DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG. 1. Fjernelse af emballagen og kontrol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG. 1. Fjernelse af emballagen og kontrol"

Transkript

1 DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende bestemt til at vaske og centrifugere tøj i en mængde, der er gængs i husholdningen. Overhold anvisningerne i denne brugervejledning og i programoversigten, når vaskemaskinen anvendes. FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG 1. Fjernelse af emballagen og kontrol a. Skær krympefolien op, og fjern den. b. Fjern den øverste beskyttelse og beskyttelseshjørnerne. c. Fjern bundbeskyttelsen ved at vippe og dreje maskinen på et af de bageste, nederste hjørner. Sørg for, at den sorte plastdel af bundbeskyttelsen (hvis den findes på modellen) forbliver i emballagen og ikke på maskinbunden. Dette er vigtigt, da plastdelen ellers kan beskadige vaskemaskinen under drift. d. Åbn låget ved at trykke det let ned, samtidig med at håndtaget løftes. Fjern polystyrenforingen (afhængigt af model). e. Fjern den blå beskyttelsesfilm fra panelet (afhængigt af model). Når vaskemaskinen er pakket ud, skal det kontrolleres, at den er ubeskadiget. I tvivlstilfælde må maskinen ikke anvendes. Kontakt Service eller forhandleren. Hold emballagen (plastposer, polystyrendele osv.) uden for børns rækkevidde. Disse materialer kan være farlige. Hvis maskinen blev udsat for kulde før leveringen, skal den stå i rumtemperatur i nogle timer, før den sættes i gang. 2. Fjern transportbeslaget Maskinen er forsynet med transportskruer og et transportbeslag for at forhindre beskadigelser under transport. Inden vaskemaskinen tages i brug, skal transportbeslaget fjernes (se Opstilling / Afmontering af transportbeslaget ). 3. Opstilling af vaskemaskinen Anbring vaskemaskinen på et plant og stabilt gulv. Juster fødderne for at sikre, at maskinen står stabilt og i vater (se Opstilling / Justering af fødderne ). I tilfælde af gulve af træ eller de såkaldte flydende gulve (f.eks. visse parket- eller laminatgulve), skal maskinen placeres på en krydsfinerplade på 40 x 60 cm med en højde på mindst 3 cm. Krydsfineret skal fastgøres til gulvet. Sørg for, at ventilationsåbningerne i vaskemaskinens sokkel (afhængigt af model) ikke er dækket til af et tæppe eller andet materiale. 4. Vandforsyning Forbind vandtilførselsslangen i henhold til gældende lokale regler (se Opstilling / Forbind vandtilførselsslangen ). Vandforsyning: Kun koldt vand Vandhane: 3/4 slangestuds med gevind Tryk: kpa (1-10 bar). Behold brugervejledningen og programoversigten. Hvis du giver vaskemaskinen til en anden, skal du også give ham/hende brugervejledningen og programoversigten. Brug kun nye slanger til tilslutning af maskinen til vandforsyningen. Brugte slanger må aldrig genbruges, men skal kasseres. 5. Afløbsslange Sæt afløbsslangen fast til vandlåsen, eller til et andet udløb til kloakken (se Opstilling / Tilslutning af afløbsslangen ). Hvis vaskemaskinen er sluttet til et indbygget udtømningssystem, skal du sikre dig, at dette er forsynet med en ventil til forhindring af samtidig tilførsel og udtømning af vand (hæverteffekt). 6. Tilslutning af strømforsyning Tilslutning af strømforsyning skal udføres af en autoriseret elinstallatør i henhold til producentens anvisninger og gældende lovgivning. De tekniske data (spænding, strøm og sikringer) er angivet på typeskiltet på vaskemaskinens bagside. Maskinen skal forbindes til en effektiv jordforbindelse i henhold til gældende reglementer. Vaskemaskinen skal ekstrabeskyttes, jvf. Stærkstrømsreglementet. Producenten kan ikke drages til ansvar for skader på personer, dyr eller ting forårsaget direkte eller indirekte af manglende overholdelse af givne forskrifter. Brug ikke forlængerledninger eller multistikdåser. Før der foretages nogen form for vedligeholdelse på vaskemaskinen, skal den kobles fra strømforsyningen. Efter installationen skal strømforsyningen kunne afbrydes enten ved at tage stikket ud af stikkontakten eller ved hjælp af en topolet afbryder. Anvend ikke vaskemaskinen, hvis den er blevet beskadiget under transport. Kontakt Service. Tilslutning af nyt strømkabel skal foretages af Service. Maskinen skal forbindes til en effektiv jordforbindelse i henhold til gældende reglementer. Det er især vigtigt at beskytte maskiner, der står i lokaler med brusebad eller bad, med en differensreststrømsanordning på mindst 30 ma. Maskinen skal ekstrabeskyttes i henhold til Stærkstrømsreglementet. Producenten kan ikke drages til ansvar for skader på personer, dyr eller ting forårsaget direkte eller indirekte af manglende overholdelse af forskrifterne i denne brugervejledning. Vaskemaskinen må kun anvendes til husholdningsbrug og kun til de anviste formål. Mål: Bredde: 400 mm Højde: 900 mm Dybde: 600 mm DK 1

2 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD 1. Sikkerhedsvejledning Vaskemaskinen er kun godkendt til indendørs brug. Opbevar aldrig brændbare væsker i nærheden af maskinen. Der må ikke anbringes elektriske apparater på vaskemaskinens låg. Hold øje med børn, så de ikke kan komme til at lege med maskinen. Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af børn eller personer med fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller med manglende erfaring og viden, medmindre disse personer er under opsyn eller er oplært i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Forsøg ikke at tvinge låget op. Om nødvendigt kan elkablet udskiftes med et tilsvarende kabel, der fås hos Service. Elkablet må kun udskiftes af en autoriseret elektriker. Producenten er ikke ansvarlig for nogen skade på vasketøjet, der er forårsaget af en uhensigtsmæssig eller forkert overholdelse af de vaskeanvisninger på mærkesedlerne, der er hæftet på tøjet eller linnedet. 2. Emballage Emballagen består af 100% genbrugsmateriale og er forsynet med genbrugssymbolet. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af emballagen. 3. Bortskaffelse af emballage og gamle vaskemaskiner Dette produkt er mærket i henhold til EUdirektiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper du med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kunne opstå gennem uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt. Symbolet på produktet eller på dokumenterne, der ledsager produktet, angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr. Det skal skrottes i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald. For yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt bedes du kontakte de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller forretningen, hvor produktet er købt. Vaskemaskinen er fremstillet af genbrugsmaterialer. Vaskemaskinen skal kasseres i overensstemmelse med lokale regler for bortskaffelse af affald. Inden vaskemaskinen kasseres, skal alle sæberester fjernes og strømkablet skæres af, så vaskemaskinen ikke kan benyttes. 4. Generelle anbefalinger Efterlad aldrig vaskemaskinen tilsluttet, når den ikke er i brug. Luk for vandhanen. Før der udføres nogen form for rengøring eller vedligeholdelse, skal maskinen slukkes og stikket tages ud af stikkontakten. 5. EU-overensstemmelseserklæring Denne vaskemaskine er designet, fremstillet og markedsført i overensstemmelse med sikkerhedskravene i EF-direktiverne: 2006/95/EF Lavspændingsdirektivet 2004/108/EF EMC-direktivet. VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR 1. Låg 2. Vaskemiddelskuffe 3. Tromle 4. Adgang til pumpen bag filteret 5. Servicemærkat (bag filterdækslet) Håndtag til hjul (afhængigt af model) Flytning af vaskemaskinen: Træk håndtaget lidt ud med hånden, og før det ud til stoppet med foden. 7. Justerbare fødder DK 2

3 OPSTILLING Afmontering af transportbeslaget Maskinen er forsynet med transportbeslag for at forhindre skader under transport. VIGTIGT: før maskinen anvendes, SKAL transportbeslaget på bagsiden fjernes. 1. Løsn de to skruer A og de fire skruer B med en flad skruetrækker eller en nr. 8 topnøgle til sekskantskruer. 2. Fjern transportbeslaget. 3. Sæt igen de fire udvendige skruer B på maskinen, og stram dem. 4. Klips de to medfølgende forseglinger C på plads i åbningerne D på vaskemaskinen. Bemærk: husk at sætte de fire udvendige skruer på plads og stramme dem. B A 1\3 2 C D 4 Justering af fødderne Installer vaskemaskinen på et plant og stabilt gulv, tæt ved en stikkontakt, vand og afløb. Hvis gulvet er ujævnt, justeres fødderne (anvend ikke træstykker, karton eller lignende under fødderne): 1. Skru benene til vaskemaskinen ud med hånden, 2-3 omdrejninger uret, løsgør derefter sikkerhedsmøtrikken ved hjælp af en nøgle 2. Juster fodens højde manuelt. 3. Spænd låsemøtrikken igen ved at dreje den mod uret. Sørg for at alle fødder står rigtigt på gulvet, og at maskinen er helt i vater og står stabilt (brug et vaterpas). Vaskemaskinen kræver et opstillingsareal på 40 cm i bredden og 63 cm i dybden. Bemærk: hvis maskinen opstilles på et tykt tæppe, skal fødderne justeres, så der er tilstrækkelig plads under maskinen, til at luften kan cirkulere. DK 3

4 Forbind vandtilførselsslangen 1. Skru forsigtigt tilførselsslangen til ventilen på bagsiden af vaskemaskinen ( A ), den anden ende af slangen skal De skrue i vandtilførselshanen med hånden. 2. Sørg for, at der ikke er knæk på slangen. 3. Kontrollér, at samlingerne er vandtætte ved at åbne helt for vandhanen. Hvis slangen er for kort, skal den udskiftes med en trykfast slange af passende længde (min kpa, godkendt i henhold til EN 50084). Hvis du har brug for en længere vandslange, så kontakt vores Efter Salgsservice eller forhandleren. Undersøg jævnligt tilløbsslangens tilstand, og udskift den om nødvendigt. Vaskemaskinen kan tilsluttes uden kontraventil. A Aquastop anti-oversvømmelsessystem (se vandtilførselsslangetypen som vist til højre - afhængigt af model) Skru slangen på vandhanen. Kontrollér, at samlingen er vandtæt ved at åbne helt for vandhanen. Vaskemaskinen må ikke tilsluttes et blandingsbatteri på en vandvarmer uden tryk! Tilførselsslangen og plasthuset indeholder elektriske komponenter (afhængigt af model): Slangen må ikke afkortes, og plasthuset må ikke dyppes i vand. Hvis flexslangen er beskadiget, skal strømforsyningen til vaskemaskinen straks afbrydes, der skal lukkes for vandhanen, og slangen skal udskiftes. Hvis slangen er for kort, skal den udskiftes med en 3 m lang Aquastopslange (kan leveres af Service eller af en forhandler). Tilslutning af afløbsslangen Afløbsslangen tages af den venstre klemme, se pilen A på billedet. Vigtigt: Afløbsslangen må IKKE frigøres fra den højre tilslutning, se pil B på billedet. Det medfører risiko for lækage og fare for varmtvandsskoldning. Sæt afløbsslangen fast til vandlåsen, eller til et andet udløb til kloakken. Hvis det er nødvendigt at forlænge afløbsslangen, skal der anvendes en bøjelig slange af samme størrelse, og samlingen skal lukkes tæt med spændebånd. Maksimal længde af afløbsslangen: 2,50 m. Maksimal udløbshøjde: 100 cm. Afløbshøjde min.: 55 cm. Vigtigt: Sørg for, at der ikke er knæk på slangen, og at den er sikret mod at falde ned, når vaskemaskinen kører. A B DK 4

5 INDEN FØRSTE VASK For at fjerne eventuelt resterende vand, der er brugt til afprøvning på fabrikken, anbefales det at gennemføre en kort vaskecyklus uden vasketøj. 1. Åbn for vandhanen. 2. Luk tromleklapperne. 3. Hæld en lille smule vaskemiddel (maksimalt 1/3 af det, som producenten har anbefalet til snavset vasketøj) i panelet hovedvask i sæbeautomaten. 4. Luk låget. 5. Indstil på og start programmet Syntetisk 60 (se på den særskilt tilsendte Programoversigt ) FORBEREDELSE AF VASKETØJET TIL VASK Sortering af vasketøjet 1. Sortér vasketøjet efter Stoftype / vaskesymbol Bomuld, blandede fibre, strygefrit/syntetisk, uld, ting til håndvask. Farve Adskil hvidt og kulørt tøj. Vask nyt, kulørt tøj separat. Størrelse Vask tøj med forskellig størrelse sammen, så det fordeles bedre i tromlen og giver bedre vaskeresultat. Tøjets art Vask sarte stoffer separat: anvend et specialprogram til REN NY ULD, gardiner og andre sarte ting. Fjern altid gardinkroge, eller vask gardinerne med krogene i en vaskepose af bomuld. Anvend det specielle program til tøj, der skal håndvaskes. Vask strømper, bælter og andre småting eller ting med hægter (f.eks. bh er) i særlige bomuldsvaskeposer eller i pudebetræk med lynlås. 2. Tøm lommerne Mønter, sikkerhedsnåle og lignende kan ødelægge vasketøjet og/eller tromle og kar. 3. Lukkemekanismer Luk lynlåse, knap knapper og hægt hægter. Bind bælter og bændler sammen. Pletfjerning Pletter af blod, mælk, æg og andre organiske stoffer fjernes normalt under programmets enzymfase. Til pletter fra rødvin, kaffe, te, græs, frugt og lignende tilsættes et pletfjerningsmiddel i vaskemiddelskuffens rum til hovedvask. Særligt vanskelige pletter bør forbehandles før vask. Farvning og blegning Brug kun farver og pletfjerningsmidler, der er egnede til vaskemaskiner. Følg producentens anvisninger. Efter endt farvning kan vaskemaskinens plast- og gummikomponenter være misfarvede. DK 5

6 Fyldning af maskinen 1. Åbn låget ved at trække det opad. 2. Åbn tromlen - ved at trykke på lågesikringen til tromlen (billeder 1a og 1b ; modellerne i billede 1a har en fast sikring til tromlelågen, der ikke bliver presset ind, hvis De trykker på den). - ved at holde fast på baglågen til tromlen, ved at trykke dørsikringen tilbage, i pilens retning, ved at presse forreste låge ind imod tromlens midte, indtil låsemekanismen (billede 1c ) frigøres. 3. Anbring vasketøjet i tromlen stykke for stykke. Overskrid ikke den maksimale fyldning for programmet, der er angivet på den separate programoversigt. - Overfyldning forringer vaskeresultatet og kan give krøllet tøj. - Sørg for, at vasketøjet ikke hænger ud over tromlen. Hvis dette er tilfældet, skal vasketøjet skubbes ned i tromlen, så der er plads nok til, at tromleklapperne kan lukkes korrekt. - Du må ikke bruge tromleklapperne til at skubbe vasketøjet ned i tromlen. 4. For igen at lukke tromlen, så skal De igen holde i midten på begge dele af tromlens låger i midten (billede 2 ), baglågen gennem forlågen. VIGTIGT: Sørg for, at tromleklapperne er lukket korrekt - afhængigt af modellen: - Metalkrogen skal være hægtet helt ind i den bagerste tromleklap - se billede 2a, eller - Alle metalkrogene skal være hægtet korrekt ind i den bagerste tromleklap, og knappen skal overlappe den bagerste tromleklaps kant - se billede 2b. - Sikringen på forlågen skal stikke lidt op over kanten på baglågen se billede 2c. Kontrollér, at der ikke sidder vasketøj i klemme mellem tromleklapperne eller mellem tromleklapperne og tromlen. 1a 1c 2a 1b 2 2b 2c DK 6

7 VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER Valg af det rigtige vaskemiddel og tilsætningsmiddel Valget af vaskemiddel afhænger af: - Stoftype (bomuld, strygefrit/syntetiske stoffer, sarte stoffer, uld) - Farven. - Vasketemperaturen. - Hvor snavset tøjet er og typen af snavs. Brug kun specielle vaskemidler til vask af uld og tøj af mikrofibre (f.eks. sports- og badetøj). Brug ikke flydende vaskemiddel sammen med funktionen Udskudt start (hvis den findes på vaskemaskinen). Brug ikke flydende vaskemiddel til hovedvask sammen med Forvask eller med programmer med Forvask (afhængigt af model). Hvide pletter på mørkt tøj er forårsaget af uopløselige vandblødgøringsmidler, der anvendes i moderne fosfatfrie vaskemidler. Hvis dette forekommer, kan du ryste og/eller børste tøjet eller anvende flydende vaskemiddel. Opbevar vaske- og tilsætningsmidler på et tørt sted, der ikke er tilgængeligt for børn. Anvend kun vaske- og tilsætningsmidler, der er beregnet til husholdningsvaskemaskiner. Anvend kun afkalkningsmidler, farver eller blegemidler, der er egnet til brug i husholdningsvaskemaskiner. Afkalkningsmidler kan indeholde stoffer, der kan beskadige dele på vaskemaskinen. Anvend aldrig opløsningsmidler (terpentin, benzin osv.). Vask aldrig stoffer, der er behandlet med opløsningsmidler eller brændbare væsker. Dosering Følg vejledningen på vaskemiddelpakningen under hensyntagen til: - Hvor snavset tøjet er og typen af snavs. - Mængden af tøj i vasken. Fyldt maskine: følg vaskemiddelproducentens anvisninger. Halvfyldt: 3/4 normal dosering. Mindste mængde (ca. 1 kg): halv normal dosering. - Vandets hårdhed i området (spørg på kommunens tekniske forvaltning): Blødt vand kræver mindre vaskemiddel end hårdt vand. For meget vaskemiddel kan resultere i forøget skumdannelse og forringet vaskeevne. Hvis der opstår for meget skum i vaskemaskinen, kan dette forhindre centrifugering. Hvis der anvendes for lidt vaskemiddel, bliver: tøjet gråt, og der kommer kalkaflejringer på tromlen, karret og varmelegemet. Ved anvendelse af koncentrerede skyllemidler blandes disse med vand op til MAX -mærket. For at modvirke fordelingsproblemer ved anvendelse af meget koncentrerede vaskemidler i flydende form eller pulverform, anvendes den specielle vaskebold, der leveres med vaskemidlet. Bolden lægges direkte i tromlen. Dosering af vaske- og tilsætningsmidler Vaskemiddel til forvask og hovedvask Vaskemiddel til hovedvask uden forvask Skyllemiddel kun op til MAX mærket. Pletfjerningsmidler Vandblødgørere (vandhårdhed 4) Stivelse (opløst i vand, maks. 100 ml) ( ) Ved dosering må De ikke overskride niveaumærket MAX med afmærkning for vaskemidlet, for det flydende vaskemiddel og for blødgøringsmidlet. Til programmer uden forvask og med temperaturer fra kold til 40 C anbefales det at bruge flydende vaskemidler for at undgå hvidlige aflejringer på tøjet. DK 7

8 Brug af blegemiddel Vask vasketøjet ved det ønskede program (Bomuld, Syntetiske stoffer), og tilsæt en passende mængde blegemiddel til skyllemiddelskuffen (luk låget omhyggeligt). Straks efter programslut startes programmet Skyl og centrifugering for at fjerne eventuel resterende lugt af klor. Efter ønske kan der tilsættes skyllemiddel. Der må aldrig tilsættes både blegemiddel og skyllemiddel i rummet til skyllemiddel på samme tid. Brug af stivelse i pulverform Ved anvendelse af stivelse i pulverform skal du gå frem på følgende måde: Vask vasketøjet med det ønskede vaskeprogram. Bland derefter stivelsen i overensstemmelse med producentens anvisninger. Hæld stivelsesopløsningen (maksimum 100 ml) i skyllemiddelrummet i skuffen. Luk låget, og start programmet Skyld og centrifugering. RENGØRING AF FILTER/ UDTØMNING AF RESTVAND Vaskemaskinen er udstyret med en selvrensende pumpe. Filteret tilbageholder genstande som knapper, mønter, sikkerhedsnåle osv., der har ligget i vasketøjet. Det anbefales at kontrollere og rense filteret regelmæssigt, dog mindst to eller tre gange om året. Specielt: Hvis maskinen ikke pumper tilfredsstillende ud, eller hvis en centrifugering ikke gennemføres. Hvis kontrollampen for Rengør pumpe lyser. VIGTIGT: før vandet tømmes ud, skal du sikre dig, at det er kølet tilstrækkeligt af. Resterende vand skal udtømmes, før maskinen transporteres. 1. Tag stikket ud af stikkontakten. 2. Anvend en mønt til at åbne filterdækslet. 3. Stil en skål under filteret. 4. Drej filteret langsomt mod uret, indtil grebet står vandret. Tag det ikke ud endnu. 5. Vent, til alt vandet er løbet ud. 6. Drej filteret helt rundt, og træk det ud. 7. Rengør filteret og filterrummet. 8. Kontrollér, at pumpens vingehjul (i huset bagved filteret) kan dreje frit rundt. 9. Indsæt filteret igen, og skru det helt i med uret til stoppet (indtil grebet står vandret). 10. Hæld ca. 1 liter vand i maskinen gennem tromlen, og kontrollér, at der ikke trænger vand ud fra filteret. 11. Luk filterdækslet. 12. Sæt stikket i stikkontakten. 2 6 DK 8

9 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Tag altid stikket ud af vaskemaskinen, før du laver nogen form for vedligeholdelse. Vaskemiddelskuffe Rengør vaskemiddelskuffen regelmæssigt, mindst tre-fire gange årligt, for at forhindre ansamling af vaskemiddel: 1. Tryk på knapperne på hver side af skuffen. 2. Træk vaskemiddelskuffen udad, og tag den ud. Der kan være en smule vand tilbage i vaskemiddelautomaten. Det anbefales at bære skuffen lodret. 3. Vask automaten under rindende vand. Du kan også fjerne hævertens dæksler i skuffen for at gøre dem rene. 4. Sæt atter hæverten på plads (hvis den har været taget ud). Kontrollér, at de sidder korrekt. 5. Sæt igen vaskemiddelskuffen i ved at anbringe de nederste tapper i lågets huller og dreje, indtil de øverste knapper går i lås. Bemærk: sørg for, at skuffen er sat korrekt på plads. Filter i vandtilførselsslangen Kontrollér, og rengør filteret regelmæssigt (mindst to eller tre gange om året). 1. Tag stikket ud af stikkontakten. 2. Luk for vandhanen. 3. Skru slangen af vandhanen. 4. Rengør omhyggeligt filteret for enden af slangen med for eksempel en tandbørste uden at skille det ad. Bemærk: slangen må ikke sænkes ned i vand. 5. Skru flexslangen manuelt på vandhanen. Anvend aldrig en tang (risiko for at klemme samlingen). 6. Åbn for vandhanen, og kontrollér, at samlingerne er vandtætte. 7. Sæt atter stikket i stikkontakten. Frigørelsessikring Sikkerhedsventilens skueglas A Tilførselsslangen (-slanger) (fig. A, B eller C afhængig af modellen) Kontrollér regelmæssigt, at der ikke er knæk på slangent, og at der ikke er revner. Hvis der på tilføringsslangen er en skade, erstat den med den samme type, som De får i servicebutikken eller i en specialforretning. Hvis tilførselssslangen er identisk med typen på slangen på billede A og vaskemaskinen ikke lukker vand ind, så kontrollér vinduet til sikkerhedsventilen. Hvis det er rødt, betyder det, at sikkerhedsfunktionen i slangen til lukning af vandet er blevet aktiveret, og slangen skal udskiftes med en ny, som De kan få i servicebutikken eller i en specialforretning. Når De afmonterer tilførelsesslangen (fig. A ) skal De trykke på frigørelsessikringen Hvis Deres tilførselsslange har et gennemsigtigt overfladelag (fig. B ), skal De regelmæssigt kontrollere farven på det. Hvis farven på den gennemsigtige overflade er blevet mørk, er det et tegn på, at der er en revne i slangen, og slangen bør udskiftes. Ring til servicecentret eller en fagmand, så man kan udskifte slangen for Dem. DK 9 B C

10 Kabinet og betjeningspanel Rengør med en blød, fugtig klud. Hvis det er nødvendigt, skal De bruge sæbevand eller et mildt neutralt rengøringsmiddel (brug ikke rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler, slibemidler eller universelle rensemidler - de kan beskadige overfladen). Det indvendige af maskinen Efter hver vask skal låget efterlades åbent i nogen tid for at give maskinen mulighed for at tørre indvendigt. Hvis du kun sjældent vasker ved 95 C, anbefales det med mellemrum at køre et 95 C program uden tøj men med en lille smule vaskemiddel for at holde maskinen ren. Lågets pakning Efterse tætningslistens tilstand med jævne mellemrum, og rengør den med en fugtig klud. Vandtilførselsslange Kontrollér jævnligt tilførselsslangens tilstand. Udskift den om nødvendigt. Filter Efterse, og rengør filteret jævnligt, mindst 3 til 4 gange årligt (se Rengøring af filter/ udtømning af restvand ). Anvend ikke brændbare væsker til rengøring af maskinen. Sådan får du fat i en genstand, der er faldet ned mellem tromlen og karret Hvis en genstand ved et uheld falder ned mellem tromlen og beholderen, kan du få fat i den igen, takket være et af de aftagelige tromleblade: 1. Tag stikket ud af stikkontakten. 2. Tag vasketøjet ud af tromlen. 3. Luk tromleklapperne, og drej tromlen en halv omgang. 4. Ved hjælp af en skruetrækker presses der ned på plastenden samtidig med, at bladet skydes fra venstre mod højre. 5. Bladet falder ind i tromlen. 6. Åbn tromlen: genstanden kan nu fjernes gennem hullet i tromlen. 7. Monter bladet igen fra tromlens inderside: Placer plasttappen over hullet i tromlens højre side. 8. Skub derefter plastbladet fra højre mod venstre, indtil det falder plads. 9. Luk igen tromleklapperne, drej tromlen en halv omgang, og kontrollér, at bladet sidder rigtigt på alle dets ankerpunkter. 10. Sæt atter stikket i stikkontakten DK 10

11 FEJLFINDINGSOVERSIGT Denne vaskemaskine er forsynet med automatiske sikkerhedsfunktioner, der registrerer og diagnosticerer fejl på et tidligt tidspunkt og giver mulighed for at reagere derefter. Disse fejl er ofte så ubetydelige, at de kan afhjælpes på nogle få minutter. Problem Maskinen vil ikke starte, ingen kontrollamper lyser Maskinen starter ikke, selvom der er trykket på Start(Pause) Maskinen standser midt i programmet, og kontrollampen for Start(Pause) blinker Rester af vaskemiddel/ tilsætningsmidler i vaskemiddelskuffen efter endt vask Vaskemaskinen ryster under centrifugering Efter endt vask er tøjet ikke centrifugeret ordentligt Programtiden er betydelig længere eller kortere end anført i programskemaet eller på displayet (hvis det forefindes) Årsag - Afhjælpning - Råd Stikket er ikke sat korrekt i stikkontakten. Stikkontakten eller sikringen fungerer ikke korrekt (prøv efter med en bordlampe eller tilsvarende anordning). Låget er ikke lukket korrekt. Funktionen Knaplås er aktiveret (afhængigt af model). For at frigøre knapperne igen skal du trykke samtidig på knapperne for temperatur og centrifugeringshastighed og holde dem nede i mindst 3 sekunder. Nøglesymbolet på displayet forsvinder, og programmer kan startes. Funktionen Skyllestop aktiveres (afhængigt af model), og kontrollampen for (Skyllestop) tænder i programsekvensindikatoren - annullér Skyllestop ved at trykke på Start(Pause) eller ved at vælge og starte programmet Udtømning. Programmet er blevet ændret - vælg det ønskede program igen, og tryk på Start(Pause). Programmet er blevet afbrudt, og låget er blevet åbnet - luk låget, og genstart programmet ved at trykke på Start(Pause). Vaskemaskinens sikkerhedssystem er blevet aktiveret (se Beskrivelse af kontrollamper, der tilkendegiver en fejl ). Der er ikke blevet åbnet for vandhanen, eller vandtilførselsslangen er bøjet (kontrollampen for Vandhane lukket tænder). Vaskemiddelskuffen sidder ikke korrekt, eller den er blokeret (se Rengøring og vedligeholdelse ). Filteret i vandtilførselsslangen er tilstoppet (se Rengøring og vedligeholdelse ). Vaskemaskinen er ikke i vater, fødderne er ikke justeret korrekt (se Opstilling ). Transportbeslaget er ikke blevet fjernet. Inden vaskemaskinen tages i brug, skal transportbeslaget fjernes. Maskinen har et system, der registrerer og korrigerer eventuelle ubalancer. Hvis vasken består af enkelte tunge stykker tøj (f.eks. badekåber), kan dette system automatisk reducere centrifugeringshastigheden eller helt afbryde centrifugeringen for at beskytte maskinen. Tunge stykker tøj forhindrede centrifugeringen, læg flere mindre stykker tøj i maskinen, og gentag centrifugeringen. Kraftig skumdannelse forhindrede centrifugering. Vælg og start programmet Skyl og centrifugering. Undgå at dosere for meget vaskemiddel (se Vaske- og tilsætningsmidler ). Knappen Variabel centrifugeringshastighed (hvis den findes på din model) er sat til lav hastighed, eller du har aktiveret Ingen centrifugering (hvis funktionen findes på din vaskemaskine). Det er en normal egenskab ved vaskemaskinen at kunne tilpasse sig faktorer, der kan have indflydelse på længden af programmet, f.eks. en for stor mængde skum, ubalance i indholdet pga. tunge klædningsstykker, en for lang opvarmning pga. lav temperatur i det tilførte vand, osv. Herudover korrigerer vaskemaskinens sensorsystem længden af vaskeprocessen i forhold til mængden af vasketøj. På grundlag af disse faktorer udregnes der iløbet af programmet, hvorlænge det skal varer, og hvis det er nødvendigt aktualiseres det; på displayet (hvis det forefindes) vises der animation i korrektionsfasen. Til små mængder vasketøj kan der være en tidsangivelse på programskemaet forkortet helt ned til 50%. DK 11

12 Beskrivelse af kontrollamper, der tilkendegiver en fejl Der tændes en kontrollampe, der tilkendegiver en fejl Vandhane lukket Rengør pumpe Beskrivelse - Årsager - Afhjælpning Der løber intet eller for lidt vand til vaskemaskinen. Kontrollampen for Start(Pause) blinker. Undersøg om: Vandhanen er helt åben, og om vandtrykket er tilstrækkeligt. Der er knæk på vandslangen. Filteret i vandtilførselsslangen er tilstoppet (se Rengøring og vedligeholdelse ). Vandslangen er frosset til. Skueglasset på sikkerhedsventilen på vandtilførselsslangen er rødt (hvis maskinen har en vandtilførselsslange som vist på billede A - se forrige afsnit Rengøring og vedligeholdelse ). Udskift slangen med en ny slange af samme type. Den kan fås hos Service eller en specialforhandler. Når problemet er løst, genstartes programmet med tryk på Start(Pause). Hvis fejlen opstår igen, kontaktes Service (se næste afsnit). Vaskemaskinen tømmer ikke vand ud. Vaskemaskinen standser på det respektive programtrin. Tag stikket ud, og undersøg, om: Der er knæk på afløbsslangen. Pumpen eller filteret er tilstoppet (se afsnit Rengøring af filter/ udtømning af restvand. Før vandet tømmes ud, skal du sikre dig, at det er kølet tilstrækkeligt af.). Afløbsslangen er frosset. Når problemet er afhjulpet, skal du vælge og starte programmet Udtømning eller trykke på Reset - knappen i mindst 3 sekunder. Vælg atter det ønskede program. Hvis fejlen opstår igen, kontaktes Service (se næste afsnit). DK 12

13 Der tændes en kontrollampe, der tilkendegiver en fejl Service Angivelse på displayet (hvis det findes) bdd (hvis vaskemaskinen ikke har et display: Alle kontrollamperne for programforløbet tænder) fra F02 til F35 (undtagen F09 ) F09 FA Fod Beskrivelse - Årsager - Afhjælpning Vaskemaskinen stopper midt i programmet. Tromleklapper åbne (tromleklapperne er ikke lukket korrekt). Tryk på Nulstil -knappen i mindst 3 sekunder, og vent til Dør åben tænder. Åbn låget, og luk tromleklapperne, vælg og start derefter det ønskede program igen. Hvis fejlen opstår igen, kontaktes Service. Fejl i et elektrisk modul Vælg og start programmet Udtømning, eller tryk på knappen Nulstil i mindst 3 sekunder.. Vandstanden er for høj (efter programannullering eller forkert funktion). Sluk for maskinen, og tænd for den igen. Vælg programmet Udtømning, og start inden for 15 sek. Aquastop-fejl Sluk for maskinen, tag stikket ud af stikkontakten, og luk for vandhanen. Vip forsigtigt maskinen forover for at lade det opsamlede vand løbe ud fra bunden. Derefter: Sæt stikket i stikkontakten. Luk op for vandhanen (hvis vandet straks strømmer ind i vaskemaskinen igen, uden at denne er startet, er der en fejl. Luk for vandhanen, og kontakt Service). Vælg og start derefter det ønskede program igen. Overdreven skumdannelse Overdreven skumdannelse afbrød vaskeprogrammet. Vælg og start programmet Skyl og centrifugering. Derefter vælges og startes det ønskede program igen. Brug mindre vaskemiddel. Hvis fejlen opstår igen, skal stikket tages ud af stikkontakten og Service kontaktes (se næste afsnit). Hvis vaskemaskinen ikke har et tidsdisplay, skal du kontrollere, hvilken af de tidligere beskrevne situationer, der kan være årsag til fejlen og følge den tilhørende vejledning. DK 13

14 SERVICE Før Service kontaktes: 1. Undersøg, om det er muligt selv at rette fejlen (se Fejlfindingsoversigt ). 2. Start programmet igen for at se, om fejlen er afhjulpet. 3. Hvis fejlen varer ved, kontaktes Service. Communiquez: Fejltypen. Modellen. Servicenummeret (nummeret efter ordet SERVICE). Servicemærkaten sidder på indersiden af filterdækslet eller på maskinens bagside. Fulde navn og adresse. Telefonnummer. Du bør fortrinsvis henvende dig til serviceafdelingen hos den forhandler, der leverede vaskemaskinen. TRANSPORT OG HÅNDTERING 1. Tag stikket ud af stikkontakten. 2. Luk for vandhanen. 3. Afmonter tilførsels- og afløbsslangerne. 4. Tøm alt vand ud af slangerne og maskinen (se Rengøring af filter/ udtømning af restvand ). Vent, indtil vandet er afkølet for at undgå ulykker. 5. Træk håndtaget nederst på maskinens forside (ekstraudstyr på nogle modeller) en lille smule ud med hånden, så det bliver lettere at flytte maskinen. Træk det derefter ud til stoppet med foden. Når maskinen er flyttet, skubbes håndtaget til dets oprindelige, faste stilling. 6. Sæt transportbeslaget på. 7. Transporter vaskemaskinen opretstående. VIGTIGT: anvend ikke maskinen, når håndtaget er trukket ud. 5 DK 14

INDHOLD DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR INDEN FØRSTE VASK

INDHOLD DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR INDEN FØRSTE VASK IFU-TL HR DK.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:32 PM INDHOLD DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR INDEN FØRSTE VASK FORBEREDELSE

Læs mere

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR

Læs mere

BEREGNET ANVENDELSE ADVARSLER OG GENERELLE RÅD

BEREGNET ANVENDELSE ADVARSLER OG GENERELLE RÅD BEREGNET ANVENDELSE Denne vaskemaskine er beregnet til udelukkende at vaske tøj i almindeligt omfang for husholdninger. Overhold anvisningerne i denne brugervejledning og i programoversigten, når vaskemaskinen

Læs mere

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) INDEN

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG INDHOLDSFORTEGNELSE DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING INDEN FØRSTE VASK FORBEREDELSE AF VASK VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER INDHOLDSFORTEGNELSE DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE INDEN FØRSTE VASKECYKLUS FORBEREDELSE AF VASK VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

30105970DK.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:19 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30105970DK.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:19 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30105970DK.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:19 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING INDEN FØRSTE VASKECYKLUS

Læs mere

DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende bestemt til at vaske og centrifugere tøj i en mængde, der er gængs i husholdningen. Overhold anvisningerne i denne brugervejledning, og programoversigten,

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER TØMNING AF RESTERENDE VAND

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER TØMNING AF RESTERENDE VAND BRUGERVEJLEDNING DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR BØRNESIKRING VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER TØMNING AF RESTERENDE VAND

Læs mere

30120035DK.fm Page 1 Monday, November 19, 2007 4:43 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30120035DK.fm Page 1 Monday, November 19, 2007 4:43 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30120035DK.fm Page 1 Monday, November 19, 2007 4:43 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD OPSTILLING VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE INDEN FØRSTE VASK FORBEREDELSE

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) FORBEREDELSE AF VASKETØJET

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) FORBEREDELSE AF VASKETØJET 3da05369.fm Page 31 Wednesday, June 5, 2002 6:58 PM INDHOLD FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) INDEN FØRSTE VASKECYKLUS

Læs mere

40105140bDK.fm Page 31 Tuesday, July 26, 2005 6:02 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

40105140bDK.fm Page 31 Tuesday, July 26, 2005 6:02 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 40105140bDK.fm Page 31 Tuesday, July 26, 2005 6:02 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING INDEN FØRSTE VASKECYKLUS

Læs mere

DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende bestemt til at vaske og centrifugere tøj i en mængde, der er gængs i husholdningen. Overhold anvisningerne i denne brugervejledning, i installationsvejledningen

Læs mere

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD BEREGNET BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til behandling af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold anvisningerne

Læs mere

1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 7 ( ) 12 3 8 B 13 4 9 A 14

1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 7 ( ) 12 3 8 B 13 4 9 A 14 1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 ( ) 7 3 8 B 12 13 4 9 A 14 BEREGNET ANVENDELSE Denne vaskemaskine er beregnet til udelukkende at vaske tøj i almindeligt omfang for husholdninger. Overhold anvisningerne i denne

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG 30106350DK.fm Page 1 Tuesday, February 9, 2010 5:05 PM DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Indhold. Referencekort. Brugervejledning

Indhold. Referencekort. Brugervejledning Indhold Referencekort Programoversigt orberedelse af vasketøjet Valg af program og indstillinger Start og afslutning af et program Skift af program Afbrydelse af et program Daglig rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

IFU_Alpha_Sc1-mech_DK.fm Page 1 Wednesday, March 30, :50 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

IFU_Alpha_Sc1-mech_DK.fm Page 1 Wednesday, March 30, :50 PM INDHOLDSFORTEGNELSE IFU_Alpha_Sc1-mech_DK.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR FORBEREDELSE AF

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG BRUGERVEJLEDNING FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD MASKINEN OG DENS UDSTYR BØRNESIKRING VASKEMIDLER OG TILSÆTNINGSMIDLER PROGRAMMER UDTAGNING AF FILTER UDTØMNING AF

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Sundhed & Sikkerhed og Installationsvejledning

Sundhed & Sikkerhed og Installationsvejledning Sundhed & Sikkerhed og Installationsvejledning www.whirlpool.eu/register DANSK...s. 2 2 DANSK SUNDHED & SIKKERHED og INSTALLATIONSVEJLEDNING DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT. Med henblik på

Læs mere

INDHOLD FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD MASKINEN OG DENS UDSTYR FORBEREDELSE AF VASK VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

INDHOLD FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD MASKINEN OG DENS UDSTYR FORBEREDELSE AF VASK VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER 3da00028.fm5 Page 32 Wednesday, April 4, 2001 7:05 PM INDHOLD FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD MASKINEN OG DENS UDSTYR FORBEREDELSE AF VASK VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

Læs mere

Før vaskemaskinen tages i brug

Før vaskemaskinen tages i brug Indhold Før vaskemaskinen tages i brug Tilbehør / medfølgende dele Installation Advarsler og generelle råd Vaskemaskinen og dens udstyr Luge Børnesikring Inden første vaskecyklus Forberedelse af vasken

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

3dk10249.fm Page 1 Monday, May 24, :47 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

3dk10249.fm Page 1 Monday, May 24, :47 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 3dk1029.fm Page 1 Monday, May 2, 200 :7 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR FORBEREDELSE AF VASK VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung vær forsigtig, når den skal løftes. Pas på: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 19

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

INDHOLD HURTIG OVERSIGT BRUGERVEJLEDNING PROGRAMOVERSIGT FORBEREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER

INDHOLD HURTIG OVERSIGT BRUGERVEJLEDNING PROGRAMOVERSIGT FORBEREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER INDHOLD Læs denne brugervejledning HURTIG OVERSIGT FOREREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER START OG AFSLUTNING AF ET PROGRAM ÆNDRING AF ET PROGRAM PROGRAMOVERSIGT AFRYDELSE AF ET

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING

39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING 39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG P1253 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Deres vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for funktion

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WM260160 http://da.yourpdfguides.com/dref/3567048

Din brugermanual SIEMENS WM260160 http://da.yourpdfguides.com/dref/3567048 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

DIN ELEKTRONISKE VASKEMASKINE

DIN ELEKTRONISKE VASKEMASKINE DIN ELEKTRONISKE VASKEMASKINE DK Denne vaskemaskine er udstyret med en fuldelektronisk styring, hvilket åbner for et væld af muligheder. Herunder kan nævnes: nøjagtig bestemmelse af fyldning, Dynamic-Sense

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm x 2 90 C 538 mm 20 mm 80 385 mm 370 mm 305 494 mm 7 mm 595 mm 40 mm 40 mm min 380 mm min 550 mm 560 mm = = x 2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG BRUGSANVISNING VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF DEN GLASKERAMISKE

Læs mere

INDHOLD REFERENCEKORT

INDHOLD REFERENCEKORT REFERENCEKORT INDHOLD PROGRAMOVERSIGT FOREREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER START OG AFSLUTNING AF ET PROGRAM ÆNDRING AF PROGRAM AFRYDELSE AF ET PROGRAM LÆS RUGERVEJLEDNINGEN! DAGLIG

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EW1157F http://da.yourpdfguides.com/dref/635744

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EW1157F http://da.yourpdfguides.com/dref/635744 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Monteringsvejledning Før køle-/fryseskabet stilles op 4 Vandtilslutning 4 Eltilslutning 5 Anbringelse og nivellering af køleskab 6 Mål og krav vedrørende

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 19

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger Opstillingsflade Vaske-tørretumbleren er tung pas på når den løftes. OBS! Frosne slanger kan revne/briste. Vaske-tørretumbleren må ikke opstilles på et sted, hvor der er fare for

Læs mere

Brugervejledninger IWB 6143 VASKEMASKINE. Indhold. Installation, 2-3 Udpakning og nivellering Tilslutte el- og vandforsyninger Første vaskecyklus

Brugervejledninger IWB 6143 VASKEMASKINE. Indhold. Installation, 2-3 Udpakning og nivellering Tilslutte el- og vandforsyninger Første vaskecyklus Brugervejledninger VASKEMASKINE Dansk IWB 6143 Indhold Installation, 2-3 Udpakning og nivellering Tilslutte el- og vandforsyninger Første vaskecyklus Tekniske data Beskrivelse af vaskemaskinen og starte

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse SIXL 125 S

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse SIXL 125 S Brugervejledning VASKEMASKINE Dansk,1 SIXL 125 S Indholdsfortegnelse Installation, 2-3 Udpakning og planstilling Tilslutning af vand og elektricitet Tekniske oplysninger Beskrivelse af vaskemaskine, 4-5

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

Sundheds- & sikkerheds- og installationsvejledning. www.whirlpool.eu/register

Sundheds- & sikkerheds- og installationsvejledning. www.whirlpool.eu/register Sundheds- & sikkerheds- og installationsvejledning www.whirlpool.eu/register DANSK...3 2 DANSK SUNDHEDS- & SIKKERHEDS- og INSTALLATIONSVEJLEDNING. DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT. Registrér

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere