L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009"

Transkript

1 L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 16 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk virksomhed HENVISNINGER IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl IAS 21 Valutaomregning IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling BAGGRUND 1 Mange regnskabsaflæggende virksomheder har investeringer i udenlandske virksomheder (som defineret i IAS 21, afsnit 8). Disse udenlandske virksomheder kan være dattervirksomheder, associerede virksomheder, joint ventures eller filialer. IAS 21 kræver, at virksomheden som funktionel valuta for hver af sine udenlandske virksomheder skal vælge den valuta, som benyttes inden for den enkelte virksomheds primære økonomiske rammer. Ved omregning af en udenlandsk virksomheds resultat og finansielle stilling til præsentationsvalutaen skal virksomheden indregne valutakursforskelle i øvrig totalindkomst, indtil virksomheden afhænder den udenlandske virksomhed. 2 Afdækning af valutarisiko hidrørende fra en nettoinvestering i en udenlandsk virksomhed behandles kun som regnskabsmæssig sikring, når den udenlandske virksomheds nettoaktiver er medtaget i årsregnskabet ( 1 ). Den post, som sikres mod en valutarisiko hidrørende fra nettoinvesteringen i en udenlandsk virksomhed, kan være nettoaktiver til en værdi, der svarer til eller er mindre end den regnskabsmæssige værdi af den udenlandske virksomheds nettoaktiver. 3 IAS 39 foreskriver klassifikation af en sikret post og et sikringsinstrument, der begge opfylder kriterierne for regnskabsmæssig sikring i et sikringsforhold. Hvis der i forbindelse med sikring af en nettoinvestering er et klassificeret sikringsforhold, skal gevinster eller tab vedrørende sikringsinstrumentet, som vurderes at være en effektiv sikring af nettoinvesteringen, indregnes i øvrig totalindkomst og medtages i valutakursforskelle hidrørende fra omregningen af den udenlandske virksomheds resultater og finansielle stilling. 4 En virksomhed, der har mange udenlandske virksomheder, kan være udsat for en række valutarisici. Dette fortolkningsbidrag giver vejledning om identifikation af de valutarisici, som opfylder kriterierne for en afdækket risiko i forbindelse med sikring af en nettoinvestering i en udenlandsk virksomhed. 5 IAS 39 tillader, at en virksomhed klassificerer et afledt eller et ikke-afledt finansielt instrument (eller en kombination af afledte og ikke-afledte finansielle instrumenter) som sikringsinstrumenter til afdækning af valutarisiko. Dette fortolkningsbidrag giver vejledning om, hvor i en koncern sikringsinstrumenter, som udgør sikring af en nettoinvestering i en udenlandsk virksomhed, kan placeres for at opfylde kriterierne for regnskabsmæssig sikring. 6 IAS 21 og IAS 39 kræver, at akkumulerede beløb, som er indregnet i øvrig totalindkomst vedrørende både valutakursforskelle hidrørende fra omregning af den udenlandske virksomheds resultat og finansielle stilling samt gevinsten eller tabet vedrørende sikringsinstrumentet, som vurderes at være en effektiv sikring af nettoinvesteringen, skal omklassificeres fra egenkapitalen til resultatet som en omklassifikationsregulering, når modervirksomheden afhænder den udenlandske virksomhed. Dette fortolkningsbidrag giver vejledning i, hvordan en virksomhed skal fastsætte de størrelser af de beløb, som skal omklassificeres til resultatet, både med hensyn til sikringsinstrumentet og den sikrede post. ANVENDELSESOMRÅDE 7 Dette fortolkningsbidrag vedrører virksomheder, der afdækker valutarisikoen hidrørende fra en nettoinvestering i udenlandske virksomheder, og som ønsker at opfylde kriterierne for regnskabsmæssig sikring i overensstemmelse med IAS 39. For nemheds skyld benævner dette fortolkningsbidrag sådanne virksomheder modervirksomheder, og årsregnskaber, hvori udenlandske virksomheders nettoaktiver indgår, benævnes koncernregnskaber. Alle henvisninger til en modervirksomhed omfatter også virksomheder, som har en nettoinvestering i udenlandske virksomheder, uanset om disse er joint ventures, associerede virksomheder eller filialer. 8 Dette fortolkningsbidrag finder kun anvendelse på sikring af nettoinvesteringer i udenlandske virksomheder og skal ikke anvendes analogt på andre former for regnskabsmæssig sikring. ( 1 ) Dette er tilfældet i forbindelse med koncernregnskaber, årsregnskaber, hvor investeringer regnskabsmæssigt behandles efter den indre værdis metode, årsregnskaber, hvor venturedeltageres kapitalandele i joint ventures pro rata-konsolideres (med forbehold for ændring som foreslået i høringsudkastet ED 9 Joint Arrangements om joint ventures og lignende arrangementer, offentliggjort af IASB (International Accounting Standards Board) i september 2007) samt årsregnskaber, der omfatter en filial.

2 Den Europæiske Unions Tidende L 139/9 PROBLEMSTILLINGER 9 Investeringer i udenlandske virksomheder kan være placeret direkte i en modervirksomhed eller indirekte i dennes dattervirksomhed eller dattervirksomheder. De problemstillinger, der behandles i dette fortolkningsbidrag, er: (a) arten af den afdækkede risiko og den beløbsmæssige størrelse af den sikrede post, for hvilke et sikringsforhold kan klassificeres: (i) om modervirksomheden som afdækket risiko kun kan klassificere de valutakursforskelle, der opstår som følge af en forskel mellem modervirksomhedens og den udenlandske virksomheds funktionelle valuta, eller om den også som sådan kan klassificere valutakursforskelle, der opstår som følge af en forskel mellem præsentationsvalutaen i modervirksomhedens koncernregnskab og den udenlandske virksomheds funktionelle valuta (ii) om den afdækkede risiko, når modervirksomheden ejer den udenlandske virksomhed indirekte, kun kan omfatte valutakursforskelle, der opstår som følge af en forskel mellem den udenlandske virksomheds og dens umiddelbare modervirksomheds funktionelle valuta, eller om den afdækkede risiko også kan omfatte valutakursforskelle, der opstår mellem den udenlandske virksomheds og en eventuel mellemliggende eller den øverste modervirksomheds funktionelle valuta (dvs. om det påvirker den øverste modervirksomheds økonomiske risiko, at nettoinvesteringen i den udenlandske virksomhed er ejet gennem en mellemliggende modervirksomhed). (b) hvor i koncernen, sikringsinstrumentet kan placeres: (i) om der kun kan fastslås et sikringsforhold, der opfylder kriterierne for regnskabsmæssig sikring, hvis virksomheden, der sikrer sin nettoinvestering, er part i sikringsinstrumentet, eller sikringsinstrumentet kan placeres i en hvilken som helst virksomhed i koncernen, uanset denne virksomheds funktionelle valuta (ii) om sikringsinstrumentets art (afledt eller ikke-afledt) eller konsolideringsmetoden påvirker vurderingen af sikringens effektivitet. (c) hvilke beløb der skal omklassificeres fra egenkapitalen til resultatet som omklassifikationsreguleringer ved afhændelse af den udenlandske virksomhed: (i) hvilke beløb fra modervirksomhedens valutaomregningsreserve der skal omklassificeres fra egenkapitalen til resultatet i modervirksomhedens koncernregnskab vedrørende sikringsinstrumentet og vedrørende den udenlandske virksomhed, når en udenlandsk virksomhed, som har været sikret, afhændes (ii) om konsolideringsmetoden har indflydelse på fastsættelsen af, hvilke beløb der skal omklassificeres fra egenkapitalen til resultatet. KONSENSUS Arten af den afdækkede risiko og den beløbsmæssige størrelse af den sikrede post, for hvilke et sikringsforhold kan klassificeres 10 Regnskabsmæssig sikring finder kun anvendelse på valutakursforskelle, der opstår mellem den udenlandske virksomheds funktionelle valuta og modervirksomhedens funktionelle valuta. 11 Ved afdækning af valutarisici hidrørende fra en nettoinvestering i en udenlandsk virksomhed kan den sikrede post være nettoaktiver til en værdi, der svarer til eller er mindre end den regnskabsmæssige værdi af den udenlandske virksomheds nettoaktiver i modervirksomhedens koncernregnskab. Den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiverne i en udenlandsk virksomhed, som kan klassificeres som den sikrede post i modervirksomhedens koncernregnskab, afhænger af, om en eventuel lavere liggende modervirksomhed for den udenlandske virksomhed har anvendt regnskabsmæssig sikring på alle eller en del af denne udenlandske virksomheds nettoaktiver, og om denne regnskabsmæssige behandling er bibeholdt i modervirksomhedens koncernregnskab. 12 Den afdækkede risiko kan klassificeres som valutarisikoen hidrørende fra forskellen mellem den udenlandske virksomheds funktionelle valuta og den funktionelle valuta for denne udenlandske virksomheds modervirksomhed (enten den umiddelbare, en mellemliggende eller den øverste modervirksomhed). Det har ikke indflydelse på arten af den øverste modervirksomheds økonomiske risiko hidrørende fra valutarisikoen, at nettoinvesteringen ejes gennem en mellemliggende modervirksomhed. 13 En valutarisiko hidrørende fra en nettoinvestering i en udenlandsk virksomhed kan kun opfylde kriterierne for regnskabsmæssig sikring én gang i koncernregnskabet. Hvis de samme nettoaktiver i en udenlandsk virksomhed sikres af mere end én modervirksomhed i en koncern (eksempelvis både af en direkte og en indirekte modervirksomhed) mod samme risiko, vil kun ét sikringsforhold derfor opfylde kriterierne for regnskabsmæssig sikring i den øverste modervirksomheds koncernregnskab. Et sikringsforhold klassificeret af en modervirksomhed i dennes koncernregnskab skal ikke nødvendigvis bibeholdes af en anden, højere liggende modervirksomhed. Hvis sikringsforholdet ikke bibeholdes af den højere liggende modervirksomhed, skal den regnskabsmæssige sikring i den lavere liggende modervirksomhed dog tilbageføres, før den højere liggende modervirksomheds regnskabsmæssige sikring indregnes.

3 L 139/10 Den Europæiske Unions Tidende Hvor sikringsinstrumentet kan placeres 14 Et afledt eller et ikke-afledt instrument (eller en kombination af afledte og ikke-afledte instrumenter) kan klassificeres som et sikringsinstrument ved sikring af en nettoinvestering i en udenlandsk virksomhed. Dette eller disse sikringsinstrumenter kan være placeret i en hvilken som helst virksomhed eller virksomheder i koncernen (bortset fra den udenlandske virksomhed, som er genstand for sikringen), så længe kravene til klassifikation, dokumentation og effektivitet i IAS 39, afsnit 88, vedrørende sikring af nettoinvesteringer er opfyldt. I særdeleshed skal koncernens sikringsstrategi nøje dokumenteres, da der kan forekomme forskellige klassifikationer på forskellige niveauer i koncernen. 15 Med henblik på vurdering af effektiviteten beregnes ændringen i værdien af sikringsinstrumentet for valutarisikoen i forhold til den funktionelle valuta i den modervirksomhed, på baggrund af hvis funktionelle valuta den afdækkede risiko måles, i overensstemmelse med dokumentationen for regnskabsmæssig sikring. I mangel af regnskabsmæssig sikring kan den samlede værdiændring indregnes i resultatet, i øvrig totalindkomst eller i begge, afhængig af hvor sikringsinstrumentet er placeret. Vurderingen af effektivitet påvirkes ikke af, om ændringen i sikringsinstrumentets værdi indregnes i resultatet eller i øvrig totalindkomst. Den samlede effektive del af ændringen indregnes ved anvendelse af regnskabsmæssig sikring under øvrig totalindkomst. Vurderingen af effektiviteten påvirkes hverken af, om sikringsinstrumentet er et afledt eller et ikke-afledt instrument, eller af konsolideringsmetoden. Afhændelse af en sikret udenlandsk virksomhed 16 Det beløb, der, når en hidtil sikret udenlandsk virksomhed afhændes, skal omklassificeres til resultatet som en omklassifikationsregulering fra valutaomregningsreserven i modervirksomhedens koncernregnskab vedrørende sikringsinstrumentet, er det beløb, som kræves identificeret i IAS 39, afsnit 102. Dette beløb er de akkumulerede gevinster eller tab på sikringsinstrumentet, som vurderedes til at udgøre en effektiv sikring. 17 Det beløb, der skal omklassificeres til resultatet fra valutaomregningsreserven i modervirksomhedens koncernregnskab vedrørende nettoinvesteringen i den udenlandske virksomhed i overensstemmelse med IAS 21, afsnit 48, er det beløb, som er indregnet i modervirksomhedens valutaomregningsreserve vedrørende den pågældende udenlandske virksomhed. I den øverste modervirksomheds koncernregnskab påvirkes det samlede nettobeløb indregnet i valutaomregningsreserven for alle udenlandske virksomheder ikke af konsolideringsmetoden. Men hvorvidt den øverste modervirksomhed anvender den direkte eller den trinvise konsolideringsmetode ( 1 ) kan have indflydelse på, hvor stort et beløb der indregnes i dennes valutaomregningsreserve vedrørende den enkelte udenlandske virksomhed. Anvendes den trinvise konsolideringsmetode, kan det betyde, at det beløb, der omklassificeres til resultatet, ikke svarer til det beløb, der er anvendt til at vurdere sikringens effektivitet. Denne forskel kan elimineres ved for den udenlandske virksomhed at vurdere, hvad beløbet havde været, hvis den direkte konsolideringsmetode havde været anvendt. Denne regulering er ikke et krav i henhold til IAS 21. Der er dog tale om et valg af regnskabspraksis, som skal anvendes ensartet for alle nettoinvesteringer. IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT 18 Virksomheder skal anvende dette fortolkningsbidrag for regnskabsår, som begynder 1. oktober 2008 eller senere. Det er tilladt at anvende standarden før dette tidspunkt. Hvis en virksomhed anvender dette fortolkningsbidrag for regnskabsår, som begynder før 1. oktober 2008, skal den give oplysning om dette. OVERGANG 19 IAS 8 angiver, hvordan en virksomhed skal anvende en ændring i regnskabspraksis, som hidrører fra førstegangsanvendelsen af et fortolkningsbidrag. Det kræves ikke, at virksomheder overholder disse krav ved førstegangsanvendelsen af fortolkningsbidraget. Hvis en virksomhed har klassificeret et sikringsinstrument som sikring af en nettoinvestering, men sikringen ikke opfylder kriterierne for regnskabsmæssig sikring i dette fortolkningsbidrag, skal virksomheden anvende IAS 39 til at bringe denne regnskabsmæssige sikring til ophør fremadrettet. ( 1 ) Den direkte metode er den konsolideringsmetode, hvor den udenlandske virksomheds årsregnskab omregnes direkte til den øverste modervirksomheds funktionelle valuta. Den trinvise metode er den konsolideringsmetode, hvor den udenlandske virksomheds årsregnskab først omregnes til en eller flere eventuelle mellemliggende modervirksomheders funktionelle valuta og derefter til den øverste modervirksomheds funktionelle valuta (eller præsentationsvaluta, hvis den er en anden).

4 Den Europæiske Unions Tidende L 139/11 Tillag Anvendelsesvejledning Dette appendiks er en integreret del af fortolkningsbidraget. AG1 AG2 Dette appendiks illustrerer anvendelsen af fortolkningsbidraget ved hjælp af den nedenfor illustrerede virksomhedsstruktur. De beskrevne sikringsforholds effektivitet ville i alle tilfælde blive testet i overensstemmelse med IAS 39, selv om dette ikke beskrives i appendikset. Modervirksomheden, som er koncernens øverste modervirksomhed, præsenterer koncernregnskabet i sin funktionelle valuta, som er euro (EUR). Alle dattervirksomhederne er helejede. Modervirksomhedens nettoinvestering på GBP 500 mio. i dattervirksomhed B (funktionel valuta: GBP) omfatter et beløb på GBP 159 mio., svarende til dattervirksomhed B s nettoinvestering på USD 300 mio. i dattervirksomhed C (funktionel valuta: USD). Med andre ord udgør dattervirksomhed B s nettoaktiver, foruden investeringen i dattervirksomhed C, GBP 341 mio. Arten af den afdækkede risiko, for hvilken et sikringsforhold kan klassificeres (afsnit 10-13) Modervirksomheden kan sikre sin nettoinvestering i henholdsvis dattervirksomhed A, B og C mod valutarisikoen mellem deres respektive funktionelle valutaer (JPY, GBP og USD) og EUR. Derudover kan modervirksomheden afdække valutarisikoen mellem USD og GBP, som er de funktionelle valutaer for henholdsvis dattervirksomhed B og dattervirksomhed C. I sit koncernregnskab kan dattervirksomhed B sikre sin nettoinvestering i dattervirksomhed C mod valutarisikoen mellem de to virksomheders funktionelle valutaer, USD og GBP. I nedenstående eksempler er den klassificerede risiko spotkursrisikoen, fordi sikringsinstrumenterne ikke er afledte instrumenter. Hvis sikringsinstrumenterne havde været terminskontrakter, kunne modervirksomheden have klassificeret terminskursrisikoen. Beløbsmæssig størrelse af den afdækkede risiko, for hvilken et sikringsforhold kan klassificeres (afsnit 10-13) AG3 Modervirksomheden ønsker at afdække valutarisikoen hidrørende fra sin nettoinvestering i dattervirksomhed C. Det forudsættes, at dattervirksomhed A har et eksternt lån på USD 300 mio. Dattervirksomhed A s nettoaktiver ved regnskabsårets begyndelse udgør JPY mio. inklusive provenuet fra det eksterne lån på USD 300 mio. AG4 Den sikrede post kan være nettoaktiver, hvis beløbsmæssige størrelse svarer til eller er mindre end den regnskabsmæssige værdi af modervirksomhedens nettoinvestering i dattervirksomhed C (USD 300 mio.) i koncernregnskabet. I sit koncernregnskab kan modervirksomheden klassificere det eksterne lån i dattervirksomhed A på USD 300 mio. som afdækning af EUR/USD-spotkursrisikoen i forbindelse med nettoinvesteringen i dattervirksomhed C s nettoaktiver på USD 300 mio. I dette tilfælde medtages både valutakursforskellen mellem EUR og USD i forbindelse med det eksterne lån på USD 300 mio. i dattervirksomhed A og valutakursforskellen mellem EUR og USD i forbindelse med nettoinvesteringen på USD 300 mio. i dattervirksomhed C i valutaomregningsreserven i modervirksomhedens koncernregnskab efter anvendelse af regnskabsmæssig sikring.

5 L 139/12 Den Europæiske Unions Tidende AG5 Uden regnskabsmæssig sikring ville den samlede valutakursforskel mellem USD og EUR på det eksterne lån på USD 300 mio. i dattervirksomhed A skulle indregnes i modervirksomhedens koncernregnskab som følger: ændringen i spotkursen mellem USD og JPY, omregnet til EUR, indregnes i resultatet, og ændringen i spotkursen mellem JPY og EUR indregnes i øvrig totalindkomst. I stedet for klassifikationen i afsnit AG4, kan modervirksomheden i koncernregnskabet klassificere det eksterne lån i dattervirksomhed A på USD 300 mio. som en afdækning af GBP/USD-spotkursrisikoen mellem dattervirksomhed C og dattervirksomhed B. I så fald vil den samlede valutakursforskel mellem USD og EUR på det eksterne lån på USD 300 mio. i dattervirksomhed A i stedet skulle indregnes i modervirksomhedens koncernregnskab som følger: ændringen i spotkursen mellem GBP og USD indregnes i valutaomregningsreserven vedrørende dattervirksomhed C ændringen i spotkursen mellem GBP og JPY, omregnet til EUR, indregnes i resultatet, og ændringen i spotkursen mellem JPY og EUR indregnes i øvrig totalindkomst. AG6 Modervirksomheden kan ikke klassificere det eksterne lån i dattervirksomhed A på USD 300 mio. som en afdækning af både EUR/USD-spotkursrisikoen og GBP/USD-spotkursrisikoen i koncernregnskabet. Et enkelt sikringsinstrument kan kun afdække den samme klassificerede risiko én gang. Dattervirksomhed B kan ikke anvende regnskabsmæssig sikring i sit koncernregnskab, fordi sikringsinstrumentet er placeret uden for den koncern, som omfatter dattervirksomhed B og dattervirksomhed C. Hvor i en koncern kan sikringsinstrumentet placeres (afsnit 14 og 15): AG7 Som anført i afsnit AG5 ville den samlede værdiændring vedrørende valutarisikoen på det eksterne lån på USD 300 mio. i dattervirksomhed A uden anvendelse af regnskabsmæssig sikring blive indregnet både i resultatet (USD/JPY-spotkursrisikoen) og i øvrig totalindkomst (EUR/JPY-spotkursrisikoen) i modervirksomhedens koncernregnskab. Begge beløb medtages for at vurdere effektiviteten af den i afsnit AG4 klassificerede sikring, fordi værdiændringen af både sikringsinstrumentet og den sikrede post beregnes på baggrund af modervirksomhedens funktionelle valuta, EUR, over for den funktionelle valuta, USD, i dattervirksomhed C i overensstemmelse med dokumentationen for sikringen. Konsolideringsmetoden (dvs. den direkte eller den trinvise metode) har ingen indflydelse på vurderingen af sikringens effektivitet. Beløb, som omklassificeres til resultatet ved afhændelse af en udenlandsk virksomhed (afsnit 16 og 17) AG8 Når dattervirksomhed C afhændes, skal følgende beløb omklassificeres til resultatet i modervirksomhedens koncernregnskab fra valutaomregningsreserven: (a) vedrørende det eksterne lån på USD 300 mio. i dattervirksomhed A: Det beløb, som IAS 39 kræver identificeret, dvs. den samlede værdiændring vedrørende valutarisiko, som er indregnet i øvrig totalindkomst som den effektive del af sikringen, og (b) vedrørende nettoinvesteringen på USD 300 mio. i dattervirksomhed C: Beløbet afhænger af virksomhedens konsolideringsmetode. Hvis modervirksomheden anvender den direkte metode, bestemmes dattervirksomhed C s valutaomregningsreserve direkte af valutakursen mellem EUR og USD. Anvender modervirksomheden den trinvise metode, vil valutaomregningsreserven vedrørende dattervirksomhed C blive bestemt af dattervirksomhed B s valutaomregningsreserve, som afspejler valutakursen mellem GBP og USD, omregnet til modervirksomhedens funktionelle valuta ved anvendelse af EUR/GBP valutakursen. Hvis modervirksomheden har anvendt den trinvise konsolideringsmetode i tidligere regnskabsår, betyder det hverken, at den skal eller ikke må bestemme det beløb, der skal omklassificeres fra valutaomregningsreserven, når modervirksomheden afhænder dattervirksomhed C, som det beløb, den ville have indregnet, hvis den altid havde anvendt den direkte metode, afhængig af dens regnskabspraksis.

6 Den Europæiske Unions Tidende L 139/13 Sikring af mere end én udenlandsk virksomhed (afsnit 11, 13 og 15) AG9 Følgende eksempler viser, at i modervirksomhedens koncernregnskab er den risiko, som kan afdækkes, altid risikoen mellem modervirksomhedens funktionelle valuta (EUR) og dattervirksomhed B s og C s funktionelle valutaer. Uanset hvordan sikringen klassificeres, udgør de største beløb, som kan udgøre effektiv sikring, og som skal indregnes i valutaomregningsreserven i modervirksomhedens koncernregnskab, når begge udenlandske virksomheder er sikret, USD 300 mio. for EUR/USD-risikoen og GBP 341 mio. for EUR/GBP-risikoen. Andre værdiændringer hidrørende fra valutakursændringer indregnes i modervirksomhedens koncernresultat. Modervirksomheden kan naturligvis vælge kun at klassificere USD 300 mio. til ændringer i spotkursen mellem USD og GBP eller kun at klassificere GBP 500 mio. til ændringer i spotkursen mellem GBP og EUR. Både sikringsinstrumenter i USD og GBP er placeret i modervirksomheden AG10 Modervirksomheden kan have et ønske om at afdække valutarisikoen hidrørende fra nettoinvesteringen i både dattervirksomhed B og dattervirksomhed C. Det forudsættes, at modervirksomheden besidder anvendelige sikringsinstrumenter i USD og GBP, som den kan klassificere som sikring af nettoinvesteringen i henholdsvis dattervirksomhed B og dattervirksomhed C. De klassifikationer, modervirksomheden kan foretage i koncernregnskabet, omfatter (men er ikke begrænset til) følgende: (a) Et sikringsinstrument på USD 300 mio. klassificeret som sikring af nettoinvesteringen på USD 300 mio. i dattervirksomhed C, hvor risikoen er spotkursrisikoen (EUR/USD) mellem modervirksomheden og dattervirksomhed C, og et sikringsinstrument på op til GBP 341 mio. klassificeret som sikring af GBP 341 mio. af nettoinvesteringen i dattervirksomhed B, hvor risikoen er spotkursrisikoen (EUR/GBP) mellem modervirksomheden og dattervirksomhed B. (b) Et sikringsinstrument på USD 300 mio. klassificeret som sikring af nettoinvesteringen på USD 300 mio. i dattervirksomhed C, hvor risikoen er spotkursrisikoen (GBP/USD) mellem dattervirksomhed B og dattervirksomhed C, og et sikringsinstrument på op til GBP 500 mio. klassificeret som sikring af GBP 500 mio. af nettoinvesteringen i dattervirksomhed B, hvor risikoen er spotkursrisikoen (EUR/GBP) mellem modervirksomheden og dattervirksomhed B. AG11 EUR/USD-risikoen hidrørende fra modervirksomhedens nettoinvestering i dattervirksomhed C er en anden end EUR/GBP-risikoen hidrørende fra modervirksomhedens nettoinvestering i dattervirksomhed B. Men i det i afsnit AG10(a) beskrevne tilfælde har modervirksomheden ved at klassificere sit sikringsinstrument i USD allerede fuldt afdækket EUR/USD-risikoen hidrørende fra nettoinvesteringen i dattervirksomhed C. Hvis modervirksomheden også klassificerede et sikringsinstrument i GBP, den har indgået, som en sikring af nettoinvesteringen på GBP 500 mio. i dattervirksomhed B, ville GBP 159 mio. af denne nettoinvestering, svarende til nettoinvesteringen i USD i dattervirksomhed C, være sikret to gange mod GBP/EUR-risikoen i modervirksomhedens koncernregnskab. AG12 I det i afsnit AG10(b) beskrevne tilfælde vil kun den del af værdiændringen af modervirksomhedens sikringsinstrument på USD 300 mio., som vedrører GBP/USD, blive indregnet i modervirksomhedens valutaomregningsreserve for dattervirksomhed C, hvis modervirksomheden klassificerer den afdækkede risiko som spotkursrisikoen (GBP/USD) mellem dattervirksomhed B og dattervirksomhed C. Resten af ændringen (svarende til ændringen i GBP/EUR af GBP 159 mio.) indregnes i modervirksomhedens koncernresultat, som i afsnit AG5. Fordi klassifikationen af USD/GBP-risikoen mellem dattervirksomhed B og C ikke omfatter GBP/EUR-risikoen, kan modervirksomheden også klassificere op til GBP 500 mio. af sin nettoinvestering i dattervirksomhed B, hvor risikoen er spotkursrisikoen (GBP/EUR) mellem modervirksomheden og dattervirksomhed B. Sikringsinstrumentet i USD er placeret i dattervirksomhed B AG13 Det forudsættes, at dattervirksomhed B har et eksternt lån på USD 300 mio., og at provenuet herfra er overført til modervirksomheden gennem et koncerninternt lån i GBP. Da både aktiver og forpligtelser er forøget med GBP 159 mio., er dattervirksomhed B s nettoaktiver uændrede. Dattervirksomhed B kan i sit koncernregnskab klassificere det eksterne lån som en afdækning af GBP/USD-risikoen hidrørende fra nettoinvesteringen i dattervirksomhed C. Modervirksomheden kan bibeholde dattervirksomhed B s klassifikation af dette sikringsinstrument som sikring af sin nettoinvestering på USD 300 mio. i dattervirksomhed C mod GBP/USD-risikoen (jf. afsnit 13), og modervirksomheden kan klassificere sit sikringsinstrument i GBP som sikring af hele sin nettoinvestering på GBP 500 mio. i dattervirksomhed B. Den første sikring, som er klassificeret af dattervirksomhed B, vil skulle vurderes på baggrund af dattervirksomhed B s funktionelle valuta (GBP), og den anden sikring, som er klassificeret af modervirksomheden, vil skulle vurderes på baggrund af modervirksomhedens funktionelle valuta (EUR). I dette tilfælde er det kun GBP/USD-risikoen hidrørende fra modervirksomhedens nettoinvestering i dattervirksomhed C, og ikke hele EUR/USD-risikoen, der er afdækket ved hjælp af sikringsinstrumentet i USD i modervirksomhedens koncernregnskab. Derfor kan hele EUR/GBP-risikoen hidrørende fra modervirksomhedens nettoinvestering på GBP 500 mio. i dattervirksomhed B afdækkes i modervirksomhedens koncernregnskab.

7 L 139/14 Den Europæiske Unions Tidende AG14 Den regnskabsmæssige behandling af modervirksomhedens skyldige lån på GBP 159 mio. til dattervirksomhed B skal dog også fastsættes. Hvis modervirksomhedens skyldige lån ikke anses som en del af nettoinvesteringen i dattervirksomhed B, fordi det ikke opfylder betingelserne i IAS 21, afsnit 15, skal valutakursforskellen mellem GBP og EUR ved omregning heraf indregnes i modervirksomhedens koncernresultat. Hvis det skyldige lån på GBP 159 mio. til dattervirksomhed B anses som en del af modervirksomhedens nettoinvestering, vil nettoinvesteringen kun udgøre GBP 341 mio., og det beløb, som modervirksomheden kan klassificere som den post, der er sikret mod GBP/EUR-risikoen, vil dermed blive reduceret fra GBP 500 mio. til GBP 341 mio. AG15 Hvis modervirksomheden tilbagefører det af dattervirksomhed B klassificerede sikringsforhold, kan modervirksomheden klassificere dattervirksomhed B s eksterne lån på USD 300 mio. som sikring af sin nettoinvestering på USD 300 mio. i dattervirksomhed C mod EUR/USD-risikoen og klassificere sit eget sikringsinstrument i GBP som sikring af op til GBP 341 mio. af nettoinvesteringen i dattervirksomhed B. I så fald vil effektiviteten af begge sikringer blive beregnet på baggrund af modervirksomhedens funktionelle valuta (euro). Dermed skal både USD/GBP-ændringen i værdien af dattervirksomhed B s eksterne lån og GBP/EUR-ændringen i værdien af modervirksomhedens skyldige lån til dattervirksomhed B (svarende til den samlede USD/EUR-ændring) indregnes i valutaomregningsreserven i modervirksomhedens koncernregnskab. Da modervirksomheden allerede fuldt ud har afdækket EUR/USD-risikoen hidrørende fra sin nettoinvestering i dattervirksomhed C, kan den kun sikre op til GBP 341 mio. mod EUR/GBP-risikoen hidrørende fra nettoinvesteringen i dattervirksomhed B.

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/417

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/417 29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/417 IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger FORMÅL 1. Formålet med denne standard er at fastsætte krav om, at virksomhederne i deres årsregnskaber

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling FORMÅL 1. Formålet med denne standard er at fastlægge principperne for indregning og måling af

Læs mere

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27 29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27 IAS 7 Pengestrømsopgørelsen FORMÅL Information om virksomhedens pengestrømme giver regnskabsbrugeren et grundlag for vurdering af virksomhedens evne

Læs mere

Nærværende notat og skemaer er baseret på den opdaterede version af IAS 24, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere.

Nærværende notat og skemaer er baseret på den opdaterede version af IAS 24, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere. Standarden fastlægger oplysningskrav vedrørende nærtstående parter og transaktioner med disse. Transaktioner og mellemværender mellem en virksomhed og andre virksomheder i samme koncern skal oplyses i

Læs mere

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 Koncessionsaftaler REFERENCER: Begrebsramme for udarbejdelse og præsentation af årsregnskaber IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger

Læs mere

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag:

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag: IFRS-nyt 2010-01 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2010-01 IFRS-nyt 2010-01 har følgende indhold: Ny IFRS: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) IFRS, der træder i kraft for regnskabsåret

Læs mere

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter.

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske

Læs mere

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag:

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag: IFRS-nyt 2009-02 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2009-02 IFRS-nyt 2009-02 har følgende indhold: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) Nyheder vedrørende anden regulering for børsnoterede

Læs mere

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Indregning Måling Ændring eller erstatning af ordninger Afregning eller annullering af ordninger Afdækningsstrategier Oplysningskrav Overgangsbestemmelser Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Lovtidende A 2014 Udgivet den 28. marts 2014 26. marts 2014. Nr. 281. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 1) I medfør af 188, stk. 3, 192, 196, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber U D K A S T Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 1) I medfør af 188, stk. 3, 192, 196, 341, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber U D K A S T Formateret: Højre: 1,75 cm Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 1) I medfør af 188, stk. 3, 192, 196, 341, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov

Læs mere

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber Koncernregnskaber Definition på koncerner i årsregnskabet Formålet med koncernregnskaber Kunne konsolidere koncernvirksomheders regnskaber Forstå og kunne anvende konsolideringsskemaet Forstå og kunne

Læs mere

2008 Udgivet den 19. december 2008. 16. december 2008. Nr. 1305.

2008 Udgivet den 19. december 2008. 16. december 2008. Nr. 1305. Lovtidende A 2008 Udgivet den 19. december 2008 16. december 2008. Nr. 1305. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 1) I medfør af 196, 341, stk. 4,

Læs mere

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse Aktiebaseret vederlæggelse IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse FORMÅL 1 Formålet med denne standard er at specificere en virksomheds regnskabsaflæggelse, når den foretager aktiebaseret vederlæggelse. Standarden

Læs mere

Deloitte & Touche. Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS. Standarden i hovedtræk

Deloitte & Touche. Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS. Standarden i hovedtræk VNYT N Y H E D S B R E Regnskab Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS D Deloitte & Touche Juli 2003 en 19. juni 2003 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) den nye standard

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 29. maj 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 29. maj 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 29. maj 2008 21. maj 2008. Nr. 390. Bekendtgørelse for Færøerne om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. I medfør af 196, 341 og 373, stk.

Læs mere

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements )

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edition 2012 Annex Vl Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) A. Princip 1. Hver bestanddel af årsrapporten skal kunne identificeres

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

opfyldt, vil et regnskab aflagt efter de danske regler på dette punkt ikke være i overensstemmelse med målsætningen om IAS-forenelighed.

opfyldt, vil et regnskab aflagt efter de danske regler på dette punkt ikke være i overensstemmelse med målsætningen om IAS-forenelighed. Bemærkninger af 19. september 2008 18. december 2009 til bekendtgørelse nr. 12651305 af 26. oktober 2007 19. december 2008 om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. EU-forordning

Læs mere

Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2014

Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2014 Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2014 Dette hæfte giver dig et overblik over de nye forhold, der potentielt skal indarbejdes i din IFRSårsrapport 2014 i forhold til årsrapporten 2013 Velkommen

Læs mere

De europæiske tilsynsmyndigheders

De europæiske tilsynsmyndigheders De europæiske tilsynsmyndigheders prioriteringer for regnskabskontrollen i 2015 Af Anton Sibast Laugesen og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Anton

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis 1/7 Anvendt regnskabspraksis Det konsoliderede regnskab for 2013 for A.P. Møller - Mærsk Gruppen er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU samt

Læs mere

Chapter 12 - Reporting earnings

Chapter 12 - Reporting earnings Chapter 12 - Reporting earnings 1. Forstå formålet med resultatopgørelsen og at forskellige former for indkomst præsenteres forskelligt i årsregnskabet (selvstudium) 2. Skelne mellem kapitalbevægelser

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Nyheder inden for regnskab

Nyheder inden for regnskab Nyheder inden for regnskab Nr. 10 december 2008 Indhold IASB IFRS 1, Førstegangsaflæggelse efter IFRS er kommet i ny gennemskrevet version, dog ingen indholdsmæssige ændringer IFRIC 17, Fortolkningsbidrag

Læs mere

tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overtages.

tidspunkt, hvor kontrollen over virksomheden faktisk overtages. Noter NOTE 1 Anvendt regnskabspraksis Hvis ikke andet er angivet, er alle beløb i DKK 1.000. Generelt Årsrapporten for, der omfatter både koncernregnskabet og moderselskabsregnskabet, aflægges i henhold

Læs mere

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014)

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) DEL I: ÅRSREGNSKABSLOVENS KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER A. Generelle bestemmelser 1. Ledelsens ansvar

Læs mere

Nyheder inden for regnskab

Nyheder inden for regnskab Nyheder inden for regnskab Nr. 9 december 2007 Indhold Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven Høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11.

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11. Kendelse af 23. april 1998. 97-95.528. Kommanditselskab, som indgik i en finansiel koncern, skulle aflægge separat regnskab undergivet revision. Bank- og sparekasselovens 37 a. (Morten Iversen, Connie

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 196 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx fastsættes:

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Regnskab IFRS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

Regnskab IFRS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS?? Our mission: To help our clients and our people excel 2 Forord Den 5. juni 2002 vedtog EU's Ministerråd den forordning, der kræver,

Læs mere

Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise

Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise Kapitel 12. Regnskabslovgivning international best practise 1 Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise 12.1 Lovmæssigt grundlag Der findes i dansk lovgivning ingen specifik lovgivning angående

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

IFRS-nyt 2009-01. Faglig udviklingsafdeling

IFRS-nyt 2009-01. Faglig udviklingsafdeling IFRS-nyt 2009-01 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2009-01 Faglig udviklingsafd. lancerer et nyhedsbrev for IFRS-brugere med nyheder om IFRS og anden regulering for børsnoterede virksomheder. International

Læs mere

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S 108 Anvendt regnskabspraksis 109 Resultatopgørelse 110 Balance 111 Egenkapitalopgørelse 112 Noter til årsregnskabet Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Anvendt

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Maj/juni 2015 Revision & regnskab indsigt & forståelse Ny årsregnskabslov er vedtaget Formålet med nyhedsbrevet er at give et kort overblik over den nye årsregnskabslov, som

Læs mere

Ny IAS/IFRS om virksomhedssammenslutninger April 2004

Ny IAS/IFRS om virksomhedssammenslutninger April 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Regnskabsmæssig behandling af virksomhedssammenslutninger Kostpris for en overtaget virksomhed Fordeling af kostpris på overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser

Læs mere

Virksomhedssammenslutninger

Virksomhedssammenslutninger NOTE 1 Anvendt regnskabspraksis Hvis ikke andet er angivet, er alle beløb i DKK 1.000. Generelt Årsrapporten for Auriga Industries A/S, der omfatter både koncernregnskabet og moderselskabsregnskabet, aflægges

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Egenkapital Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Skema i RL I. Virksomhedskapital II. Overkurs ved emission III. Reserve for opskrivninger

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Revisoreksamen 2012. Opgave 2. dag. Tirsdag den 14. august 2012. (8 timer)

Revisoreksamen 2012. Opgave 2. dag. Tirsdag den 14. august 2012. (8 timer) Revisoreksamen 2012 Opgave 2. dag Tirsdag den 14. august 2012 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: brændbare cd-rommer, usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Frivillig implementering af IFRS og de deraf afledte konsekvenser for regnskabsaflæggelsen

Frivillig implementering af IFRS og de deraf afledte konsekvenser for regnskabsaflæggelsen Aalborg Universitet Speciale på cand.merc.aud-studiet April 2011 Frivillig implementering af IFRS og de deraf Vejleder: Hans B. Vistisen Specialeskriver: Jacob Tækker Nørgaard Afleveret den: 14. april

Læs mere

Førstegangsaflæggelse af årsrapport efter IFRS

Førstegangsaflæggelse af årsrapport efter IFRS Førstegangsaflæggelse af årsrapport efter IFRS Førstegangsaflæggelse af årsrapport efter IFRS Juni 2004 Førstegangsaflæggelse af årsrapport efter IFRS IFRS 2005 First time adoption of International Financial

Læs mere

Koncernregnskab (fortsat)

Koncernregnskab (fortsat) Koncernregnskab (fortsat) Konsolidering (fortsat) a) afstemning af regnskaber b) intern gæld og tilgodehavender samt renter heraf c) intern udbyttegæld og tilgodehavender d) købsomvurdering af købte datterselskaber

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

Chapter 10 - liabilities (fortsat)

Chapter 10 - liabilities (fortsat) Chapter 10 - liabilities (fortsat) 1. Kunne skelne mellem de økomiske karakteristika og regnskabsmæssige kriterier for operationel leasing og finansiel leasing og kunne vise regnskabsmæssige effekter af

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Prime Office A/S. Delårsrapport for 1. kvartal 2011. (Periode: 1. januar 2011-31. marts 2011)

Prime Office A/S. Delårsrapport for 1. kvartal 2011. (Periode: 1. januar 2011-31. marts 2011) Selskabsmeddelelse fra Prime Office A/S Århus, den 18. maj 2011 Delårsrapport for 1. kvartal 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 36/2011 Side 1 af 21 Prime Office A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2011 (Periode:

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014 IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014 Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag Dette dokument indeholder en oversigt og en omtale af nye og ændrede

Læs mere

Bemærkninger til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bemærkninger til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bemærkninger til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Kapitel 1 De omfattede virksomheder og rapporter De omfattede virksomheder Ad 1. Bestemmelsen

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

SEF Forsyning A/S. Årsrapport 2013

SEF Forsyning A/S. Årsrapport 2013 SEF Forsyning A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 25 11 92 07 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 27. marts 2014 Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet

Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet Valdemar Nygaard Notatet er udarbejdet med udgangspunkt i kapitel 7 i Strategisk regnskabsanalyse

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2009 Et skridt foran i tanke og handling Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 ÅRSRAPPORT 2010 BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis 4 Regnskab 6 Selskabsoplysninger

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder Afhandling HD-R Udarbejdet af: Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Kapitalandele i dattervirksomheder - den regnskabsmæssige behandling Erhvervsøkonomisk Institut 30. november 2011 Side 1 af 80 Table of

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

AFDÆKNING AF VALUTATRANSAKTIONS- OG -TRANSLATIONSRISIKO I IKKE-FINANSIELLE KONCERNER I HENHOLD TIL REGNSKABSSTANDARDEN IAS 39

AFDÆKNING AF VALUTATRANSAKTIONS- OG -TRANSLATIONSRISIKO I IKKE-FINANSIELLE KONCERNER I HENHOLD TIL REGNSKABSSTANDARDEN IAS 39 H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave Forår 2009 ------------------ Opgaveløser: Allan Ries Kjærgaard Vejleder: John Kristensen Opgave nr. 26 AFDÆKNING AF VALUTATRANSAKTIONS- OG -TRANSLATIONSRISIKO I

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede.

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHD%DQN'DQPDUN NRQFHUQHQ 5HVXPH Nordea Bank Danmark koncernens resultat for første halvår 2005 steg med 370 mio. kr. til 1.983 mio. kr. sammenlignet med første

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Carlsberg-gruppen 60 Resultatopgørelse 6 1 Totalindkomstopgørelse 62 Balance 64 Egenkapitalopgørelse 65 Pengestrømsopgørelse 66 Noter

Carlsberg-gruppen 60 Resultatopgørelse 6 1 Totalindkomstopgørelse 62 Balance 64 Egenkapitalopgørelse 65 Pengestrømsopgørelse 66 Noter 60 Carlsberg-gruppen 60 Resultatopgørelse 6 1 Totalindkomstopgørelse 62 Balance 64 Egenkapitalopgørelse 65 Pengestrømsopgørelse 66 Noter 66 NOTe 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger 69 NOTe

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Totalindkomstopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsregnskab 2006 for moderselskabet

Årsregnskab 2006 for moderselskabet Årsregnskab 2006 for moderselskabet DONG Energy A/S CVR nr. 36213728 Årsregnskabet for moderselskabet DONG Energy A/S er en integreret del af den samlede årsrapport. Dele af moderselskabets årsregnskab

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Undervisningsnote til emne 10:

Undervisningsnote til emne 10: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 10: Strømningsregnskaber Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i lærebogens kapitel 13. Indledning: Der er 3 vigtige områder i information

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere