L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009"

Transkript

1 L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 16 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk virksomhed HENVISNINGER IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl IAS 21 Valutaomregning IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling BAGGRUND 1 Mange regnskabsaflæggende virksomheder har investeringer i udenlandske virksomheder (som defineret i IAS 21, afsnit 8). Disse udenlandske virksomheder kan være dattervirksomheder, associerede virksomheder, joint ventures eller filialer. IAS 21 kræver, at virksomheden som funktionel valuta for hver af sine udenlandske virksomheder skal vælge den valuta, som benyttes inden for den enkelte virksomheds primære økonomiske rammer. Ved omregning af en udenlandsk virksomheds resultat og finansielle stilling til præsentationsvalutaen skal virksomheden indregne valutakursforskelle i øvrig totalindkomst, indtil virksomheden afhænder den udenlandske virksomhed. 2 Afdækning af valutarisiko hidrørende fra en nettoinvestering i en udenlandsk virksomhed behandles kun som regnskabsmæssig sikring, når den udenlandske virksomheds nettoaktiver er medtaget i årsregnskabet ( 1 ). Den post, som sikres mod en valutarisiko hidrørende fra nettoinvesteringen i en udenlandsk virksomhed, kan være nettoaktiver til en værdi, der svarer til eller er mindre end den regnskabsmæssige værdi af den udenlandske virksomheds nettoaktiver. 3 IAS 39 foreskriver klassifikation af en sikret post og et sikringsinstrument, der begge opfylder kriterierne for regnskabsmæssig sikring i et sikringsforhold. Hvis der i forbindelse med sikring af en nettoinvestering er et klassificeret sikringsforhold, skal gevinster eller tab vedrørende sikringsinstrumentet, som vurderes at være en effektiv sikring af nettoinvesteringen, indregnes i øvrig totalindkomst og medtages i valutakursforskelle hidrørende fra omregningen af den udenlandske virksomheds resultater og finansielle stilling. 4 En virksomhed, der har mange udenlandske virksomheder, kan være udsat for en række valutarisici. Dette fortolkningsbidrag giver vejledning om identifikation af de valutarisici, som opfylder kriterierne for en afdækket risiko i forbindelse med sikring af en nettoinvestering i en udenlandsk virksomhed. 5 IAS 39 tillader, at en virksomhed klassificerer et afledt eller et ikke-afledt finansielt instrument (eller en kombination af afledte og ikke-afledte finansielle instrumenter) som sikringsinstrumenter til afdækning af valutarisiko. Dette fortolkningsbidrag giver vejledning om, hvor i en koncern sikringsinstrumenter, som udgør sikring af en nettoinvestering i en udenlandsk virksomhed, kan placeres for at opfylde kriterierne for regnskabsmæssig sikring. 6 IAS 21 og IAS 39 kræver, at akkumulerede beløb, som er indregnet i øvrig totalindkomst vedrørende både valutakursforskelle hidrørende fra omregning af den udenlandske virksomheds resultat og finansielle stilling samt gevinsten eller tabet vedrørende sikringsinstrumentet, som vurderes at være en effektiv sikring af nettoinvesteringen, skal omklassificeres fra egenkapitalen til resultatet som en omklassifikationsregulering, når modervirksomheden afhænder den udenlandske virksomhed. Dette fortolkningsbidrag giver vejledning i, hvordan en virksomhed skal fastsætte de størrelser af de beløb, som skal omklassificeres til resultatet, både med hensyn til sikringsinstrumentet og den sikrede post. ANVENDELSESOMRÅDE 7 Dette fortolkningsbidrag vedrører virksomheder, der afdækker valutarisikoen hidrørende fra en nettoinvestering i udenlandske virksomheder, og som ønsker at opfylde kriterierne for regnskabsmæssig sikring i overensstemmelse med IAS 39. For nemheds skyld benævner dette fortolkningsbidrag sådanne virksomheder modervirksomheder, og årsregnskaber, hvori udenlandske virksomheders nettoaktiver indgår, benævnes koncernregnskaber. Alle henvisninger til en modervirksomhed omfatter også virksomheder, som har en nettoinvestering i udenlandske virksomheder, uanset om disse er joint ventures, associerede virksomheder eller filialer. 8 Dette fortolkningsbidrag finder kun anvendelse på sikring af nettoinvesteringer i udenlandske virksomheder og skal ikke anvendes analogt på andre former for regnskabsmæssig sikring. ( 1 ) Dette er tilfældet i forbindelse med koncernregnskaber, årsregnskaber, hvor investeringer regnskabsmæssigt behandles efter den indre værdis metode, årsregnskaber, hvor venturedeltageres kapitalandele i joint ventures pro rata-konsolideres (med forbehold for ændring som foreslået i høringsudkastet ED 9 Joint Arrangements om joint ventures og lignende arrangementer, offentliggjort af IASB (International Accounting Standards Board) i september 2007) samt årsregnskaber, der omfatter en filial.

2 Den Europæiske Unions Tidende L 139/9 PROBLEMSTILLINGER 9 Investeringer i udenlandske virksomheder kan være placeret direkte i en modervirksomhed eller indirekte i dennes dattervirksomhed eller dattervirksomheder. De problemstillinger, der behandles i dette fortolkningsbidrag, er: (a) arten af den afdækkede risiko og den beløbsmæssige størrelse af den sikrede post, for hvilke et sikringsforhold kan klassificeres: (i) om modervirksomheden som afdækket risiko kun kan klassificere de valutakursforskelle, der opstår som følge af en forskel mellem modervirksomhedens og den udenlandske virksomheds funktionelle valuta, eller om den også som sådan kan klassificere valutakursforskelle, der opstår som følge af en forskel mellem præsentationsvalutaen i modervirksomhedens koncernregnskab og den udenlandske virksomheds funktionelle valuta (ii) om den afdækkede risiko, når modervirksomheden ejer den udenlandske virksomhed indirekte, kun kan omfatte valutakursforskelle, der opstår som følge af en forskel mellem den udenlandske virksomheds og dens umiddelbare modervirksomheds funktionelle valuta, eller om den afdækkede risiko også kan omfatte valutakursforskelle, der opstår mellem den udenlandske virksomheds og en eventuel mellemliggende eller den øverste modervirksomheds funktionelle valuta (dvs. om det påvirker den øverste modervirksomheds økonomiske risiko, at nettoinvesteringen i den udenlandske virksomhed er ejet gennem en mellemliggende modervirksomhed). (b) hvor i koncernen, sikringsinstrumentet kan placeres: (i) om der kun kan fastslås et sikringsforhold, der opfylder kriterierne for regnskabsmæssig sikring, hvis virksomheden, der sikrer sin nettoinvestering, er part i sikringsinstrumentet, eller sikringsinstrumentet kan placeres i en hvilken som helst virksomhed i koncernen, uanset denne virksomheds funktionelle valuta (ii) om sikringsinstrumentets art (afledt eller ikke-afledt) eller konsolideringsmetoden påvirker vurderingen af sikringens effektivitet. (c) hvilke beløb der skal omklassificeres fra egenkapitalen til resultatet som omklassifikationsreguleringer ved afhændelse af den udenlandske virksomhed: (i) hvilke beløb fra modervirksomhedens valutaomregningsreserve der skal omklassificeres fra egenkapitalen til resultatet i modervirksomhedens koncernregnskab vedrørende sikringsinstrumentet og vedrørende den udenlandske virksomhed, når en udenlandsk virksomhed, som har været sikret, afhændes (ii) om konsolideringsmetoden har indflydelse på fastsættelsen af, hvilke beløb der skal omklassificeres fra egenkapitalen til resultatet. KONSENSUS Arten af den afdækkede risiko og den beløbsmæssige størrelse af den sikrede post, for hvilke et sikringsforhold kan klassificeres 10 Regnskabsmæssig sikring finder kun anvendelse på valutakursforskelle, der opstår mellem den udenlandske virksomheds funktionelle valuta og modervirksomhedens funktionelle valuta. 11 Ved afdækning af valutarisici hidrørende fra en nettoinvestering i en udenlandsk virksomhed kan den sikrede post være nettoaktiver til en værdi, der svarer til eller er mindre end den regnskabsmæssige værdi af den udenlandske virksomheds nettoaktiver i modervirksomhedens koncernregnskab. Den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiverne i en udenlandsk virksomhed, som kan klassificeres som den sikrede post i modervirksomhedens koncernregnskab, afhænger af, om en eventuel lavere liggende modervirksomhed for den udenlandske virksomhed har anvendt regnskabsmæssig sikring på alle eller en del af denne udenlandske virksomheds nettoaktiver, og om denne regnskabsmæssige behandling er bibeholdt i modervirksomhedens koncernregnskab. 12 Den afdækkede risiko kan klassificeres som valutarisikoen hidrørende fra forskellen mellem den udenlandske virksomheds funktionelle valuta og den funktionelle valuta for denne udenlandske virksomheds modervirksomhed (enten den umiddelbare, en mellemliggende eller den øverste modervirksomhed). Det har ikke indflydelse på arten af den øverste modervirksomheds økonomiske risiko hidrørende fra valutarisikoen, at nettoinvesteringen ejes gennem en mellemliggende modervirksomhed. 13 En valutarisiko hidrørende fra en nettoinvestering i en udenlandsk virksomhed kan kun opfylde kriterierne for regnskabsmæssig sikring én gang i koncernregnskabet. Hvis de samme nettoaktiver i en udenlandsk virksomhed sikres af mere end én modervirksomhed i en koncern (eksempelvis både af en direkte og en indirekte modervirksomhed) mod samme risiko, vil kun ét sikringsforhold derfor opfylde kriterierne for regnskabsmæssig sikring i den øverste modervirksomheds koncernregnskab. Et sikringsforhold klassificeret af en modervirksomhed i dennes koncernregnskab skal ikke nødvendigvis bibeholdes af en anden, højere liggende modervirksomhed. Hvis sikringsforholdet ikke bibeholdes af den højere liggende modervirksomhed, skal den regnskabsmæssige sikring i den lavere liggende modervirksomhed dog tilbageføres, før den højere liggende modervirksomheds regnskabsmæssige sikring indregnes.

3 L 139/10 Den Europæiske Unions Tidende Hvor sikringsinstrumentet kan placeres 14 Et afledt eller et ikke-afledt instrument (eller en kombination af afledte og ikke-afledte instrumenter) kan klassificeres som et sikringsinstrument ved sikring af en nettoinvestering i en udenlandsk virksomhed. Dette eller disse sikringsinstrumenter kan være placeret i en hvilken som helst virksomhed eller virksomheder i koncernen (bortset fra den udenlandske virksomhed, som er genstand for sikringen), så længe kravene til klassifikation, dokumentation og effektivitet i IAS 39, afsnit 88, vedrørende sikring af nettoinvesteringer er opfyldt. I særdeleshed skal koncernens sikringsstrategi nøje dokumenteres, da der kan forekomme forskellige klassifikationer på forskellige niveauer i koncernen. 15 Med henblik på vurdering af effektiviteten beregnes ændringen i værdien af sikringsinstrumentet for valutarisikoen i forhold til den funktionelle valuta i den modervirksomhed, på baggrund af hvis funktionelle valuta den afdækkede risiko måles, i overensstemmelse med dokumentationen for regnskabsmæssig sikring. I mangel af regnskabsmæssig sikring kan den samlede værdiændring indregnes i resultatet, i øvrig totalindkomst eller i begge, afhængig af hvor sikringsinstrumentet er placeret. Vurderingen af effektivitet påvirkes ikke af, om ændringen i sikringsinstrumentets værdi indregnes i resultatet eller i øvrig totalindkomst. Den samlede effektive del af ændringen indregnes ved anvendelse af regnskabsmæssig sikring under øvrig totalindkomst. Vurderingen af effektiviteten påvirkes hverken af, om sikringsinstrumentet er et afledt eller et ikke-afledt instrument, eller af konsolideringsmetoden. Afhændelse af en sikret udenlandsk virksomhed 16 Det beløb, der, når en hidtil sikret udenlandsk virksomhed afhændes, skal omklassificeres til resultatet som en omklassifikationsregulering fra valutaomregningsreserven i modervirksomhedens koncernregnskab vedrørende sikringsinstrumentet, er det beløb, som kræves identificeret i IAS 39, afsnit 102. Dette beløb er de akkumulerede gevinster eller tab på sikringsinstrumentet, som vurderedes til at udgøre en effektiv sikring. 17 Det beløb, der skal omklassificeres til resultatet fra valutaomregningsreserven i modervirksomhedens koncernregnskab vedrørende nettoinvesteringen i den udenlandske virksomhed i overensstemmelse med IAS 21, afsnit 48, er det beløb, som er indregnet i modervirksomhedens valutaomregningsreserve vedrørende den pågældende udenlandske virksomhed. I den øverste modervirksomheds koncernregnskab påvirkes det samlede nettobeløb indregnet i valutaomregningsreserven for alle udenlandske virksomheder ikke af konsolideringsmetoden. Men hvorvidt den øverste modervirksomhed anvender den direkte eller den trinvise konsolideringsmetode ( 1 ) kan have indflydelse på, hvor stort et beløb der indregnes i dennes valutaomregningsreserve vedrørende den enkelte udenlandske virksomhed. Anvendes den trinvise konsolideringsmetode, kan det betyde, at det beløb, der omklassificeres til resultatet, ikke svarer til det beløb, der er anvendt til at vurdere sikringens effektivitet. Denne forskel kan elimineres ved for den udenlandske virksomhed at vurdere, hvad beløbet havde været, hvis den direkte konsolideringsmetode havde været anvendt. Denne regulering er ikke et krav i henhold til IAS 21. Der er dog tale om et valg af regnskabspraksis, som skal anvendes ensartet for alle nettoinvesteringer. IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT 18 Virksomheder skal anvende dette fortolkningsbidrag for regnskabsår, som begynder 1. oktober 2008 eller senere. Det er tilladt at anvende standarden før dette tidspunkt. Hvis en virksomhed anvender dette fortolkningsbidrag for regnskabsår, som begynder før 1. oktober 2008, skal den give oplysning om dette. OVERGANG 19 IAS 8 angiver, hvordan en virksomhed skal anvende en ændring i regnskabspraksis, som hidrører fra førstegangsanvendelsen af et fortolkningsbidrag. Det kræves ikke, at virksomheder overholder disse krav ved førstegangsanvendelsen af fortolkningsbidraget. Hvis en virksomhed har klassificeret et sikringsinstrument som sikring af en nettoinvestering, men sikringen ikke opfylder kriterierne for regnskabsmæssig sikring i dette fortolkningsbidrag, skal virksomheden anvende IAS 39 til at bringe denne regnskabsmæssige sikring til ophør fremadrettet. ( 1 ) Den direkte metode er den konsolideringsmetode, hvor den udenlandske virksomheds årsregnskab omregnes direkte til den øverste modervirksomheds funktionelle valuta. Den trinvise metode er den konsolideringsmetode, hvor den udenlandske virksomheds årsregnskab først omregnes til en eller flere eventuelle mellemliggende modervirksomheders funktionelle valuta og derefter til den øverste modervirksomheds funktionelle valuta (eller præsentationsvaluta, hvis den er en anden).

4 Den Europæiske Unions Tidende L 139/11 Tillag Anvendelsesvejledning Dette appendiks er en integreret del af fortolkningsbidraget. AG1 AG2 Dette appendiks illustrerer anvendelsen af fortolkningsbidraget ved hjælp af den nedenfor illustrerede virksomhedsstruktur. De beskrevne sikringsforholds effektivitet ville i alle tilfælde blive testet i overensstemmelse med IAS 39, selv om dette ikke beskrives i appendikset. Modervirksomheden, som er koncernens øverste modervirksomhed, præsenterer koncernregnskabet i sin funktionelle valuta, som er euro (EUR). Alle dattervirksomhederne er helejede. Modervirksomhedens nettoinvestering på GBP 500 mio. i dattervirksomhed B (funktionel valuta: GBP) omfatter et beløb på GBP 159 mio., svarende til dattervirksomhed B s nettoinvestering på USD 300 mio. i dattervirksomhed C (funktionel valuta: USD). Med andre ord udgør dattervirksomhed B s nettoaktiver, foruden investeringen i dattervirksomhed C, GBP 341 mio. Arten af den afdækkede risiko, for hvilken et sikringsforhold kan klassificeres (afsnit 10-13) Modervirksomheden kan sikre sin nettoinvestering i henholdsvis dattervirksomhed A, B og C mod valutarisikoen mellem deres respektive funktionelle valutaer (JPY, GBP og USD) og EUR. Derudover kan modervirksomheden afdække valutarisikoen mellem USD og GBP, som er de funktionelle valutaer for henholdsvis dattervirksomhed B og dattervirksomhed C. I sit koncernregnskab kan dattervirksomhed B sikre sin nettoinvestering i dattervirksomhed C mod valutarisikoen mellem de to virksomheders funktionelle valutaer, USD og GBP. I nedenstående eksempler er den klassificerede risiko spotkursrisikoen, fordi sikringsinstrumenterne ikke er afledte instrumenter. Hvis sikringsinstrumenterne havde været terminskontrakter, kunne modervirksomheden have klassificeret terminskursrisikoen. Beløbsmæssig størrelse af den afdækkede risiko, for hvilken et sikringsforhold kan klassificeres (afsnit 10-13) AG3 Modervirksomheden ønsker at afdække valutarisikoen hidrørende fra sin nettoinvestering i dattervirksomhed C. Det forudsættes, at dattervirksomhed A har et eksternt lån på USD 300 mio. Dattervirksomhed A s nettoaktiver ved regnskabsårets begyndelse udgør JPY mio. inklusive provenuet fra det eksterne lån på USD 300 mio. AG4 Den sikrede post kan være nettoaktiver, hvis beløbsmæssige størrelse svarer til eller er mindre end den regnskabsmæssige værdi af modervirksomhedens nettoinvestering i dattervirksomhed C (USD 300 mio.) i koncernregnskabet. I sit koncernregnskab kan modervirksomheden klassificere det eksterne lån i dattervirksomhed A på USD 300 mio. som afdækning af EUR/USD-spotkursrisikoen i forbindelse med nettoinvesteringen i dattervirksomhed C s nettoaktiver på USD 300 mio. I dette tilfælde medtages både valutakursforskellen mellem EUR og USD i forbindelse med det eksterne lån på USD 300 mio. i dattervirksomhed A og valutakursforskellen mellem EUR og USD i forbindelse med nettoinvesteringen på USD 300 mio. i dattervirksomhed C i valutaomregningsreserven i modervirksomhedens koncernregnskab efter anvendelse af regnskabsmæssig sikring.

5 L 139/12 Den Europæiske Unions Tidende AG5 Uden regnskabsmæssig sikring ville den samlede valutakursforskel mellem USD og EUR på det eksterne lån på USD 300 mio. i dattervirksomhed A skulle indregnes i modervirksomhedens koncernregnskab som følger: ændringen i spotkursen mellem USD og JPY, omregnet til EUR, indregnes i resultatet, og ændringen i spotkursen mellem JPY og EUR indregnes i øvrig totalindkomst. I stedet for klassifikationen i afsnit AG4, kan modervirksomheden i koncernregnskabet klassificere det eksterne lån i dattervirksomhed A på USD 300 mio. som en afdækning af GBP/USD-spotkursrisikoen mellem dattervirksomhed C og dattervirksomhed B. I så fald vil den samlede valutakursforskel mellem USD og EUR på det eksterne lån på USD 300 mio. i dattervirksomhed A i stedet skulle indregnes i modervirksomhedens koncernregnskab som følger: ændringen i spotkursen mellem GBP og USD indregnes i valutaomregningsreserven vedrørende dattervirksomhed C ændringen i spotkursen mellem GBP og JPY, omregnet til EUR, indregnes i resultatet, og ændringen i spotkursen mellem JPY og EUR indregnes i øvrig totalindkomst. AG6 Modervirksomheden kan ikke klassificere det eksterne lån i dattervirksomhed A på USD 300 mio. som en afdækning af både EUR/USD-spotkursrisikoen og GBP/USD-spotkursrisikoen i koncernregnskabet. Et enkelt sikringsinstrument kan kun afdække den samme klassificerede risiko én gang. Dattervirksomhed B kan ikke anvende regnskabsmæssig sikring i sit koncernregnskab, fordi sikringsinstrumentet er placeret uden for den koncern, som omfatter dattervirksomhed B og dattervirksomhed C. Hvor i en koncern kan sikringsinstrumentet placeres (afsnit 14 og 15): AG7 Som anført i afsnit AG5 ville den samlede værdiændring vedrørende valutarisikoen på det eksterne lån på USD 300 mio. i dattervirksomhed A uden anvendelse af regnskabsmæssig sikring blive indregnet både i resultatet (USD/JPY-spotkursrisikoen) og i øvrig totalindkomst (EUR/JPY-spotkursrisikoen) i modervirksomhedens koncernregnskab. Begge beløb medtages for at vurdere effektiviteten af den i afsnit AG4 klassificerede sikring, fordi værdiændringen af både sikringsinstrumentet og den sikrede post beregnes på baggrund af modervirksomhedens funktionelle valuta, EUR, over for den funktionelle valuta, USD, i dattervirksomhed C i overensstemmelse med dokumentationen for sikringen. Konsolideringsmetoden (dvs. den direkte eller den trinvise metode) har ingen indflydelse på vurderingen af sikringens effektivitet. Beløb, som omklassificeres til resultatet ved afhændelse af en udenlandsk virksomhed (afsnit 16 og 17) AG8 Når dattervirksomhed C afhændes, skal følgende beløb omklassificeres til resultatet i modervirksomhedens koncernregnskab fra valutaomregningsreserven: (a) vedrørende det eksterne lån på USD 300 mio. i dattervirksomhed A: Det beløb, som IAS 39 kræver identificeret, dvs. den samlede værdiændring vedrørende valutarisiko, som er indregnet i øvrig totalindkomst som den effektive del af sikringen, og (b) vedrørende nettoinvesteringen på USD 300 mio. i dattervirksomhed C: Beløbet afhænger af virksomhedens konsolideringsmetode. Hvis modervirksomheden anvender den direkte metode, bestemmes dattervirksomhed C s valutaomregningsreserve direkte af valutakursen mellem EUR og USD. Anvender modervirksomheden den trinvise metode, vil valutaomregningsreserven vedrørende dattervirksomhed C blive bestemt af dattervirksomhed B s valutaomregningsreserve, som afspejler valutakursen mellem GBP og USD, omregnet til modervirksomhedens funktionelle valuta ved anvendelse af EUR/GBP valutakursen. Hvis modervirksomheden har anvendt den trinvise konsolideringsmetode i tidligere regnskabsår, betyder det hverken, at den skal eller ikke må bestemme det beløb, der skal omklassificeres fra valutaomregningsreserven, når modervirksomheden afhænder dattervirksomhed C, som det beløb, den ville have indregnet, hvis den altid havde anvendt den direkte metode, afhængig af dens regnskabspraksis.

6 Den Europæiske Unions Tidende L 139/13 Sikring af mere end én udenlandsk virksomhed (afsnit 11, 13 og 15) AG9 Følgende eksempler viser, at i modervirksomhedens koncernregnskab er den risiko, som kan afdækkes, altid risikoen mellem modervirksomhedens funktionelle valuta (EUR) og dattervirksomhed B s og C s funktionelle valutaer. Uanset hvordan sikringen klassificeres, udgør de største beløb, som kan udgøre effektiv sikring, og som skal indregnes i valutaomregningsreserven i modervirksomhedens koncernregnskab, når begge udenlandske virksomheder er sikret, USD 300 mio. for EUR/USD-risikoen og GBP 341 mio. for EUR/GBP-risikoen. Andre værdiændringer hidrørende fra valutakursændringer indregnes i modervirksomhedens koncernresultat. Modervirksomheden kan naturligvis vælge kun at klassificere USD 300 mio. til ændringer i spotkursen mellem USD og GBP eller kun at klassificere GBP 500 mio. til ændringer i spotkursen mellem GBP og EUR. Både sikringsinstrumenter i USD og GBP er placeret i modervirksomheden AG10 Modervirksomheden kan have et ønske om at afdække valutarisikoen hidrørende fra nettoinvesteringen i både dattervirksomhed B og dattervirksomhed C. Det forudsættes, at modervirksomheden besidder anvendelige sikringsinstrumenter i USD og GBP, som den kan klassificere som sikring af nettoinvesteringen i henholdsvis dattervirksomhed B og dattervirksomhed C. De klassifikationer, modervirksomheden kan foretage i koncernregnskabet, omfatter (men er ikke begrænset til) følgende: (a) Et sikringsinstrument på USD 300 mio. klassificeret som sikring af nettoinvesteringen på USD 300 mio. i dattervirksomhed C, hvor risikoen er spotkursrisikoen (EUR/USD) mellem modervirksomheden og dattervirksomhed C, og et sikringsinstrument på op til GBP 341 mio. klassificeret som sikring af GBP 341 mio. af nettoinvesteringen i dattervirksomhed B, hvor risikoen er spotkursrisikoen (EUR/GBP) mellem modervirksomheden og dattervirksomhed B. (b) Et sikringsinstrument på USD 300 mio. klassificeret som sikring af nettoinvesteringen på USD 300 mio. i dattervirksomhed C, hvor risikoen er spotkursrisikoen (GBP/USD) mellem dattervirksomhed B og dattervirksomhed C, og et sikringsinstrument på op til GBP 500 mio. klassificeret som sikring af GBP 500 mio. af nettoinvesteringen i dattervirksomhed B, hvor risikoen er spotkursrisikoen (EUR/GBP) mellem modervirksomheden og dattervirksomhed B. AG11 EUR/USD-risikoen hidrørende fra modervirksomhedens nettoinvestering i dattervirksomhed C er en anden end EUR/GBP-risikoen hidrørende fra modervirksomhedens nettoinvestering i dattervirksomhed B. Men i det i afsnit AG10(a) beskrevne tilfælde har modervirksomheden ved at klassificere sit sikringsinstrument i USD allerede fuldt afdækket EUR/USD-risikoen hidrørende fra nettoinvesteringen i dattervirksomhed C. Hvis modervirksomheden også klassificerede et sikringsinstrument i GBP, den har indgået, som en sikring af nettoinvesteringen på GBP 500 mio. i dattervirksomhed B, ville GBP 159 mio. af denne nettoinvestering, svarende til nettoinvesteringen i USD i dattervirksomhed C, være sikret to gange mod GBP/EUR-risikoen i modervirksomhedens koncernregnskab. AG12 I det i afsnit AG10(b) beskrevne tilfælde vil kun den del af værdiændringen af modervirksomhedens sikringsinstrument på USD 300 mio., som vedrører GBP/USD, blive indregnet i modervirksomhedens valutaomregningsreserve for dattervirksomhed C, hvis modervirksomheden klassificerer den afdækkede risiko som spotkursrisikoen (GBP/USD) mellem dattervirksomhed B og dattervirksomhed C. Resten af ændringen (svarende til ændringen i GBP/EUR af GBP 159 mio.) indregnes i modervirksomhedens koncernresultat, som i afsnit AG5. Fordi klassifikationen af USD/GBP-risikoen mellem dattervirksomhed B og C ikke omfatter GBP/EUR-risikoen, kan modervirksomheden også klassificere op til GBP 500 mio. af sin nettoinvestering i dattervirksomhed B, hvor risikoen er spotkursrisikoen (GBP/EUR) mellem modervirksomheden og dattervirksomhed B. Sikringsinstrumentet i USD er placeret i dattervirksomhed B AG13 Det forudsættes, at dattervirksomhed B har et eksternt lån på USD 300 mio., og at provenuet herfra er overført til modervirksomheden gennem et koncerninternt lån i GBP. Da både aktiver og forpligtelser er forøget med GBP 159 mio., er dattervirksomhed B s nettoaktiver uændrede. Dattervirksomhed B kan i sit koncernregnskab klassificere det eksterne lån som en afdækning af GBP/USD-risikoen hidrørende fra nettoinvesteringen i dattervirksomhed C. Modervirksomheden kan bibeholde dattervirksomhed B s klassifikation af dette sikringsinstrument som sikring af sin nettoinvestering på USD 300 mio. i dattervirksomhed C mod GBP/USD-risikoen (jf. afsnit 13), og modervirksomheden kan klassificere sit sikringsinstrument i GBP som sikring af hele sin nettoinvestering på GBP 500 mio. i dattervirksomhed B. Den første sikring, som er klassificeret af dattervirksomhed B, vil skulle vurderes på baggrund af dattervirksomhed B s funktionelle valuta (GBP), og den anden sikring, som er klassificeret af modervirksomheden, vil skulle vurderes på baggrund af modervirksomhedens funktionelle valuta (EUR). I dette tilfælde er det kun GBP/USD-risikoen hidrørende fra modervirksomhedens nettoinvestering i dattervirksomhed C, og ikke hele EUR/USD-risikoen, der er afdækket ved hjælp af sikringsinstrumentet i USD i modervirksomhedens koncernregnskab. Derfor kan hele EUR/GBP-risikoen hidrørende fra modervirksomhedens nettoinvestering på GBP 500 mio. i dattervirksomhed B afdækkes i modervirksomhedens koncernregnskab.

7 L 139/14 Den Europæiske Unions Tidende AG14 Den regnskabsmæssige behandling af modervirksomhedens skyldige lån på GBP 159 mio. til dattervirksomhed B skal dog også fastsættes. Hvis modervirksomhedens skyldige lån ikke anses som en del af nettoinvesteringen i dattervirksomhed B, fordi det ikke opfylder betingelserne i IAS 21, afsnit 15, skal valutakursforskellen mellem GBP og EUR ved omregning heraf indregnes i modervirksomhedens koncernresultat. Hvis det skyldige lån på GBP 159 mio. til dattervirksomhed B anses som en del af modervirksomhedens nettoinvestering, vil nettoinvesteringen kun udgøre GBP 341 mio., og det beløb, som modervirksomheden kan klassificere som den post, der er sikret mod GBP/EUR-risikoen, vil dermed blive reduceret fra GBP 500 mio. til GBP 341 mio. AG15 Hvis modervirksomheden tilbagefører det af dattervirksomhed B klassificerede sikringsforhold, kan modervirksomheden klassificere dattervirksomhed B s eksterne lån på USD 300 mio. som sikring af sin nettoinvestering på USD 300 mio. i dattervirksomhed C mod EUR/USD-risikoen og klassificere sit eget sikringsinstrument i GBP som sikring af op til GBP 341 mio. af nettoinvesteringen i dattervirksomhed B. I så fald vil effektiviteten af begge sikringer blive beregnet på baggrund af modervirksomhedens funktionelle valuta (euro). Dermed skal både USD/GBP-ændringen i værdien af dattervirksomhed B s eksterne lån og GBP/EUR-ændringen i værdien af modervirksomhedens skyldige lån til dattervirksomhed B (svarende til den samlede USD/EUR-ændring) indregnes i valutaomregningsreserven i modervirksomhedens koncernregnskab. Da modervirksomheden allerede fuldt ud har afdækket EUR/USD-risikoen hidrørende fra sin nettoinvestering i dattervirksomhed C, kan den kun sikre op til GBP 341 mio. mod EUR/GBP-risikoen hidrørende fra nettoinvesteringen i dattervirksomhed B.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

D044554/01 BILAG. Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen. (Ændringer til IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28)

D044554/01 BILAG. Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen. (Ændringer til IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28) DA D044554/01 BILAG Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen (Ændringer til IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28) Ændringer til IFRS 10 Koncernregnskaber Afsnit 4 og 32 ændres, og afsnit

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne.

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne. L 330/20 16.12.2015 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2343 af 15. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Aarhus Universitet - Business and Social Sciences

Aarhus Universitet - Business and Social Sciences BILAG 1 Undtagelser i IAS 39 IAS 39 skal anvendes af alle virksomheder på alle typer af finansielle instrumenter med undtagelse af følgende: 1 a) De kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 312/8 Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling FORMÅL 1. Formålet med denne standard er at fastlægge principperne for indregning og måling af

Læs mere

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/417

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/417 29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/417 IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger FORMÅL 1. Formålet med denne standard er at fastsætte krav om, at virksomhederne i deres årsregnskaber

Læs mere

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Af Allan Wøhlk Høgh og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Allan Wøhlk Høgh Telefon: 3945 3137 Mobil:

Læs mere

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27 29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27 IAS 7 Pengestrømsopgørelsen FORMÅL Information om virksomhedens pengestrømme giver regnskabsbrugeren et grundlag for vurdering af virksomhedens evne

Læs mere

Nærværende notat og skemaer er baseret på den opdaterede version af IAS 24, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere.

Nærværende notat og skemaer er baseret på den opdaterede version af IAS 24, der gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2011 eller senere. Standarden fastlægger oplysningskrav vedrørende nærtstående parter og transaktioner med disse. Transaktioner og mellemværender mellem en virksomhed og andre virksomheder i samme koncern skal oplyses i

Læs mere

Kurssikringsinstrumenter i årsrapporten

Kurssikringsinstrumenter i årsrapporten Kurssikringsinstrumenter i årsrapporten Med en voksende globalisering og større samhandel med udenlandske kunder har mange virksomheder behov for og ønske om at sikre virksomheden mod fremtidige udsving

Læs mere

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 Koncessionsaftaler REFERENCER: Begrebsramme for udarbejdelse og præsentation af årsregnskaber IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger

Læs mere

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte Indhold: Standarden i hovedtræk Hvornår skal aktiver klassificeres som disponible for salg Regnskabsmæssig behandling af aktiver disponible for salg Hvornår skal betragtes som ophørt i resultatopgørelsen

Læs mere

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter.

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag:

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag: IFRS-nyt 2010-01 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2010-01 IFRS-nyt 2010-01 har følgende indhold: Ny IFRS: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) IFRS, der træder i kraft for regnskabsåret

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL

EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL DEFINITIONER: EGENKAPITAL er den residualinteresse i virksomhedens aktiver, der er tilbage når dens gæld er fratrukket. Egenkapital er udtryk for ejernes interesse i virksomheden.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven 30. maj 2016 Sag 2016-3181 Vejledning til bekendtgørelse nr. 1849 af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

af råvarerisici 27. august 2007 AUDIT

af råvarerisici 27. august 2007 AUDIT Afdækning af råvarerisici Et overblik over regnskabs- og skattemæssigessige forhold 27. august 2007 AUDIT Lars Rhod Søndergaard Afdækning af råvarerisici et overblik over regnskabs- og skattemæssige forhold

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Indregning Måling Ændring eller erstatning af ordninger Afregning eller annullering af ordninger Afdækningsstrategier Oplysningskrav Overgangsbestemmelser Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 20.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 186/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 632/2010 af 19. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

47 Hensatte forpligtelser Ændringslovens 8,

47 Hensatte forpligtelser Ændringslovens 8, 18. oktober 2016 Sag 2016-3181 Vejledning om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har udstedt en bekendtgørelse 1, der skal gøre det

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22.

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. CVR-nr. 26518199 ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. juni 2015 Jan Fredskilde Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser

Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser Temaartikel 1 / november 2015 Årsregnskabsloven 2016 Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser OPDATERET DECEMBER 2015 Hvad skal du vide? Alle størrelsesgrænser for opdeling i regnskabsklasser

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

Kapitel 1 Generelle bestemmelser

Kapitel 1 Generelle bestemmelser Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1 I medfør af 175 b, stk. 9, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige

Nyheder inden for regnskabsmæssige Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 1 januar 2006 Indhold PricewaterhouseCoopers PwC IFRS University. IFRIC IFRIC 8 vedtaget Udkast til IFRIC 18 udsendt. IASB IFRS 4 ny implementeringsvejledning

Læs mere

Tjekliste til årsrapporten 2016 for regnskabsklasse B Ajourført januar 2017

Tjekliste til årsrapporten 2016 for regnskabsklasse B Ajourført januar 2017 Tjekliste til årsrapporten 2016 for regnskabsklasse B Ajourført januar 2017 www.beierholm.dk Tjeklisten har til formål at give overblik over oplysningskrav og medvirke til overholdelse af disse i årsrapporter

Læs mere

ESMAs fokusområder 2014

ESMAs fokusområder 2014 ESMAs fokusområder 2014 Det europæiske værdipapirtilsyn (ESMA) har udsendt en meddelelse (Public Statement), hvori der er redegjort for fokusområderne for de europæiske tilsynsmyndigheders regnskabskontrol

Læs mere

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag:

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag: IFRS-nyt 2009-02 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2009-02 IFRS-nyt 2009-02 har følgende indhold: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) Nyheder vedrørende anden regulering for børsnoterede

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1) BEK nr 1027 af 02/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige

Nyheder inden for regnskabsmæssige Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 6 maj 2006 Indhold Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Nye regler for kapitalnedsættelse og likvidation. IASB Foreslåede ændringer til IAS 23. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår)

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår) CVR-nr. 29 77 94 49 Årsrapport 2015 (9. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d. 17. maj 2016 Gerrit van der Meer Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15

Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15 Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 15 69 45 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 /9 2015 John Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Lovtidende A 2014 Udgivet den 28. marts 2014 26. marts 2014. Nr. 281. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 1) I medfør af 188, stk. 3, 192, 196, stk.

Læs mere

2012 Udgivet den 31. marts 2012. 30. marts 2012. Nr. 312.

2012 Udgivet den 31. marts 2012. 30. marts 2012. Nr. 312. Lovtidende A 2012 Udgivet den 31. marts 2012 30. marts 2012. Nr. 312. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 1) I medfør af 188, stk. 3, 196, 341, stk.

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber U D K A S T Formateret: Højre: 1,75 cm Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 1) I medfør af 188, stk. 3, 192, 196, 341, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

2008 Udgivet den 19. december 2008. 16. december 2008. Nr. 1305.

2008 Udgivet den 19. december 2008. 16. december 2008. Nr. 1305. Lovtidende A 2008 Udgivet den 19. december 2008 16. december 2008. Nr. 1305. Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 1) I medfør af 196, 341, stk. 4,

Læs mere

13. reviderede udgave. Introduktion til. Koncernregnskaber. Introduktion til. koncernregnskaber. Peder Fredslund Møller. Gjellerup / Gads Forlag

13. reviderede udgave. Introduktion til. Koncernregnskaber. Introduktion til. koncernregnskaber. Peder Fredslund Møller. Gjellerup / Gads Forlag Peder Fredslund Møller Introduktion til Koncernregnskaber Introduktion til koncernregnskaber 13. reviderede udgave Gjellerup / Gads Forlag Peder Fredslund Møller Introduktion til koncernregnskaber 13.

Læs mere

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements )

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edition 2012 Annex Vl Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) A. Princip 1. Hver bestanddel af årsrapporten skal kunne identificeres

Læs mere

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber Koncernregnskaber Definition på koncerner i årsregnskabet Formålet med koncernregnskaber Kunne konsolidere koncernvirksomheders regnskaber Forstå og kunne anvende konsolideringsskemaet Forstå og kunne

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber U D K A S T Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 1) I medfør af 188, stk. 3, 192, 196, 341, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse Aktiebaseret vederlæggelse IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse FORMÅL 1 Formålet med denne standard er at specificere en virksomheds regnskabsaflæggelse, når den foretager aktiebaseret vederlæggelse. Standarden

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige

Nyheder inden for regnskabsmæssige Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 3 marts 2007 Indhold EU-kommissionen Nye prospektkrav. Fondsrådet Seneste principielle afgørelser. IASB Udkast til regnskabsstandard for små og mellemstore

Læs mere

HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB

HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2014 Peter Lambert Dirigent

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 29. maj 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 29. maj 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 29. maj 2008 21. maj 2008. Nr. 390. Bekendtgørelse for Færøerne om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. I medfør af 196, 341 og 373, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber U D K A S T Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 1) I medfør af 188, stk. 3, 192, 196, stk. 1-3, 341, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder

Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder Regnskabsvejledning for klasse B- og C- virksomheder Regnskabsvejledning for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og C jf. årsregnskabsloven Vejledning

Læs mere

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning...

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning... Indholdsfortegnelse Side Ledelsens påtegning... 1 Den uafhængige revisors erklæringer... 2 Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Novo Ventures

Læs mere

K/S MKA Vindmøller. Årsrapport for CVR-nr

K/S MKA Vindmøller. Årsrapport for CVR-nr K/S MKA Vindmøller CVR-nr. 29 21 81 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06 2015 Kurt Petersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige

Nyheder inden for regnskabsmæssige Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 3 Februar 2008 Indhold IASB Ændringer til IAS 32 Økonomi- og Erhvervsministeriet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt notat om brug af produktionsmetoden

Læs mere

2017 opdatering af omtale vedr. standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft - side 65ff i IFRS eksempelregnskab 2016.

2017 opdatering af omtale vedr. standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft - side 65ff i IFRS eksempelregnskab 2016. 2017 opdatering af omtale vedr. standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft - side 65ff i IFRS eksempelregnskab 2016. Implementering af nye og ændrede standarder samt fortolkningsbidrag

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Praksisændringer og muligheder for lempelige overgangsregler

Praksisændringer og muligheder for lempelige overgangsregler Temaartikel 7 / Januar 2016 Årsregnskabsloven 2016 Praksisændringer og muligheder for lempelige overgangsregler Resume ÅRL 2016's ændrede krav til indregning og måling betyder som udgangspunkt ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet

Bekendtgørelse om kontributionsprincippet Bekendtgørelse nr. [nummer] af [dato] Bekendtgørelse om kontributionsprincippet I medfør af 20, stk. 3, 21, stk. 6, 108, stk. 7, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om finansiel rapportering for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Bekendtgørelse for Grønland om finansiel rapportering for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Bekendtgørelse af 22. december 2004 Bekendtgørelse for Grønland om finansiel rapportering for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. I medfør af 196, 341 og 373, stk. 2, i anordning nr. 1252 af

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

De europæiske tilsynsmyndigheders

De europæiske tilsynsmyndigheders De europæiske tilsynsmyndigheders prioriteringer for regnskabskontrollen i 2015 Af Anton Sibast Laugesen og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Anton

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for Poul Due Jensen's Fond 1. januar - 31. december 2011 Note 2011 2010 Administrationsomkostninger 1 (9) (4) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D044972/02 BILAG.

Hermed følger til delegationerne dokument - D044972/02 BILAG. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juli 2016 (OR. en) 11326/16 ADD 1 DRS 32 ECOFIN 719 EF 244 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 6. juli 2016 til: Vedr.: Europa-Kommissionen Generalsekretariatet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

MINIGUIDE VEJLEDNING TIL SKEMAER OM FINANSIELLE MELLEMVÆRENDER MED UDLANDET

MINIGUIDE VEJLEDNING TIL SKEMAER OM FINANSIELLE MELLEMVÆRENDER MED UDLANDET MINIGUIDE VEJLEDNING TIL SKEMAER OM FINANSIELLE MELLEMVÆRENDER MED UDLANDET Har du brug for hjælp? Skriv til os på: betalingsbalance@nationalbanken.dk eller kontakt: Lasse Vogelius på tlf. 3363 6853 Samir

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TOBAKSBYEN HOLDING ApS. Årsrapport 2014/15

TOBAKSBYEN HOLDING ApS. Årsrapport 2014/15 Tobaksvejen 4 2860 Søborg CVR-nr. 36406364 Årsrapport 2014/15 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. maj 2016 Anders Christian Mechta Mayland

Læs mere

K/S Imola Tosa. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for

K/S Imola Tosa. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for K/S Imola Tosa Virumgårdsvej 25, 2830 Virum Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 08 38 07 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2016. Rasmus Berger Dirigent

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Perioderegnskab pr. 30. juni 2015

Perioderegnskab pr. 30. juni 2015 Perioderegnskab pr. 30. juni 2015 FREJA Transport & Logistics Holding A/S Viborgvej 52, DK-7800 Skive CVR nr. 35839224 www.freja.com 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger Koncernoversigt... 2

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 29.11.2016 L 323/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/2067 af 22. november 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Invest Brazil A/S CVR-nr. 30901479. Årsrapport 2012

Invest Brazil A/S CVR-nr. 30901479. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Invest Brazil A/S CVR-nr. 30901479 Årsrapport 2012

Læs mere

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099165 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordic Theresa Partner ApS

Nordic Theresa Partner ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling (dirigent) CVR-nr. 35 03 84 26 rt Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Beretning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere