Affaldsanalyse Aarhus Midtby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affaldsanalyse Aarhus Midtby"

Transkript

1 Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon Telefax Affaldsanalyse Aarhus Midtby Januar 2014 Teknologisk Institut Kathe Tønning

2 Indhold 1 FORMÅL 3 2 SAMMENFATNING 4 3 BESKRIVELSE AF AFFALDSANALYSEN 6 4 GENNEMFØRELSE 7 5 RESULTATER AF SORTERINGEN SAMLET OPGØRELSE FOR SAMTLIGE LOKATIONER SKANDERBORGVEJ TØNDERGADE BRENDSTRUPVEJ GRØNNEGADE BARTHSGADE BRAMMERSGADE 25 2

3 1 Formål Affaldsanalysen er gennemført med det primære formål at registrere sammensætningen af dagrenovationen i de nedgravede containere i Aarhus midtby. Det er desuden formålet at registrere mængden af potentielt genanvendelige fraktioner; herunder plast, metal, tekstiler samt yoghurt- og drikkevarekartoner. Affaldsanalysen er gennemført som en del af Innovationskonsortiet INNOSORT. 3

4 2 Sammenfatning Sorteringen af affaldet, som er omfattet af affaldsanalysen, blev gennemført i perioden 27. til 29. januar I affaldsanalysen indgik dagrenovation fra 10 nedgravede containere i Aarhus midtby. Det eksakte antal husstande, der anvender de omfattede containere, kendes ikke, men AffaldVarme Aarhus har estimeret antallet til i alt ca. 361 husstande. Samtlige 10 nedgravede containere tømmes én gang pr. uge. Containerne er tømt på den normale tømningsdag, og der er opsamlet affald for syv dage. Der er sorteret i alt kg affald svarende til den gennemsnitlige, estimerede mængde på 5,737 kg pr. husstand pr. uge. Tabel 1 Gennemsnitlig procentvis fordeling for 10 nedgravede containere Fraktion Procentvis fordeling Gennemsnit for 10 nedgravede containere Organisk affald 37,9 Restaffald 28,0 Plast 9,1 Papir 7,6 Pap 2,2 Glasflasker og husholdningsglas 4,3 Metal 2,6 Tekstiler 2,6 Fodtøj, bælter, tasker og lignende 0,6 Yoghurt- og drikkevarekartoner 3,2 Miljøfarligt affald 0,5 Affald til deponi 1,4 I alt 100 4

5 Figur 1 Gennemsnitlig procentvis fordeling for 10 nedgravede containere Miljøfarligt affald 0,3% Elektriske og elektroniske produkter 0,2% Lyskilder 0,04% Konservesdåser 1,1% Øl-/sodavandsdåser 0,7% Andet metal 0,8% Plast 9,1% Yoghurt- og drikkevarekartoner 3,2% Aviser/ugeblade, andet papir og karton 7,6% Pap 2,2% Glasflasker og husholdningsglas 4,3% Tekstiler 2,6% Fodtøj, bælter, tasker mm. 0,6% Deponi 1,4% Organisk affald 37,9% Restaffald 28,0% Af de potentielt genanvendelige fraktioner Plast, Metal, Tekstiler samt Yoghurtog drikkevarekartoner blev der registreret følgende: Tabel 2 Andel og mængde af potentielt genanvendelige fraktioner i dagrenovationen gennemsnit for alle containere Plast Metal Tekstiler Yoghurt- og drikkevarekartoner Andel i procent 9,1 2,6 2,6 3,2 Kg pr. husstand pr. uge 0,520 0,150 0,152 0,182 Kg pr. husstand pr. år 27,040 7,8 7,904 9,464 Der skal gøres opmærksom på, at fødevareemballager med et restindhold ikke blev tømt før vejning. Opgørelsen viser den samlede registrerede mængde for hver af de potentielt genanvendelige fraktioner. Der er ikke foretaget en vurdering af, hvor stor en andel heraf det kan forventes, at husstandene vil frasortere. 5

6 3 Beskrivelse af affaldsanalysen Sorteringen af affald fra de nedgravede containere blev gennemført henholdsvis mandag den 27., tirsdag den 28. og onsdag den 29. januar Foruden ovennævnte blev der torsdag den 30. januar gennemført en screening af indholdet af yderligere fire nedgravede containere med henblik på at få afklaret, om disse containere eventuelt blev anvendt til erhvervsaffald. Denne aktivitet indgår ikke i affaldsanalysen, og resultatet af denne screening fremgår således ikke af nærværende rapport. Affaldsanalysen omfattede udelukkende affald fra nedgravede containere i Aarhus midtby. For samtlige containeres vedkommende var der tale om containere, der var forbeholdt dagrenovation. Indhold af nedgravede containere til genanvendelige fraktioner (glas og papir) var således ikke omfattet af analysen. Affaldsanalysen omfattede dagrenovation fra i alt 10 nedgravede containere i Aarhus midtby: Skanderborgvej (en container) Tøndergade (to containere) Brendstrupvej (en container) Grønnegade (to containere) Barthsgade (to lokationer med hver én container) Brammersgade (to containere). Ved samtlige lokationer er der udover containere til dagrenovation også containere til papirfraktionen. Ved to lokationer er der endvidere containere til glasfraktionen. De 10 containere tømmes én gang ugentligt, og opsamlingsperioden var syv dage for samtlige containere, der indgik i affaldsanalysen. Husstandene/beholdermateriellet, der var omfattet af affaldsanalysen, blev udvalgt af AffaldVarme Aarhus ud fra kriterier om, at de var etableret i et typisk boligområde i midtbyen, var fordelt over hele midtbyen og blev tømt én gang ugentligt. 6

7 4 Gennemførelse Det indsamlede affald blev sorteret i en række fraktioner. Sortering og registreringen af mængder og indhold fra de enkelte lokationer blev foretaget særskilt for hver lokation, bortset fra de to lokationer i Barthsgade der blev registreret samlet. Dagrenovationen blev sorteret i følgende hovedfraktioner: Organisk affald Restaffald Plastflasker og -dunke Øvrige plastemballager til fødevarer Anden plast Plast sammensatte produkter Plastfolie Papir Pap Glasflasker og husholdningsglas Øl- og sodavandsdåser Konservesdåser Andet metal Tekstiler Fodtøj, bælter, tasker og lignende Yoghurt- og drikkevarekartoner Lyskilder Elektriske og elektroniske produkter Miljøfarligt affald Affald til deponi. Plastflasker og -dunke blev underopdelt i: Plastflasker og -dunke, sorte uden indhold Plastflasker og -dunke, ikke-sorte emner uden indhold Plastflasker og -dunke med indhold Plastflasker og -dunke med faremærke Plastflasker og -dunke, tomme olieholdige plastemner (mayonnaise, remoulade etc.). Øvrige plastemballager blev underopdelt i: Rene/tømte emballager sorte emner Rene/tømte emballager ikke-sorte emner Emballager med restindhold/snavsede emballager. Affaldet blev således opdelt i i alt 26 fraktioner. 7

8 5 Resultater af sorteringen I det følgende er resultaterne af sorteringerne gennemgået. Der er vist en samlet opgørelse for de 10 lokationer. Desuden er opgørelserne vist for de enkelte opstillingssteder for dagrenovationen for hver af seks veje/gader (Skanderborgvej, Tøndergade, Brendstrupvej, Grønnegade, Brammersgade og to lokationer (samlet) i Barthsgade). For samtlige opgørelser er den procentvise fordeling af delfraktionerne vist. Endvidere er den gennemsnitlige mængde af de enkelte fraktioner, opgjort i kg pr. husstand pr. uge, vist. Opmærksomheden skal dog henledes på, at der må tages forbehold for mængdeopgørelse i kg pr. husstand, da det ikke er muligt at afgøre eksakt, hvor mange hustande der anvender den enkelte nedgravede container. Der skal ligeledes gøres opmærksom på, at opgørelser af mængden af papir og pap i dagrenovationen kan være behæftet med en mindre usikkerhed, idet papir og pap trækker fugt fra det øvrige affald i fraktionen (primært fra den organiske fraktion). Ligeledes er opgørelserne af Glasflasker og husholdningsglas, Plastflasker og -dunke med indhold samt Emballager med restindhold behæftet med en vis usikkerhed, da emnerne ikke blev tømt for indhold i forbindelse med affaldssorteringen. I den samlede gennemsnitlige opgørelse for de 10 lokationer er samtlige de 26 fraktioner, som affaldet blev opdelt i ved affaldssorteringen, vist. I den efterfølgende gennemgang af de enkelte lokationer er plastfraktionen vist som en samlet fraktion. Det samme gør sig gældende for metalfraktionen (Øl- og sodavandsdåser, Konservesdåser og Andet metal) og for Miljøfarligt affald (Lyskilder, Elektriske og elektroniske produkter samt Miljøfarligt affald). 8

9 5.1 Samlet opgørelse for samtlige lokationer Tabel 3 Opgørelse af indhold i dagrenovationen i nedgravede containere i Aarhus midtby gennemsnit for samtlige lokationer Fraktion Procentvis fordeling Kg pr. husstand pr. uge Organisk affald 37,9 2,174 Restaffald 28,0 1,604 Plastflasker og dunke: Uden indhold sorte emner: < 0,1 % Uden indhold ikke-sorte emner: 1,3 % Med indhold: 0,5 % Med faremærke: 0,3 % Tomme olieholdige plastemner: 0,2 % Øvrige plastemballager til fødevarer: Tomme emballager sorte emner: 0,7 % Tomme emballager ikke-sorte emner: 2,4 % Emballager med restindhold: 2,1 % Anden plast Sammensatte produkter: 0,7 % Ikke sammensatte produkter: 0,4 % 2,4 0,137 5,2 0,296 1,1 0,062 Plastfolie 0,4 0,026 Papir 7,6 0,436 Pap 2,2 0,128 Glasflasker og husholdningsglas 4,3 0,247 Øl- og sodavandsdåser 0,7 0,038 Konservesdåser 1,1 0,065 Andet metal 0,8 0,047 Tekstiler 2,6 0,152 Fodtøj, bælter, tasker og lignende 0,6 0,036 Yoghurt- og drikkevarekartoner 3,2 0,182 Lyskilder <0,1 0,002 Elektriske og elektroniske produkter 0,2 0,009 Miljøfarligt affald 0,3 0,019 Affald til deponi 1,4 0,079 I alt 100 5,737 Hovedparten af dagrenovationen udgøres af Organisk affald og Restaffald i alt 66 % (38 % Organisk affald og 28 % Restaffald). Som det fremgår af Tabel 3, udgør Papir samt Pap næsten 10 % af indholdet i dagrenovationen; heraf 7,6 % Papir. Der forefindes nedgravede containere til papir ved samtlige lokationer, der indgår i affaldsanalysen. 9

10 Glasflasker og husholdningsglas udgør godt 4 % af den samlede dagrenovationsmængde. Ved to af de 10 lokationer forefindes nedgravede container til glas. Ved de øvrige otte lokationer for nedgravede containere til dagrenovation er der mellem 35 meter og 85 meter til den nærmeste glascontainer. Lyskilder i form af elpærer, lavenergipærer og LED-pærer udgjorde mindre end 0,1 %. Elektriske og elektroniske produkter udgjorde 0,2 %. Der var tale om fx computermus, hovedtelefoner, elkedel og lamper. Andelen af Miljøfarligt affald udgjorde 0,3 %. Her var fx tale om spraydåser, blækpatroner og medicinrester. Affald til deponi udgjorde 1,4 % af den samlede mængde affald. Her var primært tale om glas i form af drikkeglas, porcelæn, blød PVC etc. En del af formålet med affaldsanalysen har været at registrere mængden af potentielt genanvendelige fraktioner. Det drejer sig om Plast, Metal, Tekstiler samt Yoghurt- og drikkevarekartoner. Den procentvise andel samt mængden i kg pr. husstand pr. uge og pr. år fremgår af Tabel 4 som gennemsnit for samtlige nedgravede containere. Opgørelsen viser den samlede registrerede mængde for hver af de potentielt genanvendelige fraktioner. Der er ikke foretaget en vurdering af, hvor stor en andel heraf det kan forventes, at husstandene vil frasortere. Tabel 4 Andel og mængde af potentielt genanvendelige fraktioner i dagrenovationen gennemsnit for alle containere Plast Metal Tekstiler Andel i procent 9,1 2,6 2,6 3,2 Yoghurt og drikkevarekartoner Kg pr. husstand pr. uge 0,520 0,150 0,152 0,182 Kg pr. husstand pr. år 27,040 7,8 7,904 9,464 Plast udgjorde i alt 9,1 % af den samlede mængde registreret i dagrenovationen. Metal 2,6 %, Tekstiler 2,6 % og Yoghurt- og drikkevarekartoner 3,2 %. Af plastmængden udgjorde mængden af Plastemballager med indhold 2,6 % af den samlede mængde. Hvor stor en del af denne mængde, der bestod af fødevarer, vides ikke, da emballagerne ikke blev tømt før vejning. Af Figur 2 fremgår Plastfraktionen fordelt på de enkelte delfraktioner. Som det fremgår af figuren, udgøres de største plastfraktioner af Tomme emballager ikke-sorte emner 27 % og Emballager med restindhold 22 %. Derefter følger Plastflasker og -dunke uden indhold (ikke-sorte emner) 14 %. 10

11 Figur 2 Plastfraktionen fordelt på delfraktioner 4,9% 4,1% 7,9% 0,4% 14,3% 22,2% 8,1% 26,5% 5,8% 3,4% 2,5% Plastflasker/dunke uden indhold sorte emner Plastflasker/dunke uden indhold ikke sorte emner Plastflasker/dunke med indhold Plastflasker/dunke med faremærke Tomme olieholdige plastemner Tomme plastemballager - sorte emner Tomme plastemballager - ikke sorte emner Plastmballager med restindhold Plastfolie Sammensatte plastprodukter Ikke sammensatte plastprodukter Opgørelse af indhold i dagrenovationen for de nedgravede containere samlet fremgår af 11

12 Figur 3. 12

13 Figur 3 Indhold i dagrenovationen i nedgravede containere i Aarhus midtby gennemsnit for samtlige lokationer 0,7% 0,0% 1,3% 0,5% 0,3% 0,7% 2,0% 0,4% 0,7% 0,4% 0,2% 2,4% 0,8% 1,1% 2,2% 7,6% 0,3% 0,2% 0,0% 4,3% 2,6% 0,6% 1,4% 3,2% 37,9% 28,0% Yoghurt- og drikkevarekartoner Pap Tekstiler Deponi Organisk affald Elektriske og elektroniske produkter Øl-/sodavandsdåser Andet metal Plastflasker/dunke uden indhold ikke sorte emner Plastflasker/dunke med faremærke Tomme plastemballager - sorte emner Plastmballager med restindhold Sammensatte plastprodukter Aviser/ugeblade, andet papir og karton Glasflasker og husholdningsglas Fodtøj, bælter, tasker og lign. Restaffald Lyskilder Miljøfarligt affald Konservesdåser Plastflasker/dunke uden indhold sorte emner Plastflasker/dunke med indhold Tomme olieholdige plastemner Tomme plastemballager - ikke sorte emner Plastfolie Ikke sammensatte plastprodukter 13

14 Skanderborgvej Tøndergade Brendstrupvej Grønnegade Barthsgade (2 containere) Brammersgade Gennemsnit Tabel 5 Indhold i dagrenovationen i nedgravede containere i Aarhus midtby opgjort i kg pr. husstand pr. uge for hver enkelt lokation samt gennemsnit for samtlige lokationer. Endvidere fremgår den gennemsnitlige husstandsstørrelse for de husstande, der forventes at anvende de enkelte lokationer Kg pr. husstand pr. uge, antal husstande samt gennemsnitlig husstandsstørrelse Samlet affaldsmængde 6,638 5,913 3,415 13,606 3,791 6,531 5,737 Estimeret antal husstande Gennemsnitlig husstandsstørrelse 1,37 1,55 1,43 2,10 0,91 1 1,66 1,42 Antallet af husstande, der er tilknyttet den enkelte lokation, er estimeret af AffaldVarme Aarhus. Som det fremgår af Tabel 5, er der meget stor forskel på den mængde, der blev registret, opgjort i kg pr. husstand pr. uge på de enkelte lokationer. Det er ikke muligt at afgøre eksakt, hvor mange husstande der anvender den enkelte nedgravede container. Hvilken container, den enkelte husstand anvender, kan variere. Der er derfor i sammenstillingen af de enkelte lokationer alene set på den procentvise fordeling af fraktionerne se Tabel 6. 1 En gennemsnitlig husstandsstørrelse under 1 indikerer, at der er tale om boliger der står tomme 14

15 Skanderborgvej Tøndergade Brendstrupvej Grønnegade Barthsgade Brammersgade Gennemsnit Tabel 6 Indhold i dagrenovationen i nedgravede containere i Aarhus midtby, opgjort i procent. Opgørelse for hver enkelt lokation og gennemsnit for samtlige lokationer Fraktion Procentvis fordeling Organisk affald 33,8 37,3 42,2 33,5 38,6 41,4 37,9 Restaffald 31,5 25,6 23,4 27,7 33,6 26,3 28,0 Plast 10,5 9,0 10,0 9,1 8,1 8,6 9,1 Papir 3,6 9,5 8,6 11,0 5,9 6,0 7,6 Pap 3,8 2,4 3,4 1,9 0,4 2,4 2,2 Glasflasker og husholdningsglas 3,2 4,5 5,9 4,7 4,7 3,3 4,3 Metal 2,7 2,5 2,6 2,8 2,6 2,5 2,6 Tekstiler 2,6 1,6 0,3 3,8 1,1 4,8 2,6 Fodtøj, bælter, tasker og lignende 0,8 0,6-0,8 0,8 0,6 0,6 Yoghurt- og drikkevarekar -toner 2,5 3,5 3,1 3,6 3,2 2,9 3,2 Miljøfarligt affald 1,2 0,7 0,2 0,2 0,2 0,8 0,5 Affald til deponi 3,6 3,0 0,3 0,9 0,6 0,4 1,4 I alt Som det fremgår af Tabel 6, ligger andelen af Plast rimeligt konstant delområderne imellem. Det samme gør sig gældende for Yoghurt- og drikkevarekartoner, Glasflasker og husholdningsglas samt Metal. Tekstiler ligger relativt konstant med enkelte udsving, og det samme gør sig gældende for Papir og for Pap. Andelen af Organisk affald udgør gennemsnitligt 38 % og svinger fra 34 % til 42 %. Restaffald udgør gennemsnitligt 28 % og svinger fra 23 % til 34 %. I de følgende afsnit gennemgås de enkelte delområder/lokationer. 15

16 5.2 Skanderborgvej Andelen af Organisk affald ligger for containeren på Skanderborgvej lidt under gennemsnittet for samtlige containere, der indgik i sorteringen, mens fraktionen Restaffald ligger en smule over gennemsnittet for samtlige lokationer. Antallet af husstande, der er tilknyttet områderne, er estimeret af AffaldVarme Aarhus. For området Skanderborgvej er estimeret 35 husstande. Dette medfører for den aktuelle containers vedkommende en gennemsnitlig husstandsstørrelse på 1,37 personer. Tabel 7 Indhold i dagrenovationen i nedgravet container på Skanderborgvej Fraktion Procentvis fordeling Kg pr. husstand pr. uge Organisk affald 33,8 2,246 Restaffald 31,5 2,094 Plast Plastflasker og dunke: Uden indhold sorte emner Uden indhold ikke-sorte emner Med indhold Med faremærke Tomme olieholdige plastemner Øvrige plastemner til fødevarer: Tomme emballager sorte emner Tomme emballager ikke-sorte emner Emballager med restindhold Anden plast Plast sammensatte produkter 10,5 0,700 Papir 3,6 0,241 Pap 3,8 0,254 Glasflasker og husholdningsglas 3,2 0,213 Metal 2,7 0,178 Tekstiler 2,6 0,173 Fodtøj, bælter, tasker og lignende 0,8 0,053 Yoghurt- og drikkevarekartoner 2,5 0,164 Miljøfarligt affald 1,2 0,082 Affald til deponi 3,6 0,241 I alt 100 6,638 Miljøfarligt affald, som her dækker fraktionerne Lyskilder, Elektriske og elektroniske produkter og Miljøfarligt affald fra Tabel 3, bestod af to elpærer, en computermus, en ladyshaver og en bordlampe. Desuden blev der registreret spraydåser og medicinrester. 16

17 Figur 4 Indhold i dagrenovationen i nedgravet container på Skanderborgvej 2,5% 3,6% 3,8% 2,7% 3,2% 2,6% 1,2% 10,5% 0,8% 3,6% 31,5% 33,8% Yoghurt- og drikkevarekartoner Pap Tekstiler Deponi Restaffald Metal Aviser/ugeblade, andet papir og karton Glasflasker og husholdningsglas Fodtøj, o. lig. Organisk affald (animalsk og vegetabilsk samlet) Miljøfarligt affald/ Elektronik/ Lyskilder Plast 17

18 5.3 Tøndergade Andelen af Organisk affald ligger for containerne på Tøndergade på niveau med gennemsnittet for samtlige containere, der indgik i sorteringen, mens fraktionen Restaffald ligger en smule under gennemsnittet for samtlige lokationer. Antallet af husstande, der er tilknyttet områderne, er estimeret af AffaldVarme Aarhus. For området Tøndergade er estimeret 66 husstande. Dette medfører for de aktuelle containeres vedkommende en gennemsnitlig husstandsstørrelse på 1,55 personer. Tabel 8 Indhold i dagrenovationen i nedgravede containere på Tøndergade Fraktion Procentvis fordeling Kg pr. husstand pr. uge Organisk affald 37,3 2,204 Restaffald 25,6 1,511 Plast Plastflasker og dunke: Uden indhold sorte emner Uden indhold ikke-sorte emner Med indhold Med faremærke Tomme olieholdige plastemner Øvrige plastemner til fødevarer: Tomme emballager sorte emner Tomme emballager ikke-sorte emner Emballager med restindhold Anden plast Plast sammensatte produkter 9,0 0,530 Papir 9,5 0,560 Pap 2,4 0,141 Glasflasker og husholdningsglas 4,5 0,266 Metal 2,5 0,147 Tekstiler 1,6 0,095 Fodtøj, bælter, tasker og lignende 0,6 0,035 Yoghurt- og drikkevarekartoner 3,5 0,206 Miljøfarligt affald 0,7 0,042 Affald til deponi 3,0 0,176 I alt 100 5,913 Miljøfarligt affald, som her dækker fraktionerne Lyskilder, Elektriske og elektroniske produkter og Miljøfarligt affald fra Tabel 3, bestod af fire elpærer, et sæt hovedtelefoner, en elkedel og en loftslampe. Desuden blev der registreret spraydåser, blækpatroner, en pose med batterier samt medicinrester. 18

19 Figur 5 Indhold i dagrenovationen i nedgravede containere på Tøndergade 2,5% 9,0% 0,7% 3,5% 9,5% 2,4% 4,5% 1,6% 0,6% 25,6% 37,3% 3,0% Yoghurt- og drikkevarekartoner Pap Tekstiler Deponi Restaffald Metal Aviser/ugeblade, andet papir og karton Glasflasker og husholdningsglas Fodtøj, o. lig. Organisk affald (animalsk og vegetabilsk samlet) Miljøfarligt affald/ Elektronik/ Lyskilder Plast 19

20 5.4 Brendstrupvej Andelen af Organisk affald ligger for containeren på Brendstrupvej over gennemsnittet for samtlige containere, der indgik i sorteringen, mens fraktionen Restaffald ligger tilsvarende under gennemsnittet for samtlige lokationer. Antallet af husstande, der er tilknyttet områderne, er estimeret af AffaldVarme Aarhus. For området Brendstrupvej er estimeret 65 husstande. Dette medfører for den aktuelle containers vedkommende en gennemsnitlig husstandsstørrelse på 1,43 personer. Tabel 9 Indhold i dagrenovationen i nedgravet container på Brendstrupvej Fraktion Procentvis fordeling Kg pr. husstand pr. uge Organisk affald 42,2 1,442 Restaffald 23,4 0,799 Plast Plastflasker og dunke: Uden indhold sorte emner Uden indhold ikke-sorte emner Med indhold Med faremærke Tomme olieholdige plastemner Øvrige plastemner til fødevarer: Tomme emballager sorte emner Tomme emballager ikke-sorte emner Emballager med restindhold Anden plast Plast sammensatte produkter 10,0 0,343 Papir 8,6 0,294 Pap 3,4 0,115 Glasflasker og husholdningsglas 5,9 0,202 Metal 2,6 0,088 Tekstiler 0,3 0,010 Fodtøj, bælter, tasker og lignende 0 0 Yoghurt- og drikkevarekartoner 3,1 0,105 Miljøfarligt affald 0,2 0,006 Affald til deponi 0,3 0,010 I alt 100 3,415 Miljøfarligt affald, som her dækker fraktionerne Lyskilder, Elektriske og elektroniske produkter og Miljøfarligt affald fra Tabel 3, bestod af en lommeregner samt spraydåser, sikringer og medicinrester. 20

21 Figur 6 Indhold i dagrenovationen i nedgravet container på Brendstrupvej 2,6% 0,2% 10,0% 3,1% 8,6% 3,4% 5,9% 0,3% 23,4% 0,0% 0,3% 42,2% Yoghurt- og drikkevarekartoner Pap Tekstiler Deponi Restaffald Metal Aviser/ugeblade, andet papir og karton Glasflasker og husholdningsglas Fodtøj, o. lig. Organisk affald (animalsk og vegetabilsk samlet) Miljøfarligt affald/ Elektronik/ Lyskilder Plast 21

22 5.5 Grønnegade Andelen af Organisk affald ligger for containerne på Grønnegade lidt under gennemsnittet for samtlige containere, der indgik i sorteringen, mens fraktionen Restaffald ligger på niveau med gennemsnittet for samtlige lokationer. Antallet af husstande, der er tilknyttet områderne, er estimeret af AffaldVarme Aarhus. For området Grønnegade er estimeret 29 husstande. Dette medfører for de aktuelle containeres vedkommende en gennemsnitlig husstandsstørrelse på 2,10 personer. Tabel 10 Indhold i dagrenovationen i nedgravede containere på Grønnegade Fraktion Procentvis fordeling Kg pr. husstand pr. uge Organisk affald 33,5 4,560 Restaffald 27,7 3,775 Plast Plastflasker og dunke: Uden indhold sorte emner Uden indhold ikke-sorte emner Med indhold Med faremærke Tomme olieholdige plastemner Øvrige plastemner til fødevarer: Tomme emballager sorte emner Tomme emballager ikke-sorte emner Emballager med restindhold Anden plast Plast sammensatte produkter 9,1 1,243 Papir 11,0 1,492 Pap 1,9 0,261 Glasflasker og husholdningsglas 4,7 0,636 Metal 2,8 0,387 Tekstiler 3,8 0,515 Fodtøj, bælter, tasker og lignende 0,8 0,105 Yoghurt- og drikkevarekartoner 3,6 0,486 Miljøfarligt affald 0,2 0,021 Affald til deponi 0,9 0,126 I alt ,606 Miljøfarligt affald, som her dækker fraktionerne Lyskilder, Elektriske og elektroniske produkter og Miljøfarligt affald fra Tabel 3, bestod af fire elpærer og noget el-ledning. Desuden blev der registreret spraydåser, neglelakfjerner, en insulinpen samt en pose med kanyle. 22

23 Figur 7 Indhold i dagrenovationen i nedgravede containere på Grønnegade 2,8% 0,2% 9,1% 3,6% 11,0% 1,9% 4,7% 27,7% 33,5% 3,8% 0,8% 0,9% Yoghurt- og drikkevarekartoner Pap Tekstiler Deponi Restaffald Metal Aviser/ugeblade, andet papir og karton Glasflasker og husholdningsglas Fodtøj, o. lig. Organisk affald (animalsk og vegetabilsk samlet) Miljøfarligt affald/ Elektronik/ Lyskilder Plast 23

24 5.6 Barthsgade Andelen af Organisk affald ligger for containerne på Barthsgade lidt under gennemsnittet for samtlige containere, der indgik i sorteringen, mens fraktionen Restaffald ligger på niveau med gennemsnittet for samtlige lokationer. Antallet af husstande, der er tilknyttet områderne, er estimeret af AffaldVarme Aarhus. For området Barthsgade er estimeret 92 husstande. Dette medfører for de aktuelle containeres vedkommende en gennemsnitlig husstandsstørrelse på 0,91 1 personer. Tabel 11 Indhold i dagrenovationen i nedgravede containere på Barthsgade Fraktion Procentvis fordeling Kg pr. husstand pr. uge Organisk affald 38,6 1,465 Restaffald 33,6 1,274 Plast Plastflasker og dunke: Uden indhold sorte emner Uden indhold ikke-sorte emner Med indhold Med faremærke Tomme olieholdige plastemner Øvrige plastemner til fødevarer: Tomme emballager sorte emner Tomme emballager ikke-sorte emner Emballager med restindhold Anden plast Plast sammensatte produkter 8,1 0,309 Papir 5,9 0,225 Pap 0,4 0,015 Glasflasker og husholdningsglas 4,7 0,180 Metal 2,6 0,098 Tekstiler 1,1 0,042 Fodtøj, bælter, tasker og lignende 0,8 0,031 Yoghurt- og drikkevarekartoner 3,2 0,123 Miljøfarligt affald 0,2 0,007 Affald til deponi 0,6 0,024 I alt 100 3,791 Miljøfarligt affald, som her dækker fraktionerne Lyskilder, Elektriske og elektroniske produkter og Miljøfarligt affald fra Tabel 3, bestod af tre elpærer, et sæt hovedtelefoner, en skridttæller og en lille lampe. Desuden blev der registreret spraydåser, et oliefilter, beholdere med nikotinvæske og medicinrester. 24

25 Figur 8 Indhold i dagrenovationen i nedgravede containere på Barthsgade 2,6% 3,2% 5,9% 0,4% 0,2% 8,1% 4,7% 1,1% 0,8% 0,6% 33,6% 38,6% Yoghurt- og drikkevarekartoner Pap Tekstiler Deponi Restaffald Metal Aviser/ugeblade, andet papir og karton Glasflasker og husholdningsglas Fodtøj, o. lig. Organisk affald (animalsk og vegetabilsk samlet) Miljøfarligt affald/ Elektronik/ Lyskilder Plast 25

26 5.7 Brammersgade Andelen af Organisk affald ligger for containerne på Brammersgade over gennemsnittet for samtlige containere, der indgik i sorteringen, mens fraktionen Restaffald ligger lidt under gennemsnittet for samtlige lokationer. Antallet af husstande, der er tilknyttet områderne, er estimeret af AffaldVarme Aarhus. For området Brammersgade er estimeret 74 husstande. Dette medfører for de aktuelle containeres vedkommende en gennemsnitlig husstandsstørrelse på 1,66 personer. Tabel 12 Indhold i dagrenovationen i nedgravede containere på Brammersgade Fraktion Procentvis fordeling Kg pr. husstand pr. uge Organisk affald 41,4 2,703 Restaffald 26,3 1,720 Plast Plastflasker og dunke: Uden indhold sorte emner Uden indhold ikke-sorte emner Med indhold Med faremærke Tomme olieholdige plastemner Øvrige plastemner til fødevarer: Tomme emballager sorte emner Tomme emballager ikke-sorte emner Emballager med restindhold Anden plast Plast sammensatte produkter 8,6 0,562 Papir 6,0 0,389 Pap 2,4 0,156 Glasflasker og husholdningsglas 3,3 0,218 Metal 2,5 0,164 Tekstiler 4,8 0,313 Fodtøj, bælter, tasker og lignende 0,6 0,040 Yoghurt- og drikkevarekartoner 2,9 0,192 Miljøfarligt affald 0,8 0,050 Affald til deponi 0,4 0,025 I alt 100 6,531 Miljøfarligt affald, som her dækker fraktionerne Lyskilder, Elektriske og elektroniske produkter og Miljøfarligt affald fra Tabel 3, bestod af otte elpærer, et scartstik, et sæt hovedtelefoner, tre cykellygter, to kontakter til lampe og en walkman. Desuden blev der registreret batterier, spraydåser, klorin, blækpatroner, beholdere med nikotinvæske og medicinrester. 26

27 Figur 9 Indhold i dagrenovationen i nedgravede containere på Brammersgade 2,5% 2,9% 6,0% 2,4% 0,8% 8,6% 3,3% 4,8% 0,6% 26,3% 0,4% 41,4% Yoghurt- og drikkevarekartoner Pap Tekstiler Deponi Restaffald Metal Aviser/ugeblade, andet papir og karton Glasflasker og husholdningsglas Fodtøj, o. lig. Organisk affald (animalsk og vegetabilsk samlet) Miljøfarligt affald/ Elektronik/ Lyskilder Plast 27

Affaldsanalyse Etageboliger og enfamilieboliger

Affaldsanalyse Etageboliger og enfamilieboliger Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 10 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Affaldsanalyse Etageboliger og enfamilieboliger Maj 2014 Teknologisk Institut

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Del 1 Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 6. maj 2011 Projekt nr.: A418 Indhold 1 INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 1.2 LOKALISERING 1 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 27. juni 2012 Projekt nr. A418 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 LOKALISERING 4 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Undersøgelse af restaffald fra to områder med etageboliger

Undersøgelse af restaffald fra to områder med etageboliger Undersøgelse af restaffald fra to områder med etageboliger Kildager og Retortvej Undersøgelsen er udført for Københavns Kommune Econet AS Udarbejdet af: Casper Mayland og Claus Petersen Dato: 6. juli 2017

Læs mere

blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Fx: Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast

blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Fx: Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast erhvervsaffald blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast Plasten skal være ren, tør og fri for fødevarer.

Læs mere

Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland

Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland Econet AS Udarbejdet af: Casper Mayland og Claus Petersen Dato: 5. juni 2017 Projekt: 620 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Fremgangsmåde...

Læs mere

Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer - Bilagsrapport

Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer - Bilagsrapport Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer - Bilagsrapport Mængde og sammensætning for helårsboliger og sommerhuse Udarbejdet for Nomi4s Econet AS Udarbejdet af: Anne Steffensen, Ole Kaysen og

Læs mere

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte Vejledning i sortering af affald i Varde Kommune Affaldsfraktion Genbrug Forbrænding Deponi Special Afleveres til / kommentarer Akkumulatorer Genbrugsplads, genanvendeligt affald el. godkendt indsamler.

Læs mere

Affaldsanalyse i Køge fase 2 og opsamling

Affaldsanalyse i Køge fase 2 og opsamling Affaldsanalyse i Køge fase 2 og opsamling Affaldsanalyse udarbejdet for Køge Kommune! Econet AS Udarbejdet af: Freja Lerche og Claus Petersen Dato: 24. juni 2016 Projekt: 580 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...

Læs mere

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde for grundejerforeninger om den nye affaldsløsning Velkomst og indledning v. Miljøchef Kathleen

Læs mere

Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer

Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Mængde og sammensætning for boliger og sommerhuse Udarbejdet for Nomi4s i/s Econet AS Udarbejdet af: Anne Steffensen, Ole Kaysen, Claus Petersen Dato:

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas 2015 Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal

Læs mere

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv KR? MINIGUIDE NULskrald mindre affald mere liv Guiden omhandler ikke alt affald, men de mest almindelige typer. På de sidste sider kan du selv notere gode råd, og så kan du til enhver tid få hurtige svar

Læs mere

3 nye containere til dit affald. Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse.

3 nye containere til dit affald. Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse. 3 nye containere til dit affald Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse. Pas godt på Jordens ressourcer Du får fremover tre containere til dit affald. Formålet er

Læs mere

Kortlægning af omfanget af etablerede indsamlingsordninger for plastemballageaffald og metalemballageaffald fra husholdninger i danske kommuner

Kortlægning af omfanget af etablerede indsamlingsordninger for plastemballageaffald og metalemballageaffald fra husholdninger i danske kommuner Kortlægning af omfanget af etablerede indsamlingsordninger for plastemballageaffald og metalemballageaffald fra husholdninger i danske kommuner Udarbejdet af Kathe Tønning, Teknologisk Institut, 2008 1

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

SORTERINGSVEJLEDNING D E T S O R T E R E R U N D E R D I G

SORTERINGSVEJLEDNING D E T S O R T E R E R U N D E R D I G SORTERINGSVEJLEDNING GIV DIT AFFALD NYT LIV D E T S O R T E R E R U N D E R D I G DIT AFFALD KAN FÅ NYT LIV Når du sorterer dit affald, kan det få nyt liv i stedet for at gå op i røg på forbrændingen.

Læs mere

Sorteringsvejledning etageboliger

Sorteringsvejledning etageboliger Affaldssortering begynder i køkkenet Det meste affald stammer fra køkkenet, og jo lettere det er at sortere affaldet med det samme, desto nemmere er det at sortere det i de rigtige beholdere. Det er derfor

Læs mere

2015 Ny affaldsløsning

2015 Ny affaldsløsning 2015 Ny affaldsløsning Affaldssortering i fire rum TEKNIK OG MILJØ 2 Fire farverige typer RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS + + + = RENERE MILJØ Horsens Kommune gør

Læs mere

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Miljøstationer i midtbyen Regeringen har besluttet, at affald skal genanvendes og udnyttes langt bedre i fremtiden, end det er tilfældet i dag. I Viborg Kommune genanvender

Læs mere

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD HER FÅR DU HJÆLP TIL HVORDAN DU SKAL SORTERE DIT AFFALD GOD FORNØJELSE! PLAST Plastikemballage fra kød, grønt og frugt Plastiklåg Plastikbøtter, -flasker og -dunke Plastikposer

Læs mere

5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald. Guide til affaldssortering

5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald. Guide til affaldssortering 5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald Guide til affaldssortering Som du sikkert har lagt mærke til er der blevet bygget en ny containergård ved Ryparken 144 samt en ny affaldsø ved Lyngbyvej.

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Spilleregler for affaldssortering

Spilleregler for affaldssortering Spilleregler for affaldssortering Gældende fra 4. april 2016 Velkommen på holdet Vi har brug for et stærkt hold når sorteringen skal løftes til næste niveau Dit affald skal sorteres, da det indeholder

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj Affaldshæfte 2016 ren besked om affald Nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj nyt nyt nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj. Udvidet åbningstid på Ålbæk

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

SORTERINGSVEJLEDNING U D S M I D D E T I G T

SORTERINGSVEJLEDNING U D S M I D D E T I G T SORTERINGSVEJLEDNING GIV DIT AFFALD NYT LIV S M I D D E T R I G T U D I G T DIT AFFALD KAN FÅ NYT LIV Når du smider affaldet rigtigt ud, kan det få nyt liv i stedet for at gå op i røg på forbrændingen.

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 4. december 2012 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager I dag indsamles glasflasker, emballageglas, plastflasker og øl- og sodavandsdåser

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Projekt SAGA II tekstiler, drikkekarton og plastaffald

Projekt SAGA II tekstiler, drikkekarton og plastaffald Projekt SAGA II tekstiler, drikkekarton og plastaffald Udført af for ejerkommunerne Haderslev, Vejen, Kolding og Tønder. I perioden 01. maj 2014 16. december 2014 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Målsætninger...

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

DIN sortering af affald fortsætter

DIN sortering af affald fortsætter November 2015 6. info DIN sortering af affald fortsætter men forsøget er slut! Kære beboer i Havrevangen Vores pilotprojekt Affald er ressourcer, der skal genanvendes er ved vejs ende. Du har nu sorteret

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Sortering af affald i Ærø Kommune 2015

Sortering af affald i Ærø Kommune 2015 Sortering af affald i Ærø Kommune 2015 OBS! I løbet af foråret 2015 skal alle husstande have en grøn minicontainer til aflevering af pap og papir. Som led i Ærø Kommunes affaldsplan skal der indsamles

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Dagrenovationens sammensætning - konsekvenser af Randers Kommunes harmonisering af affaldsordninger

Dagrenovationens sammensætning - konsekvenser af Randers Kommunes harmonisering af affaldsordninger Dagrenovationens sammensætning - konsekvenser af Randers Kommunes harmonisering af affaldsordninger Dagrenovationens sammensætning før og efter Randers Kommunes harmonisering af affaldsordningerne. Rapport

Læs mere

KOMMUNI- KATIONS- PLAN

KOMMUNI- KATIONS- PLAN KOMMUNI- KATIONS- PLAN Christian Hede Hagelskjær Kommunikationsplan: Fra skidt til skat 3. juni 2015 2 INDHOLD DEN PERMANENTE KAMPAGNE 4 Et tydeligt sorteringssystem 5 To overordnede designløsninger 6

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Affald du kan komme af med i gården:

Affald du kan komme af med i gården: Håndtering af affald i Rosenoden Revideret november 2015 Kære beboer. I ejerforeningen Rosenoden vil vi gerne bidrage til at værne om miljøet, og samtidig arbejde for, at du nemt kan komme af med dit affald.

Læs mere

Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015. Billede

Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015. Billede Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015 Billede Affald fra landbrug Sorteret affald er nemt - og billigt - at komme af med. Brug sorteringsvejledningen på side 3. Når affaldet er sorteret, kan det

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Analyse af dagrenovation i Randers

Analyse af dagrenovation i Randers Analyse af dagrenovation i Randers Dagrenovationens sammensætning i to områder beliggende i de tidligere Nørhald og Langå Kommuner Affaldet er analyseret i perioden 27. maj 5. juni 2008 Rapport udarbejdet

Læs mere

Indsamling af pap, plast og metal

Indsamling af pap, plast og metal Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø - 2011 Indhold 1 Resumé...3 2 Indledning...3 3 Indsamling i tre forsøgsområder...4 4 Sortering af affaldet

Læs mere

Vi henter næsten det hele

Vi henter næsten det hele 2016 sommerhuse 2 3 Borgerne svarer på spørgsmål om Genbrugsekspressen Thisted Kommune gennemførte i efteråret 2015 en spørgeskemaundersøgelse om Genbrugsekspressen. En række tilfældigt udvalgte borgere

Læs mere

AFFALDSHÆFTE 2017 REN BESKED OM AFFALD

AFFALDSHÆFTE 2017 REN BESKED OM AFFALD AFFALDSHÆFTE 2017 REN BESKED OM AFFALD Giv affaldet nyt liv vi gør det let for dig Aflevér så meget af dit affald som muligt til genbrug. Det er bedst for både økonomien og miljøet, og vi har gjort det

Læs mere

Affaldsanalyse af dagrenovation fra etageboliger

Affaldsanalyse af dagrenovation fra etageboliger Affaldsanalyse af dagrenovation fra etageboliger i Randers Dagrenovationens sammensætning i etageboliger med skakt hhv. nedgravede ordninger (Molok) Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus

Læs mere

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger...12 5 Affaldsmængder pr. indbygger

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

sådan sorterer du dit affald

sådan sorterer du dit affald sådan sorterer du dit affald Papir Glas SÅDAN LÆSER DU guiden I denne guide finder du information om, hvordan du sorterer dit affald og hvor du gør af det. Det er nemt at sortere og det gør stor forskel

Læs mere

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece!

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Sortér dit affald Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Det tager kun et øjeblik at sortere dit affald, men det har stor betydning for

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Resultater fra Rudersdal Kommunes borgerevaluering

Resultater fra Rudersdal Kommunes borgerevaluering BILAG 2 Resultater fra Rudersdal Kommunes borgerevaluering Primo januar 2017 udsendte Rudersdal Kommune et spørgeskema til borgerne i to forsøgsområder. I det ene område har hver husstand fået udleveret

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD GOD SORTERING STARTER I HJEMMET Sorteringen bliver nemmere, hvis du indretter dig til det. Indretningsmulighederne er mange. Men med en ekstra spand under køkkenvasken og et sted, hvor aviser og andet

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Oversigt over forsøgsområder

Oversigt over forsøgsområder Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Oversigt over forsøgsområder Fællesbilag Bilag 1 til alle delrapporter TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Bilag 1 Oversigt

Læs mere

Guide til genbrugsbeholderen. for dig som bor i parcelhus

Guide til genbrugsbeholderen. for dig som bor i parcelhus Guide til genbrugsbeholderen for dig som bor i parcelhus Guide til genbrugsbeholderen Med genbrugsguiden har du mulighed for at dykke ned i din genbrugsbeholder. Bliv lidt klogere på, hvad der må komme

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering I Skovparken er vi gode til at sortere vores affald. Vi er endda helt i front på visse områder. Fx var vi blandt

Læs mere

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig i Billund Kommune 2 3 Ny genbrugsbeholder med 2 rum I september 2013 får alle husstande en grøn 240 liters genbrugsbeholder på hjul. Genbrugsbeholderen

Læs mere

Kravspecifikation Kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger

Kravspecifikation Kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger Bilag 1 til kontrakt Cirkulær Økonomi & Affald Ref. LLN Den 3. april 2017 Kravspecifikation Kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger 1. Baggrund

Læs mere

Familiens affalds - og Genbrugshæfte

Familiens affalds - og Genbrugshæfte Familiens affalds - og Genbrugshæfte august 2012 til beboerne i tranemosegård afd. 12 Dette hæfte skal hjælpe dig med at sortere og fordele dit genbrug sam komme af med dit affald på den rigtige måde.

Læs mere

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission Mulig, værdiagent, værdibeholder og værdiselskab. Renosyd fik sat dagsordenen, da den nye indsamlingsordning skulle træde i kraft i 2012 Noget af det vigtigste

Læs mere

NY AFFALDS- SORTERING

NY AFFALDS- SORTERING NY AFFALDS- SORTERING KLAR TIL SORTERING! I Aarhus skal vi sortere vores affald mere, end vi allerede gør. Meget mere affald kan nemlig genanvendes, så vi sparer på naturens ressourcer. Derfor indfører

Læs mere

D L. Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune. www.ballerup.dk. Email: affald@balk.dk. Fax 4477 2717. Tlf. 4477 2525 (om affald) 2750 Ballerup

D L. Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune. www.ballerup.dk. Email: affald@balk.dk. Fax 4477 2717. Tlf. 4477 2525 (om affald) 2750 Ballerup F Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune D L A F a Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 4477 2525 (om affald) Fax 4477 2717 Email: affald@balk.dk www.ballerup.dk Tankegang a/s 70 12 44

Læs mere

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ STYR PÅ MILJØET I DIN BUTIK HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ FLERE KUNDER SPAR PENGE UNDGÅ BØDER OG PROBLEMER MED MYNDIGHEDER HAV DET GODT NÅR DU ER PÅ ARBEJDE FÅ RÅDGIVNING INDLEDNING 3 FÅ STYR

Læs mere

Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund. Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS

Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund. Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS Ved kilden Hus Hvordan kan information og instrukser blive mere entydige og klare?

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Skilt fraktion/typer uønsket Procedure. Asbest/Eternit Asbestplader G1 Tagplader af eternit Tagrens-rester. aske Aske G2 Sod

Skilt fraktion/typer uønsket Procedure. Asbest/Eternit Asbestplader G1 Tagplader af eternit Tagrens-rester. aske Aske G2 Sod Skilt fraktion/typer uønsket Procedure Asbest/Eternit Asbestplader G1 Tagplader af eternit Tagrens-rester aske Aske G2 Sod aviser, ugeblade, reklamer Aviser Ikke bøger G3 Ugeblade Reklamer ikke telefonbøger

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald BRØNDBY KOMMUNE Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD REGLER FOR ERHVERVSAFFALD Vejledning til virksomheder Genanvendeligt erhvervsaffald Genanvendeligt erhvervsaffald er for eksempel: pap, papir, plastfolie og flasker/glas fra erhverv. Delvist liberalt marked

Læs mere

PLAST. Sorteres efter type og bruges i nye produkter

PLAST. Sorteres efter type og bruges i nye produkter PLAST Sorteres efter type og bruges i nye produkter Plastemballage fra fødevarer Dunke fra drikkevarer, rengøringsmidler og shampoo Bobleplast Plastikindpakning fra afskårne blomster Slikposer NB: Plast

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL HÅRD PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ 2 Hvorfor sortere? RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR

Læs mere

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning PAPIR Aviser Reklamer Magasiner Ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter Breve Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen. Nej tak til pap, mælkekartoner, pizzabakker,

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse

Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse Torvegade 74, 6700 Esbjerg Til beboerne i Tjæreborg Maj 2016 Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse Vi er 2/3 gennem forsøget med at finde vejen til 50 % genanvendelse af husholdningsaffald, og tallene

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere