Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed."

Transkript

1 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2009

2 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret på reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. Derimod er der fremkommet en række fortolkningsbidrag og andre justeringer og præciseringer af reglerne, herunder bl.a. præcisering fra SKAT angående begrebet midlertidighed, og hvornår det ikke anses for muligt at overnatte på den sædvanlige bopæl. Vi har i denne information forsøgt at give vores bidrag til forståelse af reglerne. Såfremt du får behov for yderligere rådgivning, er du altid meget velkommen til at kontakte vores skatteafdeling eller et af vores kontorer. Maj 2009 Venlig hilsen Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 3

3 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om skattefrie godtgørelser 1. Generelt om skattefrie godtgørelser Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdsgiverens kontrolforpligtigelse Skattefri kørselsgodtgørelse Skattefri rejsegodtgørelse Modregningsforbud Faste månedlige eller årlige godtgørelser Befordringsgodtgørelse Erhvervsmæssig kørsel km-grænsen Egen bil Udbetaling af befordringsgodtgørelse med en højere sats Udbetaling af befordringsgodtgørelse med en lavere sats Udlæg efter regning Broafgifter, færgebilletter m.m Fri bil Formodning for erhvervsmæssig kørsel (generel regel fra 2009) Rejsegodtgørelse Rejsebegrebet Midlertidigt arbejdssted På rejse Sædvanlig bopæl Rejser uden overnatning eller varighed på under 24 timer Rejser med overnatning og varighed på 24 timer eller mere Skærpet midlertidighedsbegreb for skattefri godtgørelse for udgifter til kost og småfornødenheder Skattefri rejsegodtgørelse ved rejse i Skift mellem godtgørelsesmuligheder Småfornødenheder Udbetaling af rejsegodtgørelse med en højere sats Eksempler Begrænsninger i adgangen til at udbetale skattefri rejsegodtgørelse Turistchauffører Selvstændigt erhvervsdrivende Befordringsgodtgørelse Rejsegodtgørelse Fradrag Fradrag for kørselsudgifter Fradrag for rejseudgifter Fradrag efter satserne for skattefri rejsegodtgørelse Fradrag for rejseudgifter (betingelserne for skattefri rejsegodtgørelse er ikke opfyldt) Turistchauffører Eksportmedarbejdere Ulønnede medhjælpere i idræts foreninger m.v Uddannelse og kurser Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne om udbetaling af skattefrie godtgørelser gælder alene for: - Lønmodtagere i et ansættelsesforhold, der modtager løn ud over den skattefrie godtgørelse - Lønnede og ulønnede bestyrelsesmedlemmer samt medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende. Personer, der modtager honorar som B-indkomst (foredragsholdere, kunstnere og artister m.fl.), kan ikke modtage skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, medmindre honoraret er g jort til A-indkomst. Disse personer er i stedet henvist til at foretage fradrag som beskrevet i afsnit 5. Herudover gælder reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse i et vist omfang for: - Selvstændigt erhvervsdrivende (afsnit 4) - Ulønnede medhjælpere i foreninger m.v. (afsnit 6) - Lediges m.fl. uddannelse og kursusdeltagelse (afsnit 7). Lønmodtageres kørsel og rejse i forbindelse med videreuddannelse er omfattet af de særlige regler, som er beskrevet i afsnit 7, idet de almindelige regler for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse som udgangspunkt alene omfatter kørsel og rejse i forbindelse med indtægtsgivende arbejde og efteruddannelse Arbejdsgiverens kontrolforpligtigelse For at rejse- og befordringsgodtgørelse kan udbetales skattefrit, er det en betingelse, at arbejdsgiveren fører kontrol med, at de skattefrie godtgørelser, der udbetales, også stemmer overens med den faktiske kørsel og det faktiske antal rejsedage. Hvis der ikke foretages effektiv kontrol heraf, bliver lønmodtageren skattepligtig af de udbetalte godtgørelser. SKM VLR viser, at det er af afgørende betydning, at arbejdsgiveren løbende håndhæver sin kontrolforpligtigelse. Manglende løbende kontrol medfører således, at hele godtgørelsen bliver skattepligtig, også selvom det efterfølgende kan dokumenteres, at der ikke er udbetalt for meget i godtgørelse. Det er således et krav, at det tilgrundliggende materiale har en sådan beskaffenhed, at kontrol er mulig. Det skal også fremgå af de underliggende afregningsbilag, at arbejdsgiveren har ført den fornødne kontrol. 4 5

4 Skattefri kørselsgodtgørelse Bogføringsbilag vedrørende udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse skal indeholde: 1. Modtagerens navn, adresse og CPR-nr. 2. Kørslens erhvervsmæssige formål 3. Dato for kørslen 4. Kørslens (geografiske) mål med eventuelle delmål 5. Angivelse af antal kørte kilometer 6. De anvendte satser 7. Beregning af befordringsgodtgørelsen 8. Attestation i forbindelse med arbejdsgiverens kontrol Skattefri rejsegodtgørelse Bogføringsbilag vedrørende udbetaling af skattefrie rejsegodtgørelser skal indeholde: 1. Modtagerens navn, adresse og CPR-nr. 2. Rejsens erhvervsmæssige formål 3. Antallet af erhvervsmæssige rejsedage, herunder rejsens start- og sluttidspunkt 4. Rejsens mål med eventuelle delmål 5. Beregning af rejsegodtgørelsen herunder de anvendte satser 6. Attestation i forbindelse med arbejdsgiverens kontrol Modregningsforbud Der kan ikke udbetales skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, hvis denne modregnes i en forud aftalt bruttoløn, dvs. at lønnen løbende reguleres i overensstemmelse med størrelsen på den udbetalte godtgørelse. Hvis arbejdsgiveren kræver, at den ansatte går ned i løn for at kunne oppebære rejse- og befordringsgodtgørelse, kan det kun ske i form af en forud aftalt generel og permanent lønnedsættelse (ændret vederlagsaftale). Eksempelvis ved at der ud fra årets gennemsnitlige befordrings- og rejseudgifter sker en fast reduktion af lønnen og fremover udbetales skattefrie godtgørelser oveni den faste reducerede løn (forudsat betingelser ovenfor er opfyldt) Faste månedlige eller årlige godtgørelser De skattefrie godtgørelser skal udbetales på grundlag af den faktisk foretagne kørsel og/eller rejseaktivitet. Faste månedlige eller årlige beløb, der udbetales uafhængigt heraf, er skattepligtige. Det er dog muligt at udbetale afpassede forskud til forventede udgifter til erhvervsmæssig kørsel og rejseudgifter med acontobeløb. Den endelige opgørelse og afregning af de skattefrie godtgørelser, som lønmodtageren har ret til, skal være foretaget senest ved udgangen af den følgende måned. 2. Befordringsgodtgørelse Når en lønmodtager anvender egen bil, motorcykel, EU-knallert/knallert eller cykel til erhvervsmæssig kørsel i arbejdsgiverens tjeneste, kan arbejdsgiveren udbetale en godtgørelse til lønmodtageren til dækning af udgifterne ved den erhvervsmæssige kørsel. Reglerne gælder både for kørsel i Danmark og for kørsel i udlandet. Ligeledes gælder reglerne både for danske og for udenlandske arbejdsgivere, samt for danske og udenlandske lønmodtagere. Såfremt godtgørelsen ikke overstiger de nedenfor nævnte satser fastsat af Skatterådet, er godtgørelsen skattefri for lønmodtageren. Skatterådets satser for 2009: Kørsel indtil: km årligt: DKK 3,56 pr. km Kørsel ud over: km årligt: DKK 1,90 pr. km. For benyttelse af egen cykel, knallert eller EU-knallert er satsen DKK 0,40 pr. km Erhvervsmæssig kørsel Ved erhvervsmæssig kørsel, der berettiger til skattefri godtgørelse, forstås: 1. Befordring mellem arbejdspladser for samme arbejdsgiver, og 2. Befordring inden for samme arbejdsplads og 3. Befordring mellem sædvanlig bopæl og samme arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 1.) måneder. Al anden kørsel er privat kørsel. 1.) Perioden på 12 måneder er gældende fra 1. januar 2009, jf. lov nr af 19. december 2008 Ad 1 og 2: Kørsel mellem forskellige arbejdspladser, eksempelvis kunder, for samme arbejdsgiver er altid erhvervsmæssig. Det samme gør sig gældende ved kørsel inden for samme arbejdsplads. Herved forstås blandt andet afhentning af post eller materialer, eller befordring inden for eksempelvis et lufthavns- eller et havneområde. 6 7

5 Er der derimod tale om, at lønmodtageren kører fra sin bopæl og direkte ud til den pågældende kunde, kan denne kørsel blive privat, hvis kunden kan betragtes som et fast arbejdssted efter 60-dagesreglen. Se dog nærmere i afsnit 2.9 (formodningsregel fra 2009). Ved kørsel mellem arbejdspladser for forskellige arbejdsgivere gælder 60-dagesreglen. Der kan altså ikke opnås skattefri befordringsgodtgørelse fra og med den 61. dag, når der eksempelvis køres mellem arbejdsplads A (arbejdsgiver 1) og arbejdsplads B (arbejdsgiver 2) i mere end 60 dage. Ad 3: 60-dages-reglen betyder, at kørsel anses for privat fra og med den 61. dag, hvor lønmodtageren har foretaget befordring på samme strækning. Dette gælder i det omfang, dag nr. 61 falder på et tidspunkt, hvor der ikke er forløbet 12 måneder fra den 1. dag, hvor lønmodtageren foretog befordring på strækningen. Hvis lønmodtageren i mindst 60 på hinanden følgende arbejdsdage ikke har kørt den pågældende strækning, startes der imidlertid forfra med en ny 60-dages-periode. Ferie-, sygedage o.l. tæller ikke med ved opgørelsen af den mellemliggende 60-dages-periode. Det er kun kørsel, der starter fra bopælen eller slutter ved bopælen, der medregnes i de 60 dage. Kører lønmodtageren fra sin bopæl ud til en kunde, for senere at møde på arbejdspladsen, er der ikke tale om kørsel, som indgår i opgørelsen af ovennævnte 60 dage for arbejdspladsen. Derimod vil den pågældende kunde blive betragtet som en fast arbejdsplads for lønmodtageren, hvis kørsel mellem bopælen og kunden foretages i mere end 60 dage, jf. ovenfor. Se dog nærmere i afsnit 2.9 (formodningsregel fra 2009) km-grænsen km-grænsen gælder for hver enkelt arbejdsgiver. Såfremt en person har to eller flere arbejdsgivere, kan vedkommende modtage skattefri befordringsgodtgørelse til den høje sats for de første km fra hver arbejdsgiver. De km er uafhængig af, hvilken bil lønmodtageren anvender til den erhvervsmæssige kørsel; blot det er lønmodtagerens egen bil, og lønmodtageren selv har deltaget i kørslen Egen bil Det er en betingelse for at få udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse, at kørslen sker i egen bil. Ved egen bil forstås som udgangspunkt en bil indregistreret i den pågældendes eget navn. En bil tilhørende ægtefælle eller samlever godkendes også som egen bil, når parterne har fælles økonomi. Endelig godkendes en bil, der eksempelvis er indregistreret i faderens navn som egen bil for sønnen, hvis sønnen kan dokumentere, at han er den reelle ejer af bilen og dermed har finansieret købet og afholder de løbende udgifter. Personer, der lejer/leaser en bil hos et biludlejningsfirma, er også berettigede til at modtage skattefri befordringsgodtgørelse, under forudsætning af at de øvrige betingelser er opfyldt. Det samme gør sig gældende for personer, der som led i en delebilordning afholder de reelle faktiske udgifter (både faste og variable omkostninger), der ville svare til de udgifter, man ville have haft, såfremt man ejede bilen i lejeperioden. Det er uden betydning for beregningen af befordringsgodtgørelsen og førnævnte grænse, om lønmodtageren benytter sig af flere biler i løbet af et indkomstår Udbetaling af befordringsgodtgørelse med en højere sats Hvis arbejdsgiveren udbetaler befordringsgodtgørelse med en sats, der er højere end de af Skatterådet fastsatte satser, beskattes hele den udbetalte godtgørelse som personlig indkomst, og der kan alene foretages sædvanligt befordringsfradrag med begrænset fradragsværdi, jf. afsnit 5.1. Hvis der ønskes udbetalt mere til lønmodtageren, anbefaler vi derfor, at det sker i form af et ekstra skattepligtigt tillæg til lønnen, hvorved skattefriheden for den godtgørelse, der svarer til Skatterådets satser, opretholdes Udbetaling af befordringsgodtgørelse med en lavere sats Selvom en lønmodtager kun får udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse med en sats, der er mindre end den af Skatterådet fastsatte sats, kan der ikke foretages nogen former for fradrag for den kørsel, der er udbetalt godtgørelse for. Der kan derimod foretages sædvanligt befordringsfradrag med begrænset fradragsværdi, jf. afsnit 5.1., for kørsel, der ikke er udbetalt skattefri godtgørelse for Udlæg efter regning En lønmodtagers udgifter ved erhvervsmæssig kørsel i egen bil kan ikke refunderes skattefrit af arbejdsgiveren. Hvis arbejdsgiveren helt eller delvist refunderer den ansattes udgifter til benzin, forsikring m.v., vil en sådan refusion derfor være skattepligtig som løn. Det er dog muligt at refundere øvrige transportudgifter efter regning. Dette gælder blandt andet for udgifter til fly, tog, billeje, taxa m.m., der er afholdt med et strengt erhvervsmæssigt sigte. 8 9

6 2.7. Broafgifter, færgebilletter m.m. Det er ligeledes muligt at få dækket udgifter til bro- og motorvejsafgifter samt færgebilletter og parkeringsafgifter, som lønmodtageren har afholdt i forbindelse med den erhvervsmæssige kørsel, som udlæg efter regning. Det vil sige, at udgiften kan dækkes af arbejdsgiveren mod aflevering af originalbilag for udgiftens afholdelse. Det er endvidere muligt at lade arbejdsgiveren betale sådanne udgifter som en del af den samlede aflønning uden at det vil medføre beskatning af den ansatte. Dette gælder dog ikke bro- og færgeudgifter, hvis der foretages fradrag herfor Fri bil En lønmodtager kan kun modtage skattefri godtgørelse, hvis han har afholdt udgifter til erhvervsmæssig kørsel. Dette betyder, at lønmodtagere med fri bil ikke kan modtage skattefri befordringsgodtgørelse, da de ikke har erhvervsmæssige transportudgifter. Den skat, som lønmodtagere med fri bil betaler, betragtes ikke som en udgift i denne henseende. Eventuel befordringsgodtgørelse er med andre ord skattepligtig. Tilsvarende gælder, hvis firmabilen er stillet til rådighed af en anden arbejdsgiver. I de situationer, hvor lønmodtageren har rådighed over en sådan fri bil, skal arbejdsgiveren føre kontrol med, at lønmodtageren har kørt i sin egen bil og ikke i en fri bil. Dette er fastslået af Landsskatteretten i en kendelse fra Dog kan der oppebæres skattefri befordringsgodtgørelse, hvis lønmodtageren betaler den arbejdsgiver, som har stillet firmabilen til rådighed, fuldt vederlag for den erhvervsmæssige kørsel, som vedrører den anden arbejdsgiver Formodning for erhvervsmæssig kørsel (generel regel fra 2009) Skattepligtige kan nu blive fritaget for at føre kontrol med overholdelse af 60-dages reglen. Det gælder for de personer, der har et kørselsmønster, der indebærer befordring til så mange forskellige arbejdspladser, at det ikke er sandsynligt, at der mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads køres i mere end 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder. I disse tilfælde antages det, at befordringen er erhvervsmæssig. Det kan f.eks. være i den situation, hvor en virksomhed har en servicekontrakt med en række faste kunder om reparation og service af maskiner, hvor hver virksomhed kun besøges få gange om året eller for den sags skyld om måneden. Beskæftiger en virksomhed sig f.eks. med opstilling af og efterfølgende service på kopimaskiner, vil det typisk ikke blive til mange besøg hos de enkelte kunder på årsplan. Et andet eksempel er en virksomhed, der med faste mellemrum rykker ud til en række kunder. En gartner kan således have en aftale med en række boligselskaber eller kommunale institutioner om en gang om ugen i sommerperioden at slå de pågældende kunders græs. Der kunne også være tale om en vinduespudser, der kommer 3 dage i en virksomhed 4 gange om året for at pudse vinduer. Et tredje eksempel er en sælger, der opsøger nye kunder hver dag året rundt. Samme kørselsmønster har eksempelvis en skorstensfejer. Et fjerde typisk eksempel er håndværkere, der arbejder på projekter, der typisk har en varighed på nogle dage eller et par uger. Sådanne skattepligtige har et kørselsmønster, der indebærer befordring til så mange forskellige arbejdspladser under sådanne vilkår, at det er usandsynligt, at der mellem hjemmet og den enkelte arbejdsplads køres mere end 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder, hvis man talte efter. Lønmodtagere m.fl., der opfylder disse kriterier, kan således være fritaget for at føre kontrol med overholdelse af 60-dages reglen. Det bør vurderes konkret, om reglerne gælder for den enkelte, evt. kan usikkerheder afklares i fællesskat med SKAT. Det kan naturligvis være tilfælde hvor det ikke kan afvises, at kørselsmønstret faktisk ville vise, at der ikke er kørt mere end 60 dage mellem hjemmet og arbejdspladsen, hvis man havde talt efter, f.eks. i form af et kørselsregnskab for den pågældende periode, men hvor de konkrete omstændigheder på den anden side giver anledning til en vis berettiget tvivl om reglens overholdelse. Disse tilfælde vil falde ind under den foreslåede formodningsregel, således at det umiddelbart vil blive antaget, at der køres erhvervsmæssigt. Afhængig af de konkrete omstændigheder, der giver anledning til en vis berettiget tvivl, kan toldog skatteforvaltningen med fremadrettet virkning i op til 12 måneder give den skattepligtige pålæg om - ved kørselsregnskab - at kunne dokumentere, at der er tale om erhvervsmæssig befordring under overholdelse af 60-dages reglen. Hvis SKAT vurderer, at der er tale om en af førnævnte situationer, og SKAT derfor har pålagt den skattepligtige at føre kørselsregnskab, men kørselsregnskabet viser, at der mod forventning køres mere end 60 arbejdsdage mellem hjem og arbejdsplads, vil pålægget ikke have virkning for tiden inden, pålægget blev givet. Den skattepligtige har - i modsætning til en skattepligtig, der hver dag møder det samme arbejdssted eller kun har få forskellige arbejdssteder - i tiden inden pålægget haft et sådant kørselsmønster, at der ikke ved førelse af kørselsregnskab har skullet holdes nøje øje med 10 11

7 foretages fradrag for kost eller ydes skattefrit godtgørelse for kost i mere end 12 måneder, jf. afsnit hårdt fysisk arbejde er bl.a. nævnt jord- og betonarbejdere, samt montagearbejdere ved kraftværker. 3. Rejsegodtgørelse 3.1. Rejsebegrebet Rejsebegrebet omfatter: 1. Tjenesterejse, dvs. tilfælde, hvor arbejdsgiveren midlertidigt udsender den ansatte til et andet arbejdssted end den sædvanlige arbejdsplads og 2. Rejse til et midlertidigt arbejdssted, hvis den ansatte ikke har nogen anden sædvanlig arbejdsplads. I denne situation har den ansatte således ofte selv valgt at arbejde på den midlertidige arbejdsplads. I begge tilfælde er det et krav, at lønmodtageren ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl. - I situation 1 med tjenesterejser foretages en samlet vurdering, hvor der blandt andet lægges vægt på afstanden fra bopælen til det midlertidige arbejdssted og arbejdsgiverens instruktioner i forbindelse med rejsen - I situation 2, hvor den ansatte selv har valgt at arbejde på et midlertidigt arbejdssted, er det et krav, at afstanden mellem den sædvanlige bopæl og arbejdsstedet ikke i praksis gør det muligt at overnatte på den sædvanlige bopæl Midlertidigt arbejdssted Ud fra praksis er det ikke muligt entydigt at afgøre, hvor længe et arbejdssted kan være midlertidigt, men meget peger i retning af en periode på op til 2 år. SKAT har i 2008 præciseret begrebet midlertidig arbejdssted. Her konkluderes det, at hvis en ansættelse ikke er tidsbegrænset til en bestemt periode eller til færdiggørelse af en konkret opgave, anses arbejdsstedet ikke som midlertidigt. Samtidig præciserer SKAT, at et arbejdssted godt kan være midlertidigt, selvom det strækker sig over en periode, der er længere end 12 måneder. Dog kan der ikke SKAT har desuden præciseret, at det, hvis en medarbejder, der hver dag eller nu og da afhenter arbejdssedler, modtager arbejdsmæssige instrukser og henter/afleverer værktøj eller lignende på arbejdsstedet, ikke medfører, at arbejdsstedet anses for sædvanligt På rejse Østre Landsret tog i 2005 stilling til, hvornår man var på rejse. To ansatte på Metro-projektet i København havde begge sædvanlig bopæl på Vestsjælland, men overnattede i campingvogne på en camp i nærheden af byggeriet. Ved hurtigste transportrute i egen bil havde de ca. 1,5 times transport mellem den sædvanlige bopæl og byggepladsen. I de perioder, hvor de havde arbejdsdage på mellem 10 og 14 timer, fandt Landsretten, at de ikke kunne overnatte på deres sædvanlige bopæl, hvorefter de måtte anses for at være på rejse i relation til muligheden for modtagelse af rejsegodtgørelse. Konkret fandt Landsretten, at de i de dage, hvor de som følge af den samlede arbejds- og transporttid ikke kunne nå at opholde sig på deres sædvanlige bopæl i mindst 11 timer, måtte anses for at være på rejse. Skatterådet har i 2007 svaret, at i det omfang en medarbejder udfører hårdt fysisk arbejde i minimum 10 timer, samtidig med at der er mere end 100 km/90 minutter fra den sædvanlige bopæl til arbejdsstedet, så er man omfattet af rejsebegrebet. Som Ydermere omfatter rejsebegrebet personer, der er beordret til at blive på arbejdet pga. eksempelvis tilkaldevagt. Hvis det ikke kan lade sig gøre, at den ansatte tager hjem, vil dette bidrage væsentligt til opfyldelse af rejsebegrebet. Tidligere er der taget stilling til, at det forhold, at man ikke rådede over egen bil til at foretage transporten mellem den sædvanlige bopæl og et midlertidigt arbejdssted, var et privat valg. Man kunne således ikke anses at være på rejse, blot fordi det ikke var muligt at anvende offentlig transport og samtidigt overholde sin arbejdstid. Selvom man ikke har mulighed for at anvende en bil til transporten, er det alligevel kørsel i bil og ikke et offentligt transportmiddel, der afgør længden på transporttiden Sædvanlig bopæl Told- og Skattestyrelsen har i 2004 præciseret, at der ikke kan opstilles noget krav om, at den ansatte rent faktisk afholder udgifter til sædvanlig bopæl. Det er tilstrækkeligt, at denne har en sædvanlig bopæl. Et vandrehjem kan anses for at være sædvanlig bopæl. I en dom fra 2006 anså Højesteret dog en skatteyder for konkret ikke at have haft sædvanlig bopæl på et vandrehjem

8 Der er ved flere lejligheder af SKAT de seneste par 2 år, sat spørgsmålstegn ved, om den sædvanlige bopæl er flyttet til samme geografiske sted som det midlertidige arbejdssted, eller om man har bibeholdt den sædvanlige bopæl. Det har medført i afgørelser både i 2007 og 2008, at pågældende ikke er anset for værende på rejse Rejser uden overnatning eller varighed på under 24 timer Der kan ikke udbetales skattefrie rejsegodtgørelser for rejser under 24 timer og ej heller for rejser uden overnatning. Der kan således ikke udbetales skattefrie godtgørelser for en rejse med overnatning, når varigheden eksempelvis er 20 timer. Arbejdsgiveren kan i sådanne situationer kun dække lønmodtagerens udgifter til kost og logi ved at yde fri kost og logi, eller ved at dække lønmodtagerens udlæg efter regning, jf. afsnit Rejser med overnatning og varighed på 24 timer eller mere Ved rejser af en varighed på mere end 24 timer med overnatning kan der udbetales skattefri godtgørelse for udgifter til logi, kost og småfornødenheder, der påføres lønmodtageren, fordi denne midlertidigt ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl Skærpet midlertidighedsbegreb for skattefri godtgørelse for udgifter til kost og småfornødenheder Begrebet midlertidighed er, for så vidt angår skattefrie godtgørelser for udgifter til kost og småfornødenheder, defineret til 12 måneder, således at der højst kan ske udbetaling af skattefrie godtgørelser for udgifter til kost og småfornødenheder i 12 måneder for et konkret midlertidigt arbejdssted. Denne grænse på 12 måneder gælder ikke for udbetaling af skattefri godtgørelse til dækning af udgifter til logi. Her peger meget i retning af en periode på op til 24 måneder, jf. afsnit 3.1. Tidsbegrænsningen på 12 måneder gælder dog ikke, når arbejdsstedet, i takt med arbejdets udførelse eller færdiggørelse, flyttes over en strækning på mindst 8 km. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med et motorvejsbyggeri. I andre tilfælde påbegyndes en ny 12-måneders-periode, når der foretages et arbejdsstedsskifte. Et arbejdsstedsskifte anses for foretaget: - Når der, for samme arbejdsgiver i samme arbejdsprojekt, skiftes til en ny arbejdsplads mindst 8 km ad normal transportvej fra den tidligere arbejdsplads - Når der for samme arbejdsgiver skiftes til et andet arbejdsprojekt - Ved arbejdsgiverskifte - Ved tilbagevenden til et tidligere midlertidigt arbejdssted. I den forbindelse er det dog en betingelse, at enten 1) tilbagevenden til det tidligere midlertidige arbejdssted var upåregneligt for den ansatte eller, at 2) der er forløbet mindst 20 arbejdsdage, siden lønmodtageren sidst arbejdede på det midlertidige arbejdssted. Hvis 12-måneders-perioden overskrides, vil lønmodtageren alene kunne få dækket sine udgifter til kost som udlæg efter regning, mens der som nævnt kan opnås skattefri godtgørelse til logi i længere tid formentligt i op til 24 måneder Skattefri rejsegodtgørelse ved rejse i 2009 Der kan for 2009 udbetales: - En logigodtgørelse på op til DKK 195 pr. døgn - En godtgørelse til kost og småfornødenheder på op til DKK 455 pr. døgn og DKK 18,96 pr. på begyndt time for tilsluttende rejsedage. For turistchauffører gælder dog særlige satser, se afsnit 3.4. Lønmodtageren er ikke berettiget til logigodtgørelse, hvis der modtages frit logi under opholdet. Hvis lønmodtageren modtager et eller flere hovedmåltider som fri fortæring, reduceres godtgørelsen for kost og småfornødenheder. Reduktion for morgenmad, frokost og middag udgør henholdsvis DKK 68,25 (15%), DKK 136,50 (30%) og DKK 136,50 (30%). Det er i denne sammenhæng uden betydning, at det måske ikke direkte er arbejdsgiveren, der yder fri kost og logi, når blot fri kost/logi er ydet i forbindelse med arbejde udført i arbejdsgiverens tjeneste. Fri kost og logi hos lønmodtagerens egen familie betragtes ikke som modtaget i forbindelse med arbejdet, og i disse tilfælde kan der således modtages skattefri godtgørelse, hvis de øvrige betingelser er opfyldt. Betaler arbejdsgiveren morgenmad, frokost og middag, er lønmodtageren alene berettiget til en godtgørelse på 25% af kostsatsen (DKK 113,75 i 2009) til dækning af småfornødenheder, jf. afsnit Skift mellem godtgørelsesmuligheder Lønmodtageren kan efter aftale med arbejdsgiveren vælge at få dækket sine udgifter ved udlæg efter regning. For udgifter til kost og småfornødenheder vælges der princip pr. rejse, hvorimod der for udgifter til logi vælges pr. døgn. En lønmodtager, der er på 1 uges rejse, kan enten få dækket sine kost- og fortærings

9 udgifter ved rejsen i form af godtgørelse eller ved udlæg efter regning. Derimod er der ikke noget til hinder for, at lønmodtageren de første 3 dage får dækket sine hoteludgifter, og de sidste 4 dage selv afholder udgiften mod at få skattefri logigodtgørelse. Hvis lønmodtageren får dækket sine udgifter efter regning, reduceres de skattefrie godtgørelser, som var der ydet fri kost. Får lønmodtageren dækket sine udgifter til morgenmad, frokost og aftensmad, kan der derfor alene udbetales en godtgørelse på 25%, jf. afsnit Småfornødenheder 25%-godtgørelsen er en godtgørelse, som udbetales til dækning af andre merudgifter på rejsen end udgifter til kost og logi, og den kan udbetales uafhængigt af, om lønmodtageren får dækket sine udgifter efter regning eller i øvrigt har fri kost under sit ophold, jf. ovenfor. 25%-godtgørelsen kan ikke udbetales ved siden af skattefri godtgørelse for kost og småfornødenheder på DKK 455 pr. døgn, idet 25%-godtgørelsen allerede er inkluderet heri. Godtgørelsen beregnes som 25% af godtgørelsen for kost og udgør for 2009 DKK 113,75 pr. rejsedag. De 25% beregnes for den samlede rejse, dvs. også for evt. påbegyndte timer på en tilsluttende rejsedag DKK 4,74 pr. time. Det skal præciseres, at der ikke kan udbetales 25%-godtgørelse til lønmodtagere, som ikke opfylder betingelserne for at kunne oppebære skattefri rejsegodtgørelse Udbetaling af rejsegodtgørelse med en højere sats Hvis godtgørelsen udbetales med et højere beløb end de af Skatterådet fastsatte satser, anses hele det udbe talte beløb som skattepligtigt for lønmodtageren. Beløbet medregnes i den personlige indkomst, samtidig med at der gives adgang til et tilsvarende ligningsmæssigt fradrag (beregnet på baggrund af satserne). Dette kan dog undgås, hvis godtgørelsen opdeles i en skattefri del opg jort efter Skatterådets satser, og der udbetales en ekstra (skattepligtig) godtgørelse, således at der alene i den ekstra godtgørelse foretages skattetræk inkl. arbejdsmarkedsbidrag og det særlige pensionsbidrag (der dog er suspenderet i 2009). Hvis godtgørelsen udbetales med et mindre beløb, end de af Skatterådet fastsatte satser, kan der foretages fradrag for differencen mellem satserne og den skattefrie godtgørelse, der er udbetalt, jf. afsnit 5.2. Dette beløb fratrækkes ligeledes som et ligningsmæssigt fradrag og er omfattet af bundfradraget på DKK i Eksempler A) Beregning af godtgørelse til kost og småfornødenheder En håndværker rejser den 1. juni 2009, kl fra Aalborg til København for at arbejde på en byggeplads. Grundet tidspres med færdiggørelse af byggeriet vender han først tilbage til sin bopæl den 30. juni 2009, kl Arbejdsgiveren stiller logi til rådighed. Rejsen udgør 29 døgn og 10,5 time. Der kan udbetales skattefri rejsegodtgørelse med følgende beløb: 29 døgn a DKK 455, ,00 11 timer a DKK 18,96 208,56 I alt ,56 B) Beregning af godtgørelse til kost og småfornødenheder ved fri kost En lønmodtager tager på rejse mandag morgen kl og vender hjem igen tirsdag kl Lønmodtageren får fri kost og logi på hele turen. Følgende godtgørelse kan udbetales skattefrit: Til fortæring: Mandag kl til tirsdag kl ,00 Den tilsluttende rejsedag (5 timer a DKK 18,96) 94,80 549,80 Reduktion for fri kost: 1 morgenmad (tirsdag) 1 x DKK 68,25-68,25 2 frokost (mandag og tirsdag) 2 x DKK 136,50-273,00 1 middag (mandag) 1 x DKK 136,50-136,50 Til rest efter reduktion for fri kost 72,05 Selvom lønmodtageren har fået fri kost, kan der dog altid udbetales 25%-godtgørelse til dækning af udgifter til småfornødenheder: Til udbetaling (25% af DKK 549,80) 137,45 Det kommer således ikke medarbejderen til skade, at der er modtaget morgenmad og frokost vedrørende den tilsluttende rejsedag. C) Beregning af godtgørelse til kost og småfornødenheder ved delvis fri kost Såfremt medarbejderen i eksempel B i stedet alene havde fri morgenmad, frokost og middag om mandagen samt fri morgenmad om tirsdagen, kan den skattefri godtgørelse beregnes således: Til fortæring: Mandag kl til tirsdag kl ,00 Den tilsluttende rejsedag (5 timer a DKK 18,96) 94,80 549,80 Reduktion for fri kost: 1 morgenmad (tirsdag) 1 x DKK 68,25-68,25 1 frokost (mandag) 1 x DKK 136,50-136,50 1 middag (mandag) 1 x DKK 136,50-136,50 Til rest efter reduktion for fri kost 208,55 Da 25%-godtgørelsen (DKK 137,45) her ikke overstiger restbeløbet på DKK 208,55, kan der ske udbetaling af restbeløbet på DKK 208,

10 4. Selvstændigt erhvervsdrivende Begrænsninger i adgangen til at udbetale skattefri rejsegodtgørelse Skattefri godtgørelse kan ikke udbetales til dækning af logi, når lønmodtageren i sit hverv medvirker til transport af varer eller personer, gør tjeneste om bord på skibe (herunder fiskefartøjer), arbejder på luftfartøjer eller fartøjer og installationer, der anvendes i tilknytning til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster. Skattefri godtgørelse kan ligeledes ikke udbetales til personer, der anvender visse andre særlige skattegodtgørelsesordninger. Det vil sige personer, der: - For et indkomstår har valgt at tage fradrag efter ligningslovens 9G (regi strerede erhvervsfiskere) ved fangst ture i det pågældende indkomstår - Kan anvende sømandsskattelovens 5 (personer på skibe omfattet af D.I.S.) - Modtager ydelser efter ligningslovens 7, stk. 1, nr. 15 (lønmodtagere udsendt af den danske stat) - Modtager ydelser efter ligningslovens 31, stk. 4 (lønmodtagere under ud dannelse m.v., der er omfattet af andre tilsvarende regler) Turistchauffører Turistchauffører er ikke berettiget til at få udbetalt skattefrie godtgørelser, herunder den særlige 25%-godtgørelse, da de ikke er omfattet af ovennævnte regler. Til turistchauffører kan der uden tidsbegrænsning udbetales følgende skattefri godtgørelse til dækning af merudgifter til kost og småfornødenheder (DKK): Rejser med overnatning i Danmark: 75 pr. døgn Rejser med overnatning i udlandet: 150 pr. døgn Rejser en turistchauffør f.eks. i 42 timer, beregnes godtgørelsen som 42/24 af en døgnsats. Selvstændige turistchauffører kan opnå tilsvarende fradrag. Der kan ikke udbetales logigodtgørelse til turistchauffører, og logi kan derfor alene dækkes som udlæg efter regning, eller i form af fradrag for faktiske udgifter, jf. afsnit 5.2. Der gælder ikke nogen 12-månedersregel for chauffører, da de anses for at have skiftende arbejdsplads Befordringsgodtgørelse Selvstændigt erhvervsdrivende, der driver egen personlig virksomhed eller virksomhed igennem et interessentskab (K/S eller partnerselskab), kan vælge enten at fradrage de faktiske erhvervsmæssige udgifter til befordring eller at foretage fradrag i henhold til satserne for skattefri befordringsgodtgørelse. Denne sats omfatter iflg. Landsskatteretten også parkeringsudgifter. Dvs. anvendes Skatterådets sats, kan der ikke ved siden af foretages fradrag for parkeringsudgifter. Fradraget gives i virksomhedens overskud og ikke som ligningsmæssigt fradrag, som det gælder for lønmodtagere. Selvstændigt erhvervsdrivende kan anvende Skatterådets satser for den erhvervsmæssige kørsel, der foretages i virksomhedens tjeneste. Anvendes virksomhedsordningen, og holdes bilen uden for ordningen, kan der enten udbetales skattefri befordringsgodtgørelse (beløbene fragår i virksomhedens resultat) eller godtgørelse af en forholdsmæssig del af de faktiske omkostninger (herunder skattemæssige afskrivninger på bilen). Vær opmærksom på regler om beskatning ved salg af bilen når der er foretaget skattemæssige afskrivninger. Uanset om den erhvervsdrivende modtager skattefri godtgørelse eller foretager fradrag for de faktiske udgifter, bør der føres et specificeret kørselsregnskab. Dette skyldes, at den erhvervsdrivende skal kunne godtgøre omfanget af den erhvervsmæssige kørsel. Alternativt kan erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, vælge at lade bilen indgå i virksomhedsordningen og derved få fradrag for alle biludgifterne. Til gengæld skal den erhvervsdrivende beskattes af værdien af fri bil. For yderligere oplysninger vedrørende selvstændigt erhvervsdrivendes skattemæssige behandling af bil henvises til publikationen Bilen skatter & afgifter Rejsegodtgørelse Den selvstændigt erhvervsdrivende er berettiget til at fratrække sine dokumenterede faktiske rejseudgifter ved rejse i erhvervsmæssig henseende. Alternativt kan den selvstændigt erhvervsdrivende vælge at foretage fradrag med de standardsatser, der gælder for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse. Der gælder her de samme betingelser som for lønmodtagere, herunder 12-måneders-grænsen vedr. fortæring. Der kan således ikke opnås fradrag for fortæring efter satserne ud over 12 måneder, men alene fradrag for faktiske dokumenterede omkostninger. Uanset ovennævnte, kan den selvstændigt erhvervsdrivende ikke få 25%-godtgørelse/ fradrag, når der foretages fradrag for de faktiske udgifter. Vedr. logi kan der fradrages faktiske udgifter/sats formentlig i op til 24 måneder

11 5. Fradrag Lønmodtagers fradrag Hvis arbejdsgiver ikke har udbetalt hel eller delvis skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, er det i henhold til de følgende regler, at den ansatte evt. kan foretage fradrag. Særligt for nedenstående gælder: - At fradrag alene ydes som ligningsmæssigt fradrag med begrænset skatteværdi - At rejseudgifter alene kan fratrækkes i det omfang, de årligt overstiger bundgrænsen for lønmodtagerudgifter, som udgør DKK for 2009 (gælder dog ikke kørsel) 2) - At fradrag vedrørende arbejde i udlandet, hvor lønnen beskattes i udlandet, ikke kan overstige den udenlandske lønindkomst, der skal medregnes i den danske indkomst. 2) Der forventes indført en maksimumsgrænse for fradrag på DKK i 2010, jf. oplæg til skattereform Fradrag for kørselsudgifter Lønmodtagere, som ikke modtager skattefri befordringsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel, kan alene foretage fradrag efter reglerne for befordring mellem hjem og arbejde. Reglerne om fradrag efter de lavere satser mellem hjem og arbejde er gældende, selvom kørslen efter sin art er erhvervsmæssig. Fradrag indrømmes som udgangspunkt alene i den skattepligtige indkomst, dvs. som et ligningsmæssigt fradrag. Visse grupper kan dog foretage fradrag i den personlige indkomst, idet fradraget her opgøres efter Skatterådets satser for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse. Det drejer sig om: - Lønmodtagere, der i forbindelse med kundeopsøgende aktiviteter har befordring, der vedrører flere arbejdsgivere på en gang - Personer, der modtager vederlag/ honorarer, som ikke er A-indkomst, eksempelvis honorarindtægter ved kunstnerisk optræden eller foredragsvirksomhed - Lønnede medlemmer af, og medhjæl pere for, bestyrelser og lignende, der opfylder betingelserne for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse. Hvis en lønmodtager o.l. har foretaget fradrag for befordring, der helt eller delvist er dækket ved skattefri befordringsgodtgørelse, skal godtgørelsen medregnes i den personlige indkomst Fradrag for rejseudgifter En grundlæggende forudsætning for at foretage fradrag for rejseudgifter er, at der er tale om et midlertidigt arbejdssted. Et midlertidigt arbejdssted kan efter praksis anses at dække en arbejdsperiode på op til 24 måneder, idet der dog ikke er nogen fast grænse. Derefter må arbejdsstedet anses for at være et fast arbejdssted, jf. afsnit Fradrag efter satserne for skattefri rejsegodtgørelse Hvis arbejdsstedet er midlertidigt, er der som tidligere anført mulighed for udbetaling af skattefri kostgodtgørelser i de første 12 måneder. Logigodtgørelse kan udbetales, så længe der er tale om et midlertidigt arbejdssted, formentlig i op til 24 måneder. Udbetaler arbejdsgiveren alene delvis eller ingen godtgørelse, kan lønmodtageren uden dokumentation for udgifterne foretage fradrag efter godtgørelsessatserne. Lønmodtageren skal dog kunne godtgøre at have været på rejse og derved at være berettiget til fradraget

12 Fradraget reduceres i det omfang, der er ydet delvis rejsegodtgørelse eller fri kost i forbindelse med rejsen efter de principper, der er nævnt i afsnit Såfremt arbejdsgiveren dækker alle lønmodtagerens udgifter ved rejse efter regning, men ikke udbetaler 25%-godtgørelsen, kan lønmodtageren fradrage udgifter til småfornødenheder med 25% af standardsatsen for fortæringsudgifter (25% x DKK 455 pr. døgn lig DKK 113,75). Tilsvarende gælder, hvis lønmodtageren alene har modtaget fri kost på en rejse (og ikke skattefri godtgørelse). De 25% af satsen beregnes for den samlede rejse, dvs. også for evt. påbegyndte timer på en tilsluttende rejsedag. Lønmodtageren kan i stedet for fradrag efter godtgørelsessatserne fratrække sine faktiske dokumenterede udgifter, forudsat at udgifterne også kan siges at være erhvervsmæssige. Fradrag for rejseudgifter er som nævnt betinget af, at arbejdspladsen er midlertidig, jf. afsnit I modsat fald anses den pågældende ikke for at være på rejse Turistchauffører Turistchauffører er ikke omfattet af 12-måneders-reglen, idet deres arbejdsplads flytter sig over en strækning på mindst 8 kilometer i takt med arbejdets udførelse. Disse personer kan derfor uden tidsbegrænsning fradrage udgifter ved arbejde i Danmark med DKK 75 pr. døgn og udgifter ved arbejde i udlandet med DKK 150 pr. døgn, som er de særlige satser, der gælder for turistchauffører. Det er en betingelse for fradraget, at arbejdet er forbundet med overnatning, og at rejsen har en varighed på mere end 24 timer. Endvidere kan der kun foretages fradrag i det omfang, hvor der ikke er udbetalt skattefri godtgørelse fra arbejdsgiveren. Der skal ikke ske reduktion af fradraget, hvis arbejdsgiveren yder fri kost under rejsen. Dækkes udgifterne efter regning, kan der ikke opnås fradrag overhovedet. Turistchauffører kan som alternativ til de nævnte satser foretage fradrag for de dokumenterede faktiske afholdte udgifter til kost, småfornødenheder og logi Eksportmedarbejdere Eksportmedarbejdere, som har haft et uafbrudt ophold i udlandet i 2 måneder (ikke nødvendigvis i samme kalenderår), eller som har haft ophold i udlandet af en sammenlagt varighed på mindst 100 døgn i indkomståret, kan uden dokumentation fratrække DKK 55 pr. påbegyndt døgn Fradrag for rejseudgifter (betingelserne for skattefri rejsegodtgørelse er ikke opfyldt) Hvis arbejdspladsen ikke kan anses som midlertidig efter de regler, der gælder for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse, kan der ikke foretages fradrag for udgifter til rejse, hverken efter godtgørelsessatserne eller i øvrigt. Der kan her alene foretages fradrag for dokumenterede andre erhvervsmæssige merudgifter vedrørende rejsen (efter de almindelige regler). Fradrag for de faktiske udgifter til kost skal ikke reduceres med værdien af sparet hjemmeforbrug

13 for arbejde udført i Vesteuropa (Finland, Tyskland, Østrig, Italien og de vest herfor liggende lande, samt Grækenland, Færøerne, Grønland og Island). Ved arbejde udført uden for Vesteuropa udgør fradraget DKK 140. Det er her et krav, at arbejdsgiveren udarbejder en erklæring om karakteren af udlandsarbejdet, opholdenes varighed og om lønindkomsten under udlandsopholdene. Erklæringen skal indsendes inden selvangivelsesfristens udløb. Afholdelse af ferie i udlandet eller arbejdsløshedsperioder kan ikke medregnes ved opgørelsen af opholdet i udlandet. Ved en eksportmedarbejder forstås en lønmodtager, som for en dansk arbejdsgiver udfører arbejde i udlandet med henblik på at opnå salg til udlandet af arbejdsgiverens varer og tjenesteydelser eller at opfylde sådanne aftaler. Lønmodtagere i virksomhedens salgsafdeling, som eksporterer dennes produkter, er også omfattet af begrebet eksportmedarbejder. Det gælder således salgsmedarbejdere og efter omstændighederne salgsdirektøren. Montører og andre medarbejdere fra virksomhedens produktionsafdeling, som udsendes for at opstille og afprøve leverancen, er ligeledes omfattet. Medarbejdere, som udelukkende eller overvejende varetager administrative opgaver, er derimod ikke omfattet. Medarbejdere, som forestår transport af varer, administration m.v., er medlem af selskabets bestyrelse (bortset fra medarbejderrepræsentanter) eller selskabets direktion, er ej heller omfattet af reglerne om eksportmedarbejdere. 6. Ulønnede medhjælpere i idrætsforeninger m.v. Foreninger m.v. kan udbetale skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer og til frivillige ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed, efter samme regler som for lønmodtagere. Ved udbetaling af befordringsgodtgørelse gælder 60-dages-reglen dog ikke. Der kan således udbetales skattefri befordringsgodtgørelse for eksempelvis en træners transport fra sin bopæl til idrætsanlægget m.v., uanset hvor mange gange træneren foretager denne transport. For rejser uden overnatning og under 24 timers varighed gælder den særlige regel, at der skattefrit kan udbetales DKK 50 pr. dag til dækning af merudgifter til fortæring ved deltagelse eksempelvis i én-dags-arrangementer, såsom udekampe, stævner m.v. Det er dog en forudsætning, at rejsen har en varighed på mindst 5 timer. Idrætsudøverne betragtes ikke som medhjælpere, da de alene deltager i egen interesse. Idrætsudøvere kan derfor ikke få udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse i forbindelse med befordring til træning eller skattefri rejsegodtgørelse ved deltagelse i stævner m.v. Dog kan idrætsudøvere få udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse ved transport af andre idrætsudøvere til udekampe. Skattefriheden er betinget af, at godtgørelsen udbetales til dækning af udgifter, som modtageren afholder på foreningens vegne, samt at godtgørelsen ikke overstiger de satser, der er fastsat af Skatterådet. Hvis der udbetales en godtgørelse, der overstiger Skatterådets satser, er konsekvensen, at modtageren skal medregne hele den udbetalte godtgørelse ved indkomstopgørelsen uden fradrag af de afholdte udgifter. Fradraget kan foretages, selvom der er udbetalt skattefri godtgørelse eller foretaget fradrag efter punkt 5.2. Eksportmedarbejderfradraget kan endvidere tages i kombination med fri kost og logi. Eksportmedarbejdere kan medregne ophold i udlandet, når opholdet har varet i mindst 24 timer. Efterfølgende påbegyndte døgn medregnes fuldt ud. En del direktører/bestyrelsesmedlemmer, især i mindre selskaber, varetager ud over disse job ofte også jobbet som sælger m.v. Rejser disse personer i deres egenskab af sælger, må det antages, at de kan betragtes som eksportmedarbejdere og i det hele behandles som sådan. Rejser de derimod i egenskab af direktion/bestyrelse, gælder reglerne om eksportmedarbejdere ikke. Udbetaler foreningen hverken hel eller delvis skattefri godtgørelse, kan medhjælperen ikke få fradrag for de afholdte udgifter. Foreningen kan i stedet for udbetaling af rejsegodtgørelse vælge at godtgøre udgifterne efter dokumentation af et regningsbeløb, dvs. som udlæg efter regning

14 7. Uddannelse og kurser Der gælder særlige regler, der giver mulighed for at udbetale skattefri befordringsgodtgørelse m.v. i forbindelse med lønmodtageres videreuddannelse. Ud over lønmodtagere kan der også udbetales skattefri befordringsgodtgørelse for følgende grupper: - Konsulenter, revisorer m.fl. som led i en aftale om personligt arbejde i øvrigt - Tidligere ansatte, når der er tale om uddannelse som led i ansættelsesforholdets ophør - Personer, der er valgt som medhjælp eller medlem af bestyrelser, udvalg m.v. - Medlemmer af en fagforening, a-kasse eller pensionskasse - Arbejdssøgende, der modtager ydelser fra arbejdsformidlingen eller Arbejdsgivernes Elevrefusion - Personer, der er i gang med et uddannelsesforløb efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), eller lov om arbejdsmarkedsuddannelser. Der kan efter disse regler alene udbetales skattefri befordringsgodtgørelse, i det omfang kørsel sker i egen bil eller motorcykel. Godtgørelsessatsen er fastsat til den almindelige befordringssats, som er DKK 1,90 pr. km for 2009, uden nogen form for kilometerbegrænsning. Godtgørelsen kan ydes for kørsel fra sædvanlig bopæl eller arbejdssted til uddannelsesstedet og retur ad den normale transportvej. 60-dages-reglen gælder ikke. Ved anden transport kan de faktiske udgifter til togbilletter m.v. dækkes skattefrit. Der kan i de fleste tilfælde udbetales godtgørelse efter de almindelige regler med den højere sats på DKK 3,56 i stedet for at benytte disse særlige regler. I den forbindelse skal opmærksomheden henledes på 60-dages-reglen, som i så fald vil gælde (modsat valg af lav sats efter denne særlige ordning). Skattefri rejsegodtgørelse kan udbetales efter de for lønmodtagere gældende regler, ligesom arbejdsgiveren alternativt skattefrit kan dække de faktiske udgifter til kost, som indtages på kursusstedet, efter regning. 26

15 Hjørring Læsøvej 5 A 9800 Hjørring Tlf Aalborg Voergaardvej Aalborg SV Tlf Hadsund Ringvejen 2 A 9560 Hadsund Tlf Haderslev Gåskærgade Haderslev Tlf Haslev Bregentvedvej Haslev Tlf Frederikshavn Suensonsvej Frederikshavn Tlf Farsø Frederik IX s Plads Farsø Tlf Viborg Gl. Skivevej Viborg Tlf København Gribskovvej København Ø Tlf Næstved Handelsskolevej Næstved Tlf Dronninglund Slotsgade Dronninglund Tlf Hobro Smedevej 1 B 9500 Hobro Tlf Århus Guldsmedgade Århus C Tlf et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret meget på reglerne

Læs mere

De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2011 FORORD De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret væsentligt

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2015

Rejseudgifter. Skat 2015 Rejseudgifter Skat 2015 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse,

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010

REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010 REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010 REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg Tlf. 33 93 38 34 Fax 33 93 38 36 www.albrechtsen.com Forord Skattefri

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2017 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Skattefri rejse 2017

Skattefri rejse 2017 Skattefri rejse 2017 København Skagensgade 1 2630 Taastrup T: 4350 5050 kbhn@ri.dk Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: 4350 5050 odense@ri.dk Aarhus Stenvej 21B, 1. 8270 Højbjerg T: 4350 5050 aarhus@ri.dk

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2017 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 KPMG er et globalt netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer. Vi leverer ydelser inden for revision, skat og rådgivning. KPMG har knap 100.000 medarbejdere

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax a m e m b e r f i r m o f t h e K P M G n e t w o r k o f i n d e p e n d e n t m e m b e r f i

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2016

Rejseudgifter. Skat 2016 Rejseudgifter Skat 2016 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således:

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: Dato: 9. november 1999 J.nr.: 2.02.006.pa.001/99 Cirkulære nr.: 28/99 Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: 1. Indledning Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og

Læs mere

Rejseudgifter Skat Tax

Rejseudgifter Skat Tax Rejseudgifter Skat 2017 Tax 2 Rejseudgifter Indhold 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

WorldTrack A/S informer

WorldTrack A/S informer WorldTrack A/S informer Omkring brug af elektronisk kørebog og beskatning af fri bil (firmabil), 60-dages-reglen og 25-gange-reglen mv. Indholdsfortegnelse Side 1 af 10 De forskellige kategorier af køretøjer

Læs mere

Skattefri rejseog befordringsgodtgørelse. Reglerne pr. 1. april 1999. Skatten. Marts 1999

Skattefri rejseog befordringsgodtgørelse. Reglerne pr. 1. april 1999. Skatten. Marts 1999 Skattefri rejseog befordringsgodtgørelse Reglerne pr. 1. april 1999 Marts 1999 Skatten Forord Denne pjece om ligningslovens regler om rejse- og befordringsgodtgørelse henvender sig til arbejdsgivere og

Læs mere

Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse

Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse - 1 Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En arbejdsgiver kan vælge at udbetale skattefri befordringsgodtgørelse til medarbejdere, der

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X N OTAT Honorering af KL's politikere og politiske r e- præsentanter i eksterne fora Dette notat beskriver honoreringen af medlemmer i KL s politiske organer: bestyrelsen, formandskabet, udvalg og repræsentantskabet

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse:

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: følgende vilkår for hvervet som ulønnet træner i klubben:

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier for for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 6. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Ved underskrivelsen af denne aftale har bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: og Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: indgået aftale

Læs mere

Fradrag for dobbelt husførelse

Fradrag for dobbelt husførelse - 1 Fradrag for dobbelt husførelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et begrænset jobudbud, særlige kompetencer eller andre forhold kan medføre, at det i en periode et nødvendigt for at tage

Læs mere

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger - 1 Kørselsrefusioner i idrætsforeninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny sag sætter fokus på beskatningen af kørselsrefusioner og andre udgiftsrefusioner, som foreninger udbetaler

Læs mere

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv - 1 Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når skat hævder, at en gulpladebil er benyttet til privat befordring, opstår ofte spørgsmålet om, hvem der

Læs mere

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen N O T A T Regler for honorering, mødediæter mm. 2014-2018 Honorering, ydelse af mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste og andre godtgørelser til medlemmer af Danske Regioners bestyrelse og udvalg for perioden

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

Skatteregler. Bo- og opholdssteder S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

Skatteregler. Bo- og opholdssteder S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Skatteregler Bo- og opholdssteder S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen februar udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen februar udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 8. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1660746 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatterådets

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tjenesterejser Retningslinjer for ansatte Senest opdateret februar 2017 Indhold 1. Tjenesterejseaftalen... 3 2. Personer omfattet af reglerne... 3 3. Hvornår og hvor meget

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF). Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt J.nr. 2008-318-0050 Dato: 13. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj

Læs mere

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Bilordninger 2009 tax Bilordninger 2009 tax Indledning 5 Væsentlige nyheder 5 Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Kapitel 2 Beskatning

Læs mere

http://www.skat.dk/display.aspx?oid=103450&vid=202190&indhold=1

http://www.skat.dk/display.aspx?oid=103450&vid=202190&indhold=1 Side 293 af 363 Eksempler: Eksempel 1: Der vil således være mulighed for (uden tilsvarende indtægtsføring) at tage fradrag efter de almindelige regler for en ikke arbejdsgiverbetalt strækning, efter reduktion

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 31 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., Skatterådet, j.nr. 07-165767 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning Direktionssekretariatet Notat Multimediebeskatning Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.... 1 2. De hidtidige regler... 1 2.1. Fri telefon (ligningslovens 16, stk. 3, nr. 3)... 1 2.2. Datakommunikation m.v.

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tjenesterejser Retningslinjer for ansatte Senest opdateret 19. marts 2015 Indhold 1. Tjenesterejseaftalen... 3 2. Personer omfattet af reglerne... 3 3. Hvornår og hvor meget

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0068 Dansk El-forbund For A (Advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Intego A/S, Aalborg, (Advokat Charlotte

Læs mere

S T A N D A R D K O N T R A K T

S T A N D A R D K O N T R A K T Ved underskrivelsen af denne aftale har bestyrelsen i Fredensborg Boldklub og Idrætsforening Adresse: Kastanievej 16 3480 Fredensborg og træner/holdleder Navn:... Adresse:...... Telefon:... Mobil:... Email:...

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 08-092734 Dato : 22. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter

Læs mere

Bilen skatter og afgifter

Bilen skatter og afgifter Bilen skatter og afgifter 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere FORORD

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2013/2014 Satser og beløbsgrænser Opholdssteder og botilbud April 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed Rekonstruktion Fra kriseramt til sund virksomhed I de fleste virksomheders livscyklus vil der være både gode og dårlige tider. I de dårlige tider kan risikoen være, at der opstår så store problemer, at

Læs mere

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 1 Indhold 1. Hvor skal du beskattes?... 4 1.1. Fuld skattepligt...

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat Tax

Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat Tax Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2017 Tax 2 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Indhold 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Indledning Den moms- og skattemæssige behandling af udgifter til personale, reklame eller repræsentation giver ofte anledning til usikkerhed. Dette skyldes,

Læs mere

Diætreglement. for. Allerød Kommune

Diætreglement. for. Allerød Kommune 29. november 2005 Diætreglement for Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Fast vederlag til byrådsmedlemmer side 3 Udvalgsvederlag side 3 Tillægsvederlag side 4 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste side

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT.

Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT. SELVANGIVELSEN 2006 Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT. 1. LØNMODTAGERE Du vil, som de fleste andre lønmodtagere, i løbet af marts og april måned 2006

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Konsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om bl.a.: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Aalborg den 12. november 2015 Velkommen 2 November 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program - Spor 1 Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder

Læs mere

Skattefri godtgørelser til frivillige medhjælpere i foreningslivet

Skattefri godtgørelser til frivillige medhjælpere i foreningslivet - 1 Skattefri godtgørelser til frivillige medhjælpere i foreningslivet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Frivillige ildsjæle er ofte bærende kræfter i foreningslivet. Særlige skatteregler

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-201-0010 Udkast 27. juni 2008

Skatteministeriet J. nr. 2007-201-0010 Udkast 27. juni 2008 Skatteministeriet J. nr. 2007-201-0010 Udkast 27. juni 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven (Smidiggørelse af 60-dages

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget Lovforslag nr. L 53 Folketinget 2009-10 Fremsat den 30. oktober 2009 af Thor Pedersen (V), Mogens Lykketoft (S), Søren Espersen (DF), Holger K. Nielsen (SF) og Helge Adam Møller (KF) Forslag til Lov om

Læs mere

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Aalborg Hobrovej 85, Postboks 44, 9100 Aalborg Tlf. 72 69 40 00 Afholdelse af prøver Censorer der medvirker ved bachelorprøver

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere