SKITSEN UNDERSØGELSEN EKSPERIMENTET OG SØRØVERSNAK. Morten Cramer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKITSEN UNDERSØGELSEN EKSPERIMENTET OG SØRØVERSNAK. Morten Cramer"

Transkript

1

2 SKITSEN UNDERSØGELSEN EKSPERIMENTET OG SØRØVERSNAK Morten Cramer

3 INDHOLD 0.0 // Resume // Dansk // Engelsk // Introduktion til afhandlingen // Indledning - Fire in the head // Motivation - Fire in the ass // Problemformulering // Problemformuleringen i perspektiv // Afgrænsning af afhandlingens genstandsfelt // Empiri // Empiriske Valg // Alexander Muchenberger // Mødets klaviatur ,0 // Teori og metode // Donald A. Schön // Den Reflekterende Praktiker // Refleksion i handling // Problemformulering og problemløsning // Bill Buxton // Sketching User Experiences // Skitsens anatomi // Skitsens forudsætninger // Designprocessen // Methods of madness // To get the right analysis as well as get the analysis right // Analyse // Interview med Alexander Muchenberger // Passiv iagttager og aktiv deltager // Viden-i-handling, at se-som og at handle-som // Kig ind + Kig ud // Please Touch på Sculpture by the Sea // Det er ikke fri leg i sandkassen // Reflestion-i-handling // 3-D skitser på det stedspecifikke møbel // Det uventede på et uventet tidspukt på et uventet sted

4 4.0 // Analyse (fortsat) 4.4 // Problemformulering og problemløsning // Bureau Detours som platform // Den argumenterede drøm // Historien som drivkraft mod løsninger // Skitsen har en anatomi // Skitsen som intervention // Skitsens forudsætninger // Praktisering af børnetegning // Designprocessen // Produktudviklingsprocessen // Markedsføring // Frirum for udfoldelse // Divergering og konvergering // Methods of madness // Designmetoder // Sørøversprog // Perspektivering og refleksion // Alexander Muchenberger og Bureau Detours vil verden, men vil verden dem? // Do It Exotic Yourself // Læring i de institutionelle rammer // Tab for alt ikke lysten // Konklusion // It's not what you look at that matters - it's what you see // Mine to venner // Exciting times are ahead // Litteraturliste // Primær litteratur // Sekundær litteratur // Elektroniske medier // Elektroniske medier // Bilag // Bilag 1: Alexander Muchenberger interview // Bilag 2: Interview korrespondance // Bilag 3: Interview grid/spørgeguide // Bilag 4: To get the right analysis as well as get the analysis right

5 FOTOFORTEGNELSE Foto 1 // Vejarbejderskilt, Berlin Foto 2 // Alexander Muchenberger og e-shoppen Foto 3 // Den Reflekterende Praktiker af Donald A. Schön Foto 4 // Sketching User Experiences af Bill Buxton Foto 5 // Alexander Muchenberger i e-shoppen Foto 6 // 3D Skitse: Strandmøbel Foto 7 // Bureau Detours Foto 8 // USE - Urban Space Expander Foto 9 // Skitse: Skabelsen Foto 10 // Skitse: By Foto 11 // 3D Skitser: Strandmøbler Foto 12 // Beach probes Foto 13 // Skitse: Fabrik te kraak Foto 14 // Den stedspecifikke skovl Foto 15 // Netværk Foto 16 // Målgruppeundersøgelse Foto 17 // Eye-fuck FIGURFORTEGNELSE Figur 1 // A Sketch of a Dialogue with a Sketch Figur 2 // No Silos - Product Development Process Figur 3 // A View of the Funnel - Divergering og Konvergering

6 0.0 // RESUME 0.1 // DANSK SKITSEN, UNDERSØGELSEN, EKSPERIMENTET OG SØRØVERSNAK Afhandlingen tager livtag med den proces, hvor ideer afprøves og omsættes i skitser, undersøgelser og eksperimenter, og udkommer som design. Intentionen er, at foretage afsøgninger om skitsen, undersøgelsen og eksperimentet er kernekompetence og særkende for designerens måde, at bearbejde og realisere ide, i kontekst af en situation eller problemstilling. Er dette en forudsætning for at skabe nyt design? Afhandlingens fokus er på designprocessen, hvor 3-dimensionelle artefakter indgår, forholder eller relaterer sig i et krydsfelt mellem design, arkitektur og kunst. Skitsen opfattes som en repræsentation af en tanke, en ide, en fornemmelse eller måske en drøm. Undersøgelsen er en søgen, der udkommer i handlinger i form af afprøvninger eller tests. Eksperimentet er en udvidelse af undersøgelsen, hvor der åbnes op for det uventede og ukendte, både i handling og tanke. Udgangspunktet for en analyse finder et spor, ved at anvende to komponenter. Den ene er empirisk materiale i form af et møde, hvor udkommet er et kvalitativt interview og fotodokumentation med designer Alexander Muchenberger. Han er en del af den kulturskabende virksomhed Bureau Detours. Bureau Detours arbejder med social intervention i det offentlige rum. Det er er et kollektiv, der i nogen sammenhænge kalder sig designerkollektiv, og i andre kunstnerkollektiv eller arkitektkollektiv. Den anden komponent er teoretiske begreber og operationelle teser, der forener kreativ tænkning og praksiserfaring. Teorien finder et fundament i to bøger af henholdsvis Donald A. Schön og Bill Buxton. Her dannes det grundsyn, der gøres til et operationelt redskab, for at kunne filtrere empirien gennem en analyse. Schön har et teoretisk udgangspunkt for en udforskning af, hvordan professionelle tænker, når de arbejder. Buxton er praksisnær i en tilgang til design, tænkning og handling. De udvider i forening analysen, perspektivet og refleksionen over, hvordan ideer afprøves og omsættes i skitser, undersøgelser og eksperimenter i designprocesser. Skitser, undersøgelser og eksperimenter åbner for erkendelsesrum, som peger på muligheder for anderledes og uanede problemformuleringer til problemløsninger. Det handler om, at være opmærksom og modtagelig, for det uventede på uventede tidspunkter på uventede steder, og omsætte det til det håndgribelige og afprøvende i form af skitser, undersøgelser og eksperimenter - for derved, at muligheden for det nye design, kan opstå. 6

7 0.2 // ENGELSK THE SKETCH, THE INVESTIGATION, THE EXPERIMENT AND PIRATE TALK The dissertation grapples with the process that tests ideas and transforms these into drawings, investigations and experiments and eventually comes out as design. The intention is to examine the drawing; the investigation and the experiment are core competencies and characteristic of the designer s way of processing and realising an idea within a context or in relation to a particular problem. Is this a prerequisite for creating new design? The dissertation focuses on the design process involving or relating threedimensional artefacts in interplay between design, architecture and art. The drawing is perceived as representing an idea, a notion, or perhaps a dream. The investigation is an exploration which is expressed through actions in the form of tests or experiments. The experiment is an extension of the investigation and it embraces the unexpected and unknown in terms of action and idea. The starting point of an analysis finds a path by employing two components. One is empirical material in the form of an encounter where the outcome is a qualitative interview and photo documentation with designer Alexander Muchenberger. He is part of the culture creative company Bureau Detours. Bureau Detours works with social intervention within public spaces. It is a commune; sometimes the members refer to it as a designer commune, sometimes an artist or architect commune. The other component is theoretical concepts and operational thesis which combines creative thinking and practical experience. The theory builds on two books by Donald A. Schön and Bill Buxton, respectively. Within these a basic philosophy is formed which is turned into an operational tool for filtering empirical knowledge through analysis. Schön s starting point for exploring how professionals think while they work is theoretical. Buxton s approach to design, thinking and action is practice-oriented. Together, they expand the concept of analysis, perspective and reflection in terms of testing ideas and translating these into drawings, investigations and experiments in relation to design processes. Drawings, investigations and experiments open up new spaces of realisation that point to alternative and undiscovered ways of formulating constructs for problem solving. It is about being mindful of and receptive to the unexpected, at unexpected times and in unexpected places, and being able to translate the unexpected into something tangible and experimental in the form of drawings, investigations and experiments in order for the new design to potentially emerge. 7

8 1.0 // INTRODUKTION TIL AFHANDLINGEN 1.1 // INDLEDNING - FIRE IN THE HEAD Forsidefotoet fra Berlin, er et vejarbejdeskilt med et tag. Det er en billedliggørelse af udveksling mellem handling og tanke, og det er udgangspunktet for afhandlingens genstandsfelt. Der foregår en sansning som omsættes i udvekslinger mellem handlinger og tanke. Hvordan kan designeren formå, at omsætte denne interaktion, til nye bud på design, til den verden der kommer? Afhandlingen tager livtag med den proces, hvor ideer afprøves og omsættes i skitser, undersøgelser og eksperimenter, og udkommer som design. Designprocessen har noget drømmende, mystisk og fortryllende over sig. Hvad er det, der sker, når ideer omsættes til at blive virkelige og håndgribelige? Når dette lykkes, og vi er overvældet af designets udtryk. Når designeren selv skal sætte ord på denne proces, er det, som om ordet ikke har den kapacitet, der kan fange denne undfangelse af dette udtryk. Sproget rækker ikke til at kommunikere den uartikulerede proces af undfangelserne i rækker af forsøg - til at gøre det alment og forståeligt. Måske er det ikke blot et sprogligt problem, men også et identitetesproblem for designeren, ikke at kunne formulerer denne centrale kompetence? Designeren er i konkurrence i sit arbejdsfelt, og der er slagkraftige argumenter i, at kunne kommunikere for træffende valg i designet, der ikke har sine ståsteder i målbare argumenter, men i den uartikulerede proces. Design, designbegrebet og designprocessen er strakt ud, som en konsekvens af sin egen succes. Denne opmærksomhed skaber en tiltrækning fra mennesker med baggrund i alt andet end de klassiske designprofessioner med rod i designskolerne eller arkitektskolerne. Begrebet design bruges i mange, nye og anderledes sammenhænge end en klassisk forståelse fra ide til artefakt. Dette kalder på, at designeren bør forholde sig til, hvad der karakteriserer egne professionelle kompetencer, og derved også egen individuel identitet. I princippet kan afhandlingens udgangspunkt koges ned til en undren hos mig selv - over min egen tilgang og erfaring med at forstå og omsætte ideer til noget håndgribeligt. Samt til diskussioner, observationer og interaktion med andre designeres omgang med tanker og handlinger i designprocessen. 8

9 1.2 // MOTIVATION - FIRE IN THE ASS Eksperimenter, undersøgelser og skitser - Jeg er vild med dem! Jeg laver dem hver dag. Det er fra de små af slagsen, hvor jeg laver en rugbrødsmad, og prøver en kombination af hårdkogt æg, mayo med drys af peber, lidt karse på toppen - og et skud lakridspulver! Det er i min profession, keramik, hvor jeg i processer med skitser, undersøgelser og eksperimenter som arbejdsform og drivkraft - bearbejder tematiske problemstillinger gennem cyklusser af tanker og handlinger i vekselvirkning. Det er i mit arbejde som underviser på Designskolen Kolding, hvor jeg i kurser understøtter brugen af skitser, undersøgelser og eksperimenter, som redskab og arbejdsform, som studerende afprøver - for at afsøge en given eller selvvalgt ide eller problematik. Der er desuden en anden motivation, som også vedrører mit arbejde som underviser. Uddannelsen er under forandring i en proces med akademisering i struktur og i undervisningens indhold. Det er på mange måder positivt, men det har også en bekymrende konsekvens. Fokus på teori. Fokus på metodiske tilgange i designprocessen. Fokus på at forholde sig til et emne som et problem. Fokus på problemformulering og resultat. Fokus på studerendes skriftlige og mundtlige præsentationer. Dette fremmer en konceptuel eller tænkt tilgang. En tilgang med at skitse, undersøge og eksperimentere som drivkraften for at skabe udtryk, herunder grundlæggende kernekompetencer som almen og faglig funderet formgivning, materiale-, farve- og kompositionsforståelse. Dette peger på en levet, erfaret og faglig fundamental base at operere ud fra, og en del af denne base er en erfaret æstetisk stillingtagen. Dette bliver udfordret på sin position i designdannelsen. 1.3 // PROBLEMFORMULERING Afhandlingen er en undersøgelse om skitsen, undersøgelsen og eksperimentet er kernekompetencer og særkende for designerens måde at bearbejde og realisere ide i kontekst af en situation eller problemstilling. Er dette en forudsætning for at skabe nyt design? Afhandlingens fokusområder vil derfor være følgende: 1. En undersøgelse af skitsens, undersøgelsens og eksperimentets rolle, karakteristika og substans. 2. Skitsen, undersøgelsen og eksperimentet betydning i at kvalificere ideer, og give dem substans og indhold. 3. Skitsens, undersøgelsens og eksperimentets position i den kreative proces - til at materialisere ideen til udtryk. 9

10 1.4 // PROBLEMFORMULERINGEN I PERSPEKTIV Det virker umiddelbart banalt at fokusere og stille spørgsmål på brug af skitsen, undersøgelsen og eksperimentet, som centrale handlemåder for designerens virke. Det er at turde stille spørgsmålet, der er animerende! Hvad nu hvis - det ikke det forholder sig sådan, i forhold til skabelse af nyt design? Nye generationer uddannes til designere i tidens tern med teknologiske redskaber som naturlige redskaber. Designskolerne er transformeret fra en håndværksbaseret kunsthåndværkerskole til et vidensbaseret designuniversitet. Det har radikal indflydelse på uddannelsesprogrammer og sammensætningen af lærerkorpset. Det har indflydelse på læringen i designfaglighederne. Hvad betyder det for skitsens, undersøgelsens og eksperimentets position og betydning i uddannelsen og designfaglighederne? Akademisering har haft sit indtog i designuddannelserne. Når noget tager plads må noget andet vige pladsen. Det håndværksbaserede, omgangen med materialerne og at handle sig til erkendelse er efter min opfattelse nedproriteret. Det har en konsekvens for læring og dannelse. Når læringen bliver mere teoribaseret, bliver tankestrømmen, designprocessen, handlekraften og derved også brugen af skitsen, undersøgelsen og eksperimentet, det måske også? De teknologiske værktøjer er en del af maskinparken på designskoler. Det har også stor indflydelse på hvordan vi lever og agerer i vores dagligdag. Teknologier er en del af vores liv. Vi er sammen med en eller anden teknologi i stor del af vores daglige liv, som computer, smartphone, internet, facebook, tv og så videre. Er det banalt, at spørge om det har en indflydelse på vores tanker? På designprocessen og brugen af skitsen, undersøgelsen og eksperimentet? 1.5 // AFGRÆNSNING AF AFHANDLINGENS GENSTANDSFELT Jeg vil først henlede opmærksomheden på begrebet design. Jeg ønsker ikke at gå ind i en diskusion af hvad design er. Det er formålsløst i kraft af, at det bliver en diskusion præget af smagssager og ikke af konsekvenser. Dette er et forsøg på, at afgrænse og definere fokus i den gren af designfeltet, der anskuer design i en bestemt optik. Det er de nye bud på verden, der har min interesse. Det har som konsekvens, at jeg tager det synspunkt, at det nye radikale design har nogle forudsætninger, og det er med til at danne genstandsfeltet for afhandlingen. Afhandlingens fokus er på designprocessen, hvor 3-dimensionelle artefakter indgår og relaterer sig til et krydsfelt mellem design, arkitektur og kunst. 10

11 Dette leder videre til endnu en afgrænsning. Vejen er nu åben for en bestemmelse og definering af de tre centrale begreber, skitse, undersøgelse og eksperiment, som er centrale omdrejningspunkter for undring og afhandlingens genstandsfelt. Det er en forståelsesramme, der ligges ned over begreberne for at tilføre dem et betydningslag, mening og retning. Skitsen er en repræsentation af en tanke, en ide, en fornemmelse eller måske en drøm. Skitsen er skitseagtig i sin natur. Det repræsenterer, at den repræsentere noget, der er på vej fra et stadie til et andet. Derved er den flygtig i sin natur, og denne flygtighed er bestemt af dens anvendelighed i det stadie den repræsenterer. Efter brug har den mistet sin værdi som skitse og kan i praksis smides ud, hvis den ikke tillægges anden værdi i gennem andre relationer. Undersøgelsen er en søgen. Det udtrykkes i handlinger af afprøvning eller test. Dette redegøres tydeligst gennem et eksempel: Hvis der skal købes nye stole til terassen sker det gennem et besøg i en forretning. Der udvælges en stol til undersøgelse ved en sanselig visuel bedømmelse. Derefter afprøves og undersøges siddekomforten. Kroppen sanser gennem at mærke og undersøge overflader og funktionaliteter. Undersøgelserne danne basen for vurderinger. Eksperimentet er en udvidelse af undersøgelsen. Der åbnes op for det uventede og ukendte både i handling og tanke. Tanken responderer med handling i en iterativ proces. I eksemplet havestol kan undersøgelsen udvides til eksperiment. Hvis udgangspunktet eksempelvis er at skille stolen ad, for så at samle den igen på forskellige måder, for at se hvilke muligheder, der åbenbarer sig som havestol. Her abstraheres fra alle forestillinger hvordan en havestol ser ud. Eksperimentet vedører en radikal åbenhed i tanke og handling i sammenligning med undersøgelsen. Denne definering af ordene skitse, undersøgelse og eksperimentet, springer ud af levet erfaring i og omgang med praksis i mit grundsyn på design. Derfor anviser afgrænsningen også, at ordbrugen referer til udvekslingen mellem handling og tanke. Dette peger i retning af, at ordene ikke anskues eller fortolkes i kontekst af en positivistisk praksisepistemologi. En uddybende forklaring på dette og valg af et grundsyn med ståsted i en anden praksisepistemologi, underbygges i afsnitet // Den Reflekterende Praktiker. 11

12 2.0 // EMPIRI 2.1 // EMPIRISKE VALG Jeg har valgt at undersøge afhandlingens problemformulering gennem en kvalitativ tilgang i et møde med en designer, hvor interview registreres i lydoptagelse og fotoregistrering. Det understøttes af informationsindsamling ved at læse tekster og artikler om designeren og hans virksomhed, samt indhentning af viden fra hjemmesider. Afsnittet giver en indsigt, samt en afgrænsning i det fokus, jeg har valgt at tage i designprofessionernes brede felt. Designeren er Alexander Muchenberger // ALEXANDER MUCHENBERGER Her indledes med en gennemgang og introduktion til Alexander Muchenberger og Bureau Detours. Relationen behandles mere detaileret i kapitel 4.0 // Analyse, hvor interview og andet relevant materiale bearbejdes. Foto 2 // Alexander Muchenberger og e-shoppen. Alexander Muchenberger har en omgang med materialer i sin designproces. Han arbejder med interaktionsdesign, der forholder sig eller relaterer sig til industrielt design, arkitekur og kunst. Han forholder sig udvidende og kritisk til det industrielt fremstillede produkt, ved at stille relevante spørgsmål, og resultaterne udkommer, som visuelle genstande, udstillinger eller sociale interventioner. Alexander Muchenberger bevæger sig i grænselandet mellem design, arkitektur og kunst. Han har succes 12

13 med sin virksomhed. Han har taget sin uddannelse på Designskolen Kolding. Alexander Muchenberger er en del af en kulturskabende virksomhed 1, der går under navnet Bureau Detours. Desuden profilerer han sig gennem egen hjemmeside: publichygge. Alexander Muchenberger individuelle arbejder er en del af Bureau Detours, og Bureau Detours arbejde er en del af Alexander Muchenbergers. En forklaring på denne lidt kryptiske formulering er, at Bureau Detours består af en gruppe fagligt stærke individualister med stor tiltro til styrken i fællesskab og samarbejde, hvor den enkeltes individuelle lyst og virke er drivkraften i Bureau Detours 2. Bureau Detours arbejder med social intervention i det offentlige rum 3. Bureau Detours er er et kollektiv, der i nogen sammenhænge kalder sig designerkollektiv, og i andre kunstnerkollektiv eller arkitektkollektiv 4. Det udspringer af opgavernes karakter, og ud fra de i Bureau Detours tilknyttede personers professionelle identiteter. De er mennesker med mange forskellige professioner og fagretninger inden for felter som design, kunst, arkitektur eller med håndværksmæssige identitet 5. Bureau Detours har en løs organisationsstruktur, der vokser i knopskydninger. Bureau Detours har en kerne af mennesker med nuværende base i Aarhus. Knopskydningen har resulteret i et Bureau Detours København, Bureau Detours Amager, Bureau Detours Nord Vest, Bureau Detours Oslo, og tilknytning til nogle ligesindede mennesker i Holland // MØDETS KLAVIATUR Det er min intention, at ved at anskue afhandlingens genstandsfelt gennem Alexander Muchenbergers tilgang til designprocessen og egen profession, er det muligt at kunne uddrage nogle forestillinger om tænkning og handling om designprocessen, samt hvordan ideer bearbejdes til at få værdi i selvsamme designproces. Spørgsmålet er, om dette kan beskrives, som et værktøj særegent for designerens tilgang og omgang med ideen. Det er min intention, at sammenstille udtagelser, og få dem til at pege ind i analysens hovedemner, for derved at finde synteser og modsætninger. Mødet er en tillidserklæring. Det skal forstås på den måde, at det sker på foranledning af Alexander Muchenbergers ønske, at vores møde sker på hans arbejdssted. Det sker i rum med gamle og igangværende projekter. Denne tillidserklæring til mig, anser jeg for central for mødets udkomme. Indsamlingen er påvirket af, at mødet fysisk foregår i arbejdsrummene, 1 Udtrykket kulturskabende virksomhed stammer fra bilag 1: A. Muchenberger, interview Detours portfolie (2013) 3 Detours portfolie (2013) 4 Bilag 1: A. Muchenberger, interview Detours portfolie (2013) 6 Bilag 1: A. Muchenberger, interview

14 hvor det primære designarbejde foregår. Stemningen og atmosfæren indvirker på mødet, og der samtales ud fra stedet og de ting, der er i rummet. Spørgsmål og undren påvirkes af dette. Min iagttagerposition i mødet har og får en subjektiv karakter. Vi er kollegaer, og på den facon socialiseret ind i samme livsverden. Jeg har snakket med Alexander Muchenberger før i helt andre sammenhænge end denne form for møde. For det andet, er et møde mellem mennesker grundlæggende en interaktion og udveksling. Der er nogle præmisser, som defineres i min telefoniske henvendelse, og den efterfølgende tilsendte 7 med forklaring på afhandlingens intentioner, og interviewets hovedemner som guideline for interviewet. Mødet starter med, at jeg fortæller om mig selv, mit arbejde og uddannelsen: Master i Design. Derved introduceres baggrunden og scenen for mødet. Grundlæggende finder der en interaktion og udveksling sted fra det øjeblik jeg ringer, og introducerer mit ønske om et interview, til vi fysisk mødes. Det styres af forudindtagede og umiddelbare indtryk og følelser, der udkommer som sympatier og antipatier (Kvale 1997; Mikkelsen 2009; Illeris 2011). Selve interviewet er styret af forskellige forudsætninger i mine valg af interviewform og tilgang. Disse forudsætningers teoretiske grundlag beskrives i det følgende kapitel 3,0 // Teori og metode. Jeg har bevidst valgt at bruge en semistrukturede interviewform. Den planlægges som et løst grid for mødesituationen, og det forfattes som en oversigt 8, over de ønskede felter interviewet bør indeholde. Jeg er gået ind i mødet med det ønske, at være åben og imødekommende, for Alexander Muchenbergers indfald og måder at opfatte den af mig, formidlede undren. Det afspejler, at jeg overlader styringen til ham, ved at foreslå at han vælger de projekter, der skal snakkes ud fra. Alexander Muchenberger fortæller og viser, hvad han gør i hele processen fra ophav eller ideer til projektets realisering. Udgangspunktet er i det visuelle, håndgribelige og konkrete, og dermed bliver det muligt, at artikulere det luftige og processuelle. Min intention er, at denne tilgang har et potentiale, til at ordliggøre de omsætninger og afprøvninger af ideer, for derved at kunne forstå udvælgelsen og forløsningen af ideerne. Mit udgangspunkt er, at samtalerne skal flyde derhen, hvor Alexander Muchenberger synes de skal flyde, og hvor der efter hans opfattelse, er en substans, der giver mening for ham. Denne tilgang i en interviewform beskriver professor i pædagogisk psykologi Steinar Kvale i sin bog om det kvalitative forskningsinterview, som metaforisk, som turer gennem landskaber, og disse landskaber er den interviewedes livsverden. 7 Se bilag 2: vedrørerende interview 8 Se bilag 3: Grid til interview 14

15 Udgangspunktet er at den interviewede genkalder sig levede erfaringer og handlinger. Denne tilgang understøttes af en metode udviklet til og på foranledning af Designskolen Kolding: DSKD Methods Cards 9 (Friis & Gelting, 2011). Denne metode kaldes Open Questions. Den beskriver en tilgang til interviewet ved at bruge åbne spørgsmål, der ikke kan besvares med et ja eller nej. Det åbne spørgsmåls potentiale til at lede til nye perspektiver og relevans, ligesom det kan føre til afdækning af værdier og sædvaner. Det er min opfattelse, at metoden virker som et ekko og skaber en klangbund, hvorfra svarene har muighed for at udspringe spontant eller refleksivt. Derved fremkaldes et fællesskab, hvor jeg søger en forståelse med den interviewede og dennes livsverden, der skal forstås. Alexander Muchenberger er heldigvis et snakkesageligt menneske, og det har den vidunderlige konsekvens, at han selv ekspanderer interviewedes emnefelter. Min opgave bliver at lytte, og med korte sætninger pege på potentialer, der blot får karakter af at accelerer påvirkninger. Overordnet er interviewet præget af lyst og engagement i egen proffession, der resulterer i sanselige og associative ordstrømme. Alexander Muchenberger har i min optik, en interesse i at forstå og bearbejde egne processer, ved at verbalt skitsere, undersøge og eksperimentere emnefelterne i interviewet. Alexander Muchenberger indleder interviewet med at udtrykke at han har en intention med at deltage i interviewet. Det handler for ham om, at få erkendelser om egen proces 10. Fotoregistreringen sker med i forskellige tilgange. Den ene er, at jeg registrerer med et kamera og ud fra en bestemt tilgang beskrevet i DSKD Methods Cards metode Being a tourist. Denne metode beskriver en nysgerrig tilgang, som styrende for at tage fotos. Det handler om at være åben, sanselig og umiddelbar i fotograferingen. Denne metode til fotografiet, bruger jeg som udgangspunkt til at fange stemningen, øjeblikket og handlingerne i situationerne. Alexander Muchenberger fotograferer også, fordi der er ting jeg ikke ser, som han ser og opfattes af ham som væsentlige. Fotografering og interview foregår samtidig. 9 The DSKD Method Cards is a collection of methods developed and used by practitioners and theorists working in the fields of design and innovation. The principal purpose of the DSKD Method Cards is to create a collective process language to be used by individuals, teams, leaders, and facilitators in relation to different types of design initiatives (Friis & Gelting, 2011) 10 Bilag 1: A. Muchenberger, interview

16 3.0 // TEORI OG METODE 3.1 // DONALD A. SCHöN 11 Foto 3 // Den Reflekterende Praktiker af Donald A. Schön // DEN REFLEKTERENDE PRAKTIKER Jeg har valgt at tage et teoretisk afsæt i bogen Den Reflekterende Praktiker med undertitlen Hvordan professionelle tænker når de arbejder. Bogen udgiver Donald A. Schön i 1983, og den udkommer i dansk oversættelse i Det er den danske udgave jeg refererer til. Schön er interessant, fordi han argumenterer for et tankesæt, der forener kreativ tænkning og praksiserfaring. Det er et fremstød for en model til løsningsbearbejdning, der er brugbar i den kontekst, som jeg skriver afhandlingen ind i. 11 Donald Schön ( ) var da han skrev Den Reflekterende Praktiker tilknyttet som forsker og professor med interessesfelter i byplanlægning, uddannelse, pædagogik og læring ved Massachuetts Institute of Technology, Cambridge, Boston, USA. 16

17 Schön anfægter en eksisterende praksisepistemologi, som har rod i den professionelle videns tillidskrise. Schön benævner den som teknisk rationalitet, og den er positivismens praksisepistemologi (Schön 2001, 37). Den er hierarkisk og rationel, teknisk, instrumentel og systematisk, grundet i teori og klassisk forskning (Schön 2001, 29). Den tekniske rationalitets tankesæt angiver normative forestillinger om den rette arbejdsdeling mellem universitet og profession, og derved ansporer den også til splittelses mellem forskning og praksis (Schön 2001, 40-41). Den Reflekterende Praktiker er et opgør med dette konservative og regressive verdensbillede, og Schön argumenterer for en anden praksisepistemologi, der er et forsøg på, at forene forskning og praksis. Schön finder empiri, der understøtter denne forståelsesramme i studier, hvor han observerer de processer, der knytter sig til handlingernes øjeblikke, og uddrager udsagn om, hvordan tænkningen er en del af denne proces. Praktikeren møder situationer, som er komplekse, uoverskuelige og uklare, og Schön peger på en tilgang der ligger i intuitive processer, der er indlejret i handlemønstre, samt fornemmelse for og omgang med det håndgribelige materiale (Schön 2001, 51). Dette eksemplificeres i en observation af et møde mellem en arkitektstuderende og hendes lærer (Schön 2001, 75-96). Der beskrives som øjeblikke, hvor der foregår en refleksiv formgivning, og med ord som føle, cyklisk, fornemmelse, tentativ, omdefineringer, skitseringer, sprogspil og eksperimenteren. Schön tager fat i verbaliseringen af de processer, der ligger implicit i handlingerne. Handlingerne er intuitive, og formes af at genkende fænomener og vurdere den øjeblikkelige situation (Schön 2001, 51, 92). Dette er i Schöns terminologi viden-i-handling, og han knytter ord som almindelig fornuft sammen med begrebet know-how til noget, der ligger i handlingen (Schön 2001, 52). Han viser denne viden, ved at bruge et eksempel med udgangspunkt i linedanserens know-how, til at kunne balancere og udføre akrobatik på en line. Denne viden-i handling er i sin udførsel spontan og fritsat for en logik, der giver frirummet til handling. Linedanseren tænker ikke over, verbaliserer eller kvalitetsvurderer sine handlinger i udførelsen. Linedanseren kan i efterrationale over egne handlinger referere til sin læring, og grundlæggende viden om sine færdigheder, men er sjældent i stand til at beskrive selve den viden der ligger i det øjeblikkelige handlinger i udførslerne af linedansen (Schön 2001, 52). Denne problematik gælder også designere. Schön beskriver denne form for intellektualitet, som at kunne justere på stedet, og føle retning, og give den ny betydning. Det er refleksioner i handling. Samt at være i situationen, for derved at udvikle evnerne til at forstå den som refleksion og handling gennem fornemmelser (Schön 2001, 57). Schön kobler den professionelle udøvers intuitive og spontane handlinger til den professionelles læring og videnserfaring:..at tænke på intelligent praksis som noget, hvor man applicerer viden på instrumentelle 17

18 beslutninger..der er intet i den almindelige fornuft der byder os at sige, at know-how har noget at gøre med planer og procedurer vi tænker igennem, inden vi skrider til handling. Schön 2001, 52 Den professionelle er netop professionel i kraft af sin læring, erfaring og viden. Det er ikke fri leg og tågede handlinger. Der er bagvedliggende handlemønstre, intellektuelle overvejelser, og der er en form for katalog, et repertoire af erfaringer og afprøvninger. (Schön 2001, 53, 56). Det muliggøres af det forhold for praktikeren, at kunne træde ind i den unikke situation, opleve den og føle den og handle med den. Den unikke situation forholder sig til den professionelle sfære, og derfor vil der være elementer fra den unikke situation, der har en klangbund i den professionelles repertoire (Schön 2001,124). Denne tilgang beskriver Schön i en terminologi med ord som se-som og handle-som refererende til repertoiret, til at håndtere mødet med det ukendte og unikke i øjeblikket i situationen // REFLEKSION I HANDLING Dette er afsættet for Schön, til at syntetisere den udveksling mellem handling og tanke, der intuitivt finder sted, når praksis kræver en håndtering af problematiske og divergerende situationer (Schön 2001, 62). Det sammenfatter Schön i begrebet: refleksion-i-handling. Det er et grundsyn på tilgangen til at forstå, bearbejde og løse problemer i en mere helhedsorienteret og holistisk tilgang (Schön 2001, 43). Schön udtrykker det således: Det er hele denne proces af refleksion-i-handling, der er så vigtig for den kunstfærdighed, hvor med det ind imellem lykkes praktiserende at håndtere usikre og ustabile situationer. Schön 2001, 52 Her adresseres et tankesæt i ordvalget kunstfærdighed, som et repertoire i lighed med en kunstnerisk forståelse, tilgang og bearbejdning af en given situation eller problem. Når situationen indeholder elementer af formgivning, argumenterer Schön for en tilgang, som formgivning som en konversation eller samtale med en given situations materialer (Schön 2001, 75). Handlingerne med materialet vil afgive svar, som informerer formgiveren om de spørgsmål eller en undren, der var udgangspunkt for handlingerne. Det er i processen, at udvikle en kunstfærdighed, der byder valgfriheden velkommen, og der er i refleksionen åbenhed til at acceptere følgerne: 18

19 ...forstår situationen gennem sit forsøg på at ændre den og opfatter ikke de heraf følgende ændringer, som en fejl ved dens eksperimentelle metode, men som selve dens succes. Schön 2001,134 Der sker nogle sammenkoblinger, der skaber nye betingelser, hvor en afprøvning bidrager med at åbne eller lukke muligheder i iterative håndgribelige afsøgninger eller eksperimenter, der bidrager til den overordnede forståelse, bearbejdning og løsning af problematikken eller ideens kerne. Afprøvningerne og eksperimenterne bliver derved udforskende, handlingsafprøvende og hypoteseafprøvende (Schön 2001, 75) // PROBLEMFORMULERING OG PROBLEMLØSNING Refleksion-i-handling peger, ifølge Schön, ikke kun på problemløsningen, men også på problemformuleringen. Netop problemformuleringen er et væsentligt element, til at forstå problemets kerne, sammenhæng og relation, med den omgivende verden, som problemet hænger sammen med, og er en del af. Problemløsningen er forbundet til problemformuleringen. Hvis den indeholder fejlagtige grundantagelser bliver løsningen derefter. Dette minimeres gennem en helhedsorienteret og holistisk tilgang i refleksion-i-handling (Schön 2001, 43). Når vi formulerer problemet, så vælger vi også, hvilken "ting" vi lader indgå i situationen, så sætter vi grænserne for den opmærksomhed, vi vil vie til det, og vi lægger en sammenhæng ned over det, som gør os i stand til at sige, hvad der er i vejen, og i hvilken retning det er nødvendigt at ændre tingenes tilstand Schön 2001, 44 Derved bliver at finde frem til det rigtige problem en bevidst måde at handle på, der styres af valg, der lukke muligheder, men samtidig åbner for andre. Problemformuleringen bliver en målestok for problemløsningen i et projekt, fordi den angiver retning, værdisæt og indhold (Schön 2001, ). 19

20 3.2 // BILL BUXTON 12 Foto 4 // Sketching User Experiences af Bill Buxton // Sketching User Experiences Det andet teoretiske afsæt tager jeg i Bill Buxtons bog: Sketching User Experiences, fra Buxton angiver allerede i titlen på bogen, hvor han ønsker at sætte ind med et fremstød. Det handler om skitsering i forhold til brug og oplevelse/sansning af det specifikke design. Den underlæggende præmis for Buxton er, at der er præmisser givet til stede i designprocessen og der er nogle tilgange til at håndtere disse præmisser. Ved at knytte dette an til oplevelsen, handlingen og sansningen, supplerer han overskriften på forsiden med en understregning med disse ord: to get the right design as well as get the design right (Buxton 2007, 1). I denne 12 Bill Buxton er ansat hos Microsoft i en forskende og ledende stilling indenfor research. Han har fokus på relationerne mellem research, design, kreativitet og teknologi. Han er professor på University of Toronto, Canada, og siger selv at hans hovedinteresse er at spille musik og arbejde med computere og teknologi. Time Magazine udnævnte ham i 2002, som blandt de fem bedste designere i Canada (Buxton, 2007). 20

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

HOVEDOPGAVE: HÆNGSLET OG DETS ARKITEKTONISKE POTENTIALE

HOVEDOPGAVE: HÆNGSLET OG DETS ARKITEKTONISKE POTENTIALE HOVEDOPGAVE: HÆNGSLET OG DETS ARKITEKTONISKE POTENTIALE UGE 14 - UGE 22 Perry Kulper, Bleached out 1, Relational drawing HOVEDOPGAVE: HÆNGSLET OG DETS ARKITEKTONISKE POTENTIALE UGE 14 - UGE 22 OPGAVENS

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Sketching & Prototyping, forår 2011

Sketching & Prototyping, forår 2011 Sketching & Prototyping, forår 2011 Heidar Al-Zaidi 2011 Heidar Al-Zaidi (281189 haza) Gruppe 9 Antal tegn:14.455 Link til refleksionsrapport: http://bit.ly/spr-haza Link til visuelt materiale: http://bit.ly/spr-haza2

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Fra User experience -l Fødevarer?

Fra User experience -l Fødevarer? Fra User experience -l Fødevarer? SUMMIT - konferencen København 22 maj 2013 Lars Bo Larsen Lektor, ph.d. Ins-tut f. Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Oversigt 1. Hvad er User experience (UX)?

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT

MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT TEORI U: Skabende nærvær nærvær i samskabende strategiske processer OPPMERKSOMT NÆRVÆR I ARBEIDSLIV OG LEDELSE OSLO 8.- 9. november 2013 IKKE GENTAGE FORTIDENS MØNSTRE OG VANER

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Schön og designrefleksioner

Schön og designrefleksioner Schön og designrefleksioner Eva Brandt Lektor, Ph.D. Center for Design Research Danmarks Designskole eva.brandt@dkds.dk 1995 Civilingeniør Produktudvikling Driftsteknik 1995-1999 User Centered Design Gr.

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Design:Lab. En struktureret proces til dialog med brugere. INFORMATIK OSLO 24. September 2009. Eva Brandt, Ph.D. Lektor, Danmarks Designskole

Design:Lab. En struktureret proces til dialog med brugere. INFORMATIK OSLO 24. September 2009. Eva Brandt, Ph.D. Lektor, Danmarks Designskole Design:Lab En struktureret proces til dialog med brugere Eva Brandt Danmarks Designskole Dansk Center for Designforskning 1995-1999 User Centered Design Gr. Industrial Ph.D. Nessie Smart Window Vision

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis KREATIVE FÆLLESSKABER I HELSINGØR SKOLE SFO Psykologisk praksis KORNMAALER GRAPHIC DESIGN VELKOMMEN TIL FAGLIG FOLDER D. 01.08.12 blev Helsingør Skole SFO søsat. Søsat til at være én SFO beliggende på

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Kolding Kommunes Designsekretariat Ulrik Jungersen Designchef Malene Kjær-Jepsen Design- og management konsulent Anne Schødts Design- og innovationskonsulent

Læs mere

Fjernundervisningens bidrag til læring

Fjernundervisningens bidrag til læring Fjernundervisningens bidrag til læring FEM TING VI KAN L ÆRE FRA UNDERSØGELSER AF FJERNUNDERVISNING I DANMARK v/søren Jørgensen, pæd.råd. evidencenter Introduktion Formålet er at vise, hvad erfaringerne

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Et billede kan være belæg for mange påstande

Et billede kan være belæg for mange påstande Et billede kan være belæg for mange påstande De fleste visuelle produkter indeholder både billeder og tekster. De to udtryksformer er ofte sat sammen på mere eller mindre forståelig vis. Men der er ræson

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Erfaringsopsamling fra case

Erfaringsopsamling fra case Erfaringsopsamling fra case s samt læringsteori og læringsstil Midler/program: Erfaringsopsamling fra case s Læringsteori Læringsstiltest Erfaringsopsamling fra case. Case-opstart (trin -). Indsamling

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Den gode ph.d.-ansøgning

Den gode ph.d.-ansøgning Den gode ph.d.-ansøgning Ph.d.-centret, KUA 10. januar 2008 Peter Stray Jørgensen Akademisk Skrivecenter 1 1. Skriv din skriveidé: Den der vil bære hele din afhandling til sin tid? Hvad er fx centrum i

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Et par systemisk opmærksomheder Handlinger er relationelt forbundet med andre handlinger Alle er

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Entreprenørskab I TEORI OG PRAKSIS. Paradokser i spil

Entreprenørskab I TEORI OG PRAKSIS. Paradokser i spil Entreprenørskab I TEORI OG PRAKSIS Paradokser i spil Introduktion Bogens ide Det er en glæde for os at præsentere en af de første danske lærebøger om entreprenørskab. Entreprenørskab er et vigtigt og begivenhedsrigt

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals IntDesign - Kap 1 Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals Usability goals are viewed as being concerned with meeting specific usability criteria, e.g. efficiency, whereas user experience goals are largely concerned

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Hvad er interaktionsdesign

Hvad er interaktionsdesign Hvad er interaktionsdesign Design af interaktive produkter der understøtter folks kommunikation og interaktion i deres hverdags- og arbejdsliv (bogen s. 9) INTERACTION DESIGN COURSE Q3 2013 MARIANNE

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den

Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Skal vi tackle fremtiden, må vi selv skabe den Erhvervslederes løsninger til at tackle fremtidens komplekse udfordringer ligger i deres indre - i ubevidste kreative og intuitive ressourcer - mener en af

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

FabLab@school: Uddannelse af den næste generation af kreative tænkere

FabLab@school: Uddannelse af den næste generation af kreative tænkere @sejer FabLab@school: Uddannelse af den næste generation af kreative tænkere Prof. Ole Sejer Iversen Center for Participatory IT Development Aarhus Universitet Danske elever ( ) anvender computeren o5ere

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive

Læs mere