BULL SP500 X2H. Endelige Vilkår Certifikater. Økonomisk beskrivelse. Produktspecifikke betingelser. Vedrørende: S&P 500 -future

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BULL SP500 X2H. Endelige Vilkår Certifikater. Økonomisk beskrivelse. Produktspecifikke betingelser. Vedrørende: S&P 500 -future"

Transkript

1 BULL SP500 X2H Vedrørende: S&P 500 -future Noteringsdag: 17. juni 2014 Endelige Vilkår Certifikater Disse Endelige Vilkår er udarbejdet i henhold til artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EF og skal læses sammen med Grundprospektet af 26. marts 2014 og dets tillæg. Fuldstændig information om Handelsbanken og tilbuddet kan kun fås via grundprospektet og disse Endelige Vilkår. Grundprospektet foreligger på Et sammendrag af dette tilbud vedlægges disse Endelige Vilkår. Økonomisk beskrivelse På Tilbagebetalingsdagen modtages et beløb svarende til den Akkumulerede Værdi på Slutdagen. Den Akkumulerede Værdi beregnes daglig i løbetiden og er afhængig af (i) det Underliggende Aktivs værdiudvikling (Referencekurs t / Referencekurs t-1), (ii) ændringen i Valutakursen mellem Referencevalutaen og Noteringsvalutaen (FX t/fx t-1), (iii) finansieringsudgiften (Finansieringsniveauet) og (iv) Gearingsfaktoren. Den ordinære Slutdag kan indtræde tidligere, dels hvis Handelsbanken informerer om en sådan tidligere dato, dels hvis Indehaveren forlanger Indløsning, og dels hvis værdien af det Underliggende Aktiv på en enkelt handelsdag falder med 50 % eller mere. Tilbagebetalingsbeløbet kan ikke blive negativt. Produktspecifikke betingelser Værdipapirets navn: Underliggende terminskontrakt: ISIN-kode: Fastsættelse af Slutdag: Slutdag: BULL SP500 X2H Terminskontrakten med benævnelse E-mini S&P 500 Futures, som er kontantafregnet og har kortest tilbageværende løbetid. Fire (4) handelsdage inden udløb af den aktuelle terminskontrakt udføres et såkaldt terminsrul. Et terminsrul indebær at referencekursen fra og med denne dag bestemmes af den næst følgende terminskontrakt som ovenfor nævnt. I det tilfælde at Handelsbanken opfatter dagen som uhensigtsmæssig grundet dålig likviditet, forstyrrelser i handlen eller lignende hændelser, kan Handelsbanken vælge at udføre terminsrullet den næste følgende planlagte handelsdag som opleves at have disse uhensigtsmæssigheder. DK Handelsbanken er berettiget til når som helst at fastsætte en Slutdag. En sådan Slutdag skal tidligst indtræde en (1) uge efter dagen for Fastsættelse af Slutdagen. Meddelelse om den fastsatte Slutdag fremsendes til Indehaveren og til den markedsplads, hvor Certifikatet er noteret. Meddelelsen kan også være tilgængelig i Handelsbankens afdelinger og på Den første af følgende: (1) 17. juni 2044; eller (2) den dag, som Handelsbanken meddeler i henhold til Fastsættelse for Slutdagen; eller 1

2 (3) Indløsningsdagen, hvis Indløsning har fundet sted; eller (4) hvis værdien af det Underliggende indeks på et eller andet tidspunkt i Certifikatets løbetid ifølge Handelsbankens vurdering falder med 50 % eller mere på en enkelt handelsdag, skal en sådan dag være Slutdagen. Tilbagebetalingsdag: Indløsning: Ti (10) Bankdage efter Slutdagen. Indehavere, dvs. dem, der er registreret på VP-kontoen, og dem, der er depotkunder i Handelsbanken, kan på Indløsningsdage selv forlange Indløsning af Certifikater. Andre, dvs. dem, der har deres Certifikater registreret i en anden bank end Handelsbanken, kan på Indløsningsdage forlange Indløsning gennem deres depotbank. Der betales et indløsningsgebyr på 2 % af Tilbagebetalingsbeløbet, dog minimum DKK 200. Anmeldelse om Indløsning: Anmeldelse om Indløsning skal være Handelsbanken i hænde senest fem (5) Bankdage før den aktuelle Indløsningsdag. Indløsningsdage: Indløsningsprocedure: Tredje (3.) fredag i hhv. marts, juni, september og december måned, hvis det er en Bankdag, ellers næstfølgende Bankdag. Handelsbanken gennemfører automatisk kontant slutafregning. Metode for fastsættelse af Referencekurs: Værdiansættelsestidspunkt. Stockholm lokaltid Referencekilde for Valutakurs: Tilbagebetalingsbeløb: The World Markets Company PLC s Valutakurs fastsættelse, som publiceres på Reuters side USDDKKFIXM=WM eller et sådant system eller side, som erstatter det nævnte system, eller - hvis evalueringtidspunktet ikke er indtruffet på en bankdag Handelsbankens vurdering af aktuel kurs på det respektive valutakryds. På Tilbagebetalingsdagen udbetales følgende beløb i danske kroner: (1) Akkumuleret Værdi på Slutdagen (AV t); eller (2) Hvis værdien af det Underliggende Aktiv på et eller andet tidspunkt i Certifikatets løbetid ifølge Handelsbankens vurdering falder med 50 % eller mere på en enkelt handelsdag, er Tilbagebetalingsbeløbet lig med nul. Akkumuleret Værdi ("AV"): Den Akkumulerede Værdi, AV t, beregnes for hver dag (t), der er en Bankdag og en Planlagt Handelsdag, der ikke er en Afbrudt Handelsdag, fra og med 17. juni 2014 til og med Slutdagen i henhold til nedenstående formel. AVt = AVt-1 x (1 + GF x (Referencekurst / Referencekurst-1-1) x FX t/fx t-1+ FN t) AV t-1 = Akkumuleret Værdi på den foregående Planlagte Handelsdag, som ikke er en Afbrudt Handelsdag. FX t-1 = Valutakurs sidst foregående dag, hvor Akkumuleret Værdi er beregnet. AV t0 = 50 t0 = den Planlagte Handelsdag, som ikke er en Afbrudt Handelsdag nærmest den foregående første dag, hvor AVt skal beregnes. Referencekurs t-1 = Referencekurs på foregående Planlagte Handelsdag, som ikke er en Afbrudt Handelsdag. Såfremt Referencekursen, Valutakursen eller Rentebasismarginalen korrigeres, eller hvis beregningen af den Akkumulerede Værdi er åbenlyst forkert, skal den beregnede Akkumulerede Værdi justeres i tilfælde af, at beregningen ikke er 2

3 Gearingsfaktor ( GF ) 2 ældre end tre (3) Planlagte Handelsdage. I andre tilfælde justeres den Akkumulerede Værdi ikke. Finansieringsniveau ("FN"): FN t = (Rentebasis t-1 - Rentebasismarginal - Administrationsgebyr) x Renteperiode t Administrationsgebyr: 0,90 % Handelsbanken forbeholder sig ret til månedsvis på den første kalenderdag i hver måned i Certifikatets løbetid at hæve eller sænke Administrationsgebyret, hvis Handelsbankens udgifter til administration og risikohåndtering vedrørende Certifikatet ændres. Administrationsgebyret kan maksimalt beløbe sig til 2 %. Meddelelse om en sådan eventuel forhøjelse eller nedsættelse offentliggøres på og ved meddelelse på den børs, hvor Certifikatet er noteret. Valutakurs ( FX ): Referencevaluta FX t vedrører vekselkursen Referencevalutaen og Noteringsvalutaen, udtrykt som antal DKK pr USD i henhold til Referencekilden for Valutakurs. USD Rentebasismarginal: 0,25 % Rentebasis: Renteperiode: Markedsafbrydelser: Omregningsregler: CIBOR ugerente ( 1W ) Alle dage, hvor AV beregnes; periode fra og med den nærmest foregående dag, hvor AV er beregnet, til den aktuelle dag, hvor AV er beregnet, udtrykt i dele af år ifølge Dagtællingsmetoden Faktiske Dage / 360. Se Generelle vilkår for Svenska Handelsbanken AB s svenske Warrant- og Certifikatprogram, 4 og 5. Se Generelle vilkår for Svenska Handelsbanken AB s svenske Warrant- og Certifikatprogram, 6 og 7. 3

4 Information om det Underliggende Aktiv Nedenstående information består af uddrag fra eller sammendrag af offentlig tilgængelig information. Handelsbanken har ikke foretaget uafhængig kontrol af informationen og er ikke ansvarlig for, at den er korrekt eller fyldestgørende. Underliggende Emittent av Underliggande Yderligere information om Underliggende S&P 500 -future Chicago Mercantile Exchange www. standardandpoors.com Aktiv Beskrivelse: Disclaimer: Den underliggende terminskontrakt er noteret på Chicago Mercantile Exchange. Kontraktbasis for terminskontrakten er S&P 500, et indeks som beregnes og publiceres af Standard & Poor s og/eller af den institutionelle opgavemodtager, baseret på et udvalg af 500 aktier noteret på New York Stock Exchange, American Stock Exchange, og NASDAQ National Market System. For yderligere information om dette indeks, enkeltaktier der indgår og deres indbyrdes vægtning henvises til The Product(s) is not sponsored, endorsed, sold or promoted by Standard & Poor s, a division of McGraw-Hill, Inc. ( S&P ). S&P makes no representation or warranty, express or implied, to the owners of the Product(s) or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Product(s) particularly or the ability of the S&P 500 Index to track general stock market performance. S&P s only relationship to the Licensee is the licensing of certain trademarks and trade names of S&P and of the S&P 500 Index which is determined, composed and calculated by S&P without regard to the Licensee or the Product(s). S&P has no obligation to take the needs of the Licensee or the owners of the Product(s) into consideration in determining, composing or calculating the S&P 500 Index. S&P is not responsible for and has not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the Product(s) to be issued or in the determination or calculation of the equation by which the Product(s) is to be converted into cash. S&P has no obligation or liability in connection with the administration, marketing or trading of the Product(s). S&P DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF THE S&P 500 INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN AND S&P SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS, OR INTERRUPTIONS THEREIN. S&P MAKES NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY LICENSEE, OWNERS OF THE PRODUCT(S),OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE S&P 500 INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. S&P MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANT ABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE S&P 500 INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL S&P HAVE ANY LIABILITY FOR ANY SPECIAL, PUNITIVE, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS), EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 4

5 Tilbuddets form og betingelser Antal emitterede Certifikater: Certifikater. Handelsbanken forbeholder sig dog ret til at øge eller begrænse antallet, såfremt banken måtte ønske det. Der finder ingen tegning sted, men køb og salg af Certifikater finder sted via den markedsplads, hvor Certifikaterne er noteret. Emittent: Arrangør: Betalingsmyndighed: Beregningsmyndighed: Registerfører: Kurtage: Svenska Handelsbanken (publ.) Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg 11 S Stockholm Svenska Handelsbanken AB (publ) Handelsbanken Capital Markets, HCS VP Securities A/S Ved handel gennem Handelsbanken betales kurtage i henhold til Handelsbankens til enhver tid gældende prisliste. Emissionsdag: 17. juni 2014 Betingelser for tilbuddet: Rettigheder forbundet med Værdipapirerne: Placeret beløb vil blive anvendt i den løbende virksomhed. Værdipapirer emitteret under dette program medfører ret til betaling sidestillet (pari passu) med Handelsbankens øvrige ikke-garanterede og ikke-efterstillede nuværende og fremtidige betalingsforpligtelser i det omfang andet ikke er lovformeligt bestemt. Optagelse til handel og handelssystemer Notering: Ansøgning om notering af Certifikater vil blive indgivet til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Noteringsdag: 17. juni 2014 Noteringsvaluta: Market making: Mindste handelspost: Sidste handelsdag: DKK Certifikater kan være børsnoterede i løbetiden. Handelsbanken fungerer så som market maker for Certifikaterne. Det indebærer, at Handelsbanken har til hensigt, under normale markedsforhold, at fastsætte købs- og salgskurser for det antal handelsposter, som Handelsbanken til enhver var tid beslutter. For Certifikater, hvis købskurs ifølge Handelsbankens vurdering er lavere end DKK 0,10, kan Handelsbanken helt undlade at fastsætte købskurs. Det skal bemærkes, at forskellen mellem købs- og salgskurs ( spread ) for Certifikater løbende kan ændre sig. Det skal også bemærker, at det i visse perioder kan være svært eller umuligt for Handelsbanken at fastsætte købs- og salgskurser for Certifikater, hvilket medfører, at det kan være svært eller umuligt at købe eller sælge Certifikater. Ovenstående kan for eksempel forekomme i tilfælde af store markedsbevægelser, likviditetsforandringer, Handelsbankens hedging af positioner, markedsforstyrrelser, kommunikationsafbrydelser eller andre tekniske afbrydelser, som kan besværliggøre handel til rimelige kurser, eller på grund af at den eller de pågældende markedspladser lukkes, eller at handlen pålægges restriktioner i en vis periode. 1 Certifikat pr. serie. Slutdagen Handelsbanken bekræfter hermed, at de Endelige Vilkår sammen med de Generelle Vilkår for Handelsbankens Warrantog Certifikatprogram dateret den 26. marts 2014 er gældende for dette Certifikat, og forpligter sig i henhold dermed til at erlægge Tilbagebetalingsbeløbet. Handelsbanken bekræfter, at der ikke har fundet nogen væsentlige negative ændringer sted i Handelsbankens fremtidsudsigter siden den 30. april Stockholm den 11. juni 2014 Svenska Handelsbanken AB (publ) 5

6 Sammendrag BULL SP500 X2H Sammendraget består af informationskrav, som der redegøres for i et antal punkter. Punkterne er nummereret i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette sammendrag indeholder alle de punkter, som kræves i et sammendrag for den aktuelle type værdipapirer og emittent. Idet visse punkter ikke finder anvendelse for den aktuelle type værdipapirer og emittent er punkternes nummerering ikke fortløbende. Selv om det kræves, at et punkt inkluderes i et sammendrag for den aktuelle type værdipapir og emittent, er det muligt, at der ikke kan gives nogen relevant information vedrørende punktet. Informationen er her erstattet med angivelsen Finder ikke anvendelse. Afsnit A A.1 Advarsel A.2 Finansielle mellemmænd Introduktion og advarsler Dette resumé er en del af Svenska Handelsbanken AB (publ)s ( Handelsbanken eller Emittent ) grundprospekt for MTN-, Warrant- og Cerfikatprogrammet, og skal ses som en introduktion til grundprospektet. En beslutning om en placering i værdipapirer skal baseres på en bedømmelse af prospektet i dets helhed og ikke kun på grundlag af dette resumé. Hvis resuméet er misledende, fejlagtigt eller uforeneligt med de andre dele af prospektet, kan privatretligt ansvar pålægges de personer, som har udfærdiget resuméet. En investor, som i egenskab af sagsøger fremsætter et krav i henhold til grundprospektets oplysninger, kan blive nødt til at påtage sig udgifterne ved en oversættelse af grundprospektet, før eventuelle retlige handlinger kan indledes. Finder ikke anvendelse. AFSNIT B UDSTEDER OG EVENTUEL GARANTIGIVER B.1 Reg. firma og handelsbetegnelse B.2 Sæde, selskabsform og lovgivning B.4b Kendte trends B.5 Koncernbeskrivelse B.9 Resultatprognose Svenska Handelsbanken AB (publ) har organisationsnummer Handelsbanken blev grundlagt i Stockholm og har drevet virksomhed siden den 5. juni Handelsbanken er et offentligt (publ) bankaktieselskab med organisationsnummer Bestyrelsen har sæde i Stockholm. Virksomheden drives under gældende aktieselskabslov samt svensk banklovgivning. På trods af at uroen på de finansielle markeder er aftaget i det forgangne år, så findes de strukturelle problemer, der gav anledning til krisen endnu. Visse landes gældsproblemer er stadig problematiske og såvel den finansielle sektor som realøkonomien er fortsat understøttet af massive pengepolitiske stimuli. Før eller senere er økonomiens aktører nødsaget til at tilpasse sig til mere normale forhold. For den finansielle sektor betyder dette, udover at forholde sig til disse omstændigheder, at sektoren også er nødt til at tilpasse sig strengere og mere omfattende lovgivningsmæssige krav, hvoraf alle områder endnu ikke er definerede. Handelsbanken er en af Nordens førende banker med en balance pr. 31 december 2013 på ca milliarder kroner og et driftsresultat for år 2013 på ca. 18,1 milliarder kroner. Handelsbanken har ca ansatte. I den koncern, hvor Handelsbanken er moderselskab, indgår blandt andet datterselskaberne Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv og Stadshypotek. Finder ikke anvendelse. Handelsbanken offentliggør ikke resultatforventninger. 6

7 B.10 Eventuelle anmærkninger i revisionsberetningen B.12 Historisk finansiel information Finder ikke anvendelse. Handelsbanken har ingen anmærkninger i revisionsberetningen. Handelsbanken bekræfter, at der ikke har været nogen væsentlige, negative forandringer i Handelsbankens fremtidsudsigter siden den dato, hvor årsopgørelsen blev publiceret. Nøgletal for Handelsbankkoncernen 2013 Q Q Driftsresultat, mio. SEK Årets resultat, mio. SEK Balance, mio. SEK Egenkapital, mio. SEK Rentabilitet på egenkapital total virksomhed % 13,9 14,1 14,9 13,8 Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital), (ifølge Basel II) 19,2-17,9 - Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kapital), (ifølge Basel III) 18, HANDELSBANKENS RESULTAT OG BALANCE Resultatopgørelse, mio. SEK 2013 Q Q Renteindtægt, netto: Provisionsindtægt, netto: Øvrige indtægter: Indtægter i alt: Personaleomkostninger: Øvrige omkostninger: Af- og nedskrivninger: Omkostninger i alt Tab og hensættelser Gevinst på salg af materielle/immaterielle aktiver: Driftsresultat: Skatter: Resultat fra frasolgte aktiviteter efter skat: Årets resultat: Balance, mio. SEK 2013 Q Q Udlån: Kassebeholdning, tillgodehavender: Belåningsbare statsobligationer Udlån til øvrige kreditinstitutter: Obligationer, rentebærende værdipapirer: Øvrige aktiver: Aktiver i alt: Indlån: Gæld til kreditinstitutter: Værdipapirer: Øvrige passiver: Passiver: Egenkapital Passiver og egenkapital i alt: Handelsbanken bekræfter at bankens fremtidsudsigter ikke er forandret væsentligt i forhold til hvad der fremgår af den seneste offentliggjorte kvartalsrapport. B.13 Finder ikke anvendelse. Handelsbanken har intet at rapportere som påvirker bankens 7

8 Hændelser, der påvirker solvens B.14 Koncernafhængighed B.15 Primær virksomhed B.16 solvens. Finder ikke anvendelse. Handelsbanken er ikke afhængig af andre selskaber inden for koncernen. Handelsbanken er en fuld-service bank med et komplet udbud af finansielle ydelser for såvel virksomheder som privatpersoner, herunder traditionelle virksomhedsydelser, investment banking, finansiering, betaling, placering inden for aktie- og rentemarked samt pensionsforsikring. Handelsbanken har, pr. 31 december 2013, i alt 810 filialer på verdensplan. Handelsbankens hjemmemarkeder udgøres af de markeder, hvor bankens kontorer i hhv. Sverige, Danmark, Finland, Norge, Holland og Storbritannien tilbyder et komplet udbud af finansielle produkter og ydelser. Banken har 462 filialer i Sverige, 329 filialer i det øvrige Norden, Holland og Storbritannien samt 19 filialer i resten af verden. Handelsbanken driver virksomhed i 24 lande i alt. Finder ikke anvendelse. Handelsbanken er moderselskab i koncernen. Direkte eller indirekte ejerskab/kontrol Afsnit C C.1 Type værdipapir C.2 Valuta C.5 Indskrænkninger i retten til overdragelse C.8 Rettigheder koblet til værdipapirerne, herunder rangorden og begrænsning af rettigheder C.11 Information om eventuel ansøgning om optagelse til handel på et reguleret marked C.15 Beskrivelse af investeringen Værdipapir Type: Certifikat Værdipapirets navn: BULL SP500 X2H ISIN-kode: DK DKK Værdipapirerne kan overdrages frit. I tilfælde af Handelsbankens konkurs eller likvidation skal værdipapirer, der består af rentebærende efterstillede gældsbreve, medføre ret til betaling fra Handelsbankens aktiver næst efter øvrige fordringer mod Handelsbanken men sidestillet (pari passu) med rentebærende efterstillede gældsbreve og andre gældsforpligtelser tilhørende tidsbundne langfristede efterstillede lån, som Handelsbanken har optaget, og før sådanne gældsforpligtelser tilhørende langfristede efterstillede lån, som har ubegrænset løbetid. Ansøgning om notering af Certifikat vil blive indgivet til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. På Tilbagebetalingsdagen modtages et beløb svarende til den Akkumulerede Værdi på Slutdagen. Den Akkumulerede Værdi beregnes daglig i løbetiden og er afhængig af (i) det Underliggende Aktivs værdiudvikling (Referencekurs t / Referencekurs t-1), (ii) ændringen i valutakursen mellem Referencevalutaen og Noteringsvalutaen (FX t/fx t-1), (iii) finansieringsudgiften (Finansieringsniveauet) og (iv) Gearingsfaktoren. Den ordinære Slutdag kan indtræde tidligere, dels hvis Handelsbanken informerer om en sådan tidligere dato, dels hvis Indehaveren forlanger Indløsning, og dels hvis værdien af det Underliggende Aktiv på en enkelt handelsdag falder med 50 % eller 8

9 mere. Tilbagebetalingsbeløbet kan ikke blive negativt. C.16 Luknings- eller forfaldsdato etc. Den første af følgende: (1) 17. juni 2044; eller (2) den dag, som Handelsbanken meddeler i henhold til Fastsættelse for Slutdagen; eller (3) Indløsningsdagen, hvis Indløsning har fundet sted; eller (4) hvis værdien af det Underliggende indeks på et eller andet tidspunkt i Certifikatets løbetid ifølge Handelsbankens vurdering falder med 50 % eller mer på en enkelt handelsdag, skal en sådan dag være Slutdagen. Tilbagebetalingsdag: Ti (10) Bankdage efter Slutdagen. C.17 Beskrivelse af afvikling m.v. C.18 Beskrivelse af afkast m.v. C.19 Indløsningspris etc. Handelsbanken gennemfører automatisk kontant slutafregning. Hvis investor (Fordringshavaren) via sit kontoførende institut (Kontoförande Institut) har fået tilknyttet en afkastkonto vil indfrielsesbeløbet på indfrielsesdatoen udbetales til denne konto via VP-Securities. Finder ikke anvendelse. C.20 Beskrivelse af underliggende Underliggende S&P 500 -future Yderligere information AFSNIT D RISICI D.2 Primære risici specifikt for emittenten Ved køb af værdipapirer udstedt under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram, tages en kreditrisiko på Handelsbanken. Handelsbanken har pr. 26 marts 2014 følgende rating: AA- fra Standard & Poor's ("S&P ), Aa3 fra Moody's og AAfra Fitch. Med Moody s rating Aa3, S&P s rating på AA- og Fitch s rating på AA- menes høj kvalitet og lav kreditrisiko. En sænkning af bankens rating kan medføre øgede finansieringsomkostninger og kan også påvirke bankens tilgang til likviditet samt dens konkurrencesituation. En sådan situation kan medføre en negativ påvirkning af Handelsbankens drift, finansielle situation og resultater. En beholdning af værdipapirer udstedt under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram er ikke dækket af den statslige indskydergaranti. Risici ved Handelsbankens virksomhed Handelsbanken er en fuld-service bank, der udbyder en komplet portefølje af bankprodukter. Det indebærer at banken påtager sig en række forskellige typer af risici. Disse forskellige risici identificeres, måles og håndteres systematisk indenfor alle Handelsbankens forretningsområder. Handelsbankens risici kan summarisk beskrives på følgende måde: Kreditrisiko: Kreditrisiko er risikoen for, at banken lider tab som følge af at bankens modparter ikke kan opfylde deres kontraktslige forpligtelser. Markedsrisiko: Markedsrisiko er en form for risiko der stammer fra ændringer i priser og 9

10 volatiliteter på de finansielle markeder. Likviditetsrisiko: Banken håndterer på daglig basis store volumener af både indgående og udgående betalinger. Likviditetsrisiko er risikoen for, at banken ikke kan møde sine betalingsforpligtelser, efterhånden som disse forfalder, uden at det betyder uacceptable omkostninger eller tab. Operativ risiko: Operativ risiko er risikoen for at banken rammes af tab som følge af manglende eller utilstrækkelige interne processer, menneskelige fejl, system fejl eller eksterne hændelser. Forsikringsrisiko: Denne risiko udgøres primært af den risiko, der opstår af de garanterede forpligtelser banken har påtaget sig overfor kunder igennem traditionelle livsforsikringsprodukter, hvor der er en risiko for, at forpligtelserne ikke kan opfyldes uden at banken skal tilføre yderligere kapital til området. Risiko ved fast ejendom: Risikoen forbundet ved prisændringer på de ejendomme banken ejer. Forretningsrisiko: Risikoen for uventede svingninger i bankens resultater som ikke skyldes de typer af risici, der er beskrevet ovenfor. Investorernes mulighed for at modtage indfrielsesbeløbet er afhængigt af bankens evne til at imødekomme sine betalingsforpligtelser. Denne evne er afhængig af udviklingen i bankens drift, og herunder i hvordan banken håndterer de risici, der er beskrevet ovenfor. D.3 Primære risici specifikt for værdipapirerne I de tilfælde, hvor det underliggende aktiv handles i anden valuta end den nationale valuta, kan valutakursændringer påvirke værdipapirets værdi. Dette er dog ikke tilfældet med værdipapirer, der i henhold til de endelige vilkår er valutakursafdækket, dvs. at der køres med fast valutakurs. I nogle perioder kan det være vanskeligt eller umuligt at købe eller sælge et kapitalbeskyttet produkt, warrant eller certifikat. Dette kan for eksempel ske ved illikviditet i markedet, kraftige kursudsving eller når handlen på en relevant markedsplads lukker, eller pålægges begrænsninger i nogen tid. Selv tekniske fejl, såsom afbrydelser i kommunikationen, kan forstyrre handlen. I hele løbetiden påvirkes værdien af et kapitalbeskyttet produkt, warrant eller certifikat af flere faktorer, det kan bl.a. være det underliggende aktivs udvikling, resterende løbetid, forventet fremtidig volatilitet, markedsrenter og eventuelle udbytter. Kapitalbeskyttelse for et kapitalbeskyttet produkt gælder kun på tilbagebetalingsdagen. Risikoen er større i kapitalbeskyttede produkter, som købes til overkurs, idet kapitalbeskyttelsen kun gælder for det nominelle beløb. Små ændringer i det underliggende aktiv kan resultere i store ændringer i warrantens/certifikatets værdi. D.6 Advarsel om at investor kan tabe hele eller dele af det investerede beløb. Investorer i dette Certifikat skal være opmærksomme på, at hvis den Akkumulerede Værdi falder i løbetiden, kan Tilbagebetalingsbeløbet blive mindre end det investerede beløb, og dele af eller hele det investerede beløb kan mistes. Investor er selv altid fuldt ud ansvarlig for beslutninger om at gennemføre eller ikke gennemføre enhver enkelt transaktion samt for det økonomiske resultat af transaktionerne. 10

11 Afsnit E E.2b Baggrund for tilbuddet E.3 Beskrivelse af tilbuddet Tilbud Investeret beløb vil blive anvendt i den løbende virksomhed. Handelsbanken emitterer Certifikater pr. serie. Handelsbanken forbeholder sig dog ret til at øge eller begrænse antallet, såfremt banken måtte ønske det. Der finder ingen tegning sted, men køb og salg af Certifikater finder sted via den markedsplads, hvor Certifikaterne er noteret. Handelsbanken er Emittent og Betalingsmyndighed for Værdipapirerne. Handelsbanken Capital Market, HCS er Arrangør og Beregningsmyndighed for Værdipapirerne. Emissions- og Noteringsdag er den 17. juni Ansøgning om notering af Certifikater vil blive indgivet til NASDAQ OMX Copenhagen AB. E.4 Beskrivelse af eventuelle interesser/interesdkkonflikter E.7 Beregning af omkostninger, der pålægges investor Finder ikke anvendelse. Administrationsgebyret beløber sig til 0,90 % pr. år. Ved beregning af forrentning af likvider og en eventuel finansiering beløber Rentebasismarginalen sig til 0,25 %. Ved køb og salg erlægges kurtage i henhold til pågældende mægler eller banks til enhver tid gældende prisliste. Administrationsgebyr og Rentebasismarginal erlægges ved daglig afregning i Certifikatet. 11

22 december 2014 och 23 december 2014. 5 december 2016, 12 december 2016 och 19 december 2016.

22 december 2014 och 23 december 2014. 5 december 2016, 12 december 2016 och 19 december 2016. Slutliga Villkor Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 26 mars 2014 och dess tillägg. Fullständig

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager NNIT A/S Udbud af 10.000.000 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) Dette dokument vedrører udbuddet af 10.000.000 stk. Aktier à nominelt DKK 10 ( Udbuddet ) i NNIT A/S ( Selskabet eller

Læs mere

(Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80)

(Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Basisprospekt af 13. maj 2015 Nykredit Realkredit A/S (Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier 13MAR201418031785 OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 34900167) Dette dokument ( Prospektet ) vedrører udbuddet af op til 19.267.751 stk. aktier à nominelt

Læs mere

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere

DANSKE INVEST PCC LIMITED

DANSKE INVEST PCC LIMITED PROSPEKT dateret 28. juni 2012 Selskabets Bestyrelse, hvis medlemmers navne er anført under overskriften Bestyrelse på side 4, er kollektivt og hver for sig ansvarlige for rigtigheden af oplysningerne

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

AFSNIT A INTRODUKTION OG ADVARSLER

AFSNIT A INTRODUKTION OG ADVARSLER 1 RESUMÉ Resuméer består af krav om offentliggørelse, også kaldet elementer (Elements). Disse elementer (Elements) er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette resumé indeholder alle de elementer (Elements),

Læs mere

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977)

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) SmartGuy Group A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) Udbud af op til 51.000.000 stk. aktier à nom. DKK 1 og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Læs mere

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår.

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår. Til Nasdaq Copenhagen 15. juni 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital...

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Kapital beviser 8,75 % p.a. på kapitalbeviser Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Tegningsperiode 29. april til 12. maj 2011 www.oeb.dk www.oeb.dk Derfor

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

FUSION AF NORDJYSKE BANK A/S OG A/S NØRRESUNDBY BANK

FUSION AF NORDJYSKE BANK A/S OG A/S NØRRESUNDBY BANK NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Nordjyske Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 14. 2015, 2. marts 2015 A/S Nørresundby Bank selskabsmeddelelse nr. 16, 2. marts 2015 FUSION AF NORDJYSKE

Læs mere

I.R.E. German Property Holding B.V.

I.R.E. German Property Holding B.V. I.R.E. German Property Holding B.V. Prospekt dateret den 21. maj 2007 Pantsikrede obligationer 2015 Finansiel rådgiver Juridisk rådgiver Skatte- og revisionsmæssig rådgiver Obligationsbank Special Servicer

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656 PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80 Fondskode: DK0060074656 FREMSAT AF Saxo Bank A/S CVR nr. 15 73 12 49 2. maj 2011 Oplysninger vedrørende særlige jurisdiktioner

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 I. Beskrivelse af Selskabet... 17 1. Ansvarlige personer... 17 2. Lovpligtige revisorer... 18 3. Udvalgte

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasse(r): Latinamerika Acc. 4. december 2012 Ansvar for det prospekt for 3 Uafhængig

Læs mere

PROSPEKT DKK 300.000.000. Udbud af obligationer 2007/2009. Senior kapital. Februar 2007. Arrangør

PROSPEKT DKK 300.000.000. Udbud af obligationer 2007/2009. Senior kapital. Februar 2007. Arrangør PROSPEKT DKK 300.000.000 Udbud af obligationer 2007/2009 Senior kapital Februar 2007 Arrangør INDHOLDSFORTEGNELSE I RESUMÈ...4 II RISIKOFAKTORER...6 1. Virksomhedsrisici...6 2. Produktkarakteristika og

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

Én fælles SAS-aktie. Tilbud fra SAS AB (publ) til aktionærer i SAS Danmark A/S. Børsprospekt for SAS AB (publ)

Én fælles SAS-aktie. Tilbud fra SAS AB (publ) til aktionærer i SAS Danmark A/S. Børsprospekt for SAS AB (publ) Én fælles SAS-aktie Tilbud fra SAS AB (publ) til aktionærer i SAS Danmark A/S Børsprospekt for SAS AB (publ) Ombytningsforhold: For hver aktie i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB tilbydes

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S 17. januar 2014 16. januar 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere