Verdens bedste folkeskole?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Verdens bedste folkeskole?"

Transkript

1 Verdens bedste folkeskole? Gruppe nr.: 3 Udarbejdet af: Alex Friis Nielsen, Daniel Erik Mortensen, Emilie Sofie Rohr, Mikkel Rønnow Mouritzen, Rasmus Holm, Simon Bjørn Nielsen og Sofie Hansen Studie: Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse, Roskilde Universitet, 1. Semester, Hus 19.1 Vejleder: Luise Li Langergaard Anslag inkl. Mellemrum:

2 Resume Med dette projekt ønsker vi at undersøge, hvorvidt den forhenværende regerings førte politik har været udtryk for New Public Management, og hvordan dette har påvirket den danske folkeskole og dens rolle som en socialt inkluderende institution. Der vil være fokus på de sociale konsekvenser af udviklingen i perioden Med udgangspunkt i teorier af Zygmunt Bauman, Robert Putnam og Bo Rothstein analyseres kvalitative interviews, lovændringer under VK-regeringen og relevant statistik. Projektet konkluderer, at dansk offentlig forvaltning og styring i har været stærkt præget af NPM og, at folkeskoleområdet i denne periode i stigende grad er blevet markedsgjort. Dette konkluderes på baggrund af analyse af lovændringer, hvor der bl.a. foretages en sammenligning af disse med Christopher Hoods definition af NPM. Denne konklusion underbygges af udtalelser fra kvalitative interviews, som kommenterer udviklingen og dens både positive og negative konsekvenser. Ydermere konkluderes det, gennem analyse af kvalitative interviews og statistisk materiale, at ressourcestærke elever spiller en afgørende rolle for både det faglige og det sociale niveau på en skole. Som følge af de neoliberalistiske tiltag på området, er der sket en stigende social polarisering i folkeskolen, da ressourcestærke forældre i høj grad vælger svage folkeskoler fra. Folkeskolens socialt inkluderende funktion forringes altså. Abstract This paper examines if the politics of the previous government has been an expression of New Public Management (NPM) and how this have had an influence on the Danish public school and its role as an socially including institution. The focus will be on the social consequences of the development in the years Qualitative interviews, legislative changes by the VK-government and relevant statistics are being analysed based on theories by Zygmunt Bauman, Robert Putnam and Bo Rothstein. The paper concludes that the Danish public management in the years has been strongly influenced by NPM and that public schools in these years evolved more and more 2

3 into something similar to the private market. This is concluded based on an analysis of legislative changes, where a comparison between these and Christopher Hood s definition of NPM has been made. Statements from qualitative interviews that comments on the development and its positive and negative consequences support the conclusion. Furthermore, it is concluded through analysis of qualitative interviews and statistics that resourceful pupils have a vital role to the educational as well as the social environment at a school. As a result of the neo-liberalistic changes in the area, an increasing social polarisation has developed. This is because resourceful parents tend not to choose weak public schools. The socially including function of the public school is hereby impaired. 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUME... 2 ABSTRACT INDLEDNING Motivation for projektet Problemfelt Problemformulering Uddybning af problemformulering METODE: Problemfelt og problemformulering Projektetdesign Projektbeskrivelse Afgrænsning Kvalitativt interview Kvantitativt materiale NEOLIBERALISME Nyliberalismens udvikling New Public Management Exit, Voice and Loyalty Rational choice Delkonklusion SOCIAL KAPITAL OG SOCIALT DILEMMA Robert Putnam: Bridging versus bonding social capital Bo Rothstein: Socialt dilemma - En konfrontation med social traps Zygmunt Bauman: Mobilitet og forbrugersamfund Delkonklusion ANALYSE OG DISKUSSION Analyse af formålsparagraffer Politologisk analyse af lovændringer Sociologisk analyse af lovændringer Opsamling af samlet analyse Delkonklusion KONKLUSION PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE Bøger Artikler Internetkilder

5 8.4 Bilag Billede

6 1. Indledning Dette kapitel beskæftiger sig med at indlede læseren til projektets forskellige perspektiver. Der vil blive redegjort for problemet, og dette vil dernæst udmunde i projektets endelige problemformulering. Til at besvare denne problemformulering vil der blive formuleret en række underspørgsmål, der vil være udgangspunktet for projektet. 1.1 Motivation for projektet Grundskolen 1 er en af de mest centrale institutioner i vores samfund. Den fungerer som en af de første uddannelsesinstitutioner vores samfunds unge imødegår og besidder også den funktion at fungere som en social smeltedigel (Olsen: 2009). Denne proces skal forstås ved, at grundskolen sammensmelter og forener samfundets unge på tværs af sociale klasser og samfundsmæssige strukturer. Grundskolen er derfor helt vital for samfundets unges generelle udvikling, menneskesyn og fremtidige uddannelsesforløb. Med dette projekt vil vi undersøge, hvordan konsekvenserne af den forhenværende regerings førte politik på folkeskoleområdet ikke blot påvirker de pågældende skoler, men også resten af samfundet. 1.2 Problemfelt I dette afsnit forklares problemet og den udvikling der står bag. Dette er altså en belysning af det emne, projektets problemformulering vil blive dannet ud fra. Den danske folkeskole har igennem dens historie været et omdiskuteret og populært politisk emne, der næsten altid har været til debat. Ikke underligt, da skolen er en institution, som de fleste danskere har et forhold til og derfor også i højere eller mindre grad, nemmere kan have holdninger til. Folkeskolens udvikling bærer præg af, at den er udviklet over flere århundreder samt, at den har været udsat for flere store reformer og ændringer. Dens formål, formuleret i formålsparagraffer 2, har gennem det meste af historien været karakteriseret som havende en dobbelt målsætning: Folkeskolen skulle på den ene side sørge for, at eleverne tilegnede sig den nødvendige faglige viden, der forbereder dem til videre uddannelse. Mens den, på den anden side, skulle uddanne dem til at være gode medborgere, der var 1 Med begrebet grundskolen, skal der i dette projekt forstås de obligatariske 9 års skolegang, som skal gennemføres af alle danske borgere på en folkeskole, privatskole, friskole osv. 2 Folkeskolens formålsparagraf er de rammer for folkeskolen, som bliver valgt af folketinget i forbindelse med en folkeskolelov. 6

7 forberedte på: medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre som det står i formålsparagraffen af 1975 og 1993 ( ), der videre dikterer, at: Skolens undervisning og hele dagligdag må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Vi mener, at det er nødvendigt at se på folkeskolens historiske udvikling for at forstå, hvordan dens værdier er grundlagt samt at kunne undersøge, hvordan og om, disse værdier er udfordret i dag. I slutningen af 1800-tallet lagde et stigende befolkningstal pres på de daværende kommunale skoler. Dette medførte en opdeling af børn på en række forskellige grundskoler. Familier, der havde råd og status til det, sendte deres børn på de dyre latinskoler. Disse skoler var forbeholdt børn fra højere samfundslag, mens de såkaldte kroneskoler (kommunale betalingsskoler) optog børn fra middelklassen. Det var således hovedsageligt den fattige almues børn, der endte på kommuneskolen deraf tilnavnet: Almueskolen. Almueskolen bar stærkt præg af den sociale opdeling, og det faglige niveau var meget lavt og klasserne overfyldte. En ny lov i 1899, der skulle forbedre forholdene, ændrede navnet til Folkeskolenhele folkets skole (Olsen: 2009). Der gik dog længe, før den egentlige etablering af den folkeskole vi kender i dag fandt sted, men allerede i 1906 blev ideerne til den moderne folkeskole udarbejdet: Lærer og forfatter H.C. Johannesen beskriver i bogen Den offentlige byskoles veje og mål fra 1906 trykt af forlaget Socialdemokratiske Diskussionsklubber, sine visioner for en fælles dansk folkeskole. En skole hvor børn fra alle samfundslag går i klasse sammen i 9 skoleår: Enhedsskolen kræver Folkeskolens Fuldkommengørelse ved en fortrinlig undervisning og et så udvidet Mål, at alle Samfundsklassers Børn kan samles her, rige og fattige, fornemme og ringe, begavede og ubegavede. Her skal de lære af hverandre, hjælpe hverandre, komme til at forstå hverandre, følges ad så langt Lyst og Evner falder sammen og opdrages til at arbejde sammen. Herved får vi det fornødne fælles dannelses grundlag, der skal danne Bro mellem de forskellige Samfundslag, som Landsbyskolen har formået det mellem Gårdmænd og Husmænd (Johannesen 1906 i Olsen, 2009 s. 31). Selvom der gik lang tid før H.C. Johannesens vision om en 9-årig enhedsskole blev en realitet, er den interessant, fordi han beskriver de tanker, der ligger til grund for den moderne 7

8 danske folkeskole. H.C. Johannesen beskriver mange af enhedsskolens 3 idealer og værdier, som bl.a. omfatter folkeskolens opdragende og dannende rolle, styrkelsen af den sociale sammenhængskraft og klassekammerateffekten 4. Alt dette, formulerer han 87 år inden vedtagelsen af den 9-årige danske enhedsskole gennem skolereformen fra 1993 (Olsen: 2009). Gennem 1900-tallet skete der løbende en lang række ændringer og reformer, der har resulteret i den folkeskole vi kender i dag. Desuden oplevede man, gennem 60 erne og 70 erne, en ændring i det pædagogiske fokus. Nu lå det i stigende grad på at gøre børnene til fleksible, aktive og selvstændige borgere i et demokratisk samfund (Olsen: 2009). I 1993 gennemførte man endnu en reform, som endegyldigt fastlagde en 9-årig udelt folkeskole Enhedsskolen. Etableringen af enhedsskolen blev med indførelsen af den niveauopdelte undervisning og undervisningsdifferentieringsbegrebet 5 en institution, som favnede alle sociale lag og mangfoldigheden. Enhedsskolen uddanner, med dens værdier om demokrati og fællesskab, danskerne til at beherske mere end blot det faglige. Skolen har, i takt med dens udvikling, sikret en helt afgørende egenskab, som Danmark kan konkurrere med internationalt. Enhedsskolen uddanner danskerne til sociale medborgere, som er i stand til at samarbejde på tværs af sociale og kulturelle skel. Ydermere er enhedsskolen blevet et eksempel på, hvordan det bliver muligt at bryde den sociale arv, samt at øge den sociale mobilitet og opbygge social kapital (Olsen: 2009). I årene efter VK-regeringens tiltrædelse skete der dog visse ændringer, der kan opfattes som et opbrud med disse værdier - værdier som folke- og enhedsskolen hidtil har stået for. Der har i folkeskolens historie været en vis tradition for, at tiltag blev vedtaget ved brede forlig, men dette gjorde sig ikke gældende i perioden efter VK-regeringens tiltrædelse ( ). I starten af det nye årtusinde stod den danske folkeskole overfor en såkaldt krise, da man på baggrund af PISA-undersøgelser 6 i 1998, kunne spore en 3 Med 1993-loven indførtes enhedsskolen i folkeskolen, idet opdelingen af eleverne i grundkursus og udvidet kursus blev ophævet (web 14). Med andre ord menes der, i dette projekt: overgangen fra elevdifferentiering til undervisningsdifferentiering som følge af formålsparagraffen Klassekammerateffekten; de ressourcestærke elever trækker de ressourcesvage elever op og hjælper dermed til at højne niveauet (Olsen: 2009, s. 92). 5 Undervisningsdifferentieringsbegrebet; elever undervises med udgangspunkt i deres faglige standpunkt. ( ) 6 PISA (engelsk: Programme for International Student Assessment) er et elevvurderingsprogram til måling/undersøgelse af 15-åriges skolemæssige præstationer ( ). 8

9 generel faglig middelmådighed hos de danske folkeskoleelever (Winther-Jensen i Kjeldsen og Schmidt: 2006). Til trods for massiv debat om folkeskolens fremtid og nye tiltag viste en ny PISA-rapport fra 2004, at der ikke var sket væsentlige forbedringer i Danmarks placering internationalt. I februar 2005 blev der udskrevet folketingsvalg. Det blev et valg, som på baggrund af den aktuelle PISA-undersøgelse fik et fokus på folkeskolens fremtid og udfordringer. Anders Fogh Rasmussen blev endnu engang udnævnt som statsminister, i en Venstre-Konservativ regering med Dansk Folkeparti som støtteparti. I regeringsgrundlaget stod: Det er regeringens mål, at de danske uddannelser skal kunne måle sig med de bedste i verden. (Pedersen: 2006, s. 20). Dette kan ses som startskuddet til den daværende regerings stigende fokus på, at Danmark for fremtiden skal kunne konkurrere på internationalt og globalt plan. Som følge heraf blev Formålsparagraffen i 2006 ændret, og den meget omstridte folkeskolereform blev vedtaget samme år. I reformen fremgik bl.a. de ligeså omdiskuterede trin-og slutmål 7, som skulle sikre en præcisering af målene for elevernes indlæring, samt sætte specifikke krav til de enkelte fag ( ). Derudover er der, med reformen og diverse lovændringer, kommet et øget fokus på konkurrence, test og resultater. Siden reformen er en række tiltag og lovændringer blevet vedtaget på folkeskoleområdet. Der kan stilles spørgsmålstegn ved, om disse lovændringer er til gavn for den sociale mobilitet og kapital i det danske samfund, samt om de i virkeligheden skaber en øget polarisering og ulighed. Hvad vil vi med vores folkeskole? Skal folkeskolen være en resultatbaseret institution, som sikrer international konkurrence, eller skal den uddanne til sociale medborgere, som tager vare på hinanden og den sociale sammenhængskraft? Problematikken omkring folkeskolen skal ses i lyset af, at der som følge af den daværende regerings politik, er sket en tilsyneladende polarisering i folkeskolen. Regeringen har med nyliberalisme og New Public Management ført en helt ny uddannelsespolitik (Lund: 2009, s. 141), som er udtryk for en mere individualistisk tankegang. Resultatet af den førte politik kan blive en større privat sektor, hvor private institutioner og virksomheder tilgodeses i forhold til de offentlige. Som en umiddelbar følge af dette ses der en tendens til øget flugt fra det 7 Trin- og slutmål; En del af de Fælles Mål. Fælles mål er de bindende nationale mål, vejledende læseplaner og beskrivelser af udviklingen i undervisningen. ( ) 9

10 offentlige til det private (Lund: 2009, s. 73). Her er folkeskolerne et godt eksempel, hvor flere elever i stigende grad flyttes til privatskoler (Bilag 4). Det er altså værd at tage den politik, der har været ført på uddannelsesområdet i perioden , op til diskussion. Har den haft negative konsekvenser for den sociale mobilitet, den sociale kapital og sammenhængskraften i Danmark? Eller har den øget incitamentet for at forbedre skolerne? Den ændrede politiske kurs på folkeskoleområdet og konsekvenserne heraf ønsker vi at belyse i dette projekt b.la. gennem interviews med ansatte på henholdsvis Dragør Skole Nord og Dyvekeskolen. 1.3 Problemformulering Vi vil undersøge og diskutere hvorvidt reformer og lovændringer, som frit skolevalg og et øget antal tests i folkeskolen, har været udtryk for New Public Management, og i så fald hvilken indflydelse dette har haft på folkeskolen og dens evne til at fungere som en socialt inkluderende institution? - Hvilke tiltag er der blevet gennemført på folkeskoleområdet i årene , og hvordan er disse udtryk for neoliberalistisk politik? - Hvordan har det stigende fokus på folkeskolernes præstationer, ift. kravet om offentliggørelse af karaktergennemsnit, skabt øget konkurrence folkeskolerne imellem? - Hvilke sociale konsekvenser har de neoliberalistiske lovændringer haft for de enkelte folkeskoler? 1.4 Uddybning af problemformulering Vi ønsker at undersøge de lovændringer, som den tidligere regering har iværksat på folkeskoleområdet. Vi vil diskutere, om lovændringerne er udtryk for New Public Management, og hvilke sociale konsekvenser disse har medført. Vi vil i projektet redegøre for nyliberalismen samt nyliberalistiske teorier som New Public Management, Rational Choice. Yderligere vil vi redegøre for Zygmunt Baumans teori om mobilitet og forbrugersamfund, for Robert Putnams begreber bridging og bonding social capital og for Bo Rothsteins teori om 10

11 social traps og sociale dilemmaer. Dette vil vi bruge til at undersøge, hvilke sociale konsekvenser polarisering i folkeskolen kan have, samt analysere og diskutere om de politiske ændringer har været skyld i disse. 11

12 2. Metode: I dette afsnit beskrives metoden bag projektet. Der vil blive uddybet, hvorledes problemfeltet og problemformuleringen er sammensat og opstået. Dernæst illustreres projektets design. Her beskrives kapitlerne og deres sammenhæng i forhold til forståelsen af opgaven. Dette uddybes yderligere i projektbeskrivelsen. De valgte perspektiver og elementer projektet afgrænser sig fra beskrives dernæst. Afslutningsvis gennemgås metoden bag både projektets kvalitative og kvantitative empiri. 2.1 Problemfelt og problemformulering Dette afsnit beskriver udarbejdelsen og sammensætningen af vores problemfelt og problemformulering. Vores problemfelt og problemformulering tager udgangspunkt i de ændringer, der er sket på folkeskoleområdet i perioden samt konsekvenserne af disse. I arbejdet med at transformere det overordnede emne til en problemformulering, har vi gjort brug af tragtmodellen (Pedersen: 2011, s. 27). Problemet udsprang fra en belysning af de sociale konsekvenser af den nyliberalistiske teori, hvorpå samfundet styres og organiseres. Typen af vores problem ligger sig tættest på en normali (Olsen og Pedersen: 2011, s ). Problemet tager udgangspunkt i en anerkendt og anvendt politik og de sociale konsekvenser, der opstår som resultat af denne politik. 12

13 2.2 Projektetdesign 2.3 Projektbeskrivelse Afsnittet beskriver projektet kapitel for kapitel, med det formål at give læser en forståelse og et overblik af projektet som en helhed. I kapitel 1 indledes projektet med en præsentation af problemet, historien bag, samt vores motivation for projektet. Dette afsnit er en præsentation af projektet og dets problemformulering, som har til formål at give læseren en bedre forståelse. I kapitel 2 beskrives metoden bag projektet. Herunder vil vi redegøre for problemfeltet og formuleringen, projektets design, projektets afgrænsning, kvalitativt interview og brug af statistik. Dette afsnit skal bruges til at give læseren en bedre forståelse af projektets udarbejdelse og legitimitet. I kapitel 3 redegøres der for nyliberalisme i Danmark, New Public Management, Rational Choice og teorien Exit, Voice og Loyalty. Dette er den første del af teorien, der skal bruges til at udarbejde projektets analyse. 13

14 I kapitel 4 beskrives teori og begreber af Robert Putnam, Bo Rothstein og Zygmunt Bauman. Dette kapitel er den anden del af projektets teori. I kapitel 5 analyseres det kvantitative samt kvalitative empiri i henhold til teorien. Dette gøres ud fra både et politologisk og sociologisk perspektiv. Dette kapitel fungerer også som diskussion og resulterer i en besvarelse af problemformuleringen. I kapitel 6 vil projektets resultater og projektet som helhed konkluderes og bliver derfor en besvarelse af problemformuleringen. I kapitel 7 foretages der en perspektivering i forhold til projektet og problemformuleringen. 2.4 Afgrænsning Dette afsnit omhandler en række afgrænsninger og fravalg, der er blevet foretaget før og under udarbejdelsen af projektet. Projektets afgrænsning har fundet sted løbende fra start til slut. Dette skyldes, at der løbende er blevet udbygget og sorteret i teori og viden om emnet, til det mest relevante i forhold til projektets problem. Projektet kunne have taget udgangspunkt i et case-studie, og ud fra et enkelt tilfælde konkludere på en generel udvikling. Forud for dette projekt, ønskede vi at belyse en generel udvikling. Til dette projekt fandt vi det mere pålideligt at interviewe flere skoler og gerne med så forskellige udgangspunkter som muligt, i forhold til ressourcer og demografi (Jf. kapitel 2.5 om kvalitativt interview). Projektet fokuserer ikke på de økonomiske konsekvenser, men udelukkende de sociale. Der er i projektet fravalgt teoretikere som Anthony Giddens og Jodi Dean, selvom deres teorier, om henholdsvis individualisering og refleksiv solidaritet, har en vis relevans for problemet. Baumans teorier om forbrugersamfund og mobilitet er relevante for projektet, da de kan anvendes i forbindelse med neoliberalisme og NPM. Til vores sociologiske teoridel har vi fokuseret på Putnams begreber bridging og bonding social capital og Rothsteins teori om sociale dilemmaer og social traps. Disse er interessante at diskutere i forhold til teorierne Rational Choice og Exit, Voice, Loyalty, som også er inddraget i den politologiske teori. I den sociologiske teori kunne det have været oplagt at anvende Pierre Bourdieu, da han også har beskæftiget sig med teorier om social kapital. Det kan dog påstås, at Putnam beskriver social kapital på makro niveau, dvs. sammenhængskraft og tillid mellem institutioner eller hele samfund, hvorimod Bourdieus definition er på mikro niveau, altså konsekvenser for et 14

15 individ. Putnams definition er altså mere relevant for dette problem, som i høj grad fokuserer på relationer mellem institutioner og samfund. Desuden begrænses projektet til udelukkende at beskæftige sig med dansk politik og den danske folkeskole. Vi har især fokus på Københavnsområdet, da der findes store regionale forskelle i Danmark dette vil vi senere belyse med brug af statistikker. Opgaven skal være et studie på makro-niveau, da vi bl.a. inddrager materiale fra politiske kilder, og til dels på meso-niveau, altså mellem-niveau, i form af interview med skoleledere og -lærere. Projektet beskæftiger sig ikke med undervisningsmetoder eller pædagogik. 2.5 Kvalitativt interview I denne del af kapitlet vil projektets kvalitative empiri forklares metode og teori bag de forskellige kvalitative tiltag. Dette vil benyttes til at give læseren en bedre forståelse af udarbejdelsen og legitimiteten af projektets kvalitative empiri. Ved hjælp af kvalitativ metode i opgaven ønsker vi at gå i dybden med et individs forståelse af overordnede strukturer. Datagenerering gennem dialog giver god mulighed for at få et indblik i den enkeltes erfaring, holdning og vurdering af et givent problem (Darmer et. al: 2010). Validiteten, eller gyldigheden, sikres først og fremmest gennem udvælgelsen af interviewpersoner, som skal besidde en viden indenfor emnet, der er relevant for studiet. Vi er desuden bevidste om spørgsmålenes karakter og udformning, eftersom disse er afgørende for interviewpersonens svar. Således skelner vi mellem forsknings- og interviewspørgsmål; førstnævnte formuleres i et mere teoretisk sprog, hvor de relevante begreber præsenteres, hvorimod interviewspørgsmålene formuleres i den interviewedes dagligsprog. Dette skal sikre, at interviewpersonen så vidt muligt ikke fejltolker spørgsmålet og ikke føler sig skræmt og derved formulerer sig kort og lukket. Meningen med kvalitative interviews er netop at få en god dialog og åbne op for spontane og uddybende beskrivelser fra interviewpersonen (Kvale og Brinkmann: 2009). En begrænsning ved den kvalitative metode er, at man kun får beskrevet svar på et problem fra en enkelt persons synspunkt ligesom, at kvaliteten af svarene er afhængigt af samspillet mellem interviewer og den interviewede. Er intervieweren ikke god nok til at planlægge og 15

16 tilrettelægge spørgsmålene til den interviewede, bliver udbyttet af svarene begrænset. På samme måde må det være en selvfølge, at den interviewede engagerer sig i spørgsmålene og viser interesse. I modsat fald kan der stilles spørgsmålstegn ved interviewets reliabilitet, dvs. om man ville få de samme svar, hvis man spurgte vedkommende igen (Darmer: 2010). I forhold til denne opgave har vi fundet det hensigtsmæssigt at interviewe henholdsvis to lærere og to skoleledere, fra folkeskoler; Dragør Skole Nord og Dyvekeskolen. Dette gør vi i håb om at opnå den førnævnte indsigt, som den kvalitative metode giver mulighed for og for at få et indtryk af hvorvidt enkelttilfælde kan verificere og underbygge den kvantitative empiri. Hovedårsagen til at vælge to fra hver sin stilling er at belyse problemet fra to sider. Det kunne have været relevant at interviewe to skoler med større forskel (fagligt, socialt, socioøkonomisk, demografisk etc.) for at kunne beskrive emnet mere alsidigt og på den måde højne empiriens validitet, men grundet tidspres på skolerne lod det sig ikke gøre. Hensigten med at foretage interview med såvel folkeskolelærere som skoleledere er at få en mere dybdegående forståelse af, hvordan de neoliberalistiske tiltag i perioden har og kan påvirke det sociale og faglige miljø i de fremhævede folkeskoler. Har tiltagene påvirket, i hvor høj grad folkeskolen er og kan være socialt inkluderende? Lærere og skoleledere arbejder med hver deres udfordringer i hverdagen og forholder sig til disse fra hver deres synspunkt. Dermed kan en bred forståelse bedst opnås, når begge er repræsenteret. Ved at spørge ind til interviewpersonernes erfaring på området vil vi undersøge, om det overhovedet er relevant at snakke om ulighed og polarisering indenfor folkeskolen. Denne undersøgelse vil foregå på mikro- og makroniveau, henholdsvis elevrelationer i klassen og overordnede strukturer på folkeskoleområdet. Vi stiller spørgsmål til, hvorvidt lærere har kunnet mærke en ændring i sammensætningen af elever i klassen, efter der er givet friere rammer for valg af skole og i så fald, hvordan denne ændrede sammensætning af elever har påvirket eleverne faglige og sociale kompetencer. Ligeledes vil vi undersøge, hvilken rolle klassekammerateffekten spiller i elevernes udvikling og diskutere om den tidligere regerings øgede fokus på konkurrence i form af tests, offentliggørelse af gennemsnit, har påvirket det faglige og sociale miljø i klassen. På makroniveau spørger vi ind til hvorledes det stigende fokus på folkeskolernes præstationer, i 16

17 forhold til kravet om offentligt tilgængelige karaktergennemsnit, har skabt øget konkurrence folkeskolerne imellem. Er folkeskoler blevet en integreret del af markedet, hvor markedsføring, strategi og målsætninger er afgørende for skolens evne til at brande sig selv og dermed tiltrække en bestemt målgruppe? Ligeledes er det vigtigt at få indblik i, om skolerne finder det nødvendigt at prioritere fagligheden så højt, at det kan have indvirkning på sammenhængskraften, dvs. dannelsen af lærerrige relationer eleverne imellem. Dermed begrænses interaktionen mellem elever fra forskellige grupper. Er tilfældet, at folkeskolerne er blevet en del af markedet, kan det skyldes at ressourcestærke forældre i stigende grad har fået en forbrugerlignende adfærd og markedsmentalitet til folkeskoleområdet. Målet er at forstå, om utilsigtede konsekvenser af denne tendens kan forårsage ulighed og polarisering. Spørgsmål til lærere: Forskningsspørgsmål Har du kunne mærke en ændring i sammensætningen af elever i klassen, efter der er givet friere rammer for valg af skole og i så fald, hvordan har denne ændrede sammensætning af elever, påvirket eleverne fagligt og socialt? Interviewspørgsmål I hvor høj grad er du bevidst om elevernes forskelle (både sociale og faglige), og anvender du det som et værktøj i undervisningen? (F.eks. ved at adskille eller sammensætte forskellige elever) Har du haft elever, der skiftede til privatskoler? Hvis ja, hvorfor tror du, de gør det? Hvor central en rolle mener du, at klassekammerateffekten er i elevernes udvikling? I hvor høj grad mener du, at fællesskabsfølelsen påvirker miljøet i klassen fagligt og socialt? Er du af den overbevisning, at de gode elever er med til at trække de mindre gode op? Hvordan føler du at øget fokus på konkurrence, så som det øgede antal af tests, har påvirket eleverne socialt og fagligt? Hvordan oplever du, at de forskellige tests påvirker undervisningen? 17

18 Spørgsmål til skoleledere: Forskningsspørgsmål Hvorledes har det stigende fokus på folkeskolernes præstationer, i forhold til kravet om offentligt tilgængelige karaktergennemsnit, skabt øget konkurrence folkeskolerne imellem? Interviewspørgsmål Hvilken effekt mener du, at offentliggørelse af skolers præstationer har (f.eks. offentliggørelse af karaktergennemsnit)? Hvilke konsekvenser (positive eller negative) har det haft for jeres skole? Mener du at skolerne, i forsøget på at imødekomme kravet om øget faglighed, er nødt til at nedprioritere sammenhængskraften og relationer eleverne imellem og dermed begrænser visse grupper og udviklingen af social kapital? Har du oplevet en ændring i undervisningsformen efter kravet om flere tests er kommet? Har I fået flere begrænsninger, flere muligheder og ligger fokus anderledes end tidligere? Ser du en øget tendens til at forældrene sætter deres barn først og i så fald, er polarisering og ulighed en utilsigtet konsekvens af dette? Hvad tror du, er den overvejende grund til at forældre flytter deres børn? - Oplever du, at faglighed eller social trivsel vægter højest i den situation? 2.4 Kvantitativt materiale I dette afsnit forklares metoden bag den kvantitative empiri. Derudover argumenteres der for legitimiteten af den kvantitative empiri. Vi har fundet kvantitativ empiri, i form af statistik, fra tre forskellige kilder: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Danmarks Statistik og Dansk Lærerforening. For at finde statistik, der omhandler polariseringen i folkeskolen og konsekvenser af denne, valgte vi at indsnævre vores søgning til resultater, udarbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Denne interesseorganisation beskæftiger sig med bl.a. social ulighed, polarisering og social mobilitet. Vi fandt således frem til to rapporter fra 2011, som omhandler polarisering i Danmark med udgangspunkt i folkeskoleområdet. Denne statistik er 18

19 relevant for projektet, da den fortæller noget generelt om udviklingen inden for emnet. Eksempelvis viser statistikken en tydelig sammenhæng mellem antallet af ressourcestærke og -svage elever i en folkeskoleklasse og elevernes karakterer (Bilag 2). Dansk Lærerforening sendte os en oversigt over lovændringerne gennemført i perioden (Bilag 3) samt tal fra Undervisningsministeriet over den procentvise udvikling af elevfordeling på privatskoler og folkeskoler (Bilag 4). Statistikken har dog usikkerheder, som der skal tages højde for. Eksempelvis giver tallene fra Undervisningsministeriet om den procentvise andel, der vælger privatskoler, ikke et fuldt billede af virkeligheden, eftersom statistikken er baseret på tal fra hele landet og ikke de enkelte regioner. På fandt vi statistikker over elever på offentlige og private grundskoler i Vi udarbejdede tre søjlediagrammer; et der illustrerer forholdet i hele Danmark, et for København og et for Hjørring, som skal repræsentere landet (Bilag 5). Det var muligt at finde tal tilbage fra 2005, men vi valgte kun at have ét årstal med i figurerne, da statistikken i højere grad skal bruges til at illustrere regionale forskelle, snarere end udviklingen over tid. Vi opfatter Danmarks Statistik som værende en relativt pålidelig kilde, idet empirien derfra udelukkende består af tal og statistikker og forholder sig objektivt til udviklingen. Vi er ligeledes bevidste om, at Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Danmarks Lærerforening er organisationer med egeninteresser, men betragter alligevel empirien derfra som pålidelig, idet deres tal og statistikker stammer fra Danmarks statistik og Undervisningsministeriet. Vi har dog forholdt os kritisk til deres analyser af disse tal, da de må forventes at udtrykke den enkelte organisations interesser. 19

20 3. Neoliberalisme Dette kapitel redegører for neoliberalisme, New Public Management og Rational Choice. Disse emners relevans for projektet er, at folkeskoleområdet har gennemgået en udvikling, der i høj grad er påvirket af denne måde at forstå og præge den offentlige sektor på. Der er i kapitlet anvendt forskellige kilder; disse benytter sig af to betegnelser; henholdsvis nyliberalisme og neoliberalisme, men omhandler den samme ideologi. Derfor vil der, i dette afsnit, anvendes begge begreber med samme betydning anvendelsen afhænger af, hvad der er brugt i den enkelte kilde. Denne del af opgaven er halvdelen af den bærende teori. Afsnittet omhandler neoliberalismens udvikling og strømninger samt, hvorledes tankegangen påvirker samfundet. Der er opstillet et modsætningsforhold mellem den keynesianske tilgang til regulering af marked og økonomi, overfor Chicagoskolens monetarisme og idé om det frie markeds evne til at være selvregulerende. Afsnittet indeholder en beskrivelse af, hvorledes disse strømninger implementeredes i Danmark. Politiske aktørers adfærd og beslutningsmønstre er beskrevet gennem Rational Choice teorien. Derudover præsenteres der i kapitlet begrebet New Public Management, som er en forholdsvis ny måde at betragte og indrette den offentlige sektor. Ovenstående teori benyttes til en senere analyse af måden, hvorpå VK-regeringen har ført deres politik på folkeskoleområdet. I forhold til projektets problemformulering er denne teori også nødvendig og relevant på baggrund af problemformuleringens to første underspørgsmål: Hvilke tiltag er der blevet gennemført på folkeskoleområdet i årene og hvordan er disse udtryk for en neoliberalistisk politik? og Hvordan har det stigende fokus på folkeskolernes præstationer, ift. kravet om offentliggørelse af karaktergennemsnit, skabt øget konkurrence folkeskolerne imellem?. 3.1 Nyliberalismens udvikling Dansk nyliberalisme er en vigtig del af forståelsen af den udvikling og tendens, projektet tager udgangspunkt i. Nyliberalisme har sit udspring i den klassiske form for liberalisme, som har den opfattelse, at individets frihed og interesser skal beskyttes af visse frihedsrettigheder. Liberalismen har den opfattelse, at en stor stat er den største trussel mod disse rettigheder og, at denne i stedet skal gøres så minimal som muligt og fungere som beskytter af frihedsrettighederne. Liberalismen 20

Verdens bedste folkeskole?

Verdens bedste folkeskole? Verdens bedste folkeskole? Gruppe nr.: 3 Udarbejdet af: Alex Friis Nielsen, Daniel Erik Mortensen, Emilie Sofie Rohr, Mikkel Rønnow Mouritzen, Rasmus Holm, Simon Bjørn Nielsen og Sofie Hansen Studie: Den

Læs mere

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati www.folkeskolen.dk januar 2005 Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati DEMOKRATIPROJEKT. Lærerne fokuserer på demokratiet som en hverdagslivsforeteelse, mens demokratisk dannelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7 Indholdsfortegnelse INDLEDNING................................................. 7 1 HVAD ER VELFÆRD?....................................... 13 1.1. Velfærd................................................................

Læs mere

To be (in government) or not to be?

To be (in government) or not to be? To be (in government) or not to be? Undersøgelse af Dansk Folkepartis ageren under VK-regeringen i 00 erne Statvetenskapeliga Institutionen Statsvetenskap STVA 22: Hur stater styrs - uppsats Vejleder:

Læs mere

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTBESKRIVELSE 1. Indledning Med åben handel af varer og arbejdskraft over grænserne, skabes fremvækst af globale tendenser/globale konkurrencestrategier på de nationale og internationale arbejdsmarkeder.

Læs mere

Workshop om Studieområde del 1

Workshop om Studieområde del 1 Workshop om Studieområde del 1 SAMFUNDSØKONOMISKE/SAMFUNDSFAGLIGE OMRÅDE 14. OG 15. APRIL SØ/SA en del af studieområdet Studieområdet består af tre dele 7 overordnede mål: anvende teori og metode fra studieområdets

Læs mere

Pisa 2003 +2006. Læseundersøgelser & debat

Pisa 2003 +2006. Læseundersøgelser & debat Pisa 2003 +2006 Læseundersøgelser & debat 1. Den danske regering indvilgede i at lade OECD gennemføre et review af grundskolen folkeskolen efter hvad regeringen betragtede som skuffende resultater, der

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Skoleledelse og læringsmiljø

Skoleledelse og læringsmiljø Skoleledelse og læringsmiljø Redaktør: Ole Hansen Bidragsydere: Ole Hansen, Lars Qvortrup, Per B. Christensen, Thomas Nordahl, Morten Ejrnæs, Pia Guttorm Andersen, Tanja Miller, Jens Andersen og Niels

Læs mere

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Folkeskolereformen: Nationale mål øget faglighed: - Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Marianne Jelved. Samtaler om skolen

Marianne Jelved. Samtaler om skolen Marianne Jelved Samtaler om skolen Marianne Jelved Samtaler om skolen Indhold Forord........................................ 7 Brændpunkter i skolepolitikken...................... 11 Skolen og markedskræfterne..........................

Læs mere

til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter hele skolens dagligdag må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværdighed og demokrati.

til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter hele skolens dagligdag må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværdighed og demokrati. Folkeskolens formål 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige

Læs mere

Morgendagens kompetencer hvorfor målstyring og evaluering er god latin i en globaliseret verden

Morgendagens kompetencer hvorfor målstyring og evaluering er god latin i en globaliseret verden Morgendagens kompetencer hvorfor målstyring og evaluering er god latin i en globaliseret verden Voksenpædagogisk træf i Odense, 14. maj 2013 Agi Csonka, Direktør Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Business

Læs mere

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Tema: Læringsmål 6 DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Hvor skal jeg hen? Hvor er jeg nu? Hvad er næste skridt? Seks ud af ti forældre oplever, at der ikke er opstillet mål for, hvad deres barn skal lære i skolen.

Læs mere

Almen studieforberedelse Rosborg gymnasium 9. oktober 2009 Anne Louise (LE) Chresten Klit (CK) Catharina, Astrid og Malene, 3.a. Rejser.

Almen studieforberedelse Rosborg gymnasium 9. oktober 2009 Anne Louise (LE) Chresten Klit (CK) Catharina, Astrid og Malene, 3.a. Rejser. Synopsis Flugten fra DDR til BRD Synopsis handler om flugten fra DDR til BRD, samt hvilke forhold DDR har levet under. Det er derfor også interessant at undersøge forholdende efter Berlinmurens fald. Jeg

Læs mere

Foucault For at forstå medbestemmelse i relation til magtforholdet mellem lærer og elev vil vi se på Foucaults teori om selvets teknologier.

Foucault For at forstå medbestemmelse i relation til magtforholdet mellem lærer og elev vil vi se på Foucaults teori om selvets teknologier. Indledning I formålsparagraffen står der, at folkeskolen skal forberede eleverne på livet i et samfund med frihed, ligeværd og demokrati. Det gøres ved bl.a. at give dem medbestemmelse og medansvar i forhold

Læs mere

Den åbne skole samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger

Den åbne skole samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger Den åbne skole samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger Astrid Haar Jakobsen 10. semester Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring of Filosofi Aalborg Universitet, København Abstract

Læs mere

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Underviser: Annette Jäpelt Fag: Natur og teknik Afleveret den 27/2 2012 af Heidi Storm, studienr 21109146 0 Indhold Demokrati i folkeskolen... 2 Problemformulering...

Læs mere

Interviewguide lærere med erfaring

Interviewguide lærere med erfaring Interviewguide lærere med erfaring Indledningsvist til interviewer Først og fremmest vi vil gerne sige dig stor tak for din deltagelse, som vi sætter stor pris på. Inden vi går i gang med det egentlige

Læs mere

Styring i den offentlige sektor Udvikling og tendenser

Styring i den offentlige sektor Udvikling og tendenser 1 Jobcenterchefseminar Styring i den offentlige sektor Udvikling og tendenser Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk Universitet 2

Læs mere

Nye sociale teknologier i folkeskolen

Nye sociale teknologier i folkeskolen Nye sociale teknologier i folkeskolen kampen om dannelsen Lejf Moos (red.), Karen B. Braad, Klaus Kasper Kofod, Per Fibæk Laursen, Lars Holm, John Krejsler, Niels Kryger, Birte Ravn, Hanne Knudsen, Kirsten

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

Interviewguide lærere uden erfaring

Interviewguide lærere uden erfaring Interviewguide lærere uden erfaring Indledningsvist til interviewer Først og fremmest vi vil gerne sige dig stor tak for din deltagelse, som vi sætter stor pris på. Inden vi går i gang med det egentlige

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Inklusions strategi Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole Indhold Indledning... 2 Status:... 3 Formål... 3 Solrød Kommune... 3 Hvorfor inklusion... 3 Inklusion... 3 Mål... 4

Læs mere

Organisationsteori Aarhus

Organisationsteori Aarhus Organisationsteori Aarhus Læseplan Underviser: Adjunkt Poul Aaes Nielsen Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne organisationsteori. Det teoretiske afsæt vil være generel organisationsteori,

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Medlemmernes arbejdsliv aktuel viden fra medlemsundersøgelser

Medlemmernes arbejdsliv aktuel viden fra medlemsundersøgelser ANALYSENOTAT Medlemmernes arbejdsliv aktuel viden fra medlemsundersøgelser 2015-2017 August 2017 Dette notat er en samleanalyse, hvor data fra flere forskellige medlemsundersøgelser er samlet. Strukturen

Læs mere

Christina Ekmann 2100 København Ø. Att. Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr:

Christina Ekmann 2100 København Ø. Att. Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr: 1-11-2016 Christina Ekmann 2100 København Ø Att. Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr: 2016-0250584 Vedr. høring over fremtidig organisering af Hafniaskolen I anledning af høringen over den fremtidige organisering

Læs mere

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Etf s TR Konference 4. november 2014

Etf s TR Konference 4. november 2014 Etf s TR Konference 4. november 2014 Udviklingstendenser i den offentlige sektor Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet

Læs mere

Linjer og hold i udskolingen

Linjer og hold i udskolingen Linjer og hold i udskolingen Denne rapport præsenterer erfaringer fra tre udvalgte skoler, som enten har organiseret deres udskoling i linjer, eller som arbejder med holddannelse i udskolingen. Rapporten

Læs mere

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati Formål for faget samfundsfag Samfundsfag Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

Læseplan for faget samfundsfag

Læseplan for faget samfundsfag Læseplan for faget samfundsfag Indledning Faget samfundsfag er et obligatorisk fag i Folkeskolen i 8. og 9. klasse. Undervisningen strækker sig over ét trinforløb. Samfundsfagets formål er at udvikle elevernes

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Fremfærdsseminar D. 16. november 2015, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Hvorfor al den snak om

Læs mere

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden.

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden. En fri folkeskole Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik Fremtidens frie folkeskole Skolernes formål Liberal Alliance ønsker en folkeskole, hvor børnene er fagligt dygtige, tænker kreativt og

Læs mere

Gymnasielærers arbejde med innovation

Gymnasielærers arbejde med innovation Gymnasielærers arbejde med innovation Simon Lauridsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Nærværende artikel tager afsæt

Læs mere

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning. København, 22. januar 2014 Til Børne- og Ungeudvalget, Københavns Kommune Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data, som jeg har indsamlet

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

DRØMMEN OM NEOLIBERALISMEN OG MARKEDSSTATEN.

DRØMMEN OM NEOLIBERALISMEN OG MARKEDSSTATEN. 1 KRITISKE ANALYSER Af økonom, cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund, kendt fra Den Alternative Velfærdskommission www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk DRØMMEN OM NEOLIBERALISMEN OG MARKEDSSTATEN.

Læs mere

Evaluering af uddannelsesindsatsen

Evaluering af uddannelsesindsatsen Evaluering af uddannelsesindsatsen Merete Watt Boolsen Merete Watt Boolsen 1 Hvordan er det foregået? og Hvad peger evalueringen på i dag? Merete Watt Boolsen 2 HVIS jeg var minister, så ville jeg helst

Læs mere

Fremtiden visioner og forudsigelser

Fremtiden visioner og forudsigelser Fremtiden visioner og forudsigelser - Synopsis til eksamen i Almen Studieforberedelse - Naturvidenskabelig fakultet: Matematik A Samfundsfaglig fakultet: Samfundsfag A Emne/Område: Trafikpolitik Opgave

Læs mere

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR Dette er en stærkt forkortet version af det samlede notat fra de pædagogiske dage. Den forkortede version omridser i korte

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Skrevet af: Camilla Louise Grandt, Caroline Elmquist-Clausen, Johannes S. Schultz-Lorentzen og Lars Asbjørn Holst Projekttitel: Tea Party skabelsen af en politisk

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Organisationsteori. Læseplan

Organisationsteori. Læseplan Master i Offentlig Ledelse Efteråret 2011 Aarhus 23. juni 2011 Organisationsteori Læseplan Lokale: Bartholins Allé 7, Bygning 1330, lokale 038, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Underviser:

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love 23. januar 2014 Til Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Hermeneutik og kritisk teori Gruppe 2 P10 Maria Duclos Lindstrøm 55907 Amalie Hempel Sparsø 55895 Camilla Sparre Sejersen 55891 Jacob Nicolai Nøhr 55792 Jesper

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Rapport fra Frie Skolers Lærerforening (FSL/DK) om kommercialisering i grundskolen.

Rapport fra Frie Skolers Lærerforening (FSL/DK) om kommercialisering i grundskolen. Rapport fra Frie Skolers Lærerforening (FSL/DK) om kommercialisering i grundskolen. Indledning FSL finder det meget positivt, at NLS har taget initiativ til at sætte kommercialisering i uddannelse på dagsordenen.

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Uddannelsescenter Holstebro HHX Fag og niveau Samfundsfag niveau C. Lærer(e)

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling.

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling. International økonomi A 1. Fagets rolle International økonomi omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget giver således viden om og forståelse

Læs mere

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF AT 2 ligger lige i foråret i 1.g. AT 2 er det første AT-forløb, hvor du arbejder med et skriftligt produkt. Formål Omfang Produktkrav Produktbedømmelse Opgavens

Læs mere

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Frihed og folkestyre Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens arbejde med frihed og folkestyre. Kapitel 5. Mulige indfaldsvinkler

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk 1 Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skoles formål, målsætning og værdigrundlag. Skolens formål. Øresunds

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast)

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) Udkast 2016 Indhold National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik...2 Vision...3 Mål for Dragør skolevæsen...4 Prioriteter for skolevæsenet...5 Trivsel...5 Faglige

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse

Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen. En kvalitativ undersøgelse Dimittendundersøgelse 2013 Administrationsøkonomuddannelsen En kvalitativ undersøgelse Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendens jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen 4 4.0 Arbejdsbelastning

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement SOCIALPÆDAGOGERNE I STORKØBENHAVN DEN 13. OKTOBER 2016 THOMAS P. BOJE INSTITUT FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV (ISE)

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2014/15 Institution VID Gymnasier, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold Projektbeskrivelse Organisering af udskolingen i linjer og hold Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i 2015 en undersøgelse af, hvilken betydning skolernes organisering af udskolingen i linjer

Læs mere

Interviewguide til Rasmus og Trine

Interviewguide til Rasmus og Trine Interviewguide til Rasmus og Trine Jeg vil interviewe Rasmus og Trine fra Børnenes Madhus, da jeg er interesseret i at opnå viden om deres holdning, oplevelse af og erfaring med forløbende i Børnenes Madhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2015 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi En undersøgelse af fysisk aktivitet og idræt brugt som forebyggelse og sundhedsfremme i to udvalgte kommuner. Undersøgelsen tager

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Kvalitetsrapporter skaber mindre kvalitet

Kvalitetsrapporter skaber mindre kvalitet En artikel fra KRITISK DEBAT Kvalitetsrapporter skaber mindre kvalitet Skrevet af: Thomas Medom Offentliggjort: 01. september 2009 Jeg stiller derfor spørgsmålet: "Ville det ikke være klogere at koncentrere

Læs mere

Undervisningsplan 1617

Undervisningsplan 1617 Undervisningsplan 1617 Valgfag Samfundsfag Aktuel status Formål Politik Magt, beslutningsprocesser & demokrati Eleverne forventes fra 9. klasse at have gennemgået pensum og i tilstrækkelig grad have kompetencer

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

Læseplan Organisationsteori

Læseplan Organisationsteori SDU - Samfundsvidenskab MPM/årgang 2015 1. semester 3. august 2015 Læseplan Organisationsteori Undervisere: Ekstern lektor Poul Skov Dahl Lektor Niels Ejersbo Dette fag beskæftiger sig med centrale træk

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Indledning og problemstilling

Indledning og problemstilling Indledning og problemstilling Det er svært at blive ældre, når ens identitet har været tæt forbundet med dét at være fysisk aktiv. Men det går jo ikke kun på undervisningen, det har noget med hele tilværelsen

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

SELVEVALUERING EFTERSKOLEAFDELING SKOLEÅRET 2015/2016 LÆRING OG TRIVSEL. Side 1 af 5

SELVEVALUERING EFTERSKOLEAFDELING SKOLEÅRET 2015/2016 LÆRING OG TRIVSEL. Side 1 af 5 SELVEVALUERING EFTERSKOLEAFDELING SKOLEÅRET 2015/2016 LÆRING OG TRIVSEL Side 1 af 5 Værdigrundlag: SELVEVALUERING PÅ OSTED FRI- OG EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 Det fremgår af 1, stk. 1 i lov om frie

Læs mere

EU et marked uden grænser - Elevvejledning

EU et marked uden grænser - Elevvejledning EU et marked uden grænser - Elevvejledning Dette delemne handler om argumenter, tidslinjer og ideologier. I dette delemne bliver du præsenteret for opgaver, hvor du skal lære at bruge argumenter og arbejde

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

En rummelig og inkluderende skole

En rummelig og inkluderende skole En rummelig og inkluderende skole Af Camilla Jydebjerg og Kira Hallberg, jurister Den rummelige folkeskole er et af de nøglebegreber, som har præget den skolepolitiske debat de sidste mange år. Både på

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere