søulke aktiviteter gennem 25 år 25 år Udover de ugentlige onsdagssejladser, der var søulkenes oprindelige ønske, har der årene været ført en lang række aktiviteter, hvor ægtefæller og ledsagere har været inviteret med. Aktivitet Deltagere

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen Skibet Fredensborg En storyline om trekantshandelen Der fremstilles et en planche forestillende et tværsnit af et skib i målestoksforhold 1:10 og et kort over Atlanten med Europa, Afrika og Amerika. Året

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R 1., formand Vagtmester KAJ ORLA ANDERSEN Direktør JENS DEGERBØL*, R., næstformand Direktør JENS FYNBO,

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2011

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2011 Venstres Landsorganisation Årsregnskab 2011 Venstres Landsorganisation Indholdsfortegnelse Side Regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Intern revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Gråsten Sejlklub. Regnskab for 2008

Gråsten Sejlklub. Regnskab for 2008 Gråsten Sejlklub Regnskab for 2008 Dansk Revision Sønderborg Telefon: +45 74 42 84 98 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Frederiksværk registreret revisionsanpartsselskab Telefax: +45 74 42 80 08 Hadsten

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Postkort fra DVD én med Esbjerg Postkort I dette nummer omtale af hvad der er sket på klubmøder samt foredrag. Artikelserien om Legi onærudgaven 1919 fortsættes. 2

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2011

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Ingvar (Christian) Larsen

Ingvar (Christian) Larsen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) L L L Christian Larsen Signatur: Ingeniør Varianternes vidunderlige verden 1971-73 sammen med Tom Plovst

Læs mere

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15.

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15. Generalforsamling Afholdt d. 23. september 2014 Kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Gennemgang af regnskab 2013 samt budget 2014 og 2015 4. Indkomne forslag a.

Læs mere

Ad punkt l Valg af dirigent

Ad punkt l Valg af dirigent GENERATIONSSKIFTE & VÆKST A/S CVR.NR. 20813938 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den 28. april 2003 afholdtes ordinær generalforsamling i Generationsskifte & Vækst A/S på A/S Georg Jensen Damaskvæveriet

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R 1., formand Vagtmester KAJ ORLA ANDERSEN Direktør JENS DEGERBØL*, R., næstformand Direktør JENS FYNBO,

Læs mere

Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse. Regnskab for 2010

Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse. Regnskab for 2010 Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse Regnskab for 2010 Indholdsfortegnelse: Foreningsoplysninger Side 3 Regnskabets godkendelse Side 4 Resultat Side 5 Balance Side 6 Ejerfortegnelse Side 7 Side 2 Foreningsoplysninger:

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

Afvigelsen skyldes væsentligst periodeforskydninger på drifts og administrationsomkostninger.

Afvigelsen skyldes væsentligst periodeforskydninger på drifts og administrationsomkostninger. Til kommanditisterne i K/S Difko LVII (57) Difko Administration A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Tlf. +45 70 11 75 00 Fax +45 70 11 75 25 difko@difko.dk www.difko.dk CVR-nr. 84012416 Ref. HEF/SUJ

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014.

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Næstved, den 24. februar 2014. Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Brugerforeningen Stofa Næstved er

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Information. Manuskripter

Information. Manuskripter Information Ved Selskabets ordinære ordinrere generalforsamling d. 25. marts 1992 genvalgtes Niels Martin Jensen og Claus Røllum-Larsen R011um-Larsen til bestyrelsen. Peter Woetmann Christoffersen 0nskede

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere