ØKONOMIUDVALGET 13. september Budget Budgetoplæg Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKONOMIUDVALGET 13. september 2011. Budget 2012-2015. Budgetoplæg 2012-15. Side 1"

Transkript

1 Budget Budgetoplæg Side 1

2 Budget i 2012-priser - Finansielt budget DRIFT Serviceområder i alt Overførselsområder i alt Forsyningsvirksomheder Øvrige driftsændringer: Buffer til budgetoverførsler/uforudset Overført overskud fra tidligere år Uspecificeret spareramme til udvalgene DUT-ændringer - Lov og cirkulæreprogrammet I alt driftsudgifter - netto ANLÆGSUDGIFTER Serviceområder i alt Forsyningsområder i alt I alt anlægsudgifter ANLÆGSINDTÆGTER Serviceområder i alt I alt anlægsindtægter Side 2

3 Budget i 2012-priser - Finansielt budget RENTER, AFDRAG PÅ LÅN OG FINANSFORSKYDNINGER Diverse renteudgifter og indtægter Afdrag på lån Renter af lån Ydelser på nye lån Finansforskydninger og reguleringer Hensættelse til imødegåelse af skatteafregning 2013 (restitutionspost) Deponering - kvalitetsfondstilskud I alt renter, afdrag på lån og finansforskydninger m.v I ALT TIL FINANSIERING LÅNEOPTAGELSE Låneramme inkl. lånedispensationer Anden låneoptagelse I alt låneoptagelse SKATTEAFREGNING 2009 OG 2010 Personskat - regulering af indkomsskat Tilskud og udligning - efterregulering Andel i korrektionsbeløb (300 mio. kr.) I alt skatteafregning 2009 og Side 3

4 Budget i 2012-priser - Finansielt budget SKATTER Personskat - 26,6 % af 4.374,222 mio. kr Grundskat - alm. Ejendomme - 34 o/oo Grundskat - landbrug m.v. - 7,2 o/oo + kompensation for nedsættelse på 5, Selskabsskat Dækningsafgift - off. ejendomme I alt skatter TILSKUD OG UDLIGNING Landsudligning Tilskud vedrørende højt strukturelt underskud Statstilskud - ordinært og betinget Udligning af selskabsskat Udligning vedr. udlændinge Regionen - Grundbidrag overført til drift p.g.a. ny finansieringsmodel fra Regionen - Udviklingsbidrag Statstilskud - ældreområdet Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Ugunstigt stillede kommuner/særtilskud Tilskud fra kvalitetsfonden til investeringer på kvalitetsfondsområder Beskæftigelsestilskud/budgetgaranti - anslået midtvejs/opregulering Beskæftigelsestilskud I alt tilskud og udligning I ALT FINANSIERING I ALT SPILLERUM SPILLERUM TIL KASSETRÆK/STYRKELSE KASSESTYRKELSE IFLG. GENOPRETNINGSPLAN MED MINISTERIET Side 4

5 Budget Regnskabsopgørelse 2012 August-oplæg A. Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Personskatter - efterregulering 2009 og netto Tilskud og udligning I alt Driftsrammer (eks. forsyningsvirksomheder) Økonomiudvalget Miljø- og Klimaudvalget Børn- og Uddannelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Ændringer herudover: Effektivisering - sum ej udvalgsfordelt Buffer til budgetoverførsler/uforudset Overført overskud fra tidligere år Uspecificeret spareramme til udvalgene Rådighedsbeløb til driftsudvidelser DUT-ændringer - Lov og cirkulæreprogrammet I alt driftsudgifter Renter m.v. Diverse renteindtægter og -udgifter Renter af nuværende lån I alt renter RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Side 5

6 Budget Regnskabsopgørelse 2012 August-oplæg Anlægsudgifter (eks forsyningsvirksomheder) Økonomiudvalget excl. jordforsyning Miljø- og Klimaudvalget Børn- og Uddannelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Tværgående anlæg/anlægskorrektion I alt anlægsudgifter Jordforsyning Salg af jord og fast ejendom m.v Byggemodning inkl. jøb af jord I alt jordforsyning RESULTAT SKATTEFINANSIERET OMRÅDE B. Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter-udgifter) Anlæg (indtægter-udgifter) RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER C. Resultat i alt (A+B) Side 6

7 Budget Regnskabsopgørelse 2012 August-oplæg Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt Optagne lån (langfristet gæld) I alt Anvendelse af likvide aktiver Afdrag på lån (langfristet gæld) Ydelser på nye lån ud over lån indregnet i basisbudget Øvrige finansforskydninger Hensættelse til imødegåelse af skatteafregning Deponerede kvalitetsfondsmidler I alt ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER - genopretningsaftale AFVIGELSE I FORHOLD TIL GENOPRETNINGSAFTALE Side 7

8 til det finansielle budget og regnskabsopgørelsen 1. Total serviceudgifter opgjort for alle udvalg 2. Total overførselsudgifter opgjort for alle udvalg 3. Buffer til budgetoverførsler m.v. skal dække uforudsete serviceudgifter og reservation af serviceramme til institutionernes overførsel af overskud fra foregående år. Udgiftsdelen vil blive budgetlagt under servicedrift og indtægtsdelen under finansielle forskydninger. 4. Udvalgenes samlede spareramme til efterfølgende fordeling på grundlag af konkrete besparelser - er nu udmøntet i budgetoplæg 5. Den samlede DUT-kompensation er i budgetoplægget sat lig med tilsvarende øgede udgifter. Skal efterfølgende politisk fordeles. 6. Total anlægsudgifter for serviceområderne i henhold til specifikation under anlæg 7. Diverse renteudgifter og -indtægter for løbende bankkonti, mellemværende med forsyningsvirksomheder m.v. Renteindtægterne er opjusteret som følge af væksten i de positive likvide beholdninger og den fortsatte lave rente på lån med variabel rente 8. Afdrag på kommunens nuværende lån beregnet med udgangspunkt i aktuel låneportefølje, kurser på udenlandsk valuta for CHF og EURO. 9. Renteudgifter af kommunens nuværende lån beregnet med udgangspunkt i aktuel låneportefølje, kurser på udenlandsk valuta for CHF og EURO. 10. Renteudgifter af nye lån opgjort som totalydelse på nye lån med årlig udgift på 0,065% af lånebeløbene. Lån optages ultimo året og låneydelser er derfor først indregnet i efterfølgende budgetår. 11. Finansforskydninger er blandt andet mellemværender, udlån til boligindskud og ejendomsskatter, supplementsposteringer, mellemregning mellem årene m.v. Under finansforskydninger indgår også den kirkelige ligning, hvor der budgetteres med uændret skatteprocent på 0,98 % 12. Finansiel styrkelse af de likvide midler til imødegåelse af skatteefterregulering i Kvalitetsfondstilskud fratrukket anvendt tilskud i finansieringen af anlægsudgifter deponeres på funktion , grp. 001 jfr. IMS-konteringsregler, herunder anvendelse af deponerede beløb fra tidligere år (ikke disponerede beløb) 14. Der er budgetteteret med årlig låneoptagelse på kr. 10,2 mio. til blandt andet automatisk låneadgang til lån til betaling af ejendomsskatter, havneanlæg i nuværende anlægsbudget m.v. Derudover er indregnet låneoptagelse på kr. 10,24 mio. fra lånedispensation til skatteafregningen. Endelig indgår andel fra lånedispensationer til kvalitetsfondsanlæg samt fra den ordinære lånepulje. 15. Efterregulering endelig skatteopgørelse 2009 iflg. SKAT og korrigeret for skattelovsændringer i 2009 jfr. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 16. Efterregulering af tilskud og udligning for 2009 som følge af den endelige skatteopgørelse for 2009 jfr. ministeriets opgørelse. 17. Andel i særlig pulje på 300 mio. kr. fordelt blandt de 19 kommuner, som har selvbudgetteret i Den samlede nettoafregning som følge af selvbudgetteringen for 2009 efter tilskud og udligning. 19. Personskatteprocenten fastsættes uændret til 26,6 % med udgangspunkt i et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr ,222 mio. 20. Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 34 for hele perioden med udgangspunkt i et grundlag på kr ,096 mio. Side 8

9 til det finansielle budget og regnskabsopgørelsen 21. Grundskyldspromillen for produktionsjord fastsættes maksimumspromillen til 7,2 for hele perioden med udgangspunkt i et udskrivningsgrundlag på kr. 936,049 mio. Fra 2011 indføres et loft på 7,2 promille, og der ydes fuld kompensation for provenutabet op til hidtidige promille på 12,3 for 2012 også. Fra 2013 ydes p.t. ingen kompensation - og derfor fremgår et indtægtsfald fra 2013 og fremefter. 22. Selskabsskatten budgetteres med faktisk opgørelse for indkomståret 2009 som udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 1. juli Der opkræves maksimal dækningsafgift for offentlige ejendomme 24. Tilskud og udligning opgjort efter selvbudgettering af tilskud og udligning for 2012 efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilskudsmodeller af 1. juli Skønnet folketal indbyggere 1. januar 2012 inkl. korrektion for betalingsopholdskommuneindbyggere 25. Grundbidrag til regionen omlægges fra 2012 til aktivitetsbestemt medfinansiering, og den samlede udgift afholdes fremover over hovedkonto Udviklingsbidraget til regionen er opgjort til 123 kr. pr. indbygger - her er regnet med indbyggere primo Der er den 25. august 2011 modtaget svar på ansøgning om særtilskud til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og tilskuddet for 2012 udgør kr. 21,996 mio. I overslagsåret 2013 budgetteres med et tilskud på 0 kr., idet aftalen med Indenrigs- og Sundhedsministeriet om genopretningen af de likvide midler nu er opfyldt og aftalen dermed ophørt. Der vil dog fortsat blive søgt særtilskud som vanskeligt stillet kommune. 28. I 2012 modtages et tilskud fra kvalitetsfonden på kr. 11,7 mio., som vil være betinget af at kommunen bidrager med tilsvarende finansiering til at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet samt idrætsfaciliteter. Tilskuddet forudsætter derfor, at der i budgetoplægget indarbejdes anlægsudgifter svarende til det dobbelte af tilskudsbeløbet på de tilskudsberettigede områder, og tilskuddet er derfor modsvaret af tilsvarende deponering til anlæg kendes. Der er givet lånedispensationer til kommunens andel i udgifterne jfr. ansøgning og dispensationsskrivelse fra ministeriet af 24. august I overslagsårene indgår anlægsprojekter, som finansieres af kvalitetsfondsmidler efter de nukendte retningslinjer, og der er derfor budgetteret med kvalitetsfondsindtægter svarende til 50 % af de afsatte anlægsudgifter i overslagsårene. 29. Som følge af finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet fra 2011 er der på grund af den stigende ledighed i Odsherred Kommune i 2011 anslået midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet i 2012 med 2,0 mio. kr. Midtvejsreguleringen er anslået med alle forbehold, idet denne vil være afhængig af dels den endelige udvikling for 2011 og dels udviklingen i den "kommuneklynge", som kommunen indgår i. I overslagsårene er beregnet et forventet yderligere tilskud som følge af udviklingen i de budgetgaranterede områder, herunder især førtidspensionsområdet. 30. Beskæftigelsestilskud (grundtilskud og merudgiftsbehovstilskud) fra 2012 til finansiering af det eenstrengede beskæftigelsessystem. 31. Spillerum for alle år med overskud som negativt fortegn og underskud som positivt fortegn 32. Kassebevægelse, hvor positivt fortegn er kassestyrkelse og negativt fortegn kassetræk. 33. Kassestyrkelse 2012 som forudsætning for overholdelse af aftalen med ministeriet om genopretning af de likvide midler. Side 9

10 til det finansielle budget og regnskabsopgørelsen 34. Totalsum for skatter 35. Totalsum for tilskud og udligning 36. Efter PL-fremskrivning og pris gange mængdereguleringer m.v. - totalbudget for serviceområder og overførselsområder Bemærk iøvrigt note 24, hvor grundbidraget til sundhedsområdet fra 2012 skal afholdes som aktivitetsbestemt medfinansiering under Social- og Sundhedsudvalgets driftsområder og som derfor medfører en forøgelse af driftsudgifterne fra 2012 på kr. 52,5 mio. Derudover korrigeret for besparelser og udvidelser 37. Sum af de samlede effektiviseringsforslag - ej udvalgsfordelt endnu 38. Rådighedsbeløb til driftsudvidelser fra De samlede serviceudgifter indgår med kr. 1,524 mia. som skal sammenholdes med en serviceramme på kr. 1,547 mia. som opgjort af KL. Budgetoplægget overholder dermed aftalen om servicerammerne for I henhold til den økonomiske politik, skal resultatet af den ordinære driftsvirksomhed, som minimum udvise et overskud på 60 mio. kr. årligt I 2012 indgår kvalitetsfondstilskuddet på kr. 11,7 mio. i opgørelsen over resultatet af den ordinære driftsvirksomhed. Dette tilskud er forbeholdt anlægsprojekter på kvalitetsfondsområderne. 41. Kassestyrkelse, som forudsætning for genopretningsaftalen med Indenrigs- og Sundhedsministeriet 42. Afvigelse, hvor positive beløb = manglende kassestyrkelse og negative beøb = yderligere kassestyrkelse. Side 10

11 Budget Pris gange mænge-reguleringer Økonomiudvalget: Administration m.v Arbejdsmarkedsområdet Miljø- og Klimaudvalget: Diverse ændringer Børn- og Uddannelsesudvalget: Pris gange mænge efter halvårsregnskab Heraf tidligere medtaget i grundbudget Social- og Sundhedsudvalget: Spefikke pris gange mænge-reguleringer til budget Heraf finansieret af "demografipuljen" (fratrukket puljetilpasning) Korrektion af fremskrivningen for ældreområdet Kultur- og Folkeoplysningsudvalget: Diverse ændringer I ALT PRIS GANGE MÆNGE - NETTO INKL. DEMOGRAFIPULJE I ALT TOTAL PRIS GANGE MÆNGDE EXKL. DEMOGRAFIKPULJE Side 11

12 til Pris gange mænge-reguleringerne 1. Ændringer på især Arbejdsmarkedsområdets administration jfr. halvårsregnskabets bemærkninger (stillinger og lægeerklæringer), samt øvrige ændringer, herunder kr. til Statens Arkiver. 2. Arbejdsmarkedsområdets driftsudgifter jfr. halvårsregnskab samt forventet udviklling i overslagsårene (forventes delvist finansieret via budgetgaranti m.v.) 3. Prisstigning på asfalt og salt samt udvidelsesskema U6 omhandlende fremskrivning af kontraktbundne udgifter m.v. 4. Flere elever og klienter samt øgede udgifter til befordring m.v. - nu indregnet i grundbudget 5. Allerede indregnet i udvalgets budget pris gange mængdeændringer 6. Samlede pris gange mænge-reguleringer i forhold til nuværende budgetgrundlag 7. I budgetlægningen for 2011 er indarbejdet budgetbeløb på baggrund af den demografiske udvikling for alle 65+-årige i Odsherred Kommune. Budgetbeløbet er samlet i en "demografipulje" under Social- og Sundhedsudvalget og udgør dermed et rådighedsbeløb til imødegåelse af den faktiske mængdeudvikling, som indgår under noe 6. Restrådighedsbeløbet udtrækkes samtidig af budgettet, idet det nu er erstattet af den faktiske mængdeudvikling for de konkrete forbrugsområder, hvor mængdeudviklingen fra og med budget 2012 således vil blive indarbejdet. I opgørelsen over demografipuljens restbeløb er fratrukket besparelsesbeløb på 2,5 mio. kr. som foreslået af udvalget. 8. De samlede pris gange mængde-reguleringer af budgettet opgjort netto efter fradrag af demografipulje fra oprindeligt grundbudget 9. De samlede pris gange mængde-reguleringer af budgettet opgjort brutto Side 12

13 Budget i 2012-priser Drift - Økonomiudvalget SERVICEOMRÅDER Basis - udvalgetsområder exkl. Arbejdsmarkedsområdet Basis - arbejdsmarkedsområderne Serviceændringer m.v. Pris gange mængderegulering Besparelser iflg. specifikation Effektiviseringsforslag og udvidelser Effektiviseringer iflg. specifikation Budgetudvidelser iflg. specifikation DUT iflg. aktstykket Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet Øvrige reguleringer Serviceområder i alt OVERFØRSELSOMRÅDER Basis - arbejdsmarkedsområdet Pris gange mængderegulering Besparelser iflg. specifikation Overførselsområder i alt I alt drift Side 13

14 Budget i 2012-priser Drift - Miljø- og Klimaudvalget SERVICEOMRÅDER Basis Serviceændringer m.v. Pris gange mængderegulering Besparelser iflg. specifikation Effektiviseringsforslag og udvidelser Effektiviseringer iflg. specifikation Budgetudvidelser iflg. specifikation DUT iflg. aktstykket Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet Øvrige reguleringer Serviceområder i alt FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Budgetoplæg Forsyningsvirksomheder i alt I alt drift Side 14

15 Budget i 2012-priser Drift - Børne- og Uddannelsesudvalget SERVICEOMRÅDER Basis + pris gange mængderegulering Serviceændringer m.v. Pris gange mængderegulering Besparelser iflg. specifikation Effektiviseringsforslag og udvidelser Effektiviseringer iflg. specifikation Budgetudvidelser iflg. specifikation DUT iflg. aktstykket Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet Øvrige reguleringer Serviceområder i alt OVERFØRSELSOMRÅDER Basis + pris gange mængderegulering Pris gange mængderegulering Overførselsområder i alt I alt drift Side 15

16 Budget i 2012-priser Drift - Social- og Sundhedsudvalget SERVICEOMRÅDER Basis Serviceændringer m.v. Pris gange mængderegulering Besparelser iflg. specifikation Effektiviseringsforslag og udvidelser Effektiviseringer iflg. specifikation Budgetudvidelser iflg. specifikation DUT iflg. aktstykket Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet Øvrige reguleringer Grundbidrag til Regionen overført fra finansiering på grund af ny model Serviceområder i alt OVERFØRSELSOMRÅDER Basis Pris gange mængderegulering Overførselsområder i alt I alt drift Side 16

17 Budget i 2012-priser Drift - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget SERVICEOMRÅDER Basis Serviceændringer m.v. Pris gange mængderegulering Besparelser iflg. specifikation Effektiviseringsforslag og udvidelser Effektiviseringer iflg. specifikation Budgetudvidelser iflg. specifikation DUT iflg. aktstykket Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet Øvrige reguleringer Serviceområder i alt OVERFØRSELSOMRÅDER Basis Demografiregulering Overførselsområder i alt I alt drift Side 17

18 Budget i 2012-priser Anlæg - Økonomiudvalget ANLÆGSINDTÆGTER Salg af ejendomme m.v. I alt anlægsindtægter ANLÆGSUDGIFTER I alt anlægsudgifter Side 18

19 Budget i 2012-priser Anlæg - Miljø- og Klimaudvalget ANLÆGSUDGIFTER A3 - Slidlag på kørebaner - Kontraktbundet *) A4 - Vejbelysning - Kontraktbundet A7 - Renovering af havnene (100 % låneoptagelse) A11 - Rute 21 projekt - Vig Parkvej - Aftalebunden *) A20 - Energimærkning af kommunale bygninger - lov A23 - Vandløb "Pindalsrenden" A25 - Naturforvaltningsprojekkter - lovbunden *) A30 - Genskabelse af sø om Næsholm Borgruin - Aftale *) Rådighedssum til anlægsprojekter *) *) Lånedispensation fra ordinær lånepulje på 20% af anlægsudgift i 2012 I alt anlægsudgifter Side 19

20 Budget i 2012-priser Anlæg - Børne- og Uddannelsesudvalget ANLÆGSUDGIFTER Rådighedssum til kvalitetsfondsanlæg jfr. lånedispensation (50 % låneoptagelse) I alt anlægsudgifter Side 20

21 Budget i 2012-priser Anlæg - Social- og Sundhedsudvalget ANLÆGSUDGIFTER A Renovering af boliger Asnæshvile (Kvalitetsfondsprojekt) A Renovering/Udbygning Bakkegården Hørve (Kvalitetsfondsprojekt) Rådighedssum til anlægsprojekter *) *) Lånedispensation fra ordinær lånepulje på 20% af anlægsudgift i 2012 I alt anlægsudgifter Side 21

22 Budget i 2012-priser Anlæg - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget ANLÆGSUDGIFTER Rådighedssum til anlægsprojekter *) *) Lånedispensation fra ordinær lånepulje på 20% af anlægsudgift i 2012 I alt anlægsudgifter Side 22

23 Budget i 2012-priser Anlæg - Tværgående anlæg ANLÆGSUDGIFTER I alt anlægsudgifter Side 23

24 Oversigt over besparelser, effektiviseringer og udvidelser Oversigt over besparelser Økonomiudvalget Miljø- og Klimaudvalget Børn- og Uddannelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget I ALT BESPARELSER Oversigt over effektiviseringer Økonomiudvalget Miljø- og Klimaudvalget Børn- og Uddannelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget I ALT EFFEKTIVISERINGER Oversigt over udvidelser Økonomiudvalget Miljø- og Klimaudvalget Børn- og Uddannelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Rådighedsbeløb I ALT UDVIDELSER Side 24

25 Budget Driftsbesparelser Økonomiudvalget Beskæftigelsesområdet B02 - Rotationsprojekt B03 - Reduktion af sygedagpengesager B04 - Projekt hyppigere samtaler borgere over Beskæftigelsesområdet i alt Øvrige administration og driftsområder B05 - Nedlæggelse af administrative stillinger B06 - Nedjustering ad DUT-pulje B08 - Ændring af jubilæumsgratiale Øvrige administration og driftsområder i alt Økonomiudvalget i alt Miljø- og Klimaudvalget 2 - Handicapkørsel Generel vedligeholdelse af klimaskærm Movia Miljø- og Klimaudvalget i alt Børne- og Uddannelsesudvalget 1- Nedsættelse af normering i SFO'erne (tildelingsfaktor og ledelsestid) Mindreudgift ved at drive en tale-sproggruppe i Odsherred Besparelser og mindreudgifter på Børnetandplejen Indføre forældrebetaling i særlige klutilbud Spare midler til udviklingspulje på dagtilbud og skoleområdet Børne- og Uddannelsesudvalget i alt Side 25

26 Budget Driftsbesparelser Social- og Sundhedsudvalget 1 - Ændring af kvalitetsstandarder for tekniske hjælpemidler Sygeplejeartikler Ændre kvalitetsstandarder på særligt dyre enkeltsager Revisitering af ydelser efter SEL Tilpasning af tilbud efter SEL 103 og Tilpasning af demografipuljen Social- og Sundhedsudvalget i alt Kultur- og Folkeoplysningsudvalget KU01 - Reduktion af ramme til lokaletlskud KU02 - Reduktion af pulje til lovpligtigt udstyr/idrætsanlæg KU03 - Udviklingspulje til foreninger KU04 - Reduktion af tilskud til forsamlingshuse KU05 - Udvalgets frie midler KU06 - Øvrige tilskudsmodtagere Kultur- og Folkeoplysningsudvalget i alt Side 26

27 Budget Effektiviseringer 1. Det specialiserede børneområde A. Effektivisering af bevilling af aflastningsordninger B. Effektivisering af bevilling af støttekontaktpersonordninger C. Efektivisering af bevilling af døgnophold Folkeskoleområdet Afventer rapport om lærertidsaftale m.v Det specialiserede voksenområde A. Effektivisering af 85 - Støttekontaktpersonområdet Vej og Park Effekvisering af Vej og Park Ejendomsområdet A. Tomme ejendomme B. Tomgangsleje i ældreboliger C. Arealeffektivisering D. Effektivisering af energiforbrug E. Rammeudbud på håndværkerydelser Administration A. Effektivisering af prisaftale med KMD B. Yderligere effektivisering af kommunens indkøb C. Yderligere effektivisering på print og porto D. Effektivisering på lønadministrationen E. Effektivisering på forsikringsordninger F. Effektivisering på interne servicefunktioner G. Digitalisering af personaleblad- tidsskriftsabonnementer H. Etablering af kontaktcenter i Borgerservice I. LEAN-projekt på tværs af administrative centre Side 27

28 Budget Effektiviseringer 7. Befordring A. Befordring læge, speciallæge, genoptræning, hjælpemidler B. Befordring skole og specialundervisning D. Efektivisering af intern kørsel for politikere og administration E. Effektivisering af intern kørsel i hjemmesygeplejen/hjemmeplejen F. Effektivisering af intern kørsel - Øvrige områder Beredskabet A. Effektivisering af beredskabet Ældreområdet m.v. A. Oprettelse af 1-årigt projekt til afklaring af SEL B. Effektivisering af ældreområdet I alt effektiviseringsforslag Side 28

29 Budget Driftsudvidelser Økonomiudvalget UD1 - Projekt: Tidlig indsats for unge med psykiske lidelser UD3 - Pulje til større udviklingsprojekter, herunder frikommuneforsøg UD4 - Ny erhvervspolitik UD7 - Ansættelse af fundraiser Ungefokus i Hørve Økonomiudvalget i alt Miljø- og Klimaudvalget 2 - Vejafvanding Klimaarbejde i forbindelse med forpligtelser Vandløbsregulativer Badevandsmålinger og badevandsprofiler Miljøtilsyn A29 - Vej og Park - firmatisering Ny - Kulturatlas udskudt fra Miljø- og Klimaudvalget i alt Børne- og Uddannelsesudvalget 1 - Uddannelsespuljer i Skole- og dagtilbudsområdet Etablering af Videnscentre Revitalisering ungdomsområdet Pulje til specialområdet UPCN - (Ungdomsuddannelsesvejledning) Ny - 1 times ugentlig engelsk i 2. klasse Børne- og Uddannelsesudvalget i alt Side 29

30 Budget Driftsudvidelser Social- og Sundhedsudvalget 4 - Styrkelse af genoptræningsområdet Nedbringelse af af venteliste/styrkelse af socialpsykiatri Odsherred Ny - Personaleløft på plejecentrene (flyverfunktion)og frivillighedskoordinator Ny - Faglig opkvalificering/kompetenceløft/efteruddannelse i hjemmeplejen Social- og Sundhedsudvalget i alt Kultur- og Folkeoplysningsudvalget 2 - Bibliotek og Kulturhus i Odsherred Driftstilskud til opstart af Vig Kulturpark Fastholdelse af unge i foreningslivet, rekruttering af ledere og for.samarb Kultur- og Folkeoplysningsudvalget i alt Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb til driftsudvidelse fra Rådighedsbeløb i alt Side 30

Vedtaget budget 2010-13

Vedtaget budget 2010-13 Budget 2010-2013 Vedtaget budget 2010-13 Side 1 Generelle budgetforudsætninger Udgangspunktet for budgetlægningen er budgetoverslagsårene 2010-2012 fra det budget, som Byrådet vedtog den 7. oktober 2008.

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016

Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016 Budget 2013-2016 Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016 Indholdsfortegnelse Side Finansielt budget 2 til det finansielle budget 5 Resultatet af ordinær drift 7 Servicerammeopgørelse 8 Bevillingsoversigt

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN, 7. oktober 2008. Budget 2009-2012. Vedtaget budget. Side 1

ØKONOMIAFDELINGEN, 7. oktober 2008. Budget 2009-2012. Vedtaget budget. Side 1 Budget 2009-2012 Vedtaget budget Side 1 Generelle budgetforudsætninger Udgangspunktet for budgetlægningen er det korrigerede budget for 2008 før sparerunde, men med genopretningen af Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

forslag til årsbudget 2014-2017

forslag til årsbudget 2014-2017 Budgetoplæg 2014-2017 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget 2014-2017 Indholdsfortegnelse Side Budgetaftale 2 Finansielt budget 3 Noter til det finansielle budget 8 Resultatet af ordinær drift 10 Servicerammeopgørelse

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Budget 2016-2019 Odsherred Kommune Økonomiudvalgets oplæg 2016-2019

Budget 2016-2019 Odsherred Kommune Økonomiudvalgets oplæg 2016-2019 Budget 2016-2019 Odsherred Kommune Økonomiudvalgets oplæg 2016-2019 NØGLETAL BALANCE INKL. AFVIKLING AF GÆLD TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 0 25.588 18.045 10.423 BALANCE EXCL. AFVIKLING AF GÆLD TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne.

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen Økonomisk Afdeling/PEJ 3. august 2011 Foreløbigt notat BUDGETFORSLAG 2012-2015 -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. STATUS PÅ BUDGETLÆGNINGEN FOR

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2014 og overslagsårene 2015-17 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013. I

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje.

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje. Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2016 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 3.458.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2014-2017

Bilag til teknisk budget 2014-2017 Bilag til teknisk budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse BUDGETLOVEN M.V.... 2 BUDGETTET I TAL... 3 INDTÆGTER...3 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET... 12 KORREKTIONER PÅ

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2013-2016

Bilag til teknisk budget 2013-2016 Bilag til teknisk budget 2013-2016 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 BUDGETTET I TAL... 2 INDTÆGTER...2 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET...12 KORREKTIONER PÅ DRIFTSOMRÅDET...13

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden 2015 2018. En lang række andre faktorer har også betydning

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer:

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: Notat 15. september 2010 Borgmesterens oplæg til budgetforslag 2011. Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: 10-U-1 Innovationspulje

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere