DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE"

Transkript

1 DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT

2 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf: Udgivetaf: Publikationenkanfritciteresmedangivelseafkilden.Vedgengivelseafpublikationenmodtages produktetgerneafsocialrespons. Vitakkeralledeunge,derharværetmedievalueringen,forderesåbenhedogderestidoghåber,at demeddenneskrivelsefølersighørtogfortolketpådenrettemåde.

3 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN 1 JEG TOG BESLUTNINGEN OM AT REJSE MIG 3 INDLEDNING 5 ET HELT NORMALT LIV 7 JEG FANDT UD AF, AT JEG GODT KUNNE SELV 8 INDSATSOMRÅDER 10 TRINOPDELE MÅL & DRØMME 11 FLEKSIBLE, MEN TYDELIGE KRAV 13 SAMARBEJDE MED ANDRE 15 MOTIVERENDE OG REFLEKTERENDE SAMTALER 17 SOCIAL TRÆNING 19 RYTMER OG STRUKTUR I HVERDAGEN 22 JEG ER BLEVET BEDRE TIL AT SIGE, HVIS JEG HAR DET SKIDT 23 DE UNGES UDVIKLING 26 SOCIALT 26 PSYKISK 28 HÅNDTERING AF HVERDAGEN 29 UDVIKLING PÅ LANGT SIGT 31 JEG ER BLEVET MERE SELVSTÆNDIG 33 SAMMENFATNING 35 EVALUERING I DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND 37 2

4 JEG TOG BESLUTNINGEN OM AT REJSE MIG DaJanussom22JårigbliverindskrevetiDenSocialeUdviklingsfond,erdetisær kriminalitetogetmassivthashmisbrug,derkendetegnerhanshverdag.forudfor indskrivningharjanusafsonetenmånedivestrefængsel.hanharindendahaft flereoplevelsermedbådeatgiveogfåtæskogharhaftmangemødermed politiet. DaJanusstartersitforløbiDenSocialeUdviklingsfondliderhanafvoldsomt selvødelæggendetanker,uroogselvværdsproblemer.misbrugetgørhans hverdaguoverskuelig.detervanskeligtforhamatopretholdeenalmindelig døgnrytme,oghanharikkelysttilatindgåisocialerelationer. IdagserJanusoptimistiskpåsit livogfremtid.hanerudeaf misbrugogkriminalitet,haren stabilhverdagogenstyrkettro påsigselv.udoveruddannelse gårtidenmedatistandsætte lejlighedogværesammenmedsinnystiftedefamilie. Man har siddet i en mørk krog, og så er der blevet stukket og prikket lidt til en hele tiden. Man kan vælge at blive siddende eller rejse sig op og begynde at gå derudaf. Jeg tog beslutningen om at rejse mig og begynde at gå. Janus 2 år efter udskrivning STØTTE OG KLARE GRÆNSER DenSocialeUdviklingsfondstøtter istartenafjanus indskrivning blandtandetmedpraktisketing såsomatoverholdeaftalermed kommunen,lavefremtidsplanerog sikreenpraktikplads.følelsenafat Den største hjælp har været at møde mennesker, som ikke ville have, at man skulle ødelægge sig selv. Som gerne ville hjælpe én på vej, og som fik én til at føle, at man betød noget. Janus 2 år efter udskrivning derkommermereordenpåtingene,samtpositiveoplevelsermedandreungeog meddeansatteidensocialeudviklingsfondgiverlangsomtjanusenoplevelse af,atlivetbyderpåandetendmisbrug.misbrugetfylderdogstadigmeget,og deterenlængereprocesatblivemotiverettilatgørenogetveddet.dadetlykkes 3

5 atstartemedmisbrugsbehandlingenerdetmedetgodtresultat,ogjanuserrigtig gladforforløbet. ForJanuserdetisærblandingenaf,atderiDenSocialeUdviklingsfondernogen, dertrorpåham,ogatdersamtidigbliversatklaregrænser,dererdetafgørende. Hanbeskriver,athanforførstegangoplever,athvishanudfordrerrammernefor meget,såbliverskruetvingenstrammetomkringham.dettvingerhamtilatrette ind,forhanharikkelysttilatblivesmidtud. Der blev sat nogle grænser, og det havde jeg nok brug for. Man kunne ikke bare opføre sig, som man ville. Sådan var det ikke før med mindre, at jeg blev taget af politiet. Janus ved udskrivning Dahanflytterfrabostedethvorhanstartede,tilegenlejligheditilbuddets opgangsfællesskab,fårhanisærstyrketsinoplevelseafatkunnetagevarepåsig selv.hanbegynderatdyrkesineinteresser;træning,sundkostogsangskriveri. Hashogfølelsenafligegyldighedforsvinderfrahanshverdag,ogdrømmeomet normaltlivmeduddannelse,egenlejlighed,bilogisærenkæresteblivermere præsent. NYE TANKER OM EGET VÆRD Efterenvellykketmisbrugsbehandlingogsuccesoplevelseriegenlejlighed begynderjanusatfølesigrustettilatkommevidere.isamarbejdemedhans kontaktpersontræfferhanhereftertosværebeslutninger førstatstartehosen psykolog,foratarbejdemednogleafdemerevedvarendepsykiskeudfordringer. Dernæstatstartepåhøjskoleforatstyrkesinesocialerelationer.Deto beslutningerblivervæsentligeforjanus nyepositivetankeromsigselv,sine evnerogfremtidsmuligheder.højskolenbliveretmødemednyemenneskerog enmulighedforatindgåietsocialtfællesskab,hvorkriminalitetogmisbrugikke erfællesnævneren. IdagharJanusetstyrketselvværdogen storoptimismepålivet.hanharhaften stabilansættelseiplejesektorenogerfor nyligstartetpåtekniskskole.hanharfået barnmedsinkæreste,ogdeleveretroligtog stabiltlivideresnyelejlighed,somjanusgårogsætteristand. Jeg gik fra at tænke, at jeg ikke kunne finde ud af noget som helst, til faktisk at tænke, at der ikke er det, jeg ikke kan finde ud af. Janus 2 år efter udskrivning 4

6 INDLEDNING Dennerapportpræsentererresultaterneafenkvalitativevalueringforetagetfor DenSocialeUdviklingsfondafSocialResponsiperioden2008J2014.Deteren fortsættelseafrapporten Nårønsketeretheltnormaltliv,derblevudgiveti marts2011. Enrækketilfældigtudvalgteunge 1,der blevindskreveti2008,ogderes kontaktpersoner,eventuellepårørende samteksternesamarbejdspartnereer blevetfulgtfradenungeblevindskrevet til2årefterudskrivning 2.Derer gennemførtialt143interviews omhandlende17unge.densociale Udviklingsfondønskermeddenne evalueringatbelysedeungesudvikling ogladederesstemmehøresiforholdtil,hvaddervirkerogikkevirker,samt hvilkeudviklingspotentialer,derkanværeiarbejdet.rapportensupplererblandt andet 3 etstortfortløbendekvantitativtdokumentationsarbejde,hvorder halvårligtudfyldesspørgeskemaer.spørgeskemaerneforholdersigbredtsettil deungeindskrevnessituation socialt,psykisk,fysiskogiforholdtil beskæftigelse.derkanindhentesmereinformationomdennedelafdensociale Udviklingsfondsdokumentationsarbejdepåhjemmesidenwww.suf.dk. DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND For at skabe bedre livsvilkår for unge og voksne, som er belastet af betydelige personlige og sociale problemstillinger, udbyder og organiserer Den Sociale Udviklingsfond støtte-, læring- og udviklingstilbud. Med udgangspunkt i de unges behov er organiseringen og praksis sammensat af elementer fra døgnforanstaltning, bostøtte, dagbehandling, den terapeutiske indfaldsvinkel, uddannelsessektoren og arbejdsmarkedsforanstaltninger/jobtræning. Afanalysenafde143interviewsfremgårdet,atderskerenpositivfremgangpå alledehovedområderafdenungesudvikling,derbehandlesievalueringen(se side26).ideungesfortællingertegnerdersigsamletsetetbilledeaf,atseks indsatsområderharhaftcentralbetydningideforløb,deharværetigennem. 118ungeindgikiundersøgelsenfrastartenaf,hvilketudgjordeca.10%afdesamledeindskrivningeri2008.Én blevudskrevetefter3månederogharderforaldrigværetmediundersøgelsen.ialtindgårderfor17unge. 2Toungeerstadigindskrevet,énerkunligeblevetudskrevet,ogfemerfaldetfraindentoårefterudskrivning. Disse8indgårderforikkeianalysenaftoårefter. 3Dukanlæsemereomdetsamledeevalueringsprojektifolderen EvalueringogdokumentationiDenSociale udviklingsfond,somdukanfindepå 5

7 Disseansesderforsomvæsentligeidet,manfradeungesperspektivkan beskrivesomdenoptimalemetodetilgangidensocialeudviklingsfond. Deseksindsatsområderer1.Trinopdelemål&drømme2.Fleksible,men tydeligekrav3.samarbejdemedandre4.motiverende&reflekterendesamtaler 5.Socialtræning6.Rytmerogstrukturihverdagen. Samtidigpegerdensamledeanalyseiretningaf,atDenSocialeUdviklingsfonds kontaktpersonersærligthjælperdeungevedatinddragedemideresegen udvikling.detstøtterdemdermediarbejdetmodenstørreselverkendelse,øget motivationogetstørreansvarforegetliv. Fraside10ikapitlet Indsatsområder kandulæseomdeseksindsatsområder, ogunderhvertindsatsområdeerderafslutningsvisforslagtilsærlige udviklingspotentialer.dukanderudover,læseomdenoverordnedeudvikling, somdensamledegruppeafungehargennemgået,samtfåetdybereindblikifire ungesfortællingeromderesforløbfraindskrivningtil2årefter.fortællingerneer skrevetudfrasamtligeinterview,dererlavetmedogomdepågældendefire unge. Iløbetafdeseksårviharfulgtdeungeidenneevaluering,erdersketmange tingideresliv.derharværetflereforskelligebetydningsfuldemenneskerog samarbejdspartnereindeoverdetforløb,deharværetigennemidensociale Udviklingsfond.Desudenerdeungeblevetældreogmeremodne.Iinterviewene meddeungeharvifåetderesegneordpådenudvikling,deharværetigennem, samtspurgtindtil,hvadderellersersketideresliviperioden.dermedsynesvi atkunneudtaleosom,atrammerneogindholdetideresforløbhosdensociale Udviklingsfondharværetafgørendeforenstordelafderesudvikling.Detligger imidlertidudenforrammerneafdenneevalueringatgisneom,hvordanbilledet havdesetud,hvisdeungehavdefåettilbudtetandetforløb.denneusikkerhed, somsnigersigindimangeevalueringerpådetsocialeområde,eretelementdu somlæsermåtagemedidineovervejelser. 6

8 ET HELT NORMALT LIV Jegdrømmerallermestometnormaltlivmedenuddannelseogenindkomst, dergør,atmankanboetbedrested,ogtageudatrejseengangimellem. Janus vedudskrivning DeungeiDenSocialeUdviklingsfonderovervejendemellem18og35år.Deter engruppemedmangeogoftemegetsammensatteudfordringer. Langtoverhalvdelenafdeindskrevneharen diagnose,ogflerehartrediagnoser.demest udbredtediagnosererindenforautisme SpektrumForstyrrelser(ASF).Derudovererde hyppigstsetediagnoseradhdogangst.foren stordelafmålgruppenermisbrugendelafderes problemstilling,ogendelafdennegruppe kæmpermedmisbrugogenpsykisklidelse (dobbeltdiagnose). Dererstorlighedmellemde17ungeidenne evalueringogdensocialeudviklingsfondssamledemålgruppeiforholdtil samtligeoverordnedeudfordringer,somdetkansesitabel1. Målgruppenkæmpermedenrækkeoverordnedeudfordringer,derskaber barriererfordemidereslivsocialt,psykiskogiforholdtilhåndteringaf hverdagen,samtofteogsåfysisk.detkanværebarrierersomstress,voldsomme selvværdsproblemer,socialfobi,manglendeselverkendelseogmotivation. Iinterviewmeddeungeerdettydeligt,atdepågrundafderesbarriererfølersig forhindretiatlevedet,deansersometnormaltungdomsliv.detbliverfor eksempelsværtattageenuddannelse,passeetarbejdeogværeafslappetmed andreunge,samtoverskuemadlavning,indkøbogkontakttilomgivelserne.de ungesfortællingererofteprægetafdrømmenomdetdeansersomethelt normaltliv.flerebeskriveretnormaltlivsomentilværelse,hvordeklarersig selvogharjob,lejlighed,kæresteogmåskefamilie. SUF s målgruppe i2014 De17ungei evalueringen Diagnose 62% 76% ASF 21% 41% ADHD 23% 24% Angst 14% 18% Misbrug 37% 35% Dobbeltdiagnose 21% 24% Tabel1:visersammenligningafdensamlede målgruppeidensocialeudviklingsfond(baseretpå materialefrasuf.sui.dk)ogde17ungeievalueringen 7

9 JEG FANDT UD AF, AT JEG GODT KUNNE SELV DaAnnagåri9.klassefårhunenhashpsykose,dersættervarigespor.Det betyderblandtandet,athunmådroppesindrømomatstartepågymnasietog genereltfårsværtvedatleveetnormaltungdomsliv.herefterfølgerenperiode påetpsykiatriskcenter.daannasom18jårigbliverindskrevetidensociale Udviklingsfond,kanhunikkeværealenepågrundafangst.Samtidigkæmper hunogsåmedsocialfobi,derbetyder,athunharsværtvedatværesammenmed andre.hunkanforeksempelikkespisesammenmedandre,menogsådetattage togetellergåudathandlevolderstoreproblemer.annafølerheletiden,atderer øjne,derkiggerpåhende,oghunfølersigikkenogetværd.hunfår antidepressivmedicin.detbetyder,athuntagerrigtigmegetpåivægt,ogdet gårudoverselvværdsfølelsen. Deteridagtoårsiden,atAnnablevudskrevet. Hunernu24år,færdigmedenHFuddannelseog erblevetmor.enrækkesuccesoplevelserharvist Anna,athunkanståpåegneben. STRUKTUR OG NYE PERSPEKTIVER Jeg har lært at håndtere, når jeg har det dårligt. Når jeg er ked af det eller har lyst til at grave mig ned i et hul, så er det nemmere for mig at komme væk fra det igen. - Anna ved udskrivning DaAnnabliverindskrevetiDenSocialeUdviklingsfondstarterhunmedatboi etakutværelseiforbindelsemedtilbuddet.hunharsåsværangst,athunikke kansovealene,ogderbliverderforetableretensovevagtienperiode.det hjælperanna,ogefteretstykketidflytterhuniegenlejlighed.herfårhunmed støttefrakontaktpersonenhjælptilatskabesigendøgnrytmeogstrukturpå hverdagen.fællesspisningeritilbuddetbliveretredskabtilatovervindehendes socialfobi.derudovergiversamtalermedkontaktpersonenogmulighedenfor støttedøgnetrundtannaentryghedogmodpåatudfordreangstfølelsen. 8

10 Itaktmed,atAnnafårdetbedre,begynderhun atsorteredevennerfra,hvoreneste fællesnævnereharværetalkohologfest.hun harherefterfå,mengode,venner,men usikkerhedenpåsigselvbetyderstadig,athun harsværtvedatlærenyemenneskeratkende. Fællesrejsermedkontaktpersonenogandre ungefradensocialeudviklingsfondgiver socialtræning,ogafbrækketfraensværvirkelighedgiverhendesamtidignye positiveperspektiverpåtilværelsen. Der er sikkerhed for, at uanset hvad der sker, så kan du ringe til nogen. Hvis jeg var bange herhjemme, og jeg pludselig syntes, at der stod 100 mennesker ude foran mit vindue, så var der en, jeg kunne ringe til. Anna 2 år efter udskrivning STYRKET I SOCIALE SAMMENHÆNGE DaAnnabliverudskrevetfraDenSocialeUdviklingsfondharhuntabtmangeaf deoverflødigekiloogfåetstøttetilatpåbegyndehf.hunharfåetetmere positivtsynpåsigselvogsineevner,ogharfåetmodpåatståmerepåegneben ogsåisocialesammenhænge.følelsenafatkunneselvmeldersigoggiver hendeetskubienpositivretning. SamtidigmedstudiestartskalAnnahåndterenoglemegetalvorligehændelser forhendeselvogdennærmestefamilie.trodsmodgangengennemføreranna HF,ogdetbliverendnuenpersonligsejr,derforstærkertroenpåsigselv.PåHF Jeg fandt ud af, at jeg godt kunne selv og godt kunne være på HF. Det gav mig noget at holde fast i. Anna 2 år efter udskrivning udfordrerhunsigselvsocialtvedatdeltagei skolensårligeteaterstykke,oghermøderhun sinnuværendekæreste. LigenuerAnnaoptagetafatværenybagt mor,menderudovereruddannelseentensompædagogellersocialrådgiveret muligtfremtidsmål.annadrømmerogsåomatgenoptagesininteresseforat skrive,maleogtegne. Hvis man har trampet på mig længe nok, så bliver jeg stædig. Nu har jeg trampet længe nok på mig selv, så jeg tror snart, at den der stædighed kommer igen: nu skal det fandeme være, nu klarer jeg det Anna 1 år efter indskrivning 9

11 INDSATSOMRÅDER Iinterviewenemedogomdeungetegnerdersigetbilledeaf,atden sammensatteogtilpassedestøtte,dergøresbrugafidensocialeudviklingsfond, ermedtilatskabeøgetselvstændighedogstørreansvarhosdeunge.overordnet kanvisporeseksindsatser,somidensamledeanalysefremstårsomsærligt virksommefordeunge,dermodtagerdisseindsatser.deterdemvivilbeskrivei dettekapitel. Deterikkealleunge,derharoplevetarbejdetmedsamtligeindsatsområder,og nogleindsatserarbejdesdermeremedendandre,mennårdetagesibrugaf kontaktpersonerne,kanvisporedemtilatværesærligtvirksomme,ogderfor beskrivervidemher.detersåledesikkeetforsøgpåenfremstillingafensamlet metodeidensocialeudviklingsfond,mensnareredet,vikanspore,somen optimalsammensætningafindsatsersetfradeungesperspektiv.efterhvert afsnitopridservideudviklingspotentialer,viserindenfordenpågældende indsats. Densamledeanalyseafdeungesfortællingerpegeriretningaf,atdeunges udviklingmuliggøresafentillidsfuldrelation.enrelationprægetaftillidsikrer dentryghed,derladertilatværecentraltfor,atdeungemotiverersigselvtilat tageimoddenstøtte,dertilbydes.dentillidsfulderelationskabesblandtandeti detfortløbendearbejdemeddeindsatser,derbeskrivesherogderformådepå fleremåderansessomafgørendefordensamledeudvikling,deungegennemgår fraindskrivningtiludskrivning. 10

12 INDSATSOMRÅDE#1: TRINOPDELE MÅL & DRØMME Jeg arbejder selvfølgelig med motivationen først og fremmest, og så prøver vi at skære det her store bjerg ned til at være små forhindringer, som skal vendes til at være udfordringer, som virker spændende for hende at tage op. Kontaktperson om Stine et år efter indskrivning Enindsatsmangeafdeungedragernytteaf,nårdentagesibrug,eratprocessen modderesmålogdrømmedelesopioverkommeligedelmålogaktiviteter.det vilsige,atkontaktpersonerneisamarbejdemeddeungeforsøgeratafprøve, hvaddeungeaktueltkanhåndtereogoverkomme.nogleafdeungeerprægetaf højeforventningertilsigselvogharbrugforstøttetilatindse,hvorfornogetkan væresvært.andreungeharingentydeligeforventningertilsigselvogfåri stedetstøttetilatafprøveforskelligemulighederforinteresserogdermedfinde potentiellefremtidsmål.ibeggeprocesseropleverdeungeatdannemere realistiskeogkonkretedelmål.detbliverofteudgangspunktforenoplevelseaf succes,somlederdempåvejmoddetnæstemål. DE SMÅ SKRIDT Jeg var med min kontaktperson rundt og hjælpe med forskellige ting for at træne at komme op om morgenen. Det var hårdt i starten, når man har sløset den i lang tid Janus ved udskrivning Fordeungeerdetenhjælpatfåbrudt storemålnedtilsmåskridt.viser,at flereafdeungeførstogfremmestmå havestøttetilatskabeenfornuftig døgnrytmeellertræneiatoverholde aftaler,forherefterlangsomtatarbejdesighenimodetrelevant beskæftigelsesmål.denneindsatsskaberbådeenafklaringogenmotivationhos depågældendeunge.vejeneroftelang,menideflestetilfældeservi,atdeunge lykkesmedatfindeetfordemmeningsfuldtuddannelsesforløbellerjobved hjælpafdenneproces.toårefterudskrivningerdeungegenereltmereafklarede iforholdtil,hvilkenretningdegernevil,ogermotiveredetilatfådettilatske. HVERDAGENS SMÅ SKRIDT Flereungefremhæverogså,atstøttetiltrinopdelingafaktivitetersomindkøb, rengøringogandredagligegøremålermedtilatgøredagligdagenmere 11

13 overskuelig.dethjælpertilatskabenyevanerogstrategier,sompåsigtbliveren mereselvfølgeligdelafdenungesværktøjskasseogderforstyrkerdemiatståpå egneben.resultaternefordeungesudviklingpegerpå,atdennetilgangvirker; hersesenvæsentligfremgangidenungeshåndteringafalmindeligdaglig levevis(adl)ogsåtoårefterudskrivning. Når vi har været nede og handle, så viser min kontaktperson mig, hvad jeg skal gøre lidt ad gangen; sådan og sådan, den skal så længe iovnen og så videre, så er det nemmere at forstå Lise 1 år efterindskrivning HVORFOR FUNGERER INDSATSEN GODT FOR DEN UNGE? Denerforankretiegneønskerforfremtiden.Detgørarbejdet meningsfyldtoghøjnerdermedmotivationen. Målogaktiviteterbliverkonkrete,hvilketgivermulighedfor succesoplevelser,samtstøtterdeungeiselvatgøredetpåsigt. Målogdrømmekorrigeresløbende,sådeerioverensstemmelsemed faktiskemulighederogevner. UDVIKLINGSPOTENTIALER Derarbejdesmedtrinopdeltemålhosstortsetalledeunge,menfor mangeermålarbejdetikkeeksplicitogkonstanttilstedeværendei hverdagen.deteksplicitteogdagligearbejdemedmålservimest tydeligtistartenogslutningenafdeungesforløb,hvordetvirker udprægetgodt.etskærpetarbejdemedtrinopdelingafmålgennem heleforløbetogforalleungekansynliggøredeungesudviklingbåde fordemselvogforandre. J Redskabertilvisualiseringafdeungesudviklingkanstyrkede ungessuccesoplevelseryderligere. J Derkanmedfordelarbejdesmeresystematiskmedafsøgning ogafprøvningafdeungesdrømme. J Flereungekanhaveglædeafdentrindelteindsatsihverdagen. 12

14 INDSATSOMRÅDE#2: FLEKSIBLE, MEN TYDELIGE KRAV Med min mor var der ikke rigtig nogle konsekvenser [ ] her i SUF kunne jeg ikke bare opføre mig, som jeg ville, uden at komme til at høre for det. Janus to år efter udskrivning Formangeafdeungeerdetathåndterekravfraomgivelserneenstorudfordring vedindskrivning.fornogleharbørnejogungdomsårværetprægetafhøjeog mangekravfraforældre,omgivelserogdenungeselv,mensdeforandrehar væretkendetegnetvedmanglendekrav.derforviserdersigforskelligebehovfor kravssætning.samletsettegnerdersigetbilledeaf atderarbejdesmedtohovedtyperafkrav:fleksible ogtydelige.flereungeievalueringenudtalersig positivtomdenfleksibletilgang,deopleverderes kontaktpersonerhartilkrav.detvilsige,atdet overvejes,hvordanoghvornårkravstilles,ogi nogleperioderomdetoverhovedeterhensigtsmæssigtatstillekrav.detbetyder atkraveneblivermeningsfuldefordeunge,ogatdedermedkanfungeresom motivator. Påtrodsafdenfleksibletilgangkanvise,atderimangetilfældestadigarbejdes henimodtydeligekrav,somdeungekanforståogharlysttilathonorere.viser fleretilfælde,hvordeungeienperiodemødesmedmoderatekravelleringen krav,ogsenere,nårdererskabtenvisformfortillidmellemkontaktpersonog ung,kommerdetydeligekravpåbanen,somsåmodtagesovervejendepositivtaf deunge.vikanianalysense,atdetydeligekravervæsentligefor,atdeunge rykkersig,ogatdevirkersærliggodt,nårdeungeharforståelsefordekrav,der sættes. Jeg har brugt minus krav, minus pres og minus forventninger og været meget bevidst om det Kontaktperson om Ronja 1 år efter 13

15 HVORFOR FUNGERER INDSATSEN GODT FOR DEN UNGE? Kontaktpersonensnøjeovervejelseromtimingbevirker,atkravbliver meningsfuldeogsnarereenpersonligudfordringendenpligt. Detydeligekravbliveretskubtilatkommevidereiengivenproces. UDVIKLINGSPOTENTIALER Ifleretilfældeerdetførstidet,deungemødesaftydeligekrav,atde virkeligrykkerideresudvikling.dereretbehovfordenfleksible tilgang,menmuligviskunnedetydeligekravifleretilfældebringesi spilfør.enkelteungeopleverkun,atderharværetarbejdetmed fleksiblekrav.analysenafdetilfældetyderpå,atderkunnethave væretprofiteretaftydeligekrav. J Enskærpetopmærksomhedipersonalegruppernepå,hvornår deterdetrigtigetidspunktatbringetydeligekravindi forløbet,kunnemuligvisbidragetilarbejdetmeddeunges udvikling. 14

16 INDSATSOMRÅDE#3: SAMARBEJDE MED ANDRE Hun har svært ved at forstå, hvad der bliver snakket om [hos f.eks. en sagsbehandler], for hun glider ud af samtalerne, hvis det ikke interesserer hende. Så hun har brug for en til at oversætte de ting, der bliver sagt, som er vigtige. Kontaktperson om Bodil ved udskrivning Idetilfældehvorkontaktpersonenaktivtsamarbejdermedforeksempel forældre,arbejdspladsellerandreeksterneparter,nævnesdetafdeungesom megetgavnligtidereshverdagsliv.nogleungeharsværtvedatbevare overblikket,andreopleverenstorbarriereiattagekontakttil myndighedspersonerellerbehandlingssystemet,ogandrekanikkekoncentrere sigellerforstådet,derblivertaltom.ialletilfældegiverdetdeungero,atderer entilatkoordinereogafogtilmereaktivtatformidle,oversætteellermægle. FORMIDLER I KONTAKTEN TIL OMGIVELSER Dersesgoderesultaterhosdeunge,derbrugerkontaktpersonentilatsamarbejde medeksterneparter.kontaktpersonensstorekendskabtildenungesstyrkerog udfordringerbrugessomenresurseafdenungeselvogforbedrermulighederne for,athan/hunkankommetilatindgåirelationenellerforløbetpåenpositiv måde. Formidlerrollensesforeksempel,når kontaktpersonengørarbejdspladsellerskole opmærksompådenungesproblemer,oghjælper med,atdeblivertacklet.ellernår kontaktpersonenagererbindeledmellemden ungeogpårørendeforatforbedredenindbyrdes forståelseogkommunikation.itilfældehvordetsker,opleverdeungekonkrete resultater,såsomforbedretdialog,etmereafbalanceretforholdtilforældreeller arbejdsplads,derbedrekanimødekommederesbehov. Min kontaktperson var helt klart en, der ligesom kunne sige, det som min mor og mig havde svært ved at sætte ord på til hinanden. Stine ved udskrivning Resultaterneievalueringenviser,atdererfremgangideungesevnetilat håndterekontaktentilandreinstanser(seside27).dettyderpå,at 15

17 kontaktpersonenikkekunhjælperisamarbejdetmedomgivelserne,menogså støtterdenungetilgradvistatbliveistandtilselvatvaretagekontakternetil eksempelvissagsbehandlerelleruddannelsessted,hvilketdestadigvisersigi standtiltoårefterudskrivning.pådenmådebliverderesurser,som kontaktpersonentilførerdenungeunderudskrivningen,kanaliseretovertilefter udskrivningatværetilstedehosdenungeselv. HVORFOR FUNGERER METODEN GODT FOR DE UNGE: Kontaktpersonensbredekendskabtildenungeogdennessituation brugestilatskabeenforbedretrelationmellemdenungeogomverdenen. Kontaktpersonensomformidlerspillerenrolleiforholdtilatsikre,atden ungebliveristandtilatseogacceptereegneudfordringerirelationtil andreogdermedfårnemmerevedatindgåiforeksempelet arbejdsfællesskab. UDVIKLINGSPOTENTIALER Denfunktion,hvorkontaktpersonengårmegetaktivtindi eksempelvisforældresamarbejde,hargoderesultater,menfremstår kuntydeligtienmindreandelafforløbene. J Ifleretilfældekanderprofiteresafmeredirektedialogmed uddannelsesstedellerarbejdsplads. J Enaktivinvolveringideungesrelationtilpårørendeer givende ogsåselvomdeungeerfyldt18år.hvisikke kontaktpersonenopleveratkunnegåindidialogenmedde pårørendekunneetsærligtuddannetfamilieteam,beståendeaf engruppekontaktpersonerspecialiseretidetteområde, overvejessomenmuligresurse. 16

18 INDSATSOMRÅDE#4: MOTIVERENDE OG REFLEKTERENDE SAMTALER Det handler om lejligheder til at tage snakken op: hvad har du af muligheder, og hvad er konsekvensen af de muligheder, du vælger?. Kontaktperson om Morten et år efter indskrivning FlereungebrugerkontaktpersonerneiDenSocialeUdviklingsfondtilat reflekterederestankeroghandlinger.deungebeskriverenproces,hvorigennem deihøjeregradkanforståderesegnetankeroghandlingerellerkanændrepå uhensigtsmæssigetankejoghandlemønstre.detskerentengennemsamtaleri planlagtesamtalerum,ellersamtalervedandrepassendelejligheder,såsomen køreturellerimadlavningssituationer. Derskaloftegentagnerefleksionssamtaleroverlangtid tilforatskaberesultater,mennårdetsker,sågiverdet flereafdeungeenoplevelseafselvathaveværet medskaberafudviklingen.detgivertydelige succesoplevelserogenstyrkettropåsigselv. SELVERKENDELSE & ANSVAR FOR EGEN SITUATION Afdeungefremhævessamtalernesomgivendeiforholdtilatreflektereover socialerelationeroghandlemønstreisocialesammenhænge.derudovernævnes deogsåisammenhængmedselverkendelseiforholdtilatbliveklogerepåegne udfordringerogresurser,samtanerkendeeventuellediagnoser.samtalerne kommerihøjgradogsåtilatfungeresommotiverendeiforholdtilathandleog tageansvarforegensituation. Flereungemotiveresforeksempelgennemsamtalertilatbegyndehosen psykolog.såledesserviihøjeregradsamtalernemedkontaktpersonensom motiverendeogreflekterendeendterapeutiskeogbehandlingsorienterede. Samtalernelederflereungehenmodatkunneacceptereatmodtageekstrahjælp frabehandlingssystemetienform,hvorderentfaktiskermotiveredeforat arbejdemedderesudfordringer,hvadenddeersociale,psykiskeeller Det bedste er, at jeg har fået en masse input, jeg selv har kunne arbejde med. Nogle gange er det ikke pæda-knap-så-go erne der har givet mig svaret, men de har skubbet mig en eller anden vej, hvor de heller ikke kendte svaret, men så fandt jeg ud af det selv Asger ved udskrivning 17

19 misbrugsorienterede.detbliverdermedoftedenmotiverendeoginvolverende delafeteventueltbehandlingsforløb,derliggeridettedialogiskearbejde. Det der var godt var, at hun ikke var psykolog, at hun kom hjem til mine private omgivelser, hvor jeg er tryg, og det ikke var et eller andet sted på et kontor. Stine ved udskrivning HVORFOR FUNGERER INDSATSEN GODT FOR DE UNGE: Samtalernegiverdeungemulighedforatreflektereoverderesstyrkerog udfordringermedén,derharetindgåendekendskabtildemogderfor kanspørgedirekteindtildereshandlinger. Kontaktpersonerneformåratskabeetrum,hvordeungefårmulighedfor selvatfindefremtilløsningerogandreveje. Samtalernekanfindestedidagligdagen,nårproblemeropstår,ogderer brugforetvenskabeligtråd tilforskelforplanlagtesamtaler,derer bundettiletbestemtstedogetbestemttidspunkt. UDVIKLINGSPOTENTIALER Enstordelafkontaktpersonernesarbejdeliggeridesamtaler,dehar meddeunge bådeformelleoguformelle.enklarbeskrivelseaf, hvaddergørsamtalerneafgørendefordenungesudvikling,ville styrkeforståelsenafvigtighedenafsamtalernesomendelafdet samledeforløb. J J Etsystematiskogeventuelttematisk(specifikketemaer udvælgesafdenunge)arbejdemedsamtalerertydeligvis givendefordeungeogvillemuligviskunnebrugesiflere forløb. Entydeliggørelseafforskellenpådemotiverendeog reflekterendesamtalerogdem,deungekanhavemeden eventuelbehandler,villestyrkeensamletmetodebeskrivelse bådetilinternogeksternbrug. 18

20 INDSATSOMRÅDE#5: SOCIAL TRÆNING Jeg fik arbejdet med min socialfobi; det der med at spise og tale med andre. Anna Forendelafdeungespillerforskelligesocialelæringsrumenvæsentligrollei derespositiveudvikling.idensocialeudviklingsfonderfællesarrangementer somsocialelæringsrumetpædagogiskredskab,detkanværefællesspisninger, filmaftner,udflugterellerrejser.hersamlesdeungeogtrænerdetatværetrygge blandtandre,samtatværeendelafetfællesskabogderigennemogsåforsøgeat skabenetværktilandreunge. MØDER MED LIGESTILLEDE & KONFLIKTER Fællesspisningernekanværemedvirkendetilatgivedeungeetholdepunkti dereshverdag.samtidignævnesdetogsåaffleresomenstærktræningiatlære atværesammenmedandremenneskerogsomenmulighedforatudvidederes netværk.dererogsåeksemplerpåunge,dersletikkeharkunnetforholdesigtil andremenneskeriperioder,mensomstadiggørbrugaffællesarrangementerne. Nogleungefremhæverdetpositiveiatmødeandre,derharlignende udfordringerogderforernemmereattaleogdeleoplevelsermed.andreunge harstoreproblemermedatdeltageifællesarrangementerne,foreksempelfordi desynes,atdeandreungehardetlangtværreenddemselv,ogderforikkekan serelevanseniatdeltage.idetilfældehvordenungeharhaftdetsådan,men hvorkontaktpersonenalligevelhararbejdetmålrettetpåatfådenungetilat deltage,hardetoftegivetgoderesultaterisidsteende. Fællesspisningernekanogsåskabestorekonfliktermellemdeunge,menbliver dermedogsåetrumforatkontaktpersonenogdenungekanarbejdemed specifikkekonflikteroggenereltmeddesocialeudfordringer,denpågældende ungemåttehave. Tit sagde min kontaktperson, at hun ville være til stede under fællesspisningen eller fortalte, at der var spilleaften og sagde, at hun synes jeg skulle komme ind. [..] så hun fik mig til sidst ud og møde andre unge og få det sociale netværk. Stine 19

21 Enkelteunge,derharboetiopgangsfællesskaber,beskriverogsådetpotentiale, derkanværeiatskabenetværkmedandreungedér.detkræverdog,atderogså erenklarstøttetilatstyrkedetfællesskab,derkanopståviadefælles opholdsrum,derertilknyttetopgangene.derkannemligligeledesheropstå konflikter,ellerdetkanværesværtfordeungeselvattageinitiativettilatskabe etfællesskab. FRIRUM & TÆNKEPAUSE Det, rejserne kunne, var ligesom at tage mig ud af min verden, min virkelighed. Rigtig mange ting gik op for mig [ ] jeg fik virkelig tænkt og havde det også sjovt. Anna ved udskrivning Flereafdeungegiverudtrykfor,atrejservækfrahverdagengiverdemet pusterum.dervedfårdenenkelteungefornyetenergitilatarbejdevideremed sigselvogsinemål.rejsernevækfrahverdagengiversamtidigdeungepositive oplevelsersammenmedandreungeogenoplevelseafetnormaltungdomsliv. Nårdeungetagesmedpårejser,giverdet ogsåmulighedforatudbyggerelationen mellemdenungeogkontaktpersonen.de fårhverisærmulighedforatopleve hinandeninyesituationer. Kontaktpersonernenævnerofte,atdeser nyestyrkerhosdeunge,ogdetkanvære medtilattydeliggøre,hvadderskal arbejdesmereellermindremed,nårdekommerhjemigen. Der er jo dejligt at sige, at nu har man været dér og prøvet dét i stedet for at sige jeg har bare rendt rundt i et stort misbrug og aldrig kommet nogle steder. Så på den måde har man ligesom nogle oplevelser man kan dele Janus ved udskrivning 80procentafdeungefremhæverrejserog/ellerandrefællesarrangementersom positiveerindringerogsomnoget,derhargivetdemmulighedforatsamlemere energiogoverskudtilathåndterehverdagensgøremål,tilatpåbegyndeet uddannelsesforløbellerarbejdevideremedsigselvogegnemål.ved udskrivningerdetdogsærligtindenfordetsociale,atviserstadige udfordringer.servipådeungessamledeudvikling,erdetligeledesindenfor dettehovedområde,derharværetdenmindsteudvikling(seside27j30).denne tendensbliveryderligereforstærket,hvisviikkemedregnerindikatorerne 20

22 fællesarrangementer og forholdtilkontaktperson.disseindikatorerhandler om,hvordandeungehardetiforholdtildetsocialeidensocialeudviklingsfond ogikkeiforholdtildetsocialelivudadtil,ogkanderforværerelevantatsebort fraiensamletanalyseafdeungessocialeliv. HVORFOR FUNGERER INDSATSEN GODT FOR DE UNGE: Fællesarrangementerertryggefordeungeogbliverderforgivendei forholdtilattrænedetatindgåisocialesammenhængeogopbygge socialenetværk. Fællesspisningogfællesarrangementerbrugesaktivttilatskabeindhold ogstrukturideungesliv. Fællesrejsergivermulighedforatsestyrkerogsvaghederideunges håndteringafsocialesituationer. Rejsergiverdeungeenfølelseafetfrirumognogetattaleomiandre socialesammenhænge. UDVIKLINGSPOTENTIALER Dererklaregevinsterveddetmålrettedearbejdemedsocialtræning. Dererdogendelunge,derkunnehavenytteafenendnustørregrad afstøtteiforholdtilatindgåisocialerelationerbådeindenforog udenfordensocialeudviklingsfond.detindikeresogsåideunges udvikling;deungeopnårfremgangiforholdtilvenner,menved udskrivningerdetfortsatetafdeområder,hvordeermestudfordret (seside27). J Etskærpetfokuspåatskabelangvarigenetværkkunnehave storepotentialerisærfordemangeunge,derlideraf ensomhed. J Etmålrettetarbejdemedatafsøgeeksisterendenetværkog styrkedisserelationerkanværegavnligtsærligtpålangsigt. J Etøgetmotivationsarbejdeiforholdtilatdeltagei fællesarrangementerfordeunge,derikkeumiddelbartkanse relevansen,skabergoderesultater. 21

23 INDSATSOMRÅDE#6: RYTMER OG STRUKTUR I HVERDAGEN Det er vigtigt med struktur; at jeg kommer op og får lavet noget hver dag, så jeg holder mig i gang og ikke bare ser fjernsyn Stine ved udskrivning Tilgangentilrytmerogstrukturihverdagenervidtforskelligfraungtilung,og deresholdningtilfastestrukturererisærvarierendevedindskrivning.herservi, atenkelteungeforsøgeratmodarbejdefasterytmer,mensandremedglædetager imodstrukturforeksempelgennemugeskemaeroghuskelister.ideafsluttende interviewservidog,atflereharhaftstorglædeafathavearbejdetmedstrukturi forskelligform.strukturenstyrkersærligtdeungesoplevelseafathave overblikketoverdereshverdag,hvilketharenbetydningfor,hvordandeunge formåratkommevidereefterderestididensocialeudviklingsfond. Dererenkelteunge,derfårstøttetilgennem ugeskemaeratplanlæggehverdagen.deterunge medmegetforskelligeproblemstillinger,dersynesat dragenytteafdette.andrefårstøttetilatforsøgeat skabestrukturihverdagenvedforeksempelatblive vækketpåfastetidspunkter,havefasteaftaleriløbet Bare det, at jeg har mit skema hængende ude på køleskabet, det giver mig en tryghed Christian to år efter udskrivning afugenoglignende.uansetomderarbejdesmedstrukturpådeneneellerden andenmåde,erdettydeligt,atdeungeharglædeafdetbådeiforløbetogsærligt eftertoår,hvordestårpåegnebenogstrukturenoftefortsættesafdemselv. OVERSKUD SKABER UDVIKLING, OGSÅ PÅ SIGT Strukturenogdefasterutinergørdeunges hverdagenkelogforudsigelig,ogderskabeset mentaltoverskud.samtidigerstrukturenmed tilatskabepositivesuccesoplevelserhosde unge,idetdeopleverathaveudrettetnoget konkrethverdag.kombinationenafoverskud Det rigtig vigtigt for mig at prøve at holde min struktur i forhold til at fastholde, den der søvnrytme - Alicia to år efter udskrivning ogsuccesoplevelsersynesatgivedeungemodpåatgivesigikastmedandre udfordringer,ogerderformedtilatskabemulighedforudvikling.flereunge nævnerforeksempeldefasteaftalermedkontaktpersonensomnoget,derermed 22

24 tilatholdedemigang,ogdeugentligefællesspisningersomfasteholdepunkter, derkangivedemrotilatfokuserepåandretingideresliv. HVORFOR FUNGERER INDSATSEN GODT FOR DEN UNGE: Denungefårviastrukturenoplevelseafathaveoverblikoverhverdagen ogkandervedbedreoverskuehåndteringenafhverdagensgøremål. Idetilfælde,hvordeungeformåratholdefastideresrytmerisvære perioder,giverdeudtrykfor,atdeterstorhjælptilatkommeovenpå igen. UDVIKLINGSPOTENTIALER Indsatseniforholdtilatgivedeungestøttetilfasterytmerogstrukturi hverdagenerihøjgradindividbaseretogfleksibel.detfungererumiddelbart godt,atdeterentilpassetindsats,atdeungeikkemødesmedetfastskemaog entilrettelagthverdagfrastartenaf.samtligeafdeungedragerdogstornytte afstruktur,særligteftertoår.derforkunnedettydepå,atstortsetalleunge harbehovet,selvomdeikkeumiddelbartefterspørgerdet. J Etøgetfokuspå,atalleungeskalhaveindarbejdetfasterytmerideres hverdagsåhurtigtsommuligtideresforløb,sådekanblive velimplementeretindendestårpåegneben,kanstyrkedeungei håndteringafhverdagen. 23

25 JEG ER BLEVET BEDRE TIL AT SIGE, HVIS JEG HAR DET SKIDT Som10JårigerStineinvolveretientrafikulykke.Hunmisterbådesinfarog søster,ogmoreninvalideresalvorligt.efterulykkenpåtagerstinesigetstort ansvarsomhjælperforsinmor.stinefortællerselv,athunaldrigfikbearbejdet sorgenefterulykken. DaStinesom24JårigbliverindskrevetiDenSocialeUdviklingsfond,harhun væretsygemeldtetårpågrundafangstogstress.hunborhossinmor,blandt andetfordidetgiverhendetryghed.hunerplagetafåndenød,panikog brystsmerter,dergørdetumuligtforhendeatpassesitarbejdesom hjemmeplejer.dagemedsomatiskesmerterogmanglendeoverskudgørdet vanskeligtforstineatopretholdeetsocialtliv.huntakkernejtilsociale arrangementer,hvilketblotforstærkerfølelsenafensomhed.irollensomhjælper forsinmorglemmerhunattænkepåsigselv.hunbeskriver,hvordanhunnogle dageergrædefærdig,nårhunskalgåfrasin mor,fordidetofteefterladerstinemed dårligsamvittighed.detersværtforhende atlevesitegetliv,ogsåirelationentil jævnaldrende,hvorhunoftebliverden,der lytteroghjælper. StineharnuværetudskrevetfraDenSocialeUdviklingsfonditoår.Hunharet afklaretogmerebalanceretforholdtilsinmorogenstyrkettropåsigselvsærligt isocialerelationer. Jeg er blevet bedre til at sige, hvis jeg har det skidt, i stedet for bare at gå og holde det inde. Stine ved udskrivning STØTTE I HVERDAGENS RUM DaStinestarteriDenSocialeUdviklingsfondkommerkontaktpersonenmegeti hjemmethosstinesmoroglærerderigennemstineshverdagatkende. 24

26 KontaktpersonenlærerderforogsåStinesmoratkendeogarbejdermegetmed samtalermedbeggeparter.stineharaltidhaftet godtforholdtilsinmor,menderessvære situationskabergnidninger.medsamtalerneog denrettestøttetilhverdagensudfordringerbliver Stinegradvistbedretilattænkepåsitegetlivog fralæggesignogetafansvaretoverforsinmor.detstyrkerderesrelation. Det er en kæmpehjælp, at jeg har hende at snakke med. Den hjælp, jeg får, er uundværlig. Stine 1 år efter indskrivning Medenmereafbalancerethverdaghosmorenogknapsåtyngetafdårligedage ogpsykosomatiskeudfordringer,støttesstineafsinkontaktpersontilatstartepå Pædagogiskassistentuddannelse.Uddannelsengiverhendedenafgørende strukturihverdagen,oghunopleveretstortpersonligtfremskridt. SELVERKENDELSE & ÅBNE OP FOR FØLELSER IstartenafuddannelsenborStinefortsathossinmor,dahuneritvivlom,hun kanklareatboselv.fællesarrangementeridensocialeudviklingsfondbliveret frirum,hvorhunkanfåhverdagensproblemerpåafstand.gennem fællesaktiviteternemøderhunandreunge,derkendertildeudfordringer,som Stinekæmpermed.Detfællesudgangspunktblandtdeungeskaberen fortrolighed,dergørdetnemmereforstineatgiveudtrykfor,nårhunhardet svært. IløbetaftideniDenSociale UdviklingsfondstigerStines selverkendelseoghendeslysttilat udfordresigselv.hunbliverbedre tilatbedeomhjælpogbegynderat kæmpeforsinemålilivet. Samtidigbegynderhunatlyttetil sinkropogudtrykkefølelser.detgør,athunikkelængeregårmedfølelserne udenpåtøjetellerpludseligkanopleveangstudenatvidehvorfor. Stineeridag30år,hunergravidmedsinkærestegennemtoåroghar gennemførtpædagogiskassistentuddannelse.hunvilgernefindeetarbejdeien børnehave.hunerheltstoppetmednervemedicinoghardetlangtbedrebådei relationentilsinmorogandre. Mine gamle veninder spørger ikke, hvordan jeg har det. De forstår ikke, hvis jeg siger, jeg har det skidt eller psykisk dårligt. Men det har klart hjulpet mig meget at snakke med en anden ung her i SUF. Stine et år efter indskrivning 25

27 DE UNGES SAMLEDE UDVIKLING Ievalueringenharvifulgtde17 ungesudviklingviainterview. Disseinterviewerundervejs blevetanalyseretogsamtidig kvantificeretfordermedatkunne visualiseredensamledeudvikling vedhjælpafgrafer.idetfølgende kapitelpræsenteresresultaterne indenfordetrehovedområderi evalueringen:socialt,psykiskog håndteringafhverdagen. ARBEJDET BAG ANALYSEN Iundersøgelsenerdeunge,dereskontaktpersonogpårørende ellereksternesamarbejdspartnerblevetinterviewetialt3j4gange. Vedhverinterviewrundeerdeungepåbaggrundafde indsamledeinterviewblevetvurderetpåialt17indikatorer,ved hjælpafdettilundersøgelsendesignedeindeksskema. Vurderingenerforetagetpåenskalafra1J5,hvor1erkritiskog5 erlettere.detrehovedområderogdeunderliggendeindikatorer, somvibehandleridenneevaluering,erfremkommetpå baggrundafenforundersøgelse.herinterviewedeviunge, sagsbehandlere,pårørendeogeksternesamarbejdspartnereom deresforventningertildensocialeudviklingsfond.semereom undersøgelsensdesignsidstidennepublikation. SOCIALT Alledeungekæmpermedbarriereriforholdtilderessocialeliv.Detomfatter foreksempelproblemermedatetablereog/ellerbevaresocialerelationereller detatkunnetagekontakttilandreinstanser,såsomlæge,tandlæge,bank, sagsbehandleroglignende. Det bliver for usikkert at tage til kor nogle gange, selvom jeg kender dem, jeg går der med. Pludselig har jeg ikke lyst til det og får det decideret dårligt og får uro Bodil et år efter indskrivning Detsocialeområdeerblevetmåltpåialt6indikatorer.Tabel3viser,atderinden fordetteområdegenereltersketenpositivudvikling.samletsetblevdeunge vedundersøgelsensstartvurderettil3,1.vedudskrivningerdettestegettil4,0. Detvilsigeensamletfremgangpå29procentJmedandreorderdeungegåetfra athaveenalvorligsituationiforholdtildetsocialeområdetilathavedet moderat. 26

28 Denstørstefremgangsesi forholdettilkontaktpersonen idensociale Udviklingsfond.Enudvikling,derervigtigt,dadennerelationdanner udgangspunktetforatderkanarbejdespådeandreområder.dersesligeledesen storfremgangindenforindikatoren mistillid,somogsådækkersocialfobi(en fremgangpå41procent),hvilketansessometvigtigtskridtivejenideunges mulighederforatopnåetvelfungerendesocialtliv. Viserenfremgangpå38 procentindenforindikatoren venner,mendeterved udskrivningfortsatden indikator,derliggerpådet lavesteniveau.detindikerer,atdeungevedudskrivningfortsatskalarbejdepå atetableregivenderelationerogpåatindgåisocialesammenhænge. Denmindstefremgangsesideungesdeltagelseifællesarrangementer(på8 procent).detpegeriretningaf,atdetkunerfåunge,dererbegyndtatdeltage mereifællesaktiviteteriløbetafderestididensocialeudviklingsfond. Venskab er en af de ting, jeg nok vil kæmpe med resten af mit liv. Jeg tror aldrig, jeg bliver ekspert i at få virkelig tætte relationer Alicia to år efter udskrivning Tabel3:Dengennemsnitligeudviklinghosde17unge påhverindikatorogdetsamledegennemsnitforalle indikatorer.tabellenviserindeksvurderingforindskrivningi2008ogudskrivning,somvarierealtefter indskrivningsperiode.deungeerforhverindikatorvurderetpåskalaen1j5. 27

29 PSYKISK Vedindskrivninghardeungestoreudfordringerindenfordetpsykiske område.detgælderisærindikatorerneselvværd,selverkendelseoguro/stress/ koncentrationsbesvær.selverkendelseomfatterforeksempelerkendelseafen diagnoseellerafeventuellebegrænsningeriforholdtilbeskæftigelse. Tit så kommer de der følelser bare over en. Fuck, hvor er det bare nederen at være ingenting jeg bor hjemme og har intet arbejde, helt ærligt, i forhold til sine jævnaldrende så har man jo heller ikke noget. Stine ved indskrivning Detpsykiskeområdeerblevetmåltpåialt7indikatorer.Tabel4viser,atder indenfordetteområdegenereltersketenstorpositivudviklingpåalle indikatorer.samletsetblevdeungevedundersøgelsensstartvurderettil2,7.ved udskrivningerdettestegettil4,0.detvilsigeensamletfremgangpå48procent ellermedandreorderdeungeergåetfraathaveenalvorlig/megetalvorlig situationiforholdtildetpsykiskeområdetilathavedetmoderat. Denstørstefremgangsesindenforindikatorerne selvværd og selverkendelse (hhv.77procentog63procent).detansessometgodtresultatbådeudfra,atdet varområder,hvordeungevedindskrivninghavdemegetalvorligeproblemerog fordidenneudviklingkanansessomnødvendigforatskabefremgangpåmange afdeøvrigeindikatorer. Viserenfremgangpå55procentindenforindikatoren uro/stress/ koncentrationsbesvær.vedudskrivningerderdogfortsatenafdeindikatorer, derliggerpådetlavesteniveau herplacerergruppensigigennemsnitmellem alvorligogmoderat.endeligservivedudskrivning,atdeungegenereltharen højmotivation,hvilketansessometgodtudgangspunktforvidereudvikling. 28

30 Tabel4:Dengennemsnitligeudviklinghosde17unge påhverindikatorogdetsamledegennemsnitforalle indikatorer.tabellenviserindeksvurderingforindskrivningi2008ogudskrivning,somvarierealtefter indskrivningsperiode.deungeerforhverindikatorvurderetpåskalaen1j5. HÅNDTERING AF HVERDAGEN Vedindskrivningenhardeungemangebarrierer,somforhindrerdemiat håndteredereshverdagbådeiforholdtilarbejde/uddannelseogdetat håndterepraktiskegøremålihjemmet(almindeligdagliglevevis).ved indskrivningerdeungesærligtudfordretiforholdtilarbejde/uddannelse. Han ville ikke selv kunne ringe op og få en tid, det hjælper hans kontaktperson ham med. Der er han nødt til at have støtte. Han er nødt til at have støtte til rigtig mange af de ting Forældre til Anders et år efter indskrivning Områdethåndteringafhverdagenerblevetmåltpåialt4indikatorer.Tabel5 viser,atderogsåindenfordetteområdesamletsersketenstorpositivudvikling. Samletsetblevdeungevedundersøgelsensstartvurderettil3,1.Ved udskrivningerdettestegettil4,3.detvilsigeensamletfremgangpå39procent ellermedandreorderdeungegåetfraathaveenalvorligsituationiforholdtil håndteringafhverdagentilathavedetmoderat. 29

31 Denstørsteudviklingsesiforholdtilarbejdeoguddannelse(fremgangpå57 procent).vedudskrivningerdetdogfortsatdetområde,hvordeungeer udfordretmest,idetdeungessamledeniveauliggermellemalvorligtogmoderat. Dersesenfremgangpå30procentiforholdtildeungeshåndteringafpraktiske gøremålihjemmet(adl),ogvedudskrivningeradl,sammenmedindikatoren aftaler,deområder,hvordeungeklarersigbedst. Tabel5:Dengennemsnitligeudviklinghosde17unge påhverindikatorogdetsamledegennemsnitforalle indikatorer.tabellenviserindeksvurderingforindskrivningi2008ogudskrivning,somvarierealtefter indskrivningsperiode.deungeerforhverindikatorvurderetpåskalaen1j5. 30

32 UDVIKLING PÅ LANGT SIGT Deungeer,hvismuligt,fulgtindtiltoårefterudskrivningfraDenSociale Udviklingsfond,ogeftertoårsesigenenpositivfremgangpådetre hovedområder(setabel6j8).detharkunværetmuligtatfølgeca.halvdelenafde ungeindtiltoårefterudskrivning,sådetskalderforunderstregesatdissetali særligkungradkungiverindikationerpådeungesudvikling. Fremgangenfraudskrivningtiltoåreftererikkeligesåmarkantsomfra indskrivningtiludskrivning,mendettegneretbilledeaf,atdetkanladesiggøre fordeungeatfastholdederesudviklingogsåefterudskrivning,ogatderpå trodsafdestoreudfordringerindenforhovedområderneerblevetskabtvarige positiveændringer. Denstørstefremgangsesihåndteringafhverdagen(fremgangpå13procent). Denmindstefremgangsesiforholdtildetpsykiske,hvordeungeharrykketsig fra4,0vedudskrivningtil4,1eftertoår(fremgangpå3procent).ideunges fortællingereftertoårbeskriverdehovedsageligtudfordringeriforholdtilindre usikkerhedoguro,dersærligtvanskeliggørdetsocialeelementideresliv. Idensamledeanalyseafintervieweneeftertoårerdetmuligtatpegepånogle særligesporafindsatsen,somharvistsigholdbareogsåpålængeresigt.etafde tydeligsteogmestiøjnefaldendesporerdeungesevnetilatreflektereovereget liv.herundernavnligtenitalesættelseafderesegetansvarforatfåtingtilatske. Derudovererdetinteressantatsehvordanselverkendelsen,samtmotivationen ogsåfremgårmeretydeligtideungesintervieweftertoår.detsammenholdt meddengenerellepositiveudviklingpådetrehovedområdertyderpåatde ungeharfåetstyrketderesmulighederforoglysttilatskabedetliv,deønsker forsigselvtrodsdet,atflereafdemstadigharmangeudfordringer. Endeligtegnerdersigettydeligtbilledeaf,atdeunge,dervedudskrivningvar særligtstyrketsocialtformåratskabeenfortsatpositivudviklingpålangsigtog påsamtligeindikatorer. 31

33 Tabel6J8:Dengennemsnitligeudviklinghos9unge(udafdeialt17unge),dererfulgtfraindskrivningindtilto årefterdeerblevetudskrevet.deungeerforhverindikatorvurderetpåskalaen1j5 Socialt Lettere 5 Moderat Alvorlig Indskrivning Udskrivning Meget alvorlig Efter 2 år Kristisk 1 Venner Forældre Andre instanser Mistillid Samlet Psykisk Lettere Moderat Alvorlig Meget alvorlig Indskrivning Udskrivning Efter 2 år Kristisk 1 Lettere 5 Håndtering af hverdagen 5.0 Moderat Alvorlig Meget alvorlig Indskrivning Udskrivning Efter 2 år Kristisk 1 Arb./udd. ADL Krav fra omgivelser Aftaler Samlet 32

34 JEG ER BLEVET MERE SELVSTÆNDIG DaChristianer16bliverhandiagnosticeretmedAspergersSyndrom.Detersent atblivediagnosticeret,ogfolkeskoleåreneforudharværetprægetafraserianfald ogmangekonflikter.christianhardesudenbådetendenstilangstogdepression. Dahangernevilflyttehjemmefra,harhanbrugforstøtte,ogmedhjælpfra sagsbehandlerenfaldtvalgetpådensocialeudviklingsfond.herbliverdetenaf deafdelinger,derarbejderintensivtmedunge,dererdiagnosticeretindenfor AutismeSpektrumForstyrrelser. VedindskrivningenharChristiansvært vedatacceptereoghåndteresindiagnose. Hanharogsåstoreudfordringermedat håndtereenhverdagiegenboligsamt medatindgåisocialesammenhængeog tagekontakttilomgivelserne. Christianharidagen3JårigungdomsuddannelsefraCenterforAutismeogeri praktiktogangeomugenpåetmekanikerværksted.hanboriegenlejlighedtæt påsineforældreogfårstøttetimerfrakommunen.forholdetmellemchristianog forældreneerforbedret,menstøttetimerneervæsentligeidensammenhæng,da forældrenederforkankoncentreresigomatværedersomomsorgspersoner fremforbrandslukkere. Det har været godt at kunne øve sig i at bo for sig selv; at man har nogen, men stadigvæk har sin egen lejlighed. Christian 2 år efter AT ØVE SELVSTÆNDIGHED DetervedindskrivningafgørendeforChristian,athverdagensaktiviteterer struktureret.detervigtigt,atderikkeskeruforudsigeligeting,dadetersvært forhamatrumme.christianoghanskontaktpersonarbejderudfrafaste skemaer,hvilketgørhverdagensgøremålhåndgribelige.nårhanoplever,atder erforudsigelighedoggenkendelighed,fårhanogsåetpsykiskogmentalt overskudogkandermedklaremangetingselv,foreksempelindkøb, madlavning,rengøring,opvaskogtøjvask.nårchristianiperioderikketrives, 33

35 harhantilgengældetstortbehovforstøttefrakontaktpersonentilatklarede praktisketingihverdagen. Christianoghanskontaktpersonharmange samtaler,mensdelaverandretingsammen. Christiantrænerdetatværesocial,ogsamtidigfår hanreflekteretoverdet,hansiger,ogdet,dersker omkringham.afogtilgørdeogsåbrugaf metoden Socialehistorier ogskriverchristians reaktionernedispecifikkesituationer. Christianharstorglædeafdentid,hanharsammenmedsinkontaktperson,og detsocialerum,deropstårder.deterihøjgradogsådenintensivestøttei hverdagensgøremål,christianopleverhjælperhamtilselvatkunnehåndtere hverdagen. De har også hjulpet mig med at træne at tage bus og tog selv, og det er jeg blevet bedre til nu. Christian to år efter udskrivning AT STÅ PÅ EGNE BEN Christianbornuiegenlejlighedogerikkelængere indskrevetidensocialeudviklingsfond,bortsetfra dentelefoniskerådighedsvagtogenklub.haner derudovertilknyttetkommunensudgående hjemmevejledningsteam,hvorhanfårstøttetre gangeomugen.detgiverhamtryghedihverdagen. ChristianoplevertidenefterDenSocialeUdviklingsfondsometstortskifte.Han følersigafogtilmegetensom.hankanklaremegetafhverdagenselv,menhan savnerdenintensivestøtte. Hvis jeg fik muligheden for at komme tilbage til SUF, ja, så ville jeg sige ja. Christian to år efter 34

De unges stemme. - evaluering og inddragelse af unges erfaringer i Den Sociale Udviklingsfond. Den Sociale Udviklingsfond. www.suf.

De unges stemme. - evaluering og inddragelse af unges erfaringer i Den Sociale Udviklingsfond. Den Sociale Udviklingsfond. www.suf. De unges stemme - evaluering og inddragelse af unges erfaringer i Den Sociale Udviklingsfond Den Sociale Udviklingsfond 7019 2800 www.suf.dk 2 De unges stemme - evaluering og inddragelse af unges erfaringer

Læs mere

INFORMATION OM PUBLIKATIONEN

INFORMATION OM PUBLIKATIONEN INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivet juni 2015 Udarbejdet af: Udgivet af: Publikationen kan frit citeres med angivelse af kilden. Ved gengivelse af publikationen modtages produktet gerne af SocialRespons.

Læs mere

Har du brug for en ven, der bare er der? I samarbejde med:

Har du brug for en ven, der bare er der? I samarbejde med: I samarbejde med: Har du brug for en ven, der bare er der? Denne folder er til dig som er barn eller ung Mangler du af og til en forstående voksen at snakke med? Synes du, at de voksne tit har for travlt

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 2016-2017 5 FACTS OM NAVIGATOR * Uddannelsen varer 42 uger fra august 2016 til juni 2017 * Eleverne bor på Navigator

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Opsamling på det afsluttende møde i børnepanelet

Opsamling på det afsluttende møde i børnepanelet Opsamling på det afsluttende møde i børnepanelet Introduktion og læsevejledning Børnepanelet var samlet for fjerde og sidste gang både i København og i Jylland i april/maj 2017. I alt deltog 23 børn og

Læs mere

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 16. AUGUST 2015-17. JUNI 2016 5 facts om Navigator * Uddannelsen varer 42 uger * Eleverne bor på Navigator Campus

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Del 02. Del 01. Forord. Tips og gode råd fra andre søskende. Indledning. Søskende fortæller om at have en bror eller søster med

Del 02. Del 01. Forord. Tips og gode råd fra andre søskende. Indledning. Søskende fortæller om at have en bror eller søster med ADHD og søskende Forord 02 Indledning 05 Del 01 Godt at vide for forældre og andre voksne 06 Del 02 Godt at vide for dig, der har en bror eller søster med ADHD 14 Søskende fortæller om at have en bror

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Børn og unge er eksperter i eget liv

Børn og unge er eksperter i eget liv Børn og unge er eksperter i eget liv NBK Stockholm 14. september 2012 Trine Nyby, Chefkonsulent Flemming Schultz, Kommunikationschef Børnerådets undersøgelse blandt anbragte børn & unge Udspringer af viden

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN

NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN NYE RAMMER - NYE MULIGHEDER? BORGERES OPLEVELSE AF DEN FREMSKUDTE BESKÆFTIGELSESINDSATS I URBANPLANEN INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetdecember2012 ForfattetafSocialRespons: SofieBertoltWinther,EaHelthØgendahlogLotteKarlsgaardThost.

Læs mere

Vejledning. Forslag. Illustrationer er lavet af Pernille Ane Egebæk. Tør du tale om det?

Vejledning. Forslag. Illustrationer er lavet af Pernille Ane Egebæk. Tør du tale om det? Vejledning Som en del af afrundingen til resten af materialet, er det vigtigt at eleverne får viden om hvordan de kan få hjælp. Denne tavleøvelse præsenteres af læreren, men giver eleverne mulighed for

Læs mere

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson To af samme køn By Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson SCENE 1 EXT UDENFOR SKOLEN DAG Anna er i gang med at parkere sin cykel. Hun hører musik. Laura kommer trækkende med sin cykel,

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Den tolkede samtale - udfordringer og muligheder Ph.d.-stud, antropolog Stina Lou Folkesundhed & Kvalitetsudvikling, Region Midt Den næste times tid Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Skrevet af: Nicole 31oktober 2005. Surfer med far

Skrevet af: Nicole 31oktober 2005. Surfer med far Skrevet af: Nicole 31oktober 2005 Surfer med far Kan du huske, da du fortalte mig om din tur ved stranden? Jeg kunne godt lide at høre om din oplevelse og tænkte, at du måske gerne vil huske, hvad du fortalte

Læs mere

Et ønske gik i opfyldelse

Et ønske gik i opfyldelse Et ønske gik i opfyldelse Tre måneder er gået, siden Bjørn, Sara og Pernille besluttede at køre deres forældregruppe videre på egen hånd. I dag ser fremtiden lysere ud end meget længe Når man sender et

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Brønderslev d. 3 september - 2013 De voksnes betydning for børns trivsel, læring og fællesskaber. V/ Jens Andersen, jna@ucn.dk

Brønderslev d. 3 september - 2013 De voksnes betydning for børns trivsel, læring og fællesskaber. V/ Jens Andersen, jna@ucn.dk Brønderslev d. 3 september - 2013 De voksnes betydning for børns trivsel, læring og fællesskaber. V/ Jens Andersen, jna@ucn.dk Dem det hele drejer sig om: Børnene. Hvordan forstår vi dem? Psykolog Jens

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Asger kan høre Fars travle skridt i lejligheden, imens han spiller sit yndlingsspil på computeren. I spillet skal Asger styre en dreng, der skal nå

Asger kan høre Fars travle skridt i lejligheden, imens han spiller sit yndlingsspil på computeren. I spillet skal Asger styre en dreng, der skal nå »Kom nu, Asger! Det går ikke, at jeg kommer for sent på arbejde igen.«far er stresset og styrter rundt i hele lejligheden efter et eller andet meget vigtigt, som han sikkert ikke engang selv ved, hvad

Læs mere

Birgit Irene Puch Jørgensen HVERDAGENS HELTE WWW.AUTISMEFILM.DK

Birgit Irene Puch Jørgensen HVERDAGENS HELTE WWW.AUTISMEFILM.DK Birgit Irene Puch Jørgensen HVERDAGENS HELTE WWW.AUTISMEFILM.DK UNDERVISNINGSMATERIALE FIRE FILM OM AUTISME Lærervejledning og pædagogisk vejledning til Hverdagens helte 1 - om autisme Et undervisningsmateriale

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

At give mit barn en Bedste Ven, er den bedste gave, jeg har givet hende

At give mit barn en Bedste Ven, er den bedste gave, jeg har givet hende At give mit barn en Bedste Ven, er den bedste gave, jeg har givet hende I samarbejde med: Min datter har brug for at se, at der er andre måder at gøre tingene på end mine - at lære andre værdier og traditioner

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg Jeg havde det ad helvede til. PROCES FØR SITUATION / HANDLING Laila er 55 år og bor i en mindre by på Sjælland. Hun er på førtidspension og har været det

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering - Januar 2014

Undervisningsmiljøvurdering - Januar 2014 Undervisningsmiljøvurdering - Januar 2014 Hvorfor skal vi lave det For at sikre et godt undervisningsmiljø, der er sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Hvad er sundheds og sikkerhedsmæssigt forsvarligt-

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS Billeder Af Lise Hansen Lises Billedbog FOTOS: CHILI/ÅRHUS Rød er energi, lilla jager syge celler ud. Lise Hansen er psykolog og har erfaring fra flere års arbejde med kræftsyge børn. I sin terapi udnytter

Læs mere

Spørgeskema. Hvor klar er jeg til at gøre noget ved mit forbrug?

Spørgeskema. Hvor klar er jeg til at gøre noget ved mit forbrug? Spørgeskema Hvor klar er jeg til at gøre noget ved mit forbrug Instruktion Læs venligst nøje de følgende sætninger. Hver sætning beskriver en måde, du kan have det på (eller ikke have det på) med hensyn

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Anne Lee, Senior konsulent, cand.scient.san., sygeplejerske. CAST, Syddansk Universitet Formål med undersøgelsen Hvordan hjemmetræning,

Læs mere

1. Anerkendende kommunal sagsbehandling

1. Anerkendende kommunal sagsbehandling 1. Anerkendende kommunal sagsbehandling Af Kirsti Hansen Demény, sagsbehandler i Skive Kommune Specialrådgivningen i Skive Kommune Specialrådgivningen i Skive Kommune er en del af social- og arbejdsmarkedsforvaltningen,

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv

Når ønsket er et helt normalt liv Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond - et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Sammendrag www.suf.dk SUF Den Sociale Udviklingsfond 2 Når ønsket er et helt normalt

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011

Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011 Nyt fra Veteranernes Tur til Rosenborg 14. april 2011 Vi var kun 9 Veteraner, der tog af sted fra Udbygade klokken 9:00 i dag, og så var vi hele 4 voksne med på turen. Vi gik ned ad Sjællandsgade for at

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

0. Konklusion. Resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse ved Stille Piger under Ungdomsskolen Favrskov 2011

0. Konklusion. Resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse ved Stille Piger under Ungdomsskolen Favrskov 2011 Modelfoto: Colourbox Denne rapport indeholder resultater af en anonym spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt deltagerne på Ungdomsskolen Favrskovs tre Stille Piger Hold i henholdsvis Ulstrup og Hinnerup

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Palle alene i verden. Seminar: Ensomhed tidligt og midt i livet Forstå ensomhed, 20. maj 2015

Palle alene i verden. Seminar: Ensomhed tidligt og midt i livet Forstå ensomhed, 20. maj 2015 Palle alene i verden Seminar: Ensomhed tidligt og midt i livet Forstå ensomhed, 20. maj 2015 Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d., direktør i Ensomme Gamles Værn 1 Kvalitativt studie 20 personer 30

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune » Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen«delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune Delpolitik børn og unge med handicap Denne delpolitik er den fælles ramme

Læs mere

Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering.

Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering. Noter fra Vidensdelingsdag den 21/10 2014, Møllehuset Frederikshavn Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering. a. Samle små grupper af unge med samme problemstillinger

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

DE AFGØRENDE RELATIONER RETNING & RELATION

DE AFGØRENDE RELATIONER RETNING & RELATION DE AFGØRENDE RELATIONER RETNING & RELATION AT VÆRE PÅ VEJ...!! FULD FART FREM...! EN SKYGGESIDE...MEN PÅ VEJ...!! Men hvad jeg kun viste få... DEPRESSION Men hvad jeg kun viste få... SPISEFORSTYRRELSE

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Rute 42. Ved Sisse Møller- Temaleder Dorte Frillerhøj Rådgiver, mentor og jobkonsulent

Rute 42. Ved Sisse Møller- Temaleder Dorte Frillerhøj Rådgiver, mentor og jobkonsulent Rute 42 Ved Sisse Møller- Temaleder Dorte Frillerhøj Rådgiver, mentor og jobkonsulent Hvad er Rute 42? Der lugter ikke af kommune på Rute 42 Citat ung Hvad er Rute 42? Helhedsorienteret og tværfaglig indsat

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Løgnen. Nyborg Friskole

Løgnen. Nyborg Friskole Løgnen af Nyborg Friskole SC. 1. EXT. PÅ BADEVÆRELSET - SOMMER - DAG Mie (17) er på badeværelset. Mie har taget en gravidtetstest. Vi ser Mie vente. Efter at have nølet i lang tid. Man ser nærbillede af

Læs mere

Evaluering af børnesamtalen

Evaluering af børnesamtalen Evaluering af børnesamtalen 15. august - 14. oktober 2011 Statsforvaltningernes evaluering af børnesamtalen 1. Indledning I resultatkontrakt 2011 er der fastsat et krav om, at statsforvaltningerne i 2011

Læs mere

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013

Socialrådgiverdage. Kolding november 2013 Socialrådgiverdage Kolding november 2013 Program Ultrakort om TUBA Børnenes belastninger i alkoholramte familier Hvad har børnene/de unge brug for De unges belastninger og muligheder for at komme sig TUBA

Læs mere

AST-tilbud. for unge med diagnose indenfor autismespektret

AST-tilbud. for unge med diagnose indenfor autismespektret AST-tilbud for unge med diagnose indenfor autismespektret MÅLGRUPPPE? Målgruppen er unge mellem 16-22 år med diagnoser indenfor autismespektret. Den unge skal med moderat støtte kunne klare et år hjemmefra

Læs mere

v/lene Metner PsykologCentret ApS

v/lene Metner PsykologCentret ApS v/lene Metner PsykologCentret PsykologCentret ApS www.pcaps.dk 1 PsykologCentret Viborg Lidt om PsykologCentret Privat psykologvirksomhed (Skive-Viborg)med 14 kollegaer Med som underlag : Supervision Kurser,

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Krop og læring Mere styr på eget liv

Krop og læring Mere styr på eget liv Projektevalueringskonference på Gerlev Idrætshøjskole 21. februar 2008 Fysisk aktivitet og sundhed Projektevaluering, v/ forskningsassistent Pernille Vibe Rasmussen, Syddansk Universitet Projektets målgruppe:

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene

Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene Nogle få input omkring unge, foreningsliv og udviklingspuljer! DUF 6.oktober 2011 Victor s

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Tre er et umage par. Disposition: Om undersøgelsen Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Fremtidsperspektiver

Tre er et umage par. Disposition: Om undersøgelsen Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Fremtidsperspektiver Tolkning - udfordringer og muligheder Projektleder, antropolog Center for Folkesundhed, Region Midtjylland Tre er et umage par Disposition: Om undersøgelsen Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Fremtidsperspektiver

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Jeanette Ringkøbing Rothenborg

Jeanette Ringkøbing Rothenborg INTRODUKTION Jeanette Ringkøbing Rothenborg cand.merc.int. (interkulturel kommunikation, strategi & ledelse, CBS/WSU) Journalist og ICC-certificeret coach Kommunikationschef Center for Familieudvikling,

Læs mere

Du er selv ansvarlig for at komme videre

Du er selv ansvarlig for at komme videre Du er selv ansvarlig for at komme videre Stine Arenshøj er 40 år. Hun er tidligere brandinspektør og indsatsleder, nu selvstændig coach, psykotraumatolog og foredragsholder. Stine bor med sine tre børn

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

Fastholdelsesvejledning

Fastholdelsesvejledning Fastholdelsesvejledning WATCH What Alternatives? - Thinking, Coping, Hoping! Hvidovre Gymnasium & HF WATCH Målgruppe Elever med lav motivation/højt Elever uden umiddelbare ydre barrierer (sygdom, misbrug,

Læs mere