1 Afprøvning af hjælpemidler og forbrugsgoder til svagsynede og blinde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Afprøvning af hjælpemidler og forbrugsgoder til svagsynede og blinde"

Transkript

1 Beskrivelse af konkrete ydelser på synsområdet 1 Afprøvning af hjælpemidler og forbrugsgoder til svagsynede og blinde Målgruppe Svagsynede og blinde borgere, der på grund af væsentligt nedsat syn har vanskeligt ved at klare sig i dagligdagen f.eks. med hensyn til at læse og skrive, færdes, se på sit ur eller tv. Formål At give borgeren forståelse for at udnytte sin synsrest optimalt At specialrådgivningen bidrager til en øget og mere selvstændig funktionsevne hos borgeren At afprøvningen medvirker til at afhjælpe de begrænsninger, som synsnedsættelsen har medført med hensyn til o læsning og skrivning, så borgeren bliver i stand til at læse og skrive igen ved indlæring af teknikker og brug af hjælpemidler o at færdes og orientere sig, således at borgeren bliver i stand til at læse og skrive igen ved indlæring af teknikker og brug af hjælpemidler o at færdes og orientere sig, således at borgeren bliver i stand til at orientere sig og færdes i omgivelserne o at klare dagligdagens aktiviteter selvstændigt i videst mulig omfang At borgeren opnår kompensation for synsnedsættelsen som en del af det samlede rehabiliteringsforløb, der bygger på borgerens ønsker for eget liv Lovgrundlag Lov om specialundervisning for voksne og Lov om social service 12, 112 og 113 Forudsætning for ydelsen Afprøvning ved synskonsulent med synsfaglig baggrund eller ved optiker med specialviden om nedsat syn enten i synsklinikken eller i borgerens hjem Henvisning og visitation - Henvisning Borgeren henvender sig telefonisk eller skriftligt via ansøgningsskema, eller der kan ske henvisning fra pårørende eller fagpersoner som f.eks. øjenlæge, optiker eller sagsbehandlende terapeut. Ydelsen kan også iværksættes som led i eller følge af et kompenserende undervisningsforløb. Henvisningen behandles i synsteamet af synskonsulent eller optiker. - Visitation Vi indhenter de nødvendige oplysninger om borgerens situation i dialog med borgeren. Ved første henvendelse indhentes altid øjenlægeoplysninger senere kun efter behov. Andre relevante oplysninger om f.eks. hørelsen, optik og synsprøve, foretaget ved lokal optiker, indhentes efter behov. Den sagsansvarlige visiterer til ydelsen.

2 - Procedure Borgeren modtager ved henvendelse indenfor 14 dage en kvitteringsskrivelse med angivelse af tidsfrist for igangsættelse af afprøvning (normalt 2 måneder). Ansøgningen opprioriteres, hvis borgeren har fået en pludselig forværring af synet. Borgeren kan forvente en sagsbehandlingstid på ca. 1 måned fra afprøvningens start. Hvis tidsfristen ikke kan overholdes, orienteres borgeren herom indenfor tidsfristen. Hvis borgeren modtager et kompenserende undervisningstilbud, iværksættes ydelsen i umiddelbar tilknytning hertil. Udredning (afdækning og analyse) - Afdækning Med baggrund i de indsamlede oplysninger og i dialog med borgeren afdækkes: Borgerens forventninger Borgerens ressourcer og synsnedsættelse Borgerens læse- og skrivebehov Borgerens behov for hovedbåret optik Borgerens behov for andre synshjælpemidler Borgerens behov for kompenserende undervisning Behov for inddragelse af andre fagområder Efter behov anvendes ICF skema i forbindelse med afdækningen - Analyse Vi vurderer mulige løsninger, der kan kompensere for synsnedsættelsen i forhold til borgerens ønske om aktivitet og deltagelse i dagligdagen. Der udarbejdes herefter handlingsplan med forslag til foranstaltning. Mål for ydelsen Målet for hjælpemiddelafprøvningen er individuelt og udarbejdes i samarbejde med borgeren Målet skal indeholde oplysninger om, hvad borgeren kan forvente at opnå ved brug af hjælpemidlet i relation til aktivitet og deltagelse i dagligdagen Målformuleringen skal indeholde en vurdering af det forventede tidsforbrug for opfyldelse af målene Ydelsen - Ydelsens art: Vi modtager ansøgning fra borger og udsender kvitteringsbrev Vi indhenter de nødvendige oplysninger og visiterer til ydelsen Vi foretager afprøvning enten i synsklinikken, i hjemmet eller på arbejdspladsen Eksempler på lupløsninger kan være: håndholdte læseglas, lupper med indbygget lys, luplamper eller lamper med påhæftningslup

3 Hvis det ikke er muligt at opnå læsesyn med optik, kan der foretages afprøvning af CCTVforstørrelsesapparat. Afprøvningen omfatter læsning, skrivning og praktiske dagligdags synsopgaver Vi vurderer behovet for særlige briller til brug ved CCTV Vi instruerer i brugen af CCTV og kan evt. i forbindelse med afprøvningen udlåne et CCTV I forbindelse med afprøvning af optiske hjælpemidler vurderes behovet for optikunderstøttende hjælpemidler som f.eks. arbejdslampe eller læsestativ. Andre synshjælpemidler er bl.a. talende ur, forstørrende spejl, talende vægt eller TV-briller I forbindelse med kompenserende specialundervisning i ADL og mobility får borgeren lejlighed til at prøve relevante hjælpemidler i dagligdagen i eget hjem. Det kan f.eks. være forskellige stokke til mobility, særlige redskaber til madlavning som f.eks. specielle knive og talende bagevægt Der foretages en samlet vurdering, og resultatet af afprøvningen sendes til kommunen, der træffer en afgørelse. - Ydelsens omfang og dokumentation Afprøvningen foregår individuelt og varer oftest 1-2 timer Afprøvningen er gratis for borgeren Hjælpemidler vil blive ydet af kommunen i henhold til servicelovens bestemmelser i 112 og bevilges som et varigt udlån til borgeren Belysning er et eksempel på et forbrugsgode, hvor der kan blive tale om en delvis brugerbetaling Der foretages en samlet skriftlig vurdering af de indsamlede oplysninger og afprøvningen. Vurderingen sendes til borgerens hjemkommune, der træffer en afgørelse. - Evalueringsmetode/procedure: Evaluering af forløbet ved afprøvning af hjælpemidler sker i samarbejde med borgeren ved samtale med den sagsansvarlige umiddelbart ved afslutningen af forløbet. Evaluering af afprøvningen af CCTV-forstørrelsesapparat sker ved samtale med den sagsansvarlige efter levering og opstilling i hjemmet. - Dokumentation Evalueringen skal indeholde en vurdering af målopfyldelsen og skal fremgå af journalen skriftligt.

4 2 Kompenserende specialundervisning i mobility og ADL Mobility = færden fra et sted til et andet ADL = almindelig daglig levevis Målgruppe Blinde og stærkt svagsynede borgere som på grund af det nedsatte syn har fået vanskeligheder med at orientere sig og færdes på en sikker måde eller klare almindelige daglige færdigheder i hjemmet, i forbindelse med fritidsaktiviteter eller på arbejdspladsen. Formål At undervisningen medvirker til at afhjælpe eller i betydelig grad formindske de begrænsninger, som synsnedsættelsen har givet borgeren med hensyn til aktivitet og deltagelse i dagligdagen At borgeren opnår kompensation for synsnedsættelsen gennem indlæring af teknikker og anvendelse af hjælpemidler At medvirke til aktivitet og deltagelse i dagligdagen og derigennem bidrage til borgerens samlede rehabilitering, der bygger på borgerens ønsker for eget liv At borgeren bliver bevidst om, i hvilke situationer der er behov for hjælp fra seende At de pårørende får en forståelse for følgerne af synsnedsættelsen ved at inddrage dem i undervisningsforløbet, hvis borgeren ønsker det. Lovgrundlag Lov om specialundervisning for voksne Forudsætning for ydelsen Undervisningen varetages af uddannet ADL- og mobilityinstruktør. Undervisningen foregår individuelt i borgerens eget hjem eller i mindre grupper i synsklinikken, eller hvor behovet opstår f.eks. ved færden mellem hjem og daglige aktiviteter. Henvisning og visitation - Henvisning Borgeren henvender sig telefonisk, skriftligt via ansøgningsskema eller direkte, eller der kan ske henvisning fra pårørende eller fagpersoner som f.eks. øjenlæge, optiker eller sagsbehandlende terapeut. Henvendelsen behandles i synsteamet af synskonsulent, der er sagsansvarlig for det videre forløb. - Visitation Vi indhenter de nødvendige oplysninger om borgerens situation i dialog med borgeren. Ved første henvendelse indhentes altid øjenlægeoplysninger senere kun efter behov. Andre relevante oplysninger om f.eks. hørelsen, optik og synsprøve, foretaget ved lokal optiker, indhentes efter behov. Den sagsansvarlige visiterer til ydelsen. - Procedure Borgeren modtager ved henvendelse indenfor 14 dage en kvitteringsskrivelse med angivelse af tidsfrist for igangsættelse af undervisning (normalt 2 måneder). Ansøgningen opprioriteres, hvis borgeren har fået en pludselig forværring af synet.

5 Undervisningsforløbet er individuelt/små grupper. Borgeren orienteres om undervisningsforløbets forventede omfang. Hvis tidsfristen ikke kan overholdes, orienteres borgeren herom indenfor tidsfristen. Udredning (afdækning og analyse) - Afdækning Med baggrund i de indsamlede oplysninger og i dialog med borgeren afdækkes: Borgerens forventninger Borgerens ressourcer og nedsatte funktionsevne Behov for inddragelse af andre fagområder Efter behov anvendes ICF skema i forbindelse med afdækningen - Analyse Med baggrund i afdækningen formulerer underviseren i dialog med borgeren: Borgerens behov for individuelt tilrettelagt kompenserende undervisning i relation til borgerens ressourcer og nedsatte funktionsevne Handlingsplan med foranstaltningsforslag herunder eventuel henvisning til anden ydelse Mål for ydelsen Målet for den kompenserende undervisning i mobility og ADL er individuelt og udarbejdes i dialog med borgeren Målformuleringen indgår i undervisningsplanen, der indeholder angivelse af mål på kort og på langt sigt Målformuleringen skal indeholde en vurdering af det forventede tidsforbrug for opfyldelse af målene Målene skal indeholde oplysninger om, hvad borgeren kan forvente at opnå med hensyn til funktionsevne efter endt undervisningsforløb i relation til aktivitet og deltagelse i dagligdagen Ydelsen - Ydelsens art: Underviseren udarbejder i samarbejde med borgeren en plan for undervisningsforløbet med fastlæggelse af behov, kompensationsmuligheder m.m. Undervisning i mobility kan omfatte et eller flere af områderne: Ledsageteknik (færden med seende ledsager), brug af markeringsstok, ruteindlæring og i samarbejde med førerhundeordningen specialrådgivning omkring brug af førerhund Undervisning i ADL kan omfatte et eller flere af områderne: Teknikker i forbindelse med køkkenarbejde, telefonering, rengøring, indkøb, belysning, syning og afmærkning Efter behov foretages en hjælpemiddelafprøvning, og der laves indstilling om hjælpemidler til kommunal afgørelse - Ydelsens omfang: Undervisning prioriteres op i forhold til andre opgaver i synsområdet Behov for mobility og vanskeligheder ved telefonering går forud for anden undervisning

6 Der revisiteres, når det vurderes, at der fortsat kan opnås væsentlig kompensation for den nedsatte funktionsevne - Dokumentation: Der udarbejdes i samarbejde med borgeren en individuel undervisningsplan Evaluering og justering af mål foregår ved samtale med borgeren midtvejs i undervisningsforløbet og ved undervisningens ophør og skal fremgå af journalen Underviseren udarbejder en afsluttende evaluering af undervisningsforløbet med angivelse af målopfyldelse og evt. med angivelse af mulighed for revisitering Evalueringsmetode/procedure Evaluering af undervisningsforløbet sker i samarbejde med borgeren ved samtale umiddelbart efter undervisningsforløbets ophør Evalueringen skal indeholde en vurdering af målopfyldelsen og skal fremgå af journalen skriftligt

7 3 Specialrådgivning og specialundervisning til voksne blinde og svagsynede (særligt IT-udstyr) Målgruppe Svagsynede og blinde borgere, der på grund af væsentligt nedsat syn har behov for udredning og specialrådgivning af særligt IT-udstyr som kompenserende hjælpemiddel/forbrugsgode samt kompenserende undervisning for nedsat læse-/skrivefunktion. Formål Specialrådgivningen skal anvise løsnings- og kompensationsmuligheder for borgeren At borgeren skal blive i stand til at anvende IT-udstyr som kompenserende hjælpemiddel til kommunikation At borgeren får afklaret sit behov for kompenserende undervisning At borgeren opnår optimale muligheder for aktivitet og deltagelse. Lovgrundlag Serviceloven 12, 112 og 113 samt Lov om specialundervisning for voksne Forudsætning for ydelsen Specialrådgivningen ydes af IKT-konsulent med specialviden på svagsyns-/blindeområdet og kompenserende IT-udstyr At borgeren besidder almindelige færdigheder i betjening af PC. Henvisning og visitation - Henvisning Borgeren henvender sig telefonisk eller skriftligt via ansøgningsskema, eller der kan ske henvisning fra pårørende eller fagpersoner som f.eks. øjenlæge, optiker eller sagsbehandlende terapeut. Ydelsen kan også iværksættes som led i eller følge af et kompenserende undervisningsforløb. Henvisningen behandles i synsteamet af IKT-konsulent. - Visitation Vi indhenter de nødvendige oplysninger om borgerens situation i dialog med borgeren. Ved første henvendelse indhentes altid øjenlægeoplysninger senere kun efter behov. Andre relevante oplysninger om f.eks. hørelsen, optik og synsprøve, foretaget ved lokal optiker, indhentes efter behov. Den sagsansvarlige visiterer til ydelsen. - Procedure Borgeren modtager ved henvendelse indenfor 14 dage en kvitteringsskrivelse med angivelse af tidsfrist for igangsættelse af afprøvning (normalt 2 måneder). Ansøgningen opprioriteres, hvis borgeren har fået en pludselig forværring af synet. Borgeren kan forvente en sagsbehandlingstid på ca. 2 måneder fra afprøvningens/ydelsens start. Hvis tidsfristen ikke kan overholdes, orienteres borgeren herom indenfor tidsfristen. Hvis borgeren modtager et kompenserende undervisningstilbud, iværksættes ydelsen i umiddelbar tilknytning hertil.

8 Udredning (afdækning og analyse) - Afdækning Med baggrund i de indsamlede oplysninger og i dialog med borgeren afdækkes: Borgerens forventninger til kommunikationsfærdigheder Borgerens ressourcer og funktionsevne indenfor aktivitet og deltagelse i kommunikation i hverdagen Borgerens behov for og evne til at anvende IT-hjælpemidler til kommunikation Borgerens samlede forudsætninger for rehabilitering Borgerens behov for individuel tilrettelagt kompenserende undervisning Behov for inddragelse af andre fagområder Efter behov anvendes ICF skema i forbindelse med afdækningen. - Analyse Vi vurderer mulige løsninger, der kan kompensere for synsnedsættelsen i forhold til borgerens ønske til kommunikation og aktivitet og deltagelse i dagligdagen I dialog med borgeren udarbejdes herefter handlingsplan for det videre forløb. Mål for ydelsen Det generelle mål er, at borgeren bliver i stand til at kommunikere skriftligt og læse skriftlig kommunikation samt evt. kunne deltage i et undervisningsforløb Det konkrete mål formuleres i dialog med borgeren og skal indeholde målet for anvendelse af skriftsprog relateret til medie og målet for læsning relateret til medie. Ydelsen - Ydelsens art Vi modtager ansøgning fra borger og udsender kvitteringsbrev Vi indhenter de nødvendige oplysninger og visiterer til ydelsen Uddybende samtale med borger Vi foretager afprøvning af bedst egnet IT-udstyr I afprøvningsperioden kan evt. udlånes IT-udstyr i forbindelse med undervisning Evt. opfølgning og teknisk bistand i afprøvningsperioden Samlet vurdering af rehabiliteringsmuligheder Opstilling af individuelle mål Udarbejdelse af skriftlig anvisning på løsningsmuligheder Individuel tilpasning af udstyr Instruktion/undervisning i brug af udstyr Der foretages en samlet vurdering, og resultatet af forløbet sendes til kommunen, der træffer en afgørelse. - Ydelsens omfang og dokumentation Uddybende samtale varighed 1-2 timer Afprøvning af egnet udstyr varighed 1-2 timer Der udarbejdes notat med oplistning af muligt produktvalg

9 Den efterfølgende instruktion/undervisning er individuelt tilrettelagt og afvikles som hovedregel i blokke af 10 timers varighed Den forventede sagsbehandlingstid er indenfor 3 måneder. Tiden er afhængig af, om der udlånes udstyr til afprøvning og/eller instruktion/undervisning Der foretages en samlet skriftlig vurdering af de indsamlede oplysninger og afprøvningens/undervisningens forløb Vurderingen sendes til borgerens hjemkommune, som træffer en afgørelse. Evalueringsmetode/procedure Evaluering af forløbet ved afprøvning af IT-udstyr eller undervisning sker i samarbejde med borgeren ved samtale med den sagsansvarlige umiddelbart efter afslutningen af forløbet. Evalueringen skal indeholde en vurdering af målopfyldelsen og skal fremgå af journalen skriftligt.

10 4 Specialrådgivning til småbørn med synshandicap Målgruppe Småbørn fra 0 6 år, der er tilmeldt Synsregistret ved Kennedy Centret Statens Øjenklinik Familierne Dag- og døgninstitutioner samt dagpleje Pædagogisk- Psykologisk Rådgivning Kommunernes handicapafsnit. Konsulenten følger denne gruppe børn gennem opvæksten indtil skolestart. Der er således tale om et vejledningsforløb, der strækker sig over 6 7 års samarbejde med de personer, der indgår omkring barnet. Formål At give barnet mulighed for at udvikle sig og trives i overensstemmelse med sine egne ressourcer og muligheder At gøre institutionstilbud tilgængelige, og at barnet kan profitere af disse og være en del af det sociale miljø i tilbuddet At familie og institutionspersonale får bedre mulighed for at varetage omsorg, udvikling og læring i forhold til barnet med synshandicap At skabe rummelighed for det synshandicappede barn samt inklusionsvilje i barnets omgivelser. Lovgrundlag Lov om social service 11 stk. 3 vedrørende specialrådgivning Lov om social service 153 stk. 4 vedrørende registrering i Synsregister og videregivelse af oplysninger til og fra Kennedy Centret Lov om folkeskolen 4: Specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke er begyndt skolegangen. Forudsætning for ydelsen Specialrådgivningen varetages af konsulent med pædagogisk grunduddannelse og praksiserfaring fra arbejde på specialskoler eller i børneinstitutioner. Grunduddannelsen er suppleret med efteruddannelse indenfor synshandicap og specialpædagogik Konsulentens indsats i forhold til barnets udvikling og trivsel hviler på et bredt tværfagligt samarbejde med familien og de fagpersoner, der indgår omkring barnet (daginstitutionspersonale, PPR, sundhedsplejersker m.fl.) Konsulenten indgår i et netværk med andre konsulenter i landet både for at sikre vidensdeling og vidensudvikling, men også for i samarbejde at varetage opgaver som f. eks. efteruddannelse af personale fra institutioner og arrangementer for børn.

11 Henvisning og visitation - Henvisning Henvisning til konsulenten sker oftest fra Synsregistret ved Statens Øjenklinik. Alle børn mellem 0 og 18 år med en synsstyrke på 6/18 (0,3) eller derunder eller med en synsfeltsindskrænkning til 20 grader eller derunder registreres i Synsregistret Henvisning kan også ske fra PPR, sundhedsplejerske, dagpleje/daginstitution eller andre, som har kontakt med barnet. Hvis der er mistanke om, at en synsnedsættelse kan påvirke barnets udvikling og trivsel, kan konsulenten medvirke i en udredningsfase Der indhentes supplerende oplysninger fra egen øjenlæge, øjenafdeling på sygehus, pædiatrisk afdeling, PPR m.fl. efter behov. - Visitation Henvisningen medfører, at konsulenten kontakter barnets forældre Ventetiden for denne henvendelse er højst 14 dage. - Procedure Forældrene får ved registrering i Synsregistret tilbud om rådgivning og vejledning fra småbørnskonsulenten Det videre forløb aftales mellem forældre og konsulent herunder om kontakt til dagpleje/daginstitution Statens Øjenklinik fremsender alle relevante oplysninger. Udredning (afdækning og analyse) - Afdækning/analyse: Det langvarige samarbejde med familie og institutionstilbud giver konsulenten et stort kendskab til: Barnets øjensygdom Barn og familie samt deres behov og ressourcer Det konkrete institutionstilbud. Afdækning sker gennem kontinuerlig kontakt, samtale, observationer, afprøvning samt tværfagligt samarbejde. Barnets ressourcer og behov vurderes på baggrund af indsamlede oplysninger i dialog med forældrene og eventuelt personale omkring barnet. Den samlede vurdering af barnets potentialer danner baggrund for iværksættelse af individuelle tiltag på forskellige tidspunkter i barnets udvikling. Disse tiltag og foranstaltninger aftales i samarbejde med forældrene og det personale/netværk, som er omkring barnet. Mål for ydelsen Målene er individuelle og formuleres i samarbejde med forældrene og de involverede samarbejdspartnere Målene tager udgangspunkt i barnets aktuelle udviklingsniveau Målene skal betragtes som delmål i forhold til barnets generelle udvikling Målene revurderes løbende i samarbejde med forældrene og de involverede samarbejdspartnere

12 Målsætningsarbejdet varer frem til skolestart. Ydelsen - Ydelsens art Småbørnskonsulenten har et mangeårigt og tæt samarbejde med forældrene og de fagpersoner, der omgiver barnet. Rådgivning og vejledning har sit fokus på følgende områder: Barnets ressourcer og trivsel generelt Barnets synsspecifikke vanskeligheder samt de særlige forhold, der tilgodeser disse Barnets synsfunktion i forskellige situationer Forældrenes trivsel og mestring af synshandicappet Rådgivning om indretning af det fysiske miljø Rådgivning om anskaffelse og anvendelse af særligt udstyr Kurser til forældre og pædagogisk personale Udmåling og afprøvning af optik i samarbejde med optiker på Optikerhøjskolen Belysning i forhold til synshandicappet Anvendelse af tekniske hjælpemidler Legetøj og stimulerende aktiviteter i samarbejde med andre fagpersoner Netværksgrupper og forældreforeninger Lovgivning Anbefaling til kommuner og institutioner Deltagelse i tværfaglige møder med instanser, der er involverede i barnets situation. Ved skolestart udvides det tværfaglige samarbejde mellem småbørnskonsulent og skolekonsulent med henblik på at sikre en optimal overgang fra hjem/institution til skole. Inddragelse af andre fagområder vurderes og iværksættes efter behov og i overensstemmelse med forældrenes samtykke. Rådgivning og vejledning sker ved aftalte besøg i hjemmet, i institution samt ved telefonisk kontakt. - Ydelsens omfang: Vejledningen er altid individuelt tilrettelagt i forhold til barnets synshandicap m.v. og vil derfor variere i form og omfang. Ydelsens varighed går frem til skolestart. Form og omfang vil være af skiftende karakter i forhold til de individuelle behov Ved institutionsskift og ved overgang fra hjem til institution vil der være behov for en øget intensitet i vejledningen. - Dokumentation Der aftales individuel udviklings- og læreplan sammen med forældre og relevante samarbejdspartnere. Planen indeholder aftaler om forløb, hvor tiltag iværksættes, tovholderfunktion, tidsfrister og ressourceforbrug. Dokumentation foreligger i form af: Notater i arbejdsjournal samt tværfaglig korrespondance Status- og udviklingsbeskrivelser Anbefalinger til sagsbehandlende myndigheder.

13 Opfølgning på ydelsen/evaluering af resultater Vurdering og justering af ydelsen foregår løbende ved de tilbagevendende kontakter med barnet og forældre/professionelle. Der vil især være fokus på: Hvilken udvikling og hvilke tiltag er mulige/realistiske Tidsfrister og eventuelle ressourcemæssige konsekvenser Hvem er procesansvarlig/tovholder Omfang af tværfagligt samarbejde Anvendelse af pædagogisk/psykologiske udviklingsbeskrivelser i forhold til revurdering af barnets udvikling og trivsel. Hensigtsmæssige tidspunkter for vurdering af barnet vil være ved optagelse i Synsregistret, ved institutionsstart samt ved overgang til skolevejledning. Der følges desuden op på ydelsen i forhold til de formulerede mål for rådgivningen og effekten i forhold til udvikling og læring. Evalueringen skal fremgå af journalen skriftligt.

14 5 Specialrådgivning til skolebørn med synshandicap Målgruppe Børn i den undervisningspligtige alder, der er tilmeldt Synsregistret ved Kennedy Centret Statens Øjenklinik Skolerne og skolefritidsordningerne Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning Familierne Dag- og døgninstitutionerne Kommunernes handicapafsnit Jobcentre UU-Centre. Konsulenten følger eleverne gennem hele skoleforløbet. Der er således tale om et 10 årigt samarbejde med eleven, familien og de personer, der indgår omkring eleven. Formål At rådgive læreren i forhold til undervisningen af en elev med synshandicap At eleven skal sættes i stand til at kunne indgå i og profitere af undervisningen At eleven bliver en del af det sociale miljø i klassen og på skolen, og at klassen/skolen bliver i stand til at rumme eleven At eleven lærer at kompensere for de vanskeligheder, som synsnedsættelsen medfører, og derved får det bedst mulige faglige udbytte af undervisningen Lovgrundlag Lov om folkeskolen 21: Specialpædagogisk bistand til børn og unge under 18 år Lov om Social Service 11 stk. 3 vedrørende specialrådgivning Lov om Social Service 153 stk. 4 vedrørende registrering i Synsregister og videregivelse af oplysninger til og fra Kennedy Centret Forudsætning for ydelsen Konsulenten er læreruddannet og har praksiserfaring fra undervisning i folkeskolen. Grunduddannelsen er suppleret med efteruddannelse indenfor synshandicap og specialpædagogik Konsulentens indsats overfor eleven og elevens undervisning hviler på et bredt tværfagligt samarbejde med familien og de fagpersoner, der indgår omkring elevens undervisning Konsulenten indgår i et netværk med andre konsulenter i landet både for at sikre vidensdeling og vidensudvikling, men også for i samarbejde at varetage opgaver som f.eks. efteruddannelse af lærere og arrangementer for børn Henvisning og visitation - Henvisning Henvisning til konsulenten sker oftest fra Synsregistret ved Statens Øjenklinik. Alle børn mellem 0 og 18 år med en synsstyrke på 6/18 (0,3) eller derunder eller med en synsfeltsindskrænkning til 20 grader eller derunder registreres i Synsregistret.

15 Henvisning kan også ske fra PPR, skolen, familien eller andre, som har kontakt med barnet. Hvis der er mistanke om, at synsnedsættelsen kan påvirke elevens undervisningssituation, kan skolekonsulenten medvirke i en udredningsfase. Der indhentes supplerende oplysninger fra egen øjenlæge, PPR med flere efter behov - Visitation Henvisningen medfører, at skolekonsulenten kontakter elevens forældre Ventetiden for denne henvendelse er højst 14 dage - Procedure Det videre forløb aftales mellem forældre og konsulent herunder om kontakt til skolen Forældrene tilbydes ved registrering i Synsregistret tilbud om rådgivning og vejledning fra skolekonsulenten Statens Øjenklinik fremsender alle relevante oplysninger Udredning (afdækning og analyse) Det langvarige forløb med familie og skole giver et tæt kendskab til: Elevens øjensygdom Elevens kognitive og fysiske muligheder for at kunne indgå i undervisningen Det konkrete undervisningstilbud Gennem samtale med eleven, lærere, forældre, ved egne observationer, gennem læsning af journalmateriale fra øjenlæge og PPR afdækker skolekonsulenten problemstillingen og kommer med mulige foranstaltningsforslag. Mål for ydelsen Skolen er ansvarlig for undervisningen af eleven. Målene for de enkelte kontakter skal ses som delmål i forhold til det overordnede undervisningstilbud til eleven Målene udarbejdes i samarbejde med elev/lærere/ppr/forældre/professionelle i øvrigt Målene revurderes løbende (ved de tilbagevendende kontakter) Ydelsen - Ydelsens art Skolekonsulenten indgår i et mangeårigt samarbejde med eleverne og deres netværk. Formålet er blandt andet, at undervisningen bliver tilgængelig for eleven, og at barnet/den unge trives i fritiden med den nedsatte synsfunktion. Skolekonsulenten får herved et nært kendskab til eleven og undervisningen, og hvordan eleven indgår i undervisningen. Skolekonsulenten yder rådgivning og vejledning i forhold til: Konkrete tiltag: Særlige undervisningsmaterialer Tekniske hjælpemidler Udmåling og afprøvning af optik i samarbejde med optiker på Optikerhøjskolen Ekstra timer Efteruddannelse af personale

16 Konkrete råd og forslag, der relaterer sig til den konkrete undervisning Konkrete råd og forslag, der vedrører de fysiske omgivelser i skolen og skolefritidsordningen Langsigtede mål: Udvikling af lærerens forudsætninger for at analysere og forstå problemstillinger, der er en følge af elevens synshandicap At sætte læreren i stand til at gå bagom de konkrete problemstillinger og iagttage og beskrive aspekter, der ligger til grund for de problemer, der iagttages. Problemstillingernes art er både elevens samspil med klassekammerater og elevens deltagelse i og udbytte af undervisningen herunder er især udvikling af en tilstrækkelig læsekompetence. Rådgivningen og vejledningen foregår ved besøg i hjemmet, på skolen eller ved telefonisk kontakt. Ydelsen omfatter efter behov personerne omkring den enkelte elev i forbindelse med skole, skolefritidsordning eller fritidsaktiviteter. Ved skolestart udvides det tværfaglige samarbejde mellem småbørnskonsulenten og skolekonsulenten med henblik på at sikre en optimal overgang fra hjem til skole. - Ydelsens omfang Ydelsen strækker sig over hele elevens skoleforløb. Der er tale om tilbagevendende kontakter efter behov. - Dokumentation Dokumentation foreligger i form af: Notater i arbejdsjournal samt løbende orientering til skoler/ppr Anbefalinger til sagsbehandlende myndigheder Tværfaglig korrespondance Opfølgning på ydelsen/evaluering af resultater Vurdering og justering af ydelsen foregår løbende ved de tilbagevendende kontakter med professionelle/forældre. Der vil være fokus på: Relevante og mulige løsninger Ressourcemæssige konsekvenser Ansvarsfordeling Omfang af det tværfaglige samarbejde Hensigtsmæssige tidspunkter for vurdering af barnet vil være ved skolestart, på mellemtrinnet og ved udskoling Der følges desuden op på ydelsen i forhold til de formulerede mål for rådgivningen og effekten i forhold til udvikling og læring. Evalueringen skal fremgå af journalen skriftligt.

Kvalitetsstandarder på høreområdet 2013

Kvalitetsstandarder på høreområdet 2013 Kvalitetsstandarder på høreområdet 2013 Høreapparater undervisning - instruktion Hovedområde Høreapparater undervisning instruktion Hvad er ydelsens lovgrundlag? Ydelsestype Lov om Social Service 112 Høreapparater

Læs mere

Tilbud til børn med synsnedsættelser

Tilbud til børn med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med synsnedsættelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv.

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? På Kommunikationscentret møder

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 6 syn og hørelse

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 6 syn og hørelse Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 6 syn og hørelse Indhold Beskrivelse af ydelser på synsområdet... 2 1 Afprøvning af hjælpemidler og forbrugsgoder til svagsynede og blinde...

Læs mere

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE Synsafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION Center for Kommunikation drives af Herning Kommune, og er et tilbud til borgere i Lemvig Kommune, Struer

Læs mere

Samarbejdsaftale 2015 Kommunikationssamarbejde Midt

Samarbejdsaftale 2015 Kommunikationssamarbejde Midt 1 of 26 Samarbejdsaftale 2015 Kommunikationssamarbejde Midt 1. Fælleskommunalt samarbejde på kommunikationsområdet Ved denne aftale indgår Syddjurs Kommune, Norddjurs Kommune, Favrskov Kommune og Randers

Læs mere

Tilbud til voksne med synsnedsættelser

Tilbud til voksne med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til voksne med synsnedsættelser 1 2 Hvem er vi? Synsafdelingen består af syv synskonsulenter og to optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område

Læs mere

Hvem henvender vi os til?

Hvem henvender vi os til? 1 Hvem er vi? SYN Synsafdelingen består af 5 synskonsulenter og 2 optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område samt special og svagsynsoptiske område. Hvem henvender vi os

Læs mere

Synscentralen Vordingborg

Synscentralen Vordingborg Synscentralen Vordingborg Januar 2014 Servicedeklaration: Synscentralen er et tilbud til alle blinde og svagsynede borgere i kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg. Synscentralen

Læs mere

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted.

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. Centret yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder

Læs mere

Synscentralen Vordingborg Ydelseskatalog

Synscentralen Vordingborg Ydelseskatalog Synscentralen Vordingborg Ydelseskatalog Blinde og svagsynede børn og unge 0 18+ år Ethvert barn, der konstateres at være blind eller svagsynet efter en bestemt definition (visus = 6/18 eller tilsvarende)

Læs mere

Samarbejdsaftale 2015 Kommunikationssamarbejde Midt

Samarbejdsaftale 2015 Kommunikationssamarbejde Midt Samarbejdsaftale 2015 Kommunikationssamarbejde Midt 1. Fælleskommunalt samarbejde på kommunikationsområdet Ved denne aftale indgår Syddjurs Kommune, Norddjurs Kommune, Favrskov Kommune og Randers Kommune

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Funktionsnedsættelser og erhverv

Funktionsnedsættelser og erhverv Specialrådgivning erhverv Specialrådgivning om kompensation på arbejdspladsen CKHM er et regionalt videns og kompetencecenter for borgere med nedsat funktionsevne samt fagpersoner i kommunerne og på regionens

Læs mere

Indhold. Indledning... 4

Indhold. Indledning... 4 2 Indhold Indledning... 4 Udredninger på børneområdet... 7 105 Udredning af synsnedsættelse hos børn... 7 101-106 Udredning af behov for kommunikationshjælpemidler til børn... 8 Børn med synsvanskeligheder...

Læs mere

Indhold. Indledning 4

Indhold. Indledning 4 2 Indledning 4 Udredninger på børneområdet... 6 105 Udredning af synsnedsættelse hos børn... 6 101-106 Udredning af behov for kommunikationshjælpemidler til børn... 7 Børn med synsvanskeligheder... 8 Basispakker...

Læs mere

Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Socialt Lederforum oktober

Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Socialt Lederforum oktober Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse Socialt Lederforum - 11. oktober 2012 1 Synscenter Refsnæs - Målgruppe Synscenter Refsnæs er det landsdækkende tilbud

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

Synshjælpemidler til svagtseende (briller, linser og lup)

Synshjælpemidler til svagtseende (briller, linser og lup) Synshjælpemidler til svagtseende (briller, linser og lup) Af Kirsten Lau Baggesen, speciallæge i øjensygdomme 52 Hvornår er man svagsynet? Man er svagsynet, når man - trods en rigtig tilpasset brille -

Læs mere

Specialrådgivning i forhold til arbejdsmarked og synsnedsættelse

Specialrådgivning i forhold til arbejdsmarked og synsnedsættelse Information Specialrådgivning i forhold til arbejdsmarked og synsnedsættelse CKV Synsrådgivningen Synsrådgivningen tilbyder rådgivning i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 74, 76 og Lov om

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Nedsat funktionsevne i uddannelse

Nedsat funktionsevne i uddannelse Specialrådgivning Specialrådgivning vedr. unge og voksne med nedsat funktionsevne i uddannelse CKHM CKHM er et regionalt videns og kompetencecenter for borgere med nedsat funktionsevne samt fagpersoner

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen.

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. I medfør af 15, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om

Læs mere

Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013 Acadre

Læs mere

Bliv god til punktskrift

Bliv god til punktskrift Bliv god til punktskrift Der sammensættes et individuelt koncentreret forløb som sætter fokus på at løfte punktkompetencer hos eleven, og herved får eleven bedre muligheder for at deltage i undervisning

Læs mere

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg CKU Skive-Viborg Arvikavej 1-5 7800 Skive Rosenstræde 6 8800 Viborg Tel: 9915 7600 cku@skivekommune.dk www.ckusv.dk Indhold

Læs mere

Indhold. Indledning... 4

Indhold. Indledning... 4 2 Indledning... 4 Udredninger på børneområdet... 6 105 Udredning af synsnedsættelse hos børn... 6 102 Udredning af behov for talepædagogisk specialrådgivning til småbørn... 7 101-106 Udredning af behov

Læs mere

Ydelseskatalog. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) tlf. 70 25 04 22 email: lv.hmc@aarhus.dk. tlf. 70 25 04 22 email: bina@aarhus.

Ydelseskatalog. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) tlf. 70 25 04 22 email: lv.hmc@aarhus.dk. tlf. 70 25 04 22 email: bina@aarhus. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) skatalog CSH består af: Afdelingsleder: Afdelingsleder: Hjemmeside: Email: Adresse: Syn, Mobilitet og Kommunikation Lisbeth Valum tlf. 70 25 04 22 email: lv.hmc@aarhus.dk

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. for kkompenserende specialundervisning for voksne

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. for kkompenserende specialundervisning for voksne Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for kkompenserende specialundervisning for voksne 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lovgivningen...3 3. Målgrupper...4 4. Formål...4 5. Sagsbehandling og

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap vi hjælper jer på vej Specialrådgivning familie rådgivning Esbjerg Kommunes Logo Børn & Kultur November 2011 1 Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: GM,JK,JH Dato: 21.november 2011 Sagsid.: bojoha Version nr.: 1 Sundhedsudvalget 17.oktober 2011 Kvalitetsstandard for: Navn Institutionen

Læs mere

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning I det følgende opridses, hvad de forskellige lovgivninger på børne-, unge- og familieområdet siger om åben anonym rådgivning, og hvad lovgivningen

Læs mere

INDHOLD. Rød = Udgår, men kan tilkøbes

INDHOLD. Rød = Udgår, men kan tilkøbes SYNSAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD S 1 Rådgivning og vejledning af borgere over 18 år, der har en alvorlig synsnedsættelse... 3 S 2 Rådgivning og vejledning samt specialrådgivning for borgere med

Læs mere

Lov om specialundervisning

Lov om specialundervisning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål At afhjælpe eller begrænse virkningerne af deltagernes handicap (kompenserende specialundervisning).

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE Hvad er THS? CSK Center for specialundervisning og kommunikation Haderslev Tale THS er en forkortelse for Tale Høre Syn CSK er et fælles center, der rummer STU, Særlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: GM,JK,JH Dato: 31.oktober 2011 Sagsid.: bojoha Version nr.: 1 Sundhedsudvalget 17.oktober 2011 Kvalitetsstandard for: Navn Institutionen

Læs mere

Kurser på Synscenter Refsnæs. Udredning og Specialrådgivning

Kurser på Synscenter Refsnæs. Udredning og Specialrådgivning Kurser på Synscenter Refsnæs Udredning og Specialrådgivning Efterår 2016 Synscenter Refsnæs 2016 Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for børn med synsnedsættelse, deres forældre og professionelle,

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år LEVs børneterapeuter - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år Det er en skelsættende begivenhed at få et udviklingshæmmet barn. For mange forældre betyder det en voldsom ændring

Læs mere

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år Center for Kommunikation Center for Kommunikation BØRNETEAM Hvem er vi Center for Kommunikation er en specialinstitution med Herning Kommune som driftsherre, og vi

Læs mere

Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116

Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116 Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116 1 Hvem kan få en boligindretning Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om boligindretning Sagsforløb

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet?

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? af PETER LEBECH forstander SYNSCENTRaLEN, VORDINGBORG Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? Det er en dyb personlig krise helt eller delvist at miste synet uanset alder. Denne artikel kan måske hjælpe

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse SPECIALPÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal kunne håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Kurser 2012 / 2013. Synsrådgivningen. Undervisningstilbud til voksne med synshandicap. Center for Specialundervisning.

Kurser 2012 / 2013. Synsrådgivningen. Undervisningstilbud til voksne med synshandicap. Center for Specialundervisning. CSU-Slagelse, Center for Specialundervisning yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder Voksne med hørevanskeligheder Voksne med kognitive vanskeligheder som følge af

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere STU på Synscenter Refsnæs For unge blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse Et STU-tilbud med syn på side 3 Formålet

Læs mere

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Døvblindekonsulenter Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Til kommunale rådgivere, sagsbehandlere og andre professionelle Hvem er døvblindekonsulenterne? Døvblindekonsulenterne

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn.

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Kvalitetsstandard Område Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 120.

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

SYNSOMRÅDET Odense 2014

SYNSOMRÅDET Odense 2014 SYNSOMRÅDET Odense 2014 Synsafdelingen Voksne Synsafdelingens brugere er først og fremmest borgere, der har en varig øjenlidelse og ser mindre end 6/18 målt på det bedste øje med den bedste optik, eller

Læs mere

Mål og organisation Sigtemål Kommunemapper Målgruppevurdering Hurtig sagsbehandling Dokumentation og andet

Mål og organisation Sigtemål Kommunemapper Målgruppevurdering Hurtig sagsbehandling Dokumentation og andet Mål og organisation Sigtemål Borgerens behov afhjælpes bedst og billigst og hurtigst muligt: Tid er også en del af den brugeroplevede kvalitet Udgangspunktet for indsatsen er det behov, som borgeren beder

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS 2017-2021 Synscenter Refsnæs - Ydelser under KaS Generelt Synscenter Refsnæs er jf. indgået aftale med Socialstyrelsen forpligtiget til at levere ydelser vedr. målgruppen

Læs mere

Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus

Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus Årsrapport 2014 Syn Børne-/ungeområdet Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) er et specialiseret center i Aarhus kommune, som leverer ydelser til Aarhus kommune

Læs mere

Konsultativ støtte til elever og skoler

Konsultativ støtte til elever og skoler Konsultativ støtte til elever og skoler Et tilbud fra Specialpædagogisk Afdeling til skolerne i Middelfart Kommune Hjælp til lærere, klasser og elever Hvor der er brug for ideer til nye handlemuligheder

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Servicedeklaration for Børneskolen, Filadelfia 2015

Servicedeklaration for Børneskolen, Filadelfia 2015 Praktiske oplysninger Dr. Sellsvej 23, 4293 Dianalund Tlf.: 58 27 12 30 Daglig leder: Jesper Thor Olsen Hjemmeside: www.boerneskolen.dk E-mail: boerneskolen@filadelfia.dk Servicedeklaration for Børneskolen,

Læs mere

LANDSFORENINGEN AF FORÆLDRE TIL BLINDE OG SVAGSYNEDE

LANDSFORENINGEN AF FORÆLDRE TIL BLINDE OG SVAGSYNEDE Sammenhængskraft - Flere nye resultater for synshandicappede børn og unge LANDSFORENINGEN AF FORÆLDRE TIL BLINDE OG SVAGSYNEDE Claus Sørensen, Havbovej 28, 2665 Vallensbæk Strand. Tlf. 5081 8048 formand@lfbs.dk

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Udkast til kontrakt 2009. Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer med tale-, høre-, syns- og mobilitetsvanskeligheder

Udkast til kontrakt 2009. Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer med tale-, høre-, syns- og mobilitetsvanskeligheder Region Syddanmark 8. september 2008 Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Rytterkasernen 17, 5000 Odense C. Udkast til kontrakt 2009 Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer

Læs mere

Kontrakt Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer med tale-, høre-, syns- og mobilitetsvanskeligheder

Kontrakt Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer med tale-, høre-, syns- og mobilitetsvanskeligheder Region Syddanmark 05. oktober 2012 Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Rytterkasernen 17, 5000 Odense C. Kontrakt 2013 Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer med tale-, høre-,

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Lovgrundlag og baggrundsmateriale Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner udgivet af Ministeriet

Læs mere

Kompenserende specialundervisning for voksne

Kompenserende specialundervisning for voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Kompenserende specialundervisning for voksne Lov om specialundervisning for voksne. Lovbekendtgørelse nr.658 af 3.juli 2000 med efterfølgende

Læs mere

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: 1 1 of 6 2 of 6 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikrer vi igennem - En aktiv dialog indadtil og udadtil - Synlighed

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen BEK nr 356 af 24/04/2006 (Gældende) LBK Nr. 393 af 26/05/2005 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning Vejledning for kontaktpersoner Kolofon Titel: Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Læs mere

Institutionsprofil for Center for Syn og Kommunikation

Institutionsprofil for Center for Syn og Kommunikation Institutionsprofil for Center for Syn og Kommunikation September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Center for Syn og Kommunikation...3 2. Kapacitet...5 3. Personale og økonomi...5

Læs mere

Visitation januar 2016

Visitation januar 2016 Visitation januar 2016 Et historisk rids Skoleår Antal indstillinger Antal visitationer 2010/11 165 1 2011/12 189 1 Inklusionsressourcen omlægges delvist 2012/13 146 1 2013/14 135 1 Inklusionsressourcen

Læs mere

Ydelseskatalog for PPR: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Ydelseskatalog for PPR: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Ydelseskatalog for PPR: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1 Indledning Ydelseskataloget indeholder beskrivelser af Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings (PPR s) ydelser til og omkring børn og unge i alderen

Læs mere

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Udarbejdet af visitationsudvalget i 2012 Revideret nov. 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Notat vedrørende kontrakt 2013 mellem de fynske kommuner og Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (CRS)

Notat vedrørende kontrakt 2013 mellem de fynske kommuner og Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (CRS) Region Syddanmark 27. april 2012 Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Notat vedrørende kontrakt 2013 mellem de fynske kommuner og Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (CRS) 1. Indledning.

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

En god start på en ny begyndelse

En god start på en ny begyndelse En god start på en ny begyndelse Sådan finder du os Telefontid og tidsbestilling Ungdomstilbuddet Fax Tlf. 56 92 64 01 et alle hverdage Konsultation efter aftale samt onsdag Synsafdelingen alle hverdage

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde. Fjordskolen, Lysholm. Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO

ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde. Fjordskolen, Lysholm. Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde Fjordskolen, Lysholm Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO Skoleåret 2012/2013 1 Forord Lovgrundlag Lovgrundlaget for specialundervisning 1 foreskriver,

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov.

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov. Oplæg om DUKH Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning den 9. nov. 2016 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelser Ambulant flerfaglig genoptræning til

Læs mere

Synsafdelingens kurser 2015

Synsafdelingens kurser 2015 Synsafdelingens kurser 2015 Kursusoversigt - 2015 Kursus Navn: ipad - Begyndere ipad - Øvede At leve med stærk synsnedsættelse CCTV kursus Udvidet brug af Daisy-afspiller Datoer: 9. april 21. august 8.

Læs mere

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet.

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet. Åben træffetid (TT) Borgere, der efter afsluttet tilpasning af høreapparat oplever problemer med apparat eller øreprop. Borgere, der har behov for rådgivning og vejledning i forbindelse med hørenedsættelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv.

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv. Kvalitetsstandard: Kommunikation Målgruppe Målgruppen for tilbuddet er borgere over 18 år bosiddende i Norddjurs Kommune, der har behov for rådgivning, vejledning, hjælpemidler eller undervisning for at

Læs mere

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har OM INSTITUTTET IBOS har Danmarks højeste faglighed inden for rehabilitering og uddannelse af mennesker med nedsat syn og blindhed. Det sikrer en specialiseret og ICF-baseret hjælp til borgere, kommuner

Læs mere

At støtte borger/pårørende i at få rådgivning og vejledning.

At støtte borger/pårørende i at få rådgivning og vejledning. Indsatsområde: 1.1.2.2. Udredning og støtte til borgere med demens eller mistanke herom. Afdække behovet for udviklende, støttende og kompenserende indsatser således borgere med demens og borgere med en

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn.

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? I Kommunikationscentrets børneafdeling er vi specialister

Læs mere

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte.

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte. Det er væsentligt at fremhæve, at serviceniveauerne er retningsgivende, beslutninger skal bero på et individuelt skøn. Specialpædagogisk bistand til førskolebørn Specialinstitutioner til småbørn 0-6 årige,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 7 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2018 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere