D O M. Afsagt den 22. marts 2013 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, M. Stassen og Søren Schou Frandsen (kst.)).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D O M. Afsagt den 22. marts 2013 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, M. Stassen og Søren Schou Frandsen (kst.))."

Transkript

1 D O M Afsagt den 22. marts 2013 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, M. Stassen og Søren Schou Frandsen (kst.)). 22. afd. nr. B : Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. (advokat Nikolaj Bjørnholm) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/advokat H. C. Vinten) Denne sag, der er anlagt ved Retten i Lyngby, er ved kendelse af 2. maj 2011 henvist til behandling ved Østre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1. Påstande Sagsøgeren, Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V., har nedlagt følgende påstande: Principalt: Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. s kulbrinteindkomst efter kulbrinteskattelovens kapitel 2 og 3 genoptages og nedsættes med henholdsvis kr. i 2002 og kr. i 2003, og at Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. s anden indkomst som konsekvens heraf genoptages og forhøjes med ovennævnte beløb. Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. s kulbrinteindkomst efter kulbrinteskattelovens kapitel 2 og 3 A nedsættes med henholdsvis kr. i 2004, kr. i 2005 og kr. i 2006, og at Shell Olie- og

2 - 2 - Gasudvinding Danmark B.V. s anden indkomst som konsekvens heraf genoptages og forhøjes med ovennævnte beløb. Subsidiært: Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. s kulbrinteindkomst efter kulbrinteskattelovens kapitel 2 og 3 genoptages og nedsættes med henholdsvis kr. i 2002 og kr. i 2003, og at Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. s anden indkomst som konsekvens heraf genoptages og forhøjes med ovennævnte beløb. Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. s kulbrinteindkomst efter kulbrinteskattelovens kapitel 2 og 3 A nedsættes med henholdsvis kr. i 2004, kr. i 2005 og kr. i 2006, og at Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. s anden indkomst som konsekvens heraf genoptages og forhøjes med ovennævnte beløb. Mere subsidiært: Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. s kulbrinteindkomst efter kulbrinteskattelovens kapitel 2 og 3 genoptages og nedsættes med henholdsvis kr. i 2002 og kr. i 2003, og at Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. s anden indkomst som konsekvens heraf genoptages og forhøjes med ovennævnte beløb. Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. s kulbrinteindkomst efter kulbrinteskattelovens kapitel 2 og 3 A nedsættes med henholdsvis kr. i 2004, kr. i 2005 og kr. i 2006, og at Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. s anden indkomst som konsekvens heraf genoptages og forhøjes med ovennævnte beløb. Sagsøgers påstande er opgjort således:

3 PRINCIPALT Renteindtægter Indestående hos STCL Fordringer Dansk Shell Tilgodehavende kunder og operatør I alt bruttoindtægter om året Kursgevinster Gæld - koncernlån Fordringer (koncernindlån) Kursgevinst på udlodning af udbytte I alt kursgevinster for året I alt principalt SUBSIDIÆRT I alt kursgevinster for året Fradrag for øvrige kursreguleringer ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Nettorenteindtægter I alt subsidiært MERE SUBSIDIÆRT Renteindtægter STCL Kursgevinster på udloddet udbytte I alt Sagsøgte, Skatteministeriet, har nedlagt påstand om frifindelse. Sagsfremstilling

4 - 4 - Sagen drejer sig om, hvorledes Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. (herefter Shell eller selskabet ) i indkomstårene skal beskattes af renteindtægter og valutakursgevinster. Parterne er enige om, at renteindtægter og valutakursgevinster skal beskattes med almindelig selskabsskat. Parterne er uenige om, hvorvidt renteindtægter og valutakursgevinster tillige skal beskattes med den særlige kulbrinteskat. Den almindelige selskabsskat udgjorde 30 % i og 28 % i 2005 og Kulbrinteskatten udgjorde 70 % i 2002 og 2003 og 52 % i Partnerne er enige om de beløbsmæssige opgørelser. Shells aktivitet består overvejende i deltagelsen i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). I DUC-regi foretages efterforskning og indvinding af kulbrinter i Nordsøen. Shells primære udgifter kan henføres til efterforskning, feltudbygning og drift af olie- og gasfelter. Shells væsentligste indtægter består i indkomst fra salg af kulbrinter. Parterne er enige om, at Shell i indkomstårene er fuldt skattepligtig til Danmark. I 2000 optog Shell et lån på USD 625 mio. hos det koncernforbundne selskab International Energy Bank Limited (herefter 625-lånet ). Formålet var ifølge Shell dels at indfri et koncerninternt lån på USD 591 mio., dels at benytte den resterende del af låneprovenuet på USD 34 mio. til kommende anlægsinvesteringer. Shell kunne løbende hæve fra eller tilbagebetale på 625-lånet. Lånet indeholdt således en kassekreditfunktion. Frem til og med 2003 anvendte Shell denne kassekreditfunktion således, at Shell generelt ikke havde positive indeståender på selskabets indlånskonti, idet eventuelle overskydende likvide midler blev anvendt til at nedbringe 625-lånet. Når Shell fik likviditetsbehov, f.eks. til betaling af skatter, fremskaffede selskabet sin likviditet ved at hæve på 625- lånet, således at 625-lånets saldo herved blev forøget.

5 - 5 - Ultimo 2003 ophørte Shell med at anvende 625-lånets indbyggede kasse-kreditfacilitet lånet blev øget til det maksimale beløb, dvs. USD 625 mio., hvorefter 625-lånets størrelse forblev konstant. Som en konsekvens heraf indsatte Shell herefter likvide midler på sine indlånskonti hos det koncernforbundne selskab Shell Treasury Center (herefter STCL ). Renteindtægterne hidrører i alt overvejende grad fra indeståender hos STCL. Herudover har Shell haft mindre renteindtægter på andre tilgodehavender hos samarbejdspartnere. Valutakursgevinsterne hidrører i al væsentlighed fra 625-lånet. Årsagen hertil er, at 625-lånet var optaget i USD, og at valutakursen på USD faldt i forhold til DKK over årene I 2005 hidrørte valutakursgevinsten dog fra indeståender på indlånskonti hos STCL. Der er mellem parterne uenighed om motivet for omlægningen ultimo ToldSkat Selskabsrevisionen ændrede ved afgørelse af 29. januar 2004 Shells skatteansættelse vedrørende selskabets fradrag for renteudgifter på 625-lånet: Ændring af skatteansættelsen for indkomstårene ToldSkat Selskabsrevisionen har ændret selskabets skatteansættelse, jf. skattestyrelseslovens 12 A, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 805 af 24. september 2003 om skattemyndighedernes organisation og opgaver mv). ToldSkat Selskabsrevisionen har ændret af den skattepligtige indkomst efter kulbrinteskattelovens kapitel 2 således: Indkomstår 2000: 40 pct. andel 6 pct. andel Tidligere ansat skattepligtig indkomst DKK DKK + pkt. 2: ikke godkendt fradrag for renteudgifter til International Energy Bank DKK DKK Ansat skattepligtig indkomst DKK DKK

6 - 6 - Indkomstår 2001: 40 pct. andel 6 pct. andel Tidligere ansat skattepligtig indkomst DKK DKK + pkt. 1: ikke godkendt fradrag for koncerninterne Forsikringer DKK DKK + pkt. 2: ikke godkendt fradrag for renteudgifter til International Energy Bank DKK DKK Ansat skattepligtig indkomst DKK DKKK Indkomstår 2002: 40 pct. andel 6 pct. andel Selvangiven skattepligtig indkomst DKK DKK + pkt. 2: ikke godkendt fradrag for renteudgifter til International Energy Bank DKK DKK Ansat skattepligtig indkomst DKK DKKK samt ændret den skattepligtige indkomst efter kulbrinteskattelovens kapitel 3 således: ToldSkat Selskabsrevisionens ændringer af skatteansættelsen begrundes med følgende: Pkt. 2 Filialen har den 20. september 2000 indgået en aftale med det koncernforbundne selskab International Energy Bank, Limited, der er registreret på Barbados, om lån af 625 mio. USD. Det er ToldSkat Selskabsrevisionens opfattelse, at der ikke er nogen forretningsmæssig begrundelse for at optage lån til finansieringen af filialens aktiviteter, da filialen i væsentlig grad er selvfinansierende. Det er videre ToldSkat Selskabsrevisionens opfattelse, at lånet alene er optaget af skattemæssige hensyn for at generere en renteudgift, der kan fratrækkes i den danske indkomstopgørelse, mens den modsvarende renteindtægt beskattes minimalt, og at provenuet fra lånet har medvirket til, at filialen har været i stand til at overføre væsentlig likviditet til hovedkontoret.

7 - 7 - Det følger af retspraksis, at gyldige civilretlige dispositioner ikke lægges til grund ved indkomstopgørelsen, såfremt disse dispositioner ikke er foretaget ud fra sædvanlige forretningsmæssige grunde, men alene er foretaget af skattemæssige hensyn. Dispositioner, der således fremstår med en klar uoverensstemmelse mellem den indre realitet og den ydre formelle fremtoning. Efter retspraksis gennemføres beskatningen i så fald i forhold til den modstående realitet, hvorfor gældsforpligtelsen og de opgjorte renteudgifter som følge heraf må betragtes som havende karakter af ansvarlig kapital og udbytte. De fratrukne renteudgifter kan således ikke tillægges betydning ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for SOGU, hvorfor den skattepligtige indkomst forhøjes hermed. For yderligere begrundelse henvises til vedlagt sagsfremstilling af 29. januar 2004 Af sagsfremstillingen af 29. januar 2004 fremgår følgende blandt andet: 2. Fradragsret for rente til lån hos International Energy Bank Limited 2.1 Sagens faktiske forhold SOGU indgik den 20. september 2000 en låneaftale med International Energy Bank Limited om lån af 625 mio. USD. Det er oplyst om International Energy Bank Limited, at det er et selskab registreret under Barbados-lovgivning, som har kontor registreret hos The Ernst & Young Building, Bush Hill, Bay Street, Barbados. Postadresse er angivet til International Energy Bank Limited, Shell House, St. George s GE 01, Bermuda. SOGU har oplyst, at International Energy Bank Limited er et kapitalformidlingsselskab, der er et 100 pct. Shell-ejet selskab.

8 - 8 - Ifølge ToldSkat Selskabsrevisions oplysninger er International Energy Bank Limited på Barbados registreret som en off-shore bank, der på Barbados er undergivet en beskatning på 2,5 pct. faldende til 1 pct. Ifølge låneaftalens pkt. 10 skal alle betalinger fra SOGU til International Energy Bank Limited ske til dennes konti i Chase Manhattan Bank, New York, konto Shell Overseas Trading Limited , med mindre anden konto oplyses. SOGU har generelt om finansieringen af filialen oplyst at: Shell Olie- og Gasudvinding BV er dels finansieret ved 5 årig USD Intra Group Lån, dels ved en ddk facilitet i STCL (ref. Shell Treasury Centre London) baseret på daglig rentetilskrivning. Gruppelånet formidlet af International Energy Bank Ltd. har en max ramme på USD 625 mio. og rentevilkår Libor + 25 bp i overensstemmelse med de betingelser der var gældende ved optagelsen i sep SOGU har oplyst, at STCL udelukkende yder kort driftsfinansiering under 12 måneder. Ifølge låneaftalens pkt. 2 var formålet med lånets optagelse refinansiering af SOGUs forretning. SOGU har videre oplyst, at låneoptagelsen på USD 625 mio. dækkede indfrielse af eksisterende lån på USD 591 mio. ved udløb og balancen på USD 34 mio. den ufinansierede del af anlægsinvesteringerne iflg. dagældende 5 års investeringsplan. Det lån der blev indfriet var også lån fra et Shell selskab og blev oprindeligt optaget for at finansiere anlægsinvesteringer. SOGU har fratrukket følgende renteudgifter vedr. lånet for indkomstårene : USD DKK Fratrukket i Fratrukket i

9 - 9 - Fratrukket i I alt Renteudgifterne er specificeret. Renteudgifterne for 2000 er opgjort som de bogførte renteudgifter vedrørende perioden 26. september december. Der er løbende over perioden betalt afdrag på lånet, samtidig med at der periodevis lånes op, således at saldoen på lånet ultimo 2000 udgjorde 551 mio. USD (omregnet til mio. DKK), ultimo 2001 udgjorde 451 mio. USD (omregnet ti mio. DKK) og ultimo 2002 udgjorde 600 mio. USD (omregnet mio. DKK) Det bemærkes, at det fremgår af låneaftalens pkt. 15.9, at The Borrower (ref. SOGU) is not or ceases to be a Wholly Owned Shell Company., der i aftalens pkt. 1.1 er defineret som værende et selskab, der direkte eller indirekte er ejet af Royal Dutch Petroleum Company og The Shell Transport and Trading Company plc. De anførte Shell-selskaber er ud ultimative moderselskaber i Shell-koncernen ToldSKAT Selskabsrevisionen foreløbige afgørelse ToldSkat Selskabsrevisionen har konstateret, at SOGU den 20. september 2000 har optaget et lån hos International Energy Bank Limited på 625 mio. USD. Det fremgår af låneaftalens pkt. 2, at lånet er optaget for at refinansiere SOGUs forretning. Ifølge oplysninger fra filialen skulle lånet med 591 mio. USD refinansiere et tidligere koncerninternt lån og med 34 mio. USD finansiere anlægsinvesteringer. Det er videre konstateret, at International Energy Bank Limited er registeret på Barbados og er her undergivet en beskatning på 2,5 pct. faldende til 1 pct. De bogførte bevægelser på kontoen for lånet hos International Energy Bank Limited viser, at lånet har karakter af en kassekredit, idet der løbene afdrages og lånes op.

10 ToldSkat Selskabsrevisionen har på grundlag af de indsendte årsregnskaber for SOGU for årene udarbejdet en tillempet pengestrømsanalyse, der viser følgende hovedtal (tdkk) Pct Pct Pct. Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømmen til investeringsaktivitet Overført til hovedkontor SOGU har siden 1998 haft en meget betydelig indtjening med deraf følgende betydelige regnskabsmæssige overskud. Det har medført en væsentlig positiv likviditet til finansiering af filialens aktivitet i Danmark. Det fremgår af pengestrømsanalysen, at den indtjente likviditet primært overføres til hovedkontoret; for den samlede periode overførers 77 pct. af den indtjente likviditet fra driften, mens der for perioden overføres 82 pct. ToldSkat Selskabsrevisionen har udarbejdet en pengestrømsopgørelse, der beskriver likviditeten i filialen, såfremt SOGU i 2000 ikke havde optaget det omhandlede lån hos International Energy Bank Limited, men i stedet indfriet det eksisterende koncerninterne lån med likviditet fra driften. I forhold til pengestrømsopgørelsen er de beregnede renteudgifter til lånet hos International Energy Bank Limited tillagt årets regnskabsmæssige resultat og den regnskabsmæssige gæld fra og med ultimo 2000 er reduceret med saldoen på lånet hos International Energy Bank Limited. Pengestrømsopgørelsen er for 2000 afstemt ved at den likviditet, der i 2000 er overført til hovedkontoret, er reduceret, således at likviditeten ultimo 2000 kan afstemmes med årsregnskabet. De beløbsmæssige størrelser kan opsummeres således: (tdkk) Pct Pct Pct. Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømmen til investeringsaktivitet Overført til hovedkontor

11 Det kan på dette grundlag konkluderes, at pengestrømmen fra driftsaktiviteterne alene i 2000 ville kunne finansiere årets investeringer og indfrielsen af det eksisterende lån, såfremt filialen reducerede årets overførsler til hovedkontoret fra 5,6 mia. DKK til 1,3 mia. DKK Hvis der tilsvarende ses på hvilke aktiver i filialen, som kapitalen er bundet til, og hvorledes disse er finansieret, fremkommer følgende billede, : (tdkk) Materielle anlægsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Aktiver, i alt (tdkk) Egenkapital Hensættelser Koncernintern gæld Fremmed gæld Passiver, i alt Det fremgår, at 82 pct. af kapitalen i filialen er bundet i materielle anlægsaktiver i indkomståret stigende til 86 pct. i 2001, mens at egenkapitalen alene udgør henholdsvis 7 og 8 pct. af værdien af de samlede aktiver, samt 9 og 10 pct. af værdien af de materielle anlægsaktiver. Det er ToldSkat Selskabsrevisionens opfattelse at der ikke er nogen forretningsmæssig begrundelse for at optage lån til finansiering af filialens aktiviteter og derved påtage sig en renteudgift, da SOGU i væsentlig grad er selvfinansierende. Det er videre ToldSkat Selskabsrevisionens opfattelse, at lånet alene er optaget af skattemæssige hensyn for at generere en renteudgift, der kan fratrækkes i den danske indkomstopgørelse, men den modsvarende renteindtægt beskattes minimalt, og at provenuet fra lånet har medvirket til, at filialen har været i stand til at overføre væsentlig likviditet til hovedkontoret.

12 Det er henset til, at lånet er optaget hos en koncernforbundet off-shore bank beliggende på Barbados, hvor beskatningen af off-shore banker er minimal, at lånet for hovedpartens vedkommende anvendes til indfrielse af et eksisterende koncerninternt lån, hvorfor SOGU reelt ikke har kunne disponere over låneprovenuet, at egenkapitalen i filialen i 2000 alene udgør 7 pct. af den samlede værdi af aktiverne, og 9 pct. af værdien af de materielle anlægsaktiver, at betalingen af rente og afdrag sker til en konto i Chase Manhattan Bank, New York benævnt Shell Overseas Trading Limited, hvorfor det er uklart, hvem modtageren egentlig er, samt at Shell-koncernen består af et utal af juridiske enheder, hvis præcise sammenhæng Shell ikke hidtil har kunne redegøre for. Det følger af retspraksis, at gyldige civilretlige dispositioner ikke lægges til grund ved indkomstopgørelsen, såfremt disse dispositioner ikke er foretaget af almindelige og normale forretningsmæssige hensyn, men alene er foretaget af skattemæssige hensyn. Dispositioner, der således fremstår med en klar uoverensstemmelse mellem den indre realitet og den ydre formelle fremtoning. Efter retspraksis gennemføres beskatningen i så fald i forhold til den modstående realitet, hvorfor gældsforpligtelsen og de opgjorte renteudgifter som følge heraf må betragtes som havende karakter af ansvarlig kapital og udbytte. De fratrukne renteudgifter kan således ikke tillægges betydning ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for SOGU, hvorfor den skattepligtige indkomst forhøjes hermed. 2.3 Filialens opfattelse og begrundelse herfor Filialens repræsentant har på møde den 17. september 2003 oplyst, at det i SOGU var besluttet, at årets regnskabsmæssige overskud på driften skulle udloddes til aktionærerne og at anlægsinvesteringer skulle finansieres med fremmedkapital. Filialens repræsentant pointerede, at der ikke blev udloddet mere end årets overskud.

13 Filialens repræsentant oplyste, at lånet oprindeligt var et stående lån, men at SOGU havde fået forhandlet sig frem til at der løbende kunne afdrages og lånes op igen afhængig af SOGUs likviditetsmæssige beredskab, således at SOGU ikke skulle betale rente på lånet samtidig med, at SOGU lå inde med overskydende likviditet. Lånet havde således reelt karakter af kassekredit. Filialens repræsentant har videre ved brev af 2. oktober 2003 oplyst følgende: Det er filialens opfattelse, at skattelovgivningens regler ikke hindrer rentefradrag på det nævnte lån. Efter lovgivningen skal følgende krav være opfyldt for at opnå rentefradrag: a) Lån og renter skal være på armslængde vilkår b) Renter for året før skal være betalt eller, der skal kunne stilles betryggende sikkerhed c) Renterne må ikke være begrænset af reglerne om tynd kapitalisering Ad a) Armslængde rente Renten er fastsat til LIBOR + et tillæg på 0,25 procentpoint. Renten fastsættes dels ved at sammenligne med de officielle kvoteringer i markedet for 5 årige lån med variabel rente og dels ved at sammenligne med swap renten på et fast forrentet 5 årigt risikofrit lån (US Treasuries). Dette tillæg dækker långivers kreditrisiko og fastsættes ud fra en række faktorer og vurderes individuelt for hver enkelt lånesag/låntager. Dette tillæg kan for danske selskaber være 1-2 procentpoint eller højere, men på baggrund af cashflow, indtjeningsestimater og soliditet har SOGU på det givne tidspunkt haft mulighed for at låne med netop dette tillæg. Styrelsen har henvist til TfS I afgørelsen TfS om en række back-toback lån med samme rentestats igennem en kæde af koncernforbundne selskaber var armslængdevilkåret ikke opfyldt, da der på alle lån var tale om samme rentestats. På baggrund af den manglende mulighed for indtjening blev lånene og dermed rentefradraget tilsidesat. Denne situation har ingen lighedspunkter med filialens lån og denne afgørelse kan derfor ikke anvendes til at tilsidesætte rentefradraget i filialen.

14 Ad b) Betaling af renterne Betalingen af renterne er sket løbende på forfaldstidspunktet. Herudover er overskydende likviditet anvendt som midlertidigt afdrag på lånet for at minimere SOGUs samlede renteomkostninger. Alternativt kunne den overskydende likviditet være placeret i pengemarkedet, hvor renten for indestående er LIBOR minus den daglige kvotering. Filialen har således placeret deres overskydende likviditet på den mest lønsomme måde. Det forretningsmæssige aspekt Efter dansk skattelovgivning og skatteretspraksis er det underordnet for rentefradragsretten, hvad låneprovenuet bruges til. Det betyder fx at private kan optage forbrugslån og fradrage renter. I Statsskatteloven er renter nævnt særskilt i Statsskattelovens 6, stk. 1, litra e. der er således ikke krav om, at renter skal have en driftslignende karakter, herunder erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, hvilket er kravet for fradrag for driftsomkostninger, jf. Statsskattelovens 6, stk. 1, litra a. At det er underordnet, hvad låneprovenuet anvendes til, fremgår tydeligt af Højesterets dom offentliggjort i TfS Heraf fremgår at selv om et lån på USD 172 mio. til en filial af en DUC-partner straks efter for største delenes vedkommende blev anvendt til overførsel til hovedkvarteret i USA, og der anvendt til udlodning, så var der ikke grundlag for at tilsidesætte lånet, da selskabet kun havde drift i den danske filial og at filialen havde betydelige investeringer og driftsomkostninger. Det kan således konstateres, at det ikke er nødvendigt at undersøge, om lånet er forretningsmæssigt. Det kan dog samtidig konstateres, at lånet i høj grad er forretningsmæssigt funderet og begrundet. SOGUs udbyttepolitik har de seneste år været at overskud efter skat udloddes til aktionærerne. Overskydende likviditet er sammen med låneprovenuet fra IEB (ref. International Energy Bank) lånet brugt til drift og finansiering af anlægsaktiver.

15 Lånet er mindre end investeringerne , som er på 4,6 mia. kr. Lånets hovedstol er til sammenligning ultimo 2002, på 4,2 mia. kr. Som det fremgår så er der kun udloddet ca. 20 mia. ud af de 26. mia., der er likviditetsprovenuet fra aktiviteten i Nordsøen over en 5 års periode. Resten er benyttet til finansiering af driften samt anlægsinvesteringer. Overskydende likviditet, der skal bruges af filialen inden for kortere tid udloddes ikke. For at forbedre filialens resultat reduceres lånets hovedstol i disse perioder, for derved at reducere rentetilskrivningen. Da royalty kun skal betales en gang om året og selskabsskatten 2 gange om året vil det være forretningsmæssigt uhensigtsmæssigt at indsætte beløbet på en indlånskonto indtil betalingen skal finde sted. Når royalty og skat skal betales forhøjes hovedstolen igen. Også i forbindelse med cash calls på store investeringer kan der trækkes på lånet. Som det fremgår, så er der fx trukket 105 mio. d. 27/ og 570 mio. den 22/ bl.a. til a conto skat. Filialen har således i forbindelse med optagelsen og bevægelserne på lånet fra IEB handlet yderst forretningsmæssigt velbegrundet, og da alle skattemæssige regler er opfyldt, er der ikke grundlagt for at anfægte filialens fradragsret for rentebetalinger til IEB. 2.4 ToldSkat Selskabsrevisionens bemærkninger hertil Det legale grundlag Tilsidesættelsen af det anførte lån og de fratrukne renteudgifter sker ikke med hjemmel i statsskattelovens 6, litra e, men på grundlag af den i retspraksis udviklede realitetsgrundsætning. Efter ToldSkat Selskabsrevisionens opfattelse kan den refererede dom i TfS ikke læses som en blåstempling af, at der kan optages lån af en filial uanset formålet hermed. Der må fortsat lægges vægt på det forretningsmæssige aspekt og om kapitalen anvendes til at finansiere filialens drift.

16 I nærværende sag må der tillige henses til: At filialen indtjener væsentlige overskud på driften og således er selvfinansierende, At filialen optager lånet til brug for afvikling af et andet koncerninternt lån, der således ikke er afdraget i låneperioden, At filialen optager lånet hos et koncernselskab, der er registeret på Barbados, hvor der betales en minimal skat af de modstående renteindtægter, At det er uklart, hvem der egentlig ejer den konto, hvortil rente og afdrag betales, samt At filialens repræsentant har afgivet forskellige forklaringer om formålet med lånoptagelsen. Til sammenligning kan SOGUs forhold opsummeres således, : (tdkk) Egenkapital Gæld, i alt Egenkapital i f t gæld, i alt (pct.) Koncernintern gæld Egenkapital i f t koncernintern gæld (pct.) ToldSkat Selskabsrevisionens opfattelse kan SOGUs egenkapital ikke beskrives som værende ganske betragtelig, hverken i forhold til gælden i alt eller i forhold til den koncerninterne gæld. Sammenfattende er der således flere forhold, der gør, at SOGUs forhold afviger fra de faktiske forhold, der lå til grund for dommen refereret i TfS Det tidsmæssige aspekt

17 Dommen refereret i TfS , vedrører indkomstårene , hvor der ikke var den store indtjening på aktiviteterne i Nordsøen, men store investeringsbehov. Dette bekræftes af Aage Spang-Hanssens kommentar til dommen i TfS , hvoraf det fremgår, at Det var imidlertid klart, at Texaco til stadighed havde søgt at finansiere sin andel af investeringsudgifterne mest muligt gennem de indtægter, filialen havde opnået. Dette er en afgørende forskel i forhold til SOGUs aktuelle forhold, hvor der tjenes væsentlige overskud i SOGU, der således er selvfinansierende, hvilket burde give anledning til, at filialens gæld blev nedbragt. Anvendelse af låneprovenuet Efter ToldSkat Selskabsrevisionens opfattelse har SOGUs repræsentant ikke præcist kunne redegøre for formålet med optagelsen af det anførte lån. Det forretningsmæssige element Det er ToldSkat Selskabsrevisionens opfattelse, at det ikke er forretningsmæssigt begrundet at optage lån til at finansiere sin virksomhed, når der indtjenes så væsentlige overskud på driften, ligesom der ved fastlæggelsen af filialens udbyttepolitik bør tages højde for afviklingen af filialens gæld. Filialens repræsentant anfører, at der (er) kun udloddet ca. 20. mia. ud af de 26. mia., der er likviditetsprovenuet fra aktiviteten i Nordsøen over en 5 års periode. Resten er benyttet til finansieringen af driften samt anlægsinvesteringer. Efter ToldSkat Selskabsrevisionens opfattelse giver dette udsagn ikke et retvisende billede af finansieringen af filialens aktivitet, idet der i de nævnte 26 mia. DKK indgår provenuet af det omhandlede lån, der pr. 31. december 2000 er omregnet til mio. DKK. Et mere retvi-

18 sende billede opnås, såfremt pengestrømmen fra det anførte lån separeres fra pengestrømmen fra driftsaktiviteten, hvorefter følgende billede opnås: (tdkk) Pct Pct Pct. Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra lånoptagelse Årets kapitalfremskaffelse (tdkk) Pct Pct Pct. Pengestrømme fra investeringsaktivitet Overført til hovedkontor Årets kapitalanvendelse Herefter fremstår det billede - som også tidligere anført af filialens repræsentant - at pengestrømmene fra driftsaktiviteten i Nordsøen, i alt 21,9 mia. DKK i perioden , overføres til hovedkontoret, mens investeringsaktiviteten finansieres ved lånoptagelse. Dette vil dog kræve, at pengestrømmene kan adskilles, hvilket ikke er muligt i praksis. Når der herefter henses til, at pengestrømmene til investeringsaktiviteten i det væsentlige er bestemt af operatøren, Maersk Olie og Gas A/S, og SOGU derfor ikke har den store indflydelse på størrelsen heraf, er det ToldSkat Selskabsrevisionens opfattelse, at lånoptagelsen alene har medvirket til, at filialen har kunnet overføre væsentlig likviditet til hovedkontoret. 2.5 ToldSkat Selskabsrevisionens endelige afgørelse SOGU har ikke haft yderligere bemærkninger, hvorfor ToldSkat Selskabsrevisionen fastholder sin opfattelse. De fratrukne renteudgifter kan således ikke tillægges betydning ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for SOGU, hvorfor den skattepligtige indkomst forhøjes hermed. Ved afgørelse af 2. juni 2006 ændrede SKAT, Store Selskaber, afgørelsen af 29. januar 2004, hvorefter selskabet fik fradrag for renteudgifter på 625-lånet. Af afgørelsen fremgår:

19 Ændring af skatteansættelsen SKAT, Store Selskaber - Kontrol har ændret selskabets skatteansættelse, jf. skatteforvaltningslovens 1 (lovbekendtgørelse nr. 758 af 2. august 2005). Skatteansættelsen er reguleret således: Ad pkt. 15. Renteudgifter (2000, 2001 og 2002). Selskabet har i brev af 29. april 2004 anmodet om, at skatteansættelsen for indkomstårene genoptages med henblik på, at skatteansættelserne ændres i overensstemmelse med de selvangivne rentefradrag. Efter en fornyet vurdering af sagen, er det SKATs opfattelse, at lånene anses for forretningsmæssigt begrundede og ikke alene er optaget af skattemæssige hensyn, hvorfor der godkendes fradrag for de pågældende renteudgifter. SKAT har bl.a. henset til det er oplyst, at långiver, International Energy Bank Limited, er undergivet engelsk CFC-beskatning. For yderligere begrundelse henvises til vedlagte sagsfremstilling. Ovenstående punkter refererer direkte til samme punkter i sagsfremstillingen Af sagsfremstillingen fremgår følgende blandt andet: 15. Ad punkt 15. Renteudgifter, 2000, 2001 og SKATs forslag til ændring/talmæssig opgørelse Indkomståret 2000.

20 Godkendt fradrag for renteudgifter 40 pct. andel 6 pct. andel til International Energy Bank, DKK Indkomståret Godkendt fradrag for renteudgifter 40 pct. andel 6 pct. andel til International Energy Bank, DKK Indkomståret Godkendt fradrag for renteudgifter 40 pct. andel 6 pct. andel til International Energy Bank, DKK Fradragene medfører en nedsættelse af den skattepligtige indkomst efter kulbrinteskattelovens kapitel 2 og Sagens faktiske forhold SKAT (tidligere ToldSkat Selskabsrevisionen) har forhøjet filialens skattepligtige indkomst i 2000, 2001 og 2002, jf. kendelse af 29. januar 2004, med ovenstående beløb. Filialen har anmodet om genoptagelse af skatteansættelserne, idet der ønskes en fornyet vurdering af rentefradragene. Filialen har den 20. september 2000 indgået en aftale med det koncernforbundne selskab International Energy Bank, Limited, der er registreret på Barbados, om lån af 625 mio. USD. SKAT har i kendelse af 29. januar 2004 gjort gældende, at der ikke var en forretningsmæssig begrundelse for at optage lån til finansieringen af filialens aktiviteter, da filialen i væsentlig fra er selvfinansierende. Det var videre gjort gældende, at lånet alene var optaget af skattemæssige hensyn.

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. marts 2015 Sag 102/2013 (2. afdeling) Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. (advokat Nikolaj

Læs mere

Rækkevidden af kulbrintebeskatningens ring-fence om Shell-dommen og dennes afledte konsekvenser

Rækkevidden af kulbrintebeskatningens ring-fence om Shell-dommen og dennes afledte konsekvenser Artikler 219 95 Rækkevidden af kulbrintebeskatningens ring-fence om Shell-dommen og dennes afledte konsekvenser Af Jakob Bundgaard, ph.d., managing director, CORIT Advisory P/S, adjungeret professor, Aarhus

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold

FONDSBØRSMEDDELELSE. Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold FONDSBØRSMEDDELELSE Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold har indgået aftale med Regeringen. Aftalen ændrer og øger beskatning af indtægter under koncession i Nordsøen indtil

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 Sag 278/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Topdanmark A/S og TD.0151 ApS (advokat Svend Erik Holm for

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR.

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. - 1 Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har som

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

D O M. afsagt den 30. april 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Lis Frost og Heidi Lambert (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 30. april 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Lis Frost og Heidi Lambert (kst.)) i 1. D O M afsagt den 30. april 2013 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Annette Dellgren, Lis Frost og Heidi Lambert (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1552 12 Utility Development A/S (advokat Bent Ramskov,

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)).

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). 18. afd. nr. B-1505-12: A (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

På den baggrund skal Finanstilsynet påtale, at foreningens afdeling B var i overtræk fra den 30. december 2005 2. januar 2006.

På den baggrund skal Finanstilsynet påtale, at foreningens afdeling B var i overtræk fra den 30. december 2005 2. januar 2006. Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005657). En investeringsforenings afdelings negative saldo på en konto i få dage udgjorde en overtrædelse af låneforbudet i 43 i investeringsloven. Lov om investeringsforeninger

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse. D O M Afsagt den 20. november 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Birgitte Grønborg Juul og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-2735-12: Jørgen Rønne (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22 Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.19-22 af 25. oktober

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14 Rådgivning & Revision Holsbjergvej 31-33 2620 Albertslund CVR nr. 28126131 Tlf. 43 32 81 12 Under Solen A/S Solen 1 A 3390 Hundested CVR nr. 26 09 76 14 og bilag til selvangivelsen for indkomståret 2012

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Undervisningsnote til emne 10:

Undervisningsnote til emne 10: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 10: Strømningsregnskaber Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i lærebogens kapitel 13. Indledning: Der er 3 vigtige områder i information

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013 - 1 Skatteproces - partsbegrebet ved klage til Landsskatteretten partsstatus som bestyrelsesmedlemmer på grundlag af ansvar efter selskabslovens 140-143 - SKM2013.404.BR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Svar på early warning i forbindelse med aktielån

Svar på early warning i forbindelse med aktielån Notat 23. september 2015 J.nr.15-2051530 Selskab, Aktionær og Erhverv PTT, MJR Svar på early warning i forbindelse med aktielån Sag Skatteministeriet har den 7. juli 2015 modtaget en early warning fra

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Serviceeftersynet. af vilkårene for kulbrinteindvinding. Tværministerielt udvalg med deltagelse af SKM, FM, EVM og KEBMIN.

Serviceeftersynet. af vilkårene for kulbrinteindvinding. Tværministerielt udvalg med deltagelse af SKM, FM, EVM og KEBMIN. Serviceeftersynet af vilkårene for kulbrinteindvinding Tværministerielt udvalg med deltagelse af SKM, FM, EVM og KEBMIN. 04-03-2013 Side 1 Del I Olie og gas i Nordsøen Produktion og oliepriser 04-03-2013

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013 Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis Advokat Jan Steen Hansen 30. Januar 2013 Omgørelse og selvangivelsesomvalg Lovbestemmelserne Omgørelse Skatteforvaltningslovens 29: I det

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere