Vejtransporten. - i tal og tekst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejtransporten. - i tal og tekst"

Transkript

1 Vejtransporten - i tal og tekst De Danske Bilimportører, september årgang 2007

2 Vejtransporten - i tal og tekst

3 Vejtransporten - i tal og tekst 2007 Udgivet af De Danske Bilimportører September 2007 Oplag: 700 Pris: 250 kr. inkl. 25% moms Design og produktion: KathArt Interactive ApS ISBN Publikationen kan bestilles via De Danske Bilimportørers hjemmeside: eller ved henvendelse til: De Danske Bilimportører Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard København K Tlf.: Publikationen kan citeres med kildeangivelse.

4 Forord/Preface Dansk Den årlige publikation Vejtransporten i tal og tekst indeholder statistiske oplysninger og indikatorer om udviklingen i vejtransportsektoren i Danmark. En del af de statistiske oplysninger i publikationen er baseret på udtræk fra De Danske Bilimportørers database med oplysninger om både bestanden af køretøjer og nyregistrering af køretøjer i Danmark. Vejtransporten i tal og tekst indeholder dog også en række statistiske oplysninger fra andre kilder og belyser således udviklingen på områder som blandt andet bilejerskab, miljø og trafiksikkerhed. Publikationen er baseret på de data, som var tilgængelige ultimo august København, september 2007 English The annual report Road transport in figures and text contains statistical information and indicators that illustrate the development in the road transport sector in Denmark. Part of the statistical information contained in the report is based on extracts from The Danish Car Importers Association s database, which contains information about both motor vehicles in use and new registrations of motor vehicles in Denmark. Road transport in figures and text also contains statistical information from other sources, and illustrates the development in such areas as car ownership, environment and traffic safety. The publication is based on data available at the end of August Copenhagen, September 2007

5 Indholdsfortegnelse Forord 3 I: Nyregistreringer 9 Introduktion til nyregistreringer 10 Tabel 1.1 Nyregistrerede motorkøretøjer siden Figur 1.1 Nyregistrerede person, vare- og lastbiler, Tabel 1.2 De månedlige nyregistreringer af personbiler 14 Tabel 1.3 Nyregistrerede person- og varebiler fordelt efter mærke 15 Tabel 1.4 Nyregistrerede varebiler fordelt efter totalvægt 16 Tabel 1.5 Nyregistrerede varebiler fordelt på privat og erhverv 17 Tabel 1.6 Nyregistrerede lastbiler fordelt efter totalvægt 17 Tabel 1.7 Nyregistrerede lastbiler fordelt efter mærke og totalvægt, Tabel 1.8 Nyregistrerede motorcykler fordelt efter mærke 19 Tabel 1.9 Nyregistrerede køretøjer i de enkelte amter 20 Tabel 1.10 Nyregistrerede køretøjer i de enkelte regioner 21 Figur 1.10 Nyregistrerede køretøjer i de enkelte regioner 21 Tabel 1.11 Top 20 over mest solgte mærker for personbiler 22 Tabel 1.12 Top 20 over mest solgte modeller for personbiler 22 Tabel 1.13 Top 20 over mest solgte mærker for varebiler 23 Tabel 1.14 Top 20 over mest solgte modeller for varebiler 23 Tabel 1.15 Top 10 over mest solgte mærker for lastbiler 24 Tabel 1.16 Beregnet årlig afgang (ophugning) af indregistrerede biler 25 Tabel 1.17 Årlig ophugning af person- og varebiler via Miljøordning for Biler 26 Figur 1.17 Årlig ophugning af person- og varebiler via Miljøordning for Biler 27 Tabel 1.18 Gennemsnitsalderen på ophuggede person- og varebiler via Miljøordning for Biler 27 Tabel 1.19 Import af nye køretøjer til personbefordring 27 II: Bilparken 29 Introduktion til bilparken 30 Tabel 2.1 Det samlede antal køretøjer i Danmark pr. 31. december Tabel 2.2 Bilparken i forhold til befolkningstallet pr. 31 december Tabel 2.3 Bestanden af personbiler fordelt efter mærke pr. 31. december 36 Tabel 2.4 Bestanden af vare- og lastbiler fordelt efter mærke pr. 31. december 37 Tabel 2.5 Aldersfordelingen for bestanden af personbiler pr. 31. december 38 Figur 2.5 Udviklingen i aldersfordelingen for bestanden af personbiler, Tabel 2.6 Bestanden af personbiler efter 1. registreringsår og mærke/model 39 Tabel 2.7 Aldersfordelingen for bestanden af varebiler pr. 31. december 44 Figur 2.7 Aldersfordelingen for bestanden af varebiler, Tabel 2.8 Aldersfordelingen for bestanden af lastbiler pr. 31. december 45 Figur 2.8 Udviklingen i aldersfordelingen for bestanden af lastbiler,

6 Tabel 2.9 Den samlede bilpark i udvalgte lande 46 Figur 2.9 Antal indbyggere pr. køretøj i udvalgte lande 46 Tabel 2.10 Personbilparken i udvalgte lande 47 III: Bilbeskatning 49 Introduktion til bilbeskatning 50 De danske regler for bilbeskatning 52 Tabel 3.1 Provenu fra bilafgifterne 62 Tabel 3.2 Bilbeskatning i udvalgte lande 62 Tabel 3.3 Afgifter i forbindelse med køb af ny personbil 63 IV: Bilejerskab og trafikarbejde 65 Introduktion til bilejerskab og trafikarbejde 66 Tabel 4.1 Familiernes bilrådighed pr. 1. januar Tabel 4.2 Andel af familier med bil efter indkomst pr. 1. januar 68 Figur 4.2 Andel af familier med bil efter indkomst pr. 1. januar 68 Tabel 4.3 Udvikling i biltrafikkens omfang 69 Figur 4.3 Indeks over biltrafikkens omfang 69 Tabel 4.4 Persontransport efter transportmiddel 70 Tabel 4.5 Personkilometer pr. personbil i udvalgte lande, Figur 4.5 Personkilometer pr. personbil i udvalgte lande, V: Miljø, energi og trafiksikkerhed 73 Introduktion til miljø, energi og trafiksikkerhed 74 Tabel 5.1 Nyregistrerede person- og varebiler fordelt efter drivkraft, Figur 5.1 Nyregistrerede personbiler fordelt efter drivkraft, 2000 og Tabel 5.2 Bestanden af person- og varebiler fordelt efter drivkraft pr. 31. december 77 Tabel 5.3 Endeligt energiforbrug i transportsektoren og andre sektorer 77 Tabel 5.4 Udviklingen i de løbende benzinpriser i kr. pr. liter ved årets udgang i udvalgte år 78 Figur 5.4 Udviklingen i de løbende benzinpriser i kr. pr. liter ved årets udgang, Tabel 5.5 Gennemsnitlig CO 2 -emission for nyregistrerede personbiler 78 Tabel 5.6 Luftforurening i de større byer målt i µg/m 3 partikler 79 Figur 5.6 Luftforurening i København, Aalborg og Odense målt i µg/m 3 partikler 79 Tabel 5.7 Antal færdselsuheld 80 Tabel 5.8 Antal personskader ved færdselsuheld 81 Tabel 5.9 Antallet af trafikdræbte i udvalgte lande, Figur 5.9 Antallet af trafikdræbte per mio. personbiler i udvalgte lande, Tabel 5.10 Andel af personbiler, der er mere end 10 år gamle i udvalgte lande 83 Figur 5.10 Andel af personbiler, der er mere end 10 år gamle i udvalgte lande 83

7 Table of Contents Preface 3 I: New registrations 9 Introduction to new registrations 10 Table 1.1 New registrations of motor vehicles since Figure 1.1 New registrations of passenger cars, vans and trucks 14 Table 1.2 Monthly new registrations of passenger cars 14 Table 1.3 New registrations of passenger cars and vans by marque 15 Table 1.4 New registrations of vans by gross weight 16 Table 1.5 Private and commercial new registrations of vans 17 Table 1.6 New registrations of trucks by gross weight 17 Table 1.7 New registrations of trucks by marque and gross weight, Table 1.8 New registrations of motorcycles by marque 19 Table 1.9 New registrations of vehicles by county 20 Table 1.10 New registrations of vehicles by region 21 Figure 1.10 New registrations of vehicles by region 21 Table 1.11 Top 20 most sold marques for passenger cars 22 Table 1.12 Top 20 most sold models for passenger cars 22 Table 1.13 Top 20 most sold marques for vans 23 Table 1.14 Top 20 most sold models for vans 23 Table 1.15 Top 10 most sold marques for trucks 24 Table 1.16 Estimated annual breaking up of registered cars 25 Table 1.17 Annual breaking up of cars by Miljøordning for Biler 26 Figure 1.17 Annual breaking up of passenger cars and vans by Miljøordning for Biler 27 Table 1.18 The average age of passenger cars and vans broken up by Miljøordning for Biler 27 Table 1.19 Import of new vehicles for passenger transport 27 II: Motor vehicles in use 29 Introduction to motor vehicles in use 30 Table 2.1 Total number of vehicles in Denmark per December 31, Table 2.2 Number of vehicles in proportion to the number of inhabitants per December 31, Table 2.3 Number of passenger cars in use by marque per December Table 2.4 Number of vans and trucks in use by marque per December Table 2.5 Age distribution of the passenger car fleet per December Figure 2.5 Development in the age distribution of the passenger car fleet, Table 2.6 Passenger car fleet by first year of registration and marque/model 39 Table 2.7 Age distribution of the fleet of vans per December Figure 2.7 Development in the age distribution of the fleet of vans, Table 2.8 Age distribution of the fleet of trucks per December Figure 2.8 Development in the age distribution of the fleet of trucks,

8 Table 2.9 Total number of vehicles in use in selected countries 46 Figure 2.9 Number of inhabitants per vehicle in selected countries 46 Table 2.10 Passenger cars in use in selected countries 47 III: Motor taxation 49 Introduction to motor taxation 50 The Danish motor taxation 52 Table 3.1 Revenue from motor taxation 62 Table 3.2 Motor taxation in selected countries 62 Table 3.3 Taxes on registration of new passenger cars at different prices 63 IV: Car ownership and traffic 65 Introduction to car ownership and traffic 66 Table 4.1 Car ownership by families per January 1, Table 4.2 Share of families with car by income per January 1 68 Figure 4.2 Share of families with car by income per January 1 68 Table 4.3 Development in car traffic 69 Figure 4.3 Development in car traffic 69 Table 4.4 Passenger transport by mode 70 Table 4.5 Passenger kilometres per passenger car in selected countries, Figure 4.5 Passenger kilometres per passenger car in selected countries, V: Environment, energy and traffic safety 73 Introduction to environment, energy and traffic safety 74 Table 5.1 New registrations of passenger cars and vans by fuel type, Figure 5.1 New registrations of passenger cars by fuel type, 2000 and Table 5.2 Number of passenger cars and vans in use by fuel type per December Table 5.3 Final energy consumption in the transport sector and other sectors 77 Table 5.4 Development in current petrol prices in DKK/litre at the end of the year 78 Figure 5.4 Development in current petrol prices in DKK/litre at the end of the year 78 Table 5.5 Average CO 2 emissions for new registrations of passenger cars 78 Table 5.6 Air pollution in the larger cities measured in µg/m 3 particles 79 Figure 5.6 Air pollution in Copenhagen, Aalborg and Odense measured in µg/m 3 particles 79 Table 5.7 Number of road accidents 80 Table 5.8 Number of person injuries in road accidents 81 Table 5.9 Number of road fatalities in selected countries, Figure 5.9 Number of road fatalities per mio. passenger cars in selected countries 82 Table 5.10 Share of passenger cars that are more than 10 years old in selected countries 83 Figure 5.10 Share of passenger cars that are more than 10 years old in selected countries 83 7

9

10 I: Nyregistreringer 9

11 Introduktion til nyregistreringer Mange personbiler blev indregistreret i 2006 I 2006 blev der indregistreret godt personbiler, hvilket er det højeste antal siden 1998, hvor der blev indregistreret næsten personbiler. Går man tilbage til 1985 og 1986 blev der dog her indregistreret flere personbiler, idet der i disse år blev indregistreret henholdsvis knapt og knap personbiler. Ser man på personbiler og varebiler under ét, er der dog aldrig tidligere blevet indregistreret så mange køretøjer i et enkelt år som i Antal indregistrerede personbiler Top 10 for personbiler Nedenfor ses top 10-listen over de mest solgte modeller for personbiler i MODEL ANTAL TOYOTA AVENSIS VOLKSWAGEN PASSAT SKODA FABIA SKODA OCTAVIA SUZUKI SWIFT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT FIAT PUNTO FORD MONDEO

12 Rekordhøjt antal varebiler indregistreret i 2006 Antallet af indregistrerede varebiler var på et rekordhøjt niveau i 2006 med i alt ca køretøjer. Det er væsentligt flere end året før og mere end dobbelt så mange som for nogle år siden. Antal indregistrerede varebiler Næsten lastbiler blev indregistreret i I 2006 blev der indregistreret knap nye lastbiler, hvilket er det højeste antal i 20 år. Tilbage i både 1985 og 1986 blev der dog indregistreret flere lastbiler end i Antal indregistrerede lastbiler Bilerne er ældre, når de skrottes I 2006 blev der skrottet ca personbiler via Miljøordning for Biler og knap varebiler. De biler, som skrottes, bliver ældre og ældre. I 2006 var gennemsnitsalderen for de personbiler, der blev skrottet via Miljøordning for Biler 16,7 år, mens personbiler fem år tidligere i snit var 14,9 år gamle, når de blev skrottet. 11

13 Tabel 1.1 Nyregistrerede motorkøretøjer siden 1950 Personbiler 1 Varebiler 2 Lastbiler 2 Busser Motorcykler/ scootere

14 Personbiler 1 Varebiler 2 Lastbiler 2 Busser Motorcykler/ scootere Personbiler inkluderer også campere, dog ikke i perioden Fra og med 1986 er vægtgrænserne mellem vare- og lastbiler ændret. Før 1986 er den øvre vægtgrænse for varebiler kg, fra 1986 er den øvre vægtgrænse kg. Tilsvarende for lastbiler er den nedre vægtgrænse før kg og fra kg. Kilde: De Danske Bilimportører og Motorcykelbranchens Landsforbund 13

15 Figur 1.1 Nyregistrerede person-, vare- og lastbiler, Personbiler Varebiler Lastbiler Tabel 1.2 De månedlige nyregistreringer af personbiler Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Personbiler inkluderer også campere. Kilde: De Danske Bilimportører 14

16 Tabel 1.3 Nyregistrerede person- og varebiler fordelt efter mærke Personbiler Varebiler MÆRKE Alfa Romeo Audi BMW Cadillac Chevrolet Chrysler Citroën Fiat Ford Honda Hyundai Iveco Jaguar Jeep Kia Lada Land Rover LDV Lexus Mazda Mercedes-Benz MG Mini Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Rover Saab Seat Skoda Smart SsangYong Subaru Suzuki Toyota Volkswagen Volvo Andre mærker I alt Heraf diesel Dieselandel Personbiler inkluderer også campere. Kilde: De Danske Bilimportører 15

17 Tabel 1.4 Nyregistrerede varebiler fordelt efter totalvægt TOTALVÆGT højst 2 t 2-3,5 t I alt Fra og med 1995 er varebilernes øvre og lastbilernes nedre totalvægtsgrænse ændret fra 3 til 3,5 t. Kilde: De Danske Bilimportører 16

18 Tabel 1.5 Nyregistrerede varebiler fordelt på privat og erhverv Privat Erhverv I alt Andel privat % % % % % % % Kilde: De Danske Bilimportører Tabel 1.6 Nyregistrerede lastbiler fordelt efter totalvægt Vægt i kg over I alt Kilde: De Danske Bilimportører 17

19 Tabel 1.7 Nyregistrerede lastbiler fordelt efter mærke og totalvægt, kg kg kg Over kg I ALT DAF Ford Iveco MAN Mercedes-Benz Mitsubishi Nissan Renault Scania Toyota Volvo Volkswagen Andre I alt Kilde: De Danske Bilimportører 18

20 Tabel 1.8 Nyregistrerede motorcykler fordelt efter mærke Aprilia Baotian BMW Dadyw Ducati Geely Harley Davidson Honda Hyosung Jinlun Kawasaki Kinroad Lifan PGO Suzuki Triumph Yamaha Andre I alt Kilde: Motorcykelbranchens Landsforbund 19

21 Tabel 1.9 Nyregistrerede køretøjer i de enkelte amter Personbiler Varebiler Bornholms Amt Frederiksberg Kommune Frederiksborg Amt Fyns Amt Københavns Amt Københavns Kommune Nordjyllands Amt Ribe Amt Ringkøbing Amt Roskilde Amt Storstrøms Amt Sønderjyllands Amt Vejle Amt Vestsjællands Amt Viborg Amt Århus Amt Uoplyst I alt Lastbiler Busser Bornholms Amt Frederiksberg Kommune Frederiksborg Amt Fyns Amt Københavns Amt Københavns Kommune Nordjyllands Amt Ribe Amt Ringkøbing Amt Roskilde Amt Storstrøms Amt Sønderjyllands Amt Vejle Amt Vestsjællands Amt Viborg Amt Århus Amt I alt Personbiler inkluderer også campere. Kilde: De Danske Bilimportører 20

22 Tabel 1.10 Nyregistrerede køretøjer i de enkelte regioner Personbiler Varebiler Hovedstaden Sjælland Midtjylland Nordjylland Syddanmark Uoplyst I alt Lastbiler Busser Hovedstaden Sjælland Midtjylland Nordjylland Syddanmark I alt Personbiler inkluderer også campere. Kilde: De Danske Bilimportører Figur 1.10 Nyregistrerede køretøjer i de enkelte regioner, 2006 Syddanmark Nordjylland Midtjylland Sjælland Hovedstaden Personbiler Varebiler Syddanmark Nordjylland Midtjylland Sjælland Hovedstaden Lastbiler Syddanmark Nordjylland Midtjylland Sjælland Hovedstaden 21

23 Tabel 1.11 Top 20 over mest solgte mærker for personbiler Placering Mærke Antal Mærke Antal Mærke Antal 1. PEUGEOT SUZUKI PEUGEOT TOYOTA PEUGEOT VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN SUZUKI CITROËN TOYOTA TOYOTA SUZUKI CITROËN CITROËN FORD FORD FORD SKODA SKODA SKODA HYUNDAI HYUNDAI OPEL FIAT OPEL HYUNDAI OPEL FIAT FIAT MAZDA MAZDA MAZDA RENAULT KIA RENAULT AUDI AUDI AUDI KIA RENAULT KIA VOLVO CHEVROLET VOLVO NISSAN VOLVO BMW DAEWOO NISSAN CHEVROLET SEAT MITSUBISHI NISSAN MITSUBISHI BMW MITSUBISHI MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ SEAT Kilde: De Danske Bilimportører Tabel 1.12 Top 20 over mest solgte modeller for personbiler Placering Model Antal Model Antal Model Antal 1. PEUGEOT PEUGEOT TOYOTA AVENSIS PEUGEOT TOYOTA AVENSIS VOLKSWAGEN PASSAT TOYOTA AVENSIS PEUGEOT SKODA FABIA SKODA FABIA VOLKSWAGEN PASSAT SKODA OCTAVIA FORD MONDEO SKODA OCTAVIA SUZUKI SWIFT VOLKSWAGEN PASSAT SKODA FABIA PEUGEOT HYUNDAI GETZ HYUNDAI GETZ PEUGEOT SUZUKI ALTO FORD MONDEO PEUGEOT SKODA OCTAVIA SUZUKI ALTO FIAT PUNTO VOLKSWAGEN GOLF PEUGEOT FORD MONDEO TOYOTA YARIS KIA PICANTO SUZUKI GRAND VITARA CITROËN C MAZDA TOYOTA YARIS MAZDA SUZUKI LIANA HYUNDAI GETZ SUZUKI LIANA SUZUKI IGNIS SUZUKI LIANA OPEL ASTRA OPEL ASTRA SUZUKI IGNIS CITROËN BERLINGO CITROËN C MAZDA PEUGEOT SUZUKI SWIFT PEUGEOT TOYOTA COROLLA TOYOTA YARIS RENAULT CLIO FIAT PUNTO FORD FOCUS OPEL ASTRA AUDI A VOLKWAGEN GOLF KIA PICANTO Kilde: De Danske Bilimportører 22

24 Tabel 1.13 Top 20 over mest solgte mærker for varebiler Placering Mærke Antal Mærke Antal Mærke Antal 1. VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN TOYOTA TOYOTA TOYOTA FORD FORD FORD CITROËN CITROËN OPEL PEUGEOT OPEL CITROËN SUZUKI SUZUKI MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ PEUGEOT SUZUKI OPEL MERCEDES-BENZ SEAT HYUNDAI SEAT PEUGEOT RENAULT HYUNDAI RENAULT KIA RENAULT HYUNDAI NISSAN NISSAN IVECO FIAT KIA FIAT IVECO 841 FIAT HONDA MITSUBISHI 496 IVECO NISSAN LAND ROVER 358 SSANGYONG 732 KIA HONDA 318 HONDA 620 MAZDA BMW 290 MITSUBISHI 618 SSANGYONG CHRYSLER 246 LAND ROVER 573 LAND ROVER VOLVO 239 BMW 333 AUDI 451 Kilde: De Danske Bilimportører Tabel 1.14 Top 20 over mest solgte modeller for varebiler Placering Model Antal Model Antal Model Antal 1. SUZUKI GRAND VITARA VOLSWAGEN TOURAN VOLKSWAGEN TRANSPORTER VOLKSWAGEN TOURAN VOLKSWAGEN TRANSPORTER SUZUKI GRAND VITARA VOLKSWAGEN TRANSPORTER SUZUKI GRAND VITARA SEAT ALTEA TOYOTA RAV VOLKSWAGEN CADDY VOLKWAGEN TOURAN FORD TRANSIT SEAT ALTEA FORD TRANSIT TOYOTA SPORTSVAN TOYOTA COROLLA SPORTSVAN TOYOTA COROLLA SPORTSVAN CITROËN XSARA PICASSO FORD TRANSIT VOLKSWAGEN CADDY FORD FOCUS C-MAX FORD FOCUS C-MAX TOYOTA RAV VOLKSWAGEN CADDY CITROËN XSARA PICASSO OPEL VIVARO MERCEDES-BENZ SPRINTER TOYOTA RAV FORD FOCUS C-MAX TOYOTA HIACE MERCEDES SPRINTER RENAULT TRAFIC PEUGEOT PARTNER RENAULT TRAFIC MERCEDES-BENZ SPRINTER MERCEDES-BENZ VITO 934 MERCEDES VITO OPEL ZAFIRA TOYOTA COROLLA SPORTSVAN 928 OPLE VIVARO TOYOTA HIACE PEUGEOT FIAT DUCATO MERCEDES-BENZ VITO PEUGEOT BOXER 902 CITROËN JUMPER CITROËN JUMPER FORD TRANSIT CONNECT 866 NISSAN PRIMASTAR CITROËN XSARA PICASSO FIAT DUCATO 838 TOYOTA HIACE 988 FIAT DUCATO CITROËN JUMPER 796 HYUNDAI TUCSON 945 PEUGEOT PARTNER OPEL MERIVA ACTIVAN 755 PEUGEOT BOXER 876 HONDA FR-V Kilde: De Danske Bilimportører 23

25 Tabel 1.15 Top 10 over mest solgte mærker for lastbiler Placering Mærke Antal Mærke Antal Mærke Antal 1. VOLVO SCANIA SCANIA SCANIA VOLVO VOLVO MAN 798 MAN MAN MERCEDES-BENZ 619 MERCEDES-BENZ 859 MERCEDES-BENZ IVECO 406 DAF 625 IVECO DAF 381 IVECO 493 DAF RENAULT 135 RENAULT 233 RENAULT MITSUBISHI 10 NISSAN 20 TOYOTA NISSAN 10 MITSUBISHI 18 NISSAN TOYOTA 6 TOYOTA 15 FORD 7 Kilde: De Danske Bilimportører 24

26 Tabel 1.16 Beregnet årlig afgang (ophugning) af indregistrerede biler PERSONBILER SMÅ VAREBILER (HØJST 2 t) Nyregistrering Nettotilvækst Beregnet afgang Nyregistrering Nettotilvækst Beregnet afgang STORE VAREBILER (2-3,5 t) LASTBILER (OVER 3,5 t) Nyregistrering Nettotilvækst Beregnet afgang Nyregistrering Nettotilvækst Beregnet afgang Tallene er usikre som følge af variationer i antallet af midlertidigt afmeldte vogne. Opgørelsen for personbiler inkluderer ikke campere. Kilde: De Danske Bilimportører og Miljøordning for Biler 25

27 Tabel 1.17 Årlig ophugning af person- og varebiler via Miljøordning for Biler Personbiler Varebiler Årstal for første registrering Årstal for første registrering Før Før Total Total Miljøordningen startede 1. juli Autoophuggere skal efter denne dato være registreret af Miljøstyrelsen og være miljøcertificerede. Kilde: Miljøordning for Biler 26

28 Figur 1.17 Årlig ophugning af person- og varebiler via Miljøordning for Biler Varebiler Antal Personbiler Tabel 1.18 Gennemsnitsalderen på ophuggede person- og varebiler via Miljøordning for Biler År Personbiler Varebiler Kilde: Miljøordning for Biler Tabel 1.19 Import af nye køretøjer til personbefordring Importeret antal, netto Importværdi, netto, mio kr I pct. af totalimporten 3% 3% 2% 4% 4% Importværdi pr. stk., kr Kilde: Danmarks Statistik 27

29 28

30 II: Bilparken 29

31 Introduktion til bilparken Mere end 2,5 mio. køretøjer Ved udgangen af 2006 var der samlet set mere end 2,5 mio. køretøjer i Danmark, idet bestanden var på godt køretøjer. Bestanden af køretøjer har været støt stigende, siden de første biler kom til landet, og i 1990 rundede bestanden 2 mio. køretøjer Bestanden af køretøjer i Danmark

32 40% af personbilerne er mere end 10 år gamle Ultimo 2006 var andelen af personbiler, der var mere end 10 år gamle 39,6%. Dermed var andelen af mere end 10 år gamle personbiler steget fra 35,9% i Varebiler og lastbiler bliver yngre Bestanden af varebiler og lastbiler er i gennemsnit yngre end bestanden af personbiler. Samtidig bliver andelen af varebiler og lastbiler over 10 år stadigt lavere. Ultimo 2006 var andelen af varebiler, der var mere end 10 år gamle 23,5% mod 27,4% i For lastbilernes vedkommende var det 23,8%, som var mere end 10 år gamle i 2006 mod 24,4% i Aldersfordelingen for personbiler i 2006 Mange indbyggere pr. personbil Danmark har en relativt lille bilpark sammenlignet med andre lande også når man tager højde for antallet af indbyggere. I 2006 var der i gennemsnit 2,7 indbyggere pr. personbil i Danmark, mens der eksempelvis kun var 2,2 indbyggere pr. personbil i Sverige og 1,8 indbyggere pr. personbil i Tyskland år 2-3 år 4-5 år 6-7 år 8-9 år Mere end 10 år Personbiler udgør mere end tre fjerdedele af bilparken Personbiler udgør langt den største del af bestanden af køretøjer. Ultimo 2006 var der ca personbiler i Danmark. Bestanden af varebiler udgjorde ca køretøjer, mens der var ca lastbiler i Danmark. Køretøjsbestanden ultimo 2006 Personbiler Busser og campere Lastbiler Varebiler

33 Tabel 2.1 Det samlede antal køretøjer i Danmark pr. 31. december KØRETØJER I alt Personbiler Busser 1 Campere 2 Varebiler Varebiler 3 Lastbiler 4 ÅRSTAL kg totalvægt over 2000 kg totalvægt over 3500 kg totalvægt

34 KØRETØJER I alt Personbiler Busser 1 Campere 2 Varebiler Varebiler 3 Lastbiler 4 ÅRSTAL 1 Efter 2001 er opgørelsen af busser ændret. 2 Indtil 1994 indgik campere i personbiler. Tal for ikke tilgængelige. 3 Indtil 1994 totalvægt kg. 4 Indtil 1994 totalvægt > 3000 kg. Kilde: Centralregisteret for Motorkøretøjer, derefter De Danske Bilimportører kg totalvægt over 2000 kg totalvægt over 3500 kg totalvægt

35 Tabel 2.2 Bilparken i forhold til befolkningstallet pr. 31. december ÅRSTAL Befolkning x 1000 Antal pr indb. KØRETØJER I ALT PERSONBILER VARE- OG LASTBILER Antal indb. pr. køretøj Antal pr indb. Antal indb. pr. køretøj Antal pr indb. Antal indb. pr. køretøj ,9 23,9 27,5 36,3 13,7 73, ,9 22,8 28,3 35,3 14,9 67, ,9 20,9 30,6 32,7 16,7 59, ,3 18,1 36,0 27,8 18,6 53, ,6 15,2 43,8 22,8 21,1 47, ,8 13,7 49,6 20,2 22,5 44, ,6 12,4 55,5 18,0 24,3 41, ,5 11,2 62,3 16,1 25,7 38, ,4 10,3 68,4 14,6 28,2 35, ,4 9,1 77,4 12,9 32,2 31, ,9 7,9 88,9 11,2 36,3 27, ,2 7,0 101,4 9,9 40,0 25, ,4 6,2 117,4 8,5 43,2 23, ,9 5,7 128,7 7,8 45,4 22, ,3 5,2 142,4 7,0 48,1 20, ,4 4,9 155,8 6,4 48,7 20, ,1 4,5 168,8 5,9 50,5 19, ,4 4,2 183,0 5,5 51,5 19, ,9 4,0 195,9 5,1 52,1 19, ,0 3,9 208,6 4,8 52,4 19, ,4 3,7 217,5 4,6 49,9 20, ,9 3,6 230,5 4,3 43,2 23,1 34

36 KØRETØJER I ALT PERSONBILER VARE- OG LASTBILER ÅRSTAL Befolkning x 1000 Antal pr indb. Antal indb. pr. køretøj Antal pr indb. Antal indb. pr. køretøj Antal pr indb. Antal indb. pr. køretøj ,1 3,6 240,2 4,2 39,7 25, ,3 3,4 247,2 4,1 43,0 23, ,2 3,4 248,6 4,0 42,5 23, ,8 3,3 255,6 3,9 44,9 22, ,9 3,2 263,5 3,8 49,2 20, ,5 3,1 269,7 3,7 51,5 19, ,6 3,0 275,4 3,6 51,9 19, ,8 3,0 277,9 3,6 51,5 19, ,0 3,1 271,2 3,7 49,3 20, ,9 3,2 267,0 3,7 47,4 21, ,2 3,2 265,5 3,8 46,2 21, ,8 3,1 272,0 3,7 46,3 21, ,2 3,0 281,7 3,5 47,9 20, ,6 2,9 293,4 3,4 50,7 19, ,2 2,8 304,0 3,3 53,7 18, ,9 2,7 309,5 3,2 55,8 17, ,0 2,7 311,1 3,2 57,2 17, ,0 2,7 311,0 3,2 57,4 17, ,8 2,7 309,1 3,2 57,1 17, ,2 2,7 308,8 3,2 57,9 17, ,2 2,7 309,9 3,2 58,8 17, ,6 2,7 311,3 3,2 60,2 16, ,9 2,7 310,0 3,2 61,9 16, ,3 2,6 320,9 3,1 63,7 15, ,8 2,5 330,7 3,0 64,6 15, ,6 2,5 337,6 3,0 67,0 14, ,2 2,4 342,6 2,9 67,4 14, ,2 2,5 346,5 2,9 60,7 16, ,8 2,5 345,3 2,9 60,5 16, ,1 2,4 349,3 2,9 74,8 13, ,3 2,3 351,0 2,8 76,3 13, ,3 2,3 350,9 2,8 78,2 12, ,5 2,3 353,8 2,8 82,4 12, ,4 2,2 361,4 2,8 88,3 11, ,5 2,1 369,7 2,7 93,6 10,7 Kilde: Danmarks Statistik og De Danske Bilimportører 35

37 Tabel 2.3 Bestanden af personbiler fordelt efter mærke pr. 31. december Alfa Romeo Audi BMW Chevrolet Chevrolet EU Chrysler Citroën Daihatsu Fiat Ford Honda Hyundai Jaguar Kia Lada Lancia Land Rover Lexus Mazda Mercedes-Benz MG Mini Mitsubishi Nissan/Datsun Opel Peugeot Porsche Renault Rover Saab Seat Skoda Subaru Suzuki Toyota Volkswagen Volvo Andre mærker I alt Til og med 1999 omfatter Chrysler også Sunbeam Fra 2000 er Rover og Land Rover skilt i to mærker Chevrolet, Lexus, Mini og Porsche er indregnet i Andre mærker i de år, hvor der ikke er opgivet nogen særskilt. Anm.: Personbiler inkluderer ikke campere. Kilde: De Danske Bilimportører 36

38 Tabel 2.4 Bestanden af vare- og lastbiler fordelt efter mærke pr. 31. december FORDELING EFTER TOTALVÆGT Ikke over 2 t 2-3,5 t Over 3,5 t Audi BMW Chevrolet Chevrolet EU Chrysler Citroën DAF Daihatsu Dodge Fiat Ford Honda Hyundai Iveco Jeep KIA Land Rover MAN Mazda Mercedes-Benz Mitsubishi Nissan/Datsun Opel Peugeot Renault Saab Scania Seat Skoda SsangYong Subaru Suzuki Toyota Volkswagen Volvo Andre mærker I alt Kilde: De Danske Bilimportører 37

Vejtransporten. - i tal og tekst

Vejtransporten. - i tal og tekst Vejtransporten - i tal og tekst De Danske Bilimportører, september 2009-51. årgang 2009 Vejtransporten - i tal og tekst 1 Vejtransporten - i tal og tekst 2009 Udgivet af De Danske Bilimportører Forord/Preface

Læs mere

Vejtransporten. - i tal og tekst

Vejtransporten. - i tal og tekst Vejtransporten - i tal og tekst De Danske Bilimportører, september 2010-52. årgang 2010 Vejtransporten - i tal og tekst 1 Vejtransporten i tal og tekst 2010 Udgivet af De Danske Bilimportører September

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 233 af 30. april. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 233 af 30. april. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 233 Offentligt J.nr. 2008-518-004040 Dato: 29. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 233 af 30. april.

Læs mere

ADVANCEDTECHNOLOGY CMT ADVANCED

ADVANCEDTECHNOLOGY CMT ADVANCED ADVANCEDTECHNOLOGY CMT ADVANCED CARS ADVANCEDTECHNOLOGY CARS er en professionel diagnostisk værktøj til work-shops. Det har en omfattende database med en meget god dækning af alle bilmærker på det danske

Læs mere

MÅNEDS- STATISTIK. Februar Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER

MÅNEDS- STATISTIK. Februar Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER MÅNEDS- STATISTIK Februar 2014 Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER Forord De Danske Bilimportørers månedlige statistik udarbejdes på grundlag af oplysninger

Læs mere

Kabelinterface anvendes til hovedenheder med "mini jack" kabelforbindelse bagpå. Clarion ref / Pris IR interface. PLACERING I BIL MAKE MODEL Årgang

Kabelinterface anvendes til hovedenheder med mini jack kabelforbindelse bagpå. Clarion ref / Pris IR interface. PLACERING I BIL MAKE MODEL Årgang Alfa Romeo 147 01> RCE-103W / 688,- CCE-133 / 213,- RCE-103F / 688,- VOL+ VOL- PRE+ PRE- A Hovedenhed 156 03> RCE-103W / 688,- CCE-133 / 213,- RCE-103F / 688,- VOL+ VOL- PRE+ PRE- A Hovedenhed GT 03> RCE-103W

Læs mere

Anerkendelse hos andre. Holdbarhed. Design. Støjniveau i kabinen Holdbarhed Sikkerhedsudstyr Holdbarhed. Pris ift. kvalitet

Anerkendelse hos andre. Holdbarhed. Design. Støjniveau i kabinen Holdbarhed Sikkerhedsudstyr Holdbarhed. Pris ift. kvalitet Bilejernes vurdering af den enkelte bilmodel er omregnet til en skala på 0 1000 indekspoint. De tre parametre, der forholdsvis har scoret mest og mindst, står i prioriteret rækkefølge i skemaet. Kilde:

Læs mere

ALFA AUDI CHEVROLET CITROËN FIAT FORD HONDA HYUNDAI KIA MAZDA NISSAN OPEL PEUGEOT RENAULT SAAB SEAT SKODA SUZUKI TOYOTA VOLVO VW

ALFA AUDI CHEVROLET CITROËN FIAT FORD HONDA HYUNDAI KIA MAZDA NISSAN OPEL PEUGEOT RENAULT SAAB SEAT SKODA SUZUKI TOYOTA VOLVO VW ALFA AUDI CHEVROLET CITROËN FIAT FORD HONDA HYUNDAI KIA MAZDA NISSAN OPEL PEUGEOT RENAULT SAAB SEAT SKODA SUZUKI TOYOTA VOLVO VW BETJENINGSENHEDER El-værkstedet tlf. +45 8741 8020 fax. +45 8617 4444 ALFA

Læs mere

Energiinformation om nye danske personbiler Udvikling 1998-2006

Energiinformation om nye danske personbiler Udvikling 1998-2006 Energiinformation om nye danske personbiler Udvikling 1998-2006 August 2007 Udgivet af: Færdselsstyrelsen Adelgade 13 Postboks 9039 1304 København K Udgivet august 2007 ISBN nr.: 87-90661-45-1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kabelinterface anvendes til hovedenheder med "mini jack" kabelforbindelse bagpå. Altenativ reference. Nødvendig VOL+ VOL- PRE+ PRE- BAND MUTE SOURCE

Kabelinterface anvendes til hovedenheder med mini jack kabelforbindelse bagpå. Altenativ reference. Nødvendig VOL+ VOL- PRE+ PRE- BAND MUTE SOURCE Til nogle skal der også anvendes CCE-xxx. (KUN HVIS ADAPTER ER NÆVNT)!! Alfa Romeo 147 99>09 RCE-103W / 688,- CCE-133 / 213,- CTSAR001 VOL+ VOL- PRE+ PRE- A Hovedenhed 156 99>07 RCE-103W / 688,- CCE-133

Læs mere

BLITZ - APRIL 2008. Faldende forventninger til nybilsalget. Ny metode giver større præcision. Fortsat fald i forbrugernes forventninger

BLITZ - APRIL 2008. Faldende forventninger til nybilsalget. Ny metode giver større præcision. Fortsat fald i forbrugernes forventninger April 2008 Indhold - Faldende forventninger til nybilsalget - Fortsat fald i forbrugernes forventninger - Er der et marked for privatleasing? - Københavnerne mest åbne over for privatleasing - 60 pct.

Læs mere

Hyundai Getz årgang 2002-2009 Alu-fælge (4x100 Et 37) monteret med 195/50R15 Kormoran helt NYE dæk. Kr. 2500.-

Hyundai Getz årgang 2002-2009 Alu-fælge (4x100 Et 37) monteret med 195/50R15 Kormoran helt NYE dæk. Kr. 2500.- Vi har over 100 sæt brugte hjul på lager til forskellige biler. Herunder er blot et lille udvalg. Audi 80/90 årg. 90-00 - 4 brugte sommerhjul Alufælge (4x108 Et 35) monteret med 205/50R15 Budget sommerdæk

Læs mere

Ratbetjeningsinterfaces for Parrot Mki serie

Ratbetjeningsinterfaces for Parrot Mki serie Ratbetjeningsinterfaces for Parrot Mærke/Model Alfa Romeo 146 2004> Ikke forstærkede systemer 147 2004> 156 2004> 15CTUNIPAR06 GT 2004> 15CTUNIAR01 159 2005> Brera 2005> 15CTUNIPAR05 Mito 2008> Audi A3

Læs mere

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier Center for Grøn Transport Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier Den 25. august 2009 blev der indført energi- og miljøkrav til taxier jf. bekendtgørelse

Læs mere

Bilbestanden i København 1998

Bilbestanden i København 1998 Nr. 22. 23. september 1998 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: 33 66 28 39 Bilbestanden i 1998... 1 Peter Krygell... 33 66 28 17 Bilbestanden i 1998 Pr. 1.1. 1998 var der i indregistreret i alt næsten

Læs mere

MÅNEDSSTATISTIK MARTS 2016. Personbiler - Varebiler - Lastbiler - Busser - Nye - Brugte - Bestand

MÅNEDSSTATISTIK MARTS 2016. Personbiler - Varebiler - Lastbiler - Busser - Nye - Brugte - Bestand MÅNEDSSTATISTIK MARTS 2016 Personbiler - Varebiler - Lastbiler - Busser - Nye - Brugte - Bestand Forord DBI IT s månedsstatistik udarbejdes på grundlag af vores egne tekniske data samt registreringsdata

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 7. februar /John Fuhrmann

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 7. februar /John Fuhrmann Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 193 Offentligt J.nr. 2006-518-0170 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 193-196 af 7. februar 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Ankerplader. november 2014. www.klokkerholm.com

Ankerplader. november 2014. www.klokkerholm.com Ankerplader november 2014 www.klokkerholm.com ALFA ROMEO 155 (167) 199201 199712 2022377 0000060815366 Stænkskærm, bremseskive, venstre foraksel, Diameter 1/Diameter 2 [mm]: 247/95 0000b 0009378 n/a Stænkskærm,

Læs mere

MÅNEDS- STATISTIK. Juni 2014. Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER

MÅNEDS- STATISTIK. Juni 2014. Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER MÅNEDS- STATISTIK Juni 2014 Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER Forord De Danske Bilimportørers månedlige statistik udarbejdes på grundlag af oplysninger som

Læs mere

MÅNEDS- STATISTIK. November 2013. Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER

MÅNEDS- STATISTIK. November 2013. Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER MÅNEDS- STATISTIK November 2013 Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER Forord De Danske Bilimportørers månedlige statistik udarbejdes på grundlag af oplysninger

Læs mere

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Lyngbyvej 24 DK2100 København Ø

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Lyngbyvej 24 DK2100 København Ø DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN - i tal og tekst 2001 DE DANSKE BILIMPORTØRER Lyngbyvej 24 DK2100 København Ø Telefon +45 3916 2323 Telefax +45 3916 2424 E-mail: dbi@bilimp.dk Hjemmeside: www.bilimp.dk

Læs mere

MÅNEDS- STATISTIK. November Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER

MÅNEDS- STATISTIK. November Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER MÅNEDS- STATISTIK November 2014 Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER Forord De Danske Bilimportørers månedlige statistik udarbejdes på grundlag af oplysninger

Læs mere

MÅNEDS- STATISTIK. August Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER

MÅNEDS- STATISTIK. August Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER MÅNEDS- STATISTIK August 2014 Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER Forord De Danske Bilimportørers månedlige statistik udarbejdes på grundlag af oplysninger

Læs mere

Skatteudvalget L 205 - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget L 205 - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget L 205 - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt J.nr. 2009-511-0035 Dato: 12. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 205 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug

Læs mere

MÅNEDS- STATISTIK. August 2013. Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER

MÅNEDS- STATISTIK. August 2013. Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER MÅNEDS- STATISTIK August 2013 Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER Forord De Danske Bilimportørers månedlige statistik udarbejdes på grundlag af oplysninger

Læs mere

1. Gældende krav. Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier

1. Gældende krav. Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Direkte 4189 1877 Fax 3338 1439 pjl@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler REGISTRERINGSAFGIFT: Registreringsafgiften vil falde, i takt med at brændstoføkonomien bliver bedre. Det er konklusionen på en analyse af

Læs mere

Danskerne i Skåne kører i tyske biler

Danskerne i Skåne kører i tyske biler Ø-analyse N R. 3 M A J 2 0 0 7 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Danskerne i Skåne kører i tyske biler Tyske biler fylder godt op i garagerne hos de danskere, der er flyttet

Læs mere

Interface løsning til flere mærker. (kræver adapterkabel). Se på de sidste sider.

Interface løsning til flere mærker. (kræver adapterkabel). Se på de sidste sider. Interface løsning til flere mærker. (kræver adapterkabel). Se på de sidste sider. Alternativ løsning Mærke MODEL Årgang Varenummer Telefonknap support * CAN BUS Original radio / info Alternativ Nødvendig

Læs mere

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN - i tal og tekst 2004 DE DANSKE BILIMPORTØRER Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V Telefon +45 3916 2323 Telefax +45 3916 2424 E-mail:

Læs mere

23"%)'%3")4+53(,-$%).(/)&+,6778)% 9'('"&'"&:+,6)'63!"#$%&'()*%)+"+,-$%).(/)+0111 ;3<+0=<++>=<+(848&'+0111

23%)'%3)4+53(,-$%).(/)&+,6778)% 9'('&'&:+,6)'63!#$%&'()*%)++,-$%).(/)+0111 ;3<+0=<++>=<+(848&'+0111 23"%)'%3")4+53(,-$%).(/)&+,6778)% 9'('"&'"&:+,6)'63!"#$%&'()*%)+"+,-$%).(/)+0111 ;3

Læs mere

Kabelinterface anvendes til hovedenheder med "mini jack" kabelforbindelse bagpå. Clarion ref / Pris IR interface. PLACERING I BIL MAKE MODEL Årgang

Kabelinterface anvendes til hovedenheder med mini jack kabelforbindelse bagpå. Clarion ref / Pris IR interface. PLACERING I BIL MAKE MODEL Årgang Clarion ratbetjeningsinterfaces (ej til HDD navigation med CAN BUS)!! Alle priser er vejl. incl. moms per 15. juni 2008 Kabelinterface anvendes til hovedenheder med "mini jack" kabelforbindelse bagpå.

Læs mere

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN - i tal og tekst 2005 DE DANSKE BILIMPORTØRER Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V Telefon +45 3916 2323 Telefax +45 3916 2424 E-mail:

Læs mere

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN - i tal og tekst 2002 DE DANSKE BILIMPORTØRER Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V Telefon +45 3916 2323 Telefax +45 3916 2424 E-mail:

Læs mere

Søren Cajus. DI Bilbranchen

Søren Cajus. DI Bilbranchen Elbiler og det danske Søren Cajus Chefkonsulent DI Bilbranchen www.bil.di.dk dk Personlig profil Karriere - DI Bilbranchen siden 2005 - DI siden 2000 - Danmarks Statistik 1998-2000 - Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN - i tal og tekst 2003 DE DANSKE BILIMPORTØRER Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V Telefon +45 3916 2323 Telefax +45 3916 2424 E-mail:

Læs mere

De bedste bilkøb. guide MPV SMÅ BILER STATIONCAR MELLEMKLASSE. Se listerne: 202 modeller. sider. Flere guider på bt.dk/plus FÆRREST FEJL

De bedste bilkøb. guide MPV SMÅ BILER STATIONCAR MELLEMKLASSE. Se listerne: 202 modeller. sider. Flere guider på bt.dk/plus FÆRREST FEJL FEBRUAR 2012 guide 16 Flere guider på bt.dk/plus sider FÆRREST FEJL De bedste bilkøb MPV SMÅ BILER STATIONCAR MELLEMKLASSE BEDSTE GARANTI BEDSTE TOTALØKONOMI Se listerne: 202 modeller Vælg bil med tegnebogen

Læs mere

Transport. Transport. 1. Vejtransport. Statistisk Årbog 2004 Transport 351

Transport. Transport. 1. Vejtransport. Statistisk Årbog 2004 Transport 351 Transport Transport 1. Vejtransport Figur 1 Vejnettet Der var 71.951 km offentlig vej i Danmark pr. 1. januar 2003, hvoraf 84 pct. var kommuneveje. Længden af det offentlige vejnet er steget med næsten

Læs mere

BAGAGERUM BEDSTE. xxx. Se her de. sider. MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

BAGAGERUM BEDSTE. xxx. Se her de. sider. MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus xxx MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus BEDSTE Se her de BAGAGERUM Stor oversigt og 5 anmeldser Så meget er der plads til 8 sider De bedste bagagerum INDHOLD I DETTE HÆFTE: Plads i

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Bilbestanden i København 1999

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Bilbestanden i København 1999 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Bilbestanden i København 1999 Nr. 31. 20. december 1999 Bilbestanden i København 1999 Lotte Buchbjerg Petersen Tlf.: 33 66 28 23 1. Indledning Statistisk

Læs mere

Miljøbevidst projektering EFFEKTIVISERING AF VOGNPARK?

Miljøbevidst projektering EFFEKTIVISERING AF VOGNPARK? Miljøbevidst projektering EFFEKTIVISERING AF VOGNPARK? Indhold Prolog...4 Indledning...6 Effektivisering af vognparken?...8 Konklusion...12 Disclaimer Som en del af Energihjulsordningen har e optimo udarbejdet

Læs mere

SAMSØ FOSSILFRI Ø GAS TIL FÆRGE OG VEJTRANSPORT. Bilag

SAMSØ FOSSILFRI Ø GAS TIL FÆRGE OG VEJTRANSPORT. Bilag SAMSØ FOSSILFRI Ø GAS TIL FÆRGE OG VEJTRANSPORT Bilag September 2015 Indholdsfortegnelse 1 Bilag A katalog gaskøretøjer... 2 2 Bilag B katalog el køretøjer... 39 Side 1 af 61 1 Bilag A katalog gaskøretøjer

Læs mere

NanoDiag LILLE MEN KRAFTFULD! TOTAL DIAGNOSE HURTIG OG ENKEL PROFESSIONEL REDUCERET STØRELSE OMSKOSTNINGSEFFEKTIV

NanoDiag LILLE MEN KRAFTFULD! TOTAL DIAGNOSE HURTIG OG ENKEL PROFESSIONEL REDUCERET STØRELSE OMSKOSTNINGSEFFEKTIV NanoDiag NanoDiag LILLE MEN KRAFTFULD! TOTAL DIAGNOSE HURTIG OG ENKEL PROFESSIONEL Hver dag konfronteres bilværksteder med flere og flere køretøjer med avanceret elektronisk teknologi, som producenterne

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 93 Offentligt J.nr. 2006-518-0200 Dato: 19. December 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. (Alm.

Læs mere

Thule Professional Købsguide Heavy Duty lastholdersæt 2009

Thule Professional Købsguide Heavy Duty lastholdersæt 2009 Thule Professional Købsguide Heavy Duty lastholdersæt 2009 Den dynamiske platform til professionel anvendelse Thule Professional er et fuldt integreret system, der nemt kan skræddersyes til lige netop

Læs mere

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V

DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN. - i tal og tekst DE DANSKE BILIMPORTØRER. Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V DE DANSKE BILIMPORTØRER VEJTRANSPORTEN - i tal og tekst 2006 DE DANSKE BILIMPORTØRER Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 DK-1787 København V Telefon +45 3916 2323 Telefax +45 3916 2424 E-mail:

Læs mere

Håndbremse* Bremse* Kobling* Info om montering af CAN-bus. 0 Bruges ikke 1.00

Håndbremse* Bremse* Kobling* Info om montering af CAN-bus. 0 Bruges ikke 1.00 Alle uden CAN-bus 0 Bruges ikke 1.00 Audi A1 ( TDI 2011/12) 4 X X X X X X X Der bruges 100 kbit/s komfort CAN-bus 1.02 bag på radioen. OR/SO- CAN_L OR//LI-CAN_H Audi A3 Limosine A3 46 X X X X X X Radio

Læs mere

Løbskalender: xx/xx 201x Baner og løbsdatoer følger Stephans 1:32 Classic-serie.

Løbskalender: xx/xx 201x Baner og løbsdatoer følger Stephans 1:32 Classic-serie. Regler 1:32 Special Saloon Sjælland Løbskalender: xx/xx 201x Baner og løbsdatoer følger Stephans 1:32 Classic-serie. 6 runder årligt, 3 i foråret (marts-maj) og 3 i efteråret (september-november). Serien

Læs mere

NanoDiag LILLE MEN KRAFTFULD! TOTAL DIAGNOSE HURTIG OG ENKEL PROFESSIONEL REDUCERET STØRELSE KOMPLET OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV DIAGNOSE

NanoDiag LILLE MEN KRAFTFULD! TOTAL DIAGNOSE HURTIG OG ENKEL PROFESSIONEL REDUCERET STØRELSE KOMPLET OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV DIAGNOSE NanoDiag NanoDiag LILLE MEN KRAFTFULD! IDC4 softwaren er specialdesignet til CAR brugermiljøet og giver adgang til et komplet udvalg af diagnose funktioner via NanoDiag. SERVICE OG SySTEM NULSTILLING UDLæS

Læs mere

Bilindustrien og bilforhandlernes syn på elbiler og fremtidens transport

Bilindustrien og bilforhandlernes syn på elbiler og fremtidens transport René Tønder Nielsen Bilindustrien og bilforhandlernes syn på Branchedirektør René Tønder Nielsen Indhold DI Bilindustrien; hvor er vi så nu? Bilmarkedet Kunderne Fremtiden? (også gerne undervejs) 2 DI

Læs mere

Priser fra kr ,- til maks. kr ,- (priser inkl. moms)

Priser fra kr ,- til maks. kr ,- (priser inkl. moms) Vi har på denne modelliste undladt at påføre priser, da der løbende sker ændringer på bilernes motorstyringer. Det medfører, at der på nogen bilmodeller skal bruges forskellige typer af chiptuningsudstyr.

Læs mere

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Jørgen Jordal-Jørgensen, Cowi A/S Miljøprojekt Nr. 1156 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. UDKAST Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 www.trafikstyrelsen.dk Sagsnummer:TS20703-00028 Sagsbehandler: PJL Dato 30.04.2013 Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse

Læs mere

Håndbremse* Version nr: Biltype Model Protocol. Info om montering af CAN-bus. Bremse* Kobling* 0 Bruges ikke 1.00

Håndbremse* Version nr: Biltype Model Protocol. Info om montering af CAN-bus. Bremse* Kobling* 0 Bruges ikke 1.00 Alle uden CAN-bus 0 Bruges ikke 1.00 Audi A1 ( TDI 2011/12) 4 X X X X X X X Der bruges 100 kbit/s komfort CAN-bus 1.02 bag på radioen. OR/SO- Audi A3 Limosine A3 46 X X X X X X CAN_L OR//LI-CAN_H Radio

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Guide: Her er Danmarks billigste biler

Guide: Her er Danmarks billigste biler Guide: Her er Danmarks billigste biler Klassekamp i mikro og mini med tre og fem døre. Konkurrencen på det danske bilmarked er benhård, og nærmest diamanthård blandt de små biler. Af Hans Uffe Christensen,

Læs mere

SJÆLLAND+ LOLLAND & FALSTER Serviceværksted Adresse Post nr. By Tlf. nr. Bilmærke

SJÆLLAND+ LOLLAND & FALSTER Serviceværksted Adresse Post nr. By Tlf. nr. Bilmærke SJÆLLAND+ LOLLAND & FALSTER Serviceværksted Adresse Post nr. By Tlf. nr. Bilmærke Bilhuset Birkerød Kongevejen 86 3460 Birkerød 45 81 13 43 Alfa-Romeo Nellemann Roskilde Betonvej 1 4000 Roskilde 46 75

Læs mere

Der bruges 100 kbit/s CAN-bus CAN_H (Orange ledning) Der bruges 50 kbit/s CAN-bus. CAN_H monteres på CAN_B

Der bruges 100 kbit/s CAN-bus CAN_H (Orange ledning) Der bruges 50 kbit/s CAN-bus. CAN_H monteres på CAN_B Alle uden CAN-bus 0 Bruges ikke 1.00 A1 ( TDI 2011/12) 4 X X X X X X X Der bruges 100 kbit/s komfort CAN-bus A3 4 X X X X X X X Der bruges 100 kbit/s komfort CAN-bus A4 2004 18 X X X X X X Der bruges 100

Læs mere

KØBSGUIDE personbiler

KØBSGUIDE personbiler Alfa Romeo 156 SW 5 2000 042 210 048 210 042 110 620 520 600 159 5 2005 Normal 607 507 500 238 159 SW 5 2005 042 210 048 210 042 110 620 520 600 159 SW 5 2006 Normal 607 507 500 238 Giulietta 5 2010 Normal

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Kampagneavis. Sortimo Car-Safety. Sortimo bilindretning den perfekte løsning til alle brancher. www.sortimo.dk. Kr. 7.995, Kr. 139, Kr.

Kampagneavis. Sortimo Car-Safety. Sortimo bilindretning den perfekte løsning til alle brancher. www.sortimo.dk. Kr. 7.995, Kr. 139, Kr. Kampagneavis Sortimo bilindretning den perfekte løsning til alle brancher Komplet indretningsforslag fra Kr. 7.995, Ekskl. moms, fragt og montage Sortimo Car-Safety i-boxx 72 Car-Safety I-72 CS Art.-Nr.

Læs mere

Universalprodukter. Pladeclips. Varenr. Form Skruestr. Pladetykkelse L X B BC 2145-25 BC 2057-25 BC 2146-25 BC 2053-25 BC 3016-25

Universalprodukter. Pladeclips. Varenr. Form Skruestr. Pladetykkelse L X B BC 2145-25 BC 2057-25 BC 2146-25 BC 2053-25 BC 3016-25 Universalprodukter Pladeclips Varenr. Form Skruestr. Pladetykkelse L X B BC 2050-25 U 2,9 0,7-1,2 11 X 8 BC 2145-25 U 2,9 0,5-1,7 13 X 11 BC 2057-25 U 3,5 0,7-1,5 10 X 8 BC 2050-25 BC 2145-25 BC 2057-25

Læs mere

Nupris. Ford. Nupris. Priser incl. moms og montering. Vandpumper drevet af tandremmen, skiftes også.

Nupris. Ford. Nupris. Priser incl. moms og montering. Vandpumper drevet af tandremmen, skiftes også. Audi Audi A3 1,6 årgang 05-2003> HK102 3280,00 Audi A3 1,6 årgang 09-1996/08-2000 HK101 3280,00 Audi A3 1,8 årgang 09-1996> HK125 4191,00 Audi A3 1,8T årgang 12-1996> HK150 4191,00 Audi A3 2,0 TDI 16v

Læs mere

Nybilsalg: Yderligere fald i vente

Nybilsalg: Yderligere fald i vente Nybilsalg: Yderligere fald i vente Priserne stagnerer på eftermarkedet Bilforhandlernes omsætning styrtdykker Finanskrisen rammer populære mærker hårdest Det europæiske bilmarked i bakgear Forbrugerne

Læs mere

TERMO- KONTROL Produktnyheder Første kvartal 2015

TERMO- KONTROL Produktnyheder Første kvartal 2015 TERMO- KONTROL Produktnyheder Første kvartal 2015 BEHR HELLA SERVICE TERMOKONTROLEKSPERTEN FOR PERSON- OG ERHVERVSKØRETØJER Med mere end 6.500 kvalitetsartikler fordelt på over 20 produktgrupper tilbyder

Læs mere

ALFA BMW CASE/IH CITROËN FIAT FORD HYUNDAI ISUZU-BEDFORD IVECO JOHN DEERE KIA

ALFA BMW CASE/IH CITROËN FIAT FORD HYUNDAI ISUZU-BEDFORD IVECO JOHN DEERE KIA ALFA BMW CASE/IH CITROËN FIAT FORD Aktieselskabet BG Service Center Grenåvej 148 8240 Risskov Tlf. +45 8741 8010 Fax. +45 8741 8019 Mail. diesel@bgdk.com Web. www.bgdk.com HYUNDAI ISUZU-BEDFORD IVECO JOHN

Læs mere

Rally Centeret lagersalg 2008 bestilling skal ske skriftligt til jens@rallycenteret.dk tilbud er gældende så længe lager haves

Rally Centeret lagersalg 2008 bestilling skal ske skriftligt til jens@rallycenteret.dk tilbud er gældende så længe lager haves VareNr Tekst Tekst2 Tekst3 Vejl udsalg PåLager Tilbud inkl. Moms 42587,0504 REMUS, Audi 80 type 89 Bagpotte 2 Rør Ø 76 mm 2.792,50 1 1498 46003,0566 REMUS, Audi A3 fra 03- Bagpotte 2 Rør Ø 76 mm RD **TILBUD**

Læs mere

Hvor langt på literen?

Hvor langt på literen? Hvor langt på literen? Nye personbilers energiklasse 2009 Findes på www.bilviden.dk 2009 HLPL 01_06_48.indd 1 14/03/09 10:42:27 Indhold Vælg en energieffektiv bil og spar penge Side 3 Miljø og biler Side

Læs mere

Andersen & Martini Husmandsvej 3 2630 Taastrup 36 93 15 39 Fra 80,00 -> Jan Würtz jw@a-m.dk Chevrolet US

Andersen & Martini Husmandsvej 3 2630 Taastrup 36 93 15 39 Fra 80,00 -> Jan Würtz jw@a-m.dk Chevrolet US SJÆLLAND Skadesværksted Adresse Post nr. By Tlf. nr. Vilkår Kontaktperson Mail adresse Bilmærke Incl. 50 km.pr.dag Bo Kjeldsmark Islevdalsvej 2610 Rødovre 44 91 04 00 u/b Andy Baüerlein ab@rodovre.peugeot.dk

Læs mere

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler.

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Abstract: I dette projekt har vi undersøgt effekten af to forskellige former for lempelser i registreringsafgiften for personbiler: a)

Læs mere

Husstande og familier. Households and families

Husstande og familier. Households and families Husstande og familier Households and families 172 - Husstande og familier Tabel 87. Husstande 1. januar 1980-2000 Households 1 January 1980-2000 En enlig mand med/uden En enlig kvinde med/uden Husstande

Læs mere

Husstande og familier

Husstande og familier Husstande og familier Households and families ((Side 169)) 170 - Husstande og familier Tabel 89. Husstande 1. januar 1980-1998 Households 1 January 1980-1998 En enlig mand En enlig kvinde Husstande med

Læs mere

Bilindretning med fuld musik

Bilindretning med fuld musik Vinterkampagne 2016/17 (gældende til 31.3.2017) Bilindretning med fuld musik Her er 4 gode forslag på indretning til din nye varebil, fra én af Europas ældste producenter af bilindretning til professionelle

Læs mere

Europcar Leasing. Flådeliste, vejl.

Europcar Leasing. Flådeliste, vejl. Europcar Leasing Skattegrundlag: 160.000-200.000 2015 2015 Renault Clio IV TCe 90 Expression 5gear 5-dørs, benzin Metal+AC+radio/BT/usb/aux/autoStreaming+ESP5*+4ab+2-elRuder/el-spejle(v)+Medianav 7 navi(norden)+

Læs mere

Værksteder der tilbyder lånebil i forbindelse med skader

Værksteder der tilbyder lånebil i forbindelse med skader Værksteder der tilbyder lånebil i forbindelse med skader MÆRKE POSTNR. BY ADRESSE VÆRKSTED TELEFONNUMMER Alfa Romeo 5260 Odense S Svendborgvej 90 Autohuset Vestergaard A/S 66141414 Alfa Romeo 6800 Varde

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

54 - Fødsler. Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996. Fødte 1996 fordelt efter fødselsmåned Births 1996, by month

54 - Fødsler. Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996. Fødte 1996 fordelt efter fødselsmåned Births 1996, by month Fødsler Births 54 - Fødsler Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996 Samtlige fødte børn Heraf født uden for ægteskab Levendefødte uden for Levendefødte Dødfødte I alt Levendefødte Dødfødte I alt ægteskab

Læs mere

Ved køb af KAMPAGNE 1-6 får du 1 stk. ProSafe surringsstrop med gratis AUTOKONTOR

Ved køb af KAMPAGNE 1-6 får du 1 stk. ProSafe surringsstrop med gratis AUTOKONTOR Kampagneavis SORTIMO BILINDRETNING nu med ProSafe lastsikring som standard INTEGRERET FASTSURRING Det nye ProSafe fastsurringssystem er integreret i stolperne på indretningen som standard. ProSafe systemet

Læs mere

Regeringen har oprettet en pulje på 40 mio kr., der skal sikre opbygningen af en større elbils volumen i Danmark.

Regeringen har oprettet en pulje på 40 mio kr., der skal sikre opbygningen af en større elbils volumen i Danmark. HAR I OVERVEJET ELBILER? Regeringen har oprettet en pulje på 40 mio kr., der skal sikre opbygningen af en større elbils volumen i Danmark. Midler fra denne pulje gør det muligt for kommuner og virksomheder

Læs mere

Test: Biler der kører længst på literen

Test: Biler der kører længst på literen Test: Biler der kører længst på literen De nye regler om energimærkning har gjort det lettere for normalforbrugeren at se, hvilke biler, der tilbyder den bedste brændstoføkonomi. Af Hans Uffe Christensen,

Læs mere

Oversigt: Her er de sikreste biler

Oversigt: Her er de sikreste biler Oversigt: Her er de sikreste biler Euro NCAP har inden for det seneste år crashtestet 36 nye bilmodeller. Nu er de mest sikre i hver klasse udpeget. Se her, hvilke biler, der er de sikreste. Af Morten

Læs mere

Goedkeurnummer Klasse Opmerking Af-fabriek Onderbrekingen af fabriek Merk Type Merk Type

Goedkeurnummer Klasse Opmerking Af-fabriek Onderbrekingen af fabriek Merk Type Merk Type Versie 4-5-2010 AA-03 GOEDGEKEURDE SYSTEMEN 1/6 Systeem Voertuig Goedkeurnummer Klasse Opmerking Af-fabriek Onderbrekingen af fabriek Voertuig Merk Type Merk Type AA031003 Cobra 4405 2z, 3z 2 draad CAN

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

Forsøgsordning med elbiler 5. runde Analyse af potentialet for el-køretøjer i offentlige flåder

Forsøgsordning med elbiler 5. runde Analyse af potentialet for el-køretøjer i offentlige flåder Forsøgsordning med elbiler 5. runde Analyse af potentialet for el-køretøjer i offentlige flåder Energistyrelsen Marts 2014 v.2 Catalyst Strategy Consulting Nordre Fasanvej 113, 2. 2000 Frederiksberg Denmark

Læs mere

Hulrumsbehandling. Pris Gruppe. Komplet 2-lags behandling.

Hulrumsbehandling. Pris Gruppe. Komplet 2-lags behandling. er pr. 08.09.2008 Hulrums ALFA ROMEO 33,145, 147 Grp.4 kr. 3.225,00 kr. 1.720,00 146, 155, 156, Spider Grp.5 kr. 3.450,00 kr. 1.880,00 75, 90, GTV Grp.5 kr. 3.450,00 kr. 1.880,00 164, 166, 159 Grp.6 kr.

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Nr. 1.05 April 1997 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Folketallet i Århus Kommune steg fra 1. januar 1996 til 31. december 1996 med 1.637 personer. Dette er en fremgang på 0,6 %. Tilvæksten i Århus har

Læs mere

PRISLISTE TRANSPORT 3.0

PRISLISTE TRANSPORT 3.0 Citroen Berlingo Skap 03-08 Normal høyrerygg 134018 1 498 kr Citroen Berlingo Skap 08-134534 1 498 kr Citroen Berlingo Skap 08-134531 2 247 kr Citroen Jumper 02-06 Utfellbart bord på 2-seteren 134017 1

Læs mere

Værkstederne får mindre, mens forsikringsselskaberne bliver rige. kr. ekskl. moms

Værkstederne får mindre, mens forsikringsselskaberne bliver rige. kr. ekskl. moms Nr. 1 16. marts 2015 Analyse fra AutoBranchen Danmark Værkstederne får mindre, mens forsikringsselskaberne bliver rige Den midlertidige forhøjelse af reparationsgrænsen har medvirket til, at antallet af

Læs mere

Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Figur trafik 2.

Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Figur trafik 2. 72 Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Odense Universitetshospital efter færdselsulykke i perioden 1978 til 23. 4 23 35 3 25 2 22 21 2 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991

Læs mere

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. Energikrav [km/l] Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780268 Fax 7262 6790 pda@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om

Læs mere

Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 Guide: sider Næsten samme bil - bare billigere Hvorfor betale 130.000 kr. for en Fiat 500, når du kan få en Ford Ka til 70.000 kr.?»fordi

Læs mere

Tilfredshed: 800 point

Tilfredshed: 800 point Tilfredshed: 817 point Tilfredshed: 800 point Tilfredshed: 785 point HVAD ER AUTOINDEX? AutoIndex 2012 er gennemført i perioden januar-marts, og mere end 27.000 danske privatbilejere har svaret på 120

Læs mere

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital 48 Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital Der blev i 24 behandlet et lidt større antal tilskadekomne trafikanter end i 23. Antallet af tilskadekomne steg

Læs mere

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780416 Fax 7262 6790 stpm@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Årli vurderin i forbindelse med reulerin af bekendtørelse om eneri- o miljøkrav til

Læs mere

Nyhedsbrev. Nu er vi gået ind i efteråret 2013 og mange er ved at bestille biler for resten af året og til levering i begyndelsen af det nye år.

Nyhedsbrev. Nu er vi gået ind i efteråret 2013 og mange er ved at bestille biler for resten af året og til levering i begyndelsen af det nye år. ALM. BRAND Leasing Alm. Brand Leasing A/S Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 70 03 Telefax 35 47 70 04 www.almbrandleasing.dk Oktober 2013 Nyhedsbrev Kære kunde Nu er vi gået ind i efteråret

Læs mere

SanCo Chiptuning. Nm m/chip Abarth Punto 1.4 16V MultiAir 120 kw 163 PS 163 196 250 300. Bilmærke. Alfa 156 1.9 JTD 85 kw 116 PS 116 139 275 330

SanCo Chiptuning. Nm m/chip Abarth Punto 1.4 16V MultiAir 120 kw 163 PS 163 196 250 300. Bilmærke. Alfa 156 1.9 JTD 85 kw 116 PS 116 139 275 330 Side 1 af 40 Vi har på denne modelliste undladt at påføre priser, da der løbende sker ændringer på bilernes motorstyringer. Det medfører, at der på nogen bilmodeller skal bruges forskellige typer af chiptuningsudstyr.

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.05 Marts 2002 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1992-2002 x Pr. 1. januar 2002 er indbyggertallet i Århus Kommune på 288.837. På 10 år er kommunens befolkning

Læs mere

Karrossericlips - Audi / VW / Seat / Skoda. Karrossericlips - Audi / VW / Seat / Skoda BC 1065-25 BC 1093-25 BC 1051-25 BC 1049-25 BC 2010-25

Karrossericlips - Audi / VW / Seat / Skoda. Karrossericlips - Audi / VW / Seat / Skoda BC 1065-25 BC 1093-25 BC 1051-25 BC 1049-25 BC 2010-25 Karrossericlips - Audi / VW / Seat / Skoda Karrossericlips - Audi / VW / Seat / Skoda BC 1015-25 BC 1029-25 BC 1031-25 BC 1048-25 BC 1049-25 BC 1051-25 BC 1058-25 BC 1059-25 BC 1065-25 BC 1093-25 BC 1094-25

Læs mere