ROSENBORG - AMALIENBORG DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROSENBORG - AMALIENBORG DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING"

Transkript

1 ROSENBORG - AMALIENBORG DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING ÅRSBERETNING 2011

2 Indhold Forord 3 Rosenborg 4 Amalienborg 6 Formidling 9 Bevaring 10 Besøgstal og omvisninger 11 Økonomi og arbejdsplaner 12 Gaver og tilskud 15 Regnskab 16 Publikationer 17 Forskningsprojekter 17 Foredrag og anden formidling 18 Kurser, kongresser, møder 18 Udlån 19 Studiebesøg 20 Erhvervelser 20 Vedtægter og revision 21 Tillidsposter og medlemskaber 22 Personale 23 Som led i Copenhagen Elephant Parade dekorerede H.K.H. Prinsgemalen en elefant som en elefantordens-elefant. Den var udstillet på plænen foran skatkammeret i juli måned. 2

3 FORORD For De Danske Kongers Kronologiske Samling på Rosenborg og Amalienborg blev 2011 atter et år, hvor der blev opnået meget tilfredsstillende resultater inden for museets forskellige virkeområder. Besøgstallet på Rosenborg fortsatte de seneste års stigende tendens, og også på Amalienborg var besøgstallet tilfredsstillende, selvom det ikke helt var muligt at hamle op med det foregående års store publikumssucces, der udsprang af særudstillingen i anledning af Hendes Majestæts Dronningens 70-års fødselsdag. I alt fandt lidt over gæster vej til de to museumsafdelinger i Når publikumsinteressen fortsat fremviser en stigende tendens, skyldes det ikke alene den generelle vækst i turismen - i sommermånederne er ca. 70% af museets gæster udenlandske turister - men formodentlig også, at Samlingens målrettede formidlingsindsats bærer frugt. Der har således, som det fremgår af årsberetningen, været afholdt ikke mindre end tre særudstillinger i Amalienborgmuseet, alle ledsaget af udstillingspublikationer. Medens særudstillingerne på Amalienborg ofte tager udgangspunkt i aktuelle begivenheder i Kongehuset, var der i 2011 i form af særudstillingen Gud bevare Danmark også mulighed for at vise en af de mere ressourcekrævende temaudstillinger, både hvad angår det forberedende undersøgelsesarbejde, indlån af museumsgenstande m.v. Inden for formidlingsområdet skal det fremhæves, at det af Kulturstyrelsen støttede projekt Konge Connect, hvor den besøgende gennem brug af smart-phone kan koble sig på museets eget netværk og derved hente oplysninger om de udstillede interiører og museumsgenstande, i forsommeren er blevet fuldt implementeret i de to museumsafdelinger. Ved brug af de digitale, sociale medier er der under titlen Magtens Ansigt igangsat et undervisningsforløb med Gymnasiet Gefion, og der søges nu midler til i et samarbejde med Arbejdermuseet at gøre denne undervisningsform landsdækkende. Bevaringsarbejdet prioriteres højt i museets virksomhed. Dette omfatter såvel konservering af museets genstandssamlinger som deltagelse i restaureringen af museets interiører. Sidstnævnte arbejdsområde har i 2011 især været præget af arbejdet med den omfattende restaurering af Marmorgemakket på Rosenborg, hvor stukarbejdet er blevet udført af udefra kommende specialister, medens malerikonserveringen er blevet udført af museets egne konservatorer. Marmorgemakket er færdigrestaureret og indviet i foråret Der udføres i begrænset omfang konservering og konservatorrådgivning for Kongehuset, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme samt andre rekvirenter. På grænsen mellem konservering af museets egne genstande og det rekvirerede arbejde ligger klargøring af museumsgenstande til udlån. Et stort antal genstande var således i 2011 udlånt til særudstillingen Royal Houses in Europe i Monte Carlo, og en væsentlig del af omkostningerne til istandsættelse af disse udlån blev betalt af låner. Samlingens internationale karakter betyder, at det tværnationale museumssamarbejde er af største betydning. Dette arbejde udføres til dels inden for rammerne af de internationale museumsorganisationer som f.eks. ICOM og medlemskabet af ARRE (Association Résidences Royales Européenne), men også de videnskabelige medarbejderes og konservatorernes personlige, internationale netværk tillægges stor betydning, når det drejer sig om faglig udveksling og vidensdeling. Museets medarbejdere har indenfor alle personalekategorier med stor entusiasme og loyalitet udført årets mangeartede opgaver. Museets ledelse påskønner i høj grad denne indsats. Der skal samtidig bringes en hjertelig tak for den store velvilje og tillid, som museet har mødt i vide kredse, og som blandt andet i 2011 har givet sig udslag i øgede statsbevillinger og generøse donationer fra privat side til etablering af særudstillinger, istandsættelsesarbejder, forsknings- og formidlingsprojekter. Der rettes en ærbødig tak til Den Kongelige Familie for den værdifulde støtte, museet også i det forgangne år har modtaget i form af gaver og omfattende udlån til særudstillinger, samt den varme interesse for museets virksomhed, der er kommet til udtryk ikke mindst ved flere besøg i samlingen på Amalienborg og Rosenborg. Den 31. december 2011 fratrådte museets direktør, Kabinetssekretær, Kammerherre, dr. jur. Niels Eilschou Holm efter 25 år i stillingen som direktør for De Danske Kongers Kronologiske Samling. Museets daglige ledelse skal her benytte lejligheden til at udtrykke en stor og hjertelig tak for mange års værdifuld støtte og indsigtsfuldt samarbejde. Tak! Rosenborg, den 5. juni 2012 Henning Fode Direktør Niels-Knud Liebgott Museumsdirektør Forord 3

4 Rosenborg ROSENBORG I 2010 fik Samlingen tilsagn om tilskud til restaurering af det såkaldte Marmorgemak fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Marmorgemakket er indrettet ca , som audiensrum for Frederik 3. og Christian 5. - og her uddeltes Dannebrogordenen for første gang i Gemakket er ødselt udstyret med pilasteropdelte vægge af marmorstuk og et rigt stukloft. På hovedvæggen samt i loftet er de forskellige felter fra kongens våbenskjold afbildet. Arbejderne påbegyndtes november 2010 og omfatter istandsættelse og reparation af marmorpuds; rengøring og polering af samme; delvis opretning af gulv samt udskiftning af knækkede marmorfliser; istandsættelse af stukloft samt reparation af loftets malerier - dels på lærred, dels malet direkte på stukken; konservering af rummets originale døre. Til planmæssig åbning på H.M. Dronningens fødselsdag d. 16. april Istandsættelse af Slottets facader Endnu en etape af slottets facader er blevet istandsat af Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (tidligere Slots- og Ejendomsstyrelsen). Istandsættelsen består af fugereparationer samt udskiftning af enkelt særligt medtagne dele af sandstensornamentikken. I april lanceredes Konge Connect, en smartphone guide, som giver Samlingens gæster mulighed for at finde og kommentere viden om slottets skatte I sommeren 2011 døde lejeren af sidehuset, Øster Voldgade 4B. Sidehuset forbinder forhuset, der rummer tjenesteboliger for to af museets ansatte, med gobelinværkstedet og baghuset, der rummer mødelokaler og konserveringsfaciliteter. Samlingen forventer at overtage lejemålet til museale formål, og derved få lukket ringen af ejendomme omkring slotsområdet, og dermed øge sikkerheden omkring selve slottet. Der må påregnes større udgifter i forbindelse med istandsættelse og nyindretning til kontorer, arkiver, fotoatelier m.m. Det hidtidige gobelinværksted vil så samtidig kunne overgå til andet formål, til et længe ønsket møde- og foredragslokale. Det berygtede skybrud den 2. juli 2011 ramte også Rosenborg Slot. På de lavest liggende områder på terrænet, lige før billetkontoret, stod der op til 40 cm vand. Værst gik det dog ud over Kommandantboligens kælder, hvor regnvand steg op, og der stod ca. 10 cm vand på gulvene. De egentlige ødelæggelser var dog heldigvis begrænsede. Enkelte dele af den nyere del af korrespondancearkivet blev fugtigt, og serveren fik vand, så at Rosenborg var uden mail og internet i nogle dage. Seks gange i september måned opførtes ballet i Riddersalen. Anette Abildgaard med danseteateret BalCon havde skabt en ballet La renaissance de la Rose, med Leonora Christina som tema. Den årligt tilbagevendende Kulturnat var meget velbesøgt, med gæster, og var samtidig snigpremiere på familieaktiviteterne i efterårsferien, der var opbygget omkring Christian 4.s hekseforfølgelser. En henvendelse fra smykkehistorikeren Nina Hald, sammen med guldsmeden Bodil Binner og Kgl. Hofjuveler Flemming Hertz, førte til et samarbejde om en særudstilling med perler som tema. De kongelige samlinger rummer mange perlearbejder og portrætter af personer med perler. Desuden er inviteret et antal nulevende guldsmede til at give deres bud på et værk med perler. Samlingen er repræsenteret af museumsinspektør Peter Kristiansen og malerikonservator Berit Møller, som står for udstillingskonceptet, udvalg af genstande og skrivning af tekster. Udstillingen er planlagt til åbning februar Elephant Parade I sommeren 2011 (1. juni 25. august) var København vært for en af de største udendørs kunstudstillinger nogensinde afholdt i Danmark. 102 babyelefanter, støbt i glasfiber, og udsmykket af danske og udenlandske kunstnere og designere, blev opstillet på de københavnske pladser, i gaderne og i parkerne. En af elefanterne, udsmykket som en overdimensioneret elefantordens-elefant af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen, fandt vej til Rosenborgs bastioner. Den 9. september blev alle elefanterne bortauktioneret og indbragte tilsammen 4,3 mio kr., der gik til at sikre overlevelsen af den asiatiske elefant. 4

5 Rosenborg Kulturnatten på Rosenborg trak lange køer foran det delvist indpakkede slot. Heksekatte kastede skygger på stilladset i mørket. 5

6 AMALIENBORG AMALIENBORG Årets gang på Amalienborgmuseet var præget hele tre særudstillinger, hvoraf den ene realiseredes i forbindelse med en enestående begivenhed i Kongehuset. Udstillingen Dronning Ingrid, der åbnede i efteråret 2010 i anledning af 100-året for den svenskfødte prinsesses fødsel, gav indtryk af Dronning Ingrids personlighed, liv og virke gennem 90 år - og et stadigt levende minde om den populære og højt respekterede Dronning. Udstillingen realiseredes med støtte fra Franz Hoffmanns Mindelegat og Oticon Fonden og ledsagedes af et kataloghæfte. Dronning Ingrid, der er fyldigere omtalt i årsberetningen for 2010, var åben for publikum fra den 2. oktober 2010 til den 25. april 2011 og blev set af besøgende. generationer er danske tronfølgere og deres børn blevet døbt i den samme kjole. Men den er der kun én af - og nu var der to dåbsbørn! Prins Vincent blev døbt i dragten, der kendes som Kongehusets dåbskjole og er syet til hans tipoldefar, den senere Christian 10.s dåb i Christiansborgs Slotskirke i Den er siden båret af 20 kongelige børn. Prinsesse Josephine blev døbt i en dragt, der ikke har været båret tidligere. Kjolen og huen blev fundet af H.M. Dronningen blandt genstande, som havde været gemt væk siden Dronning Ingrids død. Udover de to dåbskjoler samt dragter båret af forældrene og de to ældre søskende på dåbsdagen omfattede udstillingen bl.a. det kongelige dåbssæt, der til daglig kan ses blandt de kostbare nationale klenodier på Rosenborg Slot. Sættet har været benyttet ved dåb af samtlige børn i Kongehuset siden Det var muligt at realisere udstillingen takket være stor imødekommenhed fra H.M. Dronningen og D.K.H. Kronprinsparret. Jeg døber jer, der fulgtes af et hæfte, vistes i Havesalen i perioden 30. april 31. juli og blev set af gæster. En enestående begivenhed i Danmarks historie var anledning til særudstillingen Jeg døber jer. Deres Kongelige Højheder Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary fik tvillinger, blev dermed forældre til fire og holdt dobbeltdåb. Kongehuset meddelte den 6. august 2010, at Kronprinsparret ventede tvillinger. En prins og en prinsesse blev født på Rigshospitalet den 8. januar 2011, og for første gang nogensinde indgår et tvillingepar i arvefølgen til den danske trone. Udstillingen gav indtryk af dåbsdagen og af dåbstraditioner i Danmarks Kongehus. Familieforøgelse i Kongehuset er ikke alene en privat begivenhed. I et arveligt monarki som Danmarks er det også et statsligt anliggende, der følges med stor interesse i offentligheden også i udlandet. Den 14. april blev tvillingerne døbt ved den kongelige døbefont i Holmens Kirke. Kongelig Konfessionarius, biskop Erik Norman Svendsen, forrettede dåbshandlingen og udtalte to gange: Jeg døber dig i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Tvillingerne er herefter: Hans Kongelige Højhed Prins Vincent Frederik Minik Alexander og Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Josephine Sophia Ivalo Matilda. Der gik i offentligheden forud for dåben mange gisninger og væddemål om, hvad de mon skulle hedde. At de begge fik et grønlandsk navn i deres navnerække, havde de færreste gættet på. Hvilke dåbskjoler, tvillingebørnene ville være iført, blev der inden den store begivenhed også gisnet meget om. I fem Dåbskjolerne som de kongelige tvillinger bar ved dåben d. 14. april. 6

7 Særudstillingen Gud bevare Danmark. Kongehuset, kirken og kristendommen. der bredte sig i flere af museets rum, belyste den nære relation mellem det danske kongehus, kirken og kristendommen, som har bestået i mere end år. Relationen kan følges fra Danmarks dåbsattest fra ca. år 960, hvor Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2.s fjerne forgænger Harald Blåtand på den store Jellingsten bekendtgør, at han har samlet Danmark og gjort danerne kristne - frem til vor tids monark, der ikke alene er kirkens overhoved, men også personligt optaget af teologiske spørgsmål og engageret i at designe kirketekstiler. Det er en kronologisk historie om Kongehuset, kirken og kristendommen, der belyser såvel kontinuitet som brud. Danmark har fra sin grundlæggelse haft et kongehus og været kristent. Kongehuset, kirken og kristendommen og forbindelsen mellem dem har imidlertid ændret sig meget i historiens løb. Kort udtrykt handler det om to centrale forhold: Kristendommen har antaget varierende skikkelser gennem historien, og Kongehuset har gennem tiden haft nær relation til kirken og de forskellige fortolkninger af kristendommen. Kirken og kristendommen har spillet en afgørende rolle for udformningen af kongemagten og rammerne for dens udfoldelse, men kongemagten har også sat et dybt præg på kirken og nok også på forståelsen af kristendommen som sådan og den danske kirkes aktuelle situation. Udstillingen og den tilhørende publikation af praktiske årsager fordelt i to hæfter - kan ses som et led i optakten til fejringen af Reformationsjubilæet i 2017, som H.M. Dronningen er protektor for. Museet havde under udarbejdelse af udstillingen, som var tilrettelagt af cand.mag. Gunnar Adriansen, stor glæde af kolleger og andre, der bidrog med dåd, ideer og råd, og særligt må fremhæves H.M. Dronningens Håndbibliotekar, dr.theol. Christian Gottlieb, og Overinspektør ved Museum Sønderjylland, cand.mag. Lennart S. Madsen, der begge med ildhu og faglig indsigt havde stor betydning for konceptet. Dertil kom Professor, dr.theol. Martin Schwarz Laustens artikel i publikationen, der på fornem vis formår at koge det unægteligt store emne ned til en koncentreret bouillonterning. Uden en lang række lånte genstande havde det været umuligt at sammensætte udstillingen som ønsket, således vistes bl.a. en række af H.M. Dronningens kirketekstildesign i form af bispekåber og messehagler fra kirker og stifter landet over. Også H.M. Dronningen og H.K.H. Prinsgemalen viste atter en gang stor velvilje over for museet med udlån. Udstillingen modtog afgørende økonomisk støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond, Nikolai og Felix Fonden - H.H. Prins Nikolais og H.H. Prins Felix Fond, Kong Christian den Tiendes Fond og Ole Kirks Fond. Den vistes i perioden 27. august december 2011 og blev set af besøgende. Fra udstillingen Gud Bevare Danmark på Amalienborgmuseet. AMALIENBORG 7

8 AMALIENBORG For at få nærmere oplysninger om museets kunstsamling med henblik på bevaring og formidling af de mange værker var mag.art. Anne Cathrine Wolsgaard Iversen projektansat i en periode. Det er museets håb, at arbejdet kan fortsættes i 2012 med fondsstøtte. Samarbejdet med Folkeuniversitetet om forelæsningsrækker, der afholdes i Gallasalen i Christian 8.s Palæ på etagen over Amalienborgmuseet, begyndte i 2010 og fortsatte i år. Forelæsningerne tilrettelægges af museet, dvs. museumsinspektør Birgit Jenvold, og H.M. Dronningens Håndbibliotekar, dr.theol. Christian Gottlieb. I forårssemestret afholdtes to rækker hhv. Dronninger i en borgerlig tid og Moltke - rigets mægtigste mand. I efterårssemestret fulgte rækken Gud bevare Danmark. Kongehuset, kirken og kristendommen, der knyttede sig til den da aktuelle udstilling med samme titel. Forelæsningsrækkerne, der er populære blandt folkeuniversitetets brugere, som også har adgang til museet på forelæsningsdagene, giver desuden mulighed for, at Kongehusets og Samlingens ansatte kan deltage. Det gode samarbejde med Folkeuniversitetet og Håndbibliotekaren fortsættes i 2012 med nye forelæsningsemner. Museets deltagelse i Københavns Kulturnat i oktober var igen en stemningsfuld publikumsmagnet, der også omfattede adgang til Beletagen over museet og musikalske indslag. Besøgstallet var En anden ekstraordinær åbning var et eksperiment på årets første dag. Den 1. januar er en stille dag i Danmark, og et af de få steder med aktivitet, der tiltrækker mennesker, er Amalienborg Slotsplads, hvor livgarden trækker op i rød galla kl. 12. Mange af de fremmødte på pladsen benyttede lejligheden til at besøge museet, og det vellykkede forsøg vil derfor blive fast tradition i årene fremover. Også på Dronning Ingrids 101-års dag den 28. marts holdt Amalienborgmuseet ekstraordinært åbent i anledning af den da aktuelle særudstilling om den populære dronning. Dagen var en mandag, sædvanligvis lukkedag i vinterhalvåret, men mange gæster havde opdaget særåbningen, og der var gratis adgang for alle med navnet Ingrid. Kulturnatten på Amalienborgmuseet. 8

9 Formidling 2011 blev året hvor Samlingens mobile smartphone guide Konge Connect blev sat i drift, den blev benyttet af op imod af samlingens gæster og fik i årets løb tilføjet Youtube film, hvor mekaniske genstande selv fortæller deres historie. Arbejdet med at styrke denne formidlingsplatform yderligere foregår løbende. Et vigtigt element i Konge Connect er den stærke integration med Facebook, og 2011 blev året hvor Samlingen tilføjede en selvstændig profil på netop dette store sociale medie. er blevet til med støtte fra Kultuarvsstyrelsens pulje for udvikling af nye undervisningstilbud. Magtens Ansigt kom på deres liste over de ti bedste Museumshits i Mere end 250 gymnasieelever gennemførte forløbet i skoleåret 2011, og fem klasser er planlagt til at gennemføre forløbet i foråret Samlingerne håber på sigt at kunne gøre projektet landsdækkende og at bruge det i samarbejde med andre museer. I efterårsferien havde Rosenborg premiere på et fremstød rettet mod børnefamilier med lyst til viden, gys og kreativ udfoldelse. Der var heksejagt på slottet hele ferien med fortællinger fra Christian 4.s hekseforfølgelser og mulighed for at tegne heksetegninger og for at føje til udsmykningen af det store piletræ på bastionen med hekse og katte. Startskuddet var kulturnatten, som med 2551 besøgende endnu en gang bekræftede den særlige tiltrækningskraft det mørklagte slot har på denne særlige aften i København. FORMIDLING Her kan man synes godt om Rosenborg Slot og Amalienborgmuseet og dermed få de små og store historier om de to museer. Historierne er en god blanding af opslag om arrangementer og udstillinger, quizzer, punktnedslag i Kongerækken, fortællinger om genstande, billeder, historier fra hverdagen, og en masse andet. Siden er velbesøgt og med mange fans og giver god mulighed for dialog med gæster og andre interesserede. Formidlings- og kommunikationsafdelingen er hele tiden på jagt efter gode historier blev også året hvor Samlingen efter en længere årrækkes pause genoptog arbejdet indenfor undervisningsområdet. Det blev i form af en nyudviklet undervisningsplatform, hvor gymnasielever prøver kræfter med politiske begivenheder i Danmarkshistorien gennem rollespil. Også her har Samlingen bragt Facebook i spil - som et stærkt middel til at engagere gymnasieeleverne i historietimerne. Siden august 2011 har elever fra 2.g. på Gefion Gymnasium brugt nogle af deres historietimer på intriger ved hoffet og rådgivningen af kongen i undervisningsforløbet Magtens Ansigt. Undervisningsforløbets mål er at formidle historiske begivenheder på en relevant og engageret måde i et medie, hvor de unge føler sig på hjemmebane. Helt centralt i undervisningsforløbet er Facebook, som bliver understøttet med traditionel klasseundervisning og museumsbesøg. Det skaber en synergi, der lærer eleverne om historiske begivenheder på en vedkommende måde Magtens Ansigt er et samarbejde mellem Gefion Gymnasium og Rosenborg Slot/ Amalienborgmuseet og Gymnasielever fra Gefion Gymnasium arbejdede med Danmarkshistorie via Facebook og Magtens Ansigt. 9

10 BEVARING BEVARING Møbelkonservering Lehmanns musikskab, inv.nr Har, i samarbejde med Musikhistorisk Museum, udviklet et system til afkodning af musikvalser. Konservering og restaurering af finér og forgyldninger på skabets dele. Marmorgemakket: Nedtagning af loftsmalerier og reparation af dørenes fyldninger. Stabilisering af borebillenedbrudt panelstykke. Narhvaltandstronen: Assisteret metalkonservator Knud Holm med undersøgelse af tronens figurer. Tekstilkonservering Nedtagning af dragter fra Enevældeudstillinger på Rosenborg og Frederiksborg. Opstilling og nedtagning af dragter til udstillingen Dronning Ingrid. Planlægning og opstilling af udstillingen Kongelig Galla på Amalienborgmuseet, assisteret af Mette Vejgaard Pedersen. Undersøgelser og fotografering af Prinsesse Josefines dåbskjole. Udarbejdelse af beskrivelse til hoffet (pressemeddelelse og hjemmeside). 5. juli: Akut besøg/ rådgivning vedrørende vandskader på kirketekstiler i De Døves Kirke, Frederiksberg Eksterne opgaver Opgaver for H.M. Dronningens Hof: Gennemgang af malerierne på Kongeskibet Dannebrog, hvilket udmøntede sig i en tilstandsrapport. Et maleri med marinemotiv konserveret og restaureret. Opgaver for D.K.H. Kronprinsparrets Hof: Gennemgang af malerierne i malerimagasinet i Frederik 8.s Palæ, der havde fået vandskade. Gennemgangen resulterede i en tilstandsrapport. Konservering og restaurering af et drikkeglas med monogram og forgyldt kant. Konservering og restaurering af en glasvase. Overvågning af skadedyr i udstillinger og på magasiner. Malerikonservering Konservering og restaurering af stort portræt af Christian 4. i rustning samt restaurering af maleri af Christian 4. som fredsmægler, der begge skulle udlånes til udstilling i Monaco. Restaurering af portræt af grevinde Sophia Catharina af Oldenburg, der skulle indgå i det følgende års særudstilling om perler. Der er skrevet rapporter på samtlige konserveringsopgaver. Planlægning og udførelse af diverse konserverings- og restaureringsopgaver i forbindelse med istandsættelse af Marmorgemakket, herunder konservering og restaurering af to loftsmalerier på lærred. Samarbejde med møbelkonservatorerne om forgyldningerne på Lehmanskabet. Planlægning og forberedelse til udstillingen Perler - Kongelig Pragt - Moderne Design, der åbner februar 2012, i samarbejde med museumsinspektør Peter Kristiansen. Optagelse og redigering af videoen Hvordan man nejer og bukker til udstillingen Kongelig Galla på Amalienborgmuseet i Faglige besøg og undersøgelser: Bizarre silkestoffer. Henvendelser fra designstuderende vedr. dragthistorie, Frederiks 3.s broderede jakke, rådgivning om ridedragter til Jagt- og Skovbrugsmuseet, Teknologisk Institut vedr. opmålingsprojekt. Udlån af ordensattrapper til Ystads Museum, information om korsetter til rollespillere, broderet dug til Fredensborg, emnedag om tekstilfarver. Udstillingsarbejde Pomp & Pragt, Kongemagt & Enevælde i Riddersalen på Rosenborg. Nedtagning. Kroningstæpper, Riddersalen på Rosenborg, fremlægning og nedtagning. Gud bevare Danmark, Amalienborgmuseet, opsætning og nedtagning. Videreudvikling af udstillingssystem, oprindeligt overtaget fra Dresden-udstillingen i Riddersalen. Håndtering af museumsgenstande m.m. i forbindelse med større reparationsarbejder af særudstillinglokalerne, gobelinværkstedet og Marmorgemakket på Rosenborg Slot. Gallerilister monteret i Gobelinværkstedet. Diverse magasin-arbejde i Magasinet, Brede. Løbende småopgaver på slottet, bl.a. nødreparationer på museumsgenstande og rumindretninger. Opgaver for H.K.H. Prinsesse Benediktes Hof: Konservering og restaurering af en jadefigur på lille udskåret træfod. Opgaver for Slots- og Ejendomsstyrelsen/ Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme: Tilstandsrapport på et regencebord og et spejl deponeret på Vallø Slot. Konservering og restaurering af et nyklassicistisk spejl fra Hofchefens kontor i Frederiks 8.s Palæ, Amalienborg. Konservering og restaurering af modellen af Saly s rytterstatue på Amalienborg Slotsplads. Der er skrevet rapporter på samtlige konserveringsopgaver. 10

11 BESØGSTAL Samlingerne blev i 2011 besøgt af gæster, fordelt med på Rosenborg og på Amalienborg. Besøget er eller 4,9 % lavere end i 2010, hvilket dækker over en fremgang på Rosenborg på og en tilbagegang på Amalienborg på ikke mindre end gæster. Det store fald skyldtes den usædvanligt store interesse i 2010 i forbindelse med åbningen af Frederik 8.s palæ. På Rosenborg fordelte de besøgende sig med voksne, studerende, børn og unge, samt skoleelever. De tilsvarende tal for Amalienborg er voksne, studerende, børn og unge, samt 820 skoleelever. Den procentuelle fordeling mellem gruppen er nogenlunde uændret fra sidste år. Besøgende med Copenhagen Card udgjorde på Rosenborg og Amalienborg hhv. 11,4 % og 24,3 % af det samlede antal gæster. Der er tale om en stigning på hhv. 1,7 % og 10,9 % i forhold til OMVISNINGER Samlingen har et fast korps af tilknyttede omvisere, der kan bestilles ved henvendelse til kontoret. I 2011 gennemførtes på Rosenborg i alt 310 betalte omvisninger, hvoraf de 106 var for skoleklasser. På Amalienborg gennemførtes 47 omvisninger. Dertil kom som vanligt en lang række særomvisninger og introduktioner for bl.a. kongehusets medarbejdere og kollegaer fra andre museer i ind- og udland. I forbindelse med officielle besøg er en fremvisning af Rosenborg ofte indlagt i programmet. Ved sådanne lejligheder bliver gæsterne vist rundt af Samlingens direktør eller inspektører. I 2011 har Samlingen haft besøg af H.M. Dronningen og flere medlemmer af den kongelige familie, USA s ambassadør, Folkerepublikken Kinas ambassadør, Ghanas handelsminister, parlamentarisk delegation fra Chile etc. etc. Et stort antal repræsentanter for både dansk og udenlandsk presse besøgte i årets løb Rosenborg og Amalienborg. I 2011 tog primært museumsinspektør Axel Harms således imod skrivende journalister og tv-hold fra bl.a. Chile, Japan, Kina, Tyskland, Sverige, De Forenede Arabiske Emirater, Italien, USA, Argentina og Storbritanien. Desuden blev der arrangeret særomvisninger for repræsentanter for flere af de store krydstogtsrederier, der opererer i København. Hver gang nye hold af Livgardens soldater skal begynde vagttjeneste på Rosenborg, får de en orienterende omvisning. Dette er i det forløbne år blev varetaget af museumsinspektør Peter Kristiansen med assistance fra Samlingens øvrige omviserkorps. BESØGSTAL og OMVISNINGER USA s Ambassadør i Danmark Laurie Susan Fulton besøgte Rosenborg i anledning af Presidents Day og fik i den anledning lejlighed til at se nærmere på et sæt revolvere som Abraham Lincoln forærede Frederik 7. 11

12 Økonomi og arbejdsplaner ØKONOMI OG ARBEJDSPLANER De Danske Kongers Kronologiske Samling er en selvejende institution, hvis opgaver er præciseret i Museumsloven. Museets driftsøkonomi er baseret på et tilskud fra Kulturstyrelsen i henhold til Museumslovens 16 samt egenindtægter fremkommet ved entréopkrævning, butiks- og fotosalg, forpagtningsafgift fra museets restaurant Traktørstedet samt i mindre omfang salg af tjenesteydelser i form af f.eks. rekvireret konservering og rådgivning. Bevarings-, forsknings-, udstillingsog publikationsprojekter samt større erhvervelser af museumsgenstande, der ligger udenfor den basale virksomhed, er i reglen afhængig af statslige særbevillinger eller tilskud fra private fonde. Det ordinære statstilskud samt kompensation for gratisadgang for børn og unge under 18 år suppleret med statslige puljemidler udgjorde i 2011 godt 10 millioner kr., hvilket svarer til ca. 1/3 af det samlede driftsbudget på godt 30 millioner. Alene entréindtægterne udgjorde i 2011 lidt over 15 millioner kr Den økonomiske konsolidering, som var nødvendig efter det turbulente år 2010 er forsat i De tidvise likviditetsproblemer er afhjulpet ved en ændring i udbetalingen af statstilskuddet, således at dette kommer til udbetaling i to rater mod tidligere fire årlige rater. Denne nyordning har vist sig nødvendig på grund af de store sæsonudsving i entréindtægterne. Det er dog fortsat nødvendigt at kunne råde over en driftsreserve på mindst 3 millioner ved regnskabsårets udgang for at kunne klare udgifterne i det første halvår af efterfølgende regnskabsår. Museets indtjeningsmuligheder er i meget høj grad afhængige af en række ydre faktorer, f.eks. politiske initiativer og udviklingen i den indenlandske såvel som den internationale turisme. Der har, som i de foregående år, været foretaget løbende publikumsundersøgelser på Rosenborg, og det har derved kunnet konstateres, at udenlandske gæster i sommermånederne udgør næsten 70% af de besøgende, medens andelen af danske og udenlandske gæster i vintermånederne er nogenlunde lige store. Heri er ikke medregnet skoleklasser, som i sagens natur i optræder særligt i sommermånederne. Der spores en yderligere stigning i de udenlandske besøgendes andel. I 2012 vil der blive gennemført en udvidet publikumsundersøgelse i forbindelse med Amalienborgmuseet. Museets ledelse har, overordnet set, fortsat valgt at anlægge en forholdsvis konservativ budgetteringspolitik, hvor statstilskuddet og et forventet årligt besøgstal på gæster i de to museumsafdelinger på Rosenborg og Amalienborg ligger til grund for økonomien. Museets samlede besøgstal beløb sig i 2011 til i alt gæster, hvilket er en lille tilbagegang i forhold til Medens Rosenborg havde godt gæster og dermed en lille fremgang, havde Amalienborgmuseet en tilbagegang på omkring gæster. Sidstnævnte skal dog ses i lyset af, at 2010 kunne opvise ekstraordinært gode besøgstal bl.a. på grund af den populære udstilling i anledning af H.M. Dronningens 70-årsdag. Under alle omstændigheder er der tale om et besøgstal, der ligger langt over det forsigtigt budgetterede, hvilket giver et godt frirum for nye aktiviteter. Det stigende besøgstal på Rosenborg skal ses i lyset af, at der i 2011 ikke blev afholdt særudstillinger her. Stigningen er altså ikke forårsaget af et attraktivt særudstillingstema, men skal ses som et resultat af den langsigtede strategi, der går ud på at gøre museet mere synligt i offentligheden. Amalienborgmuseet viste i 2011 tre særudstillinger. Udstillingen Dronning Ingrid 100 år, der åbnede i oktober 2010, stod frem til april Den blev efterfulgt af en mindre, aktuel udstilling Jeg døber Jer arrangeret i anledning af Kronprinsparrets tvillinge-barnedåb den 14. april. Denne udstilling var et eksempel på den type særudstillinger, som knytter sig til større begivenheder i Kongehuset. Sideløbende hermed arbejdes der med forberedelsen af temaudstillinger, der ofte behandler mere generelle emner vedrørende Kongehuset eller temaer med et langt perspektiv. Årets tredje særudstilling Gud bevare Danmark var netop en særudstilling af denne karakter, hvor indholdet var en kronologisk fremstilling af forholdet mellem Kongehuset, Kirken og Kristendommen. Udstillinger af denne type involverer i reglen et grundlæggende undersøgelsesarbejde og kræver derfor længere forberedelsestid. Som det er museets sædvane, blev alle særudstillinger ledsaget af et katalog. Andre formidlingsinitiativer: Med udgangspunkt i offentlige beskæftigelsesmidler, bevillinger fra Kulturstyrelsen samt private fonde har det i 2011 været muligt at påbegynde og gennemføre en række formidlingsaktiviteter - til dels rettet mod børn og unge. I skolernes efterårsferie afholdtes således en heksejagt for børn, hvor hovedformålet var at tegne et billede af Danmarkshistorien på Christian 4 s tid. På Amalienborg er der udarbejdet et projekt til formidling af den faste udstilling rettet mod børnefamilier. Dette projekts virkeliggørelse er afhængig af finansiering. Projektet Konge Connect, hvor de besøgende ved hjælp af smart-phones kan søge oplysninger om museets interiører og genstande er nu fuldført på Rosenborg og følger på Amalienborg i Denne formidlingsform har vist sig at være populær, og allerede i det første år har systemet været brugt af op imod 10% af museets besøgende. Sammen med Gefion Gymnasium er der gennem det seneste år blevet udviklet en ny undervisningsplatform, der benytter Facebook i historieundervisningen. Projektet, der har fået navnet Magtens ansigt videreføres i 2012 med en bevilling fra Kulturstyrelsen, og museet arbejder nu på at gøre undervisningsformen landsdækkende i samarbejde med Arbejdermuseet. Bevaring: Museets konservatorer har i 2011 bistået med etablering og nedtagning af årets særudstillinger. Sideløbende hermed er den kontinuerlige restaurering af museets genstandsmasse fortsat, herunder arbejdet med Lehmann-skabet, der restaureres med bevillinger fra Kulturstyrelsen under kategorien genstande af enestående national betydning. Museets egne konservatorer har endvidere arbejdet med konservering af loftsmalerier og døre i Marmorgemakket 12

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

ROSENBORG - AMALIENBORG DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING

ROSENBORG - AMALIENBORG DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING ROSENBORG - AMALIENBORG DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING ÅRSBERETNING 2012 INDHOLD Forord 3 Rosenborg 4 Amalienborg 6 Formidling 8 Bevaring 9 Besøgstal 10 Omvisninger 11 Økonomi og arbejdsplaner

Læs mere

ROSENBORG - AMALIENBORG DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING

ROSENBORG - AMALIENBORG DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING ROSENBORG - AMALIENBORG DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING ÅRSBERETNING 2010 Indhold Forord 3 Rosenborg 4 Amalienborg 6 Ny hjemmeside 9 Bevaring 10 Besøgstal og omvisninger 11 Økonomi og arbejdsplaner

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Skattejagt på Amalienborg

Skattejagt på Amalienborg Skattejagt på Amalienborg Nr. 2 Skattejagten på Amalienborgmuseet er planlagt som en rundtur i museets værelser. Inden I går i gang med at løse opgaverne, er museet nødt til at gøre opmærksom på, at det

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

TO LANDE, ÉN HISTORIE

TO LANDE, ÉN HISTORIE TO LANDE, ÉN HISTORIE Danmark og Norge fejrer fællesskab og folkestyre Vigtigste fælles begivenheder og events i Begivenheder i Norge Dato Arrangør Begivenheder Kontakoplysninger 13. 15. januar Riksarkivet

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

ROSENBORG - AMALIENBORG DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING

ROSENBORG - AMALIENBORG DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING ROSENBORG - AMALIENBORG DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING ÅRSBERETNING 2008 Indhold Forord 3 Rosenborg 4 Amalienborg 6 Bevaring 8 Besøgstal og omvisninger 10 Museumsbutikkerne 11 Økonomi og arbejdsplaner

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Vintercup 2012/2013 2. afdeling. Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn. Spørgsmål og svar!

Vintercup 2012/2013 2. afdeling. Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn. Spørgsmål og svar! Vintercup 2012/2013 2. afdeling Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn Spørgsmål og svar! 1 Post 1 Hvad hedder det danske rockband Nephew's nyeste album? a) Interkom kom ind b) Hjertestarter

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Den Kongelige Stald-Etat 325 år

Den Kongelige Stald-Etat 325 år Den Kongelige Stald-Etat 325 år f Foto: Christina Hauschildt Forord Af Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte I 2015 kan Den Kongelige Stald-Etat fejre sit 325 års jubilæum. Samtidig har Christiansborg

Læs mere

ROSENBORG - AMALIENBORG DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING

ROSENBORG - AMALIENBORG DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING ROSENBORG - AMALIENBORG DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING ÅRSBERETNING 2009 Indhold Forord Rosenborg Amalienborg Bevaring Besøgstal og omvisninger Museumsbutikkerne Økonomi og arbejdsplaner Gaver

Læs mere

ROSENBORG - AMALIENBORG DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING ÅRSBERETNING 2006

ROSENBORG - AMALIENBORG DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING ÅRSBERETNING 2006 ROSENBORG - AMALIENBORG DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING ÅRSBERETNING 2006 INDHOLD Forord 3 Rosenborg 4 Amalienborg 8 Bevaring 10 Besøgstal og omvisninger 14 Museumsbutikkerne 16 Økonomi og arbejdsplaner

Læs mere

Årsberetning 1998. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk

Årsberetning 1998. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk Årsberetning 1998 Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - Tel. 39 27 33 33 - Fax. 39 27 33 95 - info@experimentarium.dk Årsberetning 1998 En ny særudstilling, Sport & Krop!, et værksted for alle med lyst til

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Forårstur. et tilbud til alle ældre i Gentofte Kommune. tirsdag 8. maj onsdag 9. maj torsdag 10. maj fredag 11. maj

Forårstur. et tilbud til alle ældre i Gentofte Kommune. tirsdag 8. maj onsdag 9. maj torsdag 10. maj fredag 11. maj Forårstur et tilbud til alle ældre i Gentofte Kommune tirsdag 8. maj onsdag 9. maj torsdag 10. maj fredag 11. maj 2012 Invitation Gentofte Kommune byder for 17. gang alle kommunens ældre over 65 år på

Læs mere

Arktisk Institut / Ledelsesberetning 2003

Arktisk Institut / Ledelsesberetning 2003 Arktisk Institut / Ledelsesberetning 2003 Arktisk Institut blev som en privat selvejende institution stiftet i 1954 ved Kgl. Resolution efter at en kreds bestående af universitetsfolk, aktive danske arktiske

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave N DRONNINGEPORTEN SØLVGADE BOLDBANER ØSTER VOLDGADE ROSENBORG SLOT BOULESBANE KRONPRINSESSEGADE GOTHERSGADE KONGEPORTEN Rosenborg Slot 0 50 100 METER

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Agenda: Om Bevaringscenter Øst BCØ s beredskabsindsats før 2011 Store

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

GuideTours. Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland

GuideTours. Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland GuideTours Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland GuideTours i Kongernes Nordsjælland Det er ikke uden grund, at vi kalder Nordsjælland for Kongernes Nordsjælland. Her i det

Læs mere

Generalforsamling 2012 Dansk Heraldisk Selskab (Societas Heraldica Danica) 1. ordinære generalforsamling Møstings Hus, Frederiksberg 20.V.

Generalforsamling 2012 Dansk Heraldisk Selskab (Societas Heraldica Danica) 1. ordinære generalforsamling Møstings Hus, Frederiksberg 20.V. Generalforsamling 2012 Dansk Heraldisk Selskab (Societas Heraldica Danica) 1. ordinære generalforsamling Møstings Hus, Frederiksberg 20.V.2012 Dagsorden 1) Valg af dirigent (Bestyrelsen indstiller valg

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne skf@brk.dk Sendes til kommunen Skole, Kultur og Fritid Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne Forbeholdt kommunen Modtaget dato Bornholm* Regionskommune

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff Galleri KALAK Maria Panínguak` Kjærulff Maria Panínguak` Kjærulff F. 1980 Den grønlandske multikunstner Maria Panínguak` Kjærulff er født i 1980 og opvokset i Nuuk. Hun blev Bachelor of Fine Arts fra Nova

Læs mere

Randers Kunstforening

Randers Kunstforening Randers Kunstforening Efterår og vinter 2014 Stiftet 3. juni 1851 - landets 3. ældste! Kalender Kunstforeningens arrangementer: omtales i bladet Tirsdag d. 23. september kl. 19: Omvisning i Statsskolens

Læs mere

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet oplev GRÅSTEN SLOTSHAVE Blomsterhaven i landskabet N STORE DAM GARTNERIET ÅKANDEDAMMEN FELSTEDVEJ SLOTSSØEN BILLEDDAMMEN GRÅSTEN SLOT Slotsbakken SLOTSBAKKEN 0 50 100 METER Gråsten Slot Gråsten Slotskirke

Læs mere

Have PR er sat på sagen og er kommet med et forslag til DATS nye strategi for mere synlighed.

Have PR er sat på sagen og er kommet med et forslag til DATS nye strategi for mere synlighed. 2008 DATS er inde i en lidt turbulent tid hvad angår DATS navn og de værdier, som navnet repræsenterer. Der har været år med faldende medlemstal, og det er efterhånden blevet tydeligt, at navnet Dansk

Læs mere

Forårstur. et tilbud til alle ældre i Gentofte Kommune. mandag 19. maj tirsdag 20. maj onsdag 21. maj torsdag 22. maj

Forårstur. et tilbud til alle ældre i Gentofte Kommune. mandag 19. maj tirsdag 20. maj onsdag 21. maj torsdag 22. maj Forårstur 2014 et tilbud til alle ældre i Gentofte Kommune mandag 19. maj tirsdag 20. maj onsdag 21. maj torsdag 22. maj Invitation Gentofte Kommune byder for 19. gang alle kommunens ældre over 65 år på

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Bacheloruddannelsen Grafisk linje

Bacheloruddannelsen Grafisk linje Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Konservatorskolen Undervisningsplan 2014-2015 Bacheloruddannelsen Grafisk linje GENERELLE OPLYSNINGER Studieprogram 2014-2015

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Gallup til BT om. den royale familie. Gallup til BT om. TNS Dato: 31. maj 2013 Projekt: 59328

Gallup til BT om. den royale familie. Gallup til BT om. TNS Dato: 31. maj 2013 Projekt: 59328 den royale familie den royale familie Feltperiode: Den 29.-31. maj 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Sæbygårds børneportrætter

Sæbygårds børneportrætter Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Artikel fra Sæbybogen 2005. Sæby Museum 1 Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Herregårdsmuseet Sæbygård rummer blandt andet en meget fornem malerisamling.

Læs mere

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid Bernard Eric Jensen (red.) Roskilde Universitetsforlag Bernard Eric Jensen (red.) At bruge historie i en sen-/postmoderne

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING, ROSENBORG OG AMALIENBORG

KVALITETSVURDERING AF DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING, ROSENBORG OG AMALIENBORG KVALITETSVURDERING AF DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING, ROSENBORG OG AMALIENBORG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE

Læs mere

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september 2015 Til stede: Morten Refskou og Henrik Nielsen (Svendborg), Peter Nielsen og Ena Nørgaard (Assens), Ellen Drost og Jane Jegind (Odense), Anni

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER 6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER a. Generelt 1. De Danske Garderforeninger råder over en række Legater og Fonde samt en forening, - under ét benævnt fonde. 2. Renterne af fondenes kapitaler anvendes til

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

B E R E T N I N G 2 0 1 2

B E R E T N I N G 2 0 1 2 Politihistorisk Selskab Fælledvej 20, 2200 København N B E R E T N I N G 2 0 1 2 Siden sidste ordinære generalforsamling er der truffet betydelige beslutninger om såvel Selskabets som Museets fremtid.

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Søulke aktiviteter gennem 25 år

Søulke aktiviteter gennem 25 år 25 år Udover de ugentlige onsdagssejladser, der var søulkenes oprindelige ønske, har der årene været ført en lang række aktiviteter, hvor ægtefæller og ledsagere har været inviteret med. Aktivitet Deltagere

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten

Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten Slots- og Ejendomsstyrelsen Direktionssekretariatet 20.01.2000 Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten Slots- og Ejendomsstyrelsen fastsætter hermed følgende

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J.

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Christensen (PC) Anders Madsen (AM) HH redegjorde

Læs mere

Flyvevåbnets Historiske Samling. Arbejdsgrupper / Foreninger

Flyvevåbnets Historiske Samling. Arbejdsgrupper / Foreninger Flyvevåbnets Historiske Samling Historiske Samling Team Tordenjet, Flyvestation Skrydstrups Historiske Samling (HISA), arbejder i to grupper. Den ene arbejder med indsamling, beskrivelse og edb-registrering

Læs mere

Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland

Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland Af Einar Lund Jensen, cand.mag. i historie og grønlandsk. Leder af Grønlandsekretariatet, Nationalmuseet i Danmark 1997-2001. Ved afslutningen af arbejdet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

ROSENBORG - AMALIENBORG DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING

ROSENBORG - AMALIENBORG DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING ROSENBORG - AMALIENBORG DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING ÅRSBERETNING 2013 2 Museets nye store udstillingsmodel af Amalienborg-komplekset (3x3 meter) i fræset Corian er interaktiv med nedsænkede

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Vedlagt: Bilag 1: Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2007 Bilag 2: Regnskab for perioden 01.09.2007

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

En unik luksusoplevelse. et hotel uden for enhver kategori

En unik luksusoplevelse. et hotel uden for enhver kategori En unik luksusoplevelse et hotel uden for enhver kategori Velkommen til en mindeværdig oplevelse... Hotel Royal, det historiske og unikke luksushotel på Store Torv i Århus midtby, byder Dem velkommen i

Læs mere

ROSENBORG - AMALIENBORG DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING ÅRSBERETNING 2007

ROSENBORG - AMALIENBORG DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING ÅRSBERETNING 2007 ROSENBORG - AMALIENBORG DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING ÅRSBERETNING 2007 Indhold Forord 3 Rosenborg 4 Amalienborg 8 Bevaring 10 Besøgstal og omvisninger 12 Museumsbutikkerne 14 Økonomi og arbejdsplaner

Læs mere

Ledelsesberetning for 2011

Ledelsesberetning for 2011 Ledelsesberetning for 2011 Formål Fondens formål er at virke til gavn for det danske samfund ved, alt efter fondsbestyrelsens nærmere bestemmelse, a) at støtte kunst og kulturelle formål b) at støtte forskning

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere