Hvordan er helbredstilstanden i danske banker?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan er helbredstilstanden i danske banker?"

Transkript

1 Hvordan er helbredstilstanden i danske banker? Morgenbusiness Aarhus Universitet, 14. november 2011 Johannes Raaballe Institut for Økonomi Aarhus Universitet 1

2 Den danske bankkrise Under bankkrisen er 13 ud af 44 danske børsnoterede banker bukket under. Amagerbankens, Fjordbanks og Max Banks fald samt vedtagelsen af den seneste bankpakke i rækken er udtryk for, at bankerne stadig skranter. Den danske banksektors dårlige helbred sættes i relief af, at der i eksempelvis Norge, Sverige og Finland ikke er faldet en eneste børsnoteret bank. Hvad har skavankerne været i de danske banker? Har de 4 bankpakker og bankerne selv kureret skavankerne? Hvad er prognosen? 2

3 Prognosen Bankkrise og bankpakker vil fortsætte, indtil bankerne er tilført væsentlig mere egenkapital fra deres aktionærer. For nogle banker drejer det sig om to til tre gange mere egenkapital end den nuværende. Statsgarantier og lån er ikke løsningen. Bank- og aktionæransvar er den eneste vej frem, hvis man ønsker et privatdrevet bankvæsen. Tre år er stort set spildte, selvom der i dette tidsrum har været gyldne muligheder for at rejse mere egenkapital fra aktionærerne. Groft sagt tegner bankernes oprindelig indlånsunderskud på 500 mia. kr. til at blive erstattet med lån på op til 400 mia. kr. uden en egentlig kreditvurderingen fra Nationalbankens side. 3

4 Det er som følge af al for lav egenkapital samt dårlig indtjening, at en stor gruppe af banker ikke kan skaffe sig lån fra anden side. På det punkt får bankerne samme kreditbehandling, som de selv giver deres låntagere. Øget (og høj) egenkapital kan ikke alene opnås af frivillighedens vej, men må af staten/politikerne stilles som en betingelse for at drive bank. Det er det vi ser i Schweiz, Storbritannien og Sverige, hvor politikerne (og i Schweiz også bankerne) arbejder på at indføre langt højere egenkapitalkrav, end der er lagt op til i Basel III. Endvidere arbejdes der på, at sideaktiviteter som udenlandsk bankvirksomhed, handel med valuta og renteprodukter samt værdipapirhandel (troværdigt) kan få lov at falde. 4

5 Skavankerne Alle de 13 børsnoterede banker, der er faldet, er karakteriseret ved: Indlånsunderskud Dårlig Corporate Governance herunder ingen større uafhængige aktionærer For lidt egenkaital 5

6 Indlånsunderskud Historisk set har banker altid lånt mindre ud, end de har indlån til. Det var blevet umoderne: 6

7 Problemet blev løst ved: Bankpakke I (oktober 2008), hvor Staten stillede ubegrænset garanti for dansk bankers indlån frem til Bankpakke II (januar 2009), der gav individuelle indlånsgarantier til alle banker der søgte frem til udgangen af Og med et stort statssubsidium til bankerne. Bankpakke V (oktober 2011). 400 mia. kr. i lån fra Nationalbanken uden egentlig kreditvurdering. Og igen med et stort subsidieelement. Bernstein taler nu om nye garantier. Vestager er betænkelig. 7

8 Det har næppe en ende, og det mest forunderlige for mig er, at eftertanken efter tre år ikke har indfundet sig hos politikere, embedsværk eller Nationalbank. 8

9 Dårlig Corporate Governance i flertallet af danske banker I flertallet af danske banker har aktionærerne intet at skulle have sagt. Niels Lunde, Politiken. Finanstilsynet og Nationalbanken har efterfølgende fremført tilsvarende synspunkter. Har Niels Lunde ret? 9

10 Tabel 1. Stemme- og ejerbegrænsninger i danske selskaber sammenlignet med udenlandske selskaber. Stemmebegrænsninger Ejerbegrænsninger Land Andel Omfang Andel Omfang Danske banker 86% 0,03% 43% 10% Danske øvrige 2% 10% 0% Spanien 29% 5-10% 4% 5% Ungarn 18% 10-25% 0% Polen 13% 10-20% 0% Frankrig 10% 6-15% 0% Italien 8% 5-15% 18% 0,5-4% Grækenland 6% 5-35% 10% 49-66% Note: Andel angiver den procentvise andel af selskaberne i et givent land, der har den pågældende begrænsning. For danske selskaber er omfanget af stemme- og ejerbegrænsningerne angivet som median og for øvrige selskaber som et interval. For stemmebegrænsninger er tallet/intervallet angivet som den højeste andel, som en aktionær kan stemme for. For ejerbegrænsninger er tallet/intervallet angivet som den højeste andel af selskabet, som aktionæren kan eje. Kilder: Bechmann og Raaballe (2009b) for danske selskaber og Shearman & Sterling (2007) for øvrige selskaber. 10

11 Tabel 2. Ejerstruktur i danske børsnoterede banker og øvrige danske børsnoterede selskaber Andel med en større aktionær Banker Øvrige selskaber En aktionær 5% 36% 90% En aktionær 20% 7% 67% Note: Ved en større aktionær forstås en større uafhængig aktionær som defineret i fodnote 2. Kilde: Bechmann og Raaballe (2010). Altså: I et stort flertal af bankerne har ejerne intet at skulle have sagt og dermed ingen større aktionærer i et stort flertal af bankerne i.e. de facto intet ejerskab. 11

12 For lidt egenkapital Lidt historik om bankers egenkapital. Er det dyrere for banken og dermed låntagerne med mere egenkapital i banken? Hvorfor får bankerne røde knopper, når blot orden egenkapital nævnes? Lidt om systemisk vigtige banker. 12

13 Lidt historik om bankers egenkapital Kilde: Hovedopgave af Christian Sortkær Pedersen. 13

14 Kilde: Bank of England Det bliver altså ikke billigere at låne, når banken har mindre egenkapital. 14

15 Er det dyrere for banken og dermed låntagerne med mere egenkapital i banken? Nogle banker og deres interesseorganisationer siger, at egenkapital er dyr. Deres argumentation er således: Egenkapital (aktionærindskud) kræver en højere forrentning, eksempelvis 10%, end bankindskud/lån, der eksempelvis blot kræver 3%. Mere egenkapital som erstatning for bankindskud/lån indebærer således, at den sammenvejede omkostning ved at finansiere banken bliver højere. Dermed er banken nødt til at forhøje renten på udlån, og det er borgerne og erhvervene, der kommer til at lide herunder. 15

16 Modigliani og Miller fik nobelprisen for at vise, at ovennævnte argument er forkert. Den simpleste version af deres argument er således: Bankens risici ligger i, om bankens udlånskunder er i stand til at betale deres lån tilbage. Denne risiko er uafhængig af, hvor meget egenkapital, der er i banken. Fordobles bankens egenkapital er aktionærernes samlede risiko altså den samme, men risikoen pr. aktie falder til det halve, og dermed er aktionærernes afkastkrav pr. aktie ikke længere så højt. Eksempelvis falder afkastkravet på aktierne fra 10% til 9%. Og dette fald gør, at bankens sammenvejede omkostning ved at finansiere banken er uændret ved mere egenkapital. Egenkapital er således ikke en dyr finansieringskilde. Ovenstående simple argument er baseret på, at bankindskyderne er sikre på at få deres penge retur fra banken, hvilket jo som bekendt ikke er sikkert. 16

17 Dette forhold vil dog ikke ændre konklusionen en tøddel. Den forskellige skattemæssige behandling af renter og udbytter/aktietilbagekøb i banken og hos investorerne kan ændre konklusionen. Men i Danmark er dette formentlig ikke tilfældet. Selv hvis man antager, at det ud fra en skattemæssig synsvinkel er væsentligt billigere for banken at finansiere sig med bankindskud/lån, ændrer dette stort set ikke konklusionen. Eksempelvis viser beregninger under denne antagelse, at en større dansk banks sammenvejede omkostninger ved at finansiere banken med tre gange mere egenkapital højest vil stige med 0,1%. Og hermed er al luft taget ud af argumentet om, at et højere dansk egenkapitalkrav medfører, at danske banker ikke kan konkurrere med udenlandske banker. 17

18 Når vore studerende argumenterer for, at de sammenvejede omkostninger ved at finansiere et selskab med mere egenkapital vokser, da beder vi den studerende om at tage faget en gang mere. Det rigtige/forkerte svar på spørgsmålet har altså konsekvenser for såvel studerende som banker. 18

19 Hvorfor får bankerne røde knopper, når blot orden egenkapital nævnes? Der er to hovedforklaringer herpå Den ene har at gøre med bankens aktionærer Den anden har at gøre med bankens ledelse Bankens aktionærer Når en bank har bragt sig i den situation, at der er en for beskeden egenkapital i banken, kan indskydere i banken som følge heraf ikke være sikre på i alle situationer at få alle deres penge tilbage medmindre staten 19

20 har garanteret herfor. Men i den sidste situation er det blot staten, der kommer til at bøde for bankens manglende betalingsevne. Under disse omstændigheder kan det ikke altid svare sig for bankens aktionærer at skyde mere egenkapital ind i banken ved en aktieemission. Indskud som egenkapital ved en aktieemission indebærer jo, at långiverne som følge heraf er mere sikre på at få deres penge alternativt at det bliver mindre sandsynligt at staten kommer til bøde for bankens manglende betalingsevne. Aktionærerne må altså dele fordelene ved en aktieemission med långiverne/staten. Og regnestykket kan altså ende op med, at det ikke kan svare sig for aktionærerne at skyde yderligere egenkapital ind i banken. 20

21 Grunden til at vi er kommet i den situation er, at staten/politikerne har tilladt bankdrift med så lidt egenkapital i bankerne, at indskyderne ikke har kunnet være sikre på deres penge, alternativt at staten bøder for bankens manglende betalingsevne. Konsekvensen heraf er, at øget egenkapital ikke alene kan opnås ad frivillighedens vej, idet banken og aktionærerne herved mister et statssubsidie. Derfor må staten/politikerne stille høj egenkapital som en betingelse for at drive bank. Det er det, vi ser i Schweiz, Storbritannien og Sverige, hvor politikerne arbejder på at indføre langt højere egenkapitalkrav, end der er lagt op til i Basel III. Gør man ikke som disse lande, vil det være langt mere logisk, at staten overtager banker med lav egenkapital, idet staten jo i sidste ende alligevel må dække disse bankers tab. 21

22 Bankens ledelse Magtforholdet mellem bankens ledelse og dens aktionærer er i ledelsens favør, så længe banken ikke har brug for ny egenkapital fra dets aktionærer. Bechmann og Raaballe (2009b) dokumenterer, at bankens aktionærer som følge af stemme- og ejerbegrænsninger samt andre aktionærhindringer intet har at skulle have sagt i flertallet af landets banker. Det samme gør sig også gældende for mindre aktionærer i banker uden aktionærhindringer. Men magtforholdet ændrer sig, når banken, ikke mindst hvis den er i krise, beder aktionærerne om et større beløb i yderligere egenkapital. 22

23 Eksempelvis var noget af det allerhelligste i Amagerbanken stemmebegrænsningerne. Beskeden til Carsten Ree var: Bare kom med pengene, så fjerner vi stemmebegrænsningerne! Konsekvensen var en gradvis totaludskiftning af den hidtidige ledelse. Det korte af det lange er: Bankdirektører frygter personligt en større aktiekapitaludvidelse, idet konsekvensen kan blive, at betingelsen for en aktieudvidelse meget vel kan blive en ny ledelse. Jobsikkerhed prioriteres højere end hensynet til banken, aktionærerne og samfundet. En større aktieemission er altså også løsningen på et eventuelt Corporate Governance problem i banken. 23

24 Lidt om systemisk vigtige banker hvis tiden tillader det Er Danske Bank systemisk vigtigt, eller er det hele den danske banksektor? Danske Bank er systemisk mere vigtig for Danmark end de store schweiziske og britiske banker er for hhv. Schweiz og Storbritanien. Det er ikke troværdigt, at staten siger, hvis I kommer i vanskeligheder, så må I klare jer selv. Højt egenkapitalkrav er troværdigt og uden omkostning for bankerne og samfundet, bortset fra, at så kan banksektoren ikke længere lukrere på det øvrige samfund. 24

25 Et supplement til høj egenkapital er i henhold til de schweiziske og britiske forslag at opdele en systemisk vigtig bank i afdelinger. Alene national betalingsformidling, national ind- og udlån er systemisk vigtig. Eksempelvis er bankforretninger i udlandet uden betydning for det schweiziske/britiske/danske samfund. Handel med valuta, renteprodukter og værdipapirer er ligeledes uden betydning. Lad det falde, der kommer hurtigt en ny leverandør. 25

26 Opsummering Bankkrise og bankpakker vil fortsætte, indtil bankerne er tilført væsentlig mere egenkapital fra deres aktionærer. For nogle banker drejer det sig om to til tre gange mere egenkapital end den nuværende. Statsgarantier og lån er ikke løsningen. Bank- og aktionæransvar er den eneste vej frem, hvis man ønsker et privatdrevet bankvæsen. Tre år er stort set spildte, selvom der i dette tidsrum har været gyldne muligheder for at rejse mere egenkapital fra aktionærerne. Groft sagt tegner bankernes oprindelig indlånsunderskud på 500 mia. kr. til at blive erstattet 26

27 med lån på op til 400 mia. kr. uden en egentlig kreditvurderingen fra Nationalbankens side. Det er som følge af al for lav egenkapital samt dårlig indtjening, at en stor gruppe af banker ikke kan skaffe sig lån fra anden side. På det punkt får bankerne samme kreditbehandling, som de selv giver deres låntagere. Øget (og høj) egenkapital kan ikke alene opnås af frivillighedens vej, men må af staten/politikerne stilles som en betingelse for at drive bank. Det er det vi ser i Schweiz, Storbritannien og Sverige, hvor politikerne (og i Schweiz også bankerne) arbejder på at indføre langt højere egenkapitalkrav, end der er lagt op til i Basel III. Endvidere arbejdes der på, at 27

28 sideaktiviteter som udenlandsk bankvirksomhed, handel med valuta og renteprodukter samt værdipapirhandel (troværdigt) kan få lov at falde. 28

29 Ellers går det godt 29

30 Liste over faldne børsnoterede banker Bank Trelleborg Bonusbanken Ebh Bank Forstædernes Bank Lokalbanken i Nordsjælland Ringkjøbing Bank Roskilde Bank 7 Fionia Bank 8 30

31 Skælskør Bank Morsø Bank Amagerbanken Eik Bank 12 Fjordbank Mors (Morsø Bank igen) Max Bank (Skælskør Bank igen) 14 31

32 Litteratur Admati, Anat R., Peter M. DeMarzo, Martin F. Hellwig, and Paul Pfleiderer, 2010: Fallacies, Irrelevant Facts, and Myths in the Discussion of Capital Regulation: Why Bank Equity is Not Expensive. Stanford GSB Research Paper no Bechmann, Ken L. og Johannes Raaballe, 2008: Danske banker og finanskrisen. Finans/Invest, 8/08, s Bechmann, Ken L. og Johannes Raaballe, 2009a: Danske bankdirektørers aflønning Incitamentsaflønning eller tag selv bord? Finans/Invest, 6/09, s Bechmann, Ken L. og Johannes Raaballe, 2009b: Manglende bremseklodser i danske banker. Finans/Invest, 8/09, s Bechmann, Ken L. og Johannes Raaballe, 2009c: Bad Corporate Governance: When Incentive-Based Compensation Identifies Dangerous CEOs. Working Paper. Bechmann, Ken L. og Johannes Raaballe, 2010: Stemme- og ejerbegrænsninger i danske banker en replik. Finans/Invest, 3/10, s Danmarks Nationalbank, 2008: Finansiel Stabilitet Final Report of the Commission of Experts for Limiting the Economic Risks Posed by Large Companies, 30. September Grosen, Anders, 2009: Finansernes genopbygning de særlige danske problemer. Finans/Invest, 8/09, s. 2-3 og 22. Grosen, Anders og Johannes Raaballe, 2009: Danske bankers forfejlede kapitalstyring. Finans/Invest, 2/09, s. 2-3 og 21. Consultation on Reform Options, Interim Report, Independent Commission on Banking. Miles, David, Jing Yang and Gilberto Marcheggiano, 2011: Optimal Bank Capital. Discussion Paper no. 31, Bank of England. 32

33 Miller, Merton H., 1977: Debt and Taxes. Journal of Finance, 32, pp Modigliani, Franco and Merton H. Miller, 1958: The Cost of Capital, Corporation Finance, and the Theory of Investment. American Economic Review, 48, no. 3, pp Modigliani, Franco and Merton H. Miller, 1963: Corporate Income Taxes and the Cost of Capital; A Correction. American Economic Review, 53, no. 3, pp Pedersen, Christian S., 2011: Udviklingen i danske bankers egenkapital før, nu og fremadrettet. Hovedopgave ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet. Shearman & Sterling, 2007: Proportionality between Ownership and Control in EU Listed Companies: Comparative Legal Study. External Study Commissioned by the European Commission. 18. maj. 33

Wor King Papers. Management Working Papers. Forøget egenkapital i banken en ulempe for banken og dens kunder? 2013-01.

Wor King Papers. Management Working Papers. Forøget egenkapital i banken en ulempe for banken og dens kunder? 2013-01. Wor King Papers Management Working Papers 2013-01 Forøget egenkapital i banken en ulempe for banken og dens kunder? Johannes Raaballe Forøget egenkapital i banken en ulempe for banken og dens kunder? Johannes

Læs mere

Bankernes. rentemarginaler, Afdragsfrihed og Boligpriser LÆS OM. Bankernes. nye problemer. Bankernes. rentemarginaler

Bankernes. rentemarginaler, Afdragsfrihed og Boligpriser LÆS OM. Bankernes. nye problemer. Bankernes. rentemarginaler LÆS OM Bankernes nye problemer Bankernes rentemarginaler Afdragsfrihed: problem eller løsning? Indeks for boligpriserne AUGUST NR. 4 2014 Bankernes rentemarginaler, Afdragsfrihed og Boligpriser LEDER Bankernes

Læs mere

Bankernes. rentemarginaler, Afdragsfrihed og Boligpriser LÆS OM. Bankernes. nye problemer. Bankernes. rentemarginaler

Bankernes. rentemarginaler, Afdragsfrihed og Boligpriser LÆS OM. Bankernes. nye problemer. Bankernes. rentemarginaler LÆS OM Bankernes nye problemer Bankernes rentemarginaler Afdragsfrihed: problem eller løsning? Indeks for boligpriserne AUGUST NR. 4 2014 Bankernes rentemarginaler, Afdragsfrihed og Boligpriser LEDER Bankernes

Læs mere

!"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! "! (

!#$ % $ &' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! ! ( !"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 111111111111111111111111111111111111 2! "! ( Abstract The financial sector is currently experiencing the biggest financial crisis in recent times. The crisis began

Læs mere

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie indhold Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie Formue 3. kvartal 2011 01 indhold Leder Uro på de finansielle

Læs mere

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med.

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med. Hvis Fusionerer Med Aalborg Universitet HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011 Studienr.: Vejleder: Email: Navn: 20091848 Jesper Raalschou kr@lsb.dk Kasper Beyer Ravn Kasper Beyer Ravn 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 6. møde Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Karen J.

Læs mere

FINANSKRISEN OG DEN ØKONOMISKE VIDENSKAB. Af Peter Birch Sørensen, Økonomisk Institut, Københavns Universitet 1

FINANSKRISEN OG DEN ØKONOMISKE VIDENSKAB. Af Peter Birch Sørensen, Økonomisk Institut, Københavns Universitet 1 FINANSKRISEN OG DEN ØKONOMISKE VIDENSKAB Af Peter Birch Sørensen, Økonomisk Institut, Københavns Universitet 1 Indlæg præsenteret i Videnskabernes Selskab den 28. april 2011. Offentliggjort i Nationaløkonomisk

Læs mere

U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t

U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t Forberedt til: Specialeopgave HDFR 2014 Aalborg Universitet Udarbejdet af: Annebeth Mortensen Dato: 30. April 2014 Studienummer: 20126494

Læs mere

En østjysk fusion. HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013

En østjysk fusion. HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013 En østjysk fusion - En tænkt situation HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og problemformulering

Læs mere

Bankpakkerne som hensigtsmæssige kriseindgreb

Bankpakkerne som hensigtsmæssige kriseindgreb Erhvervsøkonomisk Institut Bachelorafhandling Forfattere: Jakob de Linde, HA(alm) Studienr.: 286342 Nikolaj Birkwald, HA(int) Studienr.: 300183 Mette Overbeck, HA(alm) Studienr.: 300035 Vejleder: Anders

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

FINANSIERINGEN AF VÆKST I DANSKE VIRKSOMHEDER

FINANSIERINGEN AF VÆKST I DANSKE VIRKSOMHEDER Januar 2013 Rapport #02 FINANSIERINGEN AF VÆKST I DANSKE VIRKSOMHEDER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfatter: Helge Sigurd Næss-Schmidt Indholdsfortegnelse 1 Finansieringen

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) Marts 2005 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Sammendrag... 6 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske

Læs mere

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Cathrine Fisker Pape Studienr. 20102212 HD Finansiel Rådgivning Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato: 30.04.2012 English summary The following

Læs mere

Onsdag den 13. november blev der fremlagt et lovforslag til ny realkreditlov.

Onsdag den 13. november blev der fremlagt et lovforslag til ny realkreditlov. Erhvervs- og Vækstministeriet Att. Jacob Thomassen Slotholmsgade 12 1216 København K 20. november 2013 PEM Høring over forslag til Lov om ændring af lov om realkreditlån og Onsdag den 13. november blev

Læs mere

Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst. Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context

Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst. Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context Copenhagen Business School 2013 Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

HD-FR 8. semester Aalborg Speciale april 2011

HD-FR 8. semester Aalborg Speciale april 2011 HD-FR 8. semester Aalborg Speciale april 2011 Spar Nord Banks strategiske og økonomiske positioner - en analyse heraf samt mulighed for opkøb af Sparekassen Sjælland til glæde for aktionærerne! Udarbejdet

Læs mere

Udarbejdet af: Sandie Damborg Studienummer: 20091860

Udarbejdet af: Sandie Damborg Studienummer: 20091860 HD-FR Speciale Sandie Damborg Side 1 HD - Finansiel Rådgivning Speciale 8. semester Aalborg Universitet Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato d. 29-04-2011 Udarbejdet af: Sandie Damborg Studienummer:

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

FUSION. HD Finansiel Rådgivning. Speciale 8. semester Aalborg Universitet. En tænkt. Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr.

FUSION. HD Finansiel Rådgivning. Speciale 8. semester Aalborg Universitet. En tænkt. Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr. En tænkt FUSION HD Finansiel Rådgivning Speciale 8. semester Aalborg Universitet Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr. 20102235 Email: pelo@nykredit.dk Vejleder: Jesper Raalskov Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statskontrollerede investeringsfonde regulering af egenkapitalinvesteringer

Statskontrollerede investeringsfonde regulering af egenkapitalinvesteringer Af Mads Ilum, advokat, LL.M. og Jonas Drachmann Gram, advokat Artiklen redegør kort for statsfondenes form og kendetegn og beskriver de seneste års opblomstring af disse fonde. Endvidere redegøres der

Læs mere

Europa. Børsen Online - september 2010

Europa. Børsen Online - september 2010 Igennem finanskrisen har en stor del af verdens lande søsat forskellige projekter for at stimulere og give en håndsrækning til økonomien. Følgende er en oversigt over de hjælpepakker og garantier til banker

Læs mere

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

04 06 10 11 12-15 16-21 22-23 24 25 26 27-28 29 30-31 32 34 35

04 06 10 11 12-15 16-21 22-23 24 25 26 27-28 29 30-31 32 34 35 Årsrapport 2011 1912-2012 Fredag den 1. juni 2012 er det 100 år siden Hvidbjerg Bank for første gang slog dørene op for kunderne. Det skete i to stuer i malermester C.N. Rokkjærs privatbolig på adressen

Læs mere

Copenhagen Buisness School HD-Finansiel rådgivning. Finansielle kriser. - før, nu og i fremtiden. Kunne den være undgået?

Copenhagen Buisness School HD-Finansiel rådgivning. Finansielle kriser. - før, nu og i fremtiden. Kunne den være undgået? Copenhagen Buisness School HD-Finansiel rådgivning Finansielle kriser - før, nu og i fremtiden Kunne den være undgået? Af: Bettina Wain Vejleder: Torben Henning Nielsen D. 1. november 2012 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland En tænkt situation Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland Speciale HD Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet Vejleder : Jesper Raalskov Afleveringsdato : 30.04.2013 Udarbejdet af: Simon Birk Svendsen

Læs mere