Opgave nr. 13b. Internationale Finansielle Markeder Subprimekrisen og den europæiske økonomi. Handelshøjskolen i København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgave nr. 13b. Internationale Finansielle Markeder Subprimekrisen og den europæiske økonomi. Handelshøjskolen i København"

Transkript

1 H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - Efterår Opgaveløser: Vejleder: Martin Riedel Finn Østrup Opgave nr. 13b Internationale Finansielle Markeder Subprimekrisen og den europæiske økonomi Handelshøjskolen i København

2 Indhold Indledning... 3 Problemformulering... 4 Metode... 5 Afgrænsning... 7 Kilde kritik... 8 Hvad er subprime?... 9 Krisens forløb Medvirkende årsager til den finansielle krise Årsagsmulighed 1: Finansiel innovation Årsagsmulighed 2: Boligpriserne Årsagsmulighed 3: Risikovillighed Sammenfatning på årsagerne til krisen Markedsreaktioner på krisen Aktiemarkedet Rentemarkedet Kreditmarkedet Sammenfatning på markedsreaktionerne Nuværende finansielle situation i Europa PMI Erhvervstillid Inflation og råvarepriser Forbrugertillid Arbejdsløshed Vækst Sammenfatning på den nuværende situation i Europa Konklusion Litteraturliste Hjemmesider

3 Indledning Subprimekrisen og den europæiske økonomi Den nuværende finansielle krise har bredt sig som en steppebrand, fra nogle lokale Amerikanske boliglån, til en verdensomspændende kreditkrise, der har ramt på ufattelig mange fronter. En række aktivklasser, herunder bl.a. rentemarkedet, aktiemarkedet og kreditmarkedet er blevet berørt af denne krise. En forståelse for selve krisen, hvad der driver den, og hvad der kan stoppe den, er derfor essentiel for at kunne komme med estimater på den fremtidige udvikling i blandt andet ovenstående aktivklasser. Krisen er dog efterhånden nået til et stadie, hvor de oprindelige udspring i form af dårlige lån, pakket sammen i kompliceret CDO 1 trancher, med sikkerhed i højst tvivlsomme ejendomme (i et skarpt faldende ejendomsmarked) ikke længere er af den største betydning. Fokus har efterhånden rettet sig mod hvilke spor, det måtte have sat sig i økonomien, samt hvad der skal til, for at der kan komme en normalisering. Dog er en forståelse for, hvordan økonomien kom til denne nu verdensomspændende kreditkrise, afgørende for at kunne vurdere, hvad der skal til for at ændre ved den. Det er med baggrund i disse betragtninger, inspirationen til denne afhandling er skabt. 1 CDO: Collaterized Debt Obligations 3

4 Problemformulering Afhandlingen vil indledningsvis afklare, hvad der førte til subprimekrisen, samt hvilke spor den indtil videre har sat i selve økonomien. Dernæst vil afhandlingen give en gennemgang af, hvordan udsigterne for den europæiske økonomi er. Denne afhandlings problemformulering lyder som følger: Hvordan har følgende begivenheder medvirket til den nuværende finansielle krise subprime krisen 2? o Den øgede finansielle innovation de seneste år. o Boligprisernes kraftige stigninger 3. o De seneste års jagt på afkast (risikovillighed). Hvordan har subprime krisen vist sig i det finansielle marked, forstået ved aktiemarkedet, rentemarkedet 4 og kreditmarkedet, i Europa 5 og USA? Hvordan er den økonomiske situation i Europa 6 efterladt i kølvandet på krisen? Vægten vil primært lægges på, hvordan markedet er blevet påvirket, samt hvilke konsekvenser det har for Europa. Således vil afsnittet omkring, hvorfor krisen opstod, opnå mindre vægtning. Vægtningen er foretaget ud fra en betragtning over hvilket emne, der i den nuværende situation, har mest relevans. 2 Defineret som den likviditetskrise (øgede efterspørgsel på likviditet), de finansielle markeder har oplevet siden juli 2007, hvilket startede da en række amerikanske låne-serier udstedt til folk med lavere kreditværdighed end det såkaldte prime marked, også kaldet subprime oplevede en større andel af manglende betalinger. 3 De Amerikanske boligpriser, målt ved S&P s Case Shiller indeks. 4 Her defineret som stats og swap renter i både U.S.A. og Europa (Tyske benchmarks renter). 5 Swap-markedet er baseret på valutaen EUR, hvorfor der ikke er tale om nogen egentlig lande-grænse. Hvad angår statsrenterne vil de tage udgangspunkt i ledende tyske renter. 6 Her vil de 4 største økonomier i Europa undersøges (dvs. Tyskland, Frankrig, Spanien og Italien). 4

5 Metode Der er ganske få teoretiske forklaringer på kriser og deres opståen. Endvidere er der ikke nogle klare modeller for, hvordan forskellige markeder, eller økonomien generelt bør reagere. Årsagen til dette skal bl.a. findes i, at der kun ganske sjældent opstår kriser af denne størrelse, hvorfor der ikke findes en historisk situation, der kan siges at være magen til denne. De teoretiske modeller 7, der findes for kriser, er i øvrigt efter min overbevisning ikke anvendelige på igangværende kriser som denne, men i højere grad anvendelige som historiske analyser. Opbygning og struktur: Afhandlingens formål er at lave en empirisk undersøgelse af krisens start, effekt og følgevirkninger. Denne struktur er det forsøgt at holde, v.h.a. den opbygning afhandlingens enkelte afsnit er inddelt i. De to første afsnit vil indledningsvis give en afklaring af, hvad der forstås ved subprime, samt opridse nogle af de vigtigste begivenheder i krisens start. Det efterfølgende afsnit vil beskæftige sig med afhandlingens første punkt i problemformuleringen. De 3 begivenheder angivet i problemformuleringen vil blive vurderet og analyseret hver for sig. Efterfølgende afsnit vil behandle punkt nr. 2 i problemformuleringen, omhandlende markedsreaktionerne på krisen. Specielt afsnittet omkring rentemarkedet vil blive uddybet grundigt. Dette skyldes, at der er en del forskellige typer af renter 8, hvilket bl.a. er medvirkende til at give et nuanceret billede af krisens indvirkning. Formålet med at analysere netop disse 3 markeder er at give et grundigt billede af krisens indvirkning på de finansielle markeder, forstået i en bred forstand. 7 Her tænkes bl.a. på Fisher, I , Minsky, H , Kindleberger, C og Mishkin, S Her vil der dels undersøges officielle centralbank-fastsatte REFI renter, pengemarkedsrenter, renter på statsobligationer, samt forskellige typer af renteswaps. 5

6 Det sidste afsnit vil belyse indvirkningen på den europæiske økonomi, vurderet ud fra en række økonomiske nøgletal. Nøgletallene vil alle relatere sig til de 4 største økonomier 9 inden for det fælles europæiske samarbejde. Ved ikke at medtage alle de europæiske lande, mistes en del information, specielt fra de mindre økonomier i eurosamarbejdet. De 4 største lande forventes dog at give et retvisende billede af den overordnede tendens i økonomien. Endvidere vil afhandlingens relativt begrænsede omfang ikke give mulighed for en grundig undersøgelse af samtlige medlemslande i det europæiske samarbejde. 9 Tyskland, Frankrig, Spanien og Italien. 6

7 Afgrænsning Afhandlingen vil ikke detaljeret beskrive subprime krisen, samt dens faser, da de ikke vurderes som værende af samme vigtighed på dette stadie i krisen. Da krisen på nuværende tidspunkt er en realitet 10, finder jeg det mere interessant at undersøge effekterne af krisen, frem for eksempelvis hvorfor den opstod. Problemformuleringens første punkt indeholder 3 årsagsmuligheder 11 til subprime krisens opståen. Disse 3 årsagsmuligheder er valgt på baggrund af deres bredde, samt deres plausibilitet. Der findes således en række andre forklaringer, der alle kan dækkes ind af disse 3 årsagsmuligheder. Afhandlingen vil i afsnittet om den europæiske økonomi ikke beskrive de enkelte landes økonomi i detaljer, men alene forsøge at skabe et overblik over den samlede europæiske økonomi. Dette er valgt med baggrund i afhandlingens omfang og overordnede formål om at give et billede af den nuværende økonomiske situation. Det vurderes således ikke at være bidragende til opnåelse af dette mål at undersøge de enkelte lande individuelt. Subprimekrisen udvikler sig konstant, hvorfor det af omfangsmæssige årsager, har været nødvendigt at sætte en tidsgrænse for afslutningen af afhandlingen. Således vil beskrivelse af krisen mv. ikke gå længere end til 1. juli 2008, tillige vil vurderinger omkring den økonomiske situation mv. være taget med udgangspunkt i denne dato. 10 Flere markeder (som det vil vises i senere afsnit) er allerede blevet kraftigt påvirket. 11 Det være sig: 1. Den øgede finansielle innovation de seneste år, 2. Boligprisernes kraftige stigninger samt 3. De seneste års jagt på afkast (risikovillighed) 7

8 Kilde kritik De kvantitative data vil overordnet bestå af datamateriale indsamlet i form af markedsdata, fra bl.a. Bloomberg og Markit Group ltd, samt IMF s Global Outlook database. Disse markedsdata vil bl.a. indeholde forskellige økonomiske nøgletal, økonomiske indeks, samt priser på forskellige aktiver 12. De kvantitative data er naturligvis aldrig bedre end leverandøren af de forskellige data. Disse leverandører afhænger naturligvis af datatypen, men er som oftest enten forskellige offentlige organer, eller markedsdeltagere, herunder brokere og banker. Hvor det har været muligt at vælge forskellige dataleverandører 13, er der valgt leverandør efter hvem der normalt kunne tilsiges at have størst objektivitet. Afhandlingen er primært bygget på sekundære kvantitative data, der efterfølgende selvstændigt er taget stilling til. En del artikler har dog også dannet grundlag for nogle af pointerne. Disse artikler er primært taget fra lødige tidsskrifter/medier, herunder bl.a. BBC, Børsen, NY Times, dr.dk mv. 14 Der er naturligvis en risiko for at beskrivelsen af krisen i disse tidsskrifter har været farvet af journalistens eller nyhedsmediets egen holdning. Pointerne er derfor i så høj grad som muligt blevet bakket op af kvantitative data, da det danner grundlag for en højere grad af objektivitet. 12 Aktiver skal her forståes bredt, herunder bl.a. priser på aktier, renter, kreditspænd, huspriser mv. 13 Ved enkelte datatyper i Bloomberg er det muligt at vælge fra forskellige leverandører. Dette er kun muligt på data i form af markedspriser på bl.a. finansielle instrumenter. 14 Komplet lise over medier, der er benyttet, findes i litteraturlisten. 8

9 Hvad er subprime? Da krisen i medierne er blevet døbt Subprime krisen, er det af relevans at komme med en kort beskrivelse af, hvad subprime egentlig er. Subprime betyder, at det er lån, der er ydet til segmentet under prime. Dvs. til folk med en ringere kredithistorie end prime markedet. I USA findes tre overordnede opdelinger af lån, Prime, Near- Prime og Subprime. Dette i sig selv er ikke noget nyt fænomen. Det nye i dette billede er dog, at de store Wall-Street firmaer har valgt at pakke disse lån i forskellige typer af derivater, som kan sælges som separate stykker 15. Subprime lånene blev ofte ydet, som det der kaldes 2-28 eller Det betyder, at der i henholdsvis de 2 og 3 første år, er en særlig lav rente på lånene. Dette er en fast rente. Derefter (de henholdsvis 28 og 27 år) vil renten være variabel (typisk LIBOR 17 ) plus et spread. Dette spread var ofte så højt, at ydelsen på det samlede lån kunne være 2 til 3 gange større end ydelsen i starten af perioden 18. Mange låntagere har dog formentlig ikke skænket dette de store tanker, da lånene ved optagelse typisk ikke har været tænkt som en langsigtet finansiering. Låntagerne, som oftest ikke har haft den bedste kredithistorie, har formentlig håbet på, at de næste 2-3 år med afbetaling på et huslån, har kunnet øge deres kreditværdighed. Denne øgede kreditværdighed skulle således være med til at fordre en omlægning af det dyre subprime lån, til et prime lån. Denne plan har dog hvilet på en enkelt antagelse mere, nemlig at huspriserne ville bibeholde de seneste års kraftige stigning. En stagnering eller et direkte fald i huspriserne vil gøre en omlægning umulig. Det er denne sidste antagelse, der viser sig ikke at holde, og som derfor sender en stor mængde husejere ud i den beklagelige situation, at de er nødt til at betale den høje rente lånet refixer til efter den initiale periode, en rente de måske ikke har været i stand til at betale. 15 The Economist LIBOR: London Interbank Offered Rate, reference rente der fastsattes dagligt af et panel af banker. 18 Kilde: 9

10 Krisens forløb En så kompleks krise er svær at opsummere i korte træk. Overblikket vil hurtigt forsvinde i tekniske detaljer, og selv en tidslinje vil hurtigt blive kompleks og uigennemskuelig. Selvom tidslinjen lider af denne svaghed, er det dog den metode, jeg finder bedst til både at forklare, hvad der er sket og i hvilken rækkefølge. Det er naturligvis ikke alle begivenheder, der er medtaget, men dem der efter min overbevisning bedst beskriver, hvad der skete. Denne tidslinje viser, hvad der skete måned for måned, da krisen rullede sig ud i Februar HSBC (en af de største banker i verden) 19 fyrer chefen for dets US mortgage lending da tabene overstiger 10,5 mia. USD. 20 Mars Subprime frygt rammer for første gang Wall-Street, blandt andet med baggrund i at New Century Financial (en af de største udlånere af subprime lån) blev suspenderet 21, da de indrømmede frygt for mulig konkurs. April New Century Financiel går konkurs. 22 Maj Enkelte Økonomer forudsiger US slowdown, grundet subprime krisen 23. UBS lukker deres US-subprime del, kaldet Dillon Read Capital Management 24. Juni Bear Sterns afslører, at de har brugt 3.2 mia. USD på at rede 2 af deres hedgefonde, der investerede i subprime lån. Samtidig fyres chefen for deres Asset Management Kilde: samt

11 Juli Bear Sterns forklarer investorerne, at de ikke vil få ret meget, hvis noget, fra de to hedgefonde, de var nødsaget til at give likviditet 26. FED 27 s Bernanke 28 advarer om, at krisen i subprime lånene kan koste op imod 100 mia. USD 29 Aktiemarkedet tager denne nyhed alvorligt! 30 August Countrywides profit svinder ind, efterhånden som flere låntagere ikke kan tilbagebetale deres lån. 31 Den Tyske regionalbank Sachsen Landesbank bliver solgt til Landesbank Baden- Wuertemberg, da de var tæt på konkurs, grundet eksponering overfor subprime lån. 32 Countrywide får 2 mia. kapitalindsprøjtning fra Bank of America. 33 FED nedsætter diskontoen med 50bp, som hjælp til bankernes likviditetsproblemer. 34 ECB pumper 47,7 mia. ind i pengemarkedet. Aktiemarkederne reagerer stadig negativt på nyhedsstrømmen. 35 September IKB (tysk bank) reportere et tab på 1 mia. USD relateret til US Subprime lån 36 Interbankrenterne stiger stadig kraftigt, da bankerne frygter, at de andre banker kan have eksponering overfor subprime produkter. 37 ECB skyder endnu flere penge ind i systemet, den totale intervention er nu oppe på 250 mia FED: Federal Reserve, den amerikanske centralbank. 28 Bernanke: Ben Bernanke, nuværende centralbankchef i USA Se figur 4.1 til stm , se evt figur , se evt figur , se evt. figur 6.1, 6.3, 7.1 og

12 Trichet 39 giver rating-bureauerne skylden for krisen, og noterer sig, at den Europæiske økonomi er sund. 40 Northern Rock er blevet tildelt økonomisk støtte fra BOE 41 i deres egenskab af LLR 42. Aktierne ryger ned, og andre afdelinger af Northern Rock oplever, at indlånene bliver trukket ud. et klassisk bank-run. FED nedsætter den officielle rente til 4,75 % 43. Oktober UBS afslører at de har tabt 3.4 mia. USD på deres Fixed Income investeringer 44 Merril Lynch afslører af de har tabt 5.6 mia. USD på Subprime, Nomura og Citigroup kommer også med tab på i alt 6.5 mia. relateret til subprime. 45 Den amerikanske regering samt den private sektor opretter Hope Now Alliance for at hjælpe trængte ejere af subprime lån. 46 Ben Bernanke advarer nu om, at krisen kan få en signifikant betydning for den Amerikanske økonomi. 47 November Citigroup annoncerer, at tabene på subprime nu er på mellem 8 og 11 mia. USD, CEO og bestyrelsesmedlem Charles Prince, siger op. 48 Flere banker rapporterer tab i mia. klassen, herunder Wachowia, Morgan Stanley, Barclays og HSBC Trichet: Jean-Claude Trichet, chef for den Europæiske Centralbank (ECB) BOE: Bank Of England, Den Britiske Centralbank 42 LLR: Lender of Last Resort 43, se evt figur

13 December Præsident Bush annoncerer en plan, der skal indefryse et begrænset antal låntagers variable boliglån for 5 år. Skal gennemføres via New Hope Alliance. 50 FED sænker igen renten, nu med 25bp til 4.25 %. 51 FED stiller mere likviditet til rådighed for den finansielle sektor. Denne aktion er planlagt sammen med central banker fra Canada, England (BOE), Schweiz (SNB) og Europa (ECB). 52 Fannie Mae udsteder for 7 mia. aktier for at dække tab fra boligmarkedet. 53 Standard & Poor s Case-Shiller indeks for december viser et forsat fald i boligpriserne. Det samlede fald på et år er opgjort til 6,6 procent. 54 UBS rapporterer yderligere 10 mia. USD tab på subprime investeringer. 55 ECB stiller 500 mia. i likviditet til rådighed hen over julen Januar Aktiemarkederne oplever nu en hidtil uset panik (ikke set siden 9/ ) og FED beslutter helt ekstraordinært at sænke renten med 75bp til 3,5 % , se evt figur , se figur , se evt figur

14 Få dage senere vælger de igen at sætte renten ned med 50bp til 3 %. 58 Countrywide bliver købt af Bank of America for 4 mia. USD. 59 Citigroup nedskriver nu subprime for i alt 18 mia. USD, og UBS erkender, at de ikke har det fulde overblik over de totale tab fra Subprime. Lehman Brothers fyrer 1300 medarbejdere, da det nedskalerer udlånsforretningerne i USA. 60 Fortis advarer om mulige tab på subprime relaterede lån på op imod 1,47 mia. USD. 61 MBIA meddeler tab på 2.3 mia. USD. 62 Februar Ben Bernanke udtrykker bekymring for de såkaldte monoliner (obligations forsikrere). 63 Deutsche Bank, Commerz Bank og UBS meddeler alle nedskrivninger relateret til subprime. 64 Marts Credit Agricole 65 og HSBC 66 meddeler tab på baggrund af subprime lån. Goldman Sachs og Lehman Brothers afslører Q1 resultat, hvilket er blevet halveret som resultat af subprime krisen. 67, dog er resultatet bedre end forventet, hvorfor aktierne stiger på denne nyhed. 58, se evt figur

15 Bear Sterns modtager ekstraordinær støtte fra den Amerikanske Centralbank, da deres eksponering overfor subprime lån har ført til mistillid i interbankmarkedet. 68 Bear Sterns bliver overtaget af JP Morgan for kun 1$ pr. aktie. 69 Ny koordineret aktion for at rede banksektoren bliver iværksat, hvor der gives 200 mia. USD i øget likviditet til bankerne. 70 FED nedsætter igen renten, denne gang med 75bp til bare 2,25 % 71. Næsten husejere i USA gik på tvangsauktion i første kvartal, det er mere end en fordobling i forhold til samme kvartal sidste år. 72 April Deutsche, Bank, UBS, Merril Lynch, Citigroup og RBS kommer alle med nye nedskrivninger og tabsforventninger. 73 FED nedsætter igen renten, denne gang med 25bp til bare 2 % 74. FDIC overtager IndyMac, en af de største udlånere af subprime lån. 75 RBS tilkendegiver tab på 5.9 mia. GBP i nedskrivninger, hvorefter de beder aktionærerne om 12 mia. GBP, for at styrke deres kapitalgrundlag. 76 Maj UBS offentliggør plan om at skærer ca job væk frem til midten af HSBC 78 og Barclays 79 kommer igen med nye nedskrivninger , se evt figur Schumer E, , se evt figur Schumer E,

16 Juni The Federal Housing Administrations tilkendegiver, at de forventer tab på op imod 4.6 milliarder USD, som konsekvens af manglende tilbagebetalinger på huslån. 80 For første gang i historien er der nu mere end huse i USA der er på tvangsauktion. MBA anslår, at 39 % af dem skyldes Subprime lån. 81 S.E.C. foreslår strengere regler for rating agencies, i lyset af de modstridende interesser rating-firmaerne har haft. 82 Juli Aktiekurserne på Fannie Mae og Freddie Mac faldt henholdsvis 76 % og 83 %, efter flere avisartikler har indikeret at et eller muligvis begge firmaer ville blive nationaliseret. 83 Kort opsummering De første tegn på krisens begyndelse sås allerede i August 2005, da huspriserne i enkelte stater begyndte at falde fra deres noget ekstreme niveauer, der var skabt de seneste år. Det er dog først i 2007, at det nationale husprisindeks S&P/Case-Shiller house price index, oplever en decideret stagnering 84. Markedets første opvågning var, da Bear Sterns to hedgefonde kom i problemer. Det var nu for første gang i lang tid en realitet med en decideret konkurs på en hedgefond involveret i denne type investeringer Schumer E, Schumer E, Schumer E, Se figur

17 Markedet begynder efterfølgende langsomt at finde ud af hvilke effekter nedskrivninger i disse obligationer egentlig betyder. Det distress-salg der efterfølgende finder sted, øger blot problemet. Bankerne begynder efterhånden at kappes om at frigive estimater på, hvor meget de har tabt, hvilket igen øger usikkerheden. Trods flere tiltag fra bl.a. centralbankerne, spreder krisen sig hurtigt til andre markeder, og specielt kreditmarkedet og aktiemarkedet bliver hårdt ramt 85. Dette vil blive yderligere gennemgået i senere afsnit. Krisen er på nuværende tidspunkt på ingen måde løst. De næste afsnit skal dels forsøge at afklare hvad der førte til krisen, give et billede af hvordan de forskellige finansielle markeder er efterladt, samt hvad det har betydet for den nuværende økonomiske situation i Europa. 85 Se afsnittet om markedsreaktionerne 17

18 Medvirkende årsager til den finansielle krise Dette afsnit vil fokusere på hvilke begivenheder, der førte til subprime krisen, som startede i midten af Afsnittet vil komme med 3 bud på, hvad der har ført til denne likviditets- og kreditkrise. Den finansielle innovation der har fundet sted over de seneste år, husprisernes himmelflugt, samt jagten på afkast vil blive undersøgt. Årsagsmulighed 1: Finansiel innovation Den første årsag til krisen, der vil blive belyst, er den finansielle innovation, der fandt sted op igennem 90 erne 86. I takt med af man fik bedre og mere komplekse risikomodeller (ikke mindst takket være den store udvikling i bedre og hurtigere computere), blev der udviklet nye finansielle produkter. Disse produkter har dels øget investorernes muligheder, dels forplumret risikobilledet på de forretninger investorerne har indgået. Mere alvorligt er det måske, at incitamenter og risiko ikke hænger sammen på samme måde, som det var tilfældet førhen. Det vil her vises, hvordan subprime lånene blev konstrueret og solgt videre til investorerne. Salg af subprime lån Almindelige boliglån udbydes normalt ved at kunden henvender sig i låneinstitut med ønske om et lån i huset. Låntager og bolig bliver her kreditvurderet af finansieringsinstituttet, som har interesse i at låntager har mulighed og vilje til at tilbagebetale lånet, da finansieringsinstituttet ellers vil lide et tab. Subprime lånene bliver tilbudt direkte til huskøberen via en særlig agent. Denne agent har til formål at sælge sit lån og derved modtage sin provision. Denne agent sælger lånet videre til en bank, hvorfor han ikke har noget incitament til at udføre en grundig kreditvurdering. 86 Kindleberger, C , kapitel 2 18

19 Her er en grafisk illustration af, hvordan modellen for finansiering af subprime lån, set i forhold til et traditionelt lån, så ud. Figur 1.1 Kilde: BBC 87 Som det ses af denne illustration, så vil et almindeligt lån være en forretning mellem banken og låntageren, hvor banken selv sørger for at kontrollere både værdien af huset og kreditværdigheden af debitoren. Hvis debitoren ikke kan honorere afdragene på huset, kan banken overtage ejendommen, hvilket skulle være nok til at indfri gælden med. Obligationerne, der udstedes, garanteres af banken, som jo selv har en interesse i, at debitoren kan betale sin gæld. Banken foretager endvidere et kredit-check af debitoren, samt en ejendomsvurdering. Banken har igen et incitament til at dette er korrekt foretaget, da den selv risikerer at miste penge, såfremt debitoren ikke kan honorere betalingen, eller husets værdi ikke svarer til det vurderede

20 Med subprime modellen, er bankens egne kontroller sat ud af kraft. Her er det en lokal Mortgage Broker, der sælger lånet til kunden. Husets vurdering beror i øvrigt på en ekstern valuering (altså ikke bankens egen). Disse lån sælges efterfølgende videre til bankerne, der pakker lånene om, og sælger dem til investorerne i form af forskellige komplicerede obligations trancher. Trancherne vurderes efterfølgende af uafhængige Rating Agencies 88. Figur 1.2 Kilde: BBC

21 Slicing and Dicing Subprime lånene er modsat almindelige boliglån, kendetegnet ved ikke at være1-1 repræsenteret hos investoren. Lånene er således ikke direkte finansieret af en investor, der tager kreditrisikoen og afdragsprofilen fra lånene på sin bog 90. Subprime lånene er kendetegnet ved, at blive delt op hos en af de større investeringsbanker. CDO (Collaterized Debt Obligations) er en måde at strukturere en række forskellige lån på. Ideen er at i stedet for at man sælger lånet direkte videre som en betalingsstrøm dvs. et 1-1 princip, hvor investoren for de betalinger debitoren foretager, så laver man en strukturering af lånene. Man tager en stor samling af forskellige lån, med forskellig kreditværdighed og typisk også forskellig løbetid. Man strukturerer derefter en række obligationsserier, i det man kalder trancher. De forskellige trancher bliver tildelt betalinger efter den såkaldte vandfaldsmetode. Det vil sige, at den mest udsatte tranche vil opleve et tab, straks i det øjeblik der er en debitor, der ikke kan honorere sin betaling. Denne tranche vil typisk tilbyde en betydelig rente som kompensation for sin store risiko. Den næste tranche skal opleve at en bestemt del af debitorerne ikke kan honorere sine betalinger (alle dem der ikke kunne honorere betalinger i den første tranche), førend den begynder at tabe penge. Dvs. at denne tranche ikke bliver berørt af, at den første andel ikke kunne betale sine forpligtigelser. Denne tranche vil naturligvis tilbyde en noget lavere rente. Trancherne bliver derefter selvstændigt rated af forskellige rating agencies, hvoraf de sidste trancher i vandfaldsmetoden ofte kunne pryde sig med en AAA rating (den bedste rating). Bankerne solgte som oftest alle de usikre trancher videre til investorerne, og beholdt selv de sikre trancher på bøgerne. Dette virkede som en idiotsikker plan, hvor banken ikke løb nogen risiko, men tjente masser af penge, hvilket forklarer populariteten i dette. Man havde dog ikke taget likviditetsproblemerne med i beregninger af risikoen. Således er en stor del af faldene ikke kun sket på grund af en forkert kreditvurdering af instrumenterne (hvilket i sig selv er meget kompliceret at prissætte), men også fordi det ikke har været muligt at sælge dem senere. Man kan således sige, at konstruktionen af disse lån har været med til at mindske gennemskueligheden i markedet 91. Samtidig har det muligvis lokket nogle mennesker til at foretage 90 Bog skal her forstås som risiko. 91 Bordo, M

22 et huskøb, som de egentlig ikke havde råd til. Samtidig med at der ikke var nogen af dem der udlånte pengene, der havde incitament til at sige nej til huskøberen. Årsagsmulighed 2: Boligpriserne For at forstå hvorfor det amerikanske boligmarkedet oplevede sin nedtur i starten af de nye årtusinde, må man først forstå hvad der driver prisen på boligmarkedet. Boligmarkedet er et marked, der adskiller sig fra andre markeder, som for eksempel aktiemarkederne på flere væsentlige punkter. Der er oftest ikke samme opfattelse af prisustabilitet på boligmarkedet, som man ser på eksempelvis aktiemarkedet. Man forventer med andre ord ikke i samme grad, at boligmarkedet kan falde i værdi. Boligmarkedet er dog også kendetegnet ved flere forhold, der kan modvirkende boble tendenser. Dels er det forbundet med store omkostninger både at købe og sælge huse, dels er det relativt besværligt. Yderligere er det forbundet med store omkostninger at vedligeholde et hus, så værdien ikke forsvinder. Endelig er et hus så nominel en dyr investering, at de aktive spillere som spekulanter i dette marked er begrænsede (men de eksisterer dog!). Der er med andre ord en langt lavere grad af spekulation i boligmarkedet, end eksempelvis aktiemarkedet. Derfor kan boligmarkedet i højere grad forventes at følge den almindelige inflation. Dette betyder dog ikke, at prisbobler ikke kan finde sted på boligmarkedet. Selvom boligpriserne på lang sigt ikke vil stige væsentlig mere end den generelle prisstigning, så vil det korte sigt se noget anderledes ud. Markedet vil således i det lange løb følge en form for Mean Reversion. Det vil sige, at såfremt boligmarkedet i en periode er steget meget, er det sandsynligt at det efterfølgende vil falde hen imod en langsigtet ligevægt. 22

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Hvad skete der og hvad man kan gøre fremadrettet. Ask holme

Hvad skete der og hvad man kan gøre fremadrettet. Ask holme Hvad skete der og hvad man kan gøre fremadrettet Ask holme Agenda Finanskrisen set fra offentlighed Hvad skete der? Optakten De gode tider Optakten Bankerne og deres produkter og incitamenter Krisen Systemet

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet N O T A T Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet 26. februar 2010 Konklusioner Finansrådets analyse viser, at forholdene på de finansielle markeder

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Aktiv allokering 3 6 måneders horisont

Aktiv allokering 3 6 måneders horisont Aktiv allokering måneders horisont Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale. november Kaotiske markeder ekstrem usikkerhed Investeringskomitéen afholdte onsdag den 9. november ordinært møde. På dette

Læs mere

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008 Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Indhold Status Låneporteføljen Drøftelse renteforventning - risici Styringsrenterne Realkredit rentekurven Skandinaviske valutaer

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje Aktiemarkedet efter finanskrisen Direktør Søren Astrup Formuepleje Danske aktier: - hvorfor blev 2009 godt? 2008 burde indtræffe én gang på 200 år (100/0,5) 14 12 Fordeling af aktieafkast i Danmark 1925-2009

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Kommer der inflation efter krisen? - Weimar tilstande vildt overdrevne

Kommer der inflation efter krisen? - Weimar tilstande vildt overdrevne Kommer der inflation efter krisen? - Weimar tilstande vildt overdrevne Regeringerne og centralbankerne kæmper side om side for at stoppe den økonomiske krise spørgsmålet er, om de kortsigtede initiativer

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Det er gået for stærkt

Det er gået for stærkt Credit Outlook Europæisk High Yield Det er gået for stærkt Vi nærmer os slutningen af Q1 14 og kan konstatere at investorer har haft en god start på året med kreditspænd, der er kørt ind med 40 bp. og

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo august 2011 I august opnåede afdelingen et afkast på 1,20% og har dermed givet et afkast i 2011 på 4,98%. kilde: Egen produktion Afdelingens afkast for august skyldes altovervejende den

Læs mere

Fokus High Yield obligationer

Fokus High Yield obligationer 12. maj 2015 Fokus High Yield obligationer Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Renten på danske statsobligationer er negativ helt ud til løbetider på fem år og selv hvis man

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005 Opdateret 13. april 2005 PLUSINVEST PLUS Global 2007 PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 PLUS 5 Index Rente 2009 PLUS 5 Index Super 2009 PLUS 5 Index

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

Aktuel Finansiering LandboThy 2014. v/jens Schjerning

Aktuel Finansiering LandboThy 2014. v/jens Schjerning Aktuel Finansiering LandboThy 2014 v/jens Schjerning Kontakt: Jens Schjerning jes@agrocura.dk 21 42 56 20 Psykoterapi SUPERCYKLUS En supercyklus er en cyklisk tendens, der går igennem en længerevarende

Læs mere

Er du til CIBOR eller CITA?

Er du til CIBOR eller CITA? Er du til CIBOR eller CITA? Hvad har CIBOR og CITA med mit lån at gøre? En lang række boliglån, prioritetslån m.v. får fastsat deres rente med udgangspunkt i en CIBORrente. Renten på lånet bliver fastsat

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 20. marts 2015 Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne Redaktør: Chefstrateg Christian Mose ielsen,

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Stresstest bringer os nærmere bankunionen

Stresstest bringer os nærmere bankunionen BRIEF Stresstest bringer os nærmere bankunionen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME De europæiske banker har lige været igennem en omfattende stresstest. Testen

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger Rentefaldet vendte tilbage i marts, da den amerikanske centralbank (Fed) signalerede, at de ikke har travlt med at hæve renten, og de vil være

Læs mere

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 2. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 2. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 2. kvartal 2007 Værdi Værdi 30.03.07 29.06.07 Ændring i 2.kvt. Afkast i 2.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 443,92 476,08 32,16 7,24% 12,43%

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 Store udsving i de amerikanske renter i december, mens gode nøgletal og markedsnervøsitet kæmper om herredømmet. De europæiske renter

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

2015 Outlook: Renter i kort snor

2015 Outlook: Renter i kort snor 2015 Outlook: Renter i kort snor Mens november var lidt en dans på stedet for renterne, har 2014 været et år med næsten uafbrudte rentefald. Det var ikke just, hvad vi forventede i slutningen af 2013,

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Den finansielle krise. Bjarke Roed Frederiksen November 2008

Den finansielle krise. Bjarke Roed Frederiksen November 2008 Den finansielle krise 1 Bjarke Roed Frederiksen November 008 Det begyndte med sub-prime... 7. 7.0 % % 13 1..0..0..0 3. 30 årig realkreditobligation 11 10 9 8 7 3.0 10 årige statspapir 3. 03 0 0 0 07 08

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2007 Værdi Værdi 29.12. 30.03.07 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 423,43 443,92 20,49 4,84% 4,84% OMX C20*

Læs mere

Finans & Råvarer. Specialer:

Finans & Råvarer. Specialer: Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets Strategi vedr. risikoafdækning Finansiering Afdækning og konvertering lån Valutastyring og afdækning Business Cycle Analysis (konjunkturmodeller) Specialist i

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

VELKOMMEN. Regnskabsmøde Økonomi KHL. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde. Rådgivning.

VELKOMMEN. Regnskabsmøde Økonomi KHL. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde. Rådgivning. VELKOMMEN Regnskabsmøde Økonomi KHL Kontakt data Handels Rådgiver John Jensen Telefon 0045 9624 1889 Mobil 0045-4073-0189 Mail: joj@landbonord.dk Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråd, bestyrelsesarbejde

Læs mere

Credit Insight - investeringsanalyse

Credit Insight - investeringsanalyse 6. maj 2008 6. maj 2008 Credit Insight - investeringsanalyse Positiv korrektion er forbi i kreditmarkedet Af Head of Credit Research, Ole Trøst Nissen, otn@nykredit.dk, 44551866 Vi forventer en negativ

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Indlæg DAF (Århus) Januar 2012

Indlæg DAF (Århus) Januar 2012 Indlæg DAF (Århus) Januar 2012 Konjunktur og renter Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets Strategi vedr. risikoafdækning Finansiering Afdækning og konvertering lån Valutastyring og afdækning Business

Læs mere