D O M. Afsagt den 22. marts 2013 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, M. Stassen og Søren Schou Frandsen (kst.)).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D O M. Afsagt den 22. marts 2013 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, M. Stassen og Søren Schou Frandsen (kst.))."

Transkript

1 D O M Afsagt den 22. marts 2013 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, M. Stassen og Søren Schou Frandsen (kst.)). 22. afd. nr. B : Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. (advokat Nikolaj Bjørnholm) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/advokat H. C. Vinten) Denne sag, der er anlagt ved Retten i Lyngby, er ved kendelse af 2. maj 2011 henvist til behandling ved Østre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1. Påstande Sagsøgeren, Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V., har nedlagt følgende påstande: Principalt: Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. s kulbrinteindkomst efter kulbrinteskattelovens kapitel 2 og 3 genoptages og nedsættes med henholdsvis kr. i 2002 og kr. i 2003, og at Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. s anden indkomst som konsekvens heraf genoptages og forhøjes med ovennævnte beløb. Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. s kulbrinteindkomst efter kulbrinteskattelovens kapitel 2 og 3 A nedsættes med henholdsvis kr. i 2004, kr. i 2005 og kr. i 2006, og at Shell Olie- og

2 - 2 - Gasudvinding Danmark B.V. s anden indkomst som konsekvens heraf genoptages og forhøjes med ovennævnte beløb. Subsidiært: Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. s kulbrinteindkomst efter kulbrinteskattelovens kapitel 2 og 3 genoptages og nedsættes med henholdsvis kr. i 2002 og kr. i 2003, og at Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. s anden indkomst som konsekvens heraf genoptages og forhøjes med ovennævnte beløb. Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. s kulbrinteindkomst efter kulbrinteskattelovens kapitel 2 og 3 A nedsættes med henholdsvis kr. i 2004, kr. i 2005 og kr. i 2006, og at Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. s anden indkomst som konsekvens heraf genoptages og forhøjes med ovennævnte beløb. Mere subsidiært: Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. s kulbrinteindkomst efter kulbrinteskattelovens kapitel 2 og 3 genoptages og nedsættes med henholdsvis kr. i 2002 og kr. i 2003, og at Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. s anden indkomst som konsekvens heraf genoptages og forhøjes med ovennævnte beløb. Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. s kulbrinteindkomst efter kulbrinteskattelovens kapitel 2 og 3 A nedsættes med henholdsvis kr. i 2004, kr. i 2005 og kr. i 2006, og at Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. s anden indkomst som konsekvens heraf genoptages og forhøjes med ovennævnte beløb. Sagsøgers påstande er opgjort således:

3 PRINCIPALT Renteindtægter Indestående hos STCL Fordringer Dansk Shell Tilgodehavende kunder og operatør I alt bruttoindtægter om året Kursgevinster Gæld - koncernlån Fordringer (koncernindlån) Kursgevinst på udlodning af udbytte I alt kursgevinster for året I alt principalt SUBSIDIÆRT I alt kursgevinster for året Fradrag for øvrige kursreguleringer ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Nettorenteindtægter I alt subsidiært MERE SUBSIDIÆRT Renteindtægter STCL Kursgevinster på udloddet udbytte I alt Sagsøgte, Skatteministeriet, har nedlagt påstand om frifindelse. Sagsfremstilling

4 - 4 - Sagen drejer sig om, hvorledes Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. (herefter Shell eller selskabet ) i indkomstårene skal beskattes af renteindtægter og valutakursgevinster. Parterne er enige om, at renteindtægter og valutakursgevinster skal beskattes med almindelig selskabsskat. Parterne er uenige om, hvorvidt renteindtægter og valutakursgevinster tillige skal beskattes med den særlige kulbrinteskat. Den almindelige selskabsskat udgjorde 30 % i og 28 % i 2005 og Kulbrinteskatten udgjorde 70 % i 2002 og 2003 og 52 % i Partnerne er enige om de beløbsmæssige opgørelser. Shells aktivitet består overvejende i deltagelsen i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). I DUC-regi foretages efterforskning og indvinding af kulbrinter i Nordsøen. Shells primære udgifter kan henføres til efterforskning, feltudbygning og drift af olie- og gasfelter. Shells væsentligste indtægter består i indkomst fra salg af kulbrinter. Parterne er enige om, at Shell i indkomstårene er fuldt skattepligtig til Danmark. I 2000 optog Shell et lån på USD 625 mio. hos det koncernforbundne selskab International Energy Bank Limited (herefter 625-lånet ). Formålet var ifølge Shell dels at indfri et koncerninternt lån på USD 591 mio., dels at benytte den resterende del af låneprovenuet på USD 34 mio. til kommende anlægsinvesteringer. Shell kunne løbende hæve fra eller tilbagebetale på 625-lånet. Lånet indeholdt således en kassekreditfunktion. Frem til og med 2003 anvendte Shell denne kassekreditfunktion således, at Shell generelt ikke havde positive indeståender på selskabets indlånskonti, idet eventuelle overskydende likvide midler blev anvendt til at nedbringe 625-lånet. Når Shell fik likviditetsbehov, f.eks. til betaling af skatter, fremskaffede selskabet sin likviditet ved at hæve på 625- lånet, således at 625-lånets saldo herved blev forøget.

5 - 5 - Ultimo 2003 ophørte Shell med at anvende 625-lånets indbyggede kasse-kreditfacilitet lånet blev øget til det maksimale beløb, dvs. USD 625 mio., hvorefter 625-lånets størrelse forblev konstant. Som en konsekvens heraf indsatte Shell herefter likvide midler på sine indlånskonti hos det koncernforbundne selskab Shell Treasury Center (herefter STCL ). Renteindtægterne hidrører i alt overvejende grad fra indeståender hos STCL. Herudover har Shell haft mindre renteindtægter på andre tilgodehavender hos samarbejdspartnere. Valutakursgevinsterne hidrører i al væsentlighed fra 625-lånet. Årsagen hertil er, at 625-lånet var optaget i USD, og at valutakursen på USD faldt i forhold til DKK over årene I 2005 hidrørte valutakursgevinsten dog fra indeståender på indlånskonti hos STCL. Der er mellem parterne uenighed om motivet for omlægningen ultimo ToldSkat Selskabsrevisionen ændrede ved afgørelse af 29. januar 2004 Shells skatteansættelse vedrørende selskabets fradrag for renteudgifter på 625-lånet: Ændring af skatteansættelsen for indkomstårene ToldSkat Selskabsrevisionen har ændret selskabets skatteansættelse, jf. skattestyrelseslovens 12 A, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 805 af 24. september 2003 om skattemyndighedernes organisation og opgaver mv). ToldSkat Selskabsrevisionen har ændret af den skattepligtige indkomst efter kulbrinteskattelovens kapitel 2 således: Indkomstår 2000: 40 pct. andel 6 pct. andel Tidligere ansat skattepligtig indkomst DKK DKK + pkt. 2: ikke godkendt fradrag for renteudgifter til International Energy Bank DKK DKK Ansat skattepligtig indkomst DKK DKK

6 - 6 - Indkomstår 2001: 40 pct. andel 6 pct. andel Tidligere ansat skattepligtig indkomst DKK DKK + pkt. 1: ikke godkendt fradrag for koncerninterne Forsikringer DKK DKK + pkt. 2: ikke godkendt fradrag for renteudgifter til International Energy Bank DKK DKK Ansat skattepligtig indkomst DKK DKKK Indkomstår 2002: 40 pct. andel 6 pct. andel Selvangiven skattepligtig indkomst DKK DKK + pkt. 2: ikke godkendt fradrag for renteudgifter til International Energy Bank DKK DKK Ansat skattepligtig indkomst DKK DKKK samt ændret den skattepligtige indkomst efter kulbrinteskattelovens kapitel 3 således: ToldSkat Selskabsrevisionens ændringer af skatteansættelsen begrundes med følgende: Pkt. 2 Filialen har den 20. september 2000 indgået en aftale med det koncernforbundne selskab International Energy Bank, Limited, der er registreret på Barbados, om lån af 625 mio. USD. Det er ToldSkat Selskabsrevisionens opfattelse, at der ikke er nogen forretningsmæssig begrundelse for at optage lån til finansieringen af filialens aktiviteter, da filialen i væsentlig grad er selvfinansierende. Det er videre ToldSkat Selskabsrevisionens opfattelse, at lånet alene er optaget af skattemæssige hensyn for at generere en renteudgift, der kan fratrækkes i den danske indkomstopgørelse, mens den modsvarende renteindtægt beskattes minimalt, og at provenuet fra lånet har medvirket til, at filialen har været i stand til at overføre væsentlig likviditet til hovedkontoret.

7 - 7 - Det følger af retspraksis, at gyldige civilretlige dispositioner ikke lægges til grund ved indkomstopgørelsen, såfremt disse dispositioner ikke er foretaget ud fra sædvanlige forretningsmæssige grunde, men alene er foretaget af skattemæssige hensyn. Dispositioner, der således fremstår med en klar uoverensstemmelse mellem den indre realitet og den ydre formelle fremtoning. Efter retspraksis gennemføres beskatningen i så fald i forhold til den modstående realitet, hvorfor gældsforpligtelsen og de opgjorte renteudgifter som følge heraf må betragtes som havende karakter af ansvarlig kapital og udbytte. De fratrukne renteudgifter kan således ikke tillægges betydning ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for SOGU, hvorfor den skattepligtige indkomst forhøjes hermed. For yderligere begrundelse henvises til vedlagt sagsfremstilling af 29. januar 2004 Af sagsfremstillingen af 29. januar 2004 fremgår følgende blandt andet: 2. Fradragsret for rente til lån hos International Energy Bank Limited 2.1 Sagens faktiske forhold SOGU indgik den 20. september 2000 en låneaftale med International Energy Bank Limited om lån af 625 mio. USD. Det er oplyst om International Energy Bank Limited, at det er et selskab registreret under Barbados-lovgivning, som har kontor registreret hos The Ernst & Young Building, Bush Hill, Bay Street, Barbados. Postadresse er angivet til International Energy Bank Limited, Shell House, St. George s GE 01, Bermuda. SOGU har oplyst, at International Energy Bank Limited er et kapitalformidlingsselskab, der er et 100 pct. Shell-ejet selskab.

8 - 8 - Ifølge ToldSkat Selskabsrevisions oplysninger er International Energy Bank Limited på Barbados registreret som en off-shore bank, der på Barbados er undergivet en beskatning på 2,5 pct. faldende til 1 pct. Ifølge låneaftalens pkt. 10 skal alle betalinger fra SOGU til International Energy Bank Limited ske til dennes konti i Chase Manhattan Bank, New York, konto Shell Overseas Trading Limited , med mindre anden konto oplyses. SOGU har generelt om finansieringen af filialen oplyst at: Shell Olie- og Gasudvinding BV er dels finansieret ved 5 årig USD Intra Group Lån, dels ved en ddk facilitet i STCL (ref. Shell Treasury Centre London) baseret på daglig rentetilskrivning. Gruppelånet formidlet af International Energy Bank Ltd. har en max ramme på USD 625 mio. og rentevilkår Libor + 25 bp i overensstemmelse med de betingelser der var gældende ved optagelsen i sep SOGU har oplyst, at STCL udelukkende yder kort driftsfinansiering under 12 måneder. Ifølge låneaftalens pkt. 2 var formålet med lånets optagelse refinansiering af SOGUs forretning. SOGU har videre oplyst, at låneoptagelsen på USD 625 mio. dækkede indfrielse af eksisterende lån på USD 591 mio. ved udløb og balancen på USD 34 mio. den ufinansierede del af anlægsinvesteringerne iflg. dagældende 5 års investeringsplan. Det lån der blev indfriet var også lån fra et Shell selskab og blev oprindeligt optaget for at finansiere anlægsinvesteringer. SOGU har fratrukket følgende renteudgifter vedr. lånet for indkomstårene : USD DKK Fratrukket i Fratrukket i

9 - 9 - Fratrukket i I alt Renteudgifterne er specificeret. Renteudgifterne for 2000 er opgjort som de bogførte renteudgifter vedrørende perioden 26. september december. Der er løbende over perioden betalt afdrag på lånet, samtidig med at der periodevis lånes op, således at saldoen på lånet ultimo 2000 udgjorde 551 mio. USD (omregnet til mio. DKK), ultimo 2001 udgjorde 451 mio. USD (omregnet ti mio. DKK) og ultimo 2002 udgjorde 600 mio. USD (omregnet mio. DKK) Det bemærkes, at det fremgår af låneaftalens pkt. 15.9, at The Borrower (ref. SOGU) is not or ceases to be a Wholly Owned Shell Company., der i aftalens pkt. 1.1 er defineret som værende et selskab, der direkte eller indirekte er ejet af Royal Dutch Petroleum Company og The Shell Transport and Trading Company plc. De anførte Shell-selskaber er ud ultimative moderselskaber i Shell-koncernen ToldSKAT Selskabsrevisionen foreløbige afgørelse ToldSkat Selskabsrevisionen har konstateret, at SOGU den 20. september 2000 har optaget et lån hos International Energy Bank Limited på 625 mio. USD. Det fremgår af låneaftalens pkt. 2, at lånet er optaget for at refinansiere SOGUs forretning. Ifølge oplysninger fra filialen skulle lånet med 591 mio. USD refinansiere et tidligere koncerninternt lån og med 34 mio. USD finansiere anlægsinvesteringer. Det er videre konstateret, at International Energy Bank Limited er registeret på Barbados og er her undergivet en beskatning på 2,5 pct. faldende til 1 pct. De bogførte bevægelser på kontoen for lånet hos International Energy Bank Limited viser, at lånet har karakter af en kassekredit, idet der løbene afdrages og lånes op.

10 ToldSkat Selskabsrevisionen har på grundlag af de indsendte årsregnskaber for SOGU for årene udarbejdet en tillempet pengestrømsanalyse, der viser følgende hovedtal (tdkk) Pct Pct Pct. Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømmen til investeringsaktivitet Overført til hovedkontor SOGU har siden 1998 haft en meget betydelig indtjening med deraf følgende betydelige regnskabsmæssige overskud. Det har medført en væsentlig positiv likviditet til finansiering af filialens aktivitet i Danmark. Det fremgår af pengestrømsanalysen, at den indtjente likviditet primært overføres til hovedkontoret; for den samlede periode overførers 77 pct. af den indtjente likviditet fra driften, mens der for perioden overføres 82 pct. ToldSkat Selskabsrevisionen har udarbejdet en pengestrømsopgørelse, der beskriver likviditeten i filialen, såfremt SOGU i 2000 ikke havde optaget det omhandlede lån hos International Energy Bank Limited, men i stedet indfriet det eksisterende koncerninterne lån med likviditet fra driften. I forhold til pengestrømsopgørelsen er de beregnede renteudgifter til lånet hos International Energy Bank Limited tillagt årets regnskabsmæssige resultat og den regnskabsmæssige gæld fra og med ultimo 2000 er reduceret med saldoen på lånet hos International Energy Bank Limited. Pengestrømsopgørelsen er for 2000 afstemt ved at den likviditet, der i 2000 er overført til hovedkontoret, er reduceret, således at likviditeten ultimo 2000 kan afstemmes med årsregnskabet. De beløbsmæssige størrelser kan opsummeres således: (tdkk) Pct Pct Pct. Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømmen til investeringsaktivitet Overført til hovedkontor

11 Det kan på dette grundlag konkluderes, at pengestrømmen fra driftsaktiviteterne alene i 2000 ville kunne finansiere årets investeringer og indfrielsen af det eksisterende lån, såfremt filialen reducerede årets overførsler til hovedkontoret fra 5,6 mia. DKK til 1,3 mia. DKK Hvis der tilsvarende ses på hvilke aktiver i filialen, som kapitalen er bundet til, og hvorledes disse er finansieret, fremkommer følgende billede, : (tdkk) Materielle anlægsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Aktiver, i alt (tdkk) Egenkapital Hensættelser Koncernintern gæld Fremmed gæld Passiver, i alt Det fremgår, at 82 pct. af kapitalen i filialen er bundet i materielle anlægsaktiver i indkomståret stigende til 86 pct. i 2001, mens at egenkapitalen alene udgør henholdsvis 7 og 8 pct. af værdien af de samlede aktiver, samt 9 og 10 pct. af værdien af de materielle anlægsaktiver. Det er ToldSkat Selskabsrevisionens opfattelse at der ikke er nogen forretningsmæssig begrundelse for at optage lån til finansiering af filialens aktiviteter og derved påtage sig en renteudgift, da SOGU i væsentlig grad er selvfinansierende. Det er videre ToldSkat Selskabsrevisionens opfattelse, at lånet alene er optaget af skattemæssige hensyn for at generere en renteudgift, der kan fratrækkes i den danske indkomstopgørelse, men den modsvarende renteindtægt beskattes minimalt, og at provenuet fra lånet har medvirket til, at filialen har været i stand til at overføre væsentlig likviditet til hovedkontoret.

12 Det er henset til, at lånet er optaget hos en koncernforbundet off-shore bank beliggende på Barbados, hvor beskatningen af off-shore banker er minimal, at lånet for hovedpartens vedkommende anvendes til indfrielse af et eksisterende koncerninternt lån, hvorfor SOGU reelt ikke har kunne disponere over låneprovenuet, at egenkapitalen i filialen i 2000 alene udgør 7 pct. af den samlede værdi af aktiverne, og 9 pct. af værdien af de materielle anlægsaktiver, at betalingen af rente og afdrag sker til en konto i Chase Manhattan Bank, New York benævnt Shell Overseas Trading Limited, hvorfor det er uklart, hvem modtageren egentlig er, samt at Shell-koncernen består af et utal af juridiske enheder, hvis præcise sammenhæng Shell ikke hidtil har kunne redegøre for. Det følger af retspraksis, at gyldige civilretlige dispositioner ikke lægges til grund ved indkomstopgørelsen, såfremt disse dispositioner ikke er foretaget af almindelige og normale forretningsmæssige hensyn, men alene er foretaget af skattemæssige hensyn. Dispositioner, der således fremstår med en klar uoverensstemmelse mellem den indre realitet og den ydre formelle fremtoning. Efter retspraksis gennemføres beskatningen i så fald i forhold til den modstående realitet, hvorfor gældsforpligtelsen og de opgjorte renteudgifter som følge heraf må betragtes som havende karakter af ansvarlig kapital og udbytte. De fratrukne renteudgifter kan således ikke tillægges betydning ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for SOGU, hvorfor den skattepligtige indkomst forhøjes hermed. 2.3 Filialens opfattelse og begrundelse herfor Filialens repræsentant har på møde den 17. september 2003 oplyst, at det i SOGU var besluttet, at årets regnskabsmæssige overskud på driften skulle udloddes til aktionærerne og at anlægsinvesteringer skulle finansieres med fremmedkapital. Filialens repræsentant pointerede, at der ikke blev udloddet mere end årets overskud.

13 Filialens repræsentant oplyste, at lånet oprindeligt var et stående lån, men at SOGU havde fået forhandlet sig frem til at der løbende kunne afdrages og lånes op igen afhængig af SOGUs likviditetsmæssige beredskab, således at SOGU ikke skulle betale rente på lånet samtidig med, at SOGU lå inde med overskydende likviditet. Lånet havde således reelt karakter af kassekredit. Filialens repræsentant har videre ved brev af 2. oktober 2003 oplyst følgende: Det er filialens opfattelse, at skattelovgivningens regler ikke hindrer rentefradrag på det nævnte lån. Efter lovgivningen skal følgende krav være opfyldt for at opnå rentefradrag: a) Lån og renter skal være på armslængde vilkår b) Renter for året før skal være betalt eller, der skal kunne stilles betryggende sikkerhed c) Renterne må ikke være begrænset af reglerne om tynd kapitalisering Ad a) Armslængde rente Renten er fastsat til LIBOR + et tillæg på 0,25 procentpoint. Renten fastsættes dels ved at sammenligne med de officielle kvoteringer i markedet for 5 årige lån med variabel rente og dels ved at sammenligne med swap renten på et fast forrentet 5 årigt risikofrit lån (US Treasuries). Dette tillæg dækker långivers kreditrisiko og fastsættes ud fra en række faktorer og vurderes individuelt for hver enkelt lånesag/låntager. Dette tillæg kan for danske selskaber være 1-2 procentpoint eller højere, men på baggrund af cashflow, indtjeningsestimater og soliditet har SOGU på det givne tidspunkt haft mulighed for at låne med netop dette tillæg. Styrelsen har henvist til TfS I afgørelsen TfS om en række back-toback lån med samme rentestats igennem en kæde af koncernforbundne selskaber var armslængdevilkåret ikke opfyldt, da der på alle lån var tale om samme rentestats. På baggrund af den manglende mulighed for indtjening blev lånene og dermed rentefradraget tilsidesat. Denne situation har ingen lighedspunkter med filialens lån og denne afgørelse kan derfor ikke anvendes til at tilsidesætte rentefradraget i filialen.

14 Ad b) Betaling af renterne Betalingen af renterne er sket løbende på forfaldstidspunktet. Herudover er overskydende likviditet anvendt som midlertidigt afdrag på lånet for at minimere SOGUs samlede renteomkostninger. Alternativt kunne den overskydende likviditet være placeret i pengemarkedet, hvor renten for indestående er LIBOR minus den daglige kvotering. Filialen har således placeret deres overskydende likviditet på den mest lønsomme måde. Det forretningsmæssige aspekt Efter dansk skattelovgivning og skatteretspraksis er det underordnet for rentefradragsretten, hvad låneprovenuet bruges til. Det betyder fx at private kan optage forbrugslån og fradrage renter. I Statsskatteloven er renter nævnt særskilt i Statsskattelovens 6, stk. 1, litra e. der er således ikke krav om, at renter skal have en driftslignende karakter, herunder erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, hvilket er kravet for fradrag for driftsomkostninger, jf. Statsskattelovens 6, stk. 1, litra a. At det er underordnet, hvad låneprovenuet anvendes til, fremgår tydeligt af Højesterets dom offentliggjort i TfS Heraf fremgår at selv om et lån på USD 172 mio. til en filial af en DUC-partner straks efter for største delenes vedkommende blev anvendt til overførsel til hovedkvarteret i USA, og der anvendt til udlodning, så var der ikke grundlag for at tilsidesætte lånet, da selskabet kun havde drift i den danske filial og at filialen havde betydelige investeringer og driftsomkostninger. Det kan således konstateres, at det ikke er nødvendigt at undersøge, om lånet er forretningsmæssigt. Det kan dog samtidig konstateres, at lånet i høj grad er forretningsmæssigt funderet og begrundet. SOGUs udbyttepolitik har de seneste år været at overskud efter skat udloddes til aktionærerne. Overskydende likviditet er sammen med låneprovenuet fra IEB (ref. International Energy Bank) lånet brugt til drift og finansiering af anlægsaktiver.

15 Lånet er mindre end investeringerne , som er på 4,6 mia. kr. Lånets hovedstol er til sammenligning ultimo 2002, på 4,2 mia. kr. Som det fremgår så er der kun udloddet ca. 20 mia. ud af de 26. mia., der er likviditetsprovenuet fra aktiviteten i Nordsøen over en 5 års periode. Resten er benyttet til finansiering af driften samt anlægsinvesteringer. Overskydende likviditet, der skal bruges af filialen inden for kortere tid udloddes ikke. For at forbedre filialens resultat reduceres lånets hovedstol i disse perioder, for derved at reducere rentetilskrivningen. Da royalty kun skal betales en gang om året og selskabsskatten 2 gange om året vil det være forretningsmæssigt uhensigtsmæssigt at indsætte beløbet på en indlånskonto indtil betalingen skal finde sted. Når royalty og skat skal betales forhøjes hovedstolen igen. Også i forbindelse med cash calls på store investeringer kan der trækkes på lånet. Som det fremgår, så er der fx trukket 105 mio. d. 27/ og 570 mio. den 22/ bl.a. til a conto skat. Filialen har således i forbindelse med optagelsen og bevægelserne på lånet fra IEB handlet yderst forretningsmæssigt velbegrundet, og da alle skattemæssige regler er opfyldt, er der ikke grundlagt for at anfægte filialens fradragsret for rentebetalinger til IEB. 2.4 ToldSkat Selskabsrevisionens bemærkninger hertil Det legale grundlag Tilsidesættelsen af det anførte lån og de fratrukne renteudgifter sker ikke med hjemmel i statsskattelovens 6, litra e, men på grundlag af den i retspraksis udviklede realitetsgrundsætning. Efter ToldSkat Selskabsrevisionens opfattelse kan den refererede dom i TfS ikke læses som en blåstempling af, at der kan optages lån af en filial uanset formålet hermed. Der må fortsat lægges vægt på det forretningsmæssige aspekt og om kapitalen anvendes til at finansiere filialens drift.

16 I nærværende sag må der tillige henses til: At filialen indtjener væsentlige overskud på driften og således er selvfinansierende, At filialen optager lånet til brug for afvikling af et andet koncerninternt lån, der således ikke er afdraget i låneperioden, At filialen optager lånet hos et koncernselskab, der er registeret på Barbados, hvor der betales en minimal skat af de modstående renteindtægter, At det er uklart, hvem der egentlig ejer den konto, hvortil rente og afdrag betales, samt At filialens repræsentant har afgivet forskellige forklaringer om formålet med lånoptagelsen. Til sammenligning kan SOGUs forhold opsummeres således, : (tdkk) Egenkapital Gæld, i alt Egenkapital i f t gæld, i alt (pct.) Koncernintern gæld Egenkapital i f t koncernintern gæld (pct.) ToldSkat Selskabsrevisionens opfattelse kan SOGUs egenkapital ikke beskrives som værende ganske betragtelig, hverken i forhold til gælden i alt eller i forhold til den koncerninterne gæld. Sammenfattende er der således flere forhold, der gør, at SOGUs forhold afviger fra de faktiske forhold, der lå til grund for dommen refereret i TfS Det tidsmæssige aspekt

17 Dommen refereret i TfS , vedrører indkomstårene , hvor der ikke var den store indtjening på aktiviteterne i Nordsøen, men store investeringsbehov. Dette bekræftes af Aage Spang-Hanssens kommentar til dommen i TfS , hvoraf det fremgår, at Det var imidlertid klart, at Texaco til stadighed havde søgt at finansiere sin andel af investeringsudgifterne mest muligt gennem de indtægter, filialen havde opnået. Dette er en afgørende forskel i forhold til SOGUs aktuelle forhold, hvor der tjenes væsentlige overskud i SOGU, der således er selvfinansierende, hvilket burde give anledning til, at filialens gæld blev nedbragt. Anvendelse af låneprovenuet Efter ToldSkat Selskabsrevisionens opfattelse har SOGUs repræsentant ikke præcist kunne redegøre for formålet med optagelsen af det anførte lån. Det forretningsmæssige element Det er ToldSkat Selskabsrevisionens opfattelse, at det ikke er forretningsmæssigt begrundet at optage lån til at finansiere sin virksomhed, når der indtjenes så væsentlige overskud på driften, ligesom der ved fastlæggelsen af filialens udbyttepolitik bør tages højde for afviklingen af filialens gæld. Filialens repræsentant anfører, at der (er) kun udloddet ca. 20. mia. ud af de 26. mia., der er likviditetsprovenuet fra aktiviteten i Nordsøen over en 5 års periode. Resten er benyttet til finansieringen af driften samt anlægsinvesteringer. Efter ToldSkat Selskabsrevisionens opfattelse giver dette udsagn ikke et retvisende billede af finansieringen af filialens aktivitet, idet der i de nævnte 26 mia. DKK indgår provenuet af det omhandlede lån, der pr. 31. december 2000 er omregnet til mio. DKK. Et mere retvi-

18 sende billede opnås, såfremt pengestrømmen fra det anførte lån separeres fra pengestrømmen fra driftsaktiviteten, hvorefter følgende billede opnås: (tdkk) Pct Pct Pct. Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra lånoptagelse Årets kapitalfremskaffelse (tdkk) Pct Pct Pct. Pengestrømme fra investeringsaktivitet Overført til hovedkontor Årets kapitalanvendelse Herefter fremstår det billede - som også tidligere anført af filialens repræsentant - at pengestrømmene fra driftsaktiviteten i Nordsøen, i alt 21,9 mia. DKK i perioden , overføres til hovedkontoret, mens investeringsaktiviteten finansieres ved lånoptagelse. Dette vil dog kræve, at pengestrømmene kan adskilles, hvilket ikke er muligt i praksis. Når der herefter henses til, at pengestrømmene til investeringsaktiviteten i det væsentlige er bestemt af operatøren, Maersk Olie og Gas A/S, og SOGU derfor ikke har den store indflydelse på størrelsen heraf, er det ToldSkat Selskabsrevisionens opfattelse, at lånoptagelsen alene har medvirket til, at filialen har kunnet overføre væsentlig likviditet til hovedkontoret. 2.5 ToldSkat Selskabsrevisionens endelige afgørelse SOGU har ikke haft yderligere bemærkninger, hvorfor ToldSkat Selskabsrevisionen fastholder sin opfattelse. De fratrukne renteudgifter kan således ikke tillægges betydning ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for SOGU, hvorfor den skattepligtige indkomst forhøjes hermed. Ved afgørelse af 2. juni 2006 ændrede SKAT, Store Selskaber, afgørelsen af 29. januar 2004, hvorefter selskabet fik fradrag for renteudgifter på 625-lånet. Af afgørelsen fremgår:

19 Ændring af skatteansættelsen SKAT, Store Selskaber - Kontrol har ændret selskabets skatteansættelse, jf. skatteforvaltningslovens 1 (lovbekendtgørelse nr. 758 af 2. august 2005). Skatteansættelsen er reguleret således: Ad pkt. 15. Renteudgifter (2000, 2001 og 2002). Selskabet har i brev af 29. april 2004 anmodet om, at skatteansættelsen for indkomstårene genoptages med henblik på, at skatteansættelserne ændres i overensstemmelse med de selvangivne rentefradrag. Efter en fornyet vurdering af sagen, er det SKATs opfattelse, at lånene anses for forretningsmæssigt begrundede og ikke alene er optaget af skattemæssige hensyn, hvorfor der godkendes fradrag for de pågældende renteudgifter. SKAT har bl.a. henset til det er oplyst, at långiver, International Energy Bank Limited, er undergivet engelsk CFC-beskatning. For yderligere begrundelse henvises til vedlagte sagsfremstilling. Ovenstående punkter refererer direkte til samme punkter i sagsfremstillingen Af sagsfremstillingen fremgår følgende blandt andet: 15. Ad punkt 15. Renteudgifter, 2000, 2001 og SKATs forslag til ændring/talmæssig opgørelse Indkomståret 2000.

20 Godkendt fradrag for renteudgifter 40 pct. andel 6 pct. andel til International Energy Bank, DKK Indkomståret Godkendt fradrag for renteudgifter 40 pct. andel 6 pct. andel til International Energy Bank, DKK Indkomståret Godkendt fradrag for renteudgifter 40 pct. andel 6 pct. andel til International Energy Bank, DKK Fradragene medfører en nedsættelse af den skattepligtige indkomst efter kulbrinteskattelovens kapitel 2 og Sagens faktiske forhold SKAT (tidligere ToldSkat Selskabsrevisionen) har forhøjet filialens skattepligtige indkomst i 2000, 2001 og 2002, jf. kendelse af 29. januar 2004, med ovenstående beløb. Filialen har anmodet om genoptagelse af skatteansættelserne, idet der ønskes en fornyet vurdering af rentefradragene. Filialen har den 20. september 2000 indgået en aftale med det koncernforbundne selskab International Energy Bank, Limited, der er registreret på Barbados, om lån af 625 mio. USD. SKAT har i kendelse af 29. januar 2004 gjort gældende, at der ikke var en forretningsmæssig begrundelse for at optage lån til finansieringen af filialens aktiviteter, da filialen i væsentlig fra er selvfinansierende. Det var videre gjort gældende, at lånet alene var optaget af skattemæssige hensyn.

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. marts 2015 Sag 102/2013 (2. afdeling) Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. (advokat Nikolaj

Læs mere

Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014

Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014 Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014 Nyere praksis vedrørende afgrænsning af ring-fence Shell-dommen Shell-dommen (SKM 2013.279 Ø) Retsgrundlaget Stridsspørgsmålet i Shell-sagen var, hvorvidt renteindtægter

Læs mere

Rækkevidden af kulbrintebeskatningens ring-fence om Shell-dommen og dennes afledte konsekvenser

Rækkevidden af kulbrintebeskatningens ring-fence om Shell-dommen og dennes afledte konsekvenser Artikler 219 95 Rækkevidden af kulbrintebeskatningens ring-fence om Shell-dommen og dennes afledte konsekvenser Af Jakob Bundgaard, ph.d., managing director, CORIT Advisory P/S, adjungeret professor, Aarhus

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Artikel. Fradragsret for udgifter ved kulbrintebeskatningens ring-fence og tab på finansielle kontrakter - refleksioner efter TfS 2014, 141

Artikel. Fradragsret for udgifter ved kulbrintebeskatningens ring-fence og tab på finansielle kontrakter - refleksioner efter TfS 2014, 141 960 Tidsskrift for Skatter og Afgifter - 2014/9 Artikel 153 Fradragsret for udgifter ved kulbrintebeskatningens ring-fence og tab på finansielle kontrakter - refleksioner efter TfS 2014, 141 Af Jakob Bundgaard,

Læs mere

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Rentekildeskat - SKM2013.4.HR, jf. tidligere SKM2012.469.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom ref. i SKM2013.4.HR, men med ændrede præmisser, at et dansk

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 Sag 278/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Topdanmark A/S og TD.0151 ApS (advokat Svend Erik Holm for

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 59 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 59 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 59 Offentligt MINISTEREN Folketingets Energipolitiske Udvalg Christiansborg 1240 København K Dato 4. oktober 2007 J nr. 004-U03-41 Frederiksholms

Læs mere

Fra symmetri i kulbrinteskatteloven til symmetri i kursgevinstloven refleksioner

Fra symmetri i kulbrinteskatteloven til symmetri i kursgevinstloven refleksioner SU 2015, 202 Fra symmetri i kulbrinteskatteloven til symmetri i kursgevinstloven refleksioner efter SKM2015.245.H I lyset af en nylig Højesteretsdom behandles i artiklen spørgsmålet om, hvorvidt der eksisterer

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold

FONDSBØRSMEDDELELSE. Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold FONDSBØRSMEDDELELSE Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold har indgået aftale med Regeringen. Aftalen ændrer og øger beskatning af indtægter under koncession i Nordsøen indtil

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 Sag 133/2015 (1. afdeling) A Invest ApS (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark. Lovforslag nr. L 21 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark. Lovforslag nr. L 21 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 21 Folketinget 29-1 Fremsat den 7. oktober 29 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 Sag 176/2013 A (advokat Torben Bagge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) Appellanten, A, har under forberedelsen

Læs mere

Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM

Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM - 1 Tvc13579checkpiratkopi Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM2016.468.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B138600F JRH/CDA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. november 2017 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Olaf Tingleff, Bloch Andersen og Ole Stryhn (kst.)). 12. afd. nr. B-1386-16:

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2015-11 (20150310) Overførsler fra udlandet indkomstbeskatning eller gaveafgift ny påstand Overførsler fra udlandet - indkomstbeskatning eller gaveafgift - ny påstand - SKM2015.166.BR Af advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. juni 2012 Sag 270/2010 (2. afdeling) NTC Parent S.a.r.l. (tidligere Angel Lux Common S.A., tidligere Nordic Telephone Company Holding ApS) (advokat Søren Lehmann Nielsen)

Læs mere

Tidsskrift for Skatter og Afgifter - 2014/43. Af Katja Dyppel Weber, Ph.d., adjunkt CBS og senior associate CORIT Advisory

Tidsskrift for Skatter og Afgifter - 2014/43. Af Katja Dyppel Weber, Ph.d., adjunkt CBS og senior associate CORIT Advisory 5242 775 Af Katja Dyppel Weber, Ph.d., adjunkt CBS og senior associate CORIT Advisory I denne artikel analyseres den skatteretlige behandling af underskud fra kulbrinteaktivitet, hvilket bl.a. indebærer

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Kursgevinstbeskatning vilkårsændringer i låneforhold væsentlighedsvurdering - SKM BR

Kursgevinstbeskatning vilkårsændringer i låneforhold væsentlighedsvurdering - SKM BR 1 Kursgevinstbeskatning vilkårsændringer i låneforhold væsentlighedsvurdering - SKM2008.420.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Næstved fandt ved en dom af 1/4 2008, at en nedsættelse

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes.

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10/7 2013 i sag nr. 2010-0023454 Støvring Vandværk a.m.b.a. mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15. oktober 2010

Læs mere

Tilsvarende kan omkostninger i forbindelse med afståelse og indfrielse fradrages i den faktiske afståelsessum henholdsvis indfrielsessummen.

Tilsvarende kan omkostninger i forbindelse med afståelse og indfrielse fradrages i den faktiske afståelsessum henholdsvis indfrielsessummen. - 1 Låneomkostninger - udstedelse af virksomhedsobligationer - avanceopgørelse efter kursgevinstlovens 26, stk. 4 - Højesterets dom af 19/10 2015, sag 163/2014. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Beskatning af afkast af gaver til børn

Beskatning af afkast af gaver til børn - 1 Beskatning af afkast af gaver til børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I skattelovgivningen er der fastsat særlige regler om beskatning af børns indtægter. Reglerne medfører bl.a., at

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen Skatteudvalget L 98 - O Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen SKM-nummer Myndighed SKM2005.140.LR Ligningsrådet Dokumentets dato 15. marts 2005 Dato for offentliggørelse 29. marts

Læs mere

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR - 1 Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Fratrædelsesgodtgørelse,

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 Sag 273/2016 (1. afdeling) FGNT af 30.10.2012 ApS og FG af 30.10.2012 A/S (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B

Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B 1 Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B-0846-08 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret har i en sag om udlodning af datterselskabsudbytte taget

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Forlængelse af ansættelsesfrist i henhold til skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 Fri bil til hovedanpartshaver/direktør kontrolleret disposition omfattet af skattekontrollovens 3 B - SKM2013.61.LSR

Læs mere

Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR.

Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR. -1 - Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en byretsdom af 11/6 2010

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven)

Bekendtgørelse af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven) LBK nr 862 af 19/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-1662433 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Avanceopgørelse ved afståelse af udviklingsprojekt - ligningslovens 8 B tilsidesættelse af Juridisk Vejledning begunstigende forvaltningsakt - Skatterådets bindende svar af 24/3 2015, jr. nr. 14-1269602

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Skat af negative renter

Skat af negative renter - 1 Skat af negative renter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har udarbejdet et udkast til et lovforslag om beskatningen af det særegne fænomen negative renter. Gennem de

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 966 af 20/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-411-0048 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 32 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 25. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 22. november 2013 Ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) H213-13

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR - 1 Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM2016.30.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 5/11 2015, ref. i SKM2016.30.LSR, at en skatteyder ikke

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S's resultat for 2008 er et overskud før skat på 482 tkr. og et overskud efter

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

D O M. Afsagt den 17. september 2014 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Gunst Andersen, Tine Vuust og Malou Kragh Halling (kst.)).

D O M. Afsagt den 17. september 2014 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Gunst Andersen, Tine Vuust og Malou Kragh Halling (kst.)). D O M Afsagt den 17. september 2014 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Gunst Andersen, Tine Vuust og Malou Kragh Halling (kst.)). 23. afd. nr. B-3295-13: Søfartens Ledere som mandatar for A

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Ventureselskaber management fee TfS 40924

Ventureselskaber management fee TfS 40924 1 Ventureselskaber management fee TfS 40924 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 15/1 2010 ændret Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 868, idet landsretten

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, 4., 2100 København Ø Tlf Fax

Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, 4., 2100 København Ø Tlf Fax Østerbrogade 62, 4., 2100 København Ø Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104 HE/IP K E N D E L S E afsagt den 6. februar 2007 KLAGER: INDKLAGEDE: Danske Invest KLAGEEMNE: LEDETEKST: Udbytte og afkast. Indsigelse

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Bilag 24 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove

Læs mere

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR.

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. - 1 Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har som

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM

Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM -1 - Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM2010.306.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Århus

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22 Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.19-22 af 25. oktober

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S's resultat for 2007 er et overskud før skat på 419 tkr. og et overskud efter

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere