kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2."

Transkript

1 Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 41/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Hakon Rønn Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. maj 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor Hakon Rønn Jensen for Revisornævnet. De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Personlige oplysninger Erhvervsstyrelsen har i indbringelsesskrivelsen oplyst, at indklagede har været godkendt som statsautoriseret revisor siden den 1. februar Indklagede har været tilknyttet følgende revisionsvirksomheder: Andersen Hübertz Kirkhoff, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, cvr.nr , i perioden 2. februar 2004 til 23. november 2006 Beierholm, Statsautoriseret revisionsanpartsaktieselskab, cvr.nr , i perioden 4. september 2006 til 12. september 2010, og Beierholm, Statsautoriseret revisionspartnerselskab, cvr.nr , siden 8. september 2010 Indklagede er tidligere anset ved Revisornævnet anset således: ved kendelse af [dato] (sag nr. XX) pålagt bøde på kr. Han blev, i forbindelse med en sag indbragt af Revisortilsynet, fundet skyldig i overtrædelse af god revisorskik, ved ikke at have sikret tiltrækkelig dokumentation for revision af tilstedeværelse og værdiansættelsen af det reviderede selskabs varelager samt dokumentation for ekstern bekræftelse af selskabets bankmellemværender. Klagen: Erhvervsstyrelsen har rejst følgende klagepunkter: 1

2 At revisor ikke har foretaget revisionen af årsrapporten for 2007/08 for A ApS i overensstemmelse med god revisorskik, jf. revisorlovens 16, stk. 1, idet o revisor ikke har taget kontakt til den fratrædende revisor efter sin tiltrædelse som revisor for A, ApS, jf. revisorlovens 18, stk. 2 (klagepunkt 1), o revisor ikke har indhentet et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for så vidt angår regnskabsposten Anden gæld i balancen, jf. RS 500, afsnit 2 (klagepunkt 2), o revisor skulle have identificeret tilstedeværelsen af virksomhedens beholdning af B A/S-aktier på statustidspunktet, jf. RS 500, afsnit 2 (klagepunkt 3), o revisor ikke har indhentet tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis af virksomhedens administrationsomkostninger, jf. RS 500, afsnit 2 (klagepunkt 4), og idet o revisors gennemgang af revisionsdokumentationen forud for afgivelsen af revisionspåtegningen er mangelfuldt udført, og en række arbejdspapirer først er godkendt af revisor efter afgivelsen af revisionspåtegningen, jf. RS 220, afsnit 21 (klagepunkt 5). At revisor ikke har foretaget revisionen af årsrapporten for 2009 for A ApS i overensstemmelse med god revisorskik, jf. revisorlovens 16, stk. 1, idet o revisor har taget forbehold for, at årsrapporten er aflagt under forudsætning om fortsat drift, men samtidig afgivet en konklusion med forbehold, jf. erklæringsbekendtgørelsens 5, stk. 4, og 6, stk. 2, nr. 4 (klagepunkt 6), o revisor ikke har indhentet et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for virksomhedens indregnede kapitalandele i C AG og B A/S i årsrapporten for 2009, jf. RS 500, afsnit 2 (klagepunkt 7), o revisor ikke har opnået et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis af regnskabsposten Andre tilgodehavender, jf. RS 500, afsnit 2 (klagepunkt 8), og idet o ledelsens underskrivelse af årsrapporten er sket efter dateringen af revisionspåtegningen, jf. RS 700, afsnit 52 (klagepunkt 9), At revisor ikke har foretaget revisionen af årsrapporten for 2009/10 for E ApS i overensstemmelse med god revisorskik, jf. revisorlovens 16, stk. 1, idet o revisor ikke har taget kontakt til den fratrædende revisor efter sin tiltrædelse som revisor for E ApS, jf. revisorlovens 18, stk. 2 (klagepunkt 10), og idet o revisor ikke har indhentet et tilstrækkelig og egnet revisionsbevis for værdiansættelsen og tilstedeværelsen af virksomhedens tilgodehavender, jf. RS 500, afsnit 2 (klagepunkt 11). Sagsfremstilling: Vedrørende selskabet A ApS: Det fremgår af sagens oplysninger, at A ApS blev stiftet den 28. november Der blev afsagt konkursdekret over selskabet den 3. februar A ApS har ifølge udskrift fra det Centrale Virksomhedsregister haft følgende revisionsvirksomheder til at forestå revisionen mv.: - F, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, i perioden 28. november 2007 til 7. januar G, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, i perioden 7. januar 2008 til 12. november H, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, i perioden 12. november 2008 til 6. maj G, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, i perioden 6. maj 2009 til 28. september

3 - G, Statsautoriseret revisionspartnerselskab, siden den 28. september Revisionen af årsrapporten 2007/2008: Indklagede har den 26. maj 2009 afgivet revisorpåtegning på årsrapporten for A ApS for regnskabsåret 28. november 2007 til 31. december Følgende fremgår blandt andet af erklæringen: Vi har revideret årsrapporten for A ApS for regnskabsåret omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. [ ] Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Der er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af selskabet aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ifølge årsrapporten er ledelsespåtegningen underskrevet den 26. maj Det fremgår endvidere af årsrapporten, at årets resultat efter skat var , at balancesummen var , herunder egenkapital med kr., leverandører af varer og tjenesteydelser (ikke nærmere specificeret) med kr., og at kortfristede gældsforpligtelser med kr., heraf Anden gæld med kr. Der er ikke i årsrapporten oplysninger om, at selskabet skulle eje kapitalandele i D A/S. Ledelsen i A ApS indgik den 19. december 2008 en aftale med I ApS om et låneforhold. Af gældsbrevet, som er underskrevet af A ApS som låntager og af J A/S som tabskautionist, men ikke af I ApS som långiver, fremgår det blandt andet: 1. Beløb DKK ,74 [ ] ( Lånebeløbet ) 2. Rente- og betalingsvilkår Gældsbrevet er uforrentet. 3

4 Gældsbrevet forfalder til fuld og endelig indfrielse, når A afhænder sin beholdning af stk. D aktier, ISIN-kode DK XXXXXXXX ( Aktierne ) [ ] 5. Tabskaution Såfremt provenuet ved A s salg af Aktierne bliver mindre end Lånebeløbet yder J A/S en tabskaution stor DKK 5 mio. for A s tilbagebetaling af Lånebeløbet til I. Af indklagedes arbejdspapirer, Områdeplan for anden gæld, fremgår det blandt andet, at indklagedes medarbejder K den 26. maj 2009 har udført følgende revisionshandlinger: 1. Påse at der foreligger specifikation af anden gæld, og at periodisering er foretaget efter foregående års praksis. Revider dokumentation for væsentlige eller usædvanlige poster. 2. Periodisering af omkostninger (gennemgang af købs- og kassebilag er udført under område 33). 3. Er gældsposterne korrekt klassificeret og præsenteret i årsrapporten. Af områdekonklusionen fremgår det: Ingen bemærkninger til området. K Områdeplan for anden gæld ses ikke at være godkendt af indklagede. Af sagens oplysninger fremgår det, at A ApS den 30. december 2008 erhvervede stk. D- aktier til kurs 230,75 til en værdi af Handelsdatoen er ifølge den fremlagte aktienota den 30. december 2008, og valørdatoen den 6. januar 2009, ligesom det fremgår, at transaktionen er sket gennem J Bank A/S, at beløbet for aktiehandlen er hævet på en konto (med kontonr. XXXXXXXXXX) i banken tilhørende A ApS, at værdipapirerne indlægges på en VP-konto med nr. XXXXXXXXXXXXXXX, samt at transaktionen er afregnet som en børshandel på Fondsbørsen den 30. december 2008 kl og indberettet til Værdipapircentralen. Af en udskrift over NasdaqOMXNordic over aktiehandler med D-aktien i perioden 22. december 2008 til 5. januar 2009 fremgår ingen oplysninger om en handel med stk. aktier til kurs XXX,XX. Af revisors arbejdspapirer, Område plan for særlige revisionshandlinger, fremgår det, at der ikke er udsendt engagementsforspørgsler, men at der fra ledelsen er modtaget følgende opgørelser over virksomhedens bankforbindelser og bankkonti: - Årsoversigt pr. 30. december 2008 over virksomhedens bankkonto i J Bank A/S, kontonummer XXXX XXXXXXX; saldo pr. 30. december 2008 var 0 kr. 4

5 - Kontoudskrift pr. 31. december 2008 over virksomhedens bankkonto i J A/S, kontonummer XXX-XXXXXXX; saldo pr. 31. december 2008 var ,57 kr. - Kontoudskrift pr. 31. december 2008 over virksomhedens bankkonto i L Bank A/S; saldo pr. 31. december 2008 var ,95 kr. Områdeplan for særlige revisionshandlinger ses ikke godkendt af indklagede. Ledelsen for A ApS, direktør M, har den 26. maj 2009 afgivet en erklæring til brug for revisionen af selskabet, hvoraf det blandt andet fremgår: 15. At alle virksomheden påhvilende økonomiske forpligtelser efter min bedste overbevisning er oplyst eller indregnet i årsrapporten. Jeg har herudover ikke kendskab til erstatningskrav, verserende eller mulige retssager, skattesager eller andre eventualforpligtelser, såsom kautions-, garanti-, pensions- eller lignende økonomiske forpligtelser, som har væsentlig betydning for bedømmelsen af virksomhedens finansielle stilling. [ ] 17. At jeg har stillet alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation samt alle generalforsamlingsreferater til rådighed. Af revisors planlægningsnotat for årsrapporten fremgår det, at væsentlighedsniveauet er fastsat til kr., og der er på den baggrund udarbejdet en revisionsplan for administrationsomkostninger benævnt Områdeplan for kapacitetsomkostninger. Af områdeplanen fremgår det, at der er udført følgende arbejdshandlinger af indklagedes medarbejder K : 1. Konti skimmes og usædvanlige posteringer revideres. 2. Periodiske omkostningskonti analyseres. 3. Specifikation af omkostningskonti (aftales individuelt), herunder eksempelvis tab på debitorer, forsikringer, advokatomkostninger og revisorhonorar. 4. Påse korrekt skattemæssig behandling af omkostninger. 5. Kontroller om væsentlige omkostninger periodiseres. 6. Analyse ad større udsving i forhold til budget/sidste år. 7. Er kontiene korrekt klassificeret og præsenteret i årsrapporten. Og konklusionen på planlægningsnotatet lyder: Ingen bemærkninger til området. K Planlægningsnotat for kapacitetsomkostninger ses ikke godkendt af indklagede. 5

6 Områdeplanerne Klient- og opgaveaccept samt Planlægningsnotat er godkendt af indklagede ( HRJ ) den 1. juni 2009, mens det konkluderende notat er godkendt den 9. juni De øvrige områdeplaner, herunder områdeplan for leverandører og finansiering ses ikke godkendt af indklagede. Revisionen af årsrapporten 2009: Indklagede har den 5. juli 2010afgivet revisorpåtegning på årsrapporten for A ApS for regnskabsåret Følgende fremgår blandt andet: Vi har revideret årsregnskabet for A ApS for regnskabsåret , omfattende resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. [ ] Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Forbehold Årsrapporten er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Det er efter vor opfattelse en forudsætning for selskabets fortsatte drift, at selskabets nuværende kreditfacilitet kan opretholdes, hvilket på nuværende tidspunkt er usikkert. Vi tager forbehold for, at årsrapporten er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra det i forbeholdet anførte, giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Ifølge årsrapporten er ledelsespåtegningen underskrevet den 5. juli

7 Indklagede har i af 24. juni 2010, skrevet således til M, direktør for A ApS: Hej M Vedlagt fremsendes udkast til årsrapport med tilhørende skattemæssigt årsregnskab for 2009 for A ApS. Jeg har følgende kommentarer/bemærkninger: 1. Vi har ikke foretaget renteberegning af mellemregningen med E ApS, hvilket også bare ville give en yderligere positiv skattepligtig indkomst, og dermed skat til betaling. [ ] 3. Vi har ikke set noget regnskabsmateriale fra E ApS som underbygger, at nedskrivningen på 1 mio. kr. er tilstrækkeligt. Har du noget på det? Indklagede har, i af 8. juli 2010, skrevet til M: Hej M Regnskaberne m.v. for A ligger klar til underskrift på mit bord. Jeg forstod på dig i lørdags, at du nok ville komme forbi i går, men det blev ikke tilfældet. Jeg er på kontoret i dag og i morgen formiddag, hvorefter jeg går på ferie. Kommer du forbi og skriver inden da, eller skal jeg sende dem til dig? Ved af 8. juli 2010 svarede M indklagede således: Hej Hakon Min plan var at komme i dag, da jeg har været i Rom fra mandag til onsdag. Kan du sende et bud herud med regnskaberne? Ved af 12. juli 2010 skrev N, Senior Manager, G således til M: Hej M. Vedlagt udkast til ændret regnskab og specifikationer for 2009 til gennemgang. 7

8 Jeg er på kontoret til omkring kl i dag. Ved af 13. juli 2010 skrev M således til N: Hej N Jeg har ingen kommentarer til det korrigerede udkast. Du kan blot trykke det, så kommer jeg forbi omkring kl Jeg afleverede det gamle eksemplar i går eftermiddags i receptionen. Ved af 24. september 2010 skrev indklagede således til direktør M: Hej M Så vidt jeg kan se, fik jeg aldrig dokumentationen for, at E ApS blev overdraget til A ApS, hvilket vi jo indregnede i årsrapporten. Kan du ikke sørge for at have denne dokumentation klar til dagens møde? Og jeg kan heller ikke se, at jeg har modtaget et underskrevet eksemplar af regnskaber, specifikationer, revisionsprotokollat og regnskabserklæring for A ApS for Det håber jeg også at du kan have klar til mig, således at dokumentationen i hvert fald er på plads. Af årsrapportens ledelsesberetning fremgår blandt andet følgende: Udviklingen i selskabets økonomiske aktiviteter og forhold Resultatopgørelsen for tiden udviser et resultat på DKK mod t.dkk 16 for tiden til Balancen viser en egenkapital på DKK Ledelsen finder årets resultat yderst utilfredsstillende. Regnskabsårets resultat er i særdeleshed påvirket af ekstraordinært store kursfald på børsnoterede værdipapirer. I regnskabsåret er kursværdien af selskabets værdipapirbeholdning faldet med DKK 28,9 mio. 8

9 Årsrapporten er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Den fortsatte drift forudsætter, at selskabets kreditfaciliteter kan opretholdes hvilket der forhandles om på nuværende tidspunkt. [ ] Selskabets forventede udvikling Selskabet forventer et positivt resultat i 2010 og de kommende år, og forventer på den måde at reetablere kapitalen i løbet af en periode på 2-3 år. Selskabet forventer ligeledes en positiv udvikling i kursen på selskabets børsnoterede værdipapirer i Af årsrapporten fremgår det endvidere, at der er indregnet Andre tilgodehavender med kr. af balancen, heraf Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder med 1 mio. kr. og Andre tilgodehavender på kr. Der er i balancesummen en regnskabspost benævnt Andre værdipapirer og kapitalandele, som er værdisat til kr. Videre fremgår det af sagens oplysninger, at virksomhedens kapitalandele i D A/S er indregnet i resultatopgørelsen med en dagsværdiregulering på kr. i forhold til anskaffelsessummen. A ApS købte ved dokument benævnt Børsnota den 7. oktober anparter i E ApS af M. A ApS ( Låntager ) og O A/S ( Långiver ) indgik den 23. december 2009 en låneaftale, hvoraf blandt andet følgende fremgår: 1. Lånebeløb 1.1.Låntager anerkender og accepterer herved at skylde Långiver et beløb, stort kr ,55 [ ] inkl. rente pr Afdrag og forrentning 2.1.Lånet forrentes med 1 % pr. kvartal fra den 23. december 2009 og renter tilskrives den sidste dag i hvert kvartal, henholdsvis d. 31.3, 30.6, 30.9 & Lånet er uopsigeligt i 3 år og forfalder til fuld og endelig indfrielse d , dog kan gældsbrevet nedbringes ved Låntagers/Långivers udnyttelse omkring stk. aktier i C AG. 2.3.Gældsbrevet har fuld konneksitet i forhold til parternes låneaftale af d omkring stk. aktier i C AG som indgår 9

10 som en integreret del af nærværende gældsbrev, hvor der tilsvarende er afgivet modregningsadgang i nærværende gældsbrev. Gældsbrevet er underskrevet af M for A ApS og af P for O A/S. I tilknytning til gældsbrevet er der den 23. december 2009 indgået en aftale mellem A ApS ( Låntager ) og O A/S ( Långiver ), hvoraf blandt andet følgende fremgår: [D]er [er] d.d. indgået følgende låneaftale på stk. aktier i C AG, ISIN kode: Låntager forpligter sig til at opbevare aktierne på et særskilt depot ud fra et separationsprincip. Långiver, kan på hvilket som helst tidspunkt frem til sælge[] aktierne til kurs 5,50 per aktie til Låntager og provenuet skal tilgå Långiver helt eller delvist enten ved direkte modregning i gældsbrev af d.d. eller ved Låntagers kontante erlæggelse af købesummen eller residual heraf. [ ] Tilsvarende har Låntager ret til senest[] 4 uger efter C AG s delårsregnskabsmeddelelse at udnytte en købsret på aktierne til en kurs på 6,0 enten ved direkte modregning i gældsbrev af d.d. eller ved Låntagers kontante erlæggelse af købesum eller residual heraf. Modregning skal altid have forrang. Køberetten skal senest være udnyttet d Af dokument benævnt Børsnota fremgår det, at O A/S den 25. maj 2010 udnyttede den i gældsbrevet anførte salgsret, og solgte de stk. aktier i C AG til A ApS til en salgspris på kr. Af årsoversigt fra C Bank A/S af 30. december 2009 fremgår det, at der er registreret stk. aktier i C Bank A/S, på kontonr. XXXX XXXXXX, hvor også virksomhedens kapitalandele i D A/S, stk. til en værdi af kr., er registreret. Af kontoudskrift vedrørende konto nr. XXXXX for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009 fremgår en række transaktioner mellem A ApS og O A/S. Kontoudskriften udviser en ultimosaldo på ,55. Af tilsvarende kontoudskrift for O A/S vedrørende konto nr. XXXXX fremgår en ultimossaldo på ,23 kr. I beskrivelsen på kontoudskriften er det anført: Gældsbrev, A ApS. Af indklagedes arbejdspapirerne, Områdeplan finansielle aktiver, fremgår at blandt andet følgende revisionshandlinger skulle være udført den 9. juni 2010 af revisors medarbejder, K : 10

11 2. Til- og afgang konfereres med dokumentation (f.eks. fondsnotaer) analyseres og specificeres. 3. Fysisk kontrol/eller afstemning med eksternt materiale foretages (engagementsforespørgsler/depotoversigt) 4. Ejerforhold/evt. sikkerhedsstillelse (f.eks. håndpantsætning) undersøges. 5. Kontrol/opgørelse af at aktivernes værdiansættelse på statusdagen svarer til anskaffelsessum eller kursværdi, hvis denne er lavere (nedskrivning hertil), samt at optagelse i årsrapporten er korrekt. 6. Beregning/kontrol af op- og nedskrivninger foretages. Og konklusionen på områdeplanen lyder: Ingen bemærkninger til området. K Indklagede har godkendt områdeplanen den 3. juli Indklagede og ledelsen fra A ApS har i perioden juni 2010 drøftet flere regnskabsmæssige forhold i forbindelse med revisionen af årsrapporten. Indklagede stillede således ved af 9. juni 2013 en række spørgsmål, som ledelsen besvarede ved at indsætte sine bemærkninger i umiddelbar forlængelse af disse spørgsmål: 1. Er tilgodehavendet på 5 mio. jr. Hos E ApS pengene værd (hvad er de brugt til hos E)? Beløbet er brugt til udlån i E. Der skal hensættes til tab på tilgodehavendet med 1,0 mio. P vil forsyne dig med den fornødne dokumentation. 2. Kan vi få dokumentation for dette tilgodehavende (evt. afstemning til deres bogholderi og gældsbrev/lånedokument)? P vil forsyne dig med den fornødne dokumentation. 3. Skal dette mellemværende renteberegnes? Beløbet skal renteberegnes med 7 %, men dette bliver vel også nedskrevet. 4. Der er tilsyneladende 2 mellemregningskonti med O. Et tilgodehavende på kr ,55 og en gæld på kr (vedr. køb af C-aktier). Skal disse to mellemværender modregnes? De to mellemværender skal modregnes 5. Hvad er der aftalt af rente og tilbagebetalingsvilkår? P forsyner dig med den fornødne dokumentation. Mellemregningen er renteberegnet med 5 %. Der er aftalt tilbagebetaling af nettobeløbet Kan vi få dokumentation herpå? P vil forsyne dig med den fornødne dokumentation. 11

12 7. Er O A/S i stand til at tilbagebetale dette mellemværende? Jeg vedlægger kopi af årsrapporten for 2009 for O A/S udvisende en egenkapital på 238 mio. og et overskudi 2009 på kr. 50 mio. [ ] 9. Selskabet har en meget betragtelig gæld (63,5 mio. kr.) og pt. ingen aktiver der giver noget afkast. Hvordan skal de kunne fortsætte driften? Der må tages forbehold for tilførsel af fornøden likviditet til at fortsætte driften. 10. Der er vist nogle særlige afviklingsvilkår omkring gælden til I ApS. Hvordan er den helt konkrete situation, og har du noget dokumentation herpå? Gældsbrevet kan afvikles ved levering af et bestemt antal aktier i B. Vedrørende selskabet E ApS: Det fremgår af sagens oplysninger, at E ApS blev stiftet den 9. september Der blev afsagt konkursdekret over selskabet den 26. april E ApS har haft følgende revisorer til at revidere selskabets årsrapporter: - H, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, perioden 9. september 2009 til 8. juni G, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, siden 8. juni Revisionen af årsrapport 2009/10: Indklagede har den 8. december 2010 afgivet revisionspåtegning på årsrapporten for E ApS for regnskabsåret 9. september 2009 til 30. juni Følgende fremgår blandt andet af erklæringen: Vi har revideret årsregnskabet for E ApS [ ] omfattende resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. [...] Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold Selskabets moderselskab har modtaget en konkursbegæring fra dettes kreditinstitut. Det er ledelsens opfattelse at en konkurs bør kunne undgås, men såfremt et sådant konkurs- 12

13 dekret afsiges, vil det kunne påvirke likviditeten og dermed den fortsatte drift i betydelig grad. Det fremgår endvidere af årsrapporten, at årets resultat efter skat var kr., at balancesummen var kr., herunder tilgodehavender med kr. og likvide beholdninger med kr., gæld til tilknyttede virksomheder med kr. og egenkapital med kr. Det fremgår af sagens oplysninger, at E ApS den 9. september 2009 har tilbudt Q et lån. Af aftalen fremgår det blandt andet: 1. Baggrund og sikkerheder 1.1 Låntager optager Lånet som led i sin virksomhed med henblik på at realisere et erhvervsprojekt, som forventes at generere en væsentlig profit. 1.2 Lånet tilbydes til Låntager under forudsætning af, at advokat R og S [ ] over for långiver afgiver selvskyldnerkaution til sikkerhed for Låntagers tilbagebetaling af Lånet med tillæg af sådanne udgifter og omkostninger, som Långiver måtte have eller blive påført ved etablering, opretholdelse og/eller inddrivelse af Lånet. [ ] 2. Lånet 2.1. Lånets hovedstol udgør DKK 8,5 mio. ( Hovedstolen ). Lånet udbetales til kurs 58,82353 ( Låneprovenuet ) på en af Låntager i J Bank A/S anvist konto med DKK 5,0 mio. Aftalen er underskrevet af S og R som tegningsberettigede for Q, og samme dato har R og S accepteret selvskyldnerkaution. Der er ikke registreret nogen vitterlighedsvidner på lånet. Q samt R og S afgav samtidig transport til E ApS i enhver betaling, der ville tilgå dem og/eller andre selskaber kontrolleret af en eller flere af de ovenstående fra T Ltd. samt to andre udenlandske virksomheder, jf. herved af 2. december 2009 fra U Advokatfirma til V for T Ltd., hvoraf fremgår blandt andet: On behalf of Q /R/S and affiliated companies I hereby inform you that the persons and legal entitles mentioned have assigned all receivables and other payments from T Ltd., to the Danish company E ApS, Central Business Register No. XX XX XX XX, with domicile c/o W, [adresse], DK-[by]. I attach the original Danish Deed of Assignment and an English translation hereof. Thus please note that future payments to Q, R, S and affiliated companies from T Ltd. can and shall only be directed to E ApS. 13

14 Please confirm that you have received and understood this instruction. A copy of this has been sent to the representatives of E ApS and to R and S. V besvarede den 15. december en således: Dear Mr. U. This is to confirm that i took into consideration your below and realized that the persons and companies mentioned have assigned all receivabels and other payments from T Ltd. To the Danish company E ApS. I indklagedes arbejdspapirer vedrørende tilgodehavender i E, har indklagedes medarbejder K den 3. december 2010 om udlån til Q på 8,5 mio. kr. anført blandt andet således: Lånet er oprindeligt på 8,5 mio. kr. udbetalt til kurs 58,82353, lånet forrentes ikke iflg. aftalen. HRJ: Lånet var oprindeligt til Q, men er i juni 2010 transporteret til T Ltd, der nu er et 100 % ejet selskab af O A/S. Dette selskab har ingen ekstern gæld (kun til E og til O), og der er værdier i form af vind- og solprojekter undervejs i en godkendelsesproces i land. Værdien antages langt at overstige gælden, så tilgodehavendet vurderes at være sikkert nok. Det eneste problem er nok, om det er helt likvidt på kort sigt. Videre fremgår det af sagens oplysninger, at E ApS ved X som låntager den 10. oktober 2009 har underskrevet et dokument benævnt Gældsbrev. Långiver, som angives at være A ApS, har ikke underskrevet gældsbrevet. Af gældsbrevet fremgår det blandt andet, at: 1. LÅNEBELØB 1.1.Låntager anerkender og accepterer herved at skylde Långiver et beløb, stort kr (skriver kroner femmillioner). 2. AFDRAG OG FORRENTNING 2.1.Lånet forrentes fra den 18. september 2009 med en rente på 0,75 % per kvartal. 2.2.Lånes afvikles med DKK pr. måned første gang 15. oktober Lånet afdrages ekstraordinært med DKK per 1. januar

15 2.3.Lånet skal i sin helhed være indfriet 15. oktober 2011 inklusiv tilskrevne renter. 2.4.Låntager er berettiget til på et hvilket som helst tidspunkt at indfri Lånet i sin helhed. 3. MISLIGHOLDELSE 3.1.Uanset hvad der i øvrigt måtte være anført i nærværende gældsbrev forfalder lånet uden varsel i dets helhed, inklusive renter, til betaling såfremt: afdrag ikke erlægges rettidigt. Det er dog en betingelse for, at Lånet kan forlanges indfriet, at Låntager ikke har betalt senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller fremsat der afsiges konkursdekret over Låntager, eller der indledes forhandlinger om frivillig akkord eller tvangsakkord, Låntager anmelder betalingsstandsning, Låntager i øvrigt misligholder bestemmelser eller forpligtelser, som påhviler Låntager i henhold til nærværende gældsbrev. I indklagedes konkluderende notat vedrørende erklæringen på årsrapporten for E ApS, fremgår det, at revisionen er afsluttet i overensstemmelse med planlægningen, at der afgives supplerende oplysninger om den mulige effekt på likviditeten og den fortsatte drift for selskabet af den konkursbegæring, der foreligger mod moderselskabet (A), men at det forventes, at konkursbegæringen afværges, således at selskabet kan fortsætte sin drift uhindret. Om tilgodehavendet på 8,5 mio. har indklagede anført som i notatet vedrørende tilgodehavender og tilføjet, at Værdierne forventes at være rigelige til at kunne dække denne fordring. Direktør for A ApS har i en af 8. december 2010 til indklagede skrevet blandt andet således: I henhold til vores møde i mandags fremsendes vedlagt: &#61623 &#61623 Årsrapport for 2009 for T Ltd. Specifikation af mellemregninger til transporteret til E ApS pr og T Ltd (officielt T TTT) er et [nationalitet] holdingselskab. Undertegnede er direktør for selskabet og indtil juni 2010 var selskabet ejet med 50% af Q og 50% af O A/S. Fra juni 2010 er ejerskabet af O s ejerandel overdraget O A/S som således i dag er 100 % ejer. Overdragelsen fandt sted i forbindelse md en opsplitning af samarbejdet mellem O og Q (R), hvor R fortsatte med de [nationalitet] aktiviteter og O overtog de [nationalitet] aktiviteter. O s tilgodehavende hos T Ltd. blev i den forbindelse tiltransporteret E ApS. T Ltd. udvikler i eget regi og via datterselskabet sol- og vindprojekter i land. [ ] Det [nationalitet] marked for vind og solprojekter er meget attraktivt, idet den [nationalitet] regering er ved at forhandle en ny energilov på plads [ ], som [ ] vil fastsætte en subsidieret elpris som er blandt de højeste i [kontinent]. [ ] 15

16 Et fuldt godkendt vindmølleprojekt i land (dvs. klar til opførsel) har en værdi på ca. [valuta] pr. MW. En opførsel af vindmøllerne i vores pipeline vil kræve en investering i niveauet [valuta] 330 mio. Det er derfor T s strategi at udvikle projekterne til et stadie, hvor disse kan afhændes til 3. mand med en basisbetaling og en form for earn-out ved eksekvering. Det er min vurdering, at vi vil kunne sælge vores pipeline for ca. [valuta] pr. MW upfront og yderligere [valuta] på en earn-out. Dette giver vores pipeline en værdi på [valuta] upfront og yderligere [valuta] på earn-out. [ ] Værdien af solprojekter ready to construct er ca. [valuta] per MWp. [ ] Endelig ejer T 1,5 mio. kvm2 jord i land [ ] [s]om vil blive lejet ud til projektselskaberne på en 25 årig jordlejeaftale, når man kommer så langt i udviklingen. [ ] Jeg håber ovennævnte giver dig en idé om værdien og mulighederne i land og dermed komfort for at optage E tilgodehavende i T til [valuta] 8,50 mio. Med en var vedhæftet årsrapport ( Financial Statements ) for T Ltd. for 2009, hvoraf det blandt andet fremgår, at general manager i selskabet er V, og at årets resultat efter skat var (mod det foregående år). Årsrapporten er ikke underskrevet, og der er ikke oplysninger om navn mv. på revisor. Videre var til en vedhæftet et bilag betegnet Sheet 1, hvoraf det blandt andet fremgår Name BGN amount EUR amount Trade loans ALL , , Q , , O , , A ApS 0 0, ADVOKAT 97791, , Name BGN amount EUR amount Trade loans ALL , , Q , , O , , A ApS 0 0, ADVOKAT 97791, , Erhvervsstyrelsen iværksatte en undersøgelse af årsrapporterne for 2007/08 og 2009 for A ApS samt årsrapporten for 2009/10 for E ApS på baggrund af en række oplysninger, som styrelsen modtog fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. 16

17 Erhvervsstyrelsen anførte i brev af 30. januar 2014 blandt andet således til indklagede: Erhvervsstyrelsen har fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) modtaget oplysninger, der indikerer, at regnskabet for A ApS for 2007/08 ikke har været aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Erhvervsstyrelsen har på denne baggrund besluttet at indlede en undersøgelse af revisionen af årsrapporten for A ApS for 2007/08 og Styrelsen har endvidere besluttet at indlede en undersøgelse af revisionen af årsrapporten for E ApS for 2009/10, idet styrelsen har indikationer på, at revisionen ikke er foretaget i overensstemmelse med god revisorskik, jf. nærmere nedenfor. [ ] Erhvervsstyrelsen skal anmode dig om at indsende en redegørelse og revisionsdokumentation for nedenstående forhold [ ] Erhvervsstyrelsen modtog ved brev af 27. februar 2014 fra indklagede en redegørelse samt dokumentation for den udførte revision på de tre årsrapporter. Af redegørelsen fremgik det blandt andet: Forhold 1. Årsrapporten for A ApS for 2007/08 I forbindelse med revisionen af årsrapporten for 2007/08 gennemførte vi alle normale revisionshandlinger ud fra opgavens omfang. Ved den gennemførte revision har vi set dokumentation for at bankerne stemte pr. 31/ Herunder har vi modtaget årsopgørelser fra både J Bank og L Bank hvorpå der ikke var anført et værdidepot. Vi har endvidere modtaget et kontoudtog fra mellemregningen mellem J og A pr. 31/ , og påset at den stemte til bogføringen i A. Da både mellemregning med J samt bankkontiene stemte til ekstern dokumentation, og der ikke var værdipapirdepoter på årsopgørelserne fra bankerne, var der ikke noget der indikerede, at der skulle mangle et aktiekøb. Man kan som bekendt ikke i en revision afdække alle tænkelige og utænkelige forhold vedrørende et selskab, hvis der ikke på nogen måde i selskabets registreringer eller i de modtagne oplysninger i øvrigt er noget der antyder tilstedeværelsen af et sådant forhold. Det skal anføres, at vi på helt sædvanlig vis har indhentet en regnskabserklæring fra selskabets ledelse, hvori ledelsen bekræfter fuldstændigheden af de i regnskabet indeholdte aktiver, gældsforpligtelser og andre forhold af økonomisk betydning, og baseret 17

18 på vores mangeårige klientrelation til direktør M var det derved vores faste overbevisning, at alle forhold af relevans var indregnet i regnskabet. Det er derfor vores opfattelse, at vi har gennemført vores revision i overensstemmelse med de gældende revisionsstandarder og almindelig god revisionsskik. [ ] Forhold 2. Årsrapporten for A ApS for 2009 Under revisionen af årsrapporten for 2009 konstaterede vi, at virksomheden havde indregnet finansielle omkostninger på t.kr , hvilket altovervejende bestod af urealiserede kurstab på selskabets beholdning af børsnoterede værdipapirer. I den forbindelse påså vi, at selskabets beholdning af børsnoterede værdipapirer var indregnet korrekt til dagsværdi pr. 31/ Selskabets beholdning af børsnoterede værdipapirer bestod af stk. D aktier og stk. C aktier. Begge disse aktieposter var i henhold til selskabets bogføring anskaffet i 2009, og vi påså som sagt, at de pr. 31/ blev kursreguleret til dagsværdi, jf. de officielle kurslister. Den negative kursregulering heraf udgjorde kr Herudover bestod de finansielle omkostninger af renter, låneomkostninger og hensættelse til tab på gældsbreve. I den modtagne bogføring fra selskabet var købet af B aktier bogført med datoen 6/ som svarer til valørdatoen på fondsnotaen. Vi har ved revisionen ikke set, at handelsdatoen faktisk var 30/ , og der var i øvrigt på daværende tidspunkt ingen indikationer af, at der skulle være noget galt med 2008-regnskabet, så vi havde ingen særligt grund til at grave specielt dybt i de enkelte transaktioner. Da vi som nævnt ikke under revisionen blev opmærksom på, at handelsdatoen for D aktierne var 20/ , har vi selvsagt ikke været inde i en overvejelse om, hvorvidt kursreguleringen af denne aktiepost skulle have været behandlet som en fundamental fejl i årsregnskabet for Vores primære revisionsmæssige overvejelser for 2009 var sikring af korrekt indregning af værdipapirbeholdningen ultimo samt selskabets mulighed for at fortsætte driften. For så vidt angår selskabets fortsatte drift fremgår det af vores revisionspåtegning, at der på påtegningstidspunktet var usikkerhed om opretholdelse af selskabets kredifacilitet, hvorfor vi tog forbehold for selskabets fortsatte drift. Jeg skal beklage, at dette forbehold ikke resulterede i en afkræftende konklusion, som det rettelig burde. I G har vi efterfølgende systemmæssigt fået indarbejdet en kontrol af, at et betydeligt forbehold altid medfører en afkræftende konklusion, således at en tilsvarende misforståelse ikke sker igen. [ ] 18

19 Forhold 3. Årsrapporten for E ApS for 2009/10 Virksomhedens største aktiv var et tilgodehavende på kr hos T Ltd., der var et 100 % ejet selskab af O A/S. Oprindeligt var der tale om et udlån til Q, men i juni 2010 blev tilgodehavendet transporteret til T Ltd. Dette selskab havde ingen ekstern gæld (kun til E og til O), og der var værdier i selskabet i form af vind- og solprojekter undervejs i en godkendelsesproces i land. Der var på daværende tidspunkt store forventninger til udviklingen på markedet for vedvarende energi i land, da der her i lighed med en del andre lande i [kontinent] var en betydelig statsgaranti for afregningspriserne for elektricitet produceret i vind- og solprojekter. Værdierne i selskabet antoges derfor langt at overstige gælden, hvorfor tilgodehavendet vurderedes at være forsvarligt værdisat. Det kan endvidere tilføjes, at i henhold til låneaftalen indestod såvel R som S som selvskyldnerkautionister for lånets tilbagebetaling. Vi havde således ingen grund til at antage, at dette tilgodehavende ikke skulle være forsvarligt værdisat. I henhold til ovenstående var det således vores opfattelse, at værdiansættelsen af selskabets eneste aktiv ud over et bankindestående var forsvarlig. I relation til selskabets fortsatte drift ville denne kunne bringes i fare, hvis moderselskabet oplyste, at man ikke havde til hensigt at kræve dette mellemværende tilbagebetalt på kort sigt, hvorfor der umiddelbart ikke burde være noget problem desangående. Som anført i revisionspåtegningen under supplerende oplysninger, havde moderselskabet imidlertid modtaget en konkursbegæring fra selskabets kreditinstitut. Det var imidlertid ledelsens opfattelse at man kunne indgå en aftale med kreditinstituttet og derved undgå eksekveringen af denne konkursbegæring. Som det fremgår af redegørelsen fra selskabets direktør i vedlagte bilag 12, var det vurderingen, at der var en betydelig aktuel værdi af pipelinen af projekter i T Ltd., således at det om nødvendigt på kort sigt ville kunne realiseres til en værdi som kunne sikre tilbagebetalingen af tilgodehavendet på kr På dette grundlag vurderede vi, at selskabet måtte antages at kunne fortsætte driften, uagtet at likviditeten i en periode måtte kunne blive lidt anstrengt. Den usikkerhed om selskabets likviditetsmæssige situation der kunne forudses valgte vi at oplyse som en supplerende oplysning i revisionspåtegningen. Ved nærmere eftertanke burde dette måske have været anført som et forbehold for manglende oplysninger i årsregnskabet, men ved at anføre det som en supplerende oplysning blev usikkerheden i det mindste synlig for regnskabsbruger. Styrelsen gennemførte den 11. marts 2014 et besøg hos indklagede, og modtog i den forbindelse yderligere dokumentation for de udførte revisioner. Ved brev af 10. april 2014 sendte Erhvervsstyrelsen et høringsbrev til indklagede, hvoraf det af udkastet til afgørelse blandt andet fremgik, at Erhvervsstyrelsen havde til hensigt at indbringe indklagede for Revisornævnet. Indklagede blev anmodet om sine eventuelle bemærkninger senest 4 uger fra høringsbrevets datering. 19

20 Ved brev af 8. maj 2014 anmodede indklagede om fristforlængelse og styrelsen forlængede fristen for høringssvar til den 15. maj Ved brev af 15. maj 2014 indsendte indklagede sine foreløbige bemærkninger til sagen. Heraf fremgår det blandt andet: Jeg er ikke enig i Erhvervsstyrelsens fremstilling af sagen og har også konstateret flere faktuelle fejl, og for at kommentere seriøst på de frembragte forhold anmodede jeg i skrivelse af 7. maj om en henstand på 4 uger med besvarelsen, hvilket ikke blev imødekommet. Årsagen til at jeg anmodede om fristforlængelse er, at jeg ønsker at få lejlighed til at få konsulteret G s faglige afdeling, således denne dels kan være med til at vurdere sagen, herunder også have mulighed for at være i dialog med Erhvervsstyrelsen og drøfte eventuelle faktuelle fejl. Desuden er der forhold, som måske kan synes at være bagatelagtige forhold, som eventuelt vil kunne tages ud af klagen. [ ] Jeg skal derfor for god ordens skyld anmode om en svarfrist, der muliggøre ovennævnte behandling for at få korrekt belysning af sagen før Erhvervsstyrelsen overbringer sagen til Revisornævnet. Styrelsen afslog yderligere fristforlængelse, idet styrelsen særligt anførte, at klagepunkterne 1-5 ville være forældede, hvis klage til Revisornævnet ikke blev indgivet inden den 26. maj Styrelsen traf derfor beslutning om at indbringe af sagen for nævnet. Parternes bemærkninger: Erhvervsstyrelsen har til støtte for klagepunkt 1 anført, at indklagede på mødet med styrelsen den 11. marts 2014 oplyste, at han ikke efter tiltrædelse som revisor for A ApS tog kontakt til den fratrædende revisor, H. Indklagede har heller ikke fremlagt dokumentation for, at han fra fratrædende revisor modtog oplysninger efter sin tiltrædelse som revisor for selskabet. Det fremgår af revisorlovens 18, stk. 2, 2. pkt., at fratræder revisor skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundende til sin fratræden. Det er styrelsens vurdering, at indklagede revisor ikke har overholdt sin forpligtelse til at tage kontakt til den fratrædende revisor, da han tiltrådte som revisor for A ApS, den 6. maj Kravet om tiltrædende revisors kontakt til den fratrædende revisor gælder, uanset om revisorskiftet sker, inden virksomheden har aflagt sit første regnskab. Erhvervsstyrelsen har vedrørende klagepunkt 2 anført, at det fremgår af revisorlovens 16, stk. 1, at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant under udførelse af erklæringsopgaver efter revisorlovens 1, stk. 2. Revisor skal udføre opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik, herunder udvise den nøjagtighed og hurtighed, som opgavernes beskaffenhed tillader. Revisionsstandarderne (RS) anses for at udfylde god revisorskik, jf. revisorloven 16, stk. 1, og de godkendte revisorer skal efterleve principperne i standarderne i forbindelse med revision af årsrapporter. 20

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 13. november 2013 blev i sag nr. 101/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009.

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009. Beierholm Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: Statsautoriseret revisor Søren Rasborg og statsautoriseret revisor Morten Normann Alsted Gribskovvej 2 2100 København Ø 3. september 2010 /ave Indledning

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning samt forbehold i to afgivne regnskabserklæringer.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning samt forbehold i to afgivne regnskabserklæringer. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 152/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Morten Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand:

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand: Den 4. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2012 A mod registreret revisor Lars Ulrich Bagge Aamand afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget 10. december 2012 har A i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 54/2008-R Skat mod registreret revisor Poul Steen Henriksen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juli 2008 har Skat i medfør af dagældende revisorlovs

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 17. december 2010 har Skat klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 17. december 2010 har Skat klaget over registreret revisor A. Den 20. december 2011 blev der i sag nr. 90/2010 Skat mod Registreret revisor A Samt B A/S (tidligere B Revision A/S) CVR- nr. xxxx xxxx og C A/S (tidligere xx C A/S) CVR nr. xxxx xxxx afsagt følgende

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 16. august og 3. september 2012 har Skat i medfør

Læs mere

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende.

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende. Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B, Registreret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 5., 23. og 24. oktober 2012 har

Læs mere

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 142/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 og sag nr. 143/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Regnar Jørgensen

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2011/12 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Toldbuen 1, 4700 Næstved T: 5575 8686, F:

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

Review af årsrapport og skatteregnskab

Review af årsrapport og skatteregnskab Reviewskema: Review af årsrapport og skatteregnskab Indhold i dette dokument: 1. Planlægning 2. Udførelse 3. Konklusion Kundenavn: Bakkegaarden Ejendomsnummer: 123456 Regnskabsår: 2008 Dato Initialer Vurdering

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2015 Steen Marslew Dirigent RIR«REVISION STATSAUTORISERET

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A og

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A og Den 10. oktober 2014 blev der i sag nr. 23/2014 og 24/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006.

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006. Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 38/2013 A/B B ved likvidator revisor C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse modtaget 25. marts 2013 har D og E på vegne af

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Sorø Erhvervs- og Turistråd

Sorø Erhvervs- og Turistråd Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 44/2012. Skat. mod. Statsautoriseret revisor A og B ApS, Statsautoriserede Revisorer, cvr-nr.

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 44/2012. Skat. mod. Statsautoriseret revisor A og B ApS, Statsautoriserede Revisorer, cvr-nr. Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 44/2012 Skat mod Statsautoriseret revisor A og B ApS, Statsautoriserede Revisorer, cvr-nr. xxxxxxxx afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 6. juni 2012 har

Læs mere