ØKONOMIUDVALGET 13. september Budget Budgetoplæg Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKONOMIUDVALGET 13. september 2011. Budget 2012-2015. Budgetoplæg 2012-15. Side 1"

Transkript

1 Budget Budgetoplæg Side 1

2 Budget i 2012-priser - Finansielt budget DRIFT Serviceområder i alt Overførselsområder i alt Forsyningsvirksomheder Øvrige driftsændringer: Buffer til budgetoverførsler/uforudset Overført overskud fra tidligere år Uspecificeret spareramme til udvalgene DUT-ændringer - Lov og cirkulæreprogrammet I alt driftsudgifter - netto ANLÆGSUDGIFTER Serviceområder i alt Forsyningsområder i alt I alt anlægsudgifter ANLÆGSINDTÆGTER Serviceområder i alt I alt anlægsindtægter Side 2

3 Budget i 2012-priser - Finansielt budget RENTER, AFDRAG PÅ LÅN OG FINANSFORSKYDNINGER Diverse renteudgifter og indtægter Afdrag på lån Renter af lån Ydelser på nye lån Finansforskydninger og reguleringer Hensættelse til imødegåelse af skatteafregning 2013 (restitutionspost) Deponering - kvalitetsfondstilskud I alt renter, afdrag på lån og finansforskydninger m.v I ALT TIL FINANSIERING LÅNEOPTAGELSE Låneramme inkl. lånedispensationer Anden låneoptagelse I alt låneoptagelse SKATTEAFREGNING 2009 OG 2010 Personskat - regulering af indkomsskat Tilskud og udligning - efterregulering Andel i korrektionsbeløb (300 mio. kr.) I alt skatteafregning 2009 og Side 3

4 Budget i 2012-priser - Finansielt budget SKATTER Personskat - 26,6 % af 4.374,222 mio. kr Grundskat - alm. Ejendomme - 34 o/oo Grundskat - landbrug m.v. - 7,2 o/oo + kompensation for nedsættelse på 5, Selskabsskat Dækningsafgift - off. ejendomme I alt skatter TILSKUD OG UDLIGNING Landsudligning Tilskud vedrørende højt strukturelt underskud Statstilskud - ordinært og betinget Udligning af selskabsskat Udligning vedr. udlændinge Regionen - Grundbidrag overført til drift p.g.a. ny finansieringsmodel fra Regionen - Udviklingsbidrag Statstilskud - ældreområdet Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Ugunstigt stillede kommuner/særtilskud Tilskud fra kvalitetsfonden til investeringer på kvalitetsfondsområder Beskæftigelsestilskud/budgetgaranti - anslået midtvejs/opregulering Beskæftigelsestilskud I alt tilskud og udligning I ALT FINANSIERING I ALT SPILLERUM SPILLERUM TIL KASSETRÆK/STYRKELSE KASSESTYRKELSE IFLG. GENOPRETNINGSPLAN MED MINISTERIET Side 4

5 Budget Regnskabsopgørelse 2012 August-oplæg A. Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Personskatter - efterregulering 2009 og netto Tilskud og udligning I alt Driftsrammer (eks. forsyningsvirksomheder) Økonomiudvalget Miljø- og Klimaudvalget Børn- og Uddannelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Ændringer herudover: Effektivisering - sum ej udvalgsfordelt Buffer til budgetoverførsler/uforudset Overført overskud fra tidligere år Uspecificeret spareramme til udvalgene Rådighedsbeløb til driftsudvidelser DUT-ændringer - Lov og cirkulæreprogrammet I alt driftsudgifter Renter m.v. Diverse renteindtægter og -udgifter Renter af nuværende lån I alt renter RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Side 5

6 Budget Regnskabsopgørelse 2012 August-oplæg Anlægsudgifter (eks forsyningsvirksomheder) Økonomiudvalget excl. jordforsyning Miljø- og Klimaudvalget Børn- og Uddannelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Tværgående anlæg/anlægskorrektion I alt anlægsudgifter Jordforsyning Salg af jord og fast ejendom m.v Byggemodning inkl. jøb af jord I alt jordforsyning RESULTAT SKATTEFINANSIERET OMRÅDE B. Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter-udgifter) Anlæg (indtægter-udgifter) RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER C. Resultat i alt (A+B) Side 6

7 Budget Regnskabsopgørelse 2012 August-oplæg Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt Optagne lån (langfristet gæld) I alt Anvendelse af likvide aktiver Afdrag på lån (langfristet gæld) Ydelser på nye lån ud over lån indregnet i basisbudget Øvrige finansforskydninger Hensættelse til imødegåelse af skatteafregning Deponerede kvalitetsfondsmidler I alt ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER - genopretningsaftale AFVIGELSE I FORHOLD TIL GENOPRETNINGSAFTALE Side 7

8 til det finansielle budget og regnskabsopgørelsen 1. Total serviceudgifter opgjort for alle udvalg 2. Total overførselsudgifter opgjort for alle udvalg 3. Buffer til budgetoverførsler m.v. skal dække uforudsete serviceudgifter og reservation af serviceramme til institutionernes overførsel af overskud fra foregående år. Udgiftsdelen vil blive budgetlagt under servicedrift og indtægtsdelen under finansielle forskydninger. 4. Udvalgenes samlede spareramme til efterfølgende fordeling på grundlag af konkrete besparelser - er nu udmøntet i budgetoplæg 5. Den samlede DUT-kompensation er i budgetoplægget sat lig med tilsvarende øgede udgifter. Skal efterfølgende politisk fordeles. 6. Total anlægsudgifter for serviceområderne i henhold til specifikation under anlæg 7. Diverse renteudgifter og -indtægter for løbende bankkonti, mellemværende med forsyningsvirksomheder m.v. Renteindtægterne er opjusteret som følge af væksten i de positive likvide beholdninger og den fortsatte lave rente på lån med variabel rente 8. Afdrag på kommunens nuværende lån beregnet med udgangspunkt i aktuel låneportefølje, kurser på udenlandsk valuta for CHF og EURO. 9. Renteudgifter af kommunens nuværende lån beregnet med udgangspunkt i aktuel låneportefølje, kurser på udenlandsk valuta for CHF og EURO. 10. Renteudgifter af nye lån opgjort som totalydelse på nye lån med årlig udgift på 0,065% af lånebeløbene. Lån optages ultimo året og låneydelser er derfor først indregnet i efterfølgende budgetår. 11. Finansforskydninger er blandt andet mellemværender, udlån til boligindskud og ejendomsskatter, supplementsposteringer, mellemregning mellem årene m.v. Under finansforskydninger indgår også den kirkelige ligning, hvor der budgetteres med uændret skatteprocent på 0,98 % 12. Finansiel styrkelse af de likvide midler til imødegåelse af skatteefterregulering i Kvalitetsfondstilskud fratrukket anvendt tilskud i finansieringen af anlægsudgifter deponeres på funktion , grp. 001 jfr. IMS-konteringsregler, herunder anvendelse af deponerede beløb fra tidligere år (ikke disponerede beløb) 14. Der er budgetteteret med årlig låneoptagelse på kr. 10,2 mio. til blandt andet automatisk låneadgang til lån til betaling af ejendomsskatter, havneanlæg i nuværende anlægsbudget m.v. Derudover er indregnet låneoptagelse på kr. 10,24 mio. fra lånedispensation til skatteafregningen. Endelig indgår andel fra lånedispensationer til kvalitetsfondsanlæg samt fra den ordinære lånepulje. 15. Efterregulering endelig skatteopgørelse 2009 iflg. SKAT og korrigeret for skattelovsændringer i 2009 jfr. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 16. Efterregulering af tilskud og udligning for 2009 som følge af den endelige skatteopgørelse for 2009 jfr. ministeriets opgørelse. 17. Andel i særlig pulje på 300 mio. kr. fordelt blandt de 19 kommuner, som har selvbudgetteret i Den samlede nettoafregning som følge af selvbudgetteringen for 2009 efter tilskud og udligning. 19. Personskatteprocenten fastsættes uændret til 26,6 % med udgangspunkt i et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr ,222 mio. 20. Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 34 for hele perioden med udgangspunkt i et grundlag på kr ,096 mio. Side 8

9 til det finansielle budget og regnskabsopgørelsen 21. Grundskyldspromillen for produktionsjord fastsættes maksimumspromillen til 7,2 for hele perioden med udgangspunkt i et udskrivningsgrundlag på kr. 936,049 mio. Fra 2011 indføres et loft på 7,2 promille, og der ydes fuld kompensation for provenutabet op til hidtidige promille på 12,3 for 2012 også. Fra 2013 ydes p.t. ingen kompensation - og derfor fremgår et indtægtsfald fra 2013 og fremefter. 22. Selskabsskatten budgetteres med faktisk opgørelse for indkomståret 2009 som udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 1. juli Der opkræves maksimal dækningsafgift for offentlige ejendomme 24. Tilskud og udligning opgjort efter selvbudgettering af tilskud og udligning for 2012 efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilskudsmodeller af 1. juli Skønnet folketal indbyggere 1. januar 2012 inkl. korrektion for betalingsopholdskommuneindbyggere 25. Grundbidrag til regionen omlægges fra 2012 til aktivitetsbestemt medfinansiering, og den samlede udgift afholdes fremover over hovedkonto Udviklingsbidraget til regionen er opgjort til 123 kr. pr. indbygger - her er regnet med indbyggere primo Der er den 25. august 2011 modtaget svar på ansøgning om særtilskud til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og tilskuddet for 2012 udgør kr. 21,996 mio. I overslagsåret 2013 budgetteres med et tilskud på 0 kr., idet aftalen med Indenrigs- og Sundhedsministeriet om genopretningen af de likvide midler nu er opfyldt og aftalen dermed ophørt. Der vil dog fortsat blive søgt særtilskud som vanskeligt stillet kommune. 28. I 2012 modtages et tilskud fra kvalitetsfonden på kr. 11,7 mio., som vil være betinget af at kommunen bidrager med tilsvarende finansiering til at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet samt idrætsfaciliteter. Tilskuddet forudsætter derfor, at der i budgetoplægget indarbejdes anlægsudgifter svarende til det dobbelte af tilskudsbeløbet på de tilskudsberettigede områder, og tilskuddet er derfor modsvaret af tilsvarende deponering til anlæg kendes. Der er givet lånedispensationer til kommunens andel i udgifterne jfr. ansøgning og dispensationsskrivelse fra ministeriet af 24. august I overslagsårene indgår anlægsprojekter, som finansieres af kvalitetsfondsmidler efter de nukendte retningslinjer, og der er derfor budgetteret med kvalitetsfondsindtægter svarende til 50 % af de afsatte anlægsudgifter i overslagsårene. 29. Som følge af finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet fra 2011 er der på grund af den stigende ledighed i Odsherred Kommune i 2011 anslået midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet i 2012 med 2,0 mio. kr. Midtvejsreguleringen er anslået med alle forbehold, idet denne vil være afhængig af dels den endelige udvikling for 2011 og dels udviklingen i den "kommuneklynge", som kommunen indgår i. I overslagsårene er beregnet et forventet yderligere tilskud som følge af udviklingen i de budgetgaranterede områder, herunder især førtidspensionsområdet. 30. Beskæftigelsestilskud (grundtilskud og merudgiftsbehovstilskud) fra 2012 til finansiering af det eenstrengede beskæftigelsessystem. 31. Spillerum for alle år med overskud som negativt fortegn og underskud som positivt fortegn 32. Kassebevægelse, hvor positivt fortegn er kassestyrkelse og negativt fortegn kassetræk. 33. Kassestyrkelse 2012 som forudsætning for overholdelse af aftalen med ministeriet om genopretning af de likvide midler. Side 9

10 til det finansielle budget og regnskabsopgørelsen 34. Totalsum for skatter 35. Totalsum for tilskud og udligning 36. Efter PL-fremskrivning og pris gange mængdereguleringer m.v. - totalbudget for serviceområder og overførselsområder Bemærk iøvrigt note 24, hvor grundbidraget til sundhedsområdet fra 2012 skal afholdes som aktivitetsbestemt medfinansiering under Social- og Sundhedsudvalgets driftsområder og som derfor medfører en forøgelse af driftsudgifterne fra 2012 på kr. 52,5 mio. Derudover korrigeret for besparelser og udvidelser 37. Sum af de samlede effektiviseringsforslag - ej udvalgsfordelt endnu 38. Rådighedsbeløb til driftsudvidelser fra De samlede serviceudgifter indgår med kr. 1,524 mia. som skal sammenholdes med en serviceramme på kr. 1,547 mia. som opgjort af KL. Budgetoplægget overholder dermed aftalen om servicerammerne for I henhold til den økonomiske politik, skal resultatet af den ordinære driftsvirksomhed, som minimum udvise et overskud på 60 mio. kr. årligt I 2012 indgår kvalitetsfondstilskuddet på kr. 11,7 mio. i opgørelsen over resultatet af den ordinære driftsvirksomhed. Dette tilskud er forbeholdt anlægsprojekter på kvalitetsfondsområderne. 41. Kassestyrkelse, som forudsætning for genopretningsaftalen med Indenrigs- og Sundhedsministeriet 42. Afvigelse, hvor positive beløb = manglende kassestyrkelse og negative beøb = yderligere kassestyrkelse. Side 10

11 Budget Pris gange mænge-reguleringer Økonomiudvalget: Administration m.v Arbejdsmarkedsområdet Miljø- og Klimaudvalget: Diverse ændringer Børn- og Uddannelsesudvalget: Pris gange mænge efter halvårsregnskab Heraf tidligere medtaget i grundbudget Social- og Sundhedsudvalget: Spefikke pris gange mænge-reguleringer til budget Heraf finansieret af "demografipuljen" (fratrukket puljetilpasning) Korrektion af fremskrivningen for ældreområdet Kultur- og Folkeoplysningsudvalget: Diverse ændringer I ALT PRIS GANGE MÆNGE - NETTO INKL. DEMOGRAFIPULJE I ALT TOTAL PRIS GANGE MÆNGDE EXKL. DEMOGRAFIKPULJE Side 11

12 til Pris gange mænge-reguleringerne 1. Ændringer på især Arbejdsmarkedsområdets administration jfr. halvårsregnskabets bemærkninger (stillinger og lægeerklæringer), samt øvrige ændringer, herunder kr. til Statens Arkiver. 2. Arbejdsmarkedsområdets driftsudgifter jfr. halvårsregnskab samt forventet udviklling i overslagsårene (forventes delvist finansieret via budgetgaranti m.v.) 3. Prisstigning på asfalt og salt samt udvidelsesskema U6 omhandlende fremskrivning af kontraktbundne udgifter m.v. 4. Flere elever og klienter samt øgede udgifter til befordring m.v. - nu indregnet i grundbudget 5. Allerede indregnet i udvalgets budget pris gange mængdeændringer 6. Samlede pris gange mænge-reguleringer i forhold til nuværende budgetgrundlag 7. I budgetlægningen for 2011 er indarbejdet budgetbeløb på baggrund af den demografiske udvikling for alle 65+-årige i Odsherred Kommune. Budgetbeløbet er samlet i en "demografipulje" under Social- og Sundhedsudvalget og udgør dermed et rådighedsbeløb til imødegåelse af den faktiske mængdeudvikling, som indgår under noe 6. Restrådighedsbeløbet udtrækkes samtidig af budgettet, idet det nu er erstattet af den faktiske mængdeudvikling for de konkrete forbrugsområder, hvor mængdeudviklingen fra og med budget 2012 således vil blive indarbejdet. I opgørelsen over demografipuljens restbeløb er fratrukket besparelsesbeløb på 2,5 mio. kr. som foreslået af udvalget. 8. De samlede pris gange mængde-reguleringer af budgettet opgjort netto efter fradrag af demografipulje fra oprindeligt grundbudget 9. De samlede pris gange mængde-reguleringer af budgettet opgjort brutto Side 12

13 Budget i 2012-priser Drift - Økonomiudvalget SERVICEOMRÅDER Basis - udvalgetsområder exkl. Arbejdsmarkedsområdet Basis - arbejdsmarkedsområderne Serviceændringer m.v. Pris gange mængderegulering Besparelser iflg. specifikation Effektiviseringsforslag og udvidelser Effektiviseringer iflg. specifikation Budgetudvidelser iflg. specifikation DUT iflg. aktstykket Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet Øvrige reguleringer Serviceområder i alt OVERFØRSELSOMRÅDER Basis - arbejdsmarkedsområdet Pris gange mængderegulering Besparelser iflg. specifikation Overførselsområder i alt I alt drift Side 13

14 Budget i 2012-priser Drift - Miljø- og Klimaudvalget SERVICEOMRÅDER Basis Serviceændringer m.v. Pris gange mængderegulering Besparelser iflg. specifikation Effektiviseringsforslag og udvidelser Effektiviseringer iflg. specifikation Budgetudvidelser iflg. specifikation DUT iflg. aktstykket Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet Øvrige reguleringer Serviceområder i alt FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Budgetoplæg Forsyningsvirksomheder i alt I alt drift Side 14

15 Budget i 2012-priser Drift - Børne- og Uddannelsesudvalget SERVICEOMRÅDER Basis + pris gange mængderegulering Serviceændringer m.v. Pris gange mængderegulering Besparelser iflg. specifikation Effektiviseringsforslag og udvidelser Effektiviseringer iflg. specifikation Budgetudvidelser iflg. specifikation DUT iflg. aktstykket Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet Øvrige reguleringer Serviceområder i alt OVERFØRSELSOMRÅDER Basis + pris gange mængderegulering Pris gange mængderegulering Overførselsområder i alt I alt drift Side 15

16 Budget i 2012-priser Drift - Social- og Sundhedsudvalget SERVICEOMRÅDER Basis Serviceændringer m.v. Pris gange mængderegulering Besparelser iflg. specifikation Effektiviseringsforslag og udvidelser Effektiviseringer iflg. specifikation Budgetudvidelser iflg. specifikation DUT iflg. aktstykket Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet Øvrige reguleringer Grundbidrag til Regionen overført fra finansiering på grund af ny model Serviceområder i alt OVERFØRSELSOMRÅDER Basis Pris gange mængderegulering Overførselsområder i alt I alt drift Side 16

17 Budget i 2012-priser Drift - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget SERVICEOMRÅDER Basis Serviceændringer m.v. Pris gange mængderegulering Besparelser iflg. specifikation Effektiviseringsforslag og udvidelser Effektiviseringer iflg. specifikation Budgetudvidelser iflg. specifikation DUT iflg. aktstykket Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet Øvrige reguleringer Serviceområder i alt OVERFØRSELSOMRÅDER Basis Demografiregulering Overførselsområder i alt I alt drift Side 17

18 Budget i 2012-priser Anlæg - Økonomiudvalget ANLÆGSINDTÆGTER Salg af ejendomme m.v. I alt anlægsindtægter ANLÆGSUDGIFTER I alt anlægsudgifter Side 18

19 Budget i 2012-priser Anlæg - Miljø- og Klimaudvalget ANLÆGSUDGIFTER A3 - Slidlag på kørebaner - Kontraktbundet *) A4 - Vejbelysning - Kontraktbundet A7 - Renovering af havnene (100 % låneoptagelse) A11 - Rute 21 projekt - Vig Parkvej - Aftalebunden *) A20 - Energimærkning af kommunale bygninger - lov A23 - Vandløb "Pindalsrenden" A25 - Naturforvaltningsprojekkter - lovbunden *) A30 - Genskabelse af sø om Næsholm Borgruin - Aftale *) Rådighedssum til anlægsprojekter *) *) Lånedispensation fra ordinær lånepulje på 20% af anlægsudgift i 2012 I alt anlægsudgifter Side 19

20 Budget i 2012-priser Anlæg - Børne- og Uddannelsesudvalget ANLÆGSUDGIFTER Rådighedssum til kvalitetsfondsanlæg jfr. lånedispensation (50 % låneoptagelse) I alt anlægsudgifter Side 20

21 Budget i 2012-priser Anlæg - Social- og Sundhedsudvalget ANLÆGSUDGIFTER A Renovering af boliger Asnæshvile (Kvalitetsfondsprojekt) A Renovering/Udbygning Bakkegården Hørve (Kvalitetsfondsprojekt) Rådighedssum til anlægsprojekter *) *) Lånedispensation fra ordinær lånepulje på 20% af anlægsudgift i 2012 I alt anlægsudgifter Side 21

22 Budget i 2012-priser Anlæg - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget ANLÆGSUDGIFTER Rådighedssum til anlægsprojekter *) *) Lånedispensation fra ordinær lånepulje på 20% af anlægsudgift i 2012 I alt anlægsudgifter Side 22

23 Budget i 2012-priser Anlæg - Tværgående anlæg ANLÆGSUDGIFTER I alt anlægsudgifter Side 23

24 Oversigt over besparelser, effektiviseringer og udvidelser Oversigt over besparelser Økonomiudvalget Miljø- og Klimaudvalget Børn- og Uddannelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget I ALT BESPARELSER Oversigt over effektiviseringer Økonomiudvalget Miljø- og Klimaudvalget Børn- og Uddannelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget I ALT EFFEKTIVISERINGER Oversigt over udvidelser Økonomiudvalget Miljø- og Klimaudvalget Børn- og Uddannelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Rådighedsbeløb I ALT UDVIDELSER Side 24

25 Budget Driftsbesparelser Økonomiudvalget Beskæftigelsesområdet B02 - Rotationsprojekt B03 - Reduktion af sygedagpengesager B04 - Projekt hyppigere samtaler borgere over Beskæftigelsesområdet i alt Øvrige administration og driftsområder B05 - Nedlæggelse af administrative stillinger B06 - Nedjustering ad DUT-pulje B08 - Ændring af jubilæumsgratiale Øvrige administration og driftsområder i alt Økonomiudvalget i alt Miljø- og Klimaudvalget 2 - Handicapkørsel Generel vedligeholdelse af klimaskærm Movia Miljø- og Klimaudvalget i alt Børne- og Uddannelsesudvalget 1- Nedsættelse af normering i SFO'erne (tildelingsfaktor og ledelsestid) Mindreudgift ved at drive en tale-sproggruppe i Odsherred Besparelser og mindreudgifter på Børnetandplejen Indføre forældrebetaling i særlige klutilbud Spare midler til udviklingspulje på dagtilbud og skoleområdet Børne- og Uddannelsesudvalget i alt Side 25

26 Budget Driftsbesparelser Social- og Sundhedsudvalget 1 - Ændring af kvalitetsstandarder for tekniske hjælpemidler Sygeplejeartikler Ændre kvalitetsstandarder på særligt dyre enkeltsager Revisitering af ydelser efter SEL Tilpasning af tilbud efter SEL 103 og Tilpasning af demografipuljen Social- og Sundhedsudvalget i alt Kultur- og Folkeoplysningsudvalget KU01 - Reduktion af ramme til lokaletlskud KU02 - Reduktion af pulje til lovpligtigt udstyr/idrætsanlæg KU03 - Udviklingspulje til foreninger KU04 - Reduktion af tilskud til forsamlingshuse KU05 - Udvalgets frie midler KU06 - Øvrige tilskudsmodtagere Kultur- og Folkeoplysningsudvalget i alt Side 26

27 Budget Effektiviseringer 1. Det specialiserede børneområde A. Effektivisering af bevilling af aflastningsordninger B. Effektivisering af bevilling af støttekontaktpersonordninger C. Efektivisering af bevilling af døgnophold Folkeskoleområdet Afventer rapport om lærertidsaftale m.v Det specialiserede voksenområde A. Effektivisering af 85 - Støttekontaktpersonområdet Vej og Park Effekvisering af Vej og Park Ejendomsområdet A. Tomme ejendomme B. Tomgangsleje i ældreboliger C. Arealeffektivisering D. Effektivisering af energiforbrug E. Rammeudbud på håndværkerydelser Administration A. Effektivisering af prisaftale med KMD B. Yderligere effektivisering af kommunens indkøb C. Yderligere effektivisering på print og porto D. Effektivisering på lønadministrationen E. Effektivisering på forsikringsordninger F. Effektivisering på interne servicefunktioner G. Digitalisering af personaleblad- tidsskriftsabonnementer H. Etablering af kontaktcenter i Borgerservice I. LEAN-projekt på tværs af administrative centre Side 27

28 Budget Effektiviseringer 7. Befordring A. Befordring læge, speciallæge, genoptræning, hjælpemidler B. Befordring skole og specialundervisning D. Efektivisering af intern kørsel for politikere og administration E. Effektivisering af intern kørsel i hjemmesygeplejen/hjemmeplejen F. Effektivisering af intern kørsel - Øvrige områder Beredskabet A. Effektivisering af beredskabet Ældreområdet m.v. A. Oprettelse af 1-årigt projekt til afklaring af SEL B. Effektivisering af ældreområdet I alt effektiviseringsforslag Side 28

29 Budget Driftsudvidelser Økonomiudvalget UD1 - Projekt: Tidlig indsats for unge med psykiske lidelser UD3 - Pulje til større udviklingsprojekter, herunder frikommuneforsøg UD4 - Ny erhvervspolitik UD7 - Ansættelse af fundraiser Ungefokus i Hørve Økonomiudvalget i alt Miljø- og Klimaudvalget 2 - Vejafvanding Klimaarbejde i forbindelse med forpligtelser Vandløbsregulativer Badevandsmålinger og badevandsprofiler Miljøtilsyn A29 - Vej og Park - firmatisering Ny - Kulturatlas udskudt fra Miljø- og Klimaudvalget i alt Børne- og Uddannelsesudvalget 1 - Uddannelsespuljer i Skole- og dagtilbudsområdet Etablering af Videnscentre Revitalisering ungdomsområdet Pulje til specialområdet UPCN - (Ungdomsuddannelsesvejledning) Ny - 1 times ugentlig engelsk i 2. klasse Børne- og Uddannelsesudvalget i alt Side 29

30 Budget Driftsudvidelser Social- og Sundhedsudvalget 4 - Styrkelse af genoptræningsområdet Nedbringelse af af venteliste/styrkelse af socialpsykiatri Odsherred Ny - Personaleløft på plejecentrene (flyverfunktion)og frivillighedskoordinator Ny - Faglig opkvalificering/kompetenceløft/efteruddannelse i hjemmeplejen Social- og Sundhedsudvalget i alt Kultur- og Folkeoplysningsudvalget 2 - Bibliotek og Kulturhus i Odsherred Driftstilskud til opstart af Vig Kulturpark Fastholdelse af unge i foreningslivet, rekruttering af ledere og for.samarb Kultur- og Folkeoplysningsudvalget i alt Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb til driftsudvidelse fra Rådighedsbeløb i alt Side 30

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Vedtaget budget 2010-13

Vedtaget budget 2010-13 Budget 2010-2013 Vedtaget budget 2010-13 Side 1 Generelle budgetforudsætninger Udgangspunktet for budgetlægningen er budgetoverslagsårene 2010-2012 fra det budget, som Byrådet vedtog den 7. oktober 2008.

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016

Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016 Budget 2013-2016 Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016 Indholdsfortegnelse Side Finansielt budget 2 til det finansielle budget 5 Resultatet af ordinær drift 7 Servicerammeopgørelse 8 Bevillingsoversigt

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN, 7. oktober 2008. Budget 2009-2012. Vedtaget budget. Side 1

ØKONOMIAFDELINGEN, 7. oktober 2008. Budget 2009-2012. Vedtaget budget. Side 1 Budget 2009-2012 Vedtaget budget Side 1 Generelle budgetforudsætninger Udgangspunktet for budgetlægningen er det korrigerede budget for 2008 før sparerunde, men med genopretningen af Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

forslag til årsbudget 2014-2017

forslag til årsbudget 2014-2017 Budgetoplæg 2014-2017 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget 2014-2017 Indholdsfortegnelse Side Budgetaftale 2 Finansielt budget 3 Noter til det finansielle budget 8 Resultatet af ordinær drift 10 Servicerammeopgørelse

Læs mere

Befolkningstal i budgettet Statsgaranti statsgaranti Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet Statsgaranti statsgaranti Ændring i forhold til forgående år 1. INDLEDNING De kommunale udgifter og indtægter omfatter driftsudgifter, statsrefusioner, anlægsudgifter, renter, finansforskydninger, lån og afdrag samt statslige tilskud og mellemkommunal udligning.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år 1 1. INDLEDNING Totalbudgettet består af sammenfattende hovedtal samt en række mere specifikke oplysninger om de enkelte udgifter og indtægter, bl.a. om skatter og generelle tilskud og om driftsudgifterne

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere