CALCIUMCHLORID 77% I SKÆL /SK 25 KG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CALCIUMCHLORID 77% I SKÆL /SK 25 KG"

Transkript

1 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 CALCIUMCHLORID 77% I SKÆL /SK 25 KG Udgave 5.1 Printdato Revisionsdato / gyldig fra PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : CALCIUMCHLORID 77% I SKÆL /SK 25 KG Stoffets navn : calciumchlorid Indeks-Nr. : CAS-Nr. : EF-Nr. : Registreringsnummer : xxxx PR-nr. : Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Anvendes som:, Støvbindende stoffer, proceshjælpemiddel ved olieboring, affugtning, vejsalt, Fødevareadditiv, Kølemiddel, Identificerede anvendelser: Se tabel i begyndelsen af bilaget for et komplet overblik over identificerede anvendelser. Frarådede anvendelser : For øjeblikket har vi ikke identificeret nogle anvendelser der advares imod 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Firma : Brenntag Nordic A/S Borupvang 5 B DK 2750 Ballerup Telefon : Telefax : adresse : Ansvarlig/udsteder : Environment & Quality 1.4. Nødtelefon Nødtelefon : til Giftlinien, Bispebjerg Hospital PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering i henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 R /21 DA

2 Fareklasse Farekategori Målorganer Faresætninger Alvorlig øjenskade/øjenirritation Kategori H319 For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16. Klassificering iht. EU direktiverne 67/548/EØF eller 1999/45/EF Direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF Faresymbol / Farekategori Lokalirriterende (Xi) Risikosætninger R36 Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit. Vigtigste skadelige virkninger Menneskers sundhed : Øjenkontakt kan forårsage følgende effekter:, Øjenirritation Fysiske og kemiske farer Potentielle miljømæssige virkninger : Ved brand kan følgende farlige nedbrydningsprodukter dannes:, Hydrogenchlorid gas : Ifølge tilgængelige data er dette produkt ikke skadelig for miljøet Mærkningselementer Mærkning i henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 Faresymboler : Signalord : Advarsel Faresætninger : H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. Sikkerhedssætninger Forebyggelse : P264 Vask hænder grundigt efter brug. P280 Bær øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. Reaktion : P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. R54805 / Udgave 5.1 2/21 DA

3 Farebestemmende komponent(er) for etikettering: calciumchlorid 2.3. Andre farer Resultater af PBT og vpvb bedømmelser står i sektion PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.1. Stoffer Farlige komponenter Koncentration (%) Klassifikation (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) Fareklasse / Farekategori Faresætninger Klassifikation (67/548/EØF) calciumchlorid Indeks-Nr. : CAS-Nr. : EF-Nr. : Registrering : xxxx >= 77 - <= 100 Eye Irrit.2 H319 Lokalirriterende; Xi; R36 Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit. For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16. PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelt råd Hvis det indåndes I tilfælde af hudkontakt I tilfælde af øjenkontakt Ved indtagelse. : Fjern øjeblikkeligt forurenet tøj og sko. : Søg frisk luft. Ved ubehag søges læge. : Vask omgående med sæbe og rigeligt vand. Hvis hudirritation vedvarer, kontakt læge. : Søg øjenlæge. Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 10 minutter. : Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Fremprovoker IKKE opkastning. Søg omgående læge Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Symptomer Effekter : Se afsnit 11 for mere detaljeret information om helbredseffekter og symptomer. : Se afsnit 11 for mere detaljeret information om helbredseffekter og symptomer. R54805 / Udgave 5.1 3/21 DA

4 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Behandling : Behandles symptomatisk. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler : Selve produktet brænder ikke. Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø. Uegnede slukningsmidler : Ingen information tilgængelig Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Ved brand kan følgende farlige nedbrydningsprodukter dannes: Hydrogenchlorid gas 5.3. Anvisninger for brandmandskab Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.bær passende sikkerhedsheldragt (hel beskyttelsesdragt) Yderligere oplysninger : Opsaml forurenet brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloakafløb. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Sikkerhedsforanstaltninge r til beskyttelse af personer : Brug personligt beskyttelsesudstyr. Undgå støvdannelse. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå indånding af støv Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Miljøbeskyttelsesforanstalt ninger : Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Yderligere oplysninger : Brug mekanisk håndteringsudstyr. Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere. : Behandl opsamlet materiale som beskrevet i punktet "Bortskaffelse" Henvisning til andre punkter Se afsnit 1 for kontaktinformation ved nødstilfælde. Se afsnit 8 for information om personlige værnemidler. Se afsnit 13 for information om affaldshåndtering. R54805 / Udgave 5.1 4/21 DA

5 PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Råd om sikker håndtering Hygiejniske foranstaltninger : Emballagen skal holdes tæt lukket. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Undgå støvdannelse. Nødbruser og øjenskylleflasker skal være til stede i nærheden af arbejdspladsen. : Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Rygning, spisning og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør. Forurenet tøj tages straks af Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Krav til lager og beholdere : Opbevar i original beholder. Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse Yderligere information om opbevaringsforhold Anvisninger ved samlagring : Produktet er ikke brandfarligt. Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse. : Opbevares tæt tillukket på et tørt og køligt sted. Produktet er hygroskopisk. : Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Materialer som skal undgås: Stærke oxidationsmidler 7.3. Særlige anvendelser Særlige anvendelser : Identificerede anvendelser: Se tabel i begyndelsen af bilaget for et komplet overblik over identificerede anvendelser. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Andre arbejdsrelaterede grænseværdier Yderligere information : Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering. Komponent: calciumchlorid CAS-Nr Derived No Effect Level (DNEL)/Derived Minimal Effect Level (DMEL) DNEL Industriel anvendelse, Akutte virkninger, Indånding : 10 mg/m3 DNEL Industriel anvendelse, Indånding Langtidseksponering : 5 mg/m3 R54805 / Udgave 5.1 5/21 DA

6 DNEL Erhvervsmæssig anvendelse, Indånding Langtidseksponering : 5 mg/m3 DNEL Erhvervsmæssig anvendelse, Akutte virkninger, Indånding : 10 mg/m3 DNEL Forbrugeranvendelse, Akutte virkninger, Indånding : 5 mg/m3 DNEL Forbrugeranvendelse, Indånding Langtidseksponering : 2,5 mg/m3 Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC) Jord og vækster. En tentativ "PNEC"-værdi, en såkaldt "no-effect-deposition" (NEdep)-værdi er udledt for eksponering ved aflejring af calcium via vejsalt eller støvbindere. Det skal bemærkes, at selvom enhederne refererer til eksponering via luft, afspejler denne værdi effekter forårsaget af CaCl2 aflejret fra luft til jord eller til planters overflader. : 150 g/m² Ømfindtlige landlevende planter : 215 mg/kg 8.2. Eksponeringskontrol Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8. Personlige værnemidler Åndedrætsværn Anbefaling : Nødvendigt hvis støv frigives Anbefalet filter type: Partikelfilter:P2 Partikelfilter:P3 Beskyttelse af hænder Anbefaling : Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennemtrængningstider og om specielle arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt). Beskyttelseshandsker bør udskiftes ved første tegn på slid. Materiale : naturgummi Gennemtrængningshastighed : >= 8 h Handsketykkelse : 0,5 mm R54805 / Udgave 5.1 6/21 DA

7 Materiale : butylgummi Gennemtrængningshastighed : >= 8 h Handsketykkelse : 0,5 mm Materiale : polychloropren Gennemtrængningshastighed : >= 8 h Handsketykkelse : 0,5 mm Materiale : Nitrilgummi Gennemtrængningshastighed : >= 8 h Handsketykkelse : 0,35 mm Materiale : Fluorineret gummi Gennemtrængningshastighed : >= 8 h Handsketykkelse : 0,4 mm Materiale : Polyvinylchlorid Gennemtrængningshastighed : >= 8 h Handsketykkelse : 0,5 mm Beskyttelse af øjne Anbefaling : Sikkerhedsbriller Beskyttelse af hud og krop Anbefaling : Brug særligt arbejdstøj. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet Generelt råd : Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem. PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Form : fast Farve : hvid Lugt : lugtfri Lugttærskel : ingen data tilgængelige R54805 / Udgave 5.1 7/21 DA

8 ph-værdi : 9-10,5 (100 g/l; 20 C) Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval : 782 C Kogepunkt/Kogepunktsinterval : C Flammepunkt : Ikke relevant Fordampningshastighed : ingen data tilgængelige Antændelighed (fast stof, luftart) : Produktet er ikke brandfarligt. Højeste eksplosionsgrænse : ingen data tilgængelige Laveste eksplosionsgrænse : ingen data tilgængelige Damptryk : ingen data tilgængelige Relativ dampvægtfylde : ingen data tilgængelige Massefylde : 2,15 g/cm3 (20 C) Vandopløselighed : 745 g/l (20 C) Fordelingskoefficient: n- : ingen data tilgængelige oktanol/vand Selvantændelsestemperatur : Ikke relevant Termisk spaltning : ingen data tilgængelige Viskositet, dynamisk : ingen data tilgængelige Eksplosionsfare : Produktet er ikke eksplosivt Oxiderende egenskaber : ingen data tilgængelige 9.2. Andre oplysninger Molekylvægt : 110,98 g/mol Bulk massefylde : ca kg/m3 PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Anbefaling : Nedbrydes ikke, hvis anvendt som beskrevet Kemisk stabilitet Anbefaling : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet. R54805 / Udgave 5.1 8/21 DA

9 10.3. Risiko for farlige reaktioner Farlige reaktioner : Ingen information tilgængelig Forhold, der skal undgås Forhold, der skal undgås : Vand Materialer, der skal undgås Materialer, der skal undgås : Alkaliske jordmetaller, Alkali metaller Farlige nedbrydningsprodukter Farlige nedbrydningsprodukter : Ved brand kan følgende farlige nedbrydningsprodukter dannes: Hydrogenchlorid gas PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Resultat : Ingen hudirritation Akut toksicitet Oralt Indtagelse kan medføre mave- og tarmirritation, kvalme, opkastning og diarré. Indånding Produktstøv kan forårsage irritation af åndedrætsorganerne. Høj koncentration kan forårsage åndedrætsbesvær. Hud Denne information kan findes længere fremme i dette sikkerhedsdatablad under data for de enkelte komponenter. Irritation Hud Øjne Resultat : Risiko for alvorlig øjenskade. Sensibilisering R54805 / Udgave 5.1 9/21 DA

10 Resultat : Der er ikke kendskab til nogen allergifremkaldende virkning. CMR-virkninger CMR egenskaber Carcinogenicitet : Denne information kan findes længere fremme i dette sikkerhedsdatablad under data for de enkelte komponenter. Mutagenicitet : Denne information kan findes længere fremme i dette sikkerhedsdatablad under data for de enkelte komponenter. Fosterbeskadigelse : Denne information kan findes længere fremme i dette sikkerhedsdatablad under data for de enkelte komponenter. Reproduktionstoksicit et : Denne information kan findes længere fremme i dette sikkerhedsdatablad under data for de enkelte komponenter. Specifik målorgantoksisitet Engangspåvirkning bemærkning : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, enkelt eksponering. Gentagen påvirkning bemærkning : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, gentagen eksponering. Andre toksikologiske egenskaber Aspirationsfare Ingen aspirationsgiftighedsklassifikation Komponent: calciumchlorid CAS-Nr Akut toksicitet Oralt LD50 Mund : 2301 mg/kg (rotte) (OECD TG 401) LD50 Hud : > 5000 mg/kg ) Hud Irritation Hud R54805 / Udgave /21 DA

11 Resultat : Ingen hudirritation (kanin) (OECD TG 404) Øjne Resultat : Irriterer øjnene. (kanin) (OECD TG 405) Sensibilisering Resultat : Produktet forventes ikke at medføre hypersensitivitet. CMR-virkninger CMR egenskaber Mutagenicitet : Viste ingen mutagene virkninger ved dyreforsøg. Fosterbeskadigelse : Viste ingen teratogenvirkning ved dyreforsøg. Reproduktionstoksicit et : Ingen toksicitet overfor forplantningsevnen Kræftfremkaldende egenskaber Dissocierer til ioner der fysiologisk er til stede i relativt høje niveauer i hvirveldyr. Derfor anses et studie at være (videnskabeligt set) unødvendigt. Reproduktionstoksicitet NOAEL Forældre 169 mg/kg (kanin) (OECD TG 414) Dyreforsøg viste ingen effekt på frugtbarheden. Andre toksikologiske egenskaber Toksicitet ved gentagen dosering Dissocierer til ioner der fysiologisk er til stede i relativt høje niveauer i hvirveldyr. Derfor anses et studie at være (videnskabeligt set) unødvendigt. PUNKT 12: Miljøoplysninger Toksicitet R54805 / Udgave /21 DA

12 Komponent: calciumchlorid CAS-Nr Akut toksicitet Fisk LC50 : 4630 mg/l (Pimephales promelas (Tykhovedet elritse); 96 h) Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr LC50 : 2400 mg/l (Daphnia magna; 48 h) (OECD TG 202) alger EC50 : 2900 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger); 72 h) (OECD TG 201) Kronisk toksicitet Fisk test videnskabeligt ubegrundet Vandlevende hvirvelløse dyr test videnskabeligt ubegrundet Persistens og nedbrydelighed Komponent: calciumchlorid CAS-Nr. Resultat : Ikke relevant Persistens og nedbrydelighed Persistens Biologisk nedbrydelighed Resultat : Metoderne til at bestemme den biologiske nedbrydelighed kan ikke overføres til uorganiske forbindelser Bioakkumuleringspotentiale Komponent: calciumchlorid CAS-Nr R54805 / Udgave /21 DA

13 Bioakkumulering Resultat : Anses ikke for at være bioakkumulerbar Mobilitet i jord Komponent: calciumchlorid CAS-Nr Mobilitet : ingen data tilgængelige Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Komponent: calciumchlorid CAS-Nr Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Resultat : Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerbart eller giftigt (PBT)., Dette stoffet anses ikke som meget persistent eller meget bioakkumulerende (vpvb) Andre negative virkninger Yderligere økotoksikologisk information Resultat : Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Produkt : Bortskaf affald i henhold til lokale regulativer. Opbevar affald i egnede beholdere. Udled ikke i afløb. Forurenet emballage : Tøm emballagen grundigt. Emballagen kan genbruges efter omhyggelig og korrekt rengøring. Emballager som ikke kan renses skal bortskaffes på samme måde som stoffet selv. Europæisk Affaldskatalog nummer : Affaldskode i henhold til det Europæiske Affaldskatalog kan ikke generelt tildeles dette produkt, idet brugsformålet dikterer tildelingen. Affaldskoden findes i samråd med det regionale renovationsfirma. R54805 / Udgave /21 DA

14 PUNKT 14: Transportoplysninger Ikke farligt gods i henhold til ADR, RID, IMDG og IATA UN-nummer Ikke relevant UN-forsendelsesbetegnelse Ikke relevant Transportfareklasse(r) Ikke relevant Emballage gruppe Ikke relevant Miljøfarer Ikke relevant Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ikke relevant Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden IMDG : Ikke relevant. PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Andre regulativer : Arbejdsmiljømæssige begrænsninger: Bemærk direktiv 92/85/EEC om gravide kvinders sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og direktiv 94/33/EEC om beskyttelse af unge på arbejdspladsen. Angivelses status calciumchlorid: Lovgivningsliste Anmeldelse Angivelses nummer AICS JA DSL JA INV (CN) JA ENCS (JP) JA (1)-176 ISHL (JP) JA (1)-176 TSCA JA EINECS JA KECI (KR) JA KE R54805 / Udgave /21 DA

15 PICCS (PH) IECSC JA JA Kemikaliesikkerhedsvurdering En Kemisk Sikkerhedsvurdering er blevet udført for dette stof. PUNKT 16: Andre oplysninger Fulde ordlyd af eventuelle Rsætninger angivet under punkt 2 og 3. R36 Irriterer øjnene. Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. Yderligere oplysninger Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder : Information fra leverandøren samt data fra "Database af registrerede stoffer" fra det europæiske kemikalieagentur (ECHA) er anvendt til udarbejdelse af dette sikkerhedsdatablad. Andre oplysninger : Informationen i dette sikkerhedsdatablad er ifølge vores kendskab korrekt på revideringsdatoen. Oplysningerne beskriver kun produktet med hensyn til sikkerhedsforanstaltninger og skal ikke opfattes som en garanti eller kvalitetsspecification og udgør heller ikke en del af et kontraktmæssigt retligt forhold. Angiver opdateret afsnit. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad angår kun det specificerede materiale og er ikke gyldigt for materialet brugt i kombination med andre materialer eller processer, medmindre det er specificeret i teksten. R54805 / Udgave /21 DA

16 Nr. Kort titel Hovedb rugergr uppe (SU) Anvend elsesse ktor (SU) Produktka tegori (PC) Proceskate gori (PROC) Miljøudle dningskat egori (ERC) Artikelkat egori (AC) Specifikation 1 Anvendelse af faste stoffer med lille støvafgivelse 3 0, 1, 2a, 4, 5, 6b, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20 NA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 9, 10, 13 1, 2, 4, 6a NA ES Anvendelse af faste stoffer med lille støvafgivelse 22 0, 1, 2a, 4, 5, 6b, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20 NA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8a, 8b, 9, 10, 11, 13 8a, 8d NA ES1658 R54805 / Udgave /21 DA

17 1. Eksponeringsscenariets korte titel 1: Anvendelse af faste stoffer med lille støvafgivelse Hovedbrugergrupper Slutanvendelsessektor Proceskategorier Miljøudledningskategorier SU 3: Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industri-anlæg SU0: Andre SU1: Landbrug, skovbrug, fiskeri SU2a: Minedrift (bortset fra offshore-industri) SU4: Fremstilling af fødevarer SU5: Fremstilling af tekstiler, læder, skind SU6b: Fremstilling af papirmasse, papir og papirprodukter SU8: Fremstilling af kemikalier i bulk (herunder olieprodukter) SU9: Fremstilling af finkemikalier SU 10: Formulering [blanding] af kemiske produkter og/ eller omemballering (bortset fra legeringer) SU11: Fremstilling af gummiprodukter SU12: Fremstilling af plastprodukter, herunder blanding og omdannelse SU13: Fremstilling af andre ikke-metalliske mineralske produkter, f.eks. puds, cement SU14: Fremstilling af basismetaller, herunder legeringer SU15: Fremstilling af forarbejdede metalprodukter, undtagen maskiner og udstyr SU19: Bygge- og anlægsarbejde SU20: Sundhedsvæsen PROC1: Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering PROC2: Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering PROC3: Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) PROC4: Anvendelse i batcheller anden proces (syntese) med mulighed for eksponering PROC5: Blanding eller iblanding i batchprocesser til formulering af kemiske produkter og artikler (flere stadier og/eller betydelig kontakt) PROC6: Kalandrering PROC7: Industriel sprøjtning PROC8a: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/udtømning) fra/til kar/store beholdere på ikke-dedikerede anlæg PROC8b: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/til kar/store beholdere på dedikerede anlæg PROC9: Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning) PROC10: Påføring med rulle eller pensel PROC13: Behandling af artikler ved dypning og hældning ERC1: Produktion af stoffer ERC2: Formulering af kemiske produkter ERC4: Industriel anvendelse i processer og produkter af proceshjælpemidler, der ikke bliver en del af artikler ERC6a: Industriel anvendelse, hvor der fremstilles et andet stof (brug af mellemprodukter) 2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a Da der ikke blev identificeret nogen miljøfare, blev der ikke udført nogen miljøeksponeringsvurdering og risikokarakterisering. 2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13 Produktkarakteristika Frekvens og varighed af brugen Koncentration af stof i blanding/artikel Fysisk form (ved brugstidspunktet) Dækker stofandele i produktet op til 100 % (hvis ikke andet er oplyst). Fast stof, lav støvafgivelse Dækker daglig eksponering op til på 8 timer (hvis ikke andet er oplyst). R54805 / Udgave /21 DA

18 Andre driftsforhold der påvirker medarbejderens påvirkning Tekniske betingelser og forholdsregler for at kontrollere spredningen fra kilden mod medarbejderen Organisatoriske foranstaltninger til at forebygge eller begrænse frisættelse, dispersion og påvirkning Forhold og foranstaltninger relateret til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsevaluering Der tages udgangspunkt i anvendelse ved temperaturer ikke højere end 20ºC over omgivelsernes temperatur (medmindre andet er angivet). Generelle forholdsregler Rengør forurening og spild så snart de opstår. for alle aktiviteter Generelle forholdsregler for alle aktiviteter Generelle forholdsregler for alle aktiviteter 3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde Sørg for grundlæggende uddannelse af medarbejdere i at undgå/minimere eksponering og i at rapportere ethvert hudproblem der måtte opstå. Undgå direkte hudkontakt med produktet. Anvend passende handsker testet i henhold til EN374, under aktiviteter hvor hudkontakt er mulig. Enhver hudkontaminering skal straks afvaskes. Brug egnet øjenbeskyttelse. Miljø Der foreligger ingen eksponeringsvurdering for miljøet. Arbejdstagere ECETOC TRA Bidragende scenarie PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13 PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13 Specifikke forhold Eksponeringsvej Eksponeringsgræn se Værst tænkelige situation Værst tænkelige situation Medarbejder - inhalativ, langvarig - systemisk Medarbejder - inhalativ, langvarig - lokal 1,00mg/m³ 0,20 2,00mg/m³ 0,20 4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering af, om arbejdet foregår indenfor rammerne fastlagt i eksponeringsscenariet RCR Forventet eksponering overstiger ikke DNEL/DMEL-værdierne, når forholdsreglerne til risikostyring/driftsbetingelserne i afsnit 2 overholdes. Hvis yderligere forholdsregler til risikostyring / driftsbetingelser anvendes, bør brugeren sørge for, at risici begrænses til mindst et tilsvarende niveau. For skalering se: Estimerede eksponeringer forventes ikke at overstige PNEC når de identificerede risikostyringsforanstaltninger / operationelle betingelser er indført, som indikeret i sektion 2. Kun tilstrækkeligt trænet personale bør gøre brug af scaleringsmetoder når det undersøges om OC og RMM er indenfor grænserne sat af ES. R54805 / Udgave /21 DA

19 Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne. R54805 / Udgave /21 DA

20 1. Eksponeringsscenariets korte titel 2: Anvendelse af faste stoffer med lille støvafgivelse Hovedbrugergrupper Slutanvendelsessektor Proceskategorier Miljøudledningskategorier SU 22: Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere) SU0: Andre SU1: Landbrug, skovbrug, fiskeri SU2a: Minedrift (bortset fra offshore-industri) SU4: Fremstilling af fødevarer SU5: Fremstilling af tekstiler, læder, skind SU6b: Fremstilling af papirmasse, papir og papirprodukter SU8: Fremstilling af kemikalier i bulk (herunder olieprodukter) SU9: Fremstilling af finkemikalier SU 10: Formulering [blanding] af kemiske produkter og/ eller omemballering (bortset fra legeringer) SU11: Fremstilling af gummiprodukter SU12: Fremstilling af plastprodukter, herunder blanding og omdannelse SU13: Fremstilling af andre ikke-metalliske mineralske produkter, f.eks. puds, cement SU14: Fremstilling af basismetaller, herunder legeringer SU15: Fremstilling af forarbejdede metalprodukter, undtagen maskiner og udstyr SU19: Bygge- og anlægsarbejde SU20: Sundhedsvæsen PROC1: Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering PROC2: Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering PROC3: Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) PROC4: Anvendelse i batcheller anden proces (syntese) med mulighed for eksponering PROC5: Blanding eller iblanding i batchprocesser til formulering af kemiske produkter og artikler (flere stadier og/eller betydelig kontakt) PROC6: Kalandrering PROC8a: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/udtømning) fra/til kar/store beholdere på ikke-dedikerede anlæg PROC8b: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/til kar/store beholdere på dedikerede anlæg PROC9: Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning) PROC10: Påføring med rulle eller pensel PROC11: Ikke-industriel sprøjtning PROC13: Behandling af artikler ved dypning og hældning ERC8a: Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer ERC8d: Udbredt udendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer 2.1 Bidragende scenarie der kontrollerer miljøeksponeringen af: ERC8a, ERC8d Da der ikke blev identificeret nogen miljøfare, blev der ikke udført nogen miljøeksponeringsvurdering og risikokarakterisering. 2.2 Bidragende scenarie der kontrollerer arbejderens eksponering af: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13 Produktkarakteristika Koncentration af stof i blanding/artikel Fysisk form (ved brugstidspunktet) Dækker stofandele i produktet op til 100 % (hvis ikke andet er oplyst). Fast stof, lav støvafgivelse Frekvens og varighed af brugen Dækker daglig eksponering op til på 8 timer (hvis ikke andet er oplyst). Andre driftsforhold der påvirker Der tages udgangspunkt i anvendelse ved temperaturer ikke højere end 20ºC medarbejderens påvirkning over omgivelsernes temperatur (medmindre andet er angivet). Tekniske betingelser og Generelle forholdsregler Rengør forurening og spild så snart de opstår. R54805 / Udgave /21 DA

21 forholdsregler for at kontrollere spredningen fra kilden mod medarbejderen Organisatoriske foranstaltninger til at forebygge eller begrænse frisættelse, dispersion og påvirkning Forhold og foranstaltninger relateret til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsevaluering for alle aktiviteter Generelle forholdsregler for alle aktiviteter Generelle forholdsregler for alle aktiviteter 3. Eksponeringsestimat og reference til dets kilde Udfør grundlæggende uddannelse af medarbejderne for at forhindre/minimere eksponering. Undgå direkte hudkontakt med produktet. Anvend passende handsker testet i henhold til EN374, under aktiviteter hvor hudkontakt er mulig. Enhver hudkontaminering skal straks afvaskes. Brug egnet øjenbeskyttelse. Miljø Der foreligger ingen eksponeringsvurdering for miljøet. Arbejdstagere ECETOC TRA Bidragende scenarie PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13 PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13 Specifikke forhold Eksponeringsvej Eksponeringsgræn se Værst tænkelige situation Værst tænkelige situation Medarbejder - inhalativ, langvarig - lokal Medarbejder - inhalativ, langvarig - systemisk 2,00mg/m³ 0,20 1,00mg/m³ 0,20 4. Vejledning til downstream-brugere til evaluering af, om arbejdet foregår indenfor rammerne fastlagt i eksponeringsscenariet RCR Forventet eksponering overstiger ikke DNEL/DMEL-værdierne, når forholdsreglerne til risikostyring/driftsbetingelserne i afsnit 2 overholdes. Hvis yderligere forholdsregler til risikostyring / driftsbetingelser anvendes, bør brugeren sørge for, at risici begrænses til mindst et tilsvarende niveau. For skalering se: Estimerede eksponeringer forventes ikke at overstige PNEC når de identificerede risikostyringsforanstaltninger / operationelle betingelser er indført, som indikeret i sektion 2. Kun tilstrækkeligt trænet personale bør gøre brug af scaleringsmetoder når det undersøges om OC og RMM er indenfor grænserne sat af ES. Yderligere gode praktiske råd udover REACH Kemikalie sikkerhedsvurderingen Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne. R54805 / Udgave /21 DA

: CALCIUMCHLORID 77% I SKÆL /SK 25 KG

: CALCIUMCHLORID 77% I SKÆL /SK 25 KG 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information Handelsnavn Leverandør Ansvarlig afdeling Telefon : +45 43 29 28 00 Telefax : +45 43 29 27 00 : : Brenntag Nordic A/S

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 AquaDes Jod Udgave 2.0 Printdato 29.11.2012 Revisionsdato / gyldig fra 28.11.2012 Afsnit 1: Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/

Læs mere

NATRIUMBENZOAT EDF FD / BAG 25 KG

NATRIUMBENZOAT EDF FD / BAG 25 KG SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 NATRIUMBENZOAT EDF FD / BAG 25 KG Udgave 2.1 Printdato 18.06.2014 Revisionsdato / gyldig fra 18.02.2013 Afsnit 1: Identifikation af stoffet/

Læs mere

RODALON INDENDØRS V.2 / BULK

RODALON INDENDØRS V.2 / BULK SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 RODALON INDENDØRS V.2 / BULK Udgave 1.1 Printdato 02.06.2015 Revisionsdato / gyldig fra 04.05.2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad MPG - Varmetrans BS Rød/Bulk. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad MPG - Varmetrans BS Rød/Bulk. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. MPG - Varmetrans BS Rød/Bulk 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn MPG-VARMETRANS BS RØD/BULK Pr nr. 2310644 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

GLYCERIN 99,5% VEG. / DUNK 20 KG

GLYCERIN 99,5% VEG. / DUNK 20 KG 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Stoffets navn : Glycerin CAS-Nr. : 56-81-5 EF-Nr. : 200-289-5 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

RODALON INDENDØRS V.2 / 8 X 1 L

RODALON INDENDØRS V.2 / 8 X 1 L SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 RODALON INDENDØRS V.2 / 8 X 1 L Udgave 1.0 Printdato 29.06.2013 Revisionsdato / gyldig fra 28.06.2013 Afsnit 1: Identifikation af stoffet/

Læs mere

DESON (DK, GB, IS) / KRT 4 x 5 L

DESON (DK, GB, IS) / KRT 4 x 5 L 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : PR-nr. : 325797 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

MM FEED ACID FE / IBC 1200 KG

MM FEED ACID FE / IBC 1200 KG 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : PR-nr. : 2206222 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

MAGNESIUMSULFAT 7-HYDRAT / SK 25 KG

MAGNESIUMSULFAT 7-HYDRAT / SK 25 KG 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Anvendelse : Industrikemikalie Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang 5 B DK 2750 Ballerup

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Glad XLI vand + 7.5% inhibitor

SIKKERHEDSDATABLAD. Glad XLI vand + 7.5% inhibitor Afsnit 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1. Produktidentifikator Handelsnavn: Glad XLI vand + 7.5% inhibitor 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Udgave 2.0 Trykdato PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 2.0 Trykdato PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 ASIL 200 / SK 10 KG Udgave 2.0 Trykdato 03.11.2015 Revisionsdato / gyldig fra 02.11.2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

: KPS BIOETHANOL 96% / DUNK 4 L

: KPS BIOETHANOL 96% / DUNK 4 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2199376 Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen 104 A DK 2900 Hellerup

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

DISPLAY RODALON SPORTSVASK / 54 x 1L

DISPLAY RODALON SPORTSVASK / 54 x 1L SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 DISPLAY RODALON SPORTSVASK / 54 x 1L Udgave 3.0 Trykdato 18.12.2015 Revisionsdato / gyldig fra 17.12.2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 61265 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PROPYLENGLYCOL /DK 25

PROPYLENGLYCOL /DK 25 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PROPYLENGLYCOL /DK 25 Udgave 6.2 Printdato 11.09.2015 Revisionsdato / gyldig fra 10.09.2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

CITRONSYRE MONOHYDRAT E330 BBCA/SK 25

CITRONSYRE MONOHYDRAT E330 BBCA/SK 25 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information Handelsnavn : Brug : Rensevæske, fødevareprodukt, Klæbemiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen 104 A DK

Læs mere

: SOFT SENSATION 500ML F/NL

: SOFT SENSATION 500ML F/NL 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 64288 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad MPG-varmetrans rød/bulk. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad MPG-varmetrans rød/bulk. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn PR-nr. 2310644 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

RODALON SPRAY / KRT 8 x 750 ML

RODALON SPRAY / KRT 8 x 750 ML SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 RODALON SPRAY / KRT 8 x 750 ML Udgave 2.0 Printdato 03.05.2013 Revisionsdato / gyldig fra 02.05.2013 Afsnit 1: Identifikation af stoffet/

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Udgave 3.0 Udskriftsdato 10.06.2011. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden

Udgave 3.0 Udskriftsdato 10.06.2011. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Stoffets navn : oxalsyre dihydrat Indeks-Nr. : 607-006-00-8 CAS-Nr. : 6153-56-6 EF-Nr. : 205-634-3

Læs mere

HYOFER H2O FE / TRL 200 L

HYOFER H2O FE / TRL 200 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2111055 Anvendelse : foderadditiv Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Udgave 1.0 Revisionsdato 09.11.2015 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF SELSKABET 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn Natriumsulfat Stofnavn

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

RODALON INDE / KRT 8 X 1 L (DETAIL)

RODALON INDE / KRT 8 X 1 L (DETAIL) 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 192525 Anvendelse : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Anvendelse : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang 5 B DK 2750 Ballerup

Læs mere

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød 09122012 Safety Data Sheet 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Produktidentifikator Rød Agron 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

AMMONIUMCHLORID 99/100 W/W % RWS FD/SK25

AMMONIUMCHLORID 99/100 W/W % RWS FD/SK25 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Stoffets navn : ammoniumchlorid Indeks-Nr. : 017-014-00-8 CAS-Nr. : 12125-02-9 EF-Nr. : 235-186-4

Læs mere

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50)

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50) 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24X50) Produkt kode : 2182806 Anvendelse : Desinfektionsmiddel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 453/2010 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 16.11.2012 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCX 057 ECO Leitfähigkeitsstandard/Conductivity Standard 12.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCX 057 ECO Leitfähigkeitsstandard/Conductivity Standard 12. Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506244; 506245 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2962266 Puder med nµringsbuffer til respirometrisk biokemisk iltforbrug

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2962266 Puder med nµringsbuffer til respirometrisk biokemisk iltforbrug Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

NATRIUMPERCARBONAT COATED / SK 25 KG

NATRIUMPERCARBONAT COATED / SK 25 KG 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2103418 Anvendelse : Oxidationsmidler Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PROPYCOW, MPG FE / IBC 1000 KG

PROPYCOW, MPG FE / IBC 1000 KG SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PROPYCOW, MPG FE / IBC 1000 KG Udgave 6.0 Printdato 14.01.2013 Revisionsdato / gyldig fra 11.01.2013 Afsnit 1: Identifikation af stoffet/

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

GLYCERIN VEG. 99,5% / TRL 250 KG

GLYCERIN VEG. 99,5% / TRL 250 KG SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 GLYCERIN VEG. 99,5% / TRL 250 KG Udgave 4.1 Printdato 04.11.2014 Revisionsdato / gyldig fra 26.06.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

RODALON INDENDØRS V.2 / 8 X 1 L

RODALON INDENDØRS V.2 / 8 X 1 L SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 RODALON INDENDØRS V.2 / 8 X 1 L Udgave 1.3 Trykdato 15.06.2016 Revisionsdato / gyldig fra 14.06.2016 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ A-1 Medium MPN Tubes

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ A-1 Medium MPN Tubes Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05092015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

MPG-VARMETRANS RØD / DK 20 KG

MPG-VARMETRANS RØD / DK 20 KG 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : PR-nr. : 2310644 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 22269-95 Buffer Powder Pillows ph 4.01

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 22269-95 Buffer Powder Pillows ph 4.01 2226995 Buffer Powder Pillows ph 4.01 Trykt dato: 20.12.2012 Katalognr.: 2226995 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 2226995

Læs mere

SOFT CARE DOVE CREAM WASH H2

SOFT CARE DOVE CREAM WASH H2 Side 1/5 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: Ikke relevant Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Kleenex Ultraeffektiv flydende håndsæbe (6330)

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Kleenex Ultraeffektiv flydende håndsæbe (6330) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 30.03.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 30.03.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : TEMACOLRO W BH9 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ Natriumchlorid standardopløsning 180 ± 10 µs/cm, 85.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ Natriumchlorid standardopløsning 180 ± 10 µs/cm, 85. Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 08092014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 27565-49 ph Electrode Storage Solution

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 27565-49 ph Electrode Storage Solution Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning SUPER HÅNDRENS, 10,0 L.

Arbejdspladsbrugsanvisning SUPER HÅNDRENS, 10,0 L. Identifikation af stof eller kemisk produkt Revisionsdato 21.09.2012 Trykdato 29.09.2012 Produkt kode : 089390010 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark E-mail adresse:

Læs mere

ZITREC FC / IBC 1050 KG

ZITREC FC / IBC 1050 KG SIKKERHEDSTABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 R22626 Side 1/11 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHED 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

RODALON UDE / KRT 8 X 1 L (DETAIL)

RODALON UDE / KRT 8 X 1 L (DETAIL) 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 1890632 Anvendelse : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

RODALON 10% V.2 / CAR 12 X 1 L

RODALON 10% V.2 / CAR 12 X 1 L 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Træsæbe Natur

SIKKERHEDSDATABLAD Træsæbe Natur Træsæbe Natur Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Træsæbe Natur SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDM_506271

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDM_506271 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Forkortelse: Elektrolyt CDM 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

JERNVITRIOL / SÆK 25 KG

JERNVITRIOL / SÆK 25 KG 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : PR-nr. : 2107793 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

HOSP. SPRIT PROBE WIPE /BOX 36 x 100 STK

HOSP. SPRIT PROBE WIPE /BOX 36 x 100 STK 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

Udgave: 2.0 Revisionsdato: 11.08.2011. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden

Udgave: 2.0 Revisionsdato: 11.08.2011. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2569-49 Phosphate Standard Solution

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2569-49 Phosphate Standard Solution Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 30085/90/011 Handelsnavn Ruschei MN 85/90 BF, 215-32 mm 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Colour flakes 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 FORANE 404A Udgave 3.2 Printdato 27.02.2016 Revisionsdato / gyldig fra 15.01.2013 Afsnit 1: Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/

Læs mere