kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2."

Transkript

1 Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 41/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Hakon Rønn Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. maj 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor Hakon Rønn Jensen for Revisornævnet. De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Personlige oplysninger Erhvervsstyrelsen har i indbringelsesskrivelsen oplyst, at indklagede har været godkendt som statsautoriseret revisor siden den 1. februar Indklagede har været tilknyttet følgende revisionsvirksomheder: Andersen Hübertz Kirkhoff, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, cvr.nr , i perioden 2. februar 2004 til 23. november 2006 Beierholm, Statsautoriseret revisionsanpartsaktieselskab, cvr.nr , i perioden 4. september 2006 til 12. september 2010, og Beierholm, Statsautoriseret revisionspartnerselskab, cvr.nr , siden 8. september 2010 Indklagede er tidligere anset ved Revisornævnet anset således: ved kendelse af [dato] (sag nr. XX) pålagt bøde på kr. Han blev, i forbindelse med en sag indbragt af Revisortilsynet, fundet skyldig i overtrædelse af god revisorskik, ved ikke at have sikret tiltrækkelig dokumentation for revision af tilstedeværelse og værdiansættelsen af det reviderede selskabs varelager samt dokumentation for ekstern bekræftelse af selskabets bankmellemværender. Klagen: Erhvervsstyrelsen har rejst følgende klagepunkter: 1

2 At revisor ikke har foretaget revisionen af årsrapporten for 2007/08 for A ApS i overensstemmelse med god revisorskik, jf. revisorlovens 16, stk. 1, idet o revisor ikke har taget kontakt til den fratrædende revisor efter sin tiltrædelse som revisor for A, ApS, jf. revisorlovens 18, stk. 2 (klagepunkt 1), o revisor ikke har indhentet et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for så vidt angår regnskabsposten Anden gæld i balancen, jf. RS 500, afsnit 2 (klagepunkt 2), o revisor skulle have identificeret tilstedeværelsen af virksomhedens beholdning af B A/S-aktier på statustidspunktet, jf. RS 500, afsnit 2 (klagepunkt 3), o revisor ikke har indhentet tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis af virksomhedens administrationsomkostninger, jf. RS 500, afsnit 2 (klagepunkt 4), og idet o revisors gennemgang af revisionsdokumentationen forud for afgivelsen af revisionspåtegningen er mangelfuldt udført, og en række arbejdspapirer først er godkendt af revisor efter afgivelsen af revisionspåtegningen, jf. RS 220, afsnit 21 (klagepunkt 5). At revisor ikke har foretaget revisionen af årsrapporten for 2009 for A ApS i overensstemmelse med god revisorskik, jf. revisorlovens 16, stk. 1, idet o revisor har taget forbehold for, at årsrapporten er aflagt under forudsætning om fortsat drift, men samtidig afgivet en konklusion med forbehold, jf. erklæringsbekendtgørelsens 5, stk. 4, og 6, stk. 2, nr. 4 (klagepunkt 6), o revisor ikke har indhentet et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for virksomhedens indregnede kapitalandele i C AG og B A/S i årsrapporten for 2009, jf. RS 500, afsnit 2 (klagepunkt 7), o revisor ikke har opnået et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis af regnskabsposten Andre tilgodehavender, jf. RS 500, afsnit 2 (klagepunkt 8), og idet o ledelsens underskrivelse af årsrapporten er sket efter dateringen af revisionspåtegningen, jf. RS 700, afsnit 52 (klagepunkt 9), At revisor ikke har foretaget revisionen af årsrapporten for 2009/10 for E ApS i overensstemmelse med god revisorskik, jf. revisorlovens 16, stk. 1, idet o revisor ikke har taget kontakt til den fratrædende revisor efter sin tiltrædelse som revisor for E ApS, jf. revisorlovens 18, stk. 2 (klagepunkt 10), og idet o revisor ikke har indhentet et tilstrækkelig og egnet revisionsbevis for værdiansættelsen og tilstedeværelsen af virksomhedens tilgodehavender, jf. RS 500, afsnit 2 (klagepunkt 11). Sagsfremstilling: Vedrørende selskabet A ApS: Det fremgår af sagens oplysninger, at A ApS blev stiftet den 28. november Der blev afsagt konkursdekret over selskabet den 3. februar A ApS har ifølge udskrift fra det Centrale Virksomhedsregister haft følgende revisionsvirksomheder til at forestå revisionen mv.: - F, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, i perioden 28. november 2007 til 7. januar G, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, i perioden 7. januar 2008 til 12. november H, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, i perioden 12. november 2008 til 6. maj G, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, i perioden 6. maj 2009 til 28. september

3 - G, Statsautoriseret revisionspartnerselskab, siden den 28. september Revisionen af årsrapporten 2007/2008: Indklagede har den 26. maj 2009 afgivet revisorpåtegning på årsrapporten for A ApS for regnskabsåret 28. november 2007 til 31. december Følgende fremgår blandt andet af erklæringen: Vi har revideret årsrapporten for A ApS for regnskabsåret omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. [ ] Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Der er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af selskabet aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ifølge årsrapporten er ledelsespåtegningen underskrevet den 26. maj Det fremgår endvidere af årsrapporten, at årets resultat efter skat var , at balancesummen var , herunder egenkapital med kr., leverandører af varer og tjenesteydelser (ikke nærmere specificeret) med kr., og at kortfristede gældsforpligtelser med kr., heraf Anden gæld med kr. Der er ikke i årsrapporten oplysninger om, at selskabet skulle eje kapitalandele i D A/S. Ledelsen i A ApS indgik den 19. december 2008 en aftale med I ApS om et låneforhold. Af gældsbrevet, som er underskrevet af A ApS som låntager og af J A/S som tabskautionist, men ikke af I ApS som långiver, fremgår det blandt andet: 1. Beløb DKK ,74 [ ] ( Lånebeløbet ) 2. Rente- og betalingsvilkår Gældsbrevet er uforrentet. 3

4 Gældsbrevet forfalder til fuld og endelig indfrielse, når A afhænder sin beholdning af stk. D aktier, ISIN-kode DK XXXXXXXX ( Aktierne ) [ ] 5. Tabskaution Såfremt provenuet ved A s salg af Aktierne bliver mindre end Lånebeløbet yder J A/S en tabskaution stor DKK 5 mio. for A s tilbagebetaling af Lånebeløbet til I. Af indklagedes arbejdspapirer, Områdeplan for anden gæld, fremgår det blandt andet, at indklagedes medarbejder K den 26. maj 2009 har udført følgende revisionshandlinger: 1. Påse at der foreligger specifikation af anden gæld, og at periodisering er foretaget efter foregående års praksis. Revider dokumentation for væsentlige eller usædvanlige poster. 2. Periodisering af omkostninger (gennemgang af købs- og kassebilag er udført under område 33). 3. Er gældsposterne korrekt klassificeret og præsenteret i årsrapporten. Af områdekonklusionen fremgår det: Ingen bemærkninger til området. K Områdeplan for anden gæld ses ikke at være godkendt af indklagede. Af sagens oplysninger fremgår det, at A ApS den 30. december 2008 erhvervede stk. D- aktier til kurs 230,75 til en værdi af Handelsdatoen er ifølge den fremlagte aktienota den 30. december 2008, og valørdatoen den 6. januar 2009, ligesom det fremgår, at transaktionen er sket gennem J Bank A/S, at beløbet for aktiehandlen er hævet på en konto (med kontonr. XXXXXXXXXX) i banken tilhørende A ApS, at værdipapirerne indlægges på en VP-konto med nr. XXXXXXXXXXXXXXX, samt at transaktionen er afregnet som en børshandel på Fondsbørsen den 30. december 2008 kl og indberettet til Værdipapircentralen. Af en udskrift over NasdaqOMXNordic over aktiehandler med D-aktien i perioden 22. december 2008 til 5. januar 2009 fremgår ingen oplysninger om en handel med stk. aktier til kurs XXX,XX. Af revisors arbejdspapirer, Område plan for særlige revisionshandlinger, fremgår det, at der ikke er udsendt engagementsforspørgsler, men at der fra ledelsen er modtaget følgende opgørelser over virksomhedens bankforbindelser og bankkonti: - Årsoversigt pr. 30. december 2008 over virksomhedens bankkonto i J Bank A/S, kontonummer XXXX XXXXXXX; saldo pr. 30. december 2008 var 0 kr. 4

5 - Kontoudskrift pr. 31. december 2008 over virksomhedens bankkonto i J A/S, kontonummer XXX-XXXXXXX; saldo pr. 31. december 2008 var ,57 kr. - Kontoudskrift pr. 31. december 2008 over virksomhedens bankkonto i L Bank A/S; saldo pr. 31. december 2008 var ,95 kr. Områdeplan for særlige revisionshandlinger ses ikke godkendt af indklagede. Ledelsen for A ApS, direktør M, har den 26. maj 2009 afgivet en erklæring til brug for revisionen af selskabet, hvoraf det blandt andet fremgår: 15. At alle virksomheden påhvilende økonomiske forpligtelser efter min bedste overbevisning er oplyst eller indregnet i årsrapporten. Jeg har herudover ikke kendskab til erstatningskrav, verserende eller mulige retssager, skattesager eller andre eventualforpligtelser, såsom kautions-, garanti-, pensions- eller lignende økonomiske forpligtelser, som har væsentlig betydning for bedømmelsen af virksomhedens finansielle stilling. [ ] 17. At jeg har stillet alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation samt alle generalforsamlingsreferater til rådighed. Af revisors planlægningsnotat for årsrapporten fremgår det, at væsentlighedsniveauet er fastsat til kr., og der er på den baggrund udarbejdet en revisionsplan for administrationsomkostninger benævnt Områdeplan for kapacitetsomkostninger. Af områdeplanen fremgår det, at der er udført følgende arbejdshandlinger af indklagedes medarbejder K : 1. Konti skimmes og usædvanlige posteringer revideres. 2. Periodiske omkostningskonti analyseres. 3. Specifikation af omkostningskonti (aftales individuelt), herunder eksempelvis tab på debitorer, forsikringer, advokatomkostninger og revisorhonorar. 4. Påse korrekt skattemæssig behandling af omkostninger. 5. Kontroller om væsentlige omkostninger periodiseres. 6. Analyse ad større udsving i forhold til budget/sidste år. 7. Er kontiene korrekt klassificeret og præsenteret i årsrapporten. Og konklusionen på planlægningsnotatet lyder: Ingen bemærkninger til området. K Planlægningsnotat for kapacitetsomkostninger ses ikke godkendt af indklagede. 5

6 Områdeplanerne Klient- og opgaveaccept samt Planlægningsnotat er godkendt af indklagede ( HRJ ) den 1. juni 2009, mens det konkluderende notat er godkendt den 9. juni De øvrige områdeplaner, herunder områdeplan for leverandører og finansiering ses ikke godkendt af indklagede. Revisionen af årsrapporten 2009: Indklagede har den 5. juli 2010afgivet revisorpåtegning på årsrapporten for A ApS for regnskabsåret Følgende fremgår blandt andet: Vi har revideret årsregnskabet for A ApS for regnskabsåret , omfattende resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. [ ] Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Forbehold Årsrapporten er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Det er efter vor opfattelse en forudsætning for selskabets fortsatte drift, at selskabets nuværende kreditfacilitet kan opretholdes, hvilket på nuværende tidspunkt er usikkert. Vi tager forbehold for, at årsrapporten er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra det i forbeholdet anførte, giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Ifølge årsrapporten er ledelsespåtegningen underskrevet den 5. juli

7 Indklagede har i af 24. juni 2010, skrevet således til M, direktør for A ApS: Hej M Vedlagt fremsendes udkast til årsrapport med tilhørende skattemæssigt årsregnskab for 2009 for A ApS. Jeg har følgende kommentarer/bemærkninger: 1. Vi har ikke foretaget renteberegning af mellemregningen med E ApS, hvilket også bare ville give en yderligere positiv skattepligtig indkomst, og dermed skat til betaling. [ ] 3. Vi har ikke set noget regnskabsmateriale fra E ApS som underbygger, at nedskrivningen på 1 mio. kr. er tilstrækkeligt. Har du noget på det? Indklagede har, i af 8. juli 2010, skrevet til M: Hej M Regnskaberne m.v. for A ligger klar til underskrift på mit bord. Jeg forstod på dig i lørdags, at du nok ville komme forbi i går, men det blev ikke tilfældet. Jeg er på kontoret i dag og i morgen formiddag, hvorefter jeg går på ferie. Kommer du forbi og skriver inden da, eller skal jeg sende dem til dig? Ved af 8. juli 2010 svarede M indklagede således: Hej Hakon Min plan var at komme i dag, da jeg har været i Rom fra mandag til onsdag. Kan du sende et bud herud med regnskaberne? Ved af 12. juli 2010 skrev N, Senior Manager, G således til M: Hej M. Vedlagt udkast til ændret regnskab og specifikationer for 2009 til gennemgang. 7

8 Jeg er på kontoret til omkring kl i dag. Ved af 13. juli 2010 skrev M således til N: Hej N Jeg har ingen kommentarer til det korrigerede udkast. Du kan blot trykke det, så kommer jeg forbi omkring kl Jeg afleverede det gamle eksemplar i går eftermiddags i receptionen. Ved af 24. september 2010 skrev indklagede således til direktør M: Hej M Så vidt jeg kan se, fik jeg aldrig dokumentationen for, at E ApS blev overdraget til A ApS, hvilket vi jo indregnede i årsrapporten. Kan du ikke sørge for at have denne dokumentation klar til dagens møde? Og jeg kan heller ikke se, at jeg har modtaget et underskrevet eksemplar af regnskaber, specifikationer, revisionsprotokollat og regnskabserklæring for A ApS for Det håber jeg også at du kan have klar til mig, således at dokumentationen i hvert fald er på plads. Af årsrapportens ledelsesberetning fremgår blandt andet følgende: Udviklingen i selskabets økonomiske aktiviteter og forhold Resultatopgørelsen for tiden udviser et resultat på DKK mod t.dkk 16 for tiden til Balancen viser en egenkapital på DKK Ledelsen finder årets resultat yderst utilfredsstillende. Regnskabsårets resultat er i særdeleshed påvirket af ekstraordinært store kursfald på børsnoterede værdipapirer. I regnskabsåret er kursværdien af selskabets værdipapirbeholdning faldet med DKK 28,9 mio. 8

9 Årsrapporten er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Den fortsatte drift forudsætter, at selskabets kreditfaciliteter kan opretholdes hvilket der forhandles om på nuværende tidspunkt. [ ] Selskabets forventede udvikling Selskabet forventer et positivt resultat i 2010 og de kommende år, og forventer på den måde at reetablere kapitalen i løbet af en periode på 2-3 år. Selskabet forventer ligeledes en positiv udvikling i kursen på selskabets børsnoterede værdipapirer i Af årsrapporten fremgår det endvidere, at der er indregnet Andre tilgodehavender med kr. af balancen, heraf Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder med 1 mio. kr. og Andre tilgodehavender på kr. Der er i balancesummen en regnskabspost benævnt Andre værdipapirer og kapitalandele, som er værdisat til kr. Videre fremgår det af sagens oplysninger, at virksomhedens kapitalandele i D A/S er indregnet i resultatopgørelsen med en dagsværdiregulering på kr. i forhold til anskaffelsessummen. A ApS købte ved dokument benævnt Børsnota den 7. oktober anparter i E ApS af M. A ApS ( Låntager ) og O A/S ( Långiver ) indgik den 23. december 2009 en låneaftale, hvoraf blandt andet følgende fremgår: 1. Lånebeløb 1.1.Låntager anerkender og accepterer herved at skylde Långiver et beløb, stort kr ,55 [ ] inkl. rente pr Afdrag og forrentning 2.1.Lånet forrentes med 1 % pr. kvartal fra den 23. december 2009 og renter tilskrives den sidste dag i hvert kvartal, henholdsvis d. 31.3, 30.6, 30.9 & Lånet er uopsigeligt i 3 år og forfalder til fuld og endelig indfrielse d , dog kan gældsbrevet nedbringes ved Låntagers/Långivers udnyttelse omkring stk. aktier i C AG. 2.3.Gældsbrevet har fuld konneksitet i forhold til parternes låneaftale af d omkring stk. aktier i C AG som indgår 9

10 som en integreret del af nærværende gældsbrev, hvor der tilsvarende er afgivet modregningsadgang i nærværende gældsbrev. Gældsbrevet er underskrevet af M for A ApS og af P for O A/S. I tilknytning til gældsbrevet er der den 23. december 2009 indgået en aftale mellem A ApS ( Låntager ) og O A/S ( Långiver ), hvoraf blandt andet følgende fremgår: [D]er [er] d.d. indgået følgende låneaftale på stk. aktier i C AG, ISIN kode: Låntager forpligter sig til at opbevare aktierne på et særskilt depot ud fra et separationsprincip. Långiver, kan på hvilket som helst tidspunkt frem til sælge[] aktierne til kurs 5,50 per aktie til Låntager og provenuet skal tilgå Långiver helt eller delvist enten ved direkte modregning i gældsbrev af d.d. eller ved Låntagers kontante erlæggelse af købesummen eller residual heraf. [ ] Tilsvarende har Låntager ret til senest[] 4 uger efter C AG s delårsregnskabsmeddelelse at udnytte en købsret på aktierne til en kurs på 6,0 enten ved direkte modregning i gældsbrev af d.d. eller ved Låntagers kontante erlæggelse af købesum eller residual heraf. Modregning skal altid have forrang. Køberetten skal senest være udnyttet d Af dokument benævnt Børsnota fremgår det, at O A/S den 25. maj 2010 udnyttede den i gældsbrevet anførte salgsret, og solgte de stk. aktier i C AG til A ApS til en salgspris på kr. Af årsoversigt fra C Bank A/S af 30. december 2009 fremgår det, at der er registreret stk. aktier i C Bank A/S, på kontonr. XXXX XXXXXX, hvor også virksomhedens kapitalandele i D A/S, stk. til en værdi af kr., er registreret. Af kontoudskrift vedrørende konto nr. XXXXX for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009 fremgår en række transaktioner mellem A ApS og O A/S. Kontoudskriften udviser en ultimosaldo på ,55. Af tilsvarende kontoudskrift for O A/S vedrørende konto nr. XXXXX fremgår en ultimossaldo på ,23 kr. I beskrivelsen på kontoudskriften er det anført: Gældsbrev, A ApS. Af indklagedes arbejdspapirerne, Områdeplan finansielle aktiver, fremgår at blandt andet følgende revisionshandlinger skulle være udført den 9. juni 2010 af revisors medarbejder, K : 10

11 2. Til- og afgang konfereres med dokumentation (f.eks. fondsnotaer) analyseres og specificeres. 3. Fysisk kontrol/eller afstemning med eksternt materiale foretages (engagementsforespørgsler/depotoversigt) 4. Ejerforhold/evt. sikkerhedsstillelse (f.eks. håndpantsætning) undersøges. 5. Kontrol/opgørelse af at aktivernes værdiansættelse på statusdagen svarer til anskaffelsessum eller kursværdi, hvis denne er lavere (nedskrivning hertil), samt at optagelse i årsrapporten er korrekt. 6. Beregning/kontrol af op- og nedskrivninger foretages. Og konklusionen på områdeplanen lyder: Ingen bemærkninger til området. K Indklagede har godkendt områdeplanen den 3. juli Indklagede og ledelsen fra A ApS har i perioden juni 2010 drøftet flere regnskabsmæssige forhold i forbindelse med revisionen af årsrapporten. Indklagede stillede således ved af 9. juni 2013 en række spørgsmål, som ledelsen besvarede ved at indsætte sine bemærkninger i umiddelbar forlængelse af disse spørgsmål: 1. Er tilgodehavendet på 5 mio. jr. Hos E ApS pengene værd (hvad er de brugt til hos E)? Beløbet er brugt til udlån i E. Der skal hensættes til tab på tilgodehavendet med 1,0 mio. P vil forsyne dig med den fornødne dokumentation. 2. Kan vi få dokumentation for dette tilgodehavende (evt. afstemning til deres bogholderi og gældsbrev/lånedokument)? P vil forsyne dig med den fornødne dokumentation. 3. Skal dette mellemværende renteberegnes? Beløbet skal renteberegnes med 7 %, men dette bliver vel også nedskrevet. 4. Der er tilsyneladende 2 mellemregningskonti med O. Et tilgodehavende på kr ,55 og en gæld på kr (vedr. køb af C-aktier). Skal disse to mellemværender modregnes? De to mellemværender skal modregnes 5. Hvad er der aftalt af rente og tilbagebetalingsvilkår? P forsyner dig med den fornødne dokumentation. Mellemregningen er renteberegnet med 5 %. Der er aftalt tilbagebetaling af nettobeløbet Kan vi få dokumentation herpå? P vil forsyne dig med den fornødne dokumentation. 11

12 7. Er O A/S i stand til at tilbagebetale dette mellemværende? Jeg vedlægger kopi af årsrapporten for 2009 for O A/S udvisende en egenkapital på 238 mio. og et overskudi 2009 på kr. 50 mio. [ ] 9. Selskabet har en meget betragtelig gæld (63,5 mio. kr.) og pt. ingen aktiver der giver noget afkast. Hvordan skal de kunne fortsætte driften? Der må tages forbehold for tilførsel af fornøden likviditet til at fortsætte driften. 10. Der er vist nogle særlige afviklingsvilkår omkring gælden til I ApS. Hvordan er den helt konkrete situation, og har du noget dokumentation herpå? Gældsbrevet kan afvikles ved levering af et bestemt antal aktier i B. Vedrørende selskabet E ApS: Det fremgår af sagens oplysninger, at E ApS blev stiftet den 9. september Der blev afsagt konkursdekret over selskabet den 26. april E ApS har haft følgende revisorer til at revidere selskabets årsrapporter: - H, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, perioden 9. september 2009 til 8. juni G, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, siden 8. juni Revisionen af årsrapport 2009/10: Indklagede har den 8. december 2010 afgivet revisionspåtegning på årsrapporten for E ApS for regnskabsåret 9. september 2009 til 30. juni Følgende fremgår blandt andet af erklæringen: Vi har revideret årsregnskabet for E ApS [ ] omfattende resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. [...] Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold Selskabets moderselskab har modtaget en konkursbegæring fra dettes kreditinstitut. Det er ledelsens opfattelse at en konkurs bør kunne undgås, men såfremt et sådant konkurs- 12

13 dekret afsiges, vil det kunne påvirke likviditeten og dermed den fortsatte drift i betydelig grad. Det fremgår endvidere af årsrapporten, at årets resultat efter skat var kr., at balancesummen var kr., herunder tilgodehavender med kr. og likvide beholdninger med kr., gæld til tilknyttede virksomheder med kr. og egenkapital med kr. Det fremgår af sagens oplysninger, at E ApS den 9. september 2009 har tilbudt Q et lån. Af aftalen fremgår det blandt andet: 1. Baggrund og sikkerheder 1.1 Låntager optager Lånet som led i sin virksomhed med henblik på at realisere et erhvervsprojekt, som forventes at generere en væsentlig profit. 1.2 Lånet tilbydes til Låntager under forudsætning af, at advokat R og S [ ] over for långiver afgiver selvskyldnerkaution til sikkerhed for Låntagers tilbagebetaling af Lånet med tillæg af sådanne udgifter og omkostninger, som Långiver måtte have eller blive påført ved etablering, opretholdelse og/eller inddrivelse af Lånet. [ ] 2. Lånet 2.1. Lånets hovedstol udgør DKK 8,5 mio. ( Hovedstolen ). Lånet udbetales til kurs 58,82353 ( Låneprovenuet ) på en af Låntager i J Bank A/S anvist konto med DKK 5,0 mio. Aftalen er underskrevet af S og R som tegningsberettigede for Q, og samme dato har R og S accepteret selvskyldnerkaution. Der er ikke registreret nogen vitterlighedsvidner på lånet. Q samt R og S afgav samtidig transport til E ApS i enhver betaling, der ville tilgå dem og/eller andre selskaber kontrolleret af en eller flere af de ovenstående fra T Ltd. samt to andre udenlandske virksomheder, jf. herved af 2. december 2009 fra U Advokatfirma til V for T Ltd., hvoraf fremgår blandt andet: On behalf of Q /R/S and affiliated companies I hereby inform you that the persons and legal entitles mentioned have assigned all receivables and other payments from T Ltd., to the Danish company E ApS, Central Business Register No. XX XX XX XX, with domicile c/o W, [adresse], DK-[by]. I attach the original Danish Deed of Assignment and an English translation hereof. Thus please note that future payments to Q, R, S and affiliated companies from T Ltd. can and shall only be directed to E ApS. 13

14 Please confirm that you have received and understood this instruction. A copy of this has been sent to the representatives of E ApS and to R and S. V besvarede den 15. december en således: Dear Mr. U. This is to confirm that i took into consideration your below and realized that the persons and companies mentioned have assigned all receivabels and other payments from T Ltd. To the Danish company E ApS. I indklagedes arbejdspapirer vedrørende tilgodehavender i E, har indklagedes medarbejder K den 3. december 2010 om udlån til Q på 8,5 mio. kr. anført blandt andet således: Lånet er oprindeligt på 8,5 mio. kr. udbetalt til kurs 58,82353, lånet forrentes ikke iflg. aftalen. HRJ: Lånet var oprindeligt til Q, men er i juni 2010 transporteret til T Ltd, der nu er et 100 % ejet selskab af O A/S. Dette selskab har ingen ekstern gæld (kun til E og til O), og der er værdier i form af vind- og solprojekter undervejs i en godkendelsesproces i land. Værdien antages langt at overstige gælden, så tilgodehavendet vurderes at være sikkert nok. Det eneste problem er nok, om det er helt likvidt på kort sigt. Videre fremgår det af sagens oplysninger, at E ApS ved X som låntager den 10. oktober 2009 har underskrevet et dokument benævnt Gældsbrev. Långiver, som angives at være A ApS, har ikke underskrevet gældsbrevet. Af gældsbrevet fremgår det blandt andet, at: 1. LÅNEBELØB 1.1.Låntager anerkender og accepterer herved at skylde Långiver et beløb, stort kr (skriver kroner femmillioner). 2. AFDRAG OG FORRENTNING 2.1.Lånet forrentes fra den 18. september 2009 med en rente på 0,75 % per kvartal. 2.2.Lånes afvikles med DKK pr. måned første gang 15. oktober Lånet afdrages ekstraordinært med DKK per 1. januar

15 2.3.Lånet skal i sin helhed være indfriet 15. oktober 2011 inklusiv tilskrevne renter. 2.4.Låntager er berettiget til på et hvilket som helst tidspunkt at indfri Lånet i sin helhed. 3. MISLIGHOLDELSE 3.1.Uanset hvad der i øvrigt måtte være anført i nærværende gældsbrev forfalder lånet uden varsel i dets helhed, inklusive renter, til betaling såfremt: afdrag ikke erlægges rettidigt. Det er dog en betingelse for, at Lånet kan forlanges indfriet, at Låntager ikke har betalt senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav herom er afsendt eller fremsat der afsiges konkursdekret over Låntager, eller der indledes forhandlinger om frivillig akkord eller tvangsakkord, Låntager anmelder betalingsstandsning, Låntager i øvrigt misligholder bestemmelser eller forpligtelser, som påhviler Låntager i henhold til nærværende gældsbrev. I indklagedes konkluderende notat vedrørende erklæringen på årsrapporten for E ApS, fremgår det, at revisionen er afsluttet i overensstemmelse med planlægningen, at der afgives supplerende oplysninger om den mulige effekt på likviditeten og den fortsatte drift for selskabet af den konkursbegæring, der foreligger mod moderselskabet (A), men at det forventes, at konkursbegæringen afværges, således at selskabet kan fortsætte sin drift uhindret. Om tilgodehavendet på 8,5 mio. har indklagede anført som i notatet vedrørende tilgodehavender og tilføjet, at Værdierne forventes at være rigelige til at kunne dække denne fordring. Direktør for A ApS har i en af 8. december 2010 til indklagede skrevet blandt andet således: I henhold til vores møde i mandags fremsendes vedlagt: &#61623 &#61623 Årsrapport for 2009 for T Ltd. Specifikation af mellemregninger til transporteret til E ApS pr og T Ltd (officielt T TTT) er et [nationalitet] holdingselskab. Undertegnede er direktør for selskabet og indtil juni 2010 var selskabet ejet med 50% af Q og 50% af O A/S. Fra juni 2010 er ejerskabet af O s ejerandel overdraget O A/S som således i dag er 100 % ejer. Overdragelsen fandt sted i forbindelse md en opsplitning af samarbejdet mellem O og Q (R), hvor R fortsatte med de [nationalitet] aktiviteter og O overtog de [nationalitet] aktiviteter. O s tilgodehavende hos T Ltd. blev i den forbindelse tiltransporteret E ApS. T Ltd. udvikler i eget regi og via datterselskabet sol- og vindprojekter i land. [ ] Det [nationalitet] marked for vind og solprojekter er meget attraktivt, idet den [nationalitet] regering er ved at forhandle en ny energilov på plads [ ], som [ ] vil fastsætte en subsidieret elpris som er blandt de højeste i [kontinent]. [ ] 15

16 Et fuldt godkendt vindmølleprojekt i land (dvs. klar til opførsel) har en værdi på ca. [valuta] pr. MW. En opførsel af vindmøllerne i vores pipeline vil kræve en investering i niveauet [valuta] 330 mio. Det er derfor T s strategi at udvikle projekterne til et stadie, hvor disse kan afhændes til 3. mand med en basisbetaling og en form for earn-out ved eksekvering. Det er min vurdering, at vi vil kunne sælge vores pipeline for ca. [valuta] pr. MW upfront og yderligere [valuta] på en earn-out. Dette giver vores pipeline en værdi på [valuta] upfront og yderligere [valuta] på earn-out. [ ] Værdien af solprojekter ready to construct er ca. [valuta] per MWp. [ ] Endelig ejer T 1,5 mio. kvm2 jord i land [ ] [s]om vil blive lejet ud til projektselskaberne på en 25 årig jordlejeaftale, når man kommer så langt i udviklingen. [ ] Jeg håber ovennævnte giver dig en idé om værdien og mulighederne i land og dermed komfort for at optage E tilgodehavende i T til [valuta] 8,50 mio. Med en var vedhæftet årsrapport ( Financial Statements ) for T Ltd. for 2009, hvoraf det blandt andet fremgår, at general manager i selskabet er V, og at årets resultat efter skat var (mod det foregående år). Årsrapporten er ikke underskrevet, og der er ikke oplysninger om navn mv. på revisor. Videre var til en vedhæftet et bilag betegnet Sheet 1, hvoraf det blandt andet fremgår Name BGN amount EUR amount Trade loans ALL , , Q , , O , , A ApS 0 0, ADVOKAT 97791, , Name BGN amount EUR amount Trade loans ALL , , Q , , O , , A ApS 0 0, ADVOKAT 97791, , Erhvervsstyrelsen iværksatte en undersøgelse af årsrapporterne for 2007/08 og 2009 for A ApS samt årsrapporten for 2009/10 for E ApS på baggrund af en række oplysninger, som styrelsen modtog fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. 16

17 Erhvervsstyrelsen anførte i brev af 30. januar 2014 blandt andet således til indklagede: Erhvervsstyrelsen har fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) modtaget oplysninger, der indikerer, at regnskabet for A ApS for 2007/08 ikke har været aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Erhvervsstyrelsen har på denne baggrund besluttet at indlede en undersøgelse af revisionen af årsrapporten for A ApS for 2007/08 og Styrelsen har endvidere besluttet at indlede en undersøgelse af revisionen af årsrapporten for E ApS for 2009/10, idet styrelsen har indikationer på, at revisionen ikke er foretaget i overensstemmelse med god revisorskik, jf. nærmere nedenfor. [ ] Erhvervsstyrelsen skal anmode dig om at indsende en redegørelse og revisionsdokumentation for nedenstående forhold [ ] Erhvervsstyrelsen modtog ved brev af 27. februar 2014 fra indklagede en redegørelse samt dokumentation for den udførte revision på de tre årsrapporter. Af redegørelsen fremgik det blandt andet: Forhold 1. Årsrapporten for A ApS for 2007/08 I forbindelse med revisionen af årsrapporten for 2007/08 gennemførte vi alle normale revisionshandlinger ud fra opgavens omfang. Ved den gennemførte revision har vi set dokumentation for at bankerne stemte pr. 31/ Herunder har vi modtaget årsopgørelser fra både J Bank og L Bank hvorpå der ikke var anført et værdidepot. Vi har endvidere modtaget et kontoudtog fra mellemregningen mellem J og A pr. 31/ , og påset at den stemte til bogføringen i A. Da både mellemregning med J samt bankkontiene stemte til ekstern dokumentation, og der ikke var værdipapirdepoter på årsopgørelserne fra bankerne, var der ikke noget der indikerede, at der skulle mangle et aktiekøb. Man kan som bekendt ikke i en revision afdække alle tænkelige og utænkelige forhold vedrørende et selskab, hvis der ikke på nogen måde i selskabets registreringer eller i de modtagne oplysninger i øvrigt er noget der antyder tilstedeværelsen af et sådant forhold. Det skal anføres, at vi på helt sædvanlig vis har indhentet en regnskabserklæring fra selskabets ledelse, hvori ledelsen bekræfter fuldstændigheden af de i regnskabet indeholdte aktiver, gældsforpligtelser og andre forhold af økonomisk betydning, og baseret 17

18 på vores mangeårige klientrelation til direktør M var det derved vores faste overbevisning, at alle forhold af relevans var indregnet i regnskabet. Det er derfor vores opfattelse, at vi har gennemført vores revision i overensstemmelse med de gældende revisionsstandarder og almindelig god revisionsskik. [ ] Forhold 2. Årsrapporten for A ApS for 2009 Under revisionen af årsrapporten for 2009 konstaterede vi, at virksomheden havde indregnet finansielle omkostninger på t.kr , hvilket altovervejende bestod af urealiserede kurstab på selskabets beholdning af børsnoterede værdipapirer. I den forbindelse påså vi, at selskabets beholdning af børsnoterede værdipapirer var indregnet korrekt til dagsværdi pr. 31/ Selskabets beholdning af børsnoterede værdipapirer bestod af stk. D aktier og stk. C aktier. Begge disse aktieposter var i henhold til selskabets bogføring anskaffet i 2009, og vi påså som sagt, at de pr. 31/ blev kursreguleret til dagsværdi, jf. de officielle kurslister. Den negative kursregulering heraf udgjorde kr Herudover bestod de finansielle omkostninger af renter, låneomkostninger og hensættelse til tab på gældsbreve. I den modtagne bogføring fra selskabet var købet af B aktier bogført med datoen 6/ som svarer til valørdatoen på fondsnotaen. Vi har ved revisionen ikke set, at handelsdatoen faktisk var 30/ , og der var i øvrigt på daværende tidspunkt ingen indikationer af, at der skulle være noget galt med 2008-regnskabet, så vi havde ingen særligt grund til at grave specielt dybt i de enkelte transaktioner. Da vi som nævnt ikke under revisionen blev opmærksom på, at handelsdatoen for D aktierne var 20/ , har vi selvsagt ikke været inde i en overvejelse om, hvorvidt kursreguleringen af denne aktiepost skulle have været behandlet som en fundamental fejl i årsregnskabet for Vores primære revisionsmæssige overvejelser for 2009 var sikring af korrekt indregning af værdipapirbeholdningen ultimo samt selskabets mulighed for at fortsætte driften. For så vidt angår selskabets fortsatte drift fremgår det af vores revisionspåtegning, at der på påtegningstidspunktet var usikkerhed om opretholdelse af selskabets kredifacilitet, hvorfor vi tog forbehold for selskabets fortsatte drift. Jeg skal beklage, at dette forbehold ikke resulterede i en afkræftende konklusion, som det rettelig burde. I G har vi efterfølgende systemmæssigt fået indarbejdet en kontrol af, at et betydeligt forbehold altid medfører en afkræftende konklusion, således at en tilsvarende misforståelse ikke sker igen. [ ] 18

19 Forhold 3. Årsrapporten for E ApS for 2009/10 Virksomhedens største aktiv var et tilgodehavende på kr hos T Ltd., der var et 100 % ejet selskab af O A/S. Oprindeligt var der tale om et udlån til Q, men i juni 2010 blev tilgodehavendet transporteret til T Ltd. Dette selskab havde ingen ekstern gæld (kun til E og til O), og der var værdier i selskabet i form af vind- og solprojekter undervejs i en godkendelsesproces i land. Der var på daværende tidspunkt store forventninger til udviklingen på markedet for vedvarende energi i land, da der her i lighed med en del andre lande i [kontinent] var en betydelig statsgaranti for afregningspriserne for elektricitet produceret i vind- og solprojekter. Værdierne i selskabet antoges derfor langt at overstige gælden, hvorfor tilgodehavendet vurderedes at være forsvarligt værdisat. Det kan endvidere tilføjes, at i henhold til låneaftalen indestod såvel R som S som selvskyldnerkautionister for lånets tilbagebetaling. Vi havde således ingen grund til at antage, at dette tilgodehavende ikke skulle være forsvarligt værdisat. I henhold til ovenstående var det således vores opfattelse, at værdiansættelsen af selskabets eneste aktiv ud over et bankindestående var forsvarlig. I relation til selskabets fortsatte drift ville denne kunne bringes i fare, hvis moderselskabet oplyste, at man ikke havde til hensigt at kræve dette mellemværende tilbagebetalt på kort sigt, hvorfor der umiddelbart ikke burde være noget problem desangående. Som anført i revisionspåtegningen under supplerende oplysninger, havde moderselskabet imidlertid modtaget en konkursbegæring fra selskabets kreditinstitut. Det var imidlertid ledelsens opfattelse at man kunne indgå en aftale med kreditinstituttet og derved undgå eksekveringen af denne konkursbegæring. Som det fremgår af redegørelsen fra selskabets direktør i vedlagte bilag 12, var det vurderingen, at der var en betydelig aktuel værdi af pipelinen af projekter i T Ltd., således at det om nødvendigt på kort sigt ville kunne realiseres til en værdi som kunne sikre tilbagebetalingen af tilgodehavendet på kr På dette grundlag vurderede vi, at selskabet måtte antages at kunne fortsætte driften, uagtet at likviditeten i en periode måtte kunne blive lidt anstrengt. Den usikkerhed om selskabets likviditetsmæssige situation der kunne forudses valgte vi at oplyse som en supplerende oplysning i revisionspåtegningen. Ved nærmere eftertanke burde dette måske have været anført som et forbehold for manglende oplysninger i årsregnskabet, men ved at anføre det som en supplerende oplysning blev usikkerheden i det mindste synlig for regnskabsbruger. Styrelsen gennemførte den 11. marts 2014 et besøg hos indklagede, og modtog i den forbindelse yderligere dokumentation for de udførte revisioner. Ved brev af 10. april 2014 sendte Erhvervsstyrelsen et høringsbrev til indklagede, hvoraf det af udkastet til afgørelse blandt andet fremgik, at Erhvervsstyrelsen havde til hensigt at indbringe indklagede for Revisornævnet. Indklagede blev anmodet om sine eventuelle bemærkninger senest 4 uger fra høringsbrevets datering. 19

20 Ved brev af 8. maj 2014 anmodede indklagede om fristforlængelse og styrelsen forlængede fristen for høringssvar til den 15. maj Ved brev af 15. maj 2014 indsendte indklagede sine foreløbige bemærkninger til sagen. Heraf fremgår det blandt andet: Jeg er ikke enig i Erhvervsstyrelsens fremstilling af sagen og har også konstateret flere faktuelle fejl, og for at kommentere seriøst på de frembragte forhold anmodede jeg i skrivelse af 7. maj om en henstand på 4 uger med besvarelsen, hvilket ikke blev imødekommet. Årsagen til at jeg anmodede om fristforlængelse er, at jeg ønsker at få lejlighed til at få konsulteret G s faglige afdeling, således denne dels kan være med til at vurdere sagen, herunder også have mulighed for at være i dialog med Erhvervsstyrelsen og drøfte eventuelle faktuelle fejl. Desuden er der forhold, som måske kan synes at være bagatelagtige forhold, som eventuelt vil kunne tages ud af klagen. [ ] Jeg skal derfor for god ordens skyld anmode om en svarfrist, der muliggøre ovennævnte behandling for at få korrekt belysning af sagen før Erhvervsstyrelsen overbringer sagen til Revisornævnet. Styrelsen afslog yderligere fristforlængelse, idet styrelsen særligt anførte, at klagepunkterne 1-5 ville være forældede, hvis klage til Revisornævnet ikke blev indgivet inden den 26. maj Styrelsen traf derfor beslutning om at indbringe af sagen for nævnet. Parternes bemærkninger: Erhvervsstyrelsen har til støtte for klagepunkt 1 anført, at indklagede på mødet med styrelsen den 11. marts 2014 oplyste, at han ikke efter tiltrædelse som revisor for A ApS tog kontakt til den fratrædende revisor, H. Indklagede har heller ikke fremlagt dokumentation for, at han fra fratrædende revisor modtog oplysninger efter sin tiltrædelse som revisor for selskabet. Det fremgår af revisorlovens 18, stk. 2, 2. pkt., at fratræder revisor skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundende til sin fratræden. Det er styrelsens vurdering, at indklagede revisor ikke har overholdt sin forpligtelse til at tage kontakt til den fratrædende revisor, da han tiltrådte som revisor for A ApS, den 6. maj Kravet om tiltrædende revisors kontakt til den fratrædende revisor gælder, uanset om revisorskiftet sker, inden virksomheden har aflagt sit første regnskab. Erhvervsstyrelsen har vedrørende klagepunkt 2 anført, at det fremgår af revisorlovens 16, stk. 1, at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant under udførelse af erklæringsopgaver efter revisorlovens 1, stk. 2. Revisor skal udføre opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik, herunder udvise den nøjagtighed og hurtighed, som opgavernes beskaffenhed tillader. Revisionsstandarderne (RS) anses for at udfylde god revisorskik, jf. revisorloven 16, stk. 1, og de godkendte revisorer skal efterleve principperne i standarderne i forbindelse med revision af årsrapporter. 20

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 101/2014 Revisortilsynet mod tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 18. december 2013 blev i sag nr. 45/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A,

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol.

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol. Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 100/2014 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Finn Brogaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november 2014 i medfør

Læs mere

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 21. november 2016 blev der i sag nr.72/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Ved brev af 1. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, i

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. oktober 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 55/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Kurt Bülow afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisorstilsynet, i medfør af revisorlovens

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Steen Niels Kristensen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 30. januar 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. august 2016 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor E.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor E. Den 26. marts 2013 blev der i sag nr. 88/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor E afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda. Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 112/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Claus Skoda afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 13. november 2013 blev i sag nr. 101/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

AKTIE & VALUTAINVEST ApS

AKTIE & VALUTAINVEST ApS AKTIE & VALUTAINVEST ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2014 Michael Greisholm Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Den 22. oktober 2008 blev der i. sag nr. 5/2008-R SKAT. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 22. oktober 2008 blev der i. sag nr. 5/2008-R SKAT. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 22. oktober 2008 blev der i sag nr. 5/2008-R SKAT mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. januar 2008 har [skattecenter] efter bemyndigelse klaget over registreret

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelser af 19. september og 22. oktober 2007 har B klaget over registreret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelser af 19. september og 22. oktober 2007 har B klaget over registreret revisor A. Den 22. oktober 2008 blev der i sag nr. 60/2007-R B mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelser af 19. september og 22. oktober 2007 har B klaget over registreret revisor

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017 Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er Revisorevent 2017 ISA 230 Revisionsdokumentationens form, indhold og omfang 1:3 2. Revisionsdokumentation skal give Bevis for revisors

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold.

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold. Den 9. december 2013 blev i sag 55/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 14. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 13. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab (CVR xx xx xx xx) og Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast CVR-nr. 29 82 88 22 Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. februar 2017. Villy B. Fiedler Dirigent

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Side 1 af 11 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 22. marts 2006 (sag nr. 33-2004-R og 12-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 1. september 2004

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 057/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Ib A. Evensen og sag nr. 058/2014 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Firma Ib A. Evensen, CVR-nr. 18 84 16

Læs mere

A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013

A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad Bymidte A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Optikerforeningen. CVR-nummer

Optikerforeningen. CVR-nummer Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: DK 31 77 85

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014 JJ BYG VVS CONSULT ApS c/o Ole Engelsen Søndermarken 27 3060 Espergærde CVR-nr. 32068375 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 12. september 2006 (sag nr. 21-2005-R) Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen mod Registreret revisor R Ved

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet.

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet. Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 83/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Kim Birk Olesen afsagt følgende Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 19. april 2010 blev i sag nr. 40/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret revisor Pia Marianne Jensen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret revisor Pia Marianne Jensen for Revisornævnet. Den 1. december 2014 blev der i sag nr. 168/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Pia Marianne Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret

Læs mere

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den K/S ASGAARD HOLBÆK Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2013 Søren Stensdal Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere