BETÆNKNING LOVEN OM OPFØRELSE AF ARBEJDER BOLIGER PÅ LANDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETÆNKNING LOVEN OM OPFØRELSE AF ARBEJDER BOLIGER PÅ LANDET"

Transkript

1 BETÆNKNING VEDRØRENDE LOVEN OM OPFØRELSE AF ARBEJDER BOLIGER PÅ LANDET AFGIVET AF DEN AF LANDBRUGSMINISTERIET VED SKRIVELSE AF 26. AUGUST 1957 NEDSATTE KOMMISSION ANG. STATSHUSMANDSLOVEN M. M. 3. BETÆNKNING BETÆNKNING NR

2 A/S J. 11. SCHULTZ - UNIVERSITETS-BOGTRYKKERI - KØBENHAVN

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning. Kommissionens opgaver og sammensætning 5 Nærmere redegørelse for kommissionens virksomhed. I. Kommissionens undersøgelse af mulighederne for indførelse af en adgang til at yde tillægslån i allerede opførte arbejderboliger 5 II. Kommissionens undersøgelse af spørgsmålet om en adgang til prioritering foran statslånene i allerede opførte arbejderboliger 6 III. Kommissionens behandling af et under en folketingsudvalgsbehandling i februar 1959 af det konservative folkepartis medlemmer fremsat udkast til en ændret affattelse af forslag til lov om tillæg til lov om opførelse af arbejderboliger på landet 6 Kommissionens lovforslag. Ændringsforslag til forslag til lov om udlån til arbejderboliger på landet 8 Forslag til lov om ændringer i loven om opførelse af arbejderboliger på landet 9 Bemærkninger til lovforslaget 11 Bilag. Skrivelse af 14. januar 1960 fra Danmarks Sparekasseforening og Danske Bankers Fællesrepræsentation 15

4

5 Kommissionens beretning og indstilling. Efter afgivelsen af kommissionens 1. og 2. betænkning henstod endnu for kommissionen at tage stilling til følgende opgaver: I. Undersøgelse af mulighederne for indførelse af en adgang til at yde tillægslån i allerede opførte arbejderboliger. II. Overvejelse af spørgsmålet om, en adgang til prioritering foran statslånene i allerede opførte arbejderboliger. III. Behandling af et under en folketingsudvalgsbehandling i februar 1959 af det konservative folkepartis medlemmer fremsat udkast til en ændret affattelse af forslag til lov om tillæg til lov om opførelse af arbejderboliger på landet. Udkastet går ud på, at den gældende ordning med ydelse af statslån til opførelse af disse boliger skulle afløses af en ordning, hvorefter lån til opførelse af nye arbejderboliger fremtidig kun ydes af de private pengeinstitutter mod statsgaranti samt med statstilskud til nedsættelse af terminsydelserne. Der er ikke sket ændringer i kommissionens sammensætning siden afgivelsen af 2. betænkning. Kommissionen har siden afgivelsen af sin 2. betænkning holdt plenarmøder den 15. januar 1960 og den 21. januar 1960 (i alt 2 møder). I samme tidsrum har underudvalg II holdt møder den 17. december 1959 og den 21. december 1959 (i alt 2 møder). Nærmere redegørelse for kommissionens virksomhed. I. Ved de i kommissionens 1. betænkning indeholdte lovforslag, der blev gennemført som henholdsvis lov nr. 83 af 21. marts 1959 om tillæg til lov om opførelse af arbejderboliger på landet, jfr. lovbekendtgørelse nr. 138 af 23. april 1959, og lov nr. 84 af 21. marts 1959 om udlån til arbejderboliger på landet, blev der tilvejebragt ændrede afviklingsregler for statslån, der for tiden efter 1. april 1959 ydes til oprettelse af arbejderboliger på landet, idet der i forbindelse med en forenkling af långivningen ved sammenlægning af lånene blev gennemført en forkortelse af lånets normale løbetid til ca. 60 år. Endvidere blev der tilvejebragt en løsning af visse presserende problemer vedrørende ejerskifterne, idet der dels blev gennemført hjemmel for skærpelse af rente- og afdragsvilkårene ved ejerskifte, dels blev åbnet adgang for ejerne til at kræve statens overtagelse af ejendommen til genafhændelse, såfremt en overdragelse af ejendommen til anden side er bortfaldet som følge af lovens ejerskiftebegrænsninger. I forbindelse med ændringen i afviklingsreglerne blev der dog ligeledes kun for så vidt angår brug, der oprettes efter 1. april 1959 yderligere åbnet adgang for ejeren til en vis prioritering foran statslånet, når der ved dettes nedbringelse og eventuel stigning i ejendomsværdien fremkommer en ejendomsværdi (panteværdi) ud over statslånets resthovedstol. På grundlag af overvejelserne vedrørende de ændringer inden for statshusmandslovgivningen, som er foreslået i kommissionens 2. betænkning, har kommissionen anset det for hensigtsmæssigt, at der inden for lovgivningen om opførelse af arbejderboliger på landet søges gennemført forskellige ændringer af tilsvarende karakter, navnlig med henblik på en ajourføring af ejerskiftereglerne og af lånevilkårene for de i tidligere opførte arbejderboliger indestående statslån. I overensstemmelse hermed foreslås gennemført regler om konvertering af ældre

6 statslån i arbejderboliger på landet til lånevilkår, der svarer til de for ny lån gældende regler, således at restgælden af jordkøbslån og byggelån forenes til et samlet lån, der ved halvårlige annuitetsydelser afvikles inden for et åremål, der regnet fra de oprindelige låns anvisning så vidt muligt søges nedbragt til 60 år. Lånekonverteringen, som tillige åbner den foran nævnte adgang til prioritering foran statslånet, foreslås gjort obligatorisk ved ejerskifte. Med henblik på lettelse af ejerskifterne foreslås der endvidere på samme måde som i forslag til lov om ændringer i statshusmandsloven tilvejebragt hjemmel for køberen til at overtage hæftelse for renteefterbetalingskrav som en del af købesummen. Efter de gældende regler kan denne hæftelse ikke overføres til køberen, men opkræves af staten hos sælgeren. Endvidere foreslås der, ligesom det ved nævnte lovforslag er foreslået for statshusmandslovens område, åbnet mulighed for i visse ejerskiftetilfælde at lempe lånevilkårene for en velkvalificeret ny ejer samt i forbindelse med en skærpelse af vilkårene undtagelsesvis at se bort fra kvalifikationsmangler hos en ny ejer. Et mindretal, bestående af N. C. Nielsen- Man, Lorents Petersen og Fr. W. Teichert anser det for ønskeligt, at det for adkomsterhvervelse ifølge lovens 21, stk. 2, litra c, jfr. 2, stk. 1, nr. 5, gældende beskæftigelsesmæssige kvalifikationskrav suppleres med de for overtagelse af statslånene fastsatte øvrige kvalifikationskrav, jfr. lovens 22, stk. 1, og 2, stk. 1, nr Kommissionens overvejende flertal har ikke kunnet tilslutte sig mindretallets opfattelse, idet man finder, at der ikke er noget væsentligt praktisk behov for en skærpelse af den gældende ved lov nr. 90 af 31. marts 1955 gennemførte regel. II. Der har inden for kommissionen været enighed om, at der efter den under afsnit I omhandlede konverteringsordning næppe er større behov for indførelse af en adgang til at yde tillægslån til ombygnings- eller moderniseringsarbejder for de med statsstøtte i henhold til lovgivningen om opførelse af arbejderboliger på landet opførte 6 ejendomme, idet statslånene, i hvert fald for så vidt angår de boliger, som blev opført efter arbejderboliglovens regler i de første år efter denne lovgivnings gennemførelse i 1938, er så lave, at der efter stedfunden konvertering normalt vil være mulighed for ejerne af disse boliger for at optage lån i det almindelige realkreditmarked til eventuelt tiltrængte moderniseringsarbejder. Med hensyn til de i de senere år opførte arbejderboliger er der gennemført en del skærpelser af kravene til boligens indretning og isolering med henblik på at gøre disse boliger tidssvarende. I denne forbindelse bemærkes, at de nugældende ret beskedne lånesatser som regel ikke giver mulighed for virkeligt tidssvarende sanitære installationer. I det nuværende byggeri gennemføres disse installationer dog meget ofte i forbindelse med eller efter husets opførelse, idet bygherrerne selv skaffer økonomisk udvej herfor. For det overvejende antal af disse nyere boligers vedkommende må det derfor antages, at der ikke gør sig noget større behov for forbedringer gældende ud over sådanne arbejder, der falder ind under almindelig vedligeholdelse eller vil kunne bekostes af ejeren selv. Carl Petersen har under kommissionsarbejdet gjort opmærksom på, at der efter hans mening foreligger et betydeligt behov for at skaffe mulighed for lån til f. eks. modernisering og isolering også af andre (særlig ældre) arbejderboliger på landet end de af arbejderboliglovgivningen omfattede. Han har henvist til, at der er tale om en gruppe mennesker, som har svært ved selv at skaffe sig lån, og at problemets løsning kan have en vis betydning for bevarelsen af arbejdskraft på landet. Kommissionen erkender, at dette problem falder uden for dennes kommissorium, men ønsker dog over for regeringen at pege på, at problemet er til stede og lejlighedsvis burde undersøges. III. Kommissionen har foretaget en nærmere drøftelse af det af det konservative folkepartis medlemmer af folketingsudvalget udarbejdede udkast til ændret affattelse af lov om tillæg til lov om opførelse af arbejderboliger på landet, jfr.

7 7 folketingstidende Tillæg B. sp Som indledningsvis nævnt skal der ifølge dette udkast fremtidig ikke ydes statslån til opførelse af arbejderboliger på landet, men disse finansieres ved 60-årige annuitetslån i sparekasser eller banker til disses fra tid til anden varierende rentesatser. For disse lån ydes statsgaranti, og lånenes størrelse fastsættes efter tilsvarende regler som de hidtidige statslån. Ved halvårlige driftstilskud, der af staten indbetales til pengeinstitutterne, nedsættes arbejdernes halvårsydelser til samme niveau som i dag. Udkastet indebærer, at der fremtidig ikke sker oprettelse af arbejderboliger på jordrentevilkår. Det overvejende flertal inden for kommissionen har ikke kunnet tilslutte sig de i udkastet indeholdte ændringer, idet man finder, at den foreslåede finansiering af boligerne over de almindelige pengeinstitutter ikke vil medføre nogen forenkling af administrationen, men vil betyde indskydelse af yderligere et led i administrationen med deraf følgende dobbeltadministration. Medens opkrævningen af terminsydelserne efter den nugældende ordning sker som en enkeltekspedition, idet ydelsen, der udgør en fast procentsats af lånets oprindelige hovedstol, opkræves af finansministeriet direkte hos vedkommende debitor, vil denne opkrævning efter udkastet blive opdelt i 2 eller flere ekspeditioner, nemlig dels pengeinstituttets opkrævning hos låntageren af den denne påhvilende del af den samlede halvårlige ydelse, dels finansministeriets udregning og indbetaling af driftstilskuddet til pengeinstitutet. Da driftstilskuddet vil være at beregne i forhold til den til enhver tid gældende udlånsrente for 1. prioritetslån i landejendomme, vil ordningen ikke betyde nogen arbejdsbesparelse for finansministeriets vedkommende, men snarere en arbejdsforøgelse. Kommissionens flertal er i øvrigt af den opfattelse, at den foreslåede private finansieringsform næppe vil vise sig særlig velegnet ved låneforhold af en så socialt betonet karakter som de låneforhold, der her er tale om, hvor det bl. a. som følge af arbejdsløshed og sygdom kan være påkrævet af samfundsmæssige grunde at tage et ret vidtgående hensyn til den enkelte låntager. Den foreslåede ordning vil endvidere efter flertallets opfattelse i det lange løb betyde en øget udgift for staten. Medlem af kommissionen, Fr. W. Teichert, kan ikke tilslutte sig udkastet allerede af den grund, at der efter dette ikke levnes mulighed for oprettelse af arbejderboliger på jordrentevilkår. Efter det pågældende medlems opfattelse er der som følge af de seneste års betydelige grundværdistigninger snarere grund til at basere oprettelsen af nye arbejderboliger udelukkende på jordrenteprincippet. M. Sig Steffensen finder ligeledes, at oprettelse af nye arbejderboliger bør baseres på jordrenteprincippet, men anser det principielt for ønskeligt, at finansieringen af byggeriet efterhånden overgår til det frie lånemarked, eventuelt i forbindelse med en statsgaranti. Et mindretal, bestående af Niels Eriksen og E. Tesdorpf, er under drøftelserne i kommissionen af forannævnte udkast kommet til den opfattelse, at finansieringen af nye arbejderboliger på landet bedst vil kunne løses på følgende måde: Låntageren skal forlods optage størst muligt 1. prioritets lån i en sparekasse eller anden kreditinstitution. Næst efter dette lån og op til et maksimumsbeløb for den samlede belåning ydes i 2. prioritet statslån på de i den gældende udlånslov fastsatte rente- og afdragsvilkår. Mindretallet mener, at man i forbindelse hermed kunne gennemføre en forenkling samtidig med, at statens investering formindskes. Ud fra disse betragtninger, som på grund af det fremrykkede tidspunkt ikke har kunnet nå at blive genstand for en tilbundsgående drøftelse i kommissionen, ønsker mindretallet ikke at tage endelig stilling til det i fornævnte folketingsudvalg fremsatte mindretalsudkast, og ud fra samme betragtninger ønsker mindretallet ikke at tilslutte sig de af kommissionens flertal tiltrådte forslag. Medlemmerne N. C. Nielsen-Man og M. Sig Steffensen anbefaler, at mindretallets forslag underkastes nærmere overvejelse

8 8 inden fremsættelse af forslag til udlånslov for finansåret Der har inden for kommissionen været almindelig enighed om, at der med hensyn til statslånenes udbetaling i lighed med den for statshusmandslovgivningen foreslåede ordning bør søges gennemført en forenkling og arbejdsbesparelse for finansministeriet og statens jordlovsudvalgs administrationskontorer ved etablering af en ordning, hvorefter statslån til oprettelse af nye arbejderboliger fremtidig udbetales pengeinstitutterne til indsættelse på en i vedkommende låntagers navn oprettet konto i det pågældende pengeinstitut, som derefter på grundlag af attestation fra vedkommende myndighed udbetaler låneraterne, efterhånden som disse forfalder. Der har dels i denne anledning, dels med henblik på en nærmere klarlæggelse af pengeinstitutternes stillingtagen til det af det konservative folkepartis medlemmer af folketingsudvalget udarbejdede udkast til en ændret finansieringsordning til opførelse af arbejderboliger på landet været optaget forhandling med Danske Bankers Fællesrepræsentation og Danmarks Sparekasseforening. Vedrørende resultatet af disse drøftelser henvises til det betænkningen vedføjede bilag. Kommissionen har på grundlag af forannævnte retningslinier udarbejdet det nærværende betænkning vedføjede Forslag til lov om ændringer i loven om opførelse af arbejderboliger på landet. Dels med henblik på en af fornævnte lovforslag nødvendiggjort ændring i det den 2. december 1959 for folketinget fremsatte forslag til lov om udlån til arbejderboliger på landet, dels for at bringe sidstnævnte lovforslags regler om statslåns tilbagerykning i overensstemmelse med reglerne i forslag til lov om udlån til statshusmandsbrug m. m., således at der opnås mulighed for med prioritet foran statslånet at optage sparekasselån hvilke ifølge tinglysningslovens 41, stk. 1, ikke omfattes af lån af offentlige midler" har kommissionen endvidere udarbejdet følgende Ændringsforslag til forslag til lov om, udlån til arbejderboliger på landet. 1. I lovforslagets 3, stk. 2, 2. punktum, ændres lån af offentlige midler" til: kreditog hypoteksforeningslån samt for sparekasselån, ydet alene mod pant i ejendommen,". I samme paragrafs stk. 5, ændres 22, stk. 4" til: 22, stk. 2". 2. Til lovforslagets 4 føjes som nyt stk. 5: Stk. 5. Reglen i 3, stk. 2, 2. punktum, finder tilsvarende anvendelse på lån ydet i henhold til den i stk. 1, 2. punktum, nævnte lov." I den foreliggende form er betænkningen tiltrådt enstemmigt af den samlede kommission på mødet den 21. januar Landbrugsministeriets kommission af 26. august 1957 vedrørende statshusmandsloven m. m., den 21. januar Jørgen Andersen. Niels Eriksen. Vald. Hornslet. Charles F. Jensen. Formand. N. C. Nielsen-Man. Carl Petersen. Lorents Petersen. M. Sig Steffensen. Axel Sørensen. Holger Sørensen. Fr. W. Teichert. E. Tesdorpf. Chr. Thomsen. Emanuel Vestbo. N. Wermuth. Sekretær.

9 9 Forslag tu Lov om ændringer i lov om opførelse af arbejderboliger på landet. 1. I lov om opførelse af arbejderboliger på landet, jfr. lovbekendtgørelse nr. 138 af 23. april 1959, foretages følgende ændringer: 1. I lovens 2, stk. 1, nr. 1, foran indfødsret" indsættes: dansk, finsk, islandsk, norsk eller svensk". 2. I lovens 9 affattes stk. 2 således: Stk. 2. Mod pant efter jordrenten af lodden kan der tilstås køberen lån til opførelse af bygningen inden for et ved særlig ndlånslov for det pågældende finansår fastsat maksimumsbeløb. Forslag til ndlånslov fremsættes for folketinget så vidt muligt inden 15. november året forud. Lånebeløbet til opførelse af bygningen må ikke overstige omkostningerne ved byggeriet, og disse må som regel ikke overstige det for det pågældende finansår fastsatte maksimumsbeløb for lån til opførelse af bygninger. Købere, som ikke er familieforsørgere, skal dog selv tilvejebringe 1 / 10 af omkostningerne ved byggeriet, og disse købere kan hertil i det højeste opnå 9 / 10 af det normale lånebeløb til opførelse af bygninger i det pågældende år." I samme paragraf affattes stk. 4 således: Stk. 4. Landbrugsministeren fastsætter efter forhandling med finansministeren nærmere regler om udbetaling af lånene og rater af disse." 3. I lovens 12, stk. 1, sidste punktum, ændres stk. 1-4" til: stk. 1-3". I samme paragraf affattes stk. 2 således: Stk. 2. For det samlede lån gælder reglerne i 9, stk. 4-5." 4. Lovens S 15 affattes således: 15. Retten til at få et tilsagt lån udbetalt fortabes, såfremt låntageren ikke inden udgangen af det finansår, for hvilket tilsagnet er givet, har udstedt behørigt pantebrev for lånet. Statens jordlovsudvalg kan dog, når omstændighederne måtte tale derfor, fravige denne regel." 5. I lovens 16, 1. punktum, ændres jordkøbslån og byggelån" til: lån til jordkøb og opførelse af bygninger". 6. I lovens 18, stk. 6, ændres skadesløs betaling" til: betaling, jfr. dog 22 A". 7. I lovens 20, stk. 3, ændres skadesløs betaling" til: betaling, jfr. dog 22 A". 8. Lovens 22 affattes således: 22. Ved ejerskifte forfalder de i ejendommen indestående lån til indfrielse. Såfremt den nye ejer opfylder de i 2, stk. 1, nr. 1-5, stillede betingelser, kan landbrugsministeren efter indstilling af statens jordlovsudvalg tillade ham helt eller delvis at overtage lånene, eventuelt med ændring af lånerenten, rentepligten og afdragsvilkårene. Når ejendommen overgår til den hidtidige ejers livsarving, svigerbarn eller efterlevende ægtefælle samt i øvrigt, når særlige omstændigheder taler derfor, kan der bortses fra aldersbetingelserne. Stk. 2. For de efter 1. januar 1948 oprettede ejendomme kan der ved ejerskifte kræves efterbetaling af forskellen mellem det rentebeløb, som er betalt, og det, der ville have været at betale, såfremt lånene skulle have været forrentet fuldt ud. Stk. 3. For statslån, for jordrenteforpligtelse (kapitaliseret til den ved overdragelsen gældende jordrenteværdi) eller for

10 10 renteefterbetaling kan køberen ikke bindende i forhold til sælgeren overtage tilsvar ud over herfor i overdragelsesdokumentet angivne beløb af den vedtagne købesum for ejendommen. Hvad køberen herefter måtte have erlagt for meget, kan han efter eget valg kræve refunderet af sælgeren ved kontant betaling eller ved afskrivning på gældsmellemværendet. Stk. 4. Når en efter 1. april 1943 oprettet ejendom søges overdraget til en ny ejer, skal der af køber og sælger straks gennem vedkommende husmandsbrugskommission gives statens jordlovsudvalg underretning herom. Undladelse heraf straffes med bøde. Stk. 5. Samtykke efter 21, stk. 2, litra e, jfr. stk. 3, til tinglysning af adkomst kan betinges af, at sælgeren med et nærmere angivet beløb helt eller delvis erstatter staten dennes efter reglerne i 19, stk. 4, sidste punktum, beregnede rentetab. Stk. 6. Når ganske særlige forhold taler derfor, kan det undtagelsesvis tillades en ny ejer, som ikke opfylder de i 2, stk. 1, nr. 1-5, stillede betingelser, helt eller delvis at overtage indestående statslån i ejendommen, dog kun på væsentlig skærpede rentevilkår." 9. Efter lovens 22 indsættes som ny paragraf: 22 A. Når lån, som er undergivet de før 1. april 1959 gældende lånevilkår, ved ejerskifte overtages af den ny ejer, ændres lånevilkårene således, at restlånene herunder tillige hæftelser for renteefterbetaling, som måtte være overtaget fra den hidtidige ejer, eller dele af sådanne hæftelser konverteres til et samlet lån, der sikres, forrentes og afvikles efter de for ny lån gældende regler, dog med de ændringer, som følger af reglerne i stk. 4-7, samt eventuelt med skærpelse eller lempelse i henhold til 22, stk. 1, 2. punktum. Stk. 2. Efter samme regler kan statens jordlovsudvalg på ejerens begæring bevilge konvertering af lån og påløbet tilsvar for renteefterbetaling uden for ejerskiftetilfælde. Stk. 3. For så vidt lån i de i 18, stk. 6, og 20, stk. 3, omhandlede tilfælde ikke kræves indfriet fuldt ud, kan landbrugsministeren kræve, at de i ejendommen indestående statslån og påløbet tilsvar for renteefterbetaling konverteres efter samme regler, evt. på skærpede rente- og afdragsvilkår. Stk. 4. Såfremt ejendommen er oprettet på de efter 1. januar 1948 gældende udlånsvilkår, kan der indrømmes rentefrihed for en i hvert enkelt tilfælde fastsat brøkdel af den til enhver tid skyldige resthovedstol på det konverterede lån, dog højst for halvdelen. Er ejendommen oprettet på de efter 1. april 1946 og indtil 1. januar 1948 gældende udlånsvilkår, kan tilsvarende rentefrihed indrømmes, dog højst for en fjerdedel af den skyldige resthovedstol. Dersom ejendommen er oprettet på de inden 1. april 1946 gældende udlånsvilkår, kan rentefrihed ikke indrømmes. Det rentefri beløb kan normalt ikke overstige den del af lånet, der før konverteringen henstod rentefri eller udgjorde hæftelse for renteefterbetaling. Stk. 5. For så vidt en ved ejerskifte overtagen hæftelse for renteefterbetaling ville overstige 1/4 af den samlede resthovedstol på overtagne lån, kan den nævnte hæftelse nedskrives med det overskydende beløb eller en del heraf, såfremt forholdene taler derfor. Ved konvertering uden for ejerskiftetilfælde kan påløben hæftelse for renteefterbetaling på tilsvarende måde nedskrives. Stk. 6. Halvårsydelserne fastsættes i almindelighed således, at det samlede lån afvikles inden for et tidsrum, der regnet fra de oprindelige låns anvisning ikke væsentligt overstiger afdragstiden for tilsvarende ny lån. Såfremt halvårsydelserne derved bortset fra en eventuel stigning som følge af skærpelse af vilkårene i medfør af stk. 1 eller stk. 3 ville komme til at overstige det dobbelte af de hidtidige halvårsydelser, kan der fastsættes en længere afdragstid. Stk. 7. Når lånene er konverteret, finder reglerne i 22, stk. 2 og 4, uanset ejendommens oprettelsestidspunkt anvendelse fra konverteringen at regne." 10. I lovens 30 affattes stk. 2 således: Stk. 2. For lånet gælder reglerne i 9, stk. 4-5." Paragraffens stk. 4 udgår. 11. I lovens 31, stk. 1, ændres 22, stk. 2" til: 22, stk. 4".

11 I lovens 33 ændres 18, stk. 2-6" til: 18, stk. 2-5". 2. Loven træder i kraft den 1. april Landbrugsministeren bemyndiges til i lovtidende at optrykke og bekendtgøre lov nr. 449 af 23. september 1947 om opførelse af arbejderboliger på landet, jfr. lovbekendtgørelse nr. 138 af 23. april 1959, med de ændringer, som nærværende lov medfører. Bemærkninger til lovforslaget. Til 1. Nr. 1, lovens 2. I overensstemmelse med den på Nordisk Råds 6. session vedtagne rekommendation (nr. 3/1958) om gennemførelse af ligestilling af nordiske statsborgere med hensyn til retten til at erhverve fast ejendom til boligformål samt opnåelse af lån hertil foreslås sådan ligestilling gennemført i lovgivningen om opførelse af arbejderboliger på landet. Nr. 2-5, lovens 9, 12, 15 og 16. Med henblik på en forenkling for statsadministrationen med hensyn til statslånenes ratevise udbetaling samt deraf følgende arbejdsbesparelse for såvel finansministeriet som statens jordlovsudvalgs administrationskontorer er der på kommissionens foranledning indledet forhandlinger med Danske Bankers Fællesrepræsentation og Danmarks Sparekasseforening om gennemførelse af en tilsvarende ildbetalingsordning som den, der påregnes gennemført inden for statshusmandslovens område, jfr. forslaget til lov om udlån til statshusmandsbrug 4, stk. 6, og de til nævnte paragraf knyttede bemærkninger, afsnit L. Nævnte ordning tager sigte på, at statslånene fremtidig udbetales pengeinstitutterne til indsættelse på en i låntagerens navn oprettet konto i det pågældende pengeinstitut, som derefter på grundlag af attestation fra vedkommende myndighed udbetaler låneraterne, efterhånden som disse forfalder. For at muliggøre gennemførelsen af en ordning efter de nævnte retningslinjer er det foreslået, at lovens 9, stk. 4, ændres således, at landbrugsministeren bemyndiges til efter forhandling med finansministeren at fastsætte nærmere regler om udbetaling af lånene og rater af disse. De foreslåede ændringer i 9, stk. 2, samt 12, 15 og 16 er begrundet dels i, at statslån til køb af byggegrund og til opførelse af bygninger ydes som et samlet lån, dels i den foreslåede ændring af reglerne om lånenes udbetaling og er i øvrigt af redaktionel karakter. Nr. 6-7, lovens 18 og 20. Med hensyn til de foreslåede ændringer i lovens 18 og 20 henvises til bemærkningerne nedenfor til nr. 9. Nr. 8, lovens 22. I den foreslåede affattelse afviger 22, stk. 1, fra den gældende bestemmelse dels ved, at den nugældende ugyldighedsregel bortfalder og erstattes med den som stk. 3 foreslåede ny bestemmelse, jfr. bemærkningerne nedenfor, dels ved indsættelse af hjemmel for jordlovsudvalget til i ej erskifte - tilfælde at ændre rentepligten for overtagne lån, hvorved den nugældende regel i paragraffens stk. 5 overflødiggøres. Ved den sidstnævnte ændring udvides statens adgang til at graduere lånevilkårene, således at rentefriheden ikke blot som hidtil kan indskrænkes eller ophæves for den ny ejer, men også kan udvides, når forholdene taler derfor, hvilket navnlig kan være tilfældet, når en ejer, over for hvem rentevilkårene tidligere er blevet skærpet, afhænder ejendommen til en velkvalificeret mindrebemidlet køber. Reglerne i stk. 2 om renteefterbetaling svarer til stk. 4 i paragraffens hidtidige affattelse. I stk. 3 foreslås til afløsning af den ovennævnte hidtidige ugyldighedsregel i stk. 1 fastsat regler, som direkte fastlægger køberens og sælgerens økonomiske mellemværende indbyrdes og i forhold til staten, og som præceptivt tilsikrer køberen krav over for sælgeren på friholdelse eller økonomisk refusion for tilsvar over for staten ud over nærmere i overdragelsesdokumentet specificerede beløb af den vedtagne købesum. En ganske tilsvarende ændring er ved 23 i forslaget til lov om ændringer i statshusmandsloven foreslået gennemført i sidstnævnte lovs 43, stk. 2. Stk. 4 svarer til paragraffens nuværende stk. 2

12 12 alene med den ændring, at bøder i overensstemmelse med gældende almindelige regler i alle tilfælde skal tilfalde statskassen. Stk. 5 svarer ganske til paragraffens nuværende stk. 6. Den som stk. 6 foreslåede ny bestemmelse svarer til det ved 23 i forslaget til lov om ændringer i statshusmandsloven forelåede ny stk. 8 i sidstnævnte lovs 43. Bestemmelsen, der kan betragtes som et supplement til reglerne i lovens 19 og 21, tager sigte på visse undtagelsesvis forekommende tilfælde, hvor ganske særlige forhold taler for at se bort fra en købers eller arvings kvalifikations - mangler og tillade overtagelse af lånene på skærpede rentevilkår, idet ejendommens overgang til kvalificerede købere ved senere ejerskifter sikres, således at ejendommens karakter af arbejderbolig opretholdes over længere sigt. Behov for en sådan løsning har i praksis navnlig foreligget ved ægteskabs opløsning og i tilfælde, hvor hjemmeboende børn udsættes for alvorlig ulempe ved en afhændelse af hjemmet efter forældrenes død. Endvidere vil det i visse tilfælde kunne være i det offentliges interesse at fravige kvalifikationskravene, for så vidt der på det pågældende tidspunkt ikke kan findes kvalificerede købere, og f. eks. køberens alder gør det sandsynligt, at ejendommen inden for en kortere årrække kommer til salg på ny. I tilfælde af denne art må det påregnes, at en væsentlig renteskærpelse over for den ukvalificerede køber vil kunne fremme en senere genafhændelse af ejendommen til en eventuel kvalificeret køber, der kan opnå lempeligere rentevilkår. Den nugældende bestemmelse i paragraffens stk. 3 om genanvendelse af tilbagebetalte lån til opførelse af en ny arbejderbolig inden for samme kommune har ikke hidtil haft praktisk betydning og er ikke optaget i forslaget. Nr. 9, ny 22 A. A. Lånevilkårene efter lovgivningen om opførelse af arbejderboliger på landet er siden gennemførelsen af den første lov herom i 1938 ændret gentagne gange: 1. Tidsrummet Efter lov nr. 139 af 13. april 1938 udgjorde det normale maksimum for jordkøbslån kr. og for byggelån kr. Sidstnævnte beløb forhøjedes ved lov nr. 564 af 31. oktober 1940 til kr. Renten er 2 pct. halvårlig. 25 pct. af byggelånet, dog højst kr., er rentefri. Jordkøbslånet er afdragsfrit det første år og afdrages med faste halvårsydelser over de følgende 40% år. Byggelånet er rente- og afdragsfrit det første år og er derefter afdragsfrit, såfremt og så længe låntageren har forsørgerpligt for 3 eller flere børn. Ud over sidstnævnte afdragsfri tidsrum er lånets løbetid ca. 61 år. Ved lov nr. 475 af 22. november 1941 udvidedes rentefriheden til 1 / 3 af byggelånet, hvorved den normale løbetid forlængedes til ca. 75 år ud over eventuelle tidsrum med afdragsfrihed som følge af forsørgerpligt for 3 eller flere børn. 2. Tidsrummet Ved lov nr. 149 af 13. marts 1943 fastsattes lånevilkårene som hidtil, dog med den ændring, at det rentefri beløb forhøjedes til % af byggelånet, hvorved den normale løbetid forlængedes til ca. 91% år ud over eventuelle tidsrum med afdragsfrihed som følge af forsørgerpligt for 3 eller flere børn. Det normale byggelån forhøjedes ved loven til kr. og senere ved lovanordning af 6. marts 1944 til kr. Ved lov nr. 384 af 12. juli 1946 ændredes vilkårene således, at 1 / 5 af byggelånet er rente- og afdragsfrit og afskrives efter 20 års forløb, såfremt beløbet ikke forinden ved ejendommens salg til tredjemand er forfalden til indbetaling. Endvidere er 2 / 5 rentefri og afdrages forlods over 50 år, hvorefter de resterende 2 / 5, der er rentepligtige, afvikles ved faste halvårlige ydelser over ca. 40% år. Lånets samlede løbetid er ca. 91% år ud over eventuelle tidsrum med afdragsfrihed som følge af forsørgerpligt for 3 eller flere børn. 3. Tidsrummet Ved lov nr. 449 af 28. september 1947 og dertil knyttede årlige udlånslove ændredes udlånsvilkårene således, at 3 / 5 af byggelånet er rentefrit og afdrages over de første 60 år med % pct. af det samlede byggelån halvårligt, hvorefter de resterende % af lånet, som er rentefri det første år efter anvisningen og derefter forrentes med 2 pct. halvårlig, afvikles over ca. 41 år med 2% pct. halvårlig annuitetsydelse. Den ved rentefriheden besparede rente kan i modsætning til de tidligere love ved ejerskifte kræves efterbetalt af sælgeren. Det normale maksimumsbeløb for byggelånet, der ved lov nr. 450 af 28. september 1947 blev fastsat til kr., er i de følgende år gentagne gange forhøjet og udgjorde i 1957 og kr. Jordkøbslånet forrentes fra anvisningen med 2 pct. halvårlig og afvikles, når byggelånet er indfriet, med halvårlige annuitetsydelser på 2% pct. over 41 år, således at den samlede normale afvik-

13 13 lingstid er ca. 142 år. Det normale maksimumsbeløb for jordkøbslånet, der ved lov nr. 450 af 28. september 1947 blev fastsat til kr., forhøjedes i 1952 til kr. og i 1955 til kr. 4. De fra 1959 gældende regler. Ved den gældende udlånslov nr. 84 af 21. marts 1959 ændredes lånevilkårene således, at lån til køb af byggegrund (normalt kr.) og til opførelse af boligen (normalt kr., hvilket beløb ved forslaget til lov om udlån til arbejderboliger søges forhøjet til kr. fra 1. april 1960) sikres som et samlet lån, der med rentefrihed for halvdelen af sk3^1dig resthovedstol afvikles over 60 år med halvårlige annuitetsydelser på 1,45 pct., dog med nedsatte ydelser i det første år. Renteefterbetalingskravet er pantsikret inden for den afdragne del af pantebrevet samt er for overskydende beløb sikret ved håndpant i ejerpantebrev. I modsætning til de tidligere love fastsættes, at statslånet står tilbage for visse realkreditlån, for så vidt statslånets hovedstol og foran prioriterede hæftelser tilsammen ikke overstiger pantets ejendomsværdi. B. L paragraffen foreslås gennemført regler om konvertering af ældre statslån i arbejderboliger på landet til lånevilkår, der svarer til de for ny lån gældende regler, således at restgælden af jordkøbslån og byggelån i en ejendom samt eventuelt hertil for ejendomme oprettet efter 1947 knyttede renteefterbetalingskrav forenes til et samlet lån, der ved halvårlige annuitetsydelser afvikles inden for et åremål, der regnet fra de oprindelige låns anvisning så vidt muligt ikke væsentligt overstiger 60 år. Ved konverteringen opnår låntageren adgang til fordelagtig prioritering forud for statslånet, for så vidt dettes resthovedstol er lavere end pantets ejendomsværdi. Da denne prioriteringsadgang kun vil kunne udnyttes, når der ved nedbringelse af statslånet eller ved eventuelle stigninger i ejendomsværdien er fremkommet den fornødne realkreditbasis ud over statslånets resthovedstol, vil en konvertering af lånene i første række være af interesse for ejeren af de arbejderboliger, som er opført under et væsentligt lavere byggeprisniveau end det nugældende. Der er efter krigen gennemført en del skærpelser af kravene til boligernes indretning og varmeisolering, og det må antages, at navnlig en del af de i den første årrække efter 1938 opførte boliger vil have et væsentligt behov for forbedringer, dels med hensyn til isolering og opvarmning, dels for så vidt angår sanitære indretninger og drikkevandsforsyning m. m. Medens optagelse af lån med respekt af statslånene næppe i almindelighed vil være en farbar udvej for de pågældende ejere, må det påregnes, at der ved gennemførelsen af adgang til lånekonvertering skabes mulighed for i vidt omfang at opnå tiltrængte moderniseringer af de ældre med statslån opførte arbejderboliger. C. I paragraffens stk. 1 foreslås konverteringen gennemført obligatorisk, når statslånene ved førstkommende ejerskifte overgår til en ny ejer. I stk. 2 foreslås hjemlet adgang til at bevilge frivillig konvertering uden for ejerskiftetilfælde, og i stk. 3 foreslås, at landbrugsministeren i misligholdelsesti lf ælde kan kræve lånene konverteret, evt. på skærpede vilkår, i stedet for at kræve lånene indfriet. D. Under hensyn til de væsentlige afvigelser mellem de for ældre og for ny lån gældende vilkår har man fundet det påkrævet at foreslå gennemført enkelte regulerende bestemmelser om konverteringen af ældre lån, dels til sikring af administrativ enkelhed, dels med henblik på en tilpasning af halvårsydelserne af det konverterede lån, således at disse ydelser hvor ikke hensynet til kvalifikationer m. m. betinger særlige skærpelser ikke overstiger normalydelserne af de oprindelige lån væsentligt mere, end hvad der modsvares af restafdragstidens forkortelse. Stk. 4 indeholder regler om overførelse af rentefrihed på det konverterede lån. Lån ydet på de før 1. april 1946 gældende udlåns vilkår foreslås konverteret med fuld forrentning, idet kun et mindre beløb af lånene har været rentefrit, og renteefterbetalingskrav ikke har været hjemlet. For boliger fra den ældste del af perioden vil ydelserne af det konverterede lån ikke afvige væsentligt fra de hidtidige halvårsydelser, og i en del tilfælde vil de blive lidt lavere end disse. For boliger fra den senere del af perioden vil konverteringen medføre en stigning i halvårsydelserne, som i det væsentlige modsvarer en betydelig nedsættelse af restafdragstiden. For lån ydet på de fra 1. april 1946 til 1. januar 1948 gældende regler (lov nr. 384 af 2. juli 1946) foreslås hjemlet adgang til at indrømme rentefrihed for indtil % af skyldig restgæld på det konverterede lån under hensyn til den for nævnte periode gældende udvidede rentefrihed i forbindelse med delvis afdragsfrihed. Ved konverteringen vil nedsættelsen af restafdragstiden medføre forhøjelse af halvårsydelserne. Denne forhøjelse reduceres dog væsent-

14 II ligt, såfremt konverteringen først gennemføres efter, at den rente- og afdragsfri femtedel af det oprindelige byggelån er afskrevet 20 år efter lånets anvisning. For lån ydet efter reglerne i den gældende lov inden 1. april 1959 foreslås hjemlet adgang til at indrømme rentefrihed for indtil halvdelen af skyldig restgæld på det konverterede lån, som foruden resthovedstolen på de afløste lån omfatter påløben hæftelse for renteefterbetahng eller en del af denne hæftelse. Konverteringen medfører en forhøjelse af halvårsydelserne, som i det væsentlige modsvarer restafdragstidens forkortelse og således er afhængig af tidspunktet for konverteringen. Da rentefriheden for konverterede lån ligesom for ny lån, ydet efter den gældende udlånslov, fastsættes for en part af den til enhver tid skyldige resthovedstol, forudsættes denne part fastsat som en brøkdel, der muliggør en rationel, maskinel beregning af den i halvårsydelserne indeholdte renteog afdragsbetaling. Medens det følger af reglerne i 22, stk. 1 og 2, at staten ved ejerskifte kan vælge at kræve bl. a. hæftelsen for renteefterbetahng indfriet helt eller delvis og ligeledes kan frafalde efterbetalingskravet, foreslås der i nærværende paragrafs stk. 5, optaget hjemmel for staten til bl. a. i tilfælde, hvor en køber fra sælgeren har overtaget en "større hæftelse af denne art til dækning af en del af købesummen, at nedskrive den pågældende hæftelse indtil % af den samlede resthovedstol på de overtagne lån, såfremt forholdene taler derfor. Ved maksimal nedskrivning efter denne regel vil renteefterbetalingskravet således udgøre x / 5 af det konverterede låns hovedstol. Denne nedskrivningsregel, som bl. a. kan tjene til en tilpasning af halvårsydelserne for velkvalificerede købere, forudsætter i forbindelse med reglen i stk. 7, at der ved konverteringen finder endeligt opgør sted med hensyn til det indtil konverteringen påløbne tilsvar for renteefterbetahng. Efter konverteringen kan der alene gøres tilsvar gældende for den rentebesparelse, som følger af eventuel rentefrihed for en del af det konverterede lån, og i henhold til na^vnte stk. 7 gælder tilsvaret også i tilfælde, hvor der i overensstemmelse med de før 1948 gældende regler ikke var knyttet efterbetalingspligt til de afløste lån. Ifølge stk. 6 tager konverteringen sigte på afvikling af lånene inden for ca. 60 år regnet fra de oprindelige låns anvisning. Da afkortningen af restløbetiden i samme grad, som konverteringstidspunktet nærmer sig udløbet af nævnte åremål, vil medføre forøgelse af forskellen mellem halvårsydelserne før og efter konverteringen, foreslås den modifikation, at halvårsydelserne i almindelighed d. v. s. hvor ikke særlige forhold betinger en skærpelse af lånevilkårene ikke ved konverteringen må forhøjes ud over det dobbelte af de hidtidige ydelser, uanset om den samlede løbetid herved bliver længere end ca. 60 år. Nr , lovens 30, 31 og 33. Ændringerne er af redaktionel karakter. Ændringen i 33 begrundes med, at lovens 18, stk. 6, ikke er anvendelig efter statslånenes indfrielse. Der er ikke fundet anledning til at foreslå en til 22 A svarende konverteringsordning gennemført for lån, som er ydet til opførelse af arbejderboliger for landmandens regning. Til 2. Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. april 1960, samtidig med den for det kommende finansår gældende udlånslov.

15 15 DANMARKS SPAREKASSEFORENING OG DANSKE BANKERS FÆLLESREPRÆSENTATION Den 14. januar Bilag 1. Til den ved skrivelse af 26. august 1957 nedsatte kommission angående statshusmandsloven m. m. På et møde i landbrugsministeriet den 21. december 1959 blev repræsentanter for Danmarks Sparekasseforening og Danske Bankers Fællesrepræsentation anmodet om til brug ved overvejelserne i kommissionen at tage stilling til følgende to spørgsmål: 1) Kommissionen ønskede oplyst, hvorvidt pengeinstitutternes organisationer var villige til at henstille til deres medlemmer, at de påtog sig udbetalingen af statslån til opførelse af landarbejderboliger efter de samme retningslinjer, som man tidligere havde aftalt med hensyn til udbetalingen af statslån til oprettelse af statshusmandsbrug, jfr. pag i kommissionens 2. betænkning vedrørende statshusmandsloven og loven om opførelse af arbejderboliger på landet. 2) Kommissionen ønskede endvidere en udtalelse vedrørende et forslag, fremsat af et mindretal i folketingets udvalg til behandling af forslaget til landarbejderboliglov i folketingssamlingen , om afløsning af statslån til oprettelse af landarbejderboliger med statsgaranterede lån fra de private pengeinstitutter. Ifølge forslaget skulle de private pengeinstitutter yde de omhandlede lån på deres normale rentevilkår for førsteprioritetslån som annuiteter med en afdragstid på ca. 60 år og med uopsigelighed fra kreditors side, så længe statsgarantien løb. Forskellen mellem markedsrenten og den nugældende lavere rente til staten tænkes i princippet tilsvaret af staten som driftstilskud". Efter at disse spørgsmål nu har været gjort til genstand for drøftelse i Danske Bankers Fællesrepræsentations repræsentantskab og i Danmarks Sparekasseforenings styrelse, skal vi vedrørende det under 1) nævnte problem meddele, at de to organisationer under hensyn til sagens særlige karakter er villige til at henstille til deres medlemmer, at de påtager sig også denne opgave på de samme vilkår, som vi i sin tid aftalte vedrørende udbetalingen af statshusmandslån. Med hensyn til de under 2) anførte spørgsmål bemærkes: Pengeinstitutterne ser med sympati på muligheden for at etablere en tilsvarende finansieringsordning for de under landbrugsministeriet henhørende udlånsordninger som den ordning, der blev tilvejebragt ved lov nr. 356 af 27. december 1958 om boligbyggeri, hvorefter den hidtidige statslåneordning er blevet afløst af en ordning med statsgaranti for private lån. Det vil imidlertid bl. a. som følge af de likviditetsmæssige hensyn, som pengeinstitutterne skal anlægge, ikke være muligt for disse at placere deres midler i uopsigelige, langfristede prioritetslån. Danske Bankers Fællesrepræsentation og Danmarks Sparekasseforening er imidlertid på den givne foranledning enige om, at de fornødne midler i givet fald måtte kunne tilvejebringes gennem et fælles kasseobligationsudstedende institut, idet pengeinstitutterne dog under hensyn til de administrative rammer forudsætter, at den skitserede finansieringsordning omfatter såvel udlån til opførelse af landarbejderboliger som udlån til husmandsbrug. Administrationen af et sådant institut kan, hvis den ikke kan ske gennem kreditog hypotekforeningerne, eventuelt henlægges til et af pengeinstitutternes bestående organer. Danmarks Sparekasseforening. E. Qvist. Med ærbødighed Danske Bankers Fællesrepræsentation. Poul Ingholt. H. Beck. Erik Krogstrup.

16

BETÆNKNING VEDRØRENDE STATSHUSMANDSLOVEN OG LOVEN OM OPFØRELSE AF ARBEJDERBOLIGER PÅ LANDET

BETÆNKNING VEDRØRENDE STATSHUSMANDSLOVEN OG LOVEN OM OPFØRELSE AF ARBEJDERBOLIGER PÅ LANDET BETÆNKNING VEDRØRENDE STATSHUSMANDSLOVEN OG LOVEN OM OPFØRELSE AF ARBEJDERBOLIGER PÅ LANDET AFGIVET AF DEN AF LANDBRUGSMINISTERIET VED SKRIVELSE AF 26. AUGUST 1957 NEDSATTE KOMMISSION ANG. STATSHUSMANDSLOVEN

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet LBK nr 1747 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. NaturErhvervstyrelsen, j.nr.15-0122-000014 Senere ændringer

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

BETÆNKNING VEDRØRENDE STATSHUSMANDSLOVEN OG LOVEN OM OPFØRELSE AF ARBEJDERBOLIGER PÅ LANDET

BETÆNKNING VEDRØRENDE STATSHUSMANDSLOVEN OG LOVEN OM OPFØRELSE AF ARBEJDERBOLIGER PÅ LANDET BETÆNKNING VEDRØRENDE STATSHUSMANDSLOVEN OG LOVEN OM OPFØRELSE AF ARBEJDERBOLIGER PÅ LANDET AFGIVET AF DEN AF LANDBRUGSMINISTERIET VED SKRIVELSE AF 26. AUGUST 1957 NEDSATTE KOMMISSION ANG. STATSHUSMANDSLOVEN

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

23. oktober 2007 EM 2007/44. Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af dd.mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse,

23. oktober 2007 EM 2007/44. Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af dd.mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, 23. oktober 2007 EM 2007/44 Ændringsforslag Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af dd.mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. til Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1 Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Når Københavns

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere LBK nr 781 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000007 Senere ændringer

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt 15. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om indkøbsforeninger for mindre jordbrugere. (Udvidelse af medlemskredsen til andre end jordbrugere mv.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om indkøbsforeninger for mindre jordbrugere. (Udvidelse af medlemskredsen til andre end jordbrugere mv. Fødevareministeriet 2. afdeling, 3. kontor Sagsnr: 12.317 Den 11. august 2008 JER/ Forslag til Lov om ændring af lov om indkøbsforeninger for mindre jordbrugere (Udvidelse af medlemskredsen til andre end

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme

Bekendtgørelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme LBK nr 1694 af 14/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000015 Senere

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 81 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 181.77M.351 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling December 2015 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-4893 Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme

Bekendtgørelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme LBK nr 33 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000034 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 416736-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 141 a m.fl. Ejerlav Ore, Vordingborg Jorder Beliggenhed Hørvænget Kunde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Rådhustorvet 15 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 604991-3 4760 Vordingborg Matr. nr. 3 a Ejerlav Lendemarke, Stege Jorder Beliggenhed Ørnebjerg Haven 1-12 Kunde Vordingborg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt 8. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Bekendtgørelse af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing LBK nr 521 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2016-6002-0004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget Lovforslag nr. L 53 Folketinget 2009-10 Fremsat den 30. oktober 2009 af Thor Pedersen (V), Mogens Lykketoft (S), Søren Espersen (DF), Holger K. Nielsen (SF) og Helge Adam Møller (KF) Forslag til Lov om

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Rentesregning Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling er udarbejdet

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

Folketingets Finansudvalg København, den 17. januar 2006 Sag: 369/ Ministeren bedes oversende et eksemplar af Fiskeribankens vedtægter.

Folketingets Finansudvalg København, den 17. januar 2006 Sag: 369/ Ministeren bedes oversende et eksemplar af Fiskeribankens vedtægter. Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 24 Spørgsmål 12 Offentligt Folketingets Finansudvalg København, den 17. januar 2006 Sag: 369/173345 Folketingets Finansudvalg har i skrivelse af 3. januar 2006 ad

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

Betænkning. lån fra Kreditforeningen af kommuner i Danmark til færøske kommuner

Betænkning. lån fra Kreditforeningen af kommuner i Danmark til færøske kommuner Betænkning angående lån fra Kreditforeningen af kommuner i Danmark til færøske kommuner afgivet af det af statsministeriet den 21. august 1953 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 119 1955 STATENS TRYKNINGSKONTOR

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Socialudvalget L 80 - Bilag 18 Offentligt

Socialudvalget L 80 - Bilag 18 Offentligt Socialudvalget L 80 - Bilag 18 Offentligt Folketingets Socialudvalg, Folketinget, Christiansborg, 1240 København K. Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 28 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 935393-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 125 Ejerlav Vordingborg Bygrunde Ejl. nr. 2 Beliggenhed Algade 104 Kunde

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Lov om kreditaftaler

Lov om kreditaftaler Lov om kreditaftaler VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr.

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr. GÆLDSBREV Debitor: Svendborg Kommune erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: DKK 16.053.050,00 J. nr. K479 CVR 29189730 Kontrakt nr. Aftalelån Variabel rente (model C) 6MDKKCIBOR 0,03 procentpoint

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaver og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der kommer med jævne mellemrum spørgsmål om de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser ved gaver til børn. Der er på dette område flere

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Kapitel 1 Ansøgning og ansøgningsfrist Kapitel 2 Betingelser for rentetilskud Kapitel 3 Beregning af rentetilskud Kapitel

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

D et Priva te Beredskab. til afvikling af nødlidende banker, sparekasser og andelskasser. Vedtægter

D et Priva te Beredskab. til afvikling af nødlidende banker, sparekasser og andelskasser. Vedtægter D et Priva te Beredskab til afvikling af nødlidende banker, sparekasser og andelskasser Vedtægter Indholdsfortegnelse 1 Navn 4 2 Hjemsted 4 3 Formål 4 4 Medlemmer 5 5 Ikke-medlemmers deltagelse i afvikling

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner

Kapitel 1 Formål og definitioner Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. Egedal Kommune Sendes til kommunen Egedal Kommune Udfyldes af kommunen Modtaget dato KLE 25.02.09G01 Sagsidentifi kation Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. ifl g. Lov om

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst Historisk

Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst Historisk Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst Historisk I medfør af 1 i lov nr. 134 af 28. marts 1984 om støtte til erhverv i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Formål

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 43 Folketinget 2011-12. Fremsat den 28. februar 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

Beslutningsforslag nr. B 43 Folketinget 2011-12. Fremsat den 28. februar 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Beslutningsforslag nr. B 43 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. februar 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 51

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 247 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Børge Storm Hansen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler Børge

Læs mere

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Dato: 20. december 2010 Årets meddelelse nr.: 28. BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Blue Vision A/S erhverver samtlige aktier i Seaside Holding A/S. Bestyrelsen i Blue Vision A/S har den 17. november

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Vedtægt Udgave april 2011

Vedtægt Udgave april 2011 Vedtægt Udgave april 2011 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og Ledernes

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Til lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. april 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Randers Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Forretningsorden VEJEN BYRÅD

Forretningsorden VEJEN BYRÅD Forretningsorden VEJEN BYRÅD Indhold Vejen Byråds møder.................................................. 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse........................ 3 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Vedtægter for Låneforeningen for lærere. Vedtægter for Låneforeningen for lærere

Vedtægter for Låneforeningen for lærere. Vedtægter for Låneforeningen for lærere Nuværende tekst Vedtægter for Låneforeningen for lærere 1 Navn Foreningens navn er Låneforeningen for lærere under Københavns Kommune (LfL). Hjemstedet er Københavns Kommune 2 Formål Foreningen har til

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter BEK nr 1203 af 31/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Statens Administration, j.nr. 2014-6821-004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere