Å r s r e g n s k a b

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å r s r e g n s k a b 2 0 0 1"

Transkript

1 Å r s r e g n s k a b

2

3 Å RSREGNSKAB 2001 I årsregnskabet gør vi rede for, hvor vi har fået pengene fra, og for hvordan vi forvalter de midler, danskerne betror os. Du kan bestille videnregnskabet ved at ringe til Kræftens Bekæmpelse på tlf.: INDHOLD 5 års hovedtal side 3 Væsentlige begivenheder side 6 Regnskabsberetning side 8 Anvendt regnskabspraksis side 14 Revisors erklæring side 16 Resultatopgørelse side 17 Balance side 18 Noter til regnskabet side 19 Styrende organer side 29 Redaktion: Oplag: 2500 Økonomichef Ole Reinbach Regnskabschef Susanne Gregersen Revisor: Sekretær Jonna Rahbek Deloitte & Touche Sekretær Birgit Christensen Informationsmedarbejder Forsidefoto: Tomas Bertelsen Julie Herdal Informationsmedarbejder Teknisk produktion: Hanne Sandvang Kailow Graphic Grafisk tilrettelæggelse: Grafiker Pernille Meyer Peters 2 ISSN

4 5 års hovedtal 5 ÅRS HOVEDTAL FOR KRÆFTENS BEKÆMPELSE Resultatopgørelse kr Indsamlede midler Lotterier, genbrug, varesalg m.v Offentlige tilskud Kapitalindtægter Indtægter i alt Udgifter ved indtægtsskabende virksomhed Nettoindtægter i alt Forskning Patientstøtte Oplysning Administrationsudgifter Forbedring af bygninger til egne aktiviteter Afskrivninger Hensat til laboratorieombygninger i Udgifter i alt Til anvendelse i efterfølgende år Indtægterne er i 5-års perioden 1997 til 2001 steget med 35,1 mio. kr. eller 12,2% til i alt 322,7 mio. kr. I den betragtede periode har der været udsving i de samlede indtægter fra de laveste på 287,5 mio. kr. i 1997 til de højeste på 332,6 mio. kr. i Udsving i indtægterne skyldes primært arveindtægterne, idet disse i 1997 udgjorde 89,7 mio. kr. mod 127,9 mio. kr. i Posten "Indsamlede midler", der bl.a. indeholder indtægter fra arv, medlemskontingenter, landsindsamlinger, tilskud til konkrete forskningsprojekter m.v., udgjorde i år 2001 i alt 225,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 11,2 mio. kr. i forhold til året før, og det højeste indtægtsbeløb i den betragtede periode. Overskud ved "Lotterier m.v." udviser fortsat en faldende tendens, idet disse indtægter siden 1997 er faldet fra 54,6 mio. kr. til 42,2 mio. kr., hvilket svarer til en 3

5 5 års hovedtal Balance kr Ejendomme Værdipapirer Likvide beholdninger og diverse tilgodehavender Aktiver i alt Egenkapital og hensættelser Endnu ikke anvendte bevillinger til videnskabeligt arbejde Diverse skyldige udgifter og acontoarvebeløb Passiver i alt Resultatopgørelse i % Fordeling af indtægter i %: Indsamlede midler Lotterier, genbrug, varesalg m.v Offentlige tilskud Kapitalindtægter Fordeling af udgifter i %: *) Forskning Patientstøtte Oplysning Administrationsudgifter **) *) Eksklusiv udgifter ved indtægtsskabende virksomhed, forbedring af bygninger til egne aktiviteter samt afskrivninger. **) Udgifter ved all-round elevansættelser er fordelt på afdelinger. 4 nedgang på ca. 22,7%. "Kapitalindtægterne", der omfatter indtjente renter, udbytter og huslejeindtægter falder drastisk i 2001 til 37,8 mio. kr. mod 44,1 mio. kr. i år 2000, hvilket primært kan forklares ved faldende obligationsrenteindtægter. Det store fald i obligationsrenteindtægterne skyldes, at foreningen medio 2001 besluttede at øge aktieandelen af Kræftens Bekæmpelses værdipapirbeholdning til maximalt 35%. Den gennemsnitlige aktieandel af foreningens værdipapirportefølje udgjorde 13% i 1. halvår af 2001 mod 26% i 2. halvår af Den øgede aktieandel og dermed faldende obligationsandel har ført til stærkt faldende obligationsrenteindtægter i størrelsesordenen 8,4 mio. kr. i år For at vurdere det samlede afkast af værdipapirbeholdningen er der på 5-års oversigten anført det gennemsnitlige

6 5 års hovedtal Udvalgte nøgletal kr Antal ansatte omregnet til årsværk Medlemsantal Indgået medlemskontingent m.v Bidrag pr. medlem i kr Antal indsamlere ved landsindsamling Overskud ved landsindsamlinger "Overskud" pr. indsamler i kr Arveindtægter Overskud ved lotterier Overskud ved skrabespil Offentlige tilskud Afkast af værdipapirbeholdning inkl. kursreguleringer i procent 9,2 6,4 2,0 7,4 0,6 Afkast af udlejningsejendomme i procent 8,8 8,0 8,6 7,9 8,4 Soliditetsgrad (Egenkapital i procent af samlede aktiver) Sikkerhedsfaktor (Egenkapital divideret med samlede udgifter) 1,21 1,39 1,37 1,30 1,06 kapitalafkast. Dette er beregnet som optjente renter m.v. med tillæg af kursgevinster og -tab. Afkastet svinger i 5- års perioden fra 0,6% i 2001 til 9,2% i Den relative fordeling mellem udgifterne til foreningens primære aktiviteter, forskning, patientstøtte og oplysning følger hovedbestyrelsens og repræsentantskabets beslutninger. Det væsentligste aktiv er beholdningen af værdipapirer, som i 5-års perioden har svinget mellem 464,1 mio. kr. i 1997 og 443,5 mio. kr. i Udsvingene skyldes primært værdireguleringer som følge af ændringer i renteniveauet. Et af Kræftens Bekæmpelses centrale nøgletal er "sikkerhedsfaktoren". Nøgletallet viser foreningens egenkapital i forhold til aktivitetsniveauet udtrykt ved de samlede udgifter. Kræftens Bekæmpelse har som målsætning at have en sikkerhedsfaktor på minimum 1,3, der sikrer, at det aktuelle aktivitetsniveau kan fastholdes i ét år uden nogen form for indtægter. Det kan oplyses, at sikkerhedsfaktoren i 1994 var helt nede på 0,92 og i år 2001 udgør 1,06, hvilket er det lavest i 5-års perioden. Foreningen finder da også, at sikkerhedsfaktoren er for lav under hensyntagen til den latente hvilende kursrisiko på værdipapirbeholdningen. 5

7 Væsentlige begivenheder V ÆSENTLIGE BEGIVENHEDER I ÅR 2001 Landsindsamlingen I landsindsamlingen i 2001 deltog knap frivillige indsamlere, hvilket er lidt færre end året før. Der var indsamling i 271 af landets 275 kommuner - to mindre end i Nettoresultatet blev 18,1 mio. kr. mod 16,9 mio. kr. året før. Racing Festival I weekenden den 13. og 14. oktober 2001 afholdt vi Racing Festival på Køreteknisk Institut i Roskilde. Festivalen indledtes med et pressemøde på Københavns Rådhus, hvor Hans Kongelige Højhed Prins Joachim deltog sammen med flere af de internationale professionelle racerkørere under ledelse af Thorkild Thyrring. Det velbesøgte arrangement indbragte Kræftens Bekæmpelse 1,2 mio. kr. brutto. Institut for Biologisk Kræftforskning 1. februar 2001 tiltrådte en ny forskningschef for instituttet, og i den forbindelse blev der oprettet en ny afdeling, som beskæftiger sig med proteinforskning, bl.a. inden for blærekræft. Et af de nye initiativer, som først for alvor vil blive synligt i 2002, er, at afdelingerne på instituttet har besluttet at afsætte en del af deres tid og ressourcer til et fælles projekt om brystkræft. Alle instituttets afdelinger vil arbejde sammen om at undersøge brystkræft med deres forskellige indfaldsvinkler, metoder, teknikker og viden. Dette projekt indebærer også et udstrakt samarbejde med forskere og læger uden for huset. Instituttets forskning er ikke blot finansieret af Kræftens Bekæmpelse, men også af EU samt danske og udenlandske fonde. Disse bidrog i 2001 med i alt 15 mio. kr., hvilket er en svag stigning i forhold til året før og ca. 1/3 af det samlede budget. Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Instituttet har i 2001 undergået væsentlige strukturændringer baseret på forskningsstrategiske beslutninger i den nye institutledelse. Det overordnede formål har været at skærpe instituttets forskningsprofil i fagkredse og i offentligheden. Omstillingen skal sikre, at instituttet også fremover er konkurrencedygtigt - og dermed i stand til fortsat at levere original forskning og opnå betydelige beløb fra eksterne forskningsfonde. Eksterne fonde bidrog i 2001 med ca. 15 mio. kr. til forskningsprojekter på instituttet. Projekterne sætter bl.a. fokus på brystkræft, hjernekræft og kræft hos børn og unge. En stor del af midlerne stilles til rådighed af National Institute of Health og International Institute of Epidemiology (begge USA) og af EU's femte rammeprogram. Den stigende andel af udenlandske fondsmidler er en naturlig følge af den internationalisering, som den sundhedsvidenskabelige forskning har gennemgået, og som Kræftens Bekæmpelse er en del af. 6

8 Væsentlige begivenheder Forebyggelses- og Oplysningsarbejdet I det forløbne år er der produceret en del nye pjecer både på tryk og til internettet. De væsentlige kræftsygdomme er beskrevet på internettet. Der har ikke tidligere eksisteret informationsmateriale om screening. De informationspjecer om screening mod livmoderhalskræft og mod brystkræft, som nu er udarbejdet, er blevet godt modtaget. Brystkræft har også været i fokus i Dokumentationscenteret, hvor resultaterne af de sammenlignende undersøgelser af diagnose, behandling og overlevelse af brystkræft er blevet præsenteret. Dokumentationscenteret har også publiceret overlevelsesdata fra de nordiske lande. Det er lykkedes at skaffe ekstern finansiering på 2,9 mio. kr. til en række projekter og delprojekter. På tobaksområdet, som er et af afdelingens væsentligste indsatsområder, har der været voksende interesse for hjemmesiden og projekt Unge og Rygning har tillige udgivet "Bogen om kræft", som kan anvendes til undervisning i gymnasiet. Arbejdet med børn og sorg har båret frugt. Der er i dag et betydeligt antal skoler, der har lagt planer for håndtering af sorg blandt eleverne, og der er udgivet flere bøger om emnet. Patientstøttearbejdet På patientstøtteområdet har 2001 været et aktivt år med mange projekter og aktiviteter. Der er i 2001 åbnet en kræftrådgivning i Esbjerg i samarbejde med Ribe Amt, og der indgået aftale med Roskilde Amt om en kræftrådgivning, som forventes åbnet i foråret Der er således nu indgået aftaler med syv amter og samarbejdet med amterne fortsætter. Konkrete projekter, som i 2000 opnåede støtte fra hhv. Apotekerfonden, Sikringsstyrelsen og Aalborg kommune, er fortsat i Det drejer sig bl.a. om Kræftskolen Danmark, Kræft og Arbejde samt Børn og Sorg. Året har igen været præget af kræftpatienters usikkerhed om behandling i udlandet, hvor der har været mange henvendelser til Kræftlinien. I efteråret 2001 åbnede Rehabiliterings- Center Dallund som et 5-årigt rehabiliteringsprojekt. Her vil kræftpatienter om året kunne få en uges ophold, der bl.a. giver mulighed for fysisk træning, individuelt tilpasset patientundervisning samt psykologisk- og social støtte. Indsamlingsarbejdet I forlængelse af de organisatoriske ændringer, der blev gennemført i år 2000, har marketingafdelingen i 2001 udarbejdet en strategiplan, som dækker perioden I strategiplanen identificeres de fokusområder, der skal danne grundlaget for en samlet indtægtsstigning på 24% i forhold til Indtægtsstigningen forventes primært at blive genereret via nye initiativer på erhvervs- og medlemsområdet. 7

9 Regnskabsberetning R EGNSKABSBERETNING OG Å RSREGNSKAB Mio. kr I NDTÆGTERNE: Kræftens Bekæmpelse opnåede i år 2001 nettoindtægter på 292,3 mio. kr. mod 290,0 mio. kr. i 2000, svarende til en stigning på 2,3 mio. kr. eller 0,8%. Kræftens Bekæmpelses indtægter Kræftens Bekæmpelses indtægter Indtægterne er fratrukket udgifter ved indtægtsskabende virksomhed Kræftens Bekæmpelses nettoindtægter 2001 Kræftens Bekæmpelses nettoindtægter 2001 Ekskl. fradrag for generelle indsamlingsudgifter ekskl. fradrag for generelle indsamlingsudgifter. Medlemskontingenter 9% Øvrige indtægter 6% Kapitalindtægt er 12% Bidrag fra fo nde 3% Arveindtægter 37% Lotterier 11% Konkrete projekttilskud 11% Offentlige tilskud 5% Landsindsamling 6% Indsamlede midler (note 1) Provenuet fra "Arv og testamentariske gaver" beløb sig til 117,6 mio. kr. i 2001 mod 117,5 mio. kr. i år 2000, hvilket stort set er uforandret. Dette på trods af at antallet af arvesager faldt fra 326 i år 2000 til 281 i år Imidlertid er provenuet pr. arvesag steget til 419 t.kr. mod 360 t.kr. i år "Indgået medlemskontingent og bidrag fra medlemmer og faste bidragydere" udgør 29,5 mio. kr. i år 2001 mod 24,7 mio. kr. året før. Ved udgangen af år 2001 var der registreret medlemmer mod i 2000, dvs. en fremgang på medlemmer eller 5,3%. Kræftens Bekæmpelses forskningsafdelinger, forebyggelsesafdeling og patientstøtteafdeling har i år 2001 modtaget "Eksterne tilskud til konkrete forskningsprojekter m.v." på i alt 36,9 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mere end i 2000 svarende til en stigning på 2,5%. "Bidrag fra fonde" er steget til 10,7 mio. kr. i 2001 mod 8,6 mio. kr. i Stigningen kan forklares med betydeligt større aktieudbytter i år 2001 end året før. Mio. kr Kræftens Bekæmpelses nettoindtægter nettoindtægter Ekskl. fradrag for generelle indsamlingsudgifter Medlemskontingent Kræftens Bekæmpelses Ekskl. fradrag for generelle indsamlingsudgifter Arveindtægter Lotterier Landsindsamling Bidrag fra fonde Kapitalindtægter Offentlige tilskud Øvrige indtægter

10 Regnskabsberetning Posten "Erhverv" udgør 9,7 mio. kr. i år 2001 mod 7,7 mio. kr. i Fremgangen skyldes dels, at der i 2001 blev etableret en række nye samarbejdsaftaler med virksomheder om sponsorering af en række af Kræftens Bekæmpelses projekter inden for forebyggelse, patientstøtte og forskning, og dels et resultat af en stigning i antallet af virksomheder, der tegnede medlemskab og donerede forskningsgaver. "Gaver og tilskud" udgør 2,8 mio. kr. i år 2001, hvilket er det samme som i Nettoprovenuet af "Indsamlinger" steg med 1,2 mio. kr. til i alt 18,1 mio. kr. Lotterier, genbrug, varesalg m.v. (note 2) Overskud ved "Lotterier" stabiliserede sig i år 2001 i forhold til år 2000 og blev på i alt 36,5 mio. kr. Kræftens Bekæmpelses postomdelte lotteri har i de senere år haft en vigende markedsandel i konkurrencen med de statslige spil og lotterier - en negativ udvikling som desværre forventes at fortsætte til trods for indtægtsstabiliseringen i Overskuddet i Kræftens Bekæmpelses seks "Igen"-brugsbutikker blev 1,6 mio. kr. i år 2001, hvilket er på niveau med resultatet i "Øvrige arrangementer og salg af julekort" bidrog i år 2001 med 4,2 mio. kr., hvilket er et fald på 1,1 mio. kr. i forhold til året før. I beløbet indgår 1,0 mio. kr., der er nettoindtægten fra Racing Festivalen på Roskilde Køretekniske anlæg. Endvidere indgår bl.a. indtægter fra Støtteforeningen til Kræftens Bekæmpelse i Køge, der igennem en periode på 20 år ved bankospil har indsamlet knap 2 mio. kr. til Kræftens Bekæmpelse. "Udgifter ved indtægtsskabende virksomhed" (note 3) er steget 1,1 mio. kr. til i alt 30,3 mio. kr. i år Stigningen relaterer sig primært til øgede projektudgifter. "Kapitalindtægterne" (note 4) er faldet fra knap 44,1 mio. kr. til 37,8 mio. kr. i år 2001, primært som følge af faldende renteindtægter på obligationsbeholdningen forårsaget af, at foreningen medio 2001 besluttede at øge aktiebeholdningen af danske og udenlandske aktier til 35%. "Offentlige tilskud" (note 5), der overvejende omfatter tilskud fra tipsog lottomidler, udgjorde 17,3 mio. kr. i år 2001 mod 16,8 mio. kr. i U DGIFTERNE: De samlede udgifter til forskning, patientstøtte, oplysning, administration og bygningsforbedringer i år 2001 androg Mio. kr Forskning Kræftens Bekæmpelses udgifter Kræftens Bekæmpelses udgifter Patientstøtte Oplysning Administration Ombygn/bygn. Afskrivn. Kræftens Bekæmpelses udgifter 2001 Forskning 60% Oplysning 14% Fællesadm. 6% Patientstøtte 20% Ekskl. bygningsindretning og afskrivninger på bygninger 9

11 Regnskabsberetning Mio. kr ,3 mio. kr. mod 298,6 mio. kr. i år 2000, svarende til en stigning på 17,7 mio. kr. eller 5,9 %. I skemaet nedenfor er de samlede udgifter opdelt på hovedudgiftsarter. Det fremgår heraf, at lønninger m.v. samlet udgør 116,0 mio. kr., hvilket er en stigning på 8,0 mio. kr. i forhold til Stigningen fordeler sig jævnt på hovedområderne med en lille overvægt på stigning i lønninger relateret til oplysning og forskning. Andre udgifter udgør 65,0 mio. kr. i år 2001 mod 71,0 mio. kr. i 2000, hvilket er et fald på 6 mio. kr. Posten lokaler m.v. beløber sig samlet til 23,0 mio. kr. i år 2001, hvilket er det samme som i år Posten bevillinger fra udvalgene er steget med 18,0 mio. kr. i forhold til året før, idet der i år 2001 er uddelt 90,0 mio. kr. mod 72,0 mio. kr. året før. "Administrationsudgifterne" (note 6) dækker en række fælles Kræftens Bekæmpelses udgifter udgifter funktioner såsom bestyrelse, udvalg og direktion. Hertil kommer økonomi, IT og fælles ejendoms- og personaleforvaltning. I år 2001 udgjorde disse udgifter 19,3 mio. kr., hvilket er nedgang på ca. 0,1 mio. kr. i forholdet til Udgifter til "forskning" (note 8) udgjorde 182,9 mio. kr. i år 2001 mod knap 162,8 mio. kr. i I år 2001 fordeler udgifterne sig med 92,7 mio. kr. til drift af egne forskningsafdelinger og 90,3 mio. kr. til bevillinger fra forskningsudvalgene og hovedbestyrelsen samt udgifter til forskningsbevillingsadministrationen. I beløbet på de 92,7 mio. kr. til drift af egne forskningsafdelinger er der anvendt i alt 32,3 mio. kr., som er finansieret af eksterne kilder, f.eks. fra EU samt fonde m.m. i Danmark og udlandet. De eksternt finansierede forskningsudgifter fordeler sig på Institut for Biologisk Kræftforskning med 15 mio. kr., Afdeling for Virus og Kræft med 2,4 mio. kr. og Institut for Epidemiologisk Kræftforskning med 14,9 mio. kr. Udgifterne til "patientstøtte" (note 9) er faldet med 2,3 mio. kr. til 60,9 mio. kr. i år Faldet sammensætter sig af en generel stigende aktivitet på stort set alle områder, der dog opvejes af et fald i posten projekter, der i 2000 indeholdt en ekstraordinær hensættelse på 4,3 mio. kr. "Oplysningsudgifterne" (note 10) er steget med 1,4 mio. kr. til 43,0 mio. kr. i år Stigningen kan 10

12 ÅRS REGNSKAB 2001 Regnskabsberetning henføres til stigende aktivitet i lokalforeningerne. B ALANCEN: Aktivernes sammensætning Aktiver i alt 610 mio.kr. Aktiver i alt 610 mio. kr. Værdipapirer 73% Likv ider 4% Ejendomme 19% Tilgo dehavender 4% Foreningens "ejendomme" (note 12) er medtaget i balancen til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger og udgør 116,1 mio. kr., hvoraf 114,3 mio. kr. vedrører ejendomme anvendt til udlejning. Øvrige ejendomme vedrører arveudlagte ejendomme, hvor der påhviler beboelsesrettigheder m.v. Ejendomme til foreningens egne aktiviteter er bogført til 0 kr. Beholdningen af "værdipapirer" (note 14), der består af obligationer, aktier og pantebreve, udgør det væsentligste aktiv i balancen. Beholdningen er faldet med 34,5 mio. kr. til 443,2 mio. kr. i år Nedgangen sammensætter sig af et fald i obligationsbeholdningen på 100 mio. kr. til 313,2 mio. kr., mens der har været en stigning i aktiebeholdningen på 65,7 mio. kr. til 129,6 mio. kr. Den gennemsnitlige aktieandel af foreningens værdipapirportefølje udgjorde 13% i 1. halvår af 2001 mod 26% i 2. halvår af Kursværdien af beholdningen af pantebreve udgør ca. 0,4 mio. kr. ultimo år Foreningen tilstræber til stadighed at anbringe beholdningen af værdipapirer, således at der opnås størst muligt afkast under hensyntagen til den latente hvilende kursrisiko. "Driftsfonden" (note 15) udgør 303,8 mio. kr. ved udgangen af år 2001 efter dækning af årets underskud på 23,9 mio. kr. Til brug for de af hovedbestyrelsen godkendte aktiviteter i 2002 er der i alt disponeret 297,0 mio. kr. "Kursreguleringsfonden" (note 16) andrager knap 64,0 mio. kr. ultimo år 2001 og er således faldet med 21,0 mio. kr. i år Dette fald sammensætter sig primært af kursfald på aktiebeholdningen på 22,9 mio. kr. og en kursstigning på obligationsbeholdningen på 1,8 mio. kr. Rente- og kursrisici Den latente hvilende kursrisiko på obligationsbeholdningen, der ultimo år 2001 har en konverteringskorrigeret varighed på 5,4 år, vil ved en rentestigning på 1% medføre et kursfald på 13,3 mio. kr. Kræftens Bekæmpelses kursreguleringsfond, der ultimo 2001 udgør knap 64,0 mio. kr., vil således kunne modsvare et kursfald på obligationsbeholdningen, svarende til en rentestigning på 2,5%. Antal beskæftigede Foreningen har gennemsnitligt beskæftiget 423 medarbejdere i år 2001, hvilket er en stigning på 15 medarbejdere sammenlignet med året før. 178 medarbejdere er tilknyttet forskning mod 173 året før, 88 medarbejdere er tilknyttet patientstøtteafdelingen mod 81 året før, og 61 medarbejdere er 11

13 Regnskabsberetning 423 ansatte i i foreningen fordeler fordeler sig således sigpå således på hovedaktiviteter i 2001 i 2001 Egne forskningsafd. 145 Fælles adm. 48 Oply ning/ - Kommunikation 61 Eksterne forskningsafd. 33 Marketing 48 Patientstøtte 88 Administration af fonde Kræftens Bekæmpelse administrerer 32 selvstændige fonde. Afkastet fra 26 af disse fonde er i henhold til fundatsernes bestemmelser tilgået Kræftens Bekæmpelse og indgår i regnskabsposten "Bidrag fra fonde". Afkastet udgjorde 10,7 mio. kr. mod 8,6 mio. kr. i Ultimo år 2001 udgjorde kapitalerne i disse fonde 162,2 mio. kr. mod 167,7 mio. kr. ultimo Afkastet fra de øvrige fonde uddeles i henhold til særlige bestemmelser i fundatserne. Kapitalerne i disse fonde er opgjort til 5,6 mio. kr. ved udgangen af år I forvaltningsafdelingerne i danske pengeinstitutter administreres et antal legater, som er båndlagt til rentenydelse for legatarer. Kapitalerne kunne ultimo 2000 opgøres til 48 mio. kr. Når rentenydelsen ophører, vil kapitalerne helt eller delvist tilgå Kræftens Bekæmpelse. Forventninger til 2002 Kræftens Bekæmpelses forventninger til år 2002 er et svagt stigende samlet indtægtsresultat sammenlignet med På medlemsområdet vil der i år 2002 blive satset på en fortsat tilgang af medlemmer, som primært hverves via telefonen. Endvidere vil der blive fokuseret på at minimere afgangen blandt medlemmerne ved at opbygge en stærkere medlemsloyalitet, bl.a. ved at tilstræbe, at kommunikationen til medlemmerne opleves mere nærværende og relevant. På erhvervsområdet vil indsatsen over for erhvervsmedlemmer og øvrige erhvervsstøtter blive optimeret gennem opbygning af loyalitetsskabende aktiviteter. Herudover vil der blive sat fokus på salg af husets ekspertviden i forbindelse med ekstern projektfinansiering og indgåelse af større samarbejdsaftaler. Generelt vil Kræftens Bekæmpelse differentiere sig fra konkurrenterne ved i højere grad at lade foreningens identitet være udgangspunkt for samarbejdsgrundlaget. Indtægterne fra direct mail lotterierne forventes trods stabiliseringen i 2001 at falde. Lotterierne er udsat for hårdere konkurrence end nogensinde fra de statslige spil og lotterier. I de kommende år vil det tillige blive tilstræbt at bringe en bedre balance mellem Kræftens Bekæmpelses udgifter og indtægter og samtidig styrke kapitalgrundlaget, der i dag anses for at være for svagt. Kræftens Bekæmpelses egenkapital For at kunne opnå et så stort afkast som muligt anbringes en væsentlig del af foreningens midler i obligationer og aktier. 12

14 Regnskabsberetning Foreningens samlede "Egenkapital", der udtrykker forskellen mellem de samlede aktiver og gælden, består af driftsfonden og kursreguleringsfonden og udgør 367,8 mio. kr. ved udgangen af 2001, hvilket er 50,5 mio. kr. mindre end året før. Heraf udgør driftsfonden 303,8 mio. kr. Driftsfonden anvendes til finansiering af det efterfølgende års budget, der udgør i alt 297,0 mio. kr. Kursreguleringsfonden skal derimod sikre, at kurstab på værdipapirbeholdningen ikke medfører begrænsninger i foreningens planlagte aktivitetsniveau. Kursreguleringsfonden andrager 64,0 mio. kr. ultimo Kursreguleringsfonden vil kunne dække Støtteforeningen til Kræftens Bekæmpelse i Køge arrangerer et ugentligt bankospil. Siden begyndelsen for 20 år siden er der overrakt kr. til Kræftens Bekæmpelse. Foto: Tomas Bertelsen 13

15 Anvendt regnskabspraksis A NVENDT R EGNSKABSPRAKSIS Indledning Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bogføringsbekendtgørelsen og god regnskabsskik. Regnskabet skal afspejle årets økonomiske beslutninger/bevillinger, uanset at disse først realiseres i de kommende år. Indtægter indtægtsføres i takt med beløbene indgår til foreningen, eller når endelig opgørelser over de modtagne beløb foreligger. andet materiel aktiveres ikke, men udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Ejendomsinvesteringer til egne formål udgiftsføres i takt med disses afholdelse. Investeringer i bygninger bestemt til udlejning aktiveres og afskrives. Herudover foretages der sædvanlig periodisering af indtægter og udgifter. På kursreguleringsfonden posteres samtlige realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab. Den anvendte praksis er herefter i overensstemmelse med, hvad der er gældende praksis for forskningsprojekter. Køb af inventar, laboratorieudstyr og 14

16 Anvendt regnskabspraksis R ESULTATOPGØRELSE Indsamlede midler Arv og testamentariske gaver indtægtsføres, når endelig boopgørelse foreligger, mens modtagne acontoindbetalinger medtages i balancen under posten "Acontoarvebeløb til senere opgørelse". Medlemsbidrag, bidrag fra fonde, samt erhverv, gaver og tilskud indtægtsføres på realisationstidspunktet. Modtagne tilskud til konkrete forskningsprojekter indtægtsføres i takt med at tilskuddene anvendes. Resultatet af indsamlinger indtægtsføres, når de endelige indsamlingsresultater foreligger. Lotterier m.v. Resultatet af lotterier indtægtsføres ved afslutning af de enkelte spil. Kapitalindtægter Kapitalindtægter omfatter periodiserede renteindtægter og -udgifter, udbytter samt lejeindtægter fratrukket udgifter ved drift af udlejningsejendomme. Offentlige tilskud Offentlige tilskud indtægtsføres på modtagelsestidspunktet. Udgifter Der foretages sædvanlig periodisering af udgifter. Udgifterne henføres direkte til de forbrugende afdelinger/aktiviteter. Fællesudgifter til lokaledrift på Strandboulevarden og edb m.m. belastes de enkelte aktiviteter efter forbrug. Inventar- og laboratorieudstyr m.v. udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Forskningsbevillinger/ flerårige projekter Bevillinger til et eller flerårige forskningsprojekter udgiftsføres på bevillingstidspunktet. Bevillinger, der på statustidspunktet endnu ikke er anvendt, optages som gæld under posten "Endnu ikke anvendte bevillinger til videnskabeligt arbejde". Ekstraordinære poster Indtægter eller udgifter, der ikke kan henføres til foreningens ordinære aktiviteter, opføres som ekstraordinære poster. B ALANCEN Ejendomme Bygninger bestemt til udlejning værdiansættes til anskaffelsesværdi med tillæg af forbedringsudgifter og med fradrag af afskrivninger. Bygninger afskrives med 2% p.a. Bygninger til egne formål samt forbedringsudgifter udgiftsføres i anskaffelsesåret. Arveudlagte ejendomme, der er bestemt til videresalg, eller hvor der påhviler beboelsesret m.v. optages til de oprindelige udlægsværdier. Værdipapirer Børsnoterede obligationer og aktier værdiansættes til børskursen ved regnskabsårets udløb. Pantebreve m.v. optages til en skønnet forsigtig værdi. Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab posteres direkte på kursreguleringsfonden. 15

17 Revisors erklæring R EVISORS E RKLÆRING København, den 10. april 2002 DIREKTION Arne Rolighed FORRETNINGSUDVALG Anne Rahbek Thomassen Hanne Brandt Mikael Rørth formand næstformand Marie Hansen Jørgen Nørgaard REVISIONSPÅTEGNING Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2001 for Kræftens Bekæmpelse. Den udførte revision Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. København, den 10. april 2002 DELOITTE & TOUCHE Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Jesper Jørgensen statsautoriseret revisor Niels Kierkegaard statsautoriseret revisor 16 Foreningen er registreret under nr. 707 i Foreningsregisteret.

18 Resultatopgørelse R ESULTATOPGØRELSE kr. Note Indtægtsskabende virksomhed: Indsamlede midler Lotterier, genbrug, varesalg m.v Indtægter ved indtægtsskabende virksomhed i alt Udgifter ved indtægtsskabende virksomhed Resultat af indtægtsskabende virksomhed Andre ordinære indtægter: Kapitalindtægter Offentlige tilskud Nettoindtægter i alt Administrationsudgifter Forbedring af bygninger til egne aktiviteter Afskrivninger Resultat til udlodning til Kræftens Bekæmpelses formål Forskning Patientstøtte Oplysning Årets resultat før hensættelser Hensat til laboratorieombygninger i Årets resultat, der dækkes af driftsfonden

19 Balance B ALANCE Aktiver kr. Note Anparter i Kræftens Bekæmpelses Forlag ApS Ejendomme Anlægsaktiver i alt Diverse tilgodehavender, forudbetalte udgifter m.v Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Passiver kr. Note Driftsfond Kursreguleringsfond Egenkapital i alt Hensat til laboratorieombygning Hensættelse i alt Skyldige udgifter m.v Mellemregning med diverse fonde Acontoarvebeløb til senere opgørelse Endnu ikke anvendte bevillinger til videnskabeligt arbejde Gæld i alt Passiver i alt

20 Noter N OTER Brutto- Direkte Resultat Resultat kr. indtægt udgifter Note 1 Indsamlede midler: Arv og testamentariske gaver Indgået medlemskontingent og bidrag fra medlemmer og faste bidragydere Tilskud til konkrete forskningsprojekter Bidrag fra fonde Erhverv Gaver og tilskud Indsamlinger: Landsindsamling Øvrige indsamlinger Indsamlinger i alt Indsamlede midler i alt Note 2 Lotterier, genbrug, varesalg m.v.: Lotterier (se specifikation, note 2A) Skrabespil (se specifikation, note 2B) Genbrugsbutikker (se specifikation, note 2C) Øvrige arrangementer og salg af julekort Lotterier, genbrug, varesalg m.v. i alt

Årsregnskab 2002. Årsregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse

Årsregnskab 2002. Årsregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Årsregnskab 2002 Årsregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE 5 års hovedtal 3 Begivenheder i år 2002 6 Regnskabsberetning 8 Anvendt regnskabspraksis 12 Revisors erklæring 13 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsberetning 2005 Kræftens Bekæmpelse. xxxxxxxxxx Årsregnskab 2005 ÅRSREGNSKAB

Årsberetning 2005 Kræftens Bekæmpelse. xxxxxxxxxx Årsregnskab 2005 ÅRSREGNSKAB Årsberetning 2005 Kræftens Bekæmpelse xxxxxxxxxx Årsregnskab 2005 2005 ÅRSREGNSKAB 2 Vejle og Københavns amter og Kræftens Bekæmpelse samarbejder om screening for tarmkræft. Svend Erik Jørgensen fra Børkop

Læs mere

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14 Haderslev Fodbold Klub Årsregnskab for 2013/14 Aktivitet Foreningen er en fodboldklub Årsberetning Økonomiske udvikling Årets resultat udgør et underskud på kr. - 244.838. Hændelser efter regnskabsårets

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Årsregnskab Årsregnskab 2004 Kræftens Bekæmpelse

Årsregnskab Årsregnskab 2004 Kræftens Bekæmpelse Årsregnskab 2004 Årsregnskab 2004 Kræftens Bekæmpelse Fem år i hovedtal Fem år i hovedtal I femårs perioden 2000 til 2004 er indtægterne øget med 48,9 mio. kr. til godt 368 mio. kr. I den betragtede periode

Læs mere

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2010/11

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2010/11 Haderslev Fodbold Klub Årsregnskab for 2010/11 Aktivitet Foreningen er en fodboldklub Årsberetning Økonomiske udvikling Årets resultat udgør et overskud på kr. 26.441. Hændelser efter regnskabsårets udløb

Læs mere

Å r s r e g n s k a b 2 0 0 0

Å r s r e g n s k a b 2 0 0 0 Å r s r e g n s k a b 2 0 0 0 Indhold Å RSREGNSKAB 2000 I årsregnskabet redegør vi for, hvor vi har fået pengene til vores arbejde fra, og for hvordan vi forvalter de midler, danskerne betror os. Foruden

Læs mere

Revisor BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Bankforbindelse Danske Bank. Direktion Jørn Ravn, adm. direktør

Revisor BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Bankforbindelse Danske Bank. Direktion Jørn Ravn, adm. direktør DOMEA ÅRSBERETNING 00 Domea s.m.b.a. Borgergade Postboks 0 København K Tlf. Fax domea@domea.dk www.domea.dk Bestyrelse Karin Thomsen, formand Svend Mogensen, næstform. Anette Kruse,. næstform. Allan Mose

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Årsregnskab Årsregnskab 2003 fra Kræftens Bekæmpelse

Årsregnskab Årsregnskab 2003 fra Kræftens Bekæmpelse Årsregnskab 2003 Årsregnskab 2003 fra Kræftens Bekæmpelse Indhold Indholdsfortegnelse Femårs hovedtal 3 Begivenheder i 2003 6 Regnskabsberetning 12 Anvendt regnskabspraksis 16 Revisors erklæring 17 Resultatopgørelse

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2007 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Nordea CVR-nr. 10 51

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Falcks Seniorforening CVR-nr.: Polititorvet København V. Årsregnskab 2016

Falcks Seniorforening CVR-nr.: Polititorvet København V. Årsregnskab 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Falcks Seniorforening CVR-nr.:

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 1999 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Årsregnskab 2000 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsens årsberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Kreds Øst CVR-nr Årsregnskab 2011

Kreds Øst CVR-nr Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Øst CVR-nr. 29 56 77

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Dannebrogsriddernes forening af 1888

Dannebrogsriddernes forening af 1888 Dannebrogsriddernes forening af 1888 CVR-nr. 61 13 86 95 Årsrapport for 2014 Foreningens adresse er. Torben P. Vonsild Vagtelvej 67, 2. tv. 2000 Frederiksberg Tlf. 38 19 20 31 Foreningens girokonto: 2

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 1166 3141 Årsrapporten for 2011 Danmarks Lungeforening Sundere lungt r - livet igonnem Årsrapportens godkendelse Ledelsens påtegning

Læs mere

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk Dansk Skak Unions årsregnskab Indholdfortegnelse Kassererens beretning... 1 Årets resultat...

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Kreds Øst CVR-nr Årsregnskab 2010

Kreds Øst CVR-nr Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Øst CVR-nr. 29 56 77 78

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2006 25/8 2006 Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS Bahnsen ApS Intern årsrapport for perioden 1/7 2005-30/6 2006 16. regnskabsår

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk cvr. 20268417 Indholdfortegnelse Kassererens beretning...1 Årets resultat... 1 Kommentarer

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME Hammersholt Erhvervspark 1-5 3400 Hillerød Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2016

Læs mere

Årsrapport CVR. Nr

Årsrapport CVR. Nr Årsrapport 2015 CVR. Nr. 20 83 54 00 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har aflagt årsrapporten for 2015 for Østdansk Landboforening. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015 KÆRBÆK SMEDEN ApS Kærbækvej 21 6823 Ansager Årsrapport 10. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2016 Martin Bjerg Dirigent

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 BORUP STILLADSER ApS Aldersrogade 8, 2 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/06/2016 Carsten

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Fonden til Rosportens Fremme. CVR-nr KOPI

Fonden til Rosportens Fremme. CVR-nr KOPI CVR-nr. 66 38 16 17 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsrapporten 3 Ledelsesberetning 4 Beretning 4 Årsregnskab 1. januar 31. december 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

DANSK BJERG- & KLATREKLUB NORDKYST REVISION I/S. c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st København Ø. CVR-nr.

DANSK BJERG- & KLATREKLUB NORDKYST REVISION I/S. c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st København Ø. CVR-nr. DANSK BJERG- & KLATREKLUB c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st. 2100 København Ø. CVR-nr. 30 12 93 85 NORDKYST REVISION I/S Årsregnskab for 2012 Indhold Resultatopgørelse... Side 4 Balance,

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 www.primarevision.dk Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr. 31 83 98 74) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt den

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår Mogens Knudsen, registreret revisionsselskab ApS Damgade 73, Telefon 74 42 15 89 Telefax 74 42 15 69 CVR nr. 44650819 Registreret revisor Mogens Knudsen, HD 2570 DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Børneulykkesfonden CVR-nr.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg. Fonden til Rosportens Fremme

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg. Fonden til Rosportens Fremme KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2015 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2015 Side 4 Årsregnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2015 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12 Årsrapport

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

BYENS KØKKEN CENTER ApS

BYENS KØKKEN CENTER ApS BYENS KØKKEN CENTER ApS Ølsevej 12 4171 Glumsø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/12/2016 Peer Johannsen Dirigent

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION

SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION ÅRSREGNSKAB 01.11.2009-31.10.2010 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for Sjællands

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere