Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017"

Transkript

1 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, eller som har vanskeligheder med at bevare tilknytningen, eksempelvis i tilfælde af sygdom. Indsatsen er målrettet og individuelt tilrettelagt for at sikre borgeren den korteste mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet. Sigtet i beskæftigelsesindsatsen er: At de ledige skal have job hurtigst muligt At virksomhederne får den arbejdskraft, de efterspørger At sygemeldte kan vende tilbage til jobbet så hurtigt som muligt. Centeret består af afdelingerne: Arbejdsmarkedsteam og modtagelse Aktivteam Sygedagpenge- og fleksjobteam. Driftsbudget Tabel 1 et budget fordelt på Løn og Øvrig drift Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Løn - administration Løn vedr. arbejdsmarkeds foranstaltninger, EGU-elever, skoleydelser m.v. Øvrig drift Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser) Centerets bevilling er på i alt 257,0 mio. kr. i 2014, heraf 26,9 mio. kr. løn og 0,716 mio. kr. løn til EGU-elever (Erhvervsgrunduddannelser), der er et tilbud til unge med særlige behov. Den øvrige drift, der udgør 229,3 mio. kr., vedrører Jobcentrets kerneområder inden for forsørgelse og beskæftigelse.

2 Aktivitetsbaseret budget og perspektiver Udviklingen i ledigheden I de seneste 2-3 år har antallet af offentligt forsørgede i Egedal været stort set konstant på knap fuldtidspersoner dog med mindre sæsonudsving. Antallet af borgere på sygedagpenge har vist en faldende tendens i perioden, mens antallet på kontanthjælp har vist en stigende tendens. Antallet af forsikrede ledige har stabiliseret sig over perioden, og er faldet en smule fra 2012 til medio Bruttoledigheden i Egedal Kommune lå i april 2013 på 3,6 pct. Bruttoledigheden er stadig væsentlig lavere end i Region Hovedstaden og på landsplan, hvor den tilsvarende ledighedsprocent i april 2013 var på henholdsvis 6,2 pct. og 5,9 pct. Med udgangspunkt i de økonomiske konjunkturer i ind- og udland, udviklingen i det offentlige forbrug samt de særlige lokale omstændigheder, der præger arbejdsmarkedet i Egedal Kommune, skønnes det, at ledigheden vil være uændret i Det bemærkes dog, at de nævnte forhold er forbundet med endog meget stor usikkerhed som følge af de nationale og internationale konjunkturer. Figur 1. Udvikling i bruttoledigheden januar 2008 april 2013 Kilde: Danmarks Statistik, AUP01 Langvarige ledighedsforløb Den stabilisering, som Egedal Kommune har oplevet i bruttoledigheden i perioden , kan genfindes i forhold til langtidsledigheden, der er et udtryk for antallet af ledige A- dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere, som har været ledige i mindst 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger. Efter en voldsom stigning i antallet af langtidsledige fra 2009 og til 2010, oplevede kommunen blot en mindre stigning i perioden Fra april 2012 er antallet af langtidsledige faldet fra 222 langtidsledige til 208 langtidsledige i april Det fortsat høje antal af langtidsledige illustrerer, at der stadig er en udfordring i forhold til at sikre de lediges fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet.

3 et er opmærksom på den gruppe af borgere, der skifter mellem de forskellige målgrupper, eksempelvis mellem A-dagpenge og Sygedagpenge. Der er således fokus på en særlig indsats over for disse grupper, men også på de omprioriteringer i forhold til budgettet, som denne ændrede målgruppesammensætning nødvendiggør. Ændrede regler for dagpengeperioden Egedal Kommune har særlig fokus på gruppen af personer, der er i risiko for at miste deres dagpengeret på grund af den forkortelse i dagpengeperioden fra fire til to år, som blev gennemført i 2010 af den daværende regering. I løbet af 1. kvartal 2013 er 69 borgere faldet ud af A-dagpengesystemet i Egedal Kommune. Af disse borgere er 5 kommet i arbejde, 25 modtager den særlige uddannelsesydelse, 2 modtager kontanthjælp, 9 er i seniorjob, 3 er på SU, 6 er på efterløn og 19 er ikke længere registreret i ets systemer, hvilket betyder, at borgerne enten er på vej i arbejde eller er blevet selvforsørgende. Det forventes, at endnu en Akutpakke vedtages inden 1. juli 2013 omhandlende en forlængelse af den særlige uddannelsesydelse og en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Det er gældende for disse ydelser, at borgerne sammenlagt højst kan modtage A-Dagpenge, særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse i sammenlagt 4 år. Integrationsindsats I Egedal Kommune har der været en stigning af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse svarende til 8 pct. fra december 2011 til december 2012, svarende til i alt 325 borgere med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse. Gruppen består bl.a. af kvoteflygtninge og familiesammenførte indvandrere. Der opleves især at være en udfordring i forhold til gruppen af kvoteflygtninge, der er en blandet gruppe med hensyn til nationalitet og baggrund. Egedal Kommune vil derfor arbejde på at få en mere homogen gruppe til kommunen, som i højere grad svarer til de tilbud, kommunen har mulighed for at give. Kvoten udmeldes hvert år af Udlændingestyrelsen i slutningen af september. Nye reformer på beskæftigelsesområdet Den 1. januar 2013 er førtidspensions- og fleksjobreform trådt i kraft, og dermed er de økonomiske konsekvenser indarbejdet i budget Regeringen arbejder yderligere på flere omfattende reformer på kontanthjælpsområdet og på en ny refusion- og finansieringsmodel. Disse reformer forventes implementeret i løbet af 2014, hvorfor de økonomiske konsekvenser heraf ikke kan implementeres i forbindelse med udarbejdelsen af Budget Dette forventes derfor at ske i forbindelse med budgetlægningen for Tabel 2 et budget fordelt på Løn og Øvrig drift Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Centerets bevilling i alt Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser) ets bevilling jf. tabel ligger under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og udgør i alt 257,0 mio. kr. Forskydningen mellem 2013 til 2014 på 3,3 mio. kr udgøres af tekniske korrektioner som ses af tabel 4 bagest på 6 mio. kr, overførslen af driftsoverskud fra 2012 til 2013 på 1,4 mio. kr. samt en midlertidig ordning kun gældende for 2013 vedrørende en særlig uddannelsesydelse på 1,3 mio. kr.

4 Aktivitetsforudsætninger Grundelementet i aktivitetsbaseret budgetlægning er pris pr. enhed ganget med mængde. På forsørgelsesydelserne er anvendt de gældende satser 2013, der er prisfremskrevet. De endelige satser udmeldes ultimo året efter vedtagelsen af finansloven. ets budgetramme er primært fastlagt på baggrund af aktiviteter. Der er aktivitetsbaseret budgetlægning på områder med lovbundne forsørgelsesydelser og på kurser i dansk og samfundsorientering på integrationsområdet. Budgetlægning, der ikke er aktivitetsbaseret, er bl.a. administration, det kommunale beskæftigelsesprojekt og statslige puljer. Disse udgifter påvirkes ikke af ændringer i aktiviteten. Generelt gælder for budgetlægningen, at den lineære budgetmodel er valgt ud fra en antagelse om, at ledigheden i den aktuelle måned (maj 2013) afspejler ledigheden i hver måned Budgettet for 2015, 2016 og 2017 er udarbejdet med samme forventninger som for Det skyldes, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger prognoser for Tabel 2.1 Tilbud til udlændinge Antal Enhedspris 1 Budget kurser (1.000 kr.) (1.000 kr.) Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. integrationslovens a Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram Udgifter til danskuddannelse somen del af et integrationsprogram til selvforsørgede Udgifter til danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursusister iflg. lov om danskuddannelse til voksne udlændinge Udgifter til kursus i samfundsforhold og dansk kultur og historie til ydelsesmodtagere jf. INL 22 Udgifter til kursus i samfundsforhold og dansk kultur og historie til selvforsørgede jf. INL 22 Tolkeudgifter, Ikke aktivitetsbaseret budget 139 I alt (bruttoudgifter) Antal tilskud Resultattilskud, bestået danskprøve Resultattilskud, ordinær beskæftigelse Grundtilskud Grundtilskud, mindreårige Statsrefusion I alt (indtægter) Netto bevilling for integrationsprogram ) Beløbene er afrundet til nærmeste 1000 Enhedsprisen er en gennemsnitsberegning af modulpriserne for de benyttede kurser i danskundervisning samt dansk, samfund og kultur. Mængden tager udgangspunkt i det antal kurser, der er købt på sprogskoler mv. i Gennemsnitsprisen er prisfremskrevet til 2014 niveau. Refusionen er en 50% statslig medfinansiering af udgifter til aktivering af flygtninge og andre personer omfattet af integrationsloven. Andre personer er f.eks. familiesammenførte indvandrere, au-pairs m.fl., Herudover modtages grundtilskud og resultattilskud. Grundtilskuddet

5 modtages for alle borgere omfattet af integrationsloven. Resultattilskuddet modtages for samme persongruppe, der er kommet i ordinær beskæftigelse, ordinær uddannelse eller bestået danskundervisning. Resultattilskuddene, der er et yderligere incitament til en aktiv integrationsindsats, bidrager til, at Egedal Kommune har overskud på budgettet. Tabel 2.2 Kontanthjælp til udlændinge efter integrationsloven Helårs- Ydelse 1 Budget Kontanthjælp til forsørgere efter integrationsloven Kontanthjælp til ej forsørgere efter integrationsloven Kontanthjælp til unge udeboende efter integrationsloven 2) Kontanthjælp til unge hjemmeboende efter integrationsloven 3) Hjælp i særlige tilfælde, ikke aktivitetsbaserede udgifter 155 I alt (bruttoudgifter) Refusion I alt (indtægter) Netto bevilling for kontanthjælp Kilde: KOM -LIS pr. 31/ ) Enhedsprisen er udregnet som et gennemsnit mellem de to ydelser kr./md. og kr./md. 3) Enhedsprisen er udregnet som et gennemsnit mellem de 2 ydelser kr./md.og kr./md. Borgere, der er omfattet af integrationsloven, er berettiget til kontanthjælp. Der er i budgettet forudsat 65 helårspersoner i 2014 svarende til antallet pr. 31. maj Der tildeles hvert år et antal kvoteflygtninge, der udmeldes i september Personsammensætningen er en blandet sammensætning, der kan bestå af familier, hvoraf kun forældrene modtager forsørgelsesydelse eller enkeltpersoner, der individuelt er berettiget til en forsørgelsesydelse. Da integrationsperioden udløber efter 3 år, er der en løbende afgang og tilgang af personer berettiget til ydelsen.. Budgetlægningsmetoden er ydelsen - den fastsatte sats pr. år, udmeldt ultimo 2012 efter vedtagelsen af finansloven - ganget med det forventede antal modtagere. Tabel 2.3 Sygedagpenge Helårs- Ydelse 1 Budget Sygedagpenge (efter 52 uger) Sygedagpenge 5-8 uger 3) Sygedagpenge 9-52 uger (aktiv) 3) Sygedagpenge 9-52 uger (passiv) 2) I alt (bruttoudgifter) % refusion % refusion I alt (indtægter) Netto bevilling for sygedagpenge Kilde: KOM -LIS pr. 31/ ) 30 % refusion ved passiv forsørgelse og vejlednings- og opkvalificeringsforløb 3) 50 % refusion ved virksomhedsrettet aktiviering og ordinær uddannelse. På området afholdes udgifter vedrørende sygedagpenge til personer, der ikke modtager løn under sygdom, samt refusion til arbejdsgivere, der afholder løn til sygemeldte ansatte. et varetager opfølgninger i sygedagpengesager, mens udbetalingen af ydelsen foretages i Center for Borgerservice. Budgetlægningen er foretaget ved at sætte det aktuelle forbrug pr. 31. maj 2013 i forhold til ydelsen. Ydelsen er den fastsatte sats pr. år, udmeldt ultimo 2012 efter vedtagelsen af finansloven.

6 Tabel 2.4 Kontanthjælp (passive) Helsårs- Ydelse 1 Budget Kontanthjælp til forsørgere Kontanthjælp til ej forsørgere Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social Kontanthjælp til unge unge udeboende 3) Kontanthjælp til unge hjemmeboende 4) Ikke aktivitetsbaseret budget 364 I alt (bruttoudgifter) % refusion I alt (indtægter) Netto bevilling for kontanthjælp Kilde: KOM -LIS pr. 31/ ) 30 % refusion ved passiv forsørgelse. 3) Enhedsprisen er udregnet som et gennemsnit mellem de to ydelser kr./md. og kr./md. 4) Enhedsprisen er udregnet som et gennemsnit mellem de to ydelser kr./md. og kr./md. Egedal Kommune yder hjælp i form af kontanthjælp og tillægsydelser jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om aktiv socialpolitik. et foretager rådighedsvurderingen i forhold til, om borgeren står til rådighed for arbejdsmarkedet og afgiver tilbud. Udbetalingen finder sted i Center for Borgerservice. Området skal ses i sammenhæng med området for aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Der er i 2014 forudsat 283 passive helårspersoner pr. 31. maj 2013 i forhold til 222 i budget 2013, idet området er påvirket af nedsættelsen af arbejdsløshedsdagpengeperioden med en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere til følge. Budgetlægningsmetoden er ydelsen - den fastsatte sats pr. år, udmeldt ultimo 2012 efter vedtagelsen af finansloven - ganget med det forventede antal modtagere. Tabel 2.5 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Helårs- Ydelse 1 Budget Forsørgelse af personer i tilbud kap. 10 2) Forsørgelse af personer i tilbud efter kap. 10 og 11 i ordinær uddannelse 3) Ikke aktivitetsbaseret budget løntilskud, særlig støtte og hjælpemidler 120 Ikke aktivitetsbaseret budget godtgørelse efter lov om aktiv 611 beskæftigelse 83 m.v. I alt (bruttoudgifter) % refusion % refusion I alt (indtægter) Netto bevilling for aktiverede Kilde: KOM -LIS pr. 31/ ) 30 % refusion ved vejlednings- og opkvalificieringsforløb 3) 50 % refusion ved virksomhedsrettet aktiviering og ordinær uddannelse Kontanthjælpen for aktiverede kontanthjælpsmodtagere bliver udbetalt, når borgere på kontanthjælp kommer i aktivering. Aktiveringen er tilbud om vejledning og opkvalificering, hvor kommunen modtager 30 % i statsrefusion eller virksomhedspraktik med 50% statsrefusion. Der er i 2013 forudsat 95 helårspersoner svarende til antallet pr. 31. maj 2013 i forhold til 127 i budgetåret 2013, idet udviklingen er påvirket af forkortelsen af arbejdsløshedsdagpengeperioden, men ændring i aktiveringen til en mere virksomhedsrettet indsats nedsætter antallet af helårspersoner på området. Erfaringsmæssigt er en mere virksomhedsrettet aktivering bedre, idet borgerne i højere grad kommer ud af offentlig forsørgelse og i varig beskæftigelse. Områ-

7 det skal ses i sammenhæng med passive kontanthjælpsmodtagere (tabel 2.4). Budgetlægningsmetoden er ydelsen - den fastsatte sats pr. år prisfremskrevet - ganget med det forventede antal modtagere. Tabel 2.6 Forsikrede ledige Helårs- Ydelsen 1 Budget Dagpenge i aktive perioder 2) Dagpenge i aktive perioder 3) Dagpenge i passive perioder 3) Befordringsgodtgørelse, ej aktivitetsbaseret 135 I alt (bruttoudgifter) 4) Netto bevilling for arbejdsløshedsdagpenge Kilde: KM D-ØS pr. 31/ ) 50 % kommunalt bidrag 3) 70 % kommunalt bidrag 4) Da A-kasserne udbetaler a-dagpenge, betaler Egedal Kommune en andel af forsørgelsesydelse i stedet for at udbetale hele ydelsen og modtage Kommunerne står for beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Udbetalingen af arbejdsløshedsdagpengene og rådighedsvurderingen sker fortsat i A-kasserne. Tilbuddene i form af vejledning og opkvalificering, løntilskud, virksomhedspraktik m.fl. er lovbundne jf. Lov om en aktiv beskæftigelse. Budgetlægningen er foretaget ved at sætte det aktuelle forbrug pr. 31. maj 2013 i forhold til ydelsen. Budgetlægningsmetoden er ydelsen - den fastsatte sats pr. år, udmeldt ultimo 2012 efter vedtagelsen af finansloven - ganget med det forventede antal modtagere. Der er forventet et færre antal personer i 2014, idet arbejdsløshedsdagpengeperioden er nedsat til 2 år. I 2014 er strafrefusionen fortsat suspenderet 1 år, hvilket medfører en forventet besparelse på 1,466 mio. kr. Tabel 2.7 Revalidering Helårs- Ydelse 1-2 Budget Revalideringsydelse (passiv) 3) Ansættelse med løntilskud 5) Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik 5) Revalideringsydelse (aktiv) 4) Hjælpemidler, ikke aktivitetsbaseret 120 I alt (bruttoudgifter) % refusion % refusion % refusion -276 I alt (indtægter) Netto bevilling for revalidering Kilde: KOM -LIS pr. 31/ ) Der er taget udgangspunkt i den højeste revalideringsydelse på kr./md. 3) 30 % refusion ved passiv forsørgelse og vejlednings- og opkvalificeringsforløb 4) 50 % refusion ved virksomhedsrettet aktiviering og ordinær uddannelse 5) 65 % refusion ved virksomhedsrevalidering Revalidering er et tilbud til borgere, som har mistet deres job af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Området omfatter revalideringsydelse, udgifter til ordinær uddannelse samt tillægsydelser jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der er i 2014 forudsat 21 helårspersoner svarende til antallet pr. 31. maj 2013, idet udviklingen i ledigheden forudsættes stabil. Budgetlægningsmetoden er ydelsen - den fastsatte sats pr. år, udmeldt ultimo 2012 efter vedtagelsen af finansloven, fremskrevet til 2014-prisniveau - ganget med det forventede antal modtagere.

8 Tabel 2.8 Ledighedsydelse og fleksjobrefusioner Helårs- Ydelse 1 Budget Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i 3) Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i 3) Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob 3) Løntilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende 3) Løntilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende 3) Ledighedsydelse i visitationsperioden 2) Ledighedsydelse i mellem fleksjob 2) Ledighedsydelse under sygdom og barsel 2) Ledighedsydelse under aktivering med 30% refusion 2) Ledighedsydelse under aktivering med 50% refusion 5) Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter (skånejob) Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65% refusion Fleksløntilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65% refusion Ikke aktivitetsbaseret budget 4) 255 I alt (bruttoudgifter) % refusion % refusion % refusion I alt (indtægter) Netto bevilling for løn til personer på fleksjob på personer på ledighedsydelse Kilde: Opgørelsen af helårspersoner på ledighedsydelse og særlig ydelse jf. KOM -LIS pr. 31/ ) 30 % refusion ved passiv forsørgelse og vejlednings- og opkvalificeringsforløb 3) M ængden er opgjort som antallet af faktiske personer, mens enhedsprisen er en gennemsnitsberegning på baggrund af udbetalt lønsum i ) Bl.a.hjælpemidler og befordringsgodtgørelse 5) 50% refusion ved aktivering i virksomhedspraktik Budgetlægningen vedr. løntilskud er foretaget ved at sætte det aktuelle forbrug pr. 31/ i forhold til ydelsen Ledighedsydelse ydes til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen og som dermed er berettiget til fleksjob. Løntilskud (skånejob) og fleksjobrefusioner udbetales til virksomheder, der har ansat borgere, der er bevilget henholdsvis fleksjob eller skånejob. Skånejob er et tilbud til førtidspensionister. Området er påvirket af den nye førtidspension- og fleksjobreform, der er trådt i kraft 1/ Formålet med reformen er at nedsætte tilgangen til permanentforsørgelse i form af førtidspension og udnyttelse af restarbejdsevnen i så høj grad som mulig. Der er bl.a. ændret på finansieringen, idet virksomhederne ikke længere modtager løntilskud, men betaler for det faktiske antal timer fleksjobberen arbejder. Tilskuddet er herefter blevet ændret til en personlig løbende ydelse fleksløntilskud - som et supplement til lønnen fra virksomheden. Et rehabiliteringsteam skal vurdere og bevilge fleksjob. Fleksjobbene tildeles ikke umiddelbart permanent, men med en varighed på 5 år med mulighed for forlængelse. Igangværende fleksjob berøres ikke af ændringerne. Idet der er usikkerhed for virksomhedernes reaktion på den nye tilskudsordning forventes en stigning i personer på ledighedsydelse. Der er i 2014 forudsat 463 helårspersoner svarende til antallet pr. 31. maj 2013 med en forventet nedgang i fleksjob og en tilgang til fleksløntilskud, heraf forventes 115 helårspersoner på ledighedsydelse, da der er en betydelig nedgang i antallet af nyetablerede fleksjob. Budgetlægningsmetoden er ydelsen - den fastsatte sats pr. år, udmeldt ultimo 2011 efter vedtagelsen af finansloven - ganget med det forventede antal modtagere. Budgetlægningen vedrørende løntilskud og lønrefusioner er foretaget ved at sætte aktuelle forbrug pr. 31. maj 2012 i forhold til ydelsen. Ydelsen er en gennemsnitsberegning på baggrund af udbetalt lønsum i 2012.

9 Tabel 2.9 Ressourceforløb Helårs- Enhedspris 1 Budget til personer (1.000 kr.) området 1) Ressourceforløbsydelse (passiv) 2+3) Ressourceforløbsydelse (aktiv) 2+4) I alt (bruttoudgifter) % refusion % refusion I alt (indtægter) Netto bevilling for revalidering ) Ressourceforløbsydelsen afhænger af borgerens tidligere forsørgelsesniveau. Der er taget udgangspunkt i den højeste ydelse på kontanthjælp på kr. pr. måned 3) 30 % refusion ved passiv forsørgelse og vejlednings- og opkvalificeringsforløb 4) 50 % refusion ved virksomhedsrettet aktiviering og ordinær uddannelse Ressourceforløbsydelsen er et tiltag i forbindelse med førtidspensions- og fleksjobreformen og for en periode på 1-5 år. Reformen er målrettet til de personer, der er kendetegnet ved at have betydelige komplekse problemstillinger, der ikke har kunnet løses gennem den ordinære beskæftigelsesindsats. De berørte borgere skal visiteres af et rehabiliteringsteam, der er nedsat i samarbejde med regionen. Ressourceforløbet skal yde en sammenhængende tværfaglig indsats med bl.a. Center for Social Service og Center for Borgerservice. Indsatsen skal være skræddersyet til den enkelte borger med det formål at borgeren kan udnytte så høj en grad af sin arbejdsevne som muligt i stedet for at komme på varig forsørgelse i form af førtidspension og fleksjob. Indsatsen kan indeholde både beskæftigelsesrettede, uddannelsesrettede, sociale og sundhedsmæssige tilbud.

10 Budgettet fordelt på funktionsniveau Tabel 3 viser Centerets bevilling fordelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 3 Center for plan, kultur og erhvervs budget funktionsopdelt Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervsgrunduddannelser Integrationsprogram m.v Kontanthjælp for flygtninge omfattet af integrationsprogrammet Sygedagpenge Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmod tagere Dagpenge til forsikrede ledige Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.m Ressourceforløb Driftsudgifter til den kommu nale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til ledige ansat i kommu ner samt til alternative tilbud Servicejob Beskæftigelsesordninger Lægeerklæringer Jobcentre Centerets bevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser)

11 Tekniske korrektioner Tabel 4 Tekniske korrektioner til budgetforslag Beløb i 1000 kr. 1) Budget- Budget- Budget- Budgetforslag forslag forslag forslag Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervsfaglige grunduddannelser - ændring af lønrefusion Folketinget vedtog 2/ Lov om reform af førtidspension og fleksjob. I reformen åbnes op for en ny forsørgelsesydelse - ressourceforløbsydelsen Tilbud til udlændinge, opdatering af priser og tilskud Tolkeudgifter - justering af budget Grund- og resultattilskud, regulering af antal Justering af antallet af helårspersoner vedrørende Sygedagpenge, ændring i aktiviteten Kontanthjælp, stigende aktivitet pga. udløb af dagpengeperioden. Arbejdsløshedsdagpenge: Justering i forhold til nedsættelse af dagpengeperioden Revalidering: nedsættelse af aktiviteten, vedrørende Fleksjobrefusion og ledighedsydelse: Funktionen er berørt af førtidspension- og fleksjobreformen, hvorefter det vil blive betydeligt vanskeligere at komme på førtidspension. Alternativet er visitering til fleksjob og ledighedsydelse, hvorfor aktiviteten forvents at stige. Løn til forsikrede ledige Omplacering i driften - omfordeling af Tekniske korrektioner i alt ) Budget er angivet i 2014-pris

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18 2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. De strukturelle rammer for indsatsen i Lyngby-Taarbæk... 2 3. Lokale fokuspunkter for indsatsen i 2014... 4 4.

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering Vejledning Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering December November e 2007 Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere