SKITSEN UNDERSØGELSEN EKSPERIMENTET OG SØRØVERSNAK. Morten Cramer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKITSEN UNDERSØGELSEN EKSPERIMENTET OG SØRØVERSNAK. Morten Cramer"

Transkript

1

2 SKITSEN UNDERSØGELSEN EKSPERIMENTET OG SØRØVERSNAK Morten Cramer

3 INDHOLD 0.0 // Resume // Dansk // Engelsk // Introduktion til afhandlingen // Indledning - Fire in the head // Motivation - Fire in the ass // Problemformulering // Problemformuleringen i perspektiv // Afgrænsning af afhandlingens genstandsfelt // Empiri // Empiriske Valg // Alexander Muchenberger // Mødets klaviatur ,0 // Teori og metode // Donald A. Schön // Den Reflekterende Praktiker // Refleksion i handling // Problemformulering og problemløsning // Bill Buxton // Sketching User Experiences // Skitsens anatomi // Skitsens forudsætninger // Designprocessen // Methods of madness // To get the right analysis as well as get the analysis right // Analyse // Interview med Alexander Muchenberger // Passiv iagttager og aktiv deltager // Viden-i-handling, at se-som og at handle-som // Kig ind + Kig ud // Please Touch på Sculpture by the Sea // Det er ikke fri leg i sandkassen // Reflestion-i-handling // 3-D skitser på det stedspecifikke møbel // Det uventede på et uventet tidspukt på et uventet sted

4 4.0 // Analyse (fortsat) 4.4 // Problemformulering og problemløsning // Bureau Detours som platform // Den argumenterede drøm // Historien som drivkraft mod løsninger // Skitsen har en anatomi // Skitsen som intervention // Skitsens forudsætninger // Praktisering af børnetegning // Designprocessen // Produktudviklingsprocessen // Markedsføring // Frirum for udfoldelse // Divergering og konvergering // Methods of madness // Designmetoder // Sørøversprog // Perspektivering og refleksion // Alexander Muchenberger og Bureau Detours vil verden, men vil verden dem? // Do It Exotic Yourself // Læring i de institutionelle rammer // Tab for alt ikke lysten // Konklusion // It's not what you look at that matters - it's what you see // Mine to venner // Exciting times are ahead // Litteraturliste // Primær litteratur // Sekundær litteratur // Elektroniske medier // Elektroniske medier // Bilag // Bilag 1: Alexander Muchenberger interview // Bilag 2: Interview korrespondance // Bilag 3: Interview grid/spørgeguide // Bilag 4: To get the right analysis as well as get the analysis right

5 FOTOFORTEGNELSE Foto 1 // Vejarbejderskilt, Berlin Foto 2 // Alexander Muchenberger og e-shoppen Foto 3 // Den Reflekterende Praktiker af Donald A. Schön Foto 4 // Sketching User Experiences af Bill Buxton Foto 5 // Alexander Muchenberger i e-shoppen Foto 6 // 3D Skitse: Strandmøbel Foto 7 // Bureau Detours Foto 8 // USE - Urban Space Expander Foto 9 // Skitse: Skabelsen Foto 10 // Skitse: By Foto 11 // 3D Skitser: Strandmøbler Foto 12 // Beach probes Foto 13 // Skitse: Fabrik te kraak Foto 14 // Den stedspecifikke skovl Foto 15 // Netværk Foto 16 // Målgruppeundersøgelse Foto 17 // Eye-fuck FIGURFORTEGNELSE Figur 1 // A Sketch of a Dialogue with a Sketch Figur 2 // No Silos - Product Development Process Figur 3 // A View of the Funnel - Divergering og Konvergering

6 0.0 // RESUME 0.1 // DANSK SKITSEN, UNDERSØGELSEN, EKSPERIMENTET OG SØRØVERSNAK Afhandlingen tager livtag med den proces, hvor ideer afprøves og omsættes i skitser, undersøgelser og eksperimenter, og udkommer som design. Intentionen er, at foretage afsøgninger om skitsen, undersøgelsen og eksperimentet er kernekompetence og særkende for designerens måde, at bearbejde og realisere ide, i kontekst af en situation eller problemstilling. Er dette en forudsætning for at skabe nyt design? Afhandlingens fokus er på designprocessen, hvor 3-dimensionelle artefakter indgår, forholder eller relaterer sig i et krydsfelt mellem design, arkitektur og kunst. Skitsen opfattes som en repræsentation af en tanke, en ide, en fornemmelse eller måske en drøm. Undersøgelsen er en søgen, der udkommer i handlinger i form af afprøvninger eller tests. Eksperimentet er en udvidelse af undersøgelsen, hvor der åbnes op for det uventede og ukendte, både i handling og tanke. Udgangspunktet for en analyse finder et spor, ved at anvende to komponenter. Den ene er empirisk materiale i form af et møde, hvor udkommet er et kvalitativt interview og fotodokumentation med designer Alexander Muchenberger. Han er en del af den kulturskabende virksomhed Bureau Detours. Bureau Detours arbejder med social intervention i det offentlige rum. Det er er et kollektiv, der i nogen sammenhænge kalder sig designerkollektiv, og i andre kunstnerkollektiv eller arkitektkollektiv. Den anden komponent er teoretiske begreber og operationelle teser, der forener kreativ tænkning og praksiserfaring. Teorien finder et fundament i to bøger af henholdsvis Donald A. Schön og Bill Buxton. Her dannes det grundsyn, der gøres til et operationelt redskab, for at kunne filtrere empirien gennem en analyse. Schön har et teoretisk udgangspunkt for en udforskning af, hvordan professionelle tænker, når de arbejder. Buxton er praksisnær i en tilgang til design, tænkning og handling. De udvider i forening analysen, perspektivet og refleksionen over, hvordan ideer afprøves og omsættes i skitser, undersøgelser og eksperimenter i designprocesser. Skitser, undersøgelser og eksperimenter åbner for erkendelsesrum, som peger på muligheder for anderledes og uanede problemformuleringer til problemløsninger. Det handler om, at være opmærksom og modtagelig, for det uventede på uventede tidspunkter på uventede steder, og omsætte det til det håndgribelige og afprøvende i form af skitser, undersøgelser og eksperimenter - for derved, at muligheden for det nye design, kan opstå. 6

7 0.2 // ENGELSK THE SKETCH, THE INVESTIGATION, THE EXPERIMENT AND PIRATE TALK The dissertation grapples with the process that tests ideas and transforms these into drawings, investigations and experiments and eventually comes out as design. The intention is to examine the drawing; the investigation and the experiment are core competencies and characteristic of the designer s way of processing and realising an idea within a context or in relation to a particular problem. Is this a prerequisite for creating new design? The dissertation focuses on the design process involving or relating threedimensional artefacts in interplay between design, architecture and art. The drawing is perceived as representing an idea, a notion, or perhaps a dream. The investigation is an exploration which is expressed through actions in the form of tests or experiments. The experiment is an extension of the investigation and it embraces the unexpected and unknown in terms of action and idea. The starting point of an analysis finds a path by employing two components. One is empirical material in the form of an encounter where the outcome is a qualitative interview and photo documentation with designer Alexander Muchenberger. He is part of the culture creative company Bureau Detours. Bureau Detours works with social intervention within public spaces. It is a commune; sometimes the members refer to it as a designer commune, sometimes an artist or architect commune. The other component is theoretical concepts and operational thesis which combines creative thinking and practical experience. The theory builds on two books by Donald A. Schön and Bill Buxton, respectively. Within these a basic philosophy is formed which is turned into an operational tool for filtering empirical knowledge through analysis. Schön s starting point for exploring how professionals think while they work is theoretical. Buxton s approach to design, thinking and action is practice-oriented. Together, they expand the concept of analysis, perspective and reflection in terms of testing ideas and translating these into drawings, investigations and experiments in relation to design processes. Drawings, investigations and experiments open up new spaces of realisation that point to alternative and undiscovered ways of formulating constructs for problem solving. It is about being mindful of and receptive to the unexpected, at unexpected times and in unexpected places, and being able to translate the unexpected into something tangible and experimental in the form of drawings, investigations and experiments in order for the new design to potentially emerge. 7

8 1.0 // INTRODUKTION TIL AFHANDLINGEN 1.1 // INDLEDNING - FIRE IN THE HEAD Forsidefotoet fra Berlin, er et vejarbejdeskilt med et tag. Det er en billedliggørelse af udveksling mellem handling og tanke, og det er udgangspunktet for afhandlingens genstandsfelt. Der foregår en sansning som omsættes i udvekslinger mellem handlinger og tanke. Hvordan kan designeren formå, at omsætte denne interaktion, til nye bud på design, til den verden der kommer? Afhandlingen tager livtag med den proces, hvor ideer afprøves og omsættes i skitser, undersøgelser og eksperimenter, og udkommer som design. Designprocessen har noget drømmende, mystisk og fortryllende over sig. Hvad er det, der sker, når ideer omsættes til at blive virkelige og håndgribelige? Når dette lykkes, og vi er overvældet af designets udtryk. Når designeren selv skal sætte ord på denne proces, er det, som om ordet ikke har den kapacitet, der kan fange denne undfangelse af dette udtryk. Sproget rækker ikke til at kommunikere den uartikulerede proces af undfangelserne i rækker af forsøg - til at gøre det alment og forståeligt. Måske er det ikke blot et sprogligt problem, men også et identitetesproblem for designeren, ikke at kunne formulerer denne centrale kompetence? Designeren er i konkurrence i sit arbejdsfelt, og der er slagkraftige argumenter i, at kunne kommunikere for træffende valg i designet, der ikke har sine ståsteder i målbare argumenter, men i den uartikulerede proces. Design, designbegrebet og designprocessen er strakt ud, som en konsekvens af sin egen succes. Denne opmærksomhed skaber en tiltrækning fra mennesker med baggrund i alt andet end de klassiske designprofessioner med rod i designskolerne eller arkitektskolerne. Begrebet design bruges i mange, nye og anderledes sammenhænge end en klassisk forståelse fra ide til artefakt. Dette kalder på, at designeren bør forholde sig til, hvad der karakteriserer egne professionelle kompetencer, og derved også egen individuel identitet. I princippet kan afhandlingens udgangspunkt koges ned til en undren hos mig selv - over min egen tilgang og erfaring med at forstå og omsætte ideer til noget håndgribeligt. Samt til diskussioner, observationer og interaktion med andre designeres omgang med tanker og handlinger i designprocessen. 8

9 1.2 // MOTIVATION - FIRE IN THE ASS Eksperimenter, undersøgelser og skitser - Jeg er vild med dem! Jeg laver dem hver dag. Det er fra de små af slagsen, hvor jeg laver en rugbrødsmad, og prøver en kombination af hårdkogt æg, mayo med drys af peber, lidt karse på toppen - og et skud lakridspulver! Det er i min profession, keramik, hvor jeg i processer med skitser, undersøgelser og eksperimenter som arbejdsform og drivkraft - bearbejder tematiske problemstillinger gennem cyklusser af tanker og handlinger i vekselvirkning. Det er i mit arbejde som underviser på Designskolen Kolding, hvor jeg i kurser understøtter brugen af skitser, undersøgelser og eksperimenter, som redskab og arbejdsform, som studerende afprøver - for at afsøge en given eller selvvalgt ide eller problematik. Der er desuden en anden motivation, som også vedrører mit arbejde som underviser. Uddannelsen er under forandring i en proces med akademisering i struktur og i undervisningens indhold. Det er på mange måder positivt, men det har også en bekymrende konsekvens. Fokus på teori. Fokus på metodiske tilgange i designprocessen. Fokus på at forholde sig til et emne som et problem. Fokus på problemformulering og resultat. Fokus på studerendes skriftlige og mundtlige præsentationer. Dette fremmer en konceptuel eller tænkt tilgang. En tilgang med at skitse, undersøge og eksperimentere som drivkraften for at skabe udtryk, herunder grundlæggende kernekompetencer som almen og faglig funderet formgivning, materiale-, farve- og kompositionsforståelse. Dette peger på en levet, erfaret og faglig fundamental base at operere ud fra, og en del af denne base er en erfaret æstetisk stillingtagen. Dette bliver udfordret på sin position i designdannelsen. 1.3 // PROBLEMFORMULERING Afhandlingen er en undersøgelse om skitsen, undersøgelsen og eksperimentet er kernekompetencer og særkende for designerens måde at bearbejde og realisere ide i kontekst af en situation eller problemstilling. Er dette en forudsætning for at skabe nyt design? Afhandlingens fokusområder vil derfor være følgende: 1. En undersøgelse af skitsens, undersøgelsens og eksperimentets rolle, karakteristika og substans. 2. Skitsen, undersøgelsen og eksperimentet betydning i at kvalificere ideer, og give dem substans og indhold. 3. Skitsens, undersøgelsens og eksperimentets position i den kreative proces - til at materialisere ideen til udtryk. 9

10 1.4 // PROBLEMFORMULERINGEN I PERSPEKTIV Det virker umiddelbart banalt at fokusere og stille spørgsmål på brug af skitsen, undersøgelsen og eksperimentet, som centrale handlemåder for designerens virke. Det er at turde stille spørgsmålet, der er animerende! Hvad nu hvis - det ikke det forholder sig sådan, i forhold til skabelse af nyt design? Nye generationer uddannes til designere i tidens tern med teknologiske redskaber som naturlige redskaber. Designskolerne er transformeret fra en håndværksbaseret kunsthåndværkerskole til et vidensbaseret designuniversitet. Det har radikal indflydelse på uddannelsesprogrammer og sammensætningen af lærerkorpset. Det har indflydelse på læringen i designfaglighederne. Hvad betyder det for skitsens, undersøgelsens og eksperimentets position og betydning i uddannelsen og designfaglighederne? Akademisering har haft sit indtog i designuddannelserne. Når noget tager plads må noget andet vige pladsen. Det håndværksbaserede, omgangen med materialerne og at handle sig til erkendelse er efter min opfattelse nedproriteret. Det har en konsekvens for læring og dannelse. Når læringen bliver mere teoribaseret, bliver tankestrømmen, designprocessen, handlekraften og derved også brugen af skitsen, undersøgelsen og eksperimentet, det måske også? De teknologiske værktøjer er en del af maskinparken på designskoler. Det har også stor indflydelse på hvordan vi lever og agerer i vores dagligdag. Teknologier er en del af vores liv. Vi er sammen med en eller anden teknologi i stor del af vores daglige liv, som computer, smartphone, internet, facebook, tv og så videre. Er det banalt, at spørge om det har en indflydelse på vores tanker? På designprocessen og brugen af skitsen, undersøgelsen og eksperimentet? 1.5 // AFGRÆNSNING AF AFHANDLINGENS GENSTANDSFELT Jeg vil først henlede opmærksomheden på begrebet design. Jeg ønsker ikke at gå ind i en diskusion af hvad design er. Det er formålsløst i kraft af, at det bliver en diskusion præget af smagssager og ikke af konsekvenser. Dette er et forsøg på, at afgrænse og definere fokus i den gren af designfeltet, der anskuer design i en bestemt optik. Det er de nye bud på verden, der har min interesse. Det har som konsekvens, at jeg tager det synspunkt, at det nye radikale design har nogle forudsætninger, og det er med til at danne genstandsfeltet for afhandlingen. Afhandlingens fokus er på designprocessen, hvor 3-dimensionelle artefakter indgår og relaterer sig til et krydsfelt mellem design, arkitektur og kunst. 10

11 Dette leder videre til endnu en afgrænsning. Vejen er nu åben for en bestemmelse og definering af de tre centrale begreber, skitse, undersøgelse og eksperiment, som er centrale omdrejningspunkter for undring og afhandlingens genstandsfelt. Det er en forståelsesramme, der ligges ned over begreberne for at tilføre dem et betydningslag, mening og retning. Skitsen er en repræsentation af en tanke, en ide, en fornemmelse eller måske en drøm. Skitsen er skitseagtig i sin natur. Det repræsenterer, at den repræsentere noget, der er på vej fra et stadie til et andet. Derved er den flygtig i sin natur, og denne flygtighed er bestemt af dens anvendelighed i det stadie den repræsenterer. Efter brug har den mistet sin værdi som skitse og kan i praksis smides ud, hvis den ikke tillægges anden værdi i gennem andre relationer. Undersøgelsen er en søgen. Det udtrykkes i handlinger af afprøvning eller test. Dette redegøres tydeligst gennem et eksempel: Hvis der skal købes nye stole til terassen sker det gennem et besøg i en forretning. Der udvælges en stol til undersøgelse ved en sanselig visuel bedømmelse. Derefter afprøves og undersøges siddekomforten. Kroppen sanser gennem at mærke og undersøge overflader og funktionaliteter. Undersøgelserne danne basen for vurderinger. Eksperimentet er en udvidelse af undersøgelsen. Der åbnes op for det uventede og ukendte både i handling og tanke. Tanken responderer med handling i en iterativ proces. I eksemplet havestol kan undersøgelsen udvides til eksperiment. Hvis udgangspunktet eksempelvis er at skille stolen ad, for så at samle den igen på forskellige måder, for at se hvilke muligheder, der åbenbarer sig som havestol. Her abstraheres fra alle forestillinger hvordan en havestol ser ud. Eksperimentet vedører en radikal åbenhed i tanke og handling i sammenligning med undersøgelsen. Denne definering af ordene skitse, undersøgelse og eksperimentet, springer ud af levet erfaring i og omgang med praksis i mit grundsyn på design. Derfor anviser afgrænsningen også, at ordbrugen referer til udvekslingen mellem handling og tanke. Dette peger i retning af, at ordene ikke anskues eller fortolkes i kontekst af en positivistisk praksisepistemologi. En uddybende forklaring på dette og valg af et grundsyn med ståsted i en anden praksisepistemologi, underbygges i afsnitet // Den Reflekterende Praktiker. 11

12 2.0 // EMPIRI 2.1 // EMPIRISKE VALG Jeg har valgt at undersøge afhandlingens problemformulering gennem en kvalitativ tilgang i et møde med en designer, hvor interview registreres i lydoptagelse og fotoregistrering. Det understøttes af informationsindsamling ved at læse tekster og artikler om designeren og hans virksomhed, samt indhentning af viden fra hjemmesider. Afsnittet giver en indsigt, samt en afgrænsning i det fokus, jeg har valgt at tage i designprofessionernes brede felt. Designeren er Alexander Muchenberger // ALEXANDER MUCHENBERGER Her indledes med en gennemgang og introduktion til Alexander Muchenberger og Bureau Detours. Relationen behandles mere detaileret i kapitel 4.0 // Analyse, hvor interview og andet relevant materiale bearbejdes. Foto 2 // Alexander Muchenberger og e-shoppen. Alexander Muchenberger har en omgang med materialer i sin designproces. Han arbejder med interaktionsdesign, der forholder sig eller relaterer sig til industrielt design, arkitekur og kunst. Han forholder sig udvidende og kritisk til det industrielt fremstillede produkt, ved at stille relevante spørgsmål, og resultaterne udkommer, som visuelle genstande, udstillinger eller sociale interventioner. Alexander Muchenberger bevæger sig i grænselandet mellem design, arkitektur og kunst. Han har succes 12

13 med sin virksomhed. Han har taget sin uddannelse på Designskolen Kolding. Alexander Muchenberger er en del af en kulturskabende virksomhed 1, der går under navnet Bureau Detours. Desuden profilerer han sig gennem egen hjemmeside: publichygge. Alexander Muchenberger individuelle arbejder er en del af Bureau Detours, og Bureau Detours arbejde er en del af Alexander Muchenbergers. En forklaring på denne lidt kryptiske formulering er, at Bureau Detours består af en gruppe fagligt stærke individualister med stor tiltro til styrken i fællesskab og samarbejde, hvor den enkeltes individuelle lyst og virke er drivkraften i Bureau Detours 2. Bureau Detours arbejder med social intervention i det offentlige rum 3. Bureau Detours er er et kollektiv, der i nogen sammenhænge kalder sig designerkollektiv, og i andre kunstnerkollektiv eller arkitektkollektiv 4. Det udspringer af opgavernes karakter, og ud fra de i Bureau Detours tilknyttede personers professionelle identiteter. De er mennesker med mange forskellige professioner og fagretninger inden for felter som design, kunst, arkitektur eller med håndværksmæssige identitet 5. Bureau Detours har en løs organisationsstruktur, der vokser i knopskydninger. Bureau Detours har en kerne af mennesker med nuværende base i Aarhus. Knopskydningen har resulteret i et Bureau Detours København, Bureau Detours Amager, Bureau Detours Nord Vest, Bureau Detours Oslo, og tilknytning til nogle ligesindede mennesker i Holland // MØDETS KLAVIATUR Det er min intention, at ved at anskue afhandlingens genstandsfelt gennem Alexander Muchenbergers tilgang til designprocessen og egen profession, er det muligt at kunne uddrage nogle forestillinger om tænkning og handling om designprocessen, samt hvordan ideer bearbejdes til at få værdi i selvsamme designproces. Spørgsmålet er, om dette kan beskrives, som et værktøj særegent for designerens tilgang og omgang med ideen. Det er min intention, at sammenstille udtagelser, og få dem til at pege ind i analysens hovedemner, for derved at finde synteser og modsætninger. Mødet er en tillidserklæring. Det skal forstås på den måde, at det sker på foranledning af Alexander Muchenbergers ønske, at vores møde sker på hans arbejdssted. Det sker i rum med gamle og igangværende projekter. Denne tillidserklæring til mig, anser jeg for central for mødets udkomme. Indsamlingen er påvirket af, at mødet fysisk foregår i arbejdsrummene, 1 Udtrykket kulturskabende virksomhed stammer fra bilag 1: A. Muchenberger, interview Detours portfolie (2013) 3 Detours portfolie (2013) 4 Bilag 1: A. Muchenberger, interview Detours portfolie (2013) 6 Bilag 1: A. Muchenberger, interview

14 hvor det primære designarbejde foregår. Stemningen og atmosfæren indvirker på mødet, og der samtales ud fra stedet og de ting, der er i rummet. Spørgsmål og undren påvirkes af dette. Min iagttagerposition i mødet har og får en subjektiv karakter. Vi er kollegaer, og på den facon socialiseret ind i samme livsverden. Jeg har snakket med Alexander Muchenberger før i helt andre sammenhænge end denne form for møde. For det andet, er et møde mellem mennesker grundlæggende en interaktion og udveksling. Der er nogle præmisser, som defineres i min telefoniske henvendelse, og den efterfølgende tilsendte 7 med forklaring på afhandlingens intentioner, og interviewets hovedemner som guideline for interviewet. Mødet starter med, at jeg fortæller om mig selv, mit arbejde og uddannelsen: Master i Design. Derved introduceres baggrunden og scenen for mødet. Grundlæggende finder der en interaktion og udveksling sted fra det øjeblik jeg ringer, og introducerer mit ønske om et interview, til vi fysisk mødes. Det styres af forudindtagede og umiddelbare indtryk og følelser, der udkommer som sympatier og antipatier (Kvale 1997; Mikkelsen 2009; Illeris 2011). Selve interviewet er styret af forskellige forudsætninger i mine valg af interviewform og tilgang. Disse forudsætningers teoretiske grundlag beskrives i det følgende kapitel 3,0 // Teori og metode. Jeg har bevidst valgt at bruge en semistrukturede interviewform. Den planlægges som et løst grid for mødesituationen, og det forfattes som en oversigt 8, over de ønskede felter interviewet bør indeholde. Jeg er gået ind i mødet med det ønske, at være åben og imødekommende, for Alexander Muchenbergers indfald og måder at opfatte den af mig, formidlede undren. Det afspejler, at jeg overlader styringen til ham, ved at foreslå at han vælger de projekter, der skal snakkes ud fra. Alexander Muchenberger fortæller og viser, hvad han gør i hele processen fra ophav eller ideer til projektets realisering. Udgangspunktet er i det visuelle, håndgribelige og konkrete, og dermed bliver det muligt, at artikulere det luftige og processuelle. Min intention er, at denne tilgang har et potentiale, til at ordliggøre de omsætninger og afprøvninger af ideer, for derved at kunne forstå udvælgelsen og forløsningen af ideerne. Mit udgangspunkt er, at samtalerne skal flyde derhen, hvor Alexander Muchenberger synes de skal flyde, og hvor der efter hans opfattelse, er en substans, der giver mening for ham. Denne tilgang i en interviewform beskriver professor i pædagogisk psykologi Steinar Kvale i sin bog om det kvalitative forskningsinterview, som metaforisk, som turer gennem landskaber, og disse landskaber er den interviewedes livsverden. 7 Se bilag 2: vedrørerende interview 8 Se bilag 3: Grid til interview 14

15 Udgangspunktet er at den interviewede genkalder sig levede erfaringer og handlinger. Denne tilgang understøttes af en metode udviklet til og på foranledning af Designskolen Kolding: DSKD Methods Cards 9 (Friis & Gelting, 2011). Denne metode kaldes Open Questions. Den beskriver en tilgang til interviewet ved at bruge åbne spørgsmål, der ikke kan besvares med et ja eller nej. Det åbne spørgsmåls potentiale til at lede til nye perspektiver og relevans, ligesom det kan føre til afdækning af værdier og sædvaner. Det er min opfattelse, at metoden virker som et ekko og skaber en klangbund, hvorfra svarene har muighed for at udspringe spontant eller refleksivt. Derved fremkaldes et fællesskab, hvor jeg søger en forståelse med den interviewede og dennes livsverden, der skal forstås. Alexander Muchenberger er heldigvis et snakkesageligt menneske, og det har den vidunderlige konsekvens, at han selv ekspanderer interviewedes emnefelter. Min opgave bliver at lytte, og med korte sætninger pege på potentialer, der blot får karakter af at accelerer påvirkninger. Overordnet er interviewet præget af lyst og engagement i egen proffession, der resulterer i sanselige og associative ordstrømme. Alexander Muchenberger har i min optik, en interesse i at forstå og bearbejde egne processer, ved at verbalt skitsere, undersøge og eksperimentere emnefelterne i interviewet. Alexander Muchenberger indleder interviewet med at udtrykke at han har en intention med at deltage i interviewet. Det handler for ham om, at få erkendelser om egen proces 10. Fotoregistreringen sker med i forskellige tilgange. Den ene er, at jeg registrerer med et kamera og ud fra en bestemt tilgang beskrevet i DSKD Methods Cards metode Being a tourist. Denne metode beskriver en nysgerrig tilgang, som styrende for at tage fotos. Det handler om at være åben, sanselig og umiddelbar i fotograferingen. Denne metode til fotografiet, bruger jeg som udgangspunkt til at fange stemningen, øjeblikket og handlingerne i situationerne. Alexander Muchenberger fotograferer også, fordi der er ting jeg ikke ser, som han ser og opfattes af ham som væsentlige. Fotografering og interview foregår samtidig. 9 The DSKD Method Cards is a collection of methods developed and used by practitioners and theorists working in the fields of design and innovation. The principal purpose of the DSKD Method Cards is to create a collective process language to be used by individuals, teams, leaders, and facilitators in relation to different types of design initiatives (Friis & Gelting, 2011) 10 Bilag 1: A. Muchenberger, interview

16 3.0 // TEORI OG METODE 3.1 // DONALD A. SCHöN 11 Foto 3 // Den Reflekterende Praktiker af Donald A. Schön // DEN REFLEKTERENDE PRAKTIKER Jeg har valgt at tage et teoretisk afsæt i bogen Den Reflekterende Praktiker med undertitlen Hvordan professionelle tænker når de arbejder. Bogen udgiver Donald A. Schön i 1983, og den udkommer i dansk oversættelse i Det er den danske udgave jeg refererer til. Schön er interessant, fordi han argumenterer for et tankesæt, der forener kreativ tænkning og praksiserfaring. Det er et fremstød for en model til løsningsbearbejdning, der er brugbar i den kontekst, som jeg skriver afhandlingen ind i. 11 Donald Schön ( ) var da han skrev Den Reflekterende Praktiker tilknyttet som forsker og professor med interessesfelter i byplanlægning, uddannelse, pædagogik og læring ved Massachuetts Institute of Technology, Cambridge, Boston, USA. 16

17 Schön anfægter en eksisterende praksisepistemologi, som har rod i den professionelle videns tillidskrise. Schön benævner den som teknisk rationalitet, og den er positivismens praksisepistemologi (Schön 2001, 37). Den er hierarkisk og rationel, teknisk, instrumentel og systematisk, grundet i teori og klassisk forskning (Schön 2001, 29). Den tekniske rationalitets tankesæt angiver normative forestillinger om den rette arbejdsdeling mellem universitet og profession, og derved ansporer den også til splittelses mellem forskning og praksis (Schön 2001, 40-41). Den Reflekterende Praktiker er et opgør med dette konservative og regressive verdensbillede, og Schön argumenterer for en anden praksisepistemologi, der er et forsøg på, at forene forskning og praksis. Schön finder empiri, der understøtter denne forståelsesramme i studier, hvor han observerer de processer, der knytter sig til handlingernes øjeblikke, og uddrager udsagn om, hvordan tænkningen er en del af denne proces. Praktikeren møder situationer, som er komplekse, uoverskuelige og uklare, og Schön peger på en tilgang der ligger i intuitive processer, der er indlejret i handlemønstre, samt fornemmelse for og omgang med det håndgribelige materiale (Schön 2001, 51). Dette eksemplificeres i en observation af et møde mellem en arkitektstuderende og hendes lærer (Schön 2001, 75-96). Der beskrives som øjeblikke, hvor der foregår en refleksiv formgivning, og med ord som føle, cyklisk, fornemmelse, tentativ, omdefineringer, skitseringer, sprogspil og eksperimenteren. Schön tager fat i verbaliseringen af de processer, der ligger implicit i handlingerne. Handlingerne er intuitive, og formes af at genkende fænomener og vurdere den øjeblikkelige situation (Schön 2001, 51, 92). Dette er i Schöns terminologi viden-i-handling, og han knytter ord som almindelig fornuft sammen med begrebet know-how til noget, der ligger i handlingen (Schön 2001, 52). Han viser denne viden, ved at bruge et eksempel med udgangspunkt i linedanserens know-how, til at kunne balancere og udføre akrobatik på en line. Denne viden-i handling er i sin udførsel spontan og fritsat for en logik, der giver frirummet til handling. Linedanseren tænker ikke over, verbaliserer eller kvalitetsvurderer sine handlinger i udførelsen. Linedanseren kan i efterrationale over egne handlinger referere til sin læring, og grundlæggende viden om sine færdigheder, men er sjældent i stand til at beskrive selve den viden der ligger i det øjeblikkelige handlinger i udførslerne af linedansen (Schön 2001, 52). Denne problematik gælder også designere. Schön beskriver denne form for intellektualitet, som at kunne justere på stedet, og føle retning, og give den ny betydning. Det er refleksioner i handling. Samt at være i situationen, for derved at udvikle evnerne til at forstå den som refleksion og handling gennem fornemmelser (Schön 2001, 57). Schön kobler den professionelle udøvers intuitive og spontane handlinger til den professionelles læring og videnserfaring:..at tænke på intelligent praksis som noget, hvor man applicerer viden på instrumentelle 17

18 beslutninger..der er intet i den almindelige fornuft der byder os at sige, at know-how har noget at gøre med planer og procedurer vi tænker igennem, inden vi skrider til handling. Schön 2001, 52 Den professionelle er netop professionel i kraft af sin læring, erfaring og viden. Det er ikke fri leg og tågede handlinger. Der er bagvedliggende handlemønstre, intellektuelle overvejelser, og der er en form for katalog, et repertoire af erfaringer og afprøvninger. (Schön 2001, 53, 56). Det muliggøres af det forhold for praktikeren, at kunne træde ind i den unikke situation, opleve den og føle den og handle med den. Den unikke situation forholder sig til den professionelle sfære, og derfor vil der være elementer fra den unikke situation, der har en klangbund i den professionelles repertoire (Schön 2001,124). Denne tilgang beskriver Schön i en terminologi med ord som se-som og handle-som refererende til repertoiret, til at håndtere mødet med det ukendte og unikke i øjeblikket i situationen // REFLEKSION I HANDLING Dette er afsættet for Schön, til at syntetisere den udveksling mellem handling og tanke, der intuitivt finder sted, når praksis kræver en håndtering af problematiske og divergerende situationer (Schön 2001, 62). Det sammenfatter Schön i begrebet: refleksion-i-handling. Det er et grundsyn på tilgangen til at forstå, bearbejde og løse problemer i en mere helhedsorienteret og holistisk tilgang (Schön 2001, 43). Schön udtrykker det således: Det er hele denne proces af refleksion-i-handling, der er så vigtig for den kunstfærdighed, hvor med det ind imellem lykkes praktiserende at håndtere usikre og ustabile situationer. Schön 2001, 52 Her adresseres et tankesæt i ordvalget kunstfærdighed, som et repertoire i lighed med en kunstnerisk forståelse, tilgang og bearbejdning af en given situation eller problem. Når situationen indeholder elementer af formgivning, argumenterer Schön for en tilgang, som formgivning som en konversation eller samtale med en given situations materialer (Schön 2001, 75). Handlingerne med materialet vil afgive svar, som informerer formgiveren om de spørgsmål eller en undren, der var udgangspunkt for handlingerne. Det er i processen, at udvikle en kunstfærdighed, der byder valgfriheden velkommen, og der er i refleksionen åbenhed til at acceptere følgerne: 18

19 ...forstår situationen gennem sit forsøg på at ændre den og opfatter ikke de heraf følgende ændringer, som en fejl ved dens eksperimentelle metode, men som selve dens succes. Schön 2001,134 Der sker nogle sammenkoblinger, der skaber nye betingelser, hvor en afprøvning bidrager med at åbne eller lukke muligheder i iterative håndgribelige afsøgninger eller eksperimenter, der bidrager til den overordnede forståelse, bearbejdning og løsning af problematikken eller ideens kerne. Afprøvningerne og eksperimenterne bliver derved udforskende, handlingsafprøvende og hypoteseafprøvende (Schön 2001, 75) // PROBLEMFORMULERING OG PROBLEMLØSNING Refleksion-i-handling peger, ifølge Schön, ikke kun på problemløsningen, men også på problemformuleringen. Netop problemformuleringen er et væsentligt element, til at forstå problemets kerne, sammenhæng og relation, med den omgivende verden, som problemet hænger sammen med, og er en del af. Problemløsningen er forbundet til problemformuleringen. Hvis den indeholder fejlagtige grundantagelser bliver løsningen derefter. Dette minimeres gennem en helhedsorienteret og holistisk tilgang i refleksion-i-handling (Schön 2001, 43). Når vi formulerer problemet, så vælger vi også, hvilken "ting" vi lader indgå i situationen, så sætter vi grænserne for den opmærksomhed, vi vil vie til det, og vi lægger en sammenhæng ned over det, som gør os i stand til at sige, hvad der er i vejen, og i hvilken retning det er nødvendigt at ændre tingenes tilstand Schön 2001, 44 Derved bliver at finde frem til det rigtige problem en bevidst måde at handle på, der styres af valg, der lukke muligheder, men samtidig åbner for andre. Problemformuleringen bliver en målestok for problemløsningen i et projekt, fordi den angiver retning, værdisæt og indhold (Schön 2001, ). 19

20 3.2 // BILL BUXTON 12 Foto 4 // Sketching User Experiences af Bill Buxton // Sketching User Experiences Det andet teoretiske afsæt tager jeg i Bill Buxtons bog: Sketching User Experiences, fra Buxton angiver allerede i titlen på bogen, hvor han ønsker at sætte ind med et fremstød. Det handler om skitsering i forhold til brug og oplevelse/sansning af det specifikke design. Den underlæggende præmis for Buxton er, at der er præmisser givet til stede i designprocessen og der er nogle tilgange til at håndtere disse præmisser. Ved at knytte dette an til oplevelsen, handlingen og sansningen, supplerer han overskriften på forsiden med en understregning med disse ord: to get the right design as well as get the design right (Buxton 2007, 1). I denne 12 Bill Buxton er ansat hos Microsoft i en forskende og ledende stilling indenfor research. Han har fokus på relationerne mellem research, design, kreativitet og teknologi. Han er professor på University of Toronto, Canada, og siger selv at hans hovedinteresse er at spille musik og arbejde med computere og teknologi. Time Magazine udnævnte ham i 2002, som blandt de fem bedste designere i Canada (Buxton, 2007). 20

INDLEDNING. Oplevelsesdesign tidens nye buzzword

INDLEDNING. Oplevelsesdesign tidens nye buzzword 20 010 Lene Pettermann Kjæ ær & Nadja Lu und jeppesen n Designgruppen "Hello Neighbo our" præsenttererrer [ "HELLLO NEIG GHB BOURMBÅ ÅND DET"] ARM Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Oplevelsesdesign tidens

Læs mere

Applied 3D modelling and Parametric Design

Applied 3D modelling and Parametric Design ENGLISH SUMMARY Applied 3D modelling and Parametric Design The field that has arisen in Denmark in connection to building information modelling (BIM), and digital construction (DDB) - the laws of Client

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Titelblad. Aalborg Universitet, København, d. 31. juli 2013. Kandidatspeciale, Cand. IT: IT, Læring og Organisatorisk Omstilling

Titelblad. Aalborg Universitet, København, d. 31. juli 2013. Kandidatspeciale, Cand. IT: IT, Læring og Organisatorisk Omstilling 1 Titelblad ipads i undervisningen - En kvalitativ undersøgelse af læreres didaktiske udvikling og barrierer herfor, ved implementering af ipads i undervisningen i folkeskolen Aalborg Universitet, København,

Læs mere

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop Case Advodan Roskilde Den kreative workshop 2 Den kreative workshop Roskilde Universitetscenter Foråret 2011 Frederik Aske Sønksen Sigurd Ulvedal Theis Ellegaard Jakobsen Vejleder: Peter Busch En særlig

Læs mere

Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk. perspektiv

Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk. perspektiv Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk perspektiv Stine Lindegaard Skov Speciale 2014 Psykologisk Institut Det samfundsvidenskabelige fakultet Københavns

Læs mere

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig ROSKILDE UNIVERSITET We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig Et kommunikations speciale af Peter Back 01-06-2013 Vejleder: Jørgen Lerche

Læs mere

MAMMA - strategi. ... eller kunsten at lede en kollektiv skabelsesproces!

MAMMA - strategi. ... eller kunsten at lede en kollektiv skabelsesproces! MAMMA - strategi... eller kunsten at lede en kollektiv skabelsesproces! En masteropgave om ledelsesstrategi i en professionel devised teaterproduktion. af Charlotte Bøving 1370228 Master I teater og dramapædagogik

Læs mere

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør?

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? Speciale på Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? En diskursanalyse af sammenhængen mellem mål og metoder i de individuelle planer fra Dansk Kvalitetsmodel på det

Læs mere

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige 1.Resumé Der er igangsat en proces hos *Virksomheden, som skal fokusere på, og klarlægge hvilken vej virksomheden skal gå for at oparbejde en mere fokuseret og succesfuld vidensdeling. Jeg har igennem

Læs mere

Læring i klinisk praksis

Læring i klinisk praksis Læring i klinisk praksis Afsluttende projektopgave Modul 2 Vejleder: Henning Salling Olesen Maria Kring, Studienr. 50065 Helen Fuglsang Kock, Studienr. 50070 Pernille Harding Mellerkær, Studienr. 50071

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere

Internetmedieret kunstformidling - en undersøgelse af brugernes oplevelse af danske kunstmuseers webformidling

Internetmedieret kunstformidling - en undersøgelse af brugernes oplevelse af danske kunstmuseers webformidling Internetmedieret kunstformidling - en undersøgelse af brugernes oplevelse af danske kunstmuseers webformidling Kandidatspeciale Ved Tenna Eliasen 20022959 Institut for Informations- og Medievidenskab Århus

Læs mere

KVIK. Kontakt. Et tværfagligt tilbud

KVIK. Kontakt. Et tværfagligt tilbud KVIK Kontakt Et tværfagligt tilbud Kirsten Jungersen MASTER OF PUBLIC GOVERNANCE Masterafhandling Efteråret 2012 Udarbejdet af: Kirsten Jungersen Vejleder: Jacob Vase Anslag: 99.931 0. Summery 1 1. Indledning

Læs mere

Projektledelse og medarbejdere

Projektledelse og medarbejdere Projektledelse og medarbejdere - en undersøgelse af hvordan man kan forbedre projektledelsesmetoder så de bedre involverer medarbejderne Af Sigvard Vasard Kjær Andersen August 2013 Department of Business

Læs mere

Gensyn med domæneteorien - domænerne og videnspiralmodellen som praksisrettet metode til videnudvikling i organisationer

Gensyn med domæneteorien - domænerne og videnspiralmodellen som praksisrettet metode til videnudvikling i organisationer Gensyn med domæneteorien - domænerne og videnspiralmodellen som praksisrettet metode til videnudvikling i organisationer af M.Sc. & HD-O Jacob Storch, cand.psych. & cand.mag. Thorkil Molly Søholm, og cand.mag.

Læs mere

Med hjertet det rette sted

Med hjertet det rette sted Med hjertet det rette sted - et bachelorprojekt om relationens betydning og hjertepatientens oplevelse af sammenhæng ved telecare The heart in the right place - A bachelorproject based on the importance

Læs mere

Organisatorisk læring og viden i den nye økonomi

Organisatorisk læring og viden i den nye økonomi Organisatorisk læring og viden i den nye økonomi Speciale i psykologi, RUC Afleveret af Christine Wessel Fyhn Vejleder: Kirsten Bertelsen Maj 2002 ABSTRACT... 1 1. INDLEDNING OG EMNEINDKREDSNING... 2 1.1

Læs mere

Afsluttende projekt Master i pædagogisk udviklingsarbejde Fra diplomuddannelse til en refleksiv undervisningspraksis en pædagogisk ledelsesopgave

Afsluttende projekt Master i pædagogisk udviklingsarbejde Fra diplomuddannelse til en refleksiv undervisningspraksis en pædagogisk ledelsesopgave Afsluttende projekt Master i pædagogisk udviklingsarbejde Fra diplomuddannelse til en refleksiv undervisningspraksis en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Nyhus Rohwedder studienr: 20110575 Vejleder:

Læs mere

Nyansattes informationspraksis et praksislæringsperspektiv på informationssøgning i relation til læring i arbejdslivet

Nyansattes informationspraksis et praksislæringsperspektiv på informationssøgning i relation til læring i arbejdslivet Nyansattes informationspraksis et praksislæringsperspektiv på informationssøgning i relation til læring i arbejdslivet Camilla Elisabeth Moring Ph.d.-afhandling fra forskningsprogrammet Videnshåndtering,

Læs mere

Karin Lindholm GIRL-POWER. Empowerment i jordemoderuddannelsen. Masterprojekt Aalborg Universitet

Karin Lindholm GIRL-POWER. Empowerment i jordemoderuddannelsen. Masterprojekt Aalborg Universitet Karin Lindholm GIRL-POWER Empowerment i jordemoderuddannelsen Masterprojekt Aalborg Universitet Dette masterprojekt er udarbejdet af: Karin Lindholm Christensen Studienummer: 20064083 Vejleder: Eva Just

Læs mere

FORANDRINGSLEDELSE IGENNEM KOMMUNIKATION. Kenneth Mølbjerg Jørgensen

FORANDRINGSLEDELSE IGENNEM KOMMUNIKATION. Kenneth Mølbjerg Jørgensen FORANDRINGSLEDELSE IGENNEM KOMMUNIKATION Kenneth Mølbjerg Jørgensen Ledelse og Filosofi nr. 2, 2007 1 Kenneth Mølbjerg Jørgensen Forandringsledelse igennem kommunikation Ledelse og filosofi nr. 2, 2007

Læs mere

KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD

KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD KANDIDATAFHANDLING PROJEKTLEDELSE OG STYRING I KMD Kan KMD øge sin effektivitet og konkurrenceevne ved at implementere Business Coaching og Narrativ organisationsteori i projektledelsen? Udarbejdet af:

Læs mere

cand.humaniora.bruges.til.noget? - en undersøgelse af humanioras anvendelse i vidensamfundet-

cand.humaniora.bruges.til.noget? - en undersøgelse af humanioras anvendelse i vidensamfundet- cand.humaniora.bruges.til.noget? - en undersøgelse af humanioras anvendelse i vidensamfundet- Kandidatspeciale af Line Sørensen Moderne Kultur og Kulturformidling Institut for Kunst og Kulturvidenskab

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

Læring i organisationer

Læring i organisationer DET INFORMATIONSVIDENSKABELIGE AKADEMI Læring i organisationer - En definition ud fra den systemiske og kognitive teori Speciale Kandidatuddannelsen 2010 Vejleder: Trine Schreiber Tue Gunnar Christensen

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende Motiverende design Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov simpelt overbevisende fristende personligt forførende attraktivt relevant interessant sælgende vejledende formidlende

Læs mere

Ny design tilgang, Nye designprincipper

Ny design tilgang, Nye designprincipper Ny design tilgang, Nye designprincipper 10. SEMESTER - INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER PHONG NGOC BUI VEJLEDER: TEM FRANK ANDERSEN TITELBLAD Projekttitel Ny design tilgang, nye designprincipper Studieretning:

Læs mere