Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011"

Transkript

1 Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V)

2 Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid KB - Godkendelse af dagsorden KB - Orientering ØU - 1. behandling af forslag til budget

3 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 1 1. KB - Spørgetid Sagsnr.: 11/3 Resumé: Kommunalbestyrelsens åbne møder indledes med spørgetid, hvor fremmødte borgere kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen. Der er kun spørgetid ved Kommunalbestyrelsens ordinære møder. Der er ikke spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet. Sagsfremstilling: Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt. Enhver borger i Lejre Kommune bortset fra Kommunalbestyrelsens medlemmer kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren svarer på vegne af Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren kan give ordet til ét af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer. Borgmesteren kan som mødeleder fastsætte begrænsninger i den spørgendes og den svarendes taletid. Skriftlige spørgsmål skal være administrationen i hænde senest 3 hverdage før Kommunalbestyrelsens møde. Skriftlige spørgsmål besvares kun, hvis spørgeren er til stede blandt tilhørerne. Der kan stilles spørgsmål om alle kommunale forhold. Spørgsmålet skal dog have en generel interesse for lokalbefolkningen, og besvarelserne skal respektere tavshedspligt. Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, sender borgmesteren et skriftligt svar senest 10 hverdage efter Kommunalbestyrelsens møde. Selvom spørgetiden ikke er en del af Kommunalbestyrelsens møde, noteres spørgsmål og svar i Kommunalbestyrelsens protokol. Skriftlige besvarelser tilstilles kommunalbestyrelsens medlemmer. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Ingen spørgsmål.

4 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 2 Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V)

5 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 3 2. KB - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 11/4 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Godkendt. Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V)

6 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 4 3. KB - Orientering Sagsnr.: 11/5 Resumé: Siden sidste Kommunalbestyrelsesmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Kommunalbestyrelsen - Post/Orientering: a) Åbent brev til byrådet b) Referat - KKR møde den 24. august 2011 Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Orientering til efterretning. Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V)

7 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 5 4. ØU - 1. behandling af forslag til budget Sagsnr.: 11/16620 Resumé: Budgetforslaget 2012 for drift, anlæg og finansiering til 1. behandlingen svarer til fremlæggelsen af Budgettet på budgetseminar 3 den 26. august Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens vedtagelse af udgiftssiden den 27. juni 2011 og budgetoversigt pr. 8. juli 2011 med indtægtssiden. I tillæg hertil er der pr. 26. august 2011 indarbejdet låneoptag og særtilskud efter 19 svarende til meldingerne fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Endelig indeholder budgetforslaget en investeringsoversigt som understøtter fuldt låneoptag samt fuldt træk af kvalitetsfondsmidlerne i hvert af årene Budgetforslaget det administrative budget viser en samlet kasseopbygning på 4,2 mio. kr. i 2012, et kassetræk på 3,4 mio. kr. i 2013, en kasseopbygning på 11 mio. kr. i 2014 og på 15,2 mio. kr. i Kasseopbygningen i overslagsårene skal ses i sammenhæng med indarbejdede rammebesparelser (gensidighedsaftalen) og den indarbejdede demografiregulering. Økonomiudvalget drøfter det udsendte materiale til brug for udarbejdelse af et politisk budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 14. september Sagsfremstilling: Ifølge den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde et budgetoplæg til Kommunalbestyrelsen for budget Økonomiudvalgets budgetoplæg skal politisk behandles to gange i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum. Budgettet vedtages endeligt ved 2. behandlingen den 13. oktober Mellem budgettets 1. og 2. behandling kan de politiske partier indgive ændringsforslag, dog senest 28. september Kommunalbestyrelsen behandlede den 27. juni 2011 fagudvalgenes budgetoplæg som i år udgør udgiftssiden. I fagudvalgenes budgetoplæg er de rammebesparelser, som blev vedtaget i budgetlægningen for 2011, udmøntet. I notat af 8. juli 2011 er præsenteret en oversigt over budgetsituationen med baggrund i fagudvalgenes budgetoplæg og konsekvenser af KL s tilskudsmodel og dermed Lejre Kommunes samlede udgifter og indtægter. Skatter, tilskud og udligning tager udgangspunkt i det statsligt garanterede indtægtsgrundlag. Borgmesteren havde den 15. august 2011 møde med Indenrigs- og Sundhedsministeren med henblik på at forelægge grundlaget for Lejre Kommunes ansøgninger om lånedispensation for en række strukturinvesteringer og for ansøgning om særtilskud fra 19 puljen til særligt vanskeligt stillet kommuner i hovedstaden. Ved den lejlighed blev der fra ministeriets side tilkendegivet, at Lejre Kommune kan søge mellemfinansiering mens ledige bygninger står til salg. Ansøgningen om lånedispensation for i alt 45,7 mio. kr. blev den 23. august 2011 i mødekommet og Lejre Kommune kan således i 2012 igangsætte strukturinvesteringer på en lang række områder indenfor kvalitetsfondsområderne. Den 25. august 2011 modtog Lejre Kommune svar på ansøgningen om tilskud fra særtilskudspuljen til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder ( 19). Lejre Kommune modtager i mio. kr. i særtilskud.

8 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 6 På baggrund af udmeldingen om lånedispensationer, særtilskud, udfordringerne til budgettet som er beskrevet i notat af 8. juli samt Halvårsregnskabet/Forventet Regnskab har administrationen udarbejdet et nyt budgetoplæg, som blev forelagt på Budgetseminar 3 den 26. august Følgende ændringer er indeholdt: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen - KL skøn Udgifter til førtidspension Betaling til privat og efterskoler FLIS - fælleskommunalt ledelsesinformationssystem Klimaplan ,1 mio. kr. 4,0 mio. kr. 2,0 mio. kr. 0,6 mio. kr. 0,2 mio. kr. Serviceudgiftsrammen og sanktionslovgivning Siden 2009 har en del af det kommunale bloktilskud været betinget af, at kommunerne har budgetteret deres udgifter i overensstemmelse med det aftalte. Det har medvirket til at give kommunerne et incitament til at budgettere i overensstemmelse med det, der er aftalt mellem regeringen og kommunerne. Det betingede bloktilskud udgør 3 mia. kr. i 2012 ligesom i Folketinget har indført sanktionslovgivning, som indebærer, at en overskridelse af servicerammen kan medføre en tilbagebetaling af bloktilskud til staten svarende til overskridelsen. Lovgivningsmæssigt er der lagt op til, at kommunerne vil blive målt ud fra oprindeligt budget. Sanktionerne træder i kraft, hvis kommunerne under ét overskrider serviceudgifterne. Under denne forudsætning er sanktionen tilrettelagt sådan, at den enkelte kommune skal tilbage betale 60 % af egen overskridelse som individuel straf og kommunerne rammes kollektivt med 40 % af tilbagebetalingen. Der er altså risiko for, at Lejre Kommune rammes af sanktioner uanset om kommunens eget budget overholdes eller ej. Folketinget har endnu ikke fastlagt retningslinjerne for beregning af den enkelte kommunes eventuelle sanktion. Lejre Kommune har i 2011 ophævet skoleleasingprojektet og gennemført rammebesparelser, det betyder at serviceudgiftsniveauet i budgetoversigt er noget lavere end i den teknisk opgjorte serviceramme. i kr Serviceudgifter pr. 8. juli ØU: FLIS 600 ØU: Klimamedarbejder pulje aktivitet 200 BU. betaling privatskoler SSÆ:Aktivitetsbaseret medfinansiering sundhedsområdet - løft til KL skøn Serviceudgifter pr. 25. august KL s opgjorte tekniske serviceramme (Tabel G.1.12) Forskel Administrationen anbefaler, at man på dette grundlag foretager en politisk vurdering af mulighederne for at mindske risikoen for at skulle betale strafafgift. Lov- og Cirkulæreprogram (DUT) og Gensidighedsaftalen Samlet set er der et overskud i forbindelse med udmøntning af Gensidighedsaftalen og Lov- og Cirkulæreprogrammet. Dette skyldes, at der i Lov- og cirkulæreprogrammet indgår poster, som allerede er indarbejdet i budgettet på job- og arbejdsmarkedsområdet og ikke kræver yderligere midler. Gensidighedsaftalen indeholder til gengæld en række poster, som vurderes ikke at kunne realiseres i Lejre Kommune.

9 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 7 Samlet set er der et merprovenu på 1,1 mio. kr. i 2012 og 0,7 mio. kr. i overslagsårene. Det foreslås, at lade merprovenuet stå på sparepuljen hvor de fremtidige budgetreduktioner som følge af Gensidighedsaftalen står, da det erfaringsmæssigt viser sig overordentligt vanskelige at realisere de fulde beløb. Borgmesterens oplæg Borgmesteren har udarbejdet et oplæg til fremsendelse på Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet. Oplægget er vedhæftet dagsordnen. Forslagets økonomiske konsekvenser fremgår af oplæggets hovedoversigt. Administrationens vurdering: Direktionen kan anbefale, at det foreliggende administrative budgetoplæg lægges til grund for de politiske drøftelser om næste års budget. Økonomi og finansiering: Fra 2013 er renter og afdrag af lån på 45,7 mio. kr. indregnet ligesom der er indregnet renter i 2012 og 2013 til mellemfinansiering ved salg af rådhus, hvor det forudsættes at der optages lån på 8 mio. kr. i 2011 som afdrages i Budgetforslag 2012 indeholder nettodriftsudgifter for 1.363,4 mio. kr. og anlægsudgifter for 104,3 mio. kr. Budgetforslaget resulterer i en kasseopbygning på 4,2 mio. kr. i Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Økonomiudvalget fremsender forslag til Budget for med udgangspunkt i det administrative budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 14. september 2010, 2. at Økonomiudvalget træffer beslutning om, hvilket budgetforslag for , der sendes i høring hos de høringsberettigede parter i perioden fra september 2011, 3. at der holdes borgermøde den 21. september 2011 i kantinen på Allerslev Skole om budgetforslaget, 4. at fristen for indgivelse af partiernes ændringsforslag fastsættes til den 28. september Bilag: 1. Udvalgenes udmøntning af rammebesparelser i budget 2012 pr. 27. juni 2011Omplaceringer B xls 2. Budgetoversigt pr. 8. juli Ændringer i budgetoversigt 2012 fra 8. juli notat til 26. august oversigt 4. Investeringsoversigt 2012 pr. 26. august 2011 til 1. behandlingen.pdf

10 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 8 5. Hovedoversigt budget 2012 af 26. august til 1. behandlingen.pdf 6. Borgmesterens budgetoplæg pr. 1. september 2011.pdf 7. Økonomiudvalgets budgetforslag pr. 6. september 2011.pdf 8. Slides fra ØU s 1. behandling budget ( ) Beslutning Økonomiudvalget den : Økonomiudvalget indstiller: At borgmesterens forslag til budget , jfr. bilag, anbefales til Kommunalbestyrelsens 1. behandling. At budgetforslaget er også grundlaget for de videre politiske forhandlinger. At borgmesterens forslag til budget , jfr. bilag, udsendes i høring hos de høringsberettigede parter i perioden fra september At der holdes borgermøde den 21. september 2011 i kantinen på Allerslev Skole om budgetforslaget. At fristen for indgivelse af partiernes ændringsforslag fastsættes til den 28. september Afbud: Hans Olsen (A) Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets budgetforslag overgår til 2. behandlingen, som finder sted i Økonomiudvalget onsdag den 5. oktober 2011 og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. oktober Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V)

11 Bilag: 4.1. Udvalgenes udmøntning af rammebesparelser i budget 2012 pr. 27. juni 2011Omplaceringer B xls Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 14. september Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 41938/11

12 Bevilling Budget Juni 2011 Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr) ØKONOMIUDVALG UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE Budgettilretninger ialt

13 Bevilling Budget Juni 2011 Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr) ØKONOMIUDVALG I alt Rammebesparelse og Gensidighedsaftalen Indkøbsbesparelsen Fra 3 til 2 rådhuse Besparelsesinitiativer Indkøbsbesparelse: Ophævelse af skoleleasingprojekt Indkøbsbesparelse: IT udbud af tele og data kommunikation Indkøbsbesparelse: Årlig vedligehold IT (centralt hardware) som følge af udskiftning Indkøbsbesparelse: Stillingsannoncer Indkøbsbesparelse: Pulje til attraktiv arbejdsplads Udmøntes nye centre Fra 3 til 2 rådhuse Omplaceringer finansieres af besparelse som udmøntes på nye centre Udlejningsejendomme Klimamedarbejder besluttet KB jf. sagsnr.10/ Uudmøntet effektivisering jf. Økonomiaftalen Andet Ophævelse af skoleleasingprojekt

14 Bevilling Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr) UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID I alt Rammeaftale og gensidighedsaftalen Indkøbsbesparelse Besparelsesinitiativer Folkebiblioteket Fritidsfaciliteter Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den Direktionens forslag kan ikke anbefales, idet udvalget ikke ønsker at reducere udgifterne til Musikskolen, Biblioteket, lokaletilskud og kulturelle aktiviteter. Udvalget for Kultur & Fritid anmoder om en nærmere analyse af budgettet til driften af Kulturhuset med henblik på reduktion af det fremlagte driftsbudget. Herunder ønskes mulighederne for at opdele driftsudgifterne i forhold til bibliotek, musikskole, arkiv og kulturhus undersøgt. Budget Juni 2011

15 Bevilling Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr) UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM I alt Rammebesparelser og besparelser som følge af Gensidighedsaftalen Indkøbsbesparelser Besparelsesinitiver 7/12 af rammebesparelsen udmøntes på de 11 folkeskoler efter lønsum /12 af rammebesparelsen udmøntes på de 11 folkeskoler efter lønsum Tilbud til børn og unge, udmøntes efter KLK analyse og undersøgelse af demografitilpasning Ungdomsskolen / Tandplejen Besparelse dagplejen Pulje daginstitutionsområdet ifm. gennemførelse af dagtilbudsplanen Note: Dette er en ny beregning som er gennemført pga. regnefejl på kr ved udvalgets budgetbehandling Budget Juni 2011

16 Bevilling Budget Juni 2011 Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr) Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den Bilag vedr. administrationens forslag til udmøntning af rammebesparelse udleveret til udvalget. Sagen genoptages på ekstraordinært møde tirsdag den 14. juni 2011 kl. 17. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den Skoleområdet: 7/12 af rammebesparelsen svarende til 1,8 mill. kr. udmøntes på de 11 folkeskoler efter lønsum. Tilbud til Børn og Unge: Den samlede rammebesparelse på kr. udmøntes efter nærmere analyse pba. KLK rapporten samt undersøgelser omkring demografi tilpasning som følge af det faldende børnetal. Udenfor folkeskolen: Den samlede rammebesparelse på kr. udmøntes på tandplejen og ungdomsskolen efter lønsum. Dagtilbud: Den samlede rammebesparelse på 1,8 mill kr. udmøntes ved; en besparelse på dagplejen på kr. en rammebesparelse på 1,0 mill. kr. udmøntet som en samlet pulje på daginstitutionsområdet i forbindelse med gennemførsel af dagtilbudsplanen Børn og Ungdom: Udvalgets resterende rammebesparelse på kr. udmøntes efter en samlet vurdering af udvalgets bevillingsområde.

17 Bevilling Budget Juni 2011 Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr) UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ I alt Rammeaftale og gensidighedsaftalen Indkøbsbesparelse Besparelsesinitiativer Vandløb, vedligeholdelse mv Vandløb, vedligeholdelse mv Ejendomsvedligeholdelse Energistyring og -Mærkning Gebyrer Omplaceringer Materielgården - personalereduktion svarende til ét årsværk Vejvedligeholdelse - nedsat serviceniveau Vejvedligeholdelse - merudgift til vejafvandingsbidrag Vintervedligeholdelse - tilbageføring af del af rammebesparelse fra Agenda 21 (nedlægges) ?? Lokalplansarbejde (ny bevilling) Vandløb, vedligeholdelse mv

18 Bevilling Budget Juni 2011 Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr) Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler, - at byggesagsgebyr nedsættes jf. notat af 23. maj at de foreslåede omflytninger indenfor fagudvalgets budgetramme jf. notat. - at provenuet vedr. ændret udgift til Movia behandles udenfor rammen til Udvalget for Teknik og Miljø. - at bevilling til Klimaindsatsen søges prioriteret i den kommende budgetproces.

19 Bevilling Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr) UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED I alt Rammeaftale og gensidighedsaftalen Indkøbsbesparelse Besparelsesinitiativer 5.01 Ungdomsvejl. og særlig tilrett.udd ARB.MAR.FORANST. OG FORSØRGERYDELSER Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den Indstillingerne anbefales. Budget Juni 2011

20 Bevilling Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr) UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE I alt Rammeaftale og gensidighedsaftalen Indkøbsbesparelse Besparelsesinitiativer Madservice Frit valg rengøring hver 3. uge Taksten ( 83) for børneydelser kan overføres direkte til børn og unge fra visitationen Ældredrift - fælles Sygepleje Aktivitet og Samvær Aktivitetscentre Socialpsykiatrisk Center Solvang Bramsnæsvig Bofællesskaberne Omplaceringer Aktivitetscentre flytte fra aktivitetsbudget til lønbudget Aktivitetscentre flytte fra aktivitetsbudget til lønbudget Bofællesskaberne flytte fra aktivitetsbudget til lønbudget Bofællesskaberne flytte fra aktivitetsbudget til lønbudget Hjælpemidler og Tilskud m.v Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den Udvalget anbefaler, at udmøntning af rammebesparelsen på i alt kr. foretages på følgende måde ud fra scenarie 9 i bilag 1: linie 1 madservice indgår i rammebesparelsen = kr. linie 2 undlades, grundet valg af linie 3 = 0 kr. linie 3 frit valg rengøring ændres til hver 3. uge = 8 gange mindre om året Budget = kr. Juni 2011

21 Bevilling Budget Juni 2011 Fagudvalgenes budgetoplæg - Omplaceringer (1000 kr) Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den Udvalget anbefaler, at udmøntning af rammebesparelsen på i alt kr. foretages på følgende måde ud fra scenarie 9 i bilag 1: linie 1 madservice indgår i rammebesparelsen = kr. linie 2 undlades, grundet valg af linie 3 = 0 kr. linie 3 frit valg rengøring ændres til hver 3. uge = 8 gange mindre om året = kr. linie 4 taksten for børneydelser 83 overføres direkte til børn og familie = kr. linie 5-6 KKR 2 % undlades = 0 kr. linie 7-10 ingen rammereduktion = 0 kr. linie 11 rammereduktion Ældre drift fælles = kr. linie 12 ingen rammereduktion hjemmepleje = 0 kr. linie 13 rammereduktion sygeplejen = kr. linie 14 rammereduktion aktivitet og samvær = kr. linie 15 ingen rammereduktion = 0 kr. linie 16 der omposteres kr. i tillægsbevilling til hjælpemidler = kr. linie ingen rammereduktion = 0 kr. linie 20 rammereduktion aktivitetscentre = kr. linie ingen rammereduktion = 0 kr. linie 23 rammereduktion socialpsykiatrisk center Horseager = kr. linie 24 rammereduktion Solvang = kr. linie 25 rammereduktion Bramsnæsvig botilbud = kr. linie 26 rammereduktion Bofællesskaberne = kr. linie ingen rammereduktion = 0 kr., at administrationen anmodes om at beregne, hvor stor en besparelse der skønnes at kunne tilvejebringes ved at udbyde praktisk hjælp og bistand. Herunder tidsperspektivet for gennemførelse af et udbud og ikrafttræden. Øvrige omposteringer anbefales.

22 Bilag: 4.2. Budgetoversigt pr. 8. juli 2011 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 14. september Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 91203/11

23 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Ulla Høyrup Mikkelsen Økonomi D E Dato: 8. juli 2011 J.nr.: 11/13409 Budgetoversigt pr. 8. juli 2011 Kommunalbestyrelsen behandlede den 27. juni 2011 fagudvalgenes budgetoplæg som i år udgør udgiftssiden. Efterfølgende er statsgarantien for 2012 og overslagsårene fra KL's tilskudsmodel indarbejdet i budgettet. Administrationen har udarbejdet en oversigt over budgetsituationen ud fra forudsætningerne i fagudvalgenes budgetoplæg og økonomiaftalen. Dette notat beskriver forudsætningerne for oversigten. Pris - og Lønskøn Økonomiaftalen indeholder ændringer i pl-skønnene i forhold til det fremlagte materiale på udgiftssiden. Administrationen har indarbejdet de nye pl-skøn fremadrettet. Konsekvensen af de nye skøn øger udgifterne i budget med 11,2 mio. kr. over 4 år. Det nye prisniveau er indarbejdet i drift og anlægsbudgettet nedenfor Konsekvens af nyt pris- og lønskøn

24 Budgetoversigt pr. 8. juli 2011 i kr Fagudvalgenes budgetrammer: 1 Økonomiudvalg Udvalget for Kultur & Fritid Udvalget for Børn & Ungdom Udvalget for Teknik & Miljø Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Drift i alt PL drift Indtægter Renter og bidrag Driftsresultat = + underskud/- overskud Anlæg vedtaget 2011: 1 Økonomiudvalg Udvalget for Kultur & Fritid Udvalget for Børn & Ungdom Udvalget for Teknik & Miljø Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Anlæg i alt PL Anlæg Afdrag Optagne lån Balanceforskydninger Finansieringsresultat = + kasseforbrug / - kasseopbygning Likvide aktiver efter kassekreditreglen Finansieringsresultat Likviditetsresultat Note: Den faktiske kassebeholdning pr. 31/ forventes at være på 45 mio. kr. Note: Specifikation af balanceforskydninger er vedlagt som bilag 1. Bemærkninger vedrørende drift Rammebesparelser Fagudvalgene har i maj/juni behandlet udmøntning af rammebesparelser besluttet i budget 2011, den kommunale del af gensidighedsaftalen og indkøbsbesparelsen. Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. juni 2011 fagudvalgenes budgetoplæg og dermed besparelserne. For at besparelserne kan give fuld virkning pr. 1. januar 2012 bliver de effektueret i løbet af efteråret Nogle af besparelserne er endnu ikke konkret udmøntet, det skyldes forskellige forhold som gør det hensigtsmæssigt at vente. På Økonomiudvalgets område udmøntes 5,2 mio. kr. på de nye centre, men fordelingen mellem centrene er ikke fastlagt. Det vurderes mest hensigtsmæssigt at afvente den præcise medarbej- Side 2 af 9

25 der-, opgave- og budgetfordeling mellem de nye centre inden besparelsen udmøntes konkret. Denne fordeling bliver ikke forelagt politisk godkendelse, men varetages af koncernledelsen i den nye organisation. På Udvalget for børn og ungdom udestår en konkret udmøntning af 1 mio. kr. vedrørende tilbud til børn og unge. Udmøntningen afventer administrationens konkrete initiativer på baggrund af KLK analysen og undersøgelse af demografitilpasning. Administrationen kommer i efteråret med konkret forslag til hvordan besparelsen kan omplaceres indenfor udvalget for børn og ungdom. Omplaceringen bliver forelagt politisk behandling i fagudvalget. Lov- og Cirkulæreprogram I 2012 indeholder Lov- og Cirkulæreprogrammet ændringer for 2,7 mio. kr. som udmøntes konkret på de relevante fagområder. Der vil blive fremlagt forslag til udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet til økonomiudvalgets 1. behandling af budget Gensidighedsaftalen I 2012 skal Lejre Kommune gennemføre effektiviseringer for 5 mio. kr. jf. gensidighedsaftalen vedtaget med økonomiaftalen Halvdelen svarende til 2,5 mio. kr. skal Lejre Kommune selv finde i besparelser, hvilket allerede er gjort i fagudvalgenes budgetoplæg vedtaget i Kommunalbestyrelsen 27. juni Den anden halvdel udmelder staten med konkrete initiativer. Statens bidrag til gensidighedsaftalen i 2012 omfatter i alt initiativer for knap ½ mia. kr. for hele landet. Lejre Kommunes andel udgør 1,6 mio. kr. derudover er der mereffekt af aftalen fra 2011 på 0,7 mio. kr. I alt betyder det at Lejre Kommune skal effektivisere for 2,3 mio. kr. Det er allerede forudsat i budgetlægningen for overslagsåret 2012, men nu kendes den konkrete udmøntning af aftalen. Der vil blive fremlagt forslag til udmøntning af den statslige andel af gensidighedsaftalen til økonomiudvalgets 1. behandling af budget For 2013 og 2014 er der lagt 5 mio. kr. ind hvert år, besparelsen er lagt ind i budgetrammen, og er ikke udmøntet. Forsyningen Der indgår årlige udgifter til renovation for 0,6 mio. kr. i budgettet. Udgifterne bliver modregnet i mellemværendet med renovationen. Side 3 af 9

26 2. Bemærkninger vedrørende anlæg Anlæg Anlægssiden svarer til det vedtagne i budget 2011 (vedlagt som bilag "Investeringsoversigt fra budget 2011"). Der arbejdes videre med oplæg til investeringsoversigt frem mod 3. budgetseminar. Kvalitetsfond Med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet samt vedrørende idrætsfaciliteter målrettet børn og unge er der etableret en kvalitetsfond på i alt 22 mia.kr. til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i perioden Der udmøntes 9 mia.kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne i perioden I lyset af den aktuelle konjunktursituation blev regeringen og KL enige om, at der i 2010 fremrykkedes en udmøntning af kvalitetsfonden på 2 mia. kr. fra 2013, således at der i 2010 udmøntes i alt 4 mia. kr. af kvalitetsfonden. Der er tidligere blevet udmeldt en vejledende fordeling af kvalitetsfonden for årene med 2 mia. kr. årligt i disse år. Fremrykningen betyder, at den forudsatte udmøntning af 2 mia. kr. i 2013 blev fremrykket til Udmøntningen af resten af de udmeldte 22 mia. kr. er pt. ukendt, hvorfor der hidtil ikke er disponeret med yderligere kvalitetsfondsmidler i Lejre Kommune. Regeringen har i 2012 afsat kvalitetsfondsmidler for 2 mia. kr. Kvalitetsfonden medfinansierer anlægsinvesteringer på skole-, daginstitutions- og ældreområdet. De enkelte kommuner skal selv medfinansiere tilsvarende. Lejre Kommune kan i 2012 trække 9,5 mio. kr. fra kvalitetsfonden. KL's tilskudsmodel indeholder en forudsætning om at der også i årene frigives 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden. Under forudsætning af at disse midler bliver frigivet er det muligt at indregne midlerne til at medfinansiere Lejre Kommunes anlægsprogram. Kommunen skal finansiere en tilsvarende del. I nedenstående tabel fremgår det hvor mange midler der kan indregnes: mio. kr Tilskud -9,5-9,5-9,4-9,4 Indestående på depot -6,2-5,4-7,8-17,2 Disponible -15,7-14,9-17,2-26,7 Planlagt i budget ,4-7,1 0,0 0,0 Rest deponeres -5,4-7,8-17,2-26,7 Note: I bilaget "Investeringsoversigt fra budget 2011" er det markeret hvilke anlægsinvesteringer der er indregnet som kvalitetsfond. Side 4 af 9

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere