Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse."

Transkript

1 Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf Fax CVR nr Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Dato: 17.december 2013 Journalnummer: Bekendtgørelsen er udarbejdet på baggrund af Folketingets vedtagelse den 17. december 2013 af L 70 - Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. med flere love om bl.a. indførelsen af midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Lovforslaget og den endeligt vedtagne lov kan findes på Folketingets hjemmeside (www.ft.dk). Bekendtgørelsen indeholder de nærmere regler om midlertidig arbejdsmarkedsydelse vedrørende følgende emner: Deltidsforsikrede medlemmers ret til at blive fuldtidsforsikret, samt om at et fuldtidsforsikret medlem i særlige tilfælde kan anses for at stå til rådighed, selvom medlemmet ikke kan påtage sig fuldtidsarbejde. Regler om overgang fra særlig uddannelsesydelse i uddannelsesordningen til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, opgørelse af forbrug af perioder med særlig uddannelsesydelse og dagpenge og opgørelse af perioder, der kan forlænge perioden med midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Regler om opgørelse af perioder med selvstændig bibeskæftigelse ved overgangen til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse ( nulstilling i forhold til tidligere perioder med selvstændig bibeskæftigelse). Regler om udbetaling af midlertidig arbejdsmarkedsydelse under ferie, herunder fritagelse for rådighed og fradrag for optjent ferie. Der vil ikke blive udarbejdet en vejledning til bekendtgørelsen, men nedenfor er adresseret en række forhold, som bl.a. a-kasserne har peget på. Der er ikke tale om en fuldstændig beskrivelse af alle elementer i bekendtgørelsen. I punkt 6 og 7 er endvidere adresseret forhold, som ikke vedrører bekendtgørelsens regler. Regler om den aktive indsats for personer på midlertidig arbejdsmarkedsydelse er indarbejdet i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. Om disse regler henvises derfor til denne bekendtgørelse og til særskilt orienteringsbrev herom.

2 Indledende bemærkning Det bemærkes indledningsvist, at reglerne i kapitel 8, 10, 11 b, og i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og regler fastsat i medfør heraf finder anvendelse på personer, der modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse, medmindre andet er bestemt i kapitel 9 b i loven, eller i nærværende bekendtgørelse. 1. Afgrænsning af målgruppen Personer, der har ret til dagpenge til og med den 5. januar 2014, dvs. til og med uge 1 i 2014, overgår til uddannelsesordningen og uddannelsesydelse. Personer, der opbruger dagpengeretten fra den 6. januar 2014, dvs. i uge 2 og herefter, overgår til midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Personer, der opbruger retten til uddannelse og særlig uddannelsesydelse fra den 30. december 2013 til og med den 5. januar 2015, har ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, hvis de ansøger herom og i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Det bemærkes, at hvis en person har genoptjent beskæftigelseskravet (svarende til pågældendes forsikringskategori), men ikke opfylder kravet om et års medlemskab, vil pågældende have ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Hvis pågældende derimod også opfylder kravet om et års medlemskab og har genoptjent retten til dagpenge, er der ikke ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Det skyldes, at den midlertidige arbejdsmarkedsydelse er en supplerende ordning i forlængelse af udløb af dagpengeperioden. 2. Opgørelse af perioden med midlertidig arbejdsmarkedsydelse Ved opgørelsen af perioden med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse skal opmærksomheden henledes på, at der er tale om 2 opgørelsesprincipper. Først opgøres perioden efter lovens 52 k, stk. 2, jf. stk. 3 og 4 (bekendtgørelsens 5 og 6). Denne opgjorte periode afgrænses herefter i forhold til periodeopgørelsen i lovens 52 k, stk. 7, (bekendtgørelsens 4) vedrørende den maksimale samlede ydelsesperiode, der ikke kan udgøre mere end 4 år (den for 1. juli 2010 gældende dagpengeperiode). Ovennævnte kan illustreres ved følgende to eksempler. Eksempel 1: En person er indplaceret i en dagpengeperiode den 1.april 2008 og opbruger retten til dagpenge som følge af referenceperiodens udløb den 30. marts Pågældende har brugt 108 ydelsesuger frem til den 30. juni 2010, og har pr. 1. juli 2010 dermed 100 ydelsesuger tilbage. Herefter har pågældende forbrugt 1 ydelsesuge. 2

3 I henhold til 52 k, stk. 2, nr. 3, har en sådan person ret til en samlet ydelsesperiode (dagpenge, særlig uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse) på 3 1/4 år. Perioden med midlertidig arbejdsmarkedsydelse udgør den samlede ydelsesperiode fratrukket perioder med dagpenge efter 1. juli 2010 og uforbrugte uger af ydelsesperioden. Antal ydelsesuger (1 uge) + uforbrugte ydelsesuger (99 uger) = i alt 100 uger. Den samlede periode med ret til arbejdsmarkedsydelse udgør herefter 3 1/4 år (169 uger) uger = i alt 69 uger. Pågældendes samlede ydelsesperiode kan efter 52 k, stk. 7, højst udgøre 208 uger. De 208 uger opgøres på baggrund af dagpengeforbrug efter seneste indplacering (her medregnes uforbrugte uger ikke). Medlemmet har brugt 109 uger - dvs. han først rammer 4 års-loftet efter 99 uger. Da den maksimale periode med arbejdsmarkedsydelse udgør 69 uger, vil han have ret til arbejdsmarkedsydelse i hele perioden efter 52 k, stk. 2 nr. 3. Eksempel 2: En person er indplaceret i en dagpengeperiode den 1. april 2008, og opbruger retten til dagpenge som følge af referenceperiodens udløb den 30. marts Personen har frem til den 1. juli 2010 fået dagpenge i 117 uger, og efter den 1. juli 2010 har han modtager dagpenge i yderligere 52 uger. Pågældende har, da han falder for referenceperiodens udløb, 39 uforbrugte ydelsesuger tilbage. I henhold til 52 k, stk. 2, nr. 3, har en person, der opbruger retten til dagpenge i 1. halvår 2014, ret til en samlet ydelsesperiode (dagpenge, særlig uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse)på 3 1/4 år. Perioden med midlertidig arbejdsmarkedsydelse udgør den samlede ydelsesperiode fratrukket perioder med dagpenge efter 1. juli 2010 og uforbrugte uger af ydelsesperioden. I eksemplet er der forbrugt 52 uger efter 1. juli 2010, og der er også 39 uforbrugte ydelsesuger. Den samlede periode med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse udgør herefter 3 1/4 år (169 uger) - ( uger) = i alt 78 uger, jf. 52 k, stk. 2 og 5. Pågældende når 4-års-loftet efter 39 uger, og falder derfor for 52 k, stk. 7, før han når at bruge hele den beregnede periode med midlertidig arbejdsmarkedsydelse (78 uger). 3

4 Derfor vil der kunne opstå situationer, hvor der på grund af 4 års-loftet ikke vil kunne udbetales midlertidig arbejdsmarkedsydelse i hele den fastlagte periode med ret til arbejdsmarkedsydelse efter 52 k, stk. 2 og 5, jf. eksempel Forlængelse af ydelsesperioden Reglerne om forlængelse af ydelsesperioden fremgår af bekendtgørelsens 8. Det fremgår bl.a. af 8, stk. 2, at uger, hvori der har været udbetalt midlertidig arbejdsmarkedsydelse, ikke kan forlænge ydelsesperioden, uanset om der er beskæftigelse i ugen og uanset omfanget heraf. Det betyder modsat, at hvis der har været fx 14 timers beskæftigelse i en uge, uden at der er modtaget ydelse, kan ydelsesperioden forlænges med en hel uge. Tilsvarende principper gælder i forhold til forlængelse af særlig uddannelsesydelse. Men her er udbetalingsperioden en måned, og der forlænges derfor i hele måneder. Det bemærkes, at sygdom forud for overgang til midlertidig arbejdsmarkedsydelse medregnes til opgørelsen af den sammenhængende periode ud over 6 uger, hvor medlemmet modtager sygedagpenge efter lov om sygedagpenge, jf. lovens 52 k, stk. 8, jf. 55, stk Rådighed og selvforskyldt ledighed mv. Som det fremgår af indledningen til dette nyhedsbrev, finder lovens kapitel 10 og regler fastsat i medfør heraf anvendelse for personer, der modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse, medmindre andet er bestemt i kapitel 9 b i loven, eller i nærværende bekendtgørelse. Det betyder bl.a., at reglerne om a-kassernes vejledningspligt og reglerne om rådighed og selvforskyldt ledighed for personer, som har ret til dagpenge/modtager dagpenge, finder anvendelse for personer, som har ret til/modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Om personer, der automatisk overgår fra dagpenge til midlertidig arbejdsmarkedsydelse (Personer, der opbruger dagpengeretten fra den 6. januar 2014) Personer, der overgår automatisk fra dagpenge til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, fortsætter deres ledighedsforløb i a-kassen. Det betyder bl.a., at en person fortsætter det samtaleforløb i a-kassen, som personen var i gang med, mens personen modtog dagpenge. Det betyder fx også, at en person, som i perioden med dagpenge er blevet anset for selvforskyldt ledig, og som i perioden med midlertidig arbejdsmarkedsydelse igen bliver anset for at være selvforskyldt ledig, og hvor den nye selvforskyldte ledighed ligger inden for 12 måneder siden sidste selvforskyldte ledighed, omfattes af gentagelsesvirkningen i lovens 63, stk. 4, og i 45 i bekendtgørelsen om selvforskyldt ledighed. I forbindelse med at a-kassen træffer afgørelse om personens ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, herunder om perioden med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, bedes a-kassen vejlede personen om, at betingelserne for ret til dagpenge finder anvendelse i perioden med midlertidig arbejdsmarkedsydelse, herunder kra- 4

5 vet om rådighed for arbejdsmarkedet og reglerne om selvforskyldt ledighed mv. Der henvises herved til 2 og 3, i vejledningsbekendtgørelsen. Om personer, der overgår fra uddannelsesordningen mv. til midlertidig arbejdsmarkedsydelse (Personer, der opbruger retten til uddannelse og særlig uddannelsesydelse fra den 30. december 2013 til og med den 5. januar 2015) Personer, der overgår fra uddannelsesordningen mv., påbegynder et nyt ledighedsforløb i a-kassen og skal derfor indkaldes til vejlednings- og CV-samtale efter reglerne for dagpengemodtagere. Det bemærkes, at der alene skal holdes CV-samtale i de tilfælde, hvor der ikke har været holdt en samtale i jobcentret om personens CV inden for de seneste 3 måneder, jf. 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ligesom når en person søger om dagpenge, kan der når en person søger om midlertidig arbejdsmarkedsydelse være forhold, der kan give anledning til tvivl om personens rådighed. Det kan fx være tilfældet, hvis a-kassen bliver bekendt med, at personen ikke har haft ret til særlig uddannelsesydelse under uddannelsesordningen, fordi kommunen har vurderet, at personen ikke stod til rådighed. Hvis der er forhold, der kan give anledning til tvivl om personens rådighed, skal a- kassen på sædvanlig vis undersøge og træffe afgørelse om, hvorvidt personen kan anses for at stå til rådighed, jf. bekendtgørelse om rådighed. Om bekendtgørelsens 11 og 12 I forhold til rådighedskravet indeholder bekendtgørelsens 11 en særregel, idet a- kassen på baggrund af dokumentation for nedsat rådighed i særlige tilfælde og efter en konkret vurdering kan træffe afgørelse om, at et medlem alene skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet i 30 timer om ugen, selvom medlemmet er fuldtidsforsikret. I forhold til reglerne om selvforskyldt ledighed er det i bekendtgørelsens 12 præciseret, at 4, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed ikke finder anvendelse i perioden med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Der er i reglerne om ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse ikke krav om 1 års medlemskab eller om opfyldelse af beskæftigelseskravet for ret til dagpenge. Bekendtgørelsen om selvforskyldt ledighed finder derfor anvendelse, selvom et medlem ikke har haft 1 års medlemskab eller har opfyldt lovens beskæftigelseskrav, idet medlemmet har ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, uanset at disse krav ikke er opfyldt. For at sikre, at der ikke opstår tvivl herom, er det præciseret i bekendtgørelsens Ferie med midlertidig arbejdsmarkedsydelse Medlemmer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse har ret til ferie med midlertidig arbejdsmarkedsydelse, dvs. med satsen for midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Reglerne for udbetaling følger principperne for udbetaling af feriedagpenge. 5

6 I bekendtgørelsens 13, jf. 10, og er fastsat de nærmere regler for udbetaling. Det fremgår heraf bl.a., at pågældende forud for ferien skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, jf. 14, at der ikke kan ske forudbetaling, jf. 10, at feriedage udbetales med 7,4 timer pr. dag, og at mindsteudbetalingsreglen ikke finder anvendelse, jf. 13, stk Ret til syge- og barseldagpenge for personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse Personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, har ret til syge- og barseldagpenge, ligesom ledige med ret til arbejdsløshedsdagpenge. Det betyder bl.a., at a-kassen skal vejlede om pligten til at anmelde sygefravær m.v., jf. 2, stk. 5, i vejledningsbekendtgørelsen. A-kassen skal anmelde personens fravær på grund af sygdom eller barsel via Nem- Refusion. Der vil ikke ske ændringer i NemRefusion, hvilket betyder, at når ledige på midlertidig arbejdsmarkedsydelse bliver fraværende pga. af sygdom eller barsel, skal der indberettes i NemRefusion, som var det en ledig med ret til fulde arbejdsløshedsdagpenge. Under fanebladet Oplysninger skal angives Ja til, at der er udbetalt ydelse før fraværet, Ja til fulde arbejdsløshedsdagpenge og Satsen (80 hhv. 60 pct. af højeste dagpenge). Kommunen og Udbetaling Danmark vil på baggrund af den indberettede sats kunne udlede, at der er tale om en person på midlertidig arbejdsmarkedsydelse. 7. Ved overgang fra midlertidig arbejdsmarkedsydelse til dagpenge Hvis en person efter en periode på midlertidig arbejdsmarkedsydelse har genoptjent retten til dagpenge og derefter overgår til dagpenge, finder de almindelige regler om dagpenge anvendelse. Det betyder bl.a., at der skal opgøres overskydende timer, herunder timer optjent under modtagelse af midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Modsat vil uger med supplerende midlertidig arbejdsmarkedsydelse eller selvstændig bibeskæftigelse ikke skulle medregnes, da dagpengereglerne kun gælder for personer på dagpenge midlertidig arbejdsmarkedsydelse er ikke nævnt i reglerne. Med venlig hilsen Henrik Loop Chefkonsulent 6

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o, stk. 6, 74 p og

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Væk med bøvlet Inger. 30 konkrete forslag til afskaffelse af bureaukrati og bøvl på dagpengeområdet. AK-Samvirke juni 2010

Væk med bøvlet Inger. 30 konkrete forslag til afskaffelse af bureaukrati og bøvl på dagpengeområdet. AK-Samvirke juni 2010 Væk med bøvlet Inger 30 konkrete forslag til afskaffelse af bureaukrati og bøvl på dagpengeområdet AK-Samvirke juni 2010 Forord I det seneste regeringsgrundlag kaldes til kamp mod regeltyrani og unødvendige

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

Appendiks. Samtaler og kontakt

Appendiks. Samtaler og kontakt Appendiks Samtaler og kontakt 1. Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygdom A-kassens rådighedsvurdering af ledige dagpengemodtagere ved sygdom afskaffes, da a-kassen altid skal vurdere, om

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere