Bankdag 2013 Comwell, Middelfart Funding, likviditet og erhvervsobligationer Indlæg af Søren Kviesgaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.pwc.dk Bankdag 2013 Comwell, Middelfart Funding, likviditet og erhvervsobligationer Indlæg af Søren Kviesgaard"

Transkript

1 Bankdag 2013 Comwell, Middelfart Funding, likviditet og erhvervsobligationer Indlæg af Søren Kviesgaard

2 Indholdsfortegnelse Baggrund Sekuritisering Erhvervsobligationer Salg af aktiver Side 3 Side 6 Side 15 Side 21 Page 11 Page 17

3 Baggrund 1

4 Funding, likviditet og erhvervsobligationer Nyeste tiltag i Danmark - Lovforslag L46 fremsat 31. oktober 2013 Sekuritisation hvad betyder det? Secured lending/funding Anvendt mange år i andre lande Kendes ifm. SDO udstedelser Erhvervsobligationer har det relevans for jeres kunder? Kannibaliseres udlån eller suppleres kerneforretningen? Frasalg af lån eller realisering af sikkerheder = reduktion af RWA Forøgelse af solvens (forhåbentlig) Slide 4

5 Forbedrede finansieringsmuligheder for SMV Lovforslag L46 fremsat 31. oktober 2013 December 2011 nedsættes udvalg om erhvervsobligationer som finansieringskilde for små og mellemstore virksomheder. Deres anbefalinger, er nu blevet til et lovforslag. Lovforslaget ændre retstilstanden på to centrale områder: Mulighed for refinansieringsregistre og formålsbestemte selskaber (sekuritisering) Pengeinstitutter kan overdrage til eje (på engelsk: True Sale) lån og kreditter ydet til erhvervsvirksomheder eller erhvervsmæssig virksomhed til en berettiget enhed. Erhvervsobligationer (begrebet "repræsentanter") Nyt begreb introduceres: "repræsentanter" (på engelsk: "trustees"), der bl.a. kan holde pant på vegne af obligationsejere, føre sag for obligationsejerne og repræsentere dem i forbindelse med konkurs eller rekonstruktion. Der vil ikke - som i dag - være krav om fuldmagt fra ejerkredsen. Effektiv behandlingstid - 7 dage i Finanstilsynet Slide 5

6 Sekuritisering en mulighed for jer? 2

7 Sekuritisering Hvad er det? 1. En fundingmodel = adgang til likviditet 2. Kapitalaflastning = solvens lettelse ved overdragelse af risiko Investorenes sikkerhedsposition ved instituttets konkurs (secured funding) Modellen giver mulighed for at løfte lån af balancen (RWA ned) samt likviditet Minder om model for SDO-udstedelser Hvorfor relevant: adgangen til langsigtet funding er fortsat begrænset, og nogle institutter er enten likviditets eller kapitalbegrænsede. => begrænset udlånslyst Slide 7

8 Registerbaseret udstedelse Hvordan virker det? Pengeinstituttet sælger lån, kreditter eller leasingkontrakter, herunder fremtidige pengestrømme, til et formålsbestemt selskab, der herefter udsteder værdipapirer med sikkerhed i de solgte lån. Stykstørrelse på min. EUR til investorer. Formålet med denne konstruktion er at sikre, at investorerne alene bærer kreditrisikoen på de konkrete aktiver solgt til det formålsbestemte selskab Slide 8

9 Refinansieringsregister Hvad kræves og hvad skal det indeholde? Oprettelse af refinansieringsregister kræver tilladelse fra Finanstilsynet, der kræver: Bestyrelsesinstruks til direktionen om opgaver og ansvarsfordeling for refinansieringsregisteret. Direktionsgodkendt forretningsgang og driftsplan for refinansieringsregisteret, herunder forretningsgang for it-, sikkerheds- og kontrolfunktioner. Erklæring fra pengeinstituttets uafhængige revisor om, at pengeinstituttets organisation, personale- og it-mæssige ressourcer er tilstrækkelige til at føre og opretholde refinansieringsregisteret = DET KRÆVER RESSOURCER (men kan outsources) Man registrerer aktiver, således de registrerede aktiver, herunder prioritetsstilling på tilhørende sikkerheder, klart og entydigt kan identificere. Slide 9

10 Hvilke aktiver kan anvendes? Pengeinstituttet kan sælge følgende aktiver til en berettiget enhed: Rettigheder i henhold til udlån og kreditter, herunder kassekreditter Rettigheder sikkerheder, støtteerklæringer, kautioner, etc. Leasingaftaler Tilknyttede derivater Ingen krav til bagvedliggende selskabsstruktur på låntager Dog krav om, at aktivet er erhvervsrelateret! Omfatter alle fremtidige pengestrømme på aktivet Pengeinstituttet fastholder kundekontakt og -håndtering Slide 10

11 Hvem må der sælges aktiver til? Pengeinstituttet kan alene sælge aktiver til en berettiget enhed, der er et: formålsbestemt selskab, et andet pengeinstitut, et fællesejet sektorselskab, et forsikringsselskab eller en firmapensionskasse. Pengeinstituttet varetager al kundekontakt fremadettet Den berettiget enhed udpeger en uafhængig tilsynsførende, der overvåger refinansieringsregisteret og enkelttransaktioner Slide 11

12 Investorer Hvad tillægger de betydning? Transparens er vigtig for investor, både i relation til pris/omkostninger, men i særdeleshed ift. kreditrisiko Der skal foretages en rating af porteføljen og/eller være gode og detaljerede data om de underliggende lån tilgængelige for investorerne Udstedelser skal op i en vis størrelse for at kunne retfærdiggøre omkostningerne for både udsteder og investor. Ofte i serier. Afkastet på den udstedte obligation skal stå mål med risikoen Når det gælder SMV-lån, har det fra investorside været fremført, at renten på mange eksisterende SMV-lån i danske pengeinstitutter vurderes at være for lav i forhold til risikoen. Hvordan skal de udstedte papirer kapitalvægtes? Slide 12

13 Flere pengeinstitutter udsteder sammen Kan være attraktivt ift. mindre institutter Modellen er lavet således forskellige institutter kan sælge aktiver til den samme kapitalenhed, der herefter udsteder på flere institutters vegne. Totalkredit bygger på en lignende model, hvor mange større og mindre lokale pengeinstitutter tilbyder et realkreditprodukt, men fastholder kundeforholdet, mens andre sikre obligationsudstedelsen og investorinteressen. Slide 13

14 Fordele og ulemper ved modellen Kommer dette til at virke? Fordele: Man fastholder kundekontakten - mulighed for øget udlån! Man har løst udfordringen vedrørende kreditorskifte (og ingen underretning) RWA ned => solvens op Man får funding/likviditet Ulemper: Værdiansættelse ved overdragelse af eksisterende lån Investors afkastkrav og der med prissætning Ekstra ressourcer = omkostning Mister (gode) udlån og fremadrettede pengestrømme Slide 14

15 Erhvervsobligationer 3

16 Erhvervsobligationer relevans? Hvorfor er erhvervsobligationer relevant som finansieringskilde? Pengeinstitutterne har siden krisen udvist faldende risikovillighed til lang finansiering Udlån reduceret med 30 pct. siden 2009 Mindre afhængighed af banker ved diversificeret fundingbase Øgede krav til lånebetingelserne (covenants) i bankerne Efterspørgsel på kredit (fra investorer). Hvordan finansierer man virksomheder i f.eks. USA? Slide 16

17 Hvad er det nye? Anvendelse af repræsentanter 1. Der er indhentet inspiration fra det norske obligationsmarked og det norske tillidsmandssystem, der er etableret i 1993 En repræsentant kan på vegne af investorer kan følge op på og overvåge låntagernes forpligtelser i obligationslån kan repræsentere samtlige obligationsejere, uden at der foreligger fuldmagt kan holde sikkerheder på vegne af obligationsejerne Repræsenterer alle kreditorer i forbindelse med konkurs eller rekonstruktion Investorer afskriver sig muligheden for at modsætte sig en sådan repræsentation ved køb af obligationen 2. First North Bond Market Slide 17

18 Banklån eller obligationsudstedelser? Kannibalisering af udlån? Driftskreditter Supplement i finansieringsstrukturen Kapitalbelastning i lange term-lån Krydssalg - simpelt swappes til anden ønsket struktur Slide 18

19 Hvad er mulighederne i Danmark og hvad kræves? Hvorfor handel på en markedsplads? Dette skyldes primært investeringsmandater og placeringsregler, mens likviditet og prissætning ikke har samme vægt som for aktier. Hvor? I Danmark er henholdsvis NASDAQ OMX Copenhagen A/S eller First North Bond Market mest anvendte. Proskektkrav? På NASDAQ OMX Copenhagen A/S skal at der udarbejdes et prospekt i henhold til Prospektbekendtgørelsen, og dette skal godkendes af Finanstilsynet. First North Bond Market = alternativ markedsplads. Udstederen kan nøjes med en virksomhedsbeskrivelse i stedet for et godkendt prospekt. Erklæringer? Der stilles for virksomhedsbeskrivelser ikke krav om erklæringer fra finansiel formidler/arrangører og revisor (dog Certified Adviser krav), mens det i henhold til NASDAQ OMX kræves, at prospekter for obligationer indeholder en erklæring fra en eventuel finansiel formidler/arrangør og i særlige tilfælde også fra revisor. IFRS-regnskaber? First North Bond Market kræver ikke IFRS regnskaber. Udstedere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S gør! Slide 19

20 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Spread (bps) Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Spread (bps) Størrelse, pris og løbetid Hvad er der udstedt det seneste år? European BB and B rated bonds vs itraxx Crossover Danish Crown DKK 750m, float 1,75 pct., 5Y AMBU - DKK 700 mio. kr. fast 3,35 pct., 5Y GlobalConnect - DKK 500m, fast 5,5 pct., 5Y Haldor Topsøe DKK 500 mio. kr., float 2,05 pct., 5Y Haldor Topsøe - DKK 500m, fast 3,625 pct., 7Y DLG - DKK 1.000m, float 4,25 pct., 5Y DSV - DKK 1.000m, fast 3,50 pct. 7Y itraxx Crossover B Rated BB Rated European corporate investment grade bond yields European BB - B non financial EMU Corporate BBB Rated EMU Corporate A Rated EMU Corporate AA Rated EMU Corporate AAA rated Slide 20

21 Salg af udlån (eller de bagvedliggende sikkerheder) 4

22 har stærke relationer til investorer i kredit markederne gælder både gode og mindre gode kreditter Dækker mere end 200 investorer på tværs af vores Debt Markets and Debt Brokerage businesses 52 banks Over 13 mia papirer til mere ned 140 investorer er solgt via vores Debt Brokerage business over de sidste 12 måneder har investorer I en række forskellige aktiv klsser Leveraged Finance 15 mezzanine funds Corporate 33 asset managers Private Placement 86 credit and hedge funds 13 private equity backed 22 mia papirer er solgt siden Lehman's collapse Real Estate High Yield 13 other funds Infrastructure Unik adgang til relevant investor base Slide 22

23 Real Estate, Advisory Transaction service i Danmark og resten af verden Tre fokusområder Real Estate repræsenterer Dedikerede medarbejdere med stærke ejendomskompetencer Mangeårig erfaring indenfor fast ejendom & den finansielle sektor M&A Real Estate Omfattende investornetværk lokalt & globalt Samlet rådgivning, herunder skat & selskabsforhold Real Estate sikrer kunden; en Best Pratice tilgang, med kundens ønsker & behov i centrum. står for grundighed og objektiv tilgang Rådgivning og strategisk analyse Finansiering, skat & Due Diligence stærke faglige profiler er tilknyttet hver sag. Det centrale team er inde over alle sager s øvrige ejendomskompetencer understøtter sagerne. Værdiskabende forhold afdækkes og drøftes Slide 23

24 Kontakt Søren Kviesgaard partner E: M: Ny fundingmodel hvad er effekten på jeres forretning 2. Erhvervsobligationer et supplement til jeres eksisterende produktudbud 3. Salg af udlån 4. Realisering af sikkerheder Slide 24

25 Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke ud for professionel rådgivning. Du bør ikke disponere på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i denne publikation, uden at indhente specifik professionel rådgivning. Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier (udtrykkeligt eller underforstået) hvad angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes i publikationen, og, i det omfang loven tillader, accepterer eller påtager PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, dets aktionærer, medarbejdere og repræsentanter sig ikke nogen forpligtelse, ansvar eller agtpågivenhedspligt for eventuelle konsekvenser, som følger af, at du eller andre handler eller undlader at handle i tillid til de oplysninger, der findes i publikationen, eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af publikationen PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed.

40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre

40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre 40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre Af Alexander Kielland og Morten

Læs mere

www.pwc.dk Velkommen til Board Forum Revision. Skat. Rådgivning.

www.pwc.dk Velkommen til Board Forum Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk Velkommen til Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Indlæg om adgang til kapital og finansiering v/ s eksperter Carsten Yde Hemme og Bent Jørgensen Indlæg om finansieringsmuligheder via de nye

Læs mere

(Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80)

(Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Basisprospekt af 13. maj 2015 Nykredit Realkredit A/S (Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier

RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier Hovedkonklusioner De sociale medier er en god forretning Hele 78 % af de adspurgte HR-chefer svarer, at de anvender de sociale medier i forretningsøjemed.

Læs mere

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier 13MAR201418031785 OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 34900167) Dette dokument ( Prospektet ) vedrører udbuddet af op til 19.267.751 stk. aktier à nominelt

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

I.R.E. German Property Holding B.V.

I.R.E. German Property Holding B.V. I.R.E. German Property Holding B.V. Prospekt dateret den 21. maj 2007 Pantsikrede obligationer 2015 Finansiel rådgiver Juridisk rådgiver Skatte- og revisionsmæssig rådgiver Obligationsbank Special Servicer

Læs mere

Seminar for den almene boligsektor Velkommen til PwC Boxen i Trekantsområdet

Seminar for den almene boligsektor Velkommen til PwC Boxen i Trekantsområdet www.pwc.dk Seminar for den almene boligsektor Velkommen til Boxen i Trekantsområdet Revision. Skat. Rådgivning. Dagens program Præsentation af og dagens program v/benny Lundgaard Tendenser inden for revision

Læs mere

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT 30-04 2014 14/01837 / KVE, CHM, TFL, JKM Punkt 3: Rådsmøde den 30. april 2014 JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

at udstedelsen af virksomhedsobligationer

at udstedelsen af virksomhedsobligationer Af Alexander Kielland og Peer Schaumburg-Müller Virksomhedsobligationer er i forbindelse med en virksomheds kapitalfremskaffelse et alternativ til udstedelse af aktier. Virksomhedsobligationer eller erhvervsobligationer,

Læs mere

Kom godt fra start med din virksomhed

Kom godt fra start med din virksomhed Kom godt fra start med din virksomhed 18. november 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Program 1. Velkomst 2. Forretningsplaner 3. Valg af virksomhedsform 4. Finansiering og investorstrategi 5. Skattemæssige

Læs mere

FINANSIERINGEN AF VÆKST I DANSKE VIRKSOMHEDER

FINANSIERINGEN AF VÆKST I DANSKE VIRKSOMHEDER Januar 2013 Rapport #02 FINANSIERINGEN AF VÆKST I DANSKE VIRKSOMHEDER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfatter: Helge Sigurd Næss-Schmidt Indholdsfortegnelse 1 Finansieringen

Læs mere

Nye skridt på det danske obligationsmarked

Nye skridt på det danske obligationsmarked Nye skridt på det danske obligationsmarked Børsmæglerforeningen INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 INDLEDNING OG KONKLUSIONER 1.1 Rapportens formål... 5 1.2 Erhvervsobligationer i euro-området... 5

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KIM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 6. december 2012 U-2-11 Nykredit Realkredit A/S (Advokat Jens Rostock-Jensen) (Advokat Morten Kofmann) mod Konkurrencerådet (Advokat Jacob Pinborg)

Læs mere

Ajour Finans. PwC Financial Services. Aktuelt nyt til danske pengeinstitutter. Maj 2008. Læs bl.a. om:

Ajour Finans. PwC Financial Services. Aktuelt nyt til danske pengeinstitutter. Maj 2008. Læs bl.a. om: PwC Financial Services Ajour Finans Aktuelt nyt til danske pengeinstitutter Maj 2008 Læs bl.a. om: It-sikkerheden er vigtigere end nogensinde før Betaler I for meget i moms og lønsumsafgift? Klima er også

Læs mere

Alternative investeringer

Alternative investeringer Alternative investeringer Børsmæglerforeningens årsmøde, 26. marts 2015 Ulrik Nødgaard Jagten på det forsvundne afkast Der er forandringer i disse år Væksten er lav Rente på 10-årige danske statsobligationer

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

FUSION AF NORDJYSKE BANK A/S OG A/S NØRRESUNDBY BANK

FUSION AF NORDJYSKE BANK A/S OG A/S NØRRESUNDBY BANK NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Nordjyske Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 14. 2015, 2. marts 2015 A/S Nørresundby Bank selskabsmeddelelse nr. 16, 2. marts 2015 FUSION AF NORDJYSKE

Læs mere

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital...

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Kapital beviser 8,75 % p.a. på kapitalbeviser Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Tegningsperiode 29. april til 12. maj 2011 www.oeb.dk www.oeb.dk Derfor

Læs mere

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Introduktion til På First North Prospekt 13. februar 2008 First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i OMX. Selskaberne på First North er ikke underlagt

Læs mere

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Oktober 2003 2 Indholdsfortegnelse 1 Konklusion og sammenfatning...10 1.1 Konklusion...10 1.2 Baggrund...11 1.2.1 Realkreditsektoren i Danmark...11 1.2.2 Fusionens

Læs mere

Den danske banksektor

Den danske banksektor Den danske banksektor er præget af mange mindre og mellemstore pengeinstitutter, der for manges vedkommende er karakteriseret ved en lokal forankring og et fintmasket filialnet. De senere år har der kunnet

Læs mere

Årsrapport Jyske Bank Marketing

Årsrapport Jyske Bank Marketing Årsrapport Indhold Ledelsesberetning 1 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 1 Ledelsen udtaler 2 Året 2009 3 - Samfundsøkonomisk baggrund 4 - Basisindtjening 5 - Forretningsomfang 5 - Bruttoindtjening 6 -

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

Industrigruppe Finans September 2013. Nye kapitalkrav til pengeinstitutter.

Industrigruppe Finans September 2013. Nye kapitalkrav til pengeinstitutter. Industrigruppe Finans September 2013 Nye kapitalkrav til pengeinstitutter. Baggrund 2 I april 2013 blev den mest omfattende regulering af banker til dato vedtaget af parlamentet i EU, herunder implementering

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144

banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144 banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144 Beierholm Deloitte Indholdsfortegnelse Side Baggrunden for udarbejdelse af værdiansættelsen

Læs mere

& +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / (

& +1/+ 1&,+ ) * + $*+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( & +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( KRISELEDELSE IMG yder dagligt rådgivning til et bredt udsnit af erhvervslivet og i den seneste tid har vore klienter

Læs mere