ØKONOMIUDVALGET 13. september Budget Budgetoplæg Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKONOMIUDVALGET 13. september 2011. Budget 2012-2015. Budgetoplæg 2012-15. Side 1"

Transkript

1 Budget Budgetoplæg Side 1

2 Budget i 2012-priser - Finansielt budget DRIFT Serviceområder i alt Overførselsområder i alt Forsyningsvirksomheder Øvrige driftsændringer: Buffer til budgetoverførsler/uforudset Overført overskud fra tidligere år Uspecificeret spareramme til udvalgene DUT-ændringer - Lov og cirkulæreprogrammet I alt driftsudgifter - netto ANLÆGSUDGIFTER Serviceområder i alt Forsyningsområder i alt I alt anlægsudgifter ANLÆGSINDTÆGTER Serviceområder i alt I alt anlægsindtægter Side 2

3 Budget i 2012-priser - Finansielt budget RENTER, AFDRAG PÅ LÅN OG FINANSFORSKYDNINGER Diverse renteudgifter og indtægter Afdrag på lån Renter af lån Ydelser på nye lån Finansforskydninger og reguleringer Hensættelse til imødegåelse af skatteafregning 2013 (restitutionspost) Deponering - kvalitetsfondstilskud I alt renter, afdrag på lån og finansforskydninger m.v I ALT TIL FINANSIERING LÅNEOPTAGELSE Låneramme inkl. lånedispensationer Anden låneoptagelse I alt låneoptagelse SKATTEAFREGNING 2009 OG 2010 Personskat - regulering af indkomsskat Tilskud og udligning - efterregulering Andel i korrektionsbeløb (300 mio. kr.) I alt skatteafregning 2009 og Side 3

4 Budget i 2012-priser - Finansielt budget SKATTER Personskat - 26,6 % af 4.374,222 mio. kr Grundskat - alm. Ejendomme - 34 o/oo Grundskat - landbrug m.v. - 7,2 o/oo + kompensation for nedsættelse på 5, Selskabsskat Dækningsafgift - off. ejendomme I alt skatter TILSKUD OG UDLIGNING Landsudligning Tilskud vedrørende højt strukturelt underskud Statstilskud - ordinært og betinget Udligning af selskabsskat Udligning vedr. udlændinge Regionen - Grundbidrag overført til drift p.g.a. ny finansieringsmodel fra Regionen - Udviklingsbidrag Statstilskud - ældreområdet Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Ugunstigt stillede kommuner/særtilskud Tilskud fra kvalitetsfonden til investeringer på kvalitetsfondsområder Beskæftigelsestilskud/budgetgaranti - anslået midtvejs/opregulering Beskæftigelsestilskud I alt tilskud og udligning I ALT FINANSIERING I ALT SPILLERUM SPILLERUM TIL KASSETRÆK/STYRKELSE KASSESTYRKELSE IFLG. GENOPRETNINGSPLAN MED MINISTERIET Side 4

5 Budget Regnskabsopgørelse 2012 August-oplæg A. Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Personskatter - efterregulering 2009 og netto Tilskud og udligning I alt Driftsrammer (eks. forsyningsvirksomheder) Økonomiudvalget Miljø- og Klimaudvalget Børn- og Uddannelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Ændringer herudover: Effektivisering - sum ej udvalgsfordelt Buffer til budgetoverførsler/uforudset Overført overskud fra tidligere år Uspecificeret spareramme til udvalgene Rådighedsbeløb til driftsudvidelser DUT-ændringer - Lov og cirkulæreprogrammet I alt driftsudgifter Renter m.v. Diverse renteindtægter og -udgifter Renter af nuværende lån I alt renter RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Side 5

6 Budget Regnskabsopgørelse 2012 August-oplæg Anlægsudgifter (eks forsyningsvirksomheder) Økonomiudvalget excl. jordforsyning Miljø- og Klimaudvalget Børn- og Uddannelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Tværgående anlæg/anlægskorrektion I alt anlægsudgifter Jordforsyning Salg af jord og fast ejendom m.v Byggemodning inkl. jøb af jord I alt jordforsyning RESULTAT SKATTEFINANSIERET OMRÅDE B. Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter-udgifter) Anlæg (indtægter-udgifter) RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER C. Resultat i alt (A+B) Side 6

7 Budget Regnskabsopgørelse 2012 August-oplæg Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt Optagne lån (langfristet gæld) I alt Anvendelse af likvide aktiver Afdrag på lån (langfristet gæld) Ydelser på nye lån ud over lån indregnet i basisbudget Øvrige finansforskydninger Hensættelse til imødegåelse af skatteafregning Deponerede kvalitetsfondsmidler I alt ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER - genopretningsaftale AFVIGELSE I FORHOLD TIL GENOPRETNINGSAFTALE Side 7

8 til det finansielle budget og regnskabsopgørelsen 1. Total serviceudgifter opgjort for alle udvalg 2. Total overførselsudgifter opgjort for alle udvalg 3. Buffer til budgetoverførsler m.v. skal dække uforudsete serviceudgifter og reservation af serviceramme til institutionernes overførsel af overskud fra foregående år. Udgiftsdelen vil blive budgetlagt under servicedrift og indtægtsdelen under finansielle forskydninger. 4. Udvalgenes samlede spareramme til efterfølgende fordeling på grundlag af konkrete besparelser - er nu udmøntet i budgetoplæg 5. Den samlede DUT-kompensation er i budgetoplægget sat lig med tilsvarende øgede udgifter. Skal efterfølgende politisk fordeles. 6. Total anlægsudgifter for serviceområderne i henhold til specifikation under anlæg 7. Diverse renteudgifter og -indtægter for løbende bankkonti, mellemværende med forsyningsvirksomheder m.v. Renteindtægterne er opjusteret som følge af væksten i de positive likvide beholdninger og den fortsatte lave rente på lån med variabel rente 8. Afdrag på kommunens nuværende lån beregnet med udgangspunkt i aktuel låneportefølje, kurser på udenlandsk valuta for CHF og EURO. 9. Renteudgifter af kommunens nuværende lån beregnet med udgangspunkt i aktuel låneportefølje, kurser på udenlandsk valuta for CHF og EURO. 10. Renteudgifter af nye lån opgjort som totalydelse på nye lån med årlig udgift på 0,065% af lånebeløbene. Lån optages ultimo året og låneydelser er derfor først indregnet i efterfølgende budgetår. 11. Finansforskydninger er blandt andet mellemværender, udlån til boligindskud og ejendomsskatter, supplementsposteringer, mellemregning mellem årene m.v. Under finansforskydninger indgår også den kirkelige ligning, hvor der budgetteres med uændret skatteprocent på 0,98 % 12. Finansiel styrkelse af de likvide midler til imødegåelse af skatteefterregulering i Kvalitetsfondstilskud fratrukket anvendt tilskud i finansieringen af anlægsudgifter deponeres på funktion , grp. 001 jfr. IMS-konteringsregler, herunder anvendelse af deponerede beløb fra tidligere år (ikke disponerede beløb) 14. Der er budgetteteret med årlig låneoptagelse på kr. 10,2 mio. til blandt andet automatisk låneadgang til lån til betaling af ejendomsskatter, havneanlæg i nuværende anlægsbudget m.v. Derudover er indregnet låneoptagelse på kr. 10,24 mio. fra lånedispensation til skatteafregningen. Endelig indgår andel fra lånedispensationer til kvalitetsfondsanlæg samt fra den ordinære lånepulje. 15. Efterregulering endelig skatteopgørelse 2009 iflg. SKAT og korrigeret for skattelovsændringer i 2009 jfr. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 16. Efterregulering af tilskud og udligning for 2009 som følge af den endelige skatteopgørelse for 2009 jfr. ministeriets opgørelse. 17. Andel i særlig pulje på 300 mio. kr. fordelt blandt de 19 kommuner, som har selvbudgetteret i Den samlede nettoafregning som følge af selvbudgetteringen for 2009 efter tilskud og udligning. 19. Personskatteprocenten fastsættes uændret til 26,6 % med udgangspunkt i et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr ,222 mio. 20. Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 34 for hele perioden med udgangspunkt i et grundlag på kr ,096 mio. Side 8

9 til det finansielle budget og regnskabsopgørelsen 21. Grundskyldspromillen for produktionsjord fastsættes maksimumspromillen til 7,2 for hele perioden med udgangspunkt i et udskrivningsgrundlag på kr. 936,049 mio. Fra 2011 indføres et loft på 7,2 promille, og der ydes fuld kompensation for provenutabet op til hidtidige promille på 12,3 for 2012 også. Fra 2013 ydes p.t. ingen kompensation - og derfor fremgår et indtægtsfald fra 2013 og fremefter. 22. Selskabsskatten budgetteres med faktisk opgørelse for indkomståret 2009 som udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 1. juli Der opkræves maksimal dækningsafgift for offentlige ejendomme 24. Tilskud og udligning opgjort efter selvbudgettering af tilskud og udligning for 2012 efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilskudsmodeller af 1. juli Skønnet folketal indbyggere 1. januar 2012 inkl. korrektion for betalingsopholdskommuneindbyggere 25. Grundbidrag til regionen omlægges fra 2012 til aktivitetsbestemt medfinansiering, og den samlede udgift afholdes fremover over hovedkonto Udviklingsbidraget til regionen er opgjort til 123 kr. pr. indbygger - her er regnet med indbyggere primo Der er den 25. august 2011 modtaget svar på ansøgning om særtilskud til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og tilskuddet for 2012 udgør kr. 21,996 mio. I overslagsåret 2013 budgetteres med et tilskud på 0 kr., idet aftalen med Indenrigs- og Sundhedsministeriet om genopretningen af de likvide midler nu er opfyldt og aftalen dermed ophørt. Der vil dog fortsat blive søgt særtilskud som vanskeligt stillet kommune. 28. I 2012 modtages et tilskud fra kvalitetsfonden på kr. 11,7 mio., som vil være betinget af at kommunen bidrager med tilsvarende finansiering til at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet samt idrætsfaciliteter. Tilskuddet forudsætter derfor, at der i budgetoplægget indarbejdes anlægsudgifter svarende til det dobbelte af tilskudsbeløbet på de tilskudsberettigede områder, og tilskuddet er derfor modsvaret af tilsvarende deponering til anlæg kendes. Der er givet lånedispensationer til kommunens andel i udgifterne jfr. ansøgning og dispensationsskrivelse fra ministeriet af 24. august I overslagsårene indgår anlægsprojekter, som finansieres af kvalitetsfondsmidler efter de nukendte retningslinjer, og der er derfor budgetteret med kvalitetsfondsindtægter svarende til 50 % af de afsatte anlægsudgifter i overslagsårene. 29. Som følge af finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet fra 2011 er der på grund af den stigende ledighed i Odsherred Kommune i 2011 anslået midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet i 2012 med 2,0 mio. kr. Midtvejsreguleringen er anslået med alle forbehold, idet denne vil være afhængig af dels den endelige udvikling for 2011 og dels udviklingen i den "kommuneklynge", som kommunen indgår i. I overslagsårene er beregnet et forventet yderligere tilskud som følge af udviklingen i de budgetgaranterede områder, herunder især førtidspensionsområdet. 30. Beskæftigelsestilskud (grundtilskud og merudgiftsbehovstilskud) fra 2012 til finansiering af det eenstrengede beskæftigelsessystem. 31. Spillerum for alle år med overskud som negativt fortegn og underskud som positivt fortegn 32. Kassebevægelse, hvor positivt fortegn er kassestyrkelse og negativt fortegn kassetræk. 33. Kassestyrkelse 2012 som forudsætning for overholdelse af aftalen med ministeriet om genopretning af de likvide midler. Side 9

10 til det finansielle budget og regnskabsopgørelsen 34. Totalsum for skatter 35. Totalsum for tilskud og udligning 36. Efter PL-fremskrivning og pris gange mængdereguleringer m.v. - totalbudget for serviceområder og overførselsområder Bemærk iøvrigt note 24, hvor grundbidraget til sundhedsområdet fra 2012 skal afholdes som aktivitetsbestemt medfinansiering under Social- og Sundhedsudvalgets driftsområder og som derfor medfører en forøgelse af driftsudgifterne fra 2012 på kr. 52,5 mio. Derudover korrigeret for besparelser og udvidelser 37. Sum af de samlede effektiviseringsforslag - ej udvalgsfordelt endnu 38. Rådighedsbeløb til driftsudvidelser fra De samlede serviceudgifter indgår med kr. 1,524 mia. som skal sammenholdes med en serviceramme på kr. 1,547 mia. som opgjort af KL. Budgetoplægget overholder dermed aftalen om servicerammerne for I henhold til den økonomiske politik, skal resultatet af den ordinære driftsvirksomhed, som minimum udvise et overskud på 60 mio. kr. årligt I 2012 indgår kvalitetsfondstilskuddet på kr. 11,7 mio. i opgørelsen over resultatet af den ordinære driftsvirksomhed. Dette tilskud er forbeholdt anlægsprojekter på kvalitetsfondsområderne. 41. Kassestyrkelse, som forudsætning for genopretningsaftalen med Indenrigs- og Sundhedsministeriet 42. Afvigelse, hvor positive beløb = manglende kassestyrkelse og negative beøb = yderligere kassestyrkelse. Side 10

11 Budget Pris gange mænge-reguleringer Økonomiudvalget: Administration m.v Arbejdsmarkedsområdet Miljø- og Klimaudvalget: Diverse ændringer Børn- og Uddannelsesudvalget: Pris gange mænge efter halvårsregnskab Heraf tidligere medtaget i grundbudget Social- og Sundhedsudvalget: Spefikke pris gange mænge-reguleringer til budget Heraf finansieret af "demografipuljen" (fratrukket puljetilpasning) Korrektion af fremskrivningen for ældreområdet Kultur- og Folkeoplysningsudvalget: Diverse ændringer I ALT PRIS GANGE MÆNGE - NETTO INKL. DEMOGRAFIPULJE I ALT TOTAL PRIS GANGE MÆNGDE EXKL. DEMOGRAFIKPULJE Side 11

12 til Pris gange mænge-reguleringerne 1. Ændringer på især Arbejdsmarkedsområdets administration jfr. halvårsregnskabets bemærkninger (stillinger og lægeerklæringer), samt øvrige ændringer, herunder kr. til Statens Arkiver. 2. Arbejdsmarkedsområdets driftsudgifter jfr. halvårsregnskab samt forventet udviklling i overslagsårene (forventes delvist finansieret via budgetgaranti m.v.) 3. Prisstigning på asfalt og salt samt udvidelsesskema U6 omhandlende fremskrivning af kontraktbundne udgifter m.v. 4. Flere elever og klienter samt øgede udgifter til befordring m.v. - nu indregnet i grundbudget 5. Allerede indregnet i udvalgets budget pris gange mængdeændringer 6. Samlede pris gange mænge-reguleringer i forhold til nuværende budgetgrundlag 7. I budgetlægningen for 2011 er indarbejdet budgetbeløb på baggrund af den demografiske udvikling for alle 65+-årige i Odsherred Kommune. Budgetbeløbet er samlet i en "demografipulje" under Social- og Sundhedsudvalget og udgør dermed et rådighedsbeløb til imødegåelse af den faktiske mængdeudvikling, som indgår under noe 6. Restrådighedsbeløbet udtrækkes samtidig af budgettet, idet det nu er erstattet af den faktiske mængdeudvikling for de konkrete forbrugsområder, hvor mængdeudviklingen fra og med budget 2012 således vil blive indarbejdet. I opgørelsen over demografipuljens restbeløb er fratrukket besparelsesbeløb på 2,5 mio. kr. som foreslået af udvalget. 8. De samlede pris gange mængde-reguleringer af budgettet opgjort netto efter fradrag af demografipulje fra oprindeligt grundbudget 9. De samlede pris gange mængde-reguleringer af budgettet opgjort brutto Side 12

13 Budget i 2012-priser Drift - Økonomiudvalget SERVICEOMRÅDER Basis - udvalgetsområder exkl. Arbejdsmarkedsområdet Basis - arbejdsmarkedsområderne Serviceændringer m.v. Pris gange mængderegulering Besparelser iflg. specifikation Effektiviseringsforslag og udvidelser Effektiviseringer iflg. specifikation Budgetudvidelser iflg. specifikation DUT iflg. aktstykket Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet Øvrige reguleringer Serviceområder i alt OVERFØRSELSOMRÅDER Basis - arbejdsmarkedsområdet Pris gange mængderegulering Besparelser iflg. specifikation Overførselsområder i alt I alt drift Side 13

14 Budget i 2012-priser Drift - Miljø- og Klimaudvalget SERVICEOMRÅDER Basis Serviceændringer m.v. Pris gange mængderegulering Besparelser iflg. specifikation Effektiviseringsforslag og udvidelser Effektiviseringer iflg. specifikation Budgetudvidelser iflg. specifikation DUT iflg. aktstykket Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet Øvrige reguleringer Serviceområder i alt FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Budgetoplæg Forsyningsvirksomheder i alt I alt drift Side 14

15 Budget i 2012-priser Drift - Børne- og Uddannelsesudvalget SERVICEOMRÅDER Basis + pris gange mængderegulering Serviceændringer m.v. Pris gange mængderegulering Besparelser iflg. specifikation Effektiviseringsforslag og udvidelser Effektiviseringer iflg. specifikation Budgetudvidelser iflg. specifikation DUT iflg. aktstykket Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet Øvrige reguleringer Serviceområder i alt OVERFØRSELSOMRÅDER Basis + pris gange mængderegulering Pris gange mængderegulering Overførselsområder i alt I alt drift Side 15

16 Budget i 2012-priser Drift - Social- og Sundhedsudvalget SERVICEOMRÅDER Basis Serviceændringer m.v. Pris gange mængderegulering Besparelser iflg. specifikation Effektiviseringsforslag og udvidelser Effektiviseringer iflg. specifikation Budgetudvidelser iflg. specifikation DUT iflg. aktstykket Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet Øvrige reguleringer Grundbidrag til Regionen overført fra finansiering på grund af ny model Serviceområder i alt OVERFØRSELSOMRÅDER Basis Pris gange mængderegulering Overførselsområder i alt I alt drift Side 16

17 Budget i 2012-priser Drift - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget SERVICEOMRÅDER Basis Serviceændringer m.v. Pris gange mængderegulering Besparelser iflg. specifikation Effektiviseringsforslag og udvidelser Effektiviseringer iflg. specifikation Budgetudvidelser iflg. specifikation DUT iflg. aktstykket Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet Øvrige reguleringer Serviceområder i alt OVERFØRSELSOMRÅDER Basis Demografiregulering Overførselsområder i alt I alt drift Side 17

18 Budget i 2012-priser Anlæg - Økonomiudvalget ANLÆGSINDTÆGTER Salg af ejendomme m.v. I alt anlægsindtægter ANLÆGSUDGIFTER I alt anlægsudgifter Side 18

19 Budget i 2012-priser Anlæg - Miljø- og Klimaudvalget ANLÆGSUDGIFTER A3 - Slidlag på kørebaner - Kontraktbundet *) A4 - Vejbelysning - Kontraktbundet A7 - Renovering af havnene (100 % låneoptagelse) A11 - Rute 21 projekt - Vig Parkvej - Aftalebunden *) A20 - Energimærkning af kommunale bygninger - lov A23 - Vandløb "Pindalsrenden" A25 - Naturforvaltningsprojekkter - lovbunden *) A30 - Genskabelse af sø om Næsholm Borgruin - Aftale *) Rådighedssum til anlægsprojekter *) *) Lånedispensation fra ordinær lånepulje på 20% af anlægsudgift i 2012 I alt anlægsudgifter Side 19

20 Budget i 2012-priser Anlæg - Børne- og Uddannelsesudvalget ANLÆGSUDGIFTER Rådighedssum til kvalitetsfondsanlæg jfr. lånedispensation (50 % låneoptagelse) I alt anlægsudgifter Side 20

21 Budget i 2012-priser Anlæg - Social- og Sundhedsudvalget ANLÆGSUDGIFTER A Renovering af boliger Asnæshvile (Kvalitetsfondsprojekt) A Renovering/Udbygning Bakkegården Hørve (Kvalitetsfondsprojekt) Rådighedssum til anlægsprojekter *) *) Lånedispensation fra ordinær lånepulje på 20% af anlægsudgift i 2012 I alt anlægsudgifter Side 21

22 Budget i 2012-priser Anlæg - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget ANLÆGSUDGIFTER Rådighedssum til anlægsprojekter *) *) Lånedispensation fra ordinær lånepulje på 20% af anlægsudgift i 2012 I alt anlægsudgifter Side 22

23 Budget i 2012-priser Anlæg - Tværgående anlæg ANLÆGSUDGIFTER I alt anlægsudgifter Side 23

24 Oversigt over besparelser, effektiviseringer og udvidelser Oversigt over besparelser Økonomiudvalget Miljø- og Klimaudvalget Børn- og Uddannelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget I ALT BESPARELSER Oversigt over effektiviseringer Økonomiudvalget Miljø- og Klimaudvalget Børn- og Uddannelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget I ALT EFFEKTIVISERINGER Oversigt over udvidelser Økonomiudvalget Miljø- og Klimaudvalget Børn- og Uddannelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Rådighedsbeløb I ALT UDVIDELSER Side 24

25 Budget Driftsbesparelser Økonomiudvalget Beskæftigelsesområdet B02 - Rotationsprojekt B03 - Reduktion af sygedagpengesager B04 - Projekt hyppigere samtaler borgere over Beskæftigelsesområdet i alt Øvrige administration og driftsområder B05 - Nedlæggelse af administrative stillinger B06 - Nedjustering ad DUT-pulje B08 - Ændring af jubilæumsgratiale Øvrige administration og driftsområder i alt Økonomiudvalget i alt Miljø- og Klimaudvalget 2 - Handicapkørsel Generel vedligeholdelse af klimaskærm Movia Miljø- og Klimaudvalget i alt Børne- og Uddannelsesudvalget 1- Nedsættelse af normering i SFO'erne (tildelingsfaktor og ledelsestid) Mindreudgift ved at drive en tale-sproggruppe i Odsherred Besparelser og mindreudgifter på Børnetandplejen Indføre forældrebetaling i særlige klutilbud Spare midler til udviklingspulje på dagtilbud og skoleområdet Børne- og Uddannelsesudvalget i alt Side 25

26 Budget Driftsbesparelser Social- og Sundhedsudvalget 1 - Ændring af kvalitetsstandarder for tekniske hjælpemidler Sygeplejeartikler Ændre kvalitetsstandarder på særligt dyre enkeltsager Revisitering af ydelser efter SEL Tilpasning af tilbud efter SEL 103 og Tilpasning af demografipuljen Social- og Sundhedsudvalget i alt Kultur- og Folkeoplysningsudvalget KU01 - Reduktion af ramme til lokaletlskud KU02 - Reduktion af pulje til lovpligtigt udstyr/idrætsanlæg KU03 - Udviklingspulje til foreninger KU04 - Reduktion af tilskud til forsamlingshuse KU05 - Udvalgets frie midler KU06 - Øvrige tilskudsmodtagere Kultur- og Folkeoplysningsudvalget i alt Side 26

27 Budget Effektiviseringer 1. Det specialiserede børneområde A. Effektivisering af bevilling af aflastningsordninger B. Effektivisering af bevilling af støttekontaktpersonordninger C. Efektivisering af bevilling af døgnophold Folkeskoleområdet Afventer rapport om lærertidsaftale m.v Det specialiserede voksenområde A. Effektivisering af 85 - Støttekontaktpersonområdet Vej og Park Effekvisering af Vej og Park Ejendomsområdet A. Tomme ejendomme B. Tomgangsleje i ældreboliger C. Arealeffektivisering D. Effektivisering af energiforbrug E. Rammeudbud på håndværkerydelser Administration A. Effektivisering af prisaftale med KMD B. Yderligere effektivisering af kommunens indkøb C. Yderligere effektivisering på print og porto D. Effektivisering på lønadministrationen E. Effektivisering på forsikringsordninger F. Effektivisering på interne servicefunktioner G. Digitalisering af personaleblad- tidsskriftsabonnementer H. Etablering af kontaktcenter i Borgerservice I. LEAN-projekt på tværs af administrative centre Side 27

28 Budget Effektiviseringer 7. Befordring A. Befordring læge, speciallæge, genoptræning, hjælpemidler B. Befordring skole og specialundervisning D. Efektivisering af intern kørsel for politikere og administration E. Effektivisering af intern kørsel i hjemmesygeplejen/hjemmeplejen F. Effektivisering af intern kørsel - Øvrige områder Beredskabet A. Effektivisering af beredskabet Ældreområdet m.v. A. Oprettelse af 1-årigt projekt til afklaring af SEL B. Effektivisering af ældreområdet I alt effektiviseringsforslag Side 28

29 Budget Driftsudvidelser Økonomiudvalget UD1 - Projekt: Tidlig indsats for unge med psykiske lidelser UD3 - Pulje til større udviklingsprojekter, herunder frikommuneforsøg UD4 - Ny erhvervspolitik UD7 - Ansættelse af fundraiser Ungefokus i Hørve Økonomiudvalget i alt Miljø- og Klimaudvalget 2 - Vejafvanding Klimaarbejde i forbindelse med forpligtelser Vandløbsregulativer Badevandsmålinger og badevandsprofiler Miljøtilsyn A29 - Vej og Park - firmatisering Ny - Kulturatlas udskudt fra Miljø- og Klimaudvalget i alt Børne- og Uddannelsesudvalget 1 - Uddannelsespuljer i Skole- og dagtilbudsområdet Etablering af Videnscentre Revitalisering ungdomsområdet Pulje til specialområdet UPCN - (Ungdomsuddannelsesvejledning) Ny - 1 times ugentlig engelsk i 2. klasse Børne- og Uddannelsesudvalget i alt Side 29

30 Budget Driftsudvidelser Social- og Sundhedsudvalget 4 - Styrkelse af genoptræningsområdet Nedbringelse af af venteliste/styrkelse af socialpsykiatri Odsherred Ny - Personaleløft på plejecentrene (flyverfunktion)og frivillighedskoordinator Ny - Faglig opkvalificering/kompetenceløft/efteruddannelse i hjemmeplejen Social- og Sundhedsudvalget i alt Kultur- og Folkeoplysningsudvalget 2 - Bibliotek og Kulturhus i Odsherred Driftstilskud til opstart af Vig Kulturpark Fastholdelse af unge i foreningslivet, rekruttering af ledere og for.samarb Kultur- og Folkeoplysningsudvalget i alt Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb til driftsudvidelse fra Rådighedsbeløb i alt Side 30

Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016

Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016 Budget 2013-2016 Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016 Indholdsfortegnelse Side Finansielt budget 2 til det finansielle budget 5 Resultatet af ordinær drift 7 Servicerammeopgørelse 8 Bevillingsoversigt

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN, 7. oktober 2008. Budget 2009-2012. Vedtaget budget. Side 1

ØKONOMIAFDELINGEN, 7. oktober 2008. Budget 2009-2012. Vedtaget budget. Side 1 Budget 2009-2012 Vedtaget budget Side 1 Generelle budgetforudsætninger Udgangspunktet for budgetlægningen er det korrigerede budget for 2008 før sparerunde, men med genopretningen af Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2015 2016 - i overblik Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, som blev endeligt vedtaget den

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Borgmesterens forord Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Tønder Kommune kommer ud af 2013 med et overskud på driften på 95,9 mio. kr. Det er dermed 30,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i detaljer

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i detaljer overslag 2016 2017 2018 - i detaljer Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag 2016-2018 for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere