HighCrop billedredskab. Rapport om afprøvning af redskabet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HighCrop billedredskab. Rapport om afprøvning af redskabet."

Transkript

1 HighCrop billedredskab. Rapport om afprøvning af redskabet. Sammenfatning Et rådgivningsværktøj bestående af en række billedkort, der kan anvendes som et driftsledelsesspil er udviklet som en del af projekt HighCrop. Formålet med billedredskabet er at levere et formidlingsmedie for faglige budskaber, der har større gennemslagskraft end den typiske mundtlige eller skriftlige formidling. Billedredskabet er blevet afprøvet i forskellige situationer: kursus, erfagruppe, konsulentbesøg og interviews. I alle de afprøvede situationer har billedredskabet bidraget til at opnå gode resultater i form af engagement, fordybelse og nye erkendelser. Konsulenter, der har prøvet billedredskabet, vurderer det positivt og vil gerne bruge det igen. Konsulenter, der ikke har brugt det, forventer ikke, at de vil kunne bruge billedredskabet, fordi de frygter, det vil tage for meget tid, som ikke kan faktureres, at landmænd vil opfatte det som useriøs rådgivning, og fordi de forventer, at det kræver efteruddannelse at lære at bruge redskabet. Billedredskabet har i de første afprøvninger vist lovende og perspektivrige resultater, men det vil kræve en del tilpasning og ledelsesmæssig indsats at få et sådant redskab udbredt i praksis. Summary A tool made up of picture cards has been developed in a Danish research and development project: HighCrop. The purpose of the tool is to offer an advisory media targeted organic plant growers that will have more effect than traditional advisory methods. The picture card tool has been tested in different situations: education, experience exchange groups, advisory visits and in interviews. In all these situations the tool has shown good results such as engagement, absorption and new recognitions. Advisors who have tested the tool appreciate it and want to use it further. Advisors who have not tried it are more sceptic as they expect it to be too time consuming, that farmers will regard it as unserious and that it will imply further education of the adviser to use it. The picture card tool has shown promissing results with interesting perspectives. But to diffuse it into common advisory practise it has to be adapted and supported by the advisory institutions. Udarbejdet af Erik Fog, landskonsulent, Videncentret for Landbrug, Økologi 5. september 2013

2 Denne rapport giver en kortfattet beskrivelse af tilbagemeldinger fra de konsulenter, der har prøvet at anvende det billedredskab, der er udviklet i HighCrop projektet. Indledning HighCrop billedredskabet er udviklet som en del af projekt: Højere produktivitet i dansk økologisk planteproduktion (HighCrop). Formålet med billedredskabet er at levere et formidlingsmedie for faglige budskaber, der har større gennemslagskraft end den typiske mundtlige eller skriftlige formidling. Materialet består af flere forskellige billedmaterialer, som landmanden får stillet til rådighed. A. Anbefalingskort: 37 illustrerede anbefalinger til driftsledelse, næringsstof-husholdning og kontrol af ukrudt. B. Kommentarkort: 6 kort med symboler på forhold, der skal tages højde for og 6 kort med smileyer til at signalere positivitet / negativitet i forhold til anbefalingerne. C. Diagramkort: Fire kort med teksterne: Stor effekt, Lille effekt, Let at gøre, Svært at gøre. D. Fremtidskort: 21 kort med situationsbilleder, der skal bruges til at signalere en ønsket fremtid for bedriften (udviklingsretning). A: Faglige anbefalinger B: Kommentarkort forhold B: Kommentarkort holdning C: Diagramkort 2 / 9

3 D: Fremtidskort mål for bedriften Fra udviklernes side har det været tænkt, at landmanden lægger kortene og derefter drøfter dem sammen med konsulenten. Man kan starte med at kortene (C) lægges ud på et stort bord, hvorefter kortene med faglige anbefalinger (A) lægges på bordet i forhold til, hvor stor en effekt tiltaget på kortet forventes at kunne få, og hvor let det vil være at udføre. Kommentarkortene (B) lægges dernæst på de anbefalingskort, som kræver en kommentar. Dermed er der skabt et stort komplekst billede, der illustrerer situationen på den aktuelle gård og ikke mindst de vurderinger og prioriteringer, landmanden har for sin bedrift. Endelig er der fremtidskortene (D). Det er tanken at landmanden udvælger 5-6 af billederne og ud fra dem fortæller konsulenten, hvordan man ønsker at bedriften udvikler sig og hvilke værdier, der er vigtige for landmanden. Konsulenternes kendskab til dette har stor værdi som retningslinje for hvilke rådgivningsydelser, der er relevante for en given bedrift. Målsætningskortene kan lægges i forbindelse med brugen af de andre kort, eller de kan anvendes i andre sammenhænge, hvor man vil i dybden med landmandsfamiliens ønsker for bedriftens udvikling og fremtid. Afprøvninger De følgende betragtninger bygger på tilbagemeldinger fra følgende praktiske afprøvninger af billedredskabet: Billedkortene blev brugt på et omlægningskursus for konventionelle landmænd med interesse for økologi. Anvendt af vært på erfagruppemøde for økologiske planteavlere. I en anden erfagruppe for økologiske planteavlere lagde deltagerne billedkort for den bedrift, der blev besøgt. En landmands brugte billederne som forberedelse til den årlige gennemgang af bedriften sammen med planteavlskonsulenten. Billederne blev brugt i projektet ved interview af en række landmænd om barrierer for praktisk gennemførelse af HighCrops anbefalinger. 3 / 9

4 Omlægningskursus for konventionelle landmænd På omlæggerkurset var der 9 deltagere (konventionelle landmænd) samt en økologisk landmand og en økologikonsulent som undervisere. Mødet, hvor billedkortene blev brugt, var et af de sidste på kurset, så deltagerne havde fået en del viden om økologisk landbrug inden. Hver deltager fik et sæt billedkort, og blev bedt om at lægge anbefalingskortene (A) ud på et bord i forhold til effekt og lethed (markeret med C-kortene) og supplere med kommentarkortene (B). Deltagerne brugte godt et kvarter på at lægge kortene, så de bedst muligt repræsenterede, hvordan deltagerne tænkte, at en økologisk drift skulle håndteres på deres ejendom. Derefter gik man rundt og hørte hinanden fortælle om, hvorfor kortene var lagt som de var, og gruppen kommenterede, og den økologiske landmand supplerede med, hvordan deres forventninger passede med hans erfaringer. Det blev et godt forløb, hvor deltagerne var meget koncentrerede om at lægge kortene. Det er en vigtig motivationsfaktor og gør det meget nærværende, at det handler om ens egen bedrift. Det blev nogle spændende og relevante drøftelser, der kom frem under runden, hvor deltagerne var opmærksomme og engagerede, og det fungerede godt, at en erfaren økologisk landmand kunne supplere deltagernes overvejelser med sine egne erfaringer. Konklusionen fra kursuslederen var, at billedredskabet fungerer godt som et indslag på kurser for omlæggere, når de har opnået noget basisviden, og det giver en god og nærværende dialog, ikke mindst når der er en økologisk landmand med til at relatere det til praktiske erfaringer. Billedredskabet gør det spændende og nærværende at arbejde med stoffet og medvirker til, at deltagerne kommer dybere i stoffet og også lærer mere om hinanden og hinandens erfaringer. Konsulenten foreslår også, at billedredskabet kan bruges på landbrugsskolerne. Vært på erfagruppemøde I en erfagruppe for økologiske landmænd på Sjælland (også åben for interesserede konventionelle landmænd) blev billedredskabet brugt på følgende måde: Efter at gruppen havde været rundt på bedriften og drøftet den aktuelle situation (bl.a. omfanget af ukrudt) samledes man sammen med konsulenten i haven. Konsulenten havde taget udvalgte anbefalingskort (A) og smiley-kort (B) med og opfordrede nu værtslandmanden om at lægge kortene og gav en kort introduktion til kortenes funktion. Landmanden lagde kortene, og under vejs kommenterede først konsulenten og derefter resten af gruppen den måde landmanden placerede kortene i forhold til hinanden (der afspejler landmandens prioriteringer). Det gav en god diskussion, som var fornyende i forhold til de snakke gruppen traditionelt har haft med hinanden. Det blev bl.a. nemmere at gå mere tæt på omkring de store udfordringer med ukrudt, der er på den bedrift. Det var også interessant, at konsulenten hørte landmanden sige ting, der ikke før var kommet frem, selvom konsulenten har været der flere gange tidligere. Drøftelsen mundede således ud i, at konsulenten fik en ny opgave med at udarbejde en ukrudtsstrategi for be- 4 / 9

5 driften. En opgave landmanden havde markeret med en sur smiley. Desuden blev det aftalt, at konsulenten skulle besøge bedriften før høst, hvor omfanget af ukrudt er nemmest at vurdere. Konsulenten havde således meget kontante fordele af at bruge billedredskabet, mens landmanden gav udtryk for at det var svært at se et udbytte af at bruge kortene han vidste det jo godt. Måske kunne landmanden have haft en oplevelse af større værdi, hvis han havde haft mere tid til at arbejde med kortene på forhånd. Måske fik den spontane anvendelse lidt karakter af en uanmeldt eksamen for landmanden. Efter forløbet med anbefalingskortene blev landmanden bedt om at udvælge billeder fra målsætningskortene (D). Det fungerede fint. Landmanden fangede umiddelbart ideen og fandt 5 kort frem, hvorefter han fortalte gruppen, hvorfor det var de fem, han havde valgt. Det gav igen ny viden for konsulenten, idet landmanden ikke tidligere havde nævnt, at han gerne ville have mulighed for at investere i et nyt kornlager. Der kom også interessante diskussioner ved at konsulenten spurgte til kort, som landmanden ikke havde valgt, og senere kom landmandens ægtefælle til og drøftelserne viste, at der var visse divergenser i, hvordan de gerne så bedriften udvikle sig. Også det er vigtige oplysninger, som billedkortene var med til at få frem. Det samlede forløb med billedkortene tog omkring to timer. Da gruppen efterfølgende evaluerede billedredskabet var der en positiv stemning og flere gav udtryk for, at de også gerne ville prøve at bruge det. Konsulentens konklusion efter denne oplevelse med erfagruppen var også, at billedredskabet bestemt kan bruges, ikke mindst fordi det er muligt at tilpasse det, så det passer til den måde man gerne vil tilrettelægge sin rådgivning. Især i erfagrupper ser konsulenten et stort potentiale, fordi der i forvejen er en afslappet og ligefrem atmosfære, som kan befordre vigtige og nærgående diskussioner. Kombinationen med billedkort og erfagrupper gør det også nemmere at få belyst flere områder, end hvis landmand og konsulent sidder alene med det. Derimod mener konsulenten ikke, at det egner sig til at bruge i forbindelse med den årlige markplanlægning, selvom det kunne være fagligt relevant. Markplanlægningsmøderne kører efter en stram tidsplan, og det vil ikke være muligt at få tid til at drøfte billedkort i den sammenhæng. Derimod kunne billedkort være en god hjælp i de situationer, hvor landmanden skal have hjælp til strategiske dispositioner på bedriften. Deltagere i erfagruppe I en anden erfagruppe for økologiske planteavlere med deltagere blev billedredskabet brugt på den måde, at deltagerne delte sig i to hold med hvert sit sæt anbefalingskort 5 / 9

6 (A) og skulle udvælge de tre kort / tiltag, som de mente ville være af størst værdi for værtslandmanden at sætte i gang på bedriften. Det gav et godt udgangspunkt for gode faglige drøftelser i de to hold, hvilket udmøntede sig, da de efterfølgende fremlagde deres forslag over for værtslandmanden. Der viste sig i øvrigt stor enighed mellem de to hold og med værtslandmanden om, hvilke tiltag, der var vigtigst at gøre noget ved. Konsulenten, der styrede forløbet, var godt tilfreds med de effekter billedkortene gav. De gav en ny måde at køre dialogen i gruppen og gav en målrettet og struktureret måde at inddrage deltagernes faglige viden og erfaringer. Konsulenten vil derfor gerne anbefale billedkortene som et supplerende redskab til brug i erfagrupper. Landmand laver billedoplæg før konsulentbesøg I dette tilfælde skulle billedkortene bruges som støtte for et årligt konsulentbesøg i vækstsæsonen, hvor landmand og konsulent gennemgår alle marker og aftaler eventuelle nye tiltag, der skal gennemføres i løbet af det kommende år. Landmanden fik hele billedredskabet (inklusiv vejledning) sendt ud nogle dage før konsulenten skulle komme. Landmanden brugte derefter en masse tid på at forberede sig. Dvs. satte diagramkortene (C) på et bord, og lagde anbefalingskort (A) og kommentarkort (B) ud i forhold til hvor stor effekt han mente tiltagene ville have, hvor let de vil være at gennemføre, og hvor godt han kunne tænke sig at gøre det. Ved at få materialet ud på forhånd har landmanden mulighed for at fordybe sig i materialet, og give hvert tiltag en seriøs overvejelse uden at det samtidig koster dyr konsulenttid. Når anbefalingskortene skal lægges ud i forhold til effekt og lethed i gennemførelsen medfører det også en dybere overvejelse hos landmanden i relation til forholdene netop på hans bedrift. På dagen, hvor konsulenten kom, startede landmanden med at vælge blandt målsætningskortene (D) og forklarede sine ønsker til bedriftens og familiens fremtid. Det gav en god ramme for at forstå den måde han havde lagt anbefalingskortene og gav konsulenten ny viden om landmanden og hans prioriteringer, som vil have værdi for det videre samarbejde mellem landmand og konsulent. Derefter blev landmanden opfordret til at vise, hvordan han havde lagt anbefalingskortene. Det blev gjort på den måde, at han lagde dem igen mens konsulenten så på, selvom de allerede lå placeret på bordet. Det gav en dybere indsigt i landmandens motiver, ved at han forklarede sine overvejelser, mens han lagde dem igen. Men det tager også mere tid, så hvis der ikke havde været så meget tid, kunne drøftelsen med konsulenterne også være taget direkte på den præsentation, som landmanden havde forberedt inden. Det viste sig at være en stor udfordring for konsulenten at forblive lyttende under hele fremlæggelsen. Hvis konsulenten bryder ind med spørgsmål og kommentarer, kan det måske forstyrre den tankerække, som landmanden bruger i sin præsentation. 6 / 9

7 Resultatet blev en præsentation af billedkortene på bordet, der viste nogle tydelige mønstre, der afspejlede landmandens udfordringer, interesser og prioriteringer, og det gav anledning til en dybtgående faglig diskussion med konsulenten, der fik en dybere indsigt i bedriften, end han havde haft tidligere. Præsentationen blev fastholdt ved at tage billeder af den. Derved kan den tages frem til fornyet vurdering, når der skal være opfølgning på bedriften. Processen sluttede med at landmand og konsulent i fællesskab udvalgte de indsatser, der skulle arbejdes mere med på bedriften, og de konkrete indsatser blev efterfølgende aftalt i forbindelse med gennemgangen af de enkelte marker. Konsulenten samlede op på besøget ved at sende landmanden et referat fra besøget, hvori den aftalte handlingsplan for det kommende år indgik. Konsulenten var efterfølgende meget begejstret for de effekter, det havde haft at bruge billedkortene. Det havde givet en anden dybde i drøftelserne, og der var kommet ting frem, som de ikke havde talt om før, selvom det ikke var første gang konsulenten var på besøg. Det bliver derefter spændende om det også har en effekt på gennemførelsen af tiltagene. Den dybere drøftelse og især det forhold, at landmanden har stået for hovedparten af overvejelserne vil godt kunne have en positiv indflydelse på, hvor meget landmanden prioriterer at gennemføre de aftalte tiltag. Hjælp til barrieresamtaler Som et led i HighCrop-projektet blev en række økologiske planteavlere interviewet af forskere og konsulenter tilknyttet projektet. Interviewene blev gennemført under besøg på bedrifterne og et udvalg af anbefalingskortene (A) i billedredskabet blev brugt som støtte for interviewene. De udvalgte anbefalingskort blev lagt frem for landmanden, og han blev bedt om at fortælle, i hvor høj grad han fulgte den pågældende anbefaling, og hvilke udfordringer og muligheder han så, for at bruge anbefalingen på sin bedrift. Det gav en god og åben drøftelse med landmændene at bruge billedkortene som støtte for interviewene. Det var medvirkende til at interviewene kunne bruges til at få beskrevet forskellige bedriftstyper og de forhold der er karakteristiske for måden man prioriterer og navigerer i den daglige driftsledelse. Foreløbige konklusioner og perspektiveringer Billedkortene har været anvendt i flere forskellige sammenhænge: undervisning, erfagrupper, konsulentbesøg og interviews. I alle de afprøvede situationer medvirkede billedredskabet til at give bedre resultater: De involverede landmænd blev meget engagerede i at bruge billedredskabet Det medførte gode og dybe overvejelser hos de involverede landmænd Det satte konsulentens råd og forslag ind i en engagerende ramme. Det fremkaldte nye og vigtige oplysninger om landmandens prioriteringer af betydning for den fremtidige rådgivning 7 / 9

8 Billedredskabet kunne anvendes på forskellig vis ved at konsulenten selv tilpasser brugen af det, så det passer til situationen og konsulentens måde at arbejde på. De positive oplevelser medførte, at de involverede landmænd og konsulenter gerne vil prøve at bruge billedredskabet fremover. Samtidig med disse positive erfaringer hos dem, der har prøvet at bruge billedværktøjet, er det også en erfaring i HighCrop projektet, at det er vanskeligt at få konsulenter til at prøve at bruge redskabet. Der er stor nysgerrighed omkring redskabet, når det præsenteres, men det kniber med at få det prøvet af i praksis. Når konsulenter spørges om forklaringer på dette paradoks, er den vigtigste og hyppigste forklaring, at der ikke er tid til den slags. Konsulenterne er booket op med traditionelle opgaver og skal sikre, at de når at gennemføre et tilstrækkeligt antal betalte aktiviteter til at opfylde deres budget for indtjening. At skulle til at bruge et billedredskab vil kræve tid både til forberedelse og gennemførelse, og det forventer konsulenterne ikke de har mulighed for at udfakturere. En anden barriere, der hyppigt nævnes er, at konsulenterne forventer, at landmanden ikke vil tage sådan et billedlotteri seriøst. Konsulenterne er formodentlig bange for, at deres status som faglige eksperter kan blive undermineret, hvis de begynder at bruge værktøj som billedredskabet, hvor fokus mere er på landmandens overvejelser og muligheder, hvor det efterfølgende kan opleves mest som snak, og at konsulenten ikke har fået markeret sin faglighed. Endelig er der også nogen der giver udtryk for, at det er fremmedartet at skulle arbejde med et redskab af denne typer og føler, de er nødt til først at lære det i et efteruddannelsesforløb, før de vil have det godt med at tilbyde det til deres landmandskunder. En kortfattet konklusion kunne derfor lyde, at billedredskabet har vist nogle gode og brugbare egenskaber i de afprøvninger, der er gennemført og er blevet anbefalet af de konsulenter, der har prøvet at bruge det. Men skal billedredskabet få en større udbredelse vil det kræve en større indsats med efteruddannelse og muligvis også en omlægning af noget af konsulentarbejdet, så brugen af billedredskabet passer bedre ind i konsulenternes arbejdsprofil. Efter omtale af redskabet har der været henvendelser fra Norge fra både rådgivning og uddannelsesinstitutioner om at få billedredskabet tilsendt for at prøve at bruge det og evt. udvikle et tilsvarende redskab til norske forhold. Videncentret har også taget initiativ til at skaffe midler til andre billedbaserede redskaber til brug i uddannelsen af landmænd og til brug i rådgivningen af økologiske mælkeproducenter, HighCrop-projektet: Højere produktivitet i dansk økologisk planteproduktion er en del af Organic RDD programmet, som er koordineret af Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug of Fødevaresystemer, ICROFS. Det er finansieret fra NaturErhvervstyrelsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 8 / 9

9 Projektet gennemføres i årene 2011 til 2013 under ledelse af Aarhus Universitet. Videncentret for Landbrug har haft hovedansvaret for at udvikle billedværktøjet. Flere oplysninger om projekt HighCrop på hjemmesiden: 9 / 9

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 En vigtig milepæl i MultiTrust-projektet 1 var afholdelsen

Læs mere

Rapport om pilotworkshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype)

Rapport om pilotworkshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype) Rapport om pilotworkshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 Som et centralt led i udviklingen af en ny metode

Læs mere

SEGES, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. Erhvervsøkonomi Evalueringsopsamling efter afprøvning af strategiværktøjer - Centrovice Ansvarlig WIS

SEGES, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. Erhvervsøkonomi Evalueringsopsamling efter afprøvning af strategiværktøjer - Centrovice Ansvarlig WIS Notat SEGES, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. Erhvervsøkonomi Evalueringsopsamling efter afprøvning af strategiværktøjer - Centrovice Ansvarlig WIS Projekt: 7482 Fra nøgletal til strategiimplementering -

Læs mere

Rådgivning af landmænd i grupper

Rådgivning af landmænd i grupper Rådgivning af landmænd i grupper Norsk Landbruksrådgivning 14. januar 2011 Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Traditionelle ERFA-grupper Fag-/produktions-specifikke

Læs mere

Brug erfagruppens viden og engagement til konkret problemløsning. Projektchef Merete Studnitz Videncenter for Svineproduktion

Brug erfagruppens viden og engagement til konkret problemløsning. Projektchef Merete Studnitz Videncenter for Svineproduktion Brug erfagruppens viden og engagement til konkret problemløsning Projektchef Merete Studnitz Videncenter for Svineproduktion Erfagruppe Viden Engagement Konkret problemløsning Staldskole Struktureret mødeform

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste... Side 1 af 5 Du er her: LandbrugsInfo > Økologi > Planteavl - økologi > Ukrudt > Nyt dyrkningssystem til effektiv ukrudtsbekæmpelse og optimeret dyrkning af Oprettet: 20-04-2015 Nyt dyrkningssystem til

Læs mere

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Gode råd og inspiration til landmænd, dyrlæger og fagkonsulenter Fælles spilleregler Afstemte forventninger Fokus på sundhed og velfærd i besætningen Udnyt alle

Læs mere

Værdien af landdistriktsudvikling Værdier Metode Praksis

Værdien af landdistriktsudvikling Værdier Metode Praksis Værdien af landdistriktsudvikling Værdier Metode Praksis v. Projektrådgiver Solveig Kappel Et projekt i samarbejde med Videncentret for landbrug, Gefion, Landbo Nord, Lars Glerup og Sønderjysk Landboforening

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug

04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug 04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug 2. Projektperiode Projektstart: 01/2010 Projektafslutning: 12/2011 (ifølge ansøgning om genbevilling) 3. Sammendrag af formål, indhold og

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for International Centre for Research in Organic Food Systems GENERELLE BESTEMMELSER Navn og organisation 1. Stk. 1. Forskningscentrets navn er International

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

KO SE UD? SOBcows. Brugergruppemøde. AU-Foulum 2. juni 2015 Arne Munk HVORDAN SKAL FREMTIDENS. STØTTET AF promilleafgiftsfonden for landbrug

KO SE UD? SOBcows. Brugergruppemøde. AU-Foulum 2. juni 2015 Arne Munk HVORDAN SKAL FREMTIDENS. STØTTET AF promilleafgiftsfonden for landbrug AU-Foulum 2. juni 2015 Arne Munk SOBcows Brugergruppemøde HVORDAN SKAL FREMTIDENS KO SE UD? STØTTET AF promilleafgiftsfonden for landbrug Projektet SOBcows er en del af Organic RDD programmet, som er koordineret

Læs mere

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER Vejledning til lederen INDHOLDS- FORTEGNELSE Strukturen for samtalen: Samtalehjulet 7 Sådan får du succes med samtalen 8 Før samtalen 8 Under samtalen 9 Efter samtalen

Læs mere

Landmænds erfaringer med omlægningstjek

Landmænds erfaringer med omlægningstjek Landmænds erfaringer med omlægningstjek I 2011 valgte 20 konventionelle landmænd at få deres bedrift undersøgt for muligheden for omlægning til økologisk drift. Efter omlægningstjekket fik hver landmand

Læs mere

Undersøgelse af uddannelses-, arbejds- og lønforhold for landbrugsskoleelever marts 2004

Undersøgelse af uddannelses-, arbejds- og lønforhold for landbrugsskoleelever marts 2004 Undersøgelse af uddannelses-, arbejds- og lønforhold for landbrugsskoleelever marts 2004 LandboUngdom besluttede at foretage en undersøgelse af alle landbrugsskoleelevers uddannelses-, arbejds- og lønforhold

Læs mere

Forpligtende Rådgivning

Forpligtende Rådgivning Forpligtende Rådgivning Norsk Landbruksrådgiving 14. januar 2011 Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Tværfaglig rådgivning i praksis - baseret på erfaringer med

Læs mere

Når du gerne vil præsentere bedriften og lære naboerne bedre at kende. Læs om hvordan du planlægger og gennemfører gårdbesøg for naboerne.

Når du gerne vil præsentere bedriften og lære naboerne bedre at kende. Læs om hvordan du planlægger og gennemfører gårdbesøg for naboerne. Invitér på gårdbesøg Når du gerne vil præsentere bedriften og lære naboerne bedre at kende. Læs om hvordan du planlægger og gennemfører gårdbesøg for naboerne. Rigtig mange mennesker uden for erhvervet

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Det hele er meget mere effektiv og jeg får færre telefonopkald med spørgsmål fra mine medarbejdere. Nu kigger de i stedet på SOPén.

Det hele er meget mere effektiv og jeg får færre telefonopkald med spørgsmål fra mine medarbejdere. Nu kigger de i stedet på SOPén. SOPvideoer 1. Video: En landmand fortæller om sine erfaringer med SOP Tekst Udsagn (frivilligt om man vil bruge dem) Overskrift: SOP Standard Operating Procedures Brian introducerer sig selv: Mit navn

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn Vejledning til at afholde et panelmøde Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afholde et panelmøde? Hvordan gør I? Et panelmøde giver jer viden om, på hvilke områder en afgrænset del af jeres faglige praksis

Læs mere

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER 14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER UDBYTTE Du får overblik over, hvor du allerede er godt med, og hvor du med fordel kan sætte ind for at styrke din virksomhed.

Læs mere

AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES

AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES ØKOLOGI I SEGES Vi hører, at der er folk, som gerne vil vide mere om, hvem vi er, så derfor sidder du med denne folder, som sætter lidt ord på os. Vi er stolte af at byde inden

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler Her får du en guide til, hvordan du kan forberede, gennemføre og følge op på en medarbejder-udviklingssamtale (MUS). Der findes et utal af skemaer og anbefalinger til, hvordan en MUS skal forløbe. Det

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Dynamisk Strategi Evaluering af demonstrationsprojektet Projektleder: William Schaar Andersen og Udviklingskonsulent: Jette Nissen

Dynamisk Strategi Evaluering af demonstrationsprojektet Projektleder: William Schaar Andersen og Udviklingskonsulent: Jette Nissen Dynamisk Strategi Evaluering af demonstrationsprojektet 2011 Projektleder: William Schaar Andersen og Udviklingskonsulent: Jette Nissen Formål og fakta Formål Undersøge hvad der til for at landmænd bliver

Læs mere

Ideer til undervisningsmetoder

Ideer til undervisningsmetoder Ideer til undervisningsmetoder Udvælgelsen af undervisningsmetode skal understøtte opnåelsen af læringsmålene for kurset bedst muligt. Generelt anbefales en kombination af forskellige metoder, og at disse

Læs mere

Angiv din interesse for at deltage i samarbejde med projektet, hvor vi: Skala 5 til 1, hvor 5 er meget interesseret.

Angiv din interesse for at deltage i samarbejde med projektet, hvor vi: Skala 5 til 1, hvor 5 er meget interesseret. Samarbejde Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. hvor 5 er meget interesseret.

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesdelen

Vejledning til bedømmelsesdelen Vejledning til bedømmelsesdelen Denne vejledning fungerer som et hjælpeværktøj til, hvordan du udfærdiger en bedømmelse og afholder en bedømmelsessamtale i FOKUS. Personelbedømmelsens formål FOKUS bedømmelsen

Læs mere

Gennemførelse af grupperådgivningsforløb

Gennemførelse af grupperådgivningsforløb Gennemførelse af grupperådgivningsforløb Anbefalinger på baggrund af gennemførte forløb hos Centrovice og Djursland Landboforening Udarbejdet af Heidi Hundrup Rasmussen, specialkonsulent i SEGES, i projekt

Læs mere

Træn din faciliteringsmuskel. Værdiskabende møder og samarbejdsprocesser

Træn din faciliteringsmuskel. Værdiskabende møder og samarbejdsprocesser Træn din faciliteringsmuskel Værdiskabende møder og samarbejdsprocesser Nanna Munk Cand.mag. i Medievidenskab og Dansk fra Københavns Universitet, 2003 Certificeret facilitator fra DME, 2006 Ejer af MUNK

Læs mere

Mål for personlige og sociale kompetencer

Mål for personlige og sociale kompetencer Mål for personlige og sociale kompetencer 0. 3. klasse Du kan lide dig selv Du tror på, at du kan noget. Du siger, hvad du mener og føler Du fortæller gerne om dine oplevelser Du får ideer Du er nysgerrig

Læs mere

teknikker til mødeformen

teknikker til mødeformen teknikker til mødeformen input får først værdi når det sættes ift. dit eget univers Learning Lab Denmarks forskning i mere lærende møder har vist at når man giver deltagerne mulighed for at fordøje oplæg,

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Kvægbrugernes behov for hjælp til økonomisk styring. Af Lene Korsager Bruun og Jens Vingborg

Kvægbrugernes behov for hjælp til økonomisk styring. Af Lene Korsager Bruun og Jens Vingborg Kvægbrugernes behov for hjælp til økonomisk styring Af Lene Korsager Bruun og Jens Vingborg Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Forudsætninger... 3 4. Konklusioner fra interviews af landmænd...

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter er i sommeren 2016 blevet evalueret gennem et digitalt spørgeskema udsendt til læsevejlederne

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Et arbejdsmateriale til den vanskelige samtale 1 Hvorfor er samtalen vanskelig? Din selvtillid Metoden Din fantasi Manglende tro på, at tingene bliver ændret Ingen klare mål for,

Læs mere

Rådgivning til store kvægbedrifter

Rådgivning til store kvægbedrifter Kvæg Rådgivning til store kvægbedrifter Tid og sted 5.-7. februar 2003 på AgroForum Koldkærgård. Baggrund Der stilles forskellige krav til management og organisering alt efter, om der er én eller flere

Læs mere

Modelfoto: Ulrik Jantzen. DropMob fra A-Å FRITIDSHJEM OG -KLUB. Sådan laver I en antimobbestrategi, der virker

Modelfoto: Ulrik Jantzen. DropMob fra A-Å FRITIDSHJEM OG -KLUB. Sådan laver I en antimobbestrategi, der virker Modelfoto: Ulrik Jantzen DropMob fra A-Å FRITIDSHJEM OG -KLUB Sådan laver I en antimobbestrategi, der virker DropMob er udviklet med hjælp fra: Nivå Skole og Børnehusene Nivå (Basen Fritidsklub, Galaxen

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Dialog en enkel vej til godt samarbejde

Dialog en enkel vej til godt samarbejde Dialog en enkel vej til godt samarbejde LEDELSE DER STYRKER IDA 3. OKTOBER 2014 Civilingeniør Master i (filosofisk) vejledning Studieleder, Erhvervsakademi Sjælland Forfatter til: Samtalebogen (Gyldendal)

Læs mere

Periode: Side: 1 af 8. Facebook. Evalueringsark til Effektmåling på sociale medier. Vi investerer i din fremtid

Periode: Side: 1 af 8. Facebook. Evalueringsark til Effektmåling på sociale medier. Vi investerer i din fremtid Side: 1 af 8 Facebook Evalueringsark til Effektmåling på sociale medier Vi investerer i din fremtid Side: 2 af 8 Facebook formål Dit overordnede formål med at være på Facebook F.eks. Få flere unge til

Læs mere

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab Landmandsvejledning En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab & Dorte Ruge Af Søren Breiting & Dorte Ruge Vejledning til landmand Forord Denne

Læs mere

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk UDVIKLINGSDIALOGER HOLD B FØRSTE MØDE Formål med det samlede forløb Udbytte - Du får indsigt og viden om dig som leder - Du får værktøjer til at forbedre din kommunikation og dine dialoger - Du træner

Læs mere

UMV. Professionshøjskolen UCC Læreruddannelsen Bornholm. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_september 2016_

UMV. Professionshøjskolen UCC Læreruddannelsen Bornholm. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_september 2016_ UMV Dato:_2. sept. 2013 _ Professionshøjskolen UCC Læreruddannelsen Bornholm Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_september 2016_ UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Gågade på vej i 1974-kvarteret

Gågade på vej i 1974-kvarteret Gågade på vej i 1974-kvarteret Berit Guldmann Andersen Gågaderne blev almindelige i begyndelsen af 1970 erne, og i 1974 havde de fleste købstæder af en vis størrelse mindst en gågade. Det er baggrunden

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

Generelt om faget: (Eventuelle kommentarer til højre) - Givet målbeskrivelsen ovenfor, hvordan vurderer du så pensum?

Generelt om faget: (Eventuelle kommentarer til højre) - Givet målbeskrivelsen ovenfor, hvordan vurderer du så pensum? - Givet målbeskrivelsen ovenfor, hvordan vurderer du så pensum? Meget Godt Godt % 6 t 3% 2 Dårligt % Meget Dårligt % % 25% 5% 5% % - Givet målbeskrivelsen ovenfor, hvordan vurderer du så pensum? it is

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Nøgletal og analyse af driftsregnskab Driftsøkonomi for kvægrådgivere modul 1

Nøgletal og analyse af driftsregnskab Driftsøkonomi for kvægrådgivere modul 1 Kvæg Nøgletal og analyse af driftsregnskab Driftsøkonomi for kvægrådgivere modul 1 Tid og sted 17.-21. marts og 3. juni 2003 på AgroForum Koldkærgård Modul 2: 1.-3. september og 2. oktober 2003 på AgroForum

Læs mere

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer Fokusgrupper En metode til dialog om udvalgte temaer Oktober 009 Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk tlf. + 7 00 Blommevej 0 DK - 890 Randers

Læs mere

Beslutningsreferat fra kursus/erfaringsudveksling omkring projekt Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter

Beslutningsreferat fra kursus/erfaringsudveksling omkring projekt Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter Beslutningsreferat fra kursus/erfaringsudveksling omkring projekt Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter Torsdag den 11. november 2010 kl. 09.00 13.30 VFL, mødelokale 2 Formålet med mødet Deltagerne

Læs mere

Tid og sted 29.-31. januar og 27. marts 2003 på AgroForum Koldkærgård.

Tid og sted 29.-31. januar og 27. marts 2003 på AgroForum Koldkærgård. Rådgivning med succes Tid og sted 29.-31. januar og 27. marts 2003 på AgroForum Koldkærgård. Baggrund Inden for rådgivningsfaget er der i disse år en stærkt stigende opmærksomhed på personlige egenskaber

Læs mere

Resultater Dette afsnit består af spørgsmålene og svarene fra de fire interviews i stikordsform

Resultater Dette afsnit består af spørgsmålene og svarene fra de fire interviews i stikordsform Indledning Det digitale biblioteksfremstød på Arla Foods i Kruså, henvender sig hovedsagligt til de ca. 136 ufaglærte, med henblik på at informere borgere der normalt ikke bruger biblioteket om de digitale

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Manual Netværksgrupper Med fokus på Salmonellabekæmpelse

Manual Netværksgrupper Med fokus på Salmonellabekæmpelse Manual Netværksgrupper Med fokus på Salmonellabekæmpelse Mette Vaarst Århus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring & Thorkild B. Nissen Økologisk

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE Kristian Skov FORMÅL MED ARBEJDSPAKKEN Effekten af arbejdspakken skal være at opnå en yderligere styrkelse af vækstpotentialet, der i et samfundsmæssigt

Læs mere

Det ser ud til, at vi kan mødes den 20. februar klokken 14.00, så derfor en ny mødeindkaldelse.

Det ser ud til, at vi kan mødes den 20. februar klokken 14.00, så derfor en ny mødeindkaldelse. Emne: Placering: Møde om landmandskurser ML9 Start: fr 20-02-2015 14:00 Slut: fr 20-02-2015 15:30 Vis tidspunkt som: Foreløbig Gentagelse: Mødestatus: Arrangør: Nødvendige deltagere: (ingen) Endnu ikke

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

NORDISK FOND FOR BYTRÆER

NORDISK FOND FOR BYTRÆER Referat fra årsmøde i fonden fredag den 25. april 2014, kl. 11.00 14.00 Mødet afholdt hos: Danske Anlægsgartnere Islands Brygge 26 2300 København S Deltagere: Thomas B. Randrup, Karsten Klintø, Palle Kristoffersen,

Læs mere

i. Intern fordeling af ansvarsområder ii. Høringssvar hvordan får vi bygget en effektiv organisering op? iv. Spørgeskema til hospitalerne v.

i. Intern fordeling af ansvarsområder ii. Høringssvar hvordan får vi bygget en effektiv organisering op? iv. Spørgeskema til hospitalerne v. 10. juli 2012 Referat: 13. ordinære møde i Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråd Mandag d. 16. april, 2012 kl. 10.00 16.00 Sted Mødeleder Tove Lindhardt Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ Plads 30 1250 København

Læs mere

Aftagerpanelet ved Institut for Antropologi

Aftagerpanelet ved Institut for Antropologi I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Medlemmerne af aftagerpanelet M Ø D E R E F E R A T 1. JUNI 2011 Forum Aftagerpanelet ved Institut for Antropologi Møde

Læs mere

Spiller du en rolle i SF! Vær med til at foregribe skævvridning af magten og gør arbejdsmiljøet i SF tiltrækkende!

Spiller du en rolle i SF! Vær med til at foregribe skævvridning af magten og gør arbejdsmiljøet i SF tiltrækkende! Forumspil for deltagere til sommermødet på Snoghøj Folkehøjskole den 14. august 2004 Spiller du en rolle i SF! Vær med til at foregribe skævvridning af magten og gør arbejdsmiljøet i SF tiltrækkende! Workshop

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; )

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; ) Værdier og pædagogisk metode i Introduktion Undervisningen af unge i skal gøre en forskel for den enkelte unge. Eller sagt på en anden måde skal vi levere en høj kvalitet i undervisningen. Derfor er det

Læs mere

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Rapporten vil beskrive : 1) Tilrettelæggelse af undervisningen 2) Gennemførelsen af undervisningen 3) Undervisningsmateriale/Litteratur 4) Erfaringsopsamling,

Læs mere

Drejebog for omlægningstjek

Drejebog for omlægningstjek Drejebog for omlægningstjek Baseret på erfaringer 2011-15 med mere end 500 omlægningstjek, udført af de lokale rådgivningscentre. 2. udgave februar 2016 Anke Stubsgaard, SEGES Økologi Sven Hermansen, SEGES

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Rapport om uanmeldt tilsyn

Rapport om uanmeldt tilsyn Voksenservice Rapport om uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2010 på Højløkke Behandlingscenter Udført af Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1.1 Grundlag for tilsynet...3 2.

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Meget dygtige forelæsere - en enkelt undtagelse som kom med 75 slides og nåede en tredjedel Var undervisningen faglig interessant?

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

IVA København 24.November 2010

IVA København 24.November 2010 IVA København 24.November 2010 Hovedbiblioteket Aarhus Jannik Mulvad Overvejelser for brugerinddragelse Konkrete eksempler på metoder til brugerinddragelse og brugerdreven innovation Materialer og værktøjer

Læs mere

KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED

KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED SEGES tilbyder skræddersyede kurser til forskellige målgrupper, som giver større indsigt i malkeudstyr og

Læs mere