D O M. Afsagt den 22. marts 2013 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, M. Stassen og Søren Schou Frandsen (kst.)).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D O M. Afsagt den 22. marts 2013 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, M. Stassen og Søren Schou Frandsen (kst.))."

Transkript

1 D O M Afsagt den 22. marts 2013 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, M. Stassen og Søren Schou Frandsen (kst.)). 22. afd. nr. B : Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. (advokat Nikolaj Bjørnholm) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/advokat H. C. Vinten) Denne sag, der er anlagt ved Retten i Lyngby, er ved kendelse af 2. maj 2011 henvist til behandling ved Østre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1. Påstande Sagsøgeren, Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V., har nedlagt følgende påstande: Principalt: Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. s kulbrinteindkomst efter kulbrinteskattelovens kapitel 2 og 3 genoptages og nedsættes med henholdsvis kr. i 2002 og kr. i 2003, og at Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. s anden indkomst som konsekvens heraf genoptages og forhøjes med ovennævnte beløb. Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. s kulbrinteindkomst efter kulbrinteskattelovens kapitel 2 og 3 A nedsættes med henholdsvis kr. i 2004, kr. i 2005 og kr. i 2006, og at Shell Olie- og

2 - 2 - Gasudvinding Danmark B.V. s anden indkomst som konsekvens heraf genoptages og forhøjes med ovennævnte beløb. Subsidiært: Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. s kulbrinteindkomst efter kulbrinteskattelovens kapitel 2 og 3 genoptages og nedsættes med henholdsvis kr. i 2002 og kr. i 2003, og at Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. s anden indkomst som konsekvens heraf genoptages og forhøjes med ovennævnte beløb. Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. s kulbrinteindkomst efter kulbrinteskattelovens kapitel 2 og 3 A nedsættes med henholdsvis kr. i 2004, kr. i 2005 og kr. i 2006, og at Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. s anden indkomst som konsekvens heraf genoptages og forhøjes med ovennævnte beløb. Mere subsidiært: Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. s kulbrinteindkomst efter kulbrinteskattelovens kapitel 2 og 3 genoptages og nedsættes med henholdsvis kr. i 2002 og kr. i 2003, og at Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. s anden indkomst som konsekvens heraf genoptages og forhøjes med ovennævnte beløb. Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. s kulbrinteindkomst efter kulbrinteskattelovens kapitel 2 og 3 A nedsættes med henholdsvis kr. i 2004, kr. i 2005 og kr. i 2006, og at Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. s anden indkomst som konsekvens heraf genoptages og forhøjes med ovennævnte beløb. Sagsøgers påstande er opgjort således:

3 PRINCIPALT Renteindtægter Indestående hos STCL Fordringer Dansk Shell Tilgodehavende kunder og operatør I alt bruttoindtægter om året Kursgevinster Gæld - koncernlån Fordringer (koncernindlån) Kursgevinst på udlodning af udbytte I alt kursgevinster for året I alt principalt SUBSIDIÆRT I alt kursgevinster for året Fradrag for øvrige kursreguleringer ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Nettorenteindtægter I alt subsidiært MERE SUBSIDIÆRT Renteindtægter STCL Kursgevinster på udloddet udbytte I alt Sagsøgte, Skatteministeriet, har nedlagt påstand om frifindelse. Sagsfremstilling

4 - 4 - Sagen drejer sig om, hvorledes Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. (herefter Shell eller selskabet ) i indkomstårene skal beskattes af renteindtægter og valutakursgevinster. Parterne er enige om, at renteindtægter og valutakursgevinster skal beskattes med almindelig selskabsskat. Parterne er uenige om, hvorvidt renteindtægter og valutakursgevinster tillige skal beskattes med den særlige kulbrinteskat. Den almindelige selskabsskat udgjorde 30 % i og 28 % i 2005 og Kulbrinteskatten udgjorde 70 % i 2002 og 2003 og 52 % i Partnerne er enige om de beløbsmæssige opgørelser. Shells aktivitet består overvejende i deltagelsen i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). I DUC-regi foretages efterforskning og indvinding af kulbrinter i Nordsøen. Shells primære udgifter kan henføres til efterforskning, feltudbygning og drift af olie- og gasfelter. Shells væsentligste indtægter består i indkomst fra salg af kulbrinter. Parterne er enige om, at Shell i indkomstårene er fuldt skattepligtig til Danmark. I 2000 optog Shell et lån på USD 625 mio. hos det koncernforbundne selskab International Energy Bank Limited (herefter 625-lånet ). Formålet var ifølge Shell dels at indfri et koncerninternt lån på USD 591 mio., dels at benytte den resterende del af låneprovenuet på USD 34 mio. til kommende anlægsinvesteringer. Shell kunne løbende hæve fra eller tilbagebetale på 625-lånet. Lånet indeholdt således en kassekreditfunktion. Frem til og med 2003 anvendte Shell denne kassekreditfunktion således, at Shell generelt ikke havde positive indeståender på selskabets indlånskonti, idet eventuelle overskydende likvide midler blev anvendt til at nedbringe 625-lånet. Når Shell fik likviditetsbehov, f.eks. til betaling af skatter, fremskaffede selskabet sin likviditet ved at hæve på 625- lånet, således at 625-lånets saldo herved blev forøget.

5 - 5 - Ultimo 2003 ophørte Shell med at anvende 625-lånets indbyggede kasse-kreditfacilitet lånet blev øget til det maksimale beløb, dvs. USD 625 mio., hvorefter 625-lånets størrelse forblev konstant. Som en konsekvens heraf indsatte Shell herefter likvide midler på sine indlånskonti hos det koncernforbundne selskab Shell Treasury Center (herefter STCL ). Renteindtægterne hidrører i alt overvejende grad fra indeståender hos STCL. Herudover har Shell haft mindre renteindtægter på andre tilgodehavender hos samarbejdspartnere. Valutakursgevinsterne hidrører i al væsentlighed fra 625-lånet. Årsagen hertil er, at 625-lånet var optaget i USD, og at valutakursen på USD faldt i forhold til DKK over årene I 2005 hidrørte valutakursgevinsten dog fra indeståender på indlånskonti hos STCL. Der er mellem parterne uenighed om motivet for omlægningen ultimo ToldSkat Selskabsrevisionen ændrede ved afgørelse af 29. januar 2004 Shells skatteansættelse vedrørende selskabets fradrag for renteudgifter på 625-lånet: Ændring af skatteansættelsen for indkomstårene ToldSkat Selskabsrevisionen har ændret selskabets skatteansættelse, jf. skattestyrelseslovens 12 A, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 805 af 24. september 2003 om skattemyndighedernes organisation og opgaver mv). ToldSkat Selskabsrevisionen har ændret af den skattepligtige indkomst efter kulbrinteskattelovens kapitel 2 således: Indkomstår 2000: 40 pct. andel 6 pct. andel Tidligere ansat skattepligtig indkomst DKK DKK + pkt. 2: ikke godkendt fradrag for renteudgifter til International Energy Bank DKK DKK Ansat skattepligtig indkomst DKK DKK

6 - 6 - Indkomstår 2001: 40 pct. andel 6 pct. andel Tidligere ansat skattepligtig indkomst DKK DKK + pkt. 1: ikke godkendt fradrag for koncerninterne Forsikringer DKK DKK + pkt. 2: ikke godkendt fradrag for renteudgifter til International Energy Bank DKK DKK Ansat skattepligtig indkomst DKK DKKK Indkomstår 2002: 40 pct. andel 6 pct. andel Selvangiven skattepligtig indkomst DKK DKK + pkt. 2: ikke godkendt fradrag for renteudgifter til International Energy Bank DKK DKK Ansat skattepligtig indkomst DKK DKKK samt ændret den skattepligtige indkomst efter kulbrinteskattelovens kapitel 3 således: ToldSkat Selskabsrevisionens ændringer af skatteansættelsen begrundes med følgende: Pkt. 2 Filialen har den 20. september 2000 indgået en aftale med det koncernforbundne selskab International Energy Bank, Limited, der er registreret på Barbados, om lån af 625 mio. USD. Det er ToldSkat Selskabsrevisionens opfattelse, at der ikke er nogen forretningsmæssig begrundelse for at optage lån til finansieringen af filialens aktiviteter, da filialen i væsentlig grad er selvfinansierende. Det er videre ToldSkat Selskabsrevisionens opfattelse, at lånet alene er optaget af skattemæssige hensyn for at generere en renteudgift, der kan fratrækkes i den danske indkomstopgørelse, mens den modsvarende renteindtægt beskattes minimalt, og at provenuet fra lånet har medvirket til, at filialen har været i stand til at overføre væsentlig likviditet til hovedkontoret.

7 - 7 - Det følger af retspraksis, at gyldige civilretlige dispositioner ikke lægges til grund ved indkomstopgørelsen, såfremt disse dispositioner ikke er foretaget ud fra sædvanlige forretningsmæssige grunde, men alene er foretaget af skattemæssige hensyn. Dispositioner, der således fremstår med en klar uoverensstemmelse mellem den indre realitet og den ydre formelle fremtoning. Efter retspraksis gennemføres beskatningen i så fald i forhold til den modstående realitet, hvorfor gældsforpligtelsen og de opgjorte renteudgifter som følge heraf må betragtes som havende karakter af ansvarlig kapital og udbytte. De fratrukne renteudgifter kan således ikke tillægges betydning ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for SOGU, hvorfor den skattepligtige indkomst forhøjes hermed. For yderligere begrundelse henvises til vedlagt sagsfremstilling af 29. januar 2004 Af sagsfremstillingen af 29. januar 2004 fremgår følgende blandt andet: 2. Fradragsret for rente til lån hos International Energy Bank Limited 2.1 Sagens faktiske forhold SOGU indgik den 20. september 2000 en låneaftale med International Energy Bank Limited om lån af 625 mio. USD. Det er oplyst om International Energy Bank Limited, at det er et selskab registreret under Barbados-lovgivning, som har kontor registreret hos The Ernst & Young Building, Bush Hill, Bay Street, Barbados. Postadresse er angivet til International Energy Bank Limited, Shell House, St. George s GE 01, Bermuda. SOGU har oplyst, at International Energy Bank Limited er et kapitalformidlingsselskab, der er et 100 pct. Shell-ejet selskab.

8 - 8 - Ifølge ToldSkat Selskabsrevisions oplysninger er International Energy Bank Limited på Barbados registreret som en off-shore bank, der på Barbados er undergivet en beskatning på 2,5 pct. faldende til 1 pct. Ifølge låneaftalens pkt. 10 skal alle betalinger fra SOGU til International Energy Bank Limited ske til dennes konti i Chase Manhattan Bank, New York, konto Shell Overseas Trading Limited , med mindre anden konto oplyses. SOGU har generelt om finansieringen af filialen oplyst at: Shell Olie- og Gasudvinding BV er dels finansieret ved 5 årig USD Intra Group Lån, dels ved en ddk facilitet i STCL (ref. Shell Treasury Centre London) baseret på daglig rentetilskrivning. Gruppelånet formidlet af International Energy Bank Ltd. har en max ramme på USD 625 mio. og rentevilkår Libor + 25 bp i overensstemmelse med de betingelser der var gældende ved optagelsen i sep SOGU har oplyst, at STCL udelukkende yder kort driftsfinansiering under 12 måneder. Ifølge låneaftalens pkt. 2 var formålet med lånets optagelse refinansiering af SOGUs forretning. SOGU har videre oplyst, at låneoptagelsen på USD 625 mio. dækkede indfrielse af eksisterende lån på USD 591 mio. ved udløb og balancen på USD 34 mio. den ufinansierede del af anlægsinvesteringerne iflg. dagældende 5 års investeringsplan. Det lån der blev indfriet var også lån fra et Shell selskab og blev oprindeligt optaget for at finansiere anlægsinvesteringer. SOGU har fratrukket følgende renteudgifter vedr. lånet for indkomstårene : USD DKK Fratrukket i Fratrukket i

9 - 9 - Fratrukket i I alt Renteudgifterne er specificeret. Renteudgifterne for 2000 er opgjort som de bogførte renteudgifter vedrørende perioden 26. september december. Der er løbende over perioden betalt afdrag på lånet, samtidig med at der periodevis lånes op, således at saldoen på lånet ultimo 2000 udgjorde 551 mio. USD (omregnet til mio. DKK), ultimo 2001 udgjorde 451 mio. USD (omregnet ti mio. DKK) og ultimo 2002 udgjorde 600 mio. USD (omregnet mio. DKK) Det bemærkes, at det fremgår af låneaftalens pkt. 15.9, at The Borrower (ref. SOGU) is not or ceases to be a Wholly Owned Shell Company., der i aftalens pkt. 1.1 er defineret som værende et selskab, der direkte eller indirekte er ejet af Royal Dutch Petroleum Company og The Shell Transport and Trading Company plc. De anførte Shell-selskaber er ud ultimative moderselskaber i Shell-koncernen ToldSKAT Selskabsrevisionen foreløbige afgørelse ToldSkat Selskabsrevisionen har konstateret, at SOGU den 20. september 2000 har optaget et lån hos International Energy Bank Limited på 625 mio. USD. Det fremgår af låneaftalens pkt. 2, at lånet er optaget for at refinansiere SOGUs forretning. Ifølge oplysninger fra filialen skulle lånet med 591 mio. USD refinansiere et tidligere koncerninternt lån og med 34 mio. USD finansiere anlægsinvesteringer. Det er videre konstateret, at International Energy Bank Limited er registeret på Barbados og er her undergivet en beskatning på 2,5 pct. faldende til 1 pct. De bogførte bevægelser på kontoen for lånet hos International Energy Bank Limited viser, at lånet har karakter af en kassekredit, idet der løbene afdrages og lånes op.

10 ToldSkat Selskabsrevisionen har på grundlag af de indsendte årsregnskaber for SOGU for årene udarbejdet en tillempet pengestrømsanalyse, der viser følgende hovedtal (tdkk) Pct Pct Pct. Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømmen til investeringsaktivitet Overført til hovedkontor SOGU har siden 1998 haft en meget betydelig indtjening med deraf følgende betydelige regnskabsmæssige overskud. Det har medført en væsentlig positiv likviditet til finansiering af filialens aktivitet i Danmark. Det fremgår af pengestrømsanalysen, at den indtjente likviditet primært overføres til hovedkontoret; for den samlede periode overførers 77 pct. af den indtjente likviditet fra driften, mens der for perioden overføres 82 pct. ToldSkat Selskabsrevisionen har udarbejdet en pengestrømsopgørelse, der beskriver likviditeten i filialen, såfremt SOGU i 2000 ikke havde optaget det omhandlede lån hos International Energy Bank Limited, men i stedet indfriet det eksisterende koncerninterne lån med likviditet fra driften. I forhold til pengestrømsopgørelsen er de beregnede renteudgifter til lånet hos International Energy Bank Limited tillagt årets regnskabsmæssige resultat og den regnskabsmæssige gæld fra og med ultimo 2000 er reduceret med saldoen på lånet hos International Energy Bank Limited. Pengestrømsopgørelsen er for 2000 afstemt ved at den likviditet, der i 2000 er overført til hovedkontoret, er reduceret, således at likviditeten ultimo 2000 kan afstemmes med årsregnskabet. De beløbsmæssige størrelser kan opsummeres således: (tdkk) Pct Pct Pct. Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømmen til investeringsaktivitet Overført til hovedkontor

11 Det kan på dette grundlag konkluderes, at pengestrømmen fra driftsaktiviteterne alene i 2000 ville kunne finansiere årets investeringer og indfrielsen af det eksisterende lån, såfremt filialen reducerede årets overførsler til hovedkontoret fra 5,6 mia. DKK til 1,3 mia. DKK Hvis der tilsvarende ses på hvilke aktiver i filialen, som kapitalen er bundet til, og hvorledes disse er finansieret, fremkommer følgende billede, : (tdkk) Materielle anlægsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Aktiver, i alt (tdkk) Egenkapital Hensættelser Koncernintern gæld Fremmed gæld Passiver, i alt Det fremgår, at 82 pct. af kapitalen i filialen er bundet i materielle anlægsaktiver i indkomståret stigende til 86 pct. i 2001, mens at egenkapitalen alene udgør henholdsvis 7 og 8 pct. af værdien af de samlede aktiver, samt 9 og 10 pct. af værdien af de materielle anlægsaktiver. Det er ToldSkat Selskabsrevisionens opfattelse at der ikke er nogen forretningsmæssig begrundelse for at optage lån til finansiering af filialens aktiviteter og derved påtage sig en renteudgift, da SOGU i væsentlig grad er selvfinansierende. Det er videre ToldSkat Selskabsrevisionens opfattelse, at lånet alene er optaget af skattemæssige hensyn for at generere en renteudgift, der kan fratrækkes i den danske indkomstopgørelse, men den modsvarende renteindtægt beskattes minimalt, og at provenuet fra lånet har medvirket til, at filialen har været i stand til at overføre væsentlig likviditet til hovedkontoret.

12 Det er henset til, at lånet er optaget hos en koncernforbundet off-shore bank beliggende på Barbados, hvor beskatningen af off-shore banker er minimal, at lånet for hovedpartens vedkommende anvendes til indfrielse af et eksisterende koncerninternt lån, hvorfor SOGU reelt ikke har kunne disponere over låneprovenuet, at egenkapitalen i filialen i 2000 alene udgør 7 pct. af den samlede værdi af aktiverne, og 9 pct. af værdien af de materielle anlægsaktiver, at betalingen af rente og afdrag sker til en konto i Chase Manhattan Bank, New York benævnt Shell Overseas Trading Limited, hvorfor det er uklart, hvem modtageren egentlig er, samt at Shell-koncernen består af et utal af juridiske enheder, hvis præcise sammenhæng Shell ikke hidtil har kunne redegøre for. Det følger af retspraksis, at gyldige civilretlige dispositioner ikke lægges til grund ved indkomstopgørelsen, såfremt disse dispositioner ikke er foretaget af almindelige og normale forretningsmæssige hensyn, men alene er foretaget af skattemæssige hensyn. Dispositioner, der således fremstår med en klar uoverensstemmelse mellem den indre realitet og den ydre formelle fremtoning. Efter retspraksis gennemføres beskatningen i så fald i forhold til den modstående realitet, hvorfor gældsforpligtelsen og de opgjorte renteudgifter som følge heraf må betragtes som havende karakter af ansvarlig kapital og udbytte. De fratrukne renteudgifter kan således ikke tillægges betydning ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for SOGU, hvorfor den skattepligtige indkomst forhøjes hermed. 2.3 Filialens opfattelse og begrundelse herfor Filialens repræsentant har på møde den 17. september 2003 oplyst, at det i SOGU var besluttet, at årets regnskabsmæssige overskud på driften skulle udloddes til aktionærerne og at anlægsinvesteringer skulle finansieres med fremmedkapital. Filialens repræsentant pointerede, at der ikke blev udloddet mere end årets overskud.

13 Filialens repræsentant oplyste, at lånet oprindeligt var et stående lån, men at SOGU havde fået forhandlet sig frem til at der løbende kunne afdrages og lånes op igen afhængig af SOGUs likviditetsmæssige beredskab, således at SOGU ikke skulle betale rente på lånet samtidig med, at SOGU lå inde med overskydende likviditet. Lånet havde således reelt karakter af kassekredit. Filialens repræsentant har videre ved brev af 2. oktober 2003 oplyst følgende: Det er filialens opfattelse, at skattelovgivningens regler ikke hindrer rentefradrag på det nævnte lån. Efter lovgivningen skal følgende krav være opfyldt for at opnå rentefradrag: a) Lån og renter skal være på armslængde vilkår b) Renter for året før skal være betalt eller, der skal kunne stilles betryggende sikkerhed c) Renterne må ikke være begrænset af reglerne om tynd kapitalisering Ad a) Armslængde rente Renten er fastsat til LIBOR + et tillæg på 0,25 procentpoint. Renten fastsættes dels ved at sammenligne med de officielle kvoteringer i markedet for 5 årige lån med variabel rente og dels ved at sammenligne med swap renten på et fast forrentet 5 årigt risikofrit lån (US Treasuries). Dette tillæg dækker långivers kreditrisiko og fastsættes ud fra en række faktorer og vurderes individuelt for hver enkelt lånesag/låntager. Dette tillæg kan for danske selskaber være 1-2 procentpoint eller højere, men på baggrund af cashflow, indtjeningsestimater og soliditet har SOGU på det givne tidspunkt haft mulighed for at låne med netop dette tillæg. Styrelsen har henvist til TfS I afgørelsen TfS om en række back-toback lån med samme rentestats igennem en kæde af koncernforbundne selskaber var armslængdevilkåret ikke opfyldt, da der på alle lån var tale om samme rentestats. På baggrund af den manglende mulighed for indtjening blev lånene og dermed rentefradraget tilsidesat. Denne situation har ingen lighedspunkter med filialens lån og denne afgørelse kan derfor ikke anvendes til at tilsidesætte rentefradraget i filialen.

14 Ad b) Betaling af renterne Betalingen af renterne er sket løbende på forfaldstidspunktet. Herudover er overskydende likviditet anvendt som midlertidigt afdrag på lånet for at minimere SOGUs samlede renteomkostninger. Alternativt kunne den overskydende likviditet være placeret i pengemarkedet, hvor renten for indestående er LIBOR minus den daglige kvotering. Filialen har således placeret deres overskydende likviditet på den mest lønsomme måde. Det forretningsmæssige aspekt Efter dansk skattelovgivning og skatteretspraksis er det underordnet for rentefradragsretten, hvad låneprovenuet bruges til. Det betyder fx at private kan optage forbrugslån og fradrage renter. I Statsskatteloven er renter nævnt særskilt i Statsskattelovens 6, stk. 1, litra e. der er således ikke krav om, at renter skal have en driftslignende karakter, herunder erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, hvilket er kravet for fradrag for driftsomkostninger, jf. Statsskattelovens 6, stk. 1, litra a. At det er underordnet, hvad låneprovenuet anvendes til, fremgår tydeligt af Højesterets dom offentliggjort i TfS Heraf fremgår at selv om et lån på USD 172 mio. til en filial af en DUC-partner straks efter for største delenes vedkommende blev anvendt til overførsel til hovedkvarteret i USA, og der anvendt til udlodning, så var der ikke grundlag for at tilsidesætte lånet, da selskabet kun havde drift i den danske filial og at filialen havde betydelige investeringer og driftsomkostninger. Det kan således konstateres, at det ikke er nødvendigt at undersøge, om lånet er forretningsmæssigt. Det kan dog samtidig konstateres, at lånet i høj grad er forretningsmæssigt funderet og begrundet. SOGUs udbyttepolitik har de seneste år været at overskud efter skat udloddes til aktionærerne. Overskydende likviditet er sammen med låneprovenuet fra IEB (ref. International Energy Bank) lånet brugt til drift og finansiering af anlægsaktiver.

15 Lånet er mindre end investeringerne , som er på 4,6 mia. kr. Lånets hovedstol er til sammenligning ultimo 2002, på 4,2 mia. kr. Som det fremgår så er der kun udloddet ca. 20 mia. ud af de 26. mia., der er likviditetsprovenuet fra aktiviteten i Nordsøen over en 5 års periode. Resten er benyttet til finansiering af driften samt anlægsinvesteringer. Overskydende likviditet, der skal bruges af filialen inden for kortere tid udloddes ikke. For at forbedre filialens resultat reduceres lånets hovedstol i disse perioder, for derved at reducere rentetilskrivningen. Da royalty kun skal betales en gang om året og selskabsskatten 2 gange om året vil det være forretningsmæssigt uhensigtsmæssigt at indsætte beløbet på en indlånskonto indtil betalingen skal finde sted. Når royalty og skat skal betales forhøjes hovedstolen igen. Også i forbindelse med cash calls på store investeringer kan der trækkes på lånet. Som det fremgår, så er der fx trukket 105 mio. d. 27/ og 570 mio. den 22/ bl.a. til a conto skat. Filialen har således i forbindelse med optagelsen og bevægelserne på lånet fra IEB handlet yderst forretningsmæssigt velbegrundet, og da alle skattemæssige regler er opfyldt, er der ikke grundlagt for at anfægte filialens fradragsret for rentebetalinger til IEB. 2.4 ToldSkat Selskabsrevisionens bemærkninger hertil Det legale grundlag Tilsidesættelsen af det anførte lån og de fratrukne renteudgifter sker ikke med hjemmel i statsskattelovens 6, litra e, men på grundlag af den i retspraksis udviklede realitetsgrundsætning. Efter ToldSkat Selskabsrevisionens opfattelse kan den refererede dom i TfS ikke læses som en blåstempling af, at der kan optages lån af en filial uanset formålet hermed. Der må fortsat lægges vægt på det forretningsmæssige aspekt og om kapitalen anvendes til at finansiere filialens drift.

16 I nærværende sag må der tillige henses til: At filialen indtjener væsentlige overskud på driften og således er selvfinansierende, At filialen optager lånet til brug for afvikling af et andet koncerninternt lån, der således ikke er afdraget i låneperioden, At filialen optager lånet hos et koncernselskab, der er registeret på Barbados, hvor der betales en minimal skat af de modstående renteindtægter, At det er uklart, hvem der egentlig ejer den konto, hvortil rente og afdrag betales, samt At filialens repræsentant har afgivet forskellige forklaringer om formålet med lånoptagelsen. Til sammenligning kan SOGUs forhold opsummeres således, : (tdkk) Egenkapital Gæld, i alt Egenkapital i f t gæld, i alt (pct.) Koncernintern gæld Egenkapital i f t koncernintern gæld (pct.) ToldSkat Selskabsrevisionens opfattelse kan SOGUs egenkapital ikke beskrives som værende ganske betragtelig, hverken i forhold til gælden i alt eller i forhold til den koncerninterne gæld. Sammenfattende er der således flere forhold, der gør, at SOGUs forhold afviger fra de faktiske forhold, der lå til grund for dommen refereret i TfS Det tidsmæssige aspekt

17 Dommen refereret i TfS , vedrører indkomstårene , hvor der ikke var den store indtjening på aktiviteterne i Nordsøen, men store investeringsbehov. Dette bekræftes af Aage Spang-Hanssens kommentar til dommen i TfS , hvoraf det fremgår, at Det var imidlertid klart, at Texaco til stadighed havde søgt at finansiere sin andel af investeringsudgifterne mest muligt gennem de indtægter, filialen havde opnået. Dette er en afgørende forskel i forhold til SOGUs aktuelle forhold, hvor der tjenes væsentlige overskud i SOGU, der således er selvfinansierende, hvilket burde give anledning til, at filialens gæld blev nedbragt. Anvendelse af låneprovenuet Efter ToldSkat Selskabsrevisionens opfattelse har SOGUs repræsentant ikke præcist kunne redegøre for formålet med optagelsen af det anførte lån. Det forretningsmæssige element Det er ToldSkat Selskabsrevisionens opfattelse, at det ikke er forretningsmæssigt begrundet at optage lån til at finansiere sin virksomhed, når der indtjenes så væsentlige overskud på driften, ligesom der ved fastlæggelsen af filialens udbyttepolitik bør tages højde for afviklingen af filialens gæld. Filialens repræsentant anfører, at der (er) kun udloddet ca. 20. mia. ud af de 26. mia., der er likviditetsprovenuet fra aktiviteten i Nordsøen over en 5 års periode. Resten er benyttet til finansieringen af driften samt anlægsinvesteringer. Efter ToldSkat Selskabsrevisionens opfattelse giver dette udsagn ikke et retvisende billede af finansieringen af filialens aktivitet, idet der i de nævnte 26 mia. DKK indgår provenuet af det omhandlede lån, der pr. 31. december 2000 er omregnet til mio. DKK. Et mere retvi-

18 sende billede opnås, såfremt pengestrømmen fra det anførte lån separeres fra pengestrømmen fra driftsaktiviteten, hvorefter følgende billede opnås: (tdkk) Pct Pct Pct. Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra lånoptagelse Årets kapitalfremskaffelse (tdkk) Pct Pct Pct. Pengestrømme fra investeringsaktivitet Overført til hovedkontor Årets kapitalanvendelse Herefter fremstår det billede - som også tidligere anført af filialens repræsentant - at pengestrømmene fra driftsaktiviteten i Nordsøen, i alt 21,9 mia. DKK i perioden , overføres til hovedkontoret, mens investeringsaktiviteten finansieres ved lånoptagelse. Dette vil dog kræve, at pengestrømmene kan adskilles, hvilket ikke er muligt i praksis. Når der herefter henses til, at pengestrømmene til investeringsaktiviteten i det væsentlige er bestemt af operatøren, Maersk Olie og Gas A/S, og SOGU derfor ikke har den store indflydelse på størrelsen heraf, er det ToldSkat Selskabsrevisionens opfattelse, at lånoptagelsen alene har medvirket til, at filialen har kunnet overføre væsentlig likviditet til hovedkontoret. 2.5 ToldSkat Selskabsrevisionens endelige afgørelse SOGU har ikke haft yderligere bemærkninger, hvorfor ToldSkat Selskabsrevisionen fastholder sin opfattelse. De fratrukne renteudgifter kan således ikke tillægges betydning ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for SOGU, hvorfor den skattepligtige indkomst forhøjes hermed. Ved afgørelse af 2. juni 2006 ændrede SKAT, Store Selskaber, afgørelsen af 29. januar 2004, hvorefter selskabet fik fradrag for renteudgifter på 625-lånet. Af afgørelsen fremgår:

19 Ændring af skatteansættelsen SKAT, Store Selskaber - Kontrol har ændret selskabets skatteansættelse, jf. skatteforvaltningslovens 1 (lovbekendtgørelse nr. 758 af 2. august 2005). Skatteansættelsen er reguleret således: Ad pkt. 15. Renteudgifter (2000, 2001 og 2002). Selskabet har i brev af 29. april 2004 anmodet om, at skatteansættelsen for indkomstårene genoptages med henblik på, at skatteansættelserne ændres i overensstemmelse med de selvangivne rentefradrag. Efter en fornyet vurdering af sagen, er det SKATs opfattelse, at lånene anses for forretningsmæssigt begrundede og ikke alene er optaget af skattemæssige hensyn, hvorfor der godkendes fradrag for de pågældende renteudgifter. SKAT har bl.a. henset til det er oplyst, at långiver, International Energy Bank Limited, er undergivet engelsk CFC-beskatning. For yderligere begrundelse henvises til vedlagte sagsfremstilling. Ovenstående punkter refererer direkte til samme punkter i sagsfremstillingen Af sagsfremstillingen fremgår følgende blandt andet: 15. Ad punkt 15. Renteudgifter, 2000, 2001 og SKATs forslag til ændring/talmæssig opgørelse Indkomståret 2000.

20 Godkendt fradrag for renteudgifter 40 pct. andel 6 pct. andel til International Energy Bank, DKK Indkomståret Godkendt fradrag for renteudgifter 40 pct. andel 6 pct. andel til International Energy Bank, DKK Indkomståret Godkendt fradrag for renteudgifter 40 pct. andel 6 pct. andel til International Energy Bank, DKK Fradragene medfører en nedsættelse af den skattepligtige indkomst efter kulbrinteskattelovens kapitel 2 og Sagens faktiske forhold SKAT (tidligere ToldSkat Selskabsrevisionen) har forhøjet filialens skattepligtige indkomst i 2000, 2001 og 2002, jf. kendelse af 29. januar 2004, med ovenstående beløb. Filialen har anmodet om genoptagelse af skatteansættelserne, idet der ønskes en fornyet vurdering af rentefradragene. Filialen har den 20. september 2000 indgået en aftale med det koncernforbundne selskab International Energy Bank, Limited, der er registreret på Barbados, om lån af 625 mio. USD. SKAT har i kendelse af 29. januar 2004 gjort gældende, at der ikke var en forretningsmæssig begrundelse for at optage lån til finansieringen af filialens aktiviteter, da filialen i væsentlig fra er selvfinansierende. Det var videre gjort gældende, at lånet alene var optaget af skattemæssige hensyn.

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering 2298 Artikler 480 Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering Af lektor, Ph.d. og partner Jakob Bundgaard og Ph.d.-stipendiat Katja Joo Dyppel,

Læs mere

Aktuel skatteret 2014

Aktuel skatteret 2014 Aktuel skatteret 2014 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2014 ajourført 23/10 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering 578 Artikler 104 Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering Af Patrner, Ph.D Jakob Bundgaard, Moalem Weitemeyer Bendtsen, Advokatpartnerselskab, adjungeret professor, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber

Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber Afhandling Juridisk institut Cand.merc.aud. Vejleder: Tommy V. Christiansen Forfattere: Joan Pedersen Gitte Brixensen Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber Handelshøjskolen

Læs mere

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser I krisetider mødes mange selskaber med overvejelser om rekonstruktion. Rekonstruktion kan ske ved at tilføre selskabet midler eller ved at frigøre selskabet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

Aktuel skatteret 2013

Aktuel skatteret 2013 Aktuel skatteret 2013 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2013 ajourført 21/1 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

Beskatning af gæld. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet 2007 Kandidatafhandling

Beskatning af gæld. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet 2007 Kandidatafhandling Beskatning af gæld Cand.merc.aud. Aalborg Universitet 2007 Kandidatafhandling Aalborg Universitet Kandidatafhandling Cand.merc.aud. studiet Fibigerstræde 4 9220 Aalborg Øst Beskatning af gæld Inge Steensgaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 365/2011 (1. afdeling) Anny Olivia Andersen (advokat Henrik Qwist) mod Susanne Skibelund (advokat Torben Winnerskjold) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Foreningen har ønsket følgende program:

Foreningen har ønsket følgende program: Muligheder og faldgruber i Virksomhedsordningen Danmarks Skatteadvokater København og Århus, januar 2014 Frans Eskil Nørgaard Dagens program Foreningen har ønsket følgende program: Indlæg om nyeste praksis,

Læs mere

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed.

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed. PASSIV VIRKSOMHED UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk kursus\passiv virksomhed.docx 2 af 24 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVENS KRAV... 5 3 SÆRLIGE VIRKSOMHEDSTYPER...

Læs mere

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K DOM Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Årsrapport 2012. Nordsøfonden

Årsrapport 2012. Nordsøfonden Årsrapport 2012 Nordsøfonden Indholdsfortegnelse Oplysninger om Nordsøfonden 3 Nordsøfondens hovedtal 5 Ledelsesberetning 8 Regnskabspraksis 22 Regnskab 29 Resultatopgørelse 29 Balance 31. december 30

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) Niels-Henrik Rosenkrantz (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli)

Læs mere