BULL SP500 X2H. Endelige Vilkår Certifikater. Økonomisk beskrivelse. Produktspecifikke betingelser. Vedrørende: S&P 500 -future

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BULL SP500 X2H. Endelige Vilkår Certifikater. Økonomisk beskrivelse. Produktspecifikke betingelser. Vedrørende: S&P 500 -future"

Transkript

1 BULL SP500 X2H Vedrørende: S&P 500 -future Noteringsdag: 17. juni 2014 Endelige Vilkår Certifikater Disse Endelige Vilkår er udarbejdet i henhold til artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EF og skal læses sammen med Grundprospektet af 26. marts 2014 og dets tillæg. Fuldstændig information om Handelsbanken og tilbuddet kan kun fås via grundprospektet og disse Endelige Vilkår. Grundprospektet foreligger på Et sammendrag af dette tilbud vedlægges disse Endelige Vilkår. Økonomisk beskrivelse På Tilbagebetalingsdagen modtages et beløb svarende til den Akkumulerede Værdi på Slutdagen. Den Akkumulerede Værdi beregnes daglig i løbetiden og er afhængig af (i) det Underliggende Aktivs værdiudvikling (Referencekurs t / Referencekurs t-1), (ii) ændringen i Valutakursen mellem Referencevalutaen og Noteringsvalutaen (FX t/fx t-1), (iii) finansieringsudgiften (Finansieringsniveauet) og (iv) Gearingsfaktoren. Den ordinære Slutdag kan indtræde tidligere, dels hvis Handelsbanken informerer om en sådan tidligere dato, dels hvis Indehaveren forlanger Indløsning, og dels hvis værdien af det Underliggende Aktiv på en enkelt handelsdag falder med 50 % eller mere. Tilbagebetalingsbeløbet kan ikke blive negativt. Produktspecifikke betingelser Værdipapirets navn: Underliggende terminskontrakt: ISIN-kode: Fastsættelse af Slutdag: Slutdag: BULL SP500 X2H Terminskontrakten med benævnelse E-mini S&P 500 Futures, som er kontantafregnet og har kortest tilbageværende løbetid. Fire (4) handelsdage inden udløb af den aktuelle terminskontrakt udføres et såkaldt terminsrul. Et terminsrul indebær at referencekursen fra og med denne dag bestemmes af den næst følgende terminskontrakt som ovenfor nævnt. I det tilfælde at Handelsbanken opfatter dagen som uhensigtsmæssig grundet dålig likviditet, forstyrrelser i handlen eller lignende hændelser, kan Handelsbanken vælge at udføre terminsrullet den næste følgende planlagte handelsdag som opleves at have disse uhensigtsmæssigheder. DK Handelsbanken er berettiget til når som helst at fastsætte en Slutdag. En sådan Slutdag skal tidligst indtræde en (1) uge efter dagen for Fastsættelse af Slutdagen. Meddelelse om den fastsatte Slutdag fremsendes til Indehaveren og til den markedsplads, hvor Certifikatet er noteret. Meddelelsen kan også være tilgængelig i Handelsbankens afdelinger og på Den første af følgende: (1) 17. juni 2044; eller (2) den dag, som Handelsbanken meddeler i henhold til Fastsættelse for Slutdagen; eller 1

2 (3) Indløsningsdagen, hvis Indløsning har fundet sted; eller (4) hvis værdien af det Underliggende indeks på et eller andet tidspunkt i Certifikatets løbetid ifølge Handelsbankens vurdering falder med 50 % eller mere på en enkelt handelsdag, skal en sådan dag være Slutdagen. Tilbagebetalingsdag: Indløsning: Ti (10) Bankdage efter Slutdagen. Indehavere, dvs. dem, der er registreret på VP-kontoen, og dem, der er depotkunder i Handelsbanken, kan på Indløsningsdage selv forlange Indløsning af Certifikater. Andre, dvs. dem, der har deres Certifikater registreret i en anden bank end Handelsbanken, kan på Indløsningsdage forlange Indløsning gennem deres depotbank. Der betales et indløsningsgebyr på 2 % af Tilbagebetalingsbeløbet, dog minimum DKK 200. Anmeldelse om Indløsning: Anmeldelse om Indløsning skal være Handelsbanken i hænde senest fem (5) Bankdage før den aktuelle Indløsningsdag. Indløsningsdage: Indløsningsprocedure: Tredje (3.) fredag i hhv. marts, juni, september og december måned, hvis det er en Bankdag, ellers næstfølgende Bankdag. Handelsbanken gennemfører automatisk kontant slutafregning. Metode for fastsættelse af Referencekurs: Værdiansættelsestidspunkt. Stockholm lokaltid Referencekilde for Valutakurs: Tilbagebetalingsbeløb: The World Markets Company PLC s Valutakurs fastsættelse, som publiceres på Reuters side USDDKKFIXM=WM eller et sådant system eller side, som erstatter det nævnte system, eller - hvis evalueringtidspunktet ikke er indtruffet på en bankdag Handelsbankens vurdering af aktuel kurs på det respektive valutakryds. På Tilbagebetalingsdagen udbetales følgende beløb i danske kroner: (1) Akkumuleret Værdi på Slutdagen (AV t); eller (2) Hvis værdien af det Underliggende Aktiv på et eller andet tidspunkt i Certifikatets løbetid ifølge Handelsbankens vurdering falder med 50 % eller mere på en enkelt handelsdag, er Tilbagebetalingsbeløbet lig med nul. Akkumuleret Værdi ("AV"): Den Akkumulerede Værdi, AV t, beregnes for hver dag (t), der er en Bankdag og en Planlagt Handelsdag, der ikke er en Afbrudt Handelsdag, fra og med 17. juni 2014 til og med Slutdagen i henhold til nedenstående formel. AVt = AVt-1 x (1 + GF x (Referencekurst / Referencekurst-1-1) x FX t/fx t-1+ FN t) AV t-1 = Akkumuleret Værdi på den foregående Planlagte Handelsdag, som ikke er en Afbrudt Handelsdag. FX t-1 = Valutakurs sidst foregående dag, hvor Akkumuleret Værdi er beregnet. AV t0 = 50 t0 = den Planlagte Handelsdag, som ikke er en Afbrudt Handelsdag nærmest den foregående første dag, hvor AVt skal beregnes. Referencekurs t-1 = Referencekurs på foregående Planlagte Handelsdag, som ikke er en Afbrudt Handelsdag. Såfremt Referencekursen, Valutakursen eller Rentebasismarginalen korrigeres, eller hvis beregningen af den Akkumulerede Værdi er åbenlyst forkert, skal den beregnede Akkumulerede Værdi justeres i tilfælde af, at beregningen ikke er 2

3 Gearingsfaktor ( GF ) 2 ældre end tre (3) Planlagte Handelsdage. I andre tilfælde justeres den Akkumulerede Værdi ikke. Finansieringsniveau ("FN"): FN t = (Rentebasis t-1 - Rentebasismarginal - Administrationsgebyr) x Renteperiode t Administrationsgebyr: 0,90 % Handelsbanken forbeholder sig ret til månedsvis på den første kalenderdag i hver måned i Certifikatets løbetid at hæve eller sænke Administrationsgebyret, hvis Handelsbankens udgifter til administration og risikohåndtering vedrørende Certifikatet ændres. Administrationsgebyret kan maksimalt beløbe sig til 2 %. Meddelelse om en sådan eventuel forhøjelse eller nedsættelse offentliggøres på og ved meddelelse på den børs, hvor Certifikatet er noteret. Valutakurs ( FX ): Referencevaluta FX t vedrører vekselkursen Referencevalutaen og Noteringsvalutaen, udtrykt som antal DKK pr USD i henhold til Referencekilden for Valutakurs. USD Rentebasismarginal: 0,25 % Rentebasis: Renteperiode: Markedsafbrydelser: Omregningsregler: CIBOR ugerente ( 1W ) Alle dage, hvor AV beregnes; periode fra og med den nærmest foregående dag, hvor AV er beregnet, til den aktuelle dag, hvor AV er beregnet, udtrykt i dele af år ifølge Dagtællingsmetoden Faktiske Dage / 360. Se Generelle vilkår for Svenska Handelsbanken AB s svenske Warrant- og Certifikatprogram, 4 og 5. Se Generelle vilkår for Svenska Handelsbanken AB s svenske Warrant- og Certifikatprogram, 6 og 7. 3

4 Information om det Underliggende Aktiv Nedenstående information består af uddrag fra eller sammendrag af offentlig tilgængelig information. Handelsbanken har ikke foretaget uafhængig kontrol af informationen og er ikke ansvarlig for, at den er korrekt eller fyldestgørende. Underliggende Emittent av Underliggande Yderligere information om Underliggende S&P 500 -future Chicago Mercantile Exchange www. standardandpoors.com Aktiv Beskrivelse: Disclaimer: Den underliggende terminskontrakt er noteret på Chicago Mercantile Exchange. Kontraktbasis for terminskontrakten er S&P 500, et indeks som beregnes og publiceres af Standard & Poor s og/eller af den institutionelle opgavemodtager, baseret på et udvalg af 500 aktier noteret på New York Stock Exchange, American Stock Exchange, og NASDAQ National Market System. For yderligere information om dette indeks, enkeltaktier der indgår og deres indbyrdes vægtning henvises til The Product(s) is not sponsored, endorsed, sold or promoted by Standard & Poor s, a division of McGraw-Hill, Inc. ( S&P ). S&P makes no representation or warranty, express or implied, to the owners of the Product(s) or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Product(s) particularly or the ability of the S&P 500 Index to track general stock market performance. S&P s only relationship to the Licensee is the licensing of certain trademarks and trade names of S&P and of the S&P 500 Index which is determined, composed and calculated by S&P without regard to the Licensee or the Product(s). S&P has no obligation to take the needs of the Licensee or the owners of the Product(s) into consideration in determining, composing or calculating the S&P 500 Index. S&P is not responsible for and has not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the Product(s) to be issued or in the determination or calculation of the equation by which the Product(s) is to be converted into cash. S&P has no obligation or liability in connection with the administration, marketing or trading of the Product(s). S&P DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF THE S&P 500 INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN AND S&P SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS, OR INTERRUPTIONS THEREIN. S&P MAKES NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY LICENSEE, OWNERS OF THE PRODUCT(S),OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE S&P 500 INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. S&P MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANT ABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE S&P 500 INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL S&P HAVE ANY LIABILITY FOR ANY SPECIAL, PUNITIVE, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS), EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 4

5 Tilbuddets form og betingelser Antal emitterede Certifikater: Certifikater. Handelsbanken forbeholder sig dog ret til at øge eller begrænse antallet, såfremt banken måtte ønske det. Der finder ingen tegning sted, men køb og salg af Certifikater finder sted via den markedsplads, hvor Certifikaterne er noteret. Emittent: Arrangør: Betalingsmyndighed: Beregningsmyndighed: Registerfører: Kurtage: Svenska Handelsbanken (publ.) Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg 11 S Stockholm Svenska Handelsbanken AB (publ) Handelsbanken Capital Markets, HCS VP Securities A/S Ved handel gennem Handelsbanken betales kurtage i henhold til Handelsbankens til enhver tid gældende prisliste. Emissionsdag: 17. juni 2014 Betingelser for tilbuddet: Rettigheder forbundet med Værdipapirerne: Placeret beløb vil blive anvendt i den løbende virksomhed. Værdipapirer emitteret under dette program medfører ret til betaling sidestillet (pari passu) med Handelsbankens øvrige ikke-garanterede og ikke-efterstillede nuværende og fremtidige betalingsforpligtelser i det omfang andet ikke er lovformeligt bestemt. Optagelse til handel og handelssystemer Notering: Ansøgning om notering af Certifikater vil blive indgivet til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Noteringsdag: 17. juni 2014 Noteringsvaluta: Market making: Mindste handelspost: Sidste handelsdag: DKK Certifikater kan være børsnoterede i løbetiden. Handelsbanken fungerer så som market maker for Certifikaterne. Det indebærer, at Handelsbanken har til hensigt, under normale markedsforhold, at fastsætte købs- og salgskurser for det antal handelsposter, som Handelsbanken til enhver var tid beslutter. For Certifikater, hvis købskurs ifølge Handelsbankens vurdering er lavere end DKK 0,10, kan Handelsbanken helt undlade at fastsætte købskurs. Det skal bemærkes, at forskellen mellem købs- og salgskurs ( spread ) for Certifikater løbende kan ændre sig. Det skal også bemærker, at det i visse perioder kan være svært eller umuligt for Handelsbanken at fastsætte købs- og salgskurser for Certifikater, hvilket medfører, at det kan være svært eller umuligt at købe eller sælge Certifikater. Ovenstående kan for eksempel forekomme i tilfælde af store markedsbevægelser, likviditetsforandringer, Handelsbankens hedging af positioner, markedsforstyrrelser, kommunikationsafbrydelser eller andre tekniske afbrydelser, som kan besværliggøre handel til rimelige kurser, eller på grund af at den eller de pågældende markedspladser lukkes, eller at handlen pålægges restriktioner i en vis periode. 1 Certifikat pr. serie. Slutdagen Handelsbanken bekræfter hermed, at de Endelige Vilkår sammen med de Generelle Vilkår for Handelsbankens Warrantog Certifikatprogram dateret den 26. marts 2014 er gældende for dette Certifikat, og forpligter sig i henhold dermed til at erlægge Tilbagebetalingsbeløbet. Handelsbanken bekræfter, at der ikke har fundet nogen væsentlige negative ændringer sted i Handelsbankens fremtidsudsigter siden den 30. april Stockholm den 11. juni 2014 Svenska Handelsbanken AB (publ) 5

6 Sammendrag BULL SP500 X2H Sammendraget består af informationskrav, som der redegøres for i et antal punkter. Punkterne er nummereret i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette sammendrag indeholder alle de punkter, som kræves i et sammendrag for den aktuelle type værdipapirer og emittent. Idet visse punkter ikke finder anvendelse for den aktuelle type værdipapirer og emittent er punkternes nummerering ikke fortløbende. Selv om det kræves, at et punkt inkluderes i et sammendrag for den aktuelle type værdipapir og emittent, er det muligt, at der ikke kan gives nogen relevant information vedrørende punktet. Informationen er her erstattet med angivelsen Finder ikke anvendelse. Afsnit A A.1 Advarsel A.2 Finansielle mellemmænd Introduktion og advarsler Dette resumé er en del af Svenska Handelsbanken AB (publ)s ( Handelsbanken eller Emittent ) grundprospekt for MTN-, Warrant- og Cerfikatprogrammet, og skal ses som en introduktion til grundprospektet. En beslutning om en placering i værdipapirer skal baseres på en bedømmelse af prospektet i dets helhed og ikke kun på grundlag af dette resumé. Hvis resuméet er misledende, fejlagtigt eller uforeneligt med de andre dele af prospektet, kan privatretligt ansvar pålægges de personer, som har udfærdiget resuméet. En investor, som i egenskab af sagsøger fremsætter et krav i henhold til grundprospektets oplysninger, kan blive nødt til at påtage sig udgifterne ved en oversættelse af grundprospektet, før eventuelle retlige handlinger kan indledes. Finder ikke anvendelse. AFSNIT B UDSTEDER OG EVENTUEL GARANTIGIVER B.1 Reg. firma og handelsbetegnelse B.2 Sæde, selskabsform og lovgivning B.4b Kendte trends B.5 Koncernbeskrivelse B.9 Resultatprognose Svenska Handelsbanken AB (publ) har organisationsnummer Handelsbanken blev grundlagt i Stockholm og har drevet virksomhed siden den 5. juni Handelsbanken er et offentligt (publ) bankaktieselskab med organisationsnummer Bestyrelsen har sæde i Stockholm. Virksomheden drives under gældende aktieselskabslov samt svensk banklovgivning. På trods af at uroen på de finansielle markeder er aftaget i det forgangne år, så findes de strukturelle problemer, der gav anledning til krisen endnu. Visse landes gældsproblemer er stadig problematiske og såvel den finansielle sektor som realøkonomien er fortsat understøttet af massive pengepolitiske stimuli. Før eller senere er økonomiens aktører nødsaget til at tilpasse sig til mere normale forhold. For den finansielle sektor betyder dette, udover at forholde sig til disse omstændigheder, at sektoren også er nødt til at tilpasse sig strengere og mere omfattende lovgivningsmæssige krav, hvoraf alle områder endnu ikke er definerede. Handelsbanken er en af Nordens førende banker med en balance pr. 31 december 2013 på ca milliarder kroner og et driftsresultat for år 2013 på ca. 18,1 milliarder kroner. Handelsbanken har ca ansatte. I den koncern, hvor Handelsbanken er moderselskab, indgår blandt andet datterselskaberne Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv og Stadshypotek. Finder ikke anvendelse. Handelsbanken offentliggør ikke resultatforventninger. 6

7 B.10 Eventuelle anmærkninger i revisionsberetningen B.12 Historisk finansiel information Finder ikke anvendelse. Handelsbanken har ingen anmærkninger i revisionsberetningen. Handelsbanken bekræfter, at der ikke har været nogen væsentlige, negative forandringer i Handelsbankens fremtidsudsigter siden den dato, hvor årsopgørelsen blev publiceret. Nøgletal for Handelsbankkoncernen 2013 Q Q Driftsresultat, mio. SEK Årets resultat, mio. SEK Balance, mio. SEK Egenkapital, mio. SEK Rentabilitet på egenkapital total virksomhed % 13,9 14,1 14,9 13,8 Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital), (ifølge Basel II) 19,2-17,9 - Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kapital), (ifølge Basel III) 18, HANDELSBANKENS RESULTAT OG BALANCE Resultatopgørelse, mio. SEK 2013 Q Q Renteindtægt, netto: Provisionsindtægt, netto: Øvrige indtægter: Indtægter i alt: Personaleomkostninger: Øvrige omkostninger: Af- og nedskrivninger: Omkostninger i alt Tab og hensættelser Gevinst på salg af materielle/immaterielle aktiver: Driftsresultat: Skatter: Resultat fra frasolgte aktiviteter efter skat: Årets resultat: Balance, mio. SEK 2013 Q Q Udlån: Kassebeholdning, tillgodehavender: Belåningsbare statsobligationer Udlån til øvrige kreditinstitutter: Obligationer, rentebærende værdipapirer: Øvrige aktiver: Aktiver i alt: Indlån: Gæld til kreditinstitutter: Værdipapirer: Øvrige passiver: Passiver: Egenkapital Passiver og egenkapital i alt: Handelsbanken bekræfter at bankens fremtidsudsigter ikke er forandret væsentligt i forhold til hvad der fremgår af den seneste offentliggjorte kvartalsrapport. B.13 Finder ikke anvendelse. Handelsbanken har intet at rapportere som påvirker bankens 7

8 Hændelser, der påvirker solvens B.14 Koncernafhængighed B.15 Primær virksomhed B.16 solvens. Finder ikke anvendelse. Handelsbanken er ikke afhængig af andre selskaber inden for koncernen. Handelsbanken er en fuld-service bank med et komplet udbud af finansielle ydelser for såvel virksomheder som privatpersoner, herunder traditionelle virksomhedsydelser, investment banking, finansiering, betaling, placering inden for aktie- og rentemarked samt pensionsforsikring. Handelsbanken har, pr. 31 december 2013, i alt 810 filialer på verdensplan. Handelsbankens hjemmemarkeder udgøres af de markeder, hvor bankens kontorer i hhv. Sverige, Danmark, Finland, Norge, Holland og Storbritannien tilbyder et komplet udbud af finansielle produkter og ydelser. Banken har 462 filialer i Sverige, 329 filialer i det øvrige Norden, Holland og Storbritannien samt 19 filialer i resten af verden. Handelsbanken driver virksomhed i 24 lande i alt. Finder ikke anvendelse. Handelsbanken er moderselskab i koncernen. Direkte eller indirekte ejerskab/kontrol Afsnit C C.1 Type værdipapir C.2 Valuta C.5 Indskrænkninger i retten til overdragelse C.8 Rettigheder koblet til værdipapirerne, herunder rangorden og begrænsning af rettigheder C.11 Information om eventuel ansøgning om optagelse til handel på et reguleret marked C.15 Beskrivelse af investeringen Værdipapir Type: Certifikat Værdipapirets navn: BULL SP500 X2H ISIN-kode: DK DKK Værdipapirerne kan overdrages frit. I tilfælde af Handelsbankens konkurs eller likvidation skal værdipapirer, der består af rentebærende efterstillede gældsbreve, medføre ret til betaling fra Handelsbankens aktiver næst efter øvrige fordringer mod Handelsbanken men sidestillet (pari passu) med rentebærende efterstillede gældsbreve og andre gældsforpligtelser tilhørende tidsbundne langfristede efterstillede lån, som Handelsbanken har optaget, og før sådanne gældsforpligtelser tilhørende langfristede efterstillede lån, som har ubegrænset løbetid. Ansøgning om notering af Certifikat vil blive indgivet til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. På Tilbagebetalingsdagen modtages et beløb svarende til den Akkumulerede Værdi på Slutdagen. Den Akkumulerede Værdi beregnes daglig i løbetiden og er afhængig af (i) det Underliggende Aktivs værdiudvikling (Referencekurs t / Referencekurs t-1), (ii) ændringen i valutakursen mellem Referencevalutaen og Noteringsvalutaen (FX t/fx t-1), (iii) finansieringsudgiften (Finansieringsniveauet) og (iv) Gearingsfaktoren. Den ordinære Slutdag kan indtræde tidligere, dels hvis Handelsbanken informerer om en sådan tidligere dato, dels hvis Indehaveren forlanger Indløsning, og dels hvis værdien af det Underliggende Aktiv på en enkelt handelsdag falder med 50 % eller 8

9 mere. Tilbagebetalingsbeløbet kan ikke blive negativt. C.16 Luknings- eller forfaldsdato etc. Den første af følgende: (1) 17. juni 2044; eller (2) den dag, som Handelsbanken meddeler i henhold til Fastsættelse for Slutdagen; eller (3) Indløsningsdagen, hvis Indløsning har fundet sted; eller (4) hvis værdien af det Underliggende indeks på et eller andet tidspunkt i Certifikatets løbetid ifølge Handelsbankens vurdering falder med 50 % eller mer på en enkelt handelsdag, skal en sådan dag være Slutdagen. Tilbagebetalingsdag: Ti (10) Bankdage efter Slutdagen. C.17 Beskrivelse af afvikling m.v. C.18 Beskrivelse af afkast m.v. C.19 Indløsningspris etc. Handelsbanken gennemfører automatisk kontant slutafregning. Hvis investor (Fordringshavaren) via sit kontoførende institut (Kontoförande Institut) har fået tilknyttet en afkastkonto vil indfrielsesbeløbet på indfrielsesdatoen udbetales til denne konto via VP-Securities. Finder ikke anvendelse. C.20 Beskrivelse af underliggende Underliggende S&P 500 -future Yderligere information AFSNIT D RISICI D.2 Primære risici specifikt for emittenten Ved køb af værdipapirer udstedt under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram, tages en kreditrisiko på Handelsbanken. Handelsbanken har pr. 26 marts 2014 følgende rating: AA- fra Standard & Poor's ("S&P ), Aa3 fra Moody's og AAfra Fitch. Med Moody s rating Aa3, S&P s rating på AA- og Fitch s rating på AA- menes høj kvalitet og lav kreditrisiko. En sænkning af bankens rating kan medføre øgede finansieringsomkostninger og kan også påvirke bankens tilgang til likviditet samt dens konkurrencesituation. En sådan situation kan medføre en negativ påvirkning af Handelsbankens drift, finansielle situation og resultater. En beholdning af værdipapirer udstedt under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram er ikke dækket af den statslige indskydergaranti. Risici ved Handelsbankens virksomhed Handelsbanken er en fuld-service bank, der udbyder en komplet portefølje af bankprodukter. Det indebærer at banken påtager sig en række forskellige typer af risici. Disse forskellige risici identificeres, måles og håndteres systematisk indenfor alle Handelsbankens forretningsområder. Handelsbankens risici kan summarisk beskrives på følgende måde: Kreditrisiko: Kreditrisiko er risikoen for, at banken lider tab som følge af at bankens modparter ikke kan opfylde deres kontraktslige forpligtelser. Markedsrisiko: Markedsrisiko er en form for risiko der stammer fra ændringer i priser og 9

10 volatiliteter på de finansielle markeder. Likviditetsrisiko: Banken håndterer på daglig basis store volumener af både indgående og udgående betalinger. Likviditetsrisiko er risikoen for, at banken ikke kan møde sine betalingsforpligtelser, efterhånden som disse forfalder, uden at det betyder uacceptable omkostninger eller tab. Operativ risiko: Operativ risiko er risikoen for at banken rammes af tab som følge af manglende eller utilstrækkelige interne processer, menneskelige fejl, system fejl eller eksterne hændelser. Forsikringsrisiko: Denne risiko udgøres primært af den risiko, der opstår af de garanterede forpligtelser banken har påtaget sig overfor kunder igennem traditionelle livsforsikringsprodukter, hvor der er en risiko for, at forpligtelserne ikke kan opfyldes uden at banken skal tilføre yderligere kapital til området. Risiko ved fast ejendom: Risikoen forbundet ved prisændringer på de ejendomme banken ejer. Forretningsrisiko: Risikoen for uventede svingninger i bankens resultater som ikke skyldes de typer af risici, der er beskrevet ovenfor. Investorernes mulighed for at modtage indfrielsesbeløbet er afhængigt af bankens evne til at imødekomme sine betalingsforpligtelser. Denne evne er afhængig af udviklingen i bankens drift, og herunder i hvordan banken håndterer de risici, der er beskrevet ovenfor. D.3 Primære risici specifikt for værdipapirerne I de tilfælde, hvor det underliggende aktiv handles i anden valuta end den nationale valuta, kan valutakursændringer påvirke værdipapirets værdi. Dette er dog ikke tilfældet med værdipapirer, der i henhold til de endelige vilkår er valutakursafdækket, dvs. at der køres med fast valutakurs. I nogle perioder kan det være vanskeligt eller umuligt at købe eller sælge et kapitalbeskyttet produkt, warrant eller certifikat. Dette kan for eksempel ske ved illikviditet i markedet, kraftige kursudsving eller når handlen på en relevant markedsplads lukker, eller pålægges begrænsninger i nogen tid. Selv tekniske fejl, såsom afbrydelser i kommunikationen, kan forstyrre handlen. I hele løbetiden påvirkes værdien af et kapitalbeskyttet produkt, warrant eller certifikat af flere faktorer, det kan bl.a. være det underliggende aktivs udvikling, resterende løbetid, forventet fremtidig volatilitet, markedsrenter og eventuelle udbytter. Kapitalbeskyttelse for et kapitalbeskyttet produkt gælder kun på tilbagebetalingsdagen. Risikoen er større i kapitalbeskyttede produkter, som købes til overkurs, idet kapitalbeskyttelsen kun gælder for det nominelle beløb. Små ændringer i det underliggende aktiv kan resultere i store ændringer i warrantens/certifikatets værdi. D.6 Advarsel om at investor kan tabe hele eller dele af det investerede beløb. Investorer i dette Certifikat skal være opmærksomme på, at hvis den Akkumulerede Værdi falder i løbetiden, kan Tilbagebetalingsbeløbet blive mindre end det investerede beløb, og dele af eller hele det investerede beløb kan mistes. Investor er selv altid fuldt ud ansvarlig for beslutninger om at gennemføre eller ikke gennemføre enhver enkelt transaktion samt for det økonomiske resultat af transaktionerne. 10

11 Afsnit E E.2b Baggrund for tilbuddet E.3 Beskrivelse af tilbuddet Tilbud Investeret beløb vil blive anvendt i den løbende virksomhed. Handelsbanken emitterer Certifikater pr. serie. Handelsbanken forbeholder sig dog ret til at øge eller begrænse antallet, såfremt banken måtte ønske det. Der finder ingen tegning sted, men køb og salg af Certifikater finder sted via den markedsplads, hvor Certifikaterne er noteret. Handelsbanken er Emittent og Betalingsmyndighed for Værdipapirerne. Handelsbanken Capital Market, HCS er Arrangør og Beregningsmyndighed for Værdipapirerne. Emissions- og Noteringsdag er den 17. juni Ansøgning om notering af Certifikater vil blive indgivet til NASDAQ OMX Copenhagen AB. E.4 Beskrivelse af eventuelle interesser/interesdkkonflikter E.7 Beregning af omkostninger, der pålægges investor Finder ikke anvendelse. Administrationsgebyret beløber sig til 0,90 % pr. år. Ved beregning af forrentning af likvider og en eventuel finansiering beløber Rentebasismarginalen sig til 0,25 %. Ved køb og salg erlægges kurtage i henhold til pågældende mægler eller banks til enhver tid gældende prisliste. Administrationsgebyr og Rentebasismarginal erlægges ved daglig afregning i Certifikatet. 11

1. Sammendrag A.1. Advarsel. A.2 Finansielle mellemmænd

1. Sammendrag A.1. Advarsel. A.2 Finansielle mellemmænd 1. Sammendrag Sammendraget består af informationskrav, der redegøres for i et antal punkter. Punkterne er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette sammendrag indeholder alle de punkter, der kræves i et

Læs mere

BEAR OMXC X2 H. Endelige Vilkår Certifikater. Økonomisk beskrivelse. Produktspecifikke betingelser. Vedrørende: OMX Copenhagen 20 Cap GI

BEAR OMXC X2 H. Endelige Vilkår Certifikater. Økonomisk beskrivelse. Produktspecifikke betingelser. Vedrørende: OMX Copenhagen 20 Cap GI BEAR OMXC X2 H Vedrørende: OMX Copenhagen 20 Cap GI Noteringsdag: 18. marts 2014 Endelige Vilkår Certifikater Disse Endelige Vilkår er udarbejdet i henhold til artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EF og skal

Læs mere

BULL DAX X2H. Endelige Vilkår Certifikater. Økonomisk beskrivelse. Produktspecifikke betingelser. Vedrørende: DAX -future. Noteringsdag: 17.

BULL DAX X2H. Endelige Vilkår Certifikater. Økonomisk beskrivelse. Produktspecifikke betingelser. Vedrørende: DAX -future. Noteringsdag: 17. BULL DAX X2H Vedrørende: DAX -future Noteringsdag: 17. juni 2014 Endelige Vilkår Certifikater Disse Endelige Vilkår er udarbejdet i henhold til artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EF og skal læses sammen med

Læs mere

2. Identifikation af Certifikatserie omfattet af de Særlige Betingelser

2. Identifikation af Certifikatserie omfattet af de Særlige Betingelser NORDEA BANK AB (PUBL) S OG NORDEA BANK FINLAND ABP S EMISSIONSPROGRAM FOR WARRANTS OG CERTIFIKATER SÆRLIGE BETINGELSER FOR CERTIFIKATER SERIE BULL RUSLAND Instrumenterne er omfattet af de Almindelige Betingelser

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FOR INDEKSCERTIFIKATER BEAR SÆRLIGE BETINGELSER FOR INDEKSCERTIFIKATER BEAR SERIE 2011:2 (DK)

NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FOR INDEKSCERTIFIKATER BEAR SÆRLIGE BETINGELSER FOR INDEKSCERTIFIKATER BEAR SERIE 2011:2 (DK) NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FOR INDEKSCERTIFIKATER SÆRLIGE BETINGELSER FOR INDEKSCERTIFIKATER SERIE 2011:2 (DK) De Særlige Betingelser for Instrumenter, som udstedes under Programmet, følger

Læs mere

Markedsføringsmateriale af 25.03.2015. Bull & Bear certifikater Nye muligheder

Markedsføringsmateriale af 25.03.2015. Bull & Bear certifikater Nye muligheder Markedsføringsmateriale af 25.03.2015 Bull & Bear certifikater Nye muligheder Certifikater er for den aktive og erfarne investor med en klar forventning til det underliggende aktiv. BULL BEAR Hvis du forventer

Læs mere

Endelige Vilkår vedrørende SHBO 7008 Euro Eksport 2018

Endelige Vilkår vedrørende SHBO 7008 Euro Eksport 2018 Endelige Vilkår vedrørende SHBO 7008 Euro Eksport 2018 Disse Endelige Vilkår er udarbejdet i henhold til artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EF og skal læses sammen med Grundprospektet af 20. marts 2013 og

Læs mere

NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FOR INDEKSCERTIFIKATER BULL SÆRLIGE BETINGELSER FOR INDEKSCERTIFIKATER BULL SERIE 2010:1 (DK)

NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FOR INDEKSCERTIFIKATER BULL SÆRLIGE BETINGELSER FOR INDEKSCERTIFIKATER BULL SERIE 2010:1 (DK) Disse Særlige Betingelser erstatter pr. 19. juni 2012 Særlige Betingelser for Indekscertifikater Bull Serie 2010:1 (DK), offentliggjort den 17. januar 2012. NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FOR

Læs mere

NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FOR INDEKSCERTIFIKATER BULL SÆRLIGE BETINGELSER FOR INDEKSCERTIFIKATER BULL SERIE 2010:2 (DK)

NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FOR INDEKSCERTIFIKATER BULL SÆRLIGE BETINGELSER FOR INDEKSCERTIFIKATER BULL SERIE 2010:2 (DK) NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FOR INDEKSCERTIFIKATER BULL SÆRLIGE BETINGELSER FOR INDEKSCERTIFIKATER BULL SERIE 2010:2 (DK) Disse særlige betingelser ( Særlige Betingelser ) udgør de Særlige

Læs mere

BEAR PANDORA X2H. Slutliga Villkor - Certifikat. Värdepappersspecifika risker. Ekonomisk beskrivning. Avseende: Aktie: Pandora A/S

BEAR PANDORA X2H. Slutliga Villkor - Certifikat. Värdepappersspecifika risker. Ekonomisk beskrivning. Avseende: Aktie: Pandora A/S BEAR PANDORA X2H Avseende: Aktie: Pandora A/S Noteringsdag: 14 september 2015 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans

Læs mere

Handelsbanken. Endelige Vilkår for Lån 7001 Asien. Aktieindekseret obligation 2007/2009

Handelsbanken. Endelige Vilkår for Lån 7001 Asien. Aktieindekseret obligation 2007/2009 Handelsbanken Endelige Vilkår for Lån 7001 Asien Aktieindekseret obligation 2007/2009 Obligation med afkast knyttet til FTSE/Xinhua China 25, KOSPI 200, MSCI Singapore og TOPIX Endelige vilkår Lån 7001

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

RESUMÉ. Resumé AFSNIT A INDLEDNING OG ADVARSLER

RESUMÉ. Resumé AFSNIT A INDLEDNING OG ADVARSLER Resumé RESUMÉ Dette resumé er baseret på de informationskrav, der er opstillet i nedenstående punkter. Disse er nummeret som afsnit A-E (A.1- E.7). Dette resumé indeholder alle de punkter, der kræves i

Læs mere

Bull & Bear certifikater

Bull & Bear certifikater Produkt- og risikobeskrivelse af 10.08.2015 Bull & Bear certifikater Med Bull & Bear certifikater har man set i forhold til eksempelvis en direkte investering i aktier større mulighed for at tilpasse sine

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Informationsmateriale opdateret 10. juni 2008. KK Globale Aktier 2011 ISIN Kode: DK0030104146. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale opdateret 10. juni 2008. KK Globale Aktier 2011 ISIN Kode: DK0030104146. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale opdateret 10. juni 2008 KK Globale Aktier 2011 ISIN Kode: DK0030104146 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort

Læs mere

Markedsføringsmateriale af 30. juni Bull & Bear certifikater Nye muligheder

Markedsføringsmateriale af 30. juni Bull & Bear certifikater Nye muligheder Markedsføringsmateriale af 30. juni 2016 Bull & Bear certifikater Nye muligheder BULL BEAR Hvis du forventer stigende kurser, kan du købe et Bull-certifikat. Med et Bull-certifikat får du et positivt afkast,

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK Nationalbanken beslutter, hvilke aktiver der kan tjene til sikkerhed for kredit i danske kroner. Nationalbankens

Læs mere

DAF ÅRHUS FEBRUAR Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

DAF ÅRHUS FEBRUAR Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. DAF ÅRHUS FEBRUAR 2011 Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. LIDT HISTORIE.. EN BØRS I FORANDRING 1648 Københavns brand 1800 Industrialisering 1919 Flytter fra den gamle børsbygning

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12.

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB Kapitalcenter 1 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015 Side

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

ETN-skolen ETN-skolen 2016

ETN-skolen ETN-skolen 2016 ETN-skolen Agenda 17.30 17.40 Velkomst 17.40 18.15 Analytikerindlæg 18.15 19.00 Grundlæggende info 19.00 19.10 Pause 19.10 19.50 Anvendelse 19.50 20.00 Praktiske informationer ETN et marked i vækst ETN

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december 2016 Valutaobligationer INDIA Rente og mulig kursgevinst Hvis du er villig til at påtage dig en valutarisiko,

Læs mere

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER Endelige Vilkår (Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende) BARCLAYS BANK PLC (Registreret som aktieselskab i England og Wales) BARCLAYS CAPITAL (CAYMAN) LIMITED

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets Certifikater - En investeringsmulighed i Jyske Bank V/Martin Munk Jyske Markets 1 Hvem udsteder Certifikaterne? Jyske Bank arbejder sammen med RBS på certifikatområdet i Danmark. RBS er verdens førende

Læs mere

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023)

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) Finansministeriet STATSOBLIGATIONER 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) STATSOBLIGATIONER April 2012 INFLATIONSINDEKSEREDE STATSOBLIGATIONER 24. maj 2012 åbnes en ny serie inflationsindekserede

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S's resultat for 2008 er et overskud før skat på 482 tkr. og et overskud efter

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S dateret 27. maj 2013

Tillæg nr. 1 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S dateret 27. maj 2013 Tillæg nr. 1 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S dateret 27. maj 2013 Dato: 13. marts 2014 I forbindelse med offentliggørelse af DLR Kredits årsrapport for 2013

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk Herlev d. 13.

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015 Side 1 af

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 21. maj 2014 Side 1

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer.

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer. Selskabsmeddelelse Nr. 18/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Aktiebevis Sverige 2020

Aktiebevis Sverige 2020 Aktiebevis Aktiebevis Sverige 2020 Investering i det svenske aktiemarked Aktiebevis Sverige 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om, at svenske virksomheder vil nyde godt af det

Læs mere

Tillæg af den 16. februar 2016 til basisprospekt vedrørende Skandinaviska Enskilda Banken AB's (publ) Warrant og Certifikat-program

Tillæg af den 16. februar 2016 til basisprospekt vedrørende Skandinaviska Enskilda Banken AB's (publ) Warrant og Certifikat-program Dato: 16. februar 2016 Tillæg af den 16. februar 2016 til basisprospekt vedrørende Skandinaviska Enskilda Banken AB's (publ) Warrant og Certifikat-program Tillæg til basisprospekt vedrørende Skandinaviska

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie Til fondsbørserne i 27. oktober 2004 København og Stockholm Meddelelse 30/2004 TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Endelige vilkår Serie 10T. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T. Realkredit Danmark A/S CVR nr. 1339.

Endelige vilkår Serie 10T. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T. Realkredit Danmark A/S CVR nr. 1339. Endelige vilkår Serie 10T Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare stående obligationer med fast rente Kapitalcenter Obligationstype Valuta Seriens åbning Seriens årgange Kapitalcenter

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

FUSIONSPLAN. Salling Bank A/S. A/S Vinderup Bank FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Salling Bank A/S. A/S Vinderup Bank FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Salling Bank A/S OG A/S Vinderup

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Bull & Bear. certifikater

Bull & Bear. certifikater Bull & Bear certifikater Markedsføringsmateriale 10/2017 1 Bull & Bear få nye investeringsmuligheder Bull- og Bear-certifikater giver dig en række nye investeringsmuligheder, hvoraf de mest centrale er,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb?

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Din virksomhed påvirkes af bevægelser på rentemarkedet. Nordea Markets tilbyder skræddersyede

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 8.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Markedsføringsmateriale juli Mini Futures. En investering, hvor du selv vælger risikoniveau

Markedsføringsmateriale juli Mini Futures. En investering, hvor du selv vælger risikoniveau Markedsføringsmateriale juli 2017 Mini Futures En investering, hvor du selv vælger risikoniveau 1 Mini Futures - En investering, hvor du selv vælger risikoniveau Interessen for Mini Futures er øget markant

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (I) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier KL...

Læs mere

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning...

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning... Indholdsfortegnelse Side Ledelsens påtegning... 1 Den uafhængige revisors erklæringer... 2 Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Novo Ventures

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

Læs mere

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Europæiske Aktier 2018 Udstedt af KommuneKredit GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere