DIS Coaster overenskomst ( ) mellem. Rederiforeningen af F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014"

Transkript

1 DIS Coaster overenskomst ( ) mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene Gældende fra 1. juli 2014

2 DIS Coaster overenskomst mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene 1. juli På- og afmønstring finder sted i henhold til den til enhver tid gældende lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. (sømandsloven) og nedenfor anførte bestemmelser. Den i 12, stk.1, i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. anførte 12 måneders tjenesteperiode fastsættes dog for skibsansatte til 6 måneder. For rederiansatte gælder særlige forhyringsbetingelser. Hovedaftalen af 12. december 1989 med protokollat af 24. oktober Stk. 1 Parterne er enige om, at når medlemmer af Rederiforeningen af 2010 ansætter søfarende, som er medlemmer af Sømændenes Forbund, sker det i henhold til denne overenskomst. Såfremt Sømændenes Forbunds hyreanvisning anvendes, er Sømændenes Forbund forpligtet til fortrinsvis at anvise medlemmer tilpasset de mindre skibe. Stk. 2 Hvor medlemmer af Sømændenes Forbund ønsker det, opkræver og videresender rederiet af optjent hyre forudbetalt kontingent til forbund og/eller A-kasse efter samme retningslinjer som Danmarks Rederiforening. 3 Hyren fremgår af vedlagte hyretillæg. Ved beregning af anciennitet medregnes al effektiv sejlads i samme rederi. Det er dog en betingelse for at opnå anciennitetstillæg, at den pågældende ikke har været fraværende fra rederiet i over 12 måneder: Undtaget herfra er fravær pga. militærtjeneste eller sygdom. Anciennitetstillæg ydes med et månedligt beløb, der fremgår af vedlagte hyretillæg. 1

3 I tankskibe ydes et tillæg på 4,8 % af grundhyren. Når den søfarende ikke modtager kosten om bord ydes kostpenge med 84,- kr. pr. dag. Overenskomsten dækker alle arbejdsfunktioner for menige om bord. SÆRLIG OPSPARING Den søfarende optjener 1 % af den ferieberettigede løn i særlig opsparing. Med virkning pr. 1. juli 2014 beregnes bidraget som 1,3 %, med virkning fra.1. juli 2015 som 1,7 % og med virkning fra 1. juli 2016 som 2,0 % af den ferieberettigede løn, optjent i den forudgående opgørelsesperiode. I beløbet er indeholdt feriepenge. Ved udgangen af juni måned og ved kalenderårets udløb samt ved fratræden opgøres saldoen, og beløbet udbetales. For skibsansatte opgøres ovenstående beløb udelukkende ved udmønstringsperiodens afslutning sammen med slutafregning for denne. 4 Den ugentlige arbejdstid er 37 timer, der lægges med 8 timer mandag og tirsdag, 7 timer onsdag, torsdag og fredag. Al arbejde herudover og arbejde på helligdage betales med overtid. Juleaftensdag og nytårsaftensdag ophører normalarbejdstid ved døgnets begyndelse. Grundlovsdag slutter arbejdstiden kl Den daglige arbejdstid kan opdeles i højst to perioder. Når et besætningsmedlem har arbejdet i 16 på hinanden følgende timer kun afbrudt af de normale spisepauser, skal der gives mindst 5 timer frihed til at hvile. Hviletidsreglerne i 57 i lov om søfarendes ansættelsesforhold skal endvidere iagttages. Ved døgn forstås i den forbindelse den 24 timers periode, der starter ved arbejdstidens begyndelse i kalenderdøgnet. Spisepauser: ½ times frokost, mindst ½ times middag og ½ times kaffepause. Der ydes hvert besætningsmedlem to fridage pr. måned. Den ansatte har ret til 5 feriefridage pr. år. Feriefridagene optjenes månedsvis pro rate i forhold til 12 måneders ansættelse. Ved ophør af ansættelsesforholdet kontanterstattes ikke afviklede feriefridage til gældende hyre. 2

4 5 Ved forhyringen kan det aftales, at den søfarende yder indtil 40 timers ekstra tjeneste pr. måned og herfor modtager et rådighedstillæg. De 40 timer kan anvendes til arbejder, som ikke kan udsættes af hensyn til skibets drift. 6 Der ydes ferie i henhold til gældende bekendtgørelse om ferie for søfarende samt den mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F/Sømændene indgåede ferieoverenskomst. 7 Denne overenskomst træder i kraft den 1. juli 2014 og kan opsiges med 3 måneders skriftligt varsel til ophør en 1. juli, dog tidligst til den 1. juli

5 Protokollater 1. Pensionsordning Pensionsordningen, der omfatter samtlige befarne, oprettes i en af Sømændenes Forbund udpeget pensionskasse/forsikringsselskab. Til pensionsordningen indbetaler rederierne månedligt for ansatte et beløb svarende til en procentsats af den gennemsnitlige årlige faste hyre inklusive anciennitetstillæg og kostpenge samt eventuelt rådighedstillæg. Tilsvarende betaler den ansatte en procentsats af den samlede beregnede hyre. Procentsatserne fremgår af et til enhver tid gældende hyretillæg. Kabys- og cateringpersonale og ubefarne søfarende, som er over 20 år og har mere end 24 måneders effektiv sejltid, pensionsforsikres på tilsvarende vis med de satser, som fremgår af hyretillægget. Ubefarne med under 24 måneders sejltid holdes af rederiet omfattet af den til pensionsordningen knyttede sundhedsforsikring for et beløb på indtil kr. 840 om året. 2. Seniorordning Rederiansatte søfarende kan fra 5 år før den til enhver tid gældende pensionsalder vælge at indgå i en seniorordning, hvor hele eller en del af pensionsbidraget kan konverteres til seniorfridage på omkostningsneutralt grundlag. 3. Vagtofficerer Inden for rammerne af funktionærlovens 10 til 14 anerkender Rederiforeningen af 2010, at 3F/Sømændene kan repræsentere vagtofficerer (STCW II-4), der er medlemmer af forbundet, og varetager deres interesser. I tilfælde af uoverensstemmelser angående den foreliggende hyrekontrakts vilkår, er parterne enige om, at søge uoverensstemmelsen bilagt ved voldgift i mangel af en mindelig løsning. Foranstående hindrer ikke vagtofficeren eller forbundet på dennes vegne at indbringe spørgsmålet for de almindelige domstole. 4. Efteruddannelse Overenskomstens parter er enige om, at uddannelse i de kommende år vil være af stor betydning for styrkelse af søerhvervets konkurrenceevne. Anskues dette forhold i den videre sammenhæng, er det anbefalelsesværdigt, at den enkelte søfarende ud fra egen tilskyndelse får mulighed for at opnå en forbedring af sit uddannelsesniveau. Derfor fastsættes følgende retningslinier: Frihed og løn under uddannelse. 4

6 Deltager en søfarende på rederiets foranledning i et kursus, betales i denne periode hyre ekskl. kostpenge. Rederiet betaler alle de med kurset forbundne omkostninger, herunder rejse, ophold og eventuelle kursusafgifter. Rederiet betaler under kursusforløbet feriepenge og pension. Overenskomstparterne er enige om at anbefale, at der herudover gives søfarende frihed - uden løn - til at deltage i ønskede uddannelsesforløb under den forudsætning, at uddannelsen kan tilrettelægges under hensyn til rederiets forhold. Den enkelte søfarende har - under fornødent hensyn til virksomhedens forhold - efter ni måneders uafbrudt beskæftigelse, efter eget valg, ret til indtil 2 ugers frihed - uden løn - om året til efter - eller videreuddannelse, der er relevant for rederierhvervet. Der afvikles ikke frihed under ovennævnte kursusdeltagelse. 5. Kompetenceudviklingsfond Der indbetales 780 kr. pr. år til den mellem parterne aftalte kompetenceudviklingsfond. Parterne er endvidere enige om, at der til den eksisterende Kompetenceudviklingsfond indbetales et særligt bidrag pr. arbejdstime, der udgør kr. 0,05 pr. 1. marts 2014, og yderligere kr. 0,05. pr. 1. marts 2015 og yderligere kr. 0,05 pr. 1. marts Det særlige bidrag opkræves sammen med det bidrag til Kompetenceudviklingsfonden, der i forvejen betales, men beløbet holdes separat, således at beløbet ved regnskabsårets afslutning kan tilbageføres til overenskomstparterne, i fald midlerne ikke er forbrugt. 6. Kompetenceudvikling Søfarende, der har været uafbrudt beskæftiget i rederiet i mindst 9 måneder, og som opsiges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, lukning af rederiet eller andre hos rederiet beroende forhold, er i opsigelsesperioden eller i tilknytning til fratrædelsen berettiget til at deltage i et for den ansatte relevant kursus af indtil 2 ugers varighed inden for f.eks. AMU, FVU eller andre uddannelsestilbud, hvortil der gives offentlig deltagerstøtte på dagpengeniveau. Under samme forudsætninger ydes yderligere 2 ugers uddannelse. Disse 2 yderligere uger kan placeres inden for det samlede udvidede opsigelsesvarsel. Opsigelsesperioden forlænges med to uger, såfremt medarbejderen dokumenterer, at i alt fire ugers kursus er gennemført inden for det samlede opsigelsesvarsel. Medarbejderen skal som betingelse for denne ret hurtigst muligt og senest inden for den første uge efter opsigelsen skriftligt meddele arbejdsgiveren, om retten til yderligere to ugers uddannelse efter dette pkt. ønskes benyttet. Der skal ved udskydelse af fratrædelsen ikke afgives nyt opsigelsesvarsel. 5

7 Det er en forudsætning, at rederiet modtager støtte fra kompetenceudviklingsfonden til udgifter til sædvanlig overenskomstmæssig løn for kursus i de yderligere 2 uger, dog max. rederiets faktiske udgifter efter modtagelse af deltagergodtgørelse. Deltagergodtgørelsen tilgår rederiet. Rederiet dækker udgifterne ved deltagerbetaling op til maksimum kr. Der kan efter aftale mellem den søfarende og rederiet ydes større beløb til deltagerbetaling. Disse regler finder dog ikke anvendelse overfor søfarende, der er berettiget til efterløn eller pension fra rederiet eller det offentlige. 7. Barsels-/fædreorlov Stk. 1 Afmønstrer en gravid søfarende, og har hun i kraft af sin graviditet ret til fri hjemrejse for statens regning i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om gravide søfarendes ret til fratræden og fri hjemrejse, arrangeres hjemrejsen af rederiet/skibsføreren. Det samme gælder, såfremt den søfarende i henhold til den til enhver tid gældende lov om svangerskabsafbrydelse opfylder betingelserne for fri hjemrejse. Stk. 2 Har den kvindelige søfarende på det forventede fødselstidspunkt/adoptionstidspunkt mindst 9 måneders uafbrudt ansættelse, ydes hyre i 4 uger før det forventede fødselstidspunkt. I forlængelse heraf ydes hyre under orlov i indtil 14 uger efter fødsels-/adoptionstidspunktet (barselsorlov) inklusive de i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. 18 d. nævnte 2 måneders hyre. Stk. 3 Forudsætningen for rederiets betaling af hyre efter stk. 4 er, at rederiet oppebærer refusion af dagpenge i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom. Stk. 4 På samme vilkår ydes søfarende fædre hyre under 2 ugers orlov (14 kalenderdage), som skal placeres inden udløbet af 14 uger efter fødslen/adoptionen, samt under yderligere 2 ugers orlov (14 kalenderdage), som skal placeres efter aftale med rederiet. Stk. 5 Rederiet betaler hyre under fravær i indtil 11 uger indtil 52 uger efter fødslen, hvoraf hver af forældrene har ret til betaling i 5 uger. Holdes orlov, der er reserveret til den enkelte forælder, ikke, bortfalder betalingen. Betaling i de resterende uger ydes til enten den ene eller den anden forælder. Stk. 6 Betaling efter stk. 7 udgør maksimalt netto kr pr. måned. Det er en forudsætning for betaling, at rederiet oppebærer refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til den søfarende pro rata. Hvis rederiet ikke vil kunne oppebære refusion, bortfalder betalingen til den søfarende. 6

8 Stk. 7 Det er en forudsætning for rederiets betaling af hyre efter stk. 4, 6 og 7, at den søfarende senest 4 måneder (120 kalenderdage) før det forventede fødsels- eller adoptionstidspunkt, retter skriftlig henvendelse til rederiet herom. Stk. 8 Under de 14 ugers barselsorlov indbetales ekstra pensionsbidrag til kvindelige søfarende med mindst 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt. Det samlede pensionsbidrag pr. måned udgør kr. Af ovenstående bidrag betaler rederen 2/3 (kr ) og den søfarende 1/3 (kr.680). Der ydes ikke kompensationstillæg for den skattemæssige værdi af den søfarendes bidrag. 8. Børns hospitalsindlæggelse Til søfarende med mindst 9 måneders anciennitet gives der frihed med fuld løn, når det er nødvendigt, at den søfarende indlægges på hospital sammen med vedkommendes syge barn under 14 år. Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden over barnet, og der er maksimalt ret til frihed med fuld løn i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Den søfarende skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Evt. refusion fra kommunen/søfartsstyrelsen tilfalder rederen. Det er en forudsætning for ovennævnte betaling, at den søfarende er påmønstret et skib. Såfremt den søfarende indlægges på hospital sammen med sit barn under 14 år i løbet af den sidste uge af en hjemmeperiode, udskydes den planlagte udmønstringsdato således, at der betales fuld løn for det antal dage, udmønstringen udskydes, dog maximalt i 1 uge. 7

9 DIS HYRETILLÆG TIL COASTER OVERENSKOMSTEN mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og 3F SØMÆNDENE Gældende pr. 1. juli 2014 Grundhyre pr. måned Inkl. Råd. Pr. måned Overtid pr. ½ time Befarne/faglærte skibsass./matroser ,53 Ubefarne skibsass./matroser o/24 mdr. sejltid Ubefarne skibsass./matroser u/24 mdrs. Sejltid , ,10 Skibsassistentelever ,67 Kabys/cateringspersonale med over 2 Kabys/cateringspersonale med under , ,50 ANCIENNITETSTILLÆG: Pr. måned. Efter 1 år... kr. 534,4 Efter 3 år... kr. 618,4 Efter 5 år... kr. 675,4 Efter 10 år... kr. 758,4 Efter 12 år... kr. 810,4 Pension: 12,0 % af den samlede hyre inkl. tillæg og kostpenge 8,0 % betales af rederen 4,0 % af den søfarende 8

10 DIS HYRETILLÆG TIL COASTER OVERENSKOMSTEN mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og 3F SØMÆNDENE Gældende pr. 1. juli 2015 Grundhyre pr. måned Inkl. Råd. Pr. måned Overtid pr. ½ time Befarne/faglærte skibsass./matroser ,20 Ubefarne skibsass./matroser o/24 mdrs. Sejltid Ubefarne skibsass./matroser u/24 mdrs. Sejltid , ,60 Skibsassistentelever ,07 Kabys/cateringspersonale med over 2 Kabys/cateringspersonale med under , ,98 ANCIENNITETSTILLÆG: Pr. måned. Efter 1 år... kr. 534,4 Efter 3 år... kr. 618,4 Efter 5 år... kr. 675,4 Efter 10 år... kr. 758,4 Efter 12 år... kr. 810,4 Pension: 12,0 % af den samlede hyre inkl. tillæg og kostpenge 8,0 % betales af rederen 4,0 % af den søfarende 9

11 DIS HYRETILLÆG TIL COASTER OVERENSKOMSTEN mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og 3F SØMÆNDENE Gældende pr. 1. juli 2016 Grundhyre pr. måned Inkl. Råd. Pr. måned Overtid pr. ½ time Befarne/faglærte skibsass./matroser ,91 Ubefarne skibsass./matroser o/24 mdrs. Sejltid Ubefarne skibsass./matroser u/24 mdrs. Sejltid , ,14 Skibsassistentelever ,50 Kabys/cateringspersonale med over 2 Kabys/cateringspersonale med under , ,49 ANCIENNITETSTILLÆG: Pr. måned. Efter 1 år... kr. 534,4 Efter 3 år... kr. 618,4 Efter 5 år... kr. 675,4 Efter 10 år... kr. 758,4 Efter 12 år... kr. 810,4 Pension: 12,0 % af den samlede hyre inkl. tillæg og kostpenge 8,0 % betales af rederen 4,0 % af den søfarende \\srvfile\data\drf\drf\arb OVK\OK 2014\R2010\OK2014\Endelig udgave\3f SØM - DIS coaster docx 10

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. for

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. for OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for menigt CATERINGPERSONALE i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2012 til 29/2-2016 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING 3F SØMÆNDENE. Gældende fra 1. maj 2014

DIS O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING 3F SØMÆNDENE. Gældende fra 1. maj 2014 DIS O V E R E N S K O M S T 2014-2017 mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING og 3F SØMÆNDENE Gældende fra 1. maj 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. På- og afmønstring... 1 2. Hyre m.m.... 2 3. Arbejdstid m.m....

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Skibsassistenter)

DIS O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Skibsassistenter) DIS O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter) Gældende fra 1. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. På- og afmønstring... 1 2.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T 2014 2017. mellem. Rederiforeningen af 2010. Søfartens Ledere BASISOVERENSKOMST

O V E R E N S K O M S T 2014 2017. mellem. Rederiforeningen af 2010. Søfartens Ledere BASISOVERENSKOMST O V E R E N S K O M S T 2014 2017 mellem Rederiforeningen af 2010 og Søfartens Ledere BASISOVERENSKOMST For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE 1 TJENESTEVILKÅR...

Læs mere

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen.

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen. OVERENSKOMST mellem Danbor A/S og Dansk Metal VEDRØRENDE ANSÆTTELSESFORHOLD PÅ OFFSHOREPLATFORME PÅ DANSK KONTINENTALSOKKELOMRÅDE (excl. Færøerne og Grønland) De i denne overenskomst anførte vilkår gælder

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere)

OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) Herværende overenskomst er gældende for tjeneste i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 for trosseførere

Overenskomst 2014-2017 for trosseførere TransporTgruppen Overenskomst 2014-2017 for trosseførere Overenskomst mellem Bilfærgernes Rederiforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst for trosseførere mellem Bilfærgernes

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST (Normløn) MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG MASKINMESTRENES FORENING (gældende fra 1. april 2010) INDHOLDSFORTEGNELSE 1, A - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE... 1

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING SØFARTENS LEDERE. Gældende fra 1. april 2012

DIS O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING SØFARTENS LEDERE. Gældende fra 1. april 2012 DIS O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING OG SØFARTENS LEDERE Gældende fra 1. april 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Overenskomstens område... 3 2 Ansættelsens grundlag... 3 3

Læs mere

Chaufførernes Fagforening

Chaufførernes Fagforening DA Chaufførernes Fagforening 2014-2017 Standardoverenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Chaufførernes Fagforening for Københavnske Chauffører Denne overenskomst gælder for det geografiske område

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2014-2017 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 Indhold 1 Ansættelsesforhold...5 2 Arbejdstid...5 3 Nedsat

Læs mere

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST VERENSKOMST 2014 2017 MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF 3F Fagligt Fælles Forbund Serviceforbundet

Læs mere

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning 2010 2012 Brancheoverenskomst for vagtassistenter

Læs mere

Overenskomst for metal

Overenskomst for metal 2013-2015 Overenskomst for metal mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Dansk Metal 1. marts 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Arbejdstid... 4 2

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen gældende for ambulancekørsel og liggende sygetransport og arbejde af lignende karakter hos BIOS Ambulance Services

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse.

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse. B R A N C H E O V E R E N S K O M S T. for Vagtselskaber mellem Dansk Funktionærforbund for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning og Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening 2007 2010.

Læs mere

Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017. Mellem for mejeripersonale og chauffører

Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017. Mellem for mejeripersonale og chauffører 2 n o i s r e V pril Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017 af 28. a 2015 Mellem for mejeripersonale og chauffører DI overenskomst II (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF, Fagligt

Læs mere

UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S

UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS Arbejdsgiverforeningen, Hovedstadsområdet) og 3F, BJMF (Bygge, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening) 2010

Læs mere

Falck-reddere i København

Falck-reddere i København Overenskomst 2014-2017 Falck-reddere i København Overenskomst mellem DI Overenskomst II (DSA) for Falck Danmark A/S og Chaufførernes Fagforening i København OVERENSKOMST MELLEM CF OG DI OVERENSKOMST II

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 GASA Overenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) - angående løn- og arbejdsforhold for beskæftigede på gartnernes salgsforeninger,

Læs mere

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794652 VERENSKOMST 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter MCDONALD s OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 for McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter mellem HORESTA

Læs mere

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656 VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk El-Forbund DI nr. 794656 2014 2017 Alarm- og elektrikeroverenskomst 2014-2017 samt G4S Security Services

Læs mere

Overenskomst. mellem Mols-linien og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014. privat service hotel og restauration

Overenskomst. mellem Mols-linien og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014. privat service hotel og restauration Overenskomst mellem Mols-linien og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014 privat service hotel og restauration OVERENSKOMST mellem Mols-Linien A/S og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Læs mere