INDLEDNING. Værdigrundlag. Faxe Kommunes arbejde med og tilgang til sundhedsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLEDNING. Værdigrundlag. Faxe Kommunes arbejde med og tilgang til sundhedsområdet"

Transkript

1

2 Værdigrundlag INDLEDNING Faxe Kommunes Sundhedspolitik er en revideret udgave af Politik på sundhedsområdet Sundhedspolitikken indeholder visioner og værdier for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faxe Kommune. Sundhedspolitikken tager afsæt i den viden og erfaring, der er opnået på sundhedsområdet siden den tidligere sundhedspolitik, og den skal ses i sammenhæng med de eksisterende politikker af betydning for sundhedsområdet i Faxe Kommune. Ligeledes tager den afsæt i de seneste oplysninger om borgernes sundhedstilstand fra kommunens sundhedsprofil Hvordan har du det? 2010, samt uddrag af anden tilgængelig relevant data. Faxe Kommunes arbejde med og tilgang til sundhedsområdet tager afsæt i kommunens grundlæggende ledelsesværdier, som er kendetegnet ved dialog og helhed samt anerkendende og tillidsskabende adfærd. Vi tænker tværgående og i helheder i relation til såvel mennesker som opgaver. Med Sundhedspolitik har Faxe Kommune nu vedtaget, hvilke områder der skal være særligt fokus på i de kommende år. Sundhedspolitikken skal være retningsanvisende, når der fremover skal planlægges sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i kommunen. Der er derfor i tillæg til sundhedspolitikken udarbejdet en handlingsplan, der kan revideres efter behov. Sundhedspolitik side 2

3 HVORDAN ANSKUER OG ARBEJDER VI MED SUNDHED I Faxe Kommune mener vi, at sundhed handler om at have et godt liv. Sundhed skal ikke ses som et mål i sig selv, men som et middel der fører til det gode liv, borgerne ønsker sig hver især. Vi lever ikke for at være sunde, men vi ønsker at være sunde for at trives godt. Vi arbejder ud fra en sundhedspædagogisk tankegang, som indebærer et bredt og positivt sundhedsbegreb, deltagelse og dialog samt fokus på at udvikling af borgernes handlekompetencer. Vi ønsker opgaveløsning så tæt på borgerne som muligt samt større medinddragelse af borgere i forhold der har betydning for deres sundhed. Uddannelse Sociale Levevilkår og arbejdsvilkår relationer og lokale netværk Individuelle livsstilsfaktorer Generelle socioøkonomiske, kulturelle og miljømæssige determinanter Alder, køn og arvelige faktorer Arbejdsmiljø Arbejdsløshed Forhold der påvirker individets sundhed (Dahlgren og Whitehead 1991) Vand og sanitære forhold Landbrug og fødevareproduktion Boligforhold Figuren til højre viser, hvordan mange faktorer der har indflydelse på menneskers sundhed. Biologiske faktorer som køn, alder og arvelige forhold spiller en væsentlig rolle for individets sundhedstilstand, ligesom de valg individet selv tager i forhold til egen sundhed. Men figuren viser også, at samfundet har en afgørende indflydelse. Samfundet er i høj grad med til at skabe de rammer, som udgør individets handlerum og påvirker de handlemuligheder, som borgerne har til rådighed i hverdagen. Som kommune kan vi påvirke levevilkår, arbejdsvilkår, netværksdannelse samt generelle socioøkonomiske, kulturelle og miljømæssige forhold, og dermed har kommunen en vis indflydelse på borgeres sundhedstilstand. Egen vurdering af helbred har vist sig at være et pålideligt mål for risikoen for både sygelighed og dødelighed i fremtiden - uafhængigt af andre faktorer. I Faxe Kommune bedømmer langt den overvejende del af borgerne deres helbred til at være godt. Andelen, der bedømmer deres helbred som mindre godt eller dårligt udgør 17%, hvilket er det samme som i regionen som helhed. Sundhed er en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velbefindende og ikke blot fravær af sygdom og svækkelse. Definering fra WHO Sundhedspolitik side 3

4 FREMTIDIGE UDFORDRINGER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Der har i Danmark været en stigende udgift til sundhedsvæsenet de seneste år. En af de største udfordringer for velfærden de kommende år, er den stadigt voksende andel af ældre i befolkningen. Stigningen i andelen af ældre borgere betyder et større behov for velfærdsydelser, fx pleje og sundhedsydelser. Det stiller nye udfordringer for plejepersonalet i kommunen, idet der samtidig bliver færre til at påtage sig plejeopgaverne. Det er derfor vigtigt at tænke i nye baner, som det for eksempel sker i Hjemmeplejen i Faxe Kommune, hvor konceptet hjemmerehabilitering har fokus på at understøtte borgerne i at opretholde eller genskabe deres funktionsevne, så de bliver mere selvhjulpne. Hensigten med hjemmerehabilitering er at skabe større livskvalitet for borgerne og tilpasse opgaveløsning inden for Hjemmeplejen, så den modsvarer fremtidens behov med hensyn til økonomi og arbejdskraft. En anden udfordring der skal imødekommes, er den stigende ulighed i sundhed. Social ulighed i sundhed beskriver det faktum, at sundhedsrisici og sygdomme er socialt skævt fordelt i samfundet. Sociale problemer har både store menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser. Kommunens indsatser skal så vidt det er muligt målrettes socialt udsatte og særligt sårbare borgere. Sundhedspolitik side 4

5 POLITISKE MÅLSÆTNINGER FOR SUNDHEDSOMRÅDET I FAXE KOMMUNE Faxe Kommunes Byråd har udpeget sundhed som et af tre udvalgte fokus - områder de næste år. I Faxe Kommunens Planstrategi er der således identificeret mål for det fremadrettede sundhedsfokus. Sundhedspolitikkens fem mål tager afsæt i essensen af Planstrategiens mål. 1. Vi har fokus på trivsel hele livet - for alle borgere. 2. Vi satser på sundhedsfremme og forebyggelse frem for behandling. 3. Vi vil gøre det lettere for alle at leve det sunde liv, men vi har særligt fokus på udsatte grupper. 4. Vi vil styrke samarbejde om sundhed på tværs i kommunen. 5. Vi vil understøtte og styrke den frivillige indsats. Sundhedspolitik side 5

6 FRA VISION TIL VIRKELIGHED De følgende afsnit beskriver, hvad der ligger til grund for de fem målsætninger, og hvordan der overordnet skal arbejdes hen imod at opnå dem. For at realisere de sundhedspolitiske målsætninger, vil der i sundhedspolitikens tilhørende handlings planen være en mere detaljeret beskrivelse af indsats områder og tiltag, som der arbejdes med. Da sundhed er et område, som går på tværs af mange fagområder, tjener handlingsplanen det formål at give et overblik over alle indsatsom råder i kommunen samt mulighed for anvendelse som styringsredskab ved fremtidig planlægning og prioritering inden for sundhedsområdet. Lovgrundlag Landets kommuner har efter strukturreformen fået større ansvar for sundhedsfremme og forebyggelse jf. Sundhedsloven 119 Kommunen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis Kommunen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne Sundhedspolitik side 6

7 VI HAR FOKUS PÅ TRIVSEL HELE LIVET - FOR ALLE BORGERE Mål nummer 1/5 Trivsel er et udtryk for fysisk og psykisk velbefindende at have det godt. De livsstilsfaktorer, der har størst betydning for tilfælde af alvorlig sygdom og for tidlig død, er de såkaldte KRAM-faktorer (Kost, Rygning, Alkohol og Motion). Især hjertekarsygdom, type 2-diabetes og visse kræftformer er nogle af de følgesygdomme hvor der er dokumenteret sammenhæng med usund kost, rygning, højt alkoholforbrug og fysisk inaktivitet. Af kendte modificerbare livsstilsfaktorer er KRAM-faktorerne derfor særdeles vigtige da de, både enkeltvis og i sammenspil, har stor indflydelse på folkesundheden. I Faxe Kommune opfylder 12% af borgerne de officielle anbefalinger i forhold til KRAM. Der er således potentiale for, at mange borgere kan leve sundere, især fordi mange borgere også selv udtrykker ønske om at ændre de usunde vaner. Tabellen viser, hvor mange borgere der ikke lever efter de officielle anbefalinger samt andelen af borgere, som ønsker at ændre en usund vane. Både med hensyn til rygning, risikabel alko- Sundhedsadfærd blandt borgere i Faxe Kommune Ønsker at ændre vaner Dagligryger 24% / ca % / ca Risikabel alkoholadfærd 21% / ca % / ca Overskrider højrisikogrænse mht. alkohol 11% / ca Fysisk inaktiv 40% / ca % / ca Usunde madvaner 16% / ca % / ca Højt stressniveau 19% / ca Unge (16-34 årige) der: - har fået konstateret sexsygdom 26% / ca Ikke brugte prævention ved seneste samleje og som ikke ønsker børn 14% / ca. 700 Sundhedspolitik side 7

8 holadfærd, fysisk inaktivitet og kost er der flere borgere i Faxe Kommune der har ønske om at ændre vaner, end der er for Region Sjælland som helhed. At både kommunen og borgerne har en fælles interesse i sundere levevis er et godt fundament for det videre arbejde med at forbedre borgernes sundhedstilstand i Faxe Kommune. Mål nummer 1/5 Andre faktorer, der spiller en væsentlig rolle i forhold til folkesundheden, er ulykker, seksuel sundhed samt mental sundhed. Ulykker rammer adskillige mennesker hver dag. Følgerne kan belaste helbredet både fysisk og psykisk. Ulykker har store omkostninger for den enkelte, familien og andre nærtstående og for samfundet som helhed. Seksuel sundhed handler om, at imødekomme seksualitet som en naturlig del af menneskets udvikling gennem alle livets faser, og at seksualitet inddrager både fysiske, psykologiske og sociale elementer. Seksuel sundhed handler også om at undgå uønskede graviditeter og seksuelt overførte infektioner. Ubeskyttet sex er årsag til en række sundhedsproblemer, der især har konsekvenser blandt unge og unge voksne. Mental sundhed defineres som: En tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress samt indgå i fællesskaber med andre mennesker. Sundhedsstyrelsen Mental sundhed handler om psykisk trivsel. Mental sundhed er i de senere år blevet genstand for stigende opmærksomhed inden for de sundhedsfaglige miljøer. Interessen skyldes blandt andet fremkomsten af viden om sammenhængen mellem mental sundhed og udvikling af en række sygdomme - herunder risikofaktorer for både psykisk og fysisk sygdom. Stress er en tilstand af anspændthed og ulyst gennem længere tid. Det er ikke nogen sygdom, men langvarig stress kan føre til alvorlig sygdom som eksempelvis hjerte- og karlidelser samt depression. Stress udgør det næststørste arbejdsrelaterede sundhedsproblem i Europa efter rygsmerter, og stress og psykiske problemer er årsag til mere end 45% af alle tilkendte førtidspensioner i Danmark. Sundhedspolitik side 8

9 Mål nummer 1/5 FAXE KOMMUNE vil skabe rammer for borgerne, som fremmer mulighederne for at have en hverdag med mere fysisk aktivitet, sund mad, mindre røg, mindre alkohol, færre ulykker og bedre seksuel sundhed. FAXE KOMMUNE vil fremme trivsel hos alle borgere samt ansatte på kommunens arbejdspladser gennem indsatser på både det individuelle samt strukturelle niveau. Det betyder, at der bl.a. udbydes kurser og forløb tilpasset forskellige målgruppers behov, samt forløb baseret på kommunalt samarbejde for at skabe sunde rammer i institutioner og på arbejdspladser. Sundhedspolitik side 9

10 VI SATSER PÅ SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE FREM FOR BEHANDLING Mål nummer 2/5 Sundhedsfremme handler om at fremme den enkeltes sundhed og trivsel. Ved at øge mulighederne for at gøre det sunde valg lettere for borgerne, kan man derigennem forsøge at påvirke den sundhedsmæssige adfærd. Sunde vaner grundlægges i barndommen og er grobund for et sundt voksenliv. Det er derfor særlig vigtigt at skabe sunde miljøer for børn og unge for at skabe de bedste forudsætninger for et sundt liv. Forekomst af overvægt har været stigende i Danmark i flere år og udgør et alvorligt sundhedsproblem på grund af de følgesygdomme, der er forbundet med overvægt. I Faxe Kommune er der i de seneste år især sket en kraftig stigning i andelen af overvægtige børn. Udover de psykosociale problemer der ofte er forbundet med overvægt, giver overvægt i barndommen signifikant øget risiko for overvægt som voksen samt øget risiko for livsstilssygdomme. Årsagerne til overvægt er komplekse. Det er et samspil mellem biologiske, adfærdsmæssige og samfundsrelaterede faktorer. Anbefalingerne for forebyggelse af overvægt indbefatter derfor også en mangesidet strategi, hvor tidlig indsats anses som essentiel i forebyggelsen af overvægt. Borgerrettede sundhedsfremmende og forebyggende indsatser skal medvirke til at sikre, at sygdomme og ulykker ikke opstår, mens patientrettede forebyggende indsatser skal medvirke til, at sygdomme ikke forværres hos den gruppe borgere, der har en lidelse - fx en kronisk sygdom. De offentlige udgifter til borgere med kroniske lidelser udgør på landsplan godt 145 mia. kr. årligt. Det svarer til ca. 80 procent af de samlede udgifter til sundhedsvæsnet. Sundhedspolitik side 10

11 I Faxe Kommune har 57% af borgerne en kronisk sygdom. Flere og flere mennesker rammes af kroniske sygdomme, og der er derfor stor opmærksomhed på, hvordan indsatsen for kroniske sygdomme tilrettelægges mest hensigtsmæssigt. Kommunerne har i de seneste år, blandt andet gennem arbejdet med sundhedsaftalerne med regionerne, fået en større rolle at spille i tilknytning til patientrettede forebyggelsesindsatser med eksempelvis forløbsprogrammer og patientuddannelse. Der er ved en række kroniske sygdomme dokumentation for, at styrket egenomsorg nedsætter risikoen for sygdomsforværring, og at det medfører et fald i forbrug af ydelser fra sundhedsvæsenet. Mål nummer 2/5 Mindst halvdelen af alle dødsfald i Danmark skyldes kendte forebyggelige risikofaktorer. En målrettet indsats i forhold til de vigtigste risikofaktorer kan forbedre borgernes livskvalitet, reducere tab af leveår, samt udgøre en betragtelig besparelse i behandlingsregi hvor kommunerne medfinansierer sundhedsvæsenet. Eksempelvis er rygning årsag til hospitalsindlæggelser årligt og giver sundhedsvæsnet udgifter for 3,9 milliarder kroner. Samtidig forårsager rygning 2,8 millioner ekstra sygedage om året, hvilket har indvirkning på de arbejdsmarkedsrelaterede udgifter. FAXE KOMMUNE vil have fokus på at forebygge overvægt og sygdom. FAXE KOMMUNE vil arbejde med sundhedsfremmende indsatser i dagtilbud, SFO, skoler og klubber. FAXE KOMMUNE vil forebygge negativ udvikling og forværring af kroniske sygdomme FAXE KOMMUNE vil samarbejde med hospitaler, praksissektoren, fritidsorganisationer, patientforeninger og frivillige organisationer om emner af betydning for borgernes sundhed fx i tilknytning til forløbsprogrammer og patientuddannelser Sundhedspolitik side 11

12 VI VIL GØRE DET LETTERE FOR ALLE AT LEVE DET SUNDE LIV - MEN VI HAR SÆRLIGT FOKUS PÅ UDSATTE GRUPPER Mål nummer 3/5 Sundhedsrisici og sygdomme er socialt skævt fordelt i Danmark. Jo dårligere borgere er stillet socialt set, jo højere sygelighed og dødelighed har de statistisk set. Det vil sige, at sygdomsbyrden typisk stiger jævnt med faldende uddannelse og indkomst. I gennemsnit kan en højtuddannet 30-årig se frem til at leve 7 år længere end en kortuddannet. At nedbringe denne sociale ulighed i sundhed har været højt prioriteret på regeringens sundhedspolitiske dagsorden det seneste årti, og det må forventes at fortsætte i den kommende periode. Reduktion af social ulighed i sundhed vil også medføre, at en større andel af borgerne kan indgå i arbejdsstyrken, ligesom udgifter til såvel sundheds- som beskæftigelses- og socialområdet kan fastholdes eller måske reduceres. Sundhedsprofilen 2010 viser, at borgere i Faxe Kommune uden for arbejdsmarkedet, herunder arbejdsledige, kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister, ofte har en sundhedsadfærd, der giver øget risiko for udvikling af sygdom. Også borgere uden uddannelse eller med en kort uddannelse har generelt en mere usund livsstil end dem med langvarig uddannelse. I Region Sjælland, er der eksempelvis tre gange så mange rygere blandt borgere uden uddannelse end borgere med lang videregående uddannelse. Tilsvarende er andelen af borgere med usunde madvaner er fire gange højere for dem uden uddannelse sammenlignet med dem med langvarig uddannelse. FAXE KOMMUNE vil have fokus på udsatte og sårbare børn FAXE KOMMUNE vil have fokus på at tilpasse indsatser i forhold til forskellige sociale gruppers behov Sundhedspolitik side 12

13 VI VIL STYRKE SAMARBEJDE OM SUNDHED PÅ TVÆRS I KOMMUNEN Mål nummer 4/5 Borgernes sundhed påvirkes i høj grad af rammer og betingelser, som skabes af kommunens øvrige fagcenterområder end Center for Sundhed & Pleje. Væsentlige forbedringer af borgernes sundhed vil derfor ofte kræve en indsats på flere niveauer som tidligere vist i figuren på side 3. Faktorer med betydning for befolkningens sundhed kan derfor heller ikke afgrænses til et enkelt fagcenters ansvar. I Faxe Kommune har 88% af borgerne en levevis, der ikke følger de officielle anbefalinger med hensyn til kost, rygning, alkohol og motion. Hvis der skal skabes sunde rammer for så mange borgere som muligt, er det essentielt at sundhedsfremme og forebyggelse anerkendes som en tværsektoriel opgave som mange tager del i. Andre fagcentre, end der hvor sundhed er primært tilknyttet med sundhedsindsatser, må derfor ligeledes arbejde for at opnå positiv udvikling på deres individuelle fagspecifikke udfordringer, der relaterer sig til sundhedsfremme og forebyggelse. Sundhed kan desuden være et middel til at løse udfordringer, som er tilknyttet til andre fagcentre, og omvendt kan nogle af de forskellige fagcentres arbejde bruges som middel til at opnå større sundhed. Sundhedspolitik side 13

14 Udover samarbejdet om sundhed på tværs i kommunen har vi også et ønske om at styrke samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere. Gennem samarbejde og netværk med andre kommuner, regioner, patientforeninger og forskellige frivillige organisationer kan der opnås værdifuld vidensdeling og synergi i arbejdet med sundhed. Derudover ønsker Faxe Kommune at styrke samarbejdet med sygehusene og de praktiserende læger, især med henblik på at skabe effektive og sammenhængende patientforløb, der går på tværs af kommune, almen praksis og sygehus. Mål nummer 4/5 FAXE KOMMUNE anser sundhed som et fælles anliggende for hele kommunen og ønsker sundhedsfremme og forebyggelse som en integreret og naturlig del af de enkelte fagcentres kerneopgaver. FAXE KOMMUNE vil med det kommende Faxe Sundhedscenter skabe gode betingelser for samarbejde om sundhed på tværs. Sundhedspolitik side 14

15 VI VIL UNDERSTØTTE OG STYRKE DEN FRIVILLIGE INDSATS Mål nummer 5/5 Kommunen kan ikke forbedre borgernes sundhed alene. Det skal ske i samarbejde mellem den enkelte borger, familien, netværk, frivillige foreninger og andre. Faxe Kommune har medansvar for at opstille rammer for, at borgere kan leve det sunde liv, mens borgerne selv har ansvaret for at leve sundt og hjælpe sin familie og medborgere til et sundt liv ud fra de ønsker, den enkelte har. Der ses en tendens til, at borgerne i større grad end tidligere hjælper og involverer sig i hinandens liv og levevilkår. Der er derfor god grobund for, at flere og flere opgaver løses i civilsamfundet. Især i en tid, hvor der er stamme økonomiske rammer i kommunerne og udsigt til at stigende efterspørgsel på ydelser til behandling og pleje eksempelvis grundet stigning i antallet af borgere over 65 år. Lokale aktører, som for eksempel idrætsforeninger, frivillige organisationer og patientforeninger, er tæt på borgerne og har kendskab til deres behov og ønsker. Samarbejde med disse udgør derfor en vigtig rolle i forhold til udvikling af nytænkende og motiverende sundhedsrelaterede tilbud til borgerne. FAXE KOMMUNE vil styrke samarbejdet med frivillige og mulighederne for netværksdannelse i kommunen FAXE KOMMUNE vil styrke interessen og motivation hos borgerne for at engagere sig i lokalsamfundet Sundhedspolitik side 15

16 Faxe Bogtryk/Grafisk

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Forebyggelse tidligt i livet 8 2. Røgfri

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune 2011-2014 INDHOLD 2 Forord 3 Visioner og værdier 4 Udfordringer 5 Sundhed - en helhedsorienteret indsats 6 Sådan når vi målet 8 Implementering, evaluering

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik Sund Sammen Odense Kommunes Sundhedspolitik Forord Sundhed er mere end blot fraværet af sygdom. At være sund handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at den enkelte er i stand til at

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014

Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014 Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014 Hjørring blandt de sundeste kommuner i Danmark Med kommunalreformen fik kommunerne ansvaret for en lang række opgaver på sundhedsområdet.

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN SEMINARRUNDE 7 UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN Eva Michelle Burchard Specialkonsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL 24. Oktober 2017 Arrangør: Danske Ældreråd Hvad er på programmet? Den sundhedspolitiske

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK Opdateret maj 2015 2 SUNDHED MED ALLE Fredericias sundhedspolitik Forord I Fredericia vil vi sundhed med alle. Det betyder, at alle borgere skal have mulighed

Læs mere

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik Udkast i høring Sammen om sundhed - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Trivsel skaber sundhed, og man skal tage ansvar for sig selv og andre. Når vi er sammen, tager vi ansvar

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

SUNDHEDSSTRATEGI. En ressourceorienteret tilgang i samarbejdet med borgere - i alle aldre og livssituationer.

SUNDHEDSSTRATEGI. En ressourceorienteret tilgang i samarbejdet med borgere - i alle aldre og livssituationer. 1. Den mentale trivsel styrkes Den mentale trivsel styrkes SUNDHEDSSTRATEGI At være i mental trivsel betyder, at den enkelte borger barn som voksen - kan udfolde sine evner, håndtere dagligdagens udfordringer

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik (billeder og layout tilføjes senere) Side 1 af 14 Forord Sundhed er mere end gulerødder og løbeture sundhed handler om trivsel og om at kunne leve og

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering SAMMEN om det sunde liv Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering 1 Sundhed og beskæftigelse en fælles indsats Vi har en udfordring. Vi ved at borgere uden for arbejdsmarkedet, eller med kort, eller ingen

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde Kommune. sundhedsprofil for roskilde Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Roskilde sundhedsprofil for roskilde Indhold Sundhed i Roskilde............................... 3 Fakta om Roskilde............................... 4 Fakta om

Læs mere

Sundhed i Gentofte. - Borgerrettet forebyggelse

Sundhed i Gentofte. - Borgerrettet forebyggelse Sundhed i Gentofte - Borgerrettet forebyggelse 2017-2024 2 Indholdsfortegnelse Nye veje til borgerrettet forebyggelse 3 Borgerrettet forebyggelse 4 Vision 5 Sundhedsudfordringer i Gentofte Kommune 6 Fra

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Sundhedsprofil 2013 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Køge Kommune. sundhedsprofil for køge Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Køge Kommune. sundhedsprofil for køge Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Køge sundhedsprofil for køge Indhold Et tjek på Køges sundhedstilstand............................ 3 De sunde nærmiljøer.......................................

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Faxe Kommune. sundhedsprofil for Faxe Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Faxe Kommune. sundhedsprofil for Faxe Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Faxe sundhedsprofil for Faxe Indhold Indledning................................................ 3 Beskrivelse af Faxe................................ 4 Fakta

Læs mere

Udkast til Sundhedspolitisk Vision Syddjurs Kommune

Udkast til Sundhedspolitisk Vision Syddjurs Kommune Udkast til Sundhedspolitisk Vision Syddjurs Kommune Indledning Syddjurs Kommune ønsker en yderligere styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats, derfor er denne Sundhedspolitiske Vision

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

Mental sundhed. Niels Sandø Specialkonsulent

Mental sundhed. Niels Sandø Specialkonsulent Mental sundhed Niels Sandø Specialkonsulent Hvad er mental sundhed Mental sundhed er mere end fraværet af psykisk sygdom. At opleve at have det godt At fungere godt i hverdagen. WHO-definition: Mental

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Handlingsplan. Faxe Kommunes Sundhedspolitik 2012-2015

Handlingsplan. Faxe Kommunes Sundhedspolitik 2012-2015 Handlingsplan Faxe Kommunes Sundhedspolitik 2012-2015 November 2012 1 Baggrund Byrådet vedtog 25. april 2012 Faxe Kommunes Sundhedspolitik for 2012-2015. I tillæg til Sundhedspolitik 2012-2015 har i samarbejde

Læs mere

Hvorfor en vision om fælles sundhed?

Hvorfor en vision om fælles sundhed? Hvorfor en vision om fælles sundhed? Hvad skal Region Syddanmark og kommunerne i regionen være kendt for når det gælder borgernes sundhed? Hvordan skal borgerne opleve behandling og omsorg i kommuner,

Læs mere

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner Sundhedsprofil 2010 Sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner Lanceringskonference 24. januar 2010 Charlotte Glümer, forskningsleder, overlæge, Forskningscenter

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013 Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013 Sundhe Forord Rebild Kommune har fået en ny sundhedspolitik for 2014-2018: Sundhed i sammenhæng. Sundhedspolitikken

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Udkast til Sundhedspolitik

Udkast til Sundhedspolitik Ringsted Kommune Udkast til Sundhedspolitik Udkast januar 2017 Udkast til Sundhedspolitik Indhold Indledning... 2 Politikkens opbygning... 3 Gennemgående værdier... 4 Samskabelse... 4 Lighed i sundhed...

Læs mere

Sundhedspoli sk strategi år 2016 2019

Sundhedspoli sk strategi år 2016 2019 Sundhedspolisk strategi år 2016 2019 FORORD At være sund er en væsentlig forudsætning for at leve det liv, som man ønsker sig. Faxe Kommunes sætter derfor Sundhed højt på dagsordenen. Vi har de sidste

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Onsdag den 21. marts 2012 kl. 17.00 i F 2 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Sammen om sundhed - mere af det der virker

Sammen om sundhed - mere af det der virker Sammen om sundhed - mere af det der virker Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Indholdsfortegnelse Forord 3 Fakta om aarhusianernes sundhed 4 Indledning 5 Kommunen har alle muligheder for at skabe

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Prioritering af indsatser med fokus på social ulighed i sundhed

Prioritering af indsatser med fokus på social ulighed i sundhed Prioritering af indsatser med fokus på social ulighed i sundhed Ingelise Andersen Lektor, PhD Institut for Folkesundhedsvidenskab Ulighed i sundhed globalt, nationalt og lokalt Er det overhovedet muligt

Læs mere

Udkast til revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014

Udkast til revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014 Udkast til revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014 - Med hjertet i midten Byrådets Vision Ringsted, en kommune med sunde og fysisk aktive borgere 1 Indhold: 1. Indledning ved Ringsted

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Sundhedspolitik 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Derfor en sundhedspolitik... 3 Hvad er sundhed?... 3 Det omfatter sundhedspolitikken... 4 Borgerrettet og patientrettet

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve sundhedsprofil for greve Indhold En sund kommune, hvor borgerne trives...................... 3 Fakta om Greve kommune..................................

Læs mere

Sundhedsstyrelsen har udsendt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes

Sundhedsstyrelsen har udsendt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de Sundhedsfremme 1. Indledning Kommunen er en del af det samlede sundhedsvæsen og har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse og dele af den patientrettede forebyggelse

Læs mere

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse)

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) I Holbæk Kommune skal det være nemt at leve sundt, og træffe sunde valg i hverdagen. Det vil Holbæk Kommune gøre til virkelighed på arbejdspladser,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Biologiske risikofaktorer, såsom svær overvægt, har stor betydning for både mænd og kvinder.

Biologiske risikofaktorer, såsom svær overvægt, har stor betydning for både mænd og kvinder. 1 SAMMENFATNING En lang række byrdemål for dødelighed, hospitalskontakter, lægekontakter, sygefravær, førtidspensioner og økonomiske konsekvenser er beregnet for 12 risikofaktorer. Risikofaktorerne er

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Undersøgelsen definerer dårlig mental sundhed, som de 10 % af befolkningen som scorer lavest på den mentale helbredskomponent.

Undersøgelsen definerer dårlig mental sundhed, som de 10 % af befolkningen som scorer lavest på den mentale helbredskomponent. Mental sundhed blandt voksne danskere 2010. Analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 Sundhedsstyrelsen 2010 (kort sammenfatning af rapporten) Baggrund og formål med undersøgelsen

Læs mere

Formand for Sundhedsudvalget

Formand for Sundhedsudvalget Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) 1 Hvad er Hørsholm for en kommune? Hørsholm Lolland Antal borgere/ Størrelse Gennemsnitsindtægt for 15+ år Andel med videregående uddannelse af arbejds styrken

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland

Sundhedsprofil 2013. Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland Sundhedsprofil 2013 Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland Forord Denne pjece er et sammendrag af nogle af de mange resultater fra Region Nordjyllands Sundhedsprofil 2013. Pjecen giver et kort indblik

Læs mere

Debatoplæg. Vision om fælles sundhed. Sundhedskoordinationsudvalget Region Syddanmark og de 22 kommuner

Debatoplæg. Vision om fælles sundhed. Sundhedskoordinationsudvalget Region Syddanmark og de 22 kommuner Debatoplæg Vision om fælles sundhed Sundhedskoordinationsudvalget Region Syddanmark og de 22 kommuner Hvorfor en vision om fælles sundhed? Hvad skal Region Syddanmark og kommunerne i regionen være kendt

Læs mere

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK Godkendt i Byrådet den 16. april 2012 2 3 Forord Indholdsfortegnelse Denne sundhedspolitik afløser Fredericia Kommunes første sundhedspolitik

Læs mere

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er:

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er: Sunde borgere nære tilbud Greve Kommunes Sundhedspolitik 2013-2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvor sætter vi ind?... 4 Tema 1: Sunde borgere, der trives... 5 Tema 2: Den vigtige indsats - når vi er

Læs mere

Sundhed med alle. Fredericias sundhedspolitik gældende fra 2012

Sundhed med alle. Fredericias sundhedspolitik gældende fra 2012 Sundhed med alle Fredericias sundhedspolitik gældende fra 2012 Endeligt udkast forelagt Byrådet April 2012 Forord Denne sundhedspolitik afløser Fredericia Kommunes første sundhedspolitik. Med den første

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 12-04-2011 Dato: 04-04-2011 Sag nr.: 34 Sagsbehandler: Marianne Hallberg Eshetu Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr.

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde

Læs mere

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr.

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde sammenhæng...

Læs mere

UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008

UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008 UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008 Forord Som følge af kommunalreformen og i forbindelse med at den nye Sundhedslov trådte i kraft, fik Nordfyns kommune den 1. januar 2007 ansvar for det forebyggende

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Ringsted Kommune. sundhedsprofil for ringsted Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Ringsted Kommune. sundhedsprofil for ringsted Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Ringsted sundhedsprofil for ringsted Indhold Sådan står det til i Ringsted........................ 3 Fakta om Ringsted............................... 4 Fakta

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Godkendt af byrådet den XXXXXXXX Indhold Forord 3 Baggrund 4 2 Hvordan har vi det i Sønderborg Kommune? 7 Vision for sundhedspolitikken 8 Fra vision

Læs mere

Lighedsplan. Hvad er ulighed i sundhed? SUNDHED OG OMSORG

Lighedsplan. Hvad er ulighed i sundhed? SUNDHED OG OMSORG Lighedsplan Hvad er ulighed i sundhed? Social ulighed i sundhed starter allerede før fødslen og nedarves fra én generation til den næste. Lighed i sundhed fremmes gennem tidlig og rettidig indsats i et

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Vordingborg Kommune. sundhedsprofil for Vordingborg Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Vordingborg Kommune. sundhedsprofil for Vordingborg Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Vordingborg sundhedsprofil for Vordingborg Indhold Sådan ser sundhedstilstanden ud i Vordingborg...... 3 Fakta om Vordingborg............................ 4 Fakta

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Slagelse Kommune. sundhedsprofil for slagelse Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Slagelse Kommune. sundhedsprofil for slagelse Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Slagelse sundhedsprofil for slagelse Indhold Fokus på sundheden i Slagelse..................... 3 Fakta om Slagelse................................ 4 Fakta om

Læs mere

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Frederikssund Kommune adskiller sig demografisk på en række parametre i forhold til Region H, som helhed. I Frederikssund Kommune har vi således en større andel af

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 723 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24.

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg Kommune. sundhedsprofil for Kalundborg Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg Kommune. sundhedsprofil for Kalundborg Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg sundhedsprofil for Kalundborg Indhold Et tjek på Kalundborgs sundhedstilstand..................... 3 Beskrivelse af Kalundborg.........................

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Tabel 3.4.1 Andel med sygefravær i forhold til socioøkonomisk status. Procent. Lønmodtager. Topleder. højeste niveau

Tabel 3.4.1 Andel med sygefravær i forhold til socioøkonomisk status. Procent. Lønmodtager. Topleder. højeste niveau Kapitel 3.4 Sygefravær 3.4 Sygefravær Dette afsnit omhandler sygefravær. I regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet fremgår det, at sygefravær kan have store konsekvenser både for den enkelte

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved sundhedsprofil for næstved Indhold Sådan er det i Næstved............................ 3 Lidt om Næstved................................. 4 Fakta om undersøgelsen....................................

Læs mere