Nordstadt. Humlehøj. Engelsby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordstadt. Humlehøj. Engelsby"

Transkript

1 OFFENTLIG TILLID OG LOKALDEMOKRATISK ENGAGEMENT PERSPEKTIVER FRA EN STIKPRØVEUNDERSØGELSE I FIRE BOLIGOMRÅDER I SØNDERBORG OG FLENSBORG 21 Nordstadt Humlehøj Engelsby Netværkssekretariat for Sundhed og trivsel i boligområderne Sønderborg Andelsboligforening og Sønderborg Kommune Udarbejdet af Manja Kusch, Merle Petersen og Ruben Lindberg, juni 21

2 OFFENTLIG TILLID OG DEMOKRATISK ENGAGEMENT, JUNI Om rapporten Indledning Baggrund og konkretisering Undersøgelsestemaer Metode Det anvendte datamateriale Surveyundersøgelse Metode og proces Geografiske områder for stikprøven Spørgeskemaets tilblivelse Gennemførelse og indsamling Svarprocent Repræsentativitet Signifikans og generalisérbarhed Analyse Offentlig tillid DK+ og DK DE+ og DE DK+/- og DE+/ Sammenfatning Lokaldemokratisk engagement DK+ og DK DE+ og DE DK+/- og DE+/ Sammenfatning Lokaldemokratisk indeks Baggrund Opbygning Samlet indeks Fra fire case-scenarier til bestcase indeks Sammenfatning Offentlig tillid og lokaldemokratisk engagement som en funktion af alder? DK+/ Konklusion Litteraturliste Bilag Indeks - opbygning Indeksscenario Indeksscenario Indeksscenario Indeksscenario Spørgeskema

3 OFFENTLIG TILLID OG DEMOKRATISK ENGAGEMENT, JUNI Om rapporten Følgende rapport er udarbejdet af praktikanterne Manja Kusch og Merle Petersen, Syddansk Universitet (SDU) samt sundheds- og trivselskonsulent Ruben Lindberg, Netværkssekretariatet for Sundhed og Trivsel i Boligområderne (ST). Rapporten består af en komparativ borgerundersøgelse med udgangspunkt i temaerne offentlig tillid og nærdemokratisk engagement foretaget i to almene, og to ikke-almene boligområder i hhv. Tyskland og Danmark. Rapporten er ét blandt mange eksempler på et formaliseret samarbejde mellem Netværkssekretariat for Sundhed og Trivsel i Boligområderne og studerende fra Institut for Fagsprog Kommunikation og Informationsvidenskab, SDU. Undersøgelsen er gennemført i april/ maj med efterfølgende rapportskrivning i juni 21. Der rettes tak til følgende bidragydere: Studerende Anders Svenne Jensen og Christina Melchior Juhl BA SDU for hjælp med gennemførelsen af telefoninterviews. Norbert Schug, Stadtteillburö Flensburg for hjælp og råd i forhold til de tyske boligområder Sønderborg juni, 21 Manja Kusch, Merle Petersen og Ruben Lindberg Netværkssekretariat for Sundhed og Trivsel i Boligområderne er et samarbejde mellem Sønderborg Andelsboligboligforening og Sønderborg Kommune, støttet med midler fra Landsbyggefonden. Netværkssekretariatet blev etableret i 28 med det formål at styrke og koordinere den boligsociale indsats for fem boligområder i Sønderborg Kommune. Se mere om Netværkssekretariatet på hjemmesiden 3

4 OFFENTLIG TILLID OG DEMOKRATISK ENGAGEMENT, JUNI Indledning I foråret 21 besluttede ST at foretage en komparativ borgerundersøgelse under temaerne offentlig tillid og lokaldemokratisk engagement. Undersøgelsen var dels initieret af en lav stemmeprocent for valgdistrikt Humlehøj ved kommunalvalget 29, hvori to af Netværkssekretariatets boligområder hører til, og til dels en interesse i at opnå viden om det lokaldemokratiske engagement på det boligsociale område herunder eventuelle bevæggrunde for et manglende engagement. Da en af Netværkssekretariatets opgaver er at agere nærkommune på det boligsociale område og hertil arbejde med etablering og forankring af det lokale medborgerskab, er den indbyrdes relation såvel som engagement mellem borger og kommune et helt centralt element. Undersøgelsens komparative sigte er et positivt resultat af samarbejdet med SDU, idet rapportskriverne herfra skulle opfylde et projektkrav indeholdende både danske og tyske elementer. For at opfylde dette blev det valgt at lade undersøgelsen tage udgangspunkt i en spørgeskemabaseret stikprøve i udvalgte valgdistrikter i henholdsvis Flensborg og Sønderborg. Yderligere valgte man at lade hver by repræsenteres af hhv. et alment og et ikke-alment boligområde. Tanken bag undersøgelsen er, at den kan udvides på sigt, således at den samlede stikprøvestørrelse forøges i løbet af foråret 211 i takt med at nye studerende tilknyttes ST. Grundet en prioritering af fokus er det valgt ikke at gå nærmere ind i en forklarende beskrivelse af åbenlyse forskelle mellem hhv. det tyske og det danske kommunestyre. Denne del er dog tænkt som en del af den senere udvidelse Baggrund og konkretisering I kølvandet af kommunalvalget 29 kunne man i Jydske Vestkysten (JV) læse en artikel med overskriften: Vælgerne fra Nørager blev væk. Af artiklen fremgik, at hver anden vælger i de to boligområder Nørager og Kærhaven blev væk, da krydset skulle sættes til kommunalvalget. Det skal her indskydes, at området Kærhaven for år tilbage har skiftet navn til Søstjernevej, Søgræsvej, Konkylievej og Koralvej. Overskriften i JV var begrundet i tal, der viste, at distrikt Humlehøj med sine 57,2 % havde den laveste valgdeltagelse i kommunen - og at de nævnte boligområder udgjorde størstedelen af valgdistriktet. Endvidere fremgik det eksplicit af artiklen, at grunden til den lave valgdeltagelse i distriktet beroede på, at de nævnte boligområder var hjemsted for en høj andel af 4

5 OFFENTLIG TILLID OG DEMOKRATISK ENGAGEMENT, JUNI 21 5 belastede familier og folk med anden etnisk baggrund. 1 Begge de nævnte boligområder i artiklen indgår i ST s boligsociale indsats. Artiklen udpeger således nogle segmenter af befolkningen, som har en lavere valgdeltagelse end den resterende del. Selvom nationale undersøgelser viser, at personer med anden etnisk baggrund har en generelt lavere valgdeltagelse, er spørgsmålet dog alligevel om billedet er så klart, som det artiklen angiver. 2 For det første er det faktuelt forkert, når det fremgår af JV s artikel, at boligområderne Kærhaven og Nørager udgør størstedelen af stemmeberettigede personer i distrikt Humlehøj. De to boligområder udgør jf. Danmarks Statistik under en tredjedel (29,9 %) af det samlede antal stemmeberettigede i distriktet. Det faktum ændrer det præmis, som artiklens hovedbudskab bygger på. Da oplysninger om bopæl for antallet af stemmeberettigede ikke er offentlig tilgængelig viden, kan man heller ikke sige noget om, hvor i valgdistriktet de 57,2 % fremmødte valgdeltagere er bosat. Med andre ord er det derfor spekulativ viden at hævde, at næsten hver anden vælger i Nørager og Kærhaven blev væk. Et andet forhold som modsiger artiklens hovedbudskab, er, at Netværkssekretariatet i 28 lavede en spørgeskemaundersøgelse i de fem boligområder hvor, der bl.a. blev spurgt ind til, om man stemmer til kommunalvalg. I undersøgelsen, som må betragtes som repræsentativ i forhold til køn, alder, etnicitet mv., angav 84 % i de to pågældende boligområder, at de normalt stemte til kommunalvalg. Dette tal står således både i kontrast til JV s artikel såvel som den faktiske valgdeltagelse i distrikt Humlehøj november 29. Den høje selvvurderede valgdeltagelse i ST s undersøgelse kan muligvis skyldes simpel overrapportering, som er velkendt ved brug af anonymiserede papirspørgeskemaer eller skævhed i forhold til de persongrupper, som typisk vælger frivilligt at besvare et spørgeskema. Som det har fremgået, er det forklarende perspektiv i JV s artikel ikke uproblematisk i forhold til den nærmere identifikation af hvorfra sofavælgerne kommer, og hvem de er. Omvendt er det også bemærkelsesværdigt, at den selvvurderede valgdeltagelse i Netværkssekretariatets beboerundersøgelse fra 28 ligger et godt stykke over den reelle valgdeltagelse i det konkrete distrikt ved kommunalvalget i 29. På baggrund heraf har formålet med herværende undersøgelse 1 JV d Bhatti & Hansen. Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 17. november 29 Beskrivende analyser af valgdeltagelsen baseret på registerdata. Arbejdspapir. s

6 OFFENTLIG TILLID OG DEMOKRATISK ENGAGEMENT, JUNI 21 6 bestået i at opnå et mere nuanceret billede af det lokaldemokratiske engagement og dernæst at opnå et øget kendskab til de bevæggrunde, som kan ligge til grund for et manglende engagement. Dette leder frem til følgende undersøgelsesspørgsmål: 2.2. Undersøgelsestemaer En nuancering af borgersegmentet i forhold til det lokaldemokratiske engagement: o Blev hver anden vælger væk i boligområderne Nørager og Søstjernevej, Søgræsvej, Konkylievej og Koralvej ved kommunalvalget 29? o Kan man tale om former for ulighed i lokaldemokratisk engagement? og hvis ja hvilke karakteristika er så kendetegnende i form af fx etnicitet, alder, social kapital og boligform? Og hvilke karakteristika omkring det lokaldemokratiske engagement fremkommer, når man ser på forholdet mellem Sønderborg og Flensborg? En nuancering af baggrunden for et manglende lokaldemokratisk engagement o Hvilke bevæggrunde er udbredte i forhold til de borgersegmenter, som har et lavt nærdemokratisk engagement? Det lokaldemokratiske engagement er i undersøgelsen eksemplificeret gennem den specifikke valgdeltagelse i forbindelse med kommunalvalg, den lokaldemokratiske viden samt borgernes oplevelse af reel demokratisk indflydelse gennem den repræsentative valgform. Omkring det nævnte karakteristika social kapital er det valgt at belyse dette ved at se på sammenhængen mellem borgernes lokaldemokratiske engagement og den offentlige tillid, som igen er eksemplificeret gennem en standardiseret skalagraduering af beboernes/ borgernes tillid til en række udvalgte offentlige samfundsinstitutioner. 3 3 Anvendelsen af den offentlige tillid til beskrivelsen af begrebet social kapital er inspireret fra undersøgelsen Social Capital Project (SoCap), hvori netop den offentlige tillid betragtes som en helt central indikator på det ellers noget brogede bregreb om social kapital. Se Svendsen, Gert Tinggaard. Database for social kapital 24. 6

7 OFFENTLIG TILLID OG DEMOKRATISK ENGAGEMENT, JUNI Metode I det følgende vil de forskellige data, som ligger til grund for undersøgelsen blive præsenteret sammen med en beskrivelse af indhold og bearbejdning i forbindelse med den gennemførte spørgeskemaundersøgelse Det anvendte datamateriale Det anvendte datamateriale består af følgende elementer: Survey: Spørgeskemaundersøgelsen bestående af to stikprøver foretaget i udvalgte valgdistrikter i hhv. Flensborg og Sønderborg. Spørgeskemadelen vil blive gennemgået nedenfor i kap Registerdata: Kommunalvalgstal fra valgdistrikter i Sønderborg Kommune for årene 25 og 29. KÅS-tal (Kommune Års Service) med udgangspunkt i socioøkonomiske nøgletal for boligområderne Nørager og Søstjernevej, Søgræsvej, Koralvej og Konkylievej 29. Ejendoms og miljødatabasen (EMD) Sønderborg Kommune Sozialatlas 29, Stadt Flensburg. Sociodemografiske nøgletal for områderne Nordstadt og Engelsby Kommunalvalgstal fra Stadt Flensburg for distrikterne Nordstadt og Engelsby for året 28. Diverse materiale fra Danmarks Statistik Perspektiverende undersøgelser: Undervejs i analysen vil der visse steder blive perspektiveret til andre undersøgelser, hvor der er mulighed for at sammenligne direkte. Det drejer sig om tidligere undersøgelser af hhv. lokaldemokrati og offentlig tillid, hvor identiske spørgsmål er anvendt. Her er det i forhold til sammenligningerne vigtigt at gøre opmærksom på undersøgelsernes indbyrdes forskellighed både mht. populationsgrundlag, stikprøvestørrelse, metode, tidspunktet for indsamling mv. Generelt for alle de perspektiverende undersøgelser gælder dog, at de i forhold til herværende undersøgelse bygger på meget store stikprøvestørrelser netop fordi, udgangspunktet også har været at opnå generaliserbarhed på meget store populationer typisk på landsbasis. Derfor er undersøgelserne 7

8 OFFENTLIG TILLID OG DEMOKRATISK ENGAGEMENT, JUNI 21 8 også udelukkende medtaget her i perspektiveringsøjemed. De anvendte undersøgelser er oplistet nedenfor af noterne fremgår undersøgelsernes grundlag og relevans for inddragelse: Kommunestørrelse og lokalt demokrati, 23. af Mouritzen, Poul Erik og Kjær, Ulrik. Fra undersøgelsen er anvendt de ubearbejdede data indsamlet i 21 hentet fra Dansk Dataarkiv, arkivnummer DDA Undersøgelsen benævnes almindeligvis og i rapporten som demokratiundersøgelsen. 4 Sundheds- og trivselsundersøgelse i boligområderne Nørager, Kløver- Hvedemarken, Stenbjergparken, Søstjernevej, Søgræsvej, Koralvej og Konkylievej, Jørgensgård, dec. 28. Netværkssekretariatet. 5 Tryghedsundersøgelse Perspektiv og eftermåling, Kløver- Hvedemarken, marts 21. Netværkssekretariatet. 6 Second European Quality of Life Survey Overview, 29. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. 7 Tryghedsmåling 29, af Hede, Anders. Andersen, Jørgen Goul og Andersen, Jacob - Trygfonden. 8 Hvem stoler danskerne på? YouGov Zapera for Mandag Morgen nov Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 17. nov. 29 Beskrivende analyser baseret på registerdata. Arbejdspapir 21. af Bhatti, Yosef og Hansen, Kasper Møller. 1 Forsa (Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbh). 29 og TNS Infratest Sozialforchung Undersøgelsen er baseret på telefoninterviews foretaget på 18+årige i 6 udvalgte kommuner i Danmark i 21. Stikprøven består af interviews. Relevant her, er en række sammenligninger i forhold til lokaldemokratisk engagement såvel som tillid til byråd på nationalt niveau. 5 Undersøgelsen er baseret på en lokal spørgeskemaundersøgelse i fem boligområder i Sønderborg. Stikprøven består af 448 respondenter. Af relevans her er en sammenligning i forhold til den selvvurderede valgdeltagelse på lokalt niveau. 6 Undersøgelsen er en lokal spørgeskemaundersøgelse i Kløver- Hvedemarken gennemført i marts 21 med 128 respondenter. Af relevans her er spørgsmål i forhold til den offentlige tillid på lokalt niveau. 7 Undersøgelsen beskriver den offentlige tillid målt på alle EU-landene ud fra en samlet stikprøve på ca. 35. respondenter. Af relevans her, er sammenligningen til hhv. de danske og tyske stikprøver på generelt niveau. 8 Trygfondens undersøgelse er baseret på en telefoninterviewundersøgelse på nationalt plan med 4.16 respondenter foretaget i jun./jul. 29. Af relevans her er sammenligningen i forhold til den offentlige tillid på nationalt niveau. 9 Undersøgelsen er lavet på nationalt plan med 1451 respondenter. Heri beskrives den offentlige tillid, som det ser ud umiddelbart efter kommunalvalget 29. På samme måde som med Trygfondens måling er relevansen her sammenligningen af tillid på nationalt niveau. 1 Undersøgelsen analyserer baggrundsvariable i forbindelse med den faktiske valgdeltagelse ved kommunalvalget 29. Af relevans her er at teste baggrundsvariablene omkring den faktiske valgdeltagelse i forhold til baggrundsvariable ved den selvvurderede valgdeltagelse. 8

9 OFFENTLIG TILLID OG DEMOKRATISK ENGAGEMENT, JUNI 21 9 Lokaldemokratisk indeks: Der er udarbejdet et lokaldemokratisk indeks, som består af en kobling mellem udvalgte variable fra de fire stikprøveenheder i surveyundersøgelsen og den reelle valgdeltagelse for de pågældende distrikter. Baggrunden herfor er først og fremmest et forsøg på at beskrive og fremstille et flervariabelt sæt af kilder med et simpelt udtryk en enkelt værdi. Ideen til indekset er inspireret af en ny tendens inden for bl.a. det boligsociale område, hvor man er begyndt at anvende indekseringer til karakteristik af fx et boligområdes relationelle tryghedsniveau. I den sammenhæng skal herværende indeks også kun betragtes som et inspirationsudkast til det ekstra, det vil kræve, at udarbejde en mere omfattende udgave herunder inddragelse af faktoranalyse. Indeksets metode vil blive nærmere beskrevet i kapitel Surveyundersøgelse Metode og proces Her følger en beskrivelse af spørgeskemaundersøgelsens rammer og gennemførelse. Herunder hvordan spørgeskemaet er blevet til, indsamling af data, stikprøvens repræsentativitet og statistiske tests Geografiske områder for stikprøven For at tilgodese undersøgelsestemaerne er det valgt at lade stikprøverne i både den danske og den tyske del tage yderligere udgangspunkt i ét alment og ét ikke-alment boligområde. Det betyder, at der i alt bliver tale om fire geografiske enheder for den samlede stikprøve. For den danske del danner valgdistrikt Humlehøj rammen for både det almene og det ikke-almene. Her består det almene boligområde af de to afdelinger nævnt i JV s artikel, Nørager og Søstjernevej, Søgræsvej, Konkylievej og Koralvej. De to områder har en samlet beboerandel på 878 voksne personer. Det ikke-almene område tager udgangspunkt i de omkringliggende parcelhuse kendetegnet som ejerboligområde, hvilket udgør 32 voksne personer. I alt udgør de to populationer 1198 personer, hvilket igen er lig med 39,6 % af alle stemmeberettigede borgere i valgdistriktet. Den resterende del 11 Begge undersøgelser omhandler temaet offentlig tillid og er baseret på hhv. 2.8 og telefoninterviews fordelt i hele Tyskland i hhv. jan. 29 og august 28. Af relevans her er en sammenligning af tilliden mellem det lokale og det nationale aspekt i forhold til den tyske stikprøvedel. 9

10 OFFENTLIG TILLID OG DEMOKRATISK ENGAGEMENT, JUNI 21 1 af populationen består primært af borgere beboende i andet alment byggeri, som hører uden for Netværkssekretariatets indsatsområde. I den tyske del er det grundet tilpasning til de danske forhold valgt at tage udgangspunkt i to valgdistrikter, hvor almendelen udgøres af udvalgte gader i Nordstadt og det ikke-almene område udgøres af udvalgte gader i Engelsby. Tilsammen består den tyske population af 4891 voksne personer. Da kriterierne for definitionen af almene boligområder i Danmark ikke er direkte sammenlignelige med Tyskland, er det almene boligområde i Flensborg defineret ved at være lejebolig i etagebyggeri med en tilnærmelsesvis identisk beboersammensætning som i det danske almene boligområde. Omvendt er det ikke-almene område identisk med ejerboligområde. Identifikationen af sammenlignelige beboersammensætninger er sket med hjælp fra Stadtteilbüro Flensburg. I nedenstående kasser er stikprøvens fire enheder illustreret på gadenavneniveau. Figur 1 Sønderborg Valgdistrikt Humlehøj Flensborg Valgdistrikterne Nordstadt og Engelsby Alment (DK+) Ikke alment (DK-) Alment (DE+) Nordstadt Ikke alment (DE-) Engelsby Nørager og Søstjernevej, Søgræsvej, Koralvej og Konkylievej Læsøvej, Limfjordvej, Morsøvej, Irisbakken, Solbakken, Porsebjerg, Damgade, Enebjerg, Vendsysselvej, Revlingbjerg, Stenbjerg, Dalsvinget Apenrader Strasse og Harrisleer Strasse Saturnbogen, Siriusbogen Nikolaus- Bruhns- str., Dietrich-Buxtehude-Straße, Speckberg, Trögelsbyer Weg, Venusbogen Vogelsanger Stieg Vogelsanger Straße Vogelsanger Weg De fire stikprøveenheder vil fremover blive benævnt med følgende forkortelser Dansk almen = DK+ Dansk ikke-almen = DK- Dansk almen og dansk ikke-almen = DK+/- Tysk almen = DE+ Tysk ikke-almen = DE- Tysk almen og ikke-almen = DE+/- 1

11 OFFENTLIG TILLID OG DEMOKRATISK ENGAGEMENT, JUNI Spørgeskemaets tilblivelse Undersøgelsesspørgsmålene tager udover baggrundsvariable teoretisk afsæt i tre overordnede fokuspunkter hentet fra undersøgelsen Kommunestørrelse og lokalt demokrati fra 21/ 24, også kaldet demokratiundersøgelsen. Undersøgelsen er den største i nyere dansk demokratiforskning og var oprindelig en udløber af debatten forud for kommunesammenlægningsreformen. Udgangspunktet dengang var, at undersøge om forskellige niveauer af lokaldemokrati var en funktion af kommunens størrelse målt i indbyggertal. Demokratiundersøgelsen er valgt, idet der heri gives en række etablerede standardtermer og spørgsmålsindikatorer for måling af lokaldemokratiets tilstand. I nedenstående boks ses de tre overordnede dimensioner med tilhørende indikatorer, som anvendes i demokratiundersøgelsen 12 og som har givet inspiration til de anvendte spørgsmål for herværende undersøgelse. Figur 2 Dimensioner Ansvarligholdelse Responsivitet Repræsentativitet Indikatorer Interesse for kommunalpolitik Viden om kommunalpolitiske forhold Valgdeltagelse Politisk tillid Tilfredshed med kommunal service Lige adgang til og indflydelse på de kommunalpolitiske beslutninger Som det fremgår, omkranses lokaldemokratiets tilstand ud fra en række forskellige dimensioner og indikatorer. Det skal indskydes, at herværende survey selvfølgelig ikke har mulighed for at gå i dybden på samme niveau, som det gøres i demokratiundersøgelsen hverken i forhold til antallet af spørgsmål eller den tid til indsamling, der har været til rådighed. I det følgende gennemgås fordelingen af de anvendte spørgsmål i herværende survey med udgangspunkt i de tre dimensioner. Endvidere vil det for de enkelte spørgsmålsindikatorer fremgå hvor og hvornår, der kan sammenlignes med andre undersøgelser i perspektiveringsøjemed. Indikatorer for ansvarligholdelse Ved ansvarligholdelse forstås først og fremmest borgernes kontrol med de folkevalgte og det, at de lokale politikere kan straffes og stilles til ansvar ved valgene. Forudsætningen for at denne 12 Kjær, Ulrik og Mouritzen, Poul Erik (red.) Kommunestørrelse og lokalt demokrati s

12 OFFENTLIG TILLID OG DEMOKRATISK ENGAGEMENT, JUNI mekanisme virker, er graden af borgernes interesse for kommunalpolitik, forstået således, at i jo højere grad man interesserer sig for kommunalpolitik, desto større er muligheden for, at man kan bidrage til den effektive kontrol med de folkevalgte. En anden basal forudsætning her er viden om kommunalpolitiske forhold. Afledt heraf er der i spørgeskemaet medtaget tre indikatorer for dimensionen ansvarligholdelse. Indikatorerne er: 1) Spørgsmål vedrørende graden af interesse for kommunalpolitik. Her kan på nationalt niveau direkte sammenlignes med demokratiundersøgelsen 21/24. 2) I forhold til viden er det valgt at spørge til navnet på den siddende borgmester. Spørgsmålet er på nationalt niveau direkte sammenligneligt med demokratiundersøgelsen 21/24. 3) Ved siden af den faktuelle valgdeltagelse, som en objektiv indikator for det pågældende distrikt, spørges der også ind til om man normalt stemmer til kommunalvalg og hvis nej spørges der til baggrund herfor. Der er med andre ord tale om den selvvurderede valgdeltagelse. Her kan på lokalt niveau sammenlignes med Netværkssekretariatets Sundheds- og trivselsundersøgelse i boligområderne, 28 og på nationalt niveau med demokratiundersøgelsen. Indikatorer for responsivitet Temaet responsivitet omhandler primært borgernes tilfredshed med den kommunale service ud fra antagelsen om, at hvis kommunen evner at opfange borgernes ønsker og krav, vil det afspejle sig i borgernes tilfredshed. Dernæst indgår også graden af den kommunalpolitiske tillid, som en indikator på responsivitet. Dette bygger på antagelsen om, at et højt tillidsniveau kan opfattes som tegn på, at de valgte politikere og politiske institutioner anses som værende kompetente, uegennyttige og troværdige i deres betroede hverv og altså dermed responsive. I forhold til herværende spørgeskema leder det til følgende: 1) Graden af tillid til kommunen. Spørgsmålet er på lokalt niveau direkte sammenligneligt med Sundheds- og trivselsundersøgelse i boligområderne, 28. og Tryghedsundersøgelse Eftermåling og perspektiv 21. 2) Spørgsmål vedrørende eventuelle erfarede problemer eller misforståelser i forbindelse med kontakten til kommunen og herunder også problemets type samt tilhørende ressortområde. 12

13 OFFENTLIG TILLID OG DEMOKRATISK ENGAGEMENT, JUNI ) Graden af tillid til byrådet/kommunalbestyrelsen. Spørgsmålet er på nationalt niveau direkte sammenligneligt med Trygfondens undersøgelse Tryghedsmåling 29 og med demokratiundersøgelsen 21/24. Indikatorer for repræsentativitet Rent formelt er repræsentativiteten i danske kommunalbestyrelser i top, da der ikke findes legale barrierer, der skulle lede hen imod ulige muligheder for borgernes adgang og mulighed for at deltage i den kommunale beslutningsproces. Omvendt er det et anerkendt faktum, at fx kommunalbestyrelserne i stort set alle kommuner på trods af lige adgang og mulighed de facto er skævt sammensat i forhold til det udsnit af borgere, de repræsenterer. Generelt er de ældste og de yngste aldersgrupper underrepræsenterede såvel som kvinderne, der i gennemsnit på landsplan udgør ca. 27 % af kommunalpolitikerne. Ser man fx på de tre grundlæggende faktorer som aldersfordeling, køn, etnicitet og sammenligner borgerandelen i Sønderborg Kommune med sammensætningen af valgte byrådsmedlemmer ved seneste valg, ser fordelingen således ud: Tabel 1 Byrådets sammensætning Sønderborg Kommune Alder Køn 18-25: (8årgange) 26-42: (17årgange) 43-59: (17årgange) 6-64: (5årgange) 65+årige: Kvinder Mænd Borgerandel i Sønderborg Kommune 21 9,6 % 19,4 % 23,4 % 7, % 19,7 % 5,2 % 49,8 % Byrådsmedlemmer 21 % 22,6 % 61,3 % 16,1 % % 19,4 % 8,6 % Afvigelse i % - point - 9,6 +3,2 +37,9 + 9,1-19,7-3,8 % +3,8 % Etnicitet Anden etnisk herkomst: Dansk etnisk herkomst: Ca. 8 % Ca. 92 % % 1 % Som indikator for repræsentativiteten er der i herværende survey valgt kun at tage udgangspunkt i det ene spørgsmål, som omhandler borgernes oplevelse af indflydelse i forhold til brugen af sin stemme ved kommunalvalg. Med andre ord berører spørgsmålet stemmehandlingens nytteværdi. Ovenstående gennemgang af anvendte spørgsmål markerer den normative tilgang til beskrivelsen af den lokaldemokratiske tilstand. Dertil er der inddraget en række yderligere spørgsmål omhandlende hvilke medier og medietyper man foretrækker at anvende, hvis man vil informeres om 13

14 OFFENTLIG TILLID OG DEMOKRATISK ENGAGEMENT, JUNI kommunalpolitiske spørgsmål. Endvidere er der i forhold til borgernes tillid også medtaget en række andre offentlige institutioner/forvaltere herunder tilliden til hhv. politi, domstole, regering og folketing Gennemførelse og indsamling Sammenfattet består spørgeskemaet af 37 spørgsmål inkl. underspørgsmål. Hele spørgeskemaet er for den danske del blevet tilpasset og forhåndsgodkendt af Datatilsynet for at sikre, at der lovmæssigt ikke skulle være spørgsmål, som kan berøre persondataloven og dermed betyde en forlænget ansøgningsprocedure på op til tre måneder. På samme måde er spørgeskemaet blevet godkendt af Stadt Flensburg i forhold til de tyske regler på området. Hele spørgeskemaet fremgår af bilag 8.2. Indsamlingen for de fire stikprøveenheder er sket gennem telefoninterviews. Baggrunden herfor er blandt andet, at denne metode giver mulighed for, at intervieweren undervejs kan korrigere for eventuelle misforståelser af spørgsmål fra respondentens side. Dernæst giver metoden også bedre mulighed for at sikre en heterogenitet, der afspejler de faktiske beboersammensætninger ved løbene at målrette opkaldene i forhold til eventuelle underrepræsenterede respondentgrupper fx i forhold til personer med anden etnisk baggrund end hhv. tysk og dansk. Kontakten til respondenterne er foretaget gennem brug af Kraks vejviser (DK) og (DE). Alle opkald er foretaget i perioden ultimo marts til ultimo maj i tidsrummene mellem kl på hverdage og fra kl i weekender. Hvert interview har gennemsnitlig varet 1 min. pr. respondent. Alle respondenter er blevet oplyst om deres anonymitet i undersøgelsen, hvorfor alle adresselister mv. er slettet efter brug, således at det kun er de overordnede vejnavne, der kan identificeres Svarprocent Den samlede stikprøve består af 25 besvarelser. Bag hver besvarelse er der ca. foretaget 1 opkald, hvoraf ca. hver tredje har taget telefonen. Af de i alt 25 foretagne opkald er der således ca. 833 potentielle svarpersoner, hvoraf 18 blev sorteret fra, pga. at de ikke længere boede i 14

15 OFFENTLIG TILLID OG DEMOKRATISK ENGAGEMENT, JUNI stikprøveområdet og yderligere seks besvarelser var for mangelfulde. Dette betyder, at 25 besvarelser af 815 mulige giver en svarandel på 3,7 %. I nedenstående figur er spørgeskemaundersøgelsens vej fra bruttopopulation og til endelig svarprocent illustreret gennem fordelingen af bortfald. Figur 3 Bruttopopulation (antal opkald) n = 25 Bortfald Opnåede ikke telefonkontakt n = 1667 Nettopopulation Potentielle svarpersoner n = 815 Bortfald Boede ikke længere i det pågældende område n = 18 Bortfald Afviste at deltage n = 559 Spørgeskemabesvarelser n = 256 Endelig svarpopulation n = 25 (3,7 %) Bortfald Afviste at svare på en række spørgsmål n = Repræsentativitet Et væsentligt element for validiteten af surveyundersøgelsen er, at stikprøven i videst muligt omfang repræsenterer de reelle beboersammensætninger i de fire stikprøveenheder. Til belysning af dette er den faktiske beboersammensætning i forhold til køn, alder og etnicitet sammenlignet med beboersammensætningen for de 25 svarpersoner i nedenstående tabeller. Det har desværre ikke været muligt at fremskaffe KÅS-tal over beboersammensætningen for det ikke-almene område i Danmark. Dette opvejes dog ved, at der i stedet er foretaget et udtræk i kommunens EMD-database, hvorigennem borgere bosiddende på de pågældende vejnavne kan identificeres ud fra alder og køn. I forhold til de tyske enheder har det været nødvendigt at inddrage tal fra både valgdistriktsniveau og fra gadeniveau for tilnærmelsesvis at beskrive den faktiske beboersammensætning. Dette fordi at 15

16 OFFENTLIG TILLID OG DEMOKRATISK ENGAGEMENT, JUNI tal fra gadeniveauet ikke indeholder aldersfordeling, hvilket derimod findes i distriktsniveauet dog kun i de to intervaller: og 65+årige. Som det fremgår af tabel 2 nedenfor, er der i DE+ kun en minimal forskel i forhold til aldersfordelingen, hvorimod kvinderne er en lille smule overrepræsenteret. Den største underrepræsentation ses ved gruppen med anden etnisk baggrund end tysk. Denne er dog ikke er mindre end, at gruppen udgør knap 15 % af hele enheden. Tabel 2 DE+ Flensborg Almen Stikprøveundersøgelse Population på Gadeniveau (A)* Population på distriktsniveau (B)** Afvigelse i % point Alder 18-64: 65+årige: 79,6 % 2,4 % xx. xx. 8,74 % 19,26 % -1,14 +1,14 Køn Kvinder: Mænd: 48,1 % 51,9 % 44,38 % 55,62 % xx. xx. +3,72-3,72 Etnicitet Anden etnisk herkomst: 14,8 % 19,61 % 15,8 % -5(A) -,28(B) Tysk etnisk herkomst: 85,2 % 8,39 % *De aktuelle gader fremgår af figur 1. **Distrikt Nordstadt, Sozialatlas 29 84,92 % +5(A) +,28(B) Ser man på DE- i tabel 3, er der omvendt både en lille overrepræsentation hos gruppen af mænd og en overrepræsentation i gruppen af personer med anden etnisk baggrund end tysk. Tabel 3 DE- Flensborg Ikke Almen Stikprøveundersøgelse Population på gadeniveau (A) * Population på distriktsniveau (B) ** Afvigelse i % - point Alder 18-64: 65+årige: 78,3 % 21,7 % xx. xx. 76,96 % 23,4 % +1,34-1,34 Køn Kvinder Mænd 5,7 % 49,3 % 52,9 % 47,1 % xx. xx. -2,2 +2,2 Etnicitet Anden etnisk herkomst: 8,7 % 3,65 % 4,88 % +5,5 (A) +3,82 (B) Tysk etnisk herkomst: 91,3 % 96,35 % *De aktuelle gader fremgår af figur 1. **Distrikt Engelsby, Sozialatlas 29 95,12 % -5,5 (A) -3,82 (B) 16

17 OFFENTLIG TILLID OG DEMOKRATISK ENGAGEMENT, JUNI I nedenstående tabel 4 ses den samlede stikprøveandel for hele den tyske del. Og som det fremgår, er de mindre skævheder udlignet gennem sammenlægningen, således, at det nu kun er meget små forskelle mellem stikprøveandelen og den sammenlagte beboersammensætning. Tabel 4 DE+/- Flensborg Samlet Alder 18-64: 65+årige: Stikprøveundersøgelse 78,9 % 21,1 % Population på gadeniveau (A)* xx. xx. Population på distriktsniveau (B)* 78,85 % 21,15 % Afvigelse i % - point +,5 -,5 Køn Kvinder Mænd 49,6 % 5,4 % 48,64 % 51,36 % xx. xx. +,96 -,96 Etnicitet Anden etnisk herkomst: 11,4 % 11,63 % 9,98 % -,23 (A) +1,42 (B) Tysk etnisk herkomst: 88,6 % 88,37 % 9,2 % *De aktuelle gader fremgår af figur 1. **Distrikterne Nordstadt og Engelsby, Sozialatlas 28 +,23 (A) -1,42 (B) Omkring fordelingen i det danske almene område fremgår den af tabel 5. Her ses, at stikprøven i forhold til etnicitet og køn er nogenlunde repræsentativ. Lidt mere skævhed fremgår der ved den yngste og den ældste aldersgruppe samt middelgruppen 35-49år. Generelt tyder det derfor ikke på nogen egentlig skæv aldersrepræsentation i forholdet mellem de yngre og de ældre grupper, men mere en skævhed, som synes at skyldes en mere finmasket opdeling af aldersintervaller til sammenligning med aldersintervallerne i den tyske fordeling. Tabel 5 DK+ Dansk alment Alder 18-24: 25-34: 35-49: 5-64: 65+årige: Køn** Kvinder Mænd Stikprøveundersøgelse 15,7 % 29,4 % 27,5 % 21,6 % 5,8 % 52,9 % 47,1 % 19,2 % 22,8 % 31,2 % 17,2 % 9,6 % X** X** Population på gadeniveau* Afvigelse i % point - 3,5 + 6,6-3,7 + 4,4-3,8 Etnicitet Anden etnisk herkomst: 54,9 % 57,6 % - 2,7 Dansk etnisk 45,1 % 42,4 % + 2,7 herkomst: * Beboersammensætning for boligområderne Nørager og Søstjernevej, Søgræsvej, Konkylievej og Koralvej m.fl. jf. KÅS-tal pr. 1/1/29 **Fremgår ikke af KÅS-tallene. 17

18 OFFENTLIG TILLID OG DEMOKRATISK ENGAGEMENT, JUNI Endnu større ujævnheder ved aldersfordelingen fremgår af nedenstående tabel 6 for det danske ikke-almene område. Her ses en klar underrepræsentation af de to yngste aldersgrupper, hvorimod gruppen af 5-64årige er stærkt overrepræsenteret. Tabel 6 DK- Dansk ikke-alment Alder 18-24: 25-34: 35-49: 5-64: 65+årige: Køn Kvinder Mænd Stikprøveundersøgelse 13,2 % 22,4 % 23,7 % 17,1 % 23,7 % 55,3 % 44,7 % 7,9 % 7,2 % 25,9 % 35,3 % 23,7 % 5,6 % 49,4 % Population på gadeniveau* Afvigelse i % point +5,3 +15,2-2,2-18,2 +4,7-4,7 *EMD-database De ovennævnte ujævnheder bliver dog mindsket i betydelig grad, når man ser på den samlede stikprøve for den danske del i tabel 7. Udsvingene i alder er som det fremgår nu ret små. Tabel 7 DK+/- Dansk samlet Alder 18-24: 25-34: 35-49: 5-64: 65+årige: Stikprøveundersøgelse 14,2 % 25,2 % 25,2 % 18,9 % 16,5 % 16,2 % 18,7 % 29,8 % 22, % 13,3 % Population på gadeniveau* Afvigelse i % point -2 +6,5-4,6-3,1 +3,2 Sammenfattende kan det siges, at stikprøven i forhold til køn, alder og etnicitet er rimelig repræsentativ for hele det tyske og det almene danske område. 18

19 OFFENTLIG TILLID OG DEMOKRATISK ENGAGEMENT, JUNI Signifikans og generalisérbarhed Der er ikke foretaget vægtning af materialet, da det vurderes at undersøgelsen er rimelig repræsentativ i forhold til køn, etnicitet, alder og geografi. Endvidere gør de indbyrdes forskelle i opdelingen af fx aldersintervaller en vægtning vanskelig, idet spørgeskemaets alderskategorier byggende på de danske KÅS-tal er anderledes opbygget end de tyske registertal. Endelig indebærer stikprøvens relative lille størrelse, at usikkerheden omkring undergrupper kan blive forstørret gennem brug af vægtning. Der er både i forhold til brugen af perspektiverende undersøgelser såvel som ved sammenligninger mellem enkelte enheder i den samlede stikprøve foretaget forskellige signifikanstest de steder, hvor resultaterne sidestilles 13. Det vil sige, at det vil fremgå, om eventuelle forskelle kan betegnes som signifikante, altså udtryk for reelle forskelle gældende for den populationsenhed, der generaliseres til, eller om der blot er tale om tilfældige udsving i de observerede svar. Signifikansen er beregnet på baggrund af almindelig statistisk metode, hvor sandsynligheden for at en forskel mellem stikprøverne er tilfældig skal være mindre end 5 %. Når forskellen er statistisk signifikant og altså reel, vil det fremgå under den pågældende tabel udtrykt som p<,5 (p = probability). Visse steder i analysen er antallet af observationer så få, at det ikke er muligt at påvise, at selv meget store forskelle er statistisk signifikante det kan bl.a. forekomme når stikprøven opdeles i mindre populationsenheder, hvor enkelte variable krydses med fx aldersopdeling og sammenlignes på tværs mellem hhv. den danske almene og ikke-almene stikprøve. I sådanne tilfælde vil antagelsen om en forskel i analysen blive udtrykt som en tendens, hvis der er god grund til at antage at forskellen er reel, men blot er baseret på for få observationer. Som nævnt bygger surveyundersøgelsen overordnet på to stikprøver (DE+/- = 123 og DK+/- = 127 respondenter), hvilke igen er underopdelt i mindre enheder DK+ og DK- samt DE+ og DE-. Generelt for alle fire enheder er, at respondenterne er fremfundet ved hjælp af simpel tilfældig udvælgelse. På den baggrund er respondentenhederne gjort statistisk generalisérbare i forhold til de populationer de repræsenterer gennem beregning af den statistiske usikkerhed. Dette er sket ud fra en forudsætning om at stikprøven er repræsentativ for de samlede beboergrupper. Helt konkret betyder det i forhold til surveyundersøgelsens resultater, at den samlede stikprøvepopulation gør det 13 De anvendte test er hhv. χ2-test for afhængighed og varianstest (T-test) ved sammenligning af gennemsnit. For dataanalysen gælder, at survey-besvarelserne er indsamlet i SurveyXact, hvorefter dataene for yderligere analyse er konverteret til Excel. 19

20 OFFENTLIG TILLID OG DEMOKRATISK ENGAGEMENT, JUNI 21 2 muligt at angive det sikkerhedsinterval, som måtte forekomme ved de forskellige undersøgte variable i forhold til en generalisering til den samlede population. Beregningerne for usikkerhed er foretaget med signifikansniveau,5, hvilket betyder, at resultaterne med 95 % sandsynlighed vil befinde sig inden for en estimeret margin også kaldet konfidensinterval. I nedenstående tabel er stikprøvens overordnede sikkerhedsniveauer beskrevet for både den samlede population og for den samlede tyske del og samlede danske del og igen for alle fire underopdelinger i hhv. alment og ikke alment. Som det fremgår af eksempelboksen nederst, kan tabel 8 bruges af læseren som opslag i forhold til en nærmere angivelse af usikkerheden ved de præsenterede resultater i analysen. Tabel 8 Overordnet stikprøveusikkerhed (procentpoint) ved udvalgte svarandele (%) for relevante kombinationer af n og N, signifikansniveau 95 % Stikprøver/ geografisk DK+ DK- DE+ DE- DK+/- DE+/- Samlet Antal personer i populationen (N) Antal personer i stikprøve (n) Svarandel (pct.) Statistisk stikprøveusikkerhed (pct. Point) 95/5 ± 5,9 ± 4,9 ± 5,8 ± 5,1 ± 3,7 ± 3,8 ± 2,7 9/1 ± 8,2 ± 6,7 ± 8, ± 7, ± 5,2 ± 5,3 ± 3,7 85/15 ± 9,8 ± 8, ± 9,5 ± 8,4 ± 6,2 ± 6,3 ± 4,4 8/2 ± 1,9 ± 8,9 ± 1,6 ± 9,4 ± 6,9 ± 7, ± 4,9 75/25 ± 11,8 ± 9,7 ± 11,5 ± 1,2 ± 7,5 ± 7,6 ± 5,3 7/3 ± 12,6 ± 1,3 ± 12,2 ± 1,8 ± 7,9 ± 8,1 ± 5,6 65/35 ± 13, ± 1,7 ± 12,7 ± 11,2 ± 8,3 ± 8,4 ± 5,9 6/4 ± 13,4 ± 11, ± 13, ± 11,5 ± 8,5 ± 8,6 ± 6, 55/45 ± 13,6 ± 11,1 ± 13,2 ± 11,7 ± 8,6 ± 8,7 ± 6,1 5/5 ± 13,7 ± 11,2 ± 13,3 ± 11,8 ± 8,7 ± 8,8 ± 6,2 EKS.: Det oplyses i stikprøven, at 9,7 procent af beboerne i det ikke-almene danske område angiver, at de har tillid til politiet. Med et kig på hhv. svarandel og stikprøveområde i tabellen (se pil), fremgår det, at usikkerheden her er ± 6,7 %. Det betyder, at vi med 95 % sandsynlighed kan sige, at et sted mellem 97,4 og 84 % i hele populationen Dette (DK-) vil interval angive vil at de fremgå har tillid de til steder, politiet. hvor Eller med usikkerheden andre ord: hvis beregnes vi gentog for eksperimentet de enkelte 1 variable. gange vil udfaldet i 95 tilfælde falde inden for det oplyste interval. 2

Sundheds og trivselsundersøgelse i boligområderne 2011

Sundheds og trivselsundersøgelse i boligområderne 2011 Sundheds og trivselsundersøgelse i boligområderne 2011 Nørager Kløver- og Hvedemarken Stenbjergparken Søstjernevej, Søgræsvej, Koralvej og Konkylievej Jørgensgård Netværkssekretariat for Sundhed og trivsel

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Metode. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Metode. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 14 Metode Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 277 1. Dataindsamling Denne rapport bygger på telefoninterviews med 3.481 repræsentativt udvalgte 15-24-årige unge fra hele Danmark.

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Metode og muligheder Design Beskrivelse af deltagere og ikke-deltagere Vægtning for design

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Lokalpolitik og borgere

Lokalpolitik og borgere Ulf Hjelmar og Sune Welling Hansen Lokalpolitik og borgere Resultater fra en borgerundersøgelse om deltagelse, kendskab, holdninger og ønsker til lokaldemokratiet Lokalpolitik og borgere Resultater fra

Læs mere

1. Selvvurderet helbred (andel af personer med og uden handicap, der siger, de har et godt fysisk/psykisk helbred).

1. Selvvurderet helbred (andel af personer med og uden handicap, der siger, de har et godt fysisk/psykisk helbred). 13. APRIL 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL SUNDHED ARTIKEL 25 På baggrund af 5. følgegruppemøde den 4. marts 2015 samt efterfølgende drøftelser har Institut for Menneskerettigheder og SFI

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Analyse 8. september 2014

Analyse 8. september 2014 8. september 2014 Børn med ikke-vestlig baggrund har klaret sig markant dårligere i den danske grundskole gennem de seneste ti år Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Personer med ikke-vestlig

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

1. INDLEDNING. AAB Vejle Side 1 Trivselsundersøgelse November 2007. fastholde denne aldersgruppe i undersøgelsen. NIRAS Konsulenterne A/S

1. INDLEDNING. AAB Vejle Side 1 Trivselsundersøgelse November 2007. fastholde denne aldersgruppe i undersøgelsen. NIRAS Konsulenterne A/S AAB Vejle Side 1 1. INDLEDNING NIRAS Konsulenterne har for Boligforeningen AAB - Vejle gennemført en trivselsundersøgelse blandt beboerne i Finlandsparken. Resultaterne af undersøgelsen præsenteres i denne

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne af Foreningen af Praktiserende Speciallæger

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere Bilag A: Kravspecifikation Kravspecifikation vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere 1 1. Opgavens baggrund og formål Formålet med opgaven er at undersøge medborgerskab blandt unge københavnere,

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

Vælgerne dømmer politikere hårdest for pjæk og pjank

Vælgerne dømmer politikere hårdest for pjæk og pjank Vælgerne dømmer politikere hårdest for pjæk og pjank Via videnskabelig metode er vælgerne for første gang spurgt om hvilken type skandale, de finder mest skadelig for folkevalgte politikere. Mens 3 ud

Læs mere

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Sammenfatning... 6 3. Omfanget af genudlejning efter 5, stk. 2... 8

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning...3 1.1 Resumé...3 2 Bolig og bosætning...5 2.1 Boform...5

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015 t Påskemåling - Detektor 0 DR. mar 0 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE. Frekvenser.... Kryds med alder.... Kryds med køn.... Kryds med Partivalg.... Om Undersøgelsen...

Læs mere

Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk

Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk Det er især de ældste og de mest svækkede blandt de ældre, som får hjælp af familie og venner til praktiske opgaver, såsom indkøb og pasning af have.

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Temaopgave i statistik for

Temaopgave i statistik for Temaopgave i statistik for matematik B og A Indhold Opgave 1. Kast med 12 terninger 20 gange i praksis... 3 Opgave 2. Kast med 12 terninger teoretisk... 4 Opgave 3. Kast med 12 terninger 20 gange simulering...

Læs mere

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger . maj 214 Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater 17. december 2013 Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater Dette notat redegør for den økonometriske analyse af betydningen af grundskolelæreres gennemsnit fra gymnasiet

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej

Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej RAPPORT 2012 Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej RAPPORT FRA BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 AB GUDENAA

Læs mere

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry SVT Sydnytt & Tv2/Lorry Integration i Øresund Gennemført i August/september 2004 Udarbejdet af Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc. JYSK ANALYSEINSTITUT A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formål

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE INTERNT BENCHMARK EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013

Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013 Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Kvantitativ metode i kort form Validitet og reliabilitet en reminder Udformning af spørgeskema

Læs mere

Derfor skal livrenter. betydning privatøkonomien. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:7. Ann-Kathrine Ejsing. Andreas Østergaard Nielsen

Derfor skal livrenter. betydning privatøkonomien. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:7. Ann-Kathrine Ejsing. Andreas Østergaard Nielsen Analyserapport 2011:7 Derfor skal livrenter ikke Finansiel ind under forståelses 100.000 betydning kr. s for loftet privatøkonomien AnnKathrine Ejsing Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1,

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Biblioteker og biblioteksbrug i tal Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Indhold: 1. Eksisterende Statistiske Databaser a. KPI Index b. Folke-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014 KONTROL AF REGNSKABER i 2013 Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Resume Side 1 2.0. Lovgrundlag og kriterier Side 2 3.0. Boligreguleringslovens 18 b Side 4

Læs mere

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning 1 Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning Baggrund De fem regioner i Danmark og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SIF) har i 2013 gennemført en undersøgelse af den

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Notat. Blandt indvandrerne stemmer folk fra de gamle EU-lande markant mere end folk fra ikke vestlige lande og fra de nye EU-lande.

Notat. Blandt indvandrerne stemmer folk fra de gamle EU-lande markant mere end folk fra ikke vestlige lande og fra de nye EU-lande. Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5015 Fax +45 8888 5501 Dato: 15. maj 2013 Sagsnr.: 2013-005238-4 Martin.Albertsen@middelfart.dk

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Kvantitative metoder 5.3.2010

Kvantitative metoder 5.3.2010 Kvantitative metoder 5.3.2010 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Kvantitativ metode i kort form Validitet og reliabilitet Udformning af spørgeskema herunder spørgsmålsformuleringer Dataindsamling Databehandling

Læs mere

Også prostituerede har krav på retvisende statistik

Også prostituerede har krav på retvisende statistik Også prostituerede har krav på retvisende statistik Kommentarer til rapport fra SFI om prostitution i Danmark Inge Henningsen SFI har i juni 2011 udgivet rapporten Prostitution i Danmark (Rapport 11:21,

Læs mere

Bilag 1: Spørgeskemaer og kvantitativ analyse

Bilag 1: Spørgeskemaer og kvantitativ analyse Bilag 1: Spørgeskemaer og kvantitativ analyse Bortfaldsanalyse: Spørgeskema om organisering Spørgeskemaet om organiseringen af MED-systemet blev sendt til i alt 99 respondenter. Respondenterne var enten

Læs mere

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark.

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark. Bilag 1 NOTAT Dato: 8. marts 2011 Kontor: Analyseenheden J.nr.: 10/28537 Sagsbeh.: MOL Projektbeskrivelse: Delundersøgelse 2 vedr. pendleres grænsebevægelser mv. Der udbydes en undersøgelse af, hvilke

Læs mere

En realistisk evaluering af Tryghed under Tags indsats i Brændgårdsparken

En realistisk evaluering af Tryghed under Tags indsats i Brændgårdsparken En realistisk evaluering af Tryghed under Tags indsats i Brændgårdsparken Aalborg Universitet Sociologi 6. semester 2013 Skrevet af: Camilla Neve Lieknins, Christina Lissa Jakobsen, Mathilde Gammelgaard,

Læs mere

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Analysenotat Virksomhedernes likviditetssituation En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Resumé af undersøgelsens resultater - Knap

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat Metodenotat Capacent Epinion Indhold 1. Baggrund 1 2. Metode 2 2.1 Fremgangsmåde ved stikprøveudvælgelse 2 2.2 Spørgeskemaudvikling og pilottest 5 3. Dataindsamlingens forløb 6 3.1 Indhentelse af kontaktoplysninger

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk Website

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere