kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2."

Transkript

1 Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 41/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Hakon Rønn Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. maj 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor Hakon Rønn Jensen for Revisornævnet. De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Personlige oplysninger Erhvervsstyrelsen har i indbringelsesskrivelsen oplyst, at indklagede har været godkendt som statsautoriseret revisor siden den 1. februar Indklagede har været tilknyttet følgende revisionsvirksomheder: Andersen Hübertz Kirkhoff, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, cvr.nr , i perioden 2. februar 2004 til 23. november 2006 Beierholm, Statsautoriseret revisionsanpartsaktieselskab, cvr.nr , i perioden 4. september 2006 til 12. september 2010, og Beierholm, Statsautoriseret revisionspartnerselskab, cvr.nr , siden 8. september 2010 Indklagede er tidligere anset ved Revisornævnet anset således: ved kendelse af [dato] (sag nr. XX) pålagt bøde på kr. Han blev, i forbindelse med en sag indbragt af Revisortilsynet, fundet skyldig i overtrædelse af god revisorskik, ved ikke at have sikret tiltrækkelig dokumentation for revision af tilstedeværelse og værdiansættelsen af det reviderede selskabs varelager samt dokumentation for ekstern bekræftelse af selskabets bankmellemværender. Klagen: Erhvervsstyrelsen har rejst følgende klagepunkter: 1

2 At revisor ikke har foretaget revisionen af årsrapporten for 2007/08 for A ApS i overensstemmelse med god revisorskik, jf. revisorlovens 16, stk. 1, idet o revisor ikke har taget kontakt til den fratrædende revisor efter sin tiltrædelse som revisor for A, ApS, jf. revisorlovens 18, stk. 2 (klagepunkt 1), o revisor ikke har indhentet et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for så vidt angår regnskabsposten Anden gæld i balancen, jf. RS 500, afsnit 2 (klagepunkt 2), o revisor skulle have identificeret tilstedeværelsen af virksomhedens beholdning af B A/S-aktier på statustidspunktet, jf. RS 500, afsnit 2 (klagepunkt 3), o revisor ikke har indhentet tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis af virksomhedens administrationsomkostninger, jf. RS 500, afsnit 2 (klagepunkt 4), og idet o revisors gennemgang af revisionsdokumentationen forud for afgivelsen af revisionspåtegningen er mangelfuldt udført, og en række arbejdspapirer først er godkendt af revisor efter afgivelsen af revisionspåtegningen, jf. RS 220, afsnit 21 (klagepunkt 5). At revisor ikke har foretaget revisionen af årsrapporten for 2009 for A ApS i overensstemmelse med god revisorskik, jf. revisorlovens 16, stk. 1, idet o revisor har taget forbehold for, at årsrapporten er aflagt under forudsætning om fortsat drift, men samtidig afgivet en konklusion med forbehold, jf. erklæringsbekendtgørelsens 5, stk. 4, og 6, stk. 2, nr. 4 (klagepunkt 6), o revisor ikke har indhentet et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for virksomhedens indregnede kapitalandele i C AG og B A/S i årsrapporten for 2009, jf. RS 500, afsnit 2 (klagepunkt 7), o revisor ikke har opnået et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis af regnskabsposten Andre tilgodehavender, jf. RS 500, afsnit 2 (klagepunkt 8), og idet o ledelsens underskrivelse af årsrapporten er sket efter dateringen af revisionspåtegningen, jf. RS 700, afsnit 52 (klagepunkt 9), At revisor ikke har foretaget revisionen af årsrapporten for 2009/10 for E ApS i overensstemmelse med god revisorskik, jf. revisorlovens 16, stk. 1, idet o revisor ikke har taget kontakt til den fratrædende revisor efter sin tiltrædelse som revisor for E ApS, jf. revisorlovens 18, stk. 2 (klagepunkt 10), og idet o revisor ikke har indhentet et tilstrækkelig og egnet revisionsbevis for værdiansættelsen og tilstedeværelsen af virksomhedens tilgodehavender, jf. RS 500, afsnit 2 (klagepunkt 11). Sagsfremstilling: Vedrørende selskabet A ApS: Det fremgår af sagens oplysninger, at A ApS blev stiftet den 28. november Der blev afsagt konkursdekret over selskabet den 3. februar A ApS har ifølge udskrift fra det Centrale Virksomhedsregister haft følgende revisionsvirksomheder til at forestå revisionen mv.: - F, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, i perioden 28. november 2007 til 7. januar G, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, i perioden 7. januar 2008 til 12. november H, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, i perioden 12. november 2008 til 6. maj G, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, i perioden 6. maj 2009 til 28. september

3 - G, Statsautoriseret revisionspartnerselskab, siden den 28. september Revisionen af årsrapporten 2007/2008: Indklagede har den 26. maj 2009 afgivet revisorpåtegning på årsrapporten for A ApS for regnskabsåret 28. november 2007 til 31. december Følgende fremgår blandt andet af erklæringen: Vi har revideret årsrapporten for A ApS for regnskabsåret omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. [ ] Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Der er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af selskabet aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ifølge årsrapporten er ledelsespåtegningen underskrevet den 26. maj Det fremgår endvidere af årsrapporten, at årets resultat efter skat var , at balancesummen var , herunder egenkapital med kr., leverandører af varer og tjenesteydelser (ikke nærmere specificeret) med kr., og at kortfristede gældsforpligtelser med kr., heraf Anden gæld med kr. Der er ikke i årsrapporten oplysninger om, at selskabet skulle eje kapitalandele i D A/S. Ledelsen i A ApS indgik den 19. december 2008 en aftale med I ApS om et låneforhold. Af gældsbrevet, som er underskrevet af A ApS som låntager og af J A/S som tabskautionist, men ikke af I ApS som långiver, fremgår det blandt andet: 1. Beløb DKK ,74 [ ] ( Lånebeløbet ) 2. Rente- og betalingsvilkår Gældsbrevet er uforrentet. 3

4 Gældsbrevet forfalder til fuld og endelig indfrielse, når A afhænder sin beholdning af stk. D aktier, ISIN-kode DK XXXXXXXX ( Aktierne ) [ ] 5. Tabskaution Såfremt provenuet ved A s salg af Aktierne bliver mindre end Lånebeløbet yder J A/S en tabskaution stor DKK 5 mio. for A s tilbagebetaling af Lånebeløbet til I. Af indklagedes arbejdspapirer, Områdeplan for anden gæld, fremgår det blandt andet, at indklagedes medarbejder K den 26. maj 2009 har udført følgende revisionshandlinger: 1. Påse at der foreligger specifikation af anden gæld, og at periodisering er foretaget efter foregående års praksis. Revider dokumentation for væsentlige eller usædvanlige poster. 2. Periodisering af omkostninger (gennemgang af købs- og kassebilag er udført under område 33). 3. Er gældsposterne korrekt klassificeret og præsenteret i årsrapporten. Af områdekonklusionen fremgår det: Ingen bemærkninger til området. K Områdeplan for anden gæld ses ikke at være godkendt af indklagede. Af sagens oplysninger fremgår det, at A ApS den 30. december 2008 erhvervede stk. D- aktier til kurs 230,75 til en værdi af Handelsdatoen er ifølge den fremlagte aktienota den 30. december 2008, og valørdatoen den 6. januar 2009, ligesom det fremgår, at transaktionen er sket gennem J Bank A/S, at beløbet for aktiehandlen er hævet på en konto (med kontonr. XXXXXXXXXX) i banken tilhørende A ApS, at værdipapirerne indlægges på en VP-konto med nr. XXXXXXXXXXXXXXX, samt at transaktionen er afregnet som en børshandel på Fondsbørsen den 30. december 2008 kl og indberettet til Værdipapircentralen. Af en udskrift over NasdaqOMXNordic over aktiehandler med D-aktien i perioden 22. december 2008 til 5. januar 2009 fremgår ingen oplysninger om en handel med stk. aktier til kurs XXX,XX. Af revisors arbejdspapirer, Område plan for særlige revisionshandlinger, fremgår det, at der ikke er udsendt engagementsforspørgsler, men at der fra ledelsen er modtaget følgende opgørelser over virksomhedens bankforbindelser og bankkonti: - Årsoversigt pr. 30. december 2008 over virksomhedens bankkonto i J Bank A/S, kontonummer XXXX XXXXXXX; saldo pr. 30. december 2008 var 0 kr. 4

5 - Kontoudskrift pr. 31. december 2008 over virksomhedens bankkonto i J A/S, kontonummer XXX-XXXXXXX; saldo pr. 31. december 2008 var ,57 kr. - Kontoudskrift pr. 31. december 2008 over virksomhedens bankkonto i L Bank A/S; saldo pr. 31. december 2008 var ,95 kr. Områdeplan for særlige revisionshandlinger ses ikke godkendt af indklagede. Ledelsen for A ApS, direktør M, har den 26. maj 2009 afgivet en erklæring til brug for revisionen af selskabet, hvoraf det blandt andet fremgår: 15. At alle virksomheden påhvilende økonomiske forpligtelser efter min bedste overbevisning er oplyst eller indregnet i årsrapporten. Jeg har herudover ikke kendskab til erstatningskrav, verserende eller mulige retssager, skattesager eller andre eventualforpligtelser, såsom kautions-, garanti-, pensions- eller lignende økonomiske forpligtelser, som har væsentlig betydning for bedømmelsen af virksomhedens finansielle stilling. [ ] 17. At jeg har stillet alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation samt alle generalforsamlingsreferater til rådighed. Af revisors planlægningsnotat for årsrapporten fremgår det, at væsentlighedsniveauet er fastsat til kr., og der er på den baggrund udarbejdet en revisionsplan for administrationsomkostninger benævnt Områdeplan for kapacitetsomkostninger. Af områdeplanen fremgår det, at der er udført følgende arbejdshandlinger af indklagedes medarbejder K : 1. Konti skimmes og usædvanlige posteringer revideres. 2. Periodiske omkostningskonti analyseres. 3. Specifikation af omkostningskonti (aftales individuelt), herunder eksempelvis tab på debitorer, forsikringer, advokatomkostninger og revisorhonorar. 4. Påse korrekt skattemæssig behandling af omkostninger. 5. Kontroller om væsentlige omkostninger periodiseres. 6. Analyse ad større udsving i forhold til budget/sidste år. 7. Er kontiene korrekt klassificeret og præsenteret i årsrapporten. Og konklusionen på planlægningsnotatet lyder: Ingen bemærkninger til området. K Planlægningsnotat for kapacitetsomkostninger ses ikke godkendt af indklagede. 5

6 Områdeplanerne Klient- og opgaveaccept samt Planlægningsnotat er godkendt af indklagede ( HRJ ) den 1. juni 2009, mens det konkluderende notat er godkendt den 9. juni De øvrige områdeplaner, herunder områdeplan for leverandører og finansiering ses ikke godkendt af indklagede. Revisionen af årsrapporten 2009: Indklagede har den 5. juli 2010afgivet revisorpåtegning på årsrapporten for A ApS for regnskabsåret Følgende fremgår blandt andet: Vi har revideret årsregnskabet for A ApS for regnskabsåret , omfattende resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. [ ] Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Forbehold Årsrapporten er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Det er efter vor opfattelse en forudsætning for selskabets fortsatte drift, at selskabets nuværende kreditfacilitet kan opretholdes, hvilket på nuværende tidspunkt er usikkert. Vi tager forbehold for, at årsrapporten er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra det i forbeholdet anførte, giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Ifølge årsrapporten er ledelsespåtegningen underskrevet den 5. juli

7 Indklagede har i af 24. juni 2010, skrevet således til M, direktør for A ApS: Hej M Vedlagt fremsendes udkast til årsrapport med tilhørende skattemæssigt årsregnskab for 2009 for A ApS. Jeg har følgende kommentarer/bemærkninger: 1. Vi har ikke foretaget renteberegning af mellemregningen med E ApS, hvilket også bare ville give en yderligere positiv skattepligtig indkomst, og dermed skat til betaling. [ ] 3. Vi har ikke set noget regnskabsmateriale fra E ApS som underbygger, at nedskrivningen på 1 mio. kr. er tilstrækkeligt. Har du noget på det? Indklagede har, i af 8. juli 2010, skrevet til M: Hej M Regnskaberne m.v. for A ligger klar til underskrift på mit bord. Jeg forstod på dig i lørdags, at du nok ville komme forbi i går, men det blev ikke tilfældet. Jeg er på kontoret i dag og i morgen formiddag, hvorefter jeg går på ferie. Kommer du forbi og skriver inden da, eller skal jeg sende dem til dig? Ved af 8. juli 2010 svarede M indklagede således: Hej Hakon Min plan var at komme i dag, da jeg har været i Rom fra mandag til onsdag. Kan du sende et bud herud med regnskaberne? Ved af 12. juli 2010 skrev N, Senior Manager, G således til M: Hej M. Vedlagt udkast til ændret regnskab og specifikationer for 2009 til gennemgang. 7

8 Jeg er på kontoret til omkring kl i dag. Ved af 13. juli 2010 skrev M således til N: Hej N Jeg har ingen kommentarer til det korrigerede udkast. Du kan blot trykke det, så kommer jeg forbi omkring kl Jeg afleverede det gamle eksemplar i går eftermiddags i receptionen. Ved af 24. september 2010 skrev indklagede således til direktør M: Hej M Så vidt jeg kan se, fik jeg aldrig dokumentationen for, at E ApS blev overdraget til A ApS, hvilket vi jo indregnede i årsrapporten. Kan du ikke sørge for at have denne dokumentation klar til dagens møde? Og jeg kan heller ikke se, at jeg har modtaget et underskrevet eksemplar af regnskaber, specifikationer, revisionsprotokollat og regnskabserklæring for A ApS for Det håber jeg også at du kan have klar til mig, således at dokumentationen i hvert fald er på plads. Af årsrapportens ledelsesberetning fremgår blandt andet følgende: Udviklingen i selskabets økonomiske aktiviteter og forhold Resultatopgørelsen for tiden udviser et resultat på DKK mod t.dkk 16 for tiden til Balancen viser en egenkapital på DKK Ledelsen finder årets resultat yderst utilfredsstillende. Regnskabsårets resultat er i særdeleshed påvirket af ekstraordinært store kursfald på børsnoterede værdipapirer. I regnskabsåret er kursværdien af selskabets værdipapirbeholdning faldet med DKK 28,9 mio. 8

9 Årsrapporten er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Den fortsatte drift forudsætter, at selskabets kreditfaciliteter kan opretholdes hvilket der forhandles om på nuværende tidspunkt. [ ] Selskabets forventede udvikling Selskabet forventer et positivt resultat i 2010 og de kommende år, og forventer på den måde at reetablere kapitalen i løbet af en periode på 2-3 år. Selskabet forventer ligeledes en positiv udvikling i kursen på selskabets børsnoterede værdipapirer i Af årsrapporten fremgår det endvidere, at der er indregnet Andre tilgodehavender med kr. af balancen, heraf Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder med 1 mio. kr. og Andre tilgodehavender på kr. Der er i balancesummen en regnskabspost benævnt Andre værdipapirer og kapitalandele, som er værdisat til kr. Videre fremgår det af sagens oplysninger, at virksomhedens kapitalandele i D A/S er indregnet i resultatopgørelsen med en dagsværdiregulering på kr. i forhold til anskaffelsessummen. A ApS købte ved dokument benævnt Børsnota den 7. oktober anparter i E ApS af M. A ApS ( Låntager ) og O A/S ( Långiver ) indgik den 23. december 2009 en låneaftale, hvoraf blandt andet følgende fremgår: 1. Lånebeløb 1.1.Låntager anerkender og accepterer herved at skylde Långiver et beløb, stort kr ,55 [ ] inkl. rente pr Afdrag og forrentning 2.1.Lånet forrentes med 1 % pr. kvartal fra den 23. december 2009 og renter tilskrives den sidste dag i hvert kvartal, henholdsvis d. 31.3, 30.6, 30.9 & Lånet er uopsigeligt i 3 år og forfalder til fuld og endelig indfrielse d , dog kan gældsbrevet nedbringes ved Låntagers/Långivers udnyttelse omkring stk. aktier i C AG. 2.3.Gældsbrevet har fuld konneksitet i forhold til parternes låneaftale af d omkring stk. aktier i C AG som indgår 9

10 som en integreret del af nærværende gældsbrev, hvor der tilsvarende er afgivet modregningsadgang i nærværende gældsbrev. Gældsbrevet er underskrevet af M for A ApS og af P for O A/S. I tilknytning til gældsbrevet er der den 23. december 2009 indgået en aftale mellem A ApS ( Låntager ) og O A/S ( Långiver ), hvoraf blandt andet følgende fremgår: [D]er [er] d.d. indgået følgende låneaftale på stk. aktier i C AG, ISIN kode: Låntager forpligter sig til at opbevare aktierne på et særskilt depot ud fra et separationsprincip. Långiver, kan på hvilket som helst tidspunkt frem til sælge[] aktierne til kurs 5,50 per aktie til Låntager og provenuet skal tilgå Långiver helt eller delvist enten ved direkte modregning i gældsbrev af d.d. eller ved Låntagers kontante erlæggelse af købesummen eller residual heraf. [ ] Tilsvarende har Låntager ret til senest[] 4 uger efter C AG s delårsregnskabsmeddelelse at udnytte en købsret på aktierne til en kurs på 6,0 enten ved direkte modregning i gældsbrev af d.d. eller ved Låntagers kontante erlæggelse af købesum eller residual heraf. Modregning skal altid have forrang. Køberetten skal senest være udnyttet d Af dokument benævnt Børsnota fremgår det, at O A/S den 25. maj 2010 udnyttede den i gældsbrevet anførte salgsret, og solgte de stk. aktier i C AG til A ApS til en salgspris på kr. Af årsoversigt fra C Bank A/S af 30. december 2009 fremgår det, at der er registreret stk. aktier i C Bank A/S, på kontonr. XXXX XXXXXX, hvor også virksomhedens kapitalandele i D A/S, stk. til en værdi af kr., er registreret. Af kontoudskrift vedrørende konto nr. XXXXX for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009 fremgår en række transaktioner mellem A ApS og O A/S. Kontoudskriften udviser en ultimosaldo på ,55. Af tilsvarende kontoudskrift for O A/S vedrørende konto nr. XXXXX fremgår en ultimossaldo på ,23 kr. I beskrivelsen på kontoudskriften er det anført: Gældsbrev, A ApS. Af indklagedes arbejdspapirerne, Områdeplan finansielle aktiver, fremgår at blandt andet følgende revisionshandlinger skulle være udført den 9. juni 2010 af revisors medarbejder, K : 10

11 2. Til- og afgang konfereres med dokumentation (f.eks. fondsnotaer) analyseres og specificeres. 3. Fysisk kontrol/eller afstemning med eksternt materiale foretages (engagementsforespørgsler/depotoversigt) 4. Ejerforhold/evt. sikkerhedsstillelse (f.eks. håndpantsætning) undersøges. 5. Kontrol/opgørelse af at aktivernes værdiansættelse på statusdagen svarer til anskaffelsessum eller kursværdi, hvis denne er lavere (nedskrivning hertil), samt at optagelse i årsrapporten er korrekt. 6. Beregning/kontrol af op- og nedskrivninger foretages. Og konklusionen på områdeplanen lyder: Ingen bemærkninger til området. K Indklagede har godkendt områdeplanen den 3. juli Indklagede og ledelsen fra A ApS har i perioden juni 2010 drøftet flere regnskabsmæssige forhold i forbindelse med revisionen af årsrapporten. Indklagede stillede således ved af 9. juni 2013 en række spørgsmål, som ledelsen besvarede ved at indsætte sine bemærkninger i umiddelbar forlængelse af disse spørgsmål: 1. Er tilgodehavendet på 5 mio. jr. Hos E ApS pengene værd (hvad er de brugt til hos E)? Beløbet er brugt til udlån i E. Der skal hensættes til tab på tilgodehavendet med 1,0 mio. P vil forsyne dig med den fornødne dokumentation. 2. Kan vi få dokumentation for dette tilgodehavende (evt. afstemning til deres bogholderi og gældsbrev/lånedokument)? P vil forsyne dig med den fornødne dokumentation. 3. Skal dette mellemværende renteberegnes? Beløbet skal renteberegnes med 7 %, men dette bliver vel også nedskrevet. 4. Der er tilsyneladende 2 mellemregningskonti med O. Et tilgodehavende på kr ,55 og en gæld på kr (vedr. køb af C-aktier). Skal disse to mellemværender modregnes? De to mellemværender skal modregnes 5. Hvad er der aftalt af rente og tilbagebetalingsvilkår? P forsyner dig med den fornødne dokumentation. Mellemregningen er renteberegnet med 5 %. Der er aftalt tilbagebetaling af nettobeløbet Kan vi få dokumentation herpå? P vil forsyne dig med den fornødne dokumentation. 11

12 7. Er O A/S i stand til at tilbagebetale dette mellemværende? Jeg vedlægger kopi af årsrapporten for 2009 for O A/S udvisende en egenkapital på 238 mio. og et overskudi 2009 på kr. 50 mio. [ ] 9. Selskabet har en meget betragtelig gæld (63,5 mio. kr.) og pt. ingen aktiver der giver noget afkast. Hvordan skal de kunne fortsætte driften? Der må tages forbehold for tilførsel af fornøden likviditet til at fortsætte driften. 10. Der er vist nogle særlige afviklingsvilkår omkring gælden til I ApS. Hvordan er den helt konkrete situation, og har du noget dokumentation herpå? Gældsbrevet kan afvikles ved levering af et bestemt antal aktier i B. Vedrørende selskabet E ApS: Det fremgår af sagens oplysninger, at E ApS blev stiftet den 9. september Der blev afsagt konkursdekret over selskabet den 26. april E ApS har haft følgende revisorer til at revidere selskabets årsrapporter: - H, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, perioden 9. september 2009 til 8. juni G, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, siden 8. juni Revisionen af årsrapport 2009/10: Indklagede har den 8. december 2010 afgivet revisionspåtegning på årsrapporten for E ApS for regnskabsåret 9. september 2009 til 30. juni Følgende fremgår blandt andet af erklæringen: Vi har revideret årsregnskabet for E ApS [ ] omfattende resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. [...] Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold Selskabets moderselskab har modtaget en konkursbegæring fra dettes kreditinstitut. Det er ledelsens opfattelse at en konkurs bør kunne undgås, men såfremt et sådant konkurs- 12

13 dekret afsiges, vil det kunne påvirke likviditeten og dermed den fortsatte drift i betydelig grad. Det fremgår endvidere af årsrapporten, at årets resultat efter skat var kr., at balancesummen var kr., herunder tilgodehavender med kr. og likvide beholdninger med kr., gæld til tilknyttede virksomheder med kr. og egenkapital med kr. Det fremgår af sagens oplysninger, at E ApS den 9. september 2009 har tilbudt Q et lån. Af aftalen fremgår det blandt andet: 1. Baggrund og sikkerheder 1.1 Låntager optager Lånet som led i sin virksomhed med henblik på at realisere et erhvervsprojekt, som forventes at generere en væsentlig profit. 1.2 Lånet tilbydes til Låntager under forudsætning af, at advokat R og S [ ] over for långiver afgiver selvskyldnerkaution til sikkerhed for Låntagers tilbagebetaling af Lånet med tillæg af sådanne udgifter og omkostninger, som Långiver måtte have eller blive påført ved etablering, opretholdelse og/eller inddrivelse af Lånet. [ ] 2. Lånet 2.1. Lånets hovedstol udgør DKK 8,5 mio. ( Hovedstolen ). Lånet udbetales til kurs 58,82353 ( Låneprovenuet ) på en af Låntager i J Bank A/S anvist konto med DKK 5,0 mio. Aftalen er underskrevet af S og R som tegningsberettigede for Q, og samme dato har R og S accepteret selvskyldnerkaution. Der er ikke registreret nogen vitterlighedsvidner på lånet. Q samt R og S afgav samtidig transport til E ApS i enhver betaling, der ville tilgå dem og/eller andre selskaber kontrolleret af en eller flere af de ovenstående fra T Ltd. samt to andre udenlandske virksomheder, jf. herved af 2. december 2009 fra U Advokatfirma til V for T Ltd., hvoraf fremgår blandt andet: On behalf of Q /R/S and affiliated companies I hereby inform you that the persons and legal entitles mentioned have assigned all receivables and other payments from T Ltd., to the Danish company E ApS, Central Business Register No. XX XX XX XX, with domicile c/o W, [adresse], DK-[by]. I attach the original Danish Deed of Assignment and an English translation hereof. Thus please note that future payments to Q, R, S and affiliated companies from T Ltd. can and shall only be directed to E ApS. 13

14 Please confirm that you have received and understood this instruction. A copy of this has been sent to the representatives of E ApS and to R and S. V besvarede den 15. december en således: Dear Mr. U. This is to confirm that i took into consideration your below and realized that the persons and companies mentioned have assigned all receivabels and other payments from T Ltd. To the Danish company E ApS. I indklagedes arbejdspapirer vedrørende tilgodehavender i E, har indklagedes medarbejder K den 3. december 2010 om udlån til Q på 8,5 mio. kr. anført blandt andet således: Lånet er oprindeligt på 8,5 mio. kr. udbetalt til kurs 58,82353, lånet forrentes ikke iflg. aftalen. HRJ: Lånet var oprindeligt til Q, men er i juni 2010 transporteret til T Ltd, der nu er et 100 % ejet selskab af O A/S. Dette selskab har ingen ekstern gæld (kun til E og til O), og der er værdier i form af vind- og solprojekter undervejs i en godkendelsesproces i land. Værdien antages langt at overstige gælden, så tilgodehavendet vurderes at være sikkert nok. Det eneste problem er nok, om det er helt likvidt på kort sigt. Videre fremgår det af sagens oplysninger, at E ApS ved X som låntager den 10. oktober 2009 har underskrevet et dokument benævnt Gældsbrev. Långiver, som angives at være A ApS, har ikke underskrevet gældsbrevet. Af gældsbrevet fremgår det blandt andet, at: 1. LÅNEBELØB 1.1.Låntager anerkender og accepterer herved at skylde Långiver et beløb, stort kr (skriver kroner femmillioner). 2. AFDRAG OG FORRENTNING 2.1.Lånet forrentes fra den 18. september 2009 med en rente på 0,75 % per kvartal. 2.2.Lånes afvikles med DKK pr. måned første gang 15. oktober Lånet afdrages ekstraordinært med DKK per 1. januar

15 2.3.Lånet skal i sin helhed være indfriet 15. oktober 2011 inklusiv tilskrevne renter. 2.4.Låntager er berettiget til på et hvilket som helst tidspunkt at indfri Lånet i sin helhed. 3. MISLIGHOLDELSE 3.1.Uanset hvad der i øvrigt måtte være anført i nærværende gældsbrev forfalder lånet uden varsel i dets helhed, inklusive renter, til betaling såfremt: afdrag ikke erlægges rettidigt. Det er dog en betingelse for, at Lånet kan forlanges indfriet, at Låntager ikke har betalt senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller fremsat der afsiges konkursdekret over Låntager, eller der indledes forhandlinger om frivillig akkord eller tvangsakkord, Låntager anmelder betalingsstandsning, Låntager i øvrigt misligholder bestemmelser eller forpligtelser, som påhviler Låntager i henhold til nærværende gældsbrev. I indklagedes konkluderende notat vedrørende erklæringen på årsrapporten for E ApS, fremgår det, at revisionen er afsluttet i overensstemmelse med planlægningen, at der afgives supplerende oplysninger om den mulige effekt på likviditeten og den fortsatte drift for selskabet af den konkursbegæring, der foreligger mod moderselskabet (A), men at det forventes, at konkursbegæringen afværges, således at selskabet kan fortsætte sin drift uhindret. Om tilgodehavendet på 8,5 mio. har indklagede anført som i notatet vedrørende tilgodehavender og tilføjet, at Værdierne forventes at være rigelige til at kunne dække denne fordring. Direktør for A ApS har i en af 8. december 2010 til indklagede skrevet blandt andet således: I henhold til vores møde i mandags fremsendes vedlagt: &#61623 &#61623 Årsrapport for 2009 for T Ltd. Specifikation af mellemregninger til transporteret til E ApS pr og T Ltd (officielt T TTT) er et [nationalitet] holdingselskab. Undertegnede er direktør for selskabet og indtil juni 2010 var selskabet ejet med 50% af Q og 50% af O A/S. Fra juni 2010 er ejerskabet af O s ejerandel overdraget O A/S som således i dag er 100 % ejer. Overdragelsen fandt sted i forbindelse md en opsplitning af samarbejdet mellem O og Q (R), hvor R fortsatte med de [nationalitet] aktiviteter og O overtog de [nationalitet] aktiviteter. O s tilgodehavende hos T Ltd. blev i den forbindelse tiltransporteret E ApS. T Ltd. udvikler i eget regi og via datterselskabet sol- og vindprojekter i land. [ ] Det [nationalitet] marked for vind og solprojekter er meget attraktivt, idet den [nationalitet] regering er ved at forhandle en ny energilov på plads [ ], som [ ] vil fastsætte en subsidieret elpris som er blandt de højeste i [kontinent]. [ ] 15

16 Et fuldt godkendt vindmølleprojekt i land (dvs. klar til opførsel) har en værdi på ca. [valuta] pr. MW. En opførsel af vindmøllerne i vores pipeline vil kræve en investering i niveauet [valuta] 330 mio. Det er derfor T s strategi at udvikle projekterne til et stadie, hvor disse kan afhændes til 3. mand med en basisbetaling og en form for earn-out ved eksekvering. Det er min vurdering, at vi vil kunne sælge vores pipeline for ca. [valuta] pr. MW upfront og yderligere [valuta] på en earn-out. Dette giver vores pipeline en værdi på [valuta] upfront og yderligere [valuta] på earn-out. [ ] Værdien af solprojekter ready to construct er ca. [valuta] per MWp. [ ] Endelig ejer T 1,5 mio. kvm2 jord i land [ ] [s]om vil blive lejet ud til projektselskaberne på en 25 årig jordlejeaftale, når man kommer så langt i udviklingen. [ ] Jeg håber ovennævnte giver dig en idé om værdien og mulighederne i land og dermed komfort for at optage E tilgodehavende i T til [valuta] 8,50 mio. Med en var vedhæftet årsrapport ( Financial Statements ) for T Ltd. for 2009, hvoraf det blandt andet fremgår, at general manager i selskabet er V, og at årets resultat efter skat var (mod det foregående år). Årsrapporten er ikke underskrevet, og der er ikke oplysninger om navn mv. på revisor. Videre var til en vedhæftet et bilag betegnet Sheet 1, hvoraf det blandt andet fremgår Name BGN amount EUR amount Trade loans ALL , , Q , , O , , A ApS 0 0, ADVOKAT 97791, , Name BGN amount EUR amount Trade loans ALL , , Q , , O , , A ApS 0 0, ADVOKAT 97791, , Erhvervsstyrelsen iværksatte en undersøgelse af årsrapporterne for 2007/08 og 2009 for A ApS samt årsrapporten for 2009/10 for E ApS på baggrund af en række oplysninger, som styrelsen modtog fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. 16

17 Erhvervsstyrelsen anførte i brev af 30. januar 2014 blandt andet således til indklagede: Erhvervsstyrelsen har fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) modtaget oplysninger, der indikerer, at regnskabet for A ApS for 2007/08 ikke har været aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Erhvervsstyrelsen har på denne baggrund besluttet at indlede en undersøgelse af revisionen af årsrapporten for A ApS for 2007/08 og Styrelsen har endvidere besluttet at indlede en undersøgelse af revisionen af årsrapporten for E ApS for 2009/10, idet styrelsen har indikationer på, at revisionen ikke er foretaget i overensstemmelse med god revisorskik, jf. nærmere nedenfor. [ ] Erhvervsstyrelsen skal anmode dig om at indsende en redegørelse og revisionsdokumentation for nedenstående forhold [ ] Erhvervsstyrelsen modtog ved brev af 27. februar 2014 fra indklagede en redegørelse samt dokumentation for den udførte revision på de tre årsrapporter. Af redegørelsen fremgik det blandt andet: Forhold 1. Årsrapporten for A ApS for 2007/08 I forbindelse med revisionen af årsrapporten for 2007/08 gennemførte vi alle normale revisionshandlinger ud fra opgavens omfang. Ved den gennemførte revision har vi set dokumentation for at bankerne stemte pr. 31/ Herunder har vi modtaget årsopgørelser fra både J Bank og L Bank hvorpå der ikke var anført et værdidepot. Vi har endvidere modtaget et kontoudtog fra mellemregningen mellem J og A pr. 31/ , og påset at den stemte til bogføringen i A. Da både mellemregning med J samt bankkontiene stemte til ekstern dokumentation, og der ikke var værdipapirdepoter på årsopgørelserne fra bankerne, var der ikke noget der indikerede, at der skulle mangle et aktiekøb. Man kan som bekendt ikke i en revision afdække alle tænkelige og utænkelige forhold vedrørende et selskab, hvis der ikke på nogen måde i selskabets registreringer eller i de modtagne oplysninger i øvrigt er noget der antyder tilstedeværelsen af et sådant forhold. Det skal anføres, at vi på helt sædvanlig vis har indhentet en regnskabserklæring fra selskabets ledelse, hvori ledelsen bekræfter fuldstændigheden af de i regnskabet indeholdte aktiver, gældsforpligtelser og andre forhold af økonomisk betydning, og baseret 17

18 på vores mangeårige klientrelation til direktør M var det derved vores faste overbevisning, at alle forhold af relevans var indregnet i regnskabet. Det er derfor vores opfattelse, at vi har gennemført vores revision i overensstemmelse med de gældende revisionsstandarder og almindelig god revisionsskik. [ ] Forhold 2. Årsrapporten for A ApS for 2009 Under revisionen af årsrapporten for 2009 konstaterede vi, at virksomheden havde indregnet finansielle omkostninger på t.kr , hvilket altovervejende bestod af urealiserede kurstab på selskabets beholdning af børsnoterede værdipapirer. I den forbindelse påså vi, at selskabets beholdning af børsnoterede værdipapirer var indregnet korrekt til dagsværdi pr. 31/ Selskabets beholdning af børsnoterede værdipapirer bestod af stk. D aktier og stk. C aktier. Begge disse aktieposter var i henhold til selskabets bogføring anskaffet i 2009, og vi påså som sagt, at de pr. 31/ blev kursreguleret til dagsværdi, jf. de officielle kurslister. Den negative kursregulering heraf udgjorde kr Herudover bestod de finansielle omkostninger af renter, låneomkostninger og hensættelse til tab på gældsbreve. I den modtagne bogføring fra selskabet var købet af B aktier bogført med datoen 6/ som svarer til valørdatoen på fondsnotaen. Vi har ved revisionen ikke set, at handelsdatoen faktisk var 30/ , og der var i øvrigt på daværende tidspunkt ingen indikationer af, at der skulle være noget galt med 2008-regnskabet, så vi havde ingen særligt grund til at grave specielt dybt i de enkelte transaktioner. Da vi som nævnt ikke under revisionen blev opmærksom på, at handelsdatoen for D aktierne var 20/ , har vi selvsagt ikke været inde i en overvejelse om, hvorvidt kursreguleringen af denne aktiepost skulle have været behandlet som en fundamental fejl i årsregnskabet for Vores primære revisionsmæssige overvejelser for 2009 var sikring af korrekt indregning af værdipapirbeholdningen ultimo samt selskabets mulighed for at fortsætte driften. For så vidt angår selskabets fortsatte drift fremgår det af vores revisionspåtegning, at der på påtegningstidspunktet var usikkerhed om opretholdelse af selskabets kredifacilitet, hvorfor vi tog forbehold for selskabets fortsatte drift. Jeg skal beklage, at dette forbehold ikke resulterede i en afkræftende konklusion, som det rettelig burde. I G har vi efterfølgende systemmæssigt fået indarbejdet en kontrol af, at et betydeligt forbehold altid medfører en afkræftende konklusion, således at en tilsvarende misforståelse ikke sker igen. [ ] 18

19 Forhold 3. Årsrapporten for E ApS for 2009/10 Virksomhedens største aktiv var et tilgodehavende på kr hos T Ltd., der var et 100 % ejet selskab af O A/S. Oprindeligt var der tale om et udlån til Q, men i juni 2010 blev tilgodehavendet transporteret til T Ltd. Dette selskab havde ingen ekstern gæld (kun til E og til O), og der var værdier i selskabet i form af vind- og solprojekter undervejs i en godkendelsesproces i land. Der var på daværende tidspunkt store forventninger til udviklingen på markedet for vedvarende energi i land, da der her i lighed med en del andre lande i [kontinent] var en betydelig statsgaranti for afregningspriserne for elektricitet produceret i vind- og solprojekter. Værdierne i selskabet antoges derfor langt at overstige gælden, hvorfor tilgodehavendet vurderedes at være forsvarligt værdisat. Det kan endvidere tilføjes, at i henhold til låneaftalen indestod såvel R som S som selvskyldnerkautionister for lånets tilbagebetaling. Vi havde således ingen grund til at antage, at dette tilgodehavende ikke skulle være forsvarligt værdisat. I henhold til ovenstående var det således vores opfattelse, at værdiansættelsen af selskabets eneste aktiv ud over et bankindestående var forsvarlig. I relation til selskabets fortsatte drift ville denne kunne bringes i fare, hvis moderselskabet oplyste, at man ikke havde til hensigt at kræve dette mellemværende tilbagebetalt på kort sigt, hvorfor der umiddelbart ikke burde være noget problem desangående. Som anført i revisionspåtegningen under supplerende oplysninger, havde moderselskabet imidlertid modtaget en konkursbegæring fra selskabets kreditinstitut. Det var imidlertid ledelsens opfattelse at man kunne indgå en aftale med kreditinstituttet og derved undgå eksekveringen af denne konkursbegæring. Som det fremgår af redegørelsen fra selskabets direktør i vedlagte bilag 12, var det vurderingen, at der var en betydelig aktuel værdi af pipelinen af projekter i T Ltd., således at det om nødvendigt på kort sigt ville kunne realiseres til en værdi som kunne sikre tilbagebetalingen af tilgodehavendet på kr På dette grundlag vurderede vi, at selskabet måtte antages at kunne fortsætte driften, uagtet at likviditeten i en periode måtte kunne blive lidt anstrengt. Den usikkerhed om selskabets likviditetsmæssige situation der kunne forudses valgte vi at oplyse som en supplerende oplysning i revisionspåtegningen. Ved nærmere eftertanke burde dette måske have været anført som et forbehold for manglende oplysninger i årsregnskabet, men ved at anføre det som en supplerende oplysning blev usikkerheden i det mindste synlig for regnskabsbruger. Styrelsen gennemførte den 11. marts 2014 et besøg hos indklagede, og modtog i den forbindelse yderligere dokumentation for de udførte revisioner. Ved brev af 10. april 2014 sendte Erhvervsstyrelsen et høringsbrev til indklagede, hvoraf det af udkastet til afgørelse blandt andet fremgik, at Erhvervsstyrelsen havde til hensigt at indbringe indklagede for Revisornævnet. Indklagede blev anmodet om sine eventuelle bemærkninger senest 4 uger fra høringsbrevets datering. 19

20 Ved brev af 8. maj 2014 anmodede indklagede om fristforlængelse og styrelsen forlængede fristen for høringssvar til den 15. maj Ved brev af 15. maj 2014 indsendte indklagede sine foreløbige bemærkninger til sagen. Heraf fremgår det blandt andet: Jeg er ikke enig i Erhvervsstyrelsens fremstilling af sagen og har også konstateret flere faktuelle fejl, og for at kommentere seriøst på de frembragte forhold anmodede jeg i skrivelse af 7. maj om en henstand på 4 uger med besvarelsen, hvilket ikke blev imødekommet. Årsagen til at jeg anmodede om fristforlængelse er, at jeg ønsker at få lejlighed til at få konsulteret G s faglige afdeling, således denne dels kan være med til at vurdere sagen, herunder også have mulighed for at være i dialog med Erhvervsstyrelsen og drøfte eventuelle faktuelle fejl. Desuden er der forhold, som måske kan synes at være bagatelagtige forhold, som eventuelt vil kunne tages ud af klagen. [ ] Jeg skal derfor for god ordens skyld anmode om en svarfrist, der muliggøre ovennævnte behandling for at få korrekt belysning af sagen før Erhvervsstyrelsen overbringer sagen til Revisornævnet. Styrelsen afslog yderligere fristforlængelse, idet styrelsen særligt anførte, at klagepunkterne 1-5 ville være forældede, hvis klage til Revisornævnet ikke blev indgivet inden den 26. maj Styrelsen traf derfor beslutning om at indbringe af sagen for nævnet. Parternes bemærkninger: Erhvervsstyrelsen har til støtte for klagepunkt 1 anført, at indklagede på mødet med styrelsen den 11. marts 2014 oplyste, at han ikke efter tiltrædelse som revisor for A ApS tog kontakt til den fratrædende revisor, H. Indklagede har heller ikke fremlagt dokumentation for, at han fra fratrædende revisor modtog oplysninger efter sin tiltrædelse som revisor for selskabet. Det fremgår af revisorlovens 18, stk. 2, 2. pkt., at fratræder revisor skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundende til sin fratræden. Det er styrelsens vurdering, at indklagede revisor ikke har overholdt sin forpligtelse til at tage kontakt til den fratrædende revisor, da han tiltrådte som revisor for A ApS, den 6. maj Kravet om tiltrædende revisors kontakt til den fratrædende revisor gælder, uanset om revisorskiftet sker, inden virksomheden har aflagt sit første regnskab. Erhvervsstyrelsen har vedrørende klagepunkt 2 anført, at det fremgår af revisorlovens 16, stk. 1, at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant under udførelse af erklæringsopgaver efter revisorlovens 1, stk. 2. Revisor skal udføre opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik, herunder udvise den nøjagtighed og hurtighed, som opgavernes beskaffenhed tillader. Revisionsstandarderne (RS) anses for at udfylde god revisorskik, jf. revisorloven 16, stk. 1, og de godkendte revisorer skal efterleve principperne i standarderne i forbindelse med revision af årsrapporter. 20

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret)

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) Den 25. marts 2015 blev i sag nr. 39/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) og sag nr. 40/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Torben

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 Sag 337/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) mod Bristen Gruppen A/S under konkurs og Bristen Facility Management ApS under

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

Indledende bemærkninger til rettevejledningen

Indledende bemærkninger til rettevejledningen Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger til rettevejledningen Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2012 og til støtte for nuværende

Læs mere

Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223. Revisionspåtegninger. -med fokus på forbehold set i lyset af finanskrisen

Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223. Revisionspåtegninger. -med fokus på forbehold set i lyset af finanskrisen Institut for regnskab Forfatter: Martin Husted Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223 Kandidatafhandling Vejleder: Torben Rasmussen Revisionspåtegninger -med fokus på forbehold set i lyset

Læs mere

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Revisornævnet har den 1. juni 2012 modtaget en klage over statsautoriseret revisor

Læs mere

Risici ved erklæringsafgivelse

Risici ved erklæringsafgivelse Risici ved erklæringsafgivelse 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor Kvalitetskontrollant Bjarne Aalbæk

Læs mere

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Revisors påtegning - en analyse af going concern Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Vejleder: Hans Vistisen Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144

banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144 banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144 Beierholm Deloitte Indholdsfortegnelse Side Baggrunden for udarbejdelse af værdiansættelsen

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse C Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår Fast Ejendom Danmark A/S, Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2013 9. regnskabsår Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2014

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis UDKAST af 8. januar 2009 God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Målgruppe... 6 1.3 Strukturering...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere